Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

14.Bahagian Pendidikan Guru. 10. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 6. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 8. 3. 2. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. 19 29 33 38 9. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 4. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Struktur Program. 7.

Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Justeru. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. pela tikan tenaga pengajar. Matriks Hasil Pembelajaran. Di samping itu.Bahagian Pendidikan Guru. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Kementerian Pelajaran Malaysia. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Sekian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Sinopsis Kursus. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Agihan Kursus Mengikut Semester. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Pengenalan. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan .

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .Bahagian Pendidikan Guru.

responsif. holistik dan bersepadu . Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. relevan. futuristik.Bahagian Pendidikan Guru.

jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´.EIU.Bahagian Pendidikan Guru. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian . iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. iii. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Aktiviti Kokurikulum. Buku Panduan PISMP | 8 . iv. Kementerian Pelajaran Malaysia i. kemahiran. v.ESD (UNESCO) y Kurikulum. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii.

Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. e. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). internship. Menggunakan pelbagai mod. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. bahan. f. c. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). pentaksiran prestasi ( performance assessments).Bahagian Pendidikan Guru. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. kajian kes. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. latihan industri.kerja kursus. d. dan tugasan. penyelidikan tindakan. penilaian tugasan terarah. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Penggunaan Unit Plan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Portfolio Pembelajaran. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. praktikum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. b.

Buku Panduan PISMP | 10 . struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan.Bahagian Pendidikan Guru. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. hasil pembelaj aran. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.

Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN. MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 .Bahagian Pendidikan Guru.

mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu.Bahagian Pendidikan Guru. iii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. sosia l. bahan kurikulum. iv. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. vi. memiliki dan menampilkan nilai. v. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun.Sebagai prasyarat. budaya. pentaksiran. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. psikologi. etika. kemahiran. dan etika profesional keguruan. Buku Panduan PISMP | 12 .

Bahagian Pendidikan Guru. STRUKTUR PROGRAM. Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 .

Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. praktikum. Setiap semester mengandungi 20 minggu . Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Bahagian Pendidikan Guru. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka.sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.yang mencakupi teori dan amali.

dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.Bahagian Pendidikan Guru. 86 (65%) 3. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 1. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. kemahiran generik. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Major. dan Amalan Profesional. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.

SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . praktikum. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).Bahagian Pendidikan Guru. PBSdijalankan selama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Kementerian Pelajaran Malaysia program. dan internship.manakalainternshipselama 4 minggu. .praktikum 24 minggu. sejumlah 24 kredit.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Bahagian Pendidikan Guru.Unit Beruniform II Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum .

semester yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Guru. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 .

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia 1.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 .Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 .Bahagian Pendidikan Guru.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.

Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11.

Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 .

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .Bahagian Pendidikan Guru.

Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 . Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.Bahagian Pendidikan Guru. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1.

Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers. Buku Panduan PISMP | 31 . Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Fractions.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 32 . Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.Bahagian Pendidikan Guru.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 . Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1.

Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . . Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

proses akreditasi. dan tidak bersemuka. dan peperiksaan luaran. proses validasi. penguasa ilmu yang mantap. bersemuka. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Satu garis . terarah kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. mengumpul. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. pendidik yang inovatif. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Buku Panduan PISMP | 39 .Bahagian Pendidikan Guru. dan penilaian kendiri.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

dan menulis pelbagai penulisan.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan. jenis-jenis soalan. tatabahasa. membaca. Sentence Types. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). kemahiran mendengar dan bertut r. development process. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. Islam dalam tamadun Melayu. membaca. bertutur. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Indian and Japanese). Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam in the Malay Civilisation. It builds further on parts of speech and the language skills. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. This will enable learners to become proficient language users . WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. dan proses pembangunan negara. Reading Skills.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . Chinese. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. isu-isu kontemporari. Listening and Speaking Skills. prominent figures of the Islamic civilisation. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Parts of Speech/Word Classes. dan kemahiran mendengar. Types of Questions. India dan Jepun). contemporary issues. Islam Hadhari. Tenses. Islam Hadhari and nation .Bahagian Pendidikan Guru. jenis-jenis ayat. interaction among various civilisations (Malay. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. It focuses on the English Sound System. Cina. This course focuses on the introduction of civilisation. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. tokoh -tokoh tamadun Islam.

development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. Focuses wil be on reading. The topics discussed are problem solving. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. visual arts. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. pengukuran.pemilihan.Bahagian Pendidikan Guru. seni visual. reading and writing in musiceducation. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . reading and writing remedial basic skills. pendidikan jasmani dan kesihatan. da juga analisis data dan interpretasi. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. pembinaan. operation and computation. and physical education and health science selection. operasi dan pengiraan.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. kesedaran ruang.strategi pengajaran dan pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory. measurement. and also data analysis and Interpretation. its relationship with teaching and learning. types of reading and writing basic skills activities.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. spatial sense.andwriting remedial on teaching and learning strategy.

penubuhan unit-unit kokurikulum. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. exposure to basic skills in music. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. movement and visual art which will enhance the teaching . This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relations. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. . Pendedahan kepada asas Muzik. expression. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Buku Panduan PISMP | 43 . It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. and the role of government and society. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. sistem fail dan surat menyurat . pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. kecerdasan pelbagai. ekspresi. Malay pluralistic society.learning process of various subjects at the primary level. masyarakat pluralistik Alam Melayu. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. economy development in ethnics relatio in Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. konsep-konsep asas hubungan etnik. religion and ethnics relations. agama dan hubungan etnik. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. inquiry and multiple intelligences. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. constitution in ethnics relations in Malaysia. inkuiri dan . pengelolaan aktiviti.

filing system. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. pengenalan alatan. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum.Bahagian Pendidikan Guru. sejarah dan undang -undang. mengetahui. management of meeting and budget.planning and camping. disiplin dan kerohanian. pengukuhan kemahiran dalam permainan . pengurusan ukuran balapan dan padang. pengurusan pasukan. pengelolaan kejohanan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. latihan dan taktik permainan. organizing of activities and competition. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. This course focuses on the history of uniform unit. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. perlembagaan unit beruniform. management and administration. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. setup of cocurriculum unit. management of court / field and team and organizing competition. struktur dan organisasi. and official function. asas kawad kaki. Buku Panduan PISMP | 44 . knowing. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. introduction on equipment. gelanggang dan undang -undang permainan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. marching. principles of first aid. asas pertolongan cemas. games enrichment. court and rules and regulation of games. structure and organization. constitution of uniform units. training and tactical of games. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . discipline and spiritual. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.

Bahagian Pendidikan Guru. basic skills. rules and regulation. preparation. dan berdaya saing. history. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. organizing competition. berdaya maju. Buku Panduan PISMP | 45 . kemahiran asas. history. pengkelasan persatuan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. development and importance. This course focuses on the introduction and concept of society. pengurusan. pelaksanaan dan penilaian projek. track events. berdaya tahan. field event. team management. classification of society. management in measurement of track and field events. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah. implementation and evaluation of project. persediaan. management. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan.

berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. It focuses on putting up a camp. aktiviti kerohanian/moral. Students are exposed to the skill of planning. exploration and orienteering. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. latihan dalam kumpulan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. guru dan akauntabiliti profesionalisme. speaking skills. khidmat pendidikan kepada komuniti. protocol. The course emphasises on the balanced teacher self development. interaksi dengan komuniti setempat. Malaysia cergas dan patriotik. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. managing camps. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. effective listening. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. persembahan kumpulan dan refleksi. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. tertib di meja makan. jenis khidmat kemasyarakatan. aktiviti kemasyarakatan. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. water activities. managing official ceremonies and dressing code. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.Bahagian Pendidikan Guru. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. kesantunan berbahasa. tazkirah/aktiviti moral. mengendali dan menghadiri bengkel. This course is a four days camping programme. kembara dan orienteering. teacher relationship with community and honesty. proressive and resilient. groupwork and reflection. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. aktiviti di air. organising and attending workshops. table ettiquette. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 .pengucapan awam. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. kemahiran mendengar secara efektif. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. public speaking. guru dan hubungan dengan komuniti. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. moral activities. training in groups.

benchmark leadership characteristics. kreatif dan inovatif. kembara sosial. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. tema bengkel. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. school organisation. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. innovation. Surat Pekeliling Ikhtisas. reflection. benchmarking visits. raising the flag. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. jenis khidmat kemasyarakatan. administering post inventory test of self direct search. The focus of the course is related to workshops. This course aims to upgrade continuos self professionalism. inventori konflik.Bahagian Pendidikan Guru. khidmat pendidikan kepada komuniti. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interaction with excellent teachers. iklim sekolah. interpretation of test. interpretasi dapatan ujian. Pekeliling Perkhidmatan. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. lawatan b enchmarking. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). Act 550 (1996). pengurusan sekolah. profesional circulars. ciri-ciri kepimpinan. Akta 550 (1996 ). infrastructure and school curriculum infostructure. finding. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . workshops theme. Buku Panduan PISMP | 47 . benchmarking. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. professionasme commitment reports and reflective evaluation. mandat. students are exposed to teachers and law mandate. professional. school climate. refleksi. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. moral acitivities. interaksi profesional dengan guru cemerlang. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. service circulars. conflict inventory. inovasi guru cemerlang.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. Western and Eastern philosophy of education. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. different stages of development. implikasi faktor perbezaan individu.Bahagian Pendidikan Guru. implications of individual differences. historical development of the Malaysian education system. factors that influence the development of the child. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course consists of the development of Islamic. development of children with special needs. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. This course encompasses the child¶s learning environment. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. model model pengurusan disiplin. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. pelbagai teori pembelajaran. This course encompasses the developmental process of a child. motivasi. the National Philosophy of Education. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. various learning theories. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications on teaching and learning. prinsip-prinsip asas perkembangan. basic principles of child development. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the underpinning theories of child development. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia.

EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. learning styles based on different multicultural aspects. teori. management of educational media and resources. selection. the roles of teachers in classroom management. production. penghasilan. This course discusses concepts. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. theories. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. integration of information and communication technology in te ching and a learning. matlamat. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. utilization and evaluation of educational media. practices and development of educational technology. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. models of discipline management. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. pengurusan media dan sumber pendidikan. peranan guru biasa sebagai pembimbing. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. multicultural relationship skills and issues. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. application of technical skills in using various instructional media. pemilihan. kemahiran berkomunikasi. communications skills. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 .Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan dan penilaian media pengajaran. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas.

Buku Panduan PISMP | 51 . teachers and ways to overcome. teacher politeness. early symptoms of emotional disturbances amongst students. ethics and accountability. characteristics of a teacher as a professional. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. etika. akauntabiliti dan kesantunan guru. innovation and managing educational changes. roles of ordinary teachers as guidance teachers. leadership and roles of teachers. This course discusses the concept of a profession. kepemimpinan dan peranan guru. types of guidance and counseling services.Bahagian Pendidikan Guru. This course discusses educational issues and current challenges. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. stages of teacher development. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. needs. peringkat perkembangan guru. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .

approach. penilaian. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian kemahiran bahasa. dan menulis). and writing). dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. and psychomotor. g rammar and language skills evaluation.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. dan pengukuran. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.skills mapping.concepts of teaching strategy. evaluation. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. konsep strategi. dan tatabahasa. theory of cognitive. teori-teori kognitif. dan teknik pengajaran. pemarkahan dan markat.kaedah. affective. types and method of language evaluation. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.pendekatan. and technique. and implementing the micro and macro teaching. pembinaan ujian.the writing of teaching steps. testing development. membaca.fokus utama dan sampingan.added value skills. afektif. pendekatan.micro and macro teaching. 5P concepts. and measurement.pengisian kurikulum.Bahagian Pendidikan Guru.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . and language system. dan psikomotor.main focus and secondary focus. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah.pemetaan kemahiran. kaedah. pengajaran mikro danmikro. penulisan langkah pengajaran. marks.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.curriculum content.konsep 5P. dan sistem bahasa. This course describes the concept and principles of testing.language skills (listening and speaking. reading.kemahiran bernilai tambah. testing specifications schedule and its construction.

laman web. linkage within resources. This course elaborates on Malay language skills. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. objective. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. methods.constructing and using language skills teaching aids. animation in presentation. penggunaan alatpengarangan. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. perpautan antara bahan. dan rasional. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and techniques of teaching language skills.approaches. organisation and strategies in normal and special class preparing .variasi bahasa. selection of internet resources. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. and rational.faktor luaran.preparation ofl language skills teaching plan. teaching of Malay language through video conferencing. on -line teaching resources editing. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. dan tapak pembelajaran. animasi dalam persembahan bahan. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. on-line and off-line learning. website. usage of writing tool. pemilihan bahan internet. model perpautan dalam penyusunan bahan.peraturan paradigmatik.stilistik.Bahagian Pendidikan Guru. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. objektif. This course describes the usage of internet. session. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . using Malay language in internet. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. link model in organising resources.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 .sifat bahasa. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. learning homepage. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line.

frasa kerja. Buku Panduan PISMP | 55 . verbs. jenis kata adjektif.hurufhuruf dan simbol fonetik. dan pembentukan kata baru.external factor. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. golongan kata. and the formation of new words. Malay language word form. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang .Bahagian Pendidikan Guru.language characteristics. merangkumi susunan konstituen frasa nama. adjectives. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns.fonem. segmental phoneme.pronunciation and syllables transcription. and functional word class. ayat dasar. and standard pronunciation. bentuk perkataan bahasa Melayu . This course explains what syntax is. ayat inti. and sentence construct processes. imbuhan dalam Bahasa Melayu. adjectives. types of words. sentences in Malay language including phrase. fitur makna. dan kelas kata tugas.linguistic developement history. kata adjektif. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. adjectival phrase.stylistic. It encompasses the noun phrase. verbs. golongan kata kerja. ayat majmuk.articulation and articulators. affixes in Malay language. ayat tunggal.paradigmatic rule.pronunciation and syllables exercise. fonem segmental. artikulasi dan articulator. complex sentences. teori pembuktian. makna ayat. and scientific Malay language. ketaksaan dan kekaburan makna. kata kerja. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. compound sentences. frasa sendi nama. perubahan semantic. verb phrase. dan proses penerbitan ayat.phoneme.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. frasa adjektif. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. dan sebutan baku.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan.language variation. fonem suprasegmental.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. makna leksikal. clause. and prepositional phrase constituent order. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama.linguistic structure. This course elaborates on phonetic and phonology theories. klausa. pronunciation and syllables in Malay language. simple sentences.alphabert and phonetic symbols. super segmental phoneme.

sistem ejaan jawi bahasa Melayu. sosial. penyebaran laporan/artikel. consideration to be taken during data collection. skema tatacara pembentukan istilah. data analysis. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. kaedah analisis data. lexical and contextual . kebudayaan Melayu (dari sudut politik. data analysis methodology. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . jenis penyelidikan di sekolah. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . This course elaborates on various research methods in education types of . the Jawi spelling system. peristilahan. strategi pengumpulan data. dictionary skills and the translation skills. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. terminology and terminology construction schedules . ideomatic meaning. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. education research report and procedure action research . Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. report/article writing. and short forms. semantic change. proof theory. lambang. research in school. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. This course elaborates on semantic feature meaning. sumber istilah. types and proposal. dan ekonomi). Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. data collecting strategy. and report/article distribution. Perkamusan. pertimbangan semasa mengumpul data. dan ejaan. masyarakat.Bahagian Pendidikan Guru. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. meaning. . dan Terjemahan (History of Malay Language Development. ambiguity and vague meaning. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Buku Panduan PISMP | 56 . analisis data menulis laporan/artikel dan . singkatan. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. symbols. jenis dan cadangan kajian.

BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. children and adolescent literature. writing report/article. sastera bandingan. mengumpul data. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. This course elaborates on concept of culture society.ke penentuan rancangan tindakan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. sastera kanak-kanak dan remaja. comparative literature. and economic aspects). the Malay culture (from . collecting. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . social. kajian tindakan. and national culture.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. learning techniques and activities. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. and interpreting data. menulis laporan. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. menterjemah data. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . analising. printing and distributing action research findings. political. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. 5. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. cosmology. organising action research seminar and . external influence in Malay society Malay . menganalisis data. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. and primary school literary texts appreciation.

membaca dan menulis. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. and classification. reading. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. verb and articles along with the changing of every class of words. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences.Bahagian Pendidikan Guru. bertutur. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. membaca dan menulis. This course discusses on the methodology of teaching listening. describes the teaching steps for every skill elaborates . bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . tujuan. speaking. reading. bertutur. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. aims. noun. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. and writing. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. importance. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . practical methodology in writing Khat and dictation. discusses every component of the language skills including concepts. dan pengklasan b setiap kemahiran. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. kepentingan. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. speaking. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. and writing skills.

This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.Bahagian Pendidikan Guru. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . Adding to teaching syntax techniques. followed by its three main components which are divided into Bayan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. kaedah. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. This course also explains several approaches. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . approaches. awzan sarfi. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. Ma¶ani and Badi¶. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. kata terbitan. Emphasis on the rootwords. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored.

kombinasi penggunaan buku teks. Abbasy and Modern types of . literature. Umayyad. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . combination of using text book. outcome of selected anthology of several poets. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. application and management of teaching and learning. early Islam. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. tema. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. zaman Bani Umaiyah. Jahily. prose and poetry. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. keistimewaan. kesan. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . criteria¶s. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. preparation of teaching and learning resources. bahasa Arab berbantukan komputer. multimedia terminology in Arabic.curriculum specifications. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. computer axisted learning in the teaching of Artabic. This course discusses details syllabus contents . hasil-hasil karya penyair. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. themes. sumber puisi atau prosa tersebut . penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. orators and writers for every single period. im pacts of contemporary societies and sources of each type.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. aplikasi perisian.

dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. This course exposes students the terminology of. assessment. mingguan an semester d mengikut format yang betul. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. pengukuran. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. ciri-ciri pentaksiran yang baik. cara menyediakan rancangan pengajaran harian.Bahagian Pendidikan Guru. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. application of appropriate techniques. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. prinsip -prinsip asas penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. evaluation and examination of Arabic language. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.

vowel and consonant. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. phoneme. second and foreign languages communicative competency . It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. analyzing and interpreting the research data. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. syllable and word. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. asas penyelidikan pendidikan . This course involves skills of carrying out an action research in a school. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. monem. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. bahasa kedua dan bahasa asing. sistem perkamusan Arab. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. sukukata dan kata. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. morfem. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. implementing the res earch. 3. monomer.Bahagian Pendidikan Guru. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries.

dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. dan konsep pengajaran . penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. principl s and objectives of teaching Chinese e language. This course discusses the concept. kosa kata. sentence structure. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. vocabulary. Hanyu Pinyin. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. the verbal and non-verbal communication skills. writing reflections and understanding micro teaching concepts. the roles and ethics of language teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. jenis -jenis ayat dan retorik. ciri-ciri. teknik soal jawab. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. phrases.preparng and i using teaching aids. the theories of acquiring language skills. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. lesson planning. mikro. dan peribahasa. teori pemerolehan bahasa. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. types of sentences and rhetoric. termasuk konsep. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. komponen ayat. frasa. pelbagai pedagogi. and idioms.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. penulisan rancangan mengajar refleksi.Bahagian Pendidikan Guru. questioning techniques. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin).

characteristics. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . characteristics. genre and historical development of children literature. and historical development of prose. This course covers the methodology in learning. This course comprises of definitions. Teaching-learning methods are also introduced. Texts from different types of prose are selected as basic reading .and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 .Bahagian Pendidikan Guru. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan.

Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. principles. roles. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. characteristics. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. methods. ciri-ciri. Selain itu. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. functions. This course will delve into the concepts. matlamat. Learning theories such as constructivism. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. proses pelaksanaan. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 .Bahagian Pendidikan Guru. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. peranan. implementation. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. h This course covers the teaching-learning methodsof reading. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. This course comprises of the basic concepts. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR.

implementing the research. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. various characteris tics and historical development of poems. This course comprises of definitions. Each topic will be followed by micro teaching. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dipilih sebagai bacaan asas. dan Sanqu. are selected as basic texts. Ci and Sanqu.e. analysing and interpreting the research data. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. and documenting the action resea findings in a rch report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. iaitu Shi. Distinctivepoems of three different types. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Shi. i. This course covers the basic techniques in writing skills. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. Ci. preparing the table of specification and analysingtest results. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro.

4. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing.Bahagian Pendidikan Guru. novels and dramas are selected as reading texts. This course encompasses definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. Distinctive texts of different short stories. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. fiksyen. fictions. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. characteristics and historical development of novel and drama. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

definisi ilmu linguistik. kajian fonologi bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. the definition of linguistics. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. This course exposes students to various theories. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. morphology system. kaedah. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil.Bahagian Pendidikan Guru. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. aims to enhance students knowledge ofPhonology. sistem fonem bahasa Tamil. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. Pendedahan juga diberi tentang teori. articulations. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. keperluan sukatan. sistem morfologi. there will ng. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. tempat atrikulasinya. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. It exposes students¶ to the theory. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language.sistem bunyi vokal. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. konsonan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa.

penggunaan bahasa.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Solliyal and Thodariyal. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. aspek bacaan luas. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. Emphasis is given to inductive. With the exposure. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . Solliyal dan Thodariyal. It discusses the theory.Bahagian Pendidikan Guru. they are expected to produce various creative texts of their own. pelbagai genre penulisan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.

seperti sajak. and activities and resources for teaching literature. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. This course focuses on the various genres relating to children. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . It discusses the importance of creative Tamil literature. cartoons. children¶s literature. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. Topics include appreciating poetry. In addition. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. caricatures. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. Besides looking at themes. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. approaches and strategies of teaching literature. kepentingan dan peranan berita. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. sastera kanak -kanak. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years.Bahagian Pendidikan Guru. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . puisi. poetry in motion and folklores. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. tersirat dalam puisi klasik. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. constructing the JSU. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. prosedur pentadbiran peperiksaan. authors and themes and analysis of epics. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. Topics discussed include the history of classical poems. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. µAniyiyal¶. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. developing the marking scheme and the administration of examinations. aniyiyal dan yaappiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . mengapresiasi keunikannya. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan .Bahagian Pendidikan Guru. analyzing items. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 .

n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. implementing the research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. and documenting the action research findings in a report or article. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. In addition. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. 5. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. the authors and themes. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan .analysing and interpreting the research data. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. dan sosio budaya masa kini. post independent era. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. This course provides introduction to Social Studies. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. zaman selepas kemerdekaan. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. and the national education policy amendment in historical development of the nation. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. ekonomi. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. pre independent era. kaum. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. and the concept of unification in the society. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. multi-disciplinary in Social Studies. thematic strands approaches in Social Studies. ethnics. zaman sebelum kemerdekaan. Kepelbagaian budaya. dan penyatuan masyarakat. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. kawalan sosial. social control. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. economic and socio cultural of development. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. Multi cultures.

t Through project work. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik.Bahagian Pendidikan Guru. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. power. comparison different types of government. kedaulatan. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. politics. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. kuasa dan autoriti. human interaction with nature. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. Students are also required to carry out practical activities for this course. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. interaksi antara sistem fizikal interaksi . sovereignity. doctrine of power. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. differentiate political science. politik. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. . and politics and government in Islamic perspectives. doktrin pengasingan kuasa. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. the nation. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. and authority. education for sustainable development and education for international understanding. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. and education for sustainable strategis in Social Studies. kewujudan negara.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 .Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 6. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

meters and note values. triads. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. melodi. minor and chromatic scales and compound intervals. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. peraturan pengharmonian. melodies. In this course. arpegio dan kord. compound and irregular time. pembentukkan kaden. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. pembahagian masa tak sekata. alto and tenor clefs. meter dan nilai not. This course also focuses on sight singing. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. klef alto dan tenor. kaden dan irama. In the sight si nging section. tidak lazim. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. It consists of listening to intervals. skel-nada major. Topics given focus here are meters in simple. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. irregular meter. chords and cadences. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. rules of harmony. irregular time division. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. triad.Bahagian Pendidikan Guru. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. major. kord. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.

fungsi muzik dalam pendidikan. importance of music. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. In addition. psikologi. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. sociological and psychological factors that affect music education. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.Bahagian Pendidikan Guru. arpegio. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. aims and the functions of music in education. g progression and chord progession in fifths. philosophical implications. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1.kord pengaplikasian teori. faktor-faktor sosiologi. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. arpeggio and chord playing. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. students use melodic decoration in their music composition. matlamat. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima.

teknik bermain rekoder soprano. latihan aural. plucking and strumming style. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. chords and musical concepts. petikan dan cara µstrumming¶. playing the guitar while singing. MZP3108V Alat Muzik Utama . MZP3108G Alat Muzik Utama . playing with different rhythm. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. Students also develop listening skills through aural guitar playing. bermain gitar sambil menyanyi.a variety of singing repertoire including two part singin singing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom.lagu lapisan. bermain pelbagai rentak. dan konsep muzikal. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. g. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. teknik pengendalian alat iringan.Bahagian Pendidikan Guru. aural practices. preparation and arrangement of percussion scores. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . Memperkenalkan kord. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . playing a wider repertoire. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. bacaan not. reading of notes. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Focus is on posture. This course caters to students without knowledge in guitar playing.

This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. broken chord. irama. bes alberti. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. kaden. triad. chords. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. triads. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. play block chords. kord. o broken chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chord. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. melodies. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . It involves aural studies in intervals. cadence and rhythm. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. mel dy improvisation.Bahagian Pendidikan Guru. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. melodi. latihan dalam permainan iringan kord blok. alberti bass.

Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. strumming style with different rhythm and chords. kemahiran membuat persembahan. petikan dan cara µstrumming¶. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. This course is a continuity. In addidtion. artikulasi.In the teaching and learning of music in the class room. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3112V Alat Muzik Utama .Bahagian Pendidikan Guru. rhythm. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . dinamik. to reinforcement. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. latihan aural.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. dynamics and performance preparation. aural. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. MZP3112G Alat Muzik Utama . students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. Emphasis is on style development. bacaan not. rentak.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. sight playing and a variety in repertoire. permainan alat muzik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . plucking. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. progressing to level two in piano playing techniques. articulation. pelbagai rentak dan kod. nyanyian lagu.

This course discusses the primary school music curriculum. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Students¶ present their respective music composition present during this course. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. This course is a continuity from course vocal 1. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. planning and writing the year plan. ciptaan ensembel rekoder . MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan.Bahagian Pendidikan Guru. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. It comprises of preparing. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course exposes students to the compositional devices in music education. primarily onthe KBSR music education syllabus. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus.

MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . rentak.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Style. articulation. dinamik. Zapin dan walking . MZP3115V Alat Muzik Utama . Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. rhythm. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. sight playing and a variety in repertoire. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. rentak. artikulasi.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. dinamik. Students are guided in these 3 components throughout the course. dynamics and complex skills are developed as the course advances. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rhythm. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.permainan piano dalam rentak Inang. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Style. MZP3115G Alat Muzik Utama . Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . artikulasi. Zapin and walking bass rhythms. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. articulation.

choral vocal music and solo instrumental music. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro.music genres materials are selected from traditional classic music.Bahagian Pendidikan Guru. amalan refleksi . planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. bengkel. Muzik Ensembel Sosial Popular. practice to reflect and write on the work carried out. workshops and practical experiences. Muzik Ensembel Lain. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo .Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. langkah-langkah pengajaran makro. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. This course focuses on macro teaching sessions.genre. On this higher level. piano playing techniques. Music in the form of dance. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Bentuk Tarian Utama. MZP3118G Alat Muzik Utama . video watching or live performances. analisis skor.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. perancangan sesi pengajaran makro. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji. students are exposed to different music genres through listening activity. dan pengalaman praktikal salah satu genre. score analisis. sight playing and a variety in repertoire.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. ³Popular social´ ensemble music. planning of macro teaching sessions. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.

memimpin. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. teknik persembahan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. his course focuses on students¶ T participation in three components i. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . conducting and attending program concerts/performance.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. instrumental ensemble. This course focuses on vocal diction techniques. Students are introduced to self access and group learning approach. MZP3118V Alat Muzik Utama . Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. In this course also. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan.e. lawatan ke program konsert/persembahan. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player.Bahagian Pendidikan Guru.

Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama .Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Japan. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Baroque. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. karya dan stail dengan lebih mendalam. ekspresi dalam pelbagai dinamik. genre. romantik. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Klasik. Romantic. Romantik. Thailand and Africa. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance.Bahagian Pendidikan Guru. classic. Barok. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. discussions are held to analyse aspects of music genre. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Classical. India. Abad ke 20 dan Jazz. romantic and the 20th century eras with different music genres. klasik. MZP3121G Alat Muzik Utama . Jepun. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. India. 20th century and Jazz eras. genre and compositional styles.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. styles and composers music scores from Renaissance. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 .

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the role of technology and music software in the production of music composition. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MUSIC ACE. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan.Bahagian Pendidikan Guru. mplementing the research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. analysing and i interpreting the research data. 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. and documenting the action research findings in a report or article. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom.

aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aesthetics.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Emphasis will be on the aspects of observation. kreativiti.Bahagian Pendidikan Guru. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. Jepun dan Barat. China. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. This course covers the developmental stages of children visual expressions. This course covers the concepts. exploration and appreciation of art works. principles of design and compositions in art works of various cultures. estetika dan ekspresi visual. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. distinguished educationist and researchers in children¶s art. India. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. stimulus and factors that affect children¶s art. developmental stages of children¶s art. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. konsep kraf. art of various cultures. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. children¶s creativity and ima ginations. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. creativity. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. and visual expression. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists.

persediaan mengajar. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. peranan guru PSV. resource and teaching aid management. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. the 5P concept. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. lesson planning. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. objektif kurikulum. huraian sukatan pelajaran. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. the importance of curriculum development. management of outdoors and indoors activities. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. konsep 5P. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. specifications of the syllabus. the roles of the PSV teachers. bahan. Pattern-Making and Designing.Bahagian Pendidikan Guru. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. Penekanan diberikan kepada matlamat. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Membuat Corak dan Rekaan. subject matter. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. that is: Drawing and Picture Making.

teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan.Membentuk dan Membuat Binaan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teaching and learning resources. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. This course covers the approach. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan.Bahagian Pendidikan Guru. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. strategy. introduction to tradisional crafts. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. mengenal kraf tradisional. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. sumber pengajaran dan pembelajaran. strategi.

application of ICT in teaching and learning PSV. tujuan pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). aims of assessment in VAE. bentuk pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. oriental art.. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . oriental art. apresiasi karya seni barat. presenting and exhibiting multimedia art works. peraturan memberi markah. seni oriental. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia.Bahagian Pendidikan Guru. seni oriental. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). jenis -jenis pentaksiran. western art. kaedah pentaksiran PSV. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. methods and forms of assessment. Practical aktivities cover the use of multimedia. This course covers the introduction to the art history in western art. marking schemes. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). evaluation of art works and evaluation of portfolios. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. types of assessments. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. considerations and perceptions in drawings. pelbagai fungsi lukisan. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. drawing techniques. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. merancang projek seni. alat dan bahan. implementing the research. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. implementing art projects. analyzing and interpreting the research data. pendekatan dan kaedah melukis. management and organisational process of art projects. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . This course covers the types of drawings . Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. making feedback reports and taking further actions.Bahagian Pendidikan Guru. planning art pr ojects. various functions of drawings from various genres and culture. This course covers the management and organisation of arts projects. melaksanakan projek seni. tools and materials. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. teknik menghasilkan lukisan. approaches and methods. and documenting the action research findings in a report or article. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . 8. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. lesson planning and teaching -learning of al Quran. and the implementation of ³j-QAF´ program. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. It also discusses the strategy. approach. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. This course focuses on introduction to Al Quran education.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. The course focuses on strategy. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. This course discussed the Islamic education development. Kursus ini juga membincangkanstrategi. the new and old curriculum comparison analysis. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. memorizing and interpreting of the Quran verses. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. pendekatan. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the usage of text books and Teachers Guide Book. application µtajwid¶ rules in reciting. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.

lesson plans and . a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. lesson plansand teaching practical. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. penyediaan rancangan. and teaching practical. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans . teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru.

It also discusses the teaching strategies. building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and .It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. macro teaching concepts.Bahagian Pendidikan Guru. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pendedahan secara amali penulisan khat. kemahiran asas. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. basic skills. according to the Islamic education syllabus for primary schools. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. perancangan dan amali. . planning and practical. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. The course emphasizes on topic selecting. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. dan moden. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. The course focuses on the content analysis on µJawi¶. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. kajian teks jawi klasik. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. lesson plans .

tables of specification. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 .a. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.w. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. and PAFA assessment. kehidupan. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. bentuk dan bidang penilaian. and Islamic Education Managements in Malaysia. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. types and field of testing. Islamic educators. assessment and evaluation in Islamic education. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. perkara -perkara yang membatalkan iman. and other related issues. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. their main topic of discussions. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). The course focuses on concepts. It also discuss topics related to item building. pengukuran.Bahagian Pendidikan Guru.¶s special traits. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. the impact of faith in life . measurement. dan Penilaian PAFA.a. The course focuses on the ³dakwah´..

Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. animal slaughtering. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. The course focuses on Usul Fiqh studies. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.Bahagian Pendidikan Guru. Islamic economy and management of properties in Islam. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. implementing the research. sembelihan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. 9. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. methodology in fiqh. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. analyzing and interpreting the research data.

This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 .kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. The to pics are basic movement concept. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. kemahiran acara balapan. training principles of physical fitness. permainan kanakkanak. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. training methodology for physical fitness. children¶s games and techniques. teaching and learning of bacis movement.Bahagian Pendidikan Guru. the component of health related fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. periodisation of training and effects of training on physical fitness. kemahiran acara padang. training schedule of physical fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. the acquiring of skills in the track and field event. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course stress on rules and regulations. pengurusan. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. jadual latihan kecergasan fizikal. This course includes concepts and definition of total fitness. model Bunker and Thorpe 1982. motorrelated physical fitness componen. physical fitness and the importance of physical fitness.

individual differences and capabilities. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. keselamatan renang. adipose tissue and body composition. attention¶ dan prestasi. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. human information processing. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. aktiviti fizikal dan sukan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. evaluation. This course includes the definition and concept of growth. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang.Bahagian Pendidikan Guru. koordinasi. structure and the organisation of society. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. maturation and physical performance. asas terjunan. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. penilaian. maturation and motor learning. somatic growth. motor learning. basic teaching and learning methodology of swimming. perbezaan individu. kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. This course to expose students to various swimming skilss. maturation and factors that influence growth. maklumbalas. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. motor control. pemprosesan maklumat. struktur dan orag anisasi persatuan. tisu adipos dan komposisi badan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. µ kawalan motor. pembelajar an motor. feedback. retention and transfer of learning. pertumbuhan somatik. kematangan. kematangan dan pembelajaran motor. coordination. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. attention and performance. swimming safety. kematangan dan prestasi fizikal. functional development.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.sistem penghadaman.sistem respirasi. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.digestive system. selular dan tisu organisma. pengelolaan. history and literatures of outdoor education. pengurusan. aims. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.nutrition and metabolism as well as urinary system. recreation and leisure. concepts.lymphatic system and immunity. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. rekreasi dan kesenggangan. Heart.respiratory system. administrating and organizing. . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. aspects of managing.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.sistem otot.nervous system.endocrine system.sistem integumentari.blood. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. penganalisisan perlakuan.skeletal system. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the .sistem rangka. Integumentary system. cellular level and tissue level of organisation. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.sistem endokrina.muscular system. planning. managing. This course covers the philosophies. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 . This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology .sistem saraf. pengelolaan dan pentadbiran. perancangan.blood vessels and circulation. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.saluran dan peredaran darah. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa.jantung.chemical level. objectives. keselamatan murid-murid.sistem limfatik dan imuniti. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . konsep. .darah.

The aspects of managing. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.pengurusan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.kepentingan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. administrating and organizing. penganalisisan perlakuan.analyzingperformance. pengurusan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the importance of physical education. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.Bahagian Pendidikan Guru. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. administrating and organizing. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. the interpretation of curriculum. analyzing performance. This course includes the history and development of physical education in Malaysia.pengelolaan.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. penganalisisan perlakuan. criteria in choosing physical education acitivities. the aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. sukatan dan tafsirannya.

pengurusan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. managing tradisional games. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . This course discusses the management and administration of physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pengurusan permainan tradisional. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. values and ethics in sport. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sports development programme. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. penganalisisan perlakuan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.aspek pengelolaan. issues in sport. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. administration of national and international sport agency. analy zing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. managing physical education and sport. the interpretation of curriculum. undang-undang dan pentadbiran sukan. laws and administration of sport.the aspects of managing. administrating and organizing. isu-isu dalam sukan.Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis given to the concepts of physical education.

Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. This course includes the concept of test. physical education and sports. pemilihan jenis -jenis ujian. implementing the research. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. measurement and evaluation in physical education and sports. analysing and interpreting th research data. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . The course helps student to develop different type of tests. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. and documenting the e action research findings in a report or article. pembinaan ujian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. selecting test. analysis and interpretation. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani.Bahagian Pendidikan Guru. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Students will be exposed to different types of research in health.

exposure to extreme heat. sukan dan kanak kanak.Bahagian Pendidikan Guru. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. prinsip asas pertolongan cemas. pengsan. sports personality. sukan. asma dan serangan jantung. pressure and anxiety in sports. sukan dan media. faint. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. terdedah kepada haba yang melampau. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . approach in treatment of injury. feedback. socialization in sports. principles in managing fracture. basic principles of first aid. open wound. kebangkitan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. reinforcement. sports and children. motivasi. soft tissue injury. prinsip menguruskan kecederaan patah. definisi sosiologi sukan. asthma and heart attack. goal. kaki. prevention of injury in sports. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. kecederaan bahagian tangan. sports medicine and coaches of sports. the definition of sports sociology. injury to the hand. sports history. peneguhan. keganasan dalam sukan. kecederaan tisu lembut. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. head and eyes. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. This course includes sports psychology and sports s ciology. body. penetapanmatlamat. sukan dan ekonomi. pencegahan kecederaan dalam sukan. arousal. badan. teori sosial dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. sociology theories in sports. sports. burnout and overtrainin g in sports. sports and economy. legs. sports and media. kecederaan kulit. deviation and aggression in sports. epala dan k mata. mengangkat dan membawa pesakit. deviasi dalam sukan. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. airways and cardiopulmonary resuscitation. personaliti. pendarahan terbuka. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. maklumbalas. child psychology development via sports. skin injury. lifting and carrying of patient. motivation. This course discusses the basic concept of sports injury. perubatan sukan dan jurulatih sukan. pendekatan rawatan kecederaan.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . 10.Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

It discusses concepts in plane geometry tessellations. there is a further exploration into natural. Selain itu. rational. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. irrational and real numbers. teselasi. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In the process. simetri dan transformasi. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. symmetries and transformations. In addition. The use of ICT e. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In addition. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic.g. Students will also discover patterns in art and design. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM.

algoritma. heuristic algorithms and methods of sorting. rangkaian. teknologi dalam Matematik. analisa laluan kritikal. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course.Bahagian Pendidikan Guru. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. pemprograman linear. ujian ChiSquare. technology in Mathematics. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. jenis-jenis carian. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. linear programming. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Students will be introduced to printed materials. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. Chi-Square test. Dalam kursus ini. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. teaching and learning aids. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. algorithms. It provides information about introduction to decision Mathematics. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. graf. networks. graphs. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Mathematics facilities and management of resources. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. types of searches. critical path analysis.

MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. mikro dan makro. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. decimals and percentages and also construction of teaching aids. derivatives and integrals.Bahagian Pendidikan Guru. and patterns and relationships.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. basic understanding of limits and limit theorem. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . Discussions cover topics related to teaching of numbers. Pecahan. MTE3109 Teaching of Numbers. applicationsand useof technology . Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. fractions. using relevantMathematical ideas. micro and macro teaching sessions. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Selain itu. . fungsi dan graf. pecahan. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. At this point. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Farctions.

pengukuran dan pengendalian data. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Dalam kursus ini. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. penggunaan teknologi. macro teaching sessions. MTE3111 Teaching of Geometry. In addition. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . measurement and data handling. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. effective planning and teaching the use of technology. micro and . Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. matrix algebra and vector space. Penggantian. aljabar matriks dan ruang vektor. students will learn the key concepts in geometry. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. mikro dan makro. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. The topics discussed are testing and evaluation. perancangan pengajaran efektif. pelajar akan belajar konsep utama geometri. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Substitution. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Selain itu. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. mathematical difficulties and diagnostic test. The idea is extended to using Elimination. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. use of mathematical modeling in biology and ecology. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Its contents cover mathematics in every day life. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. classical codes and ciphers. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . and some key mathematical ideas related to calculus. analysing and interpreting the research data. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kod klasik dan nombor rahsia. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. kod dan kriptografi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. 11. codes and cryptography.

plant excretion. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. Ausubel¶s learning theory. teori pembelajaran tingkahla ku. animal excretion. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. how children learn science. the nature of science and how children learn science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. memahami idea kanak-kanak dalam sains. teori pemprosesan maklumat Atkin. Behaviourist learning theory. plant respiration. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. animal respiration. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. cell structure and function. pembiakan tumbuhan. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. animal nutrition. teori pembelajaran Ausubel. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. struktur sel dan fungsi. respirasi haiwan. food and wellbeing. plant reproduction. teori pembelajaran Bruner. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. understanding children¶s ideas in science. cara kanak-kanak mempelajari sains. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. perkumuhan tumbuhan. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . nutrisi haiwan. nutrisi tumbuh an. teori pembelajaran Gagne. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . cellular respiration in plants and animals. pembiakan haiwan. It explores the nature of science. It explores the nature of life. plant nutrition. makanan dan kesihatan. information-processing theory-Atkins. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. the constructivist approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. Shiffrin dan Baddeley. Gagne¶s learning theory. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. movement and support in animals and plant responses to stimulus. what do children need to help them learn through constructivism. tumbesaran. understanding children¶s development. respirasi tumbuhan. Bruner¶s learning theory. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. pendekatan konstruktivisme. perkumuhan haiwan. perkembangan kanak kanak. animal reproduction.Bahagian Pendidikan Guru. growth. Shiffrin and Baddeley¶s.

kurikulum sains sekolah rendah aras II. alkohol. aromatic compounds. menggunakan cahaya. industrial preparation of ammonia. alcohol. asid sulfur dan asid nitrik. motion. asid karboksilik. generation and transmission of electricity. polimer tiruan dan plastik. Malaysian primary science curriculum II. litar elektrik dalam rumah. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. soaps and detergents. getah. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. use of electronics and semi-conductors. cecair. sabun dan detergen. forces in fluids. teaching science for all children and science for exceptional children. aldehydes and ketones. eter dan ammina. teaching and learning strategies for primary science. using light. carboxylic acids. aldehid dan keton. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. natural polymers and paper. ores and minerals. fuel. bahan komposit. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. ester dan amid. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . It discusses physics and measurement in everyday life. polimer semulajadi dan kertas. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. thermometry and thermometers. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. planetary and satellite motion. composite materials. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. esters and amides. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. aloi. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. bijih dan galian. termometeri dan termometer. rubber. gerakan planet dan satelit. work and machines. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. sebatian beraroma. bahan bakar. electrical circuits in the house. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. ethers and amines. penjanaan dan transmisi elektrik. peru sahaan penyediaan ammonia. electricity and magnetism at work. sulphuric acid and nitric acid. applying Newton¶s laws in everyday life. kegunaan elektronik dan semi konduktor. alloys. It discusses issues in science education. kerja dan mesi daya dalam n. the physics of music. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian.Bahagian Pendidikan Guru. gerakan. fizik muzik. synthetic polymers and plastics.

Bahagian Pendidikan Guru. pemahaman tentang trenda populasi. It discusses primary science teaching. It explores about ecosystem. It explains about lesson planning. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. the basic science process skills and integrated science process skills. faedah ekosistem. ecosystem services. learning objectives. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. threats to biodiversity. biodiversity. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. kepelbagaian genetik I. kepelbagaian genetik II. kepelbagaian haiwan. kepelbagaian biologi. microteaching skills and macro teaching. acoustic ecology and biodiversity collection submission. ancama terhadap n kepelbagaian. daily lesson plan. ex-situ conservation. plant diversity. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. acquiring manipulative skills. hasil-hasil pembelajaran. genetic diversity I. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. objektif pembelajaran. animal diversity. rancangan mengajar harian. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . merancang rancangan pelajaran harian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. in -situ conservation. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. genetic diversity II. Ia meneroka tentang ekosistem. planning a daily lesson plan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. learning outcomes. pemuliharaan ex situ. memperolehi kemahiran manipulatif. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. understanding population trends. kepelbagaian tumbuhan. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. writing lesson plans. menulis r ncangan pelajaran. pemuliharaan in situ.

hukum pertama termodinamik. alatalat pentaksiran. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. electrochemistry and nuclear chemistry. outer space. assessment tools. pentadbiran ujian. types of assessment. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. penskoran pentaksiran. It explores about energy. matlamat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. bentuk -bentuk pentaksiran. origins and its major systems and space: the solar system. thermochemistry. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. elektrokimia dan . the first law of thermodynamics. rekabentuk dan pembinaan ujian. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. areas of assessment in primary school science. Ia meneroka tentang tenaga. angkasa lepas. termokimia. interpreting test score and forms of examination.Bahagian Pendidikan Guru. nuklear kimia. scoring of assessment. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah.It discusses earth: structure. marking and moderation of test scripts. analysis of test score. test design and construction. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. analisis skor ujian. It discusses definition of terms. administration of test. purpose of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian.

safe handling of scientific materials handling of chemicals. project -based learning for endurance of resources. pembaharuan dan penciptaan. It discusses issues relating to science. pengawetan spesimen b iologi. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknik-teknik asas makmal. It will discuss about management of science laboratory. teknologi dan masyarakat. innovation and inventions. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. rules and safety in the laboratory. project-based learning for energy in the biosphere. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. projectbased learning for conservation. analysing and interpreting the research data. project -based learning design. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. technology and society. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. science teaching and learning resources. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. project based learning for additives in food. technology and society. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. basic laboratory techniques. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Technology and Society (Sains. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. SCE3114 Science.Bahagian Pendidikan Guru. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. preservation of biological specimens. preparation and improvisation of selected resources and presentation. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. project-based learning for pollution and its effect on human health. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 .

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. 12. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

This course will expose the student to the development of technology and material production. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. pengenalan kepada sistem PTV. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . kemasan. e adership characteristics. interior and exterior decoration will also be emphasized. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . resources including the use of ICT. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. In relation to that. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . career path and future of design and technology . finishing. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. element and assesment will also be focused. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. Knowledge of materials. meta. falsafah. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. process of the l planning and evaluationin RBT.Bahagian Pendidikan Guru. the introduction to the TVE system. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . ciri-ciri kepimpinan. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. accessories. masa depan RBT. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan.

teaching method and techniques skills of questioning techniques. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman.Bahagian Pendidikan Guru. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . documentation and record keeping. curriculum development in Malaysia. selection and preparation of field for vegetable planting. penanaman. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology.planning. evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. penilaian. goals and . strategi. kaedah teknik pengajaran. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. Focusses will be on teaching and learning approaches. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . planting. implementation. plant care. the skills of . perancangan. designing. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . penanaman sayursayuran secara hidroponik. care of ornamental crops and landscape . pelaksanaan. planting.school syllabus. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. dan teknik menyoal. kurikulum sekolah. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. kemahiran . the materials for teaching aids with IC. theory and model of curiculum development. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. management innovation. handling of products. strategies. dokumentasi dan penyimpanan rekod. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. planting vegetable hydroponicall propagation. reka bentuk. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. y. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. and macro and micro teaching. penggunaan bahan . Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

This course emphasize on product development and principle. product architecture. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. The integration of project base assessment will be emphasized. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. reka bentuk industri.Bahagian Pendidikan Guru. processes and planning. industrial design and design for manufacturing.

pendekatandalam kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. the National Preschool Curriculum. views and ideas of earlier scholars of childhood education. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. penjagaan kesihatan kanak-kanak.Bahagian Pendidikan Guru. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Akta 308 dan Akta 550. the history of childhood education. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. This course covers the introduction to early childhood education. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. growth and child development. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. Act 308 and Act 550. pengelolaan aktiviti prasekolah. eating ettiquette. aproaches in curriculum. Children¶s Right. teaching and learning techniques and techniques at presechools. food and diets. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. also the transition process from home to nursery /preschools. health practice and safety. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . PRA3103 Perkembangan Fizikal. persekitaran.

processes of creativity a teaching approaches. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. factors that encourages and hinders creativity. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. the methods in teaching and learning language at preschool. This course covers the theories of children¶s creativity. factors of language development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. sosiodrama. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. perancangan program sains. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. seni bonekadan sastera kanak -kanak. muzik dan pergerakan. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. assessment in childhood education. merancang aktiviti. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. pembelajaran sains diprasekolah. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. pembelajaran Matematik di prasekolah.

Focusses will be on the reason due to the disability.Bahagian Pendidikan Guru. understanding and managing children¶s emotions. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. identification of Islamic education and moral curriculum. the management and activities. management of curriculum. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah.dan perbezaan individu. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. theories on moral development. the classification of special needs children. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. pengurusan dan aktiviti. to develop confidence to face challenges in everyday life. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. strategi dan . This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. teori perkembangan moral. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. development of sosial skills and prosocial behaviors. pelaksanaan nilai-nilai. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. characteristics. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial.

Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. aims. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. matlamat. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep.Bahagian Pendidikan Guru. nilai dan budaya. values and customs. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . penganalisisan. build and manage preschool education centre the planning of s. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. hubungan keluarga. This course covers the theories and perspecttive. penyimpanan.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. build and manage preschool education centres the planning of . membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. behaviors and children¶s dicipline. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.community. kanak. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. objektif. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. family relationship. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. komuniti dan institusi pendidikan.melaksanakan perekodan. improving family excellence.

PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . preschool teachers and issues related to it. keselamatan dan pemakanan. kecekapan hubungan. implementing the research.safety and diet. analysing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 14. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. management of health. This course is dealing with conducting action research in school. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. documenting and publishing research papers. efficient relationship. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. perwatakan. pengurusan kesihatan. and documenting the action research findings in a report or article. organizing action research seminar. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. presenting research findings in seminar.

This course discusses the human behavior from aspects of definitions. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. problematics behaviour. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . konsep. tingkah laku bermasalah. concept. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. assessment and intervention are also covered. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. and behaviour modification program among special needs students. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. prinsip. ciri-ciri. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . strategies of behaviour modification and issue concerned. programs provided and issues arises in educating these children. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. punca masalah. pendekatan. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. causes. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. pronciples.Bahagian Pendidikan Guru. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. The course includes understanding language. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. reading. speaking. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . strategies to overcome the problems. problemsin acquiring listening. bertutur. language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. strategi untuk menangani masalah tersebut. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. . PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . instrument. kemahiran membaca. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . pengajaran tatabahasa asas. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. teaching basic grammar. reading and writing skills. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. theeory of language. This course discusses the definition of language.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. perancangan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. membaca dan menulis. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking.

terapi cara kerja. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. gardening. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. problems of learning Mathematics. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. keselamatan diri. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. speech therapy. rearing pet. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran berkebun. expression art therapy. cookery. permasalahan penguasaan Matematik. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. functional Mathematics. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi muzik dan nyanyian. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. terapi hidro. self-protect. pengurusan rumah tangga. pembinaan bahan bantu belajar. occupational therapy. terapi pertuturan. terapi pergerakan kreatif. hydro therapy. This course discusses the importance of physistherapy. art therapy. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. Ia merangkumi konsep asas Matematik. sewing. kajian sukatan pelajaran. terapi seni visual. teaching aids. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. music and singing therapy. It covers basic concepts of Mathematics. home living. kemahiran memasak.Bahagian Pendidikan Guru. ethics and classroom management. matematik berfungsi. penilaian. kemahiran jahitan. kemahiran memelihara haiwan.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. penubuhan. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. special classroom management. physical aspects of the classroom. prasarana kelas khas. teachers profesionalism. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to .Bahagian Pendidikan Guru. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan.masalah pengajaran Sains. goals. isu pelabelan. students multiple competencies. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. pentadbiran. strategies to overcome teh problems. pengasingan. keprofesionalisme guru. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. assessment. khidmat pelbagai disiplin di PDK. pengurusan kelas khas. labeling segregation and integration. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. matlamat. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). teaching sciece process. multidisciplinary services offered at the CBR. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . effectiveness of teaching and learning. setting up administration. principles and ethics of social works. procedures. pentaksiran. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. langkah-langkah. dan integrasi. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. parents and community involvement. penempatan pelajar. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). prinsip dan etika kerja sosial. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement.

or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . peruntukan kewangan. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program .peranan guru dan i pentadbir. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. analysing and e interpreting the research data. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course covers the implemetation o fspecial education programs. The role of teachers and administrative. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. the State Education Department and the school. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. placement procedures for children with special needs. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. impl menting the research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. struktur organisasi di peringkat kementerian. and documenting the action research findings in a report or article. b dget u allocation.Bahagian Pendidikan Guru. and support services as well as evaluation of Special Education programs. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. bahasa dan komunikasi. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.Bahagian Pendidikan Guru. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice.roles of the family. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan .the factors which can affect the development of language and communication . PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. rakan . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran.

Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. . ciri ciri. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti .membina pelbagai jenis instrument.Bahagian Pendidikan Guru. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. identify the strengths and weaknesses of their pupils . kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak .and teaching objectives. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. kelebihan dan kekurangannya. khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . use various assessment tools. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . gathering relevant information. sasaran. This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. the education of the hearing-impaired. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school.

PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of .dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . This course provides students with a knowledge of the various issues. dan aplikasi KTBM.Bahagian Pendidikan Guru. Methods used in the assessment of language. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. teaching and learning language sessions. dan latihan . This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children.

the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. membina. amplification systems currently in use for the hearingimpaired.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. of assessing hearing loss. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. the importance of having a good acoustic environ ment. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the process of normal hearing. planning. people from various disciplines. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . This course focuses on how to choose. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. sistem amplifikasipendengaran. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . developing. This course covers topics like the anatomy of the ear. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran .Bahagian Pendidikan Guru. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. proses pendengaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. the use of amplification in the classroom. kemahiran dalam memilih.

PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes .Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . analysing and i interpreting the research data. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. 16. mplementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Focus will be given to the ways of planning. o peranan guru. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. isu-isu. jenis program. This course is dealing with conducting action research in school. financial allocation. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. organizing action research seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. state and school levels. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. khidmat sokongan.kaedah merancang. peruntukan kewangan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. . support services. struktur organisasi di peringkat Kementerian. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. types of programmes. documenting and publishing research papers. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . presenting research findings in seminar. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program .

PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. affective. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . visual skills training for children with low vision. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . and psychosocial development. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. afektif dan psikosial. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. . serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif.

PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.Bahagian Pendidikan Guru. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. hands-on. di dalam dan di luar bangunan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . indoor and outdoor sessions. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Students are taught cooking skills. pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pengurusan . Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . Recreation and Adaptive Physical Education. various instruments in a variety of important areas. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . dapur dan rumah. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . This course covers important concepts in field of Living Skills. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. management o f the kitchen and house.

mengajar. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). menyediakan bahan bantu . based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. and hands-on experience and to reinforce learning.Bahagian Pendidikan Guru. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . . This course covers the planning. and produce English Braille using the computer. . PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. micro and macro teaching. makro. read and transcribe the English Braille Code. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . multiple handicaps. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. read and transcribe the Mathematics Braille Code.tahap Matematik. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. This course covers skills to produce. This course covers skills to produce. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . prepare teaching aids. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities .Bahagian Pendidikan Guru. analysing and interpreting the research data. trends. isu-isu. perundangan. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. in Malaysia and other countries. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . This course covers the development of education in the field of visual impairment. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. trenda. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. the implementation of community projects by these centres. implementing the research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Issues. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan .cooperation government and non government agencies.

Students are exposed to the role of Special Education teachers. the decision-making process.Bahagian Pendidikan Guru. presenting research findings in seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. This course is dealing with conducting action research in sc hool. management of resources and finances. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. proses pembuatan keputusan. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. Buku Panduan PISMP | 145 . serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. as well as the evaluation of Special Education programs. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. organizing action research seminar. documenting and publishing research paper. pengurusan sumber.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .Bahagian Pendidikan Guru.

moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. about pupil¶s behavio ur. strategies. It also gives students the knowledge and experience through observations. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . Melalui pemerhatian. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. penelitian dokumen. strategi dan aktiviti. interaction with the school community. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. penelitian dokumen. school facilities and the implementation of the school curriculum. interaction with the school community. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan bilik darjah. reflections. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. analysis of documents. analysis of documents. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. penelitian dokumen. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pola tingkah laku murid. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. school and classroom management. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. activities. reflections.

interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. preparing teaching aids and classroom management. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. penelitian dokumen. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. lecturers and peers in a variety of situations. Through observations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. Melalui pemerhatian. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. and resources with the lesson plan. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 .Bahagian Pendidikan Guru. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. BBM. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. analysis of documents. skills and teacher values in a guided and real life situation. activities. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. reflections. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge.

Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.Bahagian Pendidikan Guru. lecturers and peers in a real life situation. Buku Panduan PISMP | 149 . Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. lecturers and peers in a real life situation. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan.

Bahagian Pendidikan Guru. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Buku Panduan PISMP | 150 . endurance. At this stage. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. ketahanan diri.Stude ts n are expected to plan. jati diri. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Pada peringkat ini.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .

konsep kurikulum.saluran dan peredaran darah. model permainan kanak -kanak. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.sistem endokrina. lymphatic system and immunity. sukatan dan tafsirannya. blood vessels and circulation. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.digestive system.chemical level. darah.sistem respirasi. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. th interpretation of curriculum. the importance of physical education. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.nervous system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. cellular level and tissue level of organisation. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. Pendidikan Jasmani. locomotor and non-locomotor movements. respiratory system. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements.sistem rangka. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.sistem limfatik dan imuniti. e criteria in choosing physical education acitivities. Integumentary system .pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.sistem otot. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro.sistem penghadaman.sistem saraf.kepentingan.muscular system. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma. sistem integumentarim. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.Bahagian Pendidikan Guru. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.blood. Heart. peringkat kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.skeletal system. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 .jantung. endocrine system.

2. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pengurusan permainan tradisional. sports development programme.Bahagian Pendidikan Guru. managing physical education and sport. issues in sport. administration of national and international sport agency. isu-isu dalam sukan. nilai dan etika dalam sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. program pembangunan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. values and ethics in sport. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . managing tradisional games. laws and administration of sport. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. approaches. It also discusses topic for micro and macro in teaching.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. This course focuses on the introduction of strategies. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. pendekatan.

penilaian dan pentaksiran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 .Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on topics of assessment. 3. measurement. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). and evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pengukuran.

huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. reading. speaking. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. buku latihan dan . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses two important and significant things in the teaching process. bertutur. describes the teaching steps for every skill. syllabus and text book. and writing skills. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . focusing on combination of using text book. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. syllabus contents and its curriculum specifications. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. buku panduan guru dan isi kandungannya. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. This course discusses on the methodology of teaching listening.

cara menyediakan rancangan pengajaran harian. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. penilaian. terminology of. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . evaluation and examination of Arabic language. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. mingguandan semester mengikut format yang betul. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pembinaan item. 4.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kemahiran berbahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.Bahagian Pendidikan Guru. assessment. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. penilaian kendalian sekolah.

peraturan keselamatan di sekolah. bebas daripada prasangka yang negatif. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. doing the practical session of micro teaching. storeage of dangerous product. safety rules in schools. kaedah. perkembangan aspek fizikal dan sosial. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. keselamatan diri. objektif. safety and environmental safety. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. penyimpanan bahan bahaya. Emphasis is given to introduction to health education. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. positive approach in sexuality. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . safety of self. keselamatan perkhidmatan. stail pembelajaran. strategies and approaches in teaching health education. safe road user program and building safety. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. objectives. konsep. emergency procedures. the philosophy. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. sejarah. free from negative prejudice and discrimination. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. This course gives expose to the concept and principles of safety education. history and the curriculum of health education. This course encompass the knowledge about health sexuality. safety services. ph ysical and social growth. falsafah. dan diskriminasi. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan.Bahagian Pendidikan Guru. the learning style. This course discusses the basic concepts in health education. prosedur kecemasan.

rancangan makanan tambahan.Bahagian Pendidikan Guru. amalan kebersihan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. school health services. school cleanliness practices. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. program kesihatan mulut. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. pendekatan bersepadu. mouth health program. perkhidmatan kesihatan sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. and emphasis on children¶s health. Buku Panduan PISMP | 159 . behaviuor. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. supplementary food plan.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

ekonomi. PSK3102 Teori Pembelajaran. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . politics. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. sosio . konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. pelbagai teori pembelajaran. dan budaya. great depth based on the six themes identified. Moreover. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. socio economic. the four domains of civil. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Students will be exposed to the rational.Bahagian Pendidikan Guru. . This course exposes students to the selection. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. politik. and culture.

social skills. planning and administering of service learning projects carry . dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . implementation and reporting. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . suitable for an effective teaching-learning. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. dan pembelajaran. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. planning and teaching. pedagogical content knowledge and skills methods . the format and compulsory component. planning. melaksana . PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan .Bahagian Pendidikan Guru.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . merancang. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. dan membuat laporan. out practical work. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . komponen pengajaran mikro dan makro. format dan komponen wajib. 2.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. insan bermoral. kaedah. teori-teori perkembangan moral. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. teori teori etika. pendekatan. preparing the scheme of work. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. In this course. values. konsep asas nilai. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations.Bahagian Pendidikan Guru. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. issues faced in assessment of Moral Education. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. ethical theories. moral being. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. religious and societal values as well as moral development theories. lesson planning. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. methods. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical.

isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Buku Panduan PISMP | 164 .

purpose of assessment. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It discusses primary science teaching. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. administration of test. bersepadu. analysis of test score. alatalat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. It discusses definition of terms. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. areas of assessment in primary school science. pentadbiran ujian. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. teaching science for all children and science for exceptional children. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. It discusses issues in science education. analisis skor ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bentuk -bentuk pentaksiran. memperolehi kemahiran manipulatif. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. matlamat pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. Buku Panduan PISMP | 165 . scoring of assessment. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. teaching and learning strategies for primary science. Malaysian primary science curriculum II. interpreting test score and forms of examination.Bahagian Pendidikan Guru. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. acquiring manipulative skills. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. test design and construction. Malaysian primary science curriculum I. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . penskoran pentaksiran. types of assessment. assessment tools.

peraturan dan keselamatan dalam makmal.Bahagian Pendidikan Guru. basic laboratory techniques. teknik-teknik asas makmal. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Buku Panduan PISMP | 166 . Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. preservation of biolog ical specimens. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. rules and safety in the laboratory. science teaching and learning resources. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. It will discuss about management of science laboratory. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pengawetan spesimen biologi. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. discussions cover topics related to teaching of numbers. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.Bahagian Pendidikan Guru. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. Pecahan. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. pecahan. Fractions. Selain itu. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Buku Panduan PISMP | 167 . Pelajar juga didedahkan kepada makna. using relevant mathematical ideas. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. In addition. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. fractions. MTE3109 Teaching of Numbers.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

aims and the functions of music in education. broken chord. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. alberti bass. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Buku Panduan PISMP | 171 . Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. bes alberti. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. philosophical implications. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. importance of music. matlamat. mengimprovisasikan melodi di kibod. o broken chords. psikologi. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.Bahagian Pendidikan Guru. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. fungsi muzik dalam pendidikan. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. permainan alat muzik. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam permainan iringan kord blok. sociological and psychological factors that affect music education. singing folk songs. mel dy improvisation. play block chords.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. faktor-faktor sosiologi.

semester. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. remaja. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. permainan alat perkusi.Bahagian Pendidikan Guru. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mingguan dan harian.micro and macro training sessions. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. permainan alat rekoder. Buku Panduan PISMP | 172 . Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . types and characteristics of children and adult voices.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. the playing of recorder and percussion instruments. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. teaching and learning of singing in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems.

and writing). penilaian. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.main focus and secondary focus.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. reading. marks. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. approach. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. penulisan langkah pengajaran. dan teknik pengajaran. the writing of teaching steps. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan pengukuran. Buku Panduan PISMP | 173 . and psychomotor testing . and technique. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . types . theory of cognitive. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pendekatan.pemetaan kemahiran.konsep 5P. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. dan menulis). 5P concepts. konsep strategi. specifications schedule and its construction testing development. affective. and measurement.pengisian kurikulum. membaca.Bahagian Pendidikan Guru. afektif. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. This course describes the concept and principle of testing.curriculum conten.language skills (listening and speaking.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and implementing the micro and macro teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. evaluation.. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation .fokus utama dan sampingan. added value skills and language system. pembinaan ujian.skills mapping. penilaian bahasa. concepts of teaching strategy. dan psikomotor. kaedah. teori-teori kognitif.

serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. methods.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru.preparation ofl language skills teaching plan. approaches. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. and techniques of teaching language skills.pendekatan.constructing and using language skills teaching aids. . kaedah. This course elaborates on malay language skills. Buku Panduan PISMP | 174 .

RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. keselamatan bengkel.perniagaan elektronik (E-dagang). competency and school based evaluation.alternative evaluation skills for using rubric. teknik pengajaran KHSR. tool and material management. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. implement teaching planning and audio visual aids. finance. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. financial management. pengurusan kewangan. penggunaan dan interpretasi data. various methods of evaluation. management and administration. interpretation as well as report writing on assessment. analisis markah dan statistik asas. kewangan. business law. strategy. electronic commerce (E ±commerce). This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. test specification table. workshop safety.Bahagian Pendidikan Guru. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. kaedah dan . basic statistic. Buku Panduan PISMP | 175 . Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. pelbagai cara penilaian. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . portfolio. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. item development. mengajar. peraturan pemarkahan. discussion on validity and reliability of evaluation format. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. technique and teaching methodology. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. marking scheme and mark analysis. undang-undang perniagaan. pengurusan peralatan dan bahan . jenis penilaian. safety and rule regulation.

harvesting and use of plants produced. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. rearing ornamental fish technology. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. selection and preparation of equipments and materials. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. hiasan. pengurusan dan penjagaan. penyediaan batas dan bekas menanam. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . Buku Panduan PISMP | 176 . pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. pembiakan dan penanaman. the ornamental fish. rearing ornamental fish technology. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. Topics coveres studies on fabric. plant care. teori dan amali . management and care of ornamental fish. choice of clothing and sewing and clothes making processes. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:.Bahagian Pendidikan Guru. crops. preparation of planting beds and containers. This course deals with three main components: home technology. tropical freshwater ornamental fish:. pemilihan pakaian. pengenalan kepada ikan r hiasan. propagation and planting.

PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. story telling. femenisme. dan guru sebagai penulis. adolescent novel. fenomenologi. simulation and improvisation. Post Colonial. cerpen. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. boneka. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. Fenomenology and Hermeneutic. novel remaja. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. hermeneutic. watak dan perwatakan. semiotic. tetamu dalam aksi. Marxism. eksistensialisme. dialog dan latar tempat. Existensialism. Reading Reception dan Reflection theory. Post Structuralism dan Deconstruction. opinion angle. Surelism. Genre Critics. surelisme. teachers in action. and teacher as a writer. simulasi dan improvisasi. dan isu karya kreatif. tema. Femenism. genre formation process. theatre inclassroom. genre writing publishing. Marxisme. creative writing strength.Bahagian Pendidikan Guru. persoalan. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. psikoanalisis. proses pengeraman bahan. creative writing themes and issues. pascakolonial. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . plot. resepsi dan teori tindak balas pembaca. This course elaborates on literary critics field like. visitor in action. short stories. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Psyco-analysis. dan New Critics. Autobiography. bercerita. novel popular. penerbitan karya. Arcitipal. sudut pandangan. puppet. popular novel. Semiotic. kritik genre dan kritikan baru. Post Modern. teater pembaca. latar tempat. teater dalam bilik darjah. dialog and location background. plot. kekuatan karya kreatif. teater untuk kepelbagaian tujuan. theatre for multipurpose. poems. puisi. pascamoden. reading theatre. character and characterisation. guru dalam peranan (teachers in action). This course elaborates on the introduction to theatre in education.

pementasan. and presenting a performance. history and background. a performance. elemen. performance ethics. asas alkonan dan vokal. forming production management. types. basic dramatisation. This course elaborates on the definition and concept of drama. Buku Panduan PISMP | 178 . improvisasi.Bahagian Pendidikan Guru. directoring. element. and vocalisation. sejarah dan latar belakang. selection and script writing. sinematografi dan persembahan. and forms of children drama. teori pement san. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. stage performance theory. pemilihan pelakon. theatre and children theatre. implementing a screen testing. produksi. pengarahan. jenis dan bentuk drama kanak kanak. actors selection. pengurusan produksi. pemilihan. mengadakan sesi uji a bakat. tater dan teater kanak-kanak. etika pementasana. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. cinematography. production. dan pembinaan skrip.

This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. creative movement. testing and evaluation. pengujian dan penilaian. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. technology in teaching and learning music in classroom. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. unsur-unsur pergerakan. pregerakan kreatif. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. perancangan pengajaran dan pembelajaran. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Buku Panduan PISMP | 179 . planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. teaching and learning resources. sumber pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning music through movements. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan.Bahagian Pendidikan Guru. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. jenis-jenis pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan.

lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. Students will be introduced to children¶s songs. lagu-lagu patriotik. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Buku Panduan PISMP | 180 . traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . patriotic songs. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. nyanyian semerta dan aural.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.Bahagian Pendidikan Guru. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. muzik mini orkestra prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. impromptu singing and aural. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. children¶ songs and s cultural songs.

purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. tujuan dan sifat sifat. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. Buku Panduan PISMP | 181 . tafsir ayat hukum. hukum beramal. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi.Definitions. tafsir ayt hukum.kemukjizatan Al-Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. the degreel of Hadith and rules in using them.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. basmalah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis.Bahagian Pendidikan Guru. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. pengertian. . Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. takbir. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. isti¶azah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat akhlak. its mukjizat. Nasikh. dan khatam al Quran. tafsir ayat aqidah. Nasikh and Mansukh. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Muhkam and Mutasyabih. Hadith Qudsi. tafsir ayat akhlak. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. takbir. tafsir ayat aqidah. basmalah. Muhkam dan Mutasyabih. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. Mansukh. isti`azah. and khatam alQuran. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics.

The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Nuh. The implementation is carried out both in theory and in practice. Jin. Each tarannum will focuses on tabaqat. harakat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi.Bahagian Pendidikan Guru. Sikah and Jiharkah. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. Jin. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. harakat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. ar Rahman. ar-Rahman. Sikah dan Jiharkah. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. wuslah and other related aspects. Nahawand. pelaksanaannya secara teori dan amali. burdah. Nahawand. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. burdah. Nuh. u` Buku Panduan PISMP | 182 .

Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. remedial and enrichment activities. and semantics needed by an English language teacher. komunikasi. syllabus study. materials selection. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. methods and techniques. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. developing classroom skills. theories of second language acquisition. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. communication. classroom management.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. The topic Language and literature is also introduced. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. reading and writing. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. general principles in the teaching of language skills. an overview of teaching approaches. syntax. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. kemahiran membaca dan menulis. Buku Panduan PISMP | 183 . morfologi. the English sound system (phonology). multiple classroom teaching. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. It focuses on language acquisition and language learning. and introduction to lesson planning. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. morphology. adaptation and simplification. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan.

pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. peperiksaan dan penilaian. Buku Panduan PISMP | 184 . the teaching and assessing of writing skills.Bahagian Pendidikan Guru. the teaching and assessing of reading skills. integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching of grammar. spelling and dictation. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching and assessing of vocabulary. testing and evaluation. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .Bahagian Pendidikan Guru.

Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. function and meaning.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 186 . speaking. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. and Cohesive devices in spoken and written language. reading and writing. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. The topics focused are listening. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Sentence types. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It focuses on Tense types and aspects. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. It also enables learners to reflect on their learning. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. bertutur.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran. 1. Buku Panduan PISMP | 188 . Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. teori pembelajaran. bahan kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1.Bahagian Pendidikan Guru. 1.

2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik. pembelajaran kendiri.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.Bahagian Pendidikan Guru.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. Buku Panduan PISMP | 189 . Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2.

4.Bahagian Pendidikan Guru. budaya.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.2 3. Buku Panduan PISMP | 190 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. psikologi dan etika profesional keguruan. 3. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. sosial. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.6 merancang. 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.

1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4. 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4.4 membuat muhasabah diri. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4. emosi dan tekanan secara berkesan.2 mengurus masa.Bahagian Pendidikan Guru.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.

akauntabiliti integriti.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.Bahagian Pendidikan Guru. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Buku Panduan PISMP | 192 .2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5. iaitu untuk: 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.

2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Buku Panduan PISMP | 193 .1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6.Bahagian Pendidikan Guru.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

bengkel. persembahan. Buku Panduan PISMP | 194 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. projek. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. seminar. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur.´ Sepanjang kursus. poster. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. tutorial. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Ia juga termasuk a peperiksaan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. dan peperiksaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.´ Juga. perbincangan kumpulan kecil. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. merefleksi dan menilai amalan. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Buku Panduan PISMP | 195 . pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus.Bahagian Pendidikan Guru. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. 7. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 2. 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 .

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13.Bahagian Pendidikan Guru. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pendidikan Seni Visual 16. Buku Panduan PISMP | 197 . y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Bhg. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful