Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA SAINS (FIZIK) SESI 2010/2011 (122 KREDIT) 1. KURSUS UNIVERSITI (21 KREDIT) #Sila Rujuk Halaman 13 2. KURSUS TERAS PROGRAM (101 KREDIT) (I) KURSUS WAJIB (73 KREDIT) TAHAP 1 (18 kredit) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KURSUS SMES1102 Kaedah Matematik Asas Matematik STPM/Setara SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1102 SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1202 Fizik Terma Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1203 Fizik Moden Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1204 Elektronik Asas Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1205* Kaedah Eksperimen Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara SMES1271* Fizik Amali Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara *Kursus patut diambil serentak TAHAP 2 (36 kredit) SMES2104 Elektronik SMES1204 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES1103 SMES2171 Fizik Asas Amali SMES1205 & SMES1271 SMES2173 Elektronik Amali SMES1204 & SMES1271 SMES2174 Fizik Gunaan Amali SMES1271 & SMES2209 SMES2201 Mekanik Kuantum SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2203 Kaedah Matematik SMES1103 SMES2204 Mekanik SMES1103 & SMES1201 & SMES1203 SMES2205 Fizik Statistik SMES1103 & SMES1202 SMES2206 Keelektrikan dan Kemagnetan SMES1103 & SMES1201 SMES2207 Keelektromagnetan SMES2206 SMES2208 Optik SMES1103 & SMES1201 SMES2209 Instrumentasi SMES1204 & SMES1205 TAHAP 3 (19 Kredit) Mikropemproses dan Mikrokomputer SMES3171 SMES2173 Amali SMES3201 Fizik Nukleus SMES2201 SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMES2201 SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES2201 & SMES2205 Projek (Nota: bermula pada Semester I; 4 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES4181 jam kredit dalam Semester I dan 4 SMES2174 & SMES3171 jam kredit dalam Semester II) (II) KURSUS PILIHAN (18 KREDIT) SMES2103 Optik Moden SMES2208 SMES2404 Fizik Atmosfera SMES1103 & SMES1202 SMES2405 Fizik Nyahcas Gas SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2406 Fizik Sinaran SMES1103 & SMES1203 SMES2407 Astrofizik dan Kosmologi SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES2408 Fizik Polimer SMES1103 & SMES1203 SMES2409 Biofizik SMES1103 & SMES1202 & SMES1203 SMES3102 Mikropemproses SMES2173 SMES3103 Teknik Komputeran SMES2105 SMES3111 Mekanik Kuantum Lanjutan SMES2201 SMES3112 Teori Keelektromagnetan Lanjutan SMES2207

KREDIT 3 3 2 2 2 2 2 2

3 3 2 2 4 3 3 3 3 3 3 2 2 2 3 3 3 8

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

272

Buku Panduan Fakulti Sains, Sesi 2010/2011

SMES3122 SMES3303 SMES3306 SMES3307 SMES3311 SMES3323 SMES3341

SMES2104 SMES2203 SMES2405 SMES2201 SMES2204 SMES2405 SMES2205 SMES2201 & SMES2205 & SMES2171 & SMES3391 Latihan Industri SMES2174 & SMES3171 SMES3404 Fizik Laser SMES2103 & SMES3202 SMES4301 Fizik Keadaan Pepejal Lanjutan SMES3203 SMES4321 Peranti Semikonduktor SMES3203 SMES4322 Optoelektronik SMES3404 SMES4323 Sains Bahan SMES3203 SMES4325 Fotonik SMES2103 & SMES3202 (III) KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (10 KREDIT) * Kursus yang ditawarkan dari Institut/Jabatan dalam Fakulti Sains (Sila rujuk senarai kursus Bukan Teras Program dari luar Jabatan Fizik dalam Fakulti Sains)

Elektronik Digital Kaedah Matematik Lanjutan Fizik Plasma Fizik Zarah Keunsuran Mekanik Klasik dan Kerelatifan Am Teknologi Plasma Sistem Kompleks dan Taklinear

3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

MATLAMAT PROGRAM 1. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai pengetahuan yang luas dan pemahaman yang mantap dalam fizik bersama dengan kemahiran amali, analisis dan matematik bagi seorang ahli fizik. 2. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran komunikasi secara lisan dan bertulis dan mampu bekerja secara berkesan di dalam kumpulan pelbagai disiplin. 3. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai komitmen yang tinggi terhadap amalan beretika dan penghayatan yang tinggi terhadap faktor persekitaran, sosial dan keselamatan dalam menjalankan tugas. 4. Untuk menghasilkan graduan yang mempunyai kemahiran pembelajaran sendiri dan penyelesaian masalah yang boleh digunakan dalam kerjaya yang berpelbagaian. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Pada akhir program Sarjana Muda Sains (Fizik), graduan dapat: 1. Mempamerkan kemahiran dalam pengetahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik, keelektrikan dan kemagnetan, mekanik kuantum, mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya, fizik keadaan pepejal, optik, fizik nukleus, fizik atom, dsb.) 2. Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk, memasang eksperimen, mengumpul dan menganalisa data, mengenalpasti punca ralat, mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. 3. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. 4. Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik, profesional dan beretika. 5. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi, kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan. 6. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru, dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan, melalui pemikiran kritis, penyelesaian masalah, pengmodelan matematik dan komputer, dan ujikaji di makmal. 7. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. 8. Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan.

273

Sesi 2010/2011 SENARAI KURSUS MENGIKUT SEMESTER (PERANCANGAN KULIAH) KOMPONEN SEMESTER 1 KURSUS KREDIT GXEX1412 Asas Pembudayaan 2 Keusahawanan GTEE1101/2/3/4 3 Bahasa Inggeris SMES1102 Kaedah Matematik Asas SMES1204 Elektronik Asas SMES1205 Kaedah Eksperimen SMES1271 Fizik Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 2 2 2 16 SEMESTER 2 JUMLAH KURSUS KREDIT KREDIT GTEE1101/2/3/4 Bahasa Inggeris GXEX1401 Kemahiran Maklumat SXEX1102 Statistik SMES1103 Kaedah Matematik Awalan SMES1201 Getaran dan Gelombang SMES1202 Fizik Terma SMES1203 Fizik Moden S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 1 3 3 2 2 2 2 18 4 34 18 12 Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SEMESTER 3 SEMESTER 4 JUMLAH KURSUS KREDIT KURSUS KREDIT KREDIT GXEX1414 Tamadun Islam dan Tamadun 2 XXXX# Kokurikulum* 2 Asia (TITAS) 6 GXEX1411@ 2 Hubungan Etnik SMES2201 Mekanik 3 SMES2104 Elektronik 3 Kuantum SMES2203 Kaedah SMES2205 Fizik 3 3 Matematik Statistik SMES2209 SMES2206 Keelektrikan 2 3 Instrumentasi dan Kemagnetan 27 SMES2171 Fizik Asas SMES2174 Fizik 2 4 Amali Gunaan Amali SMES3171 SMES2173 Elektronik 2 Mikropemproses dan 2 Amali Mikrokomputer Amali S_____XXXX KURSUS BUKAN 2 2 TERAS PROGRAM‡ 18 17 35 274 .Buku Panduan Fakulti Sains.

*Pelajar boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh fakulti-fakulti lain (kecuali Fakulti Sains) yang disenaraikan oleh Seksyen Ko-Kurikulum. kursus ini digantikan dengan kursus GXEX1413 Pengenalan Kepada Malaysia 275 .Buku Panduan Fakulti Sains. @Untuk pelajar antarabangsa. Sesi 2010/2011 KOMPONEN Kursus Universiti SEMESTER 5 KURSUS KREDIT SXEX1411 Pengantar Pengajian Sains dan 3 Teknologi SMES2204 Mekanik 3 3 4 SEMESTER 6 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT 3 SMES2105 Kaedah Berangka dan Komputeran SMES2208 Optik SMES3203 Fizik Keadaan Pepejal SMES4181 Projek SMESXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM 3 2 3 4 6 9 2 18 36 22 Kursus Wajib SMES2207 Keelektromagnetan SMES4181 Projek Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S_____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 2 18 KOMPONEN Kursus Universiti Kursus Wajib Kursus Pilihan Kursus Bukan Teras Program Jumlah Kredit ‡ Pelajar SEMESTER 7 KURSUS KREDIT JUMLAH KREDIT JUMLAH KREDIT KESELURUHAN 21 SMES3201 Fizik Nukleus SMES3202 Fizik Atom dan Molekul SMESXXXX KURSUS PILIHAN PROGRAM S____XXXX KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM‡ 3 3 9 2 17 6 9 2 17 73 18 10 122 boleh pilih mana-mana kursus yang ditawarkan oleh jabatan-jabatan lain (kecuali Jabatan Fizik) di Fakulti Sains. Elektif Luar Fakulti dan TITAS (SKET).

Buku Panduan Fakulti Sains. Sesi 2010/2011 KURSUS BUKAN TERAS PROGRAM (Bagi pelajar dari Institut/Jabatan lain dalam Fakulti Sains selain dari Jabatan Fizik) KOD NAMA KURSUS PRA-SYARAT KREDIT KURSUS SMES1201 Getaran dan Gelombang Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara 2 SMES1202 SMES1203 SMES1204 SMES1501§ SMES1502§ § Fizik Terma Fizik Moden Elektronik Asas Asas Jirim Asas Zarah dan Daya Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Fizik STPM/Setara & Matematik STPM/Setara Sains SPM / Setara Sains SPM / Setara 2 2 2 2 2 Kursus SMES1501 dan SMES1502 adalah setara dengan Fizik STPM. 276 .

MIPM. FIPM (Sistem Kompleks. Di dalam penyelidikan. tutorial. FIPM. amali dan projek di mana pelajar-pelajar mengambil bahagian di dalam penyelidikan dengan ahli-ahli akademik di jabatan. MIPM (Bahan Dimensi Rendah) 277 .MS(Mal). FNASc. Fizik Zarah Tenaga Tinggi) Wan Haliza Abd Majid. Sesi 2010/2011 JABATAN FIZIK Pengetahuan dalam bidang Fizik adalah perlu untuk memahami sains secara wajar.Sc. DPhil(Oxford). Jabatan Fizik. PhD(Mal). Astrofizik dan Instrumentasi) Dato' Muhamad Rasat Muhamad. FRAS(UK) IAU (Paris).A. Ekonofizik. PhD(Lond). PhD(Durham). MS(Illinois). F. Ph. BSc(Lond). Pada peringkat Sarjana pula pelajar-pelajar boleh memilih di antara program Sarjana melalui kerja-kursus atau melalui penye-lidikan. BSc(Mal) (Bahan Gunaan. BSc(Mal). Kesan Hall Kuantum) Kwek Kuan Hiang. MIPM (Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi dan Optik Gunaan) Mohd Zambri Zainuddin. FIPM (Fizik Zarah Teori) Chien Su Fong. Jabatan Fizik juga telah berjaya memperolehi bantuan penyelidikan di bawah Rancangan Malaysia Ke-6 hingga Ke-9 dan kini jabatan ini mempunyai kelengkapan pengajaran dan penyelidikan yang moden dan canggih. Jabatan Fizik telah menarik minat ramai pelajar di Fakulti Sains. BSc(UKM). Senior member of IEEE (Jaringan Komunikasi Optik) Harith Ahmad. Pelajar-pelajar yang lulus dengan ijazah Sarjana Muda Sains daripada jabatan ini berkebolehan menyandang jawatan-jawatan di sektor awam atau swasta dan juga melanjutkan pelajaran ke peringkat ijazah tinggi dalam bidang fizik atau bidang yang berkaitan dengannya. SENARAI KAKITANGAN KETUA: Profesor Abdul Kariem Hj Mohd Arof. MSc(Wales). PhD(MMU). Di samping itu. BSc(Mal). Rangkaian Neuron. MSc(Mal).(UK). Fizik adalah satu bidang yang sangat menakjubkan kerana asal usul alam semesta kini banyak difahami melalui kajian fizik. Bateri. ARCS.(IIT Kanpur). Untuk sesi 2009/2010 jumlah pelajar tahun akhir yang membuat pengkhususan dalam bidang fizik adalah 41 orang. Universiti Malaya juga mengutamakan kegiatan penyelidikan supaya jabatan ini akan terus unggul dan terkehadapan dalam bidang Fizik yang penting ini. FUSI (Teori Jirim Terkondensasi. Jabatan ini menawarkan ijazah pada peringkat Sarjana Muda Sains. Universiti Malaya diasaskan pada tahun 1961 untuk melatih pelajar-pelajar yang ingin mempelajari bidang ini secara mendalam dan juga untuk menerajui penyelidikan dalam bidang ini di Malaysia. PhD(Durham). Daripada jumlah pelajar ijazah tinggi. BSc(Indiana). (Kolkata). F. FIPM (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Sithi Vinayakam Muniandy.Buku Panduan Fakulti Sains. Untuk ijazah Doktor Falsafah pula programnya hanyalah melalui penyelidikan sahaja. DIC. MSc(Wales). kini 51 pelajar telah berdaftar untuk ijazah Sarjana Sains dan 25 pelajar untuk ijazah Doktor Falsafah. Pada peringkat ijazah lanjutan di jabatan. PhD(Mal). BSc(Mal). MInstP (Fizik Statistik.. MSc(Mal). PhD(Sheffield). Sc. FICC.P.D. Jabatan ini telah mencapai tahap yang sangat memberangsangkan. BSc (Mal). Dinamik Stokastik. 24% terdiri daripada pelajar antarabangsa. MIPM (Fotonik) Keshav N. BSc(UKM). D. Fraktal) Wan Ahmad Tajuddin Wan Abdullah. BSc(Mal). MIPM (Astronomi. Superkekonduksian. MSc(Indiana). Jabatan Fizik. Sarjana Sains dan Doktor Falsafah. MSc(UKM).Phys. PhD(Mal). BSc(Wales). PhD(Illinois).. C.Inst. Kursus-kursus di peringkat Sarjana Muda Sains adalah dalam bentuk kuliah. PhD(Wales). MIEEE (Fizik dan Teknologi Semikonduktor) Datin Saadah Abdul Rahman. Bahan Termaju) PROFESOR: Chia Swee Peng. Keutamaan Jabatan Fizik adalah untuk memberi pengajaran yang terbaik di dalam bidang ini dan menghasilkan graduan fizik yang berwibawa. Shrivastava.

M. Astrofizik Neutrino) Ithnin Abdul Jalil. BSc (Mal) (Applikasi berdasarkan Biobahan Fotosintetik. Teknologi Denyutan) Yusoff Mohd Amin. PhD(Konstanz).. MIPM (Fizik Sinaran. Fizik Laser. BSc(Mal) (Astrofizik. BSc(UKM) (Nanobahan. PhD(Texas). H. BSc(Mal). PhD(Mal). MSc(Uzbekistan) (Fizik Nuklear. Fizik metalurgi. FIPM (Fizik Nuklear. PhD(Mal). MSc(UKM). CRadP MSRP(UK). MSc(Mal). Bateri) PENSYARAH: Daefalla M. PhD(UK). PhD(Mal). PhD(Mal). Electronik Organik) Raja Mustapha Raja Hassan. MSc(Mal). Peranti Elektronik. PhD(UPM). MPhil(Southampton). BSc(Mal) (Bahan Termaju. PhD(Manc). BSc(Chittagong) (Teori Sains Bahan) PENGAJAR : Lim Lih Wei. MSc(Belf).(Sing). PhD(Russia). MSc(UKM). BSc(USM) (Optik Kuantum dan Ketaklinearan. PhD(Manc). BSc(Mal) (Tenaga Suria. MEng(Toyohashi Univ of Tech. Optoelektronik) Yap Seong Ling. Bahan Polimer. BSc(Mal). Tenaga Suria) Khaulah @ Che Som Sulaiman. PhD(Durham). BA(Macalester). BSc(Mal) (Penyelidikan Bahan) Zulhazrin Zainal Abidin. FIPM (Fizik dan Teknologi Plasma. MSc(Mal). Elektronik Molekular) Woon Kai Lin. MS(CaliforniaRiverside). BSc(Mal) (Fizik Bahan) Siti Meriam Ab Gani. Msc(Libya).Buku Panduan Fakulti Sains. BSc(Mal). BSc(Salf). Jpn).). MIPM (Fizik Teori) Raymond Ooi C. MSc (Mal). PhD(UKM). Fotonik) Siti Rohana Majid. Bsc (UPM) (Optik. M. Jpn). MSc(Wales). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma. PhD(Manc. BSc(Mal). MSc (Russia). Sistem Fizis Kompleks) Rozalina Zakaria. PhD(Durham). Fizik Laser. BSc(Mal) (Plasma Gunaan. PhD(Hull). BSc(Mal) 278 . MIPM (Teori Fizik Nukleus. PhD(USM). MSc(Birmingham). MSc(Chittagong). PhD(Mal). BSc(Mal) (Fizik dan Teknologi Plasma) Hasan Abu Kassim. Okhunov. BSc(Mal) Lim Lian Kuang. PhD(Mal). BSc(Iran) (Sintesis dan Pemprosesan Bahan. Langmuir-Blodgett. PhD(Durham). PhD(Mal). Kosmologi. MSc Appl Phys (Mal). PhD(Wales). MSc(Manc). Pelakuran Plasma dan Sinaran) Zamri Zainal Abidin. (Bahan Kaca) Huang Nay Ming. Spektroskopi Laser. MSc(Mal). MSc(UKM). Bsc(Libya). Sinaran Alam Sekitar) Zainol Abidin Ibrahim. Astronomi Radio) Zarina Aspanut. MIPM (Fizik Keadaan Pepejal. BSc(Mal).Eng. Teknologi Kuasa Denyutan) PROFESOR MADYA: Anis Faridah Md Nor. PhD(Queens). BSc(Mal) (Fizik Pendidikan) Reza Rahbari Ghahnavyeh. Kajian Struktur Bahan) Zurina Osman. Tawati.Phill(Chittagong). MPhil(Surrey). PhD(Uzbekistan). Pencirian Bahan.BSc(Libya) (Bahan Komposit dan Kegunaan Karbon) Shaheen Akhter-Hamid. BSc(Mal) (Bahan Termaju. BSc(Hull) (Elektronik Bahan Berkarbon. Pencirian Hingar) Chin Oi Hoong. PhD(Mal). PhD(Gifu Univ. Teknologi Salut) FELO PENYELIDIKAN PELAWAT Abdurahim A. Bahan Termaju) PROFESOR EMERITUS: Low Kum Sang. MSc(Mal). Bahan Termaju) Rosli H Mahat. BSc(Mal). Bahan Termaju) Vengadesh Periasamy. PhD(Birmingham). Bahan Fotonik) Roslan Md Nor. BSc(Mal) (Membran Polimer. Sesi 2010/2011 Wong Chiow San. PhD(USSR). AIPM (Sinaran Alam Sekitar) Rustam Puteh. Teknologi Sinaran dan Tenaga) Abubaker Elsheikh Abdel Rahman. MIPM (Elektronik Fizikal. BSc(Mal) (Instrumentasi Penderia Magnet.

fizik keadaan pepejal. BSc(Mal). Sistem percikan arus 2. pengmodelan matematik dan komputer. 8. Mengurus secara berkesan kerapian dan disiplin yang diperlukan untuk menjadi seorang saintis yang baik dengan pengurusan masa yang cekap dan penggunaan sumber yang bersesuaian. OMA. sistem pemendapan hidrolisis nyala. dsb. fizik atom. MSc(Mal) Noriza Ahmad Zabidi. BSc(Mal). Pembaca TLD. XRD. Fizik Bahan dan Elektronik. dan ujikaji di makmal. Kaedah Berangka dan Komputeran dan sebagainya ditawarkan. BSc(Mal). Mempamerkan kebolehan dalam mencari penyelesaian kreatif dan praktikal untuk memenuhi keperluan dan perubahan yang ditentukan oleh suasana kerja secara saintifik. optik. AFM. MSc(Mal) (SLAI) Goh Boon Tong. Fizik Angkasa. BSc(Mal) Nordin Ayoub. mengenalpasti punca ralat. BSc(Mal) Sidiq Mohamad Khizir. keelektrikan dan kemagnetan. Mempamerkan kemahiran berkomunikasi.Buku Panduan Fakulti Sains. Keelektromagnetan. FT-IR. Pertengahan dan Akhir. 5. Bidang-bidang ini adalah Fizik Plasma. Spektrofotometer UV-VISNIR. melalui pemikiran kritis. Terdapat lapan bidang tumpuan yang masing-masingnya menawarkan beberapa kursus elektif. Fizik Sinaran & Biofizik. mengumpul dan menganalisa data. Fizik Statistik. BSc(Mal) Mohd Ragib Badarudin. BIDANG PENYELIDIKAN 4. PL. Mekanik. MSc(Mal) (SLAI) Nazhatulshima Ahmad. Fizik Nukleus & Zarah Keunsuran. Penyelidikan di Jabatan Fizik melibatkan empat belas kumpulan utama dalam bidang-bidang teras berikut: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Bahan Gunaan Fizik Angkasa Fizik Keadaan Pepejal Fizik Komputeran dan Mikropemproses Fizik Plasma dan Teknologi Denyutan Fizik Teori Fizik Zarah Keunsuran Fotonik Hakisan dan Saduran Instrumentasi dan Peranti Magnet Optik Gunaan dan Fizik Ketumpatan Tenaga Tinggi 12 Astronomi radio 13 Sains Bahan dan Fizik Polimer 14 Sinaran Gunaan Kelengkapan utama di Jabatan Fizik yang khusus digunakan untuk penyelidikan dengan pendekatan eks-perimen adalah: SEM-EDX. dalam bilik darjah dan suasana penyelidikan. BSc(Mal). Mikropenduga Auger Pancaran Medan. Pelajar-pelajar juga dikehendaki menjalankan projek dalam salah satu bidang di atas. 7. mekanik statistik dan termodinamik) dan bidang fizik gunaan (contohnya. mekanik kuantum. profesional dan beretika. BSc(Mal). Mengguna pengalaman dan pengetahuan fizik untuk meneroka peluang dalam dunia keusahawanan. MSc(Mal) (SLAI) Norhasliza Yusof. fizik nukleus. 3. graduan dapat: 1. MSc(Mal) Ong Jian Fuh. Fizik Semikonduktor. Menggunakan prinsip fizik bagi situasi baru. Mempamerkan kemahiran dalam penge-tahuan asas dalam bidang utama fizik (mekanik klasik. BSc(Mal). Sesi 2010/2011 Mohd Hafiz Mohd Saadom. Program ini mengandungi tiga tahap iaitu tahap-tahap Awal. kepimpinan dan kerja berpasukan terutamanya dalam menghubungkaitkan maklumat saintifik dan teknikal secara bertulis dan pembentangan lisan.) Mempamerkan kemahiran praktikal dalam fizik seperti merekabentuk. mentafsirkan keputusan eksperimen dan menghubungkaitkan keputusan dengan konsep fizik yang berkaitan atau teori saintifik lain. memasang eksperimen. Pada tahap Akhir pelajarpelajar diberi peluang mengikuti kursus dari pelbagai bidang tumpuan. Kaedah Matematik. penyelesaian masalah. Di akhir program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). MSc(Mal) (SLAI) Richard Ritikos. Menilai keperluan untuk perkembangan berkekalan dalam mempraktikan fizik demi keperluan masyarakat dan persekitaran. Laser & Optoelektronik. MSc(Mal) (SLAI) PROGRAM IJAZAH Pada masa ini Jabatan Fizik menawarkan satu program pada peringkat Ijazah Sarjana Muda iaitu BSc (Fizik). Senarai kursus yang ditawarkan dalam program ini terdapat dalam jadual Struktur Program Ijazah. BSc(Mal). Pengenalan kepada bidang Fizik diberi pada tahap Awal manakala tahap Pertengahan pula memberi asas kukuh kepada bidang Fizik di mana kursus seperti Mekanik Kuantum. BSc(Mal) Chong Wu Yi. 279 . 6. BSc(Mal) Teo Li Peng. BSc(Mal) Tee Kian Yew.

osiloskop pantas berdigit. Teori medan stokastik menggunakan kalkulus pecahan. Antara topik-topik penyelidikan yang sedang dijalankan oleh kakitangan akademik Jabatan Fizik ialah: 1. 39. 37. Teknologi dan Inovasi melalui program eScienceFund. 7. Graduan-graduan Fizik diperlukan di industri elektronik. punca sinaran dos tinggi dan makmal uji bahan. Nyahcas pencucuh vakum sebagai sumber EUV untuk litografi generasi hadapan. alat analisis spektrum. Model suria dan neutrino. sistem nyahcas voltan tinggi dan arus tinggi. 28. Fabrikasi pengganding lakur. 32. Sumber bim ion kuasa tinggi dan sinar-X serta penggunaannya. Mekanisma angkutan. Membina “preform ” gentian optik. Dawai meletup berdenyutan bagi sintesis nano-zarah. Litar pintar. peranti pandu gelombang satahan. 36. Fokus plasma sebagai sumber sinaran berdenyutan. Pembinaan nano-riben sebagai dosimeter termoluminesens. punca neutron berdenyutan. bilik bersih dan kelengkapan pengendalian gas. Rekabentuk dan perlaksanaan rangkaian neutron. Angkutan anomali dalam bahan acak. Pada masa kini industri-industri dan institusi-institusi penyelidikan sangat memerlukan ahli-ahli Fizik yang mampu mengintegrasikan teknologi baru dan teknologi tinggi ke dalam sistem yang sedia ada. Penyelidikan di Jabatan ini dibiayai sebahagian besarnya oleh Kementerian Pendidikan Tinggi melalui Peruntukan Universiti Penyelidikan (RM6 juta diperolehi dalam tahun 2009). Spektrometer penujuan geselan 1m. Dinamik kompleks dalam plasma berhabuk. 33. FRGS (RM437 ribu diperolehi dalam tahun 2009). 8. Optik bersesuaian. Holografi berdigit dan interferometri corak “speckle”. 24. 11. Gerakan Brown kuantum. Kajian kenampakan bulan sabit muda. Jerman). 2. 22. Fotometri dan spektroskopi astronomi. Fenomena angkutan dalam nanostruktur. 38. 13. 10. 6. Rekabentuk dan pencirian superkapasitor. punca-punca plasma pengionan rf. Peranti suria berasaskan bahan separakonduktor organik. 31. Sumber-sumber plasma gandingan induktif RF dan kapasitif AU dan penggunaannya. 17. Kajian tentang elektrolit polimer pepejal alkali dan polihablur Mg2Ni aloi secara mekanik untuk bateri-bateri udara-hidrid logam. 23. spektroskopi dan kajian morfologi elektrolit gel polimer. Kegunaan Teknologi Maklumat dan pendidikan fizik. Kelengkapan lain yang ada di Jabatan termasuk Alat Diagnosis Pantas. 9. Ahli-ahli Fizik sangat diperlukan. pengujian dan pengukuran. penyinar Co-60 dan spektrometer Gama HpGe. PELUANG-PELUANG PEKERJAAN Kursus-kursus di Jabatan Fizik. Pengeluaran zarah dari perlanggaran elektronproton tenaga tinggi (pakatan ZEUS di pemecut HERA di DESY. Kegunaan gentian optik berdop-Ge sebagai dosimeter sinaran. 43. Kajian mekanik polimer berdasarkan “polyurethane”. laser berkuasa tinggi. 41. komputer dan teknologi maklumat serta telekomunikasi. pemfabrikasian peranti-peranti. kamera “streak”.Buku Panduan Fakulti Sains. parutan Bragg gentian. 16. Amplifier gentian berdop erbium jalur-C dan jalur-L. 26. Teknik fabrikasi secara eksperimen dalam sains bahan. Huraian interaksi elektrolemah hadron. Sesi 2010/2011 terus dan penjajar topeng. dan Kementerian Sains. 14. industri angkasa. 42. 1. 20. 3. Kadar tindakbalas nukleus astrofizik. sistem-sistem penyediaan filem nipis. 34. 4. Ciri-ciri elektronik dan elektrooptik bagi bahan berdasarkan silikon dan karbon. Kajian tentang elektrolit polimer untuk bateribateri proton udara litium. 40. Kajian tentang biasan Q2 tinggi. Pembinaan dan penggunaan sistem laser “excimer” vakum UV dan laser kuasa tinggi industri CO2. 27. Peranti pemancar cahaya organik. 25. 21. terutamanya mereka yang mempunyai kemahiran di bidang-bidang bahan-bahan baru dan termaju. 19. Kajian bahan radioaktif yang semulajadi dan jenis semulajadi peningkatan secara teknik. 15. Nyahcas rerambut berdenyutan pantas sebagai sumber sinar-x lembut dan XUV berkoherens. laser pikosaat. nanoteknologi. Universiti Malaya disesuaikan untuk mereka yang ingin menjadi ahli sains dan ahli teknologi profesional di institusi-institusi penyelidikan dan industri. 30. 12. resonans dan reputan zarah-zarah. dan pelbagai industri 280 . 29. 5. Kajian fizik bahan terkondensasi bagi kaca. Kajian tentang cat-cat “silicone-acrylic”. Kajian tentang bahan komposit. 35. 18. Kajian polimer pengkonduksi ion.

College Physics 6e. sifat-sifat gelombang. uraian teleskop. (Fizik) tetapi tidak mempunyai kelulusan Fizik STPM/setara dan Matematik STPM/setara diperlukan mengambil kursus-kursus penguat.Sc. A Strategic Approach with Mastering Physics. CT3. pengembangan terma. SMES1501 ASAS JIRIM Fizik am: Unit dan pengukuran. geseran. Wilson JD. Fotonik. hukumhukum termodinamik. Selain daripada itu pensyarah dan guru Fizik sangat diperlukan di sekolah-sekolah serta kolej-kolej kerajaan dan swasta. Teknologi Plasma. 2. kanta dan alat-alat optik. Fizik Polimer. IJAZAH LANJUTAN (BIDANG) Calon-calon ijazah lanjutan boleh mengikuti program MSc dan PhD secara penyelidikan dalam bidangbidang Fizik Plasma. Sains Bahan. X-ray.Sc. tegasan. Getaran dan gelombang: gerakan harmonik ringkas. Jones B. Sinaran Gunaan dan Fizik Bahan. tekanan. prinsip Huygen. Gelombang elektromagnet: spektrum elektromagnet. Sistem Kompleks. Ford L (2008). hukumhukum Newton. belauan Fraunhofer. sinaran dan ultrabunyi banyak digunakan di pelbagai bidang perubatan. Young H. Peluang juga terbuka kepada graduan-graduan Fizik di bidang perubatan. Bagi kes ini. University Physics with Modern Physics 12e. Knight R. Pelajar yang ingin berdaftar dalam program B. hukum Brewster. nilai jam kredit bagi Kursus- kursus Penguat ini tidak diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program ini. halaju cahaya. Pepejal dan bendalir: kekenyalan. proses Adiabatik. haba pendam. peralihan fasa. kesan fotoelektrik. Laser dan Optoelektronik. Fizik Laser. (Fizik). Jabatan juga menawarkan program MSc (Fizik Gunaan) dan MTech (Sains Bahan) secara kerja kursus meliputi bidang Teknologi Semikonduktor. Fizik dan Peranti Semi-konduktor. hukum Hooke. 30% 70% 281 . titik tigaan dan titik genting. Namun begitu. Nota: Kursus SMES1501 dan SMES1502 juga ditawarkan sebagai kursus bukan teras program untuk pelajar selain dari pelajar Jabatan Fizik. taburan Maxwell. 3. kuantiti fizik. Fizik Zarah Keunsuran. Sinaran Alam Sekitar. NMR (Nuclear Magnetic Resonance). AddisonWesley. College Physics. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. kesan Doppler. Lou B (2007). gegelang Newton. Ilmu termodinamik: persamaan keadaan. Polimer Pengkonduksi. belauan Fresnel. terikan. Pada kebiasaannya mereka berkhidmat sebagai juruterajurutera prosesan bahan. gas unggul. Freedman R. Cahaya dan optik: pantulan dan biasan. Peranti Paparan. proses Isokor. momentum dan perlanggaran.00) dalam Kursus-kursus Penguat sebagai syarat kemasukan ke program Ijazah Sarjana Muda Sains (Fizik). Pearson Prentice Hall.Buku Panduan Fakulti Sains. Teori Jirim Terkondensasi. Mereka perlu lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C (PNG 2. kredit kursus diambilkira dalam PNG atau PNGK keputusan peperiksaan bagi program selain daripada B. Peluang memang luas terbuka bagi graduan-graduan Fizik untuk menjadi ahli-ahli akademik dan penyelidikpenyelidik di Institusi Pengajian Tinggi jika mereka melanjutkan pelajaran hingga ke peringkat PhD. superposisi. Sesi 2010/2011 pembuatan barangan elektrik dan mekanik. Pearson-Prentice Hall. oleh itu graduan-graduan Fizik sangat sesuai untuk mengendalikan sistem-sistem ini dan membantu pegawai-pegawai perubatan untuk menganalisis data-data yang dihasilkan. Teknologi Filem Nipis. Eksekutif-eksekutif pemasaran peralatan sains yang canggih juga diambil daripada kalangan graduan-graduan Fizik. Teknologi laser. Teori Nukleus. Buffa AJ. Field S (2007). kawalan mutu di bahagian pengeluaran atau penyelidik di bahagian penyelidikan dan pembangunan (R&D). Rangkaian Neuron. ujikaji Young. LL1 Rujukan: 1. Fizik Angkasa. resonans. interferens dan belauan. modulus Young. pengutuban. proses Isoterma. gerakan gelombang. SINOPSIS KURSUS KURSUS-KURSUS PENGUAT Kursus-kursus penguat adalah setara dengan tahap STPM. Astronomi dan Kosmologi. suhu.

ungkapan yang melibatkan . penghasilan dan sifat sinar-X. penentu dan hukum Cramer. hukum separuh hayat. talaan dalam penerimaan radio. eksperimen dan teori Rutherford. set persamaan linear. pendaraban vektor. bahantara. reputan radioaktif. Buffa AJ. semikonduktor. keupayaan.Buku Panduan Fakulti Sains. Faughn JS. Schaum‟s Outline of Beginning Finite Mathematics. Lipsson M (2002). kecapahan dan teorem kecapahan. cacat jisim. galvanometer gelung bergerak. kapasitans dan induktans dalam litar arus ulang-alik. aruhan saling dan aruhan diri. penebat. medan elektrik. pengesan. CT3. hukum Ohm. pancaran. Liew KY. reaktor. Nombor kompleks. pemisahan isotop. aras tenaga atom hidrogen. rintangan. fluks magnet. CT3. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan peringkat pertama. Wan Haliza. Fizik zarah dan nukleus: elektron. SMES1103 KAEDAH MATEMATIK AWALAN Persamaan linear: penurunan baris. rintangan dalam. elektrostatik. penjana van der Graaf. Bennett CA (2005). teori kuantum. hubungan de Broglie. pembelahan dan pelakuran. hipotesis kuantum. Sesi 2010/2011 SMES1502 ASAS ZARAH DAN DAYA Keelektromagnetan: arus elektrik. Pembezaan separa: siri kuasa dalam dua pembolehubah. hukum Gauss. beza upaya. ketelapan. Matriks: operasi gabungan linear. Lipschutz S. Wilson JD. fungsi linear. ammeter. pembezaan vektor. daya magnet pada konduktor dan cas yang bergerak. serapan. medan magnet. Boas ML (2005). alternator. matriks khusus. Fungsi dengan satu pembolehubah: pembezaan dan kamiran. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. dinamo. sinar katod. 2. LL2 Rujukan: 1. LL1 Rujukan: 1. hukum Kirchoff. Srinivasan RA (2004). diod Zener. determinan. College Physics (with PhysicsNow) 7e. Vuille C. John Wiley & Sons. kapasitor dan kapasitans. struktur atom. kesan magnet dari arus. Pearson Prentice Hall. kuasa. Brooks Cole. teorem Green di dalam satah. Schiller JJ. petua rantai. penggunaan isotop radioaktif. 3. hasil darab titik. Serway RA. litar resonans. Lou B (2007). dielektrik. 2. hukum Coulomb. Oriental Academic Publication. McGraw-Hill. 30% 70% KURSUS-KURSUS TERAS TAHAP 1 SMES1102 KAEDAH MATEMATIK ASAS Vektor: hasiltambah. ukuran tenaga pengikat nukleus. Mathematical methods in the physical sciences 3e. 30% 70% 282 . penuras. arus ulang-alik. osiloskop. belauan sinar-X. hasil darab tigaan. medan vektor. sinar alfa. McGraw-Hill. kedualan gelombang-zarah. tindakbalas nukleus. jambatan Wheatstone. tenaga elektrik. keabadian jisim dan tenaga. konduksi elektrik dalam logam. transformer. hasil darab silang. Siri Taylor termasuk dengan banyak pembolehubah. penyah-casan korona. aruhan elektro-magnet. beta dan gamma. hasildarab. bentuk vektor. operator linear. teori Bohr. prinsip eksklusi Pauli. cas dalam pengkonduksi. potentiometer. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Matriks: hasiltambah. ikal dan teorem Stoke. diod. hukum Biot-Savart. Yatim MM (2006). struktur nukleus. 3. kecerunan. Physics for matriculation 2nd ed. terbitan berarah. motor. pengionan. pembezaan penuh. medan elektromagnet. ungkapan exp (i). Vektor dan analisis vektor: garis lurus dan satah. ukuran cas elektron Millikan. persamaan pembezaan linear peringkat kedua berhomogen. ukuran e/m. kamiran garis. College Physics 6e. kesan Hall. kapasitor selari dan sesiri. Schaum‟s Easy Outline of Discrete Mathematics. Zahrah Ahmad. rintangan.

Acad. Heat and Thermodynamics 7e. pendarab Lagrange. Kamiran berganda: kamiran ganda dua dan tiga. hokum Stefan. vektor-4 kedudukan-masa dan momentum-tenaga. gelombang bunyi. Dittman RH (1997). pembezaan kamiran. kamiran permukaan. asas statistik untuk termo-dinamik. rajah fasa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Teori Kuantum: perlunya teori kuantum. Addison-Wesley. pertukaran pembolehubah. Boas ML (2005). peralihan fasa. keupa-yaan Lennard-Jones dan kaitannya dengan ciri jirim. Thomas Nelson and Sons LTD. Jacobian. Mathematical Methods for Physicists. semikonduktor dan penebat. gelom-bang cahaya. masalah titik sempadan dan titik hujung. 2.keupayaan telaga empatsegi takterhingga. kerja dan haba. halaju kumpulan. Arfken GB. Schroeder DV (2000). taburan Maxwell-Boltzmann. Mathematical Methods: for Students of Physics and related fields 2e. rambatan gelombang dalam tali. Press. 6e (int‟l). gelombang dalam cecair. konduksi haba. dll. ayunan terlembab. panjang koherens. Sesi 2010/2011 penggunaan pembezaan separa tentang masalah maksim um dan minimum termasuk kekangan. McGraw-Hill. halaju gelombang. momentum dan tenaga kerelatifan. eksperimen Michelson-Morley. An Introduction to Thermal Physics (int‟l ed). entropi. Vibrations and Waves in Physics. persa-maan Schroedinger tak bersandar masa. CT3. jisim. gas nyata. pengecutan Lorentz. SMES1203 FIZIK MODEN Teori Kerelatifan Khas: kerelatifan GalileoanNewtonan. fungsi pemetakan. Mathematical methods in the physical sciences 3e. jenis ikatan atom. LL2 Rujukan: 1. belauan. entropi statistik dan maklumat sebagai entropi negatif. ayunan terpaksa. ketakpastian Heisenberg. 2. transformasi Lorentz. SMES1201 GETARAN DANGELOMBANG Gerakan harmonik mudah. superposisi gelombang. Cambridge Univ. Addison Wesley Longman. gelombang melintang dan membujur. Sears FW. Kedua dan Ketiga Termodinamik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. pertukaran pembolehubah dalam kamiran. Press SMES1202 FIZIK TERMA Suhu. postulat Teori Kerelatifan Khas. dualiti zarahgelombang. Springer. kedualan gelombangzarah.Vibrations and Waves. John Wiley & Sons. Main IG (1993). Terbitan hokum Newton Kedua daripada Mekanik Kuantum. struktur hablur. Pancaran. teori kinetik bagi gas unggul. petua Leibnitz. Thermodynamics. Wiley. resapan. Kinetic Theory & Statistical Thermodynamics 3e. koherens. masa koherens.Buku Panduan Fakulti Sains. ikatan van der Waals. Persamaan pembezaan biasa: persamaan pembezaan linear peringkat kedua tak berhomogen. pemetakan sama tenaga. ringkasan konduksi elektron dalam konduktor. Pengenalan kepada mekanik statistik: mikrokeadaan. gelombang elektromagnet. CT3. hukum Pertama. contoh dalam 1-D . Zemansky MW. 30% 70% 30% 70% 3. Salinger GL (1982). Hassani S (2008). LL2 Rujukan: 1. The Physics of Vibrations & Waves 6e. 30% 70% 283 . 3. 3. gelombang pada sempadan dua bahantara. interferens. French AP (1971). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Weber HJ (2005). CT3. Hukum Sifar Termodinamik. dilasi masa. Jirim Atom: ringkasan struktur atom dan asas fizik jadual berkala. ringkasan konsep fonon. Pain HJ (2005). fungsi gelombang. LL2 Rujukan: 1.

Moses CJ. TS1. ujian kepincangan. gan-daan arus dan voltan. nukleus majmuk. Fizik Zarah dan Astrofizik: ringkasan zarah dan daya unsur. ringkasan struktur dan evolusi bintang dan galaksi. An Introduction to Error Analysis. meter elektrik. Error and Truth 2e. angka bererti. Barford NC (1991). Sesi 2010/2011 Fizik Nukleus dan Keradioaktifan: struktur dan ciri-ciri nukleus. Modern Physics 3e. Keselamatan makmal. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Concepts of Modern Physics 6e. analisis dimensi. hukum-hukum keabadian. diod khas – diod Zener. konsep garis beban. Krane K (1996). LL2 Rujukan: 1. cantuman pn. CT3. Electronic Principles. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Prentice Hall. Diod semikonduktor: sifat-sifat semikonduktor. LL2 Rujukan: 1. optik dan sinaran. penapis input-kapasitor dan input-cok. SMES1271 FIZIK AMALI Eksperimen-eksperimen yang meliputi tajuk-tajuk dari mekanik. Wiley. McGraw Hill. perambatan ketakpastian pengukuran. Prentice Hall. syarat-syarat pincangan dan analisis AT. CT3. Electronics Fundamentals: Circuits. tindakbalas nuklear.Buku Panduan Fakulti Sains. had keyakinan. Experimental Methods for Engineers. ringkasan teknologi nukleus dan reaktor nukleus. keelektrikan. syarat-syarat pincangan dan analisis AT untuk litar. teorem Thevenin. Transistor cantuman dwikutub (BJT): ciri-ciri transistor. transformer. CT3. Rawatan dan penurunan data. SMES1204 ELEKTRONIK ASAS Teori litar: hukum Kirchhoff. Analisis data eksperimen: kepersisan dan kejituan. daya-daya nukleus. LL2 Rujukan: 1. Penulisan laporan. 2. Moyer CA (2005). Nashelsky L (2006). Ukuran asas: angkup. SMES1205 KAEDAH EKSPERIMEN Eksperimen: fungsi & rekabentuk. analisis ketakpastian. 3. tentukuran. nilai Q. prinsip operasi. hukum Ohm. John Wiley. ralat statistik. teorem Norton. Devices. Experimental Measurements: Precision. University Science. Floyd TL (2003). 2. 3. pengatur voltan. 2. Serway RA. kemagnetan. keratan rentas. and Applications. cirian arus-voltan. gelombang lengkap dan jambatan. Beiser A (2002). Malvino AP (1999). ralat sistem ukuran. McGraw-Hill. keadaan pincang ke depan dan songsang. 30% 70% 284 . padanan impedans. cirian arusvoltan dan litar diod mudah. Taylor JR (1997). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Boylestad R. teknik analisis litar. Pengaturcaraan komputer mudah. Persembahan data: jadual dan graf. Transistor kesan medan (JFET dan MOSFET): rekabentuk dan struktur JFET dan MOSFET. McGraw-Hill. Electronic Devices and Circuit Theory 9e. asas rajah jalur tenaga. haba. siri-siri keradio-aktifan asli. keradioaktifan. tenaga pengikat. 3. Holman JP (2001). analisis statistik. spektrum sinar-X dan nombor atom (brems-strahlung). Modern Physics 2e. osiloskop. padanan data. Saunders. ringkasan teori Letupan Besar. penggunaan diod dalam litar pembekal kuasa: rektifier gelombang setengah. Kuantiti fizik. litar transistor mudah.

Malcom (1996). Hecht E (2002). Topik-topik amplifier operasian merangkumi blok pembentukan litar amplifier operasian termasuk amplifier menyongsang/tak menyongsang. Persamaan Fresnel: Persamaan Fresnel. Malvino AP (1999). Fundamentals of Optics 4e. lapisan berkepantulan tinggi. 3. penukar arus ke voltan dan voltan ke arus. kesan elektro-optik. koherens ruang. kadar bit tinggi. kesan akusto-optik. mod-mod yang dibenarkan. optik rambatan. model re.. Kesan kapasitan. LL2 Rujukan: Manual eksperimen 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. penjanaan harmonik kedua. lebar koherens ruang. AB. takrifan unit dB. kriteria untuk belauan Fresnel. 2. CT3. herotan ”cross-over”. setara. perubahan fasa pada pantulan. Pengenalan kepada elektronik berdigit: get-get asas dan litar penggetar berbilang.U. pengiraan gandaan voltan dan arus. pengiraan rintangan masukan dan keluaran. lebar jalur dan kadar data. pengamir dan pembeza. peng-ayun. Asas Elektronik. pantulan dalam logam. Teori filem berbilang lapisan: Matriks pindahan. analisis dan penggunaan pembanding. 2. TS1. White HE (2001). filem antipantulan dwilapis dan berlapis-tiga. Electronic Devices And Circuit Theory. 3. Penerbitan UTM. frekuensi 3dB. Pearson Prentice Hall. parutan replika. gelombang cepat berlalu. penapis aktif dan komputer analog. julat spektrum bebas. paparan optik. garis beban A. Litar kesan frekuensi. Belauan: Belauan Fresnel. 30% 70% 285 . TS1. Pedrotti FL. litar dan penambah. optik tak linear. pengesanan imej. keabadian tenaga. belauan Fresnel dari bukaan bulat dan segi empat tepat. McGraw-Hill College. plot Bode. LL2 Rujukan: 1. Boylestad R. C dan D. Parutan Belauan: Persamaan parutan. Electronic Principles. litar signal kecil A. LL2 Rujukan: 1. koherens separa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. jenis parutan. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Prentice Hall. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: 30% 70% Kursus ini merangkumi transistor amplifier dwikutub dan kesan medan. Nashelsky L (2006). B. CT3. herotan. pengkonjugatan fasa optik. alat pengesan optik: hingar dan kepekaan. Optik tak linear dan modulasi cahaya: Medium tak linear. gm dan hibrid. pantulan dalaman dan luaran. pengecilan. Optik Gentian: Gambaran keseluruhan komunikasi. pengiraan kecekapan dan perbandingan. Introduction to Optics 3e. kesan magneto-optik. McGraw Hill.U.Buku Panduan Fakulti Sains. Pedrotti LM. alat-alat parutan Koherens: Koherens masa dan lebar garis asli. komunikasi gentian optik. kepantulan pada tujuan normal. Amplifier kuasa termasuk pengkelasan A. parutan interferens. sebaran dan peleraian parutan. TAHAP 2 SMES2104 ELEKTRONIK SMES2103 OPTIK MODEN Alat Pengesan dan Pemamer Optik: Alat pengesan terma dan kuantum. Addison-Wesley. Jenkins FA. indeks biasan kompleks. Pedrotti LS (2007). parutan „blazed‟. pengkamir belauan Fresnel-Kirchhoff. CT3. konsep tarik dan tolak. Optics 4e.

Boylestad R. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. perwakilan ruang dan perwakilan momentum. fungsi eigen dan prinsip superposisi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. transistor. Giordano NJ. Prentice Hall. nombornombor kuantum. TS2. operator penganjak. LL2 Rujukan: Manual eksperimen SMES2173 ELEKTRONIK AMALI Eksperimen-eksperimen elektronik yang meliputi tajuktajuk diod. 2. Epperson JF (2002). penyelesaian persamaan Schroedinger. SMES2174 FIZIK GUNAAN AMALI Eksperimen-eksperimen fizik yang bercorak gunaan meliputi tajuk-tajuk fizik keadaan pepejal. operator dan fungsi eigen bagi kedudukan dan bagi momentum. sinaran. SMES2171 FIZIK ASAS AMALI Kelas-kelas amali untuk eksperimen fizik asas mengenai keelektrikan. rektifikasi. 3. prinsip ketakpastian Heisenberg. halaju gelom-bang dan halaju kumpulan. CT3. teorem Ehrenfest. amplifier. ketak-pastian dalam ukuran. ubahan masa bagi nilai jangkaan. Operasi matriks. Numerical Analysis and Scientific Computation. pengayun harmonik. CT3. persamaan kese-lanjaran fluks kebarangkalian. fungsi harmonik sfera. Prentice-Hall. Electronic Devices and Circuit Theory. komutator dan pemalar gerakan. kesan ukuran. operator pariti. termodinamik. keupayaan sawar. Persamaan pembezaan separa. EM2 100% Rujukan: 1. Nashelsky L (2006). 100% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. resonans. TS2 Rujukan: Panduan Makmal SMES2201 MEKANIK KUANTUM Prinsip-prinsip asas: bingkisan gelombang. Wiley. keupayaan telaga empatsegi. Masalah nilai sempadan dan nilai eigen. Interpolasi. Atom berelektron tunggal: mekanik kuantum dalam 3D. An Introduction to Numerical Methods and Analysis. 100% 286 . elektronik berdigit dan sebagainya. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. fizik plasma. postulat-postulat mekanik kuantum. optik gunaan. spektros-kopi dan sebagainya. Persamaan linear. operator momen-tum sudut. Persamaan Schroedinger tak bersandarkan masa: zarah bebas. konsep operator dan nilai jangkaan. Persamaan taklinear. TS2. Transformasi Fourier Cepat dan Kaedah Monte Carlo. CT3. Leader JJ (2004).Buku Panduan Fakulti Sains. fungsi eigen dan ketum-patan kebarangkalian. CT3. nilai eigen dan kedegeneratan. Pearson Addison-Wesley. Pengoptimuman. kemagnetan. Sesi 2010/2011 Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: SMES2105 KAEDAH BERANGKA DAN KOMPUTERAN Penggunaan komputer dalam menyelesaikan masalah saintifik. penorowongan dan reputan. Masalah nilai awal untuk persamaan pembeza biasa. Manual eksperimen 2. optik. Nakanishi H (2005). fizik bahan dan fizik peranti. Computational Physics 2e. LL2 Rujukan: 1. Kamiran berangka. keupayaan tangga.

masalah perlanggaran. 3. daya dan 287 . fermion. gerakan dalam dua dan tiga dimensi. Scherrer R (2006). teorem Parseval. Kerelatifan dan Keelektromagnetan: tranformasi untuk medan elektrik dan medan magnet. momentum linear dan momentum sudut. gerakan roket dan planet-planet. operator vektor di dalam koordinat lengkunglinear berortogon. persamaan Bessel. boson. EM2 Rujukan: 1. petua emas Fermi kedua. hubungan antara fungsi Beta dan Gama. nilai eigen dan vektor eigen. serapan dan pancaran spontan. TS2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. sistem koordinat berputar. Mathematical Methods for Scientists and Engineers. momentum sudut sistem zarahzarah. jenis-jenis lain fungsi fungsi Bessel. momen magnet orbitan. pekali Fourier. 2. SMES2203 KAEDAH MATEMATIK 30% 70% mempunyai fungsi Bessel sebagai penyelesaian nya. 3. gerakan yang disebabkan oleh daya memusat. eksperimen Stern-Gerlach. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. tenaga kinetik sistem zarah-zarah. pepenjuruan matrik dan penggunaannya. Introductory Quantum Mechanics. keortogonan fungsi Bessel. teori-teori tenaga dan momentum. 6e (int‟l). TS2. operator tangga. pancaran tersimulasi. Sesi 2010/2011 Teori usikan: teori usikan tak bersandarkan masa. petua Leibnitz. Fungsi-fungsi Khas: Fungsi faktorial. Liboff RL (2003). Penyelesaian Bersiri Persamaan Pembezaan: Persamaan Legendre. selang umum. Siri Legendre. Quantum Mechanics An Accessible Introduction. Wiley. fungsi Gamma. Sistem koordinat bergerak: titik asal koordinat bergerak. fungsi genap dan ganjil. bandul Foucault. CT3.Buku Panduan Fakulti Sains. Acad. Boas ML (2005). koordinat lengkunglinear am. fungsi berortogon. medan untuk satu cas titik yang bergerak secara seragam. Persamaan Pembezaan Separa: persamaan Laplace. fungsi penjana bagi polinomial Legendre. John Wiley & Sons. LL2 Rujukan: 1. Momentum sudut: operator-operator momentum sudut. transformasi berortogon. spin elektron. kaedah vektor-4. Transformasi Fourier. Griffiths D (2004). konvolusi dan teorem Parseval. Weber HJ (2005). Mathematical Methods for Physicists. Teori Kerelatifan Khas: kinematik dan dinamik kerelatifan. persamaan haba dan resapan. teori Larmor. formula Stirling. SMES2204 MEKANIK 30% 70% Siri Fourier dan Transformasi Fourier: Fungsi berkala. fungsi Laguerre. siri Fourier. suhu keadaan mantap di dalam suatu sfera. Press. kesan kerelatifan. siri asimptot. suhu keadaan mantap di dalam satu silinder. LL2. formula penghampiran bagi fungsi Bessel. Arfken GB. gerakan luncuran. sistem koordinat pusat jisim dan serakan Rutherford. Zarah seiras. Fungsi Hermite. Prentice Hall. pengortogonan dan penormalan polinomial Legendre. suhu keadaan mantap di dalam kepingan segi empat tepat. Kahn PB (1992). Pearson Int‟l Ed. momentum sudut jumlah. Addison Wesley. fungsi dan kamiran elips. saling-tindak spin-orbit. Introduction to Quantum Mechanics. 2. fungsi ralat. Kaedah Frobenius. saling-tindak atom dan foton. persamaan pembezaan am yang Gerakan satu zarah: kinematik dalam dua dan tiga dimensi. gerakan jasad yang mempunyai jisim yang berubah. Fungsi Legendre bersekutu. getaran suatu membran. syarat Dirichlet. Teori usikan bersandar masa. tali bergetar. jenis-jenis daya dan tenaga keupayaan. Koordinat lengkunglinear. Gerakan satu sistem zarah-zarah: pusat jisim dan momentum linear. fungsi Beta. Mathematical methods in the physical sciences 3e. Persamaan gelombang. CT3. persamaan Poisson. bentuk kompleks siri Fourier. nilai purata suatu fungsi. perhubungan jadisemula. penyelesaian kedua persamaan Bessel. masalah dua jasad. kesan magnet luar. faktor skala dan vektor asas bagi sistem berortogon. hukum gerakan di bumi yang berputar. Transformasi Koordinat: Transformasi linear. formula Rodriguez.

Taylor & Francis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Marion JB (2004). aruhan elektromagnetan. 2. 2. LL2 Rujukan: 1. Persamaan Maxwell: Persamaan asas keelektromagnetan. CT3. entropi bersama. Aruhan Elektromagnet: Daya gerak elektrik (dge). LL2. Introduction to Statistical Physics. ketumpatan arus. hukum Coulomb. LS2 Rujukan: 1. taburan zarah klasik dan kuantum. LL2 Rujukan: 1.Teori maklumat Shannon. hukum Biot-Savart: arus mantap. SMES2205 FIZIK STATISTIK Ringkasan termodinamik. hukum Gauss. Oxford University Press. Springer. Litar RCL. Engineering Electromagnetics 7e. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. tenaga keupayaan dan keupayaan elektrik. dielektrik linear: kerentanan. 3. bahan Ohmik. kapasitor dan kapasitans. fizik suhu rendah. Salinas SRA (2001). Introductory Statistical Mechanics 2e. Belmont. swainduktans. Magnetostatik: Hukum daya Lorentz: medan dan daya magnet. foton dan pancaran jasad hitam. McGraw-Hill. medan di dalam dielektrik. daya di antara cas-cas bergerak. persamaan Maxwell. Huang K (2001). kebolehkutuban. paramagnet dan feromagnet. arus. 2. Arus elektrik: Arus. Cambridge Univ. hukum Ampére. 30% 70% 30% 70% SMES2206 KEELEKTRIKAN DAN KEMAGNETAN Elektrostatik: Cas elektrik. induktans saling. McGraw-Hill. WH. kerja yang dilakukan untuk menggerakkan cas. 2. Physics. Belmont. ketelusan dan pemalar dielektrik. Magnetostatik dalam jirim: Diamagnet. Purcell EM (1985). kerentanan dan ketelapan magnet. Thornton ST. Buck JA (2006). Sanchez M (2006). daya pada dielektrik. Fowles GR. arus sesaran. 2. 2e. Halliday D. gelombang elektromagnet. Relativity: An Introduction to Special and General Relativity 3e. Hyat Jr. hukum Ampére dalam bahan termagnet. hukum Ohm. 30% 70% 288 . dwikutub teraruh. Thomson Brooks & Cole. elektromotans. dge gerakan. TS2. medan magnet arus mantap. dwikutub magnet. pengkonduksi. cas terikat. Penggunaan: fonon dalam pepejal. Introduction to Statistical Physics. pengutuban. 3. New York. tenaga di dalam sistem dielektrik. taburan BoseEinstein dan Fermi-Dirac. penggunaan pendekatan kelompok berkanun dengan contoh mengenai pepejal paramagnet dan muatan haba tertentu pepejal. taburan cas selanjar. Press. Analytical Mechanics 6e. Krane KS (2002). gas kuantum unggul. New York. CT3. entropi. Oxford. CT3. John Wiley. Stephani H (2004). Vol. 3. Cassiday GL (2005). momen dwikutub magnet. Elektrostatik dalam jirim: Dielektrik. Sesi 2010/2011 medan berhampiran wayar yang mambawa arus.Buku Panduan Fakulti Sains. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. hukum Faraday. Classical Dynamics of Particles and Systems 5e. Electricity and Magnetism – Berkeley Physics Course. London. Resnick R. tenaga dalam medan magnet. cas teraruh. Formulasi termodinamik dari segi statistik. medan elektrik. taburan Maxwell-Boltzmann dan gas klasik unggul. arus terikat. sesaran elektrik. ketakvarianan persamaan Maxwell. saluran komunikasi. 5e. litar RC. Bowley R. Thomson Brooks & Cole. pemagnetan. tenaga taburan cas titik dan taburan cas selanjar. keferomagnetan. Vol.

Perambatan gelombang elektromagnet dan vektor Poynting. Jenkins FA. Hayt WH (2006). sinaran jasad hitam. amplifier. Pedrotti FL. superposisi. sumber rawak dan koheren. LS2 Rujukan: 1. pengukuran hingar. arus bebas dan terikat. Fundamentals of Optics 4e. vektor B. Hingar: kesan hingar dan gangguan. Pedrotti LM. Sesi 2010/2011 SMES2207 KEELEKTROMAGNETAN Imbasan keelektrikan dan kemagnetan dalam bentuk pembeza: hukum Gauss dalam bentuk pembeza. H dan M. medan berubah terhadap masa. pemisahan pembolehubah: kordinat segiempat tepat silinderan dan sfera. gelombang elektromagnet dalam pengkonduksi. kaedah imej.Buku Panduan Fakulti Sains. pengutuban. dan silinderan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. sumber-sumber sinaran optik Optik Geometrian: Pantulan di cermin satah dan biasan menembusi permukaan satah. Interferens: Interferens dua-alur. sfera. kapasitans. E dan P. syarat sempadan dan teori keunikan. teknik untuk mengurangkan kesan hingar dan gangguan. Hecht E (2002). Addison-Wesley. Vektor dan Matriks Jones. pengutuban menerusi penyerapan memilih. Introduction to Optics 3e. pantulan. SMES2208 OPTIK Sifat cahaya: Sejarah ringkas. McGraw-Hill College. transformasi tolok. sebaran dalam bahantara bukan pengkonduksi. Gelombang elektromagnet dalam bahantara bukan pengkonduksi. syarat sempadan. keupayaan skala dan vektor. vektor D. interferometri optik: interferometer Michelson. teorem Poynting. McGraw-Hill Higher Education. spektrum elektromagnet. persamaan Maxwell dalam jirim. interferens dalam filem dielektrik. Optics 4e. cas bebas dan terikat. parutan belauan. serakan. radiometri. Gelombang elektromagnet: dalam ruang bebas. 3. ketelapan dan kekonduksian. Penyesuaian isyarat: litar input asas. sambutan sistem. belauan Fraunhoffer. kaedah Matriks 30% 70% dalam optik parapaksi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. CT3. Prentice Hall. prisma. pemagnetan. 2. Teknologi vakum asas: penghasilan dan pengukuran vakum. kebersandaran frekuensi ketelusan. ciri-ciri cahaya laser. jenis dan parameter laser. Persamaan Maxwell dalam bentuk pembeza. 3. 2. White HE (2001). Penderia dan transduser: berasaskan rintangan. Pearson Prentice Hall. Penyelesaian dalam ruang bebas. dalam pandu gelombang segi-empat tepat dan rongga. lensa tebal. zarah dan foton. pantulan dan penghantaran dalam bahan-tara. Pengutuban: Cahaya terkutub. TS2. holografi. elektromagnetan. Engineering Electromagnetics 7e. sumber hingar dan mekanisme gandingan. Lensa nipis. induktans. turas. belauan dari celah tunggal. interferens berbilang alur. fotometri. SMES2209 INSTRUMENTASI Konsep asas: sistem ukuran am. gentian optik. kesan beban. padanan impedans. belauan dari berbilang celah. persamaan Laplace dalam 2 dan 3 dim ensi. halaju fasa dan kumpulan. capahan dan ikal medan elektrik. nisbah isyarat hingar. penggunaan laser. pantulan dan biasan pada permukaan sfera. Dwirefringens. tolok. Persamaan Maxwell dan bentuk vektor-4 dan ketak-varianan Lorentz. belauan dari bukaan 2-dimensi. Pedrotti LS (2007). pengukuran statik dan dinamik. 30% 70% 289 . lensa silinderan. interferometer FabryPerot Belauan: Prinsip Huygen-Fresnel. gelombang elektromagnet. pengherotan. keupayaan skalar dan vektor magnet. Introduction to Electrodynamics 3e. Perambatan gelombang elek-tromagnet di antara satah-satah mengkonduksi. Sadiku MNO (2006). bentukgelombang harmonik: satah. instrumentasi optik Gelombang dan Superposisi gelombang: Persamaan gelombang. operasi laser. LL2 Rujukan: 1. Elements of Electromagnetics 4e. keaktifan optik Laser dan penggunaannya: Unsur asas laser. Griffiths DA (1999). CT3. Oxford University Press.

nyahcas berkatod panas. kekonduksian elektrik. Dally JW. Memahami atmosfera matahari. pekali penyimpangan. McGraw-Hill. Termodinamik gas terion. Wiley. CT3. Chapman B (1980). kesan gas nyata. lengkungan cirian I-V nyahcas gas. CT3. peng-hantaran data. kejadian prominens. Roth JR (1995). teori runtuhan katod bagi nyahcas berbara normal. McConnel KG (1993). proses-proses yang didatangkan oleh perlanggaran elektron. 30% 70% 290 . Houghton J (2001). Glow Discharge Processes. proses-proses berkenaan kesan elektrod. kitaran maksimum dan minimum matahari dan kesannya kepada satelit di ruang angkasa. Ciri-ciri nyahcas gas: nyahcas gas berbara. SMES2404 FIZIK ATMOSFERA Kursus ini bermula dengan matahari sebagai punca pancaran kepada bumi. Universiti Malaya. CT3. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2. IOP Publishing. persamaan keadaan. pembauran. kriterion runtuhan. Bagaimana satelit mengalami heretan atmosfera. nyahcas arca. bara negatif. Tinjauan penggunaan plasma. fungsi termodinamik dalam sebutan z. Press. penukaran analog-digitan dan digitan-analog. Pembentukan tompok matahari dari teori Babcock. nyahcas korona. Brekke A (1997). John Wiley-Praxis Series in Atmospheric Physics. hakisan lapisan ozon di benua Antartika di sebabkan perbuatan manusia membebaskan gas-gas CFC dibandingkan di kawasan Artik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS3. Physics of Atmospheres. John Wiley. Riley WF. London. 3. kecekapan. Cambridge Univ. McGraw-Hill. Sesi 2010/2011 termoelektrik. An Introduction to Atmospheric Physics. keratan rentas perlanggaran. persamaan entalpi. Nota Syarahan. piezoelektrik dan optik. korona. Wong CS (2002). suhu dan jisim bilangan molekul. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. angkasawan di angkasa dan mungkin bumi. LL2 Rujukan: 1. kebersambutan. pindahan tenaga dalam perlang-garan. 3. 3. penduga elektrik. perlanggaran ion/atom metastabil. Kesan-kesan pencemaran atmosfera di bahagian mesosfera disebabkan pengeluaran karbon dioksida dan metana dengan banyak. Teori Townsend untuk nyahcas gas. kesan medan magnet. SMES2405 FIZIK NYAHCAS GAS Proses-proses dan konsep-konsep asas: teori kinetik gas. taburan Maxwell. Physics of The Upper Polar Atmosphere. fotosfera. LL2 Rujukan: 1. nyahcas secara denyutan. persamaan Saha. lapisan plasma. keupayaan plasma. hukum tindakan jisim. Sistem pengukuran khas: teknik dan sistem ukuran terpilih dalam beberapa aspek fizik dan kejuruteraan. Industrial Plasma Engineering Vol. hukum Paschen. voltan runtuhan. Andrews DG (2000). Experimental Methods for Engineers. Pemerolehan dan pemprosesan data: sistem pemerolehan data. 2. Cambridge Univ. Jabatan Fizik. perisaian Debye. Kesan rumah hijau struktur suhu pada atmosfera.Buku Panduan Fakulti Sains. Press. EM2 Rujukan: 1. TS2. struktur nyahcas berbara. nyalaan suria (solar flare). perlanggaran ionneutral. Seterusnya mempelajari atmosfera bumi yang berlapis dari segi ketumpatan. turus positif dan teorinya. Instrumentation for Engineering Measurements. Mengetahui ciri-ciri fizikal matahari dan pancaran gelombang elektromagnetnya menyerupai satu jasad hitam. kromosfera. frekuensi plasma. konsep suhu dan tekanan. 1 Principles. Modern Vacuum Practice. Holman JP (2000). Harris NS (1989).

fizik sistem saraf dan psikofizik. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Press. hukum Moseley. 3. Separuh hayat dan hayat purata. Morfologi. DBP. 2. Cambridge Univ. Superposisi masasuhu. Penghasilan sinar-X. kekenyalan getah. Radiation Detection and Measurement 3e. Publ. Introductory Astronomy & Astrophysics 4e. kerdil perang atau bintang neutron. fizik sistem kardiovaskular. Saunders Coll. biofizik sel membran asli dan tiruan. Polimer-polimer penting dari segi teknologi. celaru dan swaorganisasi. Zeilik M (2002). Polimer kegunaan khas. peralihan dan santaian. CRC Press. SMES2409 BIOFIZIK Ukuran-ukuran biofizik. LL2 30% 70% 30% 70% 291 . somatik dan genetik. SMES2407 ASTRO FIZIK DAN KOSMOLOGI Pengenalan kepada struktur galaksi kita iaitu Bima Sakti (Milky Way) melalui hasil cerapan luminositi. LL2 Rujukan: 1. Principles of Radiation Interaction in Matter and Detection. tranduksi tenaga dan fotosintesis. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. LL2 Rujukan: 1. per-samaan WLF. Chaisson E. Siri radioaktif semulajadi dan keseimbangan radioaktif (persamaan Bateman). biofizik otot. Zeilik M. Press. Pearson Education. pulsar atau lohong hitam. 3. Painter PC. Asal usul alam semesta dari prinsip kosmologi. pengukuran radon dan toron. Salingtindak sinaran foton dengan jirim (proses kenyal dan tak kenyal). Kelikatkenyalan. Kelahiran bintang seperti matahari sehingga akhir hayatnya. cabang gergasi merah dan sehingga kematiannya sama ada sebagai nova atau supernova. hukum anjakan merah kosmologi dan gelombang mikro latar belakang. 2. Prentice Hall. Gregory SA (1998). Keaktifan bahan. paradox Olber‟s. Astronomy Today. Knoll GF (2000). Astronomy: The Evolving Universe. Keradioaktifan: Asas dan Penggunaan. CT3. Fundamentals of Polymer Science. Sesi 2010/2011 SMES2406 FIZIK SINARAN Punca sinaran. Fried JR (2003). Dosimetri. magnitud dan bintang-bintang yang berada di halo.Buku Panduan Fakulti Sains. biofizik sinaran. McMillan S (2005). An Introduction to Polymer Physics. Leroy C. fotobiologi. Pengesan sinaran. Tindakbalas nukleus yang terdapat di dalam teras bintang ketika di jujukan utama. Hukum Hubble untuk menganggar umur alam semesta. ketakstabilan dan jenis keradioaktifan. Cambridge Univ. Coleman MM (1997). Teori bremsstrahlung. Polymer Science and Technology. SMES2408 FIZIK POLIMER Pengenalan kepada polimer. World Scientific. 2. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% Kemahiran Insaniah: CS2. Rancoita P-G (2004). 3. teori kegravitian Newton. lengan spiral dan nukleus di dalam galaksi kita. protein dan gen. struktur dan sifat-sifat fizikal polimer. dos setara. Akhirnya bintang menjadi kerdil putih. Kesan biologi. polimer meng-konduksi. Statistik pembilang. Bower DJ (2002). teori letupan besar. LL2 Rujukan: 1. pendafluor sinaran X. CT3. Wiley. teori kerelatifan Einstein. Ramli AG (1991). keratan rentas. reputan bercabang dan jenis-jenis reputan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. biokeelektrikan dan bioelektronik.

pengaturcaraan. penyerapan. model pengaturcaraan. Sesi 2010/2011 Rujukan: 1. An Overview. operator penaik/ penurun bagi momentum momentum sudut. Komunikasi data. The Z80 Micro-processor: Architecture. 3. panjang kata. World Scientific. cip-cip ingatan. LL2 30% 70% Rujukan: 1. London: Methuen. permukaan dan teknik kem-bangan. Microcomputers and Microprocessors. Interfacing. Internet. Prentice Hall. ana-lisis gelombang separa dan kegunaannya. 2. Co. daftar-daftar. bas data dalaman dan logik kawalan. Ambrosio FJ (2003). Kepin-taran buatan. Manipulasi simbolan. sistem mikropemproses dan mikropengawal. penyambungan dan rajah pemasaan. kod ASCII. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. kernel. Grafik komputer. Pengenalan kepada mikropemproses: takrifan asas. 30% 70% 292 . perhitungan menggunakan nombor-nombor tersebut. Programming & Design 2e. perlapanan. Sistem operasian. Keselamatan data. Springer. Tocci RJ. Plastock RA (2000). Biophysics for physicists. GUI. Schaum‟s Outline on Computer Graphics. Xiang Z. Stinson RH (1982). rangkaian komputer. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Ingatan: jenis-jenis ingatan. 2. momentum sudut sebagai penjana simetri putaran. CT3. anggaran Born dan penggunaannya. peng-ayun harmonik mudah dan operator-operator penaik dan penurun. 2. Microprocessors and Microcomputers: Hardware and Software 6e. Uffenback J (2000). peng-aliran maklumat. Merrill Publ. Computer Science. SMES3111 MEKANIK KUANTU LANJUTAN Formulasi umum mekanik kuantum: fungsi-fungsi eigen dan Ruang Hilbert. gelung dan subrutin. Bahasa komputer. Antaramuka komputer-manusia. fungsi dan ciri UART. perpuluhan terkod perduaan. bas-bas data. spinor. Kejuruteraan perisian. hasiltambah momentum sudut. Teori pelanggaran: tranformasi makmal-pusat jisim ke atas keratan rentas. Hallett FR. ingatan sekunder. Pengkalan data. Struktur data & algoritma. penukar analog-digitan dan digitan-analog. piawai pengantaramukaan. mod-mod pengalamatan. Operating Systems: A Modern Perspective. gambaran Schroedinger dan gambaran Heisenberg. 3. TAHAP 3 SMES3102 MIKROPEMPROSES Sistem nombor: perduaan. bahasa himpunan. Momentum sudut: formulasi umum. Senibina mikropemproses: susunan dalaman. Pemprosesan selari. Speight PA.Buku Panduan Fakulti Sains. Glaser R (2000). alamat dan kawalan. arahan dan jenisnya. unit logik dan aritmetik. Brovieshear JG (2005). Nutt G (2000). Biophysics: An introduction. kata kawalan data selari. masa sebenar. perenambelasan. McGraw-Hill. Realiti maya. Pem-prosesan imej. pengatur-caraan cip I/O. Teori Komputer. LL2 Rujukan: 1. penuding tindanan. operator-operator Hermitean. Austin RH (2002). kod operasian. Perhubungan dengan alam luar: masukan dan keluaran (I/O). sambungan kepada mikropemproses. Gaonkar RS (2001). 3. Addison-Wesley. konsep alamat. prinsip bersalaman. persamaan Pauli. Pengantaramukaan: kaedah bersiri dan selari. Pengaturcaraan: algoritma dan carta aliran. kadar baud dan kesannya. Pemprosesan isyarat. perkembangan terhadap masa. Physics for the biological sciences: A Topical Approach to Biological Concepts. SMES3103 TEKNIK KOMPUTERAN Senibina komputer. Addison-Wesley. teknik sambungan bersiri dan selari. teknik penggunaan. Pearson Education Int‟l.

Digital and Microprocessor Fundamentals: Theory and Applications 4e. perenam-belasan. Floyd TL (2006). Quantum Mechanics. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. alat resonan. PLC.Buku Panduan Fakulti Sains. Gasiorowicz S (2003). ROM. Kerelatifan khas dalam teori keelektromagnetan. dengan tiga. ASCII. persamaan Dirac dan tafsiran antizarah. dwi-kutub Hertz dan antena. Quantum Mechanics. Wiley. LL2 Rujukan: 1. World Scientific. Spesifikasi cip TTL. TAK-ATAU. Prentice-Hall. Antaramuka analog-digitan. penghampiran semiklasik. John Wiley. Nombor dedua. T. gentian optik. Logik turutan: flip-flop SR. pendaraban dedua. operatoroperator ciptaan dan musnahan. penurunan vektor keadaan. PAL. Isu konsepan dalam Teori Kuantum: makna kebarangkalian. Litar logik: algebra Boole. ATAU-EKS. Tokheim RL (2003). pembahagi frekuensi Ingatan: RAM. Pearson Prentice Hall. CT3. Pengkodan: kod-kod BCD. Gray. Picu Schmitt: fungsi & pemfungsian Litar logik kombinasi: penambah setengah. 30% 70% 30% 70% SMES3122 ELEKTRONIK DIGITAL Sistem nombor digital – perduaan. TAK-ATAU-EKS. John Wiley. SMES3112 TEORI KEELEKTROMAGNETAN LANJUTAN Pandu gelombang. Merzbacher E (1998). perlapan & perenambelasan. penambah penuh. sesiri. get logik TTL. Pengenalan kepada Teori Medan Kuantum: rumusan kamiran lintasan. dll. Peta Karnaugh: pembolehubah. Sesi 2010/2011 Mekanik kuantum berkerelatifan: persamaan KleinGordon. sinaran dwikutub magnet. PROM. Griffiths DJ (1999). CT3. Intermediate electromagnetic theory. jadual kebenaran ungkapan Boole. lima Bentuk gelombang digital. 2. Introduction to Electrodynamics 3e. Glencoe McGraw-Hill. 2. Mandl F (1992). LL2 Rujukan: 1. TAK. Sinaran electromagnet. 3. masalah pengukuran. 2. Peranti digital: PLD. CMOS. tersangkutan kuantum. perpuluhan berkod perduaan. Wiley. Quantum Physics 2e. Kerelatifan elektrodinamik. perlapanan. paradoks EPR dan teorem Bell. Stewart JV (2001). 30% 70% 293 . Pearson Education Int‟l. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. empat. pembilang gelang. dll. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. pengantaramukaan. ATAU. TAK-DAN. Daftar: selari. Digital Fundamentals. Kleitz W (2003). Transformasi medan. Get-get logik: get DAN. LL3 Rujukan: 1. anjakan. Classical Electrodynamics. D. mikropengawal. JK. litar terbitan dari ungkapan Boole. 3. Jackson JD (1998). 3. Keupayaan terencat. Digital Electronics: Principles and applications 6e.

TS2 Rujukan: Manual Makmal SMES3201 FIZIK NUKLEUS Sifat-sifat nukleus. Teori Jalur Tenaga elektron. fungsi Bloch. salingtindak spin-orbit. Introduction to Solid State Physics 8e. atom multielektron. model Kronig-Penny. Eisberg R (1961). John Wiley. zarah-zarah seiras. Introductory Nuclear Physics. LL2 Rujukan: 1. Blackemore JS (2004). 2. LL2 Rujukan: 1. simetri cas. penyerapan dan pancaran spontan. dinamik kekisi monoatom dan dwiatom (1-D & 3-D).u. saling tindak atom dan fotonik. Physics of atoms and molecules 2e. struktur pepejal berhablur: keberkalaan. LL2 Rujukan: 1. kekisi salingan. CT3. proses-proses dan bebenang.belauan sinar-X. Pekali Einstein A dan B. 30% 70% 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Eisberg R. penyerakan nukleon-nukleon. Saunders. SMES3202 FIZIK ATOM DAN MOLEKUL Atom berelektron tunggal. jadual berkala. Nuclear Physics: Principles and Applications.t. momen magnet. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. elektronik. Wiley. arah dan satah hablur. 3. Wiley. Quantum Physics of Atoms. struktur halus. bahasa C. 2. dan sifat optik-pepejal. kelebaran 30% 70% 294 . Solid State Physics. teknik belauan. 2. Dunlap R (2004). Elementary Solid State Physics. kesan kerelatifan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. ketumpatan keadaan dan sebaran fonon. Solids.Buku Panduan Fakulti Sains. CT3. peralihan gama. ikatan dalam Pepejal. daya nukleus. Sesi 2010/2011 SMES3171 MIKROPEMPROSES & MIKROKOMPUTER AMALI Eksperimen-eksperimen mikropemproses: Pengatur-caraan kod mesin dan pengantara-mukaan. kekonduksian terma.getaran. sinaran terangsang. Wiley. penukaran daya. struktur hiperhalus. jisim berkesan. model-model nukleus. tindakbalas nuklear dalam bintang. reputan beta. gandingan momentum sudut. An Introduction to the Physics of Nuclei and Particles. Molekul dwiatom dan spektrumnya . Resnick R (1985). Bransden BH (2003). Lilley JS (2001). reputan alfa. CT3. jumlah mementum sudut. Nuclei and Particles. 3. Kittel C (2005). zon Brillouin. kekonduksian a. Brooks & Cole. isospin. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Model Elektron Bebas dan Kuantum. spektrum nukleus. Wiley. dan pengatur-caraan rangkaian. Prentice Hall. 3. kekonduksian a. Addison Wesley. tindakbalas-tindakbalas nuklear. Fundamentals of Modern Physics. Krane KS (1987). dan serakan elektron. Serakan zarah-zarah nukleus. sifat terma: muatan haba tertentu. putaran. SMES3203 FIZIK KEADAAN PEPEJAL Pengenalan kepada jenis-jenis pepejal. TS2. Komputeran: Sistem operasian LINUX. Teorem usikan bersandar masa. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% garis spektrum. atom dwielektron.kekisi dan unit sel. kekisi Bravais. ketumpatan keadaan dan bilangan elektron. Omar M (1995). Molecules.

Sanderson JJ (2003). siri tak terhingga. teorem reja Cauchy. penggunaan. kembangan fungsi eigen. 30% 70% SMES3306 FIZIK PLASMA Takrifan plasma. penyelesaian persamaan pembezaan. Press. pernilaian kamiran nyata. pesudotensor. Mathematical Methods for Physicists 6e. fungsi logaritma. 3. 3. transfor-masi riak. reja pada infiniti. kumpulan pendaraban matriks. Sesi 2010/2011 SMES3303 KAEDAH MATEMATIK LANJUTAN Kalkulus Ubahan: Pengoptimuman. Introductory Applications of Partial Differents Equations: with emphasis on wave propagation and diffusion. Elsevier Acad. Perkins DH (2000). LL2 Rujukan: 1. Cambridge Univ. neutrino. fungsi eksponen. Transformasi Kamiran: Transformasi Fourier. perisa. tensor diad. The Physics of Plasmas. John Wiley. fungsi kuasa am. persamaan Lagrange. 2. perwakilan. LL2 Rujukan: 1. kaedah-kaedah penghasilan plasma dan diagnostik plasma. persamaan-persamaan Cauchy-Riemann. kromo-dinamik kuantum. persamaan KleinGordon. Proses stokastik: persamaan pembezaan stokastik. penggunaan persamaan Euler. ruang am dan sistem koordinat umum. foton. zarah-zarah aneh. Springer.Buku Panduan Fakulti Sains. Tensor: Tensor Kartesan. gelombang dan ketakstabilan. persamaan Dirac. keter-turunan. Press. Cambridge Univ. CT3. kekonju-gatan. 2. teorem Cayley. Introduction to high energy physics. darjah kebebasan warna. momentum sudut orbitan. Lamb Jr GL (1995). kewujudan plasma di alam semesta. Griffiths D (1987). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. tensor kovarian dan kontravarian. kelas kekonjugatan. contoh penggunaan – aras tenaga ammonia. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. antizarah. Boas ML (2003). Martin AD (1984). kumpulan dwihedron. CT3. pendarab Lagrange. kalkulus reja. daya nukleus kuat. Weber HJ (2005). subkumpulan. 30% 70% 30% 70% 295 . teorem kamiran Cauchy. hukum-hukum keaba-dian. Halzen F. kovarian Lorentz bagi persamaan Maxwell. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. homomorfisme. isomorfisme. Introduction to Elementary Particles. reputan lemah. kumpulan pilihatur. SMES3307 FIZIK ZARAH KEUNSURAN Mekanik kuantum kerelatifan. Introduction to Plasma Physics and Controlled Fusion 2e. geometri. rantau bersambung mudah. 2. rumus Ito. Geometri pembezaan. Teori Kumpulan: Kumpulan simetri. Bittencourt JA (2007). kamiran garisan dan kontur. teknik martingal. penjana kumpulan selanjar. 3. model-model plasma. elektrodinamik kuantum. fungsi am. zarah-zarah baharu dan keadaan semasa. siri Laurent. Arfken GB. Press. kumpulan Lorentz homogen. Fungsi Pembolehubah Kompleks: Fungsi polinomial. Wiley. penggunaan tensor. teori meson. penyatuan elektrolemah. Mathematical Methods in Physical Sciences 3e. Quarks and Leptons: An Introductory Course in Modern Particle Physics. teori kuark. Chen FF (1984). pemetaan. Persamaan Euler. LL2 Rujukan: 1. John Wiley. Boyd TJM. pengangkutan plasma pembauran dan rintangan plasma. Transformasi Laplace. gelombang kejutan. Kluwer Academic/ Plenum Publishers. isospin. Fundamentals of Plasma Physics. penggunaan pemetaan konformal. Kaedah fungsi Green. John Wiley.

Analytical Mechanics. Plasma Diagnostic Techniques. Leonard SL – eds (1965). Springer-Verlag. Addison Wesley. Persamaan graviti Einstein dan penyelesaiannya kepada lubang gelap dan kosmologi. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. EM2 30% 70% Rujukan: 1. persamaan Lagrange. celaru. kaedah mengesan plasma. gerakan gasing bersimetri. Bak P (1997). penggunaan plasma. Teori permainan. 2. Sinergetik dalam sistem fizik dan kimia. sistem yang mempunyai lebih dari satu darjah kebebasan. Computer Simulations with Mathematica: Explorations in Complex Physical and Biological Systems. CT3 Rujukan: 1. Gaylord RJ. Foster J. fizik dan teknologi pelbagai peranti plasma termasuk fokus plasma dan tiub kejutan elektromagnet. Vol. 2. rangkaian neuron. Wong CS (2002). Springer. kesejagatan. 3. Prinsip Hamilton: prinsip tindakan minimum. Haken H (1983). penggunaan persamaan Lagrange. Nightingale JD (1995). CT3. Mechanics. Hamilton. LL2. anjakan medan graviti. kaedah kegunaan plasma. Fowles GR (2005). kegunaan dalam sistem fizik. A Short Course in General Relativity. Prinsip Kesetaraan dan Teori Kerelatifan Am: prinsip kesetaraan. hubungan simetri masa dan ruang dengan hukumhukum keabadian. teorem Louiville. Roth JR (1995). Fraktal: dimensi fraktal. eksponen Lyapunov. potongan Poincare. LL2 Rujukan: 1. Persamaan Hamilton. Wellin PR (1995). sistem sosial dan ekonomi. Thomson Brooks/Cole. 2. sudutsudut Euler. CT3. Kegentingan terswaorganisasi. momentum teritlak dan koordinat siklik. kaedah peng-hasilan plasma.1 & (2000) Vol. Rangkaian automata: automata bersel. Springer-Verlag. mod-mod dan frekuensi normal. Hidrostatik dan hidrodinamik. kekangan. SMES3341 SISTEM KOMPLEKS DAN TAKLINEAR Kekompleksan: jenis kekompleksan dan hubungannya. Nota-nota syarahan: Essentials of plasma technology 3. 3. tenaga kinetik untuk jasad tegar. teori kerelatifan am. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. penarik. Synergetics. Sesi 2010/2011 SMES3311 MEKANIK KLASIK DAN KERELATIFAN AM Persamaan Lagrange: koordinat teritlak. Symon KR (1971). SMES3323 TEKNOLOGI PLASMA Pengenalan kepada konsep asas plasma. Academic Press. 30% 70% 296 . pelakuran plasma. Putaran Jasad Tegar: persamaan gerakan Euler untuk jasad tegar. tranformasi-tranformasi berkanun. How Nature Works. IOP Publishing. Huddlestone RH. teknologi plasma untuk pemprosesan bahan. 2. Ayunan Kecil: syarat-syarat kestabilan berhampiran konfigurasi seimbang. Dinamik taklinear: pemetaan. daya-daya teritlak. 30% 70% Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. Industrial Plasma Engineering. Oxford. ayunan bebas dalam satu dimensi. Kegunaan dalam biologi. keluaran sinaran dari plasma.Buku Panduan Fakulti Sains. Perkolasi & tumbuhan. ayunan terdesak.

kelincahan. CT3. EM3. logam/penebat/semikonduktor. (Projek dijalankan dalam Semester 1 dan Semester 2 sahaja. Solid State Physics. TS2. 2. intrinsik dan ekstrinsik. model BCS. Prentice Hall. Sesi 2010/2011 SMES3391 LATIHAN INDUSTRI Kursus ini memberi peluang bagi pelajar untuk mendapat-kan latihan daripada syarikat/organisasi atau industri terpilih yang menjalankan aktiviti berkaitan dengan Fizik. modulasi pemancaran laser. Prentice Hall. contoh-contoh bahan super-konduktor. mekanisme serakan elektron). peralihan optik. LL2 Rujukan: 1. tepuan dan pengeluaran kuasa. University Science Books. LL3. sifat elektrik (kekonduksian. Mod TEM 00 dan perambatannya. (Fizik). Saunders.) Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% 30% 70% 297 . mod hayunan. modulasi akusto-optik.dan 4. sifat optik. teori angkutan dan pembawa cas. kerentanan magnet. System 3. Omar MA (1995). teori asas laser. LS2 Rujukan: Penyelia lokasi SMES3404 FIZIK LASER Hukum radiasi. Elementary Solid State Physics. Bahan dielektrik: pemalar dielektrik. pengutupan dwikutub. SMES4321 PERANTI SEMIKONDUKTOR Perbincangan mengenai semikonduktor: teori jalur tenaga. resonans magnet. Wiley. Kittel C (2005). resonator optik. Addison-Wesley. Laser Electronics 3e. 2. diod terowongan dan 30% 70% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. Rekabentuk laser keadaan pepejal. Latim er I (1995).Buku Panduan Fakulti Sains. Introduction to Solid State Physics 8e. fotokekonduksian. Verdeyen JT (1994). ion dan elektron. Bahan magnet: teori asas. pelebaran. semikonduktor ekstrinsik (jenis-n dan p). Lasers: Theory & Applications. Siegman AE (1986). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. gas dan dye. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: 100% Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS4. Lasers. Blakemore JS (2004). suis-Q. SMES4181 PROJEK Kerja-kerja projek dan kajian yang berkaitan untuk program BSc. simpangan p-n. Bahan superkonduktor: kerintangan sifar. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS3. lebar jalur. CT3. kesan Meissner. EM2. Hawkes J. jenisjenis sifat/bahan magnet. teori kuantum peralihan dua molekul atom. piezoelektrik dan feroelektrik. medan genting. superkonduktor suhu tinggi. Struktur asas peranti dan mekanisme: diod Schottky. penguncian mod. LL2. 3. TS2.tingkat. Semikonduktor: struktur jalur tenaga. LL2 Rujukan: 1. TS4. LS2 Rujukan: Penyelia projek SMES4301 FIZIK KEADAAN PEPEJAL LANJUTAN Ulangkaji mengenai teori jalur tenaga dan logam. CT7. CT3. 3.

Bahan termaju. nombor V. sel suria. Semiconductor Devices. Jastrzebski ZD (1987). Prentice Hall. LED. 3. Callister WD (2002). operasi pembesar optik biasa dan semikonduktor. cirian sensitive. proses „etching‟ kering. Polimer dan adunan. Materials Science and Engineering: An Introduction 6e. Sesi 2010/2011 lain-lain transistor. kesan-kesan tak linear. Wiley. pengesan gentian optik teragih. Optical Fiber Communications 3e. Komposit. amplifier gentian jalur C dan L. pantulan penuh dalaman dan mod. mampatan. Teknologi mikroelektronik. 3. Fotodiod. penderia gentian optik penderia berasaskan interferometri Fabry-Perot. Fiber Optic Communications Technology. Kano K (1998). rambatan gelombang EM. Understanding Optical Communications. and „etching‟ basah. SMES4322 OPTOELEKTRONIK Gentian index tangga. magnet dan elektronik. molekul. pembauran. Prentice Hall. regangan. pengesan spectra dalam gentian (FBG). ricih/kilas. sebaran. Smith WF (1996). pembesaran. Peranti foton: fotodiod. teknik interogasi.Buku Panduan Fakulti Sains. Sifat-sifat mekanik. Pemejalan. Logam dan aloi. LL2 Rujukan: 1. Kemajuan dalam Peranti Fotoniks: Kemajuan terkini – topik-topik terpilih. ikatan. Mikrostruktur. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. Gentian optik mod tunggal. LL2 Rujukan: 1. Rekabentuk komposit dan bahan. kinetik dan rajah fasa. „sputtering‟. lebar jalur. Prentice Hall. 2. Dutton HJR (1998). LL2. Wiley. bim Gaussian. Serabut dan gentian. takhablur. Peranti mikro gelombang. hingar. Keiser G (2000). Kakisan. The Nature and Properties of Engineering Materials 3e. ujian tanpa-memusnah. pandugelombang array (AWG). peranti pandugelombang satah untuk komunikasi optik. Mynbaev DK. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris 30% 70% 30% 70% 298 . hubungan kuasa. nombor bukaan. 3. pemisah 1 8. EM2 Rujukan: 1. 2. fotodiod PIN dan „avalanche‟. fungsi kerja. Oxford Univ. Wiley. Scheiner LL (2001). McGraw-Hill. McGraw-Hill. pembesar pandugelombang. Pengesan Gentian Optik: Pengenalan kepada pengesan gentian optik. Principles of Materials Science and Engineering 3e. pembakar suhu tinggi. degradasi. ketaksempurnaan. gelombang potongan. Laser. Struktur hablur. rayapan. Press. Introduction to Semi-conductor Devices. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT3. santaian-tegasan. Sze SM (2002). kadar bit dan lebar jalur. lelahan. Roulston J (1998). „luminescence‟ ketepatan. Seramik dan kekaca. terma. Semiconductor Devices: Physics and Technology. elektrik. prinsip operasi Flame Hydrolysis. lebar jalur. sebaran antara mod dan kromatik. penghasilan peranti PLC. 2. jenis modul pemancar. 30% 70% 30% 70% SMES4323 SAINS BAHAN Atom. Diod laser. diameter penuh mod. Ujian statik dan dinamik. SMES4325 FOTONIK Pengenalan kepada Litar Gelombang Cahaya Satah (PLC): Kefahaman asas PLC. daya ikatan. Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CT2.

Optoelectronics: The Introduction: A Self-Teaching Text. Understanding Computers: Today and Tomorrow 12e. Wilson J. perisian komputer. perisian gunaan. Prentice Hall. Optoelectronics: An Introduction 3e. Computers. internet. Martin VD. KURSUS FAKULTI SXEX1103 KOMPUTER UNTUK PENDIDIKAN Pengenalan kepada komputer. perisian grafik dan multimedia. Peng-endalian komputer. Optics. Hawkes J (1998). LL2 Rujukan: 1. Prentice Hall. Incuding Basic Concepts. Morley D (2008). Pengaturcaraan mudah menggunakan BASIC. Capron HL (2003). LL2 Rujukan: 1. CT3. Desmarais L (1997). sejarah komputer. Optoelectronics & Photonics: Principles and Practices. beberapa contoh amali. Prentice Hall. pembinaan laman web. Addison-Wesley. komponen sistem komputer. Penggunaaan beberapa perisian gunaan (amali). 3. 30% 70% 299 . Pemprosesan perkataan dan DTP. pemben-tangan. pengurusan data menggunakan perisian pengkalan data. Szymanski RA et al (1996). perangkaian. Photometrics. Sesi 2010/2011 Kemahiran Insaniah: CS2. Course Tech. Introduction to Computers and Software.Buku Panduan Fakulti Sains. Delm ar Learning. CT3. pengendalian data numerik menggunakan helaian rebak elektronik. perkakasan komputer. 3. Tools for an Information Age 8e. komunikasi data. 2. Kasap SO (2001). Kaedah Penilaian: Penilaian Berterusan: Peperiksaan Akhir: Bahasa Pengantar: Bahasa Inggeris Kemahiran Insaniah: CS2. 2.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful