Anda di halaman 1dari 48

P !

liVDQ

JI. Hegarmanah No. 46 Bandung 40141 Telp. 022:~2031307 Fax. 022-2041592 www.tokopi.sau.com

1". KAR!D~N KNliVES WORKSHOP ,_, I?~SAIJ ~MDO NESI!A. adala:hi biQfl;J k€lI 1W.1j.a :y,ang Ffi\0inJan.jikain prodliJk,-prod!l!lik [plsaH D!l!Iai21n t<lng<1111 doogJain ltJatJan baku baJa. 0'2" 01, 440(: dan ATSyJ,4 standar ,AJ181 {Am~ri~n Ir~(m 8,., SIEl~~ I ilSIi turtg} atsu baJa Damascus, :Y,::1ng t!ii~:rkua'i'l::as iillOOi, kmu, dan mampu b{:rI!a~an lama, Bahain baj'.@J ~ng. bllrrfl:utUi tili'l99j Sl9i~1 s:arailny,a :s~nlllilhan~ s@ff'lbJhan ~lJIl"IggllJhan, dl'J!ld~ki!!ls.i, pre~lsi dan citra ,aFllis!i:ik ~in~fH ooli!i:lrrl proS€lS ~mbuat,annj(~ t,glah dan :a:kaff'l SlBlartJi m@lngh~Sijlkan pisalJ~p.is~Ul {l:ksklusif,. iflldah dan can~ik nam!Jff'I ~~k2irigl)Js IFI1:i:1iFlllPU b@rii'uflIgsB dan d:ifflJl:1I9s1kan ,s~b~flgj pi'sahll yang !lJnggul ~ta;jaman. k~kua;tan sena k,l}'tahal1lannya.,

T. KARDI N .KN IVES WORKS 1--1 OP - P ISAUI I NDONIES IA t·slah OOJlIYaill:: mslayani b€lfbagai k~tlliJil'lan dsn [poe'rmintaan IIl'9'I'l'EintaJlfya dlain ookawang dap;a,t plill~aJ m~r~~lrIii p~S;a:n!@jli'·pesafilan amlla.. Pisau dapat d]p~S2.'11i oon-gan oonitlJ'k s~p€lri:i 'conibutll'"oofllt1)h dalam ka~al~1 k:2rmi. i81taJu dap:at p!l!Illai m{lngikuili disatj1.<disain bsru lkl'\ilasi Ik~i:n:g:ifi1laUi anda, B:amn lb.aJja pi:smJl Y;@1'1,iJ1 ki-FSOOia D2, 0.1, ~40C dan A Ts.34 (AJS.I standard) aia!U lJaliil~se!!Js, W19ang plsau dap,at mrblJlal daFli tanduk f;"I.Jsa. tat1ldui!:: k(lirbau ssrta by!'-ll 'Bbony y.a:1'L1g! OOJliHlUW li!n:gg:1 atau IkayrLJI tfOpis,lainny.a_ SiQ·tiap pis~!IJ yang anda, pl}s~n Slildah iOCIMi!1I@:uk.den'gtarn sancmg kulit.

Mamrial : 440Cf02 Slad€, : '7 _5"

Hi]9ndJ€: : 4J5"

(stag .& wood) Wmglht : SI)O ~g[l'

Mal:€lri:a1 : 4i·40CJn12

BI:ad@. : S.3~·

i9:andf;e : 4.5

(stag &. weed) : 600 gil"

Ma:mri.:ll, : 440C!D2:

9lad€l' : '7_25"

Halld]~ : 4.5"

'Wff 9111 : ,350 9

Mai.€lrial : 4!40CJD).2

Bloo0 ~ T

19andt.e : 41·.5

(stag &. wood) : 4!-:SO '91\'

Maiterial : 440CffJ2. Blad€: : 6ft H~l1dY® : 4'·

I(stag.& woad) Weiglnt : ,:laO gr

'MaI~riaJ : 4i40Clnl2

8lad@! : 5.4~'

: 4.7.5"

(stag &. wood) : 4J.OO '91'"

Mamrial : 440CID2:

Blaa€: : 3.15,"

HaJll'ld!~ : 4'·

(slag .& wood) Weiglh ' : ,350 -gr

: 44.oCJICt2 : 675ft

: 4! .7.5"

: 4!00 'gr

Maiterial Blad€l Halld]~

: 440CrD2 : '7_2"

: 4.,5"

(stag .& wood) : 41]Ogf

lM.a!:€!ria] : 4i·40G.lnJ2

Blad~ : 10.25"

Handlu : 4i·.5~'

(stag &, wood) : 650'91l'

Mamrial : 440CID2.

Blad€: : 1{r

1H~lldi~ : 5·

(gfag &: woad, Wfligln . : 650 gf

IMal€lrim : 4.40CJD.2

BI:adij! : !5t

H:andl:e : 4!-'5~'

(stag &. wood) : 2.50 '911'

Mamrial ,: 440CtD2:

Slad€: : 10.:25"

H~ndU~ : 4,.75"

,(stt:lg .& viood). 'Weighl ,: .500 gf

1Ma'!lEIriaj : 4i·40CJnl2

Blad@. : 4i-A

Handlu : 41·.5"

(stal) &. wood} : 200'9F

Mamrial : 440C1D2:

Blad€: : :5~

Hall'ldl~ : 4.,5"

(Stag &. wood) 'Weigh' : 400 gr

IhNa1L~ria1 : 4I40CJICt2

Blad@ : 5"

i9andl'0 : 41-.5"

{stag !t. wood}

: 300'91"

Mate:rial : 440C!D2.

Slad€l : 8'~

HandlllID : 4.15"

(stag &: woad).

W~igh " : 61]0 ~9r

lM.a~ll!:ria] : 4i40GJnJ2

[8:lad~ : T'

Fiandlu : 4i·.7.5~

(stag !t. wood) : 4100 'gil'

Mamfial : 440CID2.

Slad€: : 6~

Halld]!ID : 4.5"

(stag &: woad, Weiglh -, : 41]0 -gTf

: ·440CJIll.2 :g,"

HandlB : 5

{stag &. wood} : 650 '9r

Material : 440C~2.

Blad€: : 1.2"

H~l1dY€ : 4.15"

,(stag & woad) W€igli'll : 700 gr

1Ma!~lElria1 : 4·40CJ[),2

Blad@. : 4 .25~

HandlE : ,4·.5"

(stag &. wood) : 200 '9 Ii

Mamrial ~Iad€ HaJll'ld!~

: 440C1D2: : ,Er

: "L2!5"

(slag .& wood) : ,l50-gr

Weiglh '

IhNa1L~ria1 : 4!40CJICt2

Blad@ : 6"

i9andl'0 : 4.S"

(stag &. \vood) : 350'9""

Material : 440CfD2.

Slad€l : 1 3.25"

Halldll~ : 5~

(stag &: woad).

W@igh ' : '700 ~9r

: 4·40GlnJ2 : 1".5"

: 4.·.5"

(stag !t. wood) : 4.50 'gil'

Mamfial : 440(:/02

81ad€l : 8'~

H~lld!€l : 4.5"

(stag &: wood l 'W€liglnt : 41]0 ~9T

!M.at@lria'l : 4i 40CJ 1ll.2

18:1:adl9! : 3·"

i9andlB : 4iW~ight : 100 {lr

Mamrial : 440CID2

8lad€l : '3_75"

Hl!iIlldY~ : 4,'"

(stag .& woad). 'Wflight : 1, 50 91"

1Ma~'!Elria1 : 440C1D.2 Blad@. : 5

HandlE : ,41-

(stag &. wood) : 300 '9 Ii

Mamrial ~Iad€ HaJll'ld!~

: 440C1D2: : 1,2"

: 4.,5"

(slag .& wood) : 6l]O-gr

Weiglh '

IhNa1Lll!lria1 : ·4!40CJICt2 Blad~ : 8-.5'" Handl'0 : 4! .S"·

(stag &. \yood) : 350'91"

Mamrial : 440C~2:

Slad€l : 8.5" Halldll~ : 4.5"

(stag &: woad).

W@igh . : .350 ~9r

r",tll€lriaiJ : 4!410CJ[II.2 Blad~ : fiR Handlu : 41·.5-

(stag &. wood) : 4150 '91l'

Mamfial : 440(:ID2 81ad€l : aus" Halld!€: : 45"

(stag &: wood l 'W€liglnt : 450 ~9T

Ma~1lIrlaIJ : 4!4.oC.lnJ.2 Blaoo : 6·.5""' Handle : 4, . .5'"

(st&'fI &. wood) : 300'911'

Mamrial : 440CfD2

8lad€l : 9~

Hl!iIlldY~ : 4.5"

(stag .& woad).

W€iglh ' : .500 -gf '

,Ma~:€lriaj : 4i 40CJ 02 Bladi2! : 7.5~'

Handlu : 4i-.S~'

(stal) &. wood} : 4150 '9F

Material Blad€:

Hall'ldl~

: 440CnJ2 : 8.,5" :4.5"

(slag .&. wood) : 250 gf

IhNa1L~ria1 : 4l40CJICt2

181ad@ : an

i9andl'0 : 4.-.5"

{stag!t. wood} : 500'91"

Material ~ 440C!D2.

81ad€l ~ .B'~

HalldB€ ~ 4.,S"

(stag .& woad l W@iglh ' : SDD -gr

: 44l0CJnJ2 : an HandlD : 4! .5·'

(stag &, wood) : 500'91\"

Mamfial : 440CID2. Slad€l : 8_5" Hal'ld!® : 4.5"

(s'tag .& woad) 'Wfliglht : 450 -gl'

IM.at@lria'l : 4! 40Ci 1ll.2

BI:::u:D@. : 6·.7,Sft

Handlili : 4! .5"

(stag &. wood) : 225 '9r

Material : 440C~2.

8lad€: : 3_25"

H~l1dY€ : 3.5"

l(stag .& wDad) Weight : 85 gr