Anda di halaman 1dari 16

c 

  

 

Hasil pembelajaran: Untuk menyiasat keadaan utama untuk keapungan,

timbul dan tenggelam.

Pengenalan/teori:

À  
 

Satu objek yang berada dalam air secara amnya akan mengalami dua daya,

iaitu berat objek yang bertindak ke bawah dan daya tujah yang bertindak ke atas.

Daya hasil daripada berat objek Daya tujah yang bertindak ke atas

Daya tujah adalah satu daya yang menghasilkan tolakan ke atas terhadap

sutu objek yang berada dalam air. Tidak mengira sama ada objek tersebut berada di

dalam permukaan air atau tenggelam ke dalam permukaan air.

Hal ini dapat dibuktikan dalam keadaan kita menolak satu gabus ke dalam

air, selepas seketika kita lepaskan gabus tersebut, gabus itu akan naik ke

permukaan air dengan serta merta kerana gabus itu mengalami daya tujah dri air

yang lebih kuat daripada daya hasil dari berat gabus. Kekuatan data tujah

sebenarnya dapat dirasai semasa kita memegang gabus tersebut di dalam air lagi.

Secara teorinya, objek yang mempunyai ketumpatan kurang daripada

ketumpatan cecair yang mengapunginya, daya tujah keatas akan menyebabkan

objek tersebut terapung di atas permukaan cecair. Walaubagaimanapun, jika objek

tersebut lebih tumpat daripada cecair yang mengapunginya, daya tujah ke atas tetap

wujud tetapi objek tersebut tidak akan timbul sebaliknya akan tenggelam ke bawah
kerana magnitud daya tujah yang bertindak ke atas tidak cukup untuk mengatasi

daya yang di hasilkan oleh berat objek.

c  Prinsip archimedes menyatakan bahawa jasad yang terendam sepenuhnya

atau separa rendam akan mengalami satu dayah tujah ke atas yang sama magnitud

dengan dengan berat bendalir yang disesarkan oleh jasad tersebut. oleh kerana

cecair bertambah beratnya maka ia akan mengalami satu tekanan yang lebih besar

di bahagian bawahnya dan tekanan yang yang lebih kecil di bahagian atasnya.

Dengan ini ia akan menghasilkan satu tekanan yang berkadar langsung dengan

daya pada luas permukaan yang sama.

F=ma F= Daya (sama ada ke atas atau ke bawah)

m= Jisim cecair yang disesarkan.

a= Isi padu kuboid.

Ringkasnya prinsip archimedes adalah daya tujah ke atas sama dengan berat

yang hilang atau berat cecair yang disesarkan.

Terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi daya tujah. Pertama, isipadu

jasad yang lebih besarkan menghasilkan daya tujah yang lebih besar. Kedua ialah

kekuatan medan graviti. Medan graviti yang kuat akan menghasilkan daya tujah

yang lebih besar. Ketiga ialah, ketumpatan cecair. Cecair yang lebih tumpat akan

menghasilkan daya tujah yang lebih besar.


c  
  

Prinsip keapungan menyatakan bahawa berat satu jasad yang terapung pada

permukaan cecair adalah sama nilai dengan berat cecair yang disesarkan.

Terdapat tiga prinsip keapungan dalam air. Pertama ialah, jasad akan terus

timbul tau naik ke atas permukaan air jika daya tujah ke atas melebihi berat jasad.

Kedua, satu objek atau jasad akan tenggelam atau jatuh ke bawah air jika berat

jasad melebihi daya tujah ke atas. Ke tiga, satu jasad akan terapung atau pegun di

permukaan air jika daya tujah ke atas adalah sama dengan berat objek. Fenomena

keapungan ini menyebabkan sampan dan perahu dapat terapung dalam air.
Radas dan bahan:

Dua silinder penyukat, larutan garam, dua biji telur, besen air, dan lima bebola

plastisin (setiap satu 50 g).

Aktiviti: Menyiasat mengapa sesuatu benda terapung atau tenggelam dalam

cecair.

Prosedur:

1. Dua silinder penyukat diisi penuh dengan, satu silinder mengandungi larutan

garam manakala satu silinder lagi menggandunggi air pili. Letakkan telur

kedalam kedua-dua bekas dan perhatikan apa yang berlaku.

2. Tiga bebola plastisin diambil, setiap satu mengandungi berat 50 g. Dua

bebola plastisin dibentuk menjadi bentuk perahu. Satu perahu dengan sisi

rendah dan satu lagi dengan sisi tinggi.

3. Kedua-dua perahu dan bebola plastisin diletakkan ke dalam besen air yang

mempunyai r air. Pemerhatian kemudian direkodkan.

4. Dua biji bebola plastisin 50 g diambil dan diletakkan secara perlahan -lahan ke

dalam kedua-dua perahu tadi setiap satu. Pemerhatian direkodkan.

5. Inferen dinyatakan untuk setiap pemerhatian.

6. Laporan aktiviti ditulis dengan menggunakan format berikut: Menggenal pasti

masalah, membuat hipotesis, menguji hipotesis, merekod dan menganalisis

data dan kesimpulan.


Keputusan.

Laporan prosedur 1: Keapungan telur.

Mengenal pasti masalah: Adakah cecair yang berlainan jenis dan ketumpatan akan

menghasilkan kesan keapungan yang berlainan?

Hipotesis: Ketumpatan cecair akan mempengaruhi kadar keapungan objek (telur).

Keputusan

c 

Air pili + telur telur tenggelam ke dasar air pili.

larutan garam + telur Telur hanya tengelam di bawah permukaan air.

Inferen:

Telur lebih tumpat dari air pili tetapi air pili kurang tumpat berbanding dengan larutan

garam.

Rajah 1: Keputusan keapungan telur dalam air pili dan larutan garam.
Perbincangan.

Telur tenggelam sepenuhnya dalam air pili menunjukkan bahawa telur lebih

tumpat daripada air pili tetapi telur berada pada pemukaan larutan garam

menunjukkan bahawa ketumpatan larutan atau cecair mempengaruhi daya

keapungan telur. Hal ini kerana jika makin tumpat sesuatu cecair tersebut atau

larutan maka ketumpatan cecair akan menghasilkan daya tujah air yang lebih kuat

yang boleh mengatasi berat sesebuah objek. Dalam aktiviti ini, larutan garam

membuktikan bahawa ia mempunyai daya tujah yang kuat hingga telur tersebut tidak

tenggelam sepenuhnya. Berbanding dengan air pili, yang mempunyai ketumpatan

yang kurang menyebabkan daya tujah air pili tidak mampu untuk mengatasi berat

objek menyebabkan objek tenggelam sepenuhnya.

Dalam experimen ini, terdapat beberapa perkara yang boleh ditambah baik.

Antaranya ialah menambah satu jenis larutan lagi seperti larutan air kolam untuk

membandingkan dari segi keperbagaian cecair yang digunakan. Ini membolehkan

pelajar menggembangkan lagi kemahiran dan pengetahuan mereka kerana terdapat

lebih banyak contoh yang boleh membolehkan pelajar melakukan perbandingan

dengan lebih baik.

Kesimpulan:

Hipotesis diterima, di mana Ketumpatan cecair akan mempengaruhi kadar

keapungan objek. Ini dibuktikan dalam larutan garam yang lebih tumpat kerana

terdapat banayk bahan lain seperti garam yang menambahkan lagi ketumpatan air

menyebabkan telur tidak teng gelam sepenuhnya, sebaliknya hanya berada di bawah

permukaan larutan garam sahaja berbanding dengan air pili.


Laporan Aktiviti 2:

Manggenalpasti masalah: Adakah bentuk dan ketinggian sisi perahu mempengaruhi

keapungan dan tenggelam sesuatu objek.

Hipotesis: Bentuk dan ketinggian sisi objek mempengaruhi keapungan

sesuatu objek.

Keputusan.

 c   

Perahu sisi rendah Perahu terapung tetapi apabila Oleh kerana perahu sisi

bola 50 g bola plastisin diletakkan rendah, maka apabila

di dalam perahu, perahu terdapat muatan yang

tenggelam sepenuhnya ke dalam berat, sisi perahu tidak

dasar besen kerana tebing perahu dapat menampung atau

di masuki air. menghalang air masuk

mneyebabkan perahu

karam. Sisi perahu yang

rendah menyebabkan

perahu karam walaupun

pada awalnya perahu

terapung di atas air.


Perahu sisi tinggi Perahu terapung dalam besen. Disebabkan sisi perahu

Apabila bola plastisin 50 g yang tinggi, walaupun

diletakkan, sisi perahu tenggelam terdapat muatan yang

sedikit tetapi perahu masih berada dimasukkan, perahu

dalam keadaan terapung. Tidak masih mampu untuk

terdapat kemasukan air ke dalam menampung berat

perahu. bebola 50 g. Sisi yang

tinggi menyebabkan

perahu tidak karam

seperti perahu sisi

rendah.

Bola plastisin 50 g Bebola plastisin tenggelam sebaik memandangkan bentuk

sahaja diletakkan di atas bebola plastisin yang

permukaan air. bulat dan tidak

mempunyai tapak yang

luas untuk menghasilkan

daya tujah yang tinggi

maka bebola plastisin

tenggelam.

Inferen keseluruhan:

Bentuk amat mempengaruhi keapungan sesuatu objek kerana berat yang sama

tetapi berlainan bentuk menyebabkan terdapat tiga keadaan yang berbeza berlaku.
Perbincangan.

Dalam experimen ini, ia telah membuntikan beberapa faktor yang

mempengaruhi keapungan sesuatu objek. Berdasarkan pemerhatian di atas. Dapat

kita simpulkan bahawa dengan jisim yang sama iaitu plastisin 50 g tetapi bentuk

berlainan di mana bentuk perahu dengan sisi rendah dan sisi tinggi serta bentuk

sfera tetapi menghasilkan tiga keadaan yang berbeza dimana bebola plastisin yang

berbentuk sfera terus tenggelam kedalam air. Mana kala perahu masih terapung.

Kemudian perahu di tambah dengan jisim yang sama iaitu 50 g lagi tetapi perahu

sisi rendah tenggelam. Keadaan ini sudah jelas menunjukkan bahawa bentuk

sesuatu mempengaruhi keapungan. Walaupun pe rahi sisi tinggi mempunyai jisim

keseluruhan 100 g masih terapung berbanding dengan bebola plastisin yang

berbentuk sfera dan jisim 50 g sahaja tetapi masih tenggelam.

Experimen ini boleh ditambah baik untuk memperkukuhkan kefahaman dan

teori yang diperolehi oleh pelajar, bentuk untuk di uji boleh kita tambah seperti

bentuk segi empat, segi tiga, bebola tetapi dalamnya kosong(rongga udara), tanah

liat yang dileperkan nipis-nipis hingga menjadi besar. Ini bukan sahaja menambah

daya tarikan experimen ini tetapi memperkukuhkan lagi pemahaman dan ilmu yang

diperolehi.

Kesimpulan:

Hipotesis diterima, bentuk dan ketinggian sisi objek mempengaruhi keapungan

sesuatu objek. Hal ini dibuktikan dalam keputusan dimana sama jisim 50g tetapi

bebola yang berbentuk sfera dan dimampatkan tenggelam manakala perahu tidak

tenggelam tetapi apabila ditambah beban sebanyak 50 g perahu sisi rendah tidak

mampu bertahan dan akhirnya karam, manakala perahu sisi tinggi mampu bertahan.
Refleksi.

Dalam experimen ini, terdapat banyak perkara yang saya pelajari. Antarany a

ialah bagaimana pentingnya bentuk dalam mempengaruhi daya keapungan objek.

Sesungguhnya, keapungan objek amat penting dalam kehidupan seharian. Dalam

experiment ini, terdapat beberapa kelemahan yang saya kenal pasti. Antara

kelemahannya ialah, pertama pe rahu yang dibina tidak sama bentuk. Hal ini kerana

pelajar harus mencipta perahu yang sama besar tetapi walau bagaimanapun

memandangkan tanah liat amat mudah berubah bentuk maka perahu yang dicipta

tidak akan sama. Ini juga boleh mempengaruhi keputusan dim ana walaupun perahu

bersisi tinggi ia akan tenggelam juga. Hal ini terjadi dengan kumpulan kami kerana

kerahu yang bersisi tinggi yang kami bina adalah tidak stabil menyebabkan ia juga

tenggelam di dasar air. Kelemahan ketiga ialah bahan uji kaji untuk ket umpatan

hanay dua sahaja. Jika kita hendak sesuatu experimen itu lebih tepat sekurang -

kurangnya bahan yang diuji hendaklah ada tiga .

Walaupun terdapat kelemahan tetapi setiap kekurangan ada cara

penyelesaiannya. Saya mencadangkan agar untuk membuat perahu , satu acuan

harus disediakan.ini membolehkan pelajar membina perahu yang sama saiz tetapi

mempunyai sisi tinggi.

Experimen ini membolehkan kami mencipta sebuah perahu yang selamay

dalam masa yang sama membolehkan kami memahami akan ciri-ciri keselamatan

dalam bentuk perahu seperti tebing tinggi, tapak yang tirus dan luas serta tapak

yang kuat agar tidak mudah pecah atau bocor.


Soalan.

ÿ
 


  

  
  

2          

    


    


          

   


      


     
     

 
   
    
 

 


 
 
   
 
 

!  


      

 

    


     

  
   
 "  

  


   
    


    
    


          

 

 #
  


    
 " 
 


   


   


    

  


      $  

      


    

   


   
 
 

   


D   

 
 
 

"  


        

 
    
    

  


   

 
   

     

    

 !
    

%&
 

          

  
        

    


  

 

 


!'"(")*"!$+,c+)-+$"2 ").")+*"2,")

/.  #  

"
   0 

1/&2

  
 

    

  
 À 


 
     


  
  
 

 
  
 

 
   


  
     
  
 

 
 


  
 

 
 
 
 


   

 
   

 
  


       
 
 
 

  
 
 
  
    
 
 
 
 


   
   

   
    

 


 
 

 
    
  
 
 


   
        
 
 
  
   
 
   
 
  
   
   
    ÿ  
 
  
 
     
   
 

 
 
 

 

     
 


  

      
 
   
     

 
 

   
 
 

   


 
   

   ! ! , 
 

0

12

3 ÿ3
 

 !

  

  "   

 

    

 3 
 
   

    

 
 0

1/&2

#  
    
 
    
 

   

 
     
 
     

  
 
    
   

 

  
 
 #       

  


   
   
 #  
   


 

    

     

 


  
 

 
    
  
   


 $%% 
 

  
 % 

   


 
   
   
      


     
    

    
    
   
  


 
 
  
  
 

# 

  
  
   

 
  
 


 

 
 
 

 
 

 
   
 
 0 

142

c
      
 
     

  


 
  

   

 
  
  

   
 
  

 
  
   


  
 

   


    
 
  
 
 
  
  

 

        
  
  


  
 
  
 

      
  
   
   
 
  
 
 
   
 


    
   
 
 
   


    

 
 
  

Ê
^ Ê

/ #

www.thefreedictionary.com/floating

http://www.spartechsoftware.com/reeko/experiments/floating.htm

 $%% 
 

  
 %

http://www.kids-science-experiments.com/cat_floating.html

http://www.kids-science-experiments.com/diverinabottle.html

http://www.kids-science-experiments.com/floatorsinkexercise.html