Anda di halaman 1dari 19

RANCANGAN PELAJARAN TAHUNAN

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN


TAHUN 4

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN


1 1 SAYANGI DIRI 1a. i) Menyenaraikan tingkah laku yang i) Membuat folio tentang diri dan
Mengenali Diri boleh menyumbang ke arah cita-cita.
i) Kekuatan dan pembangunan watak yang mulia. ii) Menulis perkara yang digemari
kelemahan ii) Membandingkan kekuatan dan dan tidak digemari tentang diri
kelemahan diri dan kawan-kawan. dan berbincang bersama-sama
rakan.

1
2 ii) Cara i) Berdisiplin dan mempunyai integriti diri i) Berbincang dengan rakan
mengukuhkan ii) Menunjukkan keyakinan dan tentang :
kekuatan diri keupayaan mengembangkan - kekuatan diri dan cara
keyakinan dan potensi diri menggunakan kekuatan
iii) Cara Membaiki untuk kejayaan masa
kelemahan diri hadapan.
- Kelemahan diri dan cara
mengatasi

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

3 1 SAYANGI DIRI 1b) i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh i) Mengumpul gambar-gambar
Pengurusan Diri menyumbang terhadap watak yang kumpulan makanan yang
- Kesihatan mulia seimbang.
i) Makanan ii) Mengurus diri dengan baik dan ii) Menyenaraikan jenis-jenis
Seimbang bertanggungjawab makanan
iii) Mempunyai keyakinan terhadap iii) Membuat buku skrep tentang
kebolehan diri makanan seimbang

2
4 1b) i) Mengenalpasti tingkah laku yang i) Menulis perkara yang digemari
Pengurusan Diri digemari dan tidak digemari tentang dan tidak digemari tentang diri
- Kesihatan diri serta berbincang bersama-sama serta berbincang bersama-sama
ii) Kebersihan Diri rakan. rakan.
ii) Mengurus diri dengan baik dan ii) Membuat simulasi / demonstrasi
bertanggungjawab tentang cara mengurus diri.
iii) Mengamalkan gaya hidup sihat

5 1b) i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh i) Membuat simulasi / demonstrasi


Pengurusan Diri menyumbang terhadap watak yang tentang cara penampilan diri
iii) Penampilan Diri mulia ii) Berbincang dengan rakan
ii) Berdisiplin dan mempunyai integriti diri tentang cara menjaga
iii) Mengamalkan gaya hidup sihat penampilan diri
iii) Mengumpul dan menampal
gambar yang menunjukkan
penampilan diri yang positif dan
negatif

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

3
6 2 SAYANGI a) Mengenali i) Mengenalpasti latar belakang anggota i) Menyediakan carta tentang
KELUARGA Keluarga Sendiri keluarga asas salasilah keluarga asas
- Keluarga Asas ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ii) Membuat catatan harian
ibu bapa dan anggota keluarga asas tentang kehidupan keluarga
iii) Menghormati dan menghargai ibu
bapa dan anggota keluarga asas

7 a) Mengenali i) Mengenalpasti latar belakang anggota i) Membincangkan kepentingan


Keluarga keluarga asas kesejahteraan keluarga.
Sendiri ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ii) Menghasilkan bahan
ibu bapa dan anggota keluarga asas kreatif seperti puisi /
iii) Menghormati dan menghargai ibu kad ucapan / album
bapa dan anggota keluarga asas keluarga untuk
menyatakan perasaan
kasih sayang terhadap
anggota keluarga.

4
8 Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang anggota i) Menyediakan carta tentang
Mengenali Keluarga keluarga salasilah keluarga
Sendiri ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ii) Mengadakan / membuat
- Keluarga ibu bapa dan anggota keluarga catatan atau temubual
Kembangan iii) Menghormati dan menghargai ibu
bapa dan anggota keluarga

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

9 2 SAYANGI Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang anggota I) Memperkenalkan salah seorang


KELUARGA Mengenali Keluarga keluarga ahli keluarga kembangan
Sendiri ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap kepada rakan-rakan
- Keluarga ibu bapa dan anggota keluarga berdasarkan catatan /
Kembangan iii) Menghormati dan menghargai ibu temubual
bapa dan anggota keluarga ii) Menggunakan TOC (THE
BRANCH) untuk menunjukkan
Kebanggaan kepada
keluarga
iii) Membincangkan
kepentingan kesejahteraan
keluarga

5
10 Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang anggota i) Membincangkan epentingan
Mengenali Keluarga keluarga kesejahteraan keluarga.
Sendiri ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap ii) Menghasilkan bahan kreatif
ibu bapa dan anggota keluarga seperti puisi / kad ucapan /
iii) Menghormati dan menghargai ibu album keluarga untuk
bapa dan anggota keluarga menyatakan perasaan kasih
sayang terhadap anggota
keluarga.

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

11 2 SAYANGI Unit 3 i) Mengenalpasti latar belakang anggota i) Menghasilkan bahan kreatif


KELUARGA Mengenali Keluarga keluarga seperti puisi / kad ucapan /
Sendiri ii) Menunjukkan kasih sayang terhadap album keluarga untuk
ibu bapa dan anggota keluarga menyatakan perasaan kasih
iii) Menghormati dan menghargai ibu sayang terhadap anggota
bapa dan anggota keluarga keluarga.

6
12 3 HIDUP 3.1 i) Menjelaskan kepentingan hidup i) Projek
BERSAMA Interaksi dengan bersama secara harmoni Kewarganegaraan
DI SEKOLAH Komuniti Sekolah ii) Berinteraksi secara sopan dengan
DAN kakitangan sekolah
MASYARAKAT iii) Menunjukkan semangat kekitaan

13 3.1 i) Menjelaskan kepentingan berinteraksi i) Dialog


Interaksi dengan secara sopan dengan rakan dan guru - main peranan
Rakan dan Guru sekolah ii) Perbincangan
ii) Berinteraksi secara sopan dengan rakan
dan guru
iii) Menghormati rakan dan guru

14 3.2 i) Mengenalpasti tingkah laku yang i) Temubual dengan kakitangan


Interaksi dengan sopan sewaktu berinteraksi dengan sekolah untuk mendapatkan
Komuniti Sekolah kakitangan sekolah maklumat tentang tugas dan
- Kakitangan ii) Berinteraksi secara sopan tanggung jawab mereka
sekolah dan iii) Menghormati dan menghargai
pekerja kantin sumbangan kakitangan sekolah

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

7
15 3 HIDUP 3.2 i) Mengenalpasti tingkah laku yang boleh i) Melakonkan cara
BERSAMA Interaksi dengan menyumbang terhadap pembangunan berinteraksi dengan
DI SEKOLAH Komuniti Sekolah watak yang mulia pelawat sekolah
DAN - Pelawat ii) Berinteraksi secara sopan dengan
MASYARAKAT pelawat
iii) Menghormati serta menghargai jasa
mereka

16 3.2 i) Menerangkan peranan dan tanggung i) Menemubual ahli


Interaksi dengan jawab PIBG ke arah pembangunan Jawatankuasa PIBG sekolah
Komuniti Sekolah sekolah
- Ahli ii) Belajar hidup bersama untuk untuk
Jawatankuasa kesejahteraan sekolah dan
Persatuan Ibu masyarakat
Bapa dan Guru iii) Menghargai sumbangan PIBG
(PIBG)

17 3.5 i) Menyatakan cara berinteraksi dengan i) Melakonkan cara berinteraksi


Saya Warga Sekolah komuniti sekolah dengan komuniti sekolah
Bertanggungjawab ii) Berperanan sebagai warga sekolah
yang bertanggungjawab
iii) Menghormati komuniti sekolah

8
18 3.6 i) Menyenaraikan dan memahami
Interaksi dengan kepentingan peraturan sekolah
Komuniti Sekolah ii) Belajar hidup mematuhi peraturan
- Patuhi Peraturan sekolah
Sekolah iii) Menunjukkan perasaan bangga dan
cintakan sekolah

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

19 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1 PKSR 1

20 4 KENALI Kenali Pakaian i) Mengenalpasti pelbagai warisan i) Mempamerkan pakaian


BUDAYA Masyrakat Malaysai budaya Malaysia tradisional pelbagai budaya di
MALAYSIA ii) Mengekalkan warisan budaya Malaysia
Malaysia ii) Mengumpul gambar pakaian
iii) Berbangga dengan kekayaan warisan pelbagai kaum di Malaysia
budaya Malaysia

21 Pakaian Tradisional i) Mengenalpasti jenis-jenis pakaian i) Melukis gambar pakaian


Masyarakat Malaysia tradisional pelbagai kaum tradisional pelbagai kaum
ii) Melukis pakaian tradisional pelbagai ii) Tayangan video tentang pakaian
kaum tradisional pelbagai kaum di
iii) Berbangga dengan warisan budaya Malaysia
pakaian tradisional pelbagai kaum

9
22 Resepi Makanan i) Menjelaskan asal-usul makanan i) Mendemonstrasi adab
Tradisional tradisional makan masyarakat Malaysia
ii) Menghasilkan koleksi asal-usul ii) Mengumpul pelbagai jenis
makanan tradisional makanan pelbagai untuk
iii) Berbangga dengan makanan dijadikan buku skrap
tradisional yang diwarisi iii) Berkongsi resepi makanan
tradisional pelbagai kaum
Contoh : Tosei
Nasi Ayam
Kuih Dadar

