Anda di halaman 1dari 6

Answer all the questions.

1. State the place value of digit 9 in the number 20 917 .


Nyatakan nilai tempat bagi digit 9 pada nombor 20 917.

( 1 mark )
___________________________________________________________________________

2. Round off 36 457 to the nearest thousand.


Bundarkan 36 457 kepada ribu yang terdekat.

( 1 mark )
___________________________________________________________________________

3. 26 894 + 3 685 + 14 920 =

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

4. 86 615 – 4 654 – 858 =

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

5. 2 418 x 13 =

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

6. Write the digit value of the underlined digits.

1
Tuliskan nilai digit bagi nombor yang digariskan.

24 039

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

7. 85 314 – 24 456 – 974 = _____________

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

8. Find the missing numbers.


Cari nombor yang hilang ?

58 763 + _____________ = 78 420

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

9. Find the product of W x 30 and round off the answer to the nearest
thousand.
Cari hasil darab bagi W x 30 dan bundarkan jawapan kepada ribu
yang hampir.

580 595 610 W

( 2 marks )

___________________________________________________________________________

10. 31 248 people took part in a parade. 16 412 of them were Chinese
dan Indians and the rest were Malays. How many were there in the
parade ?
31 248 orang mengambil bahagian dalam suatu pembarian. 16 412
orang daripadanya ialah orang Cina dan India dan yang lainnya
orang Melayu. Berapakah orang melayu dalam pembarisan itu ?
2
( 2 marks )

11. 2 45 x 100 = ____________


Round off the answers nearest ten thousand.
Bundarkan jawapan kepada puluh ribu yang terdekat.

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

12. There are 35 712 residents in Town P and 29 805 residents in Town
Q. How many more residents are there in Town P than in Town Q ?
Terdapat 35 712 orang penduduk di Bandar P dan 29 805 orang
penduduk di Bandar Q. berapakah bilangan penduduk di Bandar P
lebih daripada Bandar Q ?

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

13. 5 324 × 8 =

( 2 marks )

3
___________________________________________________________________________

14. 3 296 × 10 = _____________

Write in standard written method.


Tulis dalam bentuk lazim

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

15. Table 1 shows the numbers of computers produced by a factory in


two months.
Jadual 1 menunjukkan bilangan computer yang dihasilkan oleh
sebuah kilang dalam 2 bulan.

Months July August


Bulan Julai Ogos

Numbers of 12 455 1 385 more than July


computers produced 1 385 buah lebih
Bilangan computer daripada Julai
yang dihasilkan

Calculate the total number of computers produced by the factory in


2 months.
Hitungkan jumlah computer yang dihasilkan oleh kilang itu dalam 2
bulan tersebut.

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

16. Arrange the following numbers in the descending order.


Susun nombor yang berikut dalam tertib menurun.

( 67 468 ), ( 43 874 ),( 34 786 ), ( 86 743 ), ( 76 647 )

( 2 mark )

4
17. 85 314 - 24 456 – 976 = _________________

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

18. Mr Soh had 13 650 pineapples. After selling some of the


pineapples, he had 7 385 pineapples left. How many pineapples did
he sell ?
Encik soh ada 13 650 biji nenas. Selepas menjual sebahagian
daripada nenas itu, dia masih ada 7 385 biji nenas yang tinggal.
Berapakah bilangan nenas yang dia jual ?

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

19. 540
× 65

( 2 marks )
___________________________________________________________________________

20. Kavitha has a collection of 4 348 postcards. Muthu’s collection is 3


times of Kavitha’s. How many postcards does Muthu have ?
Kavitha ada 4 348 keping koleksi poskad.Koleksi poskad Muthu
aadalah 3 kali koleksi Kavitha. Berapakah bilangan poskad yang
Muthu ada ?

5
( 2 marks )
___________________________________________________________________________

Good Luck

Prepared By:
Wan Rizuan Wan Muhammad
Teacher Mathematics Year 4 2011
Sek Keb Seksyen Enam,
Shah Alam