Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

4. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Struktur Program. 7.Bahagian Pendidikan Guru. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 8. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 19 29 33 38 9. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. 6. 3. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. 14. 10. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian.

Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. selamat maju jaya. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Di samping itu. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Sekian. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Pengenalan. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Sinopsis Kursus. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Matriks Hasil Pembelajaran. Agihan Kursus Mengikut Semester. pela tikan tenaga pengajar. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Justeru. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .

Bahagian Pendidikan Guru. responsif. futuristik. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . relevan. holistik dan bersepadu . Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik.

iii. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian .ESD (UNESCO) y Kurikulum. iv. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia i. jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´.EIU. kemahiran. EFA. v. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. Buku Panduan PISMP | 8 . iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Aktiviti Kokurikulum. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education).

Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. c. Portfolio Pembelajaran. e. Penggunaan Unit Plan.Bahagian Pendidikan Guru. dan tugasan. latihan industri. bahan. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. internship. Menggunakan pelbagai mod. f. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . pentaksiran prestasi ( performance assessments).kerja kursus. penyelidikan tindakan. kajian kes. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). d. penilaian tugasan terarah. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. b. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit.

Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. hasil pembelaj aran. Buku Panduan PISMP | 10 . dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.

Bahagian Pendidikan Guru. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 . Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN. MATLAMAT.

vi. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal.Sebagai prasyarat. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. ii. iv. etika. Buku Panduan PISMP | 12 . iii. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. bahan kurikulum. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing.Bahagian Pendidikan Guru. sosia l. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. kemahiran. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. pentaksiran. psikologi. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. dan etika profesional keguruan. memiliki dan menampilkan nilai. budaya. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. v. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. STRUKTUR PROGRAM. Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 .

dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.Bahagian Pendidikan Guru. Setiap semester mengandungi 20 minggu .yang mencakupi teori dan amali. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. praktikum. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.

dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM).Bahagian Pendidikan Guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. dan Amalan Profesional. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. 86 (65%) 3. 1. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. kemahiran generik. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Major. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan.

manakalainternshipselama 4 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . PBSdijalankan selama 4 minggu. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). . Elektif ini tidak diagihkan kredit. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . Kementerian Pelajaran Malaysia program. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. sejumlah 24 kredit. Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah.Bahagian Pendidikan Guru.praktikum 24 minggu. dan internship. praktikum.

Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM. 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Unit Beruniform I Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 . Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

semester yang ditetapkan. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 .Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 .

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Bahagian Pendidikan Guru. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.

Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.

Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 .

Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.Bahagian Pendidikan Guru.

PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 . Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4.Bahagian Pendidikan Guru.

Buku Panduan PISMP | 31 . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Fractions. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5.

Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Buku Panduan PISMP | 32 . Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .Bahagian Pendidikan Guru.

kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1.Bahagian Pendidikan Guru.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 .

. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. Buku Panduan PISMP | 39 . penguasa ilmu yang mantap. proses akreditasi. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. mengumpul. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan penilaian kendiri. dan peperiksaan luaran. terarah kendiri. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri.Bahagian Pendidikan Guru. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. proses validasi. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. bersemuka. Satu garis . pendidik yang inovatif.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan tidak bersemuka. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

Listening and Speaking Skills. Islam Hadhari and nation . interaction among various civilisations (Malay. contemporary issues. tatabahasa. Islam in the Malay Civilisation. India dan Jepun). Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Types of Questions. isu-isu kontemporari. This course focuses on the introduction of civilisation. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. prominent figures of the Islamic civilisation. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. membaca. Cina. Sentence Types. dan kemahiran mendengar. Chinese. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. dan proses pembangunan negara. dan menulis pelbagai penulisan. Indian and Japanese). This will enable learners to become proficient language users . Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). development process. tokoh -tokoh tamadun Islam. It focuses on the English Sound System. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). jenis-jenis ayat. bertutur.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. jenis-jenis soalan. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. kemahiran mendengar dan bertut r. Reading Skills. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. It builds further on parts of speech and the language skills. Islam Hadhari. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Parts of Speech/Word Classes.Bahagian Pendidikan Guru. Tenses. Islam dalam tamadun Melayu. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. membaca. u dan menulis untuk pelbagai tujuan.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan.

and also data analysis and Interpretation.pemilihan. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. operation and computation. pembinaan. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. The topics discussed are problem solving. its relationship with teaching and learning.andwriting remedial on teaching and learning strategy.strategi pengajaran dan pembelajaran. measurement. visual arts. kesedaran ruang. operasi dan pengiraan. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. seni visual. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . and physical education and health science selection. reading and writing in musiceducation. types of reading and writing basic skills activities. pendidikan jasmani dan kesihatan.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. pengukuran. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik.Bahagian Pendidikan Guru. Focuses wil be on reading. This course describes about Language Acquisition theory. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. da juga analisis data dan interpretasi. spatial sense. reading and writing remedial basic skills.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis.

pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. movement and visual art which will enhance the teaching . Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. constitution in ethnics relations in Malaysia. ekspresi. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. pengelolaan aktiviti. agama dan hubungan etnik. konsep-konsep asas hubungan etnik. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. and the role of government and society. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. kecerdasan pelbagai. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. economy development in ethnics relatio in Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. inquiry and multiple intelligences. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. Pendedahan kepada asas Muzik. basic concepts in ethnics relations.penubuhan unit-unit kokurikulum. Malay pluralistic society. religion and ethnics relations. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. sistem fail dan surat menyurat . masyarakat pluralistik Alam Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. Buku Panduan PISMP | 43 . This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. inkuiri dan . expression. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. exposure to basic skills in music. .

training and tactical of games. management of court / field and team and organizing competition. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. marching. perlembagaan unit beruniform. and official function. filing system. games enrichment. management and administration. court and rules and regulation of games. struktur dan organisasi. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. disiplin dan kerohanian. discipline and spiritual. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. pengurusan pasukan. This course focuses on the history of uniform unit. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping.Bahagian Pendidikan Guru. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. knowing. asas pertolongan cemas. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. pengukuhan kemahiran dalam permainan . Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. pengurusan dan pentadbiran. gelanggang dan undang -undang permainan. pengenalan alatan. pengurusan ukuran balapan dan padang. mengetahui.planning and camping. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . management of meeting and budget. principles of first aid. structure and organization. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. organizing of activities and competition. sejarah dan undang -undang. asas kawad kaki. pengelolaan kejohanan. introduction on equipment. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. setup of cocurriculum unit. constitution of uniform units. Buku Panduan PISMP | 44 . latihan dan taktik permainan.

pengurusan. team management. management in measurement of track and field events. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. classification of society. Buku Panduan PISMP | 45 . This course focuses on the introduction and concept of society. history. rules and regulation.Bahagian Pendidikan Guru. management. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. development and importance. perkembangan dan kepentingan persatuan. kemahiran asas. pelaksanaan dan penilaian projek. pengkelasan persatuan. sejarah. preparation. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. berdaya maju. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. track events. field event. organizing competition. basic skills. history. berdaya tahan. dan berdaya saing. persediaan. implementation and evaluation of project.

Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. persembahan kumpulan dan refleksi. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. protocol. aktiviti di air. aktiviti kerohanian/moral. guru dan akauntabiliti profesionalisme. teacher relationship with community and honesty. khidmat pendidikan kepada komuniti. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Students are exposed to the skill of planning. effective listening. managing official ceremonies and dressing code. groupwork and reflection. kemahiran mendengar secara efektif. speaking skills. managing camps. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. jenis khidmat kemasyarakatan. tazkirah/aktiviti moral. mengendali dan menghadiri bengkel. This course is a four days camping programme. public speaking. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan.Bahagian Pendidikan Guru. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. training in groups. organising and attending workshops. interaksi dengan komuniti setempat. It focuses on putting up a camp. moral activities. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The course emphasises on the balanced teacher self development. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. aktiviti kemasyarakatan. water activities. kembara dan orienteering.pengucapan awam. latihan dalam kumpulan. table ettiquette. tertib di meja makan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. proressive and resilient. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. Malaysia cergas dan patriotik. kesantunan berbahasa. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. guru dan hubungan dengan komuniti. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. exploration and orienteering.

This course aims to upgrade continuos self professionalism. interpretasi dapatan ujian. profesional circulars.Bahagian Pendidikan Guru. conflict inventory. pengurusan sekolah. infrastructure and school curriculum infostructure. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. innovation. ciri-ciri kepimpinan. mandat. tema bengkel. interaksi profesional dengan guru cemerlang. professionasme commitment reports and reflective evaluation. Pekeliling Perkhidmatan. benchmarking. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. benchmarking visits. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. interaction with excellent teachers. khidmat pendidikan kepada komuniti. kreatif dan inovatif. moral acitivities. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. reflection. Surat Pekeliling Ikhtisas. school organisation. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. jenis khidmat kemasyarakatan. iklim sekolah. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Act 550 (1996). The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. administering post inventory test of self direct search. Akta 550 (1996 ). The focus of the course is related to workshops. finding. interpretation of test. professional. students are exposed to teachers and law mandate. Buku Panduan PISMP | 47 . workshops theme. raising the flag. service circulars. benchmark leadership characteristics. refleksi. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. inventori konflik. kembara sosial. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. lawatan b enchmarking. inovasi guru cemerlang. school climate.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. factors that influence the development of the child. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. the National Philosophy of Education. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. nature of human beings from the religious and biological perspectives. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. prinsip-prinsip asas perkembangan. basic principles of child development. the underpinning theories of child development. implications on teaching and learning.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. pelbagai teori pembelajaran. various learning theories. implikasi faktor perbezaan individu. implications of individual differences. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . This course consists of the development of Islamic. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. model model pengurusan disiplin. This course encompasses the child¶s learning environment. Western and Eastern philosophy of education. historical development of the Malaysian education system. development of children with special needs. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. motivasi. different stages of development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course encompasses the developmental process of a child.

selection. penggunaan dan penilaian media pengajaran. pemilihan. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. peranan guru biasa sebagai pembimbing. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. communications skills. application of technical skills in using various instructional media. practices and development of educational technology. production. pengurusan media dan sumber pendidikan. integration of information and communication technology in te ching and a learning. theories. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. management of educational media and resources.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. multicultural relationship skills and issues. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. teori. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. kemahiran berkomunikasi. models of discipline management. the roles of teachers in classroom management. This course discusses concepts. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. learning styles based on different multicultural aspects. matlamat. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. utilization and evaluation of educational media. penghasilan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya.

tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. needs. This course discusses the concept of a profession. Buku Panduan PISMP | 51 . teachers and ways to overcome. leadership and roles of teachers. peringkat perkembangan guru. roles of ordinary teachers as guidance teachers. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. teacher politeness. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. innovation and managing educational changes. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. stages of teacher development. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. ethics and accountability. akauntabiliti dan kesantunan guru. etika. characteristics of a teacher as a professional. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. early symptoms of emotional disturbances amongst students. types of guidance and counseling services.Bahagian Pendidikan Guru. kepemimpinan dan peranan guru. This course discusses educational issues and current challenges.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .

and language system.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan menulis). kaedah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. pemarkahan dan markat. testing development. penilaian kemahiran bahasa. teori-teori kognitif. evaluation. and writing). BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. 5P concepts.curriculum content.kaedah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.pengisian kurikulum.skills mapping. pengajaran mikro danmikro. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and implementing the micro and macro teaching.pemetaan kemahiran. affective. g rammar and language skills evaluation.concepts of teaching strategy.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. This course describes the concept and principles of testing. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah.main focus and secondary focus. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. membaca. and technique. penilaian.konsep 5P. dan teknik pengajaran.added value skills. and measurement. penulisan langkah pengajaran. dan tatabahasa. marks. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa.language skills (listening and speaking. reading. afektif. dan sistem bahasa. dan psikomotor.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . types and method of language evaluation.kemahiran bernilai tambah.approach.Bahagian Pendidikan Guru. theory of cognitive. pembinaan ujian. and psychomotor. konsep strategi. testing specifications schedule and its construction.fokus utama dan sampingan.pendekatan.the writing of teaching steps. pendekatan.micro and macro teaching. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. dan pengukuran.

This course describes the usage of internet. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept .peraturan paradigmatik.approaches. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. dan rasional. and techniques of teaching language skills. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. teaching of Malay language through video conferencing. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. selection of internet resources. laman web. animation in presentation. This course elaborates on Malay language skills. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.sifat bahasa. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties.preparation ofl language skills teaching plan. objektif. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. session. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. link model in organising resources. on -line teaching resources editing.Bahagian Pendidikan Guru.stilistik. using Malay language in internet. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar.faktor luaran. perpautan antara bahan. on-line and off-line learning. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . organisation and strategies in normal and special class preparing . usage of writing tool. methods. dan tapak pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas.constructing and using language skills teaching aids.variasi bahasa. penggunaan alatpengarangan. pemilihan bahan internet. learning homepage. model perpautan dalam penyusunan bahan.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. objective. website. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. and rational. linkage within resources. animasi dalam persembahan bahan.

pronunciation and syllables exercise. imbuhan dalam Bahasa Melayu. fonem segmental.language characteristics.pronunciation and syllables transcription. ayat inti. merangkumi susunan konstituen frasa nama. adjectives. teori pembuktian. perubahan semantic.language variation. super segmental phoneme. klausa. verbs. golongan kata. makna ayat. This course elaborates on phonetic and phonology theories. pronunciation and syllables in Malay language. simple sentences. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. ayat dasar.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. golongan kata kerja. adjectival phrase. verb phrase. ayat tunggal. It encompasses the noun phrase. types of words. ketaksaan dan kekaburan makna. complex sentences.Bahagian Pendidikan Guru. kata kerja. makna leksikal. Buku Panduan PISMP | 55 .phoneme.paradigmatic rule. dan sebutan baku. compound sentences.fonem. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. adjectives. frasa kerja. dan pembentukan kata baru.articulation and articulators. verbs. frasa sendi nama.hurufhuruf dan simbol fonetik. kata adjektif.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. and the formation of new words.external factor. frasa adjektif. fonem suprasegmental. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. jenis kata adjektif. dan proses penerbitan ayat. and prepositional phrase constituent order. bentuk perkataan bahasa Melayu .alphabert and phonetic symbols.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. Malay language word form. and functional word class. and scientific Malay language.linguistic structure. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . and sentence construct processes. dan kelas kata tugas.stylistic. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. affixes in Malay language. sentences in Malay language including phrase. ayat majmuk.linguistic developement history. clause. segmental phoneme. artikulasi dan articulator. and standard pronunciation. This course explains what syntax is. fitur makna.

prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . ideomatic meaning. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. types and proposal. sumber istilah. report/article writing.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 56 . BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. analisis data menulis laporan/artikel dan . research in school. and report/article distribution. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. meaning. data collecting strategy. education research report and procedure action research . This course elaborates on semantic feature meaning. penyebaran laporan/artikel. symbols. . and short forms. singkatan. Perkamusan. lambang. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . skema tatacara pembentukan istilah. masyarakat. sosial. peristilahan. dan ekonomi). grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. jenis dan cadangan kajian. lexical and contextual . This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. data analysis. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. dictionary skills and the translation skills. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. semantic change. strategi pengumpulan data. kaedah analisis data. dan ejaan. terminology and terminology construction schedules . the Jawi spelling system. proof theory. jenis penyelidikan di sekolah. data analysis methodology. consideration to be taken during data collection. ambiguity and vague meaning. pertimbangan semasa mengumpul data. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. This course elaborates on various research methods in education types of . Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. perkamusan dan kemahiran penterjemahan.

writing report/article. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. sastera kanak-kanak dan remaja. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . the Malay culture (from . collecting. menterjemah data. comparative literature. analising. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . learning techniques and activities. children and adolescent literature. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. printing and distributing action research findings. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. cosmology. This course elaborates on concept of culture society.ke penentuan rancangan tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. mengumpul data. external influence in Malay society Malay . mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . and interpreting data. organising action research seminar and . 5. and national culture. sastera bandingan. and economic aspects). kajian tindakan. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. social. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. menulis laporan. and primary school literary texts appreciation. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. political. menganalisis data. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s.

reading. and classification. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. and writing skills. speaking. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . membaca dan menulis. discusses every component of the language skills including concepts. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. membaca dan menulis. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya.Bahagian Pendidikan Guru. aims. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. practical methodology in writing Khat and dictation. reading. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. tujuan. kepentingan. noun. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. verb and articles along with the changing of every class of words. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. bertutur. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. describes the teaching steps for every skill elaborates . dan pengklasan b setiap kemahiran. This course discusses on the methodology of teaching listening. bertutur. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. speaking. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing. importance. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications.

teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . the rules and forms of Arabic Morphology nominal . approaches. kata terbitan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. This course also explains several approaches. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Ma¶ani and Badi¶. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna.Bahagian Pendidikan Guru. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. struktur ayat namaan dan pembentukannya. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. Emphasis on the rootwords. iaitu zaman Jahiliyah. awzan sarfi. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. kaedah. followed by its three main components which are divided into Bayan. Adding to teaching syntax techniques.

pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. Abbasy and Modern types of . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. outcome of selected anthology of several poets. hasil-hasil karya penyair. themes. Umayyad. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. prose and poetry. kombinasi penggunaan buku teks. application and management of teaching and learning.Bahagian Pendidikan Guru. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. early Islam. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. criteria¶s. kesan. combination of using text book. literature. zaman Bani Umaiyah. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. multimedia terminology in Arabic. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. orators and writers for every single period. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods.curriculum specifications. bahasa Arab berbantukan komputer. sumber puisi atau prosa tersebut . Jahily. This course discusses details syllabus contents . Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. computer axisted learning in the teaching of Artabic. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. im pacts of contemporary societies and sources of each type. tema. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. preparation of teaching and learning resources. aplikasi perisian. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. keistimewaan.

ciri-ciri pentaksiran yang baik. prinsip -prinsip asas penilaian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. mingguan an semester d mengikut format yang betul.Bahagian Pendidikan Guru. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. application of appropriate techniques. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. pengukuran. This course exposes students the terminology of. evaluation and examination of Arabic language. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. assessment. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . cara menyediakan rancangan pengajaran harian. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school.

BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. phoneme. monomer. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. monem. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. implementing the res earch. analyzing and interpreting the research data.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. asas penyelidikan pendidikan . BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . second and foreign languages communicative competency . sukukata dan kata. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. ways of acquiring the skills of planning an action research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. syllable and word. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. vowel and consonant. morfem. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. 3. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . sistem perkamusan Arab. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. and documenting the action research findings in a report or article. bahasa kedua dan bahasa asing. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.

Bahagian Pendidikan Guru. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. and idioms. Hanyu Pinyin. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. principl s and objectives of teaching Chinese e language. the theories of acquiring language skills. pelbagai pedagogi. questioning techniques. dan konsep pengajaran . This course discusses the concept. types of sentences and rhetoric. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. teori pemerolehan bahasa. penulisan rancangan mengajar refleksi. teknik soal jawab. frasa. the verbal and non-verbal communication skills. vocabulary. phrases. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . lesson planning. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). jenis -jenis ayat dan retorik. sentence structure. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. komponen ayat.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. ciri-ciri. writing reflections and understanding micro teaching concepts. dan peribahasa. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. termasuk konsep. the roles and ethics of language teachers. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. kosa kata. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language.preparng and i using teaching aids. mikro. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.

and historical development of prose.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. Texts from different types of prose are selected as basic reading . characteristics. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan .Bahagian Pendidikan Guru. This course comprises of definitions. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . Teaching-learning methods are also introduced. This course encompasses the knowledge of basic concepts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. genre and historical development of children literature. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. characteristics. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. This course covers the methodology in learning.

strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. methods. principles. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. functions. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. matlamat. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Learning theories such as constructivism. proses pelaksanaan. Selain itu. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. characteristics. This course comprises of the basic concepts. peranan. implementation.Bahagian Pendidikan Guru. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. This course will delve into the concepts. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . roles. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. h This course covers the teaching-learning methodsof reading. ciri-ciri. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran.

dipilih sebagai bacaan asas. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan.Bahagian Pendidikan Guru. various characteris tics and historical development of poems. Distinctivepoems of three different types. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action resea findings in a rch report or article. Each topic will be followed by micro teaching. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course comprises of definitions. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ci. iaitu Shi. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. preparing the table of specification and analysingtest results. are selected as basic texts. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . Shi. Ci and Sanqu. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. implementing the research. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis.e. analysing and interpreting the research data. i. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. dan Sanqu. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course covers the basic techniques in writing skills.

BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. fictions. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Distinctive texts of different short stories. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. 4. fiksyen. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. novels and dramas are selected as reading texts. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. characteristics and historical development of novel and drama. This course encompasses definitions. dan drama dipilih sebagai bacaan asas.Bahagian Pendidikan Guru.

This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. there will ng. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. keperluan sukatan. kajian fonologi bahasa Tamil. It exposes students¶ to the theory. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. sistem fonem bahasa Tamil. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. the definition of linguistics. tempat atrikulasinya. konsonan. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. aims to enhance students knowledge ofPhonology. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. definisi ilmu linguistik. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. Pendedahan juga diberi tentang teori. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . This course exposes students to various theories. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. morphology system. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. sistem morfologi. articulations. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . morphem and competence in the Tamil language.Bahagian Pendidikan Guru. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . kaedah. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori.sistem bunyi vokal. kaedah.

pelbagai genre penulisan. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . This course focuses on topics related to various functions of language and its use. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. It discusses the theory.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. Emphasis is given to inductive. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. penggunaan bahasa. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 .pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus.Bahagian Pendidikan Guru. Solliyal dan Thodariyal. aspek bacaan luas. With the exposure. Solliyal and Thodariyal. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Topics discussed include Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar.

This course focuses on the various genres relating to children. poetry in motion and folklores. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. cartoons. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids .pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. seperti sajak. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. approaches and strategies of teaching literature. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. sastera kanak -kanak. children¶s literature. In addition. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Topics include appreciating poetry. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. It discusses the importance of creative Tamil literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Besides looking at themes. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . caricatures. and activities and resources for teaching literature. puisi. kepentingan dan peranan berita.

Bahagian Pendidikan Guru. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. prosedur pentadbiran peperiksaan. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. analyzing items. authors and themes and analysis of epics. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. µAniyiyal¶. developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . Topics discussed include the history of classical poems. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . constructing the JSU. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. aniyiyal dan yaappiyal. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. tersirat dalam puisi klasik. mengapresiasi keunikannya. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan .

PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. In addition. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. the authors and themes. 5.analysing and interpreting the research data. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. implementing the research. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

ethnics. economic and socio cultural of development. kaum. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. zaman selepas kemerdekaan. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. Kepelbagaian budaya. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. multi-disciplinary in Social Studies. and the national education policy amendment in historical development of the nation. thematic strands approaches in Social Studies. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. dan sosio budaya masa kini. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. kawalan sosial.Bahagian Pendidikan Guru. pre independent era. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. post independent era. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. Multi cultures. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan penyatuan masyarakat. ekonomi. and the concept of unification in the society. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. social control. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. This course provides introduction to Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. zaman sebelum kemerdekaan.

bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. the nation. sovereignity. kedaulatan. doctrine of power. . dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. power. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. Students are also required to carry out practical activities for this course. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. kuasa dan autoriti. t Through project work. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. politics.Bahagian Pendidikan Guru. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. human interaction with nature. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. kewujudan negara. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. and education for sustainable strategis in Social Studies. politik. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. and politics and government in Islamic perspectives. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . differentiate political science. doktrin pengasingan kuasa. education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. interaksi antara sistem fizikal interaksi . and authority. comparison different types of government.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 6. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

skel-nada major. compound and irregular time. triad. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. In this course. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. major. meters and note values. Topics given focus here are meters in simple. peraturan pengharmonian. klef alto dan tenor. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. triads. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. minor and chromatic scales and compound intervals. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . tidak lazim. rules of harmony.Bahagian Pendidikan Guru. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. kaden dan irama. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. kord. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. pembahagian masa tak sekata. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. In the sight si nging section. pembentukkan kaden. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. alto and tenor clefs. arpegio dan kord. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. melodi. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. meter dan nilai not. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. irregular time division. irregular meter. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. This course also focuses on sight singing. It consists of listening to intervals. melodies. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. chords and cadences. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf.

Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. faktor-faktor sosiologi. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . sociological and psychological factors that affect music education. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. philosophical implications. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. matlamat. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. g progression and chord progession in fifths. fungsi muzik dalam pendidikan. aims and the functions of music in education. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.kord pengaplikasian teori. psikologi. In addition. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. students use melodic decoration in their music composition. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. arpegio.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. arpeggio and chord playing. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. importance of music. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I.

petikan dan cara µstrumming¶. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. teknik pengendalian alat iringan.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . This course caters to students without knowledge in guitar playing. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. Memperkenalkan kord. playing with different rhythm. bacaan not. bermain gitar sambil menyanyi. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. preparation and arrangement of percussion scores. playing the guitar while singing. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. Students also develop listening skills through aural guitar playing. g. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya.a variety of singing repertoire including two part singin singing. plucking and strumming style. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. dan konsep muzikal. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. MZP3108V Alat Muzik Utama . MZP3108G Alat Muzik Utama . bermain pelbagai rentak. teknik bermain rekoder soprano. aural practices. chords and musical concepts. playing a wider repertoire. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices.lagu lapisan. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. latihan aural. Focus is on posture. reading of notes.Bahagian Pendidikan Guru. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.

irama. It involves aural studies in intervals. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chord. kaden. alberti bass. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. mel dy improvisation. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. triads. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. kord. latihan dalam permainan iringan kord blok. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. melodies. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. o broken chords.Bahagian Pendidikan Guru. play block chords. sing melodies in keys changes from major to minor. triad. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. melodi. broken chord. bes alberti. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . cadence and rhythm. chords. mengimprovisasikan melodi di kibod. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah.

progressing to level two in piano playing techniques. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. artikulasi.Bahagian Pendidikan Guru. aural. petikan dan cara µstrumming¶. kemahiran membuat persembahan. to reinforcement. dynamics and performance preparation. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. pelbagai rentak dan kod. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. dinamik. Emphasis is on style development. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. sight playing and a variety in repertoire. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. In addidtion. singing folk songs. plucking. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. This course is a continuity. latihan aural. articulation.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. rhythm. bacaan not. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. rentak. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah.In the teaching and learning of music in the class room. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. strumming style with different rhythm and chords. permainan alat muzik. MZP3112V Alat Muzik Utama . nyanyian lagu. MZP3112G Alat Muzik Utama .

This course is a continuity from course vocal 1. planning and writing the year plan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. Students¶ present their respective music composition present during this course. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus.Bahagian Pendidikan Guru. This course exposes students to the compositional devices in music education. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. This course discusses the primary school music curriculum. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. ciptaan ensembel rekoder . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. primarily onthe KBSR music education syllabus. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. It comprises of preparing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik.

Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. articulation. dinamik. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. rhythm. MZP3115V Alat Muzik Utama . MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 .Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Style. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. dynamics and complex skills are developed as the course advances. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. articulation. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. Zapin dan walking . sight playing and a variety in repertoire. MZP3115G Alat Muzik Utama .Bahagian Pendidikan Guru.permainan piano dalam rentak Inang. dynamics and complex skills are developed as the course advances. rentak. rhythm. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. artikulasi. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. rentak. Students are guided in these 3 components throughout the course. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. dinamik. artikulasi. Zapin and walking bass rhythms. Style. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail.

This course focuses on macro teaching sessions. On this higher level. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. bengkel. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. sight playing and a variety in repertoire. score analisis. ³Popular social´ ensemble music. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. planning of macro teaching sessions. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. Muzik Ensembel Sosial Popular. langkah-langkah pengajaran makro. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. workshops and practical experiences.Bahagian Pendidikan Guru. piano playing techniques. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . Music in the form of dance. perancangan sesi pengajaran makro. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji. Muzik Ensembel Lain. amalan refleksi . analisis skor.music genres materials are selected from traditional classic music. dan pengalaman praktikal salah satu genre. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. MZP3118G Alat Muzik Utama . This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. students are exposed to different music genres through listening activity. video watching or live performances.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. practice to reflect and write on the work carried out. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. choral vocal music and solo instrumental music. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon.genre. Muzik Bentuk Tarian Utama. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia.

his course focuses on students¶ T participation in three components i. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. MZP3118V Alat Muzik Utama . The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. This course focuses on vocal diction techniques. memimpin. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. instrumental ensemble. In this course also. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player.Bahagian Pendidikan Guru. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan.e. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 .ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. teknik persembahan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. Students are introduced to self access and group learning approach. lawatan ke program konsert/persembahan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. conducting and attending program concerts/performance. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

discussions are held to analyse aspects of music genre. Klasik. romantik.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Japan. Abad ke 20 dan Jazz. MZP3121G Alat Muzik Utama . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. romantic and the 20th century eras with different music genres.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Baroque. klasik. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . genre. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. India. India. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. Barok. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. Jepun. Romantic.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. tempo and phrasing and singing in various rhythm. styles and composers music scores from Renaissance. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . classic.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Classical. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. Thailand and Africa. genre and compositional styles. ekspresi dalam pelbagai dinamik. karya dan stail dengan lebih mendalam.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. 20th century and Jazz eras. Romantik.

and documenting the action research findings in a report or article. MUSIC ACE. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. analysing and i interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 7. the role of technology and music software in the production of music composition. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. mplementing the research. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian.Bahagian Pendidikan Guru. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. developmental stages of children¶s art. principles of design and compositions in art works of various cultures. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. kreativiti. konsep kraf. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. China. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. aesthetics. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. distinguished educationist and researchers in children¶s art. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. India. This course covers the developmental stages of children visual expressions. children¶s creativity and ima ginations. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. estetika dan ekspresi visual. Emphasis will be on the aspects of observation. Jepun dan Barat. stimulus and factors that affect children¶s art. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. exploration and appreciation of art works. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. creativity. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. and visual expression. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. This course covers the concepts. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. art of various cultures. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu.

PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. lesson planning. the importance of curriculum development. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. subject matter. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . Membuat Corak dan Rekaan. the roles of the PSV teachers. konsep 5P. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. huraian sukatan pelajaran. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. peranan guru PSV.Bahagian Pendidikan Guru. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. persediaan mengajar. content and themes in producing art works for the four areas. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Penekanan diberikan kepada matlamat. that is: Drawing and Picture Making. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. management of outdoors and indoors activities. the 5P concept. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. Pattern-Making and Designing. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. resource and teaching aid management. kepentingan perkembangan kurikulum. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. objektif kurikulum. bahan. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. specifications of the syllabus.

teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.Bahagian Pendidikan Guru. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. sumber pengajaran dan pembelajaran. introduction to tradisional crafts. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. strategy. mengenal kraf tradisional. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. This course covers the approach.Membentuk dan Membuat Binaan. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. strategi. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . teaching and learning resources. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing.

. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. presenting and exhibiting multimedia art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. oriental art. seni oriental. evaluation of art works and evaluation of portfolios. kaedah pentaksiran PSV. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. Practical aktivities cover the use of multimedia. western art. bentuk pentaksiran PSV. oriental art. jenis -jenis pentaksiran. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . membuat persembahan dan pameran karya multimedia. peraturan memberi markah. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. aims of assessment in VAE. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the introduction to the art history in western art.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. application of ICT in teaching and learning PSV. seni oriental. marking schemes. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. apresiasi karya seni barat. tujuan pentaksiran PSV. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. types of assessments. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. methods and forms of assessment. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art.

This course covers the management and organisation of arts projects. pelbagai fungsi lukisan. This course covers the types of drawings . alat dan bahan. teknik menghasilkan lukisan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. melaksanakan projek seni. management and organisational process of art projects. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. implementing the research. making feedback reports and taking further actions. planning art pr ojects. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. drawing techniques. analyzing and interpreting the research data. considerations and perceptions in drawings. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. various functions of drawings from various genres and culture. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. and documenting the action research findings in a report or article. approaches and methods. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pendekatan dan kaedah melukis. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing art projects. merancang projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . tools and materials.

This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 8.

the new and old curriculum comparison analysis. approach. It also discusses the strategy. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. and the implementation of ³j-QAF´ program. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. pendekatan. the usage of text books and Teachers Guide Book. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. application µtajwid¶ rules in reciting. memorizing and interpreting of the Quran verses. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. lesson planning and teaching -learning of al Quran. This course focuses on introduction to Al Quran education. Kursus ini juga membincangkanstrategi. This course discussed the Islamic education development. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . The course focuses on strategy. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education.

It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. lesson plans and . o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. teaching practical.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. lesson plansand teaching practical. lesson plans . PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru. penyediaan rancangan. and teaching practical.

kajian teks jawi klasik. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. . building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . kemahiran asas. macro teaching concepts.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. . planning and practical. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. dan moden. It also discusses the teaching strategies. perancangan dan amali. according to the Islamic education syllabus for primary schools.Bahagian Pendidikan Guru. lesson plans . The course emphasizes on topic selecting. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. The course focuses on the content analysis on µJawi¶. penyediaan rancangan. pendedahan secara amali penulisan khat. basic skills.

dan Penilaian PAFA. their main topic of discussions.a. perkara -perkara yang membatalkan iman. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. and PAFA assessment. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. It also discuss topics related to item building.. and Islamic Education Managements in Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. tables of specification. The course focuses on concepts. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka.¶s special traits.w. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. kehidupan. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. measurement. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item.w. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. bentuk dan bidang penilaian. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. and other related issues. The course focuses on the ³dakwah´.a. assessment and evaluation in Islamic education. pengukuran. the impact of faith in life . types and field of testing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. Islamic educators.

PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh.Bahagian Pendidikan Guru. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. The course focuses on Usul Fiqh studies. implementing the research. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. methodology in fiqh. animal slaughtering. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. sembelihan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Islamic economy and management of properties in Islam. 9. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.

PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. model Bunker and Thorpe 1982.Bahagian Pendidikan Guru. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. motorrelated physical fitness componen.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. jadual latihan kecergasan fizikal. training methodology for physical fitness. kemahiran acara balapan. kemahiran acara padang. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. the component of health related fitness. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. the acquiring of skills in the track and field event. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. teaching and learning of bacis movement. training principles of physical fitness. This course includes concepts and definition of total fitness. permainan kanakkanak. pengurusan. children¶s games and techniques. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. The to pics are basic movement concept. periodisation of training and effects of training on physical fitness. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. This course stress on rules and regulations. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. training schedule of physical fitness. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. physical fitness and the importance of physical fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal.

koordinasi. individual differences and capabilities. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi.Bahagian Pendidikan Guru. pembelajar an motor. tisu adipos dan komposisi badan. penilaian. feedback. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. This course includes the definition and concept of growth. functional development. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. This course to expose students to various swimming skilss. maturation and physical performance. pertumbuhan somatik. kematangan. attention¶ dan prestasi. motor learning. somatic growth. kematangan dan pembelajaran motor. pemprosesan maklumat. adipose tissue and body composition. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. perbezaan individu. kematangan dan prestasi fizikal. human information processing. evaluation. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. retention and transfer of learning. motor control. coordination. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. struktur dan orag anisasi persatuan. structure and the organisation of society. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. swimming safety. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . officiating and oragnising and mangement of swimming competition. maklumbalas. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. µ kawalan motor. kanak-kanak. aktiviti fizikal dan sukan. basic teaching and learning methodology of swimming. maturation and factors that influence growth. keselamatan renang. attention and performance. asas terjunan. maturation and motor learning.

perancangan. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the .sistem respirasi.sistem limfatik dan imuniti.chemical level. aims.lymphatic system and immunity. pengelolaan. administrating and organizing. pengurusan.sistem rangka. .blood.sistem endokrina. konsep. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. This course covers the philosophies. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa. Heart.sistem otot. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya .endocrine system. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. objectives. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.muscular system. Integumentary system. history and literatures of outdoor education. rekreasi dan kesenggangan.respiratory system. keselamatan murid-murid. pengelolaan dan pentadbiran.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. cellular level and tissue level of organisation. administrating and safety aspect of various activties are emphasize.skeletal system. aspects of managing.sistem penghadaman. managing. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan.saluran dan peredaran darah. selular dan tisu organisma. recreation and leisure.jantung. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.sistem saraf.digestive system. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . . Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. concepts. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia.nutrition and metabolism as well as urinary system. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.darah.sistem integumentari. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 .blood vessels and circulation. planning.Bahagian Pendidikan Guru.nervous system.

This course includes the history and development of physical education in Malaysia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.pengurusan. criteria in choosing physical education acitivities. administrating and organizing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.kepentingan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan .the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.Bahagian Pendidikan Guru.pengelolaan. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . penganalisisan perlakuan. the interpretation of curriculum. analyzing performance. penganalisisan perlakuan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. pengurusan. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. sukatan dan tafsirannya. . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. the importance of physical education.analyzingperformance. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. The aspects of managing. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. the aspects of managing.

PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. Emphasis given to the concepts of physical education. program pembangunan sukan. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing.aspek pengelolaan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. sports development programme. the interpretation of curriculum. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. This course discusses the management and administration of physical education and sport. values and ethics in sport.Bahagian Pendidikan Guru.the aspects of managing. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . nilai dan etika dalam sukan. pengurusan permainan tradisional. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pengurusan. isu-isu dalam sukan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. laws and administration of sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. managing tradisional games. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. managing physical education and sport. administration of national and international sport agency. analy zing performance. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. issues in sport. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. penganalisisan perlakuan.

physical education and sports. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. Students will be exposed to different types of research in health. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.Bahagian Pendidikan Guru. pembinaan ujian. pemilihan jenis -jenis ujian. and documenting the e action research findings in a report or article. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. selecting test. This course includes the concept of test. implementing the research. measurement and evaluation in physical education and sports. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. analysis and interpretation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. analysing and interpreting th research data. The course helps student to develop different type of tests. pendidikan jasmani dan sukan. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan.

mengangkat dan membawa pesakit. goal. sports and economy. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. epala dan k mata. sports personality. basic principles of first aid. sukan dan kanak kanak. prinsip menguruskan kecederaan patah. This course discusses the basic concept of sports injury. pengsan. sukan. skin injury. pressure and anxiety in sports. sports and media. kecederaan bahagian tangan. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. airways and cardiopulmonary resuscitation. exposure to extreme heat. personaliti. prevention of injury in sports. teori sosial dalam sukan. legs. body. deviasi dalam sukan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. arousal. approach in treatment of injury. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. This course includes sports psychology and sports s ciology. lifting and carrying of patient. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. open wound. the definition of sports sociology. peneguhan. injury to the hand. motivation. motivasi. sociology theories in sports. asthma and heart attack. prinsip asas pertolongan cemas. pencegahan kecederaan dalam sukan. sukan dan media. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. feedback. head and eyes.Bahagian Pendidikan Guru. child psychology development via sports. sukan dan ekonomi. deviation and aggression in sports. kaki. sports and children. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . soft tissue injury. definisi sosiologi sukan. maklumbalas. pendarahan terbuka. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. sports medicine and coaches of sports. socialization in sports. badan. kecederaan tisu lembut. sports. perubatan sukan dan jurulatih sukan. kebangkitan. principles in managing fracture. kecederaan kulit. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. reinforcement. asma dan serangan jantung. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. penetapanmatlamat. burnout and overtrainin g in sports. pendekatan rawatan kecederaan. sports history. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. terdedah kepada haba yang melampau. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. faint. keganasan dalam sukan.

Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of carrying out an action research in a school. 10. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

rational. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. In the process.Bahagian Pendidikan Guru. In addition. The use of ICT e. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. symmetries and transformations. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. In addition. there is a further exploration into natural. Pelajar juga didedahkan kepada makna. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. It discusses concepts in plane geometry tessellations. irrational and real numbers. simetri dan transformasi. teselasi. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic.g. Students will also discover patterns in art and design. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Selain itu.

MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course.Bahagian Pendidikan Guru. rangkaian. networks. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Dalam kursus ini. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. algoritma. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. linear programming. types of searches. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. heuristic algorithms and methods of sorting. graf. graphs. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. algorithms. teaching and learning aids. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Chi-Square test. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. technology in Mathematics. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. Mathematics facilities and management of resources. critical path analysis. It provides information about introduction to decision Mathematics. jenis-jenis carian. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . ujian ChiSquare. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. analisa laluan kritikal. Students will be introduced to printed materials. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. teknologi dalam Matematik. pemprograman linear.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Selain itu. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. basic understanding of limits and limit theorem. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics.Bahagian Pendidikan Guru. Discussions cover topics related to teaching of numbers. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. pecahan. Pecahan. In addition. MTE3109 Teaching of Numbers. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. At this point. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. Farctions. fungsi dan graf. derivatives and integrals. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. and patterns and relationships. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. using relevantMathematical ideas. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. . kefahaman asas mengenai had dan teorem had. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. applicationsand useof technology . mikro dan makro. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . fractions.

Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. The idea is extended to using Elimination. Substitution. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. penggunaan teknologi. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. In addition. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. effective planning and teaching the use of technology. pengukuran dan pengendalian data. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment.Bahagian Pendidikan Guru. students will learn the key concepts in geometry. pelajar akan belajar konsep utama geometri. mathematical difficulties and diagnostic test. mikro dan makro. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. measurement and data handling. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. Penggantian. macro teaching sessions. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. MTE3111 Teaching of Geometry. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. perancangan pengajaran efektif. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . Selain itu. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. micro and . Dalam kursus ini. The topics discussed are testing and evaluation. aljabar matriks dan ruang vektor. matrix algebra and vector space.

MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. kod dan kriptografi. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and documenting the action research findings in a report or article. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. use of mathematical modeling in biology and ecology. Its contents cover mathematics in every day life. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. codes and cryptography. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. kod klasik dan nombor rahsia. and some key mathematical ideas related to calculus. implementing the research. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. 11.Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. classical codes and ciphers. analysing and interpreting the research data. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

growth. teori pembelajaran Bruner. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. Shiffrin dan Baddeley. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. cellular respiration in plants and animals. Behaviourist learning theory. cara kanak-kanak mempelajari sains. the constructivist approaches. teori pembelajaran Ausubel. memahami idea kanak-kanak dalam sains. Shiffrin and Baddeley¶s. plant excretion. plant reproduction. Gagne¶s learning theory. respirasi haiwan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. animal excretion. struktur sel dan fungsi. animal respiration. cell structure and function. plant nutrition. animal nutrition. food and wellbeing. pendekatan konstruktivisme. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. perkumuhan tumbuhan. teori pembelajaran Gagne. Bruner¶s learning theory. the nature of science and how children learn science. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. respirasi tumbuhan. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. plant respiration. pembiakan tumbuhan. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . understanding children¶s ideas in science. pembiakan haiwan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. information-processing theory-Atkins. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. makanan dan kesihatan. understanding children¶s development. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. teori pembelajaran tingkahla ku. animal reproduction. perkembangan kanak kanak.Bahagian Pendidikan Guru. perkumuhan haiwan. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . teori pemprosesan maklumat Atkin. what do children need to help them learn through constructivism. how children learn science. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. tumbesaran. It explores the nature of science. Ausubel¶s learning theory. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. nutrisi haiwan. nutrisi tumbuh an. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. It explores the nature of life.

bahan bakar. litar elektrik dalam rumah. rubber. thermometry and thermometers. aromatic compounds. alkohol. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. eter dan ammina. fizik muzik. generation and transmission of electricity. getah. teaching and learning strategies for primary science. It discusses issues in science education. synthetic polymers and plastics. cecair. penjanaan dan transmisi elektrik. carboxylic acids. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. work and machines. forces in fluids. use of electronics and semi-conductors. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. applying Newton¶s laws in everyday life. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. the physics of music. sebatian beraroma. polimer semulajadi dan kertas. ethers and amines. composite materials. kerja dan mesi daya dalam n. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . ester dan amid. alcohol. asid karboksilik. planetary and satellite motion. bijih dan galian.Bahagian Pendidikan Guru. sulphuric acid and nitric acid. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. soaps and detergents. gerakan. aloi. asid sulfur dan asid nitrik. kurikulum sains sekolah rendah aras II. esters and amides. menggunakan cahaya. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. motion. gerakan planet dan satelit. teaching science for all children and science for exceptional children. using light. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. natural polymers and paper. aldehid dan keton. electrical circuits in the house. bahan komposit. termometeri dan termometer. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. ores and minerals. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. It discusses physics and measurement in everyday life. kegunaan elektronik dan semi konduktor. fuel. electricity and magnetism at work. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. peru sahaan penyediaan ammonia. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. Malaysian primary science curriculum I. polimer tiruan dan plastik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. industrial preparation of ammonia. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. aldehydes and ketones. sabun dan detergen. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. alloys. Malaysian primary science curriculum II.

SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . the basic science process skills and integrated science process skills. learning outcomes. memperolehi kemahiran manipulatif. acquiring manipulative skills. planning a daily lesson plan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. It discusses primary science teaching. in -situ conservation. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. It explores about ecosystem. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. rancangan mengajar harian. kepelbagaian haiwan. faedah ekosistem. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. kepelbagaian genetik II. Ia meneroka tentang ekosistem. daily lesson plan. kepelbagaian genetik I. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. It explains about lesson planning. understanding population trends. biodiversity. microteaching skills and macro teaching. genetic diversity II. pemuliharaan ex situ. ex-situ conservation. pemuliharaan in situ. threats to biodiversity. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. writing lesson plans. kepelbagaian tumbuhan. plant diversity. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. hasil-hasil pembelajaran. menulis r ncangan pelajaran. animal diversity.Bahagian Pendidikan Guru. pemahaman tentang trenda populasi. ecosystem services. kepelbagaian biologi. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. acoustic ecology and biodiversity collection submission. ancama terhadap n kepelbagaian. objektif pembelajaran. genetic diversity I. learning objectives. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. merancang rancangan pelajaran harian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik.

celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. the first law of thermodynamics. interpreting test score and forms of examination. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. administration of test. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. assessment tools. types of assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. Ia meneroka tentang tenaga. origins and its major systems and space: the solar system.Bahagian Pendidikan Guru. angkasa lepas. It discusses definition of terms. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. test design and construction. It explores about energy. thermochemistry. marking and moderation of test scripts. purpose of assessment. elektrokimia dan . Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. alatalat pentaksiran. matlamat pentaksiran. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. bentuk -bentuk pentaksiran. analysis of test score. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. rekabentuk dan pembinaan ujian. termokimia. scoring of assessment. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. outer space. nuklear kimia. analisis skor ujian. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. electrochemistry and nuclear chemistry. hukum pertama termodinamik. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 .It discusses earth: structure. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. penskoran pentaksiran. pentadbiran ujian. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. areas of assessment in primary school science.

teknologi dan masyarakat. It discusses issues relating to science. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. pembaharuan dan penciptaan. Technology and Society (Sains. project -based learning for endurance of resources. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. analysing and interpreting the research data. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. innovation and inventions. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. project based learning for additives in food. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. project-based learning for energy in the biosphere. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. technology and society. project -based learning design. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. safe handling of scientific materials handling of chemicals. rules and safety in the laboratory. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. peraturan dan keselamatan dalam makmal. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. teknik-teknik asas makmal. basic laboratory techniques. technology and society. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. project-based learning for pollution and its effect on human health. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. projectbased learning for conservation. It will discuss about management of science laboratory. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. science teaching and learning resources. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. teknologi dan masyarakat. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. SCE3114 Science. preservation of biological specimens. pengawetan spesimen b iologi.

12. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. falsafah. accessories. element and assesment will also be focused. finishing.Bahagian Pendidikan Guru. e adership characteristics. This course will expose the student to the development of technology and material production. masa depan RBT. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). career path and future of design and technology . In relation to that. interior and exterior decoration will also be emphasized. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. process of the l planning and evaluationin RBT. kemasan. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. pengenalan kepada sistem PTV. the introduction to the TVE system.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. resources including the use of ICT. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Knowledge of materials. ciri-ciri kepimpinan. meta. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula.

dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. penanaman. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . implementation. teaching method and techniques skills of questioning techniques. penanaman sayursayuran secara hidroponik. plant care. management innovation. and macro and micro teaching. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. selection and preparation of field for vegetable planting. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. evaluation.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. y. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. handling of products. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.planning. planting. Focusses will be on teaching and learning approaches. kaedah teknik pengajaran. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. strategies. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. the materials for teaching aids with IC. planting. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject.Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan bahan . theory and model of curiculum development. dokumentasi dan penyimpanan rekod. goals and . This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. kemahiran . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. strategi. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. penilaian. curriculum development in Malaysia. perancangan. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. care of ornamental crops and landscape . documentation and record keeping. pelaksanaan. planting vegetable hydroponicall propagation. the skills of . kurikulum sekolah. dan teknik menyoal. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . designing. reka bentuk.school syllabus.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

reka bentuk industri.Bahagian Pendidikan Guru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. processes and planning. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. product architecture. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course emphasize on product development and principle. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. industrial design and design for manufacturing. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The integration of project base assessment will be emphasized.

model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. health practice and safety. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. persekitaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Children¶s Right. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. the history of childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. penjagaan kesihatan kanak-kanak. teaching and learning techniques and techniques at presechools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. PRA3103 Perkembangan Fizikal. aproaches in curriculum. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pendekatandalam kurikulum. growth and child development. food and diets.Bahagian Pendidikan Guru. the affective factors in the implimentation of curriculum. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Act 308 and Act 550. pengelolaan aktiviti prasekolah. eating ettiquette. This course covers the introduction to early childhood education. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . the National Preschool Curriculum. also the transition process from home to nursery /preschools.

This course includes theory and the basics of children¶s language learning. sosiodrama. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. perancangan program sains. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . seni bonekadan sastera kanak -kanak. merancang aktiviti. assessment in childhood education. factors of language development. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. factors that encourages and hinders creativity. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. muzik dan pergerakan. processes of creativity a teaching approaches. pembelajaran sains diprasekolah. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. pembelajaran Matematik di prasekolah. This course covers the theories of children¶s creativity.Bahagian Pendidikan Guru. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. the methods in teaching and learning language at preschool.

identification of Islamic education and moral curriculum. the classification of special needs children. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.Bahagian Pendidikan Guru. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. strategi dan . membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. teori perkembangan moral. pengurusan dan aktiviti. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. to develop confidence to face challenges in everyday life. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. development of sosial skills and prosocial behaviors.dan perbezaan individu. characteristics. pelaksanaan nilai-nilai. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . understanding and managing children¶s emotions. Focusses will be on the reason due to the disability. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . the management and activities. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. theories on moral development. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . management of curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak.

and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. This course covers the theories and perspecttive. objektif. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. build and manage preschool education centres the planning of . pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat. nilai dan budaya. values and customs.melaksanakan perekodan. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . aims. family relationship. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. behaviors and children¶s dicipline. improving family excellence. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. hubungan keluarga. komuniti dan institusi pendidikan. penyimpanan. kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak .community. penganalisisan. kanak. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. build and manage preschool education centre the planning of s. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.

This course is dealing with conducting action research in school. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. management of health. pengurusan kesihatan. perwatakan. presenting research findings in seminar.Bahagian Pendidikan Guru. organizing action research seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. implementing the research. analysing and interpreting the research data. documenting and publishing research papers. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. kecekapan hubungan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. 14. keselamatan dan pemakanan. efficient relationship.safety and diet. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . preschool teachers and issues related to it. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article.

This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. tingkah laku bermasalah. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. assessment and intervention are also covered. programs provided and issues arises in educating these children. and behaviour modification program among special needs students. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. pendekatan. problematics behaviour. prinsip. konsep. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. strategies of behaviour modification and issue concerned. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. causes. concept. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi.Bahagian Pendidikan Guru. pronciples. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. ciri-ciri. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . punca masalah. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu .

kemahiran membaca. speaking. strategies to overcome the problems. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. pengajaran tatabahasa asas. This course discusses the definition of language. perancangan . theeory of language. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. strategi untuk menangani masalah tersebut. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. membaca dan menulis. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . . language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. reading. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan.Bahagian Pendidikan Guru. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. problemsin acquiring listening. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. reading and writing skills. bertutur. The course includes understanding language. instrument. teaching basic grammar.

dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. teaching aids. pembinaan bahan bantu belajar. occupational therapy. music and singing therapy. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. kemahiran memelihara haiwan. penilaian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. sewing. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . kemahiran memasak. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. terapi pertuturan. kemahiran jahitan. Ia merangkumi konsep asas Matematik. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. speech therapy. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. terapi pergerakan kreatif. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. self-protect. gardening. home living. permasalahan penguasaan Matematik. cookery. expression art therapy. ethics and classroom management. hydro therapy. terapi hidro. kemahiran berkebun. matematik berfungsi. terapi muzik dan nyanyian. functional Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. keselamatan diri. terapi seni visual. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. This course discusses the importance of physistherapy. art therapy. It covers basic concepts of Mathematics. pengurusan rumah tangga. rearing pet. kajian sukatan pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. terapi cara kerja.Bahagian Pendidikan Guru. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. problems of learning Mathematics.

principles and ethics of social works. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. special classroom management. teaching sciece process. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. pengasingan. procedures. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN).masalah pengajaran Sains.Bahagian Pendidikan Guru. students multiple competencies. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . langkah-langkah. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. penubuhan. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. goals. isu pelabelan. dan integrasi. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. pengurusan kelas khas. effectiveness of teaching and learning. physical aspects of the classroom. teachers profesionalism. setting up administration. assessment. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. strategies to overcome teh problems. keprofesionalisme guru. multidisciplinary services offered at the CBR. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. matlamat. labeling segregation and integration. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). pentaksiran. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). penempatan pelajar. khidmat pelbagai disiplin di PDK. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. prinsip dan etika kerja sosial. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . pentadbiran. prasarana kelas khas. parents and community involvement. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti.

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. impl menting the research. The role of teachers and administrative. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. struktur organisasi di peringkat kementerian. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. peruntukan kewangan. placement procedures for children with special needs.peranan guru dan i pentadbir. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. the State Education Department and the school. b dget u allocation. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . This course covers the implemetation o fspecial education programs. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. analysing and e interpreting the research data. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. and support services as well as evaluation of Special Education programs. and documenting the action research findings in a report or article. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program .

different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. rakan . PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 . This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects.the factors which can affect the development of language and communication . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran.roles of the family. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children . sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs.Bahagian Pendidikan Guru.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. bahasa dan komunikasi. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa.

identify the strengths and weaknesses of their pupils . This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. the education of the hearing-impaired. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. sasaran. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school.membina pelbagai jenis instrument. khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . kelebihan dan kekurangannya. ciri ciri. gathering relevant information.Bahagian Pendidikan Guru. kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . . dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. use various assessment tools. Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis .and teaching objectives.

dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu.Bahagian Pendidikan Guru. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. teaching and learning language sessions. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. Methods used in the assessment of language. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. dan latihan . This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. dan aplikasi KTBM. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . This course provides students with a knowledge of the various issues.

This course focuses on how to choose. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . people from various disciplines. of assessing hearing loss. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. developing. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . the process of normal hearing. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. sistem amplifikasipendengaran. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . the importance of having a good acoustic environ ment. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. proses pendengaran. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the use of amplification in the classroom. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. amplification systems currently in use for the hearingimpaired.Bahagian Pendidikan Guru. planning. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . kepentingan menyediakan persekitaran akustik . kemahiran dalam memilih. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. This course covers topics like the anatomy of the ear. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. membina. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed.

struktur organisasi di peringkat Kementerian.Bahagian Pendidikan Guru. Focus will be given to the ways of planning. jenis program.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. organizing action research seminar. types of programmes. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. analysing and i interpreting the research data. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . documenting and publishing research papers. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course is dealing with conducting action research in school. peruntukan kewangan. state and school levels. . prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. o peranan guru. mplementing the research. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan .kaedah merancang. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. isu-isu. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. 16. financial allocation. khidmat sokongan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. support services. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. presenting research findings in seminar. and documenting the action research findings in a report or article.

PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. affective. visual skills training for children with low vision. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. and psychosocial development. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . afektif dan psikosial. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . . Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive.Bahagian Pendidikan Guru.

membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . pengurusan . PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . management o f the kitchen and house. pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. Students are taught cooking skills. This course covers important concepts in field of Living Skills. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . dapur dan rumah. indoor and outdoor sessions. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . various instruments in a variety of important areas. This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . hands-on. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan .Bahagian Pendidikan Guru. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . Recreation and Adaptive Physical Education. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . di dalam dan di luar bangunan.

menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . and produce English Braille using the computer. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. menyediakan bahan bantu . . micro and macro teaching. . prepare teaching aids. This course covers skills to produce. This course covers skills to produce. mengajar. read and transcribe the Mathematics Braille Code. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. multiple handicaps. PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . This course covers the planning. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum.tahap Matematik. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . and hands-on experience and to reinforce learning.Bahagian Pendidikan Guru. read and transcribe the English Braille Code. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. makro.

kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . isu-isu. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Issues. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. This course covers the development of education in the field of visual impairment. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed.cooperation government and non government agencies. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. implementing the research. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. perundangan. analysing and interpreting the research data.Bahagian Pendidikan Guru. in Malaysia and other countries. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . the implementation of community projects by these centres.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. trends. trenda. and documenting the action research findings in a report or article. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti.

Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Buku Panduan PISMP | 145 . as well as the evaluation of Special Education programs. the decision-making process. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. Students are exposed to the role of Special Education teachers. proses pembuatan keputusan.Bahagian Pendidikan Guru. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. pengurusan sumber. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. presenting research findings in seminar. This course is dealing with conducting action research in sc hool. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. documenting and publishing research paper. organizing action research seminar. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. management of resources and finances.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .

pola tingkah laku murid. analysis of documents. reflections. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. pengurusan bilik darjah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. strategies. school and classroom management. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. It also gives students the knowledge and experience through observations. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. interaction with the school community. pengurusan sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. bahan sumber pengajaran pembelajaran. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. school facilities and the implementation of the school curriculum. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. interaction with the school community. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. reflections. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. strategi dan aktiviti. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. about pupil¶s behavio ur. penelitian dokumen. activities. Melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents.

reflections. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. BBM. Through observations. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. preparing teaching aids and classroom management.Bahagian Pendidikan Guru. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. skills and teacher values in a guided and real life situation. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Melalui pemerhatian. penelitian dokumen. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. analysis of documents. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. activities. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. and resources with the lesson plan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies.

Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. lecturers and peers in a real life situation.Bahagian Pendidikan Guru. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. Buku Panduan PISMP | 149 . Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.

Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. ketahanan diri. Buku Panduan PISMP | 150 . Pada peringkat ini.Stude ts n are expected to plan. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. jati diri. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers.Bahagian Pendidikan Guru. endurance. At this stage. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .Bahagian Pendidikan Guru.

PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. konsep kurikulum. Heart.nervous system. model permainan kanak -kanak.sistem saraf. endocrine system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. lymphatic system and immunity. Pendidikan Jasmani.sistem endokrina. darah. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan.saluran dan peredaran darah. Integumentary system .sistem rangka.chemical level.sistem respirasi. selular dan tisu organisma. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology.jantung.skeletal system. th interpretation of curriculum. cellular level and tissue level of organisation.muscular system.sistem penghadaman.digestive system.kepentingan. nutrition and metabolism as well as urinary system. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. peringkat kimia. sistem integumentarim. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.blood. sukatan dan tafsirannya. locomotor and non-locomotor movements. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s.sistem otot.Bahagian Pendidikan Guru. the importance of physical education. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro. blood vessels and circulation.sistem limfatik dan imuniti. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. respiratory system. e criteria in choosing physical education acitivities.

Bahagian Pendidikan Guru. managing physical education and sport. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. managing tradisional games. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. administration of national and international sport agency. program pembangunan sukan. undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan permainan tradisional. isu-isu dalam sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. laws and administration of sport. sports development programme. issues in sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. 2. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . values and ethics in sport.

methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. This course focuses on the introduction of strategies. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book.Bahagian Pendidikan Guru. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. approaches. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. This course focuses on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pendekatan. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. pengukuran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. measurement. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . This course focuses on topics of assessment. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). 3. penilaian dan pentaksiran. and evaluation.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. reading. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. speaking. membaca dan menulis. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. bertutur. and writing skills.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. focusing on combination of using text book. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. buku latihan dan . syllabus and text book. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course discusses two important and significant things in the teaching process. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. describes the teaching steps for every skill. buku panduan guru dan isi kandungannya. This course discusses on the methodology of teaching listening. syllabus contents and its curriculum specifications.

penilaian. penilaian kendalian sekolah. penilaian kemahiran berbahasa Arab. terminology of. mingguandan semester mengikut format yang betul. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. evaluation and examination of Arabic language. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. pembinaan item. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . 4. assessment. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web.Bahagian Pendidikan Guru. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.

tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. konsep. dan diskriminasi. positive approach in sexuality.Bahagian Pendidikan Guru. safety services. Emphasis is given to introduction to health education. This course encompass the knowledge about health sexuality. safe road user program and building safety. doing the practical session of micro teaching. safety and environmental safety. strategies and approaches in teaching health education. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. safety of self. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. falsafah. This course gives expose to the concept and principles of safety education. keselamatan diri. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . bebas daripada prasangka yang negatif. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. history and the curriculum of health education. the philosophy. stail pembelajaran. ph ysical and social growth. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. sejarah. prosedur kecemasan. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. free from negative prejudice and discrimination. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. emergency procedures. the learning style. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. storeage of dangerous product. penyimpanan bahan bahaya. This course discusses the basic concepts in health education. safety rules in schools. keselamatan perkhidmatan. perkembangan aspek fizikal dan sosial. objektif. method. kaedah. objectives. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan.

Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. and emphasis on children¶s health. amalan kebersihan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. mouth health program.Bahagian Pendidikan Guru. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. Buku Panduan PISMP | 159 . program kesihatan mulut. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. rancangan makanan tambahan. school cleanliness practices. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. behaviuor. supplementary food plan. perkhidmatan kesihatan sekolah. school health services. pendekatan bersepadu.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia 1. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. the four domains of civil. dan budaya. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. . penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. and culture. Moreover. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. PSK3102 Teori Pembelajaran. This course exposes students to the selection. politics. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . great depth based on the six themes identified. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. pelbagai teori pembelajaran. Students will be exposed to the rational. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. ekonomi.Bahagian Pendidikan Guru. sosio . politik. socio economic.

planning.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . melaksana . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. komponen pengajaran mikro dan makro. the format and compulsory component. planning and teaching. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan .the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. dan pembelajaran. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . out practical work.Bahagian Pendidikan Guru. planning and administering of service learning projects carry . 2. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. dan membuat laporan. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . format dan komponen wajib. implementation and reporting. pedagogical content knowledge and skills methods . merancang. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. social skills. suitable for an effective teaching-learning. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities.

This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. methods. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. values. teori-teori perkembangan moral. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 .Bahagian Pendidikan Guru. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. kaedah. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. konsep asas nilai. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. In this course. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. teori teori etika. preparing the scheme of work. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. ethical theories. moral being. pendekatan. approaches. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. insan bermoral. issues faced in assessment of Moral Education. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. lesson planning. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. religious and societal values as well as moral development theories.

This course focuses on moral problems faced in schools. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. Buku Panduan PISMP | 164 . sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global.Bahagian Pendidikan Guru.

test design and construction. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. It discusses issues in science education. It discusses primary science teaching. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Malaysian primary science curriculum I. assessment tools. the basic science process skills and integrated science process skills. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . It discusses definition of terms. Malaysian primary science curriculum II. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. pentadbiran ujian. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. rekabentuk dan pembinaan ujian. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. analisis skor ujian. penskoran pentaksiran. alatalat pentaksiran. teaching science for all children and science for exceptional children. analysis of test score. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. marking and moderation of test scripts. matlamat pentaksiran. administration of test. scoring of assessment. types of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. bentuk -bentuk pentaksiran. memperolehi kemahiran manipulatif. bersepadu. purpose of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. teaching and learning strategies for primary science. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. acquiring manipulative skills. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. Buku Panduan PISMP | 165 . areas of assessment in primary school science.Bahagian Pendidikan Guru. interpreting test score and forms of examination.

basic laboratory techniques. pengawetan spesimen biologi. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. It will discuss about management of science laboratory. teknik-teknik asas makmal. Buku Panduan PISMP | 166 . rules and safety in the laboratory. preservation of biolog ical specimens. science teaching and learning resources. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources.Bahagian Pendidikan Guru. peraturan dan keselamatan dalam makmal. safe handling of scientific materials handling of chemicals. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains.

Selain itu. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. pecahan. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. fractions. Buku Panduan PISMP | 167 . application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.Bahagian Pendidikan Guru. discussions cover topics related to teaching of numbers. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. Pecahan. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. In addition. MTE3109 Teaching of Numbers. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. Fractions. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pelajar juga didedahkan kepada makna. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. using relevant mathematical ideas. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

broken chord. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. mel dy improvisation. matlamat. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. o broken chords. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Buku Panduan PISMP | 171 .Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. bes alberti. latihan dalam permainan iringan kord blok. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly.Bahagian Pendidikan Guru. sociological and psychological factors that affect music education. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. permainan alat muzik. play block chords. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. psikologi. mengimprovisasikan melodi di kibod. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. alberti bass. philosophical implications. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. aims and the functions of music in education. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. fungsi muzik dalam pendidikan. sing melodies in keys changes from major to minor. importance of music. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. faktor-faktor sosiologi. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. singing folk songs. Kementerian Pelajaran Malaysia 6.

This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. aural sensitivity and movement to music. the playing of recorder and percussion instruments. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan.micro and macro training sessions. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. remaja. Buku Panduan PISMP | 172 . This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mingguan dan harian. types and characteristics of children and adult voices. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. teaching and learning of singing in the music classroom. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. permainan alat perkusi. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. permainan alat rekoder. semester.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard.Bahagian Pendidikan Guru. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik.

dan teknik pengajaran. marks. specifications schedule and its construction testing development. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. penulisan langkah pengajaran.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.curriculum conten. afektif. and measurement. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. teori-teori kognitif. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and implementing the micro and macro teaching. and writing). 5P concepts. approach. konsep strategi. dan psikomotor.skills mapping. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. affective.language skills (listening and speaking. penilaian.. and technique. the writing of teaching steps. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.fokus utama dan sampingan.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. pendekatan. concepts of teaching strategy.konsep 5P. dan menulis).pemetaan kemahiran. This course describes the concept and principle of testing.pengisian kurikulum. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. types .main focus and secondary focus. Buku Panduan PISMP | 173 . dan pengukuran. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . pembinaan ujian. theory of cognitive. reading. added value skills and language system. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. membaca. kaedah. evaluation. and psychomotor testing . penilaian bahasa. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.Bahagian Pendidikan Guru.

Buku Panduan PISMP | 174 . This course elaborates on malay language skills. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah. and techniques of teaching language skills. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. approaches.preparation ofl language skills teaching plan. .penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.pendekatan. methods.constructing and using language skills teaching aids. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru.

sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . interpretation as well as report writing on assessment. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. finance. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. management and administration. jenis penilaian. penggunaan dan interpretasi data. pengurusan kewangan. pelbagai cara penilaian. marking scheme and mark analysis. safety and rule regulation.alternative evaluation skills for using rubric. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. pengurusan peralatan dan bahan . workshop safety. strategy. kaedah dan . test specification table. mengajar. undang-undang perniagaan. kewangan. technique and teaching methodology. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . teknik pengajaran KHSR. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi.perniagaan elektronik (E-dagang).Bahagian Pendidikan Guru. discussion on validity and reliability of evaluation format. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. analisis markah dan statistik asas. business law. peraturan pemarkahan. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). item development. portfolio. competency and school based evaluation. implement teaching planning and audio visual aids. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. financial management. tool and material management. basic statistic. Buku Panduan PISMP | 175 . electronic commerce (E ±commerce). various methods of evaluation. keselamatan bengkel. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah.

and vegetable and ornamental crops pro duction technology. preparation of planting beds and containers. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. the ornamental fish. rearing ornamental fish technology. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. selection and preparation of equipments and materials. tropical freshwater ornamental fish:. choice of clothing and sewing and clothes making processes. penyediaan batas dan bekas menanam. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan.Bahagian Pendidikan Guru. This course deals with three main components: home technology. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . harvesting and use of plants produced. Buku Panduan PISMP | 176 . rearing ornamental fish technology. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. pengenalan kepada ikan r hiasan. plant care. pengurusan dan penjagaan. teori dan amali . Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. hiasan. pemilihan pakaian. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . crops. Topics coveres studies on fabric. management and care of ornamental fish. propagation and planting. pembiakan dan penanaman.

guru dalam peranan (teachers in action). This course elaborates on literary critics field like. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. resepsi dan teori tindak balas pembaca. Marxism. surelisme. proses pengeraman bahan. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. novel popular. visitor in action. Semiotic. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. dan New Critics. psikoanalisis. Femenism. watak dan perwatakan. teachers in action. dan guru sebagai penulis. hermeneutic. plot. pascamoden. creative writing themes and issues. Reading Reception dan Reflection theory. Surelism. simulation and improvisation. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . dialog dan latar tempat. Autobiography. persoalan. fenomenologi. pascakolonial. Fenomenology and Hermeneutic. theatre inclassroom. kekuatan karya kreatif. adolescent novel. Post Modern. plot. puisi. and teacher as a writer. short stories. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. character and characterisation. story telling. semiotic. cerpen. tetamu dalam aksi. creative writing strength. puppet. simulasi dan improvisasi. novel remaja. latar tempat. Psyco-analysis. opinion angle. Genre Critics. femenisme. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. theatre for multipurpose. boneka. Post Structuralism dan Deconstruction. Arcitipal. genre formation process. teater untuk kepelbagaian tujuan. This course elaborates on the introduction to theatre in education. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan.Bahagian Pendidikan Guru. dan isu karya kreatif. genre writing publishing. Existensialism. tema. kritik genre dan kritikan baru. reading theatre. Marxisme. eksistensialisme. Post Colonial. popular novel. bercerita. penerbitan karya. teater dalam bilik darjah. poems. teater pembaca. sudut pandangan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. dialog and location background.

dan pembinaan skrip. forming production management. implementing a screen testing. elemen. Buku Panduan PISMP | 178 . and presenting a performance. pemilihan. pementasan. pengurusan produksi. produksi. theatre and children theatre. cinematography. and vocalisation. production. pengarahan. asas alkonan dan vokal. directoring. element. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. pemilihan pelakon. jenis dan bentuk drama kanak kanak. and forms of children drama.Bahagian Pendidikan Guru. etika pementasana. types. a performance. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. mengadakan sesi uji a bakat. history and background. actors selection. performance ethics. selection and script writing. basic dramatisation. stage performance theory. teori pement san. sejarah dan latar belakang. tater dan teater kanak-kanak. sinematografi dan persembahan. This course elaborates on the definition and concept of drama. improvisasi.

pengujian dan penilaian. perancangan pengajaran dan pembelajaran. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. technology in teaching and learning music in classroom. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. sumber pengajaran dan pembelajaran. pregerakan kreatif. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Buku Panduan PISMP | 179 . teaching and learning music through movements. testing and evaluation. creative movement. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. jenis-jenis pergerakan. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.Bahagian Pendidikan Guru.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. teaching and learning resources. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.

Students will be introduced to children¶s songs. Buku Panduan PISMP | 180 . lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. nyanyian semerta dan aural. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. impromptu singing and aural. children¶ songs and s cultural songs. patriotic songs. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . lagu-lagu patriotik. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. muzik mini orkestra prasekolah.Bahagian Pendidikan Guru.

Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. tujuan dan sifat sifat. isti¶azah. Buku Panduan PISMP | 181 . Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. its mukjizat. tafsir ayat akhlak. isti`azah. and khatam alQuran. tafsir ayt hukum. takbir. Muhkam dan Mutasyabih. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. basmalah. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. hukum beramal. Muhkam and Mutasyabih. tafsir ayat aqidah. tafsir ayat hukum. Nasikh and Mansukh.Definitions.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. . the degreel of Hadith and rules in using them. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. Hadith Qudsi. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . Nasikh. dan khatam al Quran. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. tafsir ayat aqidah. takbir. pengertian.kemukjizatan Al-Quran. tafsir ayat akhlak. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Mansukh. basmalah. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran.

Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. burdah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. ar Rahman. Sikah and Jiharkah. harakat. Jin. ar-Rahman.Bahagian Pendidikan Guru. Nuh. The implementation is carried out both in theory and in practice. Each tarannum will focuses on tabaqat. Nuh. Nahawand. wuslah and other related aspects. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Nahawand. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. u` Buku Panduan PISMP | 182 . Sikah dan Jiharkah. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. burdah. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. harakat. pelaksanaannya secara teori dan amali. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. Jin.

theories of second language acquisition. The topic Language and literature is also introduced. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. the English sound system (phonology). remedial and enrichment activities. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. morfologi. syllabus study. kemahiran membaca dan menulis. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. reading and writing. an overview of teaching approaches. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. morphology. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. communication. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. multiple classroom teaching. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. syntax. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. and introduction to lesson planning. komunikasi. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. general principles in the teaching of language skills. adaptation and simplification. and semantics needed by an English language teacher. developing classroom skills. methods and techniques. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. Buku Panduan PISMP | 183 . materials selection. It focuses on language acquisition and language learning.Bahagian Pendidikan Guru. classroom management. Kementerian Pelajaran Malaysia 12.

pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. peperiksaan dan penilaian. pengajaran. the teaching of grammar. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran tatabahasa dan mengeja. Buku Panduan PISMP | 184 . the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching and assessing of reading skills. spelling and dictation. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. pengajaran. the teaching and assessing of vocabulary. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. integration of language skills and language content. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. testing and evaluation.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .

fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. function and meaning. It also enables learners to reflect on their learning. bertutur. Subject-verb agreement. speaking. It focuses on Tense types and aspects. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Buku Panduan PISMP | 186 . It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). The topics focused are listening. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. reading and writing. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu.Bahagian Pendidikan Guru. Sentence types. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka.

Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .Bahagian Pendidikan Guru.

teori pembelajaran.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1. 1. 1. 1. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. bahan kurikulum.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Buku Panduan PISMP | 188 .3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. 1.Bahagian Pendidikan Guru.

3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. Buku Panduan PISMP | 189 . 2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik. 2.Bahagian Pendidikan Guru. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. pembelajaran kendiri.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

2 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. sosial.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. 4.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. Buku Panduan PISMP | 190 . psikologi dan etika profesional keguruan.Bahagian Pendidikan Guru.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal.6 merancang. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3. 3. 3. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3. budaya.

1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4. 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. emosi dan tekanan secara berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4. 4. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar.4 membuat muhasabah diri. 4. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .Bahagian Pendidikan Guru. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.2 mengurus masa. 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.

6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. akauntabiliti integriti.Bahagian Pendidikan Guru. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. iaitu untuk: 5. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Buku Panduan PISMP | 192 . 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Buku Panduan PISMP | 193 . 6. 6. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.Bahagian Pendidikan Guru.

Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. bengkel.Bahagian Pendidikan Guru. poster. Buku Panduan PISMP | 194 . persembahan. tutorial. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. projek. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. seminar. Ia juga termasuk a peperiksaan. dan peperiksaan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri.´ Sepanjang kursus. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. projek.

Buku Panduan PISMP | 195 . Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. merefleksi dan menilai amalan. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.´ Juga. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. perbincangan kumpulan kecil. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.

Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 4. 2. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. 8. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6.

Pendidikan Seni Visual 16. Buku Panduan PISMP | 197 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .

Datin Sitti Haishah binti Abd. Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Bhg.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.