PUPUH

Dina sastra Sunda pupuh teh aya 17 rupa nyaeta : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kinanti Sinom Asmarandana Dangdanggula Magatru Mijil Durma Pangkur Maskumambang Pucung Wirangrong Jurudemung Balakbak Gambuh Gurisa Lambang Landrang

7-a. Kinanti Palanggeran Kinanti: 8-u. 8-a. 12-a Conto: Aya hiji rupa kembang rarangeuyan tapi leutik rupana bodas kacida matak lucu liwat saking hanjakalna teu seungit lamun ku urang diambung kitu soteh ti beurang ari seug mungguh tipeuting sumeleber nyambuang sapakarangan . 8-u. 8-i. 8-i. 8-a. 8-a. 8-i Conto: Budak leutik bisa ngapung babaku ngapungna peuting nguriling kakalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bubuahan naon wae nu kapanggih. 7-i.1. 8-i. 8-i. 8-i. Sinom Palanggeran Sinom: 8-a. 2.

10-a. 8-u. Dangdanggula Palanggeran Dangdanggula: 10-i. 7-a. 8-a. 8-a Conto: Eling – eling murangkalih kudu apik jeung berseka ulah odoh ka panganggo mun kotor gewat seuseuhan soeh geuwat kaputan ka nu buruk masing butuh ka nu anyar masing lebar 4.3. 7-u. 8-e/o. 8-e/o. 7-a Conto: Keak kerak merak lir careurik heulang julang kalong ngalanglangan geuri-geuri ting garero maung bati ngahiung kuwiwi mah bati ngecewis sagala ngiring lara ka sang putri wiku jeung paa bijil alpukah. 12-I. sato-sato berhala gunung Sirinding bumela ka nu lara . 9-i. 8-a. 6-u. 7-a. Asmarandana Palanggeran Sinom: 8-i. 8-a.

5. 8-o Conto: Nun sumuhun nu ieu namina curuk. 10-e. Mijil Palanggeran Mijil: 10-i. 6-i . 8-i. 6. nu alit namina cinggir. 10-ii. 8-u. 6-i. nu ieu namina jariji nu teungah nami jajangkung. 8-i. 6-o. indung leungeun anu pondok.6-u Conto: Beurang peuting tambah cape ati jeung tambang rampopoy wungkul ingeut ka salaki bae mugi aya kadar panggih deui mun teu panggih deui anggur pondok umur . Magatru Palanggeran Manggatru: 12-u.

8-u. 7-i Conto: Kangjeng Ratu memeh dugi ka mangsana teras mapatkeun aji nagri teh dicipta sina jadi talaga dupi eta jimat encis kersa Jeng Raja ngajadi hoe mati 8. 7-i. 12-u. 11-i. .7. Pangkur Palanggeran Pangkur: 8-a. Durma Palanggeran Durma: 12-a. 8-i. 6-a. 8-i Conto: Sakur durjana dursila pada giris repeh teu wani julig rasana tangtu karingkus najan kabur diudag tara weleh mun tacan datang ka tumpur bengis keras ponggawana ngajaga ponggawa nagri. 7-a. 8-a. 7-a. 5-a.

8-a Conto: He barudak kudu mikir ti leuleutik Maneh kahutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan 10. 6-a. Maskumambang Palanggeran Maskumambang: 12-i. 6-a. 8-i. 8-e/i. Pucung Palanggeran Pucung: 12-u. 12-a Conto: Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung ka tungtung babasan babasan marepeh hate silokana kumaha tungtunganana .9.

8-u. 6-i. 8-a Conto: Barudak mangka kaharti ulah rek kadalon-dalon engon.enggon nungtut elmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara 12. 8-u. Wirangrong Palanggeran Wirangrong: 8-i. 8-o. 8-a. 8-a. 8-u Conto: Badan anu katempuhan da bongan ngalanjur napsu peurihna kapanggih rek bongan-bongan ka saha ayeuna bati kaduhung .11. 8-i. Jurudemung Palanggeran Jurudemung: 8-a.

Gambuh Palanggeran Gambuh: 7-u. 8-o Conto: Ngahuleng banget bingung henteu terang ka mana ngajugjug turug-turug harita teh enggeus burit panon poe geus rek surup keueung sieun aya meong . 3-e Conto: Nanggung tolok pinuh barang bubututan rarombeng Wanti kabeh ape kiran rorombotan garoreng leumpangna teh rada ngigir ngalieukan Mendeleng 14.12-a. 12-i. 3-e. 10-u. 8-i.13. 3-e. Balakbak Palanggeran Balakbak: 12-a. 12-a.

Lambang Palanggeran Lambang: 8-a. 8-a. 8-a Conto : Hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih ka nu boga hutang mun meunang rek meuli soang tapi najan henteu meunang teu rek buru-buru mulang rek tuluy guguru tembang jeung diajar nabeuh gambang 16.15. 8-a. 8-a. 8-a Conto: Nawu kubang sisi tegal nyiar bogo meunang kadal atuh teu payu dijual rek didahar da teu halal . 8-a. 8-a. Gurisa Palanggeran Gurisa: 8-a. 8-a. 8-a.

12-a Conto: Aki Dartam leumpangna ngagidig gancang pisan gancang pisan bari aya nu dijingjing mawa kisa eusina ucing anakan. Landrang Palanggeran Landrang: 10-i. 8-a.17. TUGAS BAHASA SUNDA . 8-i.

Ajaran 2009/2010 .PUPUH disusun oleh: nama : Trisya Afrilya Suryadi kelas : 5-B no : 41 SD NEGERI MANDIRI 1 CIMAHI Thn.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.