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN


23 4 KENALI Asal-usul Makanan i) Menjelaskan asal-usul makanan i) Mendemonstrasi adab makan
BUDAYA Kita tradisional masyarakat Malaysia
MALAYSIA ii) Menghasilkan koleksi asal-usul ii) Menyenaraikan jenis-jenis
makanan tradisional makanan pelbagai kaum
iii) Berbangga dengan makanan iii) Berkongsi resepi makanan
tradisional yang diwarisi tradisional pelbagai kaum
Contoh : Kuih
Lempeng
Tosei

10
24 Kenali dan Apresiasi i) Menceritakan adab makan pelbagai i) Mengumpul gambar dan
Adab Sosial Warisan kaum di Malaysia membuat buku skrap
Budaya Malaysia ii) Mengamalkan adab semasa makan ii) Menyenaraikan adab-adab
- Adab makan iii) Menghormati adab makan pelbagai makan masyarakat
masyarakat kaum di Malaysia Malaysia
Malaysia

25 Kenali dan Apresiasi i) Mengenalpasti adab semasa makan i) Mendemonstrasikan adab


Adab Sosial Warisan ii) Mengamalkan adab semasa makan makan masyrakat Malaysia
Budaya Malaysia iii) Berbangga dengan adab makan yang ii) Menonton video / visual adab-
- Adab makan diamalkan adab makan masyarakat
amalan kita Malaysia

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

11
26 4 KENALI Kenali dan Apresiasi i) Menyenaraikan kata pengucapan i) Menyenaraikan dan
BUDAYA Adab Sosial Warisan yang sopan melafazkan kata-kata
MALAYSIA Budaya Malaysia ii) Mengamalkan kata pengucapan bertatasusila mengikut
Adab Berinteraksi yang sopan situasi yang sesuai
- Adab bertutur iii) Menunjukkan sikap sopan dalam ii) Melakonkan situasi
dengan sopan pertuturan perbualan telefon
- Adab bersama rakan
Perbualan
telefon

27 Kenali dan Apresiasi i) Mengenalpasti adab bertutur semasa i) Menunjukkan cara


Adab Sosial Warisan perbualan telefon pelakuan bersopan
Budaya Malaysia ii) Mengamalkan adab semasa bertutur dalam etika pergaulan
Adab Berinteraksi iii) Menunjukkan sikap sopan semasa pelbagai kaum
- Pelakuan perbualan telefon ii) Simulasi / lakonan
bersopan dalam beberapa
- Beradab situasi :
budaya kita - menziarahi rakan
- ketika berjumpa dengan
orang yang lebih tua
- perayaan

28 5 MALAYSIA 5a. i) Menamakan negeri dan ibu negeri ) Melabel nama negeri-
NEGARAKU Kenali Malaysia bagi negeri-negeri di Malaysia negeridi peta Malaysia
- Lokasi ii) Mencari maklumat tentang negeri- ii) Menamakan ibu negeri
- Negeri-negeri negeri di Malaysia bagi negeri-negeri di
yang iii) Berbangga dan cinta akan negara Malaysia
membentuk iii) Mengenalpasti
Malaysia kedudukan Malaysia
dalam peta Asia
Tenggara

12
MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN
29 5 MALAYSIA 5a. i) Menyatakan nama-nama pusat i) Menyediakan laporan
NEGARAKU Kenali Malaysia pentadbiran bagi negeri-negeri di mengenai pusat
- Pusat Malaysia pentadbiran secara
Pentadbiran ii) Melabelkan Pusat Pentadbiran berkumpulan
Kerajaan Persekutuan ii) Mencari maklumat
iii) Bersyukur dapat hidup dalam negara tentang pemimpin-
yang aman dan makmur pemimpin di Malaysia
iii) Membuat buku skrap
tentang pemimpin-
pemimpin Malaysia

30 5a. i) Memahami pelbagai agama, tradisi, i) Mengenalpasti


Kenali Malaysia dan budaya masyarakat Malaysia kepadatan penduduk,
- Penduduk ii) Belajar hidup bersama untuk negeri-negeri di
kesejahteraan diri dan masyarakat Malaysia
iii) Menghormati kaum dan budaya lain ii) Menyatakan faktor-
faktor kepadatan di
setiap lokasi
iii) Menyediakan brosur

13
5b. i) Mengenalpasti identiti negara i) Melafaz dan
31
Berbangga dengan ii) Menjalankan tenggung jawab sebagai menghayati Prinsip
Identiti Negara warganegara Rukun Negara
- Rukun Negara iii) Berbangga dengan identiti negara ii) Mencari maksud
Prinsip Rukun Negara
secara berkumpulan
iii) Lembaran Kerja
Contoh : -
Mengisi tempat
kosong
i. Kepercayaan
kepada __________

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN


32 5 MALAYSIA 5b. i) Menjelaskan kepentingan identiti i) Melukis dan mewarna
NEGARAKU Berbangga dengan negara Jalur Gemilang
Identiti Negara ii) Menunjukkan perasaan bangga dan ii) Menyatakan maksud
- Jalur taat setia kepada Malaysia warna dan lambang
Gemilang iii) Menunjukkan perasaan bangga dan pada Jalur Gemilang
- Lagu cinta akan negara iii) Menulis senikata lagu
Negeraku Negaraku

14
5b. i) Menjelaskan kepentingan identiti
33 i) Mewarnakan Jata
Berbangga dengan negara
Negara
Identiti Negara ii) Menunjukkan perasaan bangga dan
ii) Menerangkan maksud
- Jata Negara taat setia kepada Malaysia
lambang dan warna
- Bahasa iii) Menghargai dan bersyukur hidup
yang terdapat pada
Kebangsaan dalam negara yang aman dan makmur
Jata Negara
- Bunga
iii) Mengenali Bunga
Kebangsaan
Kebangsaan secara
dekat
iv) Membuat poster
tentang Bahasa
Kebangsaan

Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Menulis karangan


34 6 SEDIA HADAPI
Membina Budaya untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan
CABARAN
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid
Masa Depan untuk kemajuan diri ii) Merekacipta
a. Tingkah laku iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri kemudahan
sosial dalam menghadapi cabaran pembelajaran
yang baik Contoh : Kad Imbasan
iii) Membuat sketsa
tentang tajuk-tajuk :
- tingkah laku sosial yang sihat

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN


6 SEDIA HADAPI
- tabiat belajar yang baik
CABARAN
- budaya saing yang positif
- Membuat peta minda

15
35 Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Menulis karangan
Membina Budaya untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid
Masa Depan untuk kemajuan diri ii) Merekacipta
a. Kemahiran iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri kemudahan
Belajar dalam menghadapi cabaran pembelajaran untuk
masa depan
iii) Membuat sketsa
tentang tajuk-tajuk
berikut : -
- tingkah laku sosial yang sihat
- tabiat belajar yang baik
- budaya saing yang positif

36 Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Menulis karangan


Membina Budaya untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid
Masa Depan untuk kemajuan diri ii) Merekacipta
a. Kreativiti iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri kemudahan
dalam menghadapi cabaran pembelajaran untuk
masa depan
iii) Membuat sketsa
tentang tajuk-tajuk
berikut : -
- tingkah laku sosial yang sihat
- tabiat belajar yang sihat
- budaya saing yang sihat

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

16
6 SEDIA HADAPI
iv) Mengadakan pertandingan : -
CABARAN
- mewarna
- puisi
- nyanyian

37 Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Menulis karangan


Membina Budaya untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid
Masa Depan untuk kemajuan diri ii) Merekacipta
a. Berdayasaing iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri kemudahan
dalam menghadapi cabaran pembelajaran untuk
masa depan
iii) Membuat sketsa
tentang tajuk-tajuk
berikut : -
- berdayasaing yang positif

17
38 Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Merekacipta
Membina Budaya untuk mencapai kejayaan kemudahan
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang pembelajaran untuk
Masa Depan untuk kemajuan diri masa depan
a. Kreativiti iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri ii) Membuat sketsa
dalam menghadapi cabaran tentang tajuk-tajuk
berkaitan : -
- membuat
persembahan
berkaitan
kehidupan masa
depan
iii) Berfikir secara kreatif

MINGGU TEMA TAJUK HASIL PEMBELAJARAN CADANGAN

39 6 SEDIA HADAPI Unit 9 i) Menghuraikan kepentingan disiplin diri i) Menulis karangan


CABARAN Membina Budaya untuk mencapai kejayaan tentang kehidupan
Cemerlang untuk ii) Mengamalkan budaya cemerlang masa depan murid
Masa Depan untuk kemajuan diri ii) Merekacipta
a. Kemahiran iii) Menyedari kepentingan ketahanan diri kemudahan
Teknologi dalam menghadapi cabaran pembelajaran untuk
masa depan
iii) Membuat sketsa
tentang tajuk-tajuk
berikut : -
- tingkah laku sosial yang sihat
- tabiat belajar yang baik
- budaya saing yang positif
iv) Aplikasi

18
Perkomputeran

40 PKSR ll PKSR II PKSR II PKSR II

19