Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .Buku Panduan Fakulti Sains.

@Untuk pelajar antarabangsa. *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum. Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 .Buku Panduan Fakulti Sains. Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET).

Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM.Buku Panduan Fakulti Sains. 276 .

Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. FICC. Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. Jabatan Fizik.(UK). BSc(Mal). Di samping itu. MSc(Wales). tutorial. MIPM. Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik.A. BSc(Wales). Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. PhD(Mal). Bateri. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi.MS(Mal). (Kolkata). kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. F. BSc(UKM).Buku Panduan Fakulti Sains. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin.. Shrivastava. MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 . C. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan. MIPM (Fotonik) Keshav N. Di dalam penyelidikan.(IIT Kanpur). Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. BSc(Mal). FRAS(UK) IAU (Paris). Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. PhD(Sheffield). Sc. FIPM (Sistem Kompleks. PhD(Wales).Sc. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. BSc(Mal). 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. F. FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. ARCS. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains.Inst. MSc(Mal).. Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. DPhil(Oxford). D. Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. Dinamik Stokastik. BSc (Mal). PhD(Mal). MInstP (Fizik Statistik. BSc(Mal). FNASc. MSc(Mal). Superkekonduksian. BSc(Lond). BSc(Mal) (Bahan Gunaan. Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. MSc(UKM). Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi.Phys. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini. DIC. Rangkaian Neuron. BSc(UKM). MSc(Indiana). PhD(Illinois). FIPM. MIPM (Astronomi. MS(Illinois). PhD(Durham). Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. PhD(Durham).D. Ekonofizik. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. PhD(Mal). Ph. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. PhD(MMU). PhD(Lond). MSc(Wales). BSc(Indiana). Jabatan Fizik.P. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong.

BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. Langmuir-Blodgett. BSc(Mal). PhD(Texas). Pencirian Bahan. PhD(Mal). Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. MSc(Belf). PhD(Russia). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. Spektroskopi Laser. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. MSc(Chittagong). PhD(UK). MSc(Birmingham). MIPM (Fizik Sinaran. MSc(UKM). MSc Appl Phys (Mal). Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. BSc(Mal) Lim Lian Kuang. MSc(Wales). BSc(Mal) 278 . Bsc(Libya). MSc(Manc). H. MSc (Russia). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. Fizik Laser. MS(CaliforniaRiverside). CRadP MSRP(UK).). MSc(Mal). (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. PhD(USM). PhD(Uzbekistan). BSc(Mal). PhD(Wales).Buku Panduan Fakulti Sains. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. Fotonik) Siti Rohana Majid. MSc(UKM). Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. PhD(UKM). PhD(UPM). M. MSc(Mal). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. Kosmologi. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. PhD(Mal). MIPM (Teori Fizik Nukleus. PhD(Durham). BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. MSc(UKM). PhD(Gifu Univ. M. Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. PhD(Hull). BSc(Salf). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. MSc(Mal). BSc(Mal). PhD(Mal). PhD(USSR). PhD(Manc). BSc(Mal). Jpn). PhD(Mal). Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. Bsc (UPM) (Optik. PhD(Birmingham). PhD(Mal).Eng. BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. BSc(Mal).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. BA(Macalester). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. Okhunov. MPhil(Surrey). BSc(Mal). BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. PhD(Manc). BSc(Mal) (Astrofizik.. MEng(Toyohashi Univ of Tech. Optoelektronik) Yap Seong Ling. Fizik Laser. PhD(Konstanz). FIPM (Fizik Nuklear. PhD(Manc.Phill(Chittagong). Tawati.(Sing). Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. Bahan Termaju) Rosli H Mahat. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. MPhil(Southampton). Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. BSc(Mal) (Bahan Termaju. BSc(Mal) (Tenaga Suria. Msc(Libya). BSc(Mal) (Bahan Termaju. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. PhD(Mal). BSc(UKM) (Nanobahan. Bahan Polimer. MIPM (Elektronik Fizikal. PhD(Mal). PhD(Durham). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. Fizik metalurgi. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. PhD(Mal). PhD(Durham). Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. PhD(Queens). Jpn). BSc(Mal) (Plasma Gunaan. MSc(Mal). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. Peranti Elektronik. MSc(Mal). BSc(Mal) (Membran Polimer. BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. MSc (Mal). BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal.

MSc(Mal) Ong Jian Fuh. Laser & Optoelektronik. Fizik Angkasa. Pembaca TLD. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. penyelesaian masalah. fizik nukleus. 6. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. Spektrofotometer UV-VISNIR. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. optik. profesional dan beretika. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. BSc(Mal) Tee Kian Yew. PL. AFM. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. mengenalpasti punca ralat. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). BSc(Mal). 8. BSc(Mal).) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. Mekanik. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. fizik keadaan pepejal. 3. Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. Pertengahan dan Akhir. Keelektromagnetan. OMA. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. FT-IR. melalui pemikiran kritis. 279 . Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. BSc(Mal). mengumpul dan menganalisa data. BSc(Mal) Nordin Ayoub. BSc(Mal). pengmodelan matematik dan komputer. BSc(Mal). 7. MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. XRD. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. sistem pemendapan hidrolisis nyala. BSc(Mal). Fizik Sinaran & Biofizik. 5. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Fizik Semikonduktor. BSc(Mal). BSc(Mal) Teo Li Peng. graduan dapat: 1. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. Fizik Statistik. mekanik kuantum. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Mikropenduga Auger Pancaran Medan. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. dsb. Sistem percikan arus 2. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. fizik atom. Fizik Bahan dan Elektronik. keelektrikan dan kemagnetan. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof.Buku Panduan Fakulti Sains. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. BSc(Mal) Chong Wu Yi. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. memasang eksperimen. dan ujikaji di makmal. BIDANG PENYELIDIKAN 4. Kaedah Matematik. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos.

23. 28. 31. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. Kajian kenampakan bulan sabit muda. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. 25. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. sistem-sistem penyediaan filem nipis. 15. punca-punca plasma pengionan rf. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. 13. Kajian polimer pengkonduksi ion. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. Huraian interaksi elektrolemah hadron. 3. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. 35. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. 26. 37. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. 34. Litar pintar. 19. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. Fabrikasi pengganding lakur. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. punca neutron berdenyutan. dan Kementerian Sains. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 7. dan pelbagai industri 280 . 43. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. 1. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. nanoteknologi. 32. Mekanisma angkutan. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. 12. 8. 17. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. 40. 27. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. 29. Membina “preform ” gentian optik. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. Spektrometer penujuan geselan 1m. Optik bersesuaian. peranti pandu gelombang satahan. resonans dan reputan zarah-zarah. laser berkuasa tinggi. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). 9. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. 18. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. 14.Buku Panduan Fakulti Sains. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. 24. 22. Kajian tentang bahan komposit. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. pemfabrikasian peranti-peranti. alat analisis spektrum. 4. parutan Bragg gentian. 33. Fotometri dan spektroskopi astronomi. 10. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. 41. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. laser pikosaat. 6. 16. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). Gerakan Brown kuantum. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. industri angkasa. kamera “streak”. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. 5. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 38. pengujian dan pengukuran. 2. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. 11. 39. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. 20. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. Jerman). Model suria dan neutrino. Angkutan anomali dalam bahan acak. 21. 30. osiloskop pantas berdigit. Peranti pemancar cahaya organik. 36. 42. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium.

Buffa AJ.Sc. Bagi kes ini. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Fizik Zarah Keunsuran. Teori Nukleus. Polimer Pengkonduksi. Ford L (2008). Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Teknologi Filem Nipis. sifat-sifat gelombang. Wilson JD. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. hukumhukum termodinamik. Rangkaian Neuron. Sistem Kompleks. interferens dan belauan. Peranti Paparan. pengutuban. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). tegasan. pengembangan terma. X-ray. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. prinsip Huygen. gerakan gelombang. 2. momentum dan perlanggaran. belauan Fresnel. Young H. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. CT3. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. gas unggul. superposisi. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. proses Isokor. Sains Bahan. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. kuantiti fizik. College Physics 6e. Knight R. kesan Doppler. gegelang Newton. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. resonans. Namun begitu. Laser dan Optoelektronik. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. Fizik Angkasa. 30% 70% 281 . Fotonik. Teori Jirim Terkondensasi. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. ujikaji Young. A Strategic Approach with Mastering Physics. Sinaran Alam Sekitar. Pearson Prentice Hall. taburan Maxwell. geseran. College Physics. kanta dan alat-alat optik. Lou B (2007). Pepejal dan bendalir: kekenyalan. Freedman R. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. Field S (2007). Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. Fizik Polimer. LL1 Rujukan: 1. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). AddisonWesley. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. Jones B. Fizik Laser.Buku Panduan Fakulti Sains. suhu. kesan fotoelektrik. belauan Fraunhofer. terikan. uraian teleskop. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. titik tigaan dan titik genting. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. hukumhukum Newton. Teknologi Plasma. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. Astronomi dan Kosmologi. hukum Hooke. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. (Fizik). Fizik dan Peranti Semi-konduktor. Pearson-Prentice Hall.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). University Physics with Modern Physics 12e. halaju cahaya. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. peralihan fasa. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. haba pendam. proses Isoterma. Teknologi laser. 3. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. modulus Young. proses Adiabatik. hukum Brewster.Sc. tekanan. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD.

hukum Ohm. penebat. belauan sinar-X. Wilson JD. reputan radioaktif. Schiller JJ. struktur nukleus. eksperimen dan teori Rutherford. College Physics 6e. ungkapan exp (i). penjana van der Graaf. hasildarab. alternator. motor. bentuk vektor. struktur atom. tenaga elektrik. hubungan de Broglie. Serway RA. Lipsson M (2002). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. CT3. medan magnet. ungkapan yang melibatkan . hasil darab silang. aruhan saling dan aruhan diri. hukum Biot-Savart. kamiran garis. kesan Hall. Nombor kompleks. diod. hasil darab tigaan. beta dan gamma. teori kuantum. teori Bohr. pengionan. CT3. rintangan. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. kapasitor selari dan sesiri. ukuran cas elektron Millikan. beza upaya. Wan Haliza. hipotesis kuantum. determinan. kesan magnet dari arus. Physics for matriculation 2nd ed. penentu dan hukum Cramer. Brooks Cole. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. medan elektrik. Pearson Prentice Hall. 30% 70% 282 . 3. hasil darab titik.Buku Panduan Fakulti Sains. kecerunan. kapasitor dan kapasitans. bahantara. Mathematical methods in the physical sciences 3e. John Wiley & Sons. kecapahan dan teorem kecapahan. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. pengesan. Yatim MM (2006). dielektrik. Lipschutz S. Zahrah Ahmad. dinamo. elektrostatik. College Physics (with PhysicsNow) 7e. ukuran tenaga pengikat nukleus. talaan dalam penerimaan radio. Vuille C. hukum separuh hayat. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. konduksi elektrik dalam logam. teorem Green di dalam satah. kuasa. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. reaktor. McGraw-Hill. hukum Coulomb. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. medan elektromagnet. sinar alfa. Oriental Academic Publication. keupayaan. pendaraban vektor. arus ulang-alik. tindakbalas nukleus. ketelapan. fungsi linear. hukum Kirchoff. transformer. semikonduktor. matriks khusus. pembezaan vektor. penuras. diod Zener. cas dalam pengkonduksi. aruhan elektro-magnet. 2. LL2 Rujukan: 1. Lou B (2007). Boas ML (2005). penghasilan dan sifat sinar-X. set persamaan linear. Bennett CA (2005). Fizik zarah dan nukleus: elektron. kedualan gelombang-zarah. osiloskop. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. keabadian jisim dan tenaga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. fluks magnet. 2. Liew KY. pembelahan dan pelakuran. aras tenaga atom hidrogen. rintangan dalam. litar resonans. hukum Gauss. terbitan berarah. ukuran e/m. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. Buffa AJ. McGraw-Hill. serapan. ikal dan teorem Stoke. medan vektor. pancaran. Matriks: hasiltambah. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. ammeter. jambatan Wheatstone. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. penyah-casan korona. sinar katod. Faughn JS. rintangan. Srinivasan RA (2004). pembezaan penuh. cacat jisim. galvanometer gelung bergerak. 3. pemisahan isotop. prinsip eksklusi Pauli. Matriks: operasi gabungan linear. petua rantai. potentiometer. penggunaan isotop radioaktif. LL1 Rujukan: 1. operator linear.

Addison Wesley Longman. 2. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. ketakpastian Heisenberg. kedualan gelombangzarah. LL2 Rujukan: 1. 30% 70% 283 . momentum dan tenaga kerelatifan.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. rajah fasa. masalah titik sempadan dan titik hujung. pemetakan sama tenaga. dualiti zarahgelombang. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. Sears FW. Vibrations and Waves in Physics. Thomas Nelson and Sons LTD. fungsi gelombang. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. hokum Stefan. Cambridge Univ. Zemansky MW. fungsi pemetakan. McGraw-Hill. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. konduksi haba. CT3. gelombang melintang dan membujur. koherens. petua Leibnitz. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. ayunan terlembab. dll. John Wiley & Sons. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. gelom-bang cahaya. Hukum Sifar Termodinamik. halaju gelombang. LL2 Rujukan: 1. The Physics of Vibrations & Waves 6e. taburan Maxwell-Boltzmann. pendarab Lagrange. Dittman RH (1997). French AP (1971). Thermodynamics. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. Weber HJ (2005). Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. pembezaan kamiran. semikonduktor dan penebat. halaju kumpulan. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. dilasi masa. ikatan van der Waals. Pain HJ (2005).Buku Panduan Fakulti Sains. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. asas statistik untuk termo-dinamik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah.Vibrations and Waves. jenis ikatan atom. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. ringkasan konsep fonon. 3. resapan. 30% 70% 30% 70% 3. jisim. entropi. gelombang bunyi. gelombang dalam cecair. Schroeder DV (2000). Mathematical Methods for Physicists. pengecutan Lorentz. Salinger GL (1982). Jacobian. 3. Wiley. 2. gas nyata. Heat and Thermodynamics 7e. Pancaran. Boas ML (2005). contoh dalam 1-D . gelombang elektromagnet. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. teori kinetik bagi gas unggul. kerja dan haba. hukum Pertama. panjang koherens. transformasi Lorentz. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. LL2 Rujukan: 1. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. struktur hablur. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). peralihan fasa. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Addison-Wesley. Hassani S (2008). eksperimen Michelson-Morley. 6e (int‟l). vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. Main IG (1993). Arfken GB. Springer. ayunan terpaksa. pertukaran pembolehubah. Kedua dan Ketiga Termodinamik. kamiran permukaan. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. interferens. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. CT3. Acad. rambatan gelombang dalam tali. Press. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. masa koherens. 2. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. postulat Teori Kerelatifan Khas. gelombang pada sempadan dua bahantara. superposisi gelombang. belauan.

keelektrikan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Saunders. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. 2. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. Prentice Hall. LL2 Rujukan: 1.Buku Panduan Fakulti Sains. Barford NC (1991). penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. perambatan ketakpastian pengukuran. tindakbalas nuklear. Nashelsky L (2006). ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. analisis dimensi. CT3. Moses CJ. had keyakinan. Concepts of Modern Physics 6e. Floyd TL (2003). analisis statistik. An Introduction to Error Analysis. ralat sistem ukuran. tenaga pengikat. TS1. cirian arus-voltan. 2. meter elektrik. Taylor JR (1997). Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. tentukuran. Krane K (1996). teorem Thevenin. Pengaturcaraan komputer mudah. Kuantiti fizik. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. Electronic Principles. angka bererti. Ukuran asas: angkup. 3. CT3. siri-siri keradio-aktifan asli. Holman JP (2001). McGraw Hill. kemagnetan. Boylestad R. keradioaktifan. keratan rentas. ringkasan teori Letupan Besar. Beiser A (2002). litar transistor mudah. daya-daya nukleus. penapis input-kapasitor dan input-cok. keadaan pincang ke depan dan songsang. Rawatan dan penurunan data. ralat statistik. Modern Physics 3e. nukleus majmuk. asas rajah jalur tenaga. Moyer CA (2005). cantuman pn. University Science. teorem Norton. optik dan sinaran. haba. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. 3. prinsip operasi. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. diod khas – diod Zener. Modern Physics 2e. McGraw-Hill. Electronics Fundamentals: Circuits. hukum-hukum keabadian. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. transformer. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. Prentice Hall. and Applications. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. Malvino AP (1999). LL2 Rujukan: 1. 2. nilai Q. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. Persembahan data: jadual dan graf. konsep garis beban. Devices. padanan data. analisis ketakpastian. padanan impedans. Penulisan laporan. Wiley. teknik analisis litar. 3. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). 30% 70% 284 . ujian kepincangan. LL2 Rujukan: 1. gelombang lengkap dan jambatan. Experimental Methods for Engineers. osiloskop. McGraw-Hill. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. John Wiley. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. Keselamatan makmal. pengatur voltan. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. Serway RA. Experimental Measurements: Precision. hukum Ohm. Error and Truth 2e. gan-daan arus dan voltan.

TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. Pedrotti FL. penjanaan harmonik kedua. gelombang cepat berlalu. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. Prentice Hall. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. herotan ”cross-over”. Introduction to Optics 3e. mod-mod yang dibenarkan. optik rambatan. parutan interferens. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. frekuensi 3dB. perubahan fasa pada pantulan.U. kepantulan pada tujuan normal. Hecht E (2002). Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. penapis aktif dan komputer analog. plot Bode. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. McGraw Hill. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. pengiraan gandaan voltan dan arus. 2. indeks biasan kompleks. Parutan Belauan: Persamaan parutan. setara. litar dan penambah. koherens separa. litar signal kecil A. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. pantulan dalam logam. C dan D. keabadian tenaga. LL2 Rujukan: 1. 3. Pedrotti LM. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. lapisan berkepantulan tinggi. pengesanan imej. gm dan hibrid. optik tak linear. TS1. pengkonjugatan fasa optik. 3. Pedrotti LS (2007). kesan magneto-optik. Optics 4e. Fundamentals of Optics 4e. 30% 70% 285 . analisis dan penggunaan pembanding. LL2 Rujukan: 1. komunikasi gentian optik. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. pantulan dalaman dan luaran. lebar jalur dan kadar data. McGraw-Hill College. TS1. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. parutan replika. Asas Elektronik. Pearson Prentice Hall. lebar koherens ruang. Nashelsky L (2006). Litar kesan frekuensi. Kesan kapasitan. White HE (2001). pengiraan kecekapan dan perbandingan. konsep tarik dan tolak. paparan optik. parutan „blazed‟. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kesan akusto-optik.U. pengecilan. pengamir dan pembeza. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Electronic Principles. herotan. CT3. 2. julat spektrum bebas. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. AB. sebaran dan peleraian parutan. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. B. Malvino AP (1999). Electronic Devices And Circuit Theory. garis beban A. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. Belauan: Belauan Fresnel. CT3. Addison-Wesley. Boylestad R. kesan elektro-optik. Malcom (1996). Penerbitan UTM.. kriteria untuk belauan Fresnel. peng-ayun. kadar bit tinggi. takrifan unit dB.Buku Panduan Fakulti Sains. jenis parutan. model re. Jenkins FA. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. koherens ruang.

SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. pengayun harmonik. kemagnetan. ketak-pastian dalam ukuran. fungsi harmonik sfera. rektifikasi. Pengoptimuman. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. operator penganjak. CT3. 3. Persamaan taklinear. Pearson Addison-Wesley. resonans. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Electronic Devices and Circuit Theory. Leader JJ (2004). komutator dan pemalar gerakan. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. CT3. prinsip ketakpastian Heisenberg. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. Persamaan pembezaan separa. Manual eksperimen 2. Kamiran berangka. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. penyelesaian persamaan Schroedinger. postulat-postulat mekanik kuantum. elektronik berdigit dan sebagainya. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. operator pariti. termodinamik. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. 2. Computational Physics 2e. Interpolasi. 100% 286 . Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Prentice-Hall. nombornombor kuantum. optik. operator momen-tum sudut. CT3. Numerical Analysis and Scientific Computation. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. TS2. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen.Buku Panduan Fakulti Sains. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. Epperson JF (2002). Prentice Hall. CT3. LL2 Rujukan: 1. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Boylestad R. penorowongan dan reputan. Persamaan linear. Nashelsky L (2006). TS2. amplifier. Wiley. Nakanishi H (2005). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. EM2 100% Rujukan: 1. optik gunaan. keupayaan tangga. transistor. konsep operator dan nilai jangkaan. teorem Ehrenfest. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. fizik plasma. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. fizik bahan dan fizik peranti. keupayaan telaga empatsegi. kesan ukuran. nilai eigen dan kedegeneratan. Giordano NJ. spektros-kopi dan sebagainya. keupayaan sawar. sinaran. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. Operasi matriks. ubahan masa bagi nilai jangkaan.

nilai purata suatu fungsi. gerakan roket dan planet-planet. CT3. masalah dua jasad. boson. CT3. Introduction to Quantum Mechanics. serapan dan pancaran spontan. saling-tindak atom dan foton. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. Fungsi Legendre bersekutu. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. Koordinat lengkunglinear. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. fungsi dan kamiran elips. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. Press. Siri Legendre.Buku Panduan Fakulti Sains. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. eksperimen Stern-Gerlach. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. EM2 Rujukan: 1. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. Griffiths D (2004). Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. Mathematical Methods for Physicists. gerakan luncuran. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. fermion. koordinat lengkunglinear am. fungsi berortogon. nilai eigen dan vektor eigen. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. LL2 Rujukan: 1. 2. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. saling-tindak spin-orbit. transformasi berortogon. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. Acad. Weber HJ (2005). operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. TS2. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. fungsi Laguerre. persamaan haba dan resapan. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. LL2. konvolusi dan teorem Parseval. fungsi Beta. daya dan 287 . John Wiley & Sons. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. momen magnet orbitan. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. selang umum. Teori usikan bersandar masa. Wiley. kesan magnet luar. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. Pearson Int‟l Ed. momentum sudut jumlah. teori-teori tenaga dan momentum. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. spin elektron. petua emas Fermi kedua. formula Stirling. Zarah seiras. teori Larmor. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. getaran suatu membran. 6e (int‟l). keortogonan fungsi Bessel. Kaedah Frobenius. siri Fourier. persamaan Poisson. tali bergetar. Persamaan gelombang. Liboff RL (2003). Boas ML (2005). bentuk kompleks siri Fourier. Addison Wesley. kaedah vektor-4. Kahn PB (1992). momentum linear dan momentum sudut. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. 3. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. syarat Dirichlet. formula Rodriguez. teorem Parseval. operator tangga. Prentice Hall. sistem koordinat berputar. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. fungsi ralat. hukum gerakan di bumi yang berputar. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. TS2. pancaran tersimulasi. Scherrer R (2006). jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. petua Leibnitz. fungsi Gamma. siri asimptot. fungsi genap dan ganjil. penyelesaian kedua persamaan Bessel. kesan kerelatifan. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. persamaan Bessel. 2. Fungsi Hermite. masalah perlanggaran. Introductory Quantum Mechanics. perhubungan jadisemula. pekali Fourier. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. momentum sudut sistem zarahzarah. bandul Foucault. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. Transformasi Fourier. Arfken GB. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut.

Hyat Jr. hukum Ampére dalam bahan termagnet. bahan Ohmik. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. Fowles GR. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. dwikutub magnet. keferomagnetan. sesaran elektrik. gelombang elektromagnet. 3. Engineering Electromagnetics 7e. arus terikat. Cambridge Univ. Analytical Mechanics 6e. hukum Gauss. Krane KS (2002). CT3. LL2 Rujukan: 1. Salinas SRA (2001). John Wiley. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. Belmont. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Halliday D. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. paramagnet dan feromagnet. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. fizik suhu rendah. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. Introduction to Statistical Physics. arus. ketumpatan arus. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. Cassiday GL (2005). 2. Springer. gas kuantum unggul. Physics. medan magnet arus mantap. taburan cas selanjar. hukum Ampére. arus sesaran. medan elektrik. entropi. dielektrik linear: kerentanan. litar RC. London. elektromotans. Stephani H (2004). 5e. pengkonduksi. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). McGraw-Hill. daya pada dielektrik. 3. swainduktans. LS2 Rujukan: 1. dge gerakan. hukum Coulomb. foton dan pancaran jasad hitam. McGraw-Hill. Oxford University Press. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. pemagnetan.Buku Panduan Fakulti Sains. cas teraruh. Sanchez M (2006). Vol. tenaga di dalam sistem dielektrik. 30% 70% 288 . Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. 2. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. 3. Thomson Brooks & Cole. ketakvarianan persamaan Maxwell. 2. saluran komunikasi. aruhan elektromagnetan. Penggunaan: fonon dalam pepejal. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. CT3. Vol. Introductory Statistical Mechanics 2e. Formulasi termodinamik dari segi statistik. taburan zarah klasik dan kuantum. Oxford. Buck JA (2006). medan di dalam dielektrik. cas terikat. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. Introduction to Statistical Physics. kapasitor dan kapasitans. Press. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. New York. TS2. New York. LL2 Rujukan: 1. momen dwikutub magnet. Taylor & Francis. 2e. 2. ketelusan dan pemalar dielektrik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. Marion JB (2004). Thornton ST. persamaan Maxwell. daya di antara cas-cas bergerak. kerentanan dan ketelapan magnet. Huang K (2001). Bowley R. Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. dwikutub teraruh. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. hukum Biot-Savart: arus mantap. hukum Ohm. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. LL2. tenaga dalam medan magnet. Thomson Brooks & Cole. WH. induktans saling. Belmont. pengutuban. kebolehkutuban. Arus elektrik: Arus. Purcell EM (1985). CT3. entropi bersama.Teori maklumat Shannon. Resnick R. hukum Faraday. Litar RCL. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik.

keupayaan skala dan vektor. gentian optik. Engineering Electromagnetics 7e. tolok. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. Introduction to Optics 3e. lensa silinderan. kapasitans. ciri-ciri cahaya laser. superposisi. kaedah imej. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. radiometri. kesan beban. CT3. Pengutuban: Cahaya terkutub. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. Pedrotti LS (2007). turas. penggunaan laser. zarah dan foton. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. pantulan. Hayt WH (2006). jenis dan parameter laser. pemagnetan. lensa tebal. Vektor dan Matriks Jones. TS2. sambutan sistem. belauan Fraunhoffer. interferometri optik: interferometer Michelson. ketelapan dan kekonduksian. syarat sempadan. 2. Hecht E (2002). Penyelesaian dalam ruang bebas. Pearson Prentice Hall. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. Penyesuaian isyarat: litar input asas. Pedrotti LM. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. capahan dan ikal medan elektrik. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. induktans. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. 30% 70% 289 . vektor B. belauan dari berbilang celah. interferens dalam filem dielektrik. pengutuban menerusi penyerapan memilih. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. Prentice Hall. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Addison-Wesley. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. belauan dari celah tunggal. holografi. Dwirefringens. Introduction to Electrodynamics 3e. White HE (2001). 3. syarat sempadan dan teori keunikan. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. Optics 4e. transformasi tolok. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. arus bebas dan terikat. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. sinaran jasad hitam. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. cas bebas dan terikat. vektor D. medan berubah terhadap masa. sumber hingar dan mekanisme gandingan. interferens berbilang alur. dan silinderan. Pedrotti FL. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. Griffiths DA (1999). Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. operasi laser. keupayaan skalar dan vektor magnet. nisbah isyarat hingar. Hingar: kesan hingar dan gangguan. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. belauan dari bukaan 2-dimensi. H dan M. prisma. E dan P. Interferens: Interferens dua-alur. pengutuban. Jenkins FA. teorem Poynting. serakan. 2. 3.Buku Panduan Fakulti Sains. Lensa nipis. CT3. halaju fasa dan kumpulan. amplifier. bentukgelombang harmonik: satah. sumber rawak dan koheren. Sadiku MNO (2006). LS2 Rujukan: 1. Elements of Electromagnetics 4e. parutan belauan. McGraw-Hill Higher Education. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. elektromagnetan. spektrum elektromagnet. fotometri. gelombang elektromagnet. kebersandaran frekuensi ketelusan. LL2 Rujukan: 1. sfera. pengherotan. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. padanan impedans. pengukuran statik dan dinamik. Fundamentals of Optics 4e. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. Oxford University Press. pengukuran hingar. persamaan Maxwell dalam jirim. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. McGraw-Hill College.

proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. Cambridge Univ. nyahcas berkatod panas. nyalaan suria (solar flare). hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. John Wiley. 2. 3. McGraw-Hill. turus positif dan teorinya. Tinjauan penggunaan plasma. LL2 Rujukan: 1. peng-hantaran data. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. bara negatif. CT3. EM2 Rujukan: 1. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. perisaian Debye. persamaan Saha. lapisan plasma. keratan rentas perlanggaran. 3. pekali penyimpangan. Industrial Plasma Engineering Vol. Holman JP (2000).Buku Panduan Fakulti Sains. Instrumentation for Engineering Measurements. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. Sesi 2010/2011 termoelektrik. piezoelektrik dan optik. Experimental Methods for Engineers. McConnel KG (1993). Harris NS (1989). Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. kejadian prominens. London. Termodinamik gas terion. kromosfera. TS2. Universiti Malaya. taburan Maxwell. An Introduction to Atmospheric Physics. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. kecekapan. Riley WF. 3. Houghton J (2001). Glow Discharge Processes. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. perlanggaran ion/atom metastabil. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Jabatan Fizik. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. Teori Townsend untuk nyahcas gas. fungsi termodinamik dalam sebutan z. hukum tindakan jisim. suhu dan jisim bilangan molekul. konsep suhu dan tekanan. perlanggaran ionneutral. Chapman B (1980). CT3. Andrews DG (2000). 1 Principles. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. Press. Wiley. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. McGraw-Hill. Nota Syarahan. Cambridge Univ. 2. proses-proses berkenaan kesan elektrod. Physics of The Upper Polar Atmosphere. Physics of Atmospheres. penduga elektrik. Wong CS (2002). CT3. nyahcas secara denyutan. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. hukum Paschen. kesan gas nyata. fotosfera. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. kriterion runtuhan. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. kekonduksian elektrik. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. Press. persamaan keadaan. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. kesan medan magnet. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Dally JW. Roth JR (1995). teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. keupayaan plasma. Brekke A (1997). kebersambutan. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. voltan runtuhan. struktur nyahcas berbara. frekuensi plasma. pindahan tenaga dalam perlang-garan. persamaan entalpi. 30% 70% 290 . korona. LL2 Rujukan: 1. nyahcas arca. pembauran. Memahami atmosfera matahari. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. Modern Vacuum Practice. IOP Publishing. 2. nyahcas korona.

biofizik otot. pendafluor sinaran X. teori kegravitian Newton. biofizik sel membran asli dan tiruan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. Leroy C. Rancoita P-G (2004). fizik sistem saraf dan psikofizik. Knoll GF (2000). magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. Fundamentals of Polymer Science. Superposisi masasuhu. CT3. Astronomy Today. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2.Buku Panduan Fakulti Sains. biofizik sinaran. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. celaru dan swaorganisasi. Dosimetri. Saunders Coll. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). 3. LL2 Rujukan: 1. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. Penghasilan sinar-X. Kelikatkenyalan. Pengesan sinaran. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. LL2 Rujukan: 1. Cambridge Univ. peralihan dan santaian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Ramli AG (1991). 3. hukum Moseley. Publ. Teori bremsstrahlung. protein dan gen. Kesan biologi. biokeelektrikan dan bioelektronik. An Introduction to Polymer Physics. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. World Scientific. per-samaan WLF. teori kerelatifan Einstein. Separuh hayat dan hayat purata. teori letupan besar. somatik dan genetik. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. 3. Pearson Education. Gregory SA (1998). Press. Keaktifan bahan. Polymer Science and Technology. keratan rentas. Prentice Hall. dos setara. Fried JR (2003). pengukuran radon dan toron. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. Wiley. Astronomy: The Evolving Universe. CT3. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. Chaisson E. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. LL2 Rujukan: 1. tranduksi tenaga dan fotosintesis. kerdil perang atau bintang neutron. polimer meng-konduksi. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. pulsar atau lohong hitam. Zeilik M. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. Coleman MM (1997). Polimer kegunaan khas. DBP. fotobiologi. Cambridge Univ. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. Statistik pembilang. Bower DJ (2002). struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. Painter PC. Morfologi. CRC Press. 2. paradox Olber‟s. Radiation Detection and Measurement 3e. fizik sistem kardiovaskular. McMillan S (2005). Zeilik M (2002). Press. kekenyalan getah. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . 2.

sambungan kepada mikropemproses. World Scientific. peng-aliran maklumat. Microcomputers and Microprocessors. 30% 70% 292 . penukar analog-digitan dan digitan-analog. anggaran Born dan penggunaannya. alamat dan kawalan. mod-mod pengalamatan. Keselamatan data. 2. kod ASCII. 3. Internet. penuding tindanan. kernel. konsep alamat. Komunikasi data. Uffenback J (2000). ingatan sekunder. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. Addison-Wesley. pengaturcaraan. penyambungan dan rajah pemasaan. Biophysics for physicists. Addison-Wesley. perenambelasan. GUI. Pearson Education Int‟l. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. Manipulasi simbolan. fungsi dan ciri UART. Nutt G (2000). Hallett FR. Pem-prosesan imej. piawai pengantaramukaan. Realiti maya. masa sebenar. An Overview. Kepin-taran buatan. Co. Prentice Hall. Gaonkar RS (2001). model pengaturcaraan. perlapanan. Xiang Z. Kejuruteraan perisian. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. Interfacing. Operating Systems: A Modern Perspective. kata kawalan data selari. Ingatan: jenis-jenis ingatan. perkembangan terhadap masa. Momentum sudut: formulasi umum. kod operasian. penyerapan. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Computer Science. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. Stinson RH (1982). Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Speight PA. Pemprosesan selari. gelung dan subrutin. persamaan Pauli. Sistem operasian. Plastock RA (2000). teknik sambungan bersiri dan selari. rangkaian komputer. operator-operator Hermitean. Ambrosio FJ (2003). Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). Biophysics: An introduction. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. Struktur data & algoritma. Pemprosesan isyarat. Springer. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. daftar-daftar. bas data dalaman dan logik kawalan. CT3. pengatur-caraan cip I/O. 2. Grafik komputer. Merrill Publ. Tocci RJ. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. London: Methuen. 3. Brovieshear JG (2005). Programming & Design 2e. unit logik dan aritmetik. hasiltambah momentum sudut. panjang kata. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. prinsip bersalaman. teknik penggunaan. Austin RH (2002). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. 3. The Z80 Micro-processor: Architecture. spinor. Glaser R (2000). LL2 30% 70% Rujukan: 1. LL2 Rujukan: 1. kadar baud dan kesannya. sistem mikropemproses dan mikropengawal. bas-bas data. McGraw-Hill. perpuluhan terkod perduaan. bahasa himpunan. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. Pengkalan data. Antaramuka komputer-manusia. permukaan dan teknik kem-bangan. cip-cip ingatan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. arahan dan jenisnya. Bahasa komputer.Buku Panduan Fakulti Sains. 2. Teori Komputer. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun.

3. Glencoe McGraw-Hill. Introduction to Electrodynamics 3e. Get-get logik: get DAN. TAK. Litar logik: algebra Boole. dll. TAK-ATAU. penurunan vektor keadaan. LL2 Rujukan: 1. ATAU-EKS. Intermediate electromagnetic theory. perpuluhan berkod perduaan. Kleitz W (2003). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Quantum Physics 2e. CT3. Kerelatifan elektrodinamik. Pengkodan: kod-kod BCD. operatoroperator ciptaan dan musnahan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Logik turutan: flip-flop SR. perlapan & perenambelasan. Antaramuka analog-digitan.Buku Panduan Fakulti Sains. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. ATAU. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. Wiley. John Wiley. Floyd TL (2006). PLC. alat resonan. World Scientific. penambah penuh. jadual kebenaran ungkapan Boole. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. Jackson JD (1998). Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. anjakan. CT3. PROM. Merzbacher E (1998). LL3 Rujukan: 1. pendaraban dedua. Gasiorowicz S (2003). Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. John Wiley. dwi-kutub Hertz dan antena. Quantum Mechanics. sesiri. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. Digital Fundamentals. Pearson Education Int‟l. pembilang gelang. PAL. Daftar: selari. Quantum Mechanics. Peranti digital: PLD. tersangkutan kuantum. 2. Tokheim RL (2003). Spesifikasi cip TTL. ROM. gentian optik. lima Bentuk gelombang digital. ASCII. Nombor dedua. Mandl F (1992). perenam-belasan. Digital Electronics: Principles and applications 6e. 3. mikropengawal. LL2 Rujukan: 1. masalah pengukuran. perlapanan. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. Classical Electrodynamics. 2. 30% 70% 293 . Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Keupayaan terencat. CMOS. paradoks EPR dan teorem Bell. T. litar terbitan dari ungkapan Boole. D. JK. Pearson Prentice Hall. Prentice-Hall. TAK-ATAU-EKS. 2. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. pengantaramukaan. Stewart JV (2001). Griffiths DJ (1999). get logik TTL. Gray. penghampiran semiklasik. Wiley. TAK-DAN. dll. Sinaran electromagnet. pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. Transformasi medan. dengan tiga. empat. 3. Peta Karnaugh: pembolehubah. sinaran dwikutub magnet.

Serakan zarah-zarah nukleus. tindakbalas-tindakbalas nuklear. Saunders.u. putaran. Omar M (1995). penyerapan dan pancaran spontan. Bransden BH (2003). model-model nukleus. zarah-zarah seiras. Solid State Physics. kekisi Bravais. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Fundamentals of Modern Physics. spektrum nukleus. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. ikatan dalam Pepejal. daya nukleus. dan pengatur-caraan rangkaian. model Kronig-Penny. jadual berkala. dan sifat optik-pepejal. CT3. Wiley.t. atom dwielektron. Addison Wesley. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. sinaran terangsang. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. reputan beta. struktur hiperhalus. Blackemore JS (2004). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. salingtindak spin-orbit. fungsi Bloch. Lilley JS (2001). Krane KS (1987). LL2 Rujukan: 1. Teori Jalur Tenaga elektron. Teorem usikan bersandar masa.Buku Panduan Fakulti Sains. Molekul dwiatom dan spektrumnya . Pekali Einstein A dan B. Nuclear Physics: Principles and Applications. Kittel C (2005). 3. Model Elektron Bebas dan Kuantum. CT3. CT3. penyerakan nukleon-nukleon. Introduction to Solid State Physics 8e. Eisberg R (1961). elektronik.belauan sinar-X. 3. kelebaran 30% 70% 294 . Eisberg R. Nuclei and Particles. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. struktur halus. zon Brillouin. peralihan gama. Dunlap R (2004). Wiley. Komputeran: Sistem operasian LINUX. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. Brooks & Cole. Solids. kekonduksian terma. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. simetri cas. 3. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. LL2 Rujukan: 1. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). 2. jumlah mementum sudut. 2. tindakbalas nuklear dalam bintang. saling tindak atom dan fotonik. reputan alfa. Resnick R (1985). teknik belauan. Elementary Solid State Physics.getaran. proses-proses dan bebenang. kekonduksian a. Physics of atoms and molecules 2e. Wiley. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. gandingan momentum sudut. Molecules. TS2. John Wiley. sifat terma: muatan haba tertentu. bahasa C. arah dan satah hablur. penukaran daya. momen magnet. isospin.kekisi dan unit sel. Introductory Nuclear Physics. Wiley. kekonduksian a. Prentice Hall. dan serakan elektron. kekisi salingan. atom multielektron. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. kesan kerelatifan. jisim berkesan. Quantum Physics of Atoms.

Bittencourt JA (2007). teorem Cayley. 2. siri Laurent. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Elsevier Acad. penggunaan. Introduction to high energy physics. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. kamiran garisan dan kontur. reputan lemah. pesudotensor. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. penjana kumpulan selanjar. CT3. zarah-zarah aneh. Arfken GB. penyatuan elektrolemah. LL2 Rujukan: 1. siri tak terhingga. perwakilan. Chen FF (1984). foton.Buku Panduan Fakulti Sains. penggunaan tensor. isospin. pendarab Lagrange. teknik martingal. fungsi logaritma. Press. transfor-masi riak. persamaan KleinGordon. persamaan Lagrange. geometri. kumpulan pendaraban matriks. perisa. ruang am dan sistem koordinat umum. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. kembangan fungsi eigen. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. isomorfisme. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Weber HJ (2005). Kluwer Academic/ Plenum Publishers. Geometri pembezaan. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. tensor diad. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. Introduction to Elementary Particles. 3. 3. Mathematical Methods for Physicists 6e. Halzen F. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. Perkins DH (2000). antizarah. darjah kebebasan warna. hukum-hukum keaba-dian. reja pada infiniti. kelas kekonjugatan. Press. penggunaan pemetaan konformal. CT3. 2. penggunaan persamaan Euler. Tensor: Tensor Kartesan. 30% 70% 30% 70% 295 . Springer. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. persamaan Dirac. fungsi eksponen. Lamb Jr GL (1995). kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. Transformasi Laplace. gelombang kejutan. kekonju-gatan. fungsi kuasa am. pemetaan. tensor kovarian dan kontravarian. rumus Ito. LL2 Rujukan: 1. Sanderson JJ (2003). rantau bersambung mudah. pernilaian kamiran nyata. teorem kamiran Cauchy. LL2 Rujukan: 1. teori kuark. Kaedah fungsi Green. teorem reja Cauchy. Martin AD (1984). kromo-dinamik kuantum. kumpulan pilihatur. John Wiley. The Physics of Plasmas. momentum sudut orbitan. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. Boyd TJM. John Wiley. kumpulan Lorentz homogen. elektrodinamik kuantum. Persamaan Euler. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. Boas ML (2003). Wiley. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. keter-turunan. kewujudan plasma di alam semesta. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. neutrino. Cambridge Univ. John Wiley. Fundamentals of Plasma Physics. daya nukleus kuat. kumpulan dwihedron. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. Griffiths D (1987). homomorfisme. teori meson. 2. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. fungsi am. gelombang dan ketakstabilan. 3. Cambridge Univ. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. kalkulus reja. subkumpulan. penyelesaian persamaan pembezaan. Press. model-model plasma.

30% 70% 296 . Wong CS (2002). tenaga kinetik untuk jasad tegar. gerakan gasing bersimetri. 2. 2. celaru. Plasma Diagnostic Techniques. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. rangkaian neuron. Thomson Brooks/Cole. tranformasi-tranformasi berkanun. Leonard SL – eds (1965). sudutsudut Euler. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. 3. Haken H (1983). Springer. mod-mod dan frekuensi normal. kegunaan dalam sistem fizik. Addison Wesley. CT3. Perkolasi & tumbuhan. penggunaan persamaan Lagrange. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. EM2 30% 70% Rujukan: 1. kesejagatan. Hidrostatik dan hidrodinamik. daya-daya teritlak. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma.1 & (2000) Vol. LL2 Rujukan: 1. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. Nightingale JD (1995). pelakuran plasma. 3. Rangkaian automata: automata bersel. anjakan medan graviti. Springer-Verlag. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. teori kerelatifan am. teorem Louiville. Dinamik taklinear: pemetaan. Academic Press. ayunan terdesak. Persamaan Hamilton. Bak P (1997). Gaylord RJ. Kegentingan terswaorganisasi. keluaran sinaran dari plasma. Hamilton. A Short Course in General Relativity. Foster J. 2. kaedah kegunaan plasma. 2. ayunan bebas dalam satu dimensi. penarik. CT3 Rujukan: 1. Springer-Verlag. kaedah mengesan plasma. persamaan Lagrange. Symon KR (1971). Wellin PR (1995). sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. CT3. IOP Publishing.Buku Panduan Fakulti Sains. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. penggunaan plasma. Teori permainan. Vol. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. potongan Poincare. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Synergetics. Huddlestone RH. Analytical Mechanics. Industrial Plasma Engineering. momentum teritlak dan koordinat siklik. How Nature Works. Kegunaan dalam biologi. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. kekangan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. LL2. sistem sosial dan ekonomi. eksponen Lyapunov. Roth JR (1995). Fraktal: dimensi fraktal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Fowles GR (2005). Mechanics. kaedah peng-hasilan plasma. Oxford.

Blakemore JS (2004). Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. lebar jalur. Siegman AE (1986). teori kuantum peralihan dua molekul atom. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. suis-Q. Bahan magnet: teori asas. ion dan elektron. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. TS2. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. Solid State Physics. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. teori asas laser. resonans magnet. contoh-contoh bahan super-konduktor. jenisjenis sifat/bahan magnet. simpangan p-n. Addison-Wesley. Hawkes J. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. EM2. sifat optik. CT7. medan genting. 2. 2. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. piezoelektrik dan feroelektrik. Kittel C (2005). Saunders. (Fizik). mod hayunan. mekanisme serakan elektron). Latim er I (1995). pengutupan dwikutub.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . Laser Electronics 3e. Wiley. intrinsik dan ekstrinsik. CT3. Prentice Hall. fotokekonduksian. LL2. kelincahan. Lasers: Theory & Applications.dan 4. Verdeyen JT (1994). Rekabentuk laser keadaan pepejal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4.tingkat. tepuan dan pengeluaran kuasa. TS2. 3. TS4. superkonduktor suhu tinggi. kerentanan magnet. Omar MA (1995). modulasi pemancaran laser. peralihan optik. penguncian mod. Mod TEM 00 dan perambatannya.Buku Panduan Fakulti Sains. teori angkutan dan pembawa cas. EM3. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. CT3. Lasers. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. LL2 Rujukan: 1. 3. Elementary Solid State Physics. LL3. sifat elektrik (kekonduksian. Introduction to Solid State Physics 8e. logam/penebat/semikonduktor. model BCS. modulasi akusto-optik. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). gas dan dye. CT3. kesan Meissner. Prentice Hall. pelebaran. resonator optik. University Science Books. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. LL2 Rujukan: 1. System 3.

Kakisan. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. ujian tanpa-memusnah. 2. ricih/kilas. elektrik. Fotodiod. fotodiod PIN dan „avalanche‟. sebaran antara mod dan kromatik. Prentice Hall. amplifier gentian jalur C dan L. Polimer dan adunan. Semiconductor Devices: Physics and Technology. Principles of Materials Science and Engineering 3e. 3. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Laser. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. molekul. degradasi. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. nombor V. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. Dutton HJR (1998). Scheiner LL (2001). ikatan. prinsip operasi Flame Hydrolysis. rambatan gelombang EM. lebar jalur. Komposit. pengesan spectra dalam gentian (FBG). pemisah 1 8. rayapan. Press. Callister WD (2002). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . Logam dan aloi. fungsi kerja. Fiber Optic Communications Technology. pengesan gentian optik teragih. lebar jalur. regangan. Introduction to Semi-conductor Devices. Wiley. Peranti mikro gelombang. Mikrostruktur. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Jastrzebski ZD (1987). LED. „luminescence‟ ketepatan. sebaran. Serabut dan gentian. Seramik dan kekaca. Sze SM (2002). sel suria. Roulston J (1998). Ujian statik dan dinamik. Struktur hablur. Teknologi mikroelektronik. Smith WF (1996). 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. terma. Understanding Optical Communications. McGraw-Hill. hubungan kuasa. Bahan termaju. lelahan. kesan-kesan tak linear. Prentice Hall. Prentice Hall. Oxford Univ.Buku Panduan Fakulti Sains. ketaksempurnaan. Optical Fiber Communications 3e. 2. magnet dan elektronik. 3. pembesaran. kadar bit dan lebar jalur. pantulan penuh dalaman dan mod. Semiconductor Devices. cirian sensitive. nombor bukaan. santaian-tegasan. takhablur. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. Keiser G (2000). teknik interogasi. Peranti foton: fotodiod. bim Gaussian. Pemejalan. „sputtering‟. diameter penuh mod. pandugelombang array (AWG). daya ikatan. 2. 3. McGraw-Hill. mampatan. Gentian optik mod tunggal. pembakar suhu tinggi. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. jenis modul pemancar. EM2 Rujukan: 1. hingar. proses „etching‟ kering. pembauran. Kano K (1998). Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Sifat-sifat mekanik. LL2 Rujukan: 1. pembesar pandugelombang. gelombang potongan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Diod laser. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. kinetik dan rajah fasa. Wiley. Mynbaev DK. penghasilan peranti PLC. and „etching‟ basah. LL2. Rekabentuk komposit dan bahan. LL2 Rujukan: 1. Wiley.

Course Tech. perisian gunaan. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. Prentice Hall. 2. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). Desmarais L (1997). perisian komputer. Prentice Hall. 3. beberapa contoh amali. Tools for an Information Age 8e. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Wilson J. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. CT3. pembinaan laman web. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. Capron HL (2003). Optoelectronics: An Introduction 3e. Optics. 2. Martin VD. Computers. Prentice Hall. internet. sejarah komputer. perisian grafik dan multimedia. LL2 Rujukan: 1. perkakasan komputer. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. perangkaian. Kasap SO (2001). KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Peng-endalian komputer. Hawkes J (1998). Pemprosesan perkataan dan DTP. Morley D (2008). Photometrics. 30% 70% 299 . Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. 3. LL2 Rujukan: 1. komponen sistem komputer.Buku Panduan Fakulti Sains. Delm ar Learning. Addison-Wesley. CT3. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Incuding Basic Concepts. pemben-tangan. Introduction to Computers and Software. komunikasi data. Szymanski RA et al (1996).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful