Anda di halaman 1dari 2

Headline Malaysia Pusat Bioteknologi Dunia

Date 24 Dec 2010 Language Malay


MediaTitle Dewan Ekonomi Page No 25,26
2
Section NEWS Article Size 653 cm
Journalist N/A Color Full Color
Frequency Monthly ADValue 2,776
Circ / Read 35,000 / 70,000 PRValue 8,329

Malaysia Pusat
Bioteknologi Dunia
SUHAILA ABDUL RAHMAN
Bioteknologi bukanlah sesuatu ini mula mendapat perhatian khusus oleh kebanyakannya menguasai pasaran
yang baharu dalam industri kerajaan sebagai revolusi teknologi yang penjagaan kesihatan kosmetik dan
negara Ketika ini industri menjanjikan pulangan lumayan menjelang pertanian Dalam RMK9 juga kerajaan
bioteknologi menjadi antara abad ke 20 Hakikatnya industri ini memperuntukkan dana sebanyak
penyumbang utama kepada sangat strategik dan berpotensi luas untuk RM1 988 bilion yang merangkumi dana
Keluaran Negara Kasar sains dana teknologi dan dana inovasi
meningkatkan ekonomi negara terutama
Negara KDNK setiap tahun Oleh sebab dalam bidang pertanian pendidikan Semasa pembentangan Belanjawan
itu kerajaan semakin komited memastikan kesihatan sumber alam dan semula jadi 2010 konsep ekonomi berteraskan inovasi
industri bioteknologi negara berkembang
Bagi merealisasikan impian ini kerajaan diperkukuh melalui penubuhan Pusat Inovasi
pesat sejajar dengan perrnintaan semasa pada peringkat awal telah menyediakan Kebangsaan MyNIC yangturutdibantu oleh
dari dalam dan luar negara kemudahan infrastruktur dalam bidang Pusat Kecemerlangan Inovasi iCOE
Baru baru ini dalam pembentangan teknologi maklumat dan komunikasi yang Malaysia masih baru dalam industri
Belanjawan 2011 Perdana Menteri Malaysia sangat berkait rapat dengan industri ini ini berbanding dengan negara jiran
Dato Sri Mohd Najib Tun Abdul Razak Selain itu dalam Rancangan Malaysia Singapura namun perkembangan dan
tidak ketinggalan meletakkan kepentingan Kesembilan RMK9 kesungguhan kerajaan peningkatan syarikat tempatan yang
industri ini dalam mempergiatkan industri menjadikan bioteknologi sebagai pusat berstatus BioNexus boleh dibanggakan
modal teroka Dalam pembentangan industri bioteknologi dibuktikan melalui di negara ini Setakat ini di bawah
tersebut kerajaan bakal menyediakan penubuhan Dasar Bioteknologi Negara DBN seliaan Malaysian Biotechnology
Latihan Peningkatan Keusahawanan kepada pada April 2005 Rentetan itu Perbadanan Corporation BiotechCorp sejumlah
500 bakal usahawan teknologi dan Bioteknologi Malaysia ditubuhkan bagi 173 buah syarikat BioNexus berjaya
rnenarik lebih banyak angel Investors membangunkan industri ini dibangunkan dan jumlah perolehan yang
yang dikendalikan oleh Cradle Fund anak disumbangkan oleh syarikat tersebut
Tidak cukup dengan itu National bernilai RM1 12 bilion
syarikat milik Kementerian Kewangan
Biotechnology Directorate BIOTEK
Selain itu Malaysia Tecnhology
Development Corporation MTDC bakal
ditubuhkan bagi mempromosi kepada Keseriusan Malaysia
sektor awam dan swasta serta kesedaran
diberikan dana permulaan perniagaan
kepada awam mengenai kepentingan menjadikan negara
berjumlah RM100 juta untuk memberikan
pembiayaan mudah dengan bayaran balik
industri ini Kesungguhan ini adaiah sebagai sebuah pusat
disebabkan potensi industri bioteknologi
setelah syarikat mendapat pendapatan di peringkat global kian mendapat bioteknologi di rantau
Bermula tahun depan juga MTDC akan permintaan yang tinggi Menjadi kerugian
menganj u rkan l nternational Ventu re Capital kepada negara sekiranya hal ini tidak
ini terserlah dengan
Symposium yang bertujuan mencari pemodal dimanfaatkan sebaiknya pemilikan tanah seluas
teroka asing dan tempatan bagi merancakkan Ketika ini nilai urus niaga dunia 29 hektar di Iskandar
lagi industri yang berteknologi tinggi ini bioteknologi di peringkat global
Malaysia mula melihat kepentingan mencecah RM2 trilion dengan penglibatan Malaysia yang
bioteknologi sebagai pemacu ekonomi lebih daripada 5000 syarikat yang
negara sejak dekad 1970 an lagi Industri bertapak di Johor
Headline Malaysia Pusat Bioteknologi Dunia
Date 24 Dec 2010 Language Malay
MediaTitle Dewan Ekonomi Page No 25,26
2
Section NEWS Article Size 653 cm
Journalist N/A Color Full Color
Frequency Monthly ADValue 2,776
Circ / Read 35,000 / 70,000 PRValue 8,329

Selain itu prasarana dalam penyelidikan Walaupun berlaku krisis ekonomi dunia Persidangan yang menampilkan
dan pembangunan P P yang menjadi pada penghujung 2008 kerancakan pakar terkenal dari seluruh dunia ini
inti pati utama kerajaan dalam industri ini terhadap industri ini kekal berdaya saing memberikan potensi besaryangdijanjikan
diperkemas lagi dengan penglibatan tujuh ekoran permintaan yang semakin tinggi oleh industri untuk pengusaha Malaysia
buah universiti tempatan dan Institusi di peringkat global Pada suku pertama dan manfaat yang disumbangkan oleh
Penyelidikan Perhutanan Malaysia FRIM tahun 2010 industri ini berjaya bioteknologi kepada global
Tujuh buah universiti tempatan yang mencatatkan pertumbuhan pendapatan Rancangan Malaysia kesepuluh
terlibat ialah Universiti Islam Antarabangsa sekitar 45 peratus sekali gus meningkatkan RMK 10 dirangka dengan pelbagai
UIA Universiti Teknologi Mara UiTM KDNK negara pendekatan baru dalam perjalanan
Universiti Malaya UM Universiti Bagi Ketua Pegawai Eksekutif menuju ekonomi berpendapatan dan
Malaysia Terengganu UMT Universiti BiotechCorp Datuk Iskandar Mizal berproduktiviti tinggi sesuai dengan
Putra Malaysia UPM Universiti Sains Mahmood industri ini memacu pencapaian Model Baru Ekonomi yangdiperkenalkan
Malaysia USM dan Universiti Teknologi yang cukup memberangsangkan dengan Dalam RMK 10 pendapatan negara kasar
Malaysia UTM menyumbang pendapatan domestik per kapita disasarkan meningkat kepada
Melalui kerjasama ini keperluan sebanyak 2 2 peratus pada tahun 2009 RM38 850 menjelang tahun 2015
industri bioteknologi disokong menerusi dan mencapai sasaran 2 5 peratus akhir Hai ini memerlukan KDNK sebenar
kemudahan penyelidikan canggih tahun ini Walau bagaimanapun negara berkembang pada kadar enam peratus
infrastruktur dan keupayaan yang seharusnya bersiap sedia untuk berganjaksetahun Pertumbuhan dijangkakan
diperlukan Hai ini juga membawa memasuki rasa kedua DBN diterajui oleh sektor perkhidmatan
pulangan yang baik kepada industri serta Menjelang tahun 2011 hingga tahun dan pembuatan dan tidak ketinggalan
syarikat BioNexus untuk mendapatkan 2015 fasa kedua bioteknologi bermula penyerapan industri bioteknologi Bagi
akses yang lebi h mel uas dan mengurangkan dengan tumpuan membawa hasil mencapai hasrat tersebut kerajaan
kos pembinaan makmal penyelidikan penemuan saintifik dan inovasi kepada menubuhkan Dana Perkembangan
Menurut Menteri Sains Teknologi dan pasaran Fasa kedua ini merupakan Perniagaan dengan peruntukan permulaan
Inovasi Datuk Seri Dr Maximus johnity cabaran sebenar kepada negara kerana sebanyak RM150juta Hai ini bertujuan
Ongkili sumbangan sektor ini kepada memerlukan kerjasama yang lebih menyokong syarikat sehingga berjaya
KDNK Negara sekitar 2 2 peratus dan banyak dengan pihak berkepentingan menjana nilai komersial yangsecukupnya
tidak mustahil peningkatan kepada lima Pengkomersialan P P merupakan faktor bagi menarik pembiayaan modal teroka
peratus berjaya dicapai menjelangtahun penting yang perlu diberikan perhatian dan sumber pembiayaan lain
2020 Mereka menyumbang pelaburan khusus kata Iskandar Industri bioteknologi bakal mencapai
bernilai RM1 54 bilion dan sebanyak Oleh hal yang demikian Program sasaran yangdiharapkan ekoran perhatian
51 peratus daripada syarikat berstatus Bantuan Pengkomersialan CAP yang serius kerajaan untuk memastikan negara
BioNexus berjaya menjana pendapatan dibangunkan bersama Larta Institute tidak ketinggalan menikmati peluang
jelasnya of The United States antara alternatif meningkatkan daya saing negara di
Paling membanggakan negara syarikat terbaik dalam menghadapi fasa kedua peringkat global Usaha ini perlu
BioNexus ini mendapat keyakinan DBN Program ini dapat membantu dilipatgandakan lagi agarsemuapihak baik
pelaburan dan kerjasama daripada pelabur penyediaan pasaran dan potensi usahawan sektor awam mahupun swasta bersama
asing seperti Amerika Syarikat Britain bioteknologi tempatan dalam bidang sama memimpin industri bioteknologi
Perancis Jerman Itali Belgium India pertanian kesihatan perindustrian dan negara agar impian menjadikan Malaysia
China Singapura New Zealand Jepun sains hayat yang berkaitan sebagai pusat bioteknologi di rantau Asia
Taiwan dan Australia Beberapa syarikat dan dunia tercapai OE
BioNexus juga berjaya disenaraikan bukan Rada tahun lalu CAP berjaya menarik
sahaja di Bursa Malaysia malah turut penyertaan 12 buah syarikat yang Keperluan industri
tersenarai di Bursa London dan Australia mendapat manfaat daripada pendekatan
dengan modal berjumlah RM2 2 bilion Larta Program ini membimbing syarikat bioteknologi disokong
Keseriusan Malaysia menjadikan tersebut sejak di peringkat awal dan menerusi kemudahan
negara sebagai sebuah pusat bioteknologi menghubungkan mereka dengan pelabur
di rantau ini terserlah dengan pemilikan dan industri Justeru masalah pasaran serta penyelidikan canggih
tanahseluas29hektardi Iskandar Malaysia mencari rakan niaga tidak timbul infrastruktur dan
yang bertapak di Johor Sebahagian Selain program tersebut Persidangan
daripada gerbang bioteknologi negara BioMalaysia 2010 menjadi platform keupayaan yang
bakal dibangunkan oleh BioXcell yang terbaik kepada syarikat BioNexus negara
juga anak syarikat BiotechCorp untuk bersama komuniti di peringkat diperlukan