P. 1
Buku Panduan PISMP

Buku Panduan PISMP

|Views: 419|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Zaidul Khairi Osman

More info:

Published by: Mohd Zaidul Khairi Osman on Mar 07, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

6. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 14. 8. 10. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. 19 29 33 38 9. Struktur Program. 3.Bahagian Pendidikan Guru. 4. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 2. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. 7. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.

Sinopsis Kursus. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. selamat maju jaya. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Agihan Kursus Mengikut Semester. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Matriks Hasil Pembelajaran. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. pela tikan tenaga pengajar. Sekian. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Justeru.Bahagian Pendidikan Guru. Pengenalan. Di samping itu. Kementerian Pelajaran Malaysia. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .

Bahagian Pendidikan Guru. responsif. holistik dan bersepadu . relevan. futuristik. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik.

Buku Panduan PISMP | 8 . Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian . Kementerian Pelajaran Malaysia i. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education).ESD (UNESCO) y Kurikulum. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. iv.Bahagian Pendidikan Guru. jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. v. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. kemahiran. EFA.EIU. Aktiviti Kokurikulum. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. iii.

penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. c. pentaksiran prestasi ( performance assessments). Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . praktikum. dan tugasan. e. internship. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. b. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. f. penyelidikan tindakan. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penilaian tugasan terarah. kajian kes. Menggunakan pelbagai mod. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). d. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Penggunaan Unit Plan. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner.kerja kursus.Bahagian Pendidikan Guru. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. latihan industri. bahan. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. Portfolio Pembelajaran. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice).

Bahagian Pendidikan Guru. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). hasil pembelaj aran. Buku Panduan PISMP | 10 . Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar.

Bahagian Pendidikan Guru. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 . MATLAMAT. Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN.

v. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. memiliki dan menampilkan nilai. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. etika. iv. vi. dan etika profesional keguruan. pentaksiran. Buku Panduan PISMP | 12 . mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. ii. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. iii. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan.Sebagai prasyarat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. kemahiran.Bahagian Pendidikan Guru. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. sosia l. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. psikologi. bahan kurikulum. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. budaya.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 . STRUKTUR PROGRAM.

yang mencakupi teori dan amali. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Setiap semester mengandungi 20 minggu .Bahagian Pendidikan Guru. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. praktikum. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka.

Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. dan Amalan Profesional. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 86 (65%) 3. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.Bahagian Pendidikan Guru. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. kemahiran generik. Major. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. 1. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 .

Bahagian Pendidikan Guru. Elektif ini tidak diagihkan kredit. praktikum.manakalainternshipselama 4 minggu. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. . Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. dan internship. PBSdijalankan selama 4 minggu.praktikum 24 minggu. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. sejumlah 24 kredit. Kementerian Pelajaran Malaysia program. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan .

Permainan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut .Bahagian Pendidikan Guru. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. semester yang ditetapkan.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7.Bahagian Pendidikan Guru.

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Fractions. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11.Bahagian Pendidikan Guru. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 .Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 .

Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. Buku Panduan PISMP | 31 .Bahagian Pendidikan Guru. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Fractions. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3.

Bahagian Pendidikan Guru. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Buku Panduan PISMP | 32 . Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .Bahagian Pendidikan Guru.

Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 . Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester.Bahagian Pendidikan Guru.

Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. .Bahagian Pendidikan Guru. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. dan penilaian kendiri. pendidik yang inovatif. mengumpul. Satu garis . MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. proses akreditasi. terarah kendiri.Bahagian Pendidikan Guru. proses validasi. bersemuka. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. dan tidak bersemuka. Buku Panduan PISMP | 39 . Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. dan peperiksaan luaran. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. It builds further on parts of speech and the language skills. Tenses. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Islam Hadhari.Bahagian Pendidikan Guru. It focuses on the English Sound System. membaca.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. bertutur. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. Indian and Japanese). isu-isu kontemporari. Islam in the Malay Civilisation. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. membaca. dan proses pembangunan negara. Listening and Speaking Skills. Chinese. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). tatabahasa. Sentence Types. Types of Questions. This will enable learners to become proficient language users . Islam dalam tamadun Melayu. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). dan kemahiran mendengar. dan menulis pelbagai penulisan. kemahiran mendengar dan bertut r. Cina. prominent figures of the Islamic civilisation.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Reading Skills. This course focuses on the introduction of civilisation. contemporary issues. jenis-jenis soalan. interaction among various civilisations (Malay. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. jenis-jenis ayat. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. tokoh -tokoh tamadun Islam. development process. Islam Hadhari and nation . WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Parts of Speech/Word Classes. India dan Jepun).

operasi dan pengiraan. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. This course describes about Language Acquisition theory. types of reading and writing basic skills activities. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. pembinaan. and also data analysis and Interpretation. pengukuran. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. Focuses wil be on reading. da juga analisis data dan interpretasi. reading and writing in musiceducation.andwriting remedial on teaching and learning strategy. seni visual. kesedaran ruang. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. its relationship with teaching and learning. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik.Bahagian Pendidikan Guru.pemilihan. pendidikan jasmani dan kesihatan.strategi pengajaran dan pembelajaran.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 .kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. and physical education and health science selection. measurement. The topics discussed are problem solving. reading and writing remedial basic skills. visual arts. operation and computation. spatial sense.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik.

pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. inquiry and multiple intelligences. religion and ethnics relations. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. kecerdasan pelbagai. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. agama dan hubungan etnik. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. and the role of government and society. constitution in ethnics relations in Malaysia. ekspresi. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. expression. pengelolaan aktiviti.penubuhan unit-unit kokurikulum. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. inkuiri dan . movement and visual art which will enhance the teaching . cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. masyarakat pluralistik Alam Melayu. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. exposure to basic skills in music. . pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. basic concepts in ethnics relations. Malay pluralistic society. sistem fail dan surat menyurat . economy development in ethnics relatio in Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah.learning process of various subjects at the primary level. Buku Panduan PISMP | 43 . konsep-konsep asas hubungan etnik.

pengukuhan kemahiran dalam permainan . marching. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. introduction on equipment. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. latihan dan taktik permainan. knowing. constitution of uniform units. pengurusan ukuran balapan dan padang. games enrichment. organizing of activities and competition. principles of first aid.planning and camping. Buku Panduan PISMP | 44 . This course focuses on the history of uniform unit. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. asas pertolongan cemas. management of court / field and team and organizing competition. perlembagaan unit beruniform. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. sejarah dan undang -undang. management of meeting and budget. struktur dan organisasi. gelanggang dan undang -undang permainan.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. and official function. disiplin dan kerohanian. court and rules and regulation of games. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. structure and organization. pengenalan alatan. filing system. discipline and spiritual. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengelolaan kejohanan. asas kawad kaki. pengurusan pasukan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. pengurusan dan pentadbiran. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . training and tactical of games. setup of cocurriculum unit. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. management and administration. mengetahui.

Bahagian Pendidikan Guru. berdaya maju. team management. field event. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. This course focuses on the introduction and concept of society. perkembangan dan kepentingan persatuan. classification of society. pelaksanaan dan penilaian projek. pengkelasan persatuan. management. persediaan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. track events. berdaya tahan. rules and regulation. management in measurement of track and field events. development and importance. basic skills. dan berdaya saing. history. history. sejarah. organizing competition. pengurusan. kemahiran asas. Buku Panduan PISMP | 45 . preparation. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. implementation and evaluation of project.

mengendali dan menghadiri bengkel. water activities. protocol. jenis khidmat kemasyarakatan. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. speaking skills. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. effective listening. organising and attending workshops. groupwork and reflection. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. table ettiquette. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. kesantunan berbahasa. aktiviti kemasyarakatan. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. teacher relationship with community and honesty. Malaysia cergas dan patriotik. kemahiran mendengar secara efektif. khidmat pendidikan kepada komuniti. tertib di meja makan. public speaking. training in groups. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. proressive and resilient. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. interaksi dengan komuniti setempat. managing official ceremonies and dressing code. guru dan hubungan dengan komuniti. Students are exposed to the skill of planning. aktiviti di air. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam.pengucapan awam. aktiviti kerohanian/moral. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. This course is a four days camping programme. tazkirah/aktiviti moral. The course emphasises on the balanced teacher self development. moral activities. It focuses on putting up a camp. kembara dan orienteering. persembahan kumpulan dan refleksi. managing camps.Bahagian Pendidikan Guru. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. latihan dalam kumpulan. guru dan akauntabiliti profesionalisme. exploration and orienteering.

mandat. workshops theme. iklim sekolah. benchmarking. interpretasi dapatan ujian. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. benchmarking visits. professional. Pekeliling Perkhidmatan. school organisation. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). service circulars. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . innovation. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. students are exposed to teachers and law mandate. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. jenis khidmat kemasyarakatan. moral acitivities. professionasme commitment reports and reflective evaluation. conflict inventory. finding. benchmark leadership characteristics. tema bengkel. inventori konflik. reflection. This course aims to upgrade continuos self professionalism. raising the flag. ciri-ciri kepimpinan. refleksi. The focus of the course is related to workshops. interaction with excellent teachers. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. kembara sosial. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. inovasi guru cemerlang. interpretation of test. khidmat pendidikan kepada komuniti. pengurusan sekolah. profesional circulars. Akta 550 (1996 ). kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Act 550 (1996). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Surat Pekeliling Ikhtisas. lawatan b enchmarking. administering post inventory test of self direct search. Buku Panduan PISMP | 47 . school climate. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. infrastructure and school curriculum infostructure. interaksi profesional dengan guru cemerlang. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .

This course consists of the development of Islamic. different stages of development. implications on teaching and learning. historical development of the Malaysian education system. development of children with special needs. the National Philosophy of Education. basic principles of child development. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. the underpinning theories of child development. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. various learning theories. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. prinsip-prinsip asas perkembangan. Western and Eastern philosophy of education. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. implikasi faktor perbezaan individu. implications of individual differences.Bahagian Pendidikan Guru. pelbagai teori pembelajaran. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. This course encompasses the child¶s learning environment. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. motivasi. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. This course encompasses the developmental process of a child. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. factors that influence the development of the child. model model pengurusan disiplin.

utilization and evaluation of educational media. models of discipline management. selection. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. the roles of teachers in classroom management. penggunaan dan penilaian media pengajaran. multicultural relationship skills and issues. matlamat. integration of information and communication technology in te ching and a learning. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. kemahiran berkomunikasi. penghasilan. management of educational media and resources. teori. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. learning styles based on different multicultural aspects. pengurusan media dan sumber pendidikan.Bahagian Pendidikan Guru. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. production. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . This course discusses concepts. peranan guru biasa sebagai pembimbing. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. application of technical skills in using various instructional media. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. theories. pemilihan. practices and development of educational technology. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. communications skills.

kepemimpinan dan peranan guru. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. stages of teacher development. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. This course discusses educational issues and current challenges. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. akauntabiliti dan kesantunan guru. Buku Panduan PISMP | 51 . penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. teacher politeness. peringkat perkembangan guru. early symptoms of emotional disturbances amongst students. needs. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. roles of ordinary teachers as guidance teachers. etika. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. teachers and ways to overcome. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. characteristics of a teacher as a professional. leadership and roles of teachers. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. innovation and managing educational changes.Bahagian Pendidikan Guru. types of guidance and counseling services. ethics and accountability. This course discusses the concept of a profession.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .

and psychomotor.approach.skills mapping.kemahiran bernilai tambah. testing specifications schedule and its construction. afektif. and technique. penilaian kemahiran bahasa. testing development.added value skills. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.konsep 5P. and measurement. teori-teori kognitif.fokus utama dan sampingan.kaedah. and language system.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. dan menulis). reading. marks.concepts of teaching strategy. penulisan langkah pengajaran. dan psikomotor. This course describes the concept and principles of testing. dan sistem bahasa. pengajaran mikro danmikro. g rammar and language skills evaluation.pemetaan kemahiran. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. pendekatan. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. affective. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. kaedah. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. and implementing the micro and macro teaching. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan tatabahasa.pengisian kurikulum. theory of cognitive.the writing of teaching steps.micro and macro teaching. konsep strategi. dan teknik pengajaran. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.curriculum content. types and method of language evaluation.main focus and secondary focus. pembinaan ujian. pemarkahan dan markat. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian.Bahagian Pendidikan Guru.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . and writing). dan pengukuran.pendekatan. evaluation. membaca. 5P concepts. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.language skills (listening and speaking.

constructing and using language skills teaching aids.stilistik. linkage within resources.faktor luaran. objective. organisation and strategies in normal and special class preparing . website. animation in presentation. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. learning homepage. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . objektif.sifat bahasa. usage of writing tool. laman web. penggunaan alatpengarangan. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. and techniques of teaching language skills. using Malay language in internet. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. dan tapak pembelajaran. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . pemilihan bahan internet.Bahagian Pendidikan Guru. on -line teaching resources editing. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on Malay language skills. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. on-line and off-line learning. session. methods.variasi bahasa. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. This course describes the usage of internet. animasi dalam persembahan bahan.preparation ofl language skills teaching plan. link model in organising resources. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. and rational.approaches. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line.peraturan paradigmatik. teaching of Malay language through video conferencing. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. model perpautan dalam penyusunan bahan.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. perpautan antara bahan. selection of internet resources. dan rasional.

imbuhan dalam Bahasa Melayu. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. frasa adjektif. adjectival phrase. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat inti.hurufhuruf dan simbol fonetik.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. Buku Panduan PISMP | 55 . and standard pronunciation.alphabert and phonetic symbols.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. fonem suprasegmental. verbs. dan pembentukan kata baru. frasa kerja. and prepositional phrase constituent order. and functional word class. pronunciation and syllables in Malay language. verb phrase. compound sentences.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. fitur makna. dan sebutan baku.Bahagian Pendidikan Guru. merangkumi susunan konstituen frasa nama.pronunciation and syllables transcription. adjectives. kata kerja. and scientific Malay language. ayat dasar. frasa sendi nama. fonem segmental. and the formation of new words. golongan kata.linguistic developement history. ketaksaan dan kekaburan makna. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi.linguistic structure.external factor.language variation.language characteristics. simple sentences. ayat majmuk. clause. Malay language word form. klausa. teori pembuktian. and sentence construct processes. dan kelas kata tugas. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. This course elaborates on phonetic and phonology theories. It encompasses the noun phrase. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields.fonem.pronunciation and syllables exercise. This course explains what syntax is. sentences in Malay language including phrase. jenis kata adjektif.stylistic. segmental phoneme. perubahan semantic. makna ayat. kata adjektif. super segmental phoneme. affixes in Malay language. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . ayat tunggal. golongan kata kerja. verbs. complex sentences. makna leksikal.paradigmatic rule. types of words. dan proses penerbitan ayat. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic.phoneme. bentuk perkataan bahasa Melayu . adjectives.articulation and articulators. artikulasi dan articulator.

lexical and contextual . Perkamusan. report/article writing. and short forms. masyarakat. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. peristilahan. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. data analysis methodology. kaedah analisis data. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. ideomatic meaning.Bahagian Pendidikan Guru. analisis data menulis laporan/artikel dan . This course elaborates on semantic feature meaning. dan ejaan. penyebaran laporan/artikel. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . semantic change. Buku Panduan PISMP | 56 . types and proposal. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. consideration to be taken during data collection. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. jenis penyelidikan di sekolah. skema tatacara pembentukan istilah. jenis dan cadangan kajian. pertimbangan semasa mengumpul data. meaning. data collecting strategy. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . singkatan. lambang. and report/article distribution.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. the Jawi spelling system. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. sosial. education research report and procedure action research . strategi pengumpulan data. sumber istilah. research in school. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. dan ekonomi). This course elaborates on various research methods in education types of . pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. symbols. . dictionary skills and the translation skills. terminology and terminology construction schedules . BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. data analysis. ambiguity and vague meaning. proof theory.

menganalisis data. learning techniques and activities. social. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. analising. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. sastera bandingan. printing and distributing action research findings. 5. writing report/article. children and adolescent literature. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. organising action research seminar and . tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. menulis laporan. and primary school literary texts appreciation. and national culture. political. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. This course elaborates on concept of culture society.Bahagian Pendidikan Guru. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and .ke penentuan rancangan tindakan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. cosmology. comparative literature. the Malay culture (from . collecting. menterjemah data. sastera kanak-kanak dan remaja. and interpreting data. and economic aspects). kajian tindakan. mengumpul data. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. external influence in Malay society Malay . mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil .

dan pengklasan b setiap kemahiran. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. reading. importance. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. and classification. speaking. and writing. noun. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. tujuan. aims. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. membaca dan menulis. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. verb and articles along with the changing of every class of words. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. practical methodology in writing Khat and dictation. bertutur. bertutur. speaking. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . and writing skills.Bahagian Pendidikan Guru. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. This course discusses on the methodology of teaching listening. kepentingan. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. discusses every component of the language skills including concepts. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. describes the teaching steps for every skill elaborates . reading.

BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. Emphasis on the rootwords. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar.Bahagian Pendidikan Guru. This course also explains several approaches. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. Ma¶ani and Badi¶. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. approaches. followed by its three main components which are divided into Bayan. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. iaitu zaman Jahiliyah. kata terbitan. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. kaedah. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . al-Ma¶ani dan al-Badi¶. struktur ayat namaan dan pembentukannya. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. awzan sarfi. Adding to teaching syntax techniques. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age.

aplikasi perisian. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. bahasa Arab berbantukan komputer.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. zaman Bani Umaiyah. multimedia terminology in Arabic. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. tema. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . computer axisted learning in the teaching of Artabic.curriculum specifications. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. kombinasi penggunaan buku teks. literature. combination of using text book. early Islam. criteria¶s. themes. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . application and management of teaching and learning. hasil-hasil karya penyair. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. im pacts of contemporary societies and sources of each type. keistimewaan. Jahily. preparation of teaching and learning resources. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. Abbasy and Modern types of . This course discusses details syllabus contents . BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. prose and poetry. kesan. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah .Bahagian Pendidikan Guru. sumber puisi atau prosa tersebut . outcome of selected anthology of several poets. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. Umayyad. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. orators and writers for every single period. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents.

BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. prinsip -prinsip asas penilaian. mingguan an semester d mengikut format yang betul. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. This course exposes students the terminology of. evaluation and examination of Arabic language. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. assessment. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian.Bahagian Pendidikan Guru. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pengukuran. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. application of appropriate techniques. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. ciri-ciri pentaksiran yang baik. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.

and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. vowel and consonant. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. 3. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. morfem. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. ways of acquiring the skills of planning an action research. sistem perkamusan Arab. sukukata dan kata. phoneme. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing the res earch. monem. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 .Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. second and foreign languages communicative competency . phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. analyzing and interpreting the research data. bahasa kedua dan bahasa asing.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. monomer. asas penyelidikan pendidikan . This course involves skills of carrying out an action research in a school. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. syllable and word.

the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. ciri-ciri. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. sentence structure. frasa. teori pemerolehan bahasa. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . penulisan rancangan mengajar refleksi. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. pelbagai pedagogi. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). Hanyu Pinyin. the roles and ethics of language teachers. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. and idioms. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. dan konsep pengajaran . phrases. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. kosa kata. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. lesson planning. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. writing reflections and understanding micro teaching concepts.Bahagian Pendidikan Guru. principl s and objectives of teaching Chinese e language. teknik soal jawab. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. vocabulary. the theories of acquiring language skills. mikro. termasuk konsep. the verbal and non-verbal communication skills. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. questioning techniques. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. types of sentences and rhetoric.preparng and i using teaching aids. komponen ayat. dan peribahasa. jenis -jenis ayat dan retorik.

Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . Texts from different types of prose are selected as basic reading . characteristics. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. characteristics. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. genre and historical development of children literature. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. and historical development of prose. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 .and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. This course covers the methodology in learning. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. Teaching-learning methods are also introduced.Bahagian Pendidikan Guru. This course comprises of definitions. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

implementation.Bahagian Pendidikan Guru. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. functions. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. h This course covers the teaching-learning methodsof reading. peranan. characteristics. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. proses pelaksanaan. Learning theories such as constructivism. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. Selain itu. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. matlamat. methods. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. principles. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . This course comprises of the basic concepts. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. This course will delve into the concepts. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. roles. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced.

membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya.e. various characteris tics and historical development of poems. are selected as basic texts. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. preparing the table of specification and analysingtest results. Ci and Sanqu.Bahagian Pendidikan Guru. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. implementing the research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. and documenting the action resea findings in a rch report or article. iaitu Shi. analysing and interpreting the research data. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . i. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. This course comprises of definitions. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. Ci. Distinctivepoems of three different types. Shi. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Each topic will be followed by micro teaching. dan Sanqu. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dipilih sebagai bacaan asas. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. This course covers the basic techniques in writing skills.

ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. Distinctive texts of different short stories. novels and dramas are selected as reading texts. characteristics and historical development of novel and drama. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. fiksyen. This course encompasses definitions. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. 4. fictions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. the definition of linguistics. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . kaedah. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. Pendedahan juga diberi tentang teori. sistem fonem bahasa Tamil. morphem and competence in the Tamil language. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. It exposes students¶ to the theory. definisi ilmu linguistik. tempat atrikulasinya. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. keperluan sukatan. sistem morfologi. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 .sistem bunyi vokal. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. articulations. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. kaedah. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. This course exposes students to various theories. there will ng. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . melaksanakan pengajaran mikro dan makro. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. konsonan. kajian fonologi bahasa Tamil. morphology system.Bahagian Pendidikan Guru. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. aims to enhance students knowledge ofPhonology. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian.

Bahagian Pendidikan Guru.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. It discusses the theory. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal and Thodariyal.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. aspek bacaan luas. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Emphasis is given to inductive. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. penggunaan bahasa. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . pelbagai genre penulisan. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. With the exposure. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. they are expected to produce various creative texts of their own. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning.

cartoons. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. children¶s literature. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. sastera kanak -kanak. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. poetry in motion and folklores. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. and activities and resources for teaching literature. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. In addition. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. kepentingan dan peranan berita. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . approaches and strategies of teaching literature. Topics include appreciating poetry. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. It discusses the importance of creative Tamil literature. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . Besides looking at themes. This course focuses on the various genres relating to children. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. caricatures. seperti sajak. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. puisi.Bahagian Pendidikan Guru.

BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. developing the marking scheme and the administration of examinations. aniyiyal dan yaappiyal. tersirat dalam puisi klasik. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. Topics discussed include the history of classical poems. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. authors and themes and analysis of epics. mengapresiasi keunikannya. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. prosedur pentadbiran peperiksaan. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. µAniyiyal¶.Bahagian Pendidikan Guru. constructing the JSU. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. analyzing items. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels.Bahagian Pendidikan Guru. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. the authors and themes. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. 5. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. In addition. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian.analysing and interpreting the research data. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. and documenting the action research findings in a report or article. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. implementing the research. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.

pre independent era. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. kawalan sosial. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. thematic strands approaches in Social Studies. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. kaum. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. multi-disciplinary in Social Studies. Multi cultures. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. This course provides introduction to Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. economic and socio cultural of development. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. and the concept of unification in the society. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. social control. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. ethnics. ekonomi. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. post independent era.Bahagian Pendidikan Guru. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. dan penyatuan masyarakat. Kepelbagaian budaya. dan sosio budaya masa kini. zaman sebelum kemerdekaan. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. zaman selepas kemerdekaan. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. and the national education policy amendment in historical development of the nation. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 .

and education for sustainable strategis in Social Studies. politik. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. kewujudan negara. interaksi antara sistem fizikal interaksi . doctrine of power. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. . Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. power. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . sovereignity. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. t Through project work. differentiate political science. Students are also required to carry out practical activities for this course. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. kuasa dan autoriti. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. kedaulatan. politics. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. education for sustainable development and education for international understanding. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik.Bahagian Pendidikan Guru. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. doktrin pengasingan kuasa. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. human interaction with nature. the nation. and authority. comparison different types of government. and politics and government in Islamic perspectives.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 6. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. kord. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. meter dan nilai not. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. alto and tenor clefs. peraturan pengharmonian. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. This course also focuses on sight singing. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. melodi. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. triads. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. kaden dan irama. chords and cadences. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. melodies. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. triad. pembahagian masa tak sekata. klef alto dan tenor. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. major. skel-nada major. It consists of listening to intervals.Bahagian Pendidikan Guru. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . tidak lazim. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. irregular meter. pembentukkan kaden. arpegio dan kord. In this course. Topics given focus here are meters in simple. minor and chromatic scales and compound intervals. irregular time division. rules of harmony. compound and irregular time. In the sight si nging section. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. meters and note values.

students use melodic decoration in their music composition. arpeggio and chord playing. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. g progression and chord progession in fifths. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologi. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. psikologi. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. In addition. aims and the functions of music in education. matlamat. philosophical implications. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. arpegio. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody.Bahagian Pendidikan Guru. fungsi muzik dalam pendidikan. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. importance of music. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara.kord pengaplikasian teori. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.

Memperkenalkan kord. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. reading of notes. MZP3108G Alat Muzik Utama . alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.a variety of singing repertoire including two part singin singing. bermain gitar sambil menyanyi.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. aural practices.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . g. This course caters to students without knowledge in guitar playing. teknik pengendalian alat iringan. Focus is on posture. bacaan not. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. playing a wider repertoire. playing the guitar while singing. playing with different rhythm. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. preparation and arrangement of percussion scores. MZP3108V Alat Muzik Utama . MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano.lagu lapisan. bermain pelbagai rentak. Students also develop listening skills through aural guitar playing. chords and musical concepts. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. teknik bermain rekoder soprano. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . latihan aural. dan konsep muzikal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. petikan dan cara µstrumming¶. plucking and strumming style. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems.Bahagian Pendidikan Guru.

This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. kaden. It involves aural studies in intervals. latihan dalam permainan iringan kord blok. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. kord. bes alberti. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. broken chord. chords. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. sing melodies in keys changes from major to minor. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . mengimprovisasikan melodi di kibod. melodi. play block chords. Students are guided throughout the course at this preliminary stage.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. cadence and rhythm. triad. alberti bass. irama. mel dy improvisation. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.Bahagian Pendidikan Guru. melodies. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. o broken chords. jumping chord. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. triads.

Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. Emphasis is on style development.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. strumming style with different rhythm and chords. nyanyian lagu. to reinforcement.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. This course is a continuity. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. singing folk songs. bacaan not. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. aural. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. petikan dan cara µstrumming¶. pelbagai rentak dan kod. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. rhythm. MZP3112G Alat Muzik Utama . artikulasi. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat.In the teaching and learning of music in the class room. articulation. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. plucking.Bahagian Pendidikan Guru. sight playing and a variety in repertoire. permainan alat muzik. dynamics and performance preparation.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dinamik. In addidtion. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. rentak.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . MZP3112V Alat Muzik Utama . kemahiran membuat persembahan. progressing to level two in piano playing techniques. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. latihan aural.

Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. ciptaan ensembel rekoder . Students¶ present their respective music composition present during this course. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. planning and writing the year plan. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. This course discusses the primary school music curriculum. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. It comprises of preparing. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar.Bahagian Pendidikan Guru. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. This course exposes students to the compositional devices in music education. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. primarily onthe KBSR music education syllabus. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. This course is a continuity from course vocal 1.

Style. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. sight playing and a variety in repertoire.Bahagian Pendidikan Guru. rhythm. articulation. MZP3115G Alat Muzik Utama .permainan piano dalam rentak Inang. Students are guided in these 3 components throughout the course. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Style. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. rentak. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. rentak. MZP3115V Alat Muzik Utama .Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Zapin and walking bass rhythms. artikulasi. dinamik. dinamik. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. articulation.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. artikulasi. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. rhythm. Zapin dan walking . Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 .

practice to reflect and write on the work carried out. langkah-langkah pengajaran makro. This course focuses on macro teaching sessions. Muzik Bentuk Tarian Utama.music genres materials are selected from traditional classic music.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. On this higher level. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. planning of macro teaching sessions. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. perancangan sesi pengajaran makro. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. choral vocal music and solo instrumental music. Muzik Ensembel Lain. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. ³Popular social´ ensemble music. sight playing and a variety in repertoire.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. amalan refleksi . students are exposed to different music genres through listening activity. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. score analisis. Music in the form of dance. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar.genre. video watching or live performances. piano playing techniques. MZP3118G Alat Muzik Utama .genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. analisis skor. dan pengalaman praktikal salah satu genre. bengkel. Muzik Ensembel Sosial Popular. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo .

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. teknik persembahan. his course focuses on students¶ T participation in three components i.e. Students are introduced to self access and group learning approach. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. conducting and attending program concerts/performance. instrumental ensemble. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. This course focuses on vocal diction techniques.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. lawatan ke program konsert/persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. In this course also. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. MZP3118V Alat Muzik Utama . MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. memimpin.

Bahagian Pendidikan Guru. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. India.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Romantic. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. romantic and the 20th century eras with different music genres. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . MZP3121G Alat Muzik Utama . This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. styles and composers music scores from Renaissance. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. klasik. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. Klasik. Abad ke 20 dan Jazz. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. 20th century and Jazz eras. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. karya dan stail dengan lebih mendalam. romantik. Classical. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . tempo and phrasing and singing in various rhythm. Baroque. India. genre and compositional styles. Japan. Barok. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. discussions are held to analyse aspects of music genre. classic. Jepun.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. Romantik. genre. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Thailand and Africa. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. mplementing the research. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 .use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MUSIC ACE. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. analysing and i interpreting the research data. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. the role of technology and music software in the production of music composition. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 7. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS.Bahagian Pendidikan Guru. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Jepun dan Barat. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni.Bahagian Pendidikan Guru. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. and visual expression. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. children¶s creativity and ima ginations. principles of design and compositions in art works of various cultures. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. China. konsep kraf. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. art of various cultures. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. India. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. estetika dan ekspresi visual. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. stimulus and factors that affect children¶s art. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . Emphasis will be on the aspects of observation. aesthetics. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. creativity. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. distinguished educationist and researchers in children¶s art. developmental stages of children¶s art. This course covers the concepts. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. This course covers the developmental stages of children visual expressions. kreativiti. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. exploration and appreciation of art works.

that is: Drawing and Picture Making. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. konsep 5P. objektif kurikulum. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. lesson planning. the importance of curriculum development. specifications of the syllabus. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. huraian sukatan pelajaran. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar.Bahagian Pendidikan Guru. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. bahan. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . Pattern-Making and Designing. peranan guru PSV. the roles of the PSV teachers. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. the 5P concept. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. persediaan mengajar. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . subject matter. content and themes in producing art works for the four areas. resource and teaching aid management. Membuat Corak dan Rekaan. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. management of outdoors and indoors activities. Penekanan diberikan kepada matlamat. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid.

mengenal kraf tradisional. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. teaching and learning resources.Bahagian Pendidikan Guru. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. introduction to tradisional crafts. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. sumber pengajaran dan pembelajaran. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. strategi. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. strategy. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. This course covers the approach.Membentuk dan Membuat Binaan. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.

PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. seni oriental. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. bentuk pentaksiran PSV. oriental art.Bahagian Pendidikan Guru. methods and forms of assessment. presenting and exhibiting multimedia art works. apresiasi karya seni barat. aims of assessment in VAE. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. jenis -jenis pentaksiran. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. oriental art. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. This course covers the introduction to the art history in western art. evaluation of art works and evaluation of portfolios. peraturan memberi markah.. western art. kaedah pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). tujuan pentaksiran PSV. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. Practical aktivities cover the use of multimedia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. types of assessments. application of ICT in teaching and learning PSV. marking schemes. seni oriental. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). This course covers the role of art in information and communication technology (ICT).

membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Bahagian Pendidikan Guru. planning art pr ojects. alat dan bahan. and documenting the action research findings in a report or article. implementing the research. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. melaksanakan projek seni. analyzing and interpreting the research data. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. tools and materials. merancang projek seni. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . This course covers the types of drawings . Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. making feedback reports and taking further actions. drawing techniques. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. management and organisational process of art projects. considerations and perceptions in drawings. teknik menghasilkan lukisan. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. approaches and methods. implementing art projects. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. pelbagai fungsi lukisan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . This course covers the management and organisation of arts projects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. various functions of drawings from various genres and culture. pendekatan dan kaedah melukis.

8.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

The course focuses on strategy. pendekatan. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru.Bahagian Pendidikan Guru. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. application µtajwid¶ rules in reciting. Kursus ini juga membincangkanstrategi. memorizing and interpreting of the Quran verses. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the new and old curriculum comparison analysis. It also discusses the strategy. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. approach. This course discussed the Islamic education development. the usage of text books and Teachers Guide Book. and the implementation of ³j-QAF´ program. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. This course focuses on introduction to Al Quran education. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. lesson planning and teaching -learning of al Quran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.

menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. lesson plans and . PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans . teaching practical. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. and teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.Bahagian Pendidikan Guru. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. lesson plansand teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. basic skills. planning and practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . macro teaching concepts. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. penyediaan rancangan. perancangan dan amali. It also discusses the teaching strategies. lesson plans . Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. . exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. pendedahan secara amali penulisan khat. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. The course emphasizes on topic selecting. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. according to the Islamic education syllabus for primary schools. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. kemahiran asas. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. . kajian teks jawi klasik. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. dan moden. The course focuses on the content analysis on µJawi¶.

kehidupan. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. and other related issues. The course focuses on the ³dakwah´. the impact of faith in life .. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. types and field of testing. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. dan Penilaian PAFA. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. perkara -perkara yang membatalkan iman. and Islamic Education Managements in Malaysia. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. assessment and evaluation in Islamic education. measurement.Bahagian Pendidikan Guru.w. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. tables of specification. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam .a.w. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.a. Islamic educators. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. The course focuses on concepts. pengukuran. their main topic of discussions. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. It also discuss topics related to item building. bentuk dan bidang penilaian.¶s special traits. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. and PAFA assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Islamic economy and management of properties in Islam. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 9. animal slaughtering. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. implementing the research. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. sembelihan. methodology in fiqh. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.Bahagian Pendidikan Guru. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. The course focuses on Usul Fiqh studies. analyzing and interpreting the research data.

This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. periodisation of training and effects of training on physical fitness. training methodology for physical fitness. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. This course includes concepts and definition of total fitness. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. permainan kanakkanak. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. training schedule of physical fitness.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. model Bunker and Thorpe 1982. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques.Bahagian Pendidikan Guru. teaching and learning of bacis movement. the component of health related fitness. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. The to pics are basic movement concept. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. This course stress on rules and regulations. children¶s games and techniques. jadual latihan kecergasan fizikal. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. kemahiran acara balapan. pengurusan. kemahiran acara padang. physical fitness and the importance of physical fitness. training principles of physical fitness. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies.

pertumbuhan somatik. pembelajar an motor. motor learning.Bahagian Pendidikan Guru. retention and transfer of learning. koordinasi. kematangan dan pembelajaran motor. functional development. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. human information processing. maturation and factors that influence growth. attention¶ dan prestasi. coordination. This course includes the definition and concept of growth. adipose tissue and body composition. somatic growth. maturation and motor learning. maklumbalas. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. penilaian. kematangan dan prestasi fizikal. aktiviti fizikal dan sukan. feedback. pemprosesan maklumat. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . struktur dan orag anisasi persatuan. keselamatan renang. asas terjunan. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. tisu adipos dan komposisi badan. kanak-kanak. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. evaluation. maturation and physical performance. basic teaching and learning methodology of swimming. structure and the organisation of society. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. swimming safety. individual differences and capabilities. kematangan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. perbezaan individu. µ kawalan motor. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. attention and performance. This course to expose students to various swimming skilss. motor control. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang.

lymphatic system and immunity. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. perancangan.endocrine system. objectives.sistem limfatik dan imuniti.blood vessels and circulation. aspects of managing. concepts. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa.digestive system. cellular level and tissue level of organisation. pengurusan. planning.sistem penghadaman.sistem integumentari. recreation and leisure. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. Heart. This course covers the philosophies.nervous system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. pengelolaan dan pentadbiran.sistem otot.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari.respiratory system.sistem respirasi.sistem endokrina. administrating and organizing.skeletal system.jantung.sistem rangka. penganalisisan perlakuan.blood. . keselamatan murid-murid. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. history and literatures of outdoor education. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. aims. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the . Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. rekreasi dan kesenggangan. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . konsep. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.chemical level. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 . managing. Integumentary system. pengelolaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. selular dan tisu organisma.saluran dan peredaran darah. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan.darah.Bahagian Pendidikan Guru.sistem saraf.nutrition and metabolism as well as urinary system. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. . Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.muscular system.

analyzingperformance. administrating and organizing. penganalisisan perlakuan. The aspects of managing. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. criteria in choosing physical education acitivities. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 .kepentingan.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. sukatan dan tafsirannya. the aspects of managing.pengurusan.pengelolaan. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.Bahagian Pendidikan Guru. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the importance of physical education. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. . the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. analyzing performance. the interpretation of curriculum. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. pengurusan. administrating and organizing.

PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. nilai dan etika dalam sukan. issues in sport. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.aspek pengelolaan. analy zing performance. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. This course discusses the management and administration of physical education and sport. sports development programme. program pembangunan sukan. penganalisisan perlakuan. administrating and organizing.Bahagian Pendidikan Guru. undang-undang dan pentadbiran sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. administration of national and international sport agency. the interpretation of curriculum. values and ethics in sport. Emphasis given to the concepts of physical education. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. managing tradisional games.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. laws and administration of sport. pengurusan.the aspects of managing. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. isu-isu dalam sukan. managing physical education and sport. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pengurusan permainan tradisional. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities.

pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. pemilihan jenis -jenis ujian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . analysing and interpreting th research data. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. and documenting the e action research findings in a report or article. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. The course helps student to develop different type of tests. This course includes the concept of test. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. Students will be exposed to different types of research in health. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian.Bahagian Pendidikan Guru. selecting test. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. implementing the research. pembinaan ujian. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. analysis and interpretation. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. measurement and evaluation in physical education and sports. physical education and sports. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.

pencegahan kecederaan dalam sukan. lifting and carrying of patient. deviasi dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. body. kecederaan bahagian tangan. terdedah kepada haba yang melampau. soft tissue injury. legs. teori sosial dalam sukan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. pendekatan rawatan kecederaan. maklumbalas. feedback. prinsip menguruskan kecederaan patah. sports and economy. head and eyes. pendarahan terbuka. reinforcement. epala dan k mata. sports medicine and coaches of sports. asthma and heart attack. approach in treatment of injury. goal. kaki. pressure and anxiety in sports. keganasan dalam sukan. deviation and aggression in sports. sports. prevention of injury in sports. kebangkitan. penetapanmatlamat. injury to the hand. motivation. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. perubatan sukan dan jurulatih sukan. motivasi. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. sukan dan ekonomi. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. faint. pengsan. arousal. badan. the definition of sports sociology. This course includes sports psychology and sports s ciology. airways and cardiopulmonary resuscitation. principles in managing fracture. burnout and overtrainin g in sports.Bahagian Pendidikan Guru. sports and media. open wound. child psychology development via sports. peneguhan. sukan dan media. This course discusses the basic concept of sports injury. basic principles of first aid. sukan dan kanak kanak. kecederaan kulit. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. sukan. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. prinsip asas pertolongan cemas. skin injury. asma dan serangan jantung. personaliti. sports and children. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. sociology theories in sports. exposure to extreme heat. definisi sosiologi sukan. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. sports personality. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . mengangkat dan membawa pesakit. sports history. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. kecederaan tisu lembut. socialization in sports.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 10.Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of carrying out an action research in a school. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. In the process. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. It discusses concepts in plane geometry tessellations. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM.Bahagian Pendidikan Guru. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. In addition. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. irrational and real numbers.g. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Students will also discover patterns in art and design. symmetries and transformations. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . simetri dan transformasi. rational. teselasi. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. In addition. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. The use of ICT e. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Selain itu. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. there is a further exploration into natural. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli.

teaching and learning aids. graf. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. technology in Mathematics. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. It provides information about introduction to decision Mathematics. linear programming. pemprograman linear. Dalam kursus ini. types of searches. algoritma. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. heuristic algorithms and methods of sorting. analisa laluan kritikal. ujian ChiSquare. teknologi dalam Matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. networks. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. rangkaian. jenis-jenis carian. critical path analysis. Chi-Square test. algorithms. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. Mathematics facilities and management of resources. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. Students will be introduced to printed materials. graphs. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.

derivatives and integrals. Selain itu. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. . Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Pecahan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. fungsi dan graf. Discussions cover topics related to teaching of numbers. In addition.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. MTE3109 Teaching of Numbers. mikro dan makro. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. using relevantMathematical ideas.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. applicationsand useof technology . MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . fractions. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. and patterns and relationships. micro and macro teaching sessions. Farctions. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. basic understanding of limits and limit theorem. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . decimals and percentages and also construction of teaching aids. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. At this point. pecahan. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.

Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. Substitution. mikro dan makro. measurement and data handling. mathematical difficulties and diagnostic test. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. Dalam kursus ini. penggunaan teknologi. effective planning and teaching the use of technology. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. matrix algebra and vector space. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. pengukuran dan pengendalian data. aljabar matriks dan ruang vektor. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. micro and . perancangan pengajaran efektif. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. macro teaching sessions. In addition. Penggantian. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . students will learn the key concepts in geometry. Selain itu. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. MTE3111 Teaching of Geometry. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. The idea is extended to using Elimination. The topics discussed are testing and evaluation.

codes and cryptography. Its contents cover mathematics in every day life. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. implementing the research. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. analysing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 11. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. use of mathematical modeling in biology and ecology. classical codes and ciphers. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kod dan kriptografi. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. kod klasik dan nombor rahsia. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. and some key mathematical ideas related to calculus.Bahagian Pendidikan Guru. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus.

SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. perkumuhan tumbuhan. perkumuhan haiwan. It explores the nature of life. plant nutrition. the constructivist approaches. the nature of science and how children learn science. respirasi haiwan. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. plant excretion. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning.Bahagian Pendidikan Guru. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. information-processing theory-Atkins. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. respirasi tumbuhan. nutrisi tumbuh an. makanan dan kesihatan. Behaviourist learning theory. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. It explores the nature of science. Ausubel¶s learning theory. animal reproduction. plant respiration. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . cara kanak-kanak mempelajari sains. Bruner¶s learning theory. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. movement and support in animals and plant responses to stimulus. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. understanding children¶s ideas in science. cellular respiration in plants and animals. nutrisi haiwan. understanding children¶s development. Shiffrin and Baddeley¶s. memahami idea kanak-kanak dalam sains. Shiffrin dan Baddeley. teori pembelajaran Bruner. animal nutrition. pembiakan tumbuhan. animal excretion. teori pembelajaran Gagne. perkembangan kanak kanak. growth. cell structure and function. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. tumbesaran. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. what do children need to help them learn through constructivism. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. how children learn science. food and wellbeing. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. pembiakan haiwan. animal respiration. struktur sel dan fungsi. teori pembelajaran Ausubel. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. pendekatan konstruktivisme. Gagne¶s learning theory. teori pembelajaran tingkahla ku. plant reproduction. teori pemprosesan maklumat Atkin.

polimer tiruan dan plastik. use of electronics and semi-conductors. alcohol. gerakan. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. carboxylic acids. natural polymers and paper. esters and amides. litar elektrik dalam rumah. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. thermometry and thermometers. composite materials. teaching and learning strategies for primary science. kurikulum sains sekolah rendah aras II. motion. asid sulfur dan asid nitrik. electricity and magnetism at work. fizik muzik. bijih dan galian. It discusses physics and measurement in everyday life. ores and minerals. aldehydes and ketones. Malaysian primary science curriculum I. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . the physics of music. gerakan planet dan satelit. forces in fluids. planetary and satellite motion. menggunakan cahaya. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Malaysian primary science curriculum II. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education. soaps and detergents. alkohol. kerja dan mesi daya dalam n. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kegunaan elektronik dan semi konduktor. termometeri dan termometer. peru sahaan penyediaan ammonia. fuel. synthetic polymers and plastics. aldehid dan keton. ethers and amines. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. industrial preparation of ammonia. using light. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. ester dan amid. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. electrical circuits in the house. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. bahan komposit. sebatian beraroma. asid karboksilik. polimer semulajadi dan kertas.Bahagian Pendidikan Guru. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. bahan bakar. aromatic compounds. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. generation and transmission of electricity. alloys. aloi. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. rubber. eter dan ammina. penjanaan dan transmisi elektrik. cecair. sabun dan detergen. sulphuric acid and nitric acid. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. getah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. teaching science for all children and science for exceptional children. applying Newton¶s laws in everyday life. work and machines.

microteaching skills and macro teaching. learning objectives. planning a daily lesson plan. writing lesson plans. threats to biodiversity. rancangan mengajar harian. kepelbagaian biologi. pemuliharaan ex situ. acquiring manipulative skills. acoustic ecology and biodiversity collection submission. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. It discusses primary science teaching. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. objektif pembelajaran. biodiversity. animal diversity. It explores about ecosystem. the basic science process skills and integrated science process skills. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. kepelbagaian tumbuhan. merancang rancangan pelajaran harian. learning outcomes. ancama terhadap n kepelbagaian. faedah ekosistem. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. genetic diversity I. pemahaman tentang trenda populasi. hasil-hasil pembelajaran. menulis r ncangan pelajaran. kepelbagaian haiwan. memperolehi kemahiran manipulatif. ex-situ conservation. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. understanding population trends. plant diversity. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. Ia meneroka tentang ekosistem. genetic diversity II. kepelbagaian genetik II. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. It explains about lesson planning. pemuliharaan in situ. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. in -situ conservation. ecosystem services. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. daily lesson plan. kepelbagaian genetik I.

outer space. analisis skor ujian. Ia meneroka tentang tenaga. matlamat pentaksiran. hukum pertama termodinamik. areas of assessment in primary school science. nuklear kimia. assessment tools. scoring of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. test design and construction. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. types of assessment. It explores about energy. purpose of assessment.Bahagian Pendidikan Guru. interpreting test score and forms of examination. thermochemistry. bentuk -bentuk pentaksiran. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. electrochemistry and nuclear chemistry. penskoran pentaksiran. administration of test. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. the first law of thermodynamics. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan.It discusses earth: structure. origins and its major systems and space: the solar system. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. termokimia. analysis of test score. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. angkasa lepas. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. marking and moderation of test scripts. pentadbiran ujian. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. rekabentuk dan pembinaan ujian. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . elektrokimia dan . alatalat pentaksiran. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. It discusses definition of terms.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. analysing and interpreting the research data. SCE3114 Science. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. science teaching and learning resources. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. teknik-teknik asas makmal. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science.Bahagian Pendidikan Guru. technology and society. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. technology and society. teknologi dan masyarakat. pembaharuan dan penciptaan. safe handling of scientific materials handling of chemicals. project-based learning for pollution and its effect on human health. project based learning for additives in food. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pengawetan spesimen b iologi. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. It will discuss about management of science laboratory. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. It discusses issues relating to science. and documenting the action research findings in a report or article. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. innovation and inventions. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. teknologi dan masyarakat. preparation and improvisation of selected resources and presentation. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . projectbased learning for conservation. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. project-based learning for energy in the biosphere. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. project -based learning design. basic laboratory techniques. rules and safety in the laboratory. preservation of biological specimens. Technology and Society (Sains. project -based learning for endurance of resources.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 12.

Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. process of the l planning and evaluationin RBT. interior and exterior decoration will also be emphasized. element and assesment will also be focused. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. In relation to that. career path and future of design and technology . Knowledge of materials. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . pengenalan kepada sistem PTV. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. accessories. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on .penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. meta. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. falsafah. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . the introduction to the TVE system. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. e adership characteristics. finishing. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. kemasan.Bahagian Pendidikan Guru. resources including the use of ICT. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. This course will expose the student to the development of technology and material production. masa depan RBT. ciri-ciri kepimpinan.

teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . planting vegetable hydroponicall propagation. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. curriculum development in Malaysia. strategies. management innovation. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro.planning. the skills of . penanaman. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. penilaian. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. kemahiran . reka bentuk. Focusses will be on teaching and learning approaches. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. the materials for teaching aids with IC. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. kaedah teknik pengajaran. documentation and record keeping. evaluation. and macro and micro teaching. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. selection and preparation of field for vegetable planting. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . kurikulum sekolah. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. pelaksanaan. planting. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. strategi. dokumentasi dan penyimpanan rekod. designing. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . penggunaan bahan . dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. dan teknik menyoal. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. care of ornamental crops and landscape . handling of products. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. goals and . RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. y. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan.Bahagian Pendidikan Guru. theory and model of curiculum development. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. teaching method and techniques skills of questioning techniques. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using .school syllabus. penanaman sayursayuran secara hidroponik. planting.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. plant care. perancangan. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. implementation.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

The integration of project base assessment will be emphasized. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course emphasize on product development and principle. product architecture. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. industrial design and design for manufacturing. processes and planning.Bahagian Pendidikan Guru. reka bentuk industri. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan.

Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. persekitaran. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. This course covers the introduction to early childhood education. food and diets. aproaches in curriculum.Bahagian Pendidikan Guru. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. the history of childhood education. penjagaan kesihatan kanak-kanak. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. views and ideas of earlier scholars of childhood education. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. pengelolaan aktiviti prasekolah. health practice and safety. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Children¶s Right. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. teaching and learning techniques and techniques at presechools. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. Act 308 and Act 550. Akta 308 dan Akta 550. also the transition process from home to nursery /preschools. eating ettiquette. growth and child development. PRA3103 Perkembangan Fizikal. the National Preschool Curriculum. pendekatandalam kurikulum. the affective factors in the implimentation of curriculum.

factors that encourages and hinders creativity. pembelajaran Matematik di prasekolah. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. merancang aktiviti. pembelajaran sains diprasekolah. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak.Bahagian Pendidikan Guru. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. assessment in childhood education. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. seni bonekadan sastera kanak -kanak. factors of language development. sosiodrama. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. muzik dan pergerakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. the methods in teaching and learning language at preschool. processes of creativity a teaching approaches. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. perancangan program sains. This course covers the theories of children¶s creativity. This course includes theory and the basics of children¶s language learning.

Bahagian Pendidikan Guru. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan .perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. management of curriculum. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. characteristics. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. understanding and managing children¶s emotions. the classification of special needs children. to develop confidence to face challenges in everyday life. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. teori perkembangan moral. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. pelaksanaan nilai-nilai. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. identification of Islamic education and moral curriculum. theories on moral development. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. strategi dan . Focusses will be on the reason due to the disability. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak.dan perbezaan individu. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. pengurusan dan aktiviti. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . the management and activities. development of sosial skills and prosocial behaviors.

family relationship. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.melaksanakan perekodan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. hubungan keluarga. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. penganalisisan. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. build and manage preschool education centre the planning of s. nilai dan budaya. komuniti dan institusi pendidikan. penyimpanan. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. kanak. objektif. behaviors and children¶s dicipline. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . This course covers the theories and perspecttive. improving family excellence. kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. build and manage preschool education centres the planning of . pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. matlamat. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.Bahagian Pendidikan Guru. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. values and customs. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. aims.community.

Bahagian Pendidikan Guru. 14. analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. kecekapan hubungan. and documenting the action research findings in a report or article. documenting and publishing research papers. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pengurusan kesihatan. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course is dealing with conducting action research in school. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. management of health. presenting research findings in seminar. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. organizing action research seminar. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. efficient relationship. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. preschool teachers and issues related to it. keselamatan dan pemakanan. perwatakan.safety and diet. implementing the research. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 .

Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . konsep. assessment and intervention are also covered. prinsip. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan.Bahagian Pendidikan Guru. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . programs provided and issues arises in educating these children. concept. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . ciri-ciri. pendekatan. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. problematics behaviour. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. pronciples. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. tingkah laku bermasalah. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. punca masalah. strategies of behaviour modification and issue concerned. causes. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. and behaviour modification program among special needs students. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs.

theeory of language. strategies to overcome the problems. The course includes understanding language. reading. membaca dan menulis. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . instrument. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. strategi untuk menangani masalah tersebut. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. This course discusses the definition of language. bertutur. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. kemahiran membaca. problemsin acquiring listening. reading and writing skills. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan.Bahagian Pendidikan Guru. . teaching basic grammar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. perancangan . writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. speaking. pengajaran tatabahasa asas. language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 .

terapi seni visual. matematik berfungsi. terapi muzik dan nyanyian. ethics and classroom management.Bahagian Pendidikan Guru. permasalahan penguasaan Matematik. gardening. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. It covers basic concepts of Mathematics. kemahiran berkebun. terapi cara kerja. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. keselamatan diri. art therapy. terapi pertuturan. problems of learning Mathematics. pembinaan bahan bantu belajar. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. music and singing therapy. rearing pet. speech therapy. self-protect. kemahiran memelihara haiwan. home living. Ia merangkumi konsep asas Matematik. occupational therapy. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. sewing. expression art therapy. teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. penilaian. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. cookery. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. kemahiran jahitan. hydro therapy. This course discusses the importance of physistherapy. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. functional Mathematics. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. terapi pergerakan kreatif. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. kemahiran memasak. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi hidro. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . kajian sukatan pelajaran. pengurusan rumah tangga.

principles and ethics of social works. strategies to overcome teh problems. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. parents and community involvement. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. khidmat pelbagai disiplin di PDK. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. procedures. multidisciplinary services offered at the CBR. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. assessment.Bahagian Pendidikan Guru. keprofesionalisme guru. pengurusan kelas khas. langkah-langkah. students multiple competencies. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. pentadbiran.masalah pengajaran Sains. effectiveness of teaching and learning. prinsip dan etika kerja sosial. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). pentaksiran. prasarana kelas khas. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . matlamat. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. dan integrasi. isu pelabelan. setting up administration. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. labeling segregation and integration. special classroom management. penempatan pelajar. physical aspects of the classroom. goals. teaching sciece process. pengasingan. penubuhan. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). teachers profesionalism.

jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. impl menting the research. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis.peranan guru dan i pentadbir. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. b dget u allocation. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. peruntukan kewangan. The role of teachers and administrative. analysing and e interpreting the research data. the State Education Department and the school. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course covers the implemetation o fspecial education programs. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. struktur organisasi di peringkat kementerian. placement procedures for children with special needs. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. and documenting the action research findings in a report or article. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. and support services as well as evaluation of Special Education programs. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 .

PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. rakan . bahasa dan komunikasi.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects.the factors which can affect the development of language and communication . sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.roles of the family. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 . Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children .

This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad.and teaching objectives. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . ciri ciri. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas .Bahagian Pendidikan Guru. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. identify the strengths and weaknesses of their pupils . Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . the education of the hearing-impaired. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . use various assessment tools. . sasaran. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . kelebihan dan kekurangannya. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah.membina pelbagai jenis instrument. gathering relevant information. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat.

KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. This course provides students with a knowledge of the various issues. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. teaching and learning language sessions. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya.Bahagian Pendidikan Guru. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . Methods used in the assessment of language. dan latihan . Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. dan aplikasi KTBM.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. sistem amplifikasipendengaran. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course covers topics like the anatomy of the ear. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. planning. proses pendengaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti.Bahagian Pendidikan Guru. the importance of having a good acoustic environ ment. membina. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. the use of amplification in the classroom. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . kemahiran dalam memilih. the process of normal hearing. This course focuses on how to choose. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among .dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. developing. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. people from various disciplines. of assessing hearing loss. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods .

. o peranan guru. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. documenting and publishing research papers. presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. and documenting the action research findings in a report or article. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and i interpreting the research data. isu-isu. state and school levels.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. 16. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . peruntukan kewangan. organizing action research seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. khidmat sokongan. mplementing the research. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. Focus will be given to the ways of planning.kaedah merancang. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. types of programmes. jenis program.Bahagian Pendidikan Guru. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course is dealing with conducting action research in school. support services. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . financial allocation. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . struktur organisasi di peringkat Kementerian.

the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. affective. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis .Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. visual skills training for children with low vision. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. afektif dan psikosial. and psychosocial development. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. .

Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. hands-on. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . Students are taught cooking skills. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. management o f the kitchen and house. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. indoor and outdoor sessions. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . various instruments in a variety of important areas. di dalam dan di luar bangunan. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. dapur dan rumah. pengurusan . Recreation and Adaptive Physical Education. This course covers important concepts in field of Living Skills. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan.Bahagian Pendidikan Guru. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman .

mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. and hands-on experience and to reinforce learning.Bahagian Pendidikan Guru. and produce English Braille using the computer. This course covers skills to produce. This course covers skills to produce. read and transcribe the English Braille Code. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . This course covers the planning. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . read and transcribe the Mathematics Braille Code. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. prepare teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . makro. PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. micro and macro teaching. . preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. menyediakan bahan bantu . . multiple handicaps. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics.tahap Matematik. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. mengajar. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom.

dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . isu-isu. Issues. implementing the research. the implementation of community projects by these centres. in Malaysia and other countries. trenda.cooperation government and non government agencies.Bahagian Pendidikan Guru. trends. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. and documenting the action research findings in a report or article. analysing and interpreting the research data. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. This course covers the development of education in the field of visual impairment. perundangan.

This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. pengurusan sumber. proses pembuatan keputusan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. presenting research findings in seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. the decision-making process. Students are exposed to the role of Special Education teachers. organizing action research seminar. Buku Panduan PISMP | 145 . mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. documenting and publishing research paper.Bahagian Pendidikan Guru. management of resources and finances. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. as well as the evaluation of Special Education programs. This course is dealing with conducting action research in sc hool. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .

analysis of documents.Bahagian Pendidikan Guru. bahan sumber pengajaran pembelajaran. activities. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. interaction with the school community. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. pola tingkah laku murid. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. interaction with the school community. strategies. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. It also gives students the knowledge and experience through observations. pengurusan bilik darjah. pengurusan sekolah. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. strategi dan aktiviti. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. school and classroom management. penelitian dokumen. penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. reflections. about pupil¶s behavio ur. Melalui pemerhatian. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . school facilities and the implementation of the school curriculum. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. analysis of documents. reflections. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors.

pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. activities. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. Through observations. preparing teaching aids and classroom management. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. BBM. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. and resources with the lesson plan. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a variety of situations. reflections. skills and teacher values in a guided and real life situation. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. penelitian dokumen. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. analysis of documents.Bahagian Pendidikan Guru. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati.

lecturers and peers in a real life situation. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Buku Panduan PISMP | 149 . It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. ketahanan diri.Stude ts n are expected to plan. jati diri. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. Pada peringkat ini. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. At this stage. Buku Panduan PISMP | 150 . students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. endurance. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah.

Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 . Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

blood. Pendidikan Jasmani. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. endocrine system. respiratory system.digestive system. konsep kurikulum. cellular level and tissue level of organisation.sistem limfatik dan imuniti.jantung.sistem saraf. the importance of physical education. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. model permainan kanak -kanak. blood vessels and circulation. Heart. locomotor and non-locomotor movements. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. darah. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.sistem rangka. sistem integumentarim. th interpretation of curriculum. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro. sukatan dan tafsirannya. Integumentary system .sistem respirasi. peringkat kimia.muscular system.nervous system.kepentingan.chemical level.sistem otot. e criteria in choosing physical education acitivities. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.sistem endokrina. selular dan tisu organisma. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. nutrition and metabolism as well as urinary system.skeletal system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives.sistem penghadaman. lymphatic system and immunity. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.saluran dan peredaran darah.

values and ethics in sport. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . pengurusan permainan tradisional. program pembangunan sukan. 2. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. isu-isu dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan.Bahagian Pendidikan Guru. laws and administration of sport. issues in sport. sports development programme. managing tradisional games. undang-undang dan pentadbiran sukan. administration of national and international sport agency. nilai dan etika dalam sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. managing physical education and sport.

pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam.Bahagian Pendidikan Guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. This course focuses on the introduction of strategies. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. approaches. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. pendekatan. This course focuses on topic selecting.

pengukuran. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 .Bahagian Pendidikan Guru. penilaian dan pentaksiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). and evaluation. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. measurement. This course focuses on topics of assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. 3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . syllabus and text book. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . This course discusses two important and significant things in the teaching process. speaking. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. focusing on combination of using text book.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. membaca dan menulis. buku panduan guru dan isi kandungannya. and writing skills. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . This course discusses on the methodology of teaching listening. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. syllabus contents and its curriculum specifications. bertutur. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. buku latihan dan . describes the teaching steps for every skill.

Bahagian Pendidikan Guru. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. evaluation and examination of Arabic language. mingguandan semester mengikut format yang betul. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. penilaian. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. penilaian kemahiran berbahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. assessment. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. penilaian kendalian sekolah. pembinaan item. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. 4. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. terminology of. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources .

kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. strategies and approaches in teaching health education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . emergency procedures. objectives. keselamatan diri. safety and environmental safety. Emphasis is given to introduction to health education. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. falsafah. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. safety rules in schools. penyimpanan bahan bahaya. stail pembelajaran. storeage of dangerous product. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. konsep.Bahagian Pendidikan Guru. objektif. safety of self. doing the practical session of micro teaching. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. This course gives expose to the concept and principles of safety education. safety services. prosedur kecemasan. method. sejarah. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. dan diskriminasi. positive approach in sexuality. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. free from negative prejudice and discrimination. ph ysical and social growth. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. the philosophy. keselamatan perkhidmatan. the learning style. history and the curriculum of health education. safe road user program and building safety. This course discusses the basic concepts in health education. kaedah. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. bebas daripada prasangka yang negatif. This course encompass the knowledge about health sexuality.

perkhidmatan kesihatan sekolah. mouth health program. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan bersepadu. rancangan makanan tambahan. behaviuor. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. The course intends to give geneal understanding on concept. school cleanliness practices. amalan kebersihan sekolah. supplementary food plan. program kesihatan mulut. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. and emphasis on children¶s health. Buku Panduan PISMP | 159 . Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. school health services.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

PSK3102 Teori Pembelajaran. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. politik. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning.Bahagian Pendidikan Guru. Students will be exposed to the rational. pelbagai teori pembelajaran. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. great depth based on the six themes identified. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. This course exposes students to the selection. ekonomi. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. the four domains of civil. Moreover. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. politics. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. socio economic. dan budaya. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. sosio . Pelajar akan didedahkan dengan rasional. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. and culture. .

format dan komponen wajib. dan pembelajaran. out practical work.Bahagian Pendidikan Guru. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. dan membuat laporan. pedagogical content knowledge and skills methods . the format and compulsory component. planning and teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan .the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . komponen pengajaran mikro dan makro.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . social skills. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. implementation and reporting. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. merancang. suitable for an effective teaching-learning. planning and administering of service learning projects carry . melaksana . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . 2. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . planning.

students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. konsep asas nilai. teori teori etika. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. In this course. lesson planning. pendekatan. kaedah.Bahagian Pendidikan Guru. methods. insan bermoral. ethical theories. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. approaches. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. values. religious and societal values as well as moral development theories. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. preparing the scheme of work. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. moral being. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. issues faced in assessment of Moral Education. teori-teori perkembangan moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. nilai-nilai agama dan ± masyarakat.

local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global.Bahagian Pendidikan Guru. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. This course focuses on moral problems faced in schools. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Buku Panduan PISMP | 164 .

areas of assessment in primary school science. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. Buku Panduan PISMP | 165 . historical development of the primary science curriculum in Malaysia. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. administration of test. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. types of assessment. alatalat pentaksiran. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. the basic science process skills and integrated science process skills. rekabentuk dan pembinaan ujian. assessment tools. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It discusses primary science teaching. Malaysian primary science curriculum I. bersepadu. test design and construction. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. bentuk -bentuk pentaksiran. analysis of test score. analisis skor ujian. teaching science for all children and science for exceptional children. It discusses definition of terms. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains.Bahagian Pendidikan Guru. It discusses issues in science education. marking and moderation of test scripts. acquiring manipulative skills. teaching and learning strategies for primary science. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. interpreting test score and forms of examination. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . kurikulum s ains sekolah rendah aras II. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. matlamat pentaksiran. memperolehi kemahiran manipulatif. purpose of assessment. scoring of assessment. Malaysian primary science curriculum II.

Bahagian Pendidikan Guru. preservation of biolog ical specimens. safe handling of scientific materials handling of chemicals. teknik-teknik asas makmal. It will discuss about management of science laboratory. science teaching and learning resources. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. basic laboratory techniques. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. peraturan dan keselamatan dalam makmal. rules and safety in the laboratory. pengawetan spesimen biologi. Buku Panduan PISMP | 166 .

Selain itu. In addition. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. MTE3109 Teaching of Numbers. discussions cover topics related to teaching of numbers. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pecahan. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Fractions. Buku Panduan PISMP | 167 . Decimals Percentages (Mengajar Nombor. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. pecahan. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. fractions. Pelajar juga didedahkan kepada makna. using relevant mathematical ideas.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. Buku Panduan PISMP | 171 . matlamat. faktor-faktor sosiologi.Bahagian Pendidikan Guru. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan iringan kord blok. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. philosophical implications. fungsi muzik dalam pendidikan. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. importance of music. play block chords. permainan alat muzik. mengimprovisasikan melodi di kibod. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. broken chord. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. mel dy improvisation. o broken chords. sociological and psychological factors that affect music education. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. aims and the functions of music in education. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. alberti bass. bes alberti. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. psikologi. sing melodies in keys changes from major to minor.

permainan alat perkusi. mingguan dan harian. teaching and learning of singing in the music classroom. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. types and characteristics of children and adult voices. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly.Bahagian Pendidikan Guru. remaja. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. aural sensitivity and movement to music. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder.micro and macro training sessions. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. Buku Panduan PISMP | 172 . semester. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. permainan alat rekoder. the playing of recorder and percussion instruments.

kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. kaedah. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation .pemetaan kemahiran.Bahagian Pendidikan Guru. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.main focus and secondary focus. and implementing the micro and macro teaching. theory of cognitive. marks. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . afektif. penilaian bahasa. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan.konsep 5P. evaluation. pembinaan ujian. This course describes the concept and principle of testing. concepts of teaching strategy. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.skills mapping. dan teknik pengajaran.language skills (listening and speaking. dan psikomotor. teori-teori kognitif. the writing of teaching steps. membaca. and writing). types . Kementerian Pelajaran Malaysia 7. affective. reading. and measurement. approach. added value skills and language system.curriculum conten. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. specifications schedule and its construction testing development. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. penilaian.fokus utama dan sampingan.pengisian kurikulum. and technique. konsep strategi. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. dan pengukuran. penulisan langkah pengajaran.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and psychomotor testing . dan menulis). pendekatan. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. Buku Panduan PISMP | 173 .. 5P concepts. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.

approaches.preparation ofl language skills teaching plan.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. Buku Panduan PISMP | 174 . .constructing and using language skills teaching aids. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. methods. and techniques of teaching language skills. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on malay language skills. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa.pendekatan. kaedah.

penggunaan dan interpretasi data. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. teknik pengajaran KHSR.Bahagian Pendidikan Guru. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah.alternative evaluation skills for using rubric. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. workshop safety. undang-undang perniagaan. safety and rule regulation. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. kaedah dan . competency and school based evaluation. marking scheme and mark analysis. implement teaching planning and audio visual aids. finance. peraturan pemarkahan. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. Buku Panduan PISMP | 175 . technique and teaching methodology. management and administration. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. discussion on validity and reliability of evaluation format. electronic commerce (E ±commerce). kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. pelbagai cara penilaian. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. analisis markah dan statistik asas. financial management. jenis penilaian. kewangan. interpretation as well as report writing on assessment. item development. mengajar. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). business law. basic statistic. strategy. keselamatan bengkel.perniagaan elektronik (E-dagang). pengurusan peralatan dan bahan . various methods of evaluation. tool and material management. portfolio. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. pengurusan kewangan. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. test specification table.

harvesting and use of plants produced. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. the ornamental fish. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. rearing ornamental fish technology. management and care of ornamental fish. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. penyediaan batas dan bekas menanam. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. teori dan amali . Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. Topics coveres studies on fabric. pengenalan kepada ikan r hiasan. selection and preparation of equipments and materials. tropical freshwater ornamental fish:.Bahagian Pendidikan Guru. propagation and planting. Buku Panduan PISMP | 176 . pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. pengurusan dan penjagaan. pembiakan dan penanaman. rearing ornamental fish technology. This course deals with three main components: home technology. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . and vegetable and ornamental crops pro duction technology. pemilihan pakaian. hiasan. choice of clothing and sewing and clothes making processes. crops. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. plant care. preparation of planting beds and containers.

adolescent novel. plot. simulation and improvisation. popular novel. Reading Reception dan Reflection theory. kritik genre dan kritikan baru. latar tempat. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. novel popular. eksistensialisme. teater untuk kepelbagaian tujuan. persoalan. simulasi dan improvisasi. Post Modern. and teacher as a writer. Autobiography. This course elaborates on literary critics field like. fenomenologi. Marxisme. teater dalam bilik darjah. creative writing strength. psikoanalisis. Post Structuralism dan Deconstruction. opinion angle. dan guru sebagai penulis. dan New Critics. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . Surelism. surelisme. boneka. story telling. tema. teater pembaca. tetamu dalam aksi. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. Femenism. femenisme. Arcitipal. creative writing themes and issues. guru dalam peranan (teachers in action).Bahagian Pendidikan Guru. theatre inclassroom. proses pengeraman bahan. genre writing publishing. Existensialism. This course elaborates on the introduction to theatre in education. Semiotic. plot. pascakolonial. character and characterisation. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. poems. Genre Critics. sudut pandangan. dialog and location background. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. novel remaja. puisi. theatre for multipurpose. genre formation process. semiotic. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. penerbitan karya. Psyco-analysis. cerpen. watak dan perwatakan. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. dialog dan latar tempat. short stories. hermeneutic. reading theatre. visitor in action. Fenomenology and Hermeneutic. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. kekuatan karya kreatif. Marxism. dan isu karya kreatif. puppet. bercerita. teachers in action. resepsi dan teori tindak balas pembaca. pascamoden. Post Colonial.

cinematography. stage performance theory. pengurusan produksi. improvisasi. basic dramatisation. sejarah dan latar belakang. implementing a screen testing. forming production management. and vocalisation. element. sinematografi dan persembahan. pemilihan pelakon. actors selection. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. performance ethics. asas alkonan dan vokal. tater dan teater kanak-kanak. teori pement san. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. theatre and children theatre. dan pembinaan skrip. This course elaborates on the definition and concept of drama. elemen. pengarahan. produksi. etika pementasana. and forms of children drama. pementasan. a performance. directoring. and presenting a performance. history and background. Buku Panduan PISMP | 178 . types.Bahagian Pendidikan Guru. production. mengadakan sesi uji a bakat. jenis dan bentuk drama kanak kanak. selection and script writing. pemilihan.

pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. testing and evaluation. unsur-unsur pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. technology in teaching and learning music in classroom. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.Bahagian Pendidikan Guru. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. teaching and learning music through movements. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. pengujian dan penilaian. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. perancangan pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. Buku Panduan PISMP | 179 . pregerakan kreatif. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. creative movement. sumber pengajaran dan pembelajaran. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. teaching and learning resources.

PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. children¶ songs and s cultural songs. lagu-lagu patriotik. patriotic songs. impromptu singing and aural. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. nyanyian semerta dan aural. muzik mini orkestra prasekolah. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Buku Panduan PISMP | 180 . lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan .Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Students will be introduced to children¶s songs.Bahagian Pendidikan Guru. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran.

basmalah. tafsir ayt hukum. isti`azah. Muhkam dan Mutasyabih. tujuan dan sifat sifat. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. Buku Panduan PISMP | 181 . dan khatam al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.Definitions. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. Hadith Qudsi. and khatam alQuran. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat aqidah.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. tafsir ayat akhlak. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. . purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. Muhkam and Mutasyabih. hukum beramal.kemukjizatan Al-Quran. tafsir ayat akhlak. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Nasikh. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. the degreel of Hadith and rules in using them. tafsir ayat aqidah. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. basmalah. pengertian. takbir. isti¶azah. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . takbir. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Nasikh and Mansukh. Mansukh. tafsir ayat hukum. its mukjizat.Bahagian Pendidikan Guru.

harakat. Each tarannum will focuses on tabaqat. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. burdah. harakat. u` Buku Panduan PISMP | 182 . The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. Sikah dan Jiharkah. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. Jin. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Jin. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. Nahawand. pelaksanaannya secara teori dan amali. wuslah and other related aspects. Sikah and Jiharkah. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. ar Rahman. The implementation is carried out both in theory and in practice. Nuh. ar-Rahman. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat.Bahagian Pendidikan Guru. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. burdah. Nahawand. Nuh. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman.

Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. multiple classroom teaching. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. methods and techniques. kemahiran membaca dan menulis. and semantics needed by an English language teacher. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. classroom management. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. Buku Panduan PISMP | 183 . sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. morphology. and introduction to lesson planning. adaptation and simplification. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. an overview of teaching approaches. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. syntax. syllabus study. morfologi. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. reading and writing. communication. general principles in the teaching of language skills. komunikasi.Bahagian Pendidikan Guru. the English sound system (phonology). The topic Language and literature is also introduced. developing classroom skills. It focuses on language acquisition and language learning. remedial and enrichment activities. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. materials selection.

Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. integration of language skills and language content. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of vocabulary. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengajaran. the teaching and assessing of reading skills. Buku Panduan PISMP | 184 . the teaching and assessing of listening and speaking skills. spelling and dictation. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur.Bahagian Pendidikan Guru. peperiksaan dan penilaian. pengajaran. testing and evaluation. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran menulis.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .Bahagian Pendidikan Guru.

function and meaning. It focuses on Tense types and aspects. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. reading and writing. speaking. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. Buku Panduan PISMP | 186 . This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Sentence types. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Subject-verb agreement. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. The topics focused are listening. bertutur. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. It also enables learners to reflect on their learning. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu.Bahagian Pendidikan Guru. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.Bahagian Pendidikan Guru. teori pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Buku Panduan PISMP | 188 .6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1. bahan kurikulum.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. pembelajaran kendiri.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.Bahagian Pendidikan Guru. 2. 2. 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. 2. Buku Panduan PISMP | 189 .2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. budaya. 4.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. psikologi dan etika profesional keguruan.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. Buku Panduan PISMP | 190 . mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial.2 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 3. 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.6 merancang. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna.Bahagian Pendidikan Guru.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4.2 mengurus masa. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan. emosi dan tekanan secara berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4. 4. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.Bahagian Pendidikan Guru. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .4 membuat muhasabah diri.

5. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5. 5. iaitu untuk: 5. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5. akauntabiliti integriti. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. Buku Panduan PISMP | 192 .Bahagian Pendidikan Guru. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 193 . Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6. 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.Bahagian Pendidikan Guru. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

poster. Ia juga termasuk a peperiksaan. tutorial. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. projek. projek. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n.´ Sepanjang kursus. Buku Panduan PISMP | 194 . Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. dan peperiksaan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. seminar. persembahan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. bengkel.

berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 195 . Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar.´ Juga. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. merefleksi dan menilai amalan. perbincangan kumpulan kecil. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman.

2. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. 8. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM.

Buku Panduan PISMP | 197 . Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. Pendidikan Seni Visual 16. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Bhg.Bahagian Pendidikan Guru. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->