Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .

Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET). kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 . Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum.Buku Panduan Fakulti Sains. @Untuk pelajar antarabangsa.

Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM. 276 .Buku Panduan Fakulti Sains.

ARCS.Inst.Sc. FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. Shrivastava. MSc(Wales). BSc(Indiana). D. PhD(Lond). Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang.. F. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. PhD(Wales). Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng.A.(UK). Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. FICC. FRAS(UK) IAU (Paris). FIPM (Sistem Kompleks. DIC. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. Di dalam penyelidikan. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. PhD(Durham).Phys. BSc(Mal). Ekonofizik. MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 .MS(Mal). MIPM.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal). 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. PhD(Sheffield). F. Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. PhD(Illinois). amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan. Dinamik Stokastik. Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. MIPM (Fotonik) Keshav N. Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. BSc (Mal). MSc(Wales). Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. BSc(Mal).P. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. Jabatan Fizik. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. FIPM. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. BSc(Mal). BSc(Wales). Jabatan Fizik. MInstP (Fizik Statistik. (Kolkata). BSc(Lond). Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. Superkekonduksian. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. MSc(Mal). Bateri. Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. DPhil(Oxford). Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. BSc(UKM). Sc.(IIT Kanpur). PhD(Durham).. Rangkaian Neuron. MSc(Mal). MS(Illinois). Ph. tutorial. MSc(Indiana). MIPM (Astronomi. Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi.D. kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. Di samping itu. PhD(Mal). FNASc. PhD(Mal). MSc(UKM). C. PhD(MMU). PhD(Mal). Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini. BSc(UKM). Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih.

PhD(UPM). M. Peranti Elektronik. Bahan Termaju) Rosli H Mahat. PhD(Manc. Fizik Laser. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. PhD(Mal). PhD(USSR). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal) (Tenaga Suria. MSc (Mal). MIPM (Elektronik Fizikal. Fizik metalurgi. Kosmologi. H. MSc(Belf). PhD(Wales). Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. Bsc(Libya). BSc(Mal). PhD(Durham). M. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. Tawati. BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. PhD(USM). MSc(Mal). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. Bahan Polimer. MSc(UKM).Eng. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. BA(Macalester). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. MSc(UKM). BSc(Mal) (Bahan Termaju. Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. MSc(Birmingham). BSc(Mal) 278 . BSc(Mal) (Membran Polimer. PhD(Durham). PhD(Hull). (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. BSc(Mal). PhD(Manc). Spektroskopi Laser. PhD(Mal). BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. BSc(Mal). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. PhD(Mal). PhD(Mal). PhD(Gifu Univ. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. Fizik Laser. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. MSc(Mal). PhD(Durham). Optoelektronik) Yap Seong Ling. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. Langmuir-Blodgett. BSc(Mal). PhD(Queens).Phill(Chittagong). PhD(Russia). Msc(Libya). MSc(Manc). MSc(Mal). PhD(Texas).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. BSc(Mal) Lim Lian Kuang. Jpn).. MPhil(Southampton). MIPM (Teori Fizik Nukleus. Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. PhD(Birmingham). Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. MSc(Mal). BSc(Mal). MSc(UKM). BSc(Mal) (Astrofizik. FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. CRadP MSRP(UK). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. Fotonik) Siti Rohana Majid. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. MSc(Chittagong). Bsc (UPM) (Optik. PhD(Mal). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. FIPM (Fizik Nuklear. PhD(Konstanz). MSc(Wales). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. MSc (Russia). PhD(Mal). BSc(UKM) (Nanobahan. Jpn). MSc Appl Phys (Mal). BSc(Mal) (Bahan Termaju. BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik.(Sing). PhD(UK). MEng(Toyohashi Univ of Tech. Pencirian Bahan.). PhD(Manc). Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. MIPM (Fizik Sinaran. Okhunov. MSc(Mal). PhD(UKM). MPhil(Surrey). BSc(Mal) (Plasma Gunaan. BSc(Salf). PhD(Mal). PhD(Uzbekistan). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. PhD(Mal). BSc(Mal). Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. MS(CaliforniaRiverside).

mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. Fizik Semikonduktor. OMA. dan ujikaji di makmal. BIDANG PENYELIDIKAN 4. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Spektrofotometer UV-VISNIR. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. mengumpul dan menganalisa data. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. BSc(Mal) Tee Kian Yew. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). fizik atom. Fizik Bahan dan Elektronik. memasang eksperimen. BSc(Mal). Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. pengmodelan matematik dan komputer. 5. dsb. Laser & Optoelektronik. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. Mikropenduga Auger Pancaran Medan. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. 7. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. PL. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. BSc(Mal). Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. Mekanik. fizik keadaan pepejal. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. optik. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. graduan dapat: 1. BSc(Mal). mekanik kuantum. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Keelektromagnetan. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. keelektrikan dan kemagnetan. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. fizik nukleus. 279 . 8. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. mengenalpasti punca ralat. Pertengahan dan Akhir. BSc(Mal). Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. Fizik Sinaran & Biofizik. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. Pembaca TLD. Kaedah Matematik. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. penyelesaian masalah. AFM. 6. BSc(Mal). profesional dan beretika. Fizik Statistik.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. BSc(Mal) Teo Li Peng. Fizik Angkasa. XRD. melalui pemikiran kritis. Sistem percikan arus 2. BSc(Mal). Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. sistem pemendapan hidrolisis nyala. BSc(Mal). Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. BSc(Mal) Chong Wu Yi. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. FT-IR. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. BSc(Mal) Nordin Ayoub.

osiloskop pantas berdigit. 10. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. 2. 19. Kajian tentang bahan komposit. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. peranti pandu gelombang satahan. punca-punca plasma pengionan rf. 22. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. Fotometri dan spektroskopi astronomi. 13. Gerakan Brown kuantum. 27. 14. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. nanoteknologi. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. 28. 15. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 20. 4. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. 34. Mekanisma angkutan. Kajian kenampakan bulan sabit muda. 21. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. 29. laser berkuasa tinggi. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”.Buku Panduan Fakulti Sains. 8. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. 17. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. 42. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. 32. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. dan pelbagai industri 280 . Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. Kajian polimer pengkonduksi ion. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. Jerman). Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. 3. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 39. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. Angkutan anomali dalam bahan acak. resonans dan reputan zarah-zarah. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. 40. Model suria dan neutrino. kamera “streak”. 41. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. 9. parutan Bragg gentian. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. 33. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. 5. Litar pintar. industri angkasa. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 31. 11. Spektrometer penujuan geselan 1m. 12. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. sistem-sistem penyediaan filem nipis. 43. 37. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. 36. pemfabrikasian peranti-peranti. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. 25. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). punca neutron berdenyutan. 7. Fabrikasi pengganding lakur. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. 24. Peranti pemancar cahaya organik. pengujian dan pengukuran. 38. Membina “preform ” gentian optik. 35. alat analisis spektrum. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. 6. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. laser pikosaat. dan Kementerian Sains. Optik bersesuaian. 16. 30. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. 26. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. 18. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. 1. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. 23.

Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. Pearson-Prentice Hall. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini.Sc. suhu. 2. prinsip Huygen. Fizik Polimer.Sc. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. 3. Teknologi laser. 30% 70% 281 . gegelang Newton. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. AddisonWesley. terikan. interferens dan belauan. Wilson JD. titik tigaan dan titik genting. Bagi kes ini. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. superposisi. Laser dan Optoelektronik. Astronomi dan Kosmologi. hukumhukum termodinamik. taburan Maxwell. Ford L (2008). CT3. proses Isokor. University Physics with Modern Physics 12e. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. Sinaran Alam Sekitar. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. belauan Fresnel. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. kuantiti fizik. Sistem Kompleks. ujikaji Young. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. Knight R. kesan Doppler. Freedman R. modulus Young. A Strategic Approach with Mastering Physics. College Physics 6e. Fizik Angkasa. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. uraian teleskop. Fizik Laser. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. Fotonik. Teori Jirim Terkondensasi. Lou B (2007). Jones B.Buku Panduan Fakulti Sains.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. sifat-sifat gelombang. LL1 Rujukan: 1. (Fizik). proses Isoterma. momentum dan perlanggaran. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. pengembangan terma. kesan fotoelektrik. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. X-ray. Namun begitu. Teknologi Filem Nipis. halaju cahaya. Teori Nukleus. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. hukum Hooke. College Physics. Fizik Zarah Keunsuran. Polimer Pengkonduksi. peralihan fasa. Buffa AJ. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). belauan Fraunhofer. tekanan. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. hukum Brewster. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. kanta dan alat-alat optik. Field S (2007). tegasan. resonans. pengutuban. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. haba pendam. proses Adiabatik. geseran. Sains Bahan. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. gas unggul. hukumhukum Newton. gerakan gelombang. Peranti Paparan. Young H. Pearson Prentice Hall. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. Rangkaian Neuron. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Teknologi Plasma.

ikal dan teorem Stoke. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. galvanometer gelung bergerak. McGraw-Hill. McGraw-Hill. penebat. College Physics 6e. serapan. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. Pearson Prentice Hall. hipotesis kuantum. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. medan elektromagnet. Lipschutz S. CT3. keupayaan. dielektrik. jambatan Wheatstone. belauan sinar-X. hukum Coulomb. ammeter. kesan magnet dari arus. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. penuras. penghasilan dan sifat sinar-X. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. Oriental Academic Publication. tenaga elektrik.Buku Panduan Fakulti Sains. alternator. tindakbalas nukleus. kecerunan. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. keabadian jisim dan tenaga. Lipsson M (2002). pancaran. litar resonans. petua rantai. pendaraban vektor. 2. kapasitor selari dan sesiri. medan elektrik. penjana van der Graaf. Yatim MM (2006). Lou B (2007). operator linear. penentu dan hukum Cramer. medan magnet. transformer. struktur atom. hukum Gauss. osiloskop. semikonduktor. 2. teori kuantum. aruhan saling dan aruhan diri. motor. sinar katod. bahantara. pengionan. sinar alfa. Liew KY. Schiller JJ. John Wiley & Sons. kapasitor dan kapasitans. Nombor kompleks. kesan Hall. ukuran tenaga pengikat nukleus. diod Zener. talaan dalam penerimaan radio. rintangan. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. Boas ML (2005). Physics for matriculation 2nd ed. hubungan de Broglie. Fizik zarah dan nukleus: elektron. Matriks: operasi gabungan linear. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. LL1 Rujukan: 1. diod. dinamo. medan vektor. hasil darab silang. pembezaan vektor. Zahrah Ahmad. pembelahan dan pelakuran. penggunaan isotop radioaktif. reputan radioaktif. set persamaan linear. fungsi linear. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. elektrostatik. Buffa AJ. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. Srinivasan RA (2004). penyah-casan korona. Wilson JD. bentuk vektor. Serway RA. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. Bennett CA (2005). Wan Haliza. LL2 Rujukan: 1. cacat jisim. hukum Ohm. 3. ketelapan. kamiran garis. hukum separuh hayat. hasil darab titik. 3. rintangan dalam. pemisahan isotop. pengesan. cas dalam pengkonduksi. hukum Kirchoff. hasil darab tigaan. ukuran cas elektron Millikan. Vuille C. eksperimen dan teori Rutherford. determinan. konduksi elektrik dalam logam. College Physics (with PhysicsNow) 7e. 30% 70% 282 . terbitan berarah. pembezaan penuh. arus ulang-alik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. hasildarab. kuasa. hukum Biot-Savart. potentiometer. ukuran e/m. ungkapan exp (i). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. beta dan gamma. aras tenaga atom hidrogen. prinsip eksklusi Pauli. teori Bohr. ungkapan yang melibatkan . SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. aruhan elektro-magnet. Mathematical methods in the physical sciences 3e. beza upaya. Faughn JS. matriks khusus. kecapahan dan teorem kecapahan. reaktor. kedualan gelombang-zarah. rintangan. Matriks: hasiltambah. teorem Green di dalam satah. struktur nukleus. Brooks Cole. fluks magnet.

dll. Hassani S (2008). Sears FW. resapan. Zemansky MW. ringkasan konsep fonon. kedualan gelombangzarah. dualiti zarahgelombang. Thomas Nelson and Sons LTD. Pain HJ (2005). postulat Teori Kerelatifan Khas. 30% 70% 283 . pembezaan kamiran. Vibrations and Waves in Physics. The Physics of Vibrations & Waves 6e. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. interferens. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. Mathematical Methods for Physicists. Hukum Sifar Termodinamik. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. Addison-Wesley. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. kamiran permukaan. 3. 2. masa koherens. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. Cambridge Univ. masalah titik sempadan dan titik hujung. Pancaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. asas statistik untuk termo-dinamik. ikatan van der Waals. fungsi pemetakan. ketakpastian Heisenberg. LL2 Rujukan: 1. Schroeder DV (2000). Dittman RH (1997). ayunan terlembab. 2. jisim. 6e (int‟l). CT3. taburan Maxwell-Boltzmann. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). pendarab Lagrange. pertukaran pembolehubah. Salinger GL (1982). koherens. panjang koherens. Press. fungsi gelombang. Thermodynamics. Springer. Heat and Thermodynamics 7e. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. ayunan terpaksa. 3. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. peralihan fasa. hukum Pertama. hokum Stefan. momentum dan tenaga kerelatifan. teori kinetik bagi gas unggul. struktur hablur. Mathematical methods in the physical sciences 3e. pengecutan Lorentz. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. 30% 70% 30% 70% 3. McGraw-Hill. rambatan gelombang dalam tali. kerja dan haba. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. French AP (1971). gelombang bunyi. Kedua dan Ketiga Termodinamik. superposisi gelombang.Vibrations and Waves. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. Weber HJ (2005). semikonduktor dan penebat. Main IG (1993). Arfken GB. transformasi Lorentz. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. halaju gelombang. contoh dalam 1-D . rajah fasa. gelom-bang cahaya. Wiley. konduksi haba. Acad. Addison Wesley Longman.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. eksperimen Michelson-Morley. gelombang pada sempadan dua bahantara. CT3. Boas ML (2005). halaju kumpulan. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. 2. gelombang melintang dan membujur. Jacobian. gelombang dalam cecair. LL2 Rujukan: 1. belauan. pemetakan sama tenaga. jenis ikatan atom. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. entropi. dilasi masa. gelombang elektromagnet. petua Leibnitz. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. gas nyata. John Wiley & Sons. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala.

Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Boylestad R. gelombang lengkap dan jambatan. Persembahan data: jadual dan graf. tindakbalas nuklear. Error and Truth 2e. Pengaturcaraan komputer mudah. analisis ketakpastian. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. asas rajah jalur tenaga. Taylor JR (1997). Electronics Fundamentals: Circuits. diod khas – diod Zener. Experimental Methods for Engineers. CT3. tenaga pengikat. perambatan ketakpastian pengukuran. teknik analisis litar. LL2 Rujukan: 1. Floyd TL (2003). Krane K (1996). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Experimental Measurements: Precision. hukum-hukum keabadian. penapis input-kapasitor dan input-cok. 2. cantuman pn. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. Malvino AP (1999). spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). cirian arusvoltan dan litar diod mudah. padanan data. Holman JP (2001). Kuantiti fizik. ringkasan teori Letupan Besar. Barford NC (1991). Electronic Principles. TS1. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. had keyakinan. litar transistor mudah. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. nukleus majmuk. keratan rentas. cirian arus-voltan. optik dan sinaran. angka bererti.Buku Panduan Fakulti Sains. Moses CJ. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. 2. Wiley. gan-daan arus dan voltan. Nashelsky L (2006). 3. keelektrikan. Modern Physics 3e. analisis statistik. Penulisan laporan. 30% 70% 284 . siri-siri keradio-aktifan asli. keadaan pincang ke depan dan songsang. McGraw Hill. padanan impedans. 3. 2. ujian kepincangan. konsep garis beban. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. Devices. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. Rawatan dan penurunan data. nilai Q. tentukuran. LL2 Rujukan: 1. ralat statistik. teorem Norton. keradioaktifan. An Introduction to Error Analysis. pengatur voltan. meter elektrik. ralat sistem ukuran. University Science. haba. Concepts of Modern Physics 6e. teorem Thevenin. osiloskop. and Applications. Prentice Hall. transformer. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. prinsip operasi. Beiser A (2002). kemagnetan. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. analisis dimensi. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. Moyer CA (2005). hukum Ohm. Ukuran asas: angkup. 3. Prentice Hall. CT3. Saunders. Keselamatan makmal. daya-daya nukleus. McGraw-Hill. McGraw-Hill. CT3. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. Modern Physics 2e. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. Serway RA. John Wiley. LL2 Rujukan: 1.

Nashelsky L (2006). penapis aktif dan komputer analog. peng-ayun. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. Asas Elektronik. CT3. paparan optik. model re. 30% 70% 285 . komunikasi gentian optik. jenis parutan. takrifan unit dB. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. gm dan hibrid. frekuensi 3dB. keabadian tenaga. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kesan elektro-optik. herotan. Boylestad R. konsep tarik dan tolak. Pedrotti LS (2007). parutan replika. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. analisis dan penggunaan pembanding. garis beban A. C dan D. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. Addison-Wesley. McGraw-Hill College. LL2 Rujukan: 1. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. lebar koherens ruang. sebaran dan peleraian parutan. 3. Malvino AP (1999). 3. gelombang cepat berlalu. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. kesan akusto-optik. Litar kesan frekuensi. julat spektrum bebas. White HE (2001). parutan interferens. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. pengiraan gandaan voltan dan arus. optik rambatan. pengiraan kecekapan dan perbandingan. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. CT3. parutan „blazed‟. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. Pearson Prentice Hall.Buku Panduan Fakulti Sains. koherens ruang.U. kriteria untuk belauan Fresnel. Prentice Hall. herotan ”cross-over”.U. LL2 Rujukan: 1. Pedrotti FL. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Kesan kapasitan. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. lebar jalur dan kadar data. litar dan penambah. Belauan: Belauan Fresnel. CT3. 2. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. Hecht E (2002). TS1. Jenkins FA. 2. lapisan berkepantulan tinggi. pantulan dalam logam. Introduction to Optics 3e. setara. plot Bode. Penerbitan UTM. litar signal kecil A. pengecilan. perubahan fasa pada pantulan. Parutan Belauan: Persamaan parutan. Electronic Principles. mod-mod yang dibenarkan. AB. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. pengkonjugatan fasa optik. penjanaan harmonik kedua.. kepantulan pada tujuan normal. Fundamentals of Optics 4e. koherens separa. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. Malcom (1996). pantulan dalaman dan luaran. Pedrotti LM. kadar bit tinggi. B. McGraw Hill. pengamir dan pembeza. Electronic Devices And Circuit Theory. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. indeks biasan kompleks. Optics 4e. TS1. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kesan magneto-optik. pengesanan imej. optik tak linear.

Wiley. keupayaan sawar. Nashelsky L (2006). fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. Pearson Addison-Wesley. Prentice-Hall. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. penyelesaian persamaan Schroedinger. amplifier. ketak-pastian dalam ukuran. Nakanishi H (2005). keupayaan tangga. konsep operator dan nilai jangkaan. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. TS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Numerical Analysis and Scientific Computation.Buku Panduan Fakulti Sains. 100% 286 . resonans. operator pariti. termodinamik. Epperson JF (2002). Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. keupayaan telaga empatsegi. prinsip ketakpastian Heisenberg. penorowongan dan reputan. nilai eigen dan kedegeneratan. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. Persamaan linear. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. kemagnetan. Pengoptimuman. Persamaan taklinear. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. pengayun harmonik. operator momen-tum sudut. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. teorem Ehrenfest. rektifikasi. transistor. komutator dan pemalar gerakan. 2. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. CT3. Interpolasi. optik gunaan. Boylestad R. Giordano NJ. TS2. fungsi harmonik sfera. operator penganjak. Persamaan pembezaan separa. CT3. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. CT3. nombornombor kuantum. CT3. Computational Physics 2e. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. Leader JJ (2004). optik. LL2 Rujukan: 1. fizik bahan dan fizik peranti. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. Manual eksperimen 2. Prentice Hall. kesan ukuran. ubahan masa bagi nilai jangkaan. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. elektronik berdigit dan sebagainya. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. postulat-postulat mekanik kuantum. Electronic Devices and Circuit Theory. fizik plasma. EM2 100% Rujukan: 1. Operasi matriks. fungsi eigen dan prinsip superposisi. spektros-kopi dan sebagainya. Kamiran berangka. 3. sinaran.

kesan magnet luar. 3. fungsi Beta. koordinat lengkunglinear am. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. Kaedah Frobenius. persamaan haba dan resapan. momentum linear dan momentum sudut. Fungsi Hermite. tali bergetar. Zarah seiras. masalah dua jasad. 3. persamaan Bessel. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. fungsi Laguerre. teorem Parseval. Acad. pancaran tersimulasi. Boas ML (2005). konvolusi dan teorem Parseval. hukum gerakan di bumi yang berputar. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. Press. getaran suatu membran. masalah perlanggaran. nilai purata suatu fungsi. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. kaedah vektor-4. teori-teori tenaga dan momentum. nilai eigen dan vektor eigen. transformasi berortogon. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. teori Larmor. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. fermion. TS2. gerakan luncuran. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. 2. momentum sudut sistem zarahzarah. Scherrer R (2006).Buku Panduan Fakulti Sains. siri asimptot. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. Mathematical Methods for Physicists. 6e (int‟l). petua emas Fermi kedua. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. Wiley. Introductory Quantum Mechanics. formula Stirling. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. LL2. LL2 Rujukan: 1. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. Liboff RL (2003). Kahn PB (1992). TS2. Siri Legendre. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pekali Fourier. Persamaan gelombang. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. perhubungan jadisemula. daya dan 287 . gerakan roket dan planet-planet. sistem koordinat berputar. Arfken GB. fungsi berortogon. fungsi Gamma. persamaan Poisson. Introduction to Quantum Mechanics. bentuk kompleks siri Fourier. Fungsi Legendre bersekutu. 2. Transformasi Fourier. Teori usikan bersandar masa. kesan kerelatifan. siri Fourier. EM2 Rujukan: 1. spin elektron. penyelesaian kedua persamaan Bessel. Mathematical methods in the physical sciences 3e. fungsi dan kamiran elips. Pearson Int‟l Ed. saling-tindak atom dan foton. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. petua Leibnitz. bandul Foucault. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. Prentice Hall. CT3. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. formula Rodriguez. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. keortogonan fungsi Bessel. CT3. selang umum. Koordinat lengkunglinear. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. fungsi ralat. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. John Wiley & Sons. saling-tindak spin-orbit. momen magnet orbitan. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. syarat Dirichlet. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. momentum sudut jumlah. fungsi genap dan ganjil. Weber HJ (2005). boson. eksperimen Stern-Gerlach. operator tangga. serapan dan pancaran spontan. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. Addison Wesley. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. Griffiths D (2004). fungsi penjana bagi polinomial Legendre. Transformasi Koordinat: Transformasi linear.

kerentanan dan ketelapan magnet. 5e. hukum Gauss. 30% 70% 288 . Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. gelombang elektromagnet. Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. Cassiday GL (2005). pengkonduksi. Oxford. 3. hukum Faraday. Introduction to Statistical Physics. Hyat Jr. LL2 Rujukan: 1. McGraw-Hill. gas kuantum unggul. saluran komunikasi. Litar RCL. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. TS2. 2. medan di dalam dielektrik. hukum Ampére. pengutuban. arus. Vol. Thornton ST. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. hukum Biot-Savart: arus mantap. entropi bersama. swainduktans. litar RC. Halliday D. dge gerakan. dwikutub teraruh. Penggunaan: fonon dalam pepejal. kapasitor dan kapasitans. CT3. Vol. Analytical Mechanics 6e. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. tenaga di dalam sistem dielektrik. Formulasi termodinamik dari segi statistik. pemagnetan. John Wiley. elektromotans. aruhan elektromagnetan. 2. Belmont. kebolehkutuban. hukum Coulomb. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. Engineering Electromagnetics 7e. Physics. CT3. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). arus sesaran. daya pada dielektrik. London. WH. LL2. 2. momen dwikutub magnet. New York. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. LL2 Rujukan: 1. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. taburan zarah klasik dan kuantum. Belmont. CT3. sesaran elektrik. ketelusan dan pemalar dielektrik. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. ketakvarianan persamaan Maxwell. Stephani H (2004). Krane KS (2002). medan elektrik. arus terikat. ketumpatan arus. Buck JA (2006). Arus elektrik: Arus. medan magnet arus mantap. Marion JB (2004).Buku Panduan Fakulti Sains. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. Fowles GR. LS2 Rujukan: 1. Thomson Brooks & Cole. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. fizik suhu rendah. 2. daya di antara cas-cas bergerak. paramagnet dan feromagnet. McGraw-Hill. 3. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. Press. taburan cas selanjar. cas terikat. foton dan pancaran jasad hitam. bahan Ohmik. Thomson Brooks & Cole. persamaan Maxwell. keferomagnetan. Taylor & Francis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Huang K (2001). Introduction to Statistical Physics. Purcell EM (1985). Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. induktans saling. 3. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. Salinas SRA (2001). hukum Ohm. Bowley R. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. Cambridge Univ. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. cas teraruh. dielektrik linear: kerentanan. Oxford University Press. 2e.Teori maklumat Shannon. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Resnick R. Introductory Statistical Mechanics 2e. dwikutub magnet. 2. Sanchez M (2006). New York. tenaga dalam medan magnet. Springer. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. entropi. hukum Ampére dalam bahan termagnet.

pantulan dan biasan pada permukaan sfera. nisbah isyarat hingar. pantulan. Oxford University Press. dan silinderan. belauan dari berbilang celah. superposisi. Vektor dan Matriks Jones. Pedrotti LS (2007). pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. Elements of Electromagnetics 4e. McGraw-Hill College. medan berubah terhadap masa. persamaan Maxwell dalam jirim. 3. spektrum elektromagnet. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. Dwirefringens. ketelapan dan kekonduksian. Addison-Wesley. radiometri. interferens berbilang alur. parutan belauan. interferens dalam filem dielektrik. H dan M. pemagnetan. Introduction to Optics 3e. 30% 70% 289 . Optics 4e. cas bebas dan terikat. gentian optik. 3. Hecht E (2002). CT3. zarah dan foton. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. Hingar: kesan hingar dan gangguan. keupayaan skala dan vektor. Pedrotti LM. vektor D. vektor B. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. ciri-ciri cahaya laser. Hayt WH (2006). Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. prisma. halaju fasa dan kumpulan. TS2. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. Engineering Electromagnetics 7e. sambutan sistem. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. belauan dari bukaan 2-dimensi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. pengukuran statik dan dinamik. belauan Fraunhoffer. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. fotometri. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. 2. Lensa nipis. lensa silinderan.Buku Panduan Fakulti Sains. elektromagnetan. Prentice Hall. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. kapasitans. penggunaan laser. Interferens: Interferens dua-alur. Jenkins FA. Introduction to Electrodynamics 3e. sumber hingar dan mekanisme gandingan. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. pengukuran hingar. padanan impedans. tolok. sumber rawak dan koheren. induktans. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. Pedrotti FL. pengutuban menerusi penyerapan memilih. E dan P. kaedah imej. Penyelesaian dalam ruang bebas. belauan dari celah tunggal. transformasi tolok. sinaran jasad hitam. Pengutuban: Cahaya terkutub. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. sfera. Griffiths DA (1999). LL2 Rujukan: 1. syarat sempadan dan teori keunikan. turas. holografi. Sadiku MNO (2006). Pearson Prentice Hall. pengutuban. bentukgelombang harmonik: satah. LS2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. arus bebas dan terikat. operasi laser. CT3. interferometri optik: interferometer Michelson. McGraw-Hill Higher Education. Penyesuaian isyarat: litar input asas. pengherotan. capahan dan ikal medan elektrik. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. amplifier. gelombang elektromagnet. serakan. lensa tebal. keupayaan skalar dan vektor magnet. jenis dan parameter laser. 2. White HE (2001). syarat sempadan. kebersandaran frekuensi ketelusan. kesan beban. Fundamentals of Optics 4e. teorem Poynting. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas.

1 Principles. Chapman B (1980). Physics of The Upper Polar Atmosphere. Cambridge Univ. perisaian Debye. Roth JR (1995). pekali penyimpangan. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. Nota Syarahan. Andrews DG (2000). korona. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. London. Sesi 2010/2011 termoelektrik. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. Tinjauan penggunaan plasma. McGraw-Hill. taburan Maxwell. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. keratan rentas perlanggaran. pembauran. Press. Cambridge Univ. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. 3. CT3. Teori Townsend untuk nyahcas gas. CT3. Modern Vacuum Practice. kromosfera. An Introduction to Atmospheric Physics. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. Harris NS (1989). teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. 2. lapisan plasma. Holman JP (2000). lengkungan cirian I-V nyahcas gas. peng-hantaran data. keupayaan plasma. Jabatan Fizik. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam.Buku Panduan Fakulti Sains. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. perlanggaran ion/atom metastabil. struktur nyahcas berbara. bara negatif. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. EM2 Rujukan: 1. kecekapan. 2. fotosfera. 2. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. TS2. Memahami atmosfera matahari. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. John Wiley. proses-proses berkenaan kesan elektrod. Instrumentation for Engineering Measurements. nyahcas korona. kesan gas nyata. Glow Discharge Processes. Dally JW. 3. CT3. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. 30% 70% 290 . Houghton J (2001). Wong CS (2002). Termodinamik gas terion. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. LL2 Rujukan: 1. frekuensi plasma. nyalaan suria (solar flare). Brekke A (1997). LL2 Rujukan: 1. hukum tindakan jisim. McGraw-Hill. Universiti Malaya. 3. perlanggaran ionneutral. IOP Publishing. voltan runtuhan. Press. fungsi termodinamik dalam sebutan z. persamaan entalpi. suhu dan jisim bilangan molekul. Riley WF. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. pindahan tenaga dalam perlang-garan. persamaan Saha. konsep suhu dan tekanan. kriterion runtuhan. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. nyahcas arca. persamaan keadaan. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. kesan medan magnet. kebersambutan. McConnel KG (1993). kekonduksian elektrik. Industrial Plasma Engineering Vol. Physics of Atmospheres. hukum Paschen. Experimental Methods for Engineers. kejadian prominens. penduga elektrik. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. nyahcas berkatod panas. nyahcas secara denyutan. turus positif dan teorinya. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. piezoelektrik dan optik.

biofizik sinaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. biofizik sel membran asli dan tiruan. McMillan S (2005). Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). Pearson Education. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. CRC Press. pulsar atau lohong hitam. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. dos setara. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. polimer meng-konduksi. celaru dan swaorganisasi. LL2 Rujukan: 1. pengukuran radon dan toron. per-samaan WLF. DBP. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. Prentice Hall. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. Rancoita P-G (2004). Kesan biologi. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. kerdil perang atau bintang neutron. Statistik pembilang. Polimer kegunaan khas. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. 3. Ramli AG (1991). Gregory SA (1998). Akhirnya bintang menjadi kerdil putih.Buku Panduan Fakulti Sains. An Introduction to Polymer Physics. LL2 Rujukan: 1. peralihan dan santaian. kekenyalan getah. Kelikatkenyalan. 2. paradox Olber‟s. somatik dan genetik. Astronomy: The Evolving Universe. fizik sistem saraf dan psikofizik. Radiation Detection and Measurement 3e. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. Coleman MM (1997). hukum Moseley. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . Zeilik M (2002). magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. keratan rentas. protein dan gen. Polymer Science and Technology. Fried JR (2003). Dosimetri. Fundamentals of Polymer Science. fizik sistem kardiovaskular. Teori bremsstrahlung. Cambridge Univ. Chaisson E. Press. teori letupan besar. Separuh hayat dan hayat purata. LL2 Rujukan: 1. 3. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. fotobiologi. pendafluor sinaran X. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). Knoll GF (2000). teori kegravitian Newton. Penghasilan sinar-X. Wiley. 2. Pengesan sinaran. tranduksi tenaga dan fotosintesis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. Zeilik M. biofizik otot. Cambridge Univ. Painter PC. CT3. Leroy C. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. World Scientific. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. Keaktifan bahan. biokeelektrikan dan bioelektronik. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. Bower DJ (2002). Publ. Press. Morfologi. CT3. Astronomy Today. Superposisi masasuhu. teori kerelatifan Einstein. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Saunders Coll. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta.

An Overview. perkembangan terhadap masa. Plastock RA (2000). Computer Science. rangkaian komputer. gelung dan subrutin. 3. Antaramuka komputer-manusia. fungsi dan ciri UART. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. Teori Komputer. kata kawalan data selari. Nutt G (2000). ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. Operating Systems: A Modern Perspective. bas-bas data. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Pemprosesan selari. LL2 30% 70% Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Pemprosesan isyarat. LL2 Rujukan: 1. Addison-Wesley. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. penuding tindanan. GUI. Prentice Hall. bas data dalaman dan logik kawalan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. masa sebenar. teknik sambungan bersiri dan selari. kadar baud dan kesannya. Gaonkar RS (2001). 30% 70% 292 . Struktur data & algoritma. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. Co. Sistem operasian. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. Internet. Stinson RH (1982). teknik penggunaan. 3. hasiltambah momentum sudut. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. piawai pengantaramukaan. The Z80 Micro-processor: Architecture. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. Austin RH (2002). Bahasa komputer. cip-cip ingatan. peng-aliran maklumat. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. Kejuruteraan perisian. Xiang Z. perlapanan. pengaturcaraan. sambungan kepada mikropemproses. McGraw-Hill. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. Speight PA. Pearson Education Int‟l. Kepin-taran buatan. daftar-daftar. Uffenback J (2000). mod-mod pengalamatan. perenambelasan. permukaan dan teknik kem-bangan. 2. panjang kata. unit logik dan aritmetik. Biophysics for physicists. persamaan Pauli. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. Brovieshear JG (2005). CT3. Hallett FR. operator-operator Hermitean. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. penyambungan dan rajah pemasaan. Pengkalan data. arahan dan jenisnya. penukar analog-digitan dan digitan-analog. Pem-prosesan imej. Tocci RJ. alamat dan kawalan. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. spinor. Merrill Publ. Biophysics: An introduction. 2. model pengaturcaraan. anggaran Born dan penggunaannya. perpuluhan terkod perduaan. Glaser R (2000). Programming & Design 2e. Microcomputers and Microprocessors. kod ASCII. penyerapan. bahasa himpunan. konsep alamat. kernel. Keselamatan data. kod operasian. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). Interfacing. Springer. World Scientific. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1.Buku Panduan Fakulti Sains. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. Addison-Wesley. Realiti maya. Momentum sudut: formulasi umum. Manipulasi simbolan. 2. 3. Grafik komputer. sistem mikropemproses dan mikropengawal. prinsip bersalaman. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Ambrosio FJ (2003). London: Methuen. ingatan sekunder. Komunikasi data. pengatur-caraan cip I/O. Ingatan: jenis-jenis ingatan. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan.

Gasiorowicz S (2003). Pearson Education Int‟l. Pearson Prentice Hall. pembilang gelang. Pengkodan: kod-kod BCD. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. World Scientific. Stewart JV (2001). Digital Electronics: Principles and applications 6e. LL2 Rujukan: 1. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah.Buku Panduan Fakulti Sains. CMOS. TAK-ATAU. jadual kebenaran ungkapan Boole. Kleitz W (2003). Gray. Quantum Mechanics. penambah penuh. perpuluhan berkod perduaan. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. get logik TTL. John Wiley. PLC. Quantum Physics 2e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Jackson JD (1998). 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. Daftar: selari. Antaramuka analog-digitan. lima Bentuk gelombang digital. penghampiran semiklasik. alat resonan. Kerelatifan elektrodinamik. Spesifikasi cip TTL. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. litar terbitan dari ungkapan Boole. Floyd TL (2006). Wiley. pendaraban dedua. perlapanan. Get-get logik: get DAN. John Wiley. perenam-belasan. Introduction to Electrodynamics 3e. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. CT3. Tokheim RL (2003). Logik turutan: flip-flop SR. perlapan & perenambelasan. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. Peranti digital: PLD. LL2 Rujukan: 1. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. Transformasi medan. tersangkutan kuantum. TAK-ATAU-EKS. penurunan vektor keadaan. TAK. Prentice-Hall. CT3. Intermediate electromagnetic theory. Keupayaan terencat. Mandl F (1992). PAL. mikropengawal. Nombor dedua. dll. paradoks EPR dan teorem Bell. masalah pengukuran. operatoroperator ciptaan dan musnahan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. dwi-kutub Hertz dan antena. PROM. JK. TAK-DAN. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. ATAU-EKS. anjakan. Litar logik: algebra Boole. ROM. Classical Electrodynamics. Merzbacher E (1998). Peta Karnaugh: pembolehubah. D. Wiley. gentian optik. dll. Griffiths DJ (1999). 3. 2. 30% 70% 293 . pengantaramukaan. 2. Quantum Mechanics. Sinaran electromagnet. ATAU. Digital Fundamentals. sesiri. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. LL3 Rujukan: 1. dengan tiga. sinaran dwikutub magnet. empat. pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. Glencoe McGraw-Hill. T. 3. ASCII.

Teorem usikan bersandar masa. 3. jisim berkesan. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. jadual berkala. spektrum nukleus. kekisi salingan. elektronik. Nuclear Physics: Principles and Applications. 3.u.Buku Panduan Fakulti Sains. dan sifat optik-pepejal. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. Kittel C (2005). Eisberg R. Saunders. kesan kerelatifan. penukaran daya. Model Elektron Bebas dan Kuantum. Introduction to Solid State Physics 8e.t. Solid State Physics. Wiley. Addison Wesley. Komputeran: Sistem operasian LINUX. momen magnet. fungsi Bloch. dan serakan elektron. tindakbalas nuklear dalam bintang. Fundamentals of Modern Physics. kelebaran 30% 70% 294 . CT3. Quantum Physics of Atoms. penyerapan dan pancaran spontan. kekisi Bravais. John Wiley. Bransden BH (2003). salingtindak spin-orbit. teknik belauan. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. zarah-zarah seiras. Molecules. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. Omar M (1995). kekonduksian terma. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. Molekul dwiatom dan spektrumnya . Blackemore JS (2004). isospin. putaran. Dunlap R (2004). atom dwielektron. model Kronig-Penny. reputan alfa. Physics of atoms and molecules 2e. 2.getaran. Wiley. Solids. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. jumlah mementum sudut. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. proses-proses dan bebenang.kekisi dan unit sel. Serakan zarah-zarah nukleus. CT3. atom multielektron. tindakbalas-tindakbalas nuklear. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. peralihan gama. Brooks & Cole. Eisberg R (1961). simetri cas. Prentice Hall. Wiley. 2. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. Nuclei and Particles. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). sifat terma: muatan haba tertentu. Wiley. Resnick R (1985). saling tindak atom dan fotonik. TS2. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. dan pengatur-caraan rangkaian. Teori Jalur Tenaga elektron. arah dan satah hablur. LL2 Rujukan: 1. Krane KS (1987).belauan sinar-X. penyerakan nukleon-nukleon. kekonduksian a. Elementary Solid State Physics. Pekali Einstein A dan B. sinaran terangsang. model-model nukleus. zon Brillouin. Introductory Nuclear Physics. daya nukleus. kekonduksian a. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. struktur halus. reputan beta. ikatan dalam Pepejal. 2. LL2 Rujukan: 1. struktur hiperhalus. gandingan momentum sudut. bahasa C. Lilley JS (2001).

CT3. persamaan Dirac. rumus Ito. teknik martingal.Buku Panduan Fakulti Sains. perwakilan. Press. Chen FF (1984). subkumpulan. pemetaan. 3. kumpulan pilihatur. gelombang kejutan. ruang am dan sistem koordinat umum. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. The Physics of Plasmas. Martin AD (1984). Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. kamiran garisan dan kontur. perisa. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. Griffiths D (1987). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kumpulan dwihedron. Halzen F. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. persamaan Lagrange. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. penggunaan tensor. momentum sudut orbitan. isospin. fungsi am. Tensor: Tensor Kartesan. penggunaan persamaan Euler. gelombang dan ketakstabilan. rantau bersambung mudah. Boyd TJM. penjana kumpulan selanjar. pernilaian kamiran nyata. geometri. CT3. kumpulan Lorentz homogen. Persamaan Euler. Transformasi Laplace. siri tak terhingga. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. 30% 70% 30% 70% 295 . model-model plasma. kromo-dinamik kuantum. neutrino. John Wiley. Fundamentals of Plasma Physics. penggunaan. Cambridge Univ. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. hukum-hukum keaba-dian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. teorem kamiran Cauchy. kalkulus reja. fungsi kuasa am. John Wiley. kelas kekonjugatan. teori kuark. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. transfor-masi riak. teorem Cayley. LL2 Rujukan: 1. tensor diad. 2. Cambridge Univ. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. Sanderson JJ (2003). Press. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Kaedah fungsi Green. LL2 Rujukan: 1. antizarah. 2. Press. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. penggunaan pemetaan konformal. LL2 Rujukan: 1. teori meson. foton. Weber HJ (2005). reputan lemah. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. Elsevier Acad. Springer. Introduction to Elementary Particles. siri Laurent. elektrodinamik kuantum. Lamb Jr GL (1995). Arfken GB. Introduction to high energy physics. pendarab Lagrange. kekonju-gatan. kewujudan plasma di alam semesta. isomorfisme. homomorfisme. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. reja pada infiniti. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. 3. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. John Wiley. kembangan fungsi eigen. persamaan KleinGordon. daya nukleus kuat. penyelesaian persamaan pembezaan. fungsi eksponen. darjah kebebasan warna. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. teorem reja Cauchy. 2. keter-turunan. Boas ML (2003). zarah-zarah aneh. Perkins DH (2000). pesudotensor. Mathematical Methods for Physicists 6e. Wiley. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. fungsi logaritma. kumpulan pendaraban matriks. Geometri pembezaan. Bittencourt JA (2007). penyatuan elektrolemah. tensor kovarian dan kontravarian.

A Short Course in General Relativity. tranformasi-tranformasi berkanun. sudutsudut Euler. Haken H (1983). Wong CS (2002). teorem Louiville. Hamilton. sistem sosial dan ekonomi. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. Teori permainan. ayunan terdesak. Industrial Plasma Engineering. Springer-Verlag. Thomson Brooks/Cole. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. LL2 Rujukan: 1. Oxford. Hidrostatik dan hidrodinamik. daya-daya teritlak. Rangkaian automata: automata bersel. kesejagatan. momentum teritlak dan koordinat siklik. mod-mod dan frekuensi normal. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. eksponen Lyapunov. CT3 Rujukan: 1. kegunaan dalam sistem fizik. penggunaan plasma. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. celaru. rangkaian neuron. Leonard SL – eds (1965). 2. Addison Wesley. EM2 30% 70% Rujukan: 1. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. Academic Press. Perkolasi & tumbuhan. penarik. Kegunaan dalam biologi. Synergetics. persamaan Lagrange. pelakuran plasma. 30% 70% 296 . Fraktal: dimensi fraktal. 2. tenaga kinetik untuk jasad tegar. Kegentingan terswaorganisasi. Springer. Symon KR (1971). Foster J. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. Mechanics. Dinamik taklinear: pemetaan. Persamaan Hamilton. kaedah peng-hasilan plasma. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. kaedah mengesan plasma.1 & (2000) Vol. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. 2. Springer-Verlag. Fowles GR (2005). SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. penggunaan persamaan Lagrange. CT3. Huddlestone RH. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. 2. kekangan. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. Roth JR (1995). CT3. ayunan bebas dalam satu dimensi. Gaylord RJ. Vol. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. Plasma Diagnostic Techniques. Nightingale JD (1995). Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. 3. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. kaedah kegunaan plasma. Analytical Mechanics. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. LL2.Buku Panduan Fakulti Sains. gerakan gasing bersimetri. anjakan medan graviti. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. How Nature Works. keluaran sinaran dari plasma. IOP Publishing. potongan Poincare. Bak P (1997). Wellin PR (1995). teori kerelatifan am. 3.

Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. Omar MA (1995). Lasers: Theory & Applications. resonator optik. 3. simpangan p-n. LL2. CT3. lebar jalur. EM3. piezoelektrik dan feroelektrik. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. tepuan dan pengeluaran kuasa. modulasi akusto-optik. Prentice Hall. 3. EM2. suis-Q. ion dan elektron. teori kuantum peralihan dua molekul atom. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. Hawkes J. 2. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . Lasers. Verdeyen JT (1994). 2. TS4. Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. gas dan dye. Prentice Hall. resonans magnet. pengutupan dwikutub. model BCS. Introduction to Solid State Physics 8e. Bahan magnet: teori asas. University Science Books. Laser Electronics 3e. Mod TEM 00 dan perambatannya. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. medan genting. kerentanan magnet. LL2 Rujukan: 1. TS2. (Fizik). jenisjenis sifat/bahan magnet. CT7. fotokekonduksian. logam/penebat/semikonduktor. Siegman AE (1986). pelebaran. CT3. Kittel C (2005). TS2. modulasi pemancaran laser. teori angkutan dan pembawa cas. mekanisme serakan elektron). Saunders.Buku Panduan Fakulti Sains. peralihan optik. superkonduktor suhu tinggi. kelincahan. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Blakemore JS (2004). LL3. Rekabentuk laser keadaan pepejal. sifat elektrik (kekonduksian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. CT3. Solid State Physics. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. LL2 Rujukan: 1.dan 4. teori asas laser. intrinsik dan ekstrinsik. sifat optik.tingkat. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. System 3. Addison-Wesley. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). Elementary Solid State Physics. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. contoh-contoh bahan super-konduktor. kesan Meissner. penguncian mod. Latim er I (1995). mod hayunan.

McGraw-Hill. lebar jalur. Pemejalan. Logam dan aloi.Buku Panduan Fakulti Sains. magnet dan elektronik. bim Gaussian. Mikrostruktur. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. Peranti mikro gelombang. teknik interogasi. pantulan penuh dalaman dan mod. Dutton HJR (1998). pembakar suhu tinggi. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. 3. Callister WD (2002). diameter penuh mod. pemisah 1 8. Laser. Struktur hablur. Smith WF (1996). and „etching‟ basah. Kakisan. ricih/kilas. degradasi. hingar. takhablur. mampatan. lelahan. lebar jalur. nombor V. pandugelombang array (AWG). Wiley. fungsi kerja. Peranti foton: fotodiod. gelombang potongan. 2. kadar bit dan lebar jalur. „luminescence‟ ketepatan. Semiconductor Devices. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . Bahan termaju. ikatan. Polimer dan adunan. Prentice Hall. rambatan gelombang EM. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. Optical Fiber Communications 3e. sebaran. pengesan gentian optik teragih. Seramik dan kekaca. LL2 Rujukan: 1. prinsip operasi Flame Hydrolysis. LED. Ujian statik dan dinamik. Semiconductor Devices: Physics and Technology. Kano K (1998). Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Principles of Materials Science and Engineering 3e. hubungan kuasa. Diod laser. daya ikatan. kesan-kesan tak linear. Prentice Hall. Press. rayapan. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. Sifat-sifat mekanik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Fiber Optic Communications Technology. Rekabentuk komposit dan bahan. kinetik dan rajah fasa. terma. cirian sensitive. elektrik. 3. LL2 Rujukan: 1. regangan. ketaksempurnaan. Prentice Hall. Sze SM (2002). penghasilan peranti PLC. Jastrzebski ZD (1987). ujian tanpa-memusnah. Introduction to Semi-conductor Devices. Gentian optik mod tunggal. jenis modul pemancar. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. pembesaran. Roulston J (1998). Mynbaev DK. 2. Keiser G (2000). Wiley. molekul. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. santaian-tegasan. proses „etching‟ kering. Understanding Optical Communications. pembesar pandugelombang. pengesan spectra dalam gentian (FBG). sebaran antara mod dan kromatik. amplifier gentian jalur C dan L. Komposit. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. Teknologi mikroelektronik. 2. LL2. EM2 Rujukan: 1. pembauran. 3. fotodiod PIN dan „avalanche‟. Serabut dan gentian. Scheiner LL (2001). Oxford Univ. McGraw-Hill. nombor bukaan. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. sel suria. Fotodiod. „sputtering‟.

Photometrics. Incuding Basic Concepts. Szymanski RA et al (1996). Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. Kasap SO (2001). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. Peng-endalian komputer. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. komponen sistem komputer. CT3. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. LL2 Rujukan: 1. Delm ar Learning. Optoelectronics: An Introduction 3e. Prentice Hall. 3. Pemprosesan perkataan dan DTP. Martin VD. LL2 Rujukan: 1. Optics. perisian komputer. Wilson J. Capron HL (2003). 3. komunikasi data. Morley D (2008). Prentice Hall. Introduction to Computers and Software.Buku Panduan Fakulti Sains. Addison-Wesley. beberapa contoh amali. Tools for an Information Age 8e. Course Tech. Desmarais L (1997). sejarah komputer. 2. Hawkes J (1998). Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). perkakasan komputer. 30% 70% 299 . pemben-tangan. internet. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Prentice Hall. 2. pembinaan laman web. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Computers. perangkaian. perisian grafik dan multimedia. perisian gunaan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful