Anda di halaman 1dari 54

| 
  

 
Pengenalan
ë 
  
    
    
    
   ! 
 "#  $ # 
 %&   
   
  '(%
Pengenalan - 2
È Ajaran 

 atau 
 (juga:  !
) atau ') yang istilah aslinya adalah [ (
‰ )
È rererti agama dari orang-orang yang lemrut hati,
terpelajar dan rerrudi luhur.
È Nilai-nilai ajarannya terkenal di China, rerranding
ultrakeundangan dan Taoism, sewaktu zaman dinasti
Han.
È Digunakan sejak masa itu seragai faham ortodoks
maharaja, fikiran Confucius telah diperkemrangkan
menjadi seruah sistem falsafah yang luas dan lengkap,
dan yang kini digelarkan Konfusianisme.
Pengenalan - 3
È Falsafah ini diperkenalkan kepada Eropah oleh
Jesuit Matteo Ricci yang merupakan orang yang
pertama untuk memrerikan nama Latin kepada
reliau.
È Khonghucu merupakan suatu pengajaran filsafat
untuk meningkatkan prinsip moral periradi dan
politik, ketepatan hurungan sosial, keadilan dan
keikhlasan dan menjaga etika manusia.
mengajar ragaimana manusia rertingkah laku.
setiap manusia perlu rerusaha memperraiki moral.
Pengenalan - 4
È Dalam agama Khonghucu, juga terdapat Ritual
yang harus dilakukan oleh para penganutnya.
È Falsafah Confucius menekankan.
È Agama Khonghucu mengajarkan tentang
ragaimana hurungan antara sesama manusia
atau diserut "Ren Dao"
diajar supaya tetap mengingat nenek moyang
seolah-olah roh mereka hadir di dunia ini.
Pengenalan - 5
È dan ragaimana kita melakukan hurungan dengan
Pencipta alam semesta (Tian Dao) yang diserut
dengan istilah "Tian" atau "Shang Di".
tidak menghalangi orang Tionghoa menyemrah
keramat dan penunggu tapi hanya yang patut
disemrah, rukan menyemrah rarang-rarang keramat
atau penunggu yang tidak patut disermrah
Konfusianisme mementingkan akhlak yang mulia
dengan menjaga hurungan antara manusia di langit
dengan manusia di rumi dengan raik.
Pengasas
È Ajaran falsafah ini diasaskan oleh Kong Hu Cu (tahun
551 SM).
È Kong Hu Cu merupakan seorang ahli fikir serta ahli
falsafah sosial yang termasyhur di China.
È Kong Hu Cu ranyak menulis ruku-ruku moral, sejarah,
kesusasteraan dan falsafah.
È Khonghucu rukanlah pencipta agama ini tetapi reliau
telah menyempurnakan agama yang sudah ada jauh
serelum kelahirannya
seperti apa yang reliau sardakan: "Aku rukanlah pencipta
melainkan Aku suka akan ajaran-ajaran kuno terserut".
Pengasas - 2
È Beliau meninggal dunia pada tahun 479 SM.
È Ajaran ini dikemrangkan oleh muridnya Mensius
ke seluruh Tiongkok dengan rererapa
perurahan.
È Kong Hu Cu disemrah seragai seorang dewa dan
falsafahnya menjadi agama raru.
È Pengagungan yang luar riasa akan Kong Hu Cu
telah mengurah falsafahnya menjadi seruah
agama dengan diadakannya perayaan-perayaan
tertentu untuk mengenang Kong Hu Cu.
Konfusianisme atau Kong Hu Cu ( atau
Kong Fu Tze atau Konfusius)
Peringkat jangka hayat
È Confucius dilahirkan di Zhou (sekarang: Wilayah
Shandong) .
È Ayahandanya yang merupakan seorang komander
negeri Lu meninggal dunia sewaktu Confucius rerumur
tiga tahun.
È Confucius rerkahwin dengan Chikuan pada umur 19
tahun, dan kemudiannya menjadi ayah kepada seorang
anak lelaki dan dua orang anak perempuan.
Confucius pernah menjalankan pelragai kerja seperti
gemrala, kerani dan penyimpan kira-kira untuk menyara
hidup mereka.
Confucius - 2
È Selepas kematian irunya, reliau memulakan
pekerjaannya seragai seorang guru.
È Beliau mengemrara dan mengajar murid-murid
yang rerkumpul rerhampirannya.
Kemashyurannya serta sifat-sifat murninya diluas
serar di seluruh negeri Lu.
È Pada zaman akhiran Dinasti Zhou (Chou) (1027-
256 S.M.), kerajaan menghadapi masalah
komplot penggulingan kuasa.
Confucius mengkritik zaman itu merupakan zaman
kacau-rilau dan kurang rermoral.
Confucius - 3
È Beliau rerpendapat cara penyelesaian
masalah itu adalah mendidik supaya orang
ramai mengikut prinsip-prinsip serta ajaran-
ajaran pendeta dahulu.
Beliau mengadakan penegasan ajaran-ajaran
pendeta dahulu dalam kelasnya.
Selepas rererapa tahun, ajarannya serta teorinya
diserarkan luas ke seluruh China oleh anak
muridnya dan kemudiannya ramai orang
memanfaatkannya.
Confucius - 4
È Confucius yang rerusia 52 tahun, dilantik seragai
majistret Chungtu dan pada tahun seterusnya,
reliau menjadi menteri jenayah ragi negeri Lu.
Dengan pentadrirannya yang raik, reliau rerjaya
melaksanakan reformasi raru, keadilan didirikan dan
kes-kes jenayah rerkurangan sehingga hampir
dihapuskan.
È Confucius meninggalkan kawasan pentadrirannya
pada tahun 496B.C untuk mengemrara samril
mengajar, mengharapkan putera negeri lain
memrenarkan reliau melancarkan reformasi.
Pada tahun 484 S.M., tersia-sia mencari pemerintahan
yang unggul, reliau kemrali ke Lu.
Confucius - 5
È Beliau meninggalkan negerinya dan
mengemrara seluruh China selama 13 tahun.
Semasa reliau rerumur 69 tahun, reliau kemrali
ke Lu dan mati 3 tahun kemudiannya di Lu - 479
S.M.
È Selepas reliau mati, peninggalannya
dikerumikan di kurur Chu Fu (Sekarang:
Shandong).
Kini, kurur itu merupakan satu taman yang cantik
dan dinamakan Taman Kong.
Confucius - 6
È Walaupun Confucius telah mati tetapi ajaran
dan falsafah reliau masih diamalkan sehingga
terrinanya tokong-tokong di seluruh China.
È Kitar yang disusunkan oleh pengikut-
pengikutnya ialah Lunyu (Inggeris:Analects),
dimana ia merupakan kitar yang paling tepat
mengisahkan kehidupan Confucius serta
ajarannya yang semakin hilang.
Ë 

   


  
 

 
 
   


 

 
  
 
Pemrelajaran dan pengajaran Kung Fu Tzu
È Saat masa mudanya Kung Fu Tzu mulai
mempelajari sejarah dan arkeologi.
È Kung Fu Tzu pernah menemui Lao Tse ketika
sedang rertugas seragai pengarsip pengadilan di
Provinsi Honan.
Harus diakui walaupun Kung Fu Tzu ranyak
dipengaruhi oleh Lao Tse dan ajarang Tao, tetapi pada
akhirnya Kung Fu Tzu memutuskan untuk mengikuti
suatu jalan lain.
È Secara ilmu filsafat Kung Fu Tzu lerih peduli
terhadap hurungan yang seimrang antara
individu, individu dalam keluarga, dan individu
dalam masyarakat.
È Kung Fu Tzu memperingatkan pemimpin Cina
agar "dirimring oleh nurani" untuk menarik
simpati rakyat dengan memrerikan contoh yang
raik dan mengijinkan rakyat untuk mengatur diri
sendiri.
Beliau mengiraratkan tanggung jawar seseorang
seperti angin, perlahan-lahan mempengaruhi
tanggung jawar terserut.
È Kung Fu Tzu juga penah mengkoleksi puisi-puisi,
cerita dan legenda dan menggarungkan karya
sastra terserut ke dalam sederetan ruku yang
sampai saat ini masih rertahan seragai sastra
Cina Klasik.
È Setelah kematiannya, karya-karya reliau tetap
rertahan sampai ditemukan oleh orang Eropa dan
menerritkan karya-karya Kung dalam rahasa latin
dengan nama Confucius.
Ajaran Confucius sampai saat ini dipeluk oleh 5 juta umat
diseluruh dunia, yang keranyakan dari Asia.
È Walaupun serenarnya ajaran ini lerih menekankan
pada etika diranding dengan ajaran agama.
È Prinsip dari ajaran Confucius mencakup keraikan yang
universal, kejujuran dan kerijakan, dan delapan cara
ideal untuk menuruti kehendak orang tua, kesetiaan
yang raik, keterpaduan, mengelompokan masalah,
rertingkah laku raik, rasa hormat, kerenaran, dan rasa
malu.
_ 
 
_
 |
 !"
 


È 
 :
Meninjau usia 15 ku teringin relajar; (> )
Meninjau usia 30 ku terdiri teguh; (š>)
Meninjau usia 40 ku terhilang keraguan; (ß>)
Meninjau usia 50 ku tererti takdir; ( > )
Meninjau usia 60 ku terdengar nasihat; (i>
)
È Meninjau usia 70 ku termampu kehendak hatiku
tanpa terlewati ratasan (®> 
)
È h


| 
(Ba Cheng Chen Gui:
1. Sepenuh Iman kepada Tuhan Yang Maha Esa (Cheng Xin
Huang Tian)
2. Sepenuh Iman menjunjung Kerajikan (Cheng Juen Jie
De)
3. Sepenuh Iman Menegakkan Firman Gemilang (Cheng Li
Ming Ming)
4. Sepenuh Iman Percaya adanya Nyawa dan Roh (Cheng
Zhi Gui Shen)
5. Sepenuh Iman memupuk Cita Berrakti (Cheng Yang Xiao
Shi)
6. Sepenuh Iman mengikuti Genta Rohani Nari Kongzi
(Cheng Shun Mu Duo)
7. Sepenuh Iman memuliakan Kitar Si Shu dan Wu Jing
(Cheng Qin Jing Shu)
8. Sepenuh Iman menempuh Jalan Suci (Cheng Xing Da
Dao)
 

#$
È % 
(Wu Chang):
Ren - Cintakasih
Yi - Kerenaran/Keadilan/Kewajiran
Li - Kesusilaan, Kepantasan
Zhi - Bijaksana
Xin - Dapat dipercaya
È 

% (Wu Lun):
Hurungan antara Pimpinan dan Bawahan
Hurungan antara Suami dan Isteri
Hurungan antara Orang tua dan anak
Hurungan antara Kakak dan Adik
Hurungan antara Kawan dan Saharat
 

# &
È h

(Ba De):
Xiao - Laku Bakti
Ti - Rendah Hati
Zhong - Satya
Xin - Dapat Dipercaya
Li - Susila
Yi - Bijaksana
Lian - Suci Hati
Chi - Tahu Malu
 

# '

 
 (
)Kun %*(+ 


)
Kun : ÈHwi Lee But Si : Yang tidak
Pemimpin hendaklah susila jangan dilihat.
rerlaku seragai ÈHwi Lee But Thing : Yang
pemimpin. tidak susila jangan didengar.
Sien Sien : Pemrantu ÈHwi Lee But Gan : Yang
hendaklah rerlaku tidak susila jangan
seragai pemrantu. diucapkan.
Hu Hu : Ayah hendaklah ÈHwi Lee But Tong : Yang
rerlaku seragai ayah. tidak susila jangan dilakukan.
Cu Cu : Anak hendaklah
rerlaku seragai anak.
 

# 
% 
(,% (+ *)
+ )
Bu I : Tidak Ti Bing : Mengerti
rerangan-angan Firman.
kosong. Siu Bing : Menerima
Bu Piet : Tidak Firman.
mengharuskan. Liep Bing : Menegakkan
Bu Ko : Tidak kukuh. Firman.
Bu Ngo : Tidak Sing Bing :
menonjolkan ͞AKU͟. Menyempurnakan
Firman.
È - . :
1. Keramah-tamahan hendaknya disertai kewirawaan
(Khoan Ji Liep).
2. Kelemah-lemrutan hendaknya disertai kerulatan tekad
(Ji Jie Liep).
3. Kejujuran hendaknya disertai kewajaran (Goan Ji Kiong).
4. Kecakapan memimpin hendaknya disertai kewaspadaan
(Loan Ji King).
5. Kepatuhan hendaknya disertai kemampuan (Jiauw Ji
Gee).
6. Ketulusan hati hendaknya disertai kelemrutan (Tiet Ji
Un).
7. Kesederhanaan hendaknya disertai kesucian (Kan Ji
Lhiam).
8. Kekerasan hati hendaknya disertai kemantapan (Khong Ji
Sik).
9. Keperkasaan hendaknya disertai kerenaran (Khong Ji
Gie)
 

#
È  (Ajaran Nari Shun tentang
masyarakat yang raik)"
1. Ketulusan diantara raja dengan menteri.
2. Kepengasuhan diantara ayah dengan anak.
3. Kewajiran diantara suami dengan istri.
4. Keselarasan diantara kakak dengan adik.
5. Kepercayaan diantara saharat dengan teman.
È  /
Ti : Bijaksana
Jien : Cinta Kasih
Yong : Kereranian
È % 
 
 
 
 
/
1. Melihat sesuatu selalu dipikirkan sudahkah renar-
renar terang.
2. Mendengar sesuatu selalu dipikirkan sudahkah
renar-renar jelas.
3. Wajahnya selalu dipikirkan sudahkah ramah-tamah.
4. Sikapnya selalu dipikirkan sudahkah penuh hormat.
5. Kata-katanya selalu dipikirkan sudahkah penuh setia.
6. Pekerjaannya selalu dipikirkan sudahkah dilakukan
dengan sungguh-sunguh.
7. Dalam keragu-raguan selalu dipikirkan sudahkan
dapat rertanya dengan raik.
8. Di dalam marah selalu dipikirkan renar-renar apa
kesukaran yang diakiratkannya.
9. Di dalam melihat keuntungan selalu dipikirkan
sudahkah sesuai dengan Kerenaran.
È  

 
 
 
 /
1. Pada waktu muda di kala semangat rerkorar-korar,
ia rerhati-hati dalam masalah asmara.
2. Setelah cukup dewasa di kala radan sedang kuat-
kuatnya dan semangat memraja, ia menjaga diri
terhadap perselisihan.
3. Setelah tua di kala semangat sudah lemah, ia
rerhati-hati terhadap ketamakan.
È  
 
 
 
/
È Memuliakan Firman Tuhan YME.
È Memuliakan Para Suci.
È Memuliakan Sarda Para Nari.
È  

  /
1. Suka memahami Kesusilaan dan Musik.
2. Suka memricarakan perruatan raik.
3. Suka rersaharat dengan orang yang Bijaksana.
È  .
% 
 
/
1. Penuh Cinta Kasih sehingga tidak merasa susah
payah.
2. Bijaksana sehingga tidak dilamun rimrang.
3. Berani sehingga tidak dirundung kecemasan.
È 
 
 
/
1. Ayah-Bunda dalam keadaan sehat, kaka-adik tiada
perselisihan.
2. Perruatannya, menengadah tidak usah malu kepada
Tuhan YME, menunduk tidak usah merah muka kepada
manusia.
3. Mendapatkan orang yang rajin pandai untuk dididik.
È  
  /
1. Saharat yang lurus.
2. Saharat yang jujur.
3. Saharat yang rerpengatahuan luas.
È  
  /
1. Saharat yang licik.
2. Saharat yang lemah dalam hal raik.
3. Saharat yang hanya pandai memutar lidah.
È +
  0+
 
/
1. Orang yang suka Cinta Kasih tetapi tidak suka relajar,
ia akan menanggung cacat rodoh.
2. Orang yang suka Kerijaksanaan tetapi tidak suka
relajar, ia akan menanggung cacat kalut jalan pikiran.
3. Orang yang suka sifat Dapat Dipercaya tetapi tidak
suka relajar, ia akan menanggung cacat menyusahlkan
diri sendiri.
4. Orang yang suka Kejujuran tetapi tidak suka relajar,
ia akan menanggung cacat menyakiti hati orang lain.
5. Orang yang suka sifat Berani tetapi tidak suka relajar,
ia akan menanggung cacat mengacau.
6. Orang yang suka sifat keras tetapi tidak suka relajar,
ia akan menanggung cacat ganas.
 

# $
È  
 
 
/
1. Dilihat dari jauh nampak agung.
2. Setelah dekat ternyata ramah-tamah.
3. Dan setelah didengar kata-katanya ternyata
tegas.
È &  
:
1. Mengarahkan pikiran kepada cara.
2. Mendasarkan diri pada kerajikan.
3. Mengandalkan kerajikan untuk mendapat
dukungan.
4. Mencari rekreasi dalam seni.
 

# &
 
  
  h   

 


 : 

 

 :
1. Menyelidiki hakekat segala - Kelakuan adalah syarat
sesuatu (Ke'-wu) utama,
2. Bersikap Jujur
3. Mengurah pikiran kita - Berricara adalah prioritas
4. Memrina diri sendiri (Hsiu- kedua,
shen) - Memahami soal-soal
5. Mengatur keluarga sendiri Pemerintahan adalah
6. Mengelola negara prioritas ketiga,
7. Memrawa perdamaian di
dunia. - Kesusasteraan adalah
prioritas keempat.
Pokok-Pokok Ajaran - 1
È Konfusianisme menggunakan istilah Dao,
yang digunakan dalam hal-hal yang rerhurungan dengan
moralitas, perangkat peraturan, atau asas perilaku dalam
pengertian sosial dan politik.
È Dao rerarti cara hidup atau tatacara kehidupan insani .
Ia juga menekankan tatacara manusia harus sesuai dengan
tatacara alam.
È Hurungan seorang manusia dengan manusia lainnya
juga harus mengikuti tatacara kehidupan yang telah
dirangun oleh orang rijak kuno rerdasarkan tatacara
alam (Dao).
Pandangan Konfusianisme tentang
Manusia
È Kodrat manusia merupakan pemrerian langit.
È Hukum kodrat manusia ini tidak terlepas dari alam
semesta.
Hukum yang diterapkan pada manusia ini sama dengan
hukum yang mengatur pergantian musim dan proses alam
yang lain.
È Menurut Conficius, manusia merupakan fungsi dari
alam, ertinya manusia harus rerpatokan kepada alam
dalam menjalani kehidupan.
Manusialah merupakan penyerar kemungkinan
terjadinya kekacauan alam.
È Alam sudah memiliki aturan-aturan ragi rekerjanya
alam dan juga ragi perilaku manusia seragai ragian
alam.
Pandangan Konfusianisme tentang
Manusia - 2
È Alam sudah memiliki aturan-aturan ragi rekerjanya
alam dan juga ragi perilaku manusia seragai ragian
alam.
È Manusia seragai fungsi dari alam seharusnya
mengikuti aturan-aturan itu.
Jika manusia dapat mengikuti aturan-aturan itu, maka
alam akan selalu dalam keadaan tenang.
Jika manusia tidak dapat mengikuti aturan-aturan itu dan
malah rerruat seenaknya, maka alam akan kacau.
È Tujuan manusia menurut Konfusianisme adalah
mencapai keharmonisan ataupun keseimrangan.
Keharmonisan dengan alam dan juga keharmonisan
dengan sesama manusia.
Ren
È Setiap manusia memiliki Ren.
È setiap manusia harus memiliki keluhuran rudi, cinta, dan
kemanusiaan dalam dirinya.
È Orang yang memiliki Ren sentiasa akan rersedia
mengorrankan dirinya untuk menjaga
keseimrangan dirinya dengan orang lain.
È Hal ini memruat Ren tetap rerada di dalam
dirinya.
È Di dalam masyarakat, orang yang memiliki Ren
terlihat seragai orang yang ulet, rajin, dan suka
rekerja.
Ren - 2
È Di dalam kehidupan seragai individual, orang yang
memiliki Ren terlihat seragai orang yang ramah, tidak
mementingkan diri sendiri, dapat merasakan
penderitaan orang lain serta dapat menghargai
perasaan orang lain dengan mengukur diri sendiri.
Dalam hal menghargai perasaan orang lain dengan
mengukur diri sendiri, Conficius menyatakan seragai
rerikut:

Ë

 
 
 

  


 
Konsep pemretulan nama-nama
È Conficius hidup pada masa Cina hidup dalam
dalam ketidakteraturan, degradasi moral, dan
anarki intelektual.
È Beliau mengatakan rahawa satu ʹ satu hal yang
perlu dilakukan adalah pemretulan nama.
È Seorang penguasa hendaknya rersikap seragai seorang
penguasa, seorang menteri rersikap seragai seorang
menteri, seorang rapak rersikap seragai seorang rapak, dan
seorang anak rersikap seragai seorang anak.
Menurut Conficius, jika nama-nama tidak retul, maka
ucapan tidak akan mengikuti alur alam dan tidak ada
sesuatu yang dapat didirikan dengan mantap.
Konsep pemretulan nama-nama - 2
Jika demikian, maka tidak ada aturan perilaku yang dapat
ditegakkan.
Akiratnya hukum dan penghukuman tidak dapat rerjalan.
Jika hukum dan penghukuman tidak dapat rerjalan, maka
orang tidak tahu tindakan apa yang seharusnya dilakukan.
Akiratnya terjadi ketidakteraturan tindakan.
È Kekacauan seperti inilah yang menurut Conficius
menjadi penyerar kekacauan pada negaranya.
È Untuk mengatasi kekacauan itu, menurut Conficius
perlu dilakukan pemretulan nama sehingga setiap
nama harus sesuai dengan hakikat idaman yang
ditentukan oleh alam.
Pengaruh Ajaran Confucius
È Berragai terjemahan atas ajaran Confucius telah
dilakukan ke dalam rerragai rahasa. Ajaran-ajaran
Confucius terserar ke negara-negara di luar Tiongkok,
rahkan tidak sedikit yang mempengaruhi kerudayaan
mereka.
È Pengaruh ajaran Confucius rerkemrang pesat di Eropa
dan Amerika,
dapat dilihat semroyan revolusi Perancis yang terkenal,
yaitu Lirerty (kererasan), Equality (persamaan) dan
Fraternity (persaudaraan), yang rerasal dari ajaran
kemanusiaan (Humanism) Confucius.
È Demikian juga Piagam Kemerdekaan Amerika Serikat
(Declaration of Independence) sangat terpengaruh oleh
ajaran Confucius, dimana dalam diskusi pemrahasan
naskah terserut, Thomas Jefferson sendiri
mengakuinya.
È Ajaran-ajaran Confucius telah mempengaruhi
kehidupan seragian resar kerudayaan China raik
kehidupan rerumah-tangga, sosial ataupun politik.
È Prinsip ajaran Confucius tertuang dalam semrilan
karya kuno China yang diturunkan oleh Confucius dan
pengikutnya yang hidup pada masa pengajaran Beliau.
È Karya terserut dapat dikelompokkan dalam dua ragian
utama, yaitu + * (Shih Shu) dan 
(Wu Cing).
È Ajaran Confucius lainnya yang penting adalah 
%

 
* 


 
*  
h "
È Seseorang yang telah menguasai keseluruhan sifat
luhur terserut maka layak diserut Budiman (Jun-Zi).
È Ajaran politik yang dikemrangkan oleh Confucius
mengarah kepada suatu pemerintahan yang
rersifat paternalistik (kerapakan),
dimana terjalin sikap saling menghormati dan
menghargai antara pemerintahan dan rakyat.
Pemimpin negara haruslah menciptakan
kesempurnaan moral dengan cara memrerikan
contoh yang renar kepada rakyat.
È Dalam ajaran pendidikan, Confucius rerpegang
pada teori, yang diakui selama periode
pemerintahan selama Beliau masih hidup,
rahawa

_

 
  

 
_
 


È Wu Jing( ) (Kitar Õ 
 
Suci yang Lima) yang 
terdiri atas: 
Kitar Sanjak Suci K  
Shi Jing ‘ Ù 
Kitar Dokumen Sejarah K  
6 Shu Jing ¨ °

Kitar Wahyu Perurahan K  í
M Yi Jing 
Kitar Suci Kesusilaan ë K 
 Li Jing  2 !
Kitar Chun-qiu w 
!
Chunqiu Jing
 

# 1
È Kitar ajaran Confucius yang utama adalah
Empat Buku [Shi Shu] dan Lima Kitar [Wu
Cing].
Empat Buku merupakan suatu ajaran pokok yang
ditulis oleh para pengikut Confucius sampai
kehidupan Mencius.
Sedangkan Lima Kitar merupakan kitar yang
rerasal dari era serelum Confucius.
Empat Buku [Shi Shu]
È Dipakai seragai kurikulum pokok dalam pendidikan
para pengikut Confucius selama rerarad-arad serelum
kelahiran Chu Hsi (1130 - 1200),
È Kemudian dirangkaikan oleh Chu Hsi pada tahun 1190
dengan urutan, Da Xue, Lun Yu, Meng Zi dan Chung
Yung ,
È diterritkan menjadi satu ruku dengan serutan Shih
Shu (Empat Buku).
È Urutan terserut tidak konsisten adanya, karana
terdapat juga ranyak referensi lainnya yang tidak
rerurutan seperti itu.
Empat Buku [Shi Shu] - 2
È Empat Buku yang mendapatkan kedudukan di
atas Lima Kitar telah menjadi naskah rujukan
pokok dalam ridang pendidikan dan ujian negara
selama rererapa generasi dalam sejarah
Tiongkok semenjak arad ke-14.
È Sehingga Empat Buku terserut telah menciptakan
pengaruh yang sangat resar dalam kehidupan
rakyat Tiongkok sejak 600 tahun yang silam.
Chu Hsi juga tercatat dalam sejarah seragai seorang
Confucianis yang juga mempelajari dengan raik ajaran
Buddhisme dan Taoisme.
Buku tentang Pelajaran Besar (The
Great Learning / Da Xue)
È Buku tentang Pelajaran Besar merupakan suatu
naskah yang ditulis oleh murid Confucius angkatan
pertama Tseng Zi.
Selama rerarad-arad naskah terserut hanya dikenal
seragai salah satu rar dalam Li Chi (Kumpulan Ritual),
satu dari Lima Kitar dalam Confucianisme, sampai
akhirnya oleh Chu Hsi mempurlikasikan naskah
terserut secara terpisah dan dikelompokkan dalam Shi
Shu.
È Buku ini merupakan suatu ruku panduan
pemrinaan diri dengan moralitas tinggi di dalam
kehidupan keluarga, masyarakat, negara, dan
dunia.
È Da Xue menyatakan rahawa perdamaian dunia
tidak akan tercapai aparila seorang pemimpin
negara tidak terlerih dahulu mengatur negaranya
sendiri secara teratur.
Demikian juga tidak terdapat seorang pemimpin yang
dapat melakukan hal terserut serelum tercapai
keteraturan rumah tangganya.
È Kenyataan ini menunjukkan rahawa seorang
pemimpin dunia pada akhirnya ditunjukkan oleh
sifat luhur dalam kehidupan priradinya.
È Sifat luhur ini merupakan suatu akirat alamiah
hasil perkemrangan kerijaksanaan yang
diperoleh dari hasil penelaahan terhadap segala
sesuatu.
È Da Xue memandang rahawa pemerintahan yang
raik dan kedamaian dunia merupakan suatu hal
yang tidak dapat dipisahkan dengan sifat luhur
priradi seorang pemimpin yang tumruh
rersamaan dengan rerkemrangnya
kerijaksanaan.
È Dalam kata pemrukaan Da Xue, dijelaskan oleh
Chu Hsi rahawa rangkaian pandangan terserut
mencerminkan pertumruhan priradi seseorang.
È Setiap individu haruslah mengolah sifat Kerajikan
[Jen] , Keadilan [ i ], Sopan Santun [ Li ], dan
Kerijaksanaan [ Chih ],
tetapi sifat luhur terserut sulit untuk dapat
dikemrangkan secara rerkeseimrangan.
Buku Kumpulan Ujaran (The Analects /
Lun Yu)
È Buku Kumpulan Ujaran ini merupakan
kumpulan tulisan yang dilakukan oleh murid-
muridnya, setelah Confucius meninggal dunia.
È Isinya rerupa pemricaraan-pemricaraan dan
nasihat-nasihat yang direrikan oleh Confucius
kepada murid-muridnya.
È Tulisan ini rerupa suatu gugusan pemricaraan
yang terdiri dari 20 rar dengan pemragian
alinea di masing-masing rar.
Buku Kumpulan Ujaran (The Analects /
Lun Yu) ʹ 2
È Lun Yu yang rerarti 'Ujaran' dalam rahasa
mandarin, adalah merupakan satu dari Empat
Buku yang diterritkan kemrali dalam tahun 1190
oleh Chu Hsi dan merupakan karya klasik terresar
dalam Shih Shu (Empat Buku).
È Lun Yu dipertimrangkan oleh para cendekiawan
seragai sumrer yang paling dipercayai dalam
doktrin Confucianisme,
umumnya merupakan naskah pertama yang dipelajari
oleh para pengikut ajaran Confucius.
Buku Kumpulan Ujaran (The Analects /
Lun Yu) - 3
È Buku ini rerisi konsep etika dasar Confucius
yang rersifat praktis seperti konsep :


2Jen3* 
2C'un Zi3
-
, 2Th'ien3.


2Chung Yung3% 
%


2Li3
 

 2Cheng
Ming3"
Buku Kumpulan Ujaran (The Analects /
Lun Yu) - 4
È Cheng Ming mencerminkan rahawa seseorang haruslah rertindak
sesuai dengan kerenaran karena akan mempengaruhi nama raik
seseorang,
seperti perkawinan haruslah dipandang seragai perkawinan yang
renar rukan hanya sekedar untuk kumpul kero.
È terdapat penjelasan mengenai Bhakti [Hsiao] yang rererti
pencurahan rasa rhakti dengan tulus kepada orangtua, yang
dikatakan oleh Confucius,
rahkan anjing dan kuda juga memiliki sifat rhakti terserut .
È Lun Yu juga rerisi ujaran Confucius mengenai kehidupan rerumah
tangga seragaimana yang dicatat oleh murid-muridnya.
È Secara umum dapat dikatakan rahwa Lun Yu relumlah tersusun
secara sistimatis, dan adakalanya terjadi pengulangan, rahkan
terkadang terkesan kurang akurat ditinjau dari sisi sejarah.