PUPUH

Dina sastra Sunda pupuh teh aya 17 rupa nyaeta : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Kinanti Sinom Asmarandana Dangdanggula Magatru Mijil Durma Pangkur Maskumambang Pucung Wirangrong Jurudemung Balakbak Gambuh Gurisa Lambang Landrang

8-u. 8-i. 8-i Conto: Budak leutik bisa ngapung babaku ngapungna peuting nguriling kakalayangan neangan nu amis-amis sarupaning bubuahan naon wae nu kapanggih. 8-i. 2. 8-i. Kinanti Palanggeran Kinanti: 8-u. 8-a. 8-i. 12-a Conto: Aya hiji rupa kembang rarangeuyan tapi leutik rupana bodas kacida matak lucu liwat saking hanjakalna teu seungit lamun ku urang diambung kitu soteh ti beurang ari seug mungguh tipeuting sumeleber nyambuang sapakarangan . 8-a. 8-i. 7-i. 7-a. Sinom Palanggeran Sinom: 8-a.1. 8-a.

7-a. 8-e/o. 7-a Conto: Keak kerak merak lir careurik heulang julang kalong ngalanglangan geuri-geuri ting garero maung bati ngahiung kuwiwi mah bati ngecewis sagala ngiring lara ka sang putri wiku jeung paa bijil alpukah. 8-a. 7-u. 8-a. 8-a. 7-a. 6-u. sato-sato berhala gunung Sirinding bumela ka nu lara . 8-e/o. 8-a Conto: Eling – eling murangkalih kudu apik jeung berseka ulah odoh ka panganggo mun kotor gewat seuseuhan soeh geuwat kaputan ka nu buruk masing butuh ka nu anyar masing lebar 4. 10-a. Asmarandana Palanggeran Sinom: 8-i. 8-u. 12-I.3. 9-i. Dangdanggula Palanggeran Dangdanggula: 10-i.

8-o Conto: Nun sumuhun nu ieu namina curuk. indung leungeun anu pondok. 10-e. 6-i.5. 8-i. 6-i . Magatru Palanggeran Manggatru: 12-u. Mijil Palanggeran Mijil: 10-i. 8-i. nu ieu namina jariji nu teungah nami jajangkung. 6-o. 10-ii. nu alit namina cinggir. 8-u.6-u Conto: Beurang peuting tambah cape ati jeung tambang rampopoy wungkul ingeut ka salaki bae mugi aya kadar panggih deui mun teu panggih deui anggur pondok umur . 6.

. 7-i Conto: Kangjeng Ratu memeh dugi ka mangsana teras mapatkeun aji nagri teh dicipta sina jadi talaga dupi eta jimat encis kersa Jeng Raja ngajadi hoe mati 8. 7-a. 8-i. 7-i. 12-u. 8-u. 7-a. 8-a. 5-a. 11-i. Durma Palanggeran Durma: 12-a. Pangkur Palanggeran Pangkur: 8-a. 8-i Conto: Sakur durjana dursila pada giris repeh teu wani julig rasana tangtu karingkus najan kabur diudag tara weleh mun tacan datang ka tumpur bengis keras ponggawana ngajaga ponggawa nagri. 6-a.7.

Pucung Palanggeran Pucung: 12-u.9. 12-a Conto: Pupuh pucung ti tungtung nepi ka tungtung ka tungtung babasan babasan marepeh hate silokana kumaha tungtunganana . Maskumambang Palanggeran Maskumambang: 12-i. 8-a Conto: He barudak kudu mikir ti leuleutik Maneh kahutangan ku kolot ti barang lahir nepi ka ayeuna pisan 10. 8-i. 6-a. 6-a. 8-e/i.

8-u. Jurudemung Palanggeran Jurudemung: 8-a. Wirangrong Palanggeran Wirangrong: 8-i. 8-a. 6-i. 8-o. 8-a Conto: Barudak mangka kaharti ulah rek kadalon-dalon engon.enggon nungtut elmu mangka getol mangka tigin pibekeleun sarerea modal bakti ka nagara 12. 8-u Conto: Badan anu katempuhan da bongan ngalanjur napsu peurihna kapanggih rek bongan-bongan ka saha ayeuna bati kaduhung .11. 8-u. 8-a. 8-i.

3-e. 8-i. 3-e Conto: Nanggung tolok pinuh barang bubututan rarombeng Wanti kabeh ape kiran rorombotan garoreng leumpangna teh rada ngigir ngalieukan Mendeleng 14. 3-e. 10-u. Gambuh Palanggeran Gambuh: 7-u. 12-i. Balakbak Palanggeran Balakbak: 12-a.13. 12-a. 8-o Conto: Ngahuleng banget bingung henteu terang ka mana ngajugjug turug-turug harita teh enggeus burit panon poe geus rek surup keueung sieun aya meong .12-a.

8-a. Lambang Palanggeran Lambang: 8-a. 8-a. 8-a. 8-a. 8-a Conto: Nawu kubang sisi tegal nyiar bogo meunang kadal atuh teu payu dijual rek didahar da teu halal . 8-a.15. 8-a Conto : Hayang teuing geura beurang geus beurang rek ka Sumedang nagih ka nu boga hutang mun meunang rek meuli soang tapi najan henteu meunang teu rek buru-buru mulang rek tuluy guguru tembang jeung diajar nabeuh gambang 16. 8-a. 8-a. Gurisa Palanggeran Gurisa: 8-a.

Landrang Palanggeran Landrang: 10-i.17. 8-i. 8-a. 12-a Conto: Aki Dartam leumpangna ngagidig gancang pisan gancang pisan bari aya nu dijingjing mawa kisa eusina ucing anakan. TUGAS BAHASA SUNDA .

Ajaran 2009/2010 .PUPUH disusun oleh: nama : Trisya Afrilya Suryadi kelas : 5-B no : 41 SD NEGERI MANDIRI 1 CIMAHI Thn.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful