Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .Buku Panduan Fakulti Sains.

@Untuk pelajar antarabangsa.Buku Panduan Fakulti Sains. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 . Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET). *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum.

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM. 276 .

MSc(Mal).MS(Mal). Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. PhD(Mal). MSc(UKM). Jabatan Fizik. PhD(Wales). Ph. Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. tutorial.P. F. Sc.A. PhD(Durham). MIPM (Fotonik) Keshav N. D. FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. BSc(Mal) (Bahan Gunaan.D. Di samping itu. BSc (Mal). Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan. Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. MSc(Mal). PhD(Mal). DIC. Superkekonduksian.(UK). Di dalam penyelidikan. PhD(MMU). MS(Illinois).(IIT Kanpur). BSc(Lond). Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah.. PhD(Sheffield). ARCS. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. Dinamik Stokastik. Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. MIPM.Phys. BSc(Mal). Jabatan Fizik. Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. F. Shrivastava. PhD(Illinois). MSc(Wales). BSc(Mal). PhD(Durham). MIPM (Astronomi. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini. MSc(Wales). Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. BSc(Mal). FIPM (Sistem Kompleks. (Kolkata). BSc(UKM). C. Ekonofizik. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. FRAS(UK) IAU (Paris). BSc(UKM). MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. BSc(Mal). Rangkaian Neuron. MInstP (Fizik Statistik. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi. FICC. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. PhD(Lond).. MSc(Indiana). FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 .Inst.Sc. Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. PhD(Mal). Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. FIPM. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Indiana). kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. Bateri. Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. FNASc. DPhil(Oxford). BSc(Wales). Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains.

Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. MSc(UKM). MS(CaliforniaRiverside). MSc(Mal). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. BSc(Mal).(Sing).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. Bahan Polimer. Fotonik) Siti Rohana Majid. BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. BSc(UKM) (Nanobahan. Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. PhD(Mal). Kosmologi. MIPM (Fizik Sinaran. MIPM (Elektronik Fizikal. PhD(Mal). Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. MSc(UKM). M. MSc(Mal). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. PhD(UPM). PhD(UK). Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. Bsc (UPM) (Optik. PhD(UKM). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. PhD(Texas). BSc(Mal) (Membran Polimer. PhD(USM). Peranti Elektronik. BSc(Mal). MSc(Manc). BSc(Mal) Lim Lian Kuang. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. PhD(Mal). BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. Langmuir-Blodgett. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. Bahan Termaju) Rosli H Mahat. Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. PhD(Hull). Msc(Libya). BA(Macalester). PhD(Mal). BSc(Salf). Okhunov. PhD(Mal). Fizik Laser. MPhil(Surrey). Jpn). PhD(Durham). Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. PhD(Russia). PhD(USSR). FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal) (Plasma Gunaan. MSc Appl Phys (Mal). Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. Pencirian Bahan. Optoelektronik) Yap Seong Ling. MSc(Mal). PhD(Birmingham). MSc(Belf).Eng. PhD(Uzbekistan). PhD(Durham).Phill(Chittagong). MEng(Toyohashi Univ of Tech. Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. Bsc(Libya). MPhil(Southampton). BSc(Mal) (Bahan Termaju. PhD(Konstanz). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. PhD(Mal). MSc(Wales). Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. PhD(Mal). BSc(Mal) (Tenaga Suria. MIPM (Teori Fizik Nukleus. Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. PhD(Manc). MSc(Birmingham). MSc(UKM). MSc(Mal). BSc(Mal) (Bahan Termaju. Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Tawati. H. Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. MSc (Mal). MSc(Chittagong). Fizik Laser. CRadP MSRP(UK).. BSc(Mal). PhD(Queens). Spektroskopi Laser. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. BSc(Mal) (Astrofizik. BSc(Mal). PhD(Mal). PhD(Manc. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. PhD(Gifu Univ. PhD(Durham). MSc (Russia). BSc(Mal). PhD(Wales). BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. Fizik metalurgi. BSc(Mal) 278 . MSc(Mal). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. PhD(Manc). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. FIPM (Fizik Nuklear. M. Jpn). BSc(Mal).). BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani.

8. Mekanik. fizik keadaan pepejal. pengmodelan matematik dan komputer. Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. mengumpul dan menganalisa data. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. fizik nukleus.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal) Tee Kian Yew. Keelektromagnetan. BSc(Mal). Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. profesional dan beretika. Kaedah Matematik. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). BSc(Mal) Nordin Ayoub. Fizik Semikonduktor. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. melalui pemikiran kritis. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. AFM. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. Laser & Optoelektronik. Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. BSc(Mal). 6. OMA. keelektrikan dan kemagnetan. Pertengahan dan Akhir. BSc(Mal). Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. dsb. penyelesaian masalah. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. Mikropenduga Auger Pancaran Medan. fizik atom. FT-IR. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). BSc(Mal). sistem pemendapan hidrolisis nyala. Spektrofotometer UV-VISNIR. Sistem percikan arus 2. BSc(Mal). 3. Pembaca TLD. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. PL. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. dan ujikaji di makmal. BSc(Mal). memasang eksperimen. Fizik Sinaran & Biofizik. BSc(Mal) Teo Li Peng.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. XRD. BSc(Mal). MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. Fizik Bahan dan Elektronik. 7. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. graduan dapat: 1. mekanik kuantum. 279 . BSc(Mal) Chong Wu Yi. 5. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. optik. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. mengenalpasti punca ralat. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Fizik Statistik. BIDANG PENYELIDIKAN 4. Fizik Angkasa. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya.

bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. 43. 42. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. 24. 8. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. 22. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. Fotometri dan spektroskopi astronomi. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. Kajian kenampakan bulan sabit muda. 17. sistem-sistem penyediaan filem nipis. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. alat analisis spektrum. 13. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. osiloskop pantas berdigit. Mekanisma angkutan. 25. 38. punca neutron berdenyutan. Angkutan anomali dalam bahan acak. 21. pemfabrikasian peranti-peranti. 23. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). pengujian dan pengukuran. 16. 18. 12. 5. 19. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. 7. nanoteknologi. Jerman). 11. 20. kamera “streak”. 27. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Spektrometer penujuan geselan 1m. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. 32. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. Kajian polimer pengkonduksi ion. Litar pintar. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. laser berkuasa tinggi. 29. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. 37. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. parutan Bragg gentian. 40. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. 10. Optik bersesuaian. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. 26.Buku Panduan Fakulti Sains. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. dan pelbagai industri 280 . 33. dan Kementerian Sains. 2. 30. Kajian tentang bahan komposit. 3. 1. industri angkasa. 6. resonans dan reputan zarah-zarah. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. Gerakan Brown kuantum. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Model suria dan neutrino. laser pikosaat. 36. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. 14. Peranti pemancar cahaya organik. 34. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. Membina “preform ” gentian optik. 41. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 9. punca-punca plasma pengionan rf. 28. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. 35. 15. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. peranti pandu gelombang satahan. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. 39. Fabrikasi pengganding lakur. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 31. 4.

Namun begitu. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. College Physics 6e. tekanan. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. proses Isokor. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. tegasan. kanta dan alat-alat optik. Teori Nukleus. Sistem Kompleks. Freedman R. resonans. Teknologi Filem Nipis. Fotonik.Sc. Fizik Angkasa. Sinaran Alam Sekitar. Laser dan Optoelektronik. Young H. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. ujikaji Young. pengembangan terma. hukumhukum Newton. hukumhukum termodinamik. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. CT3. sifat-sifat gelombang. Fizik Polimer. University Physics with Modern Physics 12e. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. Teknologi laser. LL1 Rujukan: 1. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. kesan Doppler. AddisonWesley. Jones B. peralihan fasa. haba pendam. Ford L (2008). Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. gas unggul. belauan Fraunhofer. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. modulus Young. geseran. Rangkaian Neuron. (Fizik). Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Buffa AJ. interferens dan belauan. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. uraian teleskop. prinsip Huygen. hukum Hooke. X-ray. Wilson JD. A Strategic Approach with Mastering Physics. Teori Jirim Terkondensasi. taburan Maxwell. 30% 70% 281 . Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. kuantiti fizik. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. kesan fotoelektrik.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. hukum Brewster. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. Astronomi dan Kosmologi. proses Isoterma. Sains Bahan. Knight R. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Peranti Paparan. belauan Fresnel. pengutuban. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. suhu. Field S (2007). Pearson-Prentice Hall.Buku Panduan Fakulti Sains. College Physics. superposisi. Pearson Prentice Hall. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. Lou B (2007). Bagi kes ini. halaju cahaya. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 3. gegelang Newton. titik tigaan dan titik genting. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. proses Adiabatik. Fizik Zarah Keunsuran. Fizik Laser. momentum dan perlanggaran. Teknologi Plasma. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Polimer Pengkonduksi.Sc. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. gerakan gelombang. terikan. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. 2.

teori kuantum. semikonduktor. alternator. John Wiley & Sons. penjana van der Graaf. Lou B (2007). kesan magnet dari arus. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. CT3. arus ulang-alik. LL1 Rujukan: 1. kecapahan dan teorem kecapahan. litar resonans. penghasilan dan sifat sinar-X. Boas ML (2005). sinar alfa. hukum separuh hayat. penuras. Buffa AJ. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. transformer. Physics for matriculation 2nd ed. 2. teorem Green di dalam satah. Faughn JS. talaan dalam penerimaan radio. medan elektrik. keabadian jisim dan tenaga. hipotesis kuantum. pancaran. Wan Haliza. hukum Coulomb. rintangan. bahantara. hasil darab tigaan. bentuk vektor. medan elektromagnet. Pearson Prentice Hall. reputan radioaktif. Matriks: operasi gabungan linear. petua rantai. rintangan dalam. medan vektor. diod Zener. 2. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. College Physics 6e. College Physics (with PhysicsNow) 7e. struktur nukleus. pembezaan penuh. aras tenaga atom hidrogen. ukuran tenaga pengikat nukleus. Fizik zarah dan nukleus: elektron. kapasitor dan kapasitans. Lipsson M (2002). Oriental Academic Publication. Lipschutz S. beza upaya. jambatan Wheatstone. penentu dan hukum Cramer. kuasa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. konduksi elektrik dalam logam. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. Serway RA. beta dan gamma. Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. kecerunan. reaktor. ikal dan teorem Stoke. Nombor kompleks. belauan sinar-X. osiloskop. elektrostatik. pembezaan vektor. dielektrik. ukuran cas elektron Millikan. medan magnet. Bennett CA (2005). cas dalam pengkonduksi. Liew KY. McGraw-Hill. terbitan berarah. aruhan saling dan aruhan diri. ketelapan. ungkapan yang melibatkan . SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. fungsi linear. determinan. hasil darab silang. sinar katod. 3. hubungan de Broglie. keupayaan. tindakbalas nukleus. serapan. operator linear. pendaraban vektor. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. galvanometer gelung bergerak. Srinivasan RA (2004). hasildarab. LL2 Rujukan: 1. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. cacat jisim. dinamo. hukum Kirchoff. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. pengesan. Mathematical methods in the physical sciences 3e. aruhan elektro-magnet. penyah-casan korona. pembelahan dan pelakuran. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. hasil darab titik. fluks magnet. Brooks Cole. McGraw-Hill. set persamaan linear. CT3. potentiometer. hukum Gauss. pengionan. diod. Matriks: hasiltambah. Zahrah Ahmad. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kesan Hall. matriks khusus. prinsip eksklusi Pauli. kamiran garis. penebat. rintangan. hukum Biot-Savart. kedualan gelombang-zarah. penggunaan isotop radioaktif. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. struktur atom. eksperimen dan teori Rutherford. kapasitor selari dan sesiri. pemisahan isotop. ukuran e/m.Buku Panduan Fakulti Sains. Wilson JD. ammeter. motor. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. teori Bohr. 3. 30% 70% 282 . Schiller JJ. hukum Ohm. Vuille C. tenaga elektrik. ungkapan exp (i). Yatim MM (2006).

hokum Stefan. gelombang melintang dan membujur. ketakpastian Heisenberg. gelombang bunyi. dualiti zarahgelombang. 30% 70% 283 . Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. asas statistik untuk termo-dinamik. Arfken GB. konduksi haba. fungsi gelombang. dll. rajah fasa. kamiran permukaan. Springer. teori kinetik bagi gas unggul. Kedua dan Ketiga Termodinamik. contoh dalam 1-D . vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. Salinger GL (1982). struktur hablur. Weber HJ (2005).keupayaan telaga empatsegi takterhingga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. masalah titik sempadan dan titik hujung. gelombang pada sempadan dua bahantara. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. gas nyata. 6e (int‟l). interferens. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. gelombang elektromagnet. ayunan terlembab. Pancaran. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). 30% 70% 30% 70% 3. LL2 Rujukan: 1. masa koherens. Heat and Thermodynamics 7e. gelom-bang cahaya. pertukaran pembolehubah. Mathematical Methods for Physicists. ayunan terpaksa. gelombang dalam cecair. dilasi masa. Dittman RH (1997). Hassani S (2008). resapan. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. petua Leibnitz. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. Main IG (1993). taburan Maxwell-Boltzmann. 3. postulat Teori Kerelatifan Khas. Acad. 2.Buku Panduan Fakulti Sains. Vibrations and Waves in Physics. peralihan fasa. LL2 Rujukan: 1. Press. pengecutan Lorentz. Thomas Nelson and Sons LTD. belauan. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan.Vibrations and Waves. halaju gelombang. pemetakan sama tenaga. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. LL2 Rujukan: 1. jenis ikatan atom. Boas ML (2005). Thermodynamics. fungsi pemetakan. 2. jisim. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. hukum Pertama. kerja dan haba. 3. entropi. McGraw-Hill. halaju kumpulan. Cambridge Univ. ikatan van der Waals. 2. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. ringkasan konsep fonon. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Addison Wesley Longman. Jacobian. Addison-Wesley. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. semikonduktor dan penebat. panjang koherens. The Physics of Vibrations & Waves 6e. rambatan gelombang dalam tali. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. superposisi gelombang. kedualan gelombangzarah. CT3. Pain HJ (2005). John Wiley & Sons. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. Hukum Sifar Termodinamik. Schroeder DV (2000). pendarab Lagrange. Wiley. eksperimen Michelson-Morley. CT3. French AP (1971). Sears FW. koherens. transformasi Lorentz. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. Zemansky MW. momentum dan tenaga kerelatifan. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. CT3. pembezaan kamiran. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah.

An Introduction to Error Analysis. University Science. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. asas rajah jalur tenaga. keadaan pincang ke depan dan songsang. gan-daan arus dan voltan. McGraw Hill. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Error and Truth 2e. konsep garis beban. Persembahan data: jadual dan graf. haba. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. nukleus majmuk. 3. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. ralat sistem ukuran. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. Moses CJ. 3. Taylor JR (1997). Prentice Hall. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Electronic Principles. Modern Physics 2e. keradioaktifan. 30% 70% 284 . keratan rentas. had keyakinan. diod khas – diod Zener. litar transistor mudah. analisis statistik. Experimental Measurements: Precision. analisis ketakpastian. meter elektrik. McGraw-Hill. Experimental Methods for Engineers. cirian arus-voltan. Barford NC (1991). 2. ujian kepincangan. TS1. Concepts of Modern Physics 6e. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. Malvino AP (1999). tenaga pengikat. Prentice Hall. Saunders. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. padanan impedans. McGraw-Hill. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. LL2 Rujukan: 1. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. nilai Q. siri-siri keradio-aktifan asli. transformer. Serway RA. perambatan ketakpastian pengukuran. ralat statistik. Krane K (1996). Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. kemagnetan. Boylestad R. pengatur voltan. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. daya-daya nukleus. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). Floyd TL (2003). Wiley. Moyer CA (2005). 3. Rawatan dan penurunan data. Modern Physics 3e. teorem Norton. Beiser A (2002). penapis input-kapasitor dan input-cok. analisis dimensi. Holman JP (2001). Keselamatan makmal. prinsip operasi. Ukuran asas: angkup. 2. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. padanan data. Kuantiti fizik. 2.Buku Panduan Fakulti Sains. cantuman pn. teknik analisis litar. and Applications. Nashelsky L (2006). John Wiley. gelombang lengkap dan jambatan. CT3. angka bererti. teorem Thevenin. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. hukum Ohm. ringkasan teori Letupan Besar. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. Penulisan laporan. Electronics Fundamentals: Circuits. hukum-hukum keabadian. optik dan sinaran. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. LL2 Rujukan: 1. Devices. osiloskop. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. LL2 Rujukan: 1. CT3. Pengaturcaraan komputer mudah. tindakbalas nuklear. keelektrikan. tentukuran.

Introduction to Optics 3e. parutan „blazed‟. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. pengiraan gandaan voltan dan arus. koherens separa. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. LL2 Rujukan: 1. keabadian tenaga. Malcom (1996). McGraw-Hill College. TS1. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. setara. Jenkins FA. lebar jalur dan kadar data. McGraw Hill. penjanaan harmonik kedua. Pedrotti LM. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. pengiraan kecekapan dan perbandingan. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. Boylestad R. paparan optik. CT3. gelombang cepat berlalu. lebar koherens ruang. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. model re. parutan interferens. peng-ayun. C dan D. CT3. Pedrotti FL. pengesanan imej. Electronic Principles. Nashelsky L (2006). TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. mod-mod yang dibenarkan. herotan. kriteria untuk belauan Fresnel. 2. Penerbitan UTM. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. jenis parutan. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. Litar kesan frekuensi. optik tak linear. pengkonjugatan fasa optik. Fundamentals of Optics 4e. White HE (2001). pantulan dalaman dan luaran. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. perubahan fasa pada pantulan. Addison-Wesley. 2. LL2 Rujukan: 1. kesan magneto-optik. pantulan dalam logam. Optics 4e. konsep tarik dan tolak. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat.Buku Panduan Fakulti Sains. 3. Parutan Belauan: Persamaan parutan. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. lapisan berkepantulan tinggi. indeks biasan kompleks. kesan akusto-optik. kesan elektro-optik. Kesan kapasitan. kepantulan pada tujuan normal. 3. B. litar signal kecil A. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. Malvino AP (1999). Hecht E (2002). garis beban A. TS1. litar dan penambah. julat spektrum bebas. analisis dan penggunaan pembanding. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kadar bit tinggi. komunikasi gentian optik. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. pengamir dan pembeza. herotan ”cross-over”.U. Prentice Hall. optik rambatan. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. CT3. takrifan unit dB. Pedrotti LS (2007). Asas Elektronik. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. Electronic Devices And Circuit Theory. pengecilan. koherens ruang. AB.U. gm dan hibrid. parutan replika. sebaran dan peleraian parutan. Pearson Prentice Hall. 30% 70% 285 .. penapis aktif dan komputer analog. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. Belauan: Belauan Fresnel. plot Bode. frekuensi 3dB.

perwakilan ruang dan perwakilan momentum. optik. resonans. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. Persamaan pembezaan separa. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. transistor. Prentice-Hall. operator pariti. Operasi matriks. Nashelsky L (2006). fizik plasma. komutator dan pemalar gerakan. 3. Electronic Devices and Circuit Theory. sinaran. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. TS2. Manual eksperimen 2. Nakanishi H (2005). konsep operator dan nilai jangkaan. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. rektifikasi. Interpolasi. keupayaan telaga empatsegi. keupayaan tangga. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Computational Physics 2e. keupayaan sawar. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. Prentice Hall. postulat-postulat mekanik kuantum. TS2. Persamaan taklinear. optik gunaan. operator momen-tum sudut. spektros-kopi dan sebagainya. LL2 Rujukan: 1. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. ubahan masa bagi nilai jangkaan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. prinsip ketakpastian Heisenberg. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pengayun harmonik. ketak-pastian dalam ukuran. Epperson JF (2002). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kemagnetan. EM2 100% Rujukan: 1. Wiley. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. Giordano NJ. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. nilai eigen dan kedegeneratan. Persamaan linear. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. 100% 286 . Numerical Analysis and Scientific Computation. operator penganjak. Pengoptimuman. fungsi harmonik sfera. teorem Ehrenfest.Buku Panduan Fakulti Sains. kesan ukuran. fizik bahan dan fizik peranti. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. amplifier. penyelesaian persamaan Schroedinger. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. CT3. CT3. Boylestad R. CT3. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. Leader JJ (2004). Kamiran berangka. CT3. penorowongan dan reputan. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. nombornombor kuantum. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. termodinamik. 2. Pearson Addison-Wesley. elektronik berdigit dan sebagainya. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan.

sistem koordinat berputar. Wiley. Kahn PB (1992). bandul Foucault. petua Leibnitz. LL2. TS2. momentum sudut sistem zarahzarah. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. John Wiley & Sons. fungsi genap dan ganjil. fungsi Gamma. kaedah vektor-4. Koordinat lengkunglinear. fungsi berortogon. siri Fourier. fungsi dan kamiran elips. teorem Parseval. Scherrer R (2006). Fungsi Legendre bersekutu. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. pancaran tersimulasi. fungsi Laguerre. Arfken GB. hukum gerakan di bumi yang berputar. formula Rodriguez. Introductory Quantum Mechanics. teori Larmor. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. bentuk kompleks siri Fourier. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. tali bergetar. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. eksperimen Stern-Gerlach. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. Griffiths D (2004). gerakan dalam dua dan tiga dimensi. gerakan luncuran. Kaedah Frobenius. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. saling-tindak atom dan foton. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. fungsi Beta. 2. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. siri asimptot. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. LL2 Rujukan: 1. masalah dua jasad. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. 6e (int‟l). nilai purata suatu fungsi. persamaan Poisson.Buku Panduan Fakulti Sains. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. Boas ML (2005). pepenjuruan matrik dan penggunaannya. momentum linear dan momentum sudut. 2. Persamaan gelombang. nilai eigen dan vektor eigen. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. Acad. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. teori-teori tenaga dan momentum. fungsi ralat. getaran suatu membran. Press. Transformasi Fourier. momen magnet orbitan. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. Addison Wesley. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. Prentice Hall. selang umum. momentum sudut jumlah. spin elektron. fermion. Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. persamaan haba dan resapan. Fungsi Hermite. pekali Fourier. Liboff RL (2003). serapan dan pancaran spontan. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. 3. daya dan 287 . suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. Introduction to Quantum Mechanics. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. saling-tindak spin-orbit. konvolusi dan teorem Parseval. masalah perlanggaran. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. formula Stirling. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. penyelesaian kedua persamaan Bessel. kesan magnet luar. syarat Dirichlet. transformasi berortogon. petua emas Fermi kedua. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. Teori usikan bersandar masa. kesan kerelatifan. koordinat lengkunglinear am. perhubungan jadisemula. boson. CT3. persamaan Bessel. Zarah seiras. Siri Legendre. Pearson Int‟l Ed. CT3. EM2 Rujukan: 1. Weber HJ (2005). TS2. gerakan roket dan planet-planet. Mathematical methods in the physical sciences 3e. keortogonan fungsi Bessel. Mathematical Methods for Physicists. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. 3. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. operator tangga.

Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. LS2 Rujukan: 1. Thornton ST. 3. entropi bersama. bahan Ohmik. ketumpatan arus. Krane KS (2002). Engineering Electromagnetics 7e. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). fizik suhu rendah. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. daya di antara cas-cas bergerak. London. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. Buck JA (2006). sesaran elektrik. paramagnet dan feromagnet. taburan zarah klasik dan kuantum. 30% 70% 288 . hukum Ampére dalam bahan termagnet. Huang K (2001). swainduktans. Analytical Mechanics 6e. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Sanchez M (2006). medan elektrik. hukum Biot-Savart: arus mantap. hukum Faraday. Cambridge Univ. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. McGraw-Hill. pemagnetan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. hukum Coulomb. ketakvarianan persamaan Maxwell. Marion JB (2004). Oxford University Press. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. elektromotans. Physics. kebolehkutuban. Hyat Jr. Introduction to Statistical Physics. Vol. arus sesaran. 5e. ketelusan dan pemalar dielektrik. WH. TS2. entropi. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. John Wiley. induktans saling. arus terikat. McGraw-Hill. Stephani H (2004). Thomson Brooks & Cole. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. Resnick R. aruhan elektromagnetan. saluran komunikasi. pengutuban. hukum Ampére. dielektrik linear: kerentanan. kerentanan dan ketelapan magnet. CT3. New York. medan magnet arus mantap. Salinas SRA (2001). Oxford. kapasitor dan kapasitans. momen dwikutub magnet. hukum Gauss. litar RC. dge gerakan. 2. pengkonduksi. Cassiday GL (2005). 3. Bowley R. Halliday D. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. Formulasi termodinamik dari segi statistik. Taylor & Francis. Belmont. Vol. Litar RCL. Thomson Brooks & Cole. persamaan Maxwell. cas terikat. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. dwikutub teraruh. Press. Fowles GR. Belmont. Introduction to Statistical Physics. foton dan pancaran jasad hitam. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. arus. taburan cas selanjar. 2. Penggunaan: fonon dalam pepejal. gelombang elektromagnet.Buku Panduan Fakulti Sains. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. 2. 2. LL2 Rujukan: 1. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal.Teori maklumat Shannon. 2. daya pada dielektrik. dwikutub magnet. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. Purcell EM (1985). tenaga di dalam sistem dielektrik. Springer. New York. 3. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. Arus elektrik: Arus. tenaga dalam medan magnet. Introductory Statistical Mechanics 2e. keferomagnetan. cas teraruh. hukum Ohm. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. CT3. CT3. LL2. medan di dalam dielektrik. 2e. gas kuantum unggul.

TS2. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. keupayaan skala dan vektor. ketelapan dan kekonduksian. syarat sempadan dan teori keunikan. lensa tebal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Engineering Electromagnetics 7e. pengherotan. 30% 70% 289 . Pengutuban: Cahaya terkutub. Dwirefringens. cas bebas dan terikat. penggunaan laser. Pedrotti LM. LS2 Rujukan: 1. Jenkins FA. sumber hingar dan mekanisme gandingan. interferometri optik: interferometer Michelson. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. superposisi. Optics 4e. belauan dari celah tunggal. CT3. turas. kapasitans. Introduction to Electrodynamics 3e. Lensa nipis. Sadiku MNO (2006). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Vektor dan Matriks Jones.Buku Panduan Fakulti Sains. belauan dari bukaan 2-dimensi. Oxford University Press. McGraw-Hill Higher Education. pengukuran statik dan dinamik. parutan belauan. gentian optik. vektor D. bentukgelombang harmonik: satah. Prentice Hall. jenis dan parameter laser. halaju fasa dan kumpulan. pemagnetan. persamaan Maxwell dalam jirim. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. padanan impedans. belauan dari berbilang celah. Introduction to Optics 3e. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. kebersandaran frekuensi ketelusan. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. sinaran jasad hitam. sumber rawak dan koheren. prisma. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. elektromagnetan. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. holografi. nisbah isyarat hingar. Pedrotti FL. induktans. interferens berbilang alur. 2. Penyelesaian dalam ruang bebas. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. dan silinderan. spektrum elektromagnet. H dan M. serakan. lensa silinderan. medan berubah terhadap masa. teorem Poynting. belauan Fraunhoffer. pengukuran hingar. sambutan sistem. interferens dalam filem dielektrik. capahan dan ikal medan elektrik. pengutuban. Pearson Prentice Hall. zarah dan foton. syarat sempadan. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. keupayaan skalar dan vektor magnet. fotometri. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. pantulan. McGraw-Hill College. transformasi tolok. gelombang elektromagnet. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. Fundamentals of Optics 4e. White HE (2001). Penyesuaian isyarat: litar input asas. arus bebas dan terikat. LL2 Rujukan: 1. vektor B. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. operasi laser. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. sfera. Hecht E (2002). Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. 3. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. amplifier. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. radiometri. Griffiths DA (1999). Interferens: Interferens dua-alur. Hingar: kesan hingar dan gangguan. Hayt WH (2006). pengutuban menerusi penyerapan memilih. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. kaedah imej. CT3. 3. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Addison-Wesley. kesan beban. ciri-ciri cahaya laser. Elements of Electromagnetics 4e. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. E dan P. tolok. Pedrotti LS (2007). 2.

Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. Roth JR (1995). Harris NS (1989). keratan rentas perlanggaran. pembauran. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. Press. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. 2. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. konsep suhu dan tekanan. CT3. Physics of Atmospheres. London. Nota Syarahan. fungsi termodinamik dalam sebutan z. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. LL2 Rujukan: 1. kromosfera. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. hukum Paschen. McGraw-Hill. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. An Introduction to Atmospheric Physics. nyahcas korona. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. keupayaan plasma. Riley WF. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. McGraw-Hill. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. kecekapan. Andrews DG (2000). Dally JW. Modern Vacuum Practice. proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. perlanggaran ionneutral. persamaan Saha. Press. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. nyalaan suria (solar flare). nyahcas arca. nyahcas secara denyutan. fotosfera. perisaian Debye. Physics of The Upper Polar Atmosphere. kesan medan magnet. nyahcas berkatod panas. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. CT3. piezoelektrik dan optik. 2. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. Cambridge Univ. Cambridge Univ. penduga elektrik. korona. Industrial Plasma Engineering Vol.Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 termoelektrik. 3. hukum tindakan jisim. Universiti Malaya. taburan Maxwell. struktur nyahcas berbara. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. 3. Houghton J (2001). John Wiley. pindahan tenaga dalam perlang-garan. IOP Publishing. Chapman B (1980). kekonduksian elektrik. 1 Principles. Termodinamik gas terion. kriterion runtuhan. Brekke A (1997). perlanggaran ion/atom metastabil. bara negatif. Instrumentation for Engineering Measurements. Jabatan Fizik. turus positif dan teorinya. kebersambutan. proses-proses berkenaan kesan elektrod. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. peng-hantaran data. Experimental Methods for Engineers. voltan runtuhan. EM2 Rujukan: 1. kejadian prominens. Tinjauan penggunaan plasma. TS2. CT3. LL2 Rujukan: 1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. McConnel KG (1993). Holman JP (2000). kesan gas nyata. Wong CS (2002). lapisan plasma. persamaan entalpi. frekuensi plasma. 30% 70% 290 . Teori Townsend untuk nyahcas gas. persamaan keadaan. 3. Glow Discharge Processes. Wiley. Memahami atmosfera matahari. suhu dan jisim bilangan molekul. pekali penyimpangan. 2. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi.

An Introduction to Polymer Physics. World Scientific. biofizik sinaran. paradox Olber‟s. Ramli AG (1991). 3. biokeelektrikan dan bioelektronik. 2. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. protein dan gen. Gregory SA (1998). CT3. DBP. hukum Moseley. Saunders Coll. 3. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. Press. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). biofizik sel membran asli dan tiruan. Pearson Education. fizik sistem saraf dan psikofizik. Fried JR (2003). LL2 Rujukan: 1. keratan rentas. Coleman MM (1997). Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. Statistik pembilang. Leroy C. Cambridge Univ. Polymer Science and Technology. CT3. Separuh hayat dan hayat purata. teori kegravitian Newton. Fundamentals of Polymer Science. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pulsar atau lohong hitam. Astronomy: The Evolving Universe. pendafluor sinaran X.Buku Panduan Fakulti Sains. CRC Press. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. celaru dan swaorganisasi. Kesan biologi. fizik sistem kardiovaskular. Kelikatkenyalan. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. Dosimetri. Penghasilan sinar-X. Keaktifan bahan. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. teori kerelatifan Einstein. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. McMillan S (2005). Radiation Detection and Measurement 3e. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. Astronomy Today. Morfologi. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. Polimer kegunaan khas. Knoll GF (2000). dos setara. biofizik otot. 2. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. Prentice Hall. Cambridge Univ. LL2 Rujukan: 1. pengukuran radon dan toron. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. LL2 Rujukan: 1. 2. Bower DJ (2002). fotobiologi. teori letupan besar. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. Superposisi masasuhu. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. Painter PC. Press. kerdil perang atau bintang neutron. Teori bremsstrahlung. somatik dan genetik. peralihan dan santaian. polimer meng-konduksi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Zeilik M. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. Rancoita P-G (2004). Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . kekenyalan getah. per-samaan WLF. Zeilik M (2002). 3. Wiley. Chaisson E. Publ. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. Pengesan sinaran. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. tranduksi tenaga dan fotosintesis.

Pem-prosesan imej. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. McGraw-Hill. alamat dan kawalan. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). sistem mikropemproses dan mikropengawal. mod-mod pengalamatan. perenambelasan. Addison-Wesley. hasiltambah momentum sudut. Biophysics: An introduction. An Overview. Manipulasi simbolan. teknik sambungan bersiri dan selari. Springer. fungsi dan ciri UART. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. masa sebenar. cip-cip ingatan. spinor. Addison-Wesley. panjang kata. arahan dan jenisnya. Brovieshear JG (2005). Bahasa komputer. kod operasian. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. kernel. permukaan dan teknik kem-bangan. pengatur-caraan cip I/O. Grafik komputer. Internet. 2. Teori Komputer. LL2 30% 70% Rujukan: 1. anggaran Born dan penggunaannya. bahasa himpunan. Speight PA. bas data dalaman dan logik kawalan. Keselamatan data. Programming & Design 2e. World Scientific. Pearson Education Int‟l. penyerapan. Kepin-taran buatan. Kejuruteraan perisian. peng-aliran maklumat. GUI. Stinson RH (1982). Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Xiang Z. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. bas-bas data. konsep alamat. teknik penggunaan. sambungan kepada mikropemproses. persamaan Pauli. perkembangan terhadap masa. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. perpuluhan terkod perduaan. LL2 Rujukan: 1. penyambungan dan rajah pemasaan. Tocci RJ. Biophysics for physicists. 2. Uffenback J (2000). CT3. The Z80 Micro-processor: Architecture. kadar baud dan kesannya. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. perlapanan. Pengkalan data. Microcomputers and Microprocessors. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. Merrill Publ. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. Gaonkar RS (2001). model pengaturcaraan. 3. London: Methuen. penukar analog-digitan dan digitan-analog. Hallett FR. Nutt G (2000). 30% 70% 292 . piawai pengantaramukaan. Co. 2. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. Austin RH (2002). Computer Science. Struktur data & algoritma. Realiti maya.Buku Panduan Fakulti Sains. operator-operator Hermitean. 3. Interfacing. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Antaramuka komputer-manusia. Plastock RA (2000). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Operating Systems: A Modern Perspective. unit logik dan aritmetik. gelung dan subrutin. rangkaian komputer. 3. penuding tindanan. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. ingatan sekunder. Prentice Hall. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. Momentum sudut: formulasi umum. Komunikasi data. Sistem operasian. daftar-daftar. pengaturcaraan. Ingatan: jenis-jenis ingatan. kata kawalan data selari. kod ASCII. prinsip bersalaman. Ambrosio FJ (2003). Pemprosesan isyarat. Pemprosesan selari. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. Glaser R (2000). Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas.

masalah pengukuran. CMOS. pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. ATAU-EKS. mikropengawal. 2. lima Bentuk gelombang digital. 3. LL3 Rujukan: 1. penghampiran semiklasik. Pearson Education Int‟l. Litar logik: algebra Boole. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. Quantum Mechanics. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. perenam-belasan. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. LL2 Rujukan: 1. TAK-DAN. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. perlapanan. Spesifikasi cip TTL. PAL. ATAU. PLC. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. gentian optik. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. pendaraban dedua. dll. paradoks EPR dan teorem Bell. 3. Gasiorowicz S (2003). Peta Karnaugh: pembolehubah. anjakan. JK. Quantum Mechanics. alat resonan. TAK. operatoroperator ciptaan dan musnahan.Buku Panduan Fakulti Sains. 30% 70% 293 . TAK-ATAU-EKS. Jackson JD (1998). Introduction to Electrodynamics 3e. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. John Wiley. Nombor dedua. Glencoe McGraw-Hill. pembilang gelang. dwi-kutub Hertz dan antena. Wiley. Floyd TL (2006). dll. Peranti digital: PLD. Sinaran electromagnet. Kleitz W (2003). tersangkutan kuantum. Antaramuka analog-digitan. Merzbacher E (1998). Stewart JV (2001). Wiley. sesiri. empat. Transformasi medan. 2. Quantum Physics 2e. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. Logik turutan: flip-flop SR. Keupayaan terencat. World Scientific. Digital Fundamentals. Intermediate electromagnetic theory. ROM. Mandl F (1992). Pengkodan: kod-kod BCD. dengan tiga. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. Classical Electrodynamics. Kerelatifan elektrodinamik. Tokheim RL (2003). penambah penuh. TAK-ATAU. sinaran dwikutub magnet. CT3. jadual kebenaran ungkapan Boole. ASCII. pengantaramukaan. 3. perpuluhan berkod perduaan. get logik TTL. T. Digital Electronics: Principles and applications 6e. PROM. Griffiths DJ (1999). John Wiley. litar terbitan dari ungkapan Boole. Gray. penurunan vektor keadaan. Prentice-Hall. D. perlapan & perenambelasan. Pearson Prentice Hall. Get-get logik: get DAN. Daftar: selari. 2. LL2 Rujukan: 1.

penyerapan dan pancaran spontan. Komputeran: Sistem operasian LINUX. tindakbalas nuklear dalam bintang. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. Wiley. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron.belauan sinar-X. LL2 Rujukan: 1. spektrum nukleus. Blackemore JS (2004). elektronik. penyerakan nukleon-nukleon. zarah-zarah seiras. Solids. LL2 Rujukan: 1. 2. atom multielektron. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. sifat terma: muatan haba tertentu. CT3. peralihan gama. Nuclear Physics: Principles and Applications. reputan alfa. Bransden BH (2003). SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. putaran. Lilley JS (2001). Wiley. Solid State Physics. isospin. 2. sinaran terangsang. kekonduksian a. dan pengatur-caraan rangkaian. Wiley. daya nukleus. Omar M (1995). atom dwielektron. TS2. saling tindak atom dan fotonik. struktur hiperhalus. Fundamentals of Modern Physics. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). jisim berkesan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Wiley. Pekali Einstein A dan B. Saunders. LL2 Rujukan: 1. momen magnet. kekisi salingan. reputan beta. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. Molecules. tindakbalas-tindakbalas nuklear. 2. teknik belauan. Molekul dwiatom dan spektrumnya . CT3. Dunlap R (2004). bahasa C. 3. model-model nukleus. Kittel C (2005). Resnick R (1985). fungsi Bloch. arah dan satah hablur. Nuclei and Particles. Krane KS (1987).getaran. Quantum Physics of Atoms. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. struktur halus. CT3. kesan kerelatifan. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan.kekisi dan unit sel. Serakan zarah-zarah nukleus. penukaran daya. Brooks & Cole. Teori Jalur Tenaga elektron. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. simetri cas. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. Teorem usikan bersandar masa. proses-proses dan bebenang. dan sifat optik-pepejal. kekisi Bravais. Elementary Solid State Physics. 3. kelebaran 30% 70% 294 . salingtindak spin-orbit. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus.t.u. dan serakan elektron. jadual berkala. Introductory Nuclear Physics. gandingan momentum sudut. jumlah mementum sudut.Buku Panduan Fakulti Sains. John Wiley. ikatan dalam Pepejal. Model Elektron Bebas dan Kuantum. kekonduksian terma. Addison Wesley. Eisberg R (1961). zon Brillouin. Prentice Hall. Eisberg R. model Kronig-Penny. Introduction to Solid State Physics 8e. kekonduksian a. Physics of atoms and molecules 2e.

Introduction to high energy physics. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. isospin. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. perisa. fungsi logaritma. penjana kumpulan selanjar. rumus Ito. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. CT3. penggunaan pemetaan konformal. subkumpulan. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. foton. kumpulan Lorentz homogen. Kaedah fungsi Green. persamaan Lagrange. teorem reja Cauchy. teori meson. penggunaan persamaan Euler. Cambridge Univ. Halzen F. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. Griffiths D (1987). pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. Martin AD (1984). elektrodinamik kuantum. isomorfisme. perwakilan. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. Sanderson JJ (2003). fungsi eksponen. Boas ML (2003).Buku Panduan Fakulti Sains. 2. Bittencourt JA (2007). Transformasi Laplace. model-model plasma. hukum-hukum keaba-dian. CT3. Weber HJ (2005). Springer. John Wiley. 30% 70% 30% 70% 295 . Press. teorem Cayley. John Wiley. LL2 Rujukan: 1. tensor kovarian dan kontravarian. penyelesaian persamaan pembezaan. pemetaan. reputan lemah. penggunaan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. pesudotensor. pendarab Lagrange. LL2 Rujukan: 1. kelas kekonjugatan. fungsi am. kalkulus reja. Elsevier Acad. 2. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pernilaian kamiran nyata. Chen FF (1984). kembangan fungsi eigen. Arfken GB. kromo-dinamik kuantum. penggunaan tensor. kewujudan plasma di alam semesta. persamaan Dirac. transfor-masi riak. Geometri pembezaan. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. Perkins DH (2000). tensor diad. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. Cambridge Univ. Mathematical Methods for Physicists 6e. persamaan KleinGordon. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. Tensor: Tensor Kartesan. homomorfisme. teknik martingal. keter-turunan. kamiran garisan dan kontur. 3. fungsi kuasa am. gelombang kejutan. LL2 Rujukan: 1. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. penyatuan elektrolemah. The Physics of Plasmas. Press. rantau bersambung mudah. Persamaan Euler. Introduction to Elementary Particles. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kumpulan pendaraban matriks. Lamb Jr GL (1995). Press. gelombang dan ketakstabilan. John Wiley. reja pada infiniti. kekonju-gatan. teorem kamiran Cauchy. momentum sudut orbitan. Wiley. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. antizarah. geometri. kumpulan dwihedron. 3. darjah kebebasan warna. siri tak terhingga. teori kuark. kumpulan pilihatur. zarah-zarah aneh. Fundamentals of Plasma Physics. Boyd TJM. 2. 3. ruang am dan sistem koordinat umum. daya nukleus kuat. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. siri Laurent. neutrino. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa.

teori kerelatifan am. pelakuran plasma. penggunaan plasma. CT3.1 & (2000) Vol. Hamilton. Rangkaian automata: automata bersel. Nightingale JD (1995). Huddlestone RH. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Thomson Brooks/Cole. sistem sosial dan ekonomi. Addison Wesley. Vol. LL2. teorem Louiville. Foster J. 30% 70% 296 . kekangan. rangkaian neuron. kaedah kegunaan plasma. Plasma Diagnostic Techniques. sudutsudut Euler. 2. Wong CS (2002). How Nature Works. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. Academic Press. ayunan bebas dalam satu dimensi. Springer. kegunaan dalam sistem fizik. potongan Poincare. kesejagatan. Persamaan Hamilton. Wellin PR (1995). Springer-Verlag. eksponen Lyapunov. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. Oxford. 3. 2. LL2 Rujukan: 1. anjakan medan graviti. daya-daya teritlak. Leonard SL – eds (1965). 2. Dinamik taklinear: pemetaan. ayunan terdesak. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. gerakan gasing bersimetri. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. tranformasi-tranformasi berkanun. momentum teritlak dan koordinat siklik. Roth JR (1995). Fowles GR (2005). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. celaru. penggunaan persamaan Lagrange. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. Teori permainan. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. EM2 30% 70% Rujukan: 1. 2. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar.Buku Panduan Fakulti Sains. Perkolasi & tumbuhan. Mechanics. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. CT3 Rujukan: 1. A Short Course in General Relativity. Synergetics. Kegentingan terswaorganisasi. mod-mod dan frekuensi normal. kaedah mengesan plasma. Symon KR (1971). Bak P (1997). hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. Kegunaan dalam biologi. tenaga kinetik untuk jasad tegar. keluaran sinaran dari plasma. Haken H (1983). 3. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. persamaan Lagrange. penarik. Industrial Plasma Engineering. CT3. IOP Publishing. kaedah peng-hasilan plasma. Springer-Verlag. Hidrostatik dan hidrodinamik. Analytical Mechanics. Fraktal: dimensi fraktal. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. Gaylord RJ.

Rekabentuk laser keadaan pepejal. CT3. 2. model BCS. gas dan dye. LL2 Rujukan: 1. intrinsik dan ekstrinsik. tepuan dan pengeluaran kuasa. Blakemore JS (2004). resonator optik. Solid State Physics. Lasers. Mod TEM 00 dan perambatannya. Lasers: Theory & Applications. pelebaran. superkonduktor suhu tinggi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. kelincahan. sifat elektrik (kekonduksian. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pengutupan dwikutub.Buku Panduan Fakulti Sains. contoh-contoh bahan super-konduktor. teori kuantum peralihan dua molekul atom. CT3. Saunders. teori angkutan dan pembawa cas. lebar jalur. Verdeyen JT (1994). Wiley. LL2 Rujukan: 1. 3. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. TS2. 3. sifat optik. CT3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. modulasi pemancaran laser. Elementary Solid State Physics. logam/penebat/semikonduktor. EM2. Semikonduktor: struktur jalur tenaga.tingkat. medan genting. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. penguncian mod. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. kerentanan magnet. resonans magnet. Latim er I (1995). Laser Electronics 3e. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. suis-Q. CT7. LL3. mekanisme serakan elektron). Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. piezoelektrik dan feroelektrik. LL2. Siegman AE (1986). Omar MA (1995). Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. kesan Meissner. modulasi akusto-optik. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). EM3. University Science Books. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. System 3. fotokekonduksian. peralihan optik.dan 4. Prentice Hall.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . 2. Hawkes J. jenisjenis sifat/bahan magnet. Kittel C (2005). mod hayunan. Bahan magnet: teori asas. Addison-Wesley. TS2. ion dan elektron. (Fizik). Prentice Hall. Introduction to Solid State Physics 8e. TS4. simpangan p-n. teori asas laser.

cirian sensitive. degradasi. Fiber Optic Communications Technology. Komposit. Logam dan aloi. prinsip operasi Flame Hydrolysis. Oxford Univ. mampatan. terma. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . LL2. Smith WF (1996). penghasilan peranti PLC. Rekabentuk komposit dan bahan. Principles of Materials Science and Engineering 3e. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. pemisah 1 8. Keiser G (2000). daya ikatan. fotodiod PIN dan „avalanche‟. Mynbaev DK. Dutton HJR (1998). Polimer dan adunan. Scheiner LL (2001). santaian-tegasan. bim Gaussian. Fotodiod. LL2 Rujukan: 1. 2. takhablur. pembauran. Peranti mikro gelombang. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. kesan-kesan tak linear. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. fungsi kerja. diameter penuh mod. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. Serabut dan gentian. Understanding Optical Communications. McGraw-Hill. Prentice Hall. lelahan. lebar jalur. Wiley. 2. ikatan. Introduction to Semi-conductor Devices. Sifat-sifat mekanik. hubungan kuasa. peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. molekul. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. ujian tanpa-memusnah. Struktur hablur. Pemejalan. sebaran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. amplifier gentian jalur C dan L. ketaksempurnaan. Prentice Hall. Wiley. Press. pembakar suhu tinggi. Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. Wiley. 3. Ujian statik dan dinamik. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. pantulan penuh dalaman dan mod. pembesaran. rambatan gelombang EM. magnet dan elektronik. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. proses „etching‟ kering. hingar. pandugelombang array (AWG). Mikrostruktur. Kakisan. Roulston J (1998). regangan. LL2 Rujukan: 1. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. sebaran antara mod dan kromatik. Seramik dan kekaca. and „etching‟ basah. Sze SM (2002). Bahan termaju.Buku Panduan Fakulti Sains. sel suria. kinetik dan rajah fasa. gelombang potongan. elektrik. jenis modul pemancar. 3. „luminescence‟ ketepatan. EM2 Rujukan: 1. lebar jalur. LED. Optical Fiber Communications 3e. Diod laser. Callister WD (2002). Semiconductor Devices. teknik interogasi. Peranti foton: fotodiod. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. 2. Jastrzebski ZD (1987). Kano K (1998). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pembesar pandugelombang. pengesan spectra dalam gentian (FBG). McGraw-Hill. Laser. Semiconductor Devices: Physics and Technology. nombor V. Prentice Hall. Teknologi mikroelektronik. „sputtering‟. nombor bukaan. 3. kadar bit dan lebar jalur. Gentian optik mod tunggal. rayapan. pengesan gentian optik teragih. ricih/kilas.

perisian komputer. Tools for an Information Age 8e. Computers. Pemprosesan perkataan dan DTP. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. 2. Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. sejarah komputer. LL2 Rujukan: 1. 3. komunikasi data. Course Tech. Prentice Hall. komponen sistem komputer. Prentice Hall. perangkaian. pembinaan laman web. pemben-tangan. Kasap SO (2001).Buku Panduan Fakulti Sains. internet. Addison-Wesley. LL2 Rujukan: 1. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. perkakasan komputer. Photometrics. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. CT3. 3. Peng-endalian komputer. Incuding Basic Concepts. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). Martin VD. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Delm ar Learning. Capron HL (2003). perisian gunaan. Prentice Hall. Desmarais L (1997). Morley D (2008). Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. Optics. beberapa contoh amali. CT3. 2. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. Optoelectronics: An Introduction 3e. Szymanski RA et al (1996). Wilson J. perisian grafik dan multimedia. 30% 70% 299 . Introduction to Computers and Software. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. Hawkes J (1998).