Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. 2. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 10. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 6. 8. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Struktur Program. 4. 14. 7. 3.Bahagian Pendidikan Guru. 19 29 33 38 9. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.

Justeru. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Di samping itu. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Matriks Hasil Pembelajaran. Agihan Kursus Mengikut Semester.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sinopsis Kursus. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Pengenalan. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Sekian. selamat maju jaya. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. pela tikan tenaga pengajar. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang.

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .Bahagian Pendidikan Guru.

responsif. holistik dan bersepadu . Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. futuristik. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. relevan. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 .Bahagian Pendidikan Guru.

iv. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. iii. kemahiran.Bahagian Pendidikan Guru. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Buku Panduan PISMP | 8 . jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. EFA.ESD (UNESCO) y Kurikulum. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. v. Aktiviti Kokurikulum. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia i. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian .EIU.

d. penyelidikan tindakan. internship. latihan industri. penilaian tugasan terarah. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.kerja kursus.Bahagian Pendidikan Guru. kajian kes. bahan. f. pentaksiran prestasi ( performance assessments). Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. b. c. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Menggunakan pelbagai mod. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan tugasan. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Penggunaan Unit Plan. praktikum. Portfolio Pembelajaran. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). e. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice).

hasil pembelaj aran. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar.Bahagian Pendidikan Guru. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Buku Panduan PISMP | 10 . Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.

MATLAMAT.Bahagian Pendidikan Guru. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 . Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN.

menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. memiliki dan menampilkan nilai. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. pentaksiran. sosia l. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Buku Panduan PISMP | 12 . kemahiran. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. dan etika profesional keguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. bahan kurikulum. budaya. vi. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. psikologi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. iii.Bahagian Pendidikan Guru. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. etika.Sebagai prasyarat. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. iv. ii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. v.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. STRUKTUR PROGRAM. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 .

yang mencakupi teori dan amali.sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. praktikum. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Setiap semester mengandungi 20 minggu .

dan Amalan Profesional. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 86 (65%) 3. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 .Bahagian Pendidikan Guru. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Major. kemahiran generik. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. 1. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).

Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). PBSdijalankan selama 4 minggu. Elektif ini tidak diagihkan kredit.Bahagian Pendidikan Guru. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.manakalainternshipselama 4 minggu. Kementerian Pelajaran Malaysia program. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . . SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit.praktikum 24 minggu. dan internship. praktikum. Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . sejumlah 24 kredit.

Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Permainan Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .Bahagian Pendidikan Guru.Olahraga Kokurikulum .

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. semester yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut .

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.Bahagian Pendidikan Guru. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. Fractions. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .

Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 . 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4.Bahagian Pendidikan Guru. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2.

Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. Fractions. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Buku Panduan PISMP | 31 .

Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Buku Panduan PISMP | 32 . *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .

Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 .3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai.Bahagian Pendidikan Guru. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.

. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 .Bahagian Pendidikan Guru. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

dan tidak bersemuka. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. bersemuka. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. mengumpul. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. pendidik yang inovatif. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. penguasa ilmu yang mantap. Satu garis . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. proses validasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Buku Panduan PISMP | 39 . proses akreditasi.Bahagian Pendidikan Guru. terarah kendiri. dan penilaian kendiri.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan peperiksaan luaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .Bahagian Pendidikan Guru.

Islam in the Malay Civilisation. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Islam dalam tamadun Melayu. kemahiran mendengar dan bertut r. Listening and Speaking Skills.Bahagian Pendidikan Guru. Reading Skills. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. This will enable learners to become proficient language users . It builds further on parts of speech and the language skills. jenis-jenis soalan. jenis-jenis ayat. development process. bertutur. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Chinese. Types of Questions. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Parts of Speech/Word Classes. Sentence Types. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). tokoh -tokoh tamadun Islam. dan proses pembangunan negara. It focuses on the English Sound System. India dan Jepun). an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Cina. dan kemahiran mendengar. Indian and Japanese). interaction among various civilisations (Malay. u dan menulis untuk pelbagai tujuan.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 .hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. contemporary issues. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. isu-isu kontemporari. Islam Hadhari. Tenses. tatabahasa. dan menulis pelbagai penulisan. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102).Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan. This course focuses on the introduction of civilisation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. prominent figures of the Islamic civilisation. membaca. Islam Hadhari and nation . membaca.

spatial sense. operasi dan pengiraan. Focuses wil be on reading. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis.pemilihan.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. seni visual. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. pendidikan jasmani dan kesihatan. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . and also data analysis and Interpretation.andwriting remedial on teaching and learning strategy. The topics discussed are problem solving. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah.strategi pengajaran dan pembelajaran.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. da juga analisis data dan interpretasi. reading and writing in musiceducation. types of reading and writing basic skills activities. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. and physical education and health science selection. measurement. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. This course describes about Language Acquisition theory. pembinaan. its relationship with teaching and learning. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. pengukuran. reading and writing remedial basic skills. visual arts. kesedaran ruang. operation and computation.

It also focuses on the introduction of Arts in Education. Malay pluralistic society. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. inquiry and multiple intelligences. religion and ethnics relations. kecerdasan pelbagai.penubuhan unit-unit kokurikulum. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. agama dan hubungan etnik. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. sistem fail dan surat menyurat . masyarakat pluralistik Alam Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. inkuiri dan . pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Buku Panduan PISMP | 43 . .learning process of various subjects at the primary level. expression. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. economy development in ethnics relatio in Malaysia. constitution in ethnics relations in Malaysia. ekspresi. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relations. movement and visual art which will enhance the teaching .Bahagian Pendidikan Guru. konsep-konsep asas hubungan etnik. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. pengelolaan aktiviti. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. and the role of government and society. Pendedahan kepada asas Muzik. exposure to basic skills in music. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

and official function. structure and organization. pengenalan alatan. mengetahui. Buku Panduan PISMP | 44 . games enrichment.Bahagian Pendidikan Guru. asas pertolongan cemas. discipline and spiritual. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. management of court / field and team and organizing competition. pengurusan dan pentadbiran. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. knowing. management and administration. constitution of uniform units. perlembagaan unit beruniform. management of meeting and budget. pengurusan pasukan. court and rules and regulation of games. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. gelanggang dan undang -undang permainan. introduction on equipment. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform.planning and camping. sejarah dan undang -undang. training and tactical of games. struktur dan organisasi. marching. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. pengurusan ukuran balapan dan padang. pengelolaan kejohanan. pengukuhan kemahiran dalam permainan . This course focuses on the history of uniform unit. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . filing system. asas kawad kaki. principles of first aid. organizing of activities and competition. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. setup of cocurriculum unit. latihan dan taktik permainan. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. disiplin dan kerohanian. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah.

history. persediaan. perkembangan dan kepentingan persatuan. berdaya maju. track events. field event. Buku Panduan PISMP | 45 . classification of society. management. rules and regulation. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. organizing competition. management in measurement of track and field events. kemahiran asas. basic skills. pengurusan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. development and importance. preparation. team management. sejarah. dan berdaya saing.Bahagian Pendidikan Guru. implementation and evaluation of project. This course focuses on the introduction and concept of society. berdaya tahan. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. pengkelasan persatuan. history. pelaksanaan dan penilaian projek.

interaksi dengan komuniti setempat. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. persembahan kumpulan dan refleksi. speaking skills.Bahagian Pendidikan Guru. effective listening. groupwork and reflection. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Students are exposed to the skill of planning. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. kembara dan orienteering. managing official ceremonies and dressing code. mengendali dan menghadiri bengkel. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. water activities. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. jenis khidmat kemasyarakatan. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . protocol. teacher relationship with community and honesty. managing camps. aktiviti kemasyarakatan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. It focuses on putting up a camp. kesantunan berbahasa. The course emphasises on the balanced teacher self development. table ettiquette. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. aktiviti di air. latihan dalam kumpulan. aktiviti kerohanian/moral.pengucapan awam. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. This course is a four days camping programme. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. kemahiran mendengar secara efektif. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. guru dan hubungan dengan komuniti. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. khidmat pendidikan kepada komuniti. tazkirah/aktiviti moral. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. tertib di meja makan. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. moral activities. training in groups. public speaking. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. proressive and resilient. Malaysia cergas dan patriotik. organising and attending workshops. exploration and orienteering.

Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. mandat. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. reflection. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. pengurusan sekolah. inovasi guru cemerlang. innovation. benchmark leadership characteristics. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Akta 550 (1996 ). BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. interpretation of test. kreatif dan inovatif. kembara sosial. interpretasi dapatan ujian. professionasme commitment reports and reflective evaluation. Buku Panduan PISMP | 47 . Act 550 (1996). iklim sekolah. inventori konflik. Surat Pekeliling Ikhtisas. tema bengkel. finding. interaction with excellent teachers. jenis khidmat kemasyarakatan. service circulars. This course aims to upgrade continuos self professionalism. administering post inventory test of self direct search. lawatan b enchmarking. khidmat pendidikan kepada komuniti. refleksi. infrastructure and school curriculum infostructure. moral acitivities. school organisation.Bahagian Pendidikan Guru. The focus of the course is related to workshops. professional. Pekeliling Perkhidmatan. ciri-ciri kepimpinan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. conflict inventory. students are exposed to teachers and law mandate. benchmarking. profesional circulars. benchmarking visits. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. workshops theme. school climate. raising the flag.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. basic principles of child development. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the National Philosophy of Education. This course encompasses the developmental process of a child. pelbagai teori pembelajaran. development of children with special needs. implications on teaching and learning. implikasi faktor perbezaan individu. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. factors that influence the development of the child. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. This course encompasses the child¶s learning environment. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. prinsip-prinsip asas perkembangan. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. different stages of development. various learning theories. model model pengurusan disiplin. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . the underpinning theories of child development. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. historical development of the Malaysian education system. This course consists of the development of Islamic. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. motivasi. Western and Eastern philosophy of education. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implications of individual differences. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan.

utilization and evaluation of educational media. penghasilan. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . integration of information and communication technology in te ching and a learning. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. selection. teori. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. matlamat. kemahiran berkomunikasi. management of educational media and resources. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. pengurusan media dan sumber pendidikan. the roles of teachers in classroom management. pemilihan. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. communications skills. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. practices and development of educational technology. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. penggunaan dan penilaian media pengajaran. theories. learning styles based on different multicultural aspects. production. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. multicultural relationship skills and issues.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. This course discusses concepts. application of technical skills in using various instructional media. models of discipline management. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. peranan guru biasa sebagai pembimbing. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students.

tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. etika. innovation and managing educational changes. This course discusses educational issues and current challenges. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. peringkat perkembangan guru. stages of teacher development. characteristics of a teacher as a professional. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. Buku Panduan PISMP | 51 . This course discusses the concept of a profession.Bahagian Pendidikan Guru. akauntabiliti dan kesantunan guru. kepemimpinan dan peranan guru. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teachers and ways to overcome. types of guidance and counseling services. early symptoms of emotional disturbances amongst students. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. teacher politeness. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. needs. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. leadership and roles of teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. ethics and accountability.

Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 . Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.

kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. membaca.fokus utama dan sampingan. 5P concepts.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.main focus and secondary focus. affective.added value skills. pemarkahan dan markat. and measurement. penulisan langkah pengajaran. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa.the writing of teaching steps.kaedah. dan pengukuran. konsep strategi.concepts of teaching strategy. and language system. pendekatan.konsep 5P. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. reading. penilaian. pengajaran mikro danmikro. penilaian kemahiran bahasa.pemetaan kemahiran. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.language skills (listening and speaking. theory of cognitive.kemahiran bernilai tambah.curriculum content. dan sistem bahasa. testing development. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. teori-teori kognitif. afektif. pembinaan ujian. This course describes the concept and principles of testing.micro and macro teaching. evaluation. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan.pendekatan. and implementing the micro and macro teaching. dan teknik pengajaran. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . and technique. types and method of language evaluation. dan tatabahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. and writing).skills mapping. dan menulis). jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan psikomotor. marks. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. and psychomotor. kaedah. g rammar and language skills evaluation. testing specifications schedule and its construction.approach.pengisian kurikulum.

dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and techniques of teaching language skills.peraturan paradigmatik.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. organisation and strategies in normal and special class preparing . dan rasional. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on Malay language skills. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . learning homepage. laman web. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. animasi dalam persembahan bahan. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. teaching of Malay language through video conferencing. link model in organising resources. website. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. methods. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas.stilistik. session.variasi bahasa. This course describes the usage of internet.Bahagian Pendidikan Guru. dan tapak pembelajaran. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . pengeditan bahan pengajaran secara On Line. selection of internet resources. perpautan antara bahan. objektif. using Malay language in internet. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. on -line teaching resources editing. objective. usage of writing tool. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video.preparation ofl language skills teaching plan. animation in presentation. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran.sifat bahasa. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. pemilihan bahan internet.constructing and using language skills teaching aids. model perpautan dalam penyusunan bahan. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. penggunaan alatpengarangan.faktor luaran. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. on-line and off-line learning.approaches. and rational. linkage within resources.

simple sentences.phoneme. dan sebutan baku. ketaksaan dan kekaburan makna. kata kerja. imbuhan dalam Bahasa Melayu. merangkumi susunan konstituen frasa nama. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama.external factor. fonem segmental. fonem suprasegmental. and sentence construct processes. ayat tunggal. klausa.linguistic developement history. fitur makna. adjectival phrase. jenis kata adjektif. verbs. dan pembentukan kata baru. and the formation of new words.hurufhuruf dan simbol fonetik. verbs. and functional word class. and scientific Malay language.pronunciation and syllables transcription.articulation and articulators. adjectives. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi.language characteristics.pronunciation and syllables exercise. dan kelas kata tugas.alphabert and phonetic symbols. affixes in Malay language. ayat dasar. perubahan semantic. Buku Panduan PISMP | 55 . ayat majmuk. ayat inti. and prepositional phrase constituent order. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa.linguistic structure. golongan kata.fonem.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. pronunciation and syllables in Malay language. verb phrase.Bahagian Pendidikan Guru. golongan kata kerja. compound sentences. dan proses penerbitan ayat. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. sentences in Malay language including phrase. bentuk perkataan bahasa Melayu .stylistic. clause. artikulasi dan articulator.language variation. kata adjektif. complex sentences. This course elaborates on phonetic and phonology theories. types of words. frasa sendi nama. Malay language word form.latihan sebutan dan penyukuan sebutan.paradigmatic rule. teori pembuktian. and standard pronunciation. frasa adjektif. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. segmental phoneme. super segmental phoneme. This course explains what syntax is. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. frasa kerja. makna leksikal.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. makna ayat. It encompasses the noun phrase. adjectives.

Buku Panduan PISMP | 56 . the Jawi spelling system. skema tatacara pembentukan istilah.Bahagian Pendidikan Guru. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . consideration to be taken during data collection. ideomatic meaning. kaedah analisis data. proof theory. jenis penyelidikan di sekolah. data analysis. This course elaborates on various research methods in education types of . masyarakat. This course elaborates on semantic feature meaning. sumber istilah. symbols. dan ejaan. and short forms. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. jenis dan cadangan kajian. Perkamusan. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. penyebaran laporan/artikel. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. pertimbangan semasa mengumpul data. research in school. data collecting strategy. lambang. . prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . types and proposal. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. dan ekonomi). BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. strategi pengumpulan data. lexical and contextual . singkatan. terminology and terminology construction schedules . dictionary skills and the translation skills. sosial. data analysis methodology. analisis data menulis laporan/artikel dan . report/article writing. and report/article distribution. peristilahan. meaning. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. semantic change. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. ambiguity and vague meaning. education research report and procedure action research .

menulis laporan. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. collecting. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and economic aspects). comparative literature. kajian tindakan. political. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. printing and distributing action research findings. external influence in Malay society Malay . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . and interpreting data. cosmology. menganalisis data.Bahagian Pendidikan Guru. This course elaborates on concept of culture society. sastera kanak-kanak dan remaja. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. organising action research seminar and . the Malay culture (from . children and adolescent literature. and national culture. analising. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and primary school literary texts appreciation. learning techniques and activities. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil .ke penentuan rancangan tindakan. mengumpul data. social. 5. writing report/article. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. sastera bandingan. menterjemah data. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and .

aims. and writing skills. and writing. tujuan. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . This course discusses on the methodology of teaching listening. and classification. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. reading. discusses every component of the language skills including concepts. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. importance. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. describes the teaching steps for every skill elaborates . kepentingan.Bahagian Pendidikan Guru. bertutur. noun. bertutur. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. dan pengklasan b setiap kemahiran. reading. practical methodology in writing Khat and dictation. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . membaca dan menulis. membaca dan menulis. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. speaking. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. speaking. verb and articles along with the changing of every class of words.

teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . the rules and forms of Arabic Morphology nominal . Emphasis on the rootwords. followed by its three main components which are divided into Bayan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. This course also explains several approaches. awzan sarfi. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. kaedah. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. approaches. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. kata terbitan. Adding to teaching syntax techniques. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. iaitu zaman Jahiliyah. Ma¶ani and Badi¶.

This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. kesan. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. early Islam. themes. combination of using text book. Umayyad. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.Bahagian Pendidikan Guru.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. orators and writers for every single period. kombinasi penggunaan buku teks. bahasa Arab berbantukan komputer. hasil-hasil karya penyair. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . aplikasi perisian. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . sumber puisi atau prosa tersebut . im pacts of contemporary societies and sources of each type. literature. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. Jahily. preparation of teaching and learning resources. tema. zaman Bani Umaiyah. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. prose and poetry. keistimewaan. outcome of selected anthology of several poets. This course discusses details syllabus contents .curriculum specifications. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. computer axisted learning in the teaching of Artabic. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. application and management of teaching and learning. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. multimedia terminology in Arabic. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. criteria¶s. Abbasy and Modern types of .

evaluation and examination of Arabic language. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. This course exposes students the terminology of. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. assessment. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.Bahagian Pendidikan Guru. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. application of appropriate techniques. pengukuran. prinsip -prinsip asas penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. mingguan an semester d mengikut format yang betul. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. syllable and word. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . and documenting the action research findings in a report or article. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . sukukata dan kata. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. second and foreign languages communicative competency . makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. monomer. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. analyzing and interpreting the research data. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. morfem. sistem perkamusan Arab. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. vowel and consonant. 3. implementing the res earch. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. ways of acquiring the skills of planning an action research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan.Bahagian Pendidikan Guru. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. phoneme. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. asas penyelidikan pendidikan .cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. monem. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. bahasa kedua dan bahasa asing. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

lesson planning. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. types of sentences and rhetoric.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. kosa kata. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. frasa. mikro. penulisan rancangan mengajar refleksi. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. jenis -jenis ayat dan retorik. ciri-ciri. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran.preparng and i using teaching aids. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. questioning techniques. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar.Bahagian Pendidikan Guru. dan peribahasa. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. principl s and objectives of teaching Chinese e language. teori pemerolehan bahasa. sentence structure. the roles and ethics of language teachers. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. the theories of acquiring language skills. pelbagai pedagogi. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . termasuk konsep. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. the verbal and non-verbal communication skills. phrases. komponen ayat. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. teknik soal jawab. and idioms. vocabulary. dan konsep pengajaran . integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. writing reflections and understanding micro teaching concepts. Hanyu Pinyin. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin).

and historical development of prose. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. Texts from different types of prose are selected as basic reading .and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . This course comprises of definitions. genre and historical development of children literature. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Articles from different types of children literature are selected as reading texts.Bahagian Pendidikan Guru. Teaching-learning methods are also introduced. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. characteristics. characteristics. This course covers the methodology in learning. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan .

peranan.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. principles. proses pelaksanaan. characteristics. functions. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. This course will delve into the concepts. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . h This course covers the teaching-learning methodsof reading. This course comprises of the basic concepts. methods. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. roles. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. matlamat. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Learning theories such as constructivism. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. Selain itu. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. ciri-ciri. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. implementation. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina.

and documenting the action resea findings in a rch report or article. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. dan Sanqu. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. This course comprises of definitions. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. are selected as basic texts. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Each topic will be followed by micro teaching. dipilih sebagai bacaan asas. i. various characteris tics and historical development of poems. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. implementing the research. Distinctivepoems of three different types. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya.e. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Ci and Sanqu. iaitu Shi. Shi. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. analysing and interpreting the research data. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. Ci. preparing the table of specification and analysingtest results. This course covers the basic techniques in writing skills. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi.

BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. fiksyen. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. This course encompasses definitions. Distinctive texts of different short stories. fictions. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. characteristics and historical development of novel and drama. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. novels and dramas are selected as reading texts. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 4.Bahagian Pendidikan Guru.

melaksanakan pengajaran mikro dan makro. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. This course exposes students to various theories.sistem bunyi vokal. sistem morfologi. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. kajian fonologi bahasa Tamil. tempat atrikulasinya. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. Pendedahan juga diberi tentang teori. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . articulations. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . kaedah. morphology system. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. sistem fonem bahasa Tamil. aims to enhance students knowledge ofPhonology. definisi ilmu linguistik. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. keperluan sukatan. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. there will ng. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. the definition of linguistics. konsonan. It exposes students¶ to the theory.

approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran .pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.Bahagian Pendidikan Guru. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. pelbagai genre penulisan. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. With the exposure. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. It discusses the theory. Solliyal dan Thodariyal. they are expected to produce various creative texts of their own. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. aspek bacaan luas. Emphasis is given to inductive. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . Solliyal and Thodariyal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. penggunaan bahasa. Topics discussed include Eluthiyal. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah.

children¶s literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. approaches and strategies of teaching literature. seperti sajak.Bahagian Pendidikan Guru. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. cartoons. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . This course focuses on the various genres relating to children. sastera kanak -kanak. caricatures. It discusses the importance of creative Tamil literature. poetry in motion and folklores. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. puisi. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. In addition. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . Besides looking at themes. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. kepentingan dan peranan berita. Topics include appreciating poetry. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. and activities and resources for teaching literature. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 .

BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . mengapresiasi keunikannya. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. prosedur pentadbiran peperiksaan. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. authors and themes and analysis of epics. constructing the JSU. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan .Bahagian Pendidikan Guru. Topics discussed include the history of classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . µAniyiyal¶. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. developing the marking scheme and the administration of examinations. aniyiyal dan yaappiyal. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. analyzing items. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. tersirat dalam puisi klasik.

BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. In addition. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. 5. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan .analysing and interpreting the research data. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of carrying out an action research in a school. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. implementing the research. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. the authors and themes. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. This course provides introduction to Social Studies. social control. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. dan penyatuan masyarakat. pre independent era. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. and the national education policy amendment in historical development of the nation. and the concept of unification in the society. post independent era. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. kawalan sosial.Bahagian Pendidikan Guru. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Multi cultures. kaum. zaman sebelum kemerdekaan. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. Kepelbagaian budaya. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. ethnics. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. dan sosio budaya masa kini. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. economic and socio cultural of development. zaman selepas kemerdekaan. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. multi-disciplinary in Social Studies. ekonomi. thematic strands approaches in Social Studies.

Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . kedaulatan. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. and politics and government in Islamic perspectives. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes.Bahagian Pendidikan Guru. differentiate political science. Students are also required to carry out practical activities for this course. comparison different types of government. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. and education for sustainable strategis in Social Studies. and authority. politik. kuasa dan autoriti. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. doctrine of power. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. . dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. t Through project work. interaksi antara sistem fizikal interaksi . pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. power. human interaction with nature. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. kewujudan negara. sovereignity. the nation. education for sustainable development and education for international understanding. politics. doktrin pengasingan kuasa.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru.

triad. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. kord. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. melodi. irregular meter. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . Topics given focus here are meters in simple. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. kaden dan irama.Bahagian Pendidikan Guru. major. In this course. rules of harmony. skel-nada major. This course also focuses on sight singing. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. arpegio dan kord. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. It consists of listening to intervals. triads. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. compound and irregular time. chords and cadences. melodies. tidak lazim. alto and tenor clefs. pembahagian masa tak sekata. irregular time division. meter dan nilai not. peraturan pengharmonian. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. In the sight si nging section. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. klef alto dan tenor. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. minor and chromatic scales and compound intervals. meters and note values. pembentukkan kaden. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod.

This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. students use melodic decoration in their music composition. matlamat. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. In addition. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. fungsi muzik dalam pendidikan. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. importance of music. philosophical implications. faktor-faktor sosiologi. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. arpeggio and chord playing. g progression and chord progession in fifths. psikologi. arpegio. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course.kord pengaplikasian teori. aims and the functions of music in education. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. sociological and psychological factors that affect music education.

bermain pelbagai rentak. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. aural practices.lagu lapisan. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . petikan dan cara µstrumming¶. Memperkenalkan kord. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. dan konsep muzikal. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. This course caters to students without knowledge in guitar playing. teknik bermain rekoder soprano. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. plucking and strumming style. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. latihan aural. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bacaan not. MZP3108G Alat Muzik Utama . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja.Bahagian Pendidikan Guru. bermain gitar sambil menyanyi.a variety of singing repertoire including two part singin singing. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . playing with different rhythm. teknik pengendalian alat iringan. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Focus is on posture. Students also develop listening skills through aural guitar playing. g. playing the guitar while singing. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. chords and musical concepts. MZP3108V Alat Muzik Utama . reading of notes. preparation and arrangement of percussion scores. playing a wider repertoire.

irama. latihan dalam permainan iringan kord blok. play block chords. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chord. kord. chords. melodies. triads. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. cadence and rhythm. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. mengimprovisasikan melodi di kibod. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. It involves aural studies in intervals. alberti bass. melodi. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively.Bahagian Pendidikan Guru. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . mel dy improvisation. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. broken chord. kaden. triad. bes alberti. o broken chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.

nyanyian lagu. aural. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. pelbagai rentak dan kod.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . Emphasis is on style development. In addidtion.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar.In the teaching and learning of music in the class room. to reinforcement.Bahagian Pendidikan Guru. progressing to level two in piano playing techniques. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. rentak. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. dynamics and performance preparation. sight playing and a variety in repertoire. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. rhythm. MZP3112V Alat Muzik Utama . articulation.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. bacaan not. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. plucking. artikulasi. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. MZP3112G Alat Muzik Utama . This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. dinamik. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. singing folk songs. This course is a continuity. kemahiran membuat persembahan. latihan aural. permainan alat muzik. petikan dan cara µstrumming¶. strumming style with different rhythm and chords.

pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. primarily onthe KBSR music education syllabus. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. It comprises of preparing. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. This course discusses the primary school music curriculum. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Students¶ present their respective music composition present during this course. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. ciptaan ensembel rekoder . Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. planning and writing the year plan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. This course exposes students to the compositional devices in music education. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course is a continuity from course vocal 1. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi.Bahagian Pendidikan Guru.

dinamik. Zapin dan walking .Bahagian Pendidikan Guru. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. dynamics and complex skills are developed as the course advances. dynamics and complex skills are developed as the course advances. artikulasi. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. articulation. Zapin and walking bass rhythms. rentak. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rhythm. MZP3115G Alat Muzik Utama . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. sight playing and a variety in repertoire. Students are guided in these 3 components throughout the course. MZP3115V Alat Muzik Utama . articulation. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics.permainan piano dalam rentak Inang. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. dinamik.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. artikulasi. Style. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Style. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. rentak. rhythm. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail.

Bahagian Pendidikan Guru. Music in the form of dance. video watching or live performances.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. piano playing techniques. workshops and practical experiences. Muzik Bentuk Tarian Utama. analisis skor. dan pengalaman praktikal salah satu genre. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran.music genres materials are selected from traditional classic music. This course focuses on macro teaching sessions. On this higher level. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. students are exposed to different music genres through listening activity. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. Muzik Ensembel Sosial Popular. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.genre. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. MZP3118G Alat Muzik Utama . rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. amalan refleksi . This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. ³Popular social´ ensemble music. choral vocal music and solo instrumental music. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. bengkel. planning of macro teaching sessions. Muzik Ensembel Lain. langkah-langkah pengajaran makro. perancangan sesi pengajaran makro. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. sight playing and a variety in repertoire. practice to reflect and write on the work carried out. score analisis.

MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.e. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. memimpin. In this course also.Bahagian Pendidikan Guru.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. instrumental ensemble. his course focuses on students¶ T participation in three components i. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. teknik persembahan. This course focuses on vocal diction techniques. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. conducting and attending program concerts/performance. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . Students are introduced to self access and group learning approach. lawatan ke program konsert/persembahan. MZP3118V Alat Muzik Utama . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire.

menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. classic. Thailand and Africa. Romantic. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Classical. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Baroque. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . India. genre. India. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. tempo and phrasing and singing in various rhythm.Bahagian Pendidikan Guru.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. 20th century and Jazz eras. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. genre and compositional styles. karya dan stail dengan lebih mendalam. romantic and the 20th century eras with different music genres. Romantik. romantik. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3121G Alat Muzik Utama . Barok. discussions are held to analyse aspects of music genre. ekspresi dalam pelbagai dinamik.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. Japan. Klasik. Abad ke 20 dan Jazz. styles and composers music scores from Renaissance. klasik. Jepun.

and documenting the action research findings in a report or article. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. MUSIC ACE. the role of technology and music software in the production of music composition. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. 7. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. analysing and i interpreting the research data. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. mplementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. kreativiti. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. and visual expression. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. principles of design and compositions in art works of various cultures. creativity. Jepun dan Barat. art of various cultures. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. developmental stages of children¶s art. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. This course covers the concepts. exploration and appreciation of art works. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . This course covers the developmental stages of children visual expressions. estetika dan ekspresi visual. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. China. Emphasis will be on the aspects of observation. distinguished educationist and researchers in children¶s art. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. konsep kraf. children¶s creativity and ima ginations. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aesthetics.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. India. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. stimulus and factors that affect children¶s art. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu.Bahagian Pendidikan Guru. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV.

konsep 5P. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. content and themes in producing art works for the four areas. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. the importance of curriculum development. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. resource and teaching aid management. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Penekanan diberikan kepada matlamat. huraian sukatan pelajaran. the 5P concept. subject matter. lesson planning. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. persediaan mengajar. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 .Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. that is: Drawing and Picture Making. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. Membuat Corak dan Rekaan. management of outdoors and indoors activities. bahan. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. kepentingan perkembangan kurikulum. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Pattern-Making and Designing. the roles of the PSV teachers. peranan guru PSV. specifications of the syllabus. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.

teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing.Membentuk dan Membuat Binaan. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. introduction to tradisional crafts. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. strategi. teaching and learning resources. sumber pengajaran dan pembelajaran. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro.Bahagian Pendidikan Guru. mengenal kraf tradisional. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. This course covers the approach. strategy. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy.

aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. aims of assessment in VAE. seni oriental. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. peraturan memberi markah. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). application of ICT in teaching and learning PSV. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Practical aktivities cover the use of multimedia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. seni oriental. presenting and exhibiting multimedia art works. evaluation of art works and evaluation of portfolios. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. types of assessments. oriental art. marking schemes. tujuan pentaksiran PSV. apresiasi karya seni barat. methods and forms of assessment.Bahagian Pendidikan Guru.. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. jenis -jenis pentaksiran. kaedah pentaksiran PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. This course covers the introduction to the art history in western art. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. western art. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual.

PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. considerations and perceptions in drawings. implementing art projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. planning art pr ojects. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. melaksanakan projek seni. making feedback reports and taking further actions. teknik menghasilkan lukisan.Bahagian Pendidikan Guru. management and organisational process of art projects. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing the research.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . alat dan bahan. drawing techniques. merancang projek seni. pelbagai fungsi lukisan. analyzing and interpreting the research data. This course covers the management and organisation of arts projects. approaches and methods. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pendekatan dan kaedah melukis. various functions of drawings from various genres and culture. tools and materials. This course covers the types of drawings . pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . creativity and artistic process as well as computer aided drawings. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. and documenting the action research findings in a report or article.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . 8. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. The course focuses on strategy. pendekatan. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . and the implementation of ³j-QAF´ program. Kursus ini juga membincangkanstrategi. It also discusses the strategy. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. approach. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. This course focuses on introduction to Al Quran education. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. application µtajwid¶ rules in reciting. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. the new and old curriculum comparison analysis. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discussed the Islamic education development. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. lesson planning and teaching -learning of al Quran. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. the usage of text books and Teachers Guide Book.

It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. teaching practical. lesson plans and . dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. lesson plansand teaching practical. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. and teaching practical. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. lesson plans .

planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. penyediaan rancangan. The course focuses on the content analysis on µJawi¶. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. dan moden. macro teaching concepts.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also discusses the teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. perancangan dan amali. lesson plans . basic skills. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. kajian teks jawi klasik. The course emphasizes on topic selecting. . . kemahiran asas. pendedahan secara amali penulisan khat. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. planning and practical.

guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. Islamic educators.w. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. and other related issues. their main topic of discussions. The course focuses on the ³dakwah´.. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.¶s special traits. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. measurement. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. kehidupan. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). and Islamic Education Managements in Malaysia. pengukuran. dan Penilaian PAFA.a. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. and PAFA assessment. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. assessment and evaluation in Islamic education. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . perkara -perkara yang membatalkan iman. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. the impact of faith in life . types and field of testing. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah.w. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia.a. It also discuss topics related to item building. tables of specification. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. The course focuses on concepts. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . bentuk dan bidang penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. methodology in fiqh. The course focuses on Usul Fiqh studies. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sembelihan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . 9. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. animal slaughtering. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. Islamic economy and management of properties in Islam. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. analyzing and interpreting the research data. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. implementing the research. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh.

permainan kanakkanak. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . This course includes concepts and definition of total fitness. motorrelated physical fitness componen. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. training methodology for physical fitness. children¶s games and techniques. physical fitness and the importance of physical fitness. the acquiring of skills in the track and field event. The to pics are basic movement concept. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. kemahiran acara padang. pengurusan. periodisation of training and effects of training on physical fitness.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. training principles of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. the component of health related fitness. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. teaching and learning of bacis movement. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. jadual latihan kecergasan fizikal. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. training schedule of physical fitness. model Bunker and Thorpe 1982. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.Bahagian Pendidikan Guru. This course stress on rules and regulations.

kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. kematangan dan prestasi fizikal. swimming safety. koordinasi. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. pembelajar an motor. feedback. kanak-kanak. coordination. maklumbalas. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . pertumbuhan somatik. kematangan dan pembelajaran motor. attention and performance. somatic growth. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. kematangan. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. adipose tissue and body composition. This course to expose students to various swimming skilss. individual differences and capabilities. evaluation. keselamatan renang. aktiviti fizikal dan sukan. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. tisu adipos dan komposisi badan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pemprosesan maklumat. attention¶ dan prestasi. functional development. penilaian. µ kawalan motor. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. asas terjunan. maturation and physical performance. retention and transfer of learning. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. maturation and factors that influence growth. perbezaan individu. basic teaching and learning methodology of swimming. This course includes the definition and concept of growth. struktur dan orag anisasi persatuan. structure and the organisation of society. maturation and motor learning. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. motor learning.Bahagian Pendidikan Guru. human information processing. motor control. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang.

managing. . administrating and organizing. pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. planning. Heart. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . pengurusan. objectives. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.sistem limfatik dan imuniti.sistem saraf.darah.Bahagian Pendidikan Guru. penganalisisan perlakuan. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. keselamatan murid-murid. Integumentary system.sistem respirasi. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the . This course covers the philosophies. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. cellular level and tissue level of organisation.sistem penghadaman.sistem rangka.chemical level.digestive system.endocrine system. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan.sistem otot. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar.respiratory system.skeletal system. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.blood. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.saluran dan peredaran darah.jantung.lymphatic system and immunity. konsep.nutrition and metabolism as well as urinary system. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. rekreasi dan kesenggangan.muscular system. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. pengelolaan dan pentadbiran.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. recreation and leisure. history and literatures of outdoor education. selular dan tisu organisma.sistem endokrina.sistem integumentari.nervous system. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 .blood vessels and circulation. aims. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa. aspects of managing. perancangan. . PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. concepts.

pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . pengurusan.pengurusan.Bahagian Pendidikan Guru. . The aspects of managing. the importance of physical education. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. penganalisisan perlakuan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.kepentingan. criteria in choosing physical education acitivities. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the interpretation of curriculum. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. administrating and organizing.pengelolaan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. sukatan dan tafsirannya. penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan.analyzingperformance. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. analyzing performance.

PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. pengurusan. This course discusses the management and administration of physical education and sport. nilai dan etika dalam sukan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Emphasis given to the concepts of physical education.Bahagian Pendidikan Guru. administration of national and international sport agency. criteria in choosing adapted physical education acitivities.the aspects of managing. pengurusan permainan tradisional. laws and administration of sport. managing physical education and sport. managing tradisional games. sports development programme. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. values and ethics in sport. issues in sport. administrating and organizing. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.aspek pengelolaan. the interpretation of curriculum. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. undang-undang dan pentadbiran sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. penganalisisan perlakuan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. isu-isu dalam sukan. program pembangunan sukan. analy zing performance. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition.

conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pembinaan ujian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. measurement and evaluation in physical education and sports. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pemilihan jenis -jenis ujian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pendidikan jasmani dan sukan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. Students will be exposed to different types of research in health. and documenting the e action research findings in a report or article. This course includes the concept of test. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. selecting test. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analysis and interpretation. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian.Bahagian Pendidikan Guru. physical education and sports. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. The course helps student to develop different type of tests. analysing and interpreting th research data.

asthma and heart attack. arousal. sociology theories in sports. goal. peneguhan. kecederaan kulit. feedback. the definition of sports sociology. skin injury. open wound. child psychology development via sports. asma dan serangan jantung. prinsip menguruskan kecederaan patah. motivation. sports. kaki. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. pendekatan rawatan kecederaan. body. sukan. burnout and overtrainin g in sports. deviasi dalam sukan. deviation and aggression in sports. This course includes sports psychology and sports s ciology. pressure and anxiety in sports. sports and economy. badan. sukan dan kanak kanak. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. penetapanmatlamat. kecederaan tisu lembut. definisi sosiologi sukan. principles in managing fracture. maklumbalas. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . sports and children. sports personality. socialization in sports. motivasi. sports medicine and coaches of sports. soft tissue injury. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. pendarahan terbuka. pencegahan kecederaan dalam sukan. prevention of injury in sports. terdedah kepada haba yang melampau. legs. kebangkitan. approach in treatment of injury. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. injury to the hand.Bahagian Pendidikan Guru. epala dan k mata. reinforcement. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. head and eyes. sports and media. exposure to extreme heat. pengsan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. This course discusses the basic concept of sports injury. basic principles of first aid. personaliti. teori sosial dalam sukan. kecederaan bahagian tangan. keganasan dalam sukan. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. airways and cardiopulmonary resuscitation. faint. prinsip asas pertolongan cemas. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sukan dan ekonomi. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sukan dan media. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. lifting and carrying of patient. sports history. mengangkat dan membawa pesakit. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . This course involves skills of carrying out an action research in a school. 10. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

It discusses concepts in plane geometry tessellations.Bahagian Pendidikan Guru. there is a further exploration into natural. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. simetri dan transformasi. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. irrational and real numbers.g. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. rational. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Students will also discover patterns in art and design. In addition. teselasi. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Selain itu. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. In addition. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. symmetries and transformations. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. The use of ICT e. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. In the process. Pelajar juga didedahkan kepada makna. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry.

algoritma heuristik dan kaedah mengisih. heuristic algorithms and methods of sorting. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. graphs. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. It provides information about introduction to decision Mathematics. Chi-Square test. types of searches. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. technology in Mathematics. Students will be introduced to printed materials. jenis-jenis carian. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Dalam kursus ini. graf. teknologi dalam Matematik. teaching and learning aids.Bahagian Pendidikan Guru. pemprograman linear. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. critical path analysis. ujian ChiSquare. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. linear programming. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. networks. analisa laluan kritikal. algorithms. rangkaian. Mathematics facilities and management of resources. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. algoritma. alat bantu pengajaran dan pembelajaran.

decimals and percentages and also construction of teaching aids. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. basic understanding of limits and limit theorem. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. mikro dan makro. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan.Bahagian Pendidikan Guru. applicationsand useof technology . kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. micro and macro teaching sessions. Pecahan. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. MTE3109 Teaching of Numbers. . Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . pecahan. At this point. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. derivatives and integrals. In addition. Discussions cover topics related to teaching of numbers. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. fungsi dan graf. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. and patterns and relationships. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. using relevantMathematical ideas. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. fractions. Selain itu. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. Farctions.

Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Selain itu. The topics discussed are testing and evaluation. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. macro teaching sessions. students will learn the key concepts in geometry. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. measurement and data handling. mikro dan makro. pengukuran dan pengendalian data. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Substitution. micro and . Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. mathematical difficulties and diagnostic test. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. perancangan pengajaran efektif. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. matrix algebra and vector space. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. effective planning and teaching the use of technology. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Dalam kursus ini. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. aljabar matriks dan ruang vektor. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. The idea is extended to using Elimination. MTE3111 Teaching of Geometry.Bahagian Pendidikan Guru. In addition. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. penggunaan teknologi. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. Penggantian.

11. Its contents cover mathematics in every day life.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . and some key mathematical ideas related to calculus. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. analysing and interpreting the research data. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. implementing the research. classical codes and ciphers. use of mathematical modeling in biology and ecology. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kod klasik dan nombor rahsia. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. codes and cryptography. kod dan kriptografi. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

growth. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. struktur sel dan fungsi. food and wellbeing. plant excretion. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. animal nutrition. Shiffrin and Baddeley¶s. It explores the nature of life. nutrisi tumbuh an. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. pembiakan haiwan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Shiffrin dan Baddeley. nutrisi haiwan. makanan dan kesihatan. cellular respiration in plants and animals. pendekatan konstruktivisme. plant respiration. respirasi tumbuhan. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. animal reproduction. cara kanak-kanak mempelajari sains. animal excretion.Bahagian Pendidikan Guru. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. perkembangan kanak kanak. It explores the nature of science. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. how children learn science. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . cell structure and function. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. understanding children¶s ideas in science. respirasi haiwan. teori pembelajaran Gagne. teori pembelajaran Bruner. Ausubel¶s learning theory. plant reproduction. teori pembelajaran tingkahla ku. the nature of science and how children learn science. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. pembiakan tumbuhan. information-processing theory-Atkins. animal respiration. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Gagne¶s learning theory. memahami idea kanak-kanak dalam sains. teori pemprosesan maklumat Atkin. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. perkumuhan tumbuhan. understanding children¶s development. the constructivist approaches. Behaviourist learning theory. teori pembelajaran Ausubel. Bruner¶s learning theory. plant nutrition. tumbesaran. what do children need to help them learn through constructivism. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. perkumuhan haiwan.

Malaysian primary science curriculum II. forces in fluids. It discusses issues in science education. use of electronics and semi-conductors. getah. ethers and amines. kerja dan mesi daya dalam n. aloi. litar elektrik dalam rumah. cecair. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. motion. planetary and satellite motion. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. aldehydes and ketones. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. electrical circuits in the house. ores and minerals. natural polymers and paper. alcohol. sebatian beraroma. It discusses physics and measurement in everyday life. termometeri dan termometer. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. sabun dan detergen. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. kurikulum sains sekolah rendah aras II. ester dan amid. polimer semulajadi dan kertas. work and machines. fizik muzik.Bahagian Pendidikan Guru. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. alloys. using light. gerakan. thermometry and thermometers. menggunakan cahaya. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. generation and transmission of electricity. aromatic compounds. bijih dan galian. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. carboxylic acids. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. asid karboksilik. asid sulfur dan asid nitrik. teaching and learning strategies for primary science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. electricity and magnetism at work. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. applying Newton¶s laws in everyday life. bahan komposit. bahan bakar. the physics of music. composite materials. fuel. rubber. gerakan planet dan satelit. sulphuric acid and nitric acid. esters and amides. synthetic polymers and plastics. alkohol. peru sahaan penyediaan ammonia. aldehid dan keton. Malaysian primary science curriculum I. teaching science for all children and science for exceptional children. polimer tiruan dan plastik. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . eter dan ammina. penjanaan dan transmisi elektrik. industrial preparation of ammonia. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. kegunaan elektronik dan semi konduktor. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. soaps and detergents.

pemuliharaan in situ.Bahagian Pendidikan Guru. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . animal diversity. kepelbagaian biologi. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. merancang rancangan pelajaran harian. in -situ conservation. ecosystem services. writing lesson plans. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. learning outcomes. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. biodiversity. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. menulis r ncangan pelajaran. acquiring manipulative skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. threats to biodiversity. It discusses primary science teaching. It explores about ecosystem. It explains about lesson planning. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. faedah ekosistem. kepelbagaian haiwan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. daily lesson plan. acoustic ecology and biodiversity collection submission. the basic science process skills and integrated science process skills. pemuliharaan ex situ. kepelbagaian genetik I. hasil-hasil pembelajaran. planning a daily lesson plan. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. genetic diversity II. learning objectives. plant diversity. ancama terhadap n kepelbagaian. microteaching skills and macro teaching. ex-situ conservation. kepelbagaian genetik II. Ia meneroka tentang ekosistem. rancangan mengajar harian. understanding population trends. pemahaman tentang trenda populasi. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. kepelbagaian tumbuhan. objektif pembelajaran. memperolehi kemahiran manipulatif. genetic diversity I.

interpreting test score and forms of examination. the first law of thermodynamics. Ia meneroka tentang tenaga.It discusses earth: structure. origins and its major systems and space: the solar system. hukum pertama termodinamik. alatalat pentaksiran. It discusses definition of terms. nuklear kimia. analisis skor ujian. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. types of assessment. termokimia. rekabentuk dan pembinaan ujian. penskoran pentaksiran. thermochemistry. pentadbiran ujian. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. electrochemistry and nuclear chemistry. scoring of assessment. bentuk -bentuk pentaksiran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. angkasa lepas. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. analysis of test score. purpose of assessment. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. test design and construction. elektrokimia dan . SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. marking and moderation of test scripts. assessment tools. outer space. matlamat pentaksiran. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. It explores about energy. areas of assessment in primary school science. administration of test.

Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . basic laboratory techniques. innovation and inventions. peraturan dan keselamatan dalam makmal. project based learning for additives in food. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. teknologi dan masyarakat. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. preservation of biological specimens.Bahagian Pendidikan Guru. pengawetan spesimen b iologi. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. rules and safety in the laboratory. It discusses issues relating to science. project-based learning for energy in the biosphere. implementing the research. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Technology and Society (Sains. It will discuss about management of science laboratory. SCE3114 Science. pembaharuan dan penciptaan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. technology and society. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. technology and society. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. project -based learning design. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. project -based learning for endurance of resources. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. projectbased learning for conservation. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknologi dan masyarakat. teknik-teknik asas makmal. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. science teaching and learning resources. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru. 12. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . career path and future of design and technology . pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. masa depan RBT.Bahagian Pendidikan Guru. the introduction to the TVE system. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. interior and exterior decoration will also be emphasized. Knowledge of materials. accessories. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. ciri-ciri kepimpinan. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . kemasan. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. element and assesment will also be focused. resources including the use of ICT. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. This course will expose the student to the development of technology and material production. e adership characteristics. finishing. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . process of the l planning and evaluationin RBT. falsafah. pengenalan kepada sistem PTV. meta. In relation to that.

cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. penilaian. handling of products. goals and . This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. care of ornamental crops and landscape .integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. evaluation. documentation and record keeping. dan teknik menyoal. management innovation. teaching method and techniques skills of questioning techniques. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. strategi. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. y. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . planting. theory and model of curiculum development. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. perancangan. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan.planning. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. designing. strategies. penanaman sayursayuran secara hidroponik. the materials for teaching aids with IC. and macro and micro teaching. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penggunaan bahan . Focusses will be on teaching and learning approaches. the skills of . plant care. planting. kaedah teknik pengajaran.school syllabus. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penanaman. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . reka bentuk. dokumentasi dan penyimpanan rekod. curriculum development in Malaysia. pelaksanaan. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. selection and preparation of field for vegetable planting. kemahiran . dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. kurikulum sekolah. implementation. planting vegetable hydroponicall propagation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. The integration of project base assessment will be emphasized. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course emphasize on product development and principle. industrial design and design for manufacturing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. product architecture. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. processes and planning.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. reka bentuk industri.

This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. Act 308 and Act 550. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. aproaches in curriculum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. pengelolaan aktiviti prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. eating ettiquette. the affective factors in the implimentation of curriculum. views and ideas of earlier scholars of childhood education. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. the National Preschool Curriculum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. also the transition process from home to nursery /preschools. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. penjagaan kesihatan kanak-kanak.Bahagian Pendidikan Guru. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. the history of childhood education. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. Akta 308 dan Akta 550. Children¶s Right. teaching and learning techniques and techniques at presechools. PRA3103 Perkembangan Fizikal. health practice and safety. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. food and diets. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. persekitaran. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pendekatandalam kurikulum. growth and child development.

merancang aktiviti. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. pembelajaran Matematik di prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. factors of language development. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. muzik dan pergerakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. seni bonekadan sastera kanak -kanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. This course covers the theories of children¶s creativity. the methods in teaching and learning language at preschool. assessment in childhood education. perancangan program sains. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. processes of creativity a teaching approaches. pembelajaran sains diprasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. factors that encourages and hinders creativity.Bahagian Pendidikan Guru. sosiodrama. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti.

the classification of special needs children. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. understanding and managing children¶s emotions. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. the management and activities. Focusses will be on the reason due to the disability. pelaksanaan nilai-nilai. identification of Islamic education and moral curriculum. to develop confidence to face challenges in everyday life. management of curriculum. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . strategi dan . kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. teori perkembangan moral. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya.dan perbezaan individu. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan dan aktiviti.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. characteristics. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan.Bahagian Pendidikan Guru. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . theories on moral development. development of sosial skills and prosocial behaviors. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak.

kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . family relationship. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. matlamat. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. build and manage preschool education centres the planning of . behaviors and children¶s dicipline. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . build and manage preschool education centre the planning of s. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. kanak. penganalisisan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. This course covers the theories and perspecttive.melaksanakan perekodan. values and customs. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif.community. objektif. aims. komuniti dan institusi pendidikan. hubungan keluarga. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. penyimpanan.Bahagian Pendidikan Guru. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. improving family excellence. nilai dan budaya.

Bahagian Pendidikan Guru. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. presenting research findings in seminar. documenting and publishing research papers. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. 14. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course is dealing with conducting action research in school. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. pengurusan kesihatan. implementing the research. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan .safety and diet. perwatakan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. keselamatan dan pemakanan. kecekapan hubungan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. preschool teachers and issues related to it. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of health. analysing and interpreting the research data. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . organizing action research seminar.

and behaviour modification program among special needs students. punca masalah. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . pronciples. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . prinsip. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs.Bahagian Pendidikan Guru. konsep. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. pendekatan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. programs provided and issues arises in educating these children. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. concept. ciri-ciri. assessment and intervention are also covered. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. causes. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. strategies of behaviour modification and issue concerned. tingkah laku bermasalah. problematics behaviour. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.

language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. . bertutur. This course discusses the definition of language. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . reading and writing skills. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. strategies to overcome the problems. pengajaran tatabahasa asas. reading. strategi untuk menangani masalah tersebut. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. teaching basic grammar. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. The course includes understanding language. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. perancangan . instrument. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan.Bahagian Pendidikan Guru. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. kemahiran membaca. writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. problemsin acquiring listening. theeory of language. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. speaking. membaca dan menulis. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. terapi seni visual. ethics and classroom management. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. occupational therapy. expression art therapy. matematik berfungsi. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. terapi cara kerja. hydro therapy. functional Mathematics. kemahiran memasak. speech therapy. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. kemahiran memelihara haiwan. terapi pertuturan. rearing pet. art therapy. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. kajian sukatan pelajaran. self-protect. kemahiran jahitan. problems of learning Mathematics. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . keselamatan diri. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. sewing. It covers basic concepts of Mathematics. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. teaching aids. pembinaan bahan bantu belajar. terapi hidro. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. terapi muzik dan nyanyian. kemahiran berkebun. permasalahan penguasaan Matematik. This course discusses the importance of physistherapy. cookery. pengurusan rumah tangga. penilaian. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. home living. Ia merangkumi konsep asas Matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi pergerakan kreatif. gardening. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. music and singing therapy.

langkah-langkah. prasarana kelas khas. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). pengasingan. goals. principles and ethics of social works. pengurusan kelas khas. matlamat. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. students multiple competencies.Bahagian Pendidikan Guru. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. penubuhan. pentadbiran. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. khidmat pelbagai disiplin di PDK. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . penempatan pelajar. isu pelabelan. labeling segregation and integration. teaching sciece process. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. dan integrasi. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. procedures. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). setting up administration. special classroom management. strategies to overcome teh problems. prinsip dan etika kerja sosial.masalah pengajaran Sains. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. teachers profesionalism. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. keprofesionalisme guru. multidisciplinary services offered at the CBR. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. effectiveness of teaching and learning. physical aspects of the classroom. pentaksiran. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). assessment. parents and community involvement.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. and support services as well as evaluation of Special Education programs. The role of teachers and administrative. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. b dget u allocation. placement procedures for children with special needs. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program .peranan guru dan i pentadbir. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. struktur organisasi di peringkat kementerian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. peruntukan kewangan. the State Education Department and the school. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.Bahagian Pendidikan Guru. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . impl menting the research. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. analysing and e interpreting the research data. This course covers the implemetation o fspecial education programs. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu.

sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. bahasa dan komunikasi.the factors which can affect the development of language and communication .Bahagian Pendidikan Guru. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 . PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. rakan . This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children .

PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . sasaran.and teaching objectives. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . gathering relevant information.Bahagian Pendidikan Guru. kelebihan dan kekurangannya. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. . kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. identify the strengths and weaknesses of their pupils .membina pelbagai jenis instrument. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . the education of the hearing-impaired. use various assessment tools. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. ciri ciri. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives.

amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Methods used in the assessment of language. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . teaching and learning language sessions. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified.dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI).Bahagian Pendidikan Guru. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. This course provides students with a knowledge of the various issues. dan latihan . pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. dan aplikasi KTBM. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating .

This course covers topics like the anatomy of the ear. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. the importance of having a good acoustic environ ment. developing.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. of assessing hearing loss. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. sistem amplifikasipendengaran. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . kemahiran dalam memilih.Bahagian Pendidikan Guru. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. membina. This course focuses on how to choose. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. the process of normal hearing. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . amplification systems currently in use for the hearingimpaired. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . the use of amplification in the classroom. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . proses pendengaran. people from various disciplines. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. planning. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga.

mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program .kaedah merancang. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. state and school levels. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. analysing and i interpreting the research data. . documenting and publishing research papers. o peranan guru. 16. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. organizing action research seminar. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. support services. struktur organisasi di peringkat Kementerian. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. presenting research findings in seminar. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. Focus will be given to the ways of planning. peruntukan kewangan.Bahagian Pendidikan Guru. isu-isu. This course is dealing with conducting action research in school. types of programmes. khidmat sokongan. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . mplementing the research. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. financial allocation.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. jenis program. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

visual skills training for children with low vision. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. . serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. affective.Bahagian Pendidikan Guru. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . afektif dan psikosial. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. and psychosocial development. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup.Bahagian Pendidikan Guru. Students are taught cooking skills. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. dapur dan rumah. Recreation and Adaptive Physical Education. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. management o f the kitchen and house. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. hands-on. This course covers important concepts in field of Living Skills. various instruments in a variety of important areas. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. di dalam dan di luar bangunan. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design .and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . indoor and outdoor sessions. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . pengurusan .

pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. read and transcribe the Mathematics Braille Code. mengajar. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. menyediakan bahan bantu . preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . This course covers the planning. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. micro and macro teaching. multiple handicaps. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan.Bahagian Pendidikan Guru. PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. This course covers skills to produce. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). prepare teaching aids. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. . bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . read and transcribe the English Braille Code. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. and produce English Braille using the computer. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . . This course covers skills to produce. makro. and hands-on experience and to reinforce learning.tahap Matematik.

trends. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.cooperation government and non government agencies. the implementation of community projects by these centres. implementing the research. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti.Bahagian Pendidikan Guru. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . This course covers the development of education in the field of visual impairment. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. Issues. perundangan. isu-isu. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. in Malaysia and other countries. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and interpreting the research data. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. trenda. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration.

Students are exposed to the role of Special Education teachers. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. pengurusan sumber. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. documenting and publishing research paper. management of resources and finances. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. proses pembuatan keputusan. This course is dealing with conducting action research in sc hool. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. the decision-making process. Buku Panduan PISMP | 145 . serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. as well as the evaluation of Special Education programs. organizing action research seminar. presenting research findings in seminar.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .Bahagian Pendidikan Guru.

penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pola tingkah laku murid. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . Melalui pemerhatian. interaction with the school community. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. analysis of documents. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. reflections. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. reflections. strategies. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. penelitian dokumen. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. interaction with the school community. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. It also gives students the knowledge and experience through observations. penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pengurusan bilik darjah. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti. about pupil¶s behavio ur. school and classroom management. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. analysis of documents. school facilities and the implementation of the school curriculum. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. activities. pengurusan sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah.

preparing teaching aids and classroom management. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. analysis of documents. lecturers and peers in a variety of situations.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. BBM. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values in a guided and real life situation. Melalui pemerhatian. and resources with the lesson plan. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. penelitian dokumen. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Through observations. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. reflections. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. activities. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas.

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. Buku Panduan PISMP | 149 . PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.

Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. endurance. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. At this stage. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing.Bahagian Pendidikan Guru. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. ketahanan diri. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang.Stude ts n are expected to plan. Pada peringkat ini. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. jati diri. Buku Panduan PISMP | 150 . Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. darah. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.sistem respirasi. lymphatic system and immunity. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.chemical level. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. th interpretation of curriculum. respiratory system.sistem otot. peringkat kimia. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives.saluran dan peredaran darah.sistem rangka.sistem limfatik dan imuniti. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan.muscular system. the importance of physical education. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro.skeletal system.sistem saraf. endocrine system.kepentingan.digestive system. blood vessels and circulation. Integumentary system . Pendidikan Jasmani.Bahagian Pendidikan Guru.sistem endokrina.sistem penghadaman. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . model permainan kanak -kanak. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.jantung. Heart. e criteria in choosing physical education acitivities. konsep kurikulum.nervous system. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma. sukatan dan tafsirannya. cellular level and tissue level of organisation.blood. locomotor and non-locomotor movements. nutrition and metabolism as well as urinary system. sistem integumentarim.

laws and administration of sport. isu-isu dalam sukan. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. managing physical education and sport. values and ethics in sport.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . pengurusan permainan tradisional. managing tradisional games. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. nilai dan etika dalam sukan. 2. program pembangunan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sport agency. sports development programme. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. issues in sport.

It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. pendekatan. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book.Bahagian Pendidikan Guru. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. This course focuses on the introduction of strategies. This course focuses on topic selecting. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. approaches. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.

measurement. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. 3. This course focuses on topics of assessment.Bahagian Pendidikan Guru. pengukuran. and evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. penilaian dan pentaksiran.

and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. and writing skills. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . This course discusses two important and significant things in the teaching process. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. focusing on combination of using text book.Bahagian Pendidikan Guru. reading. buku panduan guru dan isi kandungannya. speaking. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . buku latihan dan . syllabus contents and its curriculum specifications. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. describes the teaching steps for every skill. This course discusses on the methodology of teaching listening. syllabus and text book. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. bertutur.

BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 .Bahagian Pendidikan Guru. terminology of. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. penilaian kemahiran berbahasa Arab. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources .how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. pembinaan item. assessment. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. mingguandan semester mengikut format yang betul. Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. 4. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . cara menyediakan rancangan pengajaran harian. penilaian kendalian sekolah. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. penilaian. evaluation and examination of Arabic language. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.

tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. This course discusses the basic concepts in health education. safety and environmental safety.Bahagian Pendidikan Guru. stail pembelajaran. peraturan keselamatan di sekolah. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. kaedah. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. falsafah. positive approach in sexuality. storeage of dangerous product. free from negative prejudice and discrimination. keselamatan perkhidmatan. strategies and approaches in teaching health education. dan diskriminasi. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. history and the curriculum of health education. This course gives expose to the concept and principles of safety education. ph ysical and social growth. keselamatan diri. bebas daripada prasangka yang negatif. safety of self. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. prosedur kecemasan. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. perkembangan aspek fizikal dan sosial. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. konsep. Emphasis is given to introduction to health education. the learning style. safe road user program and building safety. safety services. the philosophy. doing the practical session of micro teaching. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. objectives. sejarah. penyimpanan bahan bahaya. method. This course encompass the knowledge about health sexuality. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. emergency procedures. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. objektif. safety rules in schools. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan.

rancangan makanan tambahan. perkhidmatan kesihatan sekolah. school health services. supplementary food plan. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. amalan kebersihan sekolah. and emphasis on children¶s health. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. Buku Panduan PISMP | 159 . program kesihatan mulut. mouth health program. behaviuor.Bahagian Pendidikan Guru. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. school cleanliness practices. pendekatan bersepadu. The course intends to give geneal understanding on concept. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

great depth based on the six themes identified. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. Moreover. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. dan budaya. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. socio economic. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens.Bahagian Pendidikan Guru. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. politik. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. ekonomi. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. sosio . the four domains of civil. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. This course exposes students to the selection. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . politics. Students will be exposed to the rational. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. pelbagai teori pembelajaran. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. and culture. PSK3102 Teori Pembelajaran. .

format dan komponen wajib. pedagogical content knowledge and skills methods .pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . komponen pengajaran mikro dan makro. planning and teaching. dan pembelajaran. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . dan membuat laporan. implementation and reporting.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. suitable for an effective teaching-learning. merancang. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . planning. planning and administering of service learning projects carry . the format and compulsory component. out practical work. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. melaksana . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. social skills.Bahagian Pendidikan Guru. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 .

lesson planning. In this course. issues faced in assessment of Moral Education. religious and societal values as well as moral development theories. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. kaedah. moral being. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. teori teori etika. pendekatan. insan bermoral. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro.Bahagian Pendidikan Guru. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . konsep asas nilai. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. ethical theories. methods. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. preparing the scheme of work. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. teori-teori perkembangan moral. values. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools.

Bahagian Pendidikan Guru. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Buku Panduan PISMP | 164 . This course focuses on moral problems faced in schools. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penskoran pentaksiran. bersepadu. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . analisis skor ujian. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. assessment tools. scoring of assessment. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. areas of assessment in primary school science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. It discusses primary science teaching. teaching science for all children and science for exceptional children. types of assessment. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. pentadbiran ujian. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses definition of terms.Bahagian Pendidikan Guru. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. marking and moderation of test scripts. Malaysian primary science curriculum I. matlamat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. Buku Panduan PISMP | 165 . rekabentuk dan pembinaan ujian. the basic science process skills and integrated science process skills. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum II. memperolehi kemahiran manipulatif. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. alatalat pentaksiran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. test design and construction. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. It discusses issues in science education. administration of test. bentuk -bentuk pentaksiran. purpose of assessment. interpreting test score and forms of examination. analysis of test score. acquiring manipulative skills.

Bahagian Pendidikan Guru. teknik-teknik asas makmal. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. pengawetan spesimen biologi. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. It will discuss about management of science laboratory. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. preservation of biolog ical specimens. rules and safety in the laboratory. basic laboratory techniques. Buku Panduan PISMP | 166 . preparation and improvisation of selected resources and presentation. safe handling of scientific materials handling of chemicals. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains.

Kementerian Pelajaran Malaysia 6. decimals and percentages and also construction of teaching aids. fractions. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. discussions cover topics related to teaching of numbers.Bahagian Pendidikan Guru. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. MTE3109 Teaching of Numbers. pecahan. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. Pecahan. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. In addition. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Buku Panduan PISMP | 167 . using relevant mathematical ideas. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Selain itu. Fractions. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

sing melodies in keys changes from major to minor. singing folk songs. faktor-faktor sosiologi. philosophical implications. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. broken chord. latihan dalam permainan iringan kord blok. permainan alat muzik. play block chords. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. mengimprovisasikan melodi di kibod.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. matlamat. importance of music. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. Buku Panduan PISMP | 171 . alberti bass. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.Bahagian Pendidikan Guru. sociological and psychological factors that affect music education. fungsi muzik dalam pendidikan. mel dy improvisation. bes alberti. aims and the functions of music in education. o broken chords. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. psikologi. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. Kementerian Pelajaran Malaysia 6.

identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems.Bahagian Pendidikan Guru. permainan alat perkusi. permainan alat rekoder. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. the playing of recorder and percussion instruments. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. mingguan dan harian. types and characteristics of children and adult voices. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . aural sensitivity and movement to music. semester. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. teaching and learning of singing in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. remaja. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran.micro and macro training sessions. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. Buku Panduan PISMP | 172 .

specifications schedule and its construction testing development. penilaian.pemetaan kemahiran. 5P concepts.skills mapping. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.konsep 5P. dan menulis). membaca.fokus utama dan sampingan. pembinaan ujian. affective.. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. dan psikomotor. and technique. teori-teori kognitif.Bahagian Pendidikan Guru. and writing). BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.curriculum conten. added value skills and language system.language skills (listening and speaking. kaedah. dan teknik pengajaran.main focus and secondary focus. konsep strategi.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. evaluation. and measurement. penilaian bahasa.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. Buku Panduan PISMP | 173 . and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . dan pengukuran. approach. This course describes the concept and principle of testing. penulisan langkah pengajaran. afektif. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. the writing of teaching steps. pendekatan. and implementing the micro and macro teaching. reading. theory of cognitive. marks. concepts of teaching strategy. types . This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.pengisian kurikulum. and psychomotor testing .

and techniques of teaching language skills. methods. approaches. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.constructing and using language skills teaching aids. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. .Bahagian Pendidikan Guru.penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on malay language skills. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa.pendekatan.preparation ofl language skills teaching plan. Buku Panduan PISMP | 174 . kaedah.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa.

RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. implement teaching planning and audio visual aids. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.alternative evaluation skills for using rubric. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kewangan. analisis markah dan statistik asas. pengurusan kewangan. peraturan pemarkahan. electronic commerce (E ±commerce). various methods of evaluation. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. safety and rule regulation. marking scheme and mark analysis. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. keselamatan bengkel. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. Buku Panduan PISMP | 175 . basic statistic. kaedah dan . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. undang-undang perniagaan. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . teknik pengajaran KHSR. business law. portfolio. test specification table. tool and material management. pelbagai cara penilaian. finance. jenis penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. financial management. mengajar. management and administration. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. item development. competency and school based evaluation. technique and teaching methodology. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. pengurusan peralatan dan bahan . penggunaan dan interpretasi data. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. strategy. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). membina Jadual Spes ifikasi Ujian. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . discussion on validity and reliability of evaluation format. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi.Bahagian Pendidikan Guru. workshop safety.perniagaan elektronik (E-dagang). interpretation as well as report writing on assessment.

hiasan. plant care. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. pengurusan dan penjagaan. This course deals with three main components: home technology. the ornamental fish. pengenalan kepada ikan r hiasan. propagation and planting. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. choice of clothing and sewing and clothes making processes.Bahagian Pendidikan Guru. tropical freshwater ornamental fish:. penyediaan batas dan bekas menanam. management and care of ornamental fish. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . pemilihan pakaian. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . rearing ornamental fish technology. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. teori dan amali . Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Topics coveres studies on fabric. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. preparation of planting beds and containers. harvesting and use of plants produced. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Buku Panduan PISMP | 176 . crops. pembiakan dan penanaman. selection and preparation of equipments and materials. rearing ornamental fish technology.

genre formation process. visitor in action. This course elaborates on the introduction to theatre in education. theatre for multipurpose. tetamu dalam aksi. reading theatre. teater dalam bilik darjah. boneka. semiotic. theatre inclassroom. Post Colonial. Existensialism. surelisme. Post Structuralism dan Deconstruction. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. adolescent novel. puppet. Post Modern. plot. dan isu karya kreatif. tema. pascakolonial. creative writing themes and issues. bercerita. kritik genre dan kritikan baru. Genre Critics. eksistensialisme. Marxisme. plot. Reading Reception dan Reflection theory. character and characterisation. opinion angle. Psyco-analysis. watak dan perwatakan. psikoanalisis. kekuatan karya kreatif. Arcitipal. Autobiography. short stories. Femenism. simulasi dan improvisasi. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pascamoden. femenisme. sudut pandangan. novel remaja. poems. teachers in action. cerpen. Semiotic.Bahagian Pendidikan Guru. latar tempat. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. creative writing strength. hermeneutic. popular novel. dialog and location background. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . fenomenologi. penerbitan karya. teater untuk kepelbagaian tujuan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. puisi. guru dalam peranan (teachers in action). PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. dan guru sebagai penulis. Fenomenology and Hermeneutic. Surelism. Marxism. teater pembaca. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. and teacher as a writer. dialog dan latar tempat. simulation and improvisation. genre writing publishing. story telling. persoalan. novel popular. dan New Critics. This course elaborates on literary critics field like. proses pengeraman bahan. Kementerian Pelajaran Malaysia 9.

and presenting a performance. production. cinematography. pengarahan. performance ethics. pengurusan produksi. tater dan teater kanak-kanak. pemilihan pelakon. jenis dan bentuk drama kanak kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. implementing a screen testing. improvisasi. etika pementasana. a performance. and forms of children drama. asas alkonan dan vokal. theatre and children theatre. elemen. and vocalisation. types. pemilihan. dan pembinaan skrip. element. pementasan. basic dramatisation. sejarah dan latar belakang. stage performance theory. selection and script writing.Bahagian Pendidikan Guru. actors selection. mengadakan sesi uji a bakat. Buku Panduan PISMP | 178 . history and background. teori pement san. This course elaborates on the definition and concept of drama. sinematografi dan persembahan. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. produksi. directoring. forming production management.

integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music.Bahagian Pendidikan Guru. testing and evaluation. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. creative movement. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. pregerakan kreatif. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. sumber pengajaran dan pembelajaran. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. jenis-jenis pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. teaching and learning resources. teaching and learning music through movements. Buku Panduan PISMP | 179 .

Students will be introduced to children¶s songs. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. patriotic songs. nyanyian semerta dan aural. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. muzik mini orkestra prasekolah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. children¶ songs and s cultural songs. Buku Panduan PISMP | 180 . PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. lagu-lagu patriotik. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . impromptu singing and aural. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie.

Hadith Qudsi.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. tafsir ayat hukum. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran.kemukjizatan Al-Quran. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. Buku Panduan PISMP | 181 . tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Nasikh and Mansukh. dan khatam al Quran. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. tafsir ayt hukum. basmalah. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. and khatam alQuran. Nasikh. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. pengertian. its mukjizat. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. takbir. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. the degreel of Hadith and rules in using them. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat akhlak. . Muhkam dan Mutasyabih. Muhkam and Mutasyabih. isti`azah. hukum beramal. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir ayat aqidah. Mansukh. tafsir ayat aqidah. takbir. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. isti¶azah.Definitions. tujuan dan sifat sifat. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. basmalah.Bahagian Pendidikan Guru. tafsir ayat akhlak. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir.

wuslah and other related aspects. Jin. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Sikah dan Jiharkah. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. Sikah and Jiharkah. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. Nuh. harakat. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. Nuh. ar-Rahman. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. ar Rahman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. pelaksanaannya secara teori dan amali. Nahawand. burdah. Each tarannum will focuses on tabaqat. Nahawand.Bahagian Pendidikan Guru. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. burdah. The implementation is carried out both in theory and in practice. u` Buku Panduan PISMP | 182 . Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. harakat. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Jin.

and semantics needed by an English language teacher. It focuses on language acquisition and language learning. reading and writing. kemahiran membaca dan menulis. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. materials selection. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. multiple classroom teaching. general principles in the teaching of language skills. Buku Panduan PISMP | 183 . classroom management. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. remedial and enrichment activities. methods and techniques. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. developing classroom skills. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. adaptation and simplification. The topic Language and literature is also introduced. the English sound system (phonology). sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. communication. syllabus study. morphology. an overview of teaching approaches. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. theories of second language acquisition. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. syntax. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. morfologi. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. and introduction to lesson planning.Bahagian Pendidikan Guru. komunikasi.

the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran. testing and evaluation. the teaching and assessing of writing skills. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. spelling and dictation. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of vocabulary. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengujian dan penilaian kemahiran membaca.Bahagian Pendidikan Guru. pengajaran tatabahasa dan mengeja. Buku Panduan PISMP | 184 . pengajaran. integration of language skills and language content.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .Bahagian Pendidikan Guru.

Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Sentence types. It also enables learners to reflect on their learning.Bahagian Pendidikan Guru. and Cohesive devices in spoken and written language. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. The topics focused are listening. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). bertutur. It focuses on Tense types and aspects. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. function and meaning. reading and writing. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Buku Panduan PISMP | 186 . Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. speaking. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Pentaksiran.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1. 1. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. bahan kurikulum. teori pembelajaran. 1. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.Bahagian Pendidikan Guru. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. Buku Panduan PISMP | 188 . pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.

2.Bahagian Pendidikan Guru. pembelajaran kendiri. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. 2. Buku Panduan PISMP | 189 .6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.

3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 4. 3.2 3. sosial. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. budaya.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. psikologi dan etika profesional keguruan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. Buku Panduan PISMP | 190 . 3.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.6 merancang.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.Bahagian Pendidikan Guru.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3.

Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4.2 mengurus masa.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4.4 membuat muhasabah diri.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. emosi dan tekanan secara berkesan.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .Bahagian Pendidikan Guru. 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. 4. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4. 4.

Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. 5. Buku Panduan PISMP | 192 .Bahagian Pendidikan Guru.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. 5. iaitu untuk: 5. akauntabiliti integriti. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.

6. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.Bahagian Pendidikan Guru. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. Buku Panduan PISMP | 193 .5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 6. 6. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.

Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Buku Panduan PISMP | 194 . Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. tutorial. projek. seminar. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. dan peperiksaan. Ia juga termasuk a peperiksaan. poster. persembahan.´ Sepanjang kursus. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. projek. bengkel. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.

Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. perbincangan kumpulan kecil. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Buku Panduan PISMP | 195 .´ Juga. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.Bahagian Pendidikan Guru. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. merefleksi dan menilai amalan.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. 2. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 8. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 4.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Buku Panduan PISMP | 197 . Pendidikan Seni Visual 16. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Datin Sitti Haishah binti Abd.Bahagian Pendidikan Guru. Bhg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful