Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 8. 7. 10. 6. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 14. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. 4. 3.Bahagian Pendidikan Guru. 2. Struktur Program. 19 29 33 38 9.

Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Pengenalan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Sekian. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. pela tikan tenaga pengajar. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Matriks Hasil Pembelajaran. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia. Sinopsis Kursus. selamat maju jaya. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Di samping itu. Justeru. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Agihan Kursus Mengikut Semester.

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .Bahagian Pendidikan Guru.

relevan. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik dan bersepadu . responsif.Bahagian Pendidikan Guru. futuristik.

iii. Kementerian Pelajaran Malaysia i. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. iv.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 8 . jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. kemahiran. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman.ESD (UNESCO) y Kurikulum.EIU. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). EFA. v. Aktiviti Kokurikulum. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian . Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran.

kajian kes. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). penyelidikan tindakan. bahan. c. praktikum. latihan industri. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. f. dan tugasan. pentaksiran prestasi ( performance assessments). d. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar.Bahagian Pendidikan Guru. b.kerja kursus. e. Portfolio Pembelajaran. Menggunakan pelbagai mod. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. internship. penilaian tugasan terarah. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). Penggunaan Unit Plan. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat.

Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.Bahagian Pendidikan Guru. hasil pembelaj aran. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Buku Panduan PISMP | 10 . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat.

DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 . MATLAMAT. Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN.Bahagian Pendidikan Guru.

dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. iv. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. iii. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. psikologi.Sebagai prasyarat.Bahagian Pendidikan Guru. budaya. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. v. sosia l. kemahiran. etika. memiliki dan menampilkan nilai. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. dan etika profesional keguruan. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. pentaksiran. bahan kurikulum. ii. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. Buku Panduan PISMP | 12 . vi. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing.

STRUKTUR PROGRAM.Bahagian Pendidikan Guru. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 . Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK.

sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. praktikum. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS).Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 20 minggu . dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.yang mencakupi teori dan amali. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Bahagian Pendidikan Guru.

KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. kemahiran generik.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. 1. dan Amalan Profesional. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Major. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. 86 (65%) 3.

PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 .manakalainternshipselama 4 minggu. . Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. Kementerian Pelajaran Malaysia program. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). praktikum.Bahagian Pendidikan Guru. dan internship. PBSdijalankan selama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. sejumlah 24 kredit.praktikum 24 minggu. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Permainan Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. semester yang ditetapkan. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 .Bahagian Pendidikan Guru.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11.Bahagian Pendidikan Guru. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Fractions. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers.

Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science.

Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .Bahagian Pendidikan Guru.

Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 .Bahagian Pendidikan Guru. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.

Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers. Fractions. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Buku Panduan PISMP | 31 . Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Buku Panduan PISMP | 32 .

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 .Bahagian Pendidikan Guru.

Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6.Bahagian Pendidikan Guru. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. mengumpul. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. bersemuka. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. proses akreditasi. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini.Bahagian Pendidikan Guru. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. proses validasi. penguasa ilmu yang mantap. pendidik yang inovatif.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan tidak bersemuka. Buku Panduan PISMP | 39 . dan penilaian kendiri. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. terarah kendiri. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. dan peperiksaan luaran. Satu garis . MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .Bahagian Pendidikan Guru.

Chinese. membaca. Islam dalam tamadun Melayu. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. jenis-jenis soalan. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. kemahiran mendengar dan bertut r. dan menulis pelbagai penulisan. Reading Skills. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Listening and Speaking Skills. Islam in the Malay Civilisation. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Parts of Speech/Word Classes. This course focuses on the introduction of civilisation. Islam Hadhari and nation . WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. interaction among various civilisations (Malay. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. contemporary issues. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Cina. bertutur. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). Indian and Japanese). It focuses on the English Sound System. Types of Questions. It builds further on parts of speech and the language skills. Tenses. This will enable learners to become proficient language users . interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). dan kemahiran mendengar. tokoh -tokoh tamadun Islam. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. India dan Jepun). jenis-jenis ayat.Bahagian Pendidikan Guru. prominent figures of the Islamic civilisation. Islam Hadhari. Sentence Types. membaca. dan proses pembangunan negara. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. development process.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. isu-isu kontemporari.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. tatabahasa.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 .

Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . operation and computation. pendidikan jasmani dan kesihatan. and also data analysis and Interpretation.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Focuses wil be on reading. spatial sense. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. types of reading and writing basic skills activities.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course describes about Language Acquisition theory. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. visual arts. operasi dan pengiraan. reading and writing remedial basic skills. seni visual.Bahagian Pendidikan Guru. da juga analisis data dan interpretasi.andwriting remedial on teaching and learning strategy. and physical education and health science selection. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. The topics discussed are problem solving. its relationship with teaching and learning.strategi pengajaran dan pembelajaran. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities.pemilihan. reading and writing in musiceducation. measurement. pembinaan. kesedaran ruang. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. pengukuran.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis.

sistem fail dan surat menyurat . cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia.penubuhan unit-unit kokurikulum. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. economy development in ethnics relatio in Malaysia. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. basic concepts in ethnics relations. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. inquiry and multiple intelligences. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. It also focuses on the introduction of Arts in Education. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. ekspresi. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. inkuiri dan . Pendedahan kepada asas Muzik. konsep-konsep asas hubungan etnik. constitution in ethnics relations in Malaysia. and the role of government and society. . religion and ethnics relations. exposure to basic skills in music. expression. kecerdasan pelbagai. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching . Buku Panduan PISMP | 43 . dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. masyarakat pluralistik Alam Melayu. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. Malay pluralistic society. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pengelolaan aktiviti. agama dan hubungan etnik.Bahagian Pendidikan Guru.learning process of various subjects at the primary level.

ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. training and tactical of games. constitution of uniform units. structure and organization. mengetahui. discipline and spiritual. knowing. sejarah dan undang -undang. management and administration. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. latihan dan taktik permainan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. principles of first aid. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. management of court / field and team and organizing competition. disiplin dan kerohanian. marching. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . introduction on equipment. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. court and rules and regulation of games. pengurusan dan pentadbiran. and official function. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengukuhan kemahiran dalam permainan . games enrichment. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course focuses on the history of uniform unit. management of meeting and budget. gelanggang dan undang -undang permainan. pengurusan ukuran balapan dan padang. struktur dan organisasi. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level.planning and camping. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. setup of cocurriculum unit. filing system. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengenalan alatan. asas pertolongan cemas. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. Buku Panduan PISMP | 44 . perlembagaan unit beruniform. pengelolaan kejohanan. organizing of activities and competition.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan pasukan. asas kawad kaki.

preparation. kemahiran asas. track events. management. field event. history. classification of society. team management. pengurusan. implementation and evaluation of project. berdaya tahan. sejarah. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. rules and regulation. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. Buku Panduan PISMP | 45 . management in measurement of track and field events. history. persediaan. dan berdaya saing. organizing competition. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. pengkelasan persatuan. basic skills. berdaya maju. This course focuses on the introduction and concept of society. pelaksanaan dan penilaian projek. development and importance. perkembangan dan kepentingan persatuan.Bahagian Pendidikan Guru.

pengucapan awam. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. khidmat pendidikan kepada komuniti. teacher relationship with community and honesty. kembara dan orienteering. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. persembahan kumpulan dan refleksi. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. managing official ceremonies and dressing code. kesantunan berbahasa. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Students are exposed to the skill of planning. mengendali dan menghadiri bengkel. jenis khidmat kemasyarakatan. effective listening. tertib di meja makan. aktiviti kerohanian/moral. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. guru dan akauntabiliti profesionalisme.Bahagian Pendidikan Guru. managing camps. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Malaysia cergas dan patriotik. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. water activities. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. public speaking. aktiviti di air. exploration and orienteering. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. This course is a four days camping programme. It focuses on putting up a camp. groupwork and reflection. interaksi dengan komuniti setempat. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. aktiviti kemasyarakatan. table ettiquette. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. organising and attending workshops. training in groups. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. proressive and resilient. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. The course emphasises on the balanced teacher self development. guru dan hubungan dengan komuniti. moral activities. tazkirah/aktiviti moral. protocol. latihan dalam kumpulan. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. speaking skills. kemahiran mendengar secara efektif.

professionasme commitment reports and reflective evaluation. interpretation of test. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. profesional circulars. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. benchmark leadership characteristics. interaction with excellent teachers. lawatan b enchmarking. Pekeliling Perkhidmatan. iklim sekolah. school climate. school organisation.Bahagian Pendidikan Guru. inovasi guru cemerlang. raising the flag. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Akta 550 (1996 ). BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. conflict inventory. Act 550 (1996). reflection. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). professional. Surat Pekeliling Ikhtisas. pengurusan sekolah. tema bengkel. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. interpretasi dapatan ujian. administering post inventory test of self direct search. inventori konflik. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. finding. students are exposed to teachers and law mandate. mandat. ciri-ciri kepimpinan. moral acitivities. innovation. infrastructure and school curriculum infostructure. benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . The focus of the course is related to workshops. workshops theme. kembara sosial. Buku Panduan PISMP | 47 . ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. refleksi. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. service circulars. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. khidmat pendidikan kepada komuniti. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. benchmarking visits. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. jenis khidmat kemasyarakatan. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. interaksi profesional dengan guru cemerlang.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

implikasi faktor perbezaan individu. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. This course encompasses the child¶s learning environment. This course consists of the development of Islamic. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. historical development of the Malaysian education system. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications on teaching and learning. motivasi. factors that influence the development of the child. This course encompasses the developmental process of a child. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. basic principles of child development. the National Philosophy of Education. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. various learning theories. the underpinning theories of child development. implications of individual differences. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Western and Eastern philosophy of education. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . development of children with special needs. different stages of development. prinsip-prinsip asas perkembangan. model model pengurusan disiplin. nature of human beings from the religious and biological perspectives. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan.Bahagian Pendidikan Guru. pelbagai teori pembelajaran.

aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . models of discipline management. teori. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. practices and development of educational technology. production. penghasilan. communications skills. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. learning styles based on different multicultural aspects. application of technical skills in using various instructional media. theories. kemahiran berkomunikasi. peranan guru biasa sebagai pembimbing. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. matlamat. the roles of teachers in classroom management. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. utilization and evaluation of educational media. integration of information and communication technology in te ching and a learning. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. penggunaan dan penilaian media pengajaran. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. pemilihan. This course discusses concepts. pengurusan media dan sumber pendidikan. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. management of educational media and resources. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. selection. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. multicultural relationship skills and issues.

innovation and managing educational changes. teacher politeness. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. ethics and accountability. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. This course discusses educational issues and current challenges.Bahagian Pendidikan Guru. etika. akauntabiliti dan kesantunan guru. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses the concept of a profession. types of guidance and counseling services. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. needs. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. Buku Panduan PISMP | 51 . teachers and ways to overcome. roles of ordinary teachers as guidance teachers. peringkat perkembangan guru. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. kepemimpinan dan peranan guru. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. early symptoms of emotional disturbances amongst students. leadership and roles of teachers. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. characteristics of a teacher as a professional. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. stages of teacher development.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .Bahagian Pendidikan Guru.

g rammar and language skills evaluation. penilaian.main focus and secondary focus.konsep 5P. kaedah. and implementing the micro and macro teaching.added value skills. dan teknik pengajaran. penilaian kemahiran bahasa. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. 5P concepts. membaca. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. pemarkahan dan markat.kaedah. dan psikomotor. marks. and language system. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan pengukuran. pengajaran mikro danmikro.concepts of teaching strategy. evaluation. afektif. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. pendekatan.fokus utama dan sampingan.micro and macro teaching.language skills (listening and speaking. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.curriculum content.pengisian kurikulum. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. types and method of language evaluation. theory of cognitive.pemetaan kemahiran. and psychomotor. pembinaan ujian. and measurement.the writing of teaching steps.Bahagian Pendidikan Guru. This course describes the concept and principles of testing.kemahiran bernilai tambah. teori-teori kognitif. affective.approach. reading. dan menulis). dan tatabahasa. penulisan langkah pengajaran.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan sistem bahasa.pendekatan. and technique. and writing). testing specifications schedule and its construction. testing development. konsep strategi. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.skills mapping.

objective. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. selection of internet resources. penggunaan alatpengarangan. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. objektif.approaches. animation in presentation. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. session. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. This course describes the usage of internet. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. animasi dalam persembahan bahan.preparation ofl language skills teaching plan. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 .sifat bahasa.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. using Malay language in internet. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on Malay language skills. website. pemilihan bahan internet. on-line and off-line learning. laman web. perpautan antara bahan. linkage within resources. on -line teaching resources editing. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.constructing and using language skills teaching aids. usage of writing tool. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.variasi bahasa. methods. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. teaching of Malay language through video conferencing. model perpautan dalam penyusunan bahan. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. organisation and strategies in normal and special class preparing .Bahagian Pendidikan Guru. and techniques of teaching language skills. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar.stilistik. dan rasional.faktor luaran. and rational. dan tapak pembelajaran. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. link model in organising resources.peraturan paradigmatik. learning homepage.

golongan kata kerja. ketaksaan dan kekaburan makna.linguistic structure.linguistic developement history. imbuhan dalam Bahasa Melayu. and standard pronunciation. and prepositional phrase constituent order. dan proses penerbitan ayat. and functional word class.hurufhuruf dan simbol fonetik.external factor. sentences in Malay language including phrase. bentuk perkataan bahasa Melayu .pronunciation and syllables exercise. artikulasi dan articulator.paradigmatic rule. merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat tunggal.articulation and articulators. verbs. jenis kata adjektif. golongan kata. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns.language characteristics. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . ayat inti. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. makna ayat. dan sebutan baku. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. affixes in Malay language. simple sentences. fonem suprasegmental. kata kerja. It encompasses the noun phrase. compound sentences. and scientific Malay language.stylistic. dan pembentukan kata baru. pronunciation and syllables in Malay language. clause.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. ayat dasar. perubahan semantic. adjectival phrase. types of words. segmental phoneme. kata adjektif. klausa. dan kelas kata tugas. teori pembuktian. and sentence construct processes.Bahagian Pendidikan Guru. This course explains what syntax is. adjectives.fonem.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. frasa kerja. frasa sendi nama. Buku Panduan PISMP | 55 . Malay language word form. This course elaborates on phonetic and phonology theories. adjectives. makna leksikal. verb phrase. and the formation of new words. complex sentences.phoneme.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan.language variation.pronunciation and syllables transcription. super segmental phoneme. verbs. ayat majmuk. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. fitur makna. frasa adjektif.alphabert and phonetic symbols. fonem segmental.

aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . semantic change. data collecting strategy. masyarakat. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. education research report and procedure action research . lexical and contextual . sosial. and short forms. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. jenis penyelidikan di sekolah. dictionary skills and the translation skills. terminology and terminology construction schedules . sumber istilah. Perkamusan. report/article writing. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. singkatan. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. ambiguity and vague meaning. consideration to be taken during data collection.Bahagian Pendidikan Guru. skema tatacara pembentukan istilah. strategi pengumpulan data. pertimbangan semasa mengumpul data. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. penyebaran laporan/artikel. data analysis. dan ejaan. peristilahan. dan ekonomi). meaning. symbols. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . research in school. types and proposal. and report/article distribution.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. data analysis methodology. kaedah analisis data. This course elaborates on semantic feature meaning. the Jawi spelling system. analisis data menulis laporan/artikel dan . Buku Panduan PISMP | 56 . lambang. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. ideomatic meaning. This course elaborates on various research methods in education types of . . proof theory. jenis dan cadangan kajian.

and primary school literary texts appreciation. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . social. collecting. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . sastera bandingan. cosmology.ke penentuan rancangan tindakan. comparative literature. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. the Malay culture (from . analising. organising action research seminar and . writing report/article. and national culture. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. 5. printing and distributing action research findings. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. mengumpul data. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. menterjemah data. menulis laporan. external influence in Malay society Malay . BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. and interpreting data. kajian tindakan. political.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. children and adolescent literature. sastera kanak-kanak dan remaja. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. menganalisis data. learning techniques and activities. This course elaborates on concept of culture society. and economic aspects).

types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. tujuan. practical methodology in writing Khat and dictation. and writing skills. importance. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and classification. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. verb and articles along with the changing of every class of words. describes the teaching steps for every skill elaborates . and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. discusses every component of the language skills including concepts. membaca dan menulis. aims. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. noun. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. speaking. This course discusses on the methodology of teaching listening. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . dan pengklasan b setiap kemahiran. membaca dan menulis. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. reading. and writing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. kepentingan. bertutur. bertutur. reading. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik.

This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. approaches. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. kaedah. Ma¶ani and Badi¶. This course also explains several approaches. followed by its three main components which are divided into Bayan. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. awzan sarfi. Emphasis on the rootwords. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . Adding to teaching syntax techniques.Bahagian Pendidikan Guru. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. struktur ayat namaan dan pembentukannya. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. kata terbitan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat.

literature. zaman Bani Umaiyah. aplikasi perisian. Abbasy and Modern types of . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . prose and poetry. keistimewaan. themes. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab.curriculum specifications.Bahagian Pendidikan Guru. criteria¶s. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . preparation of teaching and learning resources. early Islam. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course discusses details syllabus contents . buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. multimedia terminology in Arabic. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. kombinasi penggunaan buku teks. orators and writers for every single period. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. sumber puisi atau prosa tersebut . combination of using text book. computer axisted learning in the teaching of Artabic. kesan. hasil-hasil karya penyair. tema. outcome of selected anthology of several poets. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. im pacts of contemporary societies and sources of each type. Umayyad. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. Jahily. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . bahasa Arab berbantukan komputer. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. application and management of teaching and learning.

the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. assessment. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. application of appropriate techniques. evaluation and examination of Arabic language. prinsip -prinsip asas penilaian. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi.Bahagian Pendidikan Guru. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. This course exposes students the terminology of. mingguan an semester d mengikut format yang betul. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pengukuran. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . sistem perkamusan Arab.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. phoneme. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. monomer. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. morfem. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. bahasa kedua dan bahasa asing. This course involves skills of carrying out an action research in a school. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. and documenting the action research findings in a report or article. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. monem. sukukata dan kata. syllable and word. 3. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . second and foreign languages communicative competency . makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. asas penyelidikan pendidikan .Bahagian Pendidikan Guru. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. implementing the res earch. analyzing and interpreting the research data. vowel and consonant. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. ways of acquiring the skills of planning an action research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa.

sentence structure. frasa. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. writing reflections and understanding micro teaching concepts. penulisan rancangan mengajar refleksi. the verbal and non-verbal communication skills.Bahagian Pendidikan Guru. types of sentences and rhetoric. jenis -jenis ayat dan retorik.preparng and i using teaching aids. lesson planning. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. phrases. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . termasuk konsep. kosa kata. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. Hanyu Pinyin. mikro. the roles and ethics of language teachers. vocabulary. principl s and objectives of teaching Chinese e language. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. teknik soal jawab. questioning techniques. komponen ayat. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. ciri-ciri. dan konsep pengajaran . perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. This course discusses the concept. the theories of acquiring language skills. dan peribahasa. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. teori pemerolehan bahasa. and idioms. pelbagai pedagogi.

This course covers the methodology in learning. and historical development of prose. characteristics. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. genre and historical development of children literature.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 .Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Texts from different types of prose are selected as basic reading . Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. This course comprises of definitions. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan.

objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . h This course covers the teaching-learning methodsof reading. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. This course will delve into the concepts. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. methods. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. principles. This course comprises of the basic concepts. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. functions. proses pelaksanaan. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Selain itu. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. matlamat. characteristics. Learning theories such as constructivism. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas.Bahagian Pendidikan Guru. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. implementation. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. roles. peranan.

Each topic will be followed by micro teaching. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. Ci. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. iaitu Shi. Shi. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . Distinctivepoems of three different types.Bahagian Pendidikan Guru. various characteris tics and historical development of poems. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. preparing the table of specification and analysingtest results. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dipilih sebagai bacaan asas. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. This course comprises of definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course covers the basic techniques in writing skills. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian.e. are selected as basic texts. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. analysing and interpreting the research data. i. Ci and Sanqu. dan Sanqu. and documenting the action resea findings in a rch report or article.

Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen.Bahagian Pendidikan Guru. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. fiksyen. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . 4. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. This course encompasses definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. novels and dramas are selected as reading texts. fictions. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Distinctive texts of different short stories. characteristics and historical development of novel and drama.

approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kaedah. kajian fonologi bahasa Tamil. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. the definition of linguistics. This course exposes students to various theories. definisi ilmu linguistik. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. articulations. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . sistem morfologi.Bahagian Pendidikan Guru. morphem and competence in the Tamil language. aims to enhance students knowledge ofPhonology. sistem fonem bahasa Tamil. morphology system. kaedah. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus.sistem bunyi vokal. there will ng. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It exposes students¶ to the theory. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . tempat atrikulasinya. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. Pendedahan juga diberi tentang teori. keperluan sukatan. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. konsonan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.

This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Solliyal and Thodariyal. pelbagai genre penulisan. Topics discussed include Eluthiyal. It discusses the theory. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Solliyal dan Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. aspek bacaan luas. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. With the exposure. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus.Bahagian Pendidikan Guru. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. Emphasis is given to inductive.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . penggunaan bahasa. This course focuses on topics related to various functions of language and its use.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . This course focuses on the various genres relating to children. and activities and resources for teaching literature. Besides looking at themes. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. kepentingan dan peranan berita. It discusses the importance of creative Tamil literature. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. puisi. poetry in motion and folklores. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. caricatures. Topics include appreciating poetry. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. seperti sajak. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. sastera kanak -kanak. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 .Bahagian Pendidikan Guru. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. children¶s literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. cartoons. In addition. approaches and strategies of teaching literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai .

kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. analyzing items. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . µAniyiyal¶. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. developing the marking scheme and the administration of examinations. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . prosedur pentadbiran peperiksaan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . pelbagai kaedah pembinaan instrumen. authors and themes and analysis of epics. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. aniyiyal dan yaappiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. tersirat dalam puisi klasik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. Topics discussed include the history of classical poems. constructing the JSU. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. mengapresiasi keunikannya.Bahagian Pendidikan Guru.

dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. In addition. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. the authors and themes.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. 5. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.analysing and interpreting the research data. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 .

Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial.Bahagian Pendidikan Guru. multi-disciplinary in Social Studies. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. pre independent era. kaum. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. and the concept of unification in the society. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. dan penyatuan masyarakat. Kepelbagaian budaya. and the national education policy amendment in historical development of the nation. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. thematic strands approaches in Social Studies. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. economic and socio cultural of development. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. ethnics. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. zaman sebelum kemerdekaan. ekonomi. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. social control. dan sosio budaya masa kini. This course provides introduction to Social Studies. kawalan sosial. zaman selepas kemerdekaan. Multi cultures. post independent era. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat.

education for sustainable development and education for international understanding. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. . the nation. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. comparison different types of government. kewujudan negara. human interaction with nature. and education for sustainable strategis in Social Studies. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Students are also required to carry out practical activities for this course. doktrin pengasingan kuasa. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . kedaulatan. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. politics. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. and authority. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. t Through project work.Bahagian Pendidikan Guru. and politics and government in Islamic perspectives. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. sovereignity. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. doctrine of power. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. kuasa dan autoriti. power. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. politik. interaksi antara sistem fizikal interaksi . PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. differentiate political science.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 6. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. In this course. This course also focuses on sight singing. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. irregular meter. irregular time division. melodi. It consists of listening to intervals. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. chords and cadences. rules of harmony. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. kaden dan irama. tidak lazim. compound and irregular time. triads. triad. minor and chromatic scales and compound intervals. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. meters and note values. skel-nada major. major. arpegio dan kord. pembentukkan kaden. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. In the sight si nging section. kord. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . peraturan pengharmonian. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. klef alto dan tenor. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. melodies. pembahagian masa tak sekata.Bahagian Pendidikan Guru. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. alto and tenor clefs. Topics given focus here are meters in simple. meter dan nilai not. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions.

harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. psikologi. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. arpegio. fungsi muzik dalam pendidikan. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. aims and the functions of music in education. sociological and psychological factors that affect music education. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. importance of music. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment.kord pengaplikasian teori. arpeggio and chord playing. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. students use melodic decoration in their music composition. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. In addition.Bahagian Pendidikan Guru. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. philosophical implications. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. matlamat. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. faktor-faktor sosiologi. g progression and chord progession in fifths.

petikan dan cara µstrumming¶. teknik bermain rekoder soprano. Students also develop listening skills through aural guitar playing.Bahagian Pendidikan Guru. This course caters to students without knowledge in guitar playing.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . teknik pengendalian alat iringan. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. bacaan not. MZP3108V Alat Muzik Utama . identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. plucking and strumming style. bermain pelbagai rentak. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. aural practices. Memperkenalkan kord. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. chords and musical concepts. playing with different rhythm. g. Focus is on posture. dan konsep muzikal. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZP3108G Alat Muzik Utama . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bermain gitar sambil menyanyi. reading of notes.lagu lapisan. latihan aural.a variety of singing repertoire including two part singin singing. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. preparation and arrangement of percussion scores. playing the guitar while singing. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. playing a wider repertoire. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills.

latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. triad. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . broken chord.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. It involves aural studies in intervals. kord. irama. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. melodies. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. mel dy improvisation. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. jumping chord. melodi. latihan dalam permainan iringan kord blok. bes alberti. kaden.Bahagian Pendidikan Guru. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. chords. o broken chords. cadence and rhythm. triads. play block chords. sing melodies in keys changes from major to minor. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. alberti bass. mengimprovisasikan melodi di kibod.

rhythm. strumming style with different rhythm and chords.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . bacaan not. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. articulation. dinamik. Emphasis is on style development. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Bahagian Pendidikan Guru. permainan alat muzik. dynamics and performance preparation. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. latihan aural. singing folk songs. This course is a continuity. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course.In the teaching and learning of music in the class room. progressing to level two in piano playing techniques. nyanyian lagu. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. MZP3112V Alat Muzik Utama . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. sight playing and a variety in repertoire. plucking. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. kemahiran membuat persembahan. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. aural. to reinforcement. pelbagai rentak dan kod. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. MZP3112G Alat Muzik Utama . In addidtion. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. petikan dan cara µstrumming¶. artikulasi. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. rentak. Carl Orff and Jaque Dalcroze s .

MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. ciptaan ensembel rekoder . pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. It comprises of preparing. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course is a continuity from course vocal 1. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . mingguan dan harian serta pengajaran mikro. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. Students¶ present their respective music composition present during this course. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. This course discusses the primary school music curriculum. This course exposes students to the compositional devices in music education. planning and writing the year plan. primarily onthe KBSR music education syllabus. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices.Bahagian Pendidikan Guru.

Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Zapin dan walking . sight playing and a variety in repertoire. Style. MZP3115V Alat Muzik Utama . Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. rhythm. rentak. Zapin and walking bass rhythms. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115G Alat Muzik Utama . artikulasi. Students are guided in these 3 components throughout the course. artikulasi. Style. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. dinamik. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player.permainan piano dalam rentak Inang. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . rhythm. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. rentak. articulation. dinamik.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. dynamics and complex skills are developed as the course advances. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. articulation.Bahagian Pendidikan Guru.

sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. MZP3118G Alat Muzik Utama . Muzik Ensembel Sosial Popular. practice to reflect and write on the work carried out. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts.genre. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. amalan refleksi .Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 .music genres materials are selected from traditional classic music. Muzik Bentuk Tarian Utama. Muzik Ensembel Lain. students are exposed to different music genres through listening activity. On this higher level.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. Music in the form of dance. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji.Bahagian Pendidikan Guru. bengkel. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. dan pengalaman praktikal salah satu genre. video watching or live performances. piano playing techniques. workshops and practical experiences. ³Popular social´ ensemble music. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. planning of macro teaching sessions. choral vocal music and solo instrumental music. analisis skor. This course focuses on macro teaching sessions. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. perancangan sesi pengajaran makro.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. sight playing and a variety in repertoire. langkah-langkah pengajaran makro. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. score analisis. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon.

ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi.e. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. memimpin. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player.Bahagian Pendidikan Guru. conducting and attending program concerts/performance. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. MZP3118V Alat Muzik Utama . instrumental ensemble.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. his course focuses on students¶ T participation in three components i. This course focuses on vocal diction techniques. Students are introduced to self access and group learning approach. lawatan ke program konsert/persembahan. teknik persembahan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. In this course also. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 .

MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . Baroque. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. Classical. Romantik. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. ekspresi dalam pelbagai dinamik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. romantic and the 20th century eras with different music genres.Bahagian Pendidikan Guru. Jepun. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . karya dan stail dengan lebih mendalam. discussions are held to analyse aspects of music genre. genre and compositional styles. MZP3121G Alat Muzik Utama . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. Japan. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. styles and composers music scores from Renaissance. romantik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. genre.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. India. klasik. Barok. classic. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Abad ke 20 dan Jazz. India. 20th century and Jazz eras.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Klasik. Thailand and Africa. Romantic. tempo and phrasing and singing in various rhythm.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.

Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. mplementing the research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MUSIC ACE. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and i interpreting the research data. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. the role of technology and music software in the production of music composition. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.Bahagian Pendidikan Guru. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 7. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS.

kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. aesthetics. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. Jepun dan Barat. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. children¶s creativity and ima ginations. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. estetika dan ekspresi visual. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. exploration and appreciation of art works.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. and visual expression. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. creativity. This course covers the developmental stages of children visual expressions. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. konsep kraf. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. stimulus and factors that affect children¶s art. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. developmental stages of children¶s art. distinguished educationist and researchers in children¶s art. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. kreativiti. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. India. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. China. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. This course covers the concepts. principles of design and compositions in art works of various cultures.Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis will be on the aspects of observation. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. art of various cultures.

PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. the roles of the PSV teachers. content and themes in producing art works for the four areas. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. that is: Drawing and Picture Making. Membuat Corak dan Rekaan. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. Pattern-Making and Designing. resource and teaching aid management. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum.Bahagian Pendidikan Guru. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. kepentingan perkembangan kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. persediaan mengajar. the importance of curriculum development. management of outdoors and indoors activities. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. huraian sukatan pelajaran. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. the 5P concept. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. peranan guru PSV. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. lesson planning. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. specifications of the syllabus. konsep 5P. subject matter. Penekanan diberikan kepada matlamat. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. objektif kurikulum. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . bahan.

Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. strategi.Bahagian Pendidikan Guru. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. strategy. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy.Membentuk dan Membuat Binaan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. introduction to tradisional crafts. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. mengenal kraf tradisional. This course covers the approach. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. teaching and learning resources. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. sumber pengajaran dan pembelajaran.

bentuk pentaksiran PSV. peraturan memberi markah. jenis -jenis pentaksiran.Bahagian Pendidikan Guru. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio.. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. seni oriental. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. types of assessments. Practical aktivities cover the use of multimedia. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. seni oriental. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). kaedah pentaksiran PSV. oriental art. methods and forms of assessment. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. oriental art. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. western art. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). aims of assessment in VAE. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . presenting and exhibiting multimedia art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. tujuan pentaksiran PSV. apresiasi karya seni barat. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. evaluation of art works and evaluation of portfolios. This course covers the introduction to the art history in western art. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. application of ICT in teaching and learning PSV. marking schemes. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE).

considerations and perceptions in drawings. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. planning art pr ojects. analyzing and interpreting the research data. This course covers the management and organisation of arts projects. making feedback reports and taking further actions. This course covers the types of drawings . pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. pendekatan dan kaedah melukis. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. merancang projek seni. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing art projects. pelbagai fungsi lukisan. teknik menghasilkan lukisan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. alat dan bahan. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. various functions of drawings from various genres and culture. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . creativity and artistic process as well as computer aided drawings. drawing techniques. melaksanakan projek seni. management and organisational process of art projects. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. tools and materials. approaches and methods. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. 8. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

application µtajwid¶ rules in reciting. the usage of text books and Teachers Guide Book.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. the new and old curriculum comparison analysis. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. Kursus ini juga membincangkanstrategi. and the implementation of ³j-QAF´ program. It also discusses the strategy. pendekatan. lesson planning and teaching -learning of al Quran. This course discussed the Islamic education development. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. memorizing and interpreting of the Quran verses. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. approach. This course focuses on introduction to Al Quran education. The course focuses on strategy.

and teaching practical. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. lesson plans and . o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. lesson plansand teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans . a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. penyediaan rancangan. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.

. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . kajian teks jawi klasik. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. perancangan dan amali. according to the Islamic education syllabus for primary schools. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. lesson plans . Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. The course emphasizes on topic selecting. It also discusses the teaching strategies. . basic skills. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. kemahiran asas. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. pendedahan secara amali penulisan khat.Bahagian Pendidikan Guru. penyediaan rancangan. The course focuses on the content analysis on µJawi¶. dan moden. macro teaching concepts. building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. planning and practical.

pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah.. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. the impact of faith in life .¶s special traits. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).w. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. The course focuses on the ³dakwah´. Islamic educators. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . types and field of testing. and PAFA assessment. perkara -perkara yang membatalkan iman. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.w. and other related issues. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. tables of specification. dan Penilaian PAFA. their main topic of discussions.a.a. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. kehidupan. The course focuses on concepts. measurement. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah.Bahagian Pendidikan Guru. assessment and evaluation in Islamic education. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. pengukuran. and Islamic Education Managements in Malaysia. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. bentuk dan bidang penilaian. It also discuss topics related to item building.

It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. Islamic economy and management of properties in Islam. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. This course involves skills of carrying out an action research in a school. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. 9. The course focuses on Usul Fiqh studies. methodology in fiqh. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. animal slaughtering. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. implementing the research. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. sembelihan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

training schedule of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. children¶s games and techniques. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. pengurusan. teaching and learning of bacis movement. physical fitness and the importance of physical fitness. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. periodisation of training and effects of training on physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. jadual latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. The to pics are basic movement concept. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. kemahiran acara padang. kemahiran acara balapan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. This course includes concepts and definition of total fitness. permainan kanakkanak. motorrelated physical fitness componen. This course stress on rules and regulations. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. training methodology for physical fitness. the component of health related fitness. training principles of physical fitness. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. model Bunker and Thorpe 1982. the acquiring of skills in the track and field event. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet.Bahagian Pendidikan Guru.

µ kawalan motor. pemprosesan maklumat. koordinasi. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. maklumbalas.Bahagian Pendidikan Guru. functional development. penilaian. human information processing. maturation and factors that influence growth. basic teaching and learning methodology of swimming. maturation and motor learning. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. somatic growth. aktiviti fizikal dan sukan. perbezaan individu. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. evaluation. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. attention¶ dan prestasi. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . kematangan dan pembelajaran motor. individual differences and capabilities. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. feedback. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. structure and the organisation of society. pembelajar an motor. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. adipose tissue and body composition. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. motor control. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. swimming safety. retention and transfer of learning. struktur dan orag anisasi persatuan. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. kanak-kanak. maturation and physical performance. kematangan. This course includes the definition and concept of growth. tisu adipos dan komposisi badan. keselamatan renang. This course to expose students to various swimming skilss. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. kematangan dan prestasi fizikal. attention and performance. motor learning. pertumbuhan somatik. coordination. asas terjunan.

Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 . Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian.sistem rangka.sistem limfatik dan imuniti.sistem endokrina.respiratory system.muscular system. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. pengurusan.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. konsep.chemical level. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan.blood. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administrating and organizing.skeletal system.Bahagian Pendidikan Guru.blood vessels and circulation. perancangan.digestive system. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the .jantung.sistem integumentari. keselamatan murid-murid. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.sistem penghadaman. . the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. concepts. objectives. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . cellular level and tissue level of organisation. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya .saluran dan peredaran darah. managing.darah. rekreasi dan kesenggangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.nutrition and metabolism as well as urinary system.nervous system. planning.lymphatic system and immunity. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. history and literatures of outdoor education. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. This course covers the philosophies. Integumentary system. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities.sistem respirasi. penganalisisan perlakuan.sistem saraf. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.endocrine system. aims. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa. recreation and leisure. pengelolaan dan pentadbiran. pengelolaan. selular dan tisu organisma. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. .sistem otot. Heart. aspects of managing. administrating and safety aspect of various activties are emphasize.

kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. penganalisisan perlakuan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. the importance of physical education. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan .kepentingan. penganalisisan perlakuan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.analyzingperformance. the interpretation of curriculum. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan.Bahagian Pendidikan Guru. criteria in choosing physical education acitivities. administrating and organizing. analyzing performance. sukatan dan tafsirannya. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.pengurusan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. . the aspects of managing.pengelolaan. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. The aspects of managing. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. issues in sport. the interpretation of curriculum. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. penganalisisan perlakuan. undang-undang dan pentadbiran sukan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. sports development programme. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. program pembangunan sukan. managing tradisional games. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani.Bahagian Pendidikan Guru. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. pengurusan permainan tradisional.aspek pengelolaan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. laws and administration of sport. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . administrating and organizing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. analy zing performance. pengurusan. administration of national and international sport agency. Emphasis given to the concepts of physical education. managing physical education and sport.the aspects of managing. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. isu-isu dalam sukan. values and ethics in sport.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. This course discusses the management and administration of physical education and sport. nilai dan etika dalam sukan.

Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the e action research findings in a report or article. analysing and interpreting th research data. This course includes the concept of test. Students will be exposed to different types of research in health. pemilihan jenis -jenis ujian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pendidikan jasmani dan sukan. measurement and evaluation in physical education and sports. selecting test. implementing the research. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. The course helps student to develop different type of tests. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Bahagian Pendidikan Guru. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. analysis and interpretation. pembinaan ujian. physical education and sports.

faint. kecederaan bahagian tangan. sports. sukan dan media. lifting and carrying of patient. sports history. sociology theories in sports. terdedah kepada haba yang melampau. This course discusses the basic concept of sports injury. pencegahan kecederaan dalam sukan. reinforcement. exposure to extreme heat. sukan dan ekonomi. epala dan k mata. personaliti. deviation and aggression in sports. pressure and anxiety in sports. feedback. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. basic principles of first aid. arousal. soft tissue injury. prinsip asas pertolongan cemas. skin injury. principles in managing fracture. open wound. peneguhan. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. sports and economy. sports and children. kaki. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. asma dan serangan jantung. maklumbalas. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. prevention of injury in sports. keganasan dalam sukan. legs. badan. the definition of sports sociology. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. sukan. pendekatan rawatan kecederaan. child psychology development via sports. motivation. kecederaan kulit. prinsip menguruskan kecederaan patah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. deviasi dalam sukan. approach in treatment of injury. perubatan sukan dan jurulatih sukan. motivasi. mengangkat dan membawa pesakit. goal. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. kecederaan tisu lembut. teori sosial dalam sukan. head and eyes. kebangkitan. sports and media. body. asthma and heart attack. pendarahan terbuka. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. pengsan. penetapanmatlamat. sukan dan kanak kanak. This course includes sports psychology and sports s ciology.Bahagian Pendidikan Guru. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. burnout and overtrainin g in sports. sports personality. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. airways and cardiopulmonary resuscitation. definisi sosiologi sukan. socialization in sports. injury to the hand. sports medicine and coaches of sports.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru.

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. symmetries and transformations. teselasi.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga didedahkan kepada makna. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. rational. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. simetri dan transformasi. Students will also discover patterns in art and design. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. there is a further exploration into natural. irrational and real numbers. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. In addition. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. In addition. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.g. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. The use of ICT e. It discusses concepts in plane geometry tessellations. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. In the process. Selain itu.

heuristic algorithms and methods of sorting. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. jenis-jenis carian. It provides information about introduction to decision Mathematics. linear programming. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. technology in Mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . teknologi dalam Matematik. Dalam kursus ini. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. pemprograman linear. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. graphs. graf. ujian ChiSquare. critical path analysis. algoritma. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Students will be introduced to printed materials. algorithms. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. types of searches.Bahagian Pendidikan Guru. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisa laluan kritikal. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Chi-Square test. networks. rangkaian. teaching and learning aids. Mathematics facilities and management of resources.

mikro dan makro. . Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. Farctions. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Selain itu. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. derivatives and integrals. applicationsand useof technology . Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . basic understanding of limits and limit theorem. pecahan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. fractions. using relevantMathematical ideas. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Discussions cover topics related to teaching of numbers.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. At this point. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. and patterns and relationships. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. micro and macro teaching sessions. fungsi dan graf. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. MTE3109 Teaching of Numbers. In addition.Bahagian Pendidikan Guru. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pecahan.

Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course.Bahagian Pendidikan Guru. perancangan pengajaran efektif. students will learn the key concepts in geometry. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. MTE3111 Teaching of Geometry. effective planning and teaching the use of technology. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. measurement and data handling. penggunaan teknologi. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. The idea is extended to using Elimination. The topics discussed are testing and evaluation. Dalam kursus ini. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. pelajar akan belajar konsep utama geometri. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . Selain itu. pengukuran dan pengendalian data. In addition. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. macro teaching sessions. mathematical difficulties and diagnostic test. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. mikro dan makro. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. micro and . Substitution. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. aljabar matriks dan ruang vektor. Penggantian. matrix algebra and vector space.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. use of mathematical modeling in biology and ecology. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. kod dan kriptografi. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 11. kod klasik dan nombor rahsia. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. codes and cryptography. classical codes and ciphers. Its contents cover mathematics in every day life. analysing and interpreting the research data. and some key mathematical ideas related to calculus.Bahagian Pendidikan Guru. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses.

the constructivist approaches. teori pembelajaran Gagne. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. nutrisi haiwan. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . Shiffrin dan Baddeley. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. It explores the nature of life. animal nutrition. teori pembelajaran tingkahla ku. perkumuhan haiwan. plant nutrition. perkembangan kanak kanak. tumbesaran. cellular respiration in plants and animals. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. information-processing theory-Atkins. animal reproduction. perkumuhan tumbuhan. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. respirasi tumbuhan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. pendekatan konstruktivisme. teori pemprosesan maklumat Atkin. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. respirasi haiwan. what do children need to help them learn through constructivism. cell structure and function. understanding children¶s development. plant reproduction. Gagne¶s learning theory. Behaviourist learning theory. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. understanding children¶s ideas in science. teori pembelajaran Bruner. animal excretion. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. animal respiration. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. the nature of science and how children learn science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. pembiakan haiwan. nutrisi tumbuh an. how children learn science. plant respiration. Bruner¶s learning theory. It explores the nature of science. cara kanak-kanak mempelajari sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. makanan dan kesihatan. food and wellbeing. teori pembelajaran Ausubel. pembiakan tumbuhan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. growth. struktur sel dan fungsi. Shiffrin and Baddeley¶s. plant excretion. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. Ausubel¶s learning theory.Bahagian Pendidikan Guru.

strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. planetary and satellite motion. peru sahaan penyediaan ammonia. polimer tiruan dan plastik. natural polymers and paper. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. sabun dan detergen. kegunaan elektronik dan semi konduktor. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. carboxylic acids. teaching science for all children and science for exceptional children. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. It discusses issues in science education. bahan komposit. Malaysian primary science curriculum I. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. kerja dan mesi daya dalam n. alkohol.Bahagian Pendidikan Guru. cecair. aldehydes and ketones. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. ester dan amid. aldehid dan keton. asid sulfur dan asid nitrik. composite materials. kurikulum sains sekolah rendah aras II. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. aloi. bahan bakar. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Malaysian primary science curriculum II. sebatian beraroma. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. menggunakan cahaya. asid karboksilik. industrial preparation of ammonia. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. using light. fizik muzik. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. aromatic compounds. gerakan planet dan satelit. esters and amides. polimer semulajadi dan kertas. litar elektrik dalam rumah. thermometry and thermometers. use of electronics and semi-conductors. gerakan. generation and transmission of electricity. the physics of music. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sulphuric acid and nitric acid. ethers and amines. ores and minerals. bijih dan galian. soaps and detergents. alloys. It discusses physics and measurement in everyday life. eter dan ammina. getah. motion. alcohol. synthetic polymers and plastics. fuel. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . teaching and learning strategies for primary science. rubber. termometeri dan termometer. electricity and magnetism at work. work and machines. forces in fluids. penjanaan dan transmisi elektrik. electrical circuits in the house. applying Newton¶s laws in everyday life.

biodiversity. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. learning objectives. Ia meneroka tentang ekosistem. pemahaman tentang trenda populasi. ecosystem services. the basic science process skills and integrated science process skills. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. It explains about lesson planning. ancama terhadap n kepelbagaian. hasil-hasil pembelajaran. genetic diversity II. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. genetic diversity I. microteaching skills and macro teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. merancang rancangan pelajaran harian. kepelbagaian biologi.Bahagian Pendidikan Guru. animal diversity. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. understanding population trends. memperolehi kemahiran manipulatif. rancangan mengajar harian. kepelbagaian genetik II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. objektif pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. writing lesson plans. It discusses primary science teaching. learning outcomes. acquiring manipulative skills. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. menulis r ncangan pelajaran. kepelbagaian genetik I. It explores about ecosystem. in -situ conservation. acoustic ecology and biodiversity collection submission. daily lesson plan. ex-situ conservation. pemuliharaan ex situ. plant diversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. kepelbagaian tumbuhan. pemuliharaan in situ. kepelbagaian haiwan. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. planning a daily lesson plan. threats to biodiversity. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. faedah ekosistem. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 .

administration of test. purpose of assessment. It explores about energy. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. elektrokimia dan . outer space. scoring of assessment. electrochemistry and nuclear chemistry. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. thermochemistry. bentuk -bentuk pentaksiran. test design and construction. interpreting test score and forms of examination.Bahagian Pendidikan Guru. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. analisis skor ujian. analysis of test score. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. the first law of thermodynamics. alatalat pentaksiran. origins and its major systems and space: the solar system. matlamat pentaksiran. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. It discusses definition of terms. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . marking and moderation of test scripts. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. angkasa lepas. assessment tools. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. Ia meneroka tentang tenaga. penskoran pentaksiran. hukum pertama termodinamik. areas of assessment in primary school science. termokimia. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.It discusses earth: structure. rekabentuk dan pembinaan ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. types of assessment. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. pentadbiran ujian. nuklear kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas.

project-based learning for energy in the biosphere. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. project based learning for additives in food. projectbased learning for conservation. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. safe handling of scientific materials handling of chemicals. technology and society. analysing and interpreting the research data. technology and society. SCE3114 Science. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. project -based learning design. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. and documenting the action research findings in a report or article. project -based learning for endurance of resources. pembaharuan dan penciptaan. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . It discusses issues relating to science. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. teknologi dan masyarakat.Bahagian Pendidikan Guru. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. preservation of biological specimens. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. project-based learning for pollution and its effect on human health. Technology and Society (Sains. teknik-teknik asas makmal. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. innovation and inventions. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will discuss about management of science laboratory. science teaching and learning resources. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. basic laboratory techniques. rules and safety in the laboratory. implementing the research. peraturan dan keselamatan dalam makmal. teknologi dan masyarakat. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. pengawetan spesimen b iologi.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. 12.

element and assesment will also be focused. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. pengenalan kepada sistem PTV. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . ciri-ciri kepimpinan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. finishing.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . This course will expose the student to the development of technology and material production. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. the introduction to the TVE system. buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. falsafah. e adership characteristics.Bahagian Pendidikan Guru. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. masa depan RBT. career path and future of design and technology . Knowledge of materials. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. kemasan. process of the l planning and evaluationin RBT. resources including the use of ICT. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. In relation to that. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. meta. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. accessories. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). interior and exterior decoration will also be emphasized.

This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . designing. kurikulum sekolah.school syllabus. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . and macro and micro teaching. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . dan teknik menyoal. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. planting. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. goals and . penggunaan bahan . Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. the skills of . planting vegetable hydroponicall propagation. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. plant care. management innovation. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. penilaian. curriculum development in Malaysia. dokumentasi dan penyimpanan rekod. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. implementation. care of ornamental crops and landscape . aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. pelaksanaan. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. theory and model of curiculum development. the materials for teaching aids with IC. planting. Focusses will be on teaching and learning approaches. documentation and record keeping. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. strategies. perancangan. penanaman. y. handling of products.Bahagian Pendidikan Guru. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. evaluation. selection and preparation of field for vegetable planting. strategi. kemahiran . kaedah teknik pengajaran. teaching method and techniques skills of questioning techniques.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . reka bentuk. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.planning. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course emphasize on product development and principle. product architecture. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. industrial design and design for manufacturing. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk industri. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. The integration of project base assessment will be emphasized. processes and planning. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13.Bahagian Pendidikan Guru.

pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. health practice and safety. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. growth and child development. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. the history of childhood education. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. food and diets. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. pengelolaan aktiviti prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. persekitaran. eating ettiquette. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. Akta 308 dan Akta 550. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. aproaches in curriculum. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. This course covers the introduction to early childhood education. pendekatandalam kurikulum. the affective factors in the implimentation of curriculum. PRA3103 Perkembangan Fizikal. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Act 308 and Act 550. the National Preschool Curriculum. also the transition process from home to nursery /preschools.Bahagian Pendidikan Guru. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Children¶s Right.

seni bonekadan sastera kanak -kanak. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the theories of children¶s creativity. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. the methods in teaching and learning language at preschool. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. pembelajaran sains diprasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. factors of language development. muzik dan pergerakan. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. sosiodrama. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. processes of creativity a teaching approaches. assessment in childhood education. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . This course includes theory and the basics of children¶s language learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. pembelajaran Matematik di prasekolah. factors that encourages and hinders creativity. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. merancang aktiviti. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah.

memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. management of curriculum. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. the management and activities. pelaksanaan nilai-nilai.Bahagian Pendidikan Guru. understanding and managing children¶s emotions. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. characteristics. identification of Islamic education and moral curriculum. development of sosial skills and prosocial behaviors. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Focusses will be on the reason due to the disability. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. the classification of special needs children. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . theories on moral development. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . strategi dan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. teori perkembangan moral. to develop confidence to face challenges in everyday life. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. pengurusan dan aktiviti.dan perbezaan individu.

melaksanakan perekodan. family relationship. kanak. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.community.Bahagian Pendidikan Guru. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. penganalisisan. build and manage preschool education centre the planning of s. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. hubungan keluarga. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. aims. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . matlamat. objektif. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. penyimpanan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. behaviors and children¶s dicipline. values and customs. nilai dan budaya. komuniti dan institusi pendidikan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. This course covers the theories and perspecttive. build and manage preschool education centres the planning of . PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . improving family excellence.

implementing the research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of .Bahagian Pendidikan Guru. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.safety and diet. kecekapan hubungan. This course is dealing with conducting action research in school. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. perwatakan. efficient relationship. keselamatan dan pemakanan. presenting research findings in seminar. documenting and publishing research papers. organizing action research seminar. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. pengurusan kesihatan. analysing and interpreting the research data. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. 14. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. management of health. preschool teachers and issues related to it. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.

Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. pronciples. and behaviour modification program among special needs students. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. strategies of behaviour modification and issue concerned. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . concept. pendekatan. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. problematics behaviour. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. prinsip. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. ciri-ciri. causes. assessment and intervention are also covered. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. konsep. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. programs provided and issues arises in educating these children.Bahagian Pendidikan Guru. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. punca masalah. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. tingkah laku bermasalah.

Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. pengajaran tatabahasa asas. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. strategi untuk menangani masalah tersebut. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . theeory of language. teaching basic grammar. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. The course includes understanding language. language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. speaking. perancangan . writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. membaca dan menulis. reading. This course discusses the definition of language. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. strategies to overcome the problems. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . kemahiran membaca. reading and writing skills. . preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. problemsin acquiring listening. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. bertutur. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 .Bahagian Pendidikan Guru. instrument.

play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. It covers basic concepts of Mathematics. gardening. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. rearing pet. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. problems of learning Mathematics. functional Mathematics. kemahiran memasak. occupational therapy. matematik berfungsi. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. expression art therapy. kajian sukatan pelajaran. hydro therapy. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. terapi hidro. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . permasalahan penguasaan Matematik. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. This course discusses the importance of physistherapy. home living. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. music and singing therapy. terapi seni visual. kemahiran berkebun. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. speech therapy. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. ethics and classroom management. art therapy. pembinaan bahan bantu belajar. terapi muzik dan nyanyian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. sewing. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. teaching aids. keselamatan diri. terapi pertuturan. Ia merangkumi konsep asas Matematik.Bahagian Pendidikan Guru. cookery. kemahiran jahitan. pengurusan rumah tangga. penilaian. terapi pergerakan kreatif. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. terapi cara kerja. kemahiran memelihara haiwan. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. self-protect.

goals. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. physical aspects of the classroom. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. assessment. matlamat.Bahagian Pendidikan Guru. isu pelabelan. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . pentaksiran. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. penempatan pelajar. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. setting up administration. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. prinsip dan etika kerja sosial. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. teachers profesionalism. dan integrasi. pentadbiran. principles and ethics of social works. effectiveness of teaching and learning. khidmat pelbagai disiplin di PDK. langkah-langkah. labeling segregation and integration. students multiple competencies. pengasingan. strategies to overcome teh problems. teaching sciece process. procedures. keprofesionalisme guru. multidisciplinary services offered at the CBR. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. prasarana kelas khas. parents and community involvement. penubuhan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN).masalah pengajaran Sains. special classroom management. pengurusan kelas khas. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian.

struktur organisasi di peringkat kementerian. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. placement procedures for children with special needs. b dget u allocation. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. analysing and e interpreting the research data.peranan guru dan i pentadbir. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas.Bahagian Pendidikan Guru. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. the State Education Department and the school. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course covers the implemetation o fspecial education programs. and documenting the action research findings in a report or article. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. impl menting the research. peruntukan kewangan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The role of teachers and administrative. and support services as well as evaluation of Special Education programs.

sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. rakan . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 .the factors which can affect the development of language and communication . PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered.roles of the family. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children . bahasa dan komunikasi. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs.Bahagian Pendidikan Guru.

This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . kelebihan dan kekurangannya. ciri ciri. gathering relevant information.membina pelbagai jenis instrument. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran.and teaching objectives. the education of the hearing-impaired. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . sasaran. use various assessment tools. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . identify the strengths and weaknesses of their pupils . dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis .Bahagian Pendidikan Guru. . PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran.

dan aplikasi KTBM. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. dan latihan . PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. This course provides students with a knowledge of the various issues. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Methods used in the assessment of language.Bahagian Pendidikan Guru. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 .dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. teaching and learning language sessions. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children.

dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. planning. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . people from various disciplines. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . sistem amplifikasipendengaran. This course focuses on how to choose. membina. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. developing. of assessing hearing loss.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. proses pendengaran. the process of normal hearing. kepentingan menyediakan persekitaran akustik .Bahagian Pendidikan Guru. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. kemahiran dalam memilih. This course covers topics like the anatomy of the ear. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . the importance of having a good acoustic environ ment. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. the use of amplification in the classroom.

Focus will be given to the ways of planning. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. jenis program. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. 16. o peranan guru. presenting research findings in seminar. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. khidmat sokongan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . financial allocation. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course is dealing with conducting action research in school. mplementing the research. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. state and school levels. types of programmes.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. analysing and i interpreting the research data. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. isu-isu. documenting and publishing research papers. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . . organizing action research seminar. struktur organisasi di peringkat Kementerian. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. and documenting the action research findings in a report or article. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes.kaedah merancang. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . support services. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. peruntukan kewangan. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. afektif dan psikosial. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . .Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. affective. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . visual skills training for children with low vision. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. and psychosocial development.

di dalam dan di luar bangunan. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. Students are taught cooking skills. pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. indoor and outdoor sessions. pengurusan . This course covers important concepts in field of Living Skills. management o f the kitchen and house.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . dapur dan rumah. various instruments in a variety of important areas. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code.Bahagian Pendidikan Guru. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. hands-on. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. Recreation and Adaptive Physical Education.

PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum.Bahagian Pendidikan Guru. prepare teaching aids. This course covers skills to produce. and produce English Braille using the computer.tahap Matematik. makro. and hands-on experience and to reinforce learning. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. . pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . menyediakan bahan bantu . This course covers skills to produce. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. read and transcribe the Mathematics Braille Code. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. micro and macro teaching. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. This course covers the planning. multiple handicaps. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . . membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. mengajar. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . read and transcribe the English Braille Code.

Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. in Malaysia and other countries.cooperation government and non government agencies. This course covers the development of education in the field of visual impairment. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. the implementation of community projects by these centres. analysing and interpreting the research data. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . trenda. perundangan. and documenting the action research findings in a report or article. trends. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Issues. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . implementing the research. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek .dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. isu-isu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara.

presenting research findings in seminar. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of resources and finances. Students are exposed to the role of Special Education teachers. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. This course is dealing with conducting action research in sc hool. proses pembuatan keputusan. Buku Panduan PISMP | 145 . organizing action research seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. documenting and publishing research paper. as well as the evaluation of Special Education programs. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. pengurusan sumber.Bahagian Pendidikan Guru. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. the decision-making process.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .Bahagian Pendidikan Guru.

strategies. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. penelitian dokumen. interaction with the school community. strategi dan aktiviti. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. pengurusan bilik darjah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. activities. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. penelitian dokumen. reflections. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. interaction with the school community. Melalui pemerhatian. school facilities and the implementation of the school curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. bahan sumber pengajaran pembelajaran. penelitian dokumen. school and classroom management. It also gives students the knowledge and experience through observations. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. analysis of documents. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. pola tingkah laku murid. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. about pupil¶s behavio ur. reflections. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. analysis of documents. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan sekolah.

Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. and resources with the lesson plan. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. preparing teaching aids and classroom management. Melalui pemerhatian. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. analysis of documents. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . skills and teacher values in a guided and real life situation. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. penelitian dokumen. reflections. Through observations. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. activities. BBM. lecturers and peers in a variety of situations. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.Bahagian Pendidikan Guru. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning.

It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. lecturers and peers in a real life situation. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Buku Panduan PISMP | 149 . Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.Bahagian Pendidikan Guru. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a real life situation. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.

Buku Panduan PISMP | 150 . Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri.Bahagian Pendidikan Guru. Pada peringkat ini. endurance. ketahanan diri. At this stage.Stude ts n are expected to plan. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. jati diri. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.

Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 . Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

lymphatic system and immunity.nervous system.jantung.digestive system.muscular system. cellular level and tissue level of organisation. model permainan kanak -kanak. blood vessels and circulation. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.sistem rangka. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.Bahagian Pendidikan Guru. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro. sistem integumentarim. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . selular dan tisu organisma. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. respiratory system. peringkat kimia.chemical level. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.sistem limfatik dan imuniti. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. konsep kurikulum.sistem penghadaman. Pendidikan Jasmani. Heart. Integumentary system . the relationship of theories and philosophies towards national education policy.blood. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. locomotor and non-locomotor movements. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. endocrine system.saluran dan peredaran darah. darah.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. the importance of physical education. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.sistem endokrina. nutrition and metabolism as well as urinary system.sistem saraf. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. th interpretation of curriculum.sistem respirasi. sukatan dan tafsirannya.kepentingan. e criteria in choosing physical education acitivities.skeletal system.sistem otot.

This course focuses on the management and administration of physical education and sport. administration of national and international sport agency. managing tradisional games. 2. sports development programme. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. laws and administration of sport. isu-isu dalam sukan. pengurusan permainan tradisional.Bahagian Pendidikan Guru. issues in sport. program pembangunan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. undang-undang dan pentadbiran sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. nilai dan etika dalam sukan. managing physical education and sport.

pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF.Bahagian Pendidikan Guru. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . pendekatan. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. It also discusses topic for micro and macro in teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. approaches. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on the introduction of strategies. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. measurement. 3. penilaian dan pentaksiran. and evaluation. This course focuses on topics of assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).Bahagian Pendidikan Guru.

BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . buku latihan dan . membaca dan menulis. focusing on combination of using text book. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. syllabus contents and its curriculum specifications. reading. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . and writing skills. describes the teaching steps for every skill. This course discusses two important and significant things in the teaching process. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . buku panduan guru dan isi kandungannya.Bahagian Pendidikan Guru. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. This course discusses on the methodology of teaching listening. speaking. syllabus and text book. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. bertutur.

pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . assessment. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. terminology of. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. penilaian kemahiran berbahasa Arab. mingguandan semester mengikut format yang betul. pembinaan item.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. 4. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro.Bahagian Pendidikan Guru. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. penilaian. evaluation and examination of Arabic language. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process.

stail pembelajaran. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. This course encompass the knowledge about health sexuality. kaedah. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. safe road user program and building safety.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. keselamatan diri. emergency procedures. This course discusses the basic concepts in health education. positive approach in sexuality. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . objektif. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. objectives. the learning style. the philosophy. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. prosedur kecemasan. method. Emphasis is given to introduction to health education. safety services. strategies and approaches in teaching health education. storeage of dangerous product. safety of self. history and the curriculum of health education. keselamatan perkhidmatan. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. bebas daripada prasangka yang negatif. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. perkembangan aspek fizikal dan sosial. falsafah. dan diskriminasi. safety rules in schools. penyimpanan bahan bahaya. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. This course gives expose to the concept and principles of safety education. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. konsep. ph ysical and social growth. free from negative prejudice and discrimination. peraturan keselamatan di sekolah. sejarah. safety and environmental safety. doing the practical session of micro teaching.

amalan kebersihan sekolah. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. school cleanliness practices. perkhidmatan kesihatan sekolah. Buku Panduan PISMP | 159 . behaviuor. program kesihatan mulut. mouth health program. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. The course intends to give geneal understanding on concept. rancangan makanan tambahan. pendekatan bersepadu. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. school health services. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. and emphasis on children¶s health. supplementary food plan.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. . politics. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. the four domains of civil. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. PSK3102 Teori Pembelajaran. This course exposes students to the selection. socio economic. Students will be exposed to the rational. ekonomi. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers.Bahagian Pendidikan Guru. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. and culture. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. dan budaya. sosio . kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. great depth based on the six themes identified. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. politik. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. pelbagai teori pembelajaran. Moreover. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran.

planning and administering of service learning projects carry . melaksana . PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . the format and compulsory component.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. implementation and reporting. pedagogical content knowledge and skills methods . suitable for an effective teaching-learning. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . merancang. dan membuat laporan. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . planning and teaching.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . out practical work. planning. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan.Bahagian Pendidikan Guru. komponen pengajaran mikro dan makro. format dan komponen wajib. social skills. dan pembelajaran.

values. pendekatan. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. preparing the scheme of work. kaedah. approaches. teori teori etika. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. religious and societal values as well as moral development theories. moral being. teori-teori perkembangan moral. konsep asas nilai. ethical theories. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. In this course. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. methods. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. issues faced in assessment of Moral Education. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. lesson planning. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. insan bermoral. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral.

local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Buku Panduan PISMP | 164 . This course focuses on moral problems faced in schools.Bahagian Pendidikan Guru. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni.

teaching science for all children and science for exceptional children. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. rekabentuk dan pembinaan ujian. penskoran pentaksiran. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. It discusses primary science teaching. analisis skor ujian. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. types of assessment. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. bentuk -bentuk pentaksiran. matlamat pentaksiran. marking and moderation of test scripts. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Malaysian primary science curriculum II. It discusses definition of terms. teaching and learning strategies for primary science. analysis of test score. acquiring manipulative skills. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. pentadbiran ujian. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. bersepadu. the basic science process skills and integrated science process skills. purpose of assessment. scoring of assessment. memperolehi kemahiran manipulatif. test design and construction. administration of test. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Buku Panduan PISMP | 165 . interpreting test score and forms of examination. Malaysian primary science curriculum I. areas of assessment in primary school science. alatalat pentaksiran. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains .Bahagian Pendidikan Guru. It discusses issues in science education. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. assessment tools.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. pengawetan spesimen biologi. safe handling of scientific materials handling of chemicals. rules and safety in the laboratory. Buku Panduan PISMP | 166 . penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. teknik-teknik asas makmal. preparation and improvisation of selected resources and presentation.Bahagian Pendidikan Guru. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. basic laboratory techniques. peraturan dan keselamatan dalam makmal. preservation of biolog ical specimens. science teaching and learning resources. It will discuss about management of science laboratory. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources.

discussions cover topics related to teaching of numbers. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. fractions. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Fractions. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar juga didedahkan kepada makna. MTE3109 Teaching of Numbers. pecahan. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Buku Panduan PISMP | 167 . applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.Bahagian Pendidikan Guru. Selain itu. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Pecahan. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. In addition. decimals and percentages and also construction of teaching aids. using relevant mathematical ideas. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. philosophical implications. o broken chords. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. play block chords. mengimprovisasikan melodi di kibod. importance of music. latihan dalam permainan iringan kord blok. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. aims and the functions of music in education. Buku Panduan PISMP | 171 . Kementerian Pelajaran Malaysia 6. psikologi. bes alberti. permainan alat muzik. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. alberti bass. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor. singing folk songs. faktor-faktor sosiologi. sociological and psychological factors that affect music education. fungsi muzik dalam pendidikan. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. mel dy improvisation. broken chord.

This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. remaja. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. permainan alat perkusi. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . semester. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. permainan alat rekoder. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. mingguan dan harian. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.Bahagian Pendidikan Guru. the playing of recorder and percussion instruments. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. Buku Panduan PISMP | 172 . perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teaching and learning of singing in the music classroom. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. aural sensitivity and movement to music. types and characteristics of children and adult voices. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak.micro and macro training sessions. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination.

Buku Panduan PISMP | 173 . This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. penulisan langkah pengajaran. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and measurement. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.fokus utama dan sampingan.curriculum conten. and writing). afektif. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan pengukuran. theory of cognitive. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan psikomotor.language skills (listening and speaking. pendekatan. reading. penilaian bahasa. penilaian.pengisian kurikulum. dan teknik pengajaran. konsep strategi. teori-teori kognitif. kaedah. membaca. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . concepts of teaching strategy. affective. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. the writing of teaching steps. 5P concepts. specifications schedule and its construction testing development. and implementing the micro and macro teaching.pemetaan kemahiran.. dan menulis).konsep 5P. pembinaan ujian. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. added value skills and language system. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. and technique. marks. approach. types .skills mapping. This course describes the concept and principle of testing. evaluation.main focus and secondary focus. and psychomotor testing . This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.

dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.constructing and using language skills teaching aids. .preparation ofl language skills teaching plan.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. and techniques of teaching language skills. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. methods. approaches. Buku Panduan PISMP | 174 . kaedah. This course elaborates on malay language skills.pendekatan.Bahagian Pendidikan Guru.penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.

panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. teknik pengajaran KHSR. item development. mengajar. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . test specification table. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . workshop safety.alternative evaluation skills for using rubric. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. kewangan. peraturan pemarkahan. various methods of evaluation. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. business law. competency and school based evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. interpretation as well as report writing on assessment. portfolio. penggunaan dan interpretasi data. keselamatan bengkel. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. undang-undang perniagaan. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. strategy. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. safety and rule regulation. finance. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . jenis penilaian. pelbagai cara penilaian. management and administration. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. marking scheme and mark analysis. analisis markah dan statistik asas. tool and material management. implement teaching planning and audio visual aids. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. kaedah dan . pengurusan peralatan dan bahan . technique and teaching methodology. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran.perniagaan elektronik (E-dagang).Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 175 . basic statistic. electronic commerce (E ±commerce). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. discussion on validity and reliability of evaluation format. financial management. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). pengurusan kewangan.

penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. teori dan amali . pengenalan kepada ikan r hiasan. penyediaan batas dan bekas menanam. tropical freshwater ornamental fish:. harvesting and use of plants produced. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. pembiakan dan penanaman. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. rearing ornamental fish technology. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. propagation and planting. rearing ornamental fish technology. crops. Topics coveres studies on fabric. This course deals with three main components: home technology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan .Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 176 . management and care of ornamental fish. hiasan. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . selection and preparation of equipments and materials. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. pemilihan pakaian. preparation of planting beds and containers. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. choice of clothing and sewing and clothes making processes. pengurusan dan penjagaan. plant care. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. the ornamental fish.

cerpen. Psyco-analysis.Bahagian Pendidikan Guru. genre formation process. story telling. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. short stories. puppet. This course elaborates on the introduction to theatre in education. Autobiography. boneka. Post Structuralism dan Deconstruction. novel popular. teater dalam bilik darjah. poems. Surelism. plot. proses pengeraman bahan. surelisme. sudut pandangan. hermeneutic. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Marxisme. novel remaja. reading theatre. visitor in action. tema. latar tempat. guru dalam peranan (teachers in action). creative writing strength. dan isu karya kreatif. psikoanalisis. Arcitipal. watak dan perwatakan. simulasi dan improvisasi. puisi. dan guru sebagai penulis. Post Colonial. pascamoden. theatre for multipurpose. dan New Critics. popular novel. kekuatan karya kreatif. character and characterisation. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . Reading Reception dan Reflection theory. and teacher as a writer. femenisme. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. teater untuk kepelbagaian tujuan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. Marxism. This course elaborates on literary critics field like. bercerita. teater pembaca. penerbitan karya. eksistensialisme. persoalan. opinion angle. Genre Critics. Fenomenology and Hermeneutic. Femenism. Post Modern. teachers in action. kritik genre dan kritikan baru. theatre inclassroom. genre writing publishing. Semiotic. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. plot. tetamu dalam aksi. pascakolonial. semiotic. fenomenologi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. adolescent novel. creative writing themes and issues. dialog and location background. simulation and improvisation. Existensialism. dialog dan latar tempat.

performance ethics. pementasan. basic dramatisation. mengadakan sesi uji a bakat. a performance. actors selection. produksi. element. dan pembinaan skrip. forming production management. improvisasi. production. directoring. jenis dan bentuk drama kanak kanak. elemen.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan produksi. and forms of children drama. pengarahan. tater dan teater kanak-kanak. types. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. Buku Panduan PISMP | 178 . etika pementasana. theatre and children theatre. sinematografi dan persembahan. sejarah dan latar belakang. pemilihan pelakon. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. and vocalisation. cinematography. history and background. selection and script writing. asas alkonan dan vokal. This course elaborates on the definition and concept of drama. stage performance theory. teori pement san. implementing a screen testing. and presenting a performance. pemilihan.

pengujian dan penilaian. teaching and learning music through movements.Bahagian Pendidikan Guru. sumber pengajaran dan pembelajaran. teaching and learning resources. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. technology in teaching and learning music in classroom. jenis-jenis pergerakan. pregerakan kreatif. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. testing and evaluation. unsur-unsur pergerakan. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. creative movement. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Buku Panduan PISMP | 179 .pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. perancangan pengajaran dan pembelajaran. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music.

traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. Buku Panduan PISMP | 180 .Bahagian Pendidikan Guru. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. muzik mini orkestra prasekolah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. nyanyian semerta dan aural. Students will be introduced to children¶s songs. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. patriotic songs. children¶ songs and s cultural songs. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. impromptu singing and aural. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu-lagu patriotik. lagu kanak -kanak dan lagu rakyat.

Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. dan khatam al Quran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. tafsir ayat akhlak. Buku Panduan PISMP | 181 . takbir. tujuan dan sifat sifat. hukum beramal. isti¶azah. takbir. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. tafsir ayat akhlak. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. tafsir ayat aqidah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.Bahagian Pendidikan Guru. tafsir ayt hukum. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. the degreel of Hadith and rules in using them. basmalah. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Muhkam dan Mutasyabih. Hadith Qudsi. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat hukum.Definitions. Muhkam and Mutasyabih. Nasikh. basmalah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith.kemukjizatan Al-Quran. Nasikh and Mansukh. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. and khatam alQuran. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. Mansukh. pengertian. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. its mukjizat. . isti`azah. tafsir ayat aqidah.

Nuh. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. Jin. Sikah and Jiharkah. Nahawand. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. u` Buku Panduan PISMP | 182 . al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. Each tarannum will focuses on tabaqat. wuslah and other related aspects. The implementation is carried out both in theory and in practice. Sikah dan Jiharkah. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. burdah. Nahawand. ar-Rahman. Jin. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. harakat. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. harakat. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. ar Rahman. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. Nuh. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.Bahagian Pendidikan Guru. burdah. pelaksanaannya secara teori dan amali. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu.

komunikasi. theories of second language acquisition. methods and techniques. an overview of teaching approaches. multiple classroom teaching. remedial and enrichment activities. developing classroom skills. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. morphology. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. The topic Language and literature is also introduced. kemahiran membaca dan menulis. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. and introduction to lesson planning. the English sound system (phonology). Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. and semantics needed by an English language teacher. It focuses on language acquisition and language learning. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. syllabus study. classroom management. communication. materials selection. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. syntax. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. reading and writing. Buku Panduan PISMP | 183 . general principles in the teaching of language skills. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris.Bahagian Pendidikan Guru. adaptation and simplification. morfologi.

Bahagian Pendidikan Guru. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran. the teaching and assessing of reading skills. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of literature for primary schools. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. the teaching of grammar. testing and evaluation. pengajaran. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of writing skills. Buku Panduan PISMP | 184 . pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. spelling and dictation. the teaching and assessing of vocabulary. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. peperiksaan dan penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. integration of language skills and language content.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .Bahagian Pendidikan Guru.

Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan.Bahagian Pendidikan Guru. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Sentence types. reading and writing. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. The topics focused are listening. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Subject-verb agreement. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. bertutur. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. and Cohesive devices in spoken and written language. function and meaning. Buku Panduan PISMP | 186 . It also enables learners to reflect on their learning. speaking. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. It focuses on Tense types and aspects.

Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. teori pembelajaran. 1. 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. Buku Panduan PISMP | 188 . Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. 1.

1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik. 2. 2. 2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. 2.Bahagian Pendidikan Guru.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Buku Panduan PISMP | 189 . 2. pembelajaran kendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.

1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. sosial. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.6 merancang.Bahagian Pendidikan Guru. 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. 4. 3. 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3.2 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. Buku Panduan PISMP | 190 . psikologi dan etika profesional keguruan. budaya. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.

4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4.Bahagian Pendidikan Guru. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.2 mengurus masa. 4. 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4. emosi dan tekanan secara berkesan. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .4 membuat muhasabah diri.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. 4.

Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 5. 5. 5. iaitu untuk: 5.Bahagian Pendidikan Guru. akauntabiliti integriti.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Buku Panduan PISMP | 192 . 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.

6. 6.Bahagian Pendidikan Guru.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. 6. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Buku Panduan PISMP | 193 . Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6.

Ia juga termasuk a peperiksaan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran.´ Sepanjang kursus. Buku Panduan PISMP | 194 . persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. seminar. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. tutorial. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. projek. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. projek. dan peperiksaan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. poster. bengkel. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.

Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil.´ Juga. perbincangan kumpulan kecil. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. merefleksi dan menilai amalan. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 195 . Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.

Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. 4. 2. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. 8. 7. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. Buku Panduan PISMP | 197 .Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual 16.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 .Bahagian Pendidikan Guru. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Bhg.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.