Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 19 29 33 38 9. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 14. 198 Buku Panduan PISMP | 4 .Bahagian Pendidikan Guru. 8. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. 2. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 6. Struktur Program. 7. 10. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. 3.

Agihan Kursus Mengikut Semester. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Pengenalan. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Sinopsis Kursus. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Di samping itu. Sekian. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim.Bahagian Pendidikan Guru. pela tikan tenaga pengajar. Justeru. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . selamat maju jaya. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia. Matriks Hasil Pembelajaran.

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. responsif.Bahagian Pendidikan Guru. holistik dan bersepadu . Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. futuristik. relevan.

iii. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian .Bahagian Pendidikan Guru. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Buku Panduan PISMP | 8 . Aktiviti Kokurikulum. iv.EIU. Kementerian Pelajaran Malaysia i. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. EFA.ESD (UNESCO) y Kurikulum. kemahiran. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. v. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education).

bahan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. b. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. penilaian tugasan terarah. e. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit.Bahagian Pendidikan Guru. c. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. kajian kes. dan tugasan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penyelidikan tindakan. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Portfolio Pembelajaran. internship. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. pentaksiran prestasi ( performance assessments). praktikum. d. Menggunakan pelbagai mod. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. latihan industri. f. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning).kerja kursus. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Penggunaan Unit Plan.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. hasil pembelaj aran. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. Buku Panduan PISMP | 10 .

Bahagian Pendidikan Guru. MATLAMAT. Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 .

iv. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing.Sebagai prasyarat. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. ii. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. etika. memiliki dan menampilkan nilai. vi. pentaksiran. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. sosia l. v. Buku Panduan PISMP | 12 . berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. kemahiran. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. budaya. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing.Bahagian Pendidikan Guru. dan etika profesional keguruan. bahan kurikulum. psikologi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. iii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal.

STRUKTUR PROGRAM.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 .

Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Setiap semester mengandungi 20 minggu . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. praktikum. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.yang mencakupi teori dan amali.Bahagian Pendidikan Guru.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 .sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.

nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.Bahagian Pendidikan Guru. 1. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 86 (65%) 3. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. kemahiran generik. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. dan Amalan Profesional. Major. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit.

Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBSdijalankan selama 4 minggu. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . Kementerian Pelajaran Malaysia program. Elektif ini tidak diagihkan kredit. . praktikum.praktikum 24 minggu. sejumlah 24 kredit. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). dan internship. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).Bahagian Pendidikan Guru.manakalainternshipselama 4 minggu.

Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Olahraga Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Bahagian Pendidikan Guru.Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum .

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. semester yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . Kementerian Pelajaran Malaysia 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.Bahagian Pendidikan Guru. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 .

Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9.Bahagian Pendidikan Guru. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. Fractions. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 .Bahagian Pendidikan Guru. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16.

Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .

Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 . Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil.

Fractions. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Buku Panduan PISMP | 31 . Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.Bahagian Pendidikan Guru. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers.

Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3.Bahagian Pendidikan Guru. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. Buku Panduan PISMP | 32 . Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .Bahagian Pendidikan Guru.

kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 . Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1.

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.Bahagian Pendidikan Guru. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. .

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

proses akreditasi. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. pendidik yang inovatif. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. terarah kendiri. dan peperiksaan luaran. bersemuka. mengumpul.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 39 . dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. dan penilaian kendiri. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. dan tidak bersemuka. penguasa ilmu yang mantap. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Satu garis . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. proses validasi.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .Bahagian Pendidikan Guru.

isu-isu kontemporari. development process. This course focuses on the introduction of civilisation. prominent figures of the Islamic civilisation. Cina. Reading Skills. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. interaction among various civilisations (Malay. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. Islam Hadhari and nation . dan kemahiran mendengar. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Types of Questions. membaca.Bahagian Pendidikan Guru.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Chinese. kemahiran mendengar dan bertut r. Sentence Types. Indian and Japanese). dan proses pembangunan negara. dan menulis pelbagai penulisan. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. jenis-jenis ayat. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. It focuses on the English Sound System. jenis-jenis soalan. contemporary issues. It builds further on parts of speech and the language skills. bertutur. Islam dalam tamadun Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Tenses. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. India dan Jepun). Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. This will enable learners to become proficient language users . Islam in the Malay Civilisation. tatabahasa. Parts of Speech/Word Classes. tokoh -tokoh tamadun Islam.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Islam Hadhari. Listening and Speaking Skills. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. membaca.

reading and writing in musiceducation. pembinaan.strategi pengajaran dan pembelajaran. and also data analysis and Interpretation. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. The topics discussed are problem solving. measurement. seni visual. This course describes about Language Acquisition theory. pendidikan jasmani dan kesihatan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. spatial sense. Focuses wil be on reading. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . pengukuran. da juga analisis data dan interpretasi. its relationship with teaching and learning. operation and computation. operasi dan pengiraan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. kesedaran ruang.andwriting remedial on teaching and learning strategy. reading and writing remedial basic skills.pemilihan.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. visual arts. types of reading and writing basic skills activities.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. and physical education and health science selection. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis.

pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. Malay pluralistic society. agama dan hubungan etnik.penubuhan unit-unit kokurikulum. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. ekspresi. pengelolaan aktiviti. inquiry and multiple intelligences.learning process of various subjects at the primary level. movement and visual art which will enhance the teaching . It also focuses on the introduction of Arts in Education. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. religion and ethnics relations. and the role of government and society. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. . challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. expression. exposure to basic skills in music. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. basic concepts in ethnics relations. Buku Panduan PISMP | 43 . Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music.Bahagian Pendidikan Guru. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. masyarakat pluralistik Alam Melayu. kecerdasan pelbagai. economy development in ethnics relatio in Malaysia. constitution in ethnics relations in Malaysia. sistem fail dan surat menyurat . Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. inkuiri dan . perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.

court and rules and regulation of games. pengurusan pasukan. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. games enrichment. gelanggang dan undang -undang permainan. structure and organization. pengurusan dan pentadbiran. discipline and spiritual. pengelolaan kejohanan. principles of first aid. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. introduction on equipment. This course focuses on the history of uniform unit. pengukuhan kemahiran dalam permainan . setup of cocurriculum unit.planning and camping. marching. sejarah dan undang -undang. management and administration. Buku Panduan PISMP | 44 . asas pertolongan cemas. struktur dan organisasi. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. and official function. asas kawad kaki. management of court / field and team and organizing competition. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. training and tactical of games. knowing. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. mengetahui. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. organizing of activities and competition. pengurusan ukuran balapan dan padang. management of meeting and budget. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. filing system. perlembagaan unit beruniform. disiplin dan kerohanian.Bahagian Pendidikan Guru. pengenalan alatan. constitution of uniform units. latihan dan taktik permainan.

pelaksanaan dan penilaian projek. organizing competition. pengurusan. This course focuses on the introduction and concept of society. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. field event. development and importance. berdaya maju. history.Bahagian Pendidikan Guru. persediaan. management. Buku Panduan PISMP | 45 . team management. sejarah. classification of society. history. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. management in measurement of track and field events. rules and regulation. perkembangan dan kepentingan persatuan. kemahiran asas. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. berdaya tahan. basic skills. dan berdaya saing. track events. pengkelasan persatuan. implementation and evaluation of project. preparation.

moral activities. managing official ceremonies and dressing code. kembara dan orienteering. latihan dalam kumpulan. table ettiquette. tertib di meja makan. aktiviti kemasyarakatan. Students are exposed to the skill of planning. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang.Bahagian Pendidikan Guru. aktiviti di air. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . interaksi dengan komuniti setempat. Malaysia cergas dan patriotik. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. guru dan akauntabiliti profesionalisme. groupwork and reflection. jenis khidmat kemasyarakatan. speaking skills. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. tazkirah/aktiviti moral. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. proressive and resilient. aktiviti kerohanian/moral. effective listening. It focuses on putting up a camp. managing camps. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. khidmat pendidikan kepada komuniti. kesantunan berbahasa. public speaking. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. training in groups. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. water activities. persembahan kumpulan dan refleksi. guru dan hubungan dengan komuniti. exploration and orienteering. The course emphasises on the balanced teacher self development. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. This course is a four days camping programme. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. mengendali dan menghadiri bengkel. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian.pengucapan awam. organising and attending workshops. teacher relationship with community and honesty. protocol. kemahiran mendengar secara efektif. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually.

mandat. interpretasi dapatan ujian. Act 550 (1996). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. The focus of the course is related to workshops. school climate. Surat Pekeliling Ikhtisas. Pekeliling Perkhidmatan. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interpretation of test. infrastructure and school curriculum infostructure. students are exposed to teachers and law mandate. benchmark leadership characteristics. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kembara sosial. workshops theme. inventori konflik. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . Akta 550 (1996 ). interaksi profesional dengan guru cemerlang. This course aims to upgrade continuos self professionalism. tema bengkel. refleksi. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. lawatan b enchmarking. kreatif dan inovatif. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. benchmarking visits. innovation. conflict inventory. Buku Panduan PISMP | 47 . professionasme commitment reports and reflective evaluation. pengurusan sekolah. moral acitivities. professional. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. service circulars. administering post inventory test of self direct search. reflection. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. jenis khidmat kemasyarakatan. finding. raising the flag. inovasi guru cemerlang. profesional circulars. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. interaction with excellent teachers. ciri-ciri kepimpinan. benchmarking.Bahagian Pendidikan Guru. iklim sekolah. school organisation. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. khidmat pendidikan kepada komuniti.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .

peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. development of children with special needs. motivasi. various learning theories. the underpinning theories of child development. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. factors that influence the development of the child. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . nature of human beings from the religious and biological perspectives. basic principles of child development. Western and Eastern philosophy of education. pelbagai teori pembelajaran. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. This course encompasses the developmental process of a child. implications of individual differences. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas.Bahagian Pendidikan Guru. This course encompasses the child¶s learning environment. implikasi faktor perbezaan individu. different stages of development. historical development of the Malaysian education system. This course consists of the development of Islamic. model model pengurusan disiplin. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. implications on teaching and learning. prinsip-prinsip asas perkembangan.

keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. theories. the roles of teachers in classroom management. kemahiran berkomunikasi. management of educational media and resources. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. learning styles based on different multicultural aspects. practices and development of educational technology. peranan guru biasa sebagai pembimbing. communications skills. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. production. pengurusan media dan sumber pendidikan. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. penghasilan. integration of information and communication technology in te ching and a learning. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . utilization and evaluation of educational media. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. models of discipline management. This course discusses concepts. teori. penggunaan dan penilaian media pengajaran. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat. pemilihan. multicultural relationship skills and issues. application of technical skills in using various instructional media. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. selection. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia.

EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. etika. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. innovation and managing educational changes. teachers and ways to overcome. types of guidance and counseling services. kepemimpinan dan peranan guru. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. characteristics of a teacher as a professional. Buku Panduan PISMP | 51 . kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. roles of ordinary teachers as guidance teachers. This course discusses educational issues and current challenges.Bahagian Pendidikan Guru. This course discusses the concept of a profession. peringkat perkembangan guru. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. needs. early symptoms of emotional disturbances amongst students. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. teacher politeness. ethics and accountability. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. akauntabiliti dan kesantunan guru. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.

Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. dan tatabahasa.Bahagian Pendidikan Guru. dan teknik pengajaran. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan pengukuran. afektif. 5P concepts.the writing of teaching steps.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and language system. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. dan sistem bahasa.pemetaan kemahiran.added value skills. dan menulis).penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.main focus and secondary focus.pendekatan.pengisian kurikulum.skills mapping. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. teori-teori kognitif.concepts of teaching strategy. and psychomotor. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. pembinaan ujian. evaluation.kaedah.kemahiran bernilai tambah. and writing). testing specifications schedule and its construction. types and method of language evaluation. kaedah. affective. and measurement. and technique. marks. and implementing the micro and macro teaching. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya.approach. pengajaran mikro danmikro.micro and macro teaching. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. penilaian. g rammar and language skills evaluation. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. penilaian kemahiran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.curriculum content. This course describes the concept and principles of testing. membaca. pemarkahan dan markat. theory of cognitive.fokus utama dan sampingan. pendekatan. reading.konsep 5P. konsep strategi.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 .language skills (listening and speaking. penulisan langkah pengajaran. dan psikomotor. testing development.

This course elaborates on Malay language skills. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . learning homepage. This course describes the usage of internet.preparation ofl language skills teaching plan. animation in presentation. usage of writing tool. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. objektif. pengeditan bahan pengajaran secara On Line.stilistik. organisation and strategies in normal and special class preparing . and techniques of teaching language skills. using Malay language in internet. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. methods. teaching of Malay language through video conferencing. selection of internet resources. linkage within resources. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar.sifat bahasa. animasi dalam persembahan bahan. laman web.faktor luaran.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. dan tapak pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. model perpautan dalam penyusunan bahan. on -line teaching resources editing. and rational.constructing and using language skills teaching aids. perpautan antara bahan. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. penggunaan alatpengarangan. objective.approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. pemilihan bahan internet.peraturan paradigmatik. website.variasi bahasa. on-line and off-line learning. link model in organising resources. dan rasional. session.

verb phrase. It encompasses the noun phrase. and functional word class. makna leksikal. perubahan semantic. and sentence construct processes. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. ayat majmuk. verbs. frasa kerja.stylistic. and the formation of new words. super segmental phoneme. and scientific Malay language. Malay language word form. This course explains what syntax is.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. adjectives. ayat tunggal. segmental phoneme. dan pembentukan kata baru. merangkumi susunan konstituen frasa nama. simple sentences. artikulasi dan articulator. Buku Panduan PISMP | 55 . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. jenis kata adjektif. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. fonem segmental.pronunciation and syllables exercise. types of words. imbuhan dalam Bahasa Melayu. adjectives. clause. bentuk perkataan bahasa Melayu .fonem. frasa sendi nama. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . and standard pronunciation. verbs.linguistic structure. pronunciation and syllables in Malay language.latihan sebutan dan penyukuan sebutan.paradigmatic rule. sentences in Malay language including phrase. and prepositional phrase constituent order. teori pembuktian. adjectival phrase.language characteristics. compound sentences. golongan kata. dan sebutan baku. kata kerja. kata adjektif. fonem suprasegmental. ayat inti. fitur makna. frasa adjektif.pronunciation and syllables transcription.Bahagian Pendidikan Guru. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. makna ayat.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. dan kelas kata tugas.articulation and articulators. dan proses penerbitan ayat. affixes in Malay language.hurufhuruf dan simbol fonetik. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns.external factor. ayat dasar.phoneme. complex sentences. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. This course elaborates on phonetic and phonology theories.language variation.linguistic developement history. klausa. golongan kata kerja.alphabert and phonetic symbols. ketaksaan dan kekaburan makna.

and short forms. lambang.Bahagian Pendidikan Guru. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. dictionary skills and the translation skills. This course elaborates on semantic feature meaning. ambiguity and vague meaning. . peristilahan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. sosial. dan ekonomi). strategi pengumpulan data. report/article writing. education research report and procedure action research . terminology and terminology construction schedules . kaedah analisis data. data analysis methodology. the Jawi spelling system. Buku Panduan PISMP | 56 . proof theory. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . types and proposal. This course elaborates on various research methods in education types of . semantic change. and report/article distribution. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. dan ejaan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. sumber istilah. skema tatacara pembentukan istilah. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. consideration to be taken during data collection. Perkamusan. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. pertimbangan semasa mengumpul data. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. jenis dan cadangan kajian. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. data collecting strategy. lexical and contextual . Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. meaning.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. singkatan. data analysis. analisis data menulis laporan/artikel dan . research in school. symbols. masyarakat. jenis penyelidikan di sekolah. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. penyebaran laporan/artikel. ideomatic meaning.

kajian tindakan. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. and national culture. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. comparative literature. and economic aspects). and interpreting data. menterjemah data. learning techniques and activities. organising action research seminar and . 5. menulis laporan. sastera bandingan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . external influence in Malay society Malay .ke penentuan rancangan tindakan. social. analising. cosmology. This course elaborates on concept of culture society. political. children and adolescent literature. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. mengumpul data.Bahagian Pendidikan Guru. collecting. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. printing and distributing action research findings. menganalisis data. sastera kanak-kanak dan remaja. and primary school literary texts appreciation. writing report/article. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. the Malay culture (from .

and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. tujuan. reading. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and writing. speaking. and classification. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. importance. bertutur. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. dan pengklasan b setiap kemahiran. discusses every component of the language skills including concepts. kepentingan. aims. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. describes the teaching steps for every skill elaborates . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. bertutur. verb and articles along with the changing of every class of words. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. practical methodology in writing Khat and dictation. and writing skills. membaca dan menulis. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. noun.

Ma¶ani and Badi¶. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. followed by its three main components which are divided into Bayan. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. awzan sarfi. Adding to teaching syntax techniques. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. iaitu zaman Jahiliyah. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. kata terbitan. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course also explains several approaches. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. struktur ayat namaan dan pembentukannya. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age.Bahagian Pendidikan Guru. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. approaches. kaedah. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. Emphasis on the rootwords. the rules and forms of Arabic Morphology nominal .

prose and poetry. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. tema. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . Umayyad. early Islam. Jahily. combination of using text book. hasil-hasil karya penyair. zaman Bani Umaiyah. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. Abbasy and Modern types of . This course discusses details syllabus contents . orators and writers for every single period. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. preparation of teaching and learning resources. sumber puisi atau prosa tersebut . kombinasi penggunaan buku teks. kesan. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . literature. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . application and management of teaching and learning. im pacts of contemporary societies and sources of each type. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. bahasa Arab berbantukan komputer. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. multimedia terminology in Arabic. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. outcome of selected anthology of several poets. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.curriculum specifications. themes. computer axisted learning in the teaching of Artabic. aplikasi perisian. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. keistimewaan. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . criteria¶s. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab.

BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. evaluation and examination of Arabic language. pengukuran. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. prinsip -prinsip asas penilaian. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. This course exposes students the terminology of. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. assessment. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . mingguan an semester d mengikut format yang betul. application of appropriate techniques.

phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. 3. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. phoneme. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. bahasa kedua dan bahasa asing. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. analyzing and interpreting the research data.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of carrying out an action research in a school. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. vowel and consonant. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. second and foreign languages communicative competency . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the res earch.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . monomer. ways of acquiring the skills of planning an action research. morfem. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. asas penyelidikan pendidikan . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. monem. sistem perkamusan Arab. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. sukukata dan kata. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. syllable and word.

dan peribahasa. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). the roles and ethics of language teachers. vocabulary. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. kosa kata. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. frasa. This course discusses the concept. penulisan rancangan mengajar refleksi. and idioms. the theories of acquiring language skills. jenis -jenis ayat dan retorik. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. writing reflections and understanding micro teaching concepts. principl s and objectives of teaching Chinese e language. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. questioning techniques. types of sentences and rhetoric. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. termasuk konsep. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. pelbagai pedagogi. teori pemerolehan bahasa. dan konsep pengajaran . komponen ayat. phrases. mikro. ciri-ciri. teknik soal jawab. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. sentence structure.Bahagian Pendidikan Guru. Hanyu Pinyin. lesson planning. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem.preparng and i using teaching aids. the verbal and non-verbal communication skills. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 .

Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . characteristics. This course encompasses the knowledge of basic concepts.Bahagian Pendidikan Guru. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced. Texts from different types of prose are selected as basic reading . Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. genre and historical development of children literature. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. and historical development of prose. This course covers the methodology in learning. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course comprises of definitions. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.

Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. This course comprises of the basic concepts. methods. matlamat. Learning theories such as constructivism. peranan. roles. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. proses pelaksanaan. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre.Bahagian Pendidikan Guru. Selain itu. h This course covers the teaching-learning methodsof reading. This course will delve into the concepts. implementation. functions. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. principles. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. ciri-ciri. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . characteristics. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar.

and documenting the action resea findings in a rch report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ci. Distinctivepoems of three different types. This course comprises of definitions.e. This course covers the basic techniques in writing skills. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. are selected as basic texts. analysing and interpreting the research data. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. iaitu Shi. dipilih sebagai bacaan asas. preparing the table of specification and analysingtest results. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Shi. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Each topic will be followed by micro teaching. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. i. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Ci and Sanqu. dan Sanqu. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian.Bahagian Pendidikan Guru. implementing the research. various characteris tics and historical development of poems. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

Distinctive texts of different short stories. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. fiksyen. 4. dan drama dipilih sebagai bacaan asas.Bahagian Pendidikan Guru. novels and dramas are selected as reading texts. fictions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. This course encompasses definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. characteristics and historical development of novel and drama.

Pendedahan juga diberi tentang teori. morphology system. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. aims to enhance students knowledge ofPhonology.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. sistem fonem bahasa Tamil. kaedah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. konsonan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. there will ng. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . morphem and competence in the Tamil language. keperluan sukatan.sistem bunyi vokal. This course exposes students to various theories. It exposes students¶ to the theory. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. articulations. the definition of linguistics. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . kajian fonologi bahasa Tamil. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. definisi ilmu linguistik. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. sistem morfologi. kaedah. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. tempat atrikulasinya. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. melaksanakan pengajaran mikro dan makro.

Emphasis is given to inductive. Topics discussed include Eluthiyal.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . With the exposure. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. It discusses the theory. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. aspek bacaan luas. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. Solliyal and Thodariyal. they are expected to produce various creative texts of their own. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Solliyal dan Thodariyal. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. pelbagai genre penulisan.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. penggunaan bahasa.

menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Besides looking at themes. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. puisi. caricatures. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. and activities and resources for teaching literature. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . kepentingan dan peranan berita. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. poetry in motion and folklores. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. It discusses the importance of creative Tamil literature. This course focuses on the various genres relating to children.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. children¶s literature. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . sastera kanak -kanak.Bahagian Pendidikan Guru. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. approaches and strategies of teaching literature. seperti sajak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. In addition. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . cartoons. Topics include appreciating poetry. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil.

Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. µAniyiyal¶. analyzing items. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. prosedur pentadbiran peperiksaan. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period.Bahagian Pendidikan Guru. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. aniyiyal dan yaappiyal. constructing the JSU. tersirat dalam puisi klasik. Topics discussed include the history of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. developing the marking scheme and the administration of examinations. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. mengapresiasi keunikannya. authors and themes and analysis of epics. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics.

cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. implementing the research.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. In addition. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan .analysing and interpreting the research data. 5. the authors and themes. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.

kawalan sosial.Bahagian Pendidikan Guru. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. and the concept of unification in the society. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. dan sosio budaya masa kini. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. social control. ekonomi. thematic strands approaches in Social Studies. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. Kepelbagaian budaya. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. multi-disciplinary in Social Studies. Multi cultures. dan penyatuan masyarakat. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. and the national education policy amendment in historical development of the nation. post independent era. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. economic and socio cultural of development. kaum. ethnics. pre independent era. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. This course provides introduction to Social Studies. zaman selepas kemerdekaan. zaman sebelum kemerdekaan.

Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. human interaction with nature. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. kedaulatan. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. and politics and government in Islamic perspectives. the nation. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. doctrine of power. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. education for sustainable development and education for international understanding. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. t Through project work. . and education for sustainable strategis in Social Studies. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. kewujudan negara. doktrin pengasingan kuasa. comparison different types of government. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. differentiate political science. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. sovereignity. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik.Bahagian Pendidikan Guru. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. politik. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. Students are also required to carry out practical activities for this course. kuasa dan autoriti. interaksi antara sistem fizikal interaksi . students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. and authority. power. politics. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

Bahagian Pendidikan Guru. 6. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. alto and tenor clefs. triad. kaden dan irama. irregular time division. klef alto dan tenor. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. melodi. rules of harmony. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. In the sight si nging section. major. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. irregular meter. melodies. compound and irregular time. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. tidak lazim. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. pembahagian masa tak sekata. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. minor and chromatic scales and compound intervals. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. kord. peraturan pengharmonian. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan.Bahagian Pendidikan Guru. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. This course also focuses on sight singing. chords and cadences. meter dan nilai not. skel-nada major. It consists of listening to intervals. triads. pembentukkan kaden. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. Topics given focus here are meters in simple. In this course. meters and note values. arpegio dan kord.

sociological and psychological factors that affect music education. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. psikologi. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. In addition. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. matlamat. importance of music.Bahagian Pendidikan Guru. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. faktor-faktor sosiologi. philosophical implications. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.kord pengaplikasian teori. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. g progression and chord progession in fifths. arpeggio and chord playing. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. students use melodic decoration in their music composition. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. arpegio. aims and the functions of music in education. fungsi muzik dalam pendidikan. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel.

Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. plucking and strumming style. bermain gitar sambil menyanyi. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. playing a wider repertoire. teknik bermain rekoder soprano. aural practices. g. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . preparation and arrangement of percussion scores. teknik pengendalian alat iringan.a variety of singing repertoire including two part singin singing.lagu lapisan. latihan aural. dan konsep muzikal.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. playing with different rhythm. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. Focus is on posture. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. MZP3108V Alat Muzik Utama . students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Students also develop listening skills through aural guitar playing. This course caters to students without knowledge in guitar playing. playing the guitar while singing. Memperkenalkan kord. bacaan not. bermain pelbagai rentak. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. chords and musical concepts. petikan dan cara µstrumming¶. reading of notes. MZP3108G Alat Muzik Utama .

kaden. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. mel dy improvisation. melodi. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. o broken chords. cadence and rhythm. bes alberti. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. latihan dalam permainan iringan kord blok. melodies.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. broken chord. mengimprovisasikan melodi di kibod. chords. triads. kord. sing melodies in keys changes from major to minor. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. irama. jumping chord.Bahagian Pendidikan Guru. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. play block chords. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. It involves aural studies in intervals. alberti bass. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. triad. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan.

playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. aural.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. dinamik. to reinforcement. sight playing and a variety in repertoire. In addidtion.In the teaching and learning of music in the class room. bacaan not. articulation. rentak. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. MZP3112V Alat Muzik Utama . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. Emphasis is on style development. singing folk songs. kemahiran membuat persembahan. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 .Bahagian Pendidikan Guru. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. petikan dan cara µstrumming¶. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3112G Alat Muzik Utama . rhythm. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. progressing to level two in piano playing techniques. artikulasi. This course is a continuity. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dynamics and performance preparation. permainan alat muzik. pelbagai rentak dan kod. strumming style with different rhythm and chords. plucking.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. nyanyian lagu. latihan aural. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari.

rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course exposes students to the compositional devices in music education. Students¶ present their respective music composition present during this course. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. ciptaan ensembel rekoder . latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.Bahagian Pendidikan Guru. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. primarily onthe KBSR music education syllabus. planning and writing the year plan. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. It comprises of preparing. This course discusses the primary school music curriculum. This course is a continuity from course vocal 1.

Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. rhythm. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Zapin dan walking . Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZP3115V Alat Muzik Utama . Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Zapin and walking bass rhythms. articulation. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . dynamics and complex skills are developed as the course advances. articulation. rentak.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. MZP3115G Alat Muzik Utama . Students are guided in these 3 components throughout the course. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rentak. dinamik. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. Style. dinamik. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. artikulasi.Bahagian Pendidikan Guru. rhythm. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Style. dynamics and complex skills are developed as the course advances. artikulasi.permainan piano dalam rentak Inang. sight playing and a variety in repertoire.

³Popular social´ ensemble music.genre. video watching or live performances. workshops and practical experiences.music genres materials are selected from traditional classic music. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. piano playing techniques. students are exposed to different music genres through listening activity. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. Muzik Ensembel Lain. score analisis. MZP3118G Alat Muzik Utama . folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . sight playing and a variety in repertoire. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. This course focuses on macro teaching sessions. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar.Bahagian Pendidikan Guru. Muzik Bentuk Tarian Utama. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. practice to reflect and write on the work carried out. analisis skor. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. On this higher level. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. dan pengalaman praktikal salah satu genre. planning of macro teaching sessions.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. bengkel. Muzik Ensembel Sosial Popular. Music in the form of dance. amalan refleksi . choral vocal music and solo instrumental music. perancangan sesi pengajaran makro. langkah-langkah pengajaran makro. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts.

mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZP3118V Alat Muzik Utama . teknik persembahan. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources.Bahagian Pendidikan Guru. memimpin. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. instrumental ensemble. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player.e. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . This course focuses on vocal diction techniques. lawatan ke program konsert/persembahan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. his course focuses on students¶ T participation in three components i.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. Students are introduced to self access and group learning approach. In this course also. conducting and attending program concerts/performance. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.

Classical.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Abad ke 20 dan Jazz. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Japan. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Thailand and Africa. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. Baroque. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . Barok. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Romantic. romantic and the 20th century eras with different music genres.Bahagian Pendidikan Guru. klasik. India. genre and compositional styles. 20th century and Jazz eras.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Jepun.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. MZP3121G Alat Muzik Utama . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Klasik. tempo and phrasing and singing in various rhythm. romantik. styles and composers music scores from Renaissance. India. discussions are held to analyse aspects of music genre. karya dan stail dengan lebih mendalam. genre. Romantik. classic.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya.

7. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MUSIC ACE. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and i interpreting the research data. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. the role of technology and music software in the production of music composition. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. mplementing the research. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. This course involves skills of carrying out an action research in a school.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

konsep kraf. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. and visual expression. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. India. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. children¶s creativity and ima ginations. China. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. Emphasis will be on the aspects of observation. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. Jepun dan Barat. developmental stages of children¶s art. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. This course covers the developmental stages of children visual expressions. principles of design and compositions in art works of various cultures. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni.Bahagian Pendidikan Guru. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. kreativiti. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. This course covers the concepts. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. aesthetics. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. stimulus and factors that affect children¶s art. estetika dan ekspresi visual. distinguished educationist and researchers in children¶s art. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. creativity. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. exploration and appreciation of art works. art of various cultures.

pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. specifications of the syllabus. the roles of the PSV teachers. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. huraian sukatan pelajaran. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. Pattern-Making and Designing. subject matter. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. resource and teaching aid management. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. persediaan mengajar. kepentingan perkembangan kurikulum. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . the importance of curriculum development. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. the 5P concept. konsep 5P. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. Membuat Corak dan Rekaan. Penekanan diberikan kepada matlamat. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. objektif kurikulum. that is: Drawing and Picture Making. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. content and themes in producing art works for the four areas.Bahagian Pendidikan Guru. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. management of outdoors and indoors activities. lesson planning. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. peranan guru PSV. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. bahan.

PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the approach. strategi. strategy. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. mengenal kraf tradisional. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. sumber pengajaran dan pembelajaran. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education.Membentuk dan Membuat Binaan. introduction to tradisional crafts.Bahagian Pendidikan Guru. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. teaching and learning resources.

seni oriental. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. kaedah pentaksiran PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Practical aktivities cover the use of multimedia. evaluation of art works and evaluation of portfolios. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. jenis -jenis pentaksiran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). oriental art. application of ICT in teaching and learning PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. oriental art.Bahagian Pendidikan Guru. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. bentuk pentaksiran PSV. aims of assessment in VAE. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. presenting and exhibiting multimedia art works. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. peraturan memberi markah. methods and forms of assessment. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. apresiasi karya seni barat. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . tujuan pentaksiran PSV. western art.. types of assessments. seni oriental. marking schemes. This course covers the introduction to the art history in western art.

Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. alat dan bahan. approaches and methods. making feedback reports and taking further actions. tools and materials. planning art pr ojects.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the types of drawings . This course covers the management and organisation of arts projects. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. merancang projek seni. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. implementing the research. drawing techniques. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. and documenting the action research findings in a report or article. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. pendekatan dan kaedah melukis. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. management and organisational process of art projects. various functions of drawings from various genres and culture. implementing art projects. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. teknik menghasilkan lukisan. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . pelbagai fungsi lukisan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analyzing and interpreting the research data. melaksanakan projek seni. considerations and perceptions in drawings. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 .

Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. 8. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.

approach. memorizing and interpreting of the Quran verses. This course discussed the Islamic education development. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One.Bahagian Pendidikan Guru. the new and old curriculum comparison analysis. This course focuses on introduction to Al Quran education. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. application µtajwid¶ rules in reciting. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. and the implementation of ³j-QAF´ program. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. The course focuses on strategy. pendekatan. lesson planning and teaching -learning of al Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. Kursus ini juga membincangkanstrategi. the usage of text books and Teachers Guide Book. It also discusses the strategy. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. lesson plansand teaching practical. lesson plans . lesson plans and . It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. and teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. teaching practical. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.

Bahagian Pendidikan Guru.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. . The course focuses on the content analysis on µJawi¶. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan moden. planning and practical. macro teaching concepts. building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. basic skills. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . It also discusses the teaching strategies. penyediaan rancangan. The course emphasizes on topic selecting. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. perancangan dan amali. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. according to the Islamic education syllabus for primary schools. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. pendedahan secara amali penulisan khat. kemahiran asas. kajian teks jawi klasik. lesson plans . .

. measurement. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).a. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. the impact of faith in life . Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah.a. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. their main topic of discussions. dan Penilaian PAFA.w. and other related issues. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. perkara -perkara yang membatalkan iman. kehidupan.w. and PAFA assessment. assessment and evaluation in Islamic education. types and field of testing. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. pengukuran. The course focuses on concepts. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 .Bahagian Pendidikan Guru. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. and Islamic Education Managements in Malaysia. Islamic educators. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. The course focuses on the ³dakwah´. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. tables of specification. bentuk dan bidang penilaian. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . It also discuss topics related to item building. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s.¶s special traits. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam.

PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Islamic economy and management of properties in Islam. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. analyzing and interpreting the research data. implementing the research. sembelihan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. animal slaughtering. The course focuses on Usul Fiqh studies. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. 9. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. methodology in fiqh. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. This course includes concepts and definition of total fitness. The to pics are basic movement concept. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal.Bahagian Pendidikan Guru.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. This course stress on rules and regulations. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. physical fitness and the importance of physical fitness. training principles of physical fitness. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. training schedule of physical fitness. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . training methodology for physical fitness. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. model Bunker and Thorpe 1982. children¶s games and techniques. the component of health related fitness. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. motorrelated physical fitness componen. jadual latihan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. pengurusan. permainan kanakkanak. kemahiran acara balapan. teaching and learning of bacis movement. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas.

struktur dan orag anisasi persatuan. tisu adipos dan komposisi badan. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. pertumbuhan somatik. motor learning. maturation and physical performance. perbezaan individu. attention¶ dan prestasi. attention and performance. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. kanak-kanak. maturation and factors that influence growth.Bahagian Pendidikan Guru. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. This course includes the definition and concept of growth. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. pembelajar an motor. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. individual differences and capabilities. koordinasi. aktiviti fizikal dan sukan. coordination. retention and transfer of learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. feedback. asas terjunan. swimming safety. kematangan dan pembelajaran motor. µ kawalan motor. human information processing. structure and the organisation of society. adipose tissue and body composition. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . kematangan. basic teaching and learning methodology of swimming. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. maturation and motor learning. kematangan dan prestasi fizikal. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. maklumbalas. evaluation. functional development. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. somatic growth. pemprosesan maklumat. keselamatan renang. This course to expose students to various swimming skilss. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. motor control. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi.

This course covers the philosophies. administrating and safety aspect of various activties are emphasize.skeletal system. penganalisisan perlakuan. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the .darah.Bahagian Pendidikan Guru.blood. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.respiratory system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. planning. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. objectives. history and literatures of outdoor education. .sistem otot. recreation and leisure.endocrine system. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengelolaan. Integumentary system. selular dan tisu organisma. perancangan.sistem rangka. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya .blood vessels and circulation.sistem respirasi. aims. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.chemical level.nervous system. pengurusan. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . aspects of managing. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 . Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities.nutrition and metabolism as well as urinary system. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa.sistem limfatik dan imuniti. konsep. administrating and organizing. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Heart. keselamatan murid-murid. concepts.sistem integumentari. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia.saluran dan peredaran darah.digestive system. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. pengelolaan dan pentadbiran. .jantung. managing.sistem endokrina. cellular level and tissue level of organisation.lymphatic system and immunity.muscular system.sistem penghadaman.sistem saraf. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. rekreasi dan kesenggangan.

pengelolaan. criteria in choosing physical education acitivities. administrating and organizing. pengurusan. administrating and organizing. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . penganalisisan perlakuan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan.Bahagian Pendidikan Guru. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. The aspects of managing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition.analyzingperformance. This course includes the history and development of physical education in Malaysia.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. analyzing performance. sukatan dan tafsirannya. the interpretation of curriculum. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani.kepentingan.pengurusan. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. the importance of physical education. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the aspects of managing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.

Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. isu-isu dalam sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. the interpretation of curriculum.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. pengurusan permainan tradisional.Bahagian Pendidikan Guru. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.the aspects of managing. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. administrating and organizing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. analy zing performance. criteria in choosing adapted physical education acitivities. issues in sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing physical education and sport. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. laws and administration of sport. Emphasis given to the concepts of physical education. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . penganalisisan perlakuan. managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. values and ethics in sport. administration of national and international sport agency.aspek pengelolaan. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. pengurusan. sports development programme. This course discusses the management and administration of physical education and sport. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition.

PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course includes the concept of test. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan.Bahagian Pendidikan Guru. selecting test. physical education and sports. analysing and interpreting th research data. analysis and interpretation. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. measurement and evaluation in physical education and sports. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pembinaan ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pendidikan jasmani dan sukan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . The course helps student to develop different type of tests. pemilihan jenis -jenis ujian. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. and documenting the e action research findings in a report or article. implementing the research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Students will be exposed to different types of research in health.

burnout and overtrainin g in sports. kecederaan kulit. sports. deviation and aggression in sports. keganasan dalam sukan. feedback. socialization in sports. sukan dan media. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports personality. airways and cardiopulmonary resuscitation. terdedah kepada haba yang melampau. lifting and carrying of patient. sports history.Bahagian Pendidikan Guru. principles in managing fracture. definisi sosiologi sukan. mengangkat dan membawa pesakit. kecederaan bahagian tangan. open wound. prevention of injury in sports. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. pendarahan terbuka. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kecederaan tisu lembut. pressure and anxiety in sports. motivation. sports and economy. soft tissue injury. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. basic principles of first aid. sports medicine and coaches of sports. personaliti. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. pengsan. sukan. child psychology development via sports. sukan dan kanak kanak. skin injury. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. reinforcement. deviasi dalam sukan. This course discusses the basic concept of sports injury. sports and media. badan. kaki. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. exposure to extreme heat. arousal. the definition of sports sociology. pencegahan kecederaan dalam sukan. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. head and eyes. motivasi. sports and children. asthma and heart attack. This course includes sports psychology and sports s ciology. body. approach in treatment of injury. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. teori sosial dalam sukan. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. penetapanmatlamat. peneguhan. asma dan serangan jantung. maklumbalas. kebangkitan. sociology theories in sports. goal. pendekatan rawatan kecederaan. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . epala dan k mata. prinsip asas pertolongan cemas. injury to the hand. legs. faint. prinsip menguruskan kecederaan patah. sukan dan ekonomi.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. 10.

rational. It discusses concepts in plane geometry tessellations. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. irrational and real numbers. teselasi. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. simetri dan transformasi. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In the process. In addition. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Selain itu. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik.Bahagian Pendidikan Guru. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. there is a further exploration into natural. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Students will also discover patterns in art and design. symmetries and transformations. In addition. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.g. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . The use of ICT e.

analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. teknologi dalam Matematik. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. analisa laluan kritikal. Students will be introduced to printed materials. technology in Mathematics. graf. linear programming. types of searches. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. Mathematics facilities and management of resources. heuristic algorithms and methods of sorting. pemprograman linear. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. ujian ChiSquare. Dalam kursus ini. critical path analysis. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna.Bahagian Pendidikan Guru. teaching and learning aids. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. networks. graphs. jenis-jenis carian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. It provides information about introduction to decision Mathematics. algoritma. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. rangkaian. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Chi-Square test. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. algorithms.

fungsi dan graf. basic understanding of limits and limit theorem. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. In addition. Pecahan. At this point. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. micro and macro teaching sessions. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. decimals and percentages and also construction of teaching aids.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. using relevantMathematical ideas. applicationsand useof technology . Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. mikro dan makro. MTE3109 Teaching of Numbers.Bahagian Pendidikan Guru. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. derivatives and integrals. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. pecahan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. and patterns and relationships. fractions. Selain itu. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Farctions. . perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja.

kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Selain itu. Substitution. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . penggunaan teknologi. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. aljabar matriks dan ruang vektor. The topics discussed are testing and evaluation. In addition. measurement and data handling. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. mathematical difficulties and diagnostic test. perancangan pengajaran efektif. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. micro and . pengukuran dan pengendalian data. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Dalam kursus ini. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment.Bahagian Pendidikan Guru. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. The idea is extended to using Elimination. students will learn the key concepts in geometry. matrix algebra and vector space. effective planning and teaching the use of technology. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. MTE3111 Teaching of Geometry. Penggantian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. pelajar akan belajar konsep utama geometri. macro teaching sessions. mikro dan makro. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. analysing and interpreting the research data. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. kod dan kriptografi. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini.Bahagian Pendidikan Guru. 11. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. codes and cryptography. and some key mathematical ideas related to calculus. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. implementing the research. use of mathematical modeling in biology and ecology. kod klasik dan nombor rahsia. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. classical codes and ciphers. Its contents cover mathematics in every day life.

Bahagian Pendidikan Guru. It explores the nature of life. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. nutrisi tumbuh an. teori pembelajaran tingkahla ku. food and wellbeing. animal respiration. Shiffrin and Baddeley¶s. respirasi haiwan. teori pembelajaran Gagne. Shiffrin dan Baddeley. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. pembiakan haiwan. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. plant nutrition. how children learn science. understanding children¶s ideas in science. information-processing theory-Atkins. cellular respiration in plants and animals. tumbesaran. Gagne¶s learning theory. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. what do children need to help them learn through constructivism. teori pembelajaran Ausubel. makanan dan kesihatan. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. animal reproduction. cara kanak-kanak mempelajari sains. pembiakan tumbuhan. It explores the nature of science. pendekatan konstruktivisme. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. plant respiration. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. teori pembelajaran Bruner. Behaviourist learning theory. perkumuhan haiwan. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. animal nutrition. animal excretion. perkembangan kanak kanak. movement and support in animals and plant responses to stimulus. understanding children¶s development. teori pemprosesan maklumat Atkin. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . plant reproduction. Ausubel¶s learning theory. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . struktur sel dan fungsi. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. cell structure and function. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. the nature of science and how children learn science. nutrisi haiwan. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. growth. memahami idea kanak-kanak dalam sains. plant excretion. the constructivist approaches. perkumuhan tumbuhan. Bruner¶s learning theory. respirasi tumbuhan.

termometeri dan termometer. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. kurikulum sains sekolah rendah aras II. soaps and detergents. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. applying Newton¶s laws in everyday life. forces in fluids. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. cecair. Malaysian primary science curriculum II. generation and transmission of electricity. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. It discusses issues in science education. sabun dan detergen. aloi. teaching and learning strategies for primary science. sebatian beraroma. litar elektrik dalam rumah. aromatic compounds. industrial preparation of ammonia. natural polymers and paper. getah. It discusses physics and measurement in everyday life. electrical circuits in the house. aldehydes and ketones. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. esters and amides. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. electricity and magnetism at work. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. aldehid dan keton. gerakan planet dan satelit. composite materials. teaching science for all children and science for exceptional children. bahan komposit. ores and minerals. peru sahaan penyediaan ammonia. sulphuric acid and nitric acid. ester dan amid. kerja dan mesi daya dalam n. alkohol. bahan bakar. polimer tiruan dan plastik. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. work and machines. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. alloys. Malaysian primary science curriculum I.Bahagian Pendidikan Guru. bijih dan galian. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. ethers and amines. eter dan ammina. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . penjanaan dan transmisi elektrik. using light. motion. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. planetary and satellite motion. carboxylic acids. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. menggunakan cahaya. alcohol. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. kegunaan elektronik dan semi konduktor. polimer semulajadi dan kertas. gerakan. fizik muzik. synthetic polymers and plastics. asid sulfur dan asid nitrik. rubber. fuel. thermometry and thermometers. asid karboksilik. use of electronics and semi-conductors. the physics of music.

planning a daily lesson plan. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. acoustic ecology and biodiversity collection submission. microteaching skills and macro teaching. acquiring manipulative skills. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. faedah ekosistem. objektif pembelajaran. genetic diversity II. It discusses primary science teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. kepelbagaian haiwan. Ia meneroka tentang ekosistem. hasil-hasil pembelajaran. merancang rancangan pelajaran harian. learning objectives. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. pemahaman tentang trenda populasi. daily lesson plan. pemuliharaan in situ. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. understanding population trends. ancama terhadap n kepelbagaian. genetic diversity I. kepelbagaian genetik I. pemuliharaan ex situ.Bahagian Pendidikan Guru. biodiversity. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. menulis r ncangan pelajaran. threats to biodiversity. ex-situ conservation. kepelbagaian tumbuhan. ecosystem services. It explains about lesson planning. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. memperolehi kemahiran manipulatif. writing lesson plans. It explores about ecosystem. in -situ conservation. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . kepelbagaian genetik II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. learning outcomes. kepelbagaian biologi. rancangan mengajar harian. animal diversity. plant diversity. the basic science process skills and integrated science process skills.

scoring of assessment. It discusses definition of terms. Ia meneroka tentang tenaga. the first law of thermodynamics. nuklear kimia. pentadbiran ujian.Bahagian Pendidikan Guru. elektrokimia dan . fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. origins and its major systems and space: the solar system. assessment tools. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. termokimia. analisis skor ujian. areas of assessment in primary school science. analysis of test score. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. interpreting test score and forms of examination. bentuk -bentuk pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. purpose of assessment. thermochemistry. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. penskoran pentaksiran. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. types of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . hukum pertama termodinamik. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. test design and construction.It discusses earth: structure. matlamat pentaksiran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. administration of test. outer space. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. angkasa lepas. marking and moderation of test scripts. alatalat pentaksiran. It explores about energy.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. project based learning for additives in food. and documenting the action research findings in a report or article. teknik-teknik asas makmal. project-based learning for pollution and its effect on human health. project -based learning for endurance of resources. basic laboratory techniques. SCE3114 Science. safe handling of scientific materials handling of chemicals. analysing and interpreting the research data. It discusses issues relating to science. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. implementing the research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. project -based learning design. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . project-based learning for energy in the biosphere. projectbased learning for conservation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Technology and Society (Sains. pembaharuan dan penciptaan. technology and society. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknologi dan masyarakat. preparation and improvisation of selected resources and presentation. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. technology and society. It will discuss about management of science laboratory. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. rules and safety in the laboratory. peraturan dan keselamatan dalam makmal. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. pengawetan spesimen b iologi. science teaching and learning resources. preservation of biological specimens. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. innovation and inventions. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya.

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 .

Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. e adership characteristics. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . pengenalan kepada sistem PTV. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. resources including the use of ICT. process of the l planning and evaluationin RBT. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . the introduction to the TVE system. In relation to that. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . meta. career path and future of design and technology . element and assesment will also be focused. finishing. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. This course will expose the student to the development of technology and material production. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. ciri-ciri kepimpinan. kemasan. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. masa depan RBT. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. falsafah. interior and exterior decoration will also be emphasized. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan.Bahagian Pendidikan Guru. Knowledge of materials. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. accessories.

pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. planting. dan teknik menyoal. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. strategi. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. theory and model of curiculum development. implementation. perancangan. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. planting vegetable hydroponicall propagation. planting. reka bentuk. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. the skills of . dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.school syllabus. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. kaedah teknik pengajaran. designing. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . selection and preparation of field for vegetable planting. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pelaksanaan. plant care. y.Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan bahan . pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. kurikulum sekolah. evaluation.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. penilaian. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. management innovation. handling of products. teaching method and techniques skills of questioning techniques. strategies. penanaman. the materials for teaching aids with IC. and macro and micro teaching. kemahiran . curriculum development in Malaysia. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. documentation and record keeping. care of ornamental crops and landscape . RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Focusses will be on teaching and learning approaches. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 .planning. goals and . penanaman sayursayuran secara hidroponik.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

This course emphasize on product development and principle. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. product architecture. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. industrial design and design for manufacturing. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. reka bentuk industri. processes and planning. The integration of project base assessment will be emphasized. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. aproaches in curriculum. This course covers the introduction to early childhood education. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. teaching and learning techniques and techniques at presechools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. eating ettiquette. growth and child development. views and ideas of earlier scholars of childhood education.Bahagian Pendidikan Guru. the affective factors in the implimentation of curriculum. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. pendekatandalam kurikulum. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. health practice and safety. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . the National Preschool Curriculum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Act 308 and Act 550. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. persekitaran. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Children¶s Right. pengelolaan aktiviti prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. food and diets. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. also the transition process from home to nursery /preschools. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. the history of childhood education. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. factors that encourages and hinders creativity. processes of creativity a teaching approaches. This course covers the theories of children¶s creativity. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. factors of language development. muzik dan pergerakan. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. pembelajaran Matematik di prasekolah. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. pembelajaran sains diprasekolah. seni bonekadan sastera kanak -kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. sosiodrama. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. assessment in childhood education. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak.Bahagian Pendidikan Guru. merancang aktiviti. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. perancangan program sains.

This course discuss the needs of children with the special needs at preschool.Bahagian Pendidikan Guru. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. the management and activities. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . Focusses will be on the reason due to the disability.dan perbezaan individu. understanding and managing children¶s emotions. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. strategi dan . PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. pelaksanaan nilai-nilai. management of curriculum. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. characteristics. the classification of special needs children. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas .perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. to develop confidence to face challenges in everyday life. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . teori perkembangan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. development of sosial skills and prosocial behaviors. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. theories on moral development. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. pengurusan dan aktiviti. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. identification of Islamic education and moral curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak.

kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme.Bahagian Pendidikan Guru. build and manage preschool education centres the planning of . penyimpanan. build and manage preschool education centre the planning of s. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. family relationship. improving family excellence. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. aims. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 .community. objektif. kanak. This course covers the theories and perspecttive. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah.melaksanakan perekodan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. values and customs. komuniti dan institusi pendidikan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. nilai dan budaya. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. matlamat. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. penganalisisan. behaviors and children¶s dicipline. hubungan keluarga. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. preschool teachers and issues related to it. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. kecekapan hubungan. and documenting the action research findings in a report or article. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . presenting research findings in seminar. keselamatan dan pemakanan.Bahagian Pendidikan Guru. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. management of health. efficient relationship.safety and diet. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. pengurusan kesihatan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and interpreting the research data. perwatakan. documenting and publishing research papers. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. organizing action research seminar. This course is dealing with conducting action research in school. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 14. implementing the research.

Bahagian Pendidikan Guru. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. prinsip. problematics behaviour. programs provided and issues arises in educating these children. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. causes. and behaviour modification program among special needs students. concept. pendekatan. ciri-ciri. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. strategies of behaviour modification and issue concerned. tingkah laku bermasalah. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. punca masalah. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. pronciples. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . assessment and intervention are also covered. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . konsep.

Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. pengajaran tatabahasa asas. . perancangan . strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. speaking. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. problemsin acquiring listening. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. teaching basic grammar. language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. bertutur. theeory of language. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. The course includes understanding language. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. membaca dan menulis. strategies to overcome the problems. reading. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. reading and writing skills. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. instrument. kemahiran membaca. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. This course discusses the definition of language. strategi untuk menangani masalah tersebut.

terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. kemahiran memasak. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. rearing pet. gardening. ethics and classroom management. problems of learning Mathematics. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran memelihara haiwan. kemahiran berkebun. It covers basic concepts of Mathematics. cookery. Ia merangkumi konsep asas Matematik. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. penilaian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. terapi seni visual. self-protect. expression art therapy. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. home living. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills.Bahagian Pendidikan Guru. art therapy. kajian sukatan pelajaran. pembinaan bahan bantu belajar. kemahiran jahitan. terapi muzik dan nyanyian. terapi hidro. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . matematik berfungsi. This course discusses the importance of physistherapy. keselamatan diri. speech therapy. terapi pergerakan kreatif. permasalahan penguasaan Matematik. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. terapi pertuturan. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. hydro therapy. terapi cara kerja. functional Mathematics. teaching aids. music and singing therapy. sewing. occupational therapy. pengurusan rumah tangga.

strategies to overcome teh problems. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). prasarana kelas khas. effectiveness of teaching and learning. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . parents and community involvement. pentadbiran. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. multidisciplinary services offered at the CBR. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. penubuhan. keprofesionalisme guru. prinsip dan etika kerja sosial. pentaksiran. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. pengasingan. matlamat. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat.masalah pengajaran Sains. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. students multiple competencies. dan integrasi. langkah-langkah. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . teachers profesionalism. assessment. setting up administration. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. principles and ethics of social works. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. procedures. goals. labeling segregation and integration. khidmat pelbagai disiplin di PDK. isu pelabelan. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized.Bahagian Pendidikan Guru. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). penempatan pelajar. special classroom management. teaching sciece process. pengurusan kelas khas. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. physical aspects of the classroom.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers the implemetation o fspecial education programs. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. b dget u allocation. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. analysing and e interpreting the research data. placement procedures for children with special needs. peruntukan kewangan. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . the State Education Department and the school.peranan guru dan i pentadbir. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas.Bahagian Pendidikan Guru. struktur organisasi di peringkat kementerian. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. impl menting the research. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. The role of teachers and administrative. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and support services as well as evaluation of Special Education programs. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

Bahagian Pendidikan Guru. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children .roles of the family. bahasa dan komunikasi. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . rakan .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran.the factors which can affect the development of language and communication .

mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . . PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school.Bahagian Pendidikan Guru. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat.and teaching objectives. khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . ciri ciri. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. kelebihan dan kekurangannya. kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . identify the strengths and weaknesses of their pupils . comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives.membina pelbagai jenis instrument. gathering relevant information. sasaran. use various assessment tools.

This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. Methods used in the assessment of language. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 .dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. teaching and learning language sessions. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. This course provides students with a knowledge of the various issues. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. dan aplikasi KTBM. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. dan latihan . pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.Bahagian Pendidikan Guru.

the importance of having a good acoustic environ ment. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the process of normal hearing. proses pendengaran. kemahiran dalam memilih. membina. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . people from various disciplines. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of .Bahagian Pendidikan Guru. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. planning.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. of assessing hearing loss. This course focuses on how to choose. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . the use of amplification in the classroom. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. developing. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. sistem amplifikasipendengaran. This course covers topics like the anatomy of the ear.

jenis program. state and school levels. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. . and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . o peranan guru. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. 16. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. peruntukan kewangan. presenting research findings in seminar. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . jabatan pendidikan negeri dan sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. types of programmes. financial allocation. Focus will be given to the ways of planning.kaedah merancang. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. mplementing the research. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. This course is dealing with conducting action research in school. support services. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. documenting and publishing research papers. organizing action research seminar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. struktur organisasi di peringkat Kementerian. analysing and i interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. isu-isu.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . khidmat sokongan. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed.Bahagian Pendidikan Guru. and psychosocial development. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. . dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. affective. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. afektif dan psikosial. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . visual skills training for children with low vision. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan.

teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . di dalam dan di luar bangunan. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . management o f the kitchen and house. dapur dan rumah. Recreation and Adaptive Physical Education. This course covers important concepts in field of Living Skills. Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. hands-on. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. various instruments in a variety of important areas. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak.Bahagian Pendidikan Guru. indoor and outdoor sessions.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . Students are taught cooking skills. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . pengurusan .

PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . and hands-on experience and to reinforce learning. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . read and transcribe the English Braille Code. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. This course covers the planning.Bahagian Pendidikan Guru. prepare teaching aids. menyediakan bahan bantu . mengajar. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . This course covers skills to produce. read and transcribe the Mathematics Braille Code. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . makro. and produce English Braille using the computer. . PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. multiple handicaps. This course covers skills to produce. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris.tahap Matematik. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . micro and macro teaching.

legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. trends. analysing and interpreting the research data. the implementation of community projects by these centres. implementing the research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . This course covers the development of education in the field of visual impairment. perundangan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan .cooperation government and non government agencies. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . trenda. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. Issues. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti.Bahagian Pendidikan Guru. in Malaysia and other countries. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. isu-isu.

as well as the evaluation of Special Education programs. organizing action research seminar. pengurusan sumber. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Buku Panduan PISMP | 145 . This course is dealing with conducting action research in sc hool. management of resources and finances. proses pembuatan keputusan. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas.Bahagian Pendidikan Guru. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. the decision-making process. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers. documenting and publishing research paper. presenting research findings in seminar.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .Bahagian Pendidikan Guru.

school facilities and the implementation of the school curriculum. penelitian dokumen. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. interaction with the school community. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. analysis of documents. Melalui pemerhatian. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. pengurusan sekolah. reflections. penelitian dokumen. school and classroom management. penelitian dokumen. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. reflections. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. about pupil¶s behavio ur. pengurusan bilik darjah.Bahagian Pendidikan Guru. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. strategi dan aktiviti. activities. It also gives students the knowledge and experience through observations. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. interaction with the school community. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pola tingkah laku murid. analysis of documents. strategies. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. bahan sumber pengajaran pembelajaran.

pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. analysis of documents. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. activities. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. Through observations. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Melalui pemerhatian. skills and teacher values in a guided and real life situation.Bahagian Pendidikan Guru. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. reflections. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. penelitian dokumen. lecturers and peers in a variety of situations. BBM. and resources with the lesson plan. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. preparing teaching aids and classroom management.

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Buku Panduan PISMP | 149 . pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. lecturers and peers in a real life situation. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. lecturers and peers in a real life situation. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge.

ketahanan diri. jati diri. endurance.Bahagian Pendidikan Guru.Stude ts n are expected to plan. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Pada peringkat ini. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. At this stage. Buku Panduan PISMP | 150 . membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .

respiratory system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. blood vessels and circulation. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.sistem otot. sukatan dan tafsirannya. th interpretation of curriculum.saluran dan peredaran darah. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 .sistem limfatik dan imuniti. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro.Bahagian Pendidikan Guru. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. nutrition and metabolism as well as urinary system. locomotor and non-locomotor movements. the importance of physical education. cellular level and tissue level of organisation. sistem integumentarim. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.nervous system.chemical level.sistem penghadaman. e criteria in choosing physical education acitivities. endocrine system.kepentingan. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.skeletal system. lymphatic system and immunity. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements.muscular system. peringkat kimia.sistem respirasi.sistem saraf. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. Heart.digestive system.sistem endokrina.sistem rangka. Pendidikan Jasmani. selular dan tisu organisma. model permainan kanak -kanak. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. konsep kurikulum. darah.blood.jantung. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Integumentary system .

This course focuses on the management and administration of physical education and sport. managing physical education and sport. 2.Bahagian Pendidikan Guru. isu-isu dalam sukan. nilai dan etika dalam sukan. issues in sport. pengurusan permainan tradisional. laws and administration of sport. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. administration of national and international sport agency. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. values and ethics in sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . sports development programme. managing tradisional games.

Bahagian Pendidikan Guru. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on the introduction of strategies. This course focuses on topic selecting. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. approaches. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. It also discusses topic for micro and macro in teaching. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pendekatan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum.

penilaian dan pentaksiran. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . 3.Bahagian Pendidikan Guru. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). and evaluation. pengukuran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. This course focuses on topics of assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. measurement.

speaking. reading. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. bertutur. This course discusses on the methodology of teaching listening. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . and writing skills. membaca dan menulis. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. buku latihan dan . describes the teaching steps for every skill. buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus contents and its curriculum specifications. This course discusses two important and significant things in the teaching process. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. focusing on combination of using text book. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . syllabus and text book. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks.Bahagian Pendidikan Guru. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar.

The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. penilaian kemahiran berbahasa Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. mingguandan semester mengikut format yang betul. penilaian. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 .Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. assessment. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. 4. pembinaan item. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. evaluation and examination of Arabic language. penilaian kendalian sekolah. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. terminology of.

penyimpanan bahan bahaya. kaedah. doing the practical session of micro teaching. This course gives expose to the concept and principles of safety education. safety rules in schools. the learning style. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. This course encompass the knowledge about health sexuality. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. dan diskriminasi. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. sejarah.Bahagian Pendidikan Guru. stail pembelajaran. objektif. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. history and the curriculum of health education. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety and environmental safety. bebas daripada prasangka yang negatif. perkembangan aspek fizikal dan sosial. safety of self. Emphasis is given to introduction to health education. free from negative prejudice and discrimination. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. strategies and approaches in teaching health education. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. peraturan keselamatan di sekolah. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. falsafah. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. the philosophy. emergency procedures. This course discusses the basic concepts in health education. keselamatan diri. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. prosedur kecemasan. positive approach in sexuality. safety services. safe road user program and building safety. objectives. storeage of dangerous product. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. konsep. keselamatan perkhidmatan. method. ph ysical and social growth.

school cleanliness practices. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. and emphasis on children¶s health. rancangan makanan tambahan. supplementary food plan. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. mouth health program. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. program kesihatan mulut. behaviuor. The course intends to give geneal understanding on concept.Bahagian Pendidikan Guru. perkhidmatan kesihatan sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Buku Panduan PISMP | 159 . school health services. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. amalan kebersihan sekolah. pendekatan bersepadu. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

ekonomi. pelbagai teori pembelajaran. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. politics.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. Students will be exposed to the rational. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. politik. the four domains of civil. Moreover. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. socio economic. sosio . PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. great depth based on the six themes identified. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . This course exposes students to the selection. and culture. dan budaya. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. PSK3102 Teori Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia 1.

merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. social skills. suitable for an effective teaching-learning. dan pembelajaran.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran .the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. planning and teaching. melaksana . merancang. pedagogical content knowledge and skills methods . PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . dan membuat laporan. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. planning and administering of service learning projects carry . 2. out practical work. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . the format and compulsory component. implementation and reporting. planning. komponen pengajaran mikro dan makro. format dan komponen wajib.Bahagian Pendidikan Guru. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective .

kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. lesson planning. kaedah. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. values.Bahagian Pendidikan Guru. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. teori-teori perkembangan moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. issues faced in assessment of Moral Education. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. In this course. teori teori etika. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. ethical theories. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. insan bermoral. methods. preparing the scheme of work. pendekatan. moral being. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. approaches. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. konsep asas nilai. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral.

isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Buku Panduan PISMP | 164 . local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on moral problems faced in schools. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.

bentuk -bentuk pentaksiran. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. It discusses issues in science education. Malaysian primary science curriculum II. teaching science for all children and science for exceptional children. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. acquiring manipulative skills. administration of test. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. matlamat pentaksiran. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum I. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. pentadbiran ujian. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. It discusses definition of terms. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. Buku Panduan PISMP | 165 .Bahagian Pendidikan Guru. assessment tools. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. bersepadu. interpreting test score and forms of examination. purpose of assessment. areas of assessment in primary school science. types of assessment. memperolehi kemahiran manipulatif. rekabentuk dan pembinaan ujian. test design and construction. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. analysis of test score. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . historical development of the primary science curriculum in Malaysia. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. alatalat pentaksiran. It discusses primary science teaching. penskoran pentaksiran. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. analisis skor ujian. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. scoring of assessment. teaching and learning strategies for primary science. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.

preservation of biolog ical specimens. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. teknik-teknik asas makmal. It will discuss about management of science laboratory. science teaching and learning resources. Buku Panduan PISMP | 166 . cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. basic laboratory techniques. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. peraturan dan keselamatan dalam makmal. rules and safety in the laboratory. preparation and improvisation of selected resources and presentation. pengawetan spesimen biologi.

It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Fractions. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pecahan. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 167 . MTE3109 Teaching of Numbers. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. decimals and percentages and also construction of teaching aids. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Selain itu. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. Pelajar juga didedahkan kepada makna. fractions. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. using relevant mathematical ideas. pecahan. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

mel dy improvisation. broken chord. sociological and psychological factors that affect music education. mengimprovisasikan melodi di kibod. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. matlamat. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. o broken chords. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. philosophical implications. fungsi muzik dalam pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. importance of music. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. alberti bass. permainan alat muzik. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. bes alberti.Bahagian Pendidikan Guru.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. psikologi. singing folk songs. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. sing melodies in keys changes from major to minor. play block chords. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. Buku Panduan PISMP | 171 . latihan dalam permainan iringan kord blok. aims and the functions of music in education. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. faktor-faktor sosiologi.

mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. semester. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teaching and learning of singing in the music classroom. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.micro and macro training sessions.Bahagian Pendidikan Guru. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. permainan alat rekoder. mingguan dan harian. Buku Panduan PISMP | 172 . identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . permainan alat perkusi. types and characteristics of children and adult voices. remaja.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. the playing of recorder and percussion instruments. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.

pemetaan kemahiran. evaluation. membaca. Kementerian Pelajaran Malaysia 7.main focus and secondary focus.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. the writing of teaching steps. and implementing the micro and macro teaching. kaedah. teori-teori kognitif.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.pengisian kurikulum. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . dan psikomotor. 5P concepts. dan teknik pengajaran. afektif. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. Buku Panduan PISMP | 173 . and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . penulisan langkah pengajaran. marks. reading. dan menulis). This course describes the concept and principle of testing. penilaian.skills mapping. pembinaan ujian.konsep 5P. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. types . konsep strategi.. specifications schedule and its construction testing development. concepts of teaching strategy. pendekatan. and measurement.Bahagian Pendidikan Guru. and technique. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. affective. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. theory of cognitive. and writing).fokus utama dan sampingan.language skills (listening and speaking. dan pengukuran. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. penilaian bahasa. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.curriculum conten. added value skills and language system. approach. and psychomotor testing .

penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.preparation ofl language skills teaching plan. . kaedah.constructing and using language skills teaching aids.Bahagian Pendidikan Guru. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.pendekatan.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. and techniques of teaching language skills. methods. This course elaborates on malay language skills. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Buku Panduan PISMP | 174 . and implementing some exercises on the evaluation of language skills. approaches.

kaedah dan . RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. implement teaching planning and audio visual aids. peraturan pemarkahan. pengurusan peralatan dan bahan . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . teknik pengajaran KHSR. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. item development. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. strategy. technique and teaching methodology. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. keselamatan bengkel. management and administration. competency and school based evaluation. business law. safety and rule regulation. workshop safety. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. pelbagai cara penilaian.perniagaan elektronik (E-dagang). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. tool and material management. portfolio.alternative evaluation skills for using rubric. penggunaan dan interpretasi data. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . analisis markah dan statistik asas. finance.Bahagian Pendidikan Guru. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . electronic commerce (E ±commerce). financial management. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. Buku Panduan PISMP | 175 . test specification table. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. pengurusan kewangan. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. kewangan. basic statistic. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). discussion on validity and reliability of evaluation format. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. undang-undang perniagaan. various methods of evaluation. mengajar. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. jenis penilaian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. marking scheme and mark analysis. interpretation as well as report writing on assessment.

preparation of planting beds and containers. rearing ornamental fish technology. rearing ornamental fish technology. selection and preparation of equipments and materials. Topics coveres studies on fabric. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. pengenalan kepada ikan r hiasan. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. Buku Panduan PISMP | 176 . This course deals with three main components: home technology. pengurusan dan penjagaan. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . propagation and planting. harvesting and use of plants produced. pembiakan dan penanaman. plant care. teori dan amali . choice of clothing and sewing and clothes making processes. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. management and care of ornamental fish. the ornamental fish. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. crops.Bahagian Pendidikan Guru. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. tropical freshwater ornamental fish:. hiasan. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . pemilihan pakaian.

boneka. novel remaja. Surelism. teachers in action. kekuatan karya kreatif. fenomenologi. pascakolonial. surelisme. visitor in action. theatre inclassroom. short stories. dan isu karya kreatif. teater untuk kepelbagaian tujuan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Post Modern. genre formation process. femenisme. bercerita. poems. watak dan perwatakan. Reading Reception dan Reflection theory. This course elaborates on literary critics field like. Post Structuralism dan Deconstruction. Femenism. simulation and improvisation. guru dalam peranan (teachers in action). pascamoden. puppet. sudut pandangan. Marxism. theatre for multipurpose. eksistensialisme. Semiotic. reading theatre. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. plot. cerpen. This course elaborates on the introduction to theatre in education. Arcitipal. Autobiography. puisi. and teacher as a writer. tema. opinion angle. Psyco-analysis. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. persoalan. latar tempat. simulasi dan improvisasi. character and characterisation. story telling. teater pembaca. teater dalam bilik darjah. proses pengeraman bahan. creative writing themes and issues. dan New Critics. Fenomenology and Hermeneutic. hermeneutic. Existensialism. Post Colonial. Genre Critics. creative writing strength. resepsi dan teori tindak balas pembaca. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. semiotic. Marxisme. tetamu dalam aksi. novel popular. dialog dan latar tempat. plot. genre writing publishing. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. dan guru sebagai penulis. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . popular novel. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. psikoanalisis. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. kritik genre dan kritikan baru. adolescent novel. dialog and location background.Bahagian Pendidikan Guru. penerbitan karya.

teori pement san. forming production management. improvisasi. performance ethics. and vocalisation. pemilihan. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. types. sinematografi dan persembahan. jenis dan bentuk drama kanak kanak. cinematography. dan pembinaan skrip. sejarah dan latar belakang. a performance. pemilihan pelakon. asas alkonan dan vokal. basic dramatisation. selection and script writing. Buku Panduan PISMP | 178 . and forms of children drama. stage performance theory. element. implementing a screen testing. This course elaborates on the definition and concept of drama. production. actors selection. produksi. tater dan teater kanak-kanak. pementasan. pengarahan. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. mengadakan sesi uji a bakat. theatre and children theatre. and presenting a performance. etika pementasana. elemen. pengurusan produksi. history and background.Bahagian Pendidikan Guru. directoring.

Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music.Bahagian Pendidikan Guru. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. perancangan pengajaran dan pembelajaran. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. jenis-jenis pergerakan. pengujian dan penilaian. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. testing and evaluation. sumber pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Buku Panduan PISMP | 179 . teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. teaching and learning resources. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. pregerakan kreatif. creative movement. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. teaching and learning music through movements. technology in teaching and learning music in classroom. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. unsur-unsur pergerakan.

Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. Buku Panduan PISMP | 180 . children¶ songs and s cultural songs. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . nyanyian semerta dan aural. Students will be introduced to children¶s songs. patriotic songs.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. muzik mini orkestra prasekolah. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. impromptu singing and aural. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie.Bahagian Pendidikan Guru. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. lagu-lagu patriotik. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning.

hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. dan khatam al Quran. Buku Panduan PISMP | 181 . the degreel of Hadith and rules in using them. pengertian. tafsir ayat hukum. Nasikh.kemukjizatan Al-Quran. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. Nasikh and Mansukh. takbir. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . tafsir ayat akhlak. Hadith Qudsi. basmalah. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics.Definitions. its mukjizat. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. . tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. hukum beramal. tafsir ayat akhlak. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Muhkam and Mutasyabih. takbir. Muhkam dan Mutasyabih.Bahagian Pendidikan Guru. tafsir ayat aqidah. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir ayt hukum. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. basmalah. Mansukh. tujuan dan sifat sifat. isti`azah. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. isti¶azah. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. and khatam alQuran. tafsir ayat aqidah.

Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. Each tarannum will focuses on tabaqat. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. burdah. The implementation is carried out both in theory and in practice. Sikah and Jiharkah. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. Jin. Jin. ar Rahman. harakat. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Nuh. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. u` Buku Panduan PISMP | 182 . Sikah dan Jiharkah. harakat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. wuslah and other related aspects. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. burdah. Nahawand. Nahawand. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. ar-Rahman. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Nuh. pelaksanaannya secara teori dan amali.Bahagian Pendidikan Guru.

Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. kemahiran membaca dan menulis. komunikasi. reading and writing. general principles in the teaching of language skills. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. the English sound system (phonology). Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. an overview of teaching approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. multiple classroom teaching. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. morfologi. and semantics needed by an English language teacher. morphology. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. adaptation and simplification. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. theories of second language acquisition. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. communication. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Buku Panduan PISMP | 183 . ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. syllabus study. materials selection. classroom management. remedial and enrichment activities. syntax. It focuses on language acquisition and language learning. The topic Language and literature is also introduced. and introduction to lesson planning. methods and techniques. developing classroom skills.Bahagian Pendidikan Guru.

pengajaran. the teaching and assessing of writing skills. integration of language skills and language content. Buku Panduan PISMP | 184 . the teaching and assessing of listening and speaking skills. spelling and dictation. pengajaran. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. testing and evaluation. peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of literature for primary schools. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching and assessing of vocabulary.Bahagian Pendidikan Guru. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. the teaching of grammar. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengujian dan penilaian kemahiran membaca.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .

Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. It also enables learners to reflect on their learning. bertutur. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Subject-verb agreement. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). reading and writing. Sentence types. It focuses on Tense types and aspects. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris.Bahagian Pendidikan Guru. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Buku Panduan PISMP | 186 . membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. function and meaning. and Cohesive devices in spoken and written language. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. speaking. The topics focused are listening.

Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .Bahagian Pendidikan Guru.

teori pembelajaran. Pentaksiran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. 1. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1. Buku Panduan PISMP | 188 . bahan kurikulum.Bahagian Pendidikan Guru.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.

2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 189 . pembelajaran kendiri. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2. 2. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

sosial.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. budaya.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.6 merancang. psikologi dan etika profesional keguruan. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 190 . 3. 3. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3. 3.2 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. 4.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.

emosi dan tekanan secara berkesan. 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. 4. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4. 4.4 membuat muhasabah diri.2 mengurus masa.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4 Buku Panduan PISMP | 191 . Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.

5. akauntabiliti integriti.Bahagian Pendidikan Guru. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. 5. 5. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iaitu untuk: 5. Buku Panduan PISMP | 192 .3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan.

Bahagian Pendidikan Guru.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Buku Panduan PISMP | 193 . Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. 6.

Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. dan peperiksaan. bengkel.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Ia juga termasuk a peperiksaan.´ Sepanjang kursus. projek. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Buku Panduan PISMP | 194 . poster. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. projek. tutorial. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. seminar. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. persembahan.

perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.´ Juga. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 195 . Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. merefleksi dan menilai amalan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 2. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. 7. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 4. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual 16. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Buku Panduan PISMP | 197 .

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Bhg.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful