Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik. 6. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . Struktur Program. 14. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. 19 29 33 38 9. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan. 7. 10. 4. 3. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5.Bahagian Pendidikan Guru. 8.

Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima.Bahagian Pendidikan Guru. Justeru. Agihan Kursus Mengikut Semester. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum. Pengenalan. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. pela tikan tenaga pengajar. Sinopsis Kursus. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. selamat maju jaya. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Sekian. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. Matriks Hasil Pembelajaran. Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. Di samping itu.

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .Bahagian Pendidikan Guru.

relevan. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik dan bersepadu . responsif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik. futuristik. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 .Bahagian Pendidikan Guru.

ESD (UNESCO) y Kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia i. kemahiran. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester.Bahagian Pendidikan Guru. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian .EIU. Buku Panduan PISMP | 8 . v. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Aktiviti Kokurikulum. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. iv. iii. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. EFA.

Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. praktikum. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit.kerja kursus. Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . Menggunakan pelbagai mod. Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). pentaksiran prestasi ( performance assessments). dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. kajian kes. Portfolio Pembelajaran. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. penyelidikan tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. penilaian tugasan terarah. Penggunaan Unit Plan. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. d. b. internship. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. e. bahan. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). latihan industri. dan tugasan. c. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. f.

dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. hasil pembelaj aran. Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. Buku Panduan PISMP | 10 . e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras.

MATLAMAT.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 .

Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. Buku Panduan PISMP | 12 . vi. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. bahan kurikulum. v. dan etika profesional keguruan. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. memiliki dan menampilkan nilai. kemahiran. iii. pentaksiran. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. iv. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. psikologi. etika.Bahagian Pendidikan Guru. budaya. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. sosia l.Sebagai prasyarat. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing. ii. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK.Bahagian Pendidikan Guru. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 . STRUKTUR PROGRAM.

Bahagian Pendidikan Guru. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 . Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS).Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua. Setiap semester mengandungi 20 minggu .sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester.yang mencakupi teori dan amali. dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. praktikum.

86 (65%) 3. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. dan Amalan Profesional. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. Major. 1. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. kemahiran generik. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT).Bahagian Pendidikan Guru. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah.

SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. PBSdijalankan selama 4 minggu. sejumlah 24 kredit.Bahagian Pendidikan Guru.praktikum 24 minggu.manakalainternshipselama 4 minggu. Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . Kementerian Pelajaran Malaysia program. . Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). Elektif ini tidak diagihkan kredit. pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS). Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. praktikum. dan internship. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major.

1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform I Kokurikulum .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Olahraga Kokurikulum .Permainan Kokurikulum .Unit Beruniform II Kokurikulum .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. semester yang ditetapkan. Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .

BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 .

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6.Bahagian Pendidikan Guru.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 . PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 .Bahagian Pendidikan Guru.

Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I . Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar.

Bahagian Pendidikan Guru. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry.

Bahagian Pendidikan Guru. Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.

PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .

Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 .Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1.

Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers.Bahagian Pendidikan Guru. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. Buku Panduan PISMP | 31 . Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Fractions. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil.

Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Buku Panduan PISMP | 32 . Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11. Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .

Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 . Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1. Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai.3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras.Bahagian Pendidikan Guru.

Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . . Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional.Bahagian Pendidikan Guru. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. mengumpul. bersemuka. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. terarah kendiri. Buku Panduan PISMP | 39 . dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. pendidik yang inovatif. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. proses validasi. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. dan peperiksaan luaran. dan penilaian kendiri.Bahagian Pendidikan Guru. Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Satu garis . MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. penguasa ilmu yang mantap. proses akreditasi. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. dan tidak bersemuka. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

membaca. Sentence Types. Listening and Speaking Skills. development process. jenis-jenis soalan. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. contemporary issues. It builds further on parts of speech and the language skills. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. kemahiran mendengar dan bertut r. bertutur. dan kemahiran mendengar. tokoh -tokoh tamadun Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. It focuses on the English Sound System. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. interaction among various civilisations (Malay. Chinese. Reading Skills. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Tenses. Islam Hadhari. This will enable learners to become proficient language users . Cina. isu-isu kontemporari. This course focuses on the introduction of civilisation. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102). Types of Questions. jenis-jenis ayat. Islam dalam tamadun Melayu. dan proses pembangunan negara. Islam Hadhari and nation . India dan Jepun). Islam in the Malay Civilisation. Parts of Speech/Word Classes. prominent figures of the Islamic civilisation. membaca. Indian and Japanese). tatabahasa. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. dan menulis pelbagai penulisan.Bahagian Pendidikan Guru.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. u dan menulis untuk pelbagai tujuan.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan.

Bahagian Pendidikan Guru.andwriting remedial on teaching and learning strategy. kesedaran ruang. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . measurement.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran.pemilihan. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis.strategi pengajaran dan pembelajaran. reading and writing remedial basic skills.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis. operation and computation. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities. visual arts. pengukuran. da juga analisis data dan interpretasi. pembinaan. operasi dan pengiraan. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. spatial sense. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. The topics discussed are problem solving. and also data analysis and Interpretation. its relationship with teaching and learning. and physical education and health science selection. reading and writing in musiceducation. pendidikan jasmani dan kesihatan. Focuses wil be on reading. types of reading and writing basic skills activities. seni visual. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. This course describes about Language Acquisition theory.

It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. economy development in ethnics relatio in Malaysia. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. expression. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia.learning process of various subjects at the primary level. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. and the role of government and society. inkuiri dan . It also focuses on the introduction of Arts in Education. Pendedahan kepada asas Muzik. Malay pluralistic society. constitution in ethnics relations in Malaysia. agama dan hubungan etnik. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. masyarakat pluralistik Alam Melayu. exposure to basic skills in music. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. . pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. konsep-konsep asas hubungan etnik. religion and ethnics relations. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. kecerdasan pelbagai. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. movement and visual art which will enhance the teaching . Buku Panduan PISMP | 43 . sistem fail dan surat menyurat . politics ns development in ethnics relations in Malaysia. movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects.penubuhan unit-unit kokurikulum. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. basic concepts in ethnics relations. inquiry and multiple intelligences. ekspresi. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. pengelolaan aktiviti. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia.

perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan. setup of cocurriculum unit. pengurusan dan pentadbiran. knowing. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . This course focuses on the basic knowledge and activities of camping.planning and camping. gelanggang dan undang -undang permainan. management of court / field and team and organizing competition. discipline and spiritual. Buku Panduan PISMP | 44 . organizing of activities and competition. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan.Bahagian Pendidikan Guru. and official function. principles of first aid. asas pertolongan cemas. pengurusan ukuran balapan dan padang. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. mengetahui. management and administration. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. constitution of uniform units. introduction on equipment. filing system. management of meeting and budget. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. training and tactical of games. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. pengurusan pasukan. marching. pengenalan alatan. perlembagaan unit beruniform. struktur dan organisasi. This course focuses on the history of uniform unit. asas kawad kaki. structure and organization. court and rules and regulation of games. latihan dan taktik permainan. disiplin dan kerohanian. pengelolaan kejohanan. pengukuhan kemahiran dalam permainan . sejarah dan undang -undang. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. games enrichment.

track events. berdaya maju. This course focuses on the introduction and concept of society. WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. perkembangan dan kepentingan persatuan. sejarah. pengurusan. field event. implementation and evaluation of project. berdaya tahan. Buku Panduan PISMP | 45 . preparation. basic skills. organizing competition. management in measurement of track and field events. classification of society. dan berdaya saing. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial. team management. history. kemahiran asas. pelaksanaan dan penilaian projek.Bahagian Pendidikan Guru. persediaan. rules and regulation. development and importance. management. history. pengkelasan persatuan.

Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. training in groups. speaking skills. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually. khidmat pendidikan kepada komuniti. kembara dan orienteering. managing official ceremonies and dressing code. teacher relationship with community and honesty. kesantunan berbahasa. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. mengendali dan menghadiri bengkel. protocol. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. The course emphasises on the balanced teacher self development. It focuses on putting up a camp. aktiviti di air. kemahiran mendengar secara efektif.Bahagian Pendidikan Guru. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. tertib di meja makan. public speaking. aktiviti kemasyarakatan. This course is a four days camping programme. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. managing camps. tazkirah/aktiviti moral. exploration and orienteering. interaksi dengan komuniti setempat. creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. jenis khidmat kemasyarakatan. proressive and resilient.pengucapan awam. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. guru dan hubungan dengan komuniti. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. water activities. effective listening. persembahan kumpulan dan refleksi. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. moral activities. table ettiquette. groupwork and reflection. aktiviti kerohanian/moral. guru dan akauntabiliti profesionalisme. Students are exposed to the skill of planning. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . latihan dalam kumpulan. Malaysia cergas dan patriotik. organising and attending workshops. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti.

finding. inovasi guru cemerlang. state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. inventori konflik. The focus of the course is related to workshops. school organisation. ciri-ciri kepimpinan. khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmarking. mandat. service circulars. interpretation of test. kreatif dan inovatif. interaksi profesional dengan guru cemerlang. Pekeliling Perkhidmatan. tema bengkel.Bahagian Pendidikan Guru. jenis khidmat kemasyarakatan. Surat Pekeliling Ikhtisas. administering post inventory test of self direct search. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Buku Panduan PISMP | 47 . kembara sosial. profesional circulars. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. innovation. infrastructure and school curriculum infostructure. reflection. professional. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. Akta 550 (1996 ). lawatan b enchmarking. conflict inventory. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. refleksi. pengurusan sekolah. students are exposed to teachers and law mandate. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. moral acitivities. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. interpretasi dapatan ujian. benchmarking visits. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. Act 550 (1996). interaction with excellent teachers. benchmark leadership characteristics. iklim sekolah. raising the flag. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). school climate. professionasme commitment reports and reflective evaluation. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. workshops theme.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

Western and Eastern philosophy of education. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. This course consists of the development of Islamic.Bahagian Pendidikan Guru. motivasi. pelbagai teori pembelajaran. peranan guru dalam mengurus bilik darjah. implications of individual differences. different stages of development. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. prinsip-prinsip asas perkembangan. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. implikasi faktor perbezaan individu. the National Philosophy of Education. the underpinning theories of child development. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. development of children with special needs. factors that influence the development of the child. various learning theories. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. historical development of the Malaysian education system. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. basic principles of child development. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . This course encompasses the child¶s learning environment. nature of human beings from the religious and biological perspectives. model model pengurusan disiplin. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. This course encompasses the developmental process of a child. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. implications on teaching and learning. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya.

aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. learning styles based on different multicultural aspects. theories. pemilihan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. communications skills. pengurusan media dan sumber pendidikan. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. teori. kemahiran berkomunikasi. application of technical skills in using various instructional media. the roles of teachers in classroom management. production. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. models of discipline management. integration of information and communication technology in te ching and a learning. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. peranan guru biasa sebagai pembimbing. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. This course discusses concepts. matlamat. penghasilan. utilization and evaluation of educational media. penggunaan dan penilaian media pengajaran. selection. issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. practices and development of educational technology. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan.Bahagian Pendidikan Guru. management of educational media and resources. multicultural relationship skills and issues.

application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. innovation and managing educational changes. kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. This course discusses educational issues and current challenges. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. peringkat perkembangan guru. types of guidance and counseling services. Buku Panduan PISMP | 51 . teachers and ways to overcome. ethics and accountability. needs. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. akauntabiliti dan kesantunan guru. etika. kepemimpinan dan peranan guru. teacher politeness. early symptoms of emotional disturbances amongst students. leadership and roles of teachers. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. roles of ordinary teachers as guidance teachers. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. This course discusses the concept of a profession. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan.Bahagian Pendidikan Guru. characteristics of a teacher as a professional. stages of teacher development.

Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 . Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.

Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. penulisan langkah pengajaran. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. jenis dan kaedah penilaian bahasa. dan sistem bahasa. reading. This course describes the concept and principles of testing. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. and psychomotor.approach.skills mapping.curriculum content. pemarkahan dan markat. dan psikomotor.added value skills. and writing).pengisian kurikulum. testing specifications schedule and its construction. and technique. penilaian kemahiran bahasa. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. afektif. evaluation. and implementing the micro and macro teaching. types and method of language evaluation. marks. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. dan teknik pengajaran. membaca.main focus and secondary focus. 5P concepts. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization.the writing of teaching steps.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. g rammar and language skills evaluation. dan pengukuran. kaedah.konsep 5P.pemetaan kemahiran.kaedah. pengajaran mikro danmikro.fokus utama dan sampingan. and measurement. teori-teori kognitif. konsep strategi.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. and language system.micro and macro teaching. dan tatabahasa. testing development. pembinaan ujian. pendekatan. penilaian.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa.language skills (listening and speaking.kemahiran bernilai tambah.Bahagian Pendidikan Guru. affective. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.pendekatan. theory of cognitive.concepts of teaching strategy. dan menulis). BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian.

sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. dan tapak pembelajaran.approaches. animation in presentation. session. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik. on-line and off-line learning. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet.variasi bahasa. linkage within resources. objektif. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. dan rasional.preparation ofl language skills teaching plan. This course describes the usage of internet. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep.faktor luaran. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. on -line teaching resources editing. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran.constructing and using language skills teaching aids. organisation and strategies in normal and special class preparing .stilistik. animasi dalam persembahan bahan. pemilihan bahan internet. selection of internet resources. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu. and rational.Bahagian Pendidikan Guru.peraturan paradigmatik. usage of writing tool. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 . learning homepage. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa. perpautan antara bahan. website. pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. This course elaborates on Malay language skills.sifat bahasa. teaching of Malay language through video conferencing. and techniques of teaching language skills. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . model perpautan dalam penyusunan bahan. laman web. penggunaan alatpengarangan. pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. objective. methods. link model in organising resources. using Malay language in internet.

alphabert and phonetic symbols. clause. This course explains what syntax is. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. fitur makna.stylistic. It encompasses the noun phrase. dan proses penerbitan ayat.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. fonem suprasegmental. segmental phoneme. klausa. merangkumi susunan konstituen frasa nama. ayat tunggal.Bahagian Pendidikan Guru. golongan kata. adjectives.articulation and articulators. and standard pronunciation. bentuk perkataan bahasa Melayu . and prepositional phrase constituent order. dan sebutan baku. dan pembentukan kata baru. makna leksikal. verb phrase. super segmental phoneme. adjectival phrase. ketaksaan dan kekaburan makna. pronunciation and syllables in Malay language.language variation. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic.external factor. jenis kata adjektif.linguistic structure.language characteristics. sentences in Malay language including phrase. and scientific Malay language. verbs. imbuhan dalam Bahasa Melayu. Malay language word form.fonem. This course elaborates on phonetic and phonology theories.pronunciation and syllables transcription. teori pembuktian. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. Buku Panduan PISMP | 55 . kata kerja. ayat majmuk.hurufhuruf dan simbol fonetik. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. golongan kata kerja. and sentence construct processes. frasa sendi nama.phoneme.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. complex sentences. ayat inti. affixes in Malay language. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. perubahan semantic. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang . types of words. ayat dasar. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama. makna ayat.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. simple sentences. and functional word class. verbs.paradigmatic rule. kata adjektif. frasa kerja. fonem segmental.pronunciation and syllables exercise. artikulasi dan articulator. frasa adjektif. and the formation of new words. adjectives.linguistic developement history. dan kelas kata tugas. compound sentences.

skema tatacara pembentukan istilah. report/article writing. and report/article distribution. symbols. masyarakat. dan ekonomi). data analysis methodology. meaning. dan Terjemahan (History of Malay Language Development. BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. analisis data menulis laporan/artikel dan . grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. peristilahan. penyebaran laporan/artikel. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. . pertimbangan semasa mengumpul data. Perkamusan. data analysis. This course elaborates on various research methods in education types of . jenis penyelidikan di sekolah. jenis dan cadangan kajian. singkatan. kaedah analisis data. This course elaborates on semantic feature meaning. proof theory. data collecting strategy. dan ejaan. consideration to be taken during data collection. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. education research report and procedure action research . kebudayaan Melayu (dari sudut politik. the Jawi spelling system. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . dictionary skills and the translation skills. prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. ambiguity and vague meaning. research in school. terminology and terminology construction schedules . types and proposal. Buku Panduan PISMP | 56 . lambang. ideomatic meaning. sosial. lexical and contextual . and short forms. sumber istilah.Bahagian Pendidikan Guru.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. strategi pengumpulan data. semantic change.

writing report/article. This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. menulis laporan. the Malay culture (from . organising action research seminar and . BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . mengumpul data. analising. Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. and primary school literary texts appreciation. external influence in Malay society Malay . BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. and interpreting data. menganalisis data. pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. and economic aspects). This course elaborates on concept of culture society.ke penentuan rancangan tindakan. political. learning techniques and activities. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. 5. comparative literature. social. sastera kanak-kanak dan remaja. printing and distributing action research findings. children and adolescent literature. cosmology. and national culture. culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. menterjemah data. sastera bandingan. kajian tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . collecting. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum.

This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. and writing skills. speaking. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. and writing. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. reading. This course discusses on the methodology of teaching listening. importance.Bahagian Pendidikan Guru. tujuan. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . practical methodology in writing Khat and dictation. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. verb and articles along with the changing of every class of words. membaca dan menulis. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. speaking. noun. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. describes the teaching steps for every skill elaborates . membaca dan menulis. dan pengklasan b setiap kemahiran. discusses every component of the language skills including concepts. reading. aims. kepentingan. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. bertutur. bertutur. and classification.

teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. Adding to teaching syntax techniques. struktur ayat namaan dan pembentukannya. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. approaches. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . kata terbitan. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. iaitu zaman Jahiliyah. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. followed by its three main components which are divided into Bayan. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. Emphasis on the rootwords. kaedah. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. Ma¶ani and Badi¶. This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology.Bahagian Pendidikan Guru. This course also explains several approaches. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. awzan sarfi. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna.

This course discusses details syllabus contents .Bahagian Pendidikan Guru. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . combination of using text book. preparation of teaching and learning resources. Jahily. sumber puisi atau prosa tersebut . aplikasi perisian. Umayyad. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. im pacts of contemporary societies and sources of each type. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. application and management of teaching and learning. bahasa Arab berbantukan komputer. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . prose and poetry. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. early Islam. literature. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school.curriculum specifications. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. themes. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . zaman Bani Umaiyah. Abbasy and Modern types of . penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. orators and writers for every single period. Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . hasil-hasil karya penyair. keistimewaan. computer axisted learning in the teaching of Artabic. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. kesan. criteria¶s. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. outcome of selected anthology of several poets. kombinasi penggunaan buku teks. application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. multimedia terminology in Arabic. tema.

BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 . This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. evaluation and examination of Arabic language. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. This course exposes students the terminology of. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. assessment. ciri-ciri pentaksiran yang baik. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. application of appropriate techniques. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. prinsip -prinsip asas penilaian. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. pengukuran. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. mingguan an semester d mengikut format yang betul. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab.

and documenting the action research findings in a report or article.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. 3. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II . sukukata dan kata.(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. monem. This course involves skills of carrying out an action research in a school. monomer. morfem. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. ways of acquiring the skills of planning an action research. phoneme. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. vowel and consonant. analyzing and interpreting the research data. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. bahasa kedua dan bahasa asing. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. second and foreign languages communicative competency .Bahagian Pendidikan Guru. implementing the res earch. sistem perkamusan Arab. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. syllable and word. asas penyelidikan pendidikan .

jenis -jenis ayat dan retorik. types of sentences and rhetoric. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. the theories of acquiring language skills. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. komponen ayat. the roles and ethics of language teachers. penulisan rancangan mengajar refleksi. phrases.preparng and i using teaching aids. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas. writing reflections and understanding micro teaching concepts. teori pemerolehan bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem.Bahagian Pendidikan Guru.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. sentence structure. frasa. dan peribahasa. This course discusses the concept. questioning techniques. principl s and objectives of teaching Chinese e language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. ciri-ciri. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. Hanyu Pinyin. teknik soal jawab. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. kosa kata. mikro. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin). kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. pelbagai pedagogi. and idioms. dan konsep pengajaran . various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . lesson planning. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. termasuk konsep. the verbal and non-verbal communication skills. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. vocabulary.

characteristics. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. This course covers the methodology in learning. Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. and historical development of prose. Texts from different types of prose are selected as basic reading .Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . This course encompasses the knowledge of basic concepts. genre and historical development of children literature.Bahagian Pendidikan Guru. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . This course comprises of definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya. characteristics. Teaching-learning methods are also introduced.

Bahagian Pendidikan Guru. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. h This course covers the teaching-learning methodsof reading. characteristics. Learning theories such as constructivism. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. ciri-ciri. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR. matlamat. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. principles. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. This course comprises of the basic concepts. This course will delve into the concepts. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. implementation. peranan. functions. proses pelaksanaan. Selain itu. methods. roles. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina.

This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . This course covers the basic techniques in writing skills. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. are selected as basic texts. Shi.Bahagian Pendidikan Guru. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. Ci and Sanqu. iaitu Shi. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. Each topic will be followed by micro teaching. analysing and interpreting the research data. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. i. dipilih sebagai bacaan asas. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. Ci. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. essay -writing format and methods of marking and evaluating essays.e. various characteris tics and historical development of poems. dan Sanqu. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course comprises of definitions. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Distinctivepoems of three different types. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. and documenting the action resea findings in a rch report or article. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. preparing the table of specification and analysingtest results. implementing the research.

Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of carrying out an action research in a school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. novels and dramas are selected as reading texts. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. characteristics and historical development of novel and drama. fiksyen. This course encompasses definitions. fictions. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. Distinctive texts of different short stories. 4. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 . dan drama dipilih sebagai bacaan asas. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen.

Pendedahan juga diberi tentang teori. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK.Bahagian Pendidikan Guru. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. sistem fonem bahasa Tamil. BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. kaedah. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. It exposes students¶ to the theory. kajian fonologi bahasa Tamil. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. aims to enhance students knowledge ofPhonology. keperluan sukatan. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . morphology system. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. This course exposes students to various theories. morphem and competence in the Tamil language. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah.sistem bunyi vokal. sistem morfologi. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. the definition of linguistics. tempat atrikulasinya. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. there will ng. definisi ilmu linguistik. konsonan. kaedah. articulations.

BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. they are expected to produce various creative texts of their own. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Topics discussed include Eluthiyal.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. pelbagai genre penulisan. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran . Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. It discusses the theory. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. Solliyal and Thodariyal. dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. Emphasis is given to inductive. aspek bacaan luas. This course focuses on topics related to various functions of language and its use. penggunaan bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. With the exposure. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 . It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal. This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning.

mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. Besides looking at themes. cartoons. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. In addition. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. caricatures. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. puisi. sastera kanak -kanak. It discusses the importance of creative Tamil literature. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. poetry in motion and folklores. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi.Bahagian Pendidikan Guru. Topics include appreciating poetry. and activities and resources for teaching literature. This course focuses on the various genres relating to children. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil. children¶s literature. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. seperti sajak. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. kepentingan dan peranan berita. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . approaches and strategies of teaching literature. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus.

kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. mengapresiasi keunikannya. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. µAniyiyal¶. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. authors and themes and analysis of epics. aniyiyal dan yaappiyal. prosedur pentadbiran peperiksaan. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. analyzing items. constructing the JSU. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. developing the marking scheme and the administration of examinations. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . tersirat dalam puisi klasik. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan .Bahagian Pendidikan Guru. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan .

and documenting the action research findings in a report or article. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. implementing the research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels.analysing and interpreting the research data. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . 5. the authors and themes. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. In addition. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu.

social control. dan penyatuan masyarakat. zaman sebelum kemerdekaan. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. kawalan sosial. Multi cultures. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. economic and socio cultural of development. thematic strands approaches in Social Studies. pre independent era. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara.Bahagian Pendidikan Guru. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. multi-disciplinary in Social Studies. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. post independent era. kaum. This course provides introduction to Social Studies. Kepelbagaian budaya. and the concept of unification in the society. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. zaman selepas kemerdekaan. dan sosio budaya masa kini. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. and the national education policy amendment in historical development of the nation. dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi. ekonomi. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . the Malacca Sultanate as a base in developing a state. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. ethnics.

and education for sustainable strategis in Social Studies. kewujudan negara. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. interaksi antara sistem fizikal interaksi . bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. politik. power. kuasa dan autoriti. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . education for sustainable development and education for international understanding. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. and authority. kedaulatan. comparison different types of government. differentiate political science. . PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali. doktrin pengasingan kuasa. t Through project work. sovereignity. the nation. politics. human interaction with nature. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. doctrine of power. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. Students are also required to carry out practical activities for this course. students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini.Bahagian Pendidikan Guru. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. and politics and government in Islamic perspectives.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

6. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 .Bahagian Pendidikan Guru. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah.

Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. arpegio dan kord. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. compound and irregular time. In the sight si nging section. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. irregular meter. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . meter dan nilai not. melodies. skel-nada major. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. peraturan pengharmonian. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada.Bahagian Pendidikan Guru. triad. major. In this course. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. klef alto dan tenor. rules of harmony. triads. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. melodi. kord. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. minor and chromatic scales and compound intervals. It consists of listening to intervals. technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. This course also focuses on sight singing. tidak lazim. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. pembahagian masa tak sekata. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. Topics given focus here are meters in simple. irregular time division. pembentukkan kaden. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. chords and cadences. kaden dan irama. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. meters and note values. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. alto and tenor clefs.

aims and the functions of music in education. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. In addition. Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik. faktor-faktor sosiologi. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. fungsi muzik dalam pendidikan. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. matlamat. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I.kord pengaplikasian teori. g progression and chord progession in fifths. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. students use melodic decoration in their music composition. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. philosophical implications. sociological and psychological factors that affect music education. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. arpegio. arpeggio and chord playing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. importance of music.Bahagian Pendidikan Guru. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. psikologi.

Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian. MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano.lagu lapisan. g. teknik bermain rekoder soprano. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. preparation and arrangement of percussion scores. Focus is on posture. playing the guitar while singing. sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. bacaan not.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. bermain pelbagai rentak. playing with different rhythm. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. MZP3108V Alat Muzik Utama . dan konsep muzikal. playing a wider repertoire. This course caters to students without knowledge in guitar playing. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. petikan dan cara µstrumming¶.a variety of singing repertoire including two part singin singing. MZP3108G Alat Muzik Utama . bermain gitar sambil menyanyi. plucking and strumming style. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. Students also develop listening skills through aural guitar playing. latihan aural. teknik pengendalian alat iringan. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. chords and musical concepts.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . aural practices. penyediaan dan penghasilan skor perkusi . mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. Memperkenalkan kord.Bahagian Pendidikan Guru. reading of notes.

mel dy improvisation. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. jumping chord. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. cadence and rhythm. irama. chords. triads. It involves aural studies in intervals. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. melodies. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing.Bahagian Pendidikan Guru. melodi. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . alberti bass. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. kord. triad. sing melodies in keys changes from major to minor. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. o broken chords. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. latihan dalam permainan iringan kord blok. mengimprovisasikan melodi di kibod.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. bes alberti. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. kaden. play block chords. broken chord. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.

Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. petikan dan cara µstrumming¶. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. bacaan not. articulation. strumming style with different rhythm and chords.Bahagian Pendidikan Guru. rhythm. plucking. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. This course is a continuity.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . to reinforcement. kemahiran membuat persembahan. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. latihan aural. permainan alat muzik. aural. MZP3112G Alat Muzik Utama . aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.In the teaching and learning of music in the class room. Emphasis is on style development.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. sight playing and a variety in repertoire. progressing to level two in piano playing techniques. MZP3112V Alat Muzik Utama . dynamics and performance preparation.Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs. rentak.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 . In addidtion. pelbagai rentak dan kod. artikulasi. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. dinamik. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. nyanyian lagu. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course is an introduction to Zoltan Kodaly. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari.

This course is a continuity from course vocal 1. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. This course discusses the primary school music curriculum. memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. Students¶ present their respective music composition present during this course. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan. primarily onthe KBSR music education syllabus. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. planning and writing the year plan. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. ciptaan ensembel rekoder .Bahagian Pendidikan Guru. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. It comprises of preparing. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . This course exposes students to the compositional devices in music education.

Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. articulation. Style. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Style. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics. articulation. dinamik.Bahagian Pendidikan Guru.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 .permainan piano dalam rentak Inang. dynamics and complex skills are developed as the course advances. sight playing and a variety in repertoire. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. artikulasi. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. rhythm. rentak. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. dinamik. rhythm. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Students are guided in these 3 components throughout the course. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. rentak. Zapin and walking bass rhythms. MZP3115V Alat Muzik Utama . artikulasi. MZP3115G Alat Muzik Utama . Zapin dan walking .

sight playing and a variety in repertoire. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo . On this higher level. video watching or live performances.genre. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. planning of macro teaching sessions. Muzik Ensembel Sosial Popular. score analisis.Bahagian Pendidikan Guru. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar. perancangan sesi pengajaran makro.music genres materials are selected from traditional classic music. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics . dan pengalaman praktikal salah satu genre. bengkel. students are exposed to different music genres through listening activity. workshops and practical experiences. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV. practice to reflect and write on the work carried out. amalan refleksi . ³Popular social´ ensemble music. Music in the form of dance. analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. Muzik Ensembel Lain. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. choral vocal music and solo instrumental music. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. This course focuses on macro teaching sessions. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. MZP3118G Alat Muzik Utama . merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . Muzik Bentuk Tarian Utama. analisis skor. langkah-langkah pengajaran makro. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. piano playing techniques.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran.

Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. lawatan ke program konsert/persembahan. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. his course focuses on students¶ T participation in three components i.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. MZP3118V Alat Muzik Utama .Bahagian Pendidikan Guru. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III.e. This course focuses on vocal diction techniques. Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. Students are introduced to self access and group learning approach. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. In this course also. conducting and attending program concerts/performance. memimpin. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. instrumental ensemble. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. teknik persembahan. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak.

Jepun. 20th century and Jazz eras. romantik. klasik. Romantik. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Abad ke 20 dan Jazz. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . Classical. Klasik.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. romantic and the 20th century eras with different music genres. tempo and phrasing and singing in various rhythm. India.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. India. Baroque. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Thailand and Africa. classic. Barok. ekspresi dalam pelbagai dinamik. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Japan.Bahagian Pendidikan Guru. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. genre and compositional styles.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. discussions are held to analyse aspects of music genre. Romantic. MZP3121G Alat Muzik Utama . Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque. This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. styles and composers music scores from Renaissance. genre. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. karya dan stail dengan lebih mendalam.

MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. 7. mplementing the research. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. MUSIC ACE. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. and documenting the action research findings in a report or article. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. analysing and i interpreting the research data. the role of technology and music software in the production of music composition.

various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. and visual expression. India. This course covers the developmental stages of children visual expressions. Emphasis will be on the aspects of observation. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. principles of design and compositions in art works of various cultures. This course covers the concepts. stimulus and factors that affect children¶s art. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. kreativiti. estetika dan ekspresi visual. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. konsep kraf. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni. penerokaan dan penghayatan dalam karya seni.Bahagian Pendidikan Guru. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. art of various cultures. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. children¶s creativity and ima ginations. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. developmental stages of children¶s art. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. China. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. aesthetics. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. exploration and appreciation of art works. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi. creativity. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. distinguished educationist and researchers in children¶s art. Jepun dan Barat. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual.

serta aktiviti amali untuk meneroka alat. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. huraian sukatan pelajaran. bahan. Membuat Corak dan Rekaan. objektif kurikulum. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. subject matter. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. lesson planning. Pattern-Making and Designing. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. peranan guru PSV. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . Penekanan diberikan kepada matlamat. that is: Drawing and Picture Making. konsep 5P. resource and teaching aid management. kepentingan perkembangan kurikulum. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. content and themes in producing art works for the four areas. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. the roles of the PSV teachers. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. the 5P concept. the importance of curriculum development. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. specifications of the syllabus. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. management of outdoors and indoors activities. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. persediaan mengajar.

mengenal kraf tradisional. sumber pengajaran dan pembelajaran. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. strategi. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. introduction to tradisional crafts.Bahagian Pendidikan Guru. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. strategy.Membentuk dan Membuat Binaan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR. teaching and learning resources. This course covers the approach. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar.

tujuan pentaksiran PSV. aims of assessment in VAE. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. oriental art. seni oriental. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). marking schemes. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. kaedah pentaksiran PSV. seni oriental. presenting and exhibiting multimedia art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV. application of ICT in teaching and learning PSV. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. bentuk pentaksiran PSV. Practical aktivities cover the use of multimedia. evaluation of art works and evaluation of portfolios. jenis -jenis pentaksiran. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. apresiasi karya seni barat.. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. western art.Bahagian Pendidikan Guru. types of assessments. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. methods and forms of assessment. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. This course covers the introduction to the art history in western art. oriental art. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. peraturan memberi markah.

PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pelbagai fungsi lukisan. approaches and methods. melaksanakan projek seni. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pendekatan dan kaedah melukis.Bahagian Pendidikan Guru. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer. various functions of drawings from various genres and culture. considerations and perceptions in drawings. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. planning art pr ojects. merancang projek seni. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. This course covers the types of drawings . This course covers the management and organisation of arts projects. making feedback reports and taking further actions. and documenting the action research findings in a report or article. teknik menghasilkan lukisan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . tools and materials. implementing the research. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II . implementing art projects. analyzing and interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. alat dan bahan. Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. management and organisational process of art projects. drawing techniques. Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. creativity and artistic process as well as computer aided drawings.

PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 . It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. 8. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. and the implementation of ³j-QAF´ program. This course focuses on introduction to Al Quran education. lesson planning and teaching -learning of al Quran. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. This course discussed the Islamic education development. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. the new and old curriculum comparison analysis. pendekatan. application µtajwid¶ rules in reciting. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. The course focuses on strategy. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. It also discusses the strategy. Kursus ini juga membincangkanstrategi. the usage of text books and Teachers Guide Book. Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. approach. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 .

Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. lesson plans and . dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . and teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans . penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. penyediaan rancangan. penyediaan rancangan. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. teaching practical. lesson plansand teaching practical. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam.

according to the Islamic education syllabus for primary schools. . Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. penyediaan rancangan. PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. pendedahan secara amali penulisan khat. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. planning and practical. lesson plans . . building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . perancangan dan amali. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. macro teaching concepts. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. It also discusses the teaching strategies. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. The course emphasizes on topic selecting. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . dan moden. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. kemahiran asas. The course focuses on the content analysis on µJawi¶.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru. basic skills. kajian teks jawi klasik.

kehidupan. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . tables of specification. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. the impact of faith in life .w. The course focuses on concepts. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. types and field of testing. The course focuses on the ³dakwah´. measurement. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. dan Penilaian PAFA.a. Islamic educators. educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. their main topic of discussions. pengukuran.. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. and other related issues.¶s special traits.a. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam . Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. and PAFA assessment. bentuk dan bidang penilaian. perkara -perkara yang membatalkan iman. assessment and evaluation in Islamic education. and Islamic Education Managements in Malaysia. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU). It also discuss topics related to item building. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.w. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars.Bahagian Pendidikan Guru.

It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. analyzing and interpreting the research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . and documenting the action research findings in a report or article. This course involves skills of carrying out an action research in a school.Bahagian Pendidikan Guru. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Islamic economy and management of properties in Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. methodology in fiqh. 9. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. animal slaughtering. PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. implementing the research. sembelihan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. The course focuses on Usul Fiqh studies.

kemahiran acara padang. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. children¶s games and techniques. physical fitness and the importance of physical fitness. permainan kanakkanak. This course stress on rules and regulations. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. the component of health related fitness. motorrelated physical fitness componen. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. kemahiran acara balapan. training principles of physical fitness. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. The to pics are basic movement concept. PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. periodisation of training and effects of training on physical fitness.Bahagian Pendidikan Guru. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. This course includes concepts and definition of total fitness. training methodology for physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. pengurusan.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. model Bunker and Thorpe 1982. training schedule of physical fitness. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. the acquiring of skills in the track and field event. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . teaching and learning of bacis movement.

pembelajar an motor. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. maklumbalas. coordination. This course to expose students to various swimming skilss. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. feedback. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. functional development. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. structure and the organisation of society. maturation and motor learning. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. attention and performance. basic teaching and learning methodology of swimming. kematangan. swimming safety. evaluation. koordinasi. struktur dan orag anisasi persatuan. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. human information processing. µ kawalan motor. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. maturation and physical performance. perbezaan individu. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . adipose tissue and body composition. kanak-kanak. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. aktiviti fizikal dan sukan. somatic growth. This course includes the definition and concept of growth.Bahagian Pendidikan Guru. asas terjunan. attention¶ dan prestasi. motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. kematangan dan pembelajaran motor. pemprosesan maklumat. penilaian. keselamatan renang. motor control. individual differences and capabilities. pertumbuhan somatik. maturation and factors that influence growth. kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. retention and transfer of learning. tisu adipos dan komposisi badan. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. kematangan dan prestasi fizikal.

rekreasi dan kesenggangan. managing. pengurusan. pengelolaan.sistem saraf. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. .sistem respirasi. Heart. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the . konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian. concepts. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian.lymphatic system and immunity.sistem otot.muscular system. konsep. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan. objectives.jantung. aspects of managing. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. recreation and leisure.sistem limfatik dan imuniti.darah.Bahagian Pendidikan Guru.sistem rangka. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. This course covers the philosophies. administrating and organizing. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif.sistem endokrina.blood.endocrine system. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities.blood vessels and circulation.digestive system. Integumentary system. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. selular dan tisu organisma. .nervous system. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology .chemical level.respiratory system. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah.skeletal system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. planning.nutrition and metabolism as well as urinary system.sistem integumentari. perancangan.saluran dan peredaran darah. keselamatan murid-murid. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. penganalisisan perlakuan.sistem penghadaman. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 . history and literatures of outdoor education. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. cellular level and tissue level of organisation. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. aims. pengelolaan dan pentadbiran.

administrating and organizing. sukatan dan tafsirannya. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.kepentingan.Bahagian Pendidikan Guru. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 . kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. criteria in choosing physical education acitivities. . the relationship of theories and philosophies towards national education policy. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pengurusan.pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. analyzing performance. penganalisisan perlakuan. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. administrating and organizing. PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. penganalisisan perlakuan. the interpretation of curriculum. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. The aspects of managing. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. the aspects of managing. the importance of physical education.analyzingperformance. This course includes the history and development of physical education in Malaysia.pengelolaan.

nilai dan etika dalam sukan. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . managing tradisional games.Bahagian Pendidikan Guru.the aspects of managing. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. sports development programme. criteria in choosing adapted physical education acitivities. pengurusan. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. administration of national and international sport agency. managing physical education and sport. analy zing performance. program pembangunan sukan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian. isu-isu dalam sukan. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. laws and administration of sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. issues in sport. Emphasis given to the concepts of physical education. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani. pengurusan permainan tradisional. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. penganalisisan perlakuan.aspek pengelolaan. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. the interpretation of curriculum.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. This course discusses the management and administration of physical education and sport. values and ethics in sport. administrating and organizing.

The course helps student to develop different type of tests. and documenting the e action research findings in a report or article. Students will be exposed to different types of research in health. pendidikan jasmani dan sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. measurement and evaluation in physical education and sports. This course includes the concept of test. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. analysing and interpreting th research data. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 . pembinaan ujian.Bahagian Pendidikan Guru. pemilihan jenis -jenis ujian. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. analysis and interpretation. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. selecting test. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. implementing the research. conducting test and using statistics in measurement and evaluation. physical education and sports.

body. approach in treatment of injury. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. deviation and aggression in sports. exposure to extreme heat. sports and media. penetapanmatlamat. prevention of injury in sports. the definition of sports sociology. keganasan dalam sukan. open wound. motivation. injury to the hand. sports and economy. This course discusses the basic concept of sports injury. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. goal. prinsip menguruskan kecederaan patah. epala dan k mata. reinforcement. pendekatan rawatan kecederaan. soft tissue injury. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. deviasi dalam sukan. socialization in sports. feedback.Bahagian Pendidikan Guru. principles in managing fracture. airways and cardiopulmonary resuscitation. sukan. maklumbalas. sports personality. This course includes sports psychology and sports s ciology. badan. sports and children. sociology theories in sports. terdedah kepada haba yang melampau. sports medicine and coaches of sports. teori sosial dalam sukan. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. perubatan sukan dan jurulatih sukan. asthma and heart attack. personaliti. mengangkat dan membawa pesakit. pencegahan kecederaan dalam sukan. arousal. prinsip asas pertolongan cemas. burnout and overtrainin g in sports. sports history. lifting and carrying of patient. pressure and anxiety in sports. kecederaan tisu lembut. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. pendarahan terbuka. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. kecederaan kulit. sports. kecederaan bahagian tangan. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. peneguhan. child psychology development via sports. sukan dan ekonomi. skin injury. basic principles of first aid. kebangkitan. head and eyes. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. motivasi. kaki. definisi sosiologi sukan. asma dan serangan jantung. sukan dan kanak kanak. sukan dan media. legs. pengsan. faint. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise.

10. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.Bahagian Pendidikan Guru. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 . Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.

Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. teselasi. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. symmetries and transformations. The use of ICT e. Pelajar juga didedahkan kepada makna. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Students will also discover patterns in art and design. Selain itu. In the process.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. rational.g. In addition. It discusses concepts in plane geometry tessellations. irrational and real numbers. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. simetri dan transformasi. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. In addition. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . there is a further exploration into natural. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving.

It provides information about introduction to decision Mathematics. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. ujian ChiSquare. analisa laluan kritikal. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Mathematics facilities and management of resources.Bahagian Pendidikan Guru. algoritma. networks. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. Dalam kursus ini. graphs. teaching and learning aids. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. graf. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos. pemprograman linear. Chi-Square test. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. linear programming. technology in Mathematics. algorithms. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. heuristic algorithms and methods of sorting. Students will be introduced to printed materials. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. jenis-jenis carian. rangkaian. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. critical path analysis. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . teknologi dalam Matematik. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. types of searches.

Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. micro and macro teaching sessions. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs.Bahagian Pendidikan Guru. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. decimals and percentages and also construction of teaching aids. applicationsand useof technology . Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. Farctions. fungsi dan graf. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. basic understanding of limits and limit theorem. Discussions cover topics related to teaching of numbers. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. MTE3109 Teaching of Numbers. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. In addition. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan. pecahan. mikro dan makro. Selain itu. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. derivatives and integrals. using relevantMathematical ideas. Pecahan.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. At this point. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. and patterns and relationships. fractions. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. . kefahaman asas mengenai had dan teorem had. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 .

mathematical difficulties and diagnostic test. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. aljabar matriks dan ruang vektor. mikro dan makro. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. measurement and data handling. Penggantian.Bahagian Pendidikan Guru. kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. macro teaching sessions. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. pengukuran dan pengendalian data. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. The topics discussed are testing and evaluation. micro and . Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. Selain itu. penggunaan teknologi. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. The idea is extended to using Elimination. matrix algebra and vector space. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. MTE3111 Teaching of Geometry. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Substitution. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. In addition. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. students will learn the key concepts in geometry. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. perancangan pengajaran efektif. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian. Dalam kursus ini. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. effective planning and teaching the use of technology.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. kod dan kriptografi. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. and some key mathematical ideas related to calculus. 11. Its contents cover mathematics in every day life. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. codes and cryptography. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. classical codes and ciphers. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. and documenting the action research findings in a report or article. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. use of mathematical modeling in biology and ecology. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. analysing and interpreting the research data. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 . Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. implementing the research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.Bahagian Pendidikan Guru. kod klasik dan nombor rahsia.

teori pembelajaran Gagne. the constructivist approaches. plant respiration. cell structure and function. memahami idea kanak-kanak dalam sains.Bahagian Pendidikan Guru. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. respirasi tumbuhan. movement and support in animals and plant responses to stimulus. Gagne¶s learning theory. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. Behaviourist learning theory. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. Ausubel¶s learning theory. information-processing theory-Atkins. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. Bruner¶s learning theory. perkembangan kanak kanak. what do children need to help them learn through constructivism. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . animal reproduction. plant reproduction. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. Shiffrin dan Baddeley. pendekatan konstruktivisme. cellular respiration in plants and animals. respirasi haiwan. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. It explores the nature of science. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . animal nutrition. perkumuhan haiwan. nutrisi haiwan. Shiffrin and Baddeley¶s. cara kanak-kanak mempelajari sains. understanding children¶s development. plant excretion. pembiakan tumbuhan. growth. It explores the nature of life. tumbesaran. teori pembelajaran Ausubel. animal excretion. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. how children learn science. teori pembelajaran tingkahla ku. understanding children¶s ideas in science. makanan dan kesihatan. teori pemprosesan maklumat Atkin. plant nutrition. teori pembelajaran Bruner. struktur sel dan fungsi. nutrisi tumbuh an. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. animal respiration. food and wellbeing. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. the nature of science and how children learn science. perkumuhan tumbuhan. pembiakan haiwan.

aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. alloys. use of electronics and semi-conductors. polimer tiruan dan plastik. the physics of music. industrial preparation of ammonia. Malaysian primary science curriculum II. ores and minerals. eter dan ammina. carboxylic acids. rubber. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. thermometry and thermometers. kurikulum sains sekolah rendah aras II. sabun dan detergen. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. sulphuric acid and nitric acid. motion. ester dan amid. composite materials. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. aloi. ethers and amines. kerja dan mesi daya dalam n. alcohol. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. fizik muzik. using light. bahan bakar. penjanaan dan transmisi elektrik. asid karboksilik. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . work and machines. bahan komposit. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. getah. gerakan planet dan satelit. teaching and learning strategies for primary science. polimer semulajadi dan kertas. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. Malaysian primary science curriculum I.Bahagian Pendidikan Guru. fuel. planetary and satellite motion. asid sulfur dan asid nitrik. esters and amides. menggunakan cahaya. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. applying Newton¶s laws in everyday life. synthetic polymers and plastics. aldehid dan keton. termometeri dan termometer. sebatian beraroma. gerakan. electricity and magnetism at work. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. electrical circuits in the house. alkohol. generation and transmission of electricity. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. soaps and detergents. litar elektrik dalam rumah. bijih dan galian. cecair. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. aromatic compounds. forces in fluids. kegunaan elektronik dan semi konduktor. aldehydes and ketones. peru sahaan penyediaan ammonia. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. teaching science for all children and science for exceptional children. It discusses physics and measurement in everyday life. natural polymers and paper. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. It discusses issues in science education.

faedah ekosistem. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. acoustic ecology and biodiversity collection submission. ancama terhadap n kepelbagaian. animal diversity. It explores about ecosystem. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. kepelbagaian tumbuhan. objektif pembelajaran. learning outcomes. planning a daily lesson plan. ecosystem services. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. learning objectives. microteaching skills and macro teaching. understanding population trends. biodiversity. It explains about lesson planning. in -situ conservation. daily lesson plan. kepelbagaian haiwan. ex-situ conservation. It discusses primary science teaching. genetic diversity I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. hasil-hasil pembelajaran. kepelbagaian genetik II. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. pemahaman tentang trenda populasi. pemuliharaan in situ. plant diversity. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. pemuliharaan ex situ. kepelbagaian genetik I. the basic science process skills and integrated science process skills. kepelbagaian biologi. memperolehi kemahiran manipulatif. menulis r ncangan pelajaran. rancangan mengajar harian. genetic diversity II. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. merancang rancangan pelajaran harian. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. threats to biodiversity. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. acquiring manipulative skills. writing lesson plans.Bahagian Pendidikan Guru. Ia meneroka tentang ekosistem.

Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. penskoran pentaksiran. test design and construction. hukum pertama termodinamik. alatalat pentaksiran. penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian. termokimia. matlamat pentaksiran. analisis skor ujian. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . angkasa lepas. purpose of assessment. elektrokimia dan . asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. outer space. administration of test. types of assessment. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. assessment tools. interpreting test score and forms of examination. areas of assessment in primary school science. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. scoring of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. pentadbiran ujian. It explores about energy. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. electrochemistry and nuclear chemistry. marking and moderation of test scripts. the first law of thermodynamics. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry.Bahagian Pendidikan Guru. analysis of test score. rekabentuk dan pembinaan ujian. bentuk -bentuk pentaksiran. It discusses definition of terms. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. Ia meneroka tentang tenaga. origins and its major systems and space: the solar system. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. thermochemistry. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. nuklear kimia. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas.It discusses earth: structure.

safe handling of scientific materials handling of chemicals. technology and society. project-based learning for energy in the biosphere. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pembaharuan dan penciptaan. It discusses issues relating to science. project -based learning for endurance of resources. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. project based learning for additives in food. teknik-teknik asas makmal. technology and society. rules and safety in the laboratory. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . It will discuss about management of science laboratory. pengawetan spesimen b iologi. pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. peraturan dan keselamatan dalam makmal. analysing and interpreting the research data. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. and documenting the action research findings in a report or article. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. Technology and Society (Sains. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber.Bahagian Pendidikan Guru. project -based learning design. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. SCE3114 Science. project-based learning for pollution and its effect on human health. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. implementing the research. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. projectbased learning for conservation. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. preparation and improvisation of selected resources and presentation. basic laboratory techniques. teknologi dan masyarakat. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. preservation of biological specimens. innovation and inventions. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. teknologi dan masyarakat. science teaching and learning resources.

Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. 12. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 .

In relation to that. Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. This course will expose the student to the development of technology and material production. resources including the use of ICT. e adership characteristics. falsafah. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 .penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. pengenalan kepada sistem PTV. kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other .Bahagian Pendidikan Guru. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. finishing. kemasan. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. process of the l planning and evaluationin RBT. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. the introduction to the TVE system. buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT . meta. interior and exterior decoration will also be emphasized. accessories. ciri-ciri kepimpinan. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . career path and future of design and technology . RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. element and assesment will also be focused. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. masa depan RBT. Knowledge of materials. the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on .

dan teknik menyoal. perancangan. selection and preparation of field for vegetable planting. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran.planning.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. planting. strategi. Focusses will be on teaching and learning approaches. reka bentuk. strategies. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. penggunaan bahan . the skills of . planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . penanaman sayursayuran secara hidroponik. documentation and record keeping. penilaian. and macro and micro teaching. planting. teaching method and techniques skills of questioning techniques. kurikulum sekolah. curriculum development in Malaysia. penanaman. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. the materials for teaching aids with IC. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. management innovation. care of ornamental crops and landscape . plant care. y. evaluation. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the .school syllabus. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. handling of products. theory and model of curiculum development. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan.Bahagian Pendidikan Guru. planting vegetable hydroponicall propagation. dokumentasi dan penyimpanan rekod. kemahiran . designing. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . pelaksanaan. kaedah teknik pengajaran. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. implementation. goals and . Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course emphasize on product development and principle. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. product architecture. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The integration of project base assessment will be emphasized. reka bentuk industri. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. industrial design and design for manufacturing. processes and planning.Bahagian Pendidikan Guru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 .

keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. also the transition process from home to nursery /preschools. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. pengelolaan aktiviti prasekolah. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. health practice and safety. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. the history of childhood education. the affective factors in the implimentation of curriculum. eating ettiquette. Akta 308 dan Akta 550. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. the National Preschool Curriculum. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. persekitaran. Act 308 and Act 550. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. Children¶s Right. This course covers the introduction to early childhood education. PRA3103 Perkembangan Fizikal. pendekatandalam kurikulum. penjagaan kesihatan kanak-kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. views and ideas of earlier scholars of childhood education. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. food and diets. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. growth and child development. teaching and learning techniques and techniques at presechools. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 .Bahagian Pendidikan Guru. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. aproaches in curriculum.

pembelajaran sains diprasekolah. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. perancangan program sains. muzik dan pergerakan. This course covers the theories of children¶s creativity.Bahagian Pendidikan Guru. processes of creativity a teaching approaches. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. the methods in teaching and learning language at preschool. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. seni bonekadan sastera kanak -kanak. factors that encourages and hinders creativity. merancang aktiviti. sosiodrama. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. assessment in childhood education. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual. kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. factors of language development.

characteristics. This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. pengurusan dan aktiviti. strategi dan . identification of Islamic education and moral curriculum. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. pelaksanaan nilai-nilai. the management and activities. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. the classification of special needs children. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. development of sosial skills and prosocial behaviors. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan.dan perbezaan individu.Bahagian Pendidikan Guru. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. theories on moral development. to develop confidence to face challenges in everyday life.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. teori perkembangan moral. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. Focusses will be on the reason due to the disability. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. management of curriculum. understanding and managing children¶s emotions. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 .

community. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. objektif. build and manage preschool education centres the planning of . membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. matlamat. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. improving family excellence. Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. behaviors and children¶s dicipline. komuniti dan institusi pendidikan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 .o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. aims. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. family relationship. build and manage preschool education centre the planning of s.Bahagian Pendidikan Guru. kanak. values and customs. nilai dan budaya. hubungan keluarga. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. penganalisisan. kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah. pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. penyimpanan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang.melaksanakan perekodan. This course covers the theories and perspecttive.

PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.safety and diet. implementing the research. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. perwatakan. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan.Bahagian Pendidikan Guru. keselamatan dan pemakanan. presenting research findings in seminar. preschool teachers and issues related to it. organizing action research seminar. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. efficient relationship. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. pengurusan kesihatan. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . kecekapan hubungan. This course is dealing with conducting action research in school. management of health. analysing and interpreting the research data. 14. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. documenting and publishing research papers.

causes. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. ciri-ciri. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas. assessment and intervention are also covered. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . pronciples. tingkah laku bermasalah. konsep. prinsip. concept. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. programs provided and issues arises in educating these children. strategies of behaviour modification and issue concerned. This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics.Bahagian Pendidikan Guru. PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . problematics behaviour. punca masalah. and behaviour modification program among special needs students. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . pendekatan. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut.

Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. perancangan . instrument. This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. reading and writing skills. speaking. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. membaca dan menulis. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . theeory of language. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. bertutur. teaching basic grammar. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. reading. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. pengajaran tatabahasa asas. menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. The course includes understanding language. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. problemsin acquiring listening. This course discusses the definition of language. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. kemahiran membaca. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. strategies to overcome the problems. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. strategi untuk menangani masalah tersebut.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. terapi pergerakan kreatif. expression art therapy. home living. terapi cara kerja. ethics and classroom management. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. penilaian. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . art therapy. rearing pet. occupational therapy. speech therapy. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. kemahiran berkebun. teaching aids. terapi seni visual. pengurusan rumah tangga. pembinaan bahan bantu belajar. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. problems of learning Mathematics. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. functional Mathematics. cookery. It covers basic concepts of Mathematics. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. terapi muzik dan nyanyian. music and singing therapy. terapi hidro. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. self-protect.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran jahitan. matematik berfungsi. kemahiran memasak. kemahiran memelihara haiwan. hydro therapy. Ia merangkumi konsep asas Matematik. keselamatan diri. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. permasalahan penguasaan Matematik. sewing. kajian sukatan pelajaran. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. gardening. This course discusses the importance of physistherapy. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. terapi pertuturan.

procedures. effectiveness of teaching and learning. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). teaching sciece process. multidisciplinary services offered at the CBR. penempatan pelajar.Bahagian Pendidikan Guru. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. penubuhan. setting up administration.masalah pengajaran Sains. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. pentaksiran. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . dan integrasi. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). principles and ethics of social works. assessment. teachers profesionalism. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. pengasingan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . prinsip dan etika kerja sosial. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. goals. isu pelabelan. special classroom management. This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. pentadbiran. strategies to overcome teh problems. parents and community involvement. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). prasarana kelas khas. physical aspects of the classroom. dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. langkah-langkah. students multiple competencies. khidmat pelbagai disiplin di PDK. matlamat. keprofesionalisme guru. pengurusan kelas khas. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. labeling segregation and integration.

and documenting the action research findings in a report or article. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . impl menting the research. placement procedures for children with special needs. The role of teachers and administrative. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and e interpreting the research data. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. and support services as well as evaluation of Special Education programs. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. This course covers the implemetation o fspecial education programs. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu.peranan guru dan i pentadbir. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. b dget u allocation. the State Education Department and the school. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15. struktur organisasi di peringkat kementerian. peruntukan kewangan.

Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. bahasa dan komunikasi. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 .The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.the factors which can affect the development of language and communication . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya. This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects.Bahagian Pendidikan Guru.roles of the family. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children . different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa. rakan .

khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat. kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. use various assessment tools. This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and .membina pelbagai jenis instrument. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. the education of the hearing-impaired.Bahagian Pendidikan Guru. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. sasaran. . comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. gathering relevant information. kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . identify the strengths and weaknesses of their pupils . ciri ciri. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti . This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . kelebihan dan kekurangannya. characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in . Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran.and teaching objectives. PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran .

Methods used in the assessment of language. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu.dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . dan aplikasi KTBM. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran. Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. dan latihan . This course provides students with a knowledge of the various issues. teaching and learning language sessions. the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif.

dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. the process of normal hearing. This course focuses on how to choose. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the use of amplification in the classroom. people from various disciplines. the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . kepentingan menyediakan persekitaran akustik . PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. proses pendengaran. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. kemahiran dalam memilih. membina. sistem amplifikasipendengaran. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. developing. of assessing hearing loss. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. planning. the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. the importance of having a good acoustic environ ment. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 .Bahagian Pendidikan Guru. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. This course covers topics like the anatomy of the ear.

documenting and publishing research papers. o peranan guru. 16. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian.kaedah merancang. . khidmat sokongan. and documenting the action research findings in a report or article. isu-isu. organizing action research seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . types of programmes. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. jenis program. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. struktur organisasi di peringkat Kementerian. Focus will be given to the ways of planning. analysing and i interpreting the research data. financial allocation.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . peruntukan kewangan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in school. support services. state and school levels. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . presenting research findings in seminar. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. mplementing the research. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas.

Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. The role of parents and importance of early intervention are also discussed. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . affective. PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. .Bahagian Pendidikan Guru. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. and psychosocial development. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. visual skills training for children with low vision. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. afektif dan psikosial. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan.

This course covers important concepts in field of Living Skills. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. management o f the kitchen and house. Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . Recreation and Adaptive Physical Education. various instruments in a variety of important areas. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. Students are taught cooking skills. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. hands-on. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . indoor and outdoor sessions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . di dalam dan di luar bangunan. as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. dapur dan rumah.Bahagian Pendidikan Guru. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti.and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan . pengurusan .

mengajar. read and transcribe the Mathematics Braille Code. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . and produce English Braille using the computer. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar . PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. and hands-on experience and to reinforce learning. PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. multiple handicaps. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . micro and macro teaching. . . read and transcribe the English Braille Code. This course covers skills to produce. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . menyediakan bahan bantu . persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum. makro. mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. This course covers the planning. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . This course covers skills to produce.tahap Matematik. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. prepare teaching aids.

analysing and interpreting the research data. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. trends. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. implementing the research. and documenting the action research findings in a report or article. sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara.Bahagian Pendidikan Guru. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. This course covers the development of education in the field of visual impairment.cooperation government and non government agencies. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. trenda. isu-isu. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. Issues. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. in Malaysia and other countries. to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. the implementation of community projects by these centres. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . perundangan.

the decision-making process. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. management of resources and finances. Buku Panduan PISMP | 145 .Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. documenting and publishing research paper. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. as well as the evaluation of Special Education programs. presenting research findings in seminar. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. proses pembuatan keputusan. organizing action research seminar. Students are exposed to the role of Special Education teachers. pengurusan sumber. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. This course is dealing with conducting action research in sc hool.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .

activities. penelitian dokumen. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. strategi dan aktiviti. strategies. about pupil¶s behavio ur. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. penelitian dokumen. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. analysis of documents. interaction with the school community. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan sekolah. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community.Bahagian Pendidikan Guru. reflections. analysis of documents. school and classroom management. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan bilik darjah. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. pola tingkah laku murid. school facilities and the implementation of the school curriculum. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. reflections. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. interaction with the school community. It also gives students the knowledge and experience through observations. Melalui pemerhatian. bahan sumber pengajaran pembelajaran.

kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. BBM. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. analysis of documents. Through observations. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices.Bahagian Pendidikan Guru. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher. Melalui pemerhatian. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. preparing teaching aids and classroom management. skills and teacher values in a guided and real life situation. mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. activities. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. lecturers and peers in a variety of situations. and resources with the lesson plan. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. penelitian dokumen. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. reflections.

Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Buku Panduan PISMP | 149 . Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan.Bahagian Pendidikan Guru. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing.

membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan.Stude ts n are expected to plan. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. endurance. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence. jati diri. At this stage. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. Buku Panduan PISMP | 150 . implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. ketahanan diri. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Pada peringkat ini. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang.Bahagian Pendidikan Guru. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1. PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .

jantung.sistem otot.nervous system. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements.sistem saraf. darah. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s. the importance of physical education. cellular level and tissue level of organisation. Heart. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi. locomotor and non-locomotor movements. sukatan dan tafsirannya. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani.chemical level. e criteria in choosing physical education acitivities. lymphatic system and immunity. konsep kurikulum. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas.saluran dan peredaran darah. Integumentary system .sistem respirasi. models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan.Bahagian Pendidikan Guru. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan. sistem integumentarim. endocrine system.sistem rangka. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 .muscular system.blood. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. respiratory system. selular dan tisu organisma. nutrition and metabolism as well as urinary system.digestive system.sistem penghadaman. blood vessels and circulation. Pendidikan Jasmani. th interpretation of curriculum. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology.kepentingan.sistem limfatik dan imuniti.skeletal system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.sistem endokrina. model permainan kanak -kanak. peringkat kimia.

pengurusan permainan tradisional. program pembangunan sukan. nilai dan etika dalam sukan.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. managing tradisional games. managing physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. values and ethics in sport. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . 2. sports development programme. administration of national and international sport agency. issues in sport. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. isu-isu dalam sukan. laws and administration of sport.

PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . This course focuses on topic selecting. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. This course focuses on the introduction of strategies. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. approaches. It also discusses topic for micro and macro in teaching. This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum.

It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS). Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . 3. This course focuses on topics of assessment. penilaian dan pentaksiran.Bahagian Pendidikan Guru. measurement. and evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. pengukuran.

focusing on combination of using text book. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. describes the teaching steps for every skill. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. speaking. bertutur. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. reading. membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. buku latihan dan . This course discusses two important and significant things in the teaching process. buku panduan guru dan isi kandungannya. syllabus and text book. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. syllabus contents and its curriculum specifications. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . and writing skills. This course discusses on the methodology of teaching listening. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. assessment. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. mingguandan semester mengikut format yang betul. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items. terminology of.Bahagian Pendidikan Guru. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. pembinaan item. penilaian. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. evaluation and examination of Arabic language. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. 4. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. penilaian kendalian sekolah. penilaian kemahiran berbahasa Arab. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily.

strategies and approaches in teaching health education. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. ph ysical and social growth. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. stail pembelajaran. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. konsep. the philosophy. penyimpanan bahan bahaya. dan diskriminasi. emergency procedures. This course encompass the knowledge about health sexuality. free from negative prejudice and discrimination. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. safety and environmental safety. doing the practical session of micro teaching. This course discusses the basic concepts in health education. safety of self. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. history and the curriculum of health education. objektif. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. Emphasis is given to introduction to health education. kaedah. prosedur kecemasan. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. peraturan keselamatan di sekolah. positive approach in sexuality. safe road user program and building safety. safety rules in schools. objectives. the learning style. This course gives expose to the concept and principles of safety education. falsafah. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. perkembangan aspek fizikal dan sosial. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. keselamatan diri.Bahagian Pendidikan Guru. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. storeage of dangerous product. sejarah. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. safety services. keselamatan perkhidmatan. bebas daripada prasangka yang negatif. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. method. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan.

supplementary food plan. behaviuor. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. perkhidmatan kesihatan sekolah. pendekatan bersepadu. rancangan makanan tambahan. Buku Panduan PISMP | 159 . The course intends to give geneal understanding on concept. amalan kebersihan sekolah. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. and emphasis on children¶s health. school cleanliness practices. program kesihatan mulut. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. school health services. mouth health program.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

dan budaya. Students will be exposed to the rational. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. and culture. ekonomi. politics. politik. . aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. Moreover. Pelajar akan didedahkan dengan rasional. great depth based on the six themes identified. This course exposes students to the selection. the four domains of civil. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna.Bahagian Pendidikan Guru. matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan. socio economic. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. pelbagai teori pembelajaran. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. sosio . konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. PSK3102 Teori Pembelajaran. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. Kementerian Pelajaran Malaysia 1.

PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . suitable for an effective teaching-learning. pedagogical content knowledge and skills methods . the format and compulsory component. melaksana . dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. 2. merancang.Bahagian Pendidikan Guru. dan membuat laporan. implementation and reporting. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. social skills.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. format dan komponen wajib. pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. planning and administering of service learning projects carry . This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . planning and teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan . This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. planning. out practical work. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . dan pembelajaran. komponen pengajaran mikro dan makro.pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran .

nilai-nilai agama dan ± masyarakat. insan bermoral. teori teori etika. moral being. approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. preparing the scheme of work. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. religious and societal values as well as moral development theories.Bahagian Pendidikan Guru. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. teori-teori perkembangan moral. konsep asas nilai. values. lesson planning. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. ethical theories. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. methods. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. In this course. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. issues faced in assessment of Moral Education. ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . kaedah. pendekatan. isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar.

sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. Buku Panduan PISMP | 164 . This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.Bahagian Pendidikan Guru.

strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. analysis of test score. Buku Panduan PISMP | 165 . teaching and learning strategies for primary science. the basic science process skills and integrated science process skills. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains . Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. memperolehi kemahiran manipulatif. rekabentuk dan pembinaan ujian. analisis skor ujian. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. acquiring manipulative skills. It discusses definition of terms. bentuk -bentuk pentaksiran. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. areas of assessment in primary school science. types of assessment. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. penskoran pentaksiran. alatalat pentaksiran. matlamat pentaksiran. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. assessment tools. It discusses primary science teaching. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. marking and moderation of test scripts.Bahagian Pendidikan Guru. purpose of assessment. interpreting test score and forms of examination. scoring of assessment. pentadbiran ujian. bersepadu. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching science for all children and science for exceptional children. test design and construction. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. Malaysian primary science curriculum II. administration of test. It discusses issues in science education. Malaysian primary science curriculum I.

Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. science teaching and learning resources. peraturan dan keselamatan dalam makmal. preservation of biolog ical specimens.Bahagian Pendidikan Guru. safe handling of scientific materials handling of chemicals. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. It will discuss about management of science laboratory. pengawetan spesimen biologi. rules and safety in the laboratory. teknik-teknik asas makmal. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. Buku Panduan PISMP | 166 . basic laboratory techniques. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains.

discussions cover topics related to teaching of numbers. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. In addition. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. Pelajar juga didedahkan kepada makna.Bahagian Pendidikan Guru. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. MTE3109 Teaching of Numbers. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. decimals and percentages and also construction of teaching aids. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM. using relevant mathematical ideas. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Fractions. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Buku Panduan PISMP | 167 . Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. Selain itu. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pecahan. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. fractions. Pecahan. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Kementerian Pelajaran Malaysia 6.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. sing melodies in keys changes from major to minor. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. mel dy improvisation. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. faktor-faktor sosiologi. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. sociological and psychological factors that affect music education. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. bes alberti. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. latihan dalam permainan iringan kord blok. mengimprovisasikan melodi di kibod. play block chords. broken chord. philosophical implications. matlamat. psikologi.Bahagian Pendidikan Guru. permainan alat muzik. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. aims and the functions of music in education. fungsi muzik dalam pendidikan. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. singing folk songs. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. alberti bass. o broken chords. Buku Panduan PISMP | 171 . latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. importance of music. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik.

MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. permainan alat rekoder.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. teaching and learning of singing in the music classroom. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. semester. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . aural sensitivity and movement to music. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan.micro and macro training sessions. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. the playing of recorder and percussion instruments.Bahagian Pendidikan Guru. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music. remaja. integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. Buku Panduan PISMP | 172 . permainan alat perkusi. mingguan dan harian. mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. types and characteristics of children and adult voices. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak.

pengisian kurikulum. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. specifications schedule and its construction testing development. and implementing the micro and macro teaching. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro.pemetaan kemahiran. the writing of teaching steps. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan. penilaian. afektif. membaca. reading.curriculum conten. dan menulis). pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . Kementerian Pelajaran Malaysia 7. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. theory of cognitive.Bahagian Pendidikan Guru. This course describes the concept and principle of testing. penulisan langkah pengajaran. penilaian bahasa.konsep 5P. 5P concepts. dan pengukuran. dan psikomotor. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . kaedah. and technique. affective. dan teknik pengajaran.skills mapping. pembinaan ujian.main focus and secondary focus. and writing).. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. konsep strategi. Buku Panduan PISMP | 173 . marks. added value skills and language system. and measurement. pendekatan. concepts of teaching strategy. types . approach.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa.language skills (listening and speaking.fokus utama dan sampingan. evaluation. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. and psychomotor testing . teori-teori kognitif.

pendekatan. Buku Panduan PISMP | 174 .Bahagian Pendidikan Guru. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. . serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. methods.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills.penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. kaedah.constructing and using language skills teaching aids. and techniques of teaching language skills. This course elaborates on malay language skills.preparation ofl language skills teaching plan. approaches. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa.

kaedah dan . perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . finance.perniagaan elektronik (E-dagang). Buku Panduan PISMP | 175 . management and administration. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing.Bahagian Pendidikan Guru. pelbagai cara penilaian. tool and material management. analisis markah dan statistik asas. interpretation as well as report writing on assessment. peraturan pemarkahan.alternative evaluation skills for using rubric. implement teaching planning and audio visual aids. strategy. business law. test specification table. KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). Kementerian Pelajaran Malaysia 8. sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . basic statistic. teknik pengajaran KHSR. pengurusan peralatan dan bahan . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. safety and rule regulation. portfolio. keselamatan bengkel. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. membina Jadual Spes ifikasi Ujian. kewangan. item development. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. marking scheme and mark analysis. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. financial management. electronic commerce (E ±commerce). keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . pengurusan kewangan. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. workshop safety. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. technique and teaching methodology. competency and school based evaluation. mengajar. kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. discussion on validity and reliability of evaluation format. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. penggunaan dan interpretasi data. various methods of evaluation. jenis penilaian. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. undang-undang perniagaan.

selection and preparation of equipments and materials. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. This course deals with three main components: home technology. plant care. the ornamental fish. pembiakan dan penanaman. teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. preparation of planting beds and containers. teori dan amali . pemilihan pakaian. tropical freshwater ornamental fish:. choice of clothing and sewing and clothes making processes. management and care of ornamental fish. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . and vegetable and ornamental crops pro duction technology. rearing ornamental fish technology. Buku Panduan PISMP | 176 . penyediaan batas dan bekas menanam. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. harvesting and use of plants produced. pengenalan kepada ikan r hiasan. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . rearing ornamental fish technology. crops. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan.Bahagian Pendidikan Guru. Topics coveres studies on fabric. propagation and planting. hiasan. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. pengurusan dan penjagaan.

plot. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. Autobiography. pascamoden. poems. simulation and improvisation. theatre inclassroom. Semiotic. simulasi dan improvisasi. teater dalam bilik darjah. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. novel popular. sudut pandangan. fenomenologi. This course elaborates on literary critics field like. psikoanalisis. proses pengeraman bahan. watak dan perwatakan. resepsi dan teori tindak balas pembaca. cerpen. Femenism. latar tempat. hermeneutic. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . story telling. dialog and location background. Post Structuralism dan Deconstruction. opinion angle. Surelism. penerbitan karya. persoalan. kritik genre dan kritikan baru. novel remaja. Psyco-analysis. short stories. Existensialism. eksistensialisme. genre formation process. teachers in action. Post Colonial. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. Reading Reception dan Reflection theory. teater untuk kepelbagaian tujuan. pascakolonial. femenisme. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. genre writing publishing. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. popular novel. visitor in action. guru dalam peranan (teachers in action). puisi.Bahagian Pendidikan Guru. semiotic. boneka. reading theatre. Genre Critics. Marxisme. character and characterisation. dan New Critics. tema. Arcitipal. plot. kekuatan karya kreatif. surelisme. creative writing themes and issues. creative writing strength. This course elaborates on the introduction to theatre in education. Post Modern. dan guru sebagai penulis. Marxism. puppet. tetamu dalam aksi. bercerita. dialog dan latar tempat. adolescent novel. dan isu karya kreatif. Fenomenology and Hermeneutic. and teacher as a writer. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. theatre for multipurpose. teater pembaca.

production. stage performance theory. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. pengarahan. basic dramatisation. cinematography. performance ethics. This course elaborates on the definition and concept of drama. history and background. Buku Panduan PISMP | 178 . theatre and children theatre. types. forming production management. asas alkonan dan vokal. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. produksi. implementing a screen testing. etika pementasana. elemen. sinematografi dan persembahan. pemilihan. dan pembinaan skrip. jenis dan bentuk drama kanak kanak. element. selection and script writing.Bahagian Pendidikan Guru. a performance. pemilihan pelakon. and vocalisation. pengurusan produksi. mengadakan sesi uji a bakat. tater dan teater kanak-kanak. sejarah dan latar belakang. teori pement san. directoring. and forms of children drama. actors selection. improvisasi. pementasan. and presenting a performance.

pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. teaching and learning music through movements. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. unsur-unsur pergerakan. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. creative movement. perancangan pengajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia 10.Bahagian Pendidikan Guru. pregerakan kreatif. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. jenis-jenis pergerakan. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. sumber pengajaran dan pembelajaran. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. pengujian dan penilaian. testing and evaluation. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. teaching and learning resources. Buku Panduan PISMP | 179 . dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. technology in teaching and learning music in classroom. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music.

Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. nyanyian semerta dan aural.Bahagian Pendidikan Guru. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments. Buku Panduan PISMP | 180 . lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran. muzik mini orkestra prasekolah. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. patriotic songs. children¶ songs and s cultural songs. impromptu singing and aural. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. lagu-lagu patriotik. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Students will be introduced to children¶s songs. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . lagu kanak -kanak dan lagu rakyat.

This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics. tafsir ayat hukum. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. . Nasikh and Mansukh. Nasikh. tafsir ayt hukum. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed. hukum beramal. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. takbir. purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. the degreel of Hadith and rules in using them. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. its mukjizat.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. dan khatam al Quran. tafsir ayat aqidah. tafsir ayat aqidah. tujuan dan sifat sifat. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. isti`azah. Hadith Qudsi. isti¶azah. tafsir ayat akhlak. Muhkam and Mutasyabih. Mansukh. takbir. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran.Definitions. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. basmalah.Bahagian Pendidikan Guru. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. Muhkam dan Mutasyabih. Buku Panduan PISMP | 181 . Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. tafsir ayat akhlak. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. basmalah. pengertian. and khatam alQuran. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran.kemukjizatan Al-Quran.

burdah. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Nahawand.Bahagian Pendidikan Guru. Nahawand. harakat. Each tarannum will focuses on tabaqat. Jin. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. burdah. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. ar Rahman. Nuh. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. pelaksanaannya secara teori dan amali. Sikah dan Jiharkah. wuslah and other related aspects. Jin. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. harakat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. u` Buku Panduan PISMP | 182 . Sikah and Jiharkah. ar-Rahman. The implementation is carried out both in theory and in practice. Nuh. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.

ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. reading and writing. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. communication. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. methods and techniques. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. kemahiran membaca dan menulis. Buku Panduan PISMP | 183 . Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. theories of second language acquisition. multiple classroom teaching. syllabus study. general principles in the teaching of language skills. and introduction to lesson planning. morfologi. syntax. It focuses on language acquisition and language learning. classroom management. The topic Language and literature is also introduced. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah.Bahagian Pendidikan Guru. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. and semantics needed by an English language teacher. komunikasi. developing classroom skills. an overview of teaching approaches. the English sound system (phonology). morphology. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. remedial and enrichment activities. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. adaptation and simplification. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. materials selection.

the teaching and assessing of vocabulary. testing and evaluation.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. integration of language skills and language content. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. peperiksaan dan penilaian. the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of writing skills. spelling and dictation. pengajaran tatabahasa dan mengeja. pengajaran. Buku Panduan PISMP | 184 . Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengajaran. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. the teaching and assessing of literature for primary schools. the teaching of grammar. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengujian dan penilaian kemahiran menulis. pengajaran.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .Bahagian Pendidikan Guru.

It focuses on Tense types and aspects. Subject-verb agreement. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. function and meaning. Sentence types. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar.Bahagian Pendidikan Guru. bertutur. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. The topics focused are listening. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. and Cohesive devices in spoken and written language. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. It also enables learners to reflect on their learning. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. speaking. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. Buku Panduan PISMP | 186 . ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks. Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. reading and writing.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.Bahagian Pendidikan Guru. 1. bahan kurikulum. teori pembelajaran. Pentaksiran.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. Buku Panduan PISMP | 188 . 1. 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.

1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. Buku Panduan PISMP | 189 .5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri.Bahagian Pendidikan Guru.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2. Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2. 2. pembelajaran kendiri. 2. 2.

3. 3.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3.2 3. 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.Bahagian Pendidikan Guru. 4.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran.6 merancang. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3. 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. psikologi dan etika profesional keguruan. Buku Panduan PISMP | 190 .4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. sosial. budaya. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal.

4. 4. 4. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.4 membuat muhasabah diri. 4.2 mengurus masa.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif. 4. emosi dan tekanan secara berkesan. 4 Buku Panduan PISMP | 191 . Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian.Bahagian Pendidikan Guru.

2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. 5. Buku Panduan PISMP | 192 . bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan. 5. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. 5. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.Bahagian Pendidikan Guru. 5. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. akauntabiliti integriti. iaitu untuk: 5. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5.

6. 6.Bahagian Pendidikan Guru.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. 6. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara. Buku Panduan PISMP | 193 . 6. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat.

Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. projek.´ Sepanjang kursus. Buku Panduan PISMP | 194 . tutorial. persembahan. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. seminar. Ia juga termasuk a peperiksaan. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. projek. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. dan peperiksaan. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. poster.Bahagian Pendidikan Guru. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. bengkel. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n.

berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni.Bahagian Pendidikan Guru. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan. perbincangan kumpulan kecil. Buku Panduan PISMP | 195 . Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. merefleksi dan menilai amalan. Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar.´ Juga. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah.

pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 8. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10.Bahagian Pendidikan Guru. 2. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 7. 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Buku Panduan PISMP | 197 . Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. Pendidikan Seni Visual 16. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.Bahagian Pendidikan Guru. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Bhg. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful