P. 1
Buku Panduan PISMP

Buku Panduan PISMP

|Views: 419|Likes:
Dipublikasikan oleh Mohd Zaidul Khairi Osman

More info:

Published by: Mohd Zaidul Khairi Osman on Mar 07, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/05/2013

pdf

text

original

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

10. 2. 19 29 33 38 9. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. 8. Struktur Program. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 3. 6. 14. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 4. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 7.

selamat maju jaya. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Matriks Hasil Pembelajaran. Sekian. Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Justeru. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Pengenalan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Agihan Kursus Mengikut Semester. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Di samping itu. pela tikan tenaga pengajar. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Sinopsis Kursus.Bahagian Pendidikan Guru. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .

Bahagian Pendidikan Guru. holistik dan bersepadu . responsif. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. futuristik. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. relevan.

iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. v. Kementerian Pelajaran Malaysia i. iii. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. Buku Panduan PISMP | 8 . iv. kemahiran. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian .EIU. jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. EFA.ESD (UNESCO) y Kurikulum. Aktiviti Kokurikulum. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester.Bahagian Pendidikan Guru.

d. f. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. kajian kes. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. b.kerja kursus. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. pentaksiran prestasi ( performance assessments). internship. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . Menggunakan pelbagai mod. Portfolio Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. c. latihan industri. bahan.Bahagian Pendidikan Guru. dan tugasan. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. praktikum. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. Penggunaan Unit Plan. penilaian tugasan terarah. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. e. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. penyelidikan tindakan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning.

Bahagian Pendidikan Guru. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelaj aran. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Buku Panduan PISMP | 10 . Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam.

Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN.Bahagian Pendidikan Guru. MATLAMAT. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 .

mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. sosia l. bahan kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. v. vi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. kemahiran. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. psikologi. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. ii. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. pentaksiran. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. iii. Buku Panduan PISMP | 12 . dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. budaya. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. memiliki dan menampilkan nilai. etika.Sebagai prasyarat. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. dan etika profesional keguruan. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. iv.

Bahagian Pendidikan Guru. STRUKTUR PROGRAM. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 . Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK.

Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan.Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.Bahagian Pendidikan Guru. Setiap semester mengandungi 20 minggu . STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . praktikum. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian.yang mencakupi teori dan amali.

dan Amalan Profesional. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. kemahiran generik. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 1. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya.Bahagian Pendidikan Guru. Major. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. 86 (65%) 3. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan .Bahagian Pendidikan Guru. sejumlah 24 kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . . PBSdijalankan selama 4 minggu. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET).manakalainternshipselama 4 minggu. dan internship. Kementerian Pelajaran Malaysia program.praktikum 24 minggu. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. praktikum.

Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .Unit Beruniform I Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Bahagian Pendidikan Guru.Permainan Kokurikulum .

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. semester yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Guru. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 .

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .Bahagian Pendidikan Guru.

Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia 1.

Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II .Bahagian Pendidikan Guru. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.

SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. Fractions. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.Bahagian Pendidikan Guru.

Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.

Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 .

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .

Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 .

Buku Panduan PISMP | 31 . Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2.Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Fractions. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran.

Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Buku Panduan PISMP | 32 . Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .Bahagian Pendidikan Guru.

Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1.Bahagian Pendidikan Guru.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 . Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. .

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

bersemuka. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Satu garis . Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 39 . dan penilaian kendiri. mengumpul. pendidik yang inovatif. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. penguasa ilmu yang mantap. dan peperiksaan luaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. terarah kendiri.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. proses akreditasi. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. proses validasi. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. dan tidak bersemuka. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). tokoh -tokoh tamadun Islam. It builds further on parts of speech and the language skills. contemporary issues. It focuses on the English Sound System. tatabahasa. Sentence Types. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. Types of Questions. Cina. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. kemahiran mendengar dan bertut r. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. Indian and Japanese). membaca. India dan Jepun). jenis-jenis ayat. Islam dalam tamadun Melayu. Parts of Speech/Word Classes. Islam in the Malay Civilisation. dan proses pembangunan negara. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. Chinese. Listening and Speaking Skills. This course focuses on the introduction of civilisation. jenis-jenis soalan. This will enable learners to become proficient language users . interaction among various civilisations (Malay. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102).Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan.Bahagian Pendidikan Guru. prominent figures of the Islamic civilisation. Reading Skills. membaca. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Tenses.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Islam Hadhari and nation . the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. dan kemahiran mendengar. dan menulis pelbagai penulisan. isu-isu kontemporari. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Islam Hadhari.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . development process. bertutur. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa.

pendidikan jasmani dan kesihatan. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. and also data analysis and Interpretation. seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. operasi dan pengiraan. reading and writing in musiceducation. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. its relationship with teaching and learning. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . spatial sense.Bahagian Pendidikan Guru. visual arts.pemilihan. types of reading and writing basic skills activities. The topics discussed are problem solving.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. kesedaran ruang. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. and physical education and health science selection. pengukuran. This course describes about Language Acquisition theory.andwriting remedial on teaching and learning strategy.strategi pengajaran dan pembelajaran.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. reading and writing remedial basic skills. pembinaan. operation and computation. da juga analisis data dan interpretasi. measurement. Focuses wil be on reading.

masyarakat pluralistik Alam Melayu. Malay pluralistic society.Bahagian Pendidikan Guru. inkuiri dan . pengelolaan aktiviti. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. exposure to basic skills in music. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. It also focuses on the introduction of Arts in Education. economy development in ethnics relatio in Malaysia. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. Pendedahan kepada asas Muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. inquiry and multiple intelligences. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. konsep-konsep asas hubungan etnik. expression. religion and ethnics relations. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. ekspresi. agama dan hubungan etnik. Buku Panduan PISMP | 43 . WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah.penubuhan unit-unit kokurikulum. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. movement and visual art which will enhance the teaching . Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. constitution in ethnics relations in Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. kecerdasan pelbagai. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. and the role of government and society. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. . politics ns development in ethnics relations in Malaysia. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. basic concepts in ethnics relations. sistem fail dan surat menyurat . dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.

asas pertolongan cemas. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. games enrichment. structure and organization. Buku Panduan PISMP | 44 . and official function. mengetahui. pengenalan alatan. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. setup of cocurriculum unit. perlembagaan unit beruniform.Bahagian Pendidikan Guru. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. pengurusan dan pentadbiran. filing system. management of meeting and budget. pengelolaan kejohanan. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. gelanggang dan undang -undang permainan. principles of first aid. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . discipline and spiritual. court and rules and regulation of games. introduction on equipment. disiplin dan kerohanian. pengukuhan kemahiran dalam permainan . asas kawad kaki. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. struktur dan organisasi. constitution of uniform units. organizing of activities and competition. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. pengurusan pasukan. training and tactical of games. latihan dan taktik permainan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. management and administration. marching. sejarah dan undang -undang. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. management of court / field and team and organizing competition. knowing. pengurusan ukuran balapan dan padang.planning and camping. This course focuses on the history of uniform unit.

pelaksanaan dan penilaian projek. rules and regulation. management. track events. field event. pengkelasan persatuan. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. development and importance.Bahagian Pendidikan Guru. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. This course focuses on the introduction and concept of society. management in measurement of track and field events. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. organizing competition. basic skills. team management. sejarah. dan berdaya saing. history. kemahiran asas. perkembangan dan kepentingan persatuan. berdaya maju. berdaya tahan. pengurusan. implementation and evaluation of project. Buku Panduan PISMP | 45 . classification of society. preparation. history. persediaan. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial.

managing official ceremonies and dressing code. aktiviti kemasyarakatan. mengendali dan menghadiri bengkel. jenis khidmat kemasyarakatan. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. groupwork and reflection. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. Malaysia cergas dan patriotik. persembahan kumpulan dan refleksi. managing camps.pengucapan awam. latihan dalam kumpulan. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. kemahiran mendengar secara efektif. public speaking. moral activities. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers.Bahagian Pendidikan Guru. guru dan akauntabiliti profesionalisme. kesantunan berbahasa. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. tazkirah/aktiviti moral. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. organising and attending workshops. proressive and resilient. tertib di meja makan. The course emphasises on the balanced teacher self development. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. exploration and orienteering. khidmat pendidikan kepada komuniti. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. aktiviti kerohanian/moral. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . effective listening. kembara dan orienteering. Students are exposed to the skill of planning. speaking skills. teacher relationship with community and honesty. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. table ettiquette. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. This course is a four days camping programme. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. training in groups. It focuses on putting up a camp. water activities. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. guru dan hubungan dengan komuniti. aktiviti di air. protocol. interaksi dengan komuniti setempat. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.

interpretasi dapatan ujian. Surat Pekeliling Ikhtisas. refleksi. benchmarking visits. interpretation of test. Act 550 (1996). raising the flag. innovation. kembara sosial. jenis khidmat kemasyarakatan. finding. profesional circulars. Pekeliling Perkhidmatan. ciri-ciri kepimpinan. interaksi profesional dengan guru cemerlang. students are exposed to teachers and law mandate. infrastructure and school curriculum infostructure. reflection. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. professionasme commitment reports and reflective evaluation. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking.Bahagian Pendidikan Guru. professional. iklim sekolah. school climate. tema bengkel. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. moral acitivities. school organisation. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. interaction with excellent teachers. lawatan b enchmarking. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. The focus of the course is related to workshops. mandat. conflict inventory. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmarking. This course aims to upgrade continuos self professionalism. kreatif dan inovatif. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. inovasi guru cemerlang. inventori konflik. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. pengurusan sekolah. service circulars. workshops theme. Akta 550 (1996 ). Buku Panduan PISMP | 47 . benchmark leadership characteristics. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . administering post inventory test of self direct search.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .

implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the child¶s learning environment. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. historical development of the Malaysian education system. motivasi. model model pengurusan disiplin. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. the underpinning theories of child development. pelbagai teori pembelajaran. implications on teaching and learning. nature of human beings from the religious and biological perspectives. implications of individual differences. This course consists of the development of Islamic. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . This course encompasses the developmental process of a child. the National Philosophy of Education. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. different stages of development.Bahagian Pendidikan Guru. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. implikasi faktor perbezaan individu. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. Western and Eastern philosophy of education. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. factors that influence the development of the child. prinsip-prinsip asas perkembangan. various learning theories. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. basic principles of child development. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. development of children with special needs.

pemilihan. learning styles based on different multicultural aspects. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. pengurusan media dan sumber pendidikan. communications skills. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. utilization and evaluation of educational media. selection. models of discipline management.Bahagian Pendidikan Guru. theories. production. matlamat. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. practices and development of educational technology. integration of information and communication technology in te ching and a learning. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. application of technical skills in using various instructional media. teori. penggunaan dan penilaian media pengajaran. penghasilan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. the roles of teachers in classroom management. multicultural relationship skills and issues. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. management of educational media and resources. peranan guru biasa sebagai pembimbing. kemahiran berkomunikasi. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. This course discusses concepts.

innovation and managing educational changes. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. This course discusses the concept of a profession. roles of ordinary teachers as guidance teachers. teachers and ways to overcome. early symptoms of emotional disturbances amongst students. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. This course discusses educational issues and current challenges. types of guidance and counseling services. characteristics of a teacher as a professional. peringkat perkembangan guru. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. etika. needs. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. teacher politeness. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. stages of teacher development. kepemimpinan dan peranan guru. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. akauntabiliti dan kesantunan guru. leadership and roles of teachers. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. ethics and accountability.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 51 . professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .

fokus utama dan sampingan.pendekatan. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.the writing of teaching steps.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . testing development. marks.main focus and secondary focus. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.curriculum content. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. membaca.concepts of teaching strategy. dan menulis). kaedah.pengisian kurikulum. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian.konsep 5P.micro and macro teaching. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and language system. jenis dan kaedah penilaian bahasa. penilaian.kaedah. dan teknik pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. dan sistem bahasa. konsep strategi.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.added value skills. evaluation. 5P concepts. and psychomotor. and measurement. pengajaran mikro danmikro.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur.language skills (listening and speaking. pemarkahan dan markat. and technique. pembinaan ujian. reading. affective.kemahiran bernilai tambah. pendekatan. penilaian kemahiran bahasa. This course describes the concept and principles of testing.approach. dan tatabahasa. and implementing the micro and macro teaching. g rammar and language skills evaluation. testing specifications schedule and its construction. penulisan langkah pengajaran. theory of cognitive. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. types and method of language evaluation. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. afektif.skills mapping. teori-teori kognitif. dan pengukuran.pemetaan kemahiran. dan psikomotor. and writing).

pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. session. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet.Bahagian Pendidikan Guru. selection of internet resources. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. linkage within resources. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. model perpautan dalam penyusunan bahan.stilistik. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. dan tapak pembelajaran.sifat bahasa. This course elaborates on Malay language skills. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet.peraturan paradigmatik. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa.variasi bahasa. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran. on -line teaching resources editing. link model in organising resources. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.constructing and using language skills teaching aids. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . and techniques of teaching language skills. and rational. dan rasional. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . animation in presentation. animasi dalam persembahan bahan. This course describes the usage of internet. laman web.preparation ofl language skills teaching plan. penggunaan alatpengarangan. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. teaching of Malay language through video conferencing. objective. website. pemilihan bahan internet. methods.faktor luaran. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. organisation and strategies in normal and special class preparing . usage of writing tool. using Malay language in internet. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. objektif. perpautan antara bahan. on-line and off-line learning.approaches. learning homepage.

This course explains what syntax is. merangkumi susunan konstituen frasa nama. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . makna leksikal.language characteristics. frasa adjektif. klausa. imbuhan dalam Bahasa Melayu. and functional word class. frasa sendi nama. frasa kerja. golongan kata. pronunciation and syllables in Malay language. fonem suprasegmental.Bahagian Pendidikan Guru. adjectival phrase. verbs.language variation. ayat tunggal. super segmental phoneme. affixes in Malay language. and scientific Malay language.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. kata kerja. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. adjectives. golongan kata kerja. segmental phoneme.phoneme. dan proses penerbitan ayat. ayat dasar.pronunciation and syllables transcription. bentuk perkataan bahasa Melayu . BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. Buku Panduan PISMP | 55 . ketaksaan dan kekaburan makna. Malay language word form. This course elaborates on phonetic and phonology theories. verb phrase. jenis kata adjektif.paradigmatic rule. ayat inti. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. ayat majmuk. and sentence construct processes.alphabert and phonetic symbols.fonem.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. adjectives.pronunciation and syllables exercise. kata adjektif. simple sentences. artikulasi dan articulator.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields.stylistic. and the formation of new words. dan sebutan baku. sentences in Malay language including phrase.articulation and articulators.linguistic developement history. complex sentences. compound sentences. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. verbs.external factor. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. and prepositional phrase constituent order.linguistic structure. perubahan semantic.hurufhuruf dan simbol fonetik. dan pembentukan kata baru. clause. dan kelas kata tugas. fitur makna. It encompasses the noun phrase. teori pembuktian. fonem segmental. makna ayat. and standard pronunciation. types of words.

BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. report/article writing.Bahagian Pendidikan Guru. penyebaran laporan/artikel. the Jawi spelling system. strategi pengumpulan data. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. semantic change. This course elaborates on various research methods in education types of . singkatan. types and proposal. lambang. data collecting strategy. meaning. Buku Panduan PISMP | 56 . consideration to be taken during data collection. peristilahan. dan ejaan. proof theory. symbols. education research report and procedure action research . Perkamusan. ideomatic meaning. masyarakat. data analysis methodology. dictionary skills and the translation skills. jenis dan cadangan kajian. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. pertimbangan semasa mengumpul data. terminology and terminology construction schedules . sosial. . lexical and contextual . This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. dan ekonomi). data analysis. kaedah analisis data. This course elaborates on semantic feature meaning. skema tatacara pembentukan istilah. analisis data menulis laporan/artikel dan .sistem ejaan jawi bahasa Melayu. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . sumber istilah. and report/article distribution. jenis penyelidikan di sekolah. and short forms. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. ambiguity and vague meaning. research in school. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya.

learning techniques and activities. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. organising action research seminar and . BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. political. and primary school literary texts appreciation.ke penentuan rancangan tindakan. sastera kanak-kanak dan remaja. mengumpul data. children and adolescent literature. menterjemah data. printing and distributing action research findings. sastera bandingan. external influence in Malay society Malay . the Malay culture (from . social. kajian tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. menulis laporan. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. collecting. 5. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. and national culture. and economic aspects). approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. analising. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. menganalisis data. and interpreting data. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. writing report/article. cosmology. This course elaborates on concept of culture society. comparative literature.

37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. practical methodology in writing Khat and dictation. verb and articles along with the changing of every class of words. bertutur. describes the teaching steps for every skill elaborates . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. membaca dan menulis. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut.Bahagian Pendidikan Guru. tujuan. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. aims. bertutur. speaking. kepentingan. noun. This course discusses on the methodology of teaching listening. dan pengklasan b setiap kemahiran. and classification. reading. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. speaking. discusses every component of the language skills including concepts. reading. membaca dan menulis. and writing skills. and writing. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. importance. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening.

al-Ma¶ani dan al-Badi¶. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Adding to teaching syntax techniques. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. struktur ayat namaan dan pembentukannya. Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. iaitu zaman Jahiliyah. kata terbitan. approaches. followed by its three main components which are divided into Bayan. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. awzan sarfi. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat.Bahagian Pendidikan Guru. kaedah. Ma¶ani and Badi¶. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. Emphasis on the rootwords. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. This course also explains several approaches.

application and management of teaching and learning. kombinasi penggunaan buku teks. literature. multimedia terminology in Arabic. Umayyad. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. aplikasi perisian. outcome of selected anthology of several poets. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. prose and poetry. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. computer axisted learning in the teaching of Artabic. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. zaman Bani Umaiyah.Bahagian Pendidikan Guru. combination of using text book. themes. Abbasy and Modern types of . orators and writers for every single period. bahasa Arab berbantukan komputer. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. sumber puisi atau prosa tersebut . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 .curriculum specifications. This course discusses details syllabus contents . assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. tema. preparation of teaching and learning resources. early Islam. Jahily. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. kesan. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. im pacts of contemporary societies and sources of each type. hasil-hasil karya penyair. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. keistimewaan. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. criteria¶s. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods.

evaluation and examination of Arabic language. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. prinsip -prinsip asas penilaian. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . This course exposes students the terminology of. pengukuran. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. application of appropriate techniques.Bahagian Pendidikan Guru. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. mingguan an semester d mengikut format yang betul. assessment.

cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab.Bahagian Pendidikan Guru. implementing the res earch. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . morfem. syllable and word. phoneme. and documenting the action research findings in a report or article. analyzing and interpreting the research data. 3.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. vowel and consonant. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. monomer. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. ways of acquiring the skills of planning an action research. asas penyelidikan pendidikan . sukukata dan kata. bahasa kedua dan bahasa asing. monem. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. sistem perkamusan Arab. second and foreign languages communicative competency .

dan konsep pengajaran . vocabulary. komponen ayat. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. and idioms. Hanyu Pinyin. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). kosa kata. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. penulisan rancangan mengajar refleksi. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. phrases. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina.preparng and i using teaching aids. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. jenis -jenis ayat dan retorik. frasa. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. writing reflections and understanding micro teaching concepts. types of sentences and rhetoric. the verbal and non-verbal communication skills. lesson planning. mikro. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. pelbagai pedagogi. This course discusses the concept. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. ciri-ciri. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. questioning techniques. teori pemerolehan bahasa. termasuk konsep. the roles and ethics of language teachers. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. teknik soal jawab. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . sentence structure. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. principl s and objectives of teaching Chinese e language. the theories of acquiring language skills. dan peribahasa. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina.Bahagian Pendidikan Guru. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes.

Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Texts from different types of prose are selected as basic reading . Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. This course covers the methodology in learning. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools.Bahagian Pendidikan Guru. characteristics. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. This course comprises of definitions. genre and historical development of children literature.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. This course encompasses the knowledge of basic concepts. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . and historical development of prose. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.

proses pelaksanaan. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. This course comprises of the basic concepts. peranan. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. functions. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. principles. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. matlamat. roles. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. This course will delve into the concepts. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. Learning theories such as constructivism. h This course covers the teaching-learning methodsof reading.Bahagian Pendidikan Guru. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. ciri-ciri. implementation. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . characteristics. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. methods. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR.

ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis.e. Ci and Sanqu. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. dan Sanqu. i. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. implementing the research. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. are selected as basic texts. various characteris tics and historical development of poems. Ci. iaitu Shi. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. analysing and interpreting the research data. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. preparing the table of specification and analysingtest results. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Each topic will be followed by micro teaching. This course comprises of definitions.Bahagian Pendidikan Guru. and documenting the action resea findings in a rch report or article. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. Distinctivepoems of three different types. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Shi. This course covers the basic techniques in writing skills. dipilih sebagai bacaan asas.

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. fictions. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . This course encompasses definitions.Bahagian Pendidikan Guru. dan drama dipilih sebagai bacaan asas. fiksyen. Distinctive texts of different short stories. novels and dramas are selected as reading texts. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. 4. characteristics and historical development of novel and drama. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu.

morphology system. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. konsonan. the definition of linguistics. It exposes students¶ to the theory.Bahagian Pendidikan Guru. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK. This course exposes students to various theories. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. kaedah. definisi ilmu linguistik. sistem morfologi. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. articulations. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . sistem fonem bahasa Tamil. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. aims to enhance students knowledge ofPhonology. keperluan sukatan. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran.sistem bunyi vokal. there will ng. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. morphem and competence in the Tamil language. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. tempat atrikulasinya. Pendedahan juga diberi tentang teori. kaedah. kajian fonologi bahasa Tamil. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik.

juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. pelbagai genre penulisan. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. Topics discussed include Eluthiyal. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. With the exposure. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 .pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan .pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. aspek bacaan luas. It discusses the theory. they are expected to produce various creative texts of their own. Emphasis is given to inductive. Solliyal dan Thodariyal. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . penggunaan bahasa. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan.Bahagian Pendidikan Guru. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. Solliyal and Thodariyal.

The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. and activities and resources for teaching literature. poetry in motion and folklores. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . approaches and strategies of teaching literature. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. This course focuses on the various genres relating to children. In addition. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. kepentingan dan peranan berita. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. caricatures.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. sastera kanak -kanak. children¶s literature. cartoons. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. It discusses the importance of creative Tamil literature. Topics include appreciating poetry. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. seperti sajak. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Besides looking at themes. puisi. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah.Bahagian Pendidikan Guru.

BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. developing the marking scheme and the administration of examinations. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. analyzing items. aniyiyal dan yaappiyal. mengapresiasi keunikannya. µAniyiyal¶. constructing the JSU. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. prosedur pentadbiran peperiksaan. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan . tersirat dalam puisi klasik. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . authors and themes and analysis of epics.Bahagian Pendidikan Guru. Topics discussed include the history of classical poems.

implementing the research. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 5. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . the authors and themes. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels.analysing and interpreting the research data. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. and documenting the action research findings in a report or article. In addition. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.

kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. ekonomi. social control. multi-disciplinary in Social Studies. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan sosio budaya masa kini. pre independent era. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. zaman selepas kemerdekaan. economic and socio cultural of development. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. Multi cultures. post independent era. This course provides introduction to Social Studies. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. zaman sebelum kemerdekaan. and the national education policy amendment in historical development of the nation. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Kepelbagaian budaya. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. thematic strands approaches in Social Studies. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. and the concept of unification in the society. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . dan penyatuan masyarakat. kaum.Bahagian Pendidikan Guru. kawalan sosial. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. ethnics.

interaksi antara sistem fizikal interaksi . kedaulatan. doktrin pengasingan kuasa. sovereignity. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. comparison different types of government. politik. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. politics. differentiate political science. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. and politics and government in Islamic perspectives. kewujudan negara. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. the nation. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . Students are also required to carry out practical activities for this course. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. education for sustainable development and education for international understanding. . This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. power. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. doctrine of power. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi.Bahagian Pendidikan Guru. and authority. t Through project work. human interaction with nature. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. kuasa dan autoriti. and education for sustainable strategis in Social Studies. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. 6.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

skel-nada major. In the sight si nging section. pembahagian masa tak sekata. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. melodies. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. alto and tenor clefs. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. triad. irregular meter. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. This course also focuses on sight singing. melodi. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. meter dan nilai not. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. chords and cadences. kaden dan irama. kord. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. irregular time division.Bahagian Pendidikan Guru. major. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. tidak lazim. meters and note values. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. rules of harmony. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. peraturan pengharmonian. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. It consists of listening to intervals. Topics given focus here are meters in simple. triads. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. klef alto dan tenor. arpegio dan kord. In this course. minor and chromatic scales and compound intervals. compound and irregular time. pembentukkan kaden. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills.

This course is a continuation of music theory foundation of semester 1.kord pengaplikasian teori. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . importance of music. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. g progression and chord progession in fifths. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. matlamat. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.Bahagian Pendidikan Guru. philosophical implications. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. arpeggio and chord playing. arpegio. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. fungsi muzik dalam pendidikan. psikologi. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. students use melodic decoration in their music composition. faktor-faktor sosiologi. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. aims and the functions of music in education. In addition. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. sociological and psychological factors that affect music education. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education.

playing the guitar while singing. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. reading of notes. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. This course caters to students without knowledge in guitar playing. Focus is on posture. penyediaan dan penghasilan skor perkusi .a variety of singing repertoire including two part singin singing. petikan dan cara µstrumming¶. plucking and strumming style. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar.Bahagian Pendidikan Guru. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. teknik pengendalian alat iringan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments.lagu lapisan. Memperkenalkan kord. teknik bermain rekoder soprano. latihan aural.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. g. dan konsep muzikal. chords and musical concepts. aural practices. Students also develop listening skills through aural guitar playing. preparation and arrangement of percussion scores. bermain pelbagai rentak. MZP3108G Alat Muzik Utama . playing with different rhythm. bacaan not. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZP3108V Alat Muzik Utama . playing a wider repertoire. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. bermain gitar sambil menyanyi.

latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. triads. kord. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . cadence and rhythm. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. latihan dalam permainan iringan kord blok. bes alberti. kaden. jumping chord. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. melodi. mel dy improvisation. chords. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. It involves aural studies in intervals. irama. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. mengimprovisasikan melodi di kibod. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. alberti bass. o broken chords. sing melodies in keys changes from major to minor. melodies. play block chords. triad.Bahagian Pendidikan Guru. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. broken chord. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda.

rhythm. aural. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. rentak. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. bacaan not. singing folk songs. progressing to level two in piano playing techniques. strumming style with different rhythm and chords. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. articulation. latihan aural. nyanyian lagu. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. dinamik.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. petikan dan cara µstrumming¶. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. MZP3112V Alat Muzik Utama .In the teaching and learning of music in the class room.Bahagian Pendidikan Guru. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. sight playing and a variety in repertoire. In addidtion. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . Carl Orff and Jaque Dalcroze s . Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. Emphasis is on style development. plucking. to reinforcement. permainan alat muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. dynamics and performance preparation. artikulasi. pelbagai rentak dan kod. MZP3112G Alat Muzik Utama . aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. kemahiran membuat persembahan. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. This course is a continuity.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. primarily onthe KBSR music education syllabus. ciptaan ensembel rekoder . This course is a continuity from course vocal 1. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. It comprises of preparing. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. This course exposes students to the compositional devices in music education. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. planning and writing the year plan. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Students¶ present their respective music composition present during this course. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. This course discusses the primary school music curriculum. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm.Bahagian Pendidikan Guru.

rentak.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. dynamics and complex skills are developed as the course advances. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. rentak. rhythm. rhythm. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan.Bahagian Pendidikan Guru. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . MZP3115V Alat Muzik Utama . This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. artikulasi. MZP3115G Alat Muzik Utama . Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. Zapin dan walking .permainan piano dalam rentak Inang. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . dinamik. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. articulation. Students are guided in these 3 components throughout the course. artikulasi. Style. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. Style. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. articulation.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. Zapin and walking bass rhythms. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. sight playing and a variety in repertoire. dinamik.

This course focuses on macro teaching sessions.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. video watching or live performances. Muzik Ensembel Lain. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. choral vocal music and solo instrumental music. On this higher level. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. langkah-langkah pengajaran makro. students are exposed to different music genres through listening activity. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. score analisis. sight playing and a variety in repertoire. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . planning of macro teaching sessions. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. amalan refleksi . Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. workshops and practical experiences. ³Popular social´ ensemble music. Muzik Ensembel Sosial Popular.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . practice to reflect and write on the work carried out. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji. bengkel. Music in the form of dance. analisis skor.Bahagian Pendidikan Guru. Muzik Bentuk Tarian Utama. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . MZP3118G Alat Muzik Utama . dan pengalaman praktikal salah satu genre.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. piano playing techniques. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. perancangan sesi pengajaran makro.music genres materials are selected from traditional classic music. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro.genre. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar.

Students are introduced to self access and group learning approach. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber.e. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. lawatan ke program konsert/persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. instrumental ensemble. teknik persembahan.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. his course focuses on students¶ T participation in three components i. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. conducting and attending program concerts/performance. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . This course focuses on vocal diction techniques. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. In this course also. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. MZP3118V Alat Muzik Utama . Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. memimpin.

tempo and phrasing and singing in various rhythm. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. genre and compositional styles. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . discussions are held to analyse aspects of music genre. styles and composers music scores from Renaissance. Barok. Classical. MZP3121G Alat Muzik Utama . Klasik. Jepun. Abad ke 20 dan Jazz. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. 20th century and Jazz eras. romantik. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir.Bahagian Pendidikan Guru. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. Baroque.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. karya dan stail dengan lebih mendalam. India. Romantic. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. romantic and the 20th century eras with different music genres. Romantik. klasik. Japan. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Thailand and Africa.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. classic. genre. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. India.

This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 7. analysing and i interpreting the research data. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. MUSIC ACE. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. and documenting the action research findings in a report or article. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the role of technology and music software in the production of music composition. mplementing the research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course involves skills of carrying out an action research in a school.

This course covers the concepts. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. children¶s creativity and ima ginations. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. Jepun dan Barat. kreativiti. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. principles of design and compositions in art works of various cultures. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. stimulus and factors that affect children¶s art. exploration and appreciation of art works. aesthetics. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. This course covers the developmental stages of children visual expressions. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. estetika dan ekspresi visual. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. konsep kraf. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works.Bahagian Pendidikan Guru. China. India. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. distinguished educationist and researchers in children¶s art. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. Emphasis will be on the aspects of observation. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. and visual expression. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. art of various cultures. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. developmental stages of children¶s art. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. creativity. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work.

as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. the importance of curriculum development. Pattern-Making and Designing. the 5P concept. content and themes in producing art works for the four areas. objektif kurikulum. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. konsep 5P. lesson planning. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. peranan guru PSV. bahan.Bahagian Pendidikan Guru. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. management of outdoors and indoors activities. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. kepentingan perkembangan kurikulum. the roles of the PSV teachers. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. specifications of the syllabus. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. resource and teaching aid management. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. that is: Drawing and Picture Making. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . persediaan mengajar. subject matter. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. Penekanan diberikan kepada matlamat. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . Membuat Corak dan Rekaan. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR.

sumber pengajaran dan pembelajaran. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. strategy. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.Bahagian Pendidikan Guru. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut.Membentuk dan Membuat Binaan. introduction to tradisional crafts. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. teaching and learning resources. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. This course covers the approach. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. mengenal kraf tradisional. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan.

marking schemes. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. western art.Bahagian Pendidikan Guru. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. types of assessments. evaluation of art works and evaluation of portfolios. seni oriental. application of ICT in teaching and learning PSV. presenting and exhibiting multimedia art works. methods and forms of assessment. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV.. Practical aktivities cover the use of multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. aims of assessment in VAE. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). art in the Malay lands and visual art in Malaysia. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. seni oriental. oriental art. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the introduction to the art history in western art. apresiasi karya seni barat. peraturan memberi markah. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. oriental art. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). tujuan pentaksiran PSV. kaedah pentaksiran PSV. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. jenis -jenis pentaksiran. membuat persembahan dan pameran karya multimedia.

implementing the research.Bahagian Pendidikan Guru. planning art pr ojects. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. drawing techniques. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. pendekatan dan kaedah melukis. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. analyzing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. merancang projek seni. approaches and methods. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. pelbagai fungsi lukisan. considerations and perceptions in drawings. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. tools and materials. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. This course covers the types of drawings . management and organisational process of art projects. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. teknik menghasilkan lukisan. melaksanakan projek seni. making feedback reports and taking further actions. This course covers the management and organisation of arts projects. various functions of drawings from various genres and culture. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . alat dan bahan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. implementing art projects.

8. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. the new and old curriculum comparison analysis. approach. This course discussed the Islamic education development. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. the usage of text books and Teachers Guide Book. pendekatan.Bahagian Pendidikan Guru. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. and the implementation of ³j-QAF´ program. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. application µtajwid¶ rules in reciting. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . Kursus ini juga membincangkanstrategi. The course focuses on strategy. lesson planning and teaching -learning of al Quran. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. It also discusses the strategy. This course focuses on introduction to Al Quran education. memorizing and interpreting of the Quran verses. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran.

dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam. lesson plans . The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. lesson plans and .Bahagian Pendidikan Guru. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . lesson plansand teaching practical. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. teaching practical. and teaching practical. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran.

Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. The course emphasizes on topic selecting. kemahiran asas. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. lesson plans .It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . perancangan dan amali. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. kajian teks jawi klasik. basic skills. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. dan moden. macro teaching concepts. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 .Bahagian Pendidikan Guru. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. . pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . according to the Islamic education syllabus for primary schools. planning and practical. penyediaan rancangan. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. . The course focuses on the content analysis on µJawi¶. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pendedahan secara amali penulisan khat. It also discusses the teaching strategies.

w. the impact of faith in life . tables of specification. assessment and evaluation in Islamic education. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).a. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. and Islamic Education Managements in Malaysia. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´.. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. types and field of testing. Islamic educators.a. and other related issues. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. measurement. their main topic of discussions. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. The course focuses on concepts. kehidupan. The course focuses on the ³dakwah´. dan Penilaian PAFA. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . pengukuran. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. bentuk dan bidang penilaian. and PAFA assessment. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 .¶s special traits.w. perkara -perkara yang membatalkan iman. It also discuss topics related to item building.

Islamic economy and management of properties in Islam. animal slaughtering. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. analyzing and interpreting the research data. sembelihan. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course involves skills of carrying out an action research in a school. 9. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. methodology in fiqh. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. The course focuses on Usul Fiqh studies. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam.

PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. pengurusan. teaching and learning of bacis movement. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. kemahiran acara balapan. children¶s games and techniques. This course includes concepts and definition of total fitness. training schedule of physical fitness. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. training methodology for physical fitness. training principles of physical fitness.Bahagian Pendidikan Guru. jadual latihan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. kemahiran acara padang.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. physical fitness and the importance of physical fitness. permainan kanakkanak. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. the component of health related fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. motorrelated physical fitness componen. This course stress on rules and regulations. model Bunker and Thorpe 1982. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. periodisation of training and effects of training on physical fitness. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. The to pics are basic movement concept. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal.

maturation and motor learning. asas terjunan. maklumbalas. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. coordination. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. retention and transfer of learning. kematangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. kanak-kanak. koordinasi. This course includes the definition and concept of growth. swimming safety. penilaian. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . kematangan dan pembelajaran motor. attention and performance. aktiviti fizikal dan sukan. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pembelajar an motor. basic teaching and learning methodology of swimming. struktur dan orag anisasi persatuan. motor control. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan.Bahagian Pendidikan Guru. motor learning. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. adipose tissue and body composition. pemprosesan maklumat. µ kawalan motor. This course to expose students to various swimming skilss. maturation and physical performance. attention¶ dan prestasi. kematangan dan prestasi fizikal. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. perbezaan individu. evaluation. structure and the organisation of society. individual differences and capabilities. pertumbuhan somatik. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. keselamatan renang. somatic growth. maturation and factors that influence growth. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. human information processing. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. functional development. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. feedback. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. tisu adipos dan komposisi badan.

lymphatic system and immunity. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. recreation and leisure. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa.Bahagian Pendidikan Guru. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the . aspects of managing.sistem saraf. cellular level and tissue level of organisation. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. pengurusan.sistem otot. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 .nutrition and metabolism as well as urinary system. aims. concepts. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. managing. rekreasi dan kesenggangan.skeletal system.digestive system. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. planning. perancangan. pengelolaan dan pentadbiran. . administrating and organizing.jantung. konsep.sistem integumentari. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . selular dan tisu organisma. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting.respiratory system.blood. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.endocrine system.blood vessels and circulation. pengelolaan. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. . pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . objectives.sistem endokrina. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan.nervous system. This course covers the philosophies.sistem limfatik dan imuniti. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. Integumentary system. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah. Heart.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. keselamatan murid-murid. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. penganalisisan perlakuan.muscular system.sistem penghadaman.chemical level. history and literatures of outdoor education.sistem rangka.darah.saluran dan peredaran darah.sistem respirasi.

konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. penganalisisan perlakuan.Bahagian Pendidikan Guru.pengurusan. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. administrating and organizing. sukatan dan tafsirannya. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.analyzingperformance. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. . analyzing performance. the interpretation of curriculum. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. criteria in choosing physical education acitivities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the importance of physical education. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. penganalisisan perlakuan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.pengelolaan. administrating and organizing. The aspects of managing. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pengurusan. the aspects of managing.kepentingan. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.

the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. managing physical education and sport. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. sports development programme. pengurusan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. managing tradisional games. administration of national and international sport agency. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. nilai dan etika dalam sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. Emphasis given to the concepts of physical education. laws and administration of sport. issues in sport. This course discusses the management and administration of physical education and sport.the aspects of managing. isu-isu dalam sukan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . undang-undang dan pentadbiran sukan. pengurusan permainan tradisional. penganalisisan perlakuan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro.Bahagian Pendidikan Guru. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. program pembangunan sukan.aspek pengelolaan. administrating and organizing. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. the interpretation of curriculum. analy zing performance.

pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pemilihan jenis -jenis ujian. implementing the research. pembinaan ujian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. physical education and sports. measurement and evaluation in physical education and sports. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 .Bahagian Pendidikan Guru. This course includes the concept of test. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the e action research findings in a report or article. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. pendidikan jasmani dan sukan. analysing and interpreting th research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. selecting test. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. analysis and interpretation. The course helps student to develop different type of tests. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. Students will be exposed to different types of research in health. conducting test and using statistics in measurement and evaluation.

This course includes sports psychology and sports s ciology. sports history. This course discusses the basic concept of sports injury. sports and children. asma dan serangan jantung. penetapanmatlamat. basic principles of first aid. child psychology development via sports. sports personality. perubatan sukan dan jurulatih sukan. prevention of injury in sports. open wound. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. personaliti. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. feedback. injury to the hand. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. sukan dan kanak kanak. maklumbalas. the definition of sports sociology. sports medicine and coaches of sports. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. kecederaan bahagian tangan. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sociology theories in sports. sukan dan media. airways and cardiopulmonary resuscitation. sports and media. sports. lifting and carrying of patient. motivasi. epala dan k mata. reinforcement. pengsan. prinsip menguruskan kecederaan patah. faint. principles in managing fracture. body. deviation and aggression in sports. exposure to extreme heat. legs. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. arousal. sports and economy. definisi sosiologi sukan. pendekatan rawatan kecederaan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. peneguhan. mengangkat dan membawa pesakit. terdedah kepada haba yang melampau. badan. prinsip asas pertolongan cemas. goal. approach in treatment of injury. socialization in sports.Bahagian Pendidikan Guru. pendarahan terbuka. deviasi dalam sukan. kebangkitan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. teori sosial dalam sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. asthma and heart attack. head and eyes. pencegahan kecederaan dalam sukan. sukan dan ekonomi. kaki. skin injury. soft tissue injury. pressure and anxiety in sports. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. kecederaan tisu lembut. motivation. kecederaan kulit. burnout and overtrainin g in sports. sukan. keganasan dalam sukan.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. 10. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

teselasi. simetri dan transformasi. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. In addition. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Pelajar juga didedahkan kepada makna. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. symmetries and transformations. Selain itu. there is a further exploration into natural. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. rational. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Students will also discover patterns in art and design. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. The use of ICT e. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry.Bahagian Pendidikan Guru. In addition.g. Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. It discusses concepts in plane geometry tessellations. In the process. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. irrational and real numbers. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted.

Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. rangkaian. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. linear programming. Students will be introduced to printed materials. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. analisa laluan kritikal. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. networks. teaching and learning aids. teknologi dalam Matematik. pemprograman linear. algoritma. types of searches. graphs. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. Chi-Square test. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. jenis-jenis carian. ujian ChiSquare. graf. technology in Mathematics. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. It provides information about introduction to decision Mathematics. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. Dalam kursus ini. heuristic algorithms and methods of sorting. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. algorithms. critical path analysis. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Mathematics facilities and management of resources. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak.Bahagian Pendidikan Guru. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized.

students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. and patterns and relationships. MTE3109 Teaching of Numbers.Bahagian Pendidikan Guru. At this point. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. fungsi dan graf. applicationsand useof technology . . Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Discussions cover topics related to teaching of numbers. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. pecahan. fractions. Pecahan. Farctions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. mikro dan makro. micro and macro teaching sessions. Selain itu. derivatives and integrals. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . using relevantMathematical ideas. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. decimals and percentages and also construction of teaching aids.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. basic understanding of limits and limit theorem. In addition.

special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. mathematical difficulties and diagnostic test. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Penggantian. matrix algebra and vector space. macro teaching sessions. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. Dalam kursus ini. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. mikro dan makro. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities.Bahagian Pendidikan Guru. measurement and data handling. Substitution. The topics discussed are testing and evaluation. MTE3111 Teaching of Geometry. The idea is extended to using Elimination. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. micro and . MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. effective planning and teaching the use of technology. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. penggunaan teknologi. aljabar matriks dan ruang vektor. keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. perancangan pengajaran efektif. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. pengukuran dan pengendalian data. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Selain itu. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. In addition. students will learn the key concepts in geometry. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear.

The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. analysing and interpreting the research data.Bahagian Pendidikan Guru. and some key mathematical ideas related to calculus. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. 11. Its contents cover mathematics in every day life. kod dan kriptografi. and documenting the action research findings in a report or article. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. codes and cryptography. kod klasik dan nombor rahsia. use of mathematical modeling in biology and ecology. classical codes and ciphers. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. implementing the research.

Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. teori pembelajaran tingkahla ku. pembiakan haiwan. the nature of science and how children learn science. teori pembelajaran Ausubel. respirasi tumbuhan. animal reproduction. what do children need to help them learn through constructivism. the constructivist approaches. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. animal nutrition. It explores the nature of science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. perkumuhan tumbuhan. teori pembelajaran Bruner. teori pemprosesan maklumat Atkin. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. information-processing theory-Atkins. growth. teori pembelajaran Gagne. cell structure and function. animal excretion. Bruner¶s learning theory.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan konstruktivisme. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . Behaviourist learning theory. nutrisi haiwan. pembiakan tumbuhan. memahami idea kanak-kanak dalam sains. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. Shiffrin and Baddeley¶s. plant respiration. cellular respiration in plants and animals. plant excretion. how children learn science. understanding children¶s development. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. Ausubel¶s learning theory. animal respiration. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. understanding children¶s ideas in science. It explores the nature of life. plant reproduction. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. Shiffrin dan Baddeley. perkembangan kanak kanak. cara kanak-kanak mempelajari sains. food and wellbeing. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Gagne¶s learning theory. struktur sel dan fungsi. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. tumbesaran. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . perkumuhan haiwan. makanan dan kesihatan. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. nutrisi tumbuh an. respirasi haiwan. plant nutrition.

use of electronics and semi-conductors. bahan komposit. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. bijih dan galian. polimer semulajadi dan kertas. teaching and learning strategies for primary science. aldehydes and ketones. motion. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. termometeri dan termometer. aromatic compounds. Malaysian primary science curriculum II. It discusses physics and measurement in everyday life. kerja dan mesi daya dalam n. sebatian beraroma. peru sahaan penyediaan ammonia. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . asid karboksilik. ester dan amid. composite materials. getah. work and machines. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. electricity and magnetism at work. kurikulum sains sekolah rendah aras II. the physics of music. gerakan. alkohol.Bahagian Pendidikan Guru. using light. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. alloys. kegunaan elektronik dan semi konduktor. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. aloi. ores and minerals. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. alcohol. synthetic polymers and plastics. gerakan planet dan satelit. sabun dan detergen. generation and transmission of electricity. applying Newton¶s laws in everyday life. fuel. Malaysian primary science curriculum I. polimer tiruan dan plastik. teaching science for all children and science for exceptional children. sulphuric acid and nitric acid. soaps and detergents. planetary and satellite motion. forces in fluids. carboxylic acids. It discusses issues in science education. esters and amides. industrial preparation of ammonia. natural polymers and paper. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. aldehid dan keton. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. penjanaan dan transmisi elektrik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. eter dan ammina. ethers and amines. litar elektrik dalam rumah. bahan bakar. thermometry and thermometers. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. menggunakan cahaya. cecair. fizik muzik. asid sulfur dan asid nitrik. electrical circuits in the house. rubber. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I.

ex-situ conservation. pemuliharaan in situ. kepelbagaian genetik I. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. rancangan mengajar harian. kepelbagaian biologi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. acquiring manipulative skills. writing lesson plans. It explores about ecosystem. daily lesson plan. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. kepelbagaian tumbuhan. kepelbagaian haiwan. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. genetic diversity I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. threats to biodiversity. microteaching skills and macro teaching. learning objectives. planning a daily lesson plan. the basic science process skills and integrated science process skills.Bahagian Pendidikan Guru. animal diversity. hasil-hasil pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. ancama terhadap n kepelbagaian. in -situ conservation. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. ecosystem services. pemahaman tentang trenda populasi. kepelbagaian genetik II. biodiversity. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. It explains about lesson planning. It discusses primary science teaching. faedah ekosistem. objektif pembelajaran. memperolehi kemahiran manipulatif. Ia meneroka tentang ekosistem. plant diversity. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. merancang rancangan pelajaran harian. genetic diversity II. acoustic ecology and biodiversity collection submission. understanding population trends. menulis r ncangan pelajaran. pemuliharaan ex situ. learning outcomes.

bentuk -bentuk pentaksiran. analisis skor ujian. alatalat pentaksiran. elektrokimia dan . Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. pentadbiran ujian. test design and construction. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. origins and its major systems and space: the solar system.Bahagian Pendidikan Guru. areas of assessment in primary school science. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. interpreting test score and forms of examination. thermochemistry. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . the first law of thermodynamics. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. scoring of assessment. It explores about energy. assessment tools. penskoran pentaksiran. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. types of assessment. matlamat pentaksiran. analysis of test score. It discusses definition of terms. hukum pertama termodinamik. marking and moderation of test scripts. rekabentuk dan pembinaan ujian. nuklear kimia. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. termokimia. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca.It discusses earth: structure. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. outer space. Ia meneroka tentang tenaga. angkasa lepas. administration of test. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. purpose of assessment. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. electrochemistry and nuclear chemistry. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains.

project -based learning for endurance of resources. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . rules and safety in the laboratory. technology and society. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. project-based learning for energy in the biosphere. analysing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. innovation and inventions. pengawetan spesimen b iologi. and documenting the action research findings in a report or article. basic laboratory techniques. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. It discusses issues relating to science. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. science teaching and learning resources. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. peraturan dan keselamatan dalam makmal. It will discuss about management of science laboratory. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. projectbased learning for conservation. pembaharuan dan penciptaan. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. technology and society. teknologi dan masyarakat. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknik-teknik asas makmal. project -based learning design. Technology and Society (Sains. teknologi dan masyarakat. preparation and improvisation of selected resources and presentation. preservation of biological specimens. project-based learning for pollution and its effect on human health. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. safe handling of scientific materials handling of chemicals. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. project based learning for additives in food. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. SCE3114 Science.

12. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

In relation to that. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. finishing. interior and exterior decoration will also be emphasized. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). the introduction to the TVE system. pengenalan kepada sistem PTV. kemasan. kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. ciri-ciri kepimpinan. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . masa depan RBT. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. e adership characteristics. career path and future of design and technology . barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. Knowledge of materials. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum .Bahagian Pendidikan Guru. This course will expose the student to the development of technology and material production. meta. element and assesment will also be focused. pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan.penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. resources including the use of ICT. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). accessories. process of the l planning and evaluationin RBT. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. falsafah. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on .

dan teknik menyoal. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. evaluation.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. penanaman. perancangan. curriculum development in Malaysia.planning. care of ornamental crops and landscape . Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran. strategies. documentation and record keeping. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . the materials for teaching aids with IC. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . implementation.school syllabus. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. and macro and micro teaching. handling of products. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. selection and preparation of field for vegetable planting. planting. plant care. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. Focusses will be on teaching and learning approaches. penggunaan bahan . RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 .Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran . designing. strategi. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. penilaian. pelaksanaan. management innovation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. teaching method and techniques skills of questioning techniques. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . y. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. the skills of . reka bentuk. planting. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. planting vegetable hydroponicall propagation. kaedah teknik pengajaran. dokumentasi dan penyimpanan rekod. penanaman sayursayuran secara hidroponik. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. theory and model of curiculum development. kurikulum sekolah. goals and .

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

industrial design and design for manufacturing. This course emphasize on product development and principle. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. processes and planning. product architecture. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. The integration of project base assessment will be emphasized. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. reka bentuk industri. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk.Bahagian Pendidikan Guru.

the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. also the transition process from home to nursery /preschools. food and diets. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. Act 308 and Act 550. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. the history of childhood education. Children¶s Right. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. views and ideas of earlier scholars of childhood education. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. Akta 308 dan Akta 550. This course covers the introduction to early childhood education. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. the affective factors in the implimentation of curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. health practice and safety. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. penjagaan kesihatan kanak-kanak. aproaches in curriculum. eating ettiquette. teaching and learning techniques and techniques at presechools. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. persekitaran.Bahagian Pendidikan Guru. PRA3103 Perkembangan Fizikal. growth and child development. pendekatandalam kurikulum. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. pengelolaan aktiviti prasekolah.

penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. processes of creativity a teaching approaches. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. pembelajaran sains diprasekolah.Bahagian Pendidikan Guru. the methods in teaching and learning language at preschool. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. sosiodrama. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. seni bonekadan sastera kanak -kanak. merancang aktiviti. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. assessment in childhood education. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. This course covers the theories of children¶s creativity. muzik dan pergerakan. perancangan program sains. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. factors of language development. factors that encourages and hinders creativity.

klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. to develop confidence to face challenges in everyday life.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. pengurusan dan aktiviti. understanding and managing children¶s emotions. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. the classification of special needs children.dan perbezaan individu. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions.Bahagian Pendidikan Guru. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. management of curriculum. theories on moral development. characteristics. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. strategi dan . the management and activities. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. development of sosial skills and prosocial behaviors. identification of Islamic education and moral curriculum. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Focusses will be on the reason due to the disability. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . pelaksanaan nilai-nilai. teori perkembangan moral.

pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . kanak. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.Bahagian Pendidikan Guru. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. behaviors and children¶s dicipline. aims. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. hubungan keluarga. objektif. build and manage preschool education centres the planning of . This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. This course covers the theories and perspecttive. matlamat. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. improving family excellence.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. komuniti dan institusi pendidikan.melaksanakan perekodan. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. penganalisisan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan.community. values and customs. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. nilai dan budaya. penyimpanan. family relationship. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. build and manage preschool education centre the planning of s. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak.

keselamatan dan pemakanan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan.Bahagian Pendidikan Guru. kecekapan hubungan.safety and diet. pengurusan kesihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and interpreting the research data. and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. presenting research findings in seminar. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . This course is dealing with conducting action research in school. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. management of health. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. documenting and publishing research papers. perwatakan. efficient relationship. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . preschool teachers and issues related to it. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. implementing the research. 14. organizing action research seminar. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar.

assessment and intervention are also covered. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. and behaviour modification program among special needs students. pendekatan. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . tingkah laku bermasalah. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. programs provided and issues arises in educating these children. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. causes. pronciples. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut.Bahagian Pendidikan Guru. prinsip. ciri-ciri. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. punca masalah. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. problematics behaviour. strategies of behaviour modification and issue concerned. konsep. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. concept.

speaking. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. The course includes understanding language. strategi untuk menangani masalah tersebut. problemsin acquiring listening. theeory of language.Bahagian Pendidikan Guru. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. This course discusses the definition of language. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. kemahiran membaca. membaca dan menulis. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. bertutur. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. instrument. strategies to overcome the problems. reading and writing skills. perancangan . Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. reading. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. teaching basic grammar. pengajaran tatabahasa asas. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. . pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran.

tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. kemahiran memelihara haiwan. keselamatan diri. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. expression art therapy. home living. terapi pergerakan kreatif. sewing. terapi hidro. speech therapy. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. pengurusan rumah tangga. occupational therapy. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. pembinaan bahan bantu belajar. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. This course discusses the importance of physistherapy. rearing pet. teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. kemahiran berkebun. penilaian. self-protect. terapi seni visual. terapi pertuturan. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. kemahiran memasak. matematik berfungsi. terapi cara kerja. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . terapi muzik dan nyanyian. problems of learning Mathematics.Bahagian Pendidikan Guru. art therapy. ethics and classroom management. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. gardening. permasalahan penguasaan Matematik. music and singing therapy. cookery. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. It covers basic concepts of Mathematics. kajian sukatan pelajaran. hydro therapy. Ia merangkumi konsep asas Matematik. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran jahitan. functional Mathematics.

procedures. pengurusan kelas khas. penubuhan. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. effectiveness of teaching and learning. prasarana kelas khas. pengasingan.masalah pengajaran Sains. khidmat pelbagai disiplin di PDK. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. labeling segregation and integration. isu pelabelan. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. parents and community involvement. assessment. prinsip dan etika kerja sosial. langkah-langkah. goals. matlamat. penempatan pelajar. pentaksiran. teaching sciece process. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. dan integrasi. students multiple competencies. physical aspects of the classroom. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. setting up administration. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). pentadbiran. keprofesionalisme guru. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. multidisciplinary services offered at the CBR. teachers profesionalism. special classroom management. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. strategies to overcome teh problems. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. principles and ethics of social works.

the State Education Department and the school. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. and support services as well as evaluation of Special Education programs. impl menting the research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas.Bahagian Pendidikan Guru. placement procedures for children with special needs. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. The role of teachers and administrative. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas.peranan guru dan i pentadbir. and documenting the action research findings in a report or article. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. b dget u allocation. This course covers the implemetation o fspecial education programs. analysing and e interpreting the research data. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. peruntukan kewangan. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. struktur organisasi di peringkat kementerian. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.

Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.Bahagian Pendidikan Guru.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. bahasa dan komunikasi. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap .the factors which can affect the development of language and communication . PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 .roles of the family. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children . PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. rakan .

kelebihan dan kekurangannya. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. ciri ciri. banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat.membina pelbagai jenis instrument.and teaching objectives. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. the education of the hearing-impaired. This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . identify the strengths and weaknesses of their pupils . PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . sasaran. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. use various assessment tools. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . . khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . gathering relevant information. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved.

This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating .dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa. dan latihan . dan aplikasi KTBM. teaching and learning language sessions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified.Bahagian Pendidikan Guru. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of the various issues. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. Methods used in the assessment of language. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.

pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. people from various disciplines. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . the process of normal hearing. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. planning.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. This course focuses on how to choose. proses pendengaran. the importance of having a good acoustic environ ment. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kemahiran dalam memilih. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers topics like the anatomy of the ear. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . of assessing hearing loss. the use of amplification in the classroom. membina. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. developing. plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. sistem amplifikasipendengaran. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 . dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti.

Bahagian Pendidikan Guru. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. jenis program. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. . mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. mplementing the research. state and school levels. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. isu-isu. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. peruntukan kewangan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . organizing action research seminar. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . support services. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. documenting and publishing research papers. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . jabatan pendidikan negeri dan sekolah. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. khidmat sokongan. financial allocation.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. types of programmes. and documenting the action research findings in a report or article. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Focus will be given to the ways of planning. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. 16. o peranan guru. presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.kaedah merancang. This course is dealing with conducting action research in school. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. analysing and i interpreting the research data. struktur organisasi di peringkat Kementerian.

Bahagian Pendidikan Guru. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. . The role of parents and importance of early intervention are also discussed. affective. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. afektif dan psikosial. This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. visual skills training for children with low vision. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . and psychosocial development. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata.

This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . indoor and outdoor sessions. di dalam dan di luar bangunan. menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. Students are taught cooking skills. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. This course covers important concepts in field of Living Skills. various instruments in a variety of important areas. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . Recreation and Adaptive Physical Education. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . pengurusan . as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . dapur dan rumah.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. management o f the kitchen and house. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup.Bahagian Pendidikan Guru. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. hands-on.

micro and macro teaching. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). menyediakan bahan bantu .tahap Matematik. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. mengajar. multiple handicaps. and hands-on experience and to reinforce learning. This course covers the planning. This course covers skills to produce. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. read and transcribe the Mathematics Braille Code. read and transcribe the English Braille Code. makro. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with .Bahagian Pendidikan Guru. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. . mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. . This course covers skills to produce. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . prepare teaching aids. and produce English Braille using the computer. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan .

kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Issues. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. trends. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. and documenting the action research findings in a report or article. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . perundangan. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . isu-isu. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysing and interpreting the research data. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. in Malaysia and other countries. This course covers the development of education in the field of visual impairment. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti.cooperation government and non government agencies. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. the implementation of community projects by these centres. trenda.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed.Bahagian Pendidikan Guru.

mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. management of resources and finances. organizing action research seminar. as well as the evaluation of Special Education programs. presenting research findings in seminar. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. This course is dealing with conducting action research in sc hool. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. Students are exposed to the role of Special Education teachers. documenting and publishing research paper. proses pembuatan keputusan. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. Buku Panduan PISMP | 145 . pengurusan sumber. the decision-making process. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .

pola tingkah laku murid. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . strategi dan aktiviti. school facilities and the implementation of the school curriculum. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. It also gives students the knowledge and experience through observations. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. interaction with the school community. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. reflections. about pupil¶s behavio ur. activities.Bahagian Pendidikan Guru. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. reflections. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. bahan sumber pengajaran pembelajaran. Melalui pemerhatian. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents. strategies. penelitian dokumen. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. school and classroom management. pengurusan sekolah. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. penelitian dokumen. pengurusan bilik darjah. interaction with the school community. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. analysis of documents. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations.

Through observations. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. preparing teaching aids and classroom management. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. BBM. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. reflections. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. lecturers and peers in a variety of situations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. penelitian dokumen.Bahagian Pendidikan Guru. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . activities. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. analysis of documents. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. skills and teacher values in a guided and real life situation. Melalui pemerhatian. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. and resources with the lesson plan.

skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. lecturers and peers in a real life situation. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Buku Panduan PISMP | 149 . PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations.

Stude ts n are expected to plan. ketahanan diri. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. jati diri. At this stage. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. Pada peringkat ini. endurance. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing.Bahagian Pendidikan Guru. Buku Panduan PISMP | 150 . implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .

skeletal system. endocrine system. Pendidikan Jasmani.muscular system.jantung.sistem saraf. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.nervous system.sistem penghadaman. sistem integumentarim. sukatan dan tafsirannya. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology. selular dan tisu organisma.sistem otot. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.sistem endokrina. Heart. locomotor and non-locomotor movements. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. the importance of physical education. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. peringkat kimia.blood.saluran dan peredaran darah. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. konsep kurikulum.kepentingan.chemical level. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. darah. Integumentary system . PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro. respiratory system.Bahagian Pendidikan Guru.sistem respirasi. lymphatic system and immunity. nutrition and metabolism as well as urinary system. model permainan kanak -kanak.sistem limfatik dan imuniti. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. blood vessels and circulation.digestive system. th interpretation of curriculum. e criteria in choosing physical education acitivities. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. cellular level and tissue level of organisation.sistem rangka. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.

issues in sport. 2. undang-undang dan pentadbiran sukan. values and ethics in sport. nilai dan etika dalam sukan. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. program pembangunan sukan. sports development programme. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . pengurusan permainan tradisional.Bahagian Pendidikan Guru. administration of national and international sport agency. isu-isu dalam sukan. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. managing physical education and sport. managing tradisional games. laws and administration of sport.

This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. pendekatan. This course focuses on the introduction of strategies. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. This course focuses on topic selecting. approaches. It also discusses topic for micro and macro in teaching. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang.Bahagian Pendidikan Guru.

pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . and evaluation. penilaian dan pentaksiran. It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). This course focuses on topics of assessment.Bahagian Pendidikan Guru. 3. measurement. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . pengukuran. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item.

Bahagian Pendidikan Guru. buku latihan dan . and writing skills. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . syllabus and text book. bertutur. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. syllabus contents and its curriculum specifications. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. reading. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. describes the teaching steps for every skill. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses two important and significant things in the teaching process. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. membaca dan menulis. This course discusses on the methodology of teaching listening. buku panduan guru dan isi kandungannya. speaking. focusing on combination of using text book. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan .

Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . 4. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. assessment. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. mingguandan semester mengikut format yang betul.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. pembinaan item. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . penilaian. penilaian kemahiran berbahasa Arab. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources .Bahagian Pendidikan Guru.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. evaluation and examination of Arabic language. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. terminology of. penilaian kendalian sekolah. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.

strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. falsafah. objektif. sejarah.Bahagian Pendidikan Guru. objectives. perkembangan aspek fizikal dan sosial. safety rules in schools. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. safety and environmental safety. history and the curriculum of health education. keselamatan diri. the learning style. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. penyimpanan bahan bahaya. safety of self. konsep. safe road user program and building safety. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. This course gives expose to the concept and principles of safety education. strategies and approaches in teaching health education. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. the philosophy. dan diskriminasi. keselamatan perkhidmatan. This course discusses the basic concepts in health education. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . doing the practical session of micro teaching. peraturan keselamatan di sekolah. emergency procedures. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. prosedur kecemasan. ph ysical and social growth. This course encompass the knowledge about health sexuality. method. Emphasis is given to introduction to health education. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. storeage of dangerous product. free from negative prejudice and discrimination. safety services. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. bebas daripada prasangka yang negatif. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. kaedah. stail pembelajaran. positive approach in sexuality.

school cleanliness practices. pendekatan bersepadu. rancangan makanan tambahan. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. program kesihatan mulut. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach.Bahagian Pendidikan Guru. school health services. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. perkhidmatan kesihatan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept. mouth health program. amalan kebersihan sekolah. and emphasis on children¶s health. behaviuor. Buku Panduan PISMP | 159 . supplementary food plan. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

Moreover. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. . Pelajar akan didedahkan dengan rasional. ekonomi. This course exposes students to the selection. pelbagai teori pembelajaran. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. dan budaya. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . Students will be exposed to the rational. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. the four domains of civil. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. sosio . penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. PSK3102 Teori Pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . and culture. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. politik. socio economic. great depth based on the six themes identified. konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. politics.

the format and compulsory component.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. format dan komponen wajib. planning and teaching. pedagogical content knowledge and skills methods . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. 2. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . melaksana . planning. This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. social skills. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan .Bahagian Pendidikan Guru. komponen pengajaran mikro dan makro. dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. dan membuat laporan. dan pembelajaran. PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . merancang. suitable for an effective teaching-learning. out practical work. implementation and reporting. planning and administering of service learning projects carry .

the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. kaedah. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . ethical theories. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. methods. preparing the scheme of work. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. religious and societal values as well as moral development theories. approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. teori teori etika. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. pendekatan. In this course. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. values.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. teori-teori perkembangan moral. moral being. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. lesson planning. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. insan bermoral. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. issues faced in assessment of Moral Education. konsep asas nilai. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level.

This course focuses on moral problems faced in schools.Bahagian Pendidikan Guru. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Buku Panduan PISMP | 164 .

It discusses definition of terms. bentuk -bentuk pentaksiran. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. rekabentuk dan pembinaan ujian. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bersepadu. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. memperolehi kemahiran manipulatif. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . It discusses issues in science education. alatalat pentaksiran. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. teaching science for all children and science for exceptional children. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. assessment tools. administration of test. matlamat pentaksiran. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. purpose of assessment. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. pentadbiran ujian. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. scoring of assessment. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. analisis skor ujian. Buku Panduan PISMP | 165 . SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. analysis of test score. Malaysian primary science curriculum I. It discusses primary science teaching. interpreting test score and forms of examination. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. test design and construction. areas of assessment in primary school science. Malaysian primary science curriculum II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. acquiring manipulative skills. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. types of assessment. teaching and learning strategies for primary science. penskoran pentaksiran.

Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. basic laboratory techniques.Bahagian Pendidikan Guru. preservation of biolog ical specimens. safe handling of scientific materials handling of chemicals. preparation and improvisation of selected resources and presentation. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. peraturan dan keselamatan dalam makmal. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. rules and safety in the laboratory. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. teknik-teknik asas makmal. science teaching and learning resources. Buku Panduan PISMP | 166 . pengawetan spesimen biologi. It will discuss about management of science laboratory.

Selain itu. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. Fractions. Buku Panduan PISMP | 167 . pecahan. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. In addition. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. discussions cover topics related to teaching of numbers. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. MTE3109 Teaching of Numbers. fractions. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Pecahan. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Pelajar juga didedahkan kepada makna. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. using relevant mathematical ideas. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

Buku Panduan PISMP | 171 . latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. aims and the functions of music in education. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. permainan alat muzik. alberti bass. singing folk songs. matlamat. o broken chords. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik.Bahagian Pendidikan Guru. psikologi. fungsi muzik dalam pendidikan. importance of music. philosophical implications. broken chord. bes alberti. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. mel dy improvisation. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. play block chords.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. mengimprovisasikan melodi di kibod. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. sociological and psychological factors that affect music education. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. faktor-faktor sosiologi. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. sing melodies in keys changes from major to minor.

synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. permainan alat rekoder. Buku Panduan PISMP | 172 . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. teaching and learning of singing in the music classroom. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian.Bahagian Pendidikan Guru. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. the playing of recorder and percussion instruments. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. semester. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. types and characteristics of children and adult voices. permainan alat perkusi.micro and macro training sessions. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. mingguan dan harian. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . aural sensitivity and movement to music. remaja. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.

approach. and measurement. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.pengisian kurikulum. penilaian bahasa. affective. and writing). pendekatan. membaca. Buku Panduan PISMP | 173 .skills mapping. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.fokus utama dan sampingan. evaluation. dan psikomotor. dan pengukuran. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan.Bahagian Pendidikan Guru.pemetaan kemahiran.main focus and secondary focus. and implementing the micro and macro teaching. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . and method of language evaluation gammar and language skills evaluation .kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. marks. teori-teori kognitif. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. kaedah. and technique. specifications schedule and its construction testing development. penulisan langkah pengajaran.curriculum conten.language skills (listening and speaking. penilaian. and psychomotor testing .. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. pembinaan ujian. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. dan menulis). theory of cognitive. 5P concepts. concepts of teaching strategy.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. afektif. This course describes the concept and principle of testing. konsep strategi. types . added value skills and language system. dan teknik pengajaran. the writing of teaching steps. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa.konsep 5P. reading.

and implementing some exercises on the evaluation of language skills. .penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah.pendekatan. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. Buku Panduan PISMP | 174 .preparation ofl language skills teaching plan. methods.Bahagian Pendidikan Guru. and techniques of teaching language skills.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa.constructing and using language skills teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on malay language skills. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. approaches.

types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. implement teaching planning and audio visual aids. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia 8. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. penggunaan dan interpretasi data. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . discussion on validity and reliability of evaluation format. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). item development. various methods of evaluation. Buku Panduan PISMP | 175 . keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. interpretation as well as report writing on assessment.Bahagian Pendidikan Guru. electronic commerce (E ±commerce). undang-undang perniagaan. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. workshop safety. strategy. kewangan. safety and rule regulation. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. tool and material management. basic statistic. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. teknik pengajaran KHSR. pelbagai cara penilaian.perniagaan elektronik (E-dagang). This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. keselamatan bengkel. peraturan pemarkahan. jenis penilaian. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . pengurusan peralatan dan bahan . portfolio. finance. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. competency and school based evaluation. pengurusan kewangan. business law. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. mengajar. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. management and administration. marking scheme and mark analysis. analisis markah dan statistik asas. financial management. technique and teaching methodology. kaedah dan . peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi.alternative evaluation skills for using rubric. test specification table. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah.

crops. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. rearing ornamental fish technology. pengurusan dan penjagaan. propagation and planting.Bahagian Pendidikan Guru. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. harvesting and use of plants produced. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. This course deals with three main components: home technology. selection and preparation of equipments and materials. penyediaan batas dan bekas menanam. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. teori dan amali . Topics coveres studies on fabric. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. hiasan. plant care. pemilihan pakaian. tropical freshwater ornamental fish:. the ornamental fish. management and care of ornamental fish. preparation of planting beds and containers. pengenalan kepada ikan r hiasan. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. rearing ornamental fish technology. Buku Panduan PISMP | 176 . pembiakan dan penanaman.

psikoanalisis. Fenomenology and Hermeneutic. persoalan. plot. novel remaja. dan New Critics. bercerita. Surelism. teater pembaca. sudut pandangan. character and characterisation. fenomenologi. visitor in action. teater untuk kepelbagaian tujuan. Post Modern. puisi. puppet. hermeneutic. cerpen. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. kekuatan karya kreatif. This course elaborates on literary critics field like. kritik genre dan kritikan baru. pascamoden.Bahagian Pendidikan Guru. eksistensialisme. opinion angle. penerbitan karya. Reading Reception dan Reflection theory. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. resepsi dan teori tindak balas pembaca. creative writing themes and issues. Psyco-analysis. plot. Femenism. dan guru sebagai penulis. latar tempat. dan isu karya kreatif. adolescent novel. popular novel. dialog dan latar tempat. dialog and location background. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . This course elaborates on the introduction to theatre in education. Autobiography. Marxism. theatre for multipurpose. Marxisme. reading theatre. story telling. Existensialism. boneka. watak dan perwatakan. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. Arcitipal. guru dalam peranan (teachers in action). genre formation process. tema. creative writing strength. Semiotic. short stories. Genre Critics. teachers in action. Post Structuralism dan Deconstruction. genre writing publishing. femenisme. proses pengeraman bahan. Post Colonial. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pascakolonial. simulasi dan improvisasi. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. surelisme. teater dalam bilik darjah. novel popular. poems. and teacher as a writer. semiotic. tetamu dalam aksi. theatre inclassroom. simulation and improvisation.

mengadakan sesi uji a bakat. basic dramatisation. history and background. a performance. and vocalisation. sinematografi dan persembahan. teori pement san. pengarahan. cinematography. tater dan teater kanak-kanak. performance ethics. actors selection. asas alkonan dan vokal. types. selection and script writing. pengurusan produksi. implementing a screen testing. jenis dan bentuk drama kanak kanak. sejarah dan latar belakang. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. etika pementasana. directoring. improvisasi. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. elemen. forming production management. theatre and children theatre. pementasan. element. pemilihan. This course elaborates on the definition and concept of drama. dan pembinaan skrip. and forms of children drama. pemilihan pelakon. Buku Panduan PISMP | 178 . produksi.Bahagian Pendidikan Guru. and presenting a performance. production. stage performance theory.

mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. jenis-jenis pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. unsur-unsur pergerakan. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. Buku Panduan PISMP | 179 .pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. technology in teaching and learning music in classroom. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. perancangan pengajaran dan pembelajaran. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. Kementerian Pelajaran Malaysia 10. sumber pengajaran dan pembelajaran. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. testing and evaluation. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. pregerakan kreatif. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. creative movement. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. teaching and learning music through movements. pengujian dan penilaian. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni.Bahagian Pendidikan Guru. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. teaching and learning resources.

permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. Buku Panduan PISMP | 180 . muzik mini orkestra prasekolah. nyanyian semerta dan aural. lagu kanak -kanak dan lagu rakyat.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra.Bahagian Pendidikan Guru. impromptu singing and aural. lagu-lagu patriotik. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . patriotic songs. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. Students will be introduced to children¶s songs. lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. children¶ songs and s cultural songs.

tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. dan khatam al Quran. isti¶azah. pengertian. tafsir ayat akhlak. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran. takbir. tujuan dan sifat sifat. tafsir ayt hukum. its mukjizat. Hadith Qudsi. Muhkam dan Mutasyabih. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir.Bahagian Pendidikan Guru. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran.kemukjizatan Al-Quran. basmalah. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. Nasikh and Mansukh. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. tafsir ayat akhlak. tafsir ayat aqidah. hukum beramal. tafsir ayat hukum. basmalah. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Muhkam and Mutasyabih. Buku Panduan PISMP | 181 . Nasikh. the degreel of Hadith and rules in using them. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. . takbir. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat aqidah. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. and khatam alQuran. Mansukh. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir.Definitions. isti`azah. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis .

Sikah and Jiharkah. Nuh. wuslah and other related aspects. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures. harakat. Jin. Sikah dan Jiharkah. Nahawand. burdah. u` Buku Panduan PISMP | 182 . wuslah dan lain -lain yang berkaitan. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Jin. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. pelaksanaannya secara teori dan amali. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. ar Rahman. ar-Rahman. Nahawand. Nuh. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. burdah.Bahagian Pendidikan Guru. Each tarannum will focuses on tabaqat. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. harakat. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. The implementation is carried out both in theory and in practice. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman.

the English sound system (phonology). sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. materials selection. developing classroom skills. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. classroom management. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. morphology. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. adaptation and simplification. syllabus study. Buku Panduan PISMP | 183 . Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. methods and techniques. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. The topic Language and literature is also introduced. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah.Bahagian Pendidikan Guru. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. communication. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. morfologi. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. It focuses on language acquisition and language learning. and introduction to lesson planning. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. and semantics needed by an English language teacher. multiple classroom teaching. remedial and enrichment activities. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. syntax. general principles in the teaching of language skills. kemahiran membaca dan menulis. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. an overview of teaching approaches. reading and writing. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. theories of second language acquisition. komunikasi.

testing and evaluation. the teaching of grammar. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. integration of language skills and language content. peperiksaan dan penilaian. Buku Panduan PISMP | 184 . pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. the teaching and assessing of reading skills.Bahagian Pendidikan Guru. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of writing skills. the teaching and assessing of vocabulary. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. spelling and dictation. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. the teaching and assessing of literature for primary schools. pengajaran. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .

Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. speaking. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. It also enables learners to reflect on their learning. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). reading and writing. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. It focuses on Tense types and aspects. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Sentence types. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan.Bahagian Pendidikan Guru. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. Buku Panduan PISMP | 186 . Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. and Cohesive devices in spoken and written language. The topics focused are listening. function and meaning. bertutur.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

bahan kurikulum. teori pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1. 1. 1. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1. Buku Panduan PISMP | 188 .6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Pentaksiran.

Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren. pembelajaran kendiri. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. 2. Buku Panduan PISMP | 189 . 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.Bahagian Pendidikan Guru.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2. 2.

6 merancang.2 3. Buku Panduan PISMP | 190 . Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 4. psikologi dan etika profesional keguruan. 3. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. 3. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum. sosial. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan.Bahagian Pendidikan Guru. budaya.

Bahagian Pendidikan Guru. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah. 4. 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. 4. 4.4 membuat muhasabah diri. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.2 mengurus masa. 4. emosi dan tekanan secara berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan.

5. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5. Buku Panduan PISMP | 192 . etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. 5.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. akauntabiliti integriti. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5. iaitu untuk: 5. 5.Bahagian Pendidikan Guru.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.

5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian. 6. 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. Buku Panduan PISMP | 193 . 6.Bahagian Pendidikan Guru. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan.

projek. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. tutorial.´ Sepanjang kursus. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Buku Panduan PISMP | 194 . bengkel. persembahan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. dan peperiksaan. Ia juga termasuk a peperiksaan. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. projek.Bahagian Pendidikan Guru. poster. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. seminar. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih.

Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Buku Panduan PISMP | 195 . Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.Bahagian Pendidikan Guru. perbincangan kumpulan kecil. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. merefleksi dan menilai amalan. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel.´ Juga.

Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 8. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 7. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 2. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. Buku Panduan PISMP | 197 . Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13.Bahagian Pendidikan Guru. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Seni Visual 16. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Bhg. Datin Sitti Haishah binti Abd.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->