fizik_bm10

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .

kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 . *Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum.Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. @Untuk pelajar antarabangsa. Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET).

Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM.Buku Panduan Fakulti Sains. 276 .

D. PhD(Illinois). 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. D.Sc. Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. PhD(MMU). Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. BSc(Lond). PhD(Wales). Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. BSc(UKM). tutorial.(UK). Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. PhD(Lond). MSc(UKM). C. BSc(Mal). Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. Ph. DIC. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. Rangkaian Neuron. Jabatan Fizik. (Kolkata). MSc(Indiana). BSc(Mal). Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. MSc(Mal). DPhil(Oxford).Phys. F. PhD(Mal). MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 . FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy. PhD(Sheffield). Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. BSc(Wales). BSc(Mal). MIPM. BSc(Mal). FICC. FNASc. MIPM (Astronomi. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan.P. Shrivastava. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. MInstP (Fizik Statistik. BSc (Mal). Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. Superkekonduksian. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini.MS(Mal). ARCS. PhD(Durham). Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. MSc(Mal). Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya.Inst. Jabatan Fizik.A. MS(Illinois). MSc(Wales). Di samping itu. Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. FIPM (Sistem Kompleks. Di dalam penyelidikan. Sc. PhD(Durham). FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. Dinamik Stokastik. MSc(Wales).. BSc(UKM). Ekonofizik.Buku Panduan Fakulti Sains. PhD(Mal). Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. F. PhD(Mal). MIPM (Fotonik) Keshav N. FIPM. Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar.(IIT Kanpur). Bateri. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi.. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. FRAS(UK) IAU (Paris). Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. BSc(Indiana). Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa.

BSc(Mal) (Plasma Gunaan. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. PhD(Russia). Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. MSc(Mal). H. PhD(Konstanz). BA(Macalester). MEng(Toyohashi Univ of Tech. Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. MSc(Manc).Eng. MPhil(Southampton). PhD(Hull). PhD(UK). Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. PhD(Wales). Langmuir-Blodgett. PhD(Mal). Bsc(Libya). Kosmologi. BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. BSc(Mal). MSc (Mal). MIPM (Elektronik Fizikal. MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. MSc(Chittagong). MSc(Mal). Jpn). MSc(UKM). Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. PhD(Mal). Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. MSc(UKM). BSc(Mal). Msc(Libya). CRadP MSRP(UK). Elektronik Molekular) Woon Kai Lin.. PhD(Texas). PhD(Manc. BSc(Mal) (Membran Polimer. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. MSc Appl Phys (Mal). MSc (Russia). BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. MSc(Belf). PhD(Uzbekistan). Optoelektronik) Yap Seong Ling. PhD(Mal). PhD(Gifu Univ.Buku Panduan Fakulti Sains. PhD(Manc). MPhil(Surrey).BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. MSc(Mal). PhD(UKM). Pencirian Bahan. BSc(Mal) (Bahan Termaju. PhD(Manc). Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. BSc(Mal) (Bahan Termaju. Fizik Laser. PhD(USM). BSc(Mal). PhD(Mal). PhD(Mal). BSc(UKM) (Nanobahan. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. M. Bahan Fotonik) Roslan Md Nor.(Sing). PhD(Durham). PhD(Birmingham). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. Jpn). MSc(Wales). MSc(Mal). Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. MS(CaliforniaRiverside). BSc(Mal). M. PhD(USSR). BSc(Mal) (Tenaga Suria. BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet. BSc(Mal) 278 . PhD(Mal). Bahan Polimer. MSc(Birmingham). Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. BSc(Mal). BSc(Mal) (Astrofizik. Bsc (UPM) (Optik. PhD(UPM). BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. PhD(Mal). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma.). Spektroskopi Laser. Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. PhD(Durham). Fizik metalurgi. Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. PhD(Mal). BSc(Salf). MSc(UKM). BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. MSc(Mal). BSc(Mal) Lim Lian Kuang. Tawati. MIPM (Teori Fizik Nukleus. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. Okhunov. MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. BSc(Mal). Peranti Elektronik. Bahan Termaju) Rosli H Mahat. PhD(Queens). FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. PhD(Durham). MIPM (Fizik Sinaran.Phill(Chittagong). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. FIPM (Fizik Nuklear. Fizik Laser. Fotonik) Siti Rohana Majid. BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei.

MSc(Mal) Ong Jian Fuh. Fizik Statistik. graduan dapat: 1. BSc(Mal) Chong Wu Yi. 8. Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. BSc(Mal) Teo Li Peng. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. memasang eksperimen. 5. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. 7. XRD. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. fizik keadaan pepejal. PL. Keelektromagnetan. AFM. optik. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. Mekanik. BSc(Mal). Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. Sistem percikan arus 2. Pertengahan dan Akhir. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. BIDANG PENYELIDIKAN 4. pengmodelan matematik dan komputer. Spektrofotometer UV-VISNIR. mengenalpasti punca ralat. Mikropenduga Auger Pancaran Medan. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. BSc(Mal).) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk.Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal) Nordin Ayoub. mekanik kuantum. Fizik Bahan dan Elektronik. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. Laser & Optoelektronik. sistem pemendapan hidrolisis nyala. 6. Fizik Sinaran & Biofizik. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. fizik nukleus. MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. fizik atom. penyelesaian masalah. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). Pembaca TLD. dan ujikaji di makmal. dsb. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. melalui pemikiran kritis. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. Kaedah Matematik. MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. Fizik Semikonduktor. BSc(Mal). Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. profesional dan beretika. BSc(Mal). OMA. BSc(Mal). FT-IR. 3. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. BSc(Mal). mengumpul dan menganalisa data. BSc(Mal). MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. 279 . Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. Fizik Angkasa. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi. BSc(Mal) Tee Kian Yew. keelektrikan dan kemagnetan.

Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. 33. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. dan Kementerian Sains. Kajian tentang bahan komposit.Buku Panduan Fakulti Sains. 40. 31. 9. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. 7. 25. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. laser pikosaat. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. punca-punca plasma pengionan rf. 17. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. Optik bersesuaian. Jerman). Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. 19. 16. industri angkasa. Kajian polimer pengkonduksi ion. 38. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. 43. laser berkuasa tinggi. 24. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. 1. 14. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 42. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. Gerakan Brown kuantum. 22. 36. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. 4. Angkutan anomali dalam bahan acak. 34. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. 37. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. parutan Bragg gentian. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. 21. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. 15. 10. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. 26. 27. 13. Litar pintar. resonans dan reputan zarah-zarah. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. Membina “preform ” gentian optik. pengujian dan pengukuran. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. 2. Mekanisma angkutan. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. 5. 35. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. 3. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. peranti pandu gelombang satahan. Fabrikasi pengganding lakur. 28. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. sistem-sistem penyediaan filem nipis. osiloskop pantas berdigit. kamera “streak”. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 30. Kajian kenampakan bulan sabit muda. 29. 18. pemfabrikasian peranti-peranti. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. 8. Fotometri dan spektroskopi astronomi. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. 41. 23. 20. 39. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. Peranti pemancar cahaya organik. nanoteknologi. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. Spektrometer penujuan geselan 1m. dan pelbagai industri 280 . Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. 12. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 6. 11. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. 32. Model suria dan neutrino. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. punca neutron berdenyutan. alat analisis spektrum.

Sc. Teknologi laser. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. gas unggul. interferens dan belauan. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. kuantiti fizik. resonans. pengutuban. kesan Doppler. Fizik Zarah Keunsuran. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. Young H. Namun begitu. momentum dan perlanggaran. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. peralihan fasa. Pearson-Prentice Hall. Pearson Prentice Hall. Fizik Angkasa. pengembangan terma. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. ujikaji Young. belauan Fraunhofer. Bagi kes ini. Jones B. hukumhukum Newton. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. proses Isokor. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. hukum Hooke. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. tekanan. haba pendam. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. Knight R. Laser dan Optoelektronik. X-ray. Peranti Paparan. College Physics 6e.Buku Panduan Fakulti Sains.Sc. tegasan. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. Fotonik. Sistem Kompleks. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. Buffa AJ. Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. sifat-sifat gelombang. prinsip Huygen.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. Teknologi Plasma. terikan. Teori Jirim Terkondensasi. titik tigaan dan titik genting. College Physics. superposisi. proses Adiabatik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kanta dan alat-alat optik. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). Lou B (2007). Teknologi Filem Nipis. Sinaran Alam Sekitar. 30% 70% 281 . AddisonWesley. LL1 Rujukan: 1. kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). 3. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Fizik Laser. Teori Nukleus. A Strategic Approach with Mastering Physics. Wilson JD. hukum Brewster. proses Isoterma. suhu. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. modulus Young. uraian teleskop. (Fizik). kesan fotoelektrik. Rangkaian Neuron. belauan Fresnel. gegelang Newton. gerakan gelombang. Polimer Pengkonduksi. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat. Fizik Polimer. 2. Astronomi dan Kosmologi. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. CT3. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. halaju cahaya. taburan Maxwell. University Physics with Modern Physics 12e. Ford L (2008). Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. Sains Bahan. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. Field S (2007). geseran. Freedman R. hukumhukum termodinamik.

hasil darab silang. bahantara. tindakbalas nukleus. kuasa. bentuk vektor. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. potentiometer. kapasitor dan kapasitans. reputan radioaktif. Wan Haliza. ukuran tenaga pengikat nukleus. Oriental Academic Publication. Pearson Prentice Hall. teori kuantum. alternator. konduksi elektrik dalam logam. keupayaan. pembezaan vektor. pancaran. hukum Coulomb. ukuran cas elektron Millikan. rintangan dalam. medan magnet. penggunaan isotop radioaktif. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. reaktor. medan vektor. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. kamiran garis. CT3. teorem Green di dalam satah. belauan sinar-X. penjana van der Graaf. hukum separuh hayat. dinamo. Matriks: operasi gabungan linear. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. hipotesis kuantum. ammeter. ikal dan teorem Stoke. cas dalam pengkonduksi. pendaraban vektor. Matriks: hasiltambah. struktur atom. keabadian jisim dan tenaga. medan elektromagnet. cacat jisim. ketelapan. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. 2.Buku Panduan Fakulti Sains. rintangan. struktur nukleus. 2. petua rantai. Lipsson M (2002). College Physics 6e. matriks khusus. pemisahan isotop. aras tenaga atom hidrogen. pengionan. Buffa AJ. transformer. kapasitor selari dan sesiri. beta dan gamma. sinar alfa. Brooks Cole. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. ungkapan exp (i). Zahrah Ahmad. aruhan saling dan aruhan diri. Nombor kompleks. hasil darab titik. litar resonans. Fizik zarah dan nukleus: elektron. pengesan. elektrostatik. aruhan elektro-magnet. penentu dan hukum Cramer. kecerunan. terbitan berarah. pembelahan dan pelakuran. hukum Biot-Savart. Wilson JD. eksperimen dan teori Rutherford. College Physics (with PhysicsNow) 7e. operator linear. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. Physics for matriculation 2nd ed. John Wiley & Sons. arus ulang-alik. Lipschutz S. Bennett CA (2005). hubungan de Broglie. 30% 70% 282 . Schiller JJ. beza upaya. kedualan gelombang-zarah. osiloskop. hukum Ohm. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. galvanometer gelung bergerak. LL2 Rujukan: 1. talaan dalam penerimaan radio. Boas ML (2005). McGraw-Hill. kesan Hall. Faughn JS. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. penuras. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. Serway RA. hukum Gauss. Yatim MM (2006). Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. kesan magnet dari arus. McGraw-Hill. hasil darab tigaan. Vuille C. 3. kecapahan dan teorem kecapahan. medan elektrik. rintangan. fluks magnet. serapan. LL1 Rujukan: 1. diod Zener. dielektrik. determinan. pembezaan penuh. prinsip eksklusi Pauli. tenaga elektrik. penyah-casan korona. ungkapan yang melibatkan . Lou B (2007). teori Bohr. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. hasildarab. motor. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. jambatan Wheatstone. sinar katod. fungsi linear. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. Srinivasan RA (2004). penebat. Liew KY. set persamaan linear. hukum Kirchoff. diod. penghasilan dan sifat sinar-X. semikonduktor. ukuran e/m. 3. CT3. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris.

belauan. panjang koherens. The Physics of Vibrations & Waves 6e. 2. Hukum Sifar Termodinamik. Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. superposisi gelombang. Addison-Wesley. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. gelombang melintang dan membujur. 30% 70% 30% 70% 3. Acad. eksperimen Michelson-Morley. pengecutan Lorentz. CT3. vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. 2. kedualan gelombangzarah. dll. Arfken GB. Heat and Thermodynamics 7e. halaju gelombang. entropi. pendarab Lagrange. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. masalah titik sempadan dan titik hujung. halaju kumpulan.Vibrations and Waves. interferens. 3. Thermodynamics. LL2 Rujukan: 1. gelombang dalam cecair. CT3. 6e (int‟l). Schroeder DV (2000). rajah fasa. dualiti zarahgelombang. taburan Maxwell-Boltzmann. koherens. 30% 70% 283 . gelombang pada sempadan dua bahantara. McGraw-Hill. fungsi pemetakan. Pancaran. gelom-bang cahaya. gelombang bunyi. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. Mathematical methods in the physical sciences 3e. gas nyata. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Zemansky MW. Press. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. Springer. Sears FW. Salinger GL (1982). kerja dan haba. asas statistik untuk termo-dinamik. pemetakan sama tenaga. contoh dalam 1-D . konduksi haba. Jacobian. John Wiley & Sons. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. Hassani S (2008). Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. ketakpastian Heisenberg.Buku Panduan Fakulti Sains. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. LL2 Rujukan: 1. Thomas Nelson and Sons LTD. ringkasan konsep fonon. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. jenis ikatan atom. semikonduktor dan penebat. 3. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. Kedua dan Ketiga Termodinamik. petua Leibnitz. Mathematical Methods for Physicists. Vibrations and Waves in Physics. pembezaan kamiran. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. kamiran permukaan. dilasi masa. Addison Wesley Longman. CT3. ayunan terlembab. postulat Teori Kerelatifan Khas. Dittman RH (1997). Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. struktur hablur. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. Pain HJ (2005).keupayaan telaga empatsegi takterhingga. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. masa koherens. peralihan fasa. rambatan gelombang dalam tali. jisim. LL2 Rujukan: 1. Wiley. 2. ikatan van der Waals. resapan. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. transformasi Lorentz. Cambridge Univ. teori kinetik bagi gas unggul. Main IG (1993). French AP (1971). gelombang elektromagnet. fungsi gelombang. momentum dan tenaga kerelatifan. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. pertukaran pembolehubah. Boas ML (2005). ayunan terpaksa. hukum Pertama. hokum Stefan. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). Weber HJ (2005).

Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. Modern Physics 2e. 2. Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). Saunders. padanan data. TS1. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. CT3. Error and Truth 2e. and Applications. McGraw-Hill. ralat statistik. tentukuran. ujian kepincangan. Serway RA. angka bererti. Electronics Fundamentals: Circuits. Barford NC (1991). Modern Physics 3e. litar transistor mudah. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. Penulisan laporan. Kuantiti fizik. hukum Ohm. Floyd TL (2003). gan-daan arus dan voltan. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. teorem Norton. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. tenaga pengikat. haba. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. teorem Thevenin. LL2 Rujukan: 1. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. John Wiley. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. Holman JP (2001). Pengaturcaraan komputer mudah. teknik analisis litar. keadaan pincang ke depan dan songsang. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. ralat sistem ukuran. 3. 2. 3. siri-siri keradio-aktifan asli. McGraw Hill. 3. perambatan ketakpastian pengukuran. Wiley. Experimental Measurements: Precision. University Science. Rawatan dan penurunan data. Persembahan data: jadual dan graf.Buku Panduan Fakulti Sains. 2. Beiser A (2002). Krane K (1996). analisis dimensi. nilai Q. padanan impedans. Concepts of Modern Physics 6e. tindakbalas nuklear. LL2 Rujukan: 1. ringkasan teori Letupan Besar. daya-daya nukleus. CT3. keratan rentas. 30% 70% 284 . diod khas – diod Zener. pengatur voltan. Taylor JR (1997). Electronic Principles. Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. Ukuran asas: angkup. Prentice Hall. keelektrikan. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. prinsip operasi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. konsep garis beban. cirian arus-voltan. asas rajah jalur tenaga. osiloskop. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. Boylestad R. transformer. cantuman pn. Devices. Moyer CA (2005). keradioaktifan. analisis statistik. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. Experimental Methods for Engineers. Keselamatan makmal. Moses CJ. meter elektrik. had keyakinan. penapis input-kapasitor dan input-cok. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Nashelsky L (2006). syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. optik dan sinaran. CT3. Prentice Hall. nukleus majmuk. gelombang lengkap dan jambatan. kemagnetan. hukum-hukum keabadian. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. analisis ketakpastian. McGraw-Hill. LL2 Rujukan: 1. An Introduction to Error Analysis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Malvino AP (1999).

kadar bit tinggi. sebaran dan peleraian parutan. gm dan hibrid. keabadian tenaga. Jenkins FA. mod-mod yang dibenarkan. LL2 Rujukan: 1. AB. Nashelsky L (2006). B. julat spektrum bebas. lebar jalur dan kadar data. parutan replika. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. konsep tarik dan tolak. Penerbitan UTM. pengiraan kecekapan dan perbandingan. komunikasi gentian optik. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Malcom (1996). optik rambatan. kesan akusto-optik. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. TS1. model re. 2.. 2. peng-ayun. Pearson Prentice Hall. gelombang cepat berlalu. Parutan Belauan: Persamaan parutan. frekuensi 3dB. pantulan dalam logam. herotan. kriteria untuk belauan Fresnel. setara. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. pengecilan. Prentice Hall. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. Fundamentals of Optics 4e. analisis dan penggunaan pembanding. litar signal kecil A. C dan D. Malvino AP (1999). alat pengesan optik: hingar dan kepekaan.U. lebar koherens ruang. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. kepantulan pada tujuan normal. Pedrotti FL. garis beban A.Buku Panduan Fakulti Sains. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. McGraw Hill. kesan magneto-optik. penjanaan harmonik kedua. LL2 Rujukan: 1. koherens ruang. pengamir dan pembeza. Kesan kapasitan. Introduction to Optics 3e. Addison-Wesley. lapisan berkepantulan tinggi. Optics 4e. takrifan unit dB. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. Boylestad R. pantulan dalaman dan luaran. Hecht E (2002). CT3. indeks biasan kompleks. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. optik tak linear. Electronic Principles. McGraw-Hill College. penapis aktif dan komputer analog. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. plot Bode. paparan optik. filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. pengiraan gandaan voltan dan arus. herotan ”cross-over”. Litar kesan frekuensi. parutan interferens. pengesanan imej. Pedrotti LS (2007). 3. CT3. Electronic Devices And Circuit Theory. perubahan fasa pada pantulan. koherens separa.U. parutan „blazed‟. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. CT3. Asas Elektronik. White HE (2001). Pedrotti LM. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. pengkonjugatan fasa optik. TS1. litar dan penambah. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang. kesan elektro-optik. 30% 70% 285 . jenis parutan. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. Belauan: Belauan Fresnel.

Boylestad R. Leader JJ (2004). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. ubahan masa bagi nilai jangkaan. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. rektifikasi. Computational Physics 2e. Persamaan pembezaan separa. postulat-postulat mekanik kuantum. operator pariti. nombornombor kuantum. prinsip ketakpastian Heisenberg. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. teorem Ehrenfest. penyelesaian persamaan Schroedinger. CT3. fungsi harmonik sfera. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Operasi matriks. operator penganjak. EM2 100% Rujukan: 1. Kamiran berangka. Prentice Hall. Wiley. optik gunaan. fizik plasma. 2. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Nashelsky L (2006). termodinamik. kesan ukuran. resonans. Interpolasi. Manual eksperimen 2. LL2 Rujukan: 1. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. TS2. kemagnetan. optik. TS2. komutator dan pemalar gerakan. Electronic Devices and Circuit Theory. Nakanishi H (2005). CT3. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. fizik bahan dan fizik peranti. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. Persamaan taklinear. amplifier. konsep operator dan nilai jangkaan. elektronik berdigit dan sebagainya. Pengoptimuman. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. CT3. penorowongan dan reputan.Buku Panduan Fakulti Sains. Prentice-Hall. Persamaan linear. keupayaan telaga empatsegi. operator momen-tum sudut. ketak-pastian dalam ukuran. keupayaan tangga. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. 3. transistor. spektros-kopi dan sebagainya. keupayaan sawar. nilai eigen dan kedegeneratan. Epperson JF (2002). SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. CT3. Numerical Analysis and Scientific Computation. 100% 286 . sinaran. pengayun harmonik. Giordano NJ. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. Pearson Addison-Wesley. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod.

CT3. pancaran tersimulasi. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. 2. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. masalah dua jasad. Kahn PB (1992). momentum linear dan momentum sudut. gerakan roket dan planet-planet. Wiley. 3. 6e (int‟l). Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. teorem Parseval. 2. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. kaedah vektor-4. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. eksperimen Stern-Gerlach. spin elektron. Zarah seiras. persamaan Poisson. Siri Legendre. momentum sudut sistem zarahzarah. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. Fungsi Hermite. Persamaan gelombang. siri asimptot. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. teori-teori tenaga dan momentum. formula Rodriguez. TS2. Kaedah Frobenius. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. keortogonan fungsi Bessel. Prentice Hall. syarat Dirichlet. saling-tindak atom dan foton. fungsi Beta. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. gerakan luncuran. Weber HJ (2005). serapan dan pancaran spontan. masalah perlanggaran. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. tali bergetar. Transformasi Fourier. Introductory Quantum Mechanics. Addison Wesley. Pearson Int‟l Ed. Arfken GB. Press. nilai eigen dan vektor eigen. TS2. Introduction to Quantum Mechanics. hukum gerakan di bumi yang berputar. Liboff RL (2003). kesan magnet luar. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. LL2. Boas ML (2005). fungsi ralat. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. fungsi Gamma. penyelesaian kedua persamaan Bessel. LL2 Rujukan: 1. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. pekali Fourier. momentum sudut jumlah.Buku Panduan Fakulti Sains. Mathematical methods in the physical sciences 3e. petua emas Fermi kedua. momen magnet orbitan. fermion. saling-tindak spin-orbit. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. Teori usikan bersandar masa. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. 3. siri Fourier. Acad. Koordinat lengkunglinear. perhubungan jadisemula. persamaan haba dan resapan. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. Griffiths D (2004). sistem koordinat berputar. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. boson. persamaan Bessel. Mathematical Methods for Physicists. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. EM2 Rujukan: 1. koordinat lengkunglinear am. bandul Foucault. getaran suatu membran. fungsi genap dan ganjil. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. Fungsi Legendre bersekutu. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. selang umum. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. petua Leibnitz. fungsi dan kamiran elips. formula Stirling. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. bentuk kompleks siri Fourier. operator tangga. fungsi berortogon. CT3. Scherrer R (2006). suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. John Wiley & Sons. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. transformasi berortogon. teori Larmor. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. konvolusi dan teorem Parseval. kesan kerelatifan. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. nilai purata suatu fungsi. daya dan 287 . fungsi Laguerre. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford.

elektromotans. New York. dwikutub magnet. cas teraruh. aruhan elektromagnetan. Press. taburan zarah klasik dan kuantum. Cambridge Univ. fizik suhu rendah.Teori maklumat Shannon. 2. Halliday D. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. LL2. Hyat Jr. gas kuantum unggul. entropi bersama. momen dwikutub magnet. dge gerakan. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. medan magnet arus mantap. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. daya pada dielektrik. Oxford University Press. Taylor & Francis. 5e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Marion JB (2004). Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus. LL2 Rujukan: 1. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. litar RC. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. entropi. hukum Gauss. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. bahan Ohmik. hukum Coulomb. hukum Ampére dalam bahan termagnet. Introduction to Statistical Physics. CT3. Litar RCL. hukum Faraday. tenaga dalam medan magnet. Cassiday GL (2005). Belmont. Arus elektrik: Arus. arus terikat. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. paramagnet dan feromagnet. kebolehkutuban. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. Bowley R. Springer. WH. Fowles GR. CT3. CT3. daya di antara cas-cas bergerak. dielektrik linear: kerentanan. London. Vol. LS2 Rujukan: 1. medan elektrik. tenaga di dalam sistem dielektrik. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. Oxford. hukum Ohm. TS2. cas terikat. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. Belmont. 2. Engineering Electromagnetics 7e. persamaan Maxwell. McGraw-Hill. pengkonduksi. induktans saling. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. Sanchez M (2006). 30% 70% 288 . Penggunaan: fonon dalam pepejal. pengutuban. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. Analytical Mechanics 6e. kerentanan dan ketelapan magnet. McGraw-Hill. ketakvarianan persamaan Maxwell. arus. Resnick R. Buck JA (2006). taburan cas selanjar. Huang K (2001). Purcell EM (1985). 3. Thomson Brooks & Cole. Vol. Physics. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). foton dan pancaran jasad hitam. dwikutub teraruh. 3. Salinas SRA (2001). pemagnetan. medan di dalam dielektrik. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. swainduktans. 2. LL2 Rujukan: 1. kapasitor dan kapasitans. New York. 2. ketumpatan arus. John Wiley. Krane KS (2002). Formulasi termodinamik dari segi statistik. hukum Ampére.Buku Panduan Fakulti Sains. Thornton ST. keferomagnetan. Stephani H (2004). sesaran elektrik. gelombang elektromagnet. Thomson Brooks & Cole. hukum Biot-Savart: arus mantap. ketelusan dan pemalar dielektrik. arus sesaran. 3. Introductory Statistical Mechanics 2e. 2e. saluran komunikasi. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. Introduction to Statistical Physics.

pantulan. pengherotan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. TS2. tolok. Pedrotti FL. pengukuran statik dan dinamik. 3. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. ketelapan dan kekonduksian. McGraw-Hill Higher Education. padanan impedans. turas. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. Engineering Electromagnetics 7e. radiometri. spektrum elektromagnet. persamaan Maxwell dalam jirim. Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. Elements of Electromagnetics 4e. belauan dari celah tunggal. Hingar: kesan hingar dan gangguan. Interferens: Interferens dua-alur. Addison-Wesley. amplifier. lensa tebal. Hecht E (2002). medan berubah terhadap masa. parutan belauan. prisma. capahan dan ikal medan elektrik. Hayt WH (2006). lensa silinderan. interferometri optik: interferometer Michelson. E dan P. kapasitans. belauan dari berbilang celah. Penyesuaian isyarat: litar input asas. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. CT3. sambutan sistem. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. sumber rawak dan koheren. Fundamentals of Optics 4e. elektromagnetan. pemagnetan. belauan dari bukaan 2-dimensi. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. LS2 Rujukan: 1. Jenkins FA. arus bebas dan terikat. operasi laser. H dan M. sumber hingar dan mekanisme gandingan. interferens berbilang alur. pengukuran hingar. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. pengutuban. Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. superposisi. belauan Fraunhoffer. Dwirefringens. syarat sempadan dan teori keunikan. 3. ciri-ciri cahaya laser. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. jenis dan parameter laser. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. vektor B. Penyelesaian dalam ruang bebas. pantulan dan biasan pada permukaan sfera.Buku Panduan Fakulti Sains. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. halaju fasa dan kumpulan. induktans. Pedrotti LM. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. transformasi tolok. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. zarah dan foton. keupayaan skalar dan vektor magnet. gentian optik. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. pengutuban menerusi penyerapan memilih. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. Griffiths DA (1999). Optics 4e. Vektor dan Matriks Jones. bentukgelombang harmonik: satah. McGraw-Hill College. vektor D. Pengutuban: Cahaya terkutub. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. cas bebas dan terikat. gelombang elektromagnet. Pedrotti LS (2007). dan silinderan. Oxford University Press. sfera. keupayaan skala dan vektor. penggunaan laser. Introduction to Optics 3e. teorem Poynting. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. sinaran jasad hitam. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. Lensa nipis. fotometri. LL2 Rujukan: 1. kaedah imej. White HE (2001). holografi. 30% 70% 289 . Sadiku MNO (2006). interferens dalam filem dielektrik. Introduction to Electrodynamics 3e. 2. serakan. Prentice Hall. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. CT3. syarat sempadan. kebersandaran frekuensi ketelusan. kesan beban. Pearson Prentice Hall. nisbah isyarat hingar.

lapisan plasma. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. Sesi 2010/2011 termoelektrik. nyahcas korona. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 3. nyahcas arca. London. Holman JP (2000). proses-proses berkenaan kesan elektrod. nyahcas berkatod panas. 3. pindahan tenaga dalam perlang-garan. kesan medan magnet. Nota Syarahan. Chapman B (1980). Tinjauan penggunaan plasma. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. LL2 Rujukan: 1. McConnel KG (1993). suhu dan jisim bilangan molekul. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. voltan runtuhan. Glow Discharge Processes.Buku Panduan Fakulti Sains. Physics of Atmospheres. Dally JW. CT3. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. Press. fungsi termodinamik dalam sebutan z. 3. hukum tindakan jisim. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. An Introduction to Atmospheric Physics. Wiley. 1 Principles. Teori Townsend untuk nyahcas gas. 2. bara negatif. turus positif dan teorinya. TS2. perisaian Debye. perlanggaran ionneutral. keratan rentas perlanggaran. kecekapan. CT3. Industrial Plasma Engineering Vol. frekuensi plasma. Press. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. 2. proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. persamaan entalpi. keupayaan plasma. hukum Paschen. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. McGraw-Hill. 30% 70% 290 . kekonduksian elektrik. Harris NS (1989). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. kesan gas nyata. persamaan Saha. CT3. John Wiley. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. perlanggaran ion/atom metastabil. Andrews DG (2000). piezoelektrik dan optik. struktur nyahcas berbara. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera. korona. Cambridge Univ. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. kromosfera. Roth JR (1995). nyalaan suria (solar flare). penduga elektrik. pekali penyimpangan. John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. Universiti Malaya. Cambridge Univ. Modern Vacuum Practice. Wong CS (2002). Houghton J (2001). Jabatan Fizik. pembauran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Experimental Methods for Engineers. Physics of The Upper Polar Atmosphere. teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. Instrumentation for Engineering Measurements. Riley WF. Termodinamik gas terion. McGraw-Hill. Memahami atmosfera matahari. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. fotosfera. nyahcas secara denyutan. taburan Maxwell. 2. kebersambutan. kriterion runtuhan. LL2 Rujukan: 1. konsep suhu dan tekanan. peng-hantaran data. EM2 Rujukan: 1. IOP Publishing. kejadian prominens. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. persamaan keadaan. Brekke A (1997).

biofizik sinaran. Astronomy Today. kekenyalan getah. Dosimetri. Bower DJ (2002). Knoll GF (2000). Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. 2. Cambridge Univ. celaru dan swaorganisasi. Prentice Hall. Saunders Coll. LL2 Rujukan: 1. 3. pulsar atau lohong hitam. Press. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. kerdil perang atau bintang neutron. CRC Press. Kelikatkenyalan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo. somatik dan genetik. CT3. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. Pearson Education. World Scientific. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. polimer meng-konduksi. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. Gregory SA (1998). hukum Moseley. Teori bremsstrahlung. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. Polimer kegunaan khas. Chaisson E. CT3. McMillan S (2005). Keaktifan bahan. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. 3. Separuh hayat dan hayat purata. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). fizik sistem kardiovaskular. Superposisi masasuhu. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. 2. Coleman MM (1997). keratan rentas. Rancoita P-G (2004). dos setara. Statistik pembilang. Pengesan sinaran. teori kegravitian Newton. protein dan gen. biokeelektrikan dan bioelektronik. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). Penghasilan sinar-X. Zeilik M. Astronomy: The Evolving Universe. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. Fundamentals of Polymer Science. Radiation Detection and Measurement 3e. Kesan biologi. Publ. biofizik sel membran asli dan tiruan. Painter PC. Press. teori letupan besar. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih.Buku Panduan Fakulti Sains. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. Fried JR (2003). tranduksi tenaga dan fotosintesis. paradox Olber‟s. Zeilik M (2002). Ramli AG (1991). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. DBP. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. Morfologi. pengukuran radon dan toron. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . LL2 Rujukan: 1. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. pendafluor sinaran X. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. fizik sistem saraf dan psikofizik. fotobiologi. Cambridge Univ. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. An Introduction to Polymer Physics. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. 3. Leroy C. teori kerelatifan Einstein. 2. Polymer Science and Technology. biofizik otot. per-samaan WLF. LL2 Rujukan: 1. peralihan dan santaian.

Grafik komputer. rangkaian komputer. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. McGraw-Hill. Hallett FR. mod-mod pengalamatan. fungsi dan ciri UART. An Overview. 30% 70% 292 . Momentum sudut: formulasi umum. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. Ambrosio FJ (2003).Buku Panduan Fakulti Sains. Prentice Hall. perkembangan terhadap masa. penuding tindanan. Interfacing. LL2 Rujukan: 1. Xiang Z. daftar-daftar. hasiltambah momentum sudut. Brovieshear JG (2005). Teori Komputer. World Scientific. penukar analog-digitan dan digitan-analog. teknik sambungan bersiri dan selari. LL2 30% 70% Rujukan: 1. sistem mikropemproses dan mikropengawal. kod operasian. London: Methuen. Co. Nutt G (2000). Pearson Education Int‟l. Computer Science. Komunikasi data. persamaan Pauli. operator-operator Hermitean. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. bas data dalaman dan logik kawalan. GUI. CT3. Realiti maya. Merrill Publ. The Z80 Micro-processor: Architecture. anggaran Born dan penggunaannya. 2. perlapanan. perenambelasan. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. model pengaturcaraan. Microcomputers and Microprocessors. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Biophysics: An introduction. 2. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. Sistem operasian. Kepin-taran buatan. penyerapan. Operating Systems: A Modern Perspective. Speight PA. 2. alamat dan kawalan. Tocci RJ. permukaan dan teknik kem-bangan. 3. Addison-Wesley. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. penyambungan dan rajah pemasaan. Ingatan: jenis-jenis ingatan. cip-cip ingatan. masa sebenar. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. Manipulasi simbolan. Keselamatan data. Antaramuka komputer-manusia. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. kernel. bahasa himpunan. Kejuruteraan perisian. prinsip bersalaman. spinor. Austin RH (2002). Biophysics for physicists. Plastock RA (2000). ingatan sekunder. pengaturcaraan. perpuluhan terkod perduaan. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. Addison-Wesley. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Stinson RH (1982). piawai pengantaramukaan. bas-bas data. Pengkalan data. Pemprosesan selari. Uffenback J (2000). peng-aliran maklumat. Programming & Design 2e. Glaser R (2000). arahan dan jenisnya. Internet. konsep alamat. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Gaonkar RS (2001). Pem-prosesan imej. gelung dan subrutin. Struktur data & algoritma. Pemprosesan isyarat. kod ASCII. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. pengatur-caraan cip I/O. teknik penggunaan. perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. kata kawalan data selari. kadar baud dan kesannya. panjang kata. Springer. 3. Bahasa komputer. unit logik dan aritmetik. sambungan kepada mikropemproses.

pembilang gelang. Pengkodan: kod-kod BCD. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. CMOS. alat resonan. Pearson Prentice Hall. anjakan. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. World Scientific. Tokheim RL (2003). Daftar: selari. ATAU. Logik turutan: flip-flop SR. ROM. Wiley. Peranti digital: PLD. John Wiley. penurunan vektor keadaan. dengan tiga. Prentice-Hall. operatoroperator ciptaan dan musnahan. paradoks EPR dan teorem Bell. Merzbacher E (1998). Gray. TAK-DAN. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 3. Glencoe McGraw-Hill. Gasiorowicz S (2003). CT3. perpuluhan berkod perduaan. penambah penuh. Introduction to Electrodynamics 3e. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. penghampiran semiklasik. mikropengawal. Pearson Education Int‟l. Intermediate electromagnetic theory. pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. empat. TAK-ATAU. 2. LL2 Rujukan: 1. Classical Electrodynamics. Get-get logik: get DAN.Buku Panduan Fakulti Sains. T. TAK. PAL. Kerelatifan elektrodinamik. Wiley. pengantaramukaan. Quantum Physics 2e. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. gentian optik. lima Bentuk gelombang digital. Transformasi medan. D. Digital Fundamentals. 30% 70% 293 . 2. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 3. Quantum Mechanics. perlapanan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. litar terbitan dari ungkapan Boole. JK. PROM. pendaraban dedua. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. Spesifikasi cip TTL. Sinaran electromagnet. LL3 Rujukan: 1. Litar logik: algebra Boole. Digital Electronics: Principles and applications 6e. ATAU-EKS. masalah pengukuran. perenam-belasan. Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. Kleitz W (2003). Antaramuka analog-digitan. dll. ASCII. LL2 Rujukan: 1. dll. Quantum Mechanics. get logik TTL. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. sesiri. Mandl F (1992). John Wiley. CT3. perlapan & perenambelasan. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. dwi-kutub Hertz dan antena. Peta Karnaugh: pembolehubah. TAK-ATAU-EKS. Stewart JV (2001). Nombor dedua. PLC. Griffiths DJ (1999). sinaran dwikutub magnet. tersangkutan kuantum. Keupayaan terencat. 2. Floyd TL (2006). Jackson JD (1998). jadual kebenaran ungkapan Boole.

Eisberg R.u. sinaran terangsang. 2. penukaran daya. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. ikatan dalam Pepejal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. arah dan satah hablur. Komputeran: Sistem operasian LINUX. jisim berkesan. dan sifat optik-pepejal.t. simetri cas. Bransden BH (2003). elektronik. saling tindak atom dan fotonik. struktur hiperhalus. putaran. kekonduksian a. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. Physics of atoms and molecules 2e. atom multielektron. kelebaran 30% 70% 294 . Pekali Einstein A dan B. proses-proses dan bebenang. Kittel C (2005).getaran. Addison Wesley.kekisi dan unit sel. Solid State Physics.Buku Panduan Fakulti Sains. kesan kerelatifan. Prentice Hall. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. 2. salingtindak spin-orbit. LL2 Rujukan: 1. jadual berkala. LL2 Rujukan: 1. zarah-zarah seiras. fungsi Bloch. atom dwielektron. penyerakan nukleon-nukleon. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. Saunders. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal.belauan sinar-X. TS2. TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. Fundamentals of Modern Physics. teknik belauan. sifat terma: muatan haba tertentu. John Wiley. Solids. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. Nuclear Physics: Principles and Applications. bahasa C. 2. Molekul dwiatom dan spektrumnya . CT3. 3. reputan alfa. Teori Jalur Tenaga elektron. Wiley. Wiley. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. isospin. Brooks & Cole. jumlah mementum sudut. reputan beta. struktur halus. daya nukleus. gandingan momentum sudut. Molecules. CT3. Dunlap R (2004). Wiley. LL2 Rujukan: 1. dan serakan elektron. Krane KS (1987). peralihan gama. Eisberg R (1961). Quantum Physics of Atoms. Omar M (1995). ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D). kekisi Bravais. Teorem usikan bersandar masa. spektrum nukleus. Introduction to Solid State Physics 8e. model-model nukleus. 3. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Model Elektron Bebas dan Kuantum. kekisi salingan. Introductory Nuclear Physics. model Kronig-Penny. Blackemore JS (2004). Resnick R (1985). 3. Serakan zarah-zarah nukleus. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. tindakbalas-tindakbalas nuklear. penyerapan dan pancaran spontan. Elementary Solid State Physics. momen magnet. Nuclei and Particles. zon Brillouin. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. Lilley JS (2001). Wiley. dan pengatur-caraan rangkaian. kekonduksian a. CT3. kekonduksian terma. tindakbalas nuklear dalam bintang.

subkumpulan. gelombang kejutan. pernilaian kamiran nyata. Boas ML (2003). fungsi logaritma. Wiley. zarah-zarah aneh. Introduction to Elementary Particles. antizarah. penyatuan elektrolemah. daya nukleus kuat. reputan lemah. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. LL2 Rujukan: 1. Mathematical Methods for Physicists 6e. 3. teknik martingal. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. kekonju-gatan. CT3. pemetaan. Lamb Jr GL (1995). Halzen F. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. fungsi am. Tensor: Tensor Kartesan. penyelesaian persamaan pembezaan. penggunaan pemetaan konformal. Perkins DH (2000). Transformasi Laplace. perisa. teori meson. The Physics of Plasmas. gelombang dan ketakstabilan. 2. 3. geometri. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. isospin. kumpulan dwihedron. kembangan fungsi eigen. John Wiley. Elsevier Acad. kelas kekonjugatan. kalkulus reja. Cambridge Univ. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. penjana kumpulan selanjar. LL2 Rujukan: 1. isomorfisme. teorem reja Cauchy. kromo-dinamik kuantum. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. neutrino. pendarab Lagrange. teorem Cayley. kumpulan pendaraban matriks. Kaedah fungsi Green. John Wiley. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. homomorfisme. Griffiths D (1987). Geometri pembezaan. siri Laurent. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. Martin AD (1984). kumpulan pilihatur. perwakilan. teorem kamiran Cauchy. penggunaan tensor. 2. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. tensor diad. Cambridge Univ. Boyd TJM. persamaan KleinGordon. hukum-hukum keaba-dian. teori kuark. 2. 3. kumpulan Lorentz homogen. Arfken GB. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. fungsi kuasa am. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. elektrodinamik kuantum. rantau bersambung mudah. keter-turunan. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. 30% 70% 30% 70% 295 . model-model plasma. persamaan Lagrange. CT3. kewujudan plasma di alam semesta. siri tak terhingga. Bittencourt JA (2007). foton. penggunaan persamaan Euler. Press. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. darjah kebebasan warna. Press. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. kamiran garisan dan kontur. transfor-masi riak. ruang am dan sistem koordinat umum. LL2 Rujukan: 1. Press.Buku Panduan Fakulti Sains. John Wiley. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. fungsi eksponen. Persamaan Euler. Sanderson JJ (2003). persamaan Dirac. momentum sudut orbitan. reja pada infiniti. pesudotensor. Fundamentals of Plasma Physics. Springer. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. Introduction to high energy physics. rumus Ito. tensor kovarian dan kontravarian. Weber HJ (2005). penggunaan. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. Chen FF (1984).

How Nature Works. penarik. pelakuran plasma. celaru. kaedah peng-hasilan plasma. teorem Louiville.1 & (2000) Vol. Wellin PR (1995). kesejagatan. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. 3. Persamaan Hamilton. Bak P (1997). Nightingale JD (1995). keluaran sinaran dari plasma. kaedah mengesan plasma. Foster J. 2. Dinamik taklinear: pemetaan. kegunaan dalam sistem fizik. momentum teritlak dan koordinat siklik. 30% 70% 296 . Roth JR (1995). teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. Oxford. Springer-Verlag. persamaan Lagrange. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. penggunaan persamaan Lagrange. Haken H (1983). fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. Gaylord RJ. Plasma Diagnostic Techniques. teori kerelatifan am. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. Hamilton. Huddlestone RH. CT3 Rujukan: 1. kekangan. Analytical Mechanics. Vol. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. 2. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. daya-daya teritlak. eksponen Lyapunov. tranformasi-tranformasi berkanun. mod-mod dan frekuensi normal. Mechanics. Teori permainan.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. 3. CT3. SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. ayunan bebas dalam satu dimensi. ayunan terdesak. Leonard SL – eds (1965). A Short Course in General Relativity. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. 2. LL2. Perkolasi & tumbuhan. sistem sosial dan ekonomi. sudutsudut Euler. Hidrostatik dan hidrodinamik. EM2 30% 70% Rujukan: 1. Addison Wesley. Thomson Brooks/Cole. Fowles GR (2005). Springer. Symon KR (1971). Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. potongan Poincare. Academic Press. Wong CS (2002). tenaga kinetik untuk jasad tegar. Kegentingan terswaorganisasi. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. anjakan medan graviti. Kegunaan dalam biologi. Industrial Plasma Engineering. Rangkaian automata: automata bersel. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. Springer-Verlag. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. LL2 Rujukan: 1. gerakan gasing bersimetri. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. 2. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Synergetics. IOP Publishing. rangkaian neuron. Fraktal: dimensi fraktal. kaedah kegunaan plasma. penggunaan plasma.

LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. simpangan p-n. EM3. teori angkutan dan pembawa cas. superkonduktor suhu tinggi. LL3. pelebaran. LL2 Rujukan: 1. mekanisme serakan elektron). resonans magnet. fotokekonduksian. penguncian mod. teori kuantum peralihan dua molekul atom. Lasers. mod hayunan. pengutupan dwikutub. Verdeyen JT (1994). System 3. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky.tingkat. intrinsik dan ekstrinsik. Prentice Hall. teori asas laser. Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. logam/penebat/semikonduktor. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. sifat optik. contoh-contoh bahan super-konduktor. Latim er I (1995). kelincahan. kesan Meissner. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. model BCS. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. Laser Electronics 3e. gas dan dye. EM2. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. lebar jalur. TS2. CT7. modulasi akusto-optik.Buku Panduan Fakulti Sains. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. resonator optik. kerentanan magnet. medan genting. Bahan magnet: teori asas. Saunders. jenisjenis sifat/bahan magnet. Introduction to Solid State Physics 8e.dan 4. TS2. Rekabentuk laser keadaan pepejal. piezoelektrik dan feroelektrik. Elementary Solid State Physics.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . Addison-Wesley. Solid State Physics. 2. tepuan dan pengeluaran kuasa. Blakemore JS (2004). Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. University Science Books. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. ion dan elektron. 2. peralihan optik. CT3. LL2 Rujukan: 1. Mod TEM 00 dan perambatannya. Siegman AE (1986). modulasi pemancaran laser. Hawkes J. Lasers: Theory & Applications. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. 3. suis-Q. Wiley. LL2. Omar MA (1995). CT3. Kittel C (2005). Prentice Hall. sifat elektrik (kekonduksian. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. (Fizik). TS4. CT3. 3.

pembesar pandugelombang. fotodiod PIN dan „avalanche‟. magnet dan elektronik. Roulston J (1998). Rekabentuk komposit dan bahan. sebaran. Komposit. Kano K (1998). sel suria. nombor bukaan. kadar bit dan lebar jalur. LL2. Press. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. nombor V. Peranti mikro gelombang. Teknologi mikroelektronik. Pemejalan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. daya ikatan. Fiber Optic Communications Technology. Oxford Univ. Polimer dan adunan. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. Understanding Optical Communications. jenis modul pemancar. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . Principles of Materials Science and Engineering 3e.Buku Panduan Fakulti Sains. sebaran antara mod dan kromatik. Semiconductor Devices: Physics and Technology. molekul. rambatan gelombang EM. hingar. ikatan. Mynbaev DK. Kakisan. fungsi kerja. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. proses „etching‟ kering. Sze SM (2002). LL2 Rujukan: 1. ketaksempurnaan. diameter penuh mod. Prentice Hall. and „etching‟ basah. 2. Keiser G (2000). penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. LED. Optical Fiber Communications 3e. Callister WD (2002). Gentian optik mod tunggal. Jastrzebski ZD (1987). EM2 Rujukan: 1. degradasi. Scheiner LL (2001). Wiley. Prentice Hall. ricih/kilas. lebar jalur. lebar jalur. Fotodiod. santaian-tegasan. Mikrostruktur. Diod laser. cirian sensitive. Introduction to Semi-conductor Devices. Peranti foton: fotodiod. pembesaran. 3. pembauran. bim Gaussian. Bahan termaju. pengesan gentian optik teragih. Seramik dan kekaca. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. Dutton HJR (1998). LL2 Rujukan: 1. kinetik dan rajah fasa. Prentice Hall. pandugelombang array (AWG). kesan-kesan tak linear. pengesan spectra dalam gentian (FBG). amplifier gentian jalur C dan L. Semiconductor Devices. elektrik. teknik interogasi. „sputtering‟. 3. McGraw-Hill. Wiley. ujian tanpa-memusnah. Wiley. Struktur hablur. pemisah 1 8. pembakar suhu tinggi. hubungan kuasa. McGraw-Hill. pantulan penuh dalaman dan mod. takhablur. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. „luminescence‟ ketepatan. Ujian statik dan dinamik. gelombang potongan. Logam dan aloi. 3. Sifat-sifat mekanik. penghasilan peranti PLC. prinsip operasi Flame Hydrolysis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2. operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. Serabut dan gentian. 2. lelahan. 2. Laser. regangan. Smith WF (1996). peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. terma. rayapan. mampatan.

Kasap SO (2001). 2. Optoelectronics: An Introduction 3e. Addison-Wesley. Prentice Hall. Computers. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. Peng-endalian komputer. LL2 Rujukan: 1. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. perkakasan komputer. Course Tech. Delm ar Learning. perisian gunaan. 2. LL2 Rujukan: 1. Tools for an Information Age 8e. Incuding Basic Concepts. sejarah komputer. 3. CT3.Buku Panduan Fakulti Sains. Szymanski RA et al (1996). komponen sistem komputer. perisian komputer. Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Hawkes J (1998). Optics. Prentice Hall. Morley D (2008). 30% 70% 299 . Desmarais L (1997). perangkaian. Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. Wilson J. internet. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. pemben-tangan. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. Introduction to Computers and Software. Prentice Hall. Pemprosesan perkataan dan DTP. Photometrics. perisian grafik dan multimedia. Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. 3. CT3. Capron HL (2003). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. komunikasi data. beberapa contoh amali. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. Martin VD. pembinaan laman web.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful