PENASÌHAT : PEGAWAÌ PENDÌDÌKAN DAERAH

PENGERUSÌ : GURU BESAR
TÌMBALAN PENGERUSÌ : GPK 1
NAÌB PENGERUSÌ 1 : GPK HEM
NAÌB PENGERUSÌ 2 : GPK KOKO
NAÌB PENGERUSÌ 3 : GPK PETANG
SETÌAUSAHA : PENYELARAS PBS-PRS
PEN. SETÌAUSAHA : GURU TAHUN 1
AHLÌ JAWATANKUASA : KETUA PANÌTÌA MATA PELAJARAN
: GURU MATA PELAJARAN
: GURU PRA SEKOLAH
: GURU BÌMBÌNGAN
: GURU DATA
: GURU CEMERLANG
STRUKTUR JAWATANKUASA PERÌNGKAT SEKOLAH
PENTAKSÌRAN RUJUKAN STANDARD
00R0 BlMBlN0AN 00R0 C£M£RLAN0
PENOLONG 8ET¡AU8AHA
CARTA ORGAN¡8A8¡ PB8-PR8 2011
00R0 MAIA Þ£LAIARAN
k£I0A ÞANlIlA MAIA
Þ£LAIARAN
T¡MBALAN PENGERU8¡
GPK 1
00R0 R£k00 & 0AIA 00R0 ÞRA I£k0LAH
NA¡B PENGERU8¡ 2
GPK KOKO
8ET¡AU8AHA
!#&$
GURU BESAR / PENGETUA
PENYELARAS
GPK HEM
NA¡B PENGERU8¡ 3
GPK PETANG
NA¡B PENGERU8¡ 1
BÌL TARÌKH PERKARA TÌNDAKAN CATATAN
1 Januari Program Orientasi dan Transisi Guru Tahun 1
Pengurusan Bilik Darjah Guru Kelas
Mesyuarat bersama JK PBS-PRS Guru Besar
Menyediakan data murid Guru Data
Menyediakan Portfolio Murid Guru Kelas
Proses Pengajaran dan Pembelajaran
seperti biasa.
Guru Mata Pelajaran
Proses Pengajaran dan Pembelajaran. Guru Mata Pelajaran
Pentaksiran bagi murid yang telah
bersedia.
Guru Mata Pelajaran
Pemeriksaan kesihatan oleh Pegawai
Pejabat Kesihatan.
GPK HEM & GPK
PETANG
PEPERÌKSAAN PERTENGAHAN TAHUN Guru Besar
Pelaporan Pencapaian Standard Prestasi
Murid.
Guru Kelas
Post mortem Peperiksaan Pertengahan
Tahun dan Pencapaian Standard Prestasi
Murid.
Guru Besar
Proses Pengajaran dan pembelajaran Guru Mata Pelajaran
Pentaksiran bagi murid yang telah bersedia Guru Mata Pelajaran
6 Ogos UJÌAN PKBS 2 Guru Besar
Proses Pengajaran dan pembelajaran. Guru Mata Pelajaran
Pentaksiran bagi murid yang telah
bersedia.
Guru Mata Pelajaran
PEPERÌKSAAN AKHÌR TAHUN Guru Besar
Post mortem Peperiksaan Akhir Tahun Guru Besar
Majlis Anugerah Cemerlang Guru Besar
Kemaskini Portfolio Perkembangan Murid. Guru Mata Pelajaran
Kemaskini Bahan untuk Portfolio Showcase
Murid.
Guru Kelas
Menyemak Portfolio Showcase Murid untuk
disahkan.
Guru Besar
NAMA SEKOLAH
JOHOR
TAKWIM DAN AKTIVITI TAHUN 2011
PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD
4 Mei
5 Jun - Ogos
2 Jan - Feb
3 Mac - Mei
9 Nov
7 Sept - Okt
8 Okt
PETUGAS TUGAS-TUGAS
Menghadiri mesyuarat di peringkat KPM / JPN dan PPD
Menerima pekeliling dari KPM/LPM/JPN/PPD
Membentuk Jawatankuasa PBS-PRS
Melantik Pentaksir
Melantik Jawatankuasa Kes-Kes Khas
Mempengerusikan Mesyuarat PBS-PRS
Memberikan Taklimat Kepada Ìbu Bapa
Memastikan Pelaksanaan PBS-PRS
Memantau Pelaksanaan PBS-PRS
Menyemak Portfolio Perkembangan Murid dan Portfolio Showcase Murid
Menghadiri mesyuarat di peringkat KPM / JPN dan PPD
Menyediakan Jadual Waktu
Menyediakan Jadual Pencerapan
Memastikan pelaksanaan PBS-PRS
Memantau pelaksanaan PBS-PRS
Membimbing dalam pengurusan PBS-PRS
Menyemak Portfolio Perkembangan Murid dan Portfolio Showcase Murid
Menyediakan Fail Pengurusan Rujukan Standard
Menyediakan Fail Pendua
Menyediakan Minit Mesyuarat
Menyediakan Surat Lantikan
Menyediakan Laporan Aktiviti
Menyediakan Laporan Pencerapan dan Pemantauan
Menghadiri mesyuarat di peringkat Daerah dan Zon
Memastikan pelaksanaan PBS-PRS mengikut mata pelajaran masing-masing
Merancang program PBS-PRS
Melaksanakan program PBS-PRS
Menyediakan Laporan Post Mortem mengikut mata pelajaran
Menyediakan Portfolio Perkembangan Murid dan Portfolio Showcase Murid
Menyediakan Portfolio Guru
Menyediakan Laporan Pencapaian Keseluruhan
Mengemaskini Portfolio Showcase Murid
Menyediakan Slip Keputusan Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Akhir Tahun
Menyediakan Sijil-Sijil Penghargaan
Menyediakan Portfolio Guru
Menyediakan Ìnstrumen Pentaksiran
Mentadbir Pentaksiran
Merekod Carta Perkembangan Murid dan Catatan Refleksi
Menyimpan dan memastikan evidens murid dalam keadaan selamat
Menyediakan Portfolio Perkembangan Murid
Mengemaskini Portfolio Perkembangan Murid
Memilih evidens yang terbaik mengikut mata pelajaran untuk Portfolio Showcase
Key-in' data murid dalam Sistem Maklumat Murid (SMM)
Mencetak data murid
Mencetak data guru
Terlibat dalam Jawatankuasa Kes-Kes Khas
Memberikan khidmat kaunseling kepada murid-murid yang bermasalah
SENARAI TUGAS PEGAWAI PENTAKSIRAN
GURU BÌMBÌNGAN
GURU DATA
GURU KELAS
GURU MATA PELAJARAN
GURU BESAR
GPK 1/ GPK HEM/ GPK KOKO/
GPK PETANG
KETUA PANÌTÌA
PENYELARAS PBS-PRS
NAMA MURÌD : ________________________________
TAHUN : _______________________ TARÌKH : ____________________
Mendengar dan Bertutur
Membaca
Menulis
Listening and Speaking
Reading
Writing
Language Arts
MATEMATÌK
DUNÌA SAÌNS
DAN TEKNOLOGÌ
DÌSAHKAN OLEH :
......... .............
GURU KELAS GURU BESAR
TANDA TANGAN :
BAHASA
MALAYSÌA
BAHASA
ÌNGGERÌS

LAPORAN PERKEMBANGAN MURÌD DALAM PBS - PRS
BÌL TARÌKH TÌNDAKAN / CATATAN
1
2
3
4
5
6
CATATAN REFLEKSI / PERKEMBANGAN MURID
MATA PELAJARAN :
LOGO / NAMA SEKOLAH
MATA
PELAJARAN
:
NAMA :
KELAS / TAHUN :
PENCAPAÌAN
BAND
1/2/3/4/5/6
CATATAN GURU
TARÌKH/
TANDATANGAN
PENTAKSÌR
Disahkan oleh :
GURU BESAR
OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
PENCAPAIAN STANDARD PRESTASI
BULAN
JANUARÌ
FEBRUARÌ
MAC
APRÌL
MEÌ
JUN
JULAÌ
NAMA : KELAS :
6
5
4
3
2
1
0
TARIKH
CARTA PERKEMBANGAN MURID
MATA PELAJARAN :
B
A
N
D

#% #$$!$ !#$ !#&$ &#&$#.

!%& %!#&$ ! !#&$ ! !#&$ ! !#&$ !!% $%&$ !#$ ! $%&$ &#&!#$ &#&%!# %&!%% !# &#&# &#& &#&# % .

.7.7.7 % :7:%.87.8 :7:.3 :7:08.!0...390..3!03..8..7.3 :7:.3 805079-.3/.9-078.!0.3 02.8 :7:08.5.3:.3/. !74808!03.9.2.9..-.. 02.9..3%7.3!02-0.3/.$  # %%'%%& !%$##&&$%#  %# .7...2:7/.3-.390.3$9.3$9.!479144$4.3 :7:0.. 48 &!$ !74808!03.3:7/ 4.9.9. 0 !039.:3 .83:07.!0..7 :7:08..390.87.388 !03:7:8.0207.3/.3!479144:7/ !74808!03.3 %.87.3502-0.3 :3 48 !039. 08:. !0...7.37%.3 $059 9 !039.83.3 :7:.3!07903. !!#$#%& !489247902!05078.7.7.80 :7/ 0302.3/.9.8 :7/ !74808!03.7 !## !747..9.3 !!#$!#%%& !0...7 :7:08.3-.3 9 .3-.7.!0.3.!0.7 :7:..308.9. :7:0.7.3 :7:08.7 :7:0.!$ !#$ ..7.!0.8 %% 0 :7:08.83!479144!0702-.7 :7:.8/.7 :7:.9... -0780/.2:7/.!0.3 .3/.9...3 ! ! !% :7:08.-0780/.3502-0.7.3 0030/.3 :7:.3.8 :7/ !489247902!05078.. !02078.3!03. -0780/.7..3 :7:.!0.7...7.7 :7:.2:7/ 030/.3/..2 7039..7.9.7.7/!7089.3:39:!479144$4.7/!7089.9.7.908.2:7/.8 :7:08.:3/.340!0.5.3!02-0..7.:3 :7:0.547.80:7/:39: /8.

9!.9/5073.$#%&$!!%$# !%&$ %&$ %&$ 03./7208:.7.

3!! 03072.!/.5003/.7!.

!.

!.

905.2.87 0.3:.7.3%.3:.08 08.5.!479144!0702-.3..8.3!479144$4.8.39!039.:!0.3.9.9.9!.!$ !#$ 0..-:./.9!$ !#$ 02-07./7208:.3.3!0.3!$ !#$ 0302.8.80:7/ 03.7.39.!! 02-039:.308:.8 0250307:8..39.9/5073..3:7//..89.3!$ !#$ 02.8. 02.

/0382:7//..9 030/.80:7/ 030/.9..3..3.50..33908:.83 07.3$505:9:8.7.2:7//.:7: %07-.5.9.79./038.80:7/ 030/.2$8902..:2.08 08.37%.50.3!479144!0702-..7.9.2!$ !#$ 0.9.39.9:7/ $ 03.3/2.547.!03.3080:7:.87..30..3.39..3 0704/.:.:380305.3!48947902203:92..!0702-.3$ $!03..3.3:.9. &#&$# !.3.3/.:3/.07.3907-.09..50.3!479144$4.3!05078...3.8.9..3!! 030/.89.8 02-07..7.2.3.33897:203!039.3#0108 0325.3 039.3 03.7...2!$ !#$ 030/..89./7208:.9..9./.3..!03/:././.83 2.3-072..3!03.32.9.3!02.9 030/.3.8.3.8..350.3:7/ 020.:50.3 02..7.9/5073./:.2.3./.3 030/.!479144!0702-.3..3.39.07.8.. 030/.3!$ !#$203:92.3.83!479144$4.3.3!$ !#$ 0302.3:7//..3:7//.!/.9/.9..3!03.80 0 3 /..3/.:3 030/...3:7/ 0302.3 030/.3!$ !#$ 02.3!07903..3!$ !#$ 02-2-3/.3.547.7.9./-7!039.203:92..9: 030/.89.7/ 030/./:..3:7//.3/.350.5.3:39:!479144$4.9.39..5.2:7/ 03.8./.9 030/.380.3#::.!03:7:8.3$9.547.2503:7:8.3 030/..3.3 0302.35747.3$:7..3!479144!0702-.8..3.547.3202.3!479144$4.35747..83!479144!0702-.343 02..3%.3!479144:7: 030/.3!479144:7: 030/.07.80:7/ 030/.3..87..20.2:7/ 2:7/.09.

!.

! .

 !!% !#$!$ !#$ %&!% &#&$ &#&%!# &#&% &#& .

03:8 89033..3:.7/..3 #0.0798 %% &$$ %  %% $ &#&$ &#&$# .3079:9:7 $ $ 02-./3 $ #$ 793 .! #!#&#!$ !#$ &#******************************** %&*********************** %#******************** 03/03.3/$50.

 .

$ %%#$.

!#&# %!# %# %.

%%    .

!!$%#!#$%$ % !#  $.

%& & !! .

.

.

.

.

 %%&#& %#.

.340 &#&$# . %% !%$# &# #&# !# & & $ $!%# % # 8.

#%!#&# %!#****************** $    %# .