Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PEMBANGUNAN PROFESIONALISME KEGURUAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU

Buku Panduan PISMP | 1

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dengan Kepujian

© Bahagian Pendidikan Guru Kementerian Pelajaran Malaysia

Hak cipta terpelihara. Kecuali untuk tujuan pendidikan yang tidak ada kepentingan komersial, tidak dibenarkan sesiapa mengeluarkan atau mengulang mana -mana bahagian artikel, ilustrasi dan kandungan buku ini dalam apa -apa juga bentuk dan dengan apa-apa cara pun, sama ada secara elektronik, fot okopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum mendapat izin bertulis daripada Pengarah Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia.

Buku Panduan PISMP | 2

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

BUKU PANDUAN
PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN

SESI 2007/2008

Buku Panduan PISMP | 3

Pentaksiran dan Matriks Hasil Pembelajaran Sinopsis Kursus Wajib Sinopsis Kursus Teras y Kursus Pengajian Profesional y Kursus Major y Amalan Profesional Sinopsis Pakej Kursus Elektif y Kursus Elektif 1 y Kursus Elektif 2 Sinopsis Kursus Tanpa Kredit Lampiran: y Lampiran 1: Hasil Pembelajaran Program y Lampiran 2: Sistem Penyampaian dan Pentaksiran y Lampiran 3: Kombinasi Kursus Major dengan Pakej Kursus Elektif 1 dan Elektif 2 Panel Penyediaan Buku Panduan 5 6 11 13 5. 10. Struktur Program. 7. 6. 14. 40 48 52 146 11 151 160 185 187 188 194 196 12 13. 19 29 33 38 9. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia KANDUNGAN ___________________________________________________ KANDUNGAN MUKA SURAT 1. Kata Alu-Aluan Pengarah Kerangka Konseptual Kurikulum Pengenalan.Bahagian Pendidikan Guru. 4. 198 Buku Panduan PISMP | 4 . 8. dan Perincian Kursus yang Ditawarkan dalam Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Agihan Kursus Major Mengikut Semester Agihan Pakej Kursus Elektif Mengikut Semester Agihan Keseluruhan Kursus Mengikut Semester Sistem Penyampaian. 2. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program Sistem Akademik.

Kementerian Pelajaran Malaysia. Pakej Kursus Elektif dan Kombinasi Major dan Elektif boleh membantu Institut Pendidikan Guru merancang dan menyediakan jadual waktu pengajaran. Saya percaya Buku Panduan ini akan membolehkan tenaga pengajar dan pelajar memahami keperluan kurikulum dan pengisian pengajian dengan skop yang menyeluruh bagi menjayakan program ini dengan cemerlang. Justeru. Perincian Kursus-kursus yang ditawarkan. Buku Panduan Program Sarjana Muda Perguruan ini disediakan bagi membantuInstitut Pendidikan Guru Malaysia merancang dan melaksanakan pengajian akademik selaras dengan keperluan kurikulum.Bahagian Pendidikan Guru. siste pelaksanaan program ini di semua 27 m IPGM ditadbirkan secara berpusat ( centralised). Maklumat am yang dimasukkan di dalambuku ini seperti Kerangka Konseptual Kurikulum. Kejayaan melaksanakan program peringkat ijazah pada kali pertama ini membina suatu lakaran sejarah baru kepada 27 Institut Perguruan Guru Malaysia dan Bahagian Pendidikan Guru. Agihan Kursus Mengikut Semester. n pengurusan bahan sumber pengajaran -pembelajaran serta menguruskan agihan pelajar berdasarkan kumpulan pengajian. Kementerian Pelajaran Malaysia KATA ALU-ALUAN PENGARAH Bismillahi-r-Rahmani-r-Rahim. pela tikan tenaga pengajar. Dato¶ Misrah bin Haji Ibrahim Pengarah Bahagian Pendidikan Guru Buku Panduan PISMP | 5 . Guru dan Institut Pendidikan Guru Malaysia untuk melahirkan guru profesional setelah pelajar mengikuti pengajian dan latihan perguruan. Sinopsis Kursus. Pengenalan. Matlamat dan Hasil Pembelajaran Program perlu diteliti dan difahami oleh tenaga pengajar supaya aspirasi latihan perguruan dalam program ijazah ini dapat dicapai secara optima. Sistem Penyampaian dan Pentaksiran. maklumat-maklumat khusus tentangprogram ini sangat berguna untuk dijadikan panduan kepadaIPGM berkenaan. Matriks Hasil Pembelajaran. Syukur Alhamdulillah kerana Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) telah berjaya melaksanakan sesi pengajian kepada pelajar yang mengikuti ProgramIjazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini bermula pada Januari 2007. Bahagian lain di dalam Buku Panduan ini memberi tumpuan kepada Struktur Program. selamat maju jaya. Buku Panduan ini juga membantu pelajar memahami kandungan dan sinopsis kursus yang akan mereka ikuti Memang menjadi hasrat Bahagian Pendidikan . Sekian. Di samping itu.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN DENGAN KEPUJIAN Buku Panduan PISMP | 6 .

Kementerian Pelajaran Malaysia KERANGKA KONSEPTUAL KURIKULUM Pengenalan Kurikulum Pendidikan Guru adalah suatu pelan pengalaman pembelajaran untuk belajar dan pengalaman pembelajaran untuk mengajar bagi melahirkan insan guru yang profesional dan bersepadu. holistik dan bersepadu . futuristik. Konsep ³the personhood of teachers´ dan pendekatan humanistik akan diberi fokus Aplikasi teori untuk membina insan guru yang dapat menanga cabaran sebagai ni pendidik Bersifat koheren antara pengajaran berkesan ( ffective learning) dan pengalaman e klinikal (clinical experience) Menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat Reka Bentuk Kurikulum Kurikulum Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini direka bentuk berdasarkan prinsip-prinsip seperti yang berikut: Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome based) Spiral & Developmental REKABENTUK KURIKULUM Holistik Praktikal & Kontekstual Koheren Buku Panduan PISMP | 7 . responsif. Ciri-ciri Kurikulum Ciri-ciri kurikulum yang disediakan untuk Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian ini adalah seperti yang berikut: y y y y y Bersifat dinamik.Bahagian Pendidikan Guru. relevan.

Bahagian Pendidikan Guru. Aktiviti Kokurikulum.EIU. v. jumlah kredit dan kursuskursus yang ditawarkan kepada pelajar yang akan mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan´. Kementerian Pelajaran Malaysia i. kemahiran. Struktur kurikulum direka bentuk mengikut 3 Aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ³spiral´ dan ³developmental´ dan berasaskan kemahiran-kemahiran yang hendak dicapai di dalam kandungan sukatan pelajaran dan sistem penilaian yang akan digunakan sepanjang tempoh pengajian . Buku Panduan PISMP | 8 .ESD (UNESCO) y Kurikulum. iii. nilai/disposisi y ³hard skills´ dan ³soft skills´ y Persepktif global (4 Pillars of Education). iv. iatu: Aras 1 : Semester 1 hingga Semester 3 Aras 2 : Semester 4 hingga Semester 6 Aras 3 : Semester 7 dan Semester 8 Holistik y Keseimbangan dan integrasi di antara ilmu pengetahuan. Berasaskan Hasil Pembelajaran (Outcome-Based) y Menjurus ke arah pencapaian Hasil Pembelajaran Program dan Hasil Pembelajaran Kursus/Bidang y Mematuhi Panduan Standard Program Peringkat Sarjana Muda dan Malaysian Qualifications Framework (MQF) Koheren y Mempunyai pautan antara kursus dan penglaman praktikal/klinikal Spiral and Developmental y Pengalaman pembelajaran dirancang dengan rapi mengikut turutan dan keselarasan berdasarkan pelbagai jenis pengalaman. Konsep Struktur Kurikulum Struktur Kurikulum dikonsepsikan sebagai ³Kerangka yang merangkumi komponen komponen penting yang menetapkan wajaran. tahap kesukaran dan konteks dalam setiap kursus dan antara kursuskursus yang ditawarkan y 3 Aras mengikut Semester. EFA. dan Bina Insan Guru Praktikal dan Kontekstual y Berbentuk praktikal/´hands-on´ y Berasaskan kurikulum sekolah (KBSR) y Pelaksanaan mengikut sekolah (kalendar akademik setiap semester) y Merujuk situasi sebenar/amalan bilik darjah di sekolah y Melaksanakan amalan terbaik (best practises) ii.

internship. Pendekatan Pembelajaran Berasaskan Projek Project-based Learning) dan ( Pendekatan pembelajaran Berasaskan Mas alah (Problem-based Learning). c. Menggunakan pelbagai mod. Sistem Pengurusan Pembelajaran (Learning Management System) Sistem penyampaian maklumat tentang aktiviti. dan service learning akan dilaksanakan sepanjang pengajian unutk mengaplikasikan teori dalam situasi sebenar. b. praktikum. dan tugasan. iaitu: Kuliah/Tutorial/Seminar/perbengkelan/Independent Student Learning (ISL) dan Amali dengan mengambil kira Waktu Pembelajaran Pelajar Student Learning ( Time) dan Beban Tugas Pelajarseperti yang dikehendaki dalamNotional Credit. d. penyelidikan tindakan. Ini seterusnya akan menggalakkan pembelajaran sepanjang hayat. Pengalaman Klinikal (Clinical Experience) Pengalaman klinikal yang mencukupi akan diberikan untuk menyokong idea dan amalan yang berkait rapat dengan keperluan kurikulum. penilaian tugasan terarah. f.kerja kursus. Amalan Profesional Pengalaman yang menekankan pengalaman klinikal dan bimbingan melalui pengalaman berasaskan sekolah. dan penilaian portfolio dilaksanakan bagi memastikan pembelajaran diaplikasi kepada masalah amalan atau praktik yang sebenar real problem ( ofpractice). Penggunaan Unit Plan.Bahagian Pendidikan Guru. e. penyampaian kurikulum latihan perguruan dilaksanakan dengan menggunakan pelbagai mod supaya pembelajaran secara akses kendiri (self-accessed learning) dan terarah kendiri (self-directed learning)dapat dibudayakan. bahan. dan bimbingan dan pengurusan pengajaran dan pembelajaran akan dijalankan melaluie-learning dan online learning. Kementerian Pelajaran Malaysia Strategi Pelaksanaan Kurikulum Kurikulum program ini dilaksanakan menggunakan pelbagai strategi seperti yang berikut: a. Portfolio Pembelajaran. pentaksiran prestasi ( performance assessments). Spesifikasi Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Buku Panduan PISMP | 9 . Pembelajaran Kendiri Bagi menjadikan pelajar sebagai independent learner. kajian kes. latihan industri.

Kelulusan Kurikulum Kelulusan kurikulum program ini berdasarkan Tatacara Kelulusan Program Ijazah Sarjana Muda perguruan. Buku Panduan PISMP | 10 . Kementerian Pelajaran Malaysia Spesifikasi Program adalah merujuk kepada matlamat. Bentuk penilaian boleh dibuat dalam pelbagai bentuk t rmasuk pentaksiran berterusan. Jaminan Kualiti Kurikulum yang direka bentuk adalah berdasarkan prosedur Jaminan Kualiti Akademik yang ditetapkan oleh Jaminan Kualiti IPGM dan juga memenuhi Kod Jaminan Kualiti yang menepati Malaysian Qualification Framework (MQF). dan cara bagaimana hasil pembelajaran dicapai dan dinilai.Bahagian Pendidikan Guru. Konsep Penilaian dan Pentaksiran Konsep pelaksaanaan penilaian dan pentaksiran dalam konteks keperluan kurikulumbertujuan untuk memastikan hasil pembelajaran yang telah ditetapkan dicapai berdasarkan 3 Aras. hasil pembelaj aran. struktur program danjuga syaratsyarat kemasukan pelajar. Fokus Hasil Pembelajaran Fokus hasil pembelajaran yang hendak dicapai melalui 3 tahap/aras selama empat tahun pengajian adalah dari segi: y Etika Profesional y Pengetahuan dan Kefahaman y Kemahiran Intelek y Kemahiran Praktikal y Kemahiran Kebolehpindahan y Penghayatan dan Amalan Nilai Hasil pembelajaran yang hendak dicapai padaAras 1 akan diulang (revisit) semasa Aras 2 dan 3 dengan lebih meluas dan mendalam. e peperiksaan berpusat dan penulisan akademik.

Bahagian Pendidikan Guru. DAN HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM PENGENALAN Buku Panduan PISMP | 11 . Kementerian Pelajaran Malaysia PENGENALAN. MATLAMAT.

Sebagai prasyarat. menggunakan proses inkuiri dan penyelesaian masalah dalam pembelajaran melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan kritikal dalam bidang masingmasing. dan menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh kepada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. vi. Kementerian Pelajaran Malaysia Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian yang ditawarkan oleh Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) merupakan satu program latihan perguruan praperkhidmatan bagi melatih guru sekolah rendah dalam pelbagai mata pelajaran. kemahiran. budaya. dan keterampilan profesionalisme dalambidang masing-masing selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan Falsafah Pendidikan Guru. pelajar dikehendaki mengikut kursus persediaan i selama tiga semester di IPGM yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. HASIL PEMBELAJARAN PROGRAM Para lulusan PISMPdengan Kepujian berkemampuan menjadi guru sekolah rendah yang i. Pelajar yang lulus kursus persediaan ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP)dengan Kepujian selama empat tahun. berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai melalui bidang masing-masingdalam pelbagai situasi sebenar. Buku Panduan PISMP | 12 . iii. bahan kurikulum. MATLAMAT PROGRAM Matlamat Program iniadalah untukmelahirkan guru sekolah rendah yang berkualiti dari segi penguasaan ilmu pengetahuan. memiliki dan menampilkan nilai. ii. v. pentaksiran. mempunyai pengetahuan dan kefahaman yang mendalam tentang kandungan ilmu. dan etika profesional keguruan. sosia l. dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia. etika.Bahagian Pendidikan Guru. menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang masing-masing dengan mengambil kira faktor fizikal. iv. psikologi. pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber pembelajaran yang berkaitan dalam bidang masing-masing.

Kementerian Pelajaran Malaysia SISTEM AKADEMIK. DAN PERINCIAN KURSUS SISTEM AKADEMIK Buku Panduan PISMP | 13 . STRUKTUR PROGRAM.Bahagian Pendidikan Guru.

Pelaksanaan aktiviti Semester Pertama dan Semester Kedua dijalankan seperti yang berikut: SEMESTER 1 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu SEMESTER 2 Minggu Pendaftaran Interaksi Cuti Semester Interaksi Minggu Ulangkaji Peperiksaan Jumlah MINGGU 1 minggu 8 minggu 1 minggu 7 minggu 1 minggu 2 minggu 20 minggu Prinsip Pengiraan Jam Kredit Peruntukan jam bagi tujuan pengiraan kredit adalah berdasarkan interaksibersemuka dan tidak semuka. Kementerian Pelajaran Malaysia Tempoh Pengajian Program PISMPdengan Kepujian dikendalikan selama empat tahun dalam lapan semester. Setiap semester mengandungi 20 minggu .sertaAmalan Profesional yang diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Amalan Profesional terdiri daripadaPengalaman Berasaskan Bekolah(PBS). praktikum. STRUKTUR PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 14 .Bahagian Pendidikan Guru.yang mencakupi teori dan amali. dan internship yangmemperuntukkan 1 kredit bagi tempoh dua minggu pelaksanaan. Kokurikulum dan Bina Insan Guru masing-masing diberi peruntukan 40 jam pembelajaran pelajar bersamaan 1 kredit. Seseorang pelajar perlu menamatkan pengajianselama 8 semester dengan jayanya dengan menyempurnakan pembelajaran sebanyak 133 kredit untuk dianugerahkan Ijazah Sarjana Muda Perguruan dengan Kepujian. Tahun Akademik Tahun akademik IPGM dibahagikan kepada dua semester iaitu Semester Pertama dan Semester Kedua.

Major. Kursus Wajib ialah kursus yang wajib dipelajari oleh setiap pelajar IPGM yang mengikuti PISMP. Kursus Wajib diagihkan sejumlah 23 kredit. Kursus Teras Kursus Teras terdiri daripada Pengajian Profesional. Reka bentuk kurikulum bagi PISMPdengan Kepujian adalah untuk melatih pelajar sebagai guru sekolah rendah bagi memenuhi aspirasi pendidikan negara. Amalan Profesionalmembolehkan pelajar menguasai pengetahuan dan kemahiran pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar di sekolah. Kursus Major ditawarkan untuk membekalkan pelajar dengan pengetahuan kandungan subjek dan pengetahuan kandungan pedagogi bagi membolehkan pelajar menguasai major yang berkenaan. 86 (65%) 3. Sepanjang mengikuti Buku Panduan PISMP | 15 . Kursus Major diagihkan sejumlah 45 kredit. Pengajian Profesional memberi pendedahan dalam bidang -bidang asas pendidikan yang merangkumi aspek pengetahuan. 24 (18%) 133 (100%) Kursus Wajib Kursus Wajib terdiri daripada Kursus Wajib Institusi Pengajian Tinggi (IPT). 1. nilai dan etika keguruan serta kemahiran profesional bagi melahirkan guru yang mam pu memainkan peranan dengan baik dan berkesan. KURSUS WAJIB y Kursus Wajib IPT y Kursus Wajib IPGM KURSUS TERAS y Pengajian Profesional y Major y Amalan Profesional KURSUS ELEKTIF y Pakej Elektif 1 y Pakej Elektif 2 JUMLAH KURSUS KREDIT 23 (17%) 2. Struktur program ini adalah seperti yang berikut: BIL. Kementerian Pelajaran Malaysia Struktur program merupakan kerangka dan komponen kurikulum yang menetapkan kursus-kursus yang ditawarkan serta jumlah kredit dan kewajarannya.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran generik. dan Kursus Wajib Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM). dan Amalan Profesional. Kursus ini bertujuan untukmemperkenalkan pengetahuan asas. dan kemahiran insaniah yang perlu dikuasai oleh seseorang guru. Penguasaan pengetahuan kandungan subjek adalah sehingga tahap ijazah. Pengajian Profesional diagihkan sejumlah 27 kredit.

praktikum 24 minggu. Kursus Tanpa Kredit (TK) KursusTanpa Kredit merupakan Elektif Tambahan yang terdiri daripada English Language Enrichment yang ditawarkan untuk menampung keperluan pelajar dalam meningkatkanpencapaian Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan Malaysian University English Test(MUET). sejumlah 24 kredit. Elektif ini tidak diagihkan kredit. . dan internship.manakalainternshipselama 4 minggu. SetiapPakej Elektif diagihkan sejumlah12 kredit. praktikum. Kursus Elektif Kursus Elektif terdiri daripada dua Pakej Elektif yangdiitawarkan untuk membolehkan pelajar mengajar dua mata pelajaran lain selain daripada kursus major. PBSdijalankan selama 4 minggu. Kementerian Pelajaran Malaysia program.Bahagian Pendidikan Guru. Amalan Profesionaldiagihkan sejumlah14 kredit yang merupakan salah satu syarat penganugerahan ijazah. PERINCIAN KURSUS YANG DITAWARKAN DALAM PROGRAMIJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 16 . Skop kursus merangkumi aspek pengetahuan kandungan pedagogidan pentaksiran yang berasaskan sukatan pelajaran Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) Pakej Elektif diagihkan . pelajar dikehendaki menjalani Amalan Profesional selama 32 minggu yangdilaksanakan melalui tiga proses iaitu Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS).

Kementerian Pelajaran Malaysia Perincian kursus yang ditawarkan dalam program ini adalah seperti yang berikut: KURSUS WAJIB KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3106 WAJ3107 WAJ3108 WAJ3109 WAJ3110 WAJ3111 WAJ3112 WAJ3113 KURSUS Tamadun Islam dan Tamadun Asia English Language Proficiency I English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Hubungan Etnik Seni dalam Pendidikan Kokurikulum .Permainan Kokurikulum . 1 1 2 3 4 5 7 8 8 Amalan Profesional Buku Panduan PISMP | 17 .Pengurusan Kokurikulum Kokurikulum .Bahagian Pendidikan Guru.Olahraga Kokurikulum .Persatuan Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Bina Insan Guru Fasa II (10 jam) Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Bina Insan Guru Fasa VI (10 jam) Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 2(2+0) 3(2+1) 1(1+0) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) *KT *KT *KT *KT *KT 3(0+3) 23 (17%) SEM.Unit Beruniform II Kokurikulum . 1 1 2 2 2 3 4 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 WAJ3114 *KT adalah Kredit Terkumpul yang diberi sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester.Unit Beruniform I Kokurikulum . Nilai 3 kredit dimasukkan pada semester 6 KURSUS TERAS Pengajian Profesional KOD EDU3101 EDU3102 EDU3103 EDU3104 EDU3105 EDU3106 EDU3107 EDU3108 EDU3109 KURSUS Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan *PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Murid dan Alam Belajar Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Budaya dan Pembelajaran Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 27 (20%) SEM.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD Pengalaman Pengalaman Pengalaman Pengalaman Praktikum I Praktikum II Praktikum III Internship KURSUS Berasaskan Berasaskan Berasaskan Berasaskan Sekolah Sekolah Sekolah Sekolah I ± P. Kursus Major dan Kursus Elektif mengikut . Profesional II ± Kursus Major III ± Kursus Elektif 1 IV ± Kursus Elektif 2 KREDIT 2 (4M) 4 (8M) 6(12M) 2 (4M) 14 (11%) SEM. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 KURSUS MAJOR Bahasa Melayu Pendidikan Rendah Bahasa Arab Pendidikan Rendah Bahasa Cina Pendidikan Rendah Bahasa Tamil Pendidikan Rendah Pengajian Sosial Pendidikan Rendah Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Pendidikan Jasmani Pendidikan Rendah Matematik Pendidikan Rendah Sains Pendidikan Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Pendidikan Rendah Pendidikan Prasekolah Pendidikan Khas ± Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah Pendidikan Khas ± Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah Jumlah KOD BMM BAM BCN BTM PSS MZU PSV PIM PJM MTE SCE RBT PRA PKB PKD PKL 45(34%) Buku Panduan PISMP | 18 . 1 2 3 4 5 6 7 8 PRK3101 PRK3102 PRK3103 INT3101 Jumlah *Pengalaman Berasaskan Sekolah (PBS) dilaksanakan berasaskan tugasan yang diberikan oleh Kursus Pengajian Profesional. Senarai Kursus Major dan Kod BIL. semester yang ditetapkan.Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER AGIHANKURSUS MAJOR MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 19 .

Bahagian Pendidikan Guru. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(0+3) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 BMM3101 BMM3102 BMM3105 BMM3104 BMM3103 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 3. Perkamusan dan Terjemahan Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kebudayaan Melayu Penyelidikan Tindakan II (Pelaksaanaan dan Pelaporan) Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(3+0) 3(3+0) 2(2+0) 3(0+3) 3(3+0) 45 (34%) SEM. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2008) KOD KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 20 . BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH (Ambilan Januari 2007) KOD BMM3101 BMM3102 BMM3103 BMM3104 BMM3105 BMM3106 BMM3107 BMM3108 BMM3109 BMM3110 BMM3111 BMM3112 BMM3113 BMM3114 BMM3115 BMM3116 KURSUS Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Malaysia Sekolah Rendah Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer Pemulihan dan Pengayaan Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengantar Linguistik Fonetik dan Fonologi Morfologi Sintaksis Semantik dan Peristilahan Sejarah Bahasa Melayu. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 2.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BAM3101 BAM3102 BAM3103 BAM3104 BAM3105 BAM3106 BAM3107 BAM3108 BAM3109 BAM3110 BAM3111 BAM3112 BAM3113 BAM3114 BAM3115 KURSUS Kemahiran Berbahasa Arab Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Tatabahasa Arab 1 Tatabahasa Arab 2 Morfologi Arab Retorika Bahasa Arab Kesusasteraan Arab Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan Komputer Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Kaedah Pengajaran Bahasa Arab Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab PenyelidikanTindakan II ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD BCN3101 BCN3102 BCN3103 BCN3104 BCN3105 BCN3106 BCN3107 BCN3108 BCN3109 BCN3110 BCN3111 BCN3112 BCN3113 BCN3114 BCN3115 5. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 4. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Fonetik dan Kosa Kata Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina Tatabahasa dan Retorik Kesusasteraan Kanak-kanak Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali dan Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca Prosa Pengajaran dan PembelajaranKemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertutur dan Mendengar Puisi Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) Novel dan Drama Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 21 .Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia KOD BTM3101 BTM3102 BTM3103 BTM3104 BTM3105 BTM3106 BTM3107 BTM3108 BTM3109 BTM3110 BTM3111 BTM3112 BTM3113 BTM3114 BTM3115 KURSUS Pengantar Linguistik Bahasa Tamil Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil Tatabahasa I Pengajaran Tatabahasa Pengayaan dan Penggunaan Bahasa Tamil Pengajaran dan Pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil Pendekatan Penulisan Karya Kreatif Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil Tatabahasa II Puisi Klasik Bahasa Tamil Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 22 .Bahagian Pendidikan Guru. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD PSS3101 PSS3102 PSS3103 PSS3104 PSS3105 PSS3106 PSS3107 PSS3108 PSS3109 PSS3110 PSS3111 PSS3112 PSS3113 PSS3114 PSS3115 7.Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Kaedah) Wacana dan Masyarakat Penyelidikan Tindakan II .Pengajian Sosial Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(33%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 6. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Pengenalan Pengajian Sosial Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial Perkembangan Sejarah Negara Geografi Persekitaran Pendidikan Pembangunan Lestari Politik dan Kerajaan Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi PenyelidikanTindakan 1 .

1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) 7 8 8 8. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 23 . Kementerian Pelajaran Malaysia KOD MZU3101 MZU3102 MZU3103 MZU3104 MZU3105 MZU3106 MZU3107 MZP3108P MZP3108G MZP3108V MZU3109 MZU3110 MZU3111 MZP3112P MZP3112G MZP3112V MZU3113 MZU3114 MZP3115P MZP3115G MZP3115V MZU3116 MZU3117 MZP3118P MZP3118G MZP3118V MZU3119 MZU3120 MZP3121P MZP3121G MZP3121V MZU3122 MZU3123 MZU3124 KURSUS Aural dan Nyanyian Semerta I Teori Muzik I Kecekapan Kibod I Asas Pendidikan Muzik Teori Muzik II Kecekapan Kibod II Muzik dalam Bilik Darjah Alat Muzik Utama Piano I Gitar I Vokal I Aural dan Nyanyian Semerta II Permainan Kibod & Nyanyian dalam Bilik Darjah Pendekatan Pengajaran Muzik Alat Muzik Utama Piano II Gitar II Vokal II Ciptaan dan Ensembel I Kurikulum dan Pengajaran Muzik I Alat Muzik Utama Piano III Gitar III Vokal III Kurikulum dan Pengajaran Muzik II Muzik Malaysia Alat Muzik Utama Piano IV Gitar IV Vokal IV Ciptaan dan Ensembel II Muzik Dunia Alat Muzik Utama Piano V Gitar V Vokal V Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Kaedah) Teknologi Muzik PenyelidikanTindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 1(0+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 2(2+0) 1(0+1) 2(1+1) 1(0+1) 1(0+1) 1(0+1) 3(3+0) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) 2(2+0) 3(2+1) 1(0+1) 3(2+1) 2(2+0) 1(0+1) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.

Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah Pendidikan Sirah Sekolah Rendah Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah Pengajaran Jawi Sekolah Rendah Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 9. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PSV3101 PSV3102 PSV3103 PSV3104 PSV3105 PSV3106 PSV3107 PSV3108 PSV3109 PSV3110 PSV3111 PSV3112 PSV3113 PSV3114 PSV3115 KURSUS Pengenalan Pendidikan Seni Visual Bahasa Visual Perbandingan Kreativiti dan Seni Kanak-kanak Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) Seni dan Pengurusan Penyelidikan Tindakan II . PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 24 . Makro Pendididikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Profesionalisme Guru Pendidikan Islam Pengajian Aqidah Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengajian Fiqh PenyelidikanTindakan II :Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 PIM3101 PIM3102 PIM3103 PIM3104 PIM3105 PIM3106 PIM3107 PIM3108 PIM3109 PIM3110 PIM3111 PIM3112 PIM3113 PIM3114 PIM3115 10. Membuat Corak dan Rekaan Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah .Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(0+3) 45(34%) SEM.Bahagian Pendidikan Guru.Membentuk dan Membuat Binaan Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual Sejarah dan Apresiasi Seni Pentaksiran Pendidikan Seni Visual Lukisan dan Penyuburan Diri Penyelidikan Tindakan I .

Bahagian Pendidikan Guru. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 25 . Fractions. Decimals and Percentages Linear Algebra Teaching of Geometry. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PJM3101 PJM3102 PJM3103 PJM3104 PJM3105 PJM3106 PJM3107 PJM3108 PJM3109 PJM3110 PJM3111 PJM3112 PJM3113 PJM3114 PJM3115 PJM3116 PJM3117 PJM3118 PJM3119 KURSUS Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal Pergerakan Asas Olahraga Renang Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor Anatomi dan Fisiologi Gimnastik Pendidikan Luar Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Permainan Bola Tampar dan Bola Baling Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Permainan Badminton dan Hoki Pendidikan Jasmani Suaian Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan Penyelidikan Tindakan I : Kaedah Psikososial Sukan Kecederaan dalam Sukan Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pela poran Jumlah KREDIT 2(1+1) 3(1+2) 2(0+2) 2(0+2) 2(2+0) 3(2+1) 2(0+2) 3(1+2) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 3(2+1) 2(0+2) 2(1+1) 2(1+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+1) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 8 8 11. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH KURSUS Knowing Numbers Mathematics Education Curriculum Geometry Decision Mathematics Statistics Resources In Mathematics Planning and Teaching Mathematics Basic Calculus Teaching of Numbers. Measurement and Data Handling Assessment Practices in Mathematics Action Research I ± Primary Mathematics (Methodology) Applications of Mathematics Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(0+3) 45(34%) SEM 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KOD MTE3101 MTE3102 MTE3103 MTE3104 MTE3105 MTE3106 MTE3107 MTE3108 MTE3109 MTE3110 MTE3111 MTE3112 MTE3113 MTE3114 MTE3115 12.

1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 14. PENDIDIKAN PRASEKOLAH KOD PRA3101 PRA3102 PRA3103 PRA3104 PRA3105 PRA3106 PRA3107 PRA3108 PRA3109 PRA3110 PRA3111 PRA3112 PRA3113 PRA3114 PRA3115 KURSUS Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak Pengajian Kurikulum dan Model Prasekolah Perkembangan Fizikal.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 26 . Kesihatan dan Keselamatan Kanak-kanak Perkembangan Bahasa Kanak-kanak Perkembangan Kognitif Kanak-kanak Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas Pengurusan Prasekolah Pentaksiran dan Penilaian Kanak-kanak Prasekolah Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah Penyelidikan Tindakan I (Kaedah) Kualiti Pendidik Prasekolah Penyeldikan Tindakan II (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. Technology and Society Action Research II ± Primary Science (Implementation SCE3115 and Reporting) Jumlah 13. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 KREDIT 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45(34%) SEM. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD SCE3101 SCE3102 SCE3103 SCE3104 SCE3105 SCE3106 SCE3107 SCE3108 SCE3109 SCE3110 SCE3111 KURSUS Life and Living Processes Children¶s Learning in Science Exploring Materials Primary Science Curriculum and Pedagogies Physics in Context Thinking and Working Scientifically Ecosystems and Biodiversity Planning for Teaching Primary Science Energetics in Chemistry Earth and Space Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratory and SCE3112 Resources SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) SCE3114 Science.

Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH KOD KURSUS KREDIT SEM. Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak PKD3101 3(3+0) 1 Bermasalah Pendengaran PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi 3(3+0) 1 PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia 3(3+0) 2 Sejarah Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah PKD3104 3(3+0) 2 Pendengaran Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak PKU3105 3(3+0) 3 kanak Bermasalah Pendengaran PKU3106 Pentaksiran dan Penilaian Dalam Pendidikan Khas 3(3+0) 3 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa PKD3107 3(1+2) 4 Inggeris Pengajaran Bahasa untuk Kanak -kanak Bermasalah PKD3108 3(2+1) 4 Pendengaran Pertuturan untuk Kanak-kanak Bermasalah PKD3109 3(3+0) 5 Pendengaran PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan 3(2+1) 5 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak PKD3111 3(2+1) 6 Bermasalah Pendengaran PKU3112 Pemulihan Dalam Komuniti 3(2+1) 6 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah PKU3113 3(3+0) 7 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Kaedah) PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas 3(3+0) 8 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah PKU3115 Pendengaran Pendidikan Rendah ( Pelaksanaan dan 3(0+3) 8 Pelaporan) Jumlah 45(34%) 16. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 27 . 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 15. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKB3101 PKU3102 PKB3103 PKB3104 PKB3105 PKU3106 PKB3107 PKB3108 PKU3109 PKB3110 PKU3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi Pengurusan Tingkah Laku Kaedah Pembelajaran Khas Bahasa Melayu English Language Teaching Methodology Pentaksiran Pendidikan Khas Kemahiran Asas untuk Berdikari Special Methods in Teaching and Learning Mathematics Terapi dalam Pendidikan Khas Special Methods in Teaching and Learning Science Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(2+1) 3(1+2) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia KOD PKL3101 PKU3102 PKL3103 PKL3104 PKL3105 PKU3106 PKL3107 PKL3108 PKL3109 PKL3110 PKL3111 PKU3112 PKU3113 PKU3114 PKU3115 KURSUS Psikologi dan Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Penglihatan Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan Kemahiran Hidup Harian Individu Bermasalah Penglihatan Kod Braille Bahasa Melayu Pentaksiran dalam Pendidikan Khas Orientasi dan Mobiliti Kod Braille Bahasa Inggeris Kod Braille Matematik Strategi Pengajaran dan Pembelajaran Bagi Kanakkanak Bermasalah Penglihatan Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan Pemulihan dalam Komuniti Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah ) Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(0+3) 45 (34%) SEM. 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 8 8 Buku Panduan PISMP | 28 .

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF MENGIKUT SEMESTER PAKEJ KURSUS ELEKTIF Buku Panduan PISMP | 29 .

Bahagian Pendidikan Guru. Bahasa Arab BAE3103 BAE3104 PKE3101 PKE3102 PKE3103 PKE3104 Kursus Pergerakan Asas Anatomi dan Fisiologi (dan *PBS) Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Pengurusan dan Pentadbiran PendidikanJasmani dan Sukan Pengenalan Kurikulum Pendidikan IslamSekolah Rendah Pedagogi Pendidikan Islam Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro danMakro Pendidikan Islam Penilaian dalam Pendidikan Islam Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab Pengurusan Sumber Pengajaran dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab Pendidikan Kesihatan Seksualiti Pendidikan Keselamatan Kurikulum dan Pedagogi PendidikanKesihatan Program Kesihatan Sekolah Kredit 3(1+2) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 2 3 4 5 2 3 4 5 1 3 4 5 2 3 4 5 4. Elektif 1 PJM3102 PJM3106 1. Pendidikan Jasmani PJM3110 PJM3112 PIE3101 2. Kementerian Pelajaran Malaysia Pakej Elektif 1 Bil. Pendidikan Islam PIE3102 PIE3103 PIE3104 BAE3101 BAE3102 3. Pendidikan Kesihatan Jumlah 12 (9%) Pakej Elektif 2 Buku Panduan PISMP | 30 .

Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Fractions. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (dan *PBS) Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarnegaraan Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (dan *PBS) Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah Isu-isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai-nilai Murni Primary Science Curriculum and Pedagogies Thinking and Working Scientifically (dan *PBS) Evaluation in Science Teaching Management of the Science Laboratoryand Resources Mathematics Education Curriculum Planning and Teaching Mathematics (dan*PBS) Teaching of Numbers.Bahagian Pendidikan Guru. Science Elective SCE3106 SCE3111 SCE3112 MTE3102 MTE3107 4.Decimals and Percentages Teaching of Geometry. Mathematics Elective MTE3109 MTE3111 PSV3104 5. Pendidikan Seni Visual Elektif PSV3105 PSV3107 PSV3111 MZE3101 MZU3102 6. Measurement and Data Handling Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual KBSR Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (dan *PBS) Pedagogi Pendidikan Seni Visual KBSR Pentaksiran Pendidikan Seni Visual KBSR Asas Pendidikan Muzik Kibod dan Nyayian di dalam Bilik Darjah (dan *PBS) Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik Kurikulum dan Pengajaran Muzik Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Kredit 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 2(2+0) 2(1+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) Sem. 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 3 3 4 5 6 3 1. Buku Panduan PISMP | 31 . Pendidikan Moral ELM3103 ELM3104 SCE3104 3. Elektif 2 PSK3101 Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan PSK3102 PSK3103 PSK3104 ELM3101 ELM3102 2. Bahasa Melayu BMM3101 Kursus Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Teori Pembelajaran. Pendidikan Muzik Elektif MZU3111 MZE3101 MZE3102 7.

Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Al-Quran *Kombinasi Kursus Major dengan pilihan Pakej Elektif 2 di Lampiran3. Kemahiran Hidup Elektif RBT3118 RBT3119 RBT3120 9. Buku Panduan PISMP | 32 . Persuratan dan Kesenian Melayu (Ditawarkan di IPBMM sahaja) PSE3101 PSE3102 PSE3103 PSE3104 PRM3101 10. Elektif 2 Elektif Kursus Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah Pengenalan dalam Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah Reka Bentuk dan Teknologi Perniagaan dan Keusahawanan Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian Kritikan Sastera Penulisan Kreatif Teater dalam Pendidikan Teater Kanak-Kanak Pembelajaran Muzik Pendidikan Prasekolah Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Apresiasi Nyanyian Muzik Prasekolah Apresiasi Muzik Prasekolah(Permainan Alatan) Tilawah dan Tafsir Al-Quran Ulum Al-Quran dan Ulum Al-Hadis Tarannum Al-Quran Hafazan Al-Quran English for Undergraduates Principles of English Language Teaching English for the Language Teachers English Language Teaching MethodologyFor Young Learners Kredit 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(3+0) 3(1+2) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(1+2) Sem. *Pemilihan Pakej Elektif 2 perlu selaras dengan kursus yang telah diikuti oleh pelajar sewaktu mengikuti Kursus Persediaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil. Muzik Prasekolah PRM3102 PRM3103 PRM3104 PQE3101 PQE3102 PQE3103 PQE3104 ELE3101 12. 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 BMM3102 BMM3104 BMM3103 RBT3117 8. English Language ELE3102 ELE3103 ELE3104 Jumlah 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(2+1) 3(2+1) 3(3+0) 3(3+0) 3(3+0) 3(2+1) 12 (9%) 3 4 5 6 3 4 5 6 3 4 5 6 11.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER AGIHAN KESELURUHAN KURSUS MENGIKUT SEMESTER Buku Panduan PISMP | 33 .

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Program ini dilaksanakan mengikut 3 aras bagi mencerminkan kurikulum yang bersifat ansur maju (developmental) dan berasaskan pengetahuan sertakemahiran yang hendak dicapai. kursus-kursus program disusun supaya pelajar dapat mengintegrasikan pengetahuan dan kemahiran yang disampaikan mengikut aras demi aras. Agihan kursus mengikut 8 semester adalah sepertiyang berikut: Buku Panduan PISMP | 34 .3 Semester 4 -6 Semester 7& 8 y y y y y y y y y y y y y y y y y y Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pengetahuan dan Kefahaman Kemahiran Intelek Kemahiran Praktikal (Aplikasi) Kemahiran Kebolehpindahan(Analisis) Kemahiran Etika Profesional (Sintesis) Penghayatan dan Nilai(Penilaian) Pada setiap semester. Ketiga-tiga aras dibahagikan mengikut semester seperti yang berikut: Semester Aras Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Aras 1 Aras 2 Aras 3 Hasil Pembelajaran Pemberatan 70% 15% 15% 15% 70% 15% 15% 15% 70% Semester 1.

** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Pengajian Profesional. Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Major. Kementerian Pelajaran Malaysia Semester 1 (Tahun 1) KOD WAJ3101 WAJ3102 WAJ3108 WAJ3114 EDU3101 EDU3102 XXX3101 XXX3102 KURSUS Tamadun Islam dan Asia English Language Proficiency I Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum Bina Insan Guru Fasa I (45 jam) Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (dan **PBS) Perkembangan Kanak-Kanak Major Major Jumlah KREDIT 2(2+0) 2(2+0) 1(1+0) *KT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 17 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3K redit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester Nilai 3 Kredit dimasukan pada semester 6. Semester 2 (Tahun 1) KOD WAJ3103 WAJ3104 WAJ3105 WAJ3109 WAJ3114 EDU3103 XXX3103 XXX3104 PJM3102 KURSUS English Language Proficiency II Literasi Bahasa Numerical Literacy Kokurikulum ± Permainan Bina Insan Guru Fasa II(10 jam) Murid dan Alam Belajar Major (dan *PBS) Major Elektif 1: Pergerakan Asas Jumlah KREDIT 1(1+0) 2(0+2) 2(2+0) 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 18 * KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 Kredit dandilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Semester 3 (Tahun 2) KOD WAJ3106 Hubungan Etnik KURSUS KREDIT 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 35 . .Bahagian Pendidikan Guru.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3110 WAJ3114 EDU3104 XXX3105 XXX3106 PJM3106 XXX31XX ELS3101 Kokurikulum ± Unit Beruniform I Bina Insan Guru Fasa III (10 jam) Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku Major Major Elektif 1: Anatomi dan Fisiologi (dan **PBS) Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) English Language Enrichment I Jumlah 1(0+1) *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukan pada semester 6. ** Tugasan PBS diberikan oleh Kursus Elektif 1. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 4 (Tahun 2) KOD WAJ3107 WAJ3111 WAJ3114 EDU3105 XXX3107 XXX3108 PJM3110 XXX31XX ELS3102 KURSUS Seni dalam Pendidikan Kokurikulum ± Unit Beruniform II Bina Insan Guru Fasa IV (35 jam) Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani Elektif 2: (Rujuk dan Lampiran 3) (dan **PBS) English Language Enrichment II Jumlah KREDIT 3(2+1) 1(0+1) *KT 3(2+1) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) TK 19

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasuk kan pada semester 6. ** µTugasan PBS diberikan oleh salah satu daripada Kursus Elektif 2. ** TK adalah kursus elektif yang tiada peruntukan kredit.

Semester 5 (Tahun 3) KOD WAJ3112 Kokurikulum - Olahraga KURSUS KREDIT 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 36

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia WAJ3114 EDU3106 XXX3109 XXX3110 PJM3112 XXX31XX PRK3101 Bina Insan Guru Fasa V (10 jam) Budaya dan Pembelajaran Major Major Elektif 1: Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan Elektif 2: (RujukPakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum I (4 minggu) Jumlah *KT 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 3(2+1) 3(x+x) 2 18

*KT adalah Kredit Terkumpul yang diberikan sebanyak 3 kredit dan dilaksanakan secara teragih selama 6 semester. Nilai 3 kredit dimasukkan padasemester 6.

Semester 6 (Tahun 3) KOD WAJ3113 WAJ3114 XXX3111 XXX3112 XXX31XX PRK3102 KURSUS Kokurikulum - Persatuan Bina Insan Guru Fasa VI Major Major Elektif 2: (Rujuk Pakej Elektif 2 dan Lampiran 3) Praktikum II (8 minggu) Jumlahl KREDIT 1(0+1) *3(0+3) 3(x+x) 3(x+x) 3(x+x) 4 17

*Jumlah Kredit Terkumpul yang dibawa dari semester 1 hingga semester 6

Semester 7 (Tahun 4) KOD EDU3107 XXX3113 PRK3103 KURSUS Bimbingan dan Kaunseling Kanak -kanak Major (Penyelidikan Tindakan I) Praktikum III (12 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(x+x) 6 12

Semester 8 (Tahun 4) KOD EDU3108 EDU3109 XXX3114 XXX3115 INT3101 KURSUS Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional Guru dan Cabaran Semasa Major Major (Penyelidikan Tindakan II) Internship (4 minggu) Jumlah KREDIT 3(3+0) 3(3+0) 3(x+x) 3(x+x) 2 14

Buku Panduan PISMP | 37

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN DAN MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN

SISTEM PENYAMPAIAN DAN PENTAKSIRAN Teras kepada sistem penyampaian dan pentaksiranialah pembinaan daya berfikir dalam kalangan pelajar untuk membolehkan mereka memainkan peranan sebagai pengurus dan pemimpin pembelajaran di sekolah. Matlamatnya adalah melahirkan guru reflektif Buku Panduan PISMP | 38

Matriks ini digunakan untuk proses penentuan kualiti. Matriks ini juga sesuai digunakan untuk membantu pelajar memantau pencapaian kendiri sepanjangprogramdijalankan. panduan sistem penyampaian dan penilaiankursus seperti ditunjukkan dalam Lampiran 2 disediakan untuk membolehkan tenaga pengajar melakukan tanda aras. proses akreditasi. Kementerian Pelajaran Malaysia yang sentiasa mengamalkan pembelajaran sepanjang hayat dan sentiasa berusaha meningkatkan pengetahuan dan kemahiran selaras dengan perkembangan bidang pendidikan terkini. Buku Panduan PISMP | 39 . Tugasan terarah yang dibina sewaktu ISL dikongsi bersama dan dinilai oleh rakan sebaya dan diberi peneguhan oleh pensyarah/tutor dalam sesi tutorial. dan penilaian kendiri. Interaksi bersemuka dijalankan secara kuliah dan tutorial. dan tidak bersemuka. dan peperiksaan luaran. dan memproses maklumat yang diperoleh untuk menyiapkan tugasan terarah seperti yang tercatat dalam skema pengajaran-pembelajaran. Mekanisma penyampaian adalah dalam pelbagai bentuk interaksi. Pengalaman pembelajaran pelajar juga d iperoleh melalui pendekatan Pemebelajaran Kendiri (Independent Student Learning (ISL)) yang memerlukan pelajar mengakses. proses validasi. pengguna teknologi maklumat yang cekap serta pemupuk nilai yang gigih. MATRIKS HASIL PEMBELAJARAN Matriks hasil pembelajaran merupakan satu bentuk p eta kurikulum yang menunjukkan bagaimana hasil pembelajaran setiap kursus disepadankan dengan hasil pembelajaran program. Satu garis .Bahagian Pendidikan Guru. mengumpul. Sistem penyampaian dan pentaksiranberfokuskan konsep pembelajaran aktif supaya pelajar sentiasa berusaha menentukan pembelajaran sendiri secaraakses kendiri. pendidik yang inovatif. bersemuka.Untuk mewujudkan iklim pembelajaran tersebut. terarah kendiri. tenaga pengajar di IPGM akan berfokus kepada peranan dan tanggungjawab mereka sebagai pembimbing pembelajaran. penguasa ilmu yang mantap.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS WAJIB KURSUS WAJIB WAJ3101 Tamadun Islam dan Tamadun Asia (Islamic Civilisation and Asia Civilisation) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 40 .

Parts of Speech/Word Classes.hubungannya dengan pengajaran dan pembelajaran. It aims to enable learners to explore and apply appropriate structures of the English language for different text types. Paragraph Writing and Writing for Different Purposes.Bahagian Pendidikan Guru. Indian and Japanese). This course focuses on the introduction of civilisation. contemporary issues. kemahiran mendengar dan bertut r. This will enable learners to become proficient language users . Islam Hadhari. isu-isu kontemporari. WAJ3102 English Language Proficiency I (Kefasihan Bahasa Inggeris I) 2(2+0) This course aims to build on learners¶ current English language skills. WAJ3103 English Language ProficiencyII (Kefasihan Bahasa Inggeris II) 2(2+0) This course is an extension of English Language Proficiency I (WAJ3102). Cina.Kursus ini juga memahirkan pelajar dalam penggunaan struktur struktur Bahasa Inggeris yang bersesuaian bagi pelbagai penulisan d tujuan. membaca. Islam Hadhari and nation . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merupakan satu kursus yang membincangkan ilmu ketamadunan yang mencakupi pengenalan ilmu ketamadunan. dan proses pembangunan negara. jenis-jenis soalan. tatabahasa. u dan menulis untuk pelbagai tujuan. prominent figures of the Islamic civilisation. It focuses on the English Sound System. interaction among various civilisations (Malay. Kursus ini bertujuan meningkatkan kemahiran Bahasa Inggeris sedia ada pelajar.Tumpuan diberikan Buku Panduan PISMP | 41 . bertutur. Chinese. development process. an WAJ3104 Literasi Bahasa (Language Literacy) 2(0+2) Kursus ini menjelaskan dan mengaplikasi teori pemerolehan bahasa. Reading Skills. Islam dalam tamadun Melayu. Sentence Types. India dan Jepun). Islam in the Malay Civilisation. dan kemahiran mendengar. Tenses. Tumpuan diberi kepada tatabahasa. pengaruh tamadun Islam di Asia dan Eropah. Tumpuan diberi kepada tajuk-tajuk sistem bunyi Bahasa Inggeris. jenis-jenis ayat. dan menulis pelbagai penulisan. tokoh -tokoh tamadun Islam. Listening and Speaking Skills. interaksi antara pelbagai tamadun (Melayu. the influence of the Islamic civilisation in Asia and Europe. membaca. It builds further on parts of speech and the language skills. Types of Questions. Kursus ini adalah lanjutan kepada kursus Kefasihan Bahasa Ingg ris I e (WAJ3102).

Bahagian Pendidikan Guru. seni visual.pemilihan. Kementerian Pelajaran Malaysia kepadapemulihan membaca dan menulis. This course describes about Language Acquisition theory. reading and writing remedial basic skills. spatial sense. and also data analysis and Interpretation. pendidikan jasmani dan kesihatan. types of reading and writing basic skills activities.andwriting remedial on teaching and learning strategy.kemahiran asas pemulihan membaca dan menulis. Penekanan kursus ini meliputi perkara berkaitan dengan hubungan etnik di Buku Panduan PISMP | 42 . operation and computation. kesedaran ruang. its relationship with teaching and learning. Pelajar akan didedahkan tentang pendekatan dan strategi dalam pencapaian literasi nombor di dalam bidang-bidang asas matematik. pembinaan. and physical education and health science selection. The topics discussed are problem solving. dan penggunaan bahan pengajaran dan pembelajaran elektronik dan bukan elektronik serta aktiviti pengajaran dan pembelajaran. n WAJ3106 Hubungan Etnik (Ethnics Relations) 2(2+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan tentang konsep -konsep asas budaya dan hubungan etnik serta meneliti perkembangan hubungan etnik di Malaysia. Focuses wil be on reading. visual arts.jenis-jenis aktiviti kemahiran asas membaca dan menulis.penyerapan pemulihan membaca dan menulis dalam mata pelajaran pendidikan muzik. da juga analisis data dan interpretasi. measurement. development and usage of electronic and non electronic and teaching and learning activities.strategi pengajaran dan pembelajaran. reading and writing in musiceducation. pengukuran. WAJ3105 Numerical Literacy (Literasi Nombor) 2(2+0) Students will be exposed to the approaches and strategies in the achievement of numerical literacy in the basic areas of mathematics. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah berkenaan penyelesaian masalah. operasi dan pengiraan.

pembangunan ekonomi dalam konteks hubungan etnik di Malaysia. kecerdasan pelbagai. inquiry and multiple intelligences. WAJ3108 Kokurikulum ± Pengurusan Kokurikulum (Cocurriculum Management) 1(1+0) Kursus ini meliputi pengenalan dan pengurusan kokurikulum sekolah rendah. challenge and enhancement ethnics relations in Malaysia. Kursus ini memberitumpuan kepada aktiviti kreatif yang mendorong kanak-kanak menggunakan imaginasi. It also focuses on the introduction of Arts in Education. ekspresi.Bahagian Pendidikan Guru. agama dan hubungan etnik. pergerakan dan seni visual dalam proses pengajaran dan pembelajaranpelbagai mata pelajaran sekolah rendah. exposure to basic skills in music. masyarakat pluralistik Alam Melayu. perlembagaan e dalam konteks hubungan etnik di Malaysia.penubuhan unit-unit kokurikulum. expression. Buku Panduan PISMP | 43 . constitution in ethnics relations in Malaysia. This course exposes students to the knowledge and basic skills in creative activities by integrating music. WAJ3107 Seni dalam Pendidikan (Arts in Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran asas untuk mengaplikasikan aktiviti kreatif yang mengintegrasikan muzik. Pergerakan dan Seni Visual Sekolah Rendah. pembangunan politik dalam kont ks hubungan etnik di Malaysia. Pendedahan kepada asas Muzik. Kandungan kursus memberi perhatian kepada Pengenalan kepada Seni dalam Pendidikan. This course emphasizes on ethnics relations in Malaysia. movement and visual art which will enhance the teaching . basic concepts in ethnics relations. pengelolaan aktiviti.learning process of various subjects at the primary level. konsep-konsep asas hubungan etnik. . economy development in ethnics relatio in Malaysia. This course focuses on basic concepts o culture and an ethnic relation with f special attention to the latter¶s development in Malaysia. Malay pluralistic society. inkuiri dan . religion and ethnics relations. sistem fail dan surat menyurat . movement and visual art as well as application of creative activities in the teaching and learning of various subjects. cabaran dan pemupukan hubungan etnik di Malaysia. Aplikasi aktiviti kreatif dalam Pengajaran dan Pembelajaran pelbagai mata pelajaran. dan hubungan etnik: peranan kerajaan dan masyarakat. politics ns development in ethnics relations in Malaysia. It emphasizes the importance of creative activities that help stimulate imagination. Kementerian Pelajaran Malaysia Malaysia. pengurusan mesyuarat dan kewangan dan majlis rasmi. and the role of government and society.

court and rules and regulation of games. filing system. knowing. perlembagaan unit beruniform. This course focuses on the history of uniform unit. pengurusan ukuran balapan dan padang. management of meeting and budget. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on cocurriculum in primary school. organizing of activities and competition. disiplin dan kerohanian. training and tactical of games. games enrichment. management of court / field and team and organizing competition. management and administration. WAJ3111 Kokurikulum ± Unit Beruniform II (Uniform Units II) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan dan kemahiran asas perkhemahan. discipline and spiritual. WAJ3112 Kokurikulum ± Olahraga (Atheletics) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengetahuan umum. struktur dan organisasi. gelanggang dan undang -undang permainan. pengurusan dan pentadbiran. ceremonies and orientation to the uniform units curriculum of the primary schools. structure and organization. marching. asas pertolongan cemas. WAJ3110 Kokurikulum ± Unit Beruniform I (Uniform Units I) 1(0+1) Kursus ini meliputi sejarah unit beruniform. pengurusan padang/gelanggang dan pasuka serta pengelolaan pertandingan. kemahiran asas acara-acara balapan dan padang. WAJ3109 Kokurikulum ± Permainan (Games) 1(0+1) Kursus ini meliputi: sejarah permainan peringkat antarabangsa dan Malaysia . principles of first aid. introduction on equipment. latihan dan taktik permainan. This course focuses on the basic knowledge and activities of camping. asas kawad kaki. pengukuhan kemahiran dalam permainan . Buku Panduan PISMP | 44 . setup of cocurriculum unit. pengenalan alatan. pengelolaan kejohanan. perancangan dan pelaksanaan amali perkhemahan.planning and camping. mengetahui. sejarah dan undang -undang. istiadat dan orientasi kurikulum Unit Beruniform sekolah rendah. and official function. n This course focuses on general knowledge: history of games in M alaysia and International level. constitution of uniform units.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan pasukan.

WAJ3113 Kokurikulum ± Persatuan (Societies) 1(0+1) Kursus ini meliputi pengenalan dan konsep persatuan. rules and regulation. pelaksanaan dan penilaian projek. Penekanan kursus diberikan terhadap pembentukan diri guru secara holistik dan kontekstuial.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan. Buku Panduan PISMP | 45 . perkembangan dan kepentingan persatuan. dan berdaya saing. history. implementation and evaluation of project. organizing competition. team management. history. Kementerian Pelajaran Malaysia This course focuses on the general knowledge. pengkelasan persatuan. persediaan. berdaya tahan. field event. This course focuses on the introduction and concept of society. berdaya maju. kemahiran asas. classification of society. track events. management in measurement of track and field events. preparation. basic skills. development and importance. WAJ3114 Bina Insan Guru (Character Building for Teachers) 3(0+3) Kursus ini bertujuan untuk melahirkan guru permulaan yang memiliki ciri -ciri dan perwatakan insan pendidikan yang berpengetahuan. sejarah. management.

creativity and innovative BIG Fasa III (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang kep entingan khidmat kemasyarakatan. groupwork and reflection. kesantunan berbahasa. table ettiquette.pengucapan awam. Students are exposed to the skill of planning. effective listening. Pelajar didedahkan kepada kemahiran merancang. exploration and orienteering. berkauntabiliti dan amanah dan kreativiti dan inovatif. speaking skills. aktiviti kerohanian/moral. pengendalian majlis rasmi dan etika berpakaian. aktiviti kemasyarakatan. tazkirah/aktiviti moral. persembahan kumpulan dan refleksi. Kementerian Pelajaran Malaysia This course aims to produce teachers who are knowledgeable. Tumpuan akan diberi terhadap penyediaan mendirikan khemah. khidmat pendidikan kepada komuniti. This course aims to nurture the awareness of the importance of public service. BIG Fasa IV (35 jam) Kursus yang berbentuk perkhemahan selama tiga hari dua malam ini bertujuan memberi peluang kepada pelajar mengaplikasikan kemahiran berfikir aras tinggi dalam membuat perancangan dan pengendalian aktiviti. protocol. This course is a four days camping programme. Malaysia cergas dan menaikkan bendera. water activities. latihan dalam kumpulan. kemahiran mendengar secara efektif. latihan dalam Buku Panduan PISMP | 46 . guru dan hubungan dengan komuniti. public speaking. BIG Fasa I (45 jam) Kursus ini merupakan suatu program perkhemahan selama empat hari tiga malam. The course emphasises on the balanced teacher self development. managing camps. jenis khidmat kemasyarakatan. Tumpuan akan diberi terhadap aktiviti mendirikan dan menguruskan perkhemahan. Penekanan utama kursus ini berkaitan dengan pembangunan insan guru yang seimbang. proressive and resilient. guru dan akauntabiliti profesionalisme. organising and attending workshops. tertib di meja makan. This course aims to expose students to the balance of teacher self developmen t domain as teachers. interaksi dengan komuniti setempat. Malaysia cergas dan patriotik. kembara dan orienteering. managing official ceremonies and dressing code. teacher relationship with community and honesty. moral activities. Aspek yang diberi penekanan ialah etiket sosial dan protokol. aktiviti di air. BIG Fasa II (10 jam) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar dengan domain pembangunan diri insan guru yang seimbang. The aspect which is given emphasises are so cial ettiquette. training in groups. mengendali dan menghadiri bengkel.Bahagian Pendidikan Guru. It focuses on putting up a camp. The course focuses on the development of the teachers holistically and contextually.

refleksi. administering post inventory test of self direct search. Kementerian Pelajaran Malaysia kumpulan. and group training social BIG Fasa V (10 jam) Kursus ini bertujuan memupuk kesedaran tentang perkembangan kemahiran latihan dan benchmarking. Act 550 (1996). inventori konflik. benchmark leadership characteristics. interaction with excellent teachers. ciri -ciri profesionalisme dan komitmen guru cemerlang dan laporan dan penilaian reflektif. Akta 550 (1996 ). state education department functions and sectors and functions of the role of education district officers. Pelajar didedahkan dengan guru dan perundangan. tema bengkel. lawatan b enchmarking. interpretasi dapatan ujian. interpretation of test. BIG Fasa VI (10 jam) Kursus ini bertujuan meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. students are exposed to teachers and law mandate. The focus of the course is on putting up camps interaction with the community. This course aims to upgrade continuos self professionalism. Pekeliling Perkhidmatan. raising the flag. benchmarking visits. Buku Panduan PISMP | 47 . moral acitivities. jenis khidmat kemasyarakatan. profesional circulars. This course aims to nurture the awareness of training development skills and benchmarking. infrastructure and school curriculum infostructure. infrastruktur dan infostruktur kurikulum di sekolah. school climate. The focus of the course is related to workshops. mentadbir ujian post inventori Self Direct Search (SDS). finding.Bahagian Pendidikan Guru. Surat Pekeliling Ikhtisas. pengurusan sekolah. conflict inventory. ciri-ciri kepimpinan. kembara sosial. khidmat pendidikan kepada komuniti. benchmarking. professionasme commitment reports and reflective evaluation. school organisation. This course is a three days camping aims at giving students the application of high order thinking skills in planning and managing activities. mandat. iklim sekolah. professional. reflection. workshops theme. innovation. fungsi Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) dan sektor -sektor serta fungsi dan peranan Pegawai Pendidikan Daerah (PPD) / Zon / Bahagian dan PKG lawatan . service circulars. Tumpuan kursus adalah berkaitan dengan perbengkelan. kreatif dan inovatif. inovasi guru cemerlang. interaksi profesional dengan guru cemerlang.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (KURSUS PENGAJIAN PROFESIONAL) EDU3101 Falsafah dan Pendidikan di Malaysia (Philosophy and Education in Malaysia) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 48 .Bahagian Pendidikan Guru.

implikasi faktor perbezaan individu. prinsip-prinsip asas perkembangan. implications of individual differences. various learning theories. gaya pembelajaran terhadap pemilihan dan pengaplikasian pendekatan dan strategi pengajaran pembelajaran. pelbagai teori pembelajaran. peringkat peringkat perkembangan dan teori teori yang berkaitan. faktor -faktor yang mempengaruhi perkembangannya. factors that influence the development of the child. implikasi terhadap pengajaran dan pembelajaran serta ciri ciri kanak-kanak berkeperluan khas. the Integrated Primary School Curriculum (KBSR) and contributions of teacher patrons in Malaysia. model model pengurusan disiplin. nature of human beings from the religious and biological perspectives.Bahagian Pendidikan Guru. development of children with special needs. historical development of the Malaysian education system. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan falsafah pendidikan Islam. This course encompasses the developmental process of a child. This course consists of the development of Islamic. Western and Eastern philosophy of education. basic principles of child development. motivation and learning styles towards selection and application of approaches and strategies in teaching and learning. Falsafah Pendidikan Kebangsaan. the National Philosophy of Education. Barat dan Timur serta sejarah perkembangan pendidikan di Malaysia. motivasi. EDU3104 Pengurusan Bilik Darjah dan Tingkah Laku (Behavior and Classroom Management) 3(3+0) Kursus ini membincangkan pengurusan bilik darjah sekolah rendah. EDU3102 Perkembangan Kanak-kanak (Child Development) 3(3+0) Kursus ini merangkumi proses perkembangan kanak -kanak dari sudut fitrah kejadian manusia menurut perspektif agama dan biologi. implications on teaching and learning. the underpinning theories of child development. EDU3103 Murid dan Alam Belajar (Learning and the Learner) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep alam belajar kanak -kanak. This course encompasses the child¶s learning environment. masalah disiplin murid-murid dan pengurusan murid-murid berkeperluan khas Buku Panduan PISMP | 49 . peranan guru dalam mengurus bilik darjah. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah (KBSR) dan sumbangan tokoh-tokoh pendidik di Malaysia. different stages of development.

models of discipline management. pemilihan. pengurusan media dan sumber pendidikan. production. This course encompasses sociocultural aspects of various groups in Malaysia. EDU3106 Budaya dan Pembelajaran (Culture and Learning) 3(3+0) Kursus ini merangkumi aspek sosiobudaya pelbagai kelompok di Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia This course discusses classroom management in primary schools. aplikasi kemahiran teknikal menggunakan pelbagai media pengajaran. EDU3105 Teknologi dalam Pengajaran dan Pembelajaran (Technology in Teaching and Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep. gaya pembelajaran berdasarkan aspek kepelbagaian budaya. penggunaan dan penilaian media pengajaran. teori. penghasilan. the roles of teachers in classroom management. theories.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran hubungan kelompok serta isu -isu kepelbagaian budaya. selection. kemahiran berkomunikasi. This course discusses concepts. utilization and evaluation of educational media. management of educational media and resources. pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran. peranan guru biasa sebagai pembimbing. matlamat. multicultural relationship skills and issues. keperluan dan jenis -jenis perkhidmatan bimbingan dan kaunseling. practices and development of educational technology. integration of information and communication technology in te ching and a learning. application of technical skills in using various instructional media. aplikasi teori-teori dan kemahiran kaunseling dalam pengendalian Buku Panduan PISMP | 50 . issues regarding discipline problems of students and management of speci need al students. EDU3107 Bimbingan dan Kaunseling Kanak-kanak (Guidance and Counseling for Children) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep asas. amalan dan perkembangan teknologi pendidikan. learning styles based on different multicultural aspects. communications skills.

Buku Panduan PISMP | 51 . kemahiran profesional dan tanggungjawab guru dalam pelbagai aspek kepemimpinan di sekolah. etika. characteristics of a teacher as a professional. teacher politeness. penggunaan pelbagai terapi da lam kaunseling kanak-kanak. This course discusses educational issues and current challenges. application of theories and basic counseling skills in conducting individual and group counseling and various types of therapy in child counseling. professional skills and responsibilities of teachers invarious aspects of leadership in schools. teachers and ways to overcome. peringkat perkembangan guru. This course discusses the concept of a profession. ethics and accountability. needs. This course encompasses the basic concepts of guidance and counseling goals. roles of ordinary teachers as guidance teachers. tanda -tanda awal gangguan emosi dalam kalangan murid dan guru serta caracara menanganinya. early symptoms of emotional disturbances amongst students. EDU3109 Guru dan Cabaran Semasa (Teacher and Current Challenges) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu pendidikan dan cabaran semasa. stages of teacher development. leadership and roles of teachers. ciri-ciri guru sebagai seorang profesional. akauntabiliti dan kesantunan guru. innovation and managing educational changes. inovasi dalam pendidikan serta pengurusan perubahan. Kementerian Pelajaran Malaysia kaunseling individu dan kelompok. types of guidance and counseling services. EDU3108 Asas Kepimpinan dan Perkembangan Profesional (Leadership and Teacher Professional Development) 3(3+0) Kursus ini membincangkan konsep profesion. kepemimpinan dan peranan guru.Bahagian Pendidikan Guru.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) KURSUS TERAS (KURSUS MAJOR) 1.Bahagian Pendidikan Guru. BAHASA MELAYU PENDIDIKAN RENDAH Pengajian Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah 3(3+0) BMM3101 Buku Panduan PISMP | 52 .

the writing of teaching steps.language skills (listening and speaking.membina dan Buku Panduan PISMP | 53 . pemarkahan dan markat. kaedah. serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. afektif. penilaian.Bahagian Pendidikan Guru. dan pengukuran. dan teknik pengajaran.pendekatan. dan menulis). dan psikomotor.concepts of teaching strategy. dan sistem bahasa. testing specifications schedule and its construction.pemetaan kemahiran. BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language ) 3(2+1) Kursus ini menghuraikan Kemahiran-kemahiran bahasa. affective.penyediaan rancangan rengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. g rammar and language skills evaluation.fokus utama dan sampingan. evaluation. dan tatabahasa. penilaian kemahiran bahasa. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. teori-teori kognitif. membaca.added value skills.konsep 5P. BMM3102 Kaedah Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Teaching Methodology) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. Isi kandungannya meliputi objektif dan organisasi kandungan. and language system.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation.kaedah. and implementing the micro and macro teaching.pengisian kurikulum. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa.main focus and secondary focus. testing development. and psychomotor. konsep strategi.approach.curriculum content. pembinaan ujian.micro and macro teaching. theory of cognitive. marks. Kementerian Pelajaran Malaysia Rendah (Primary School Malay Language Syllabus Study) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah. 5P concepts. This course describes the concept and principles of testing. and writing). pendekatan. pengajaran mikro danmikro. types and method of language evaluation. reading. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. and technique.kemahiran bernilai tambah.skills mapping. penulisan langkah pengajaran. jenis dan kaedah penilaian bahasa. and measurement.

pengajaran bahasa Melayu secara sidang video. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa. pelaksanaan pengajaran dan penilaian. session. This course elaborates on Malay language skills. learning difficulties and ways of detecting learni ng difficulties. link model in organising resources. laman web. selection of internet resources. methods. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. teaching of Malay language through video conferencing.faktor luaran. model perpautan dalam penyusunan bahan. website. organisation and strategies in normal and special class preparing . pemilihan bahan internet. dan tapak pembelajaran.sejarah perkembangan ilmu linguistikstruktur linguistik. pembelajaran secaraOn-Line dan Off-Line. linkage within resources. dan rasional. animasi dalam persembahan bahan.peraturan paradigmatik.variasi bahasa. usage of writing tool. pengeditan bahan pengajaran secara On Line. on-line and off-line learning. learning homepage. and rational.Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan bahasa Melayu dalam bahan internet. penyediaan rancangan pengajaran dan bahan bantu mengajar. on -line teaching resources editing. penggunaan alatpengarangan. objektif. dan penggunaan CD pembelajaran dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa Melayu.stilistik. animation in presentation. perpautan antara bahan. This course elaborates on remedial and enrichment education including concept . pengelolaan dan strategi dalam kelas biasa dan kelas khas. BMM3105 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Melayu Berbantukan Komputer (Computer Aided in Teaching and Learning Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menjelaskan tentang penggunaan internet. objective. dan bahasa Melayu saintifik Buku Panduan PISMP | 54 .preparation ofl language skills teaching plan. and techniques of teaching language skills.sifat bahasa. This course describes the usage of internet. and using learning CDs in teaching and learning the MalaylLanguage BMM3106 Pemulihan dan Pengayaan Pengajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Remedial and Enrichment in Primary School Malay Language Teaching) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan tentang pendidikan pemulihan dan pengayaan dari aspek konsep. masalah penguasaan pembelajaran dan cara-cara mengesan kesukaran pembelajaran.approaches. using Malay language in internet. lesson plan and teaching resources implementing teaching and evaluating . BMM3107 Pengantar Linguistik Bahasa Melayu (Introduction to Malay Language Linguistic ) 2(2+0) Kursus ini menghuraikan tentang bidang linguistik.constructing and using language skills teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia menggunakan bahan bantu mengajar kemahiran-kemahiran bahasa.

verbs. perubahan semantic. and scientific Malay language.pronunciation and syllables transcription. kata kerja.latihan sebutan dan penyukuan sebutan. golongan kata. This course explains what syntax is. dan proses penerbitan ayat.language characteristics. dan kelas kata tugas. Malay language word form. adjectival phrase. bentuk perkataan bahasa Melayu . pronunciation and syllables in Malay language. fonem segmental.pronunciation and syllables exercise.linguistic developement history.fonem. merangkumi susunan konstituen frasa nama.linguistic structure. jenis kata adjektif. ketaksaan dan kekaburan makna. Buku Panduan PISMP | 55 . segmental phoneme. ayat inti. simple sentences. BMM3108 Fonetik dan Fonologi Bahasa Melayu (Phonetic and Phonology in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan teori fonetik dan fonologi. artikulasi dan articulator.external factor. teori pembuktian. klausa. adjectives.language variation.sebutan dan penyukuan dalam bahasa Melayu. verbs. types of words. and standard pronunciation. fitur makna.articulation and articulators. clause. makna ayat. It encompasses the noun phrase.paradigmatic rule. dan pembentukan kata baru.latihan transkripsi sebutan dan penyukuan sebutan. fonem suprasegmental. This course elaborates on phonetic and phonology theories. affixes in Malay language. BMM3111 Semantik dan Peristilahan Bahasa Melayu (Semantic and Terminology of Malay Language ) 2(2+0) Kursus ini menjelaskan tentang semantic. Kementerian Pelajaran Malaysia This course elaborates on various linguistic fields. frasa sendi nama. compound sentences. and prepositional phrase constituent order.phoneme.Bahagian Pendidikan Guru. dan sebutan baku. and sentence construct processes. and the formation of new words. sentences in Malay language including phrase. frasa adjektif. adjectives. ayat tunggal. and functional word class. ayat dalam bahasa Melayu termasuk frasa. This course elaborates on the formation of Malay language words including the formation of nouns. BMM3110 SintaksisBahasa Melayu (Syntax of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan kandungan bidang kajian ilmu sintaksis yang .hurufhuruf dan simbol fonetik. makna leksikal. ayat majmuk. verb phrase. super segmental phoneme. complex sentences. ayat dasar. BMM3109 Morfologi Bahasa Melayu (Morphology of Malay Language) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan tentang proses pembentukan kata bahasa Melayu termasuk pembentukan kata nama.alphabert and phonetic symbols. kata adjektif. golongan kata kerja. imbuhan dalam Bahasa Melayu.stylistic. frasa kerja.

This course elaborates on various research methods in education types of . dan Terjemahan (History of Malay Language Development. sosial. lambang. the Jawi spelling system. peristilahan. symbols. pertimbangan semasa mengumpul data. Kementerian Pelajaran Malaysia makna peribahasa. dan ekonomi). BMM3114 Kebudayaan Melayu (Malay Culture) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep budaya. . types and proposal. jenis dan cadangan kajian. kebudayaan Melayu (dari sudut politik. BMM3112 Sejarah Perkembangan Bahasa Melayu. consideration to be taken during data collection. lexical and contextual . ideomatic meaning. report/article writing. strategi pengumpulan data. terminology and terminology construction schedules . kaedah analisis data. singkatan. This course elaborates on semantic feature meaning. analisis data menulis laporan/artikel dan . masyarakat. Dictionary Development and Translation) 3(3+0) Kursus ini menyediakan guru bahasa Melayu dengan pengetahuan tentang sejarah bahasa Melayu. pengaruh luar dalam masyarakat Melayu. grammar and semantic aspect of Malay language terminology spelling. aspek tatabahasa dan semantik peristilahan Bahasa Melayu istilah . penyebaran laporan/artikel. meaning. research in school. and short forms. data analysis methodology. dan ejaan.Bahagian Pendidikan Guru. data collecting strategy. and report/article distribution. skema tatacara pembentukan istilah.sistem ejaan jawi bahasa Melayu. perkamusan dan kemahiran penterjemahan. BMM 3113 Penyelidikan Tindakan I (Action Research I : Methodology) 3 (3+0) Kursus ini menjelaskan pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan jenis. sumber istilah. data analysis. semantic change. ambiguity and vague meaning. This course prepares teachers with the knowledge of the history of Malay Language. proof theory. dictionary skills and the translation skills. Buku Panduan PISMP | 56 . prosedur dan pelaporan penyelidikan pendidikan . jenis penyelidikan di sekolah. Perkamusan. education research report and procedure action research .

menganalisis data. approaches in understanding primary school literary texts literary teaching and . This course coaches the students to carry out action research in school from identifying research topic to drawing action plan. and primary school literary texts appreciation. children and adolescent literature.ke penentuan rancangan tindakan. analising. writing report/article. and economic aspects). sastera bandingan. cosmology.Bahagian Pendidikan Guru. teknik dan aktiviti pengajaran dan pembelajaran sastera. sastera kanak-kanak dan remaja. dan apresiasi teks sastera sekolah rendah. mengurus dan melaksanakan seminar kajian tindakan dan menerbitkan serta menyibarkan hasil . kajian tindakan. tasawur(worldview) dan kosmologi masyarakat Mela yu serta kebudayaan kebangsaan. and interpreting data. This course explains litrature in Primary School Malay language curriculum. BAHASA ARAB PENDIDIKAN RENDAH Kemahiran Berbahasa Arab (Arabic Communication Skills) 3(2+1) BAM3101 Buku Panduan PISMP | 57 . culture in literary and non literary resource world view and Malay society s. and national culture. BMM3116 Genre Kesusasteraan Melayu dalam Bahasa Melayu (Malay Literature Genre in Malay Language ) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan sastera dalam pengisian kurikulum Bahasa Melayu Sekolah Rendah. BMM3115 Penyelidikan Tindakan II (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini membimbing pelajar melaksanakan kajian tindakan di sekolahdengan mengenal pasti tajuk kajian. collecting. menterjemah data. 5. social. This course elaborates on concept of culture society. learning techniques and activities. the Malay culture (from . pendekatan pemahaman teks sastera sekolah rendah. political. menulis laporan. printing and distributing action research findings. external influence in Malay society Malay . Kementerian Pelajaran Malaysia kebudayaan Melayu dalam bahan sastera dan bukan sastera. organising action research seminar and . comparative literature. mengumpul data.

types of phrases and sentences using different styles and patterns so that the students will thoroughly understand regardless of any given types of sentences. BAM3103 Tatabahasa Arab 1 (Arabic Syntax I) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tatabahasa bahasa Arab yang merangkumi jenisjenis kata nama. aims. bertutur. Kursus ini membincang dan mengupas secara mendalam setiap komponen kemahiran bahasa yang merangkumi konsep. BAM3104 Tatabahasa Arab 2 (Arabic Syntax 2) 3(3+0) Kursus ini sebagai lanjutan kepada tajuk-tajuk yang dibincangkan dalam Kursus Tatabahasa Arab I mengenai pembentukan ayat dengan gaya bahasa yang betul Buku Panduan PISMP | 58 . on the advantages and shortcomings acquiring language skills and discusses the . reading. practical methodology in writing Khat and dictation. dan pengklasan b setiap kemahiran. discusses every component of the language skills including concepts. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan kemahiran-kemahiran asas Bahasa Arab iaitu mendengar. faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan-halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. kata kerja dan kata sendi dari segi bentuk-bentuk perubahannya. and writing. This course introduces the basic Arabic language skills such as listening. bentuk-bentuk frasa dan ayat-ayat yang betul dengan menggunakan gaya bahasa yang indah dan menarik. membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. agi Kursus ini juga mengaplikasikan secara praktis keempatempat kemahiran bahasa tersebut melalui beberapa bahan teks terpilih bagi menilai tahap penguasaan pelajar terhadap kemahiran -kemahiran tersebut. describes the teaching steps for every skill elaborates . verb and articles along with the changing of every class of words. langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. and writing skills. Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. This course discusses on the methodology of teaching listening. and application all the four language skills through various selected tex to evaluate students¶ language ts skills ability. and classification. speaking. bertutur. membaca dan menulis. tujuan. reading. speaking. noun. kepentingan. 37 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab BAM3102 3(3+0) (Arabic Language Skills Teaching Methodology) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. This course on Arabic Syntax which is divided into word classifications. importance.

Kursus ini juga juga mendedahkan kaedah. awzan sarfi. This course also explains several approaches. peraturan peraturan morfologi dan juga bentuk -bentuknya serta makna. iaitu zaman Jahiliyah. BAM3106 Retorika Arab (Al Balaghah) 3(3+0) Kursus ini membincangkan Ilmu Retorika Arab (al-balaghah al-Arabiyah) dari segi perkembangan dan kepentingannya serta tiga komponen asas yang terdiri dari al Bayan. the rules and forms of Arabic Morphology nominal . teknik dan strategi pengajarannya yang berkesan.Bahagian Pendidikan Guru. Forming sentence with the right styles and methods is emphasized in order to verify comprehensively the students¶ understanding in Arabic langu age. al-Ma¶ani dan al-Badi¶. kata terbitan. zaman Buku Panduan PISMP | 59 . This course focuses on the theory and practical aspects of Arabic Morphology. approaches. teknik dan strategi pengajaran Ilmu al balaghah sebagai satu bentuk pendedahan awal kepada bakal g ru. and verbal sentences and to comprehend their changes and morphology derivations. techniques and strategies to teach Arabic Morphology. techniques and strategies to teach Arabic Rhetoric as an exposure to trainee teachers. Emphasis on the rootwords. Ma¶ani and Badi¶. followed by its three main components which are divided into Bayan. dengan memberi tumpuan kepada kata dasar. BAM3107 Kesusasteraan Arab (Al Adab al Arabi) 3(3+0) Kursus ini membincangkan mengenai sejarah kesusasteraan Arab mengikut pembahagiannya kepada lima zaman utama. applicable and suitable techniques for the level of primary school students are also explored. This course is an addition to the previous course of Arabic Syntax 1. struktur ayat namaan dan pembentukannya. u This course is structured to deepen students knowledge about Rhetoric of Arabic language beginning with its development and significance. Adding to teaching syntax techniques. katanamadan katakerja serta jenisjenisnya juga tasrif. BAM3105 Morfologi Arab (Al Sarf Al Arabi) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepadateori dan praktikmorfologi Arab. Disamping itu kursus ini membincangkan kaedah mengajar sintaksis secara umum dengan memberi penekanan ke pada kaedah pengajaran di sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia dan tepat. kaedah.

sumber puisi atau prosa tersebut . application of programme producing multimedia resources for teaching and learning of Arabic and searching the Arabic website. combination of using text book. keistimewaan. will be analyzed from various aspects for enrichmentand languagecompetency to apply methods of teaching Arabic literature. cara pelaksanaan pengajaran mikro dan Buku Panduan PISMP | 60 . hasil-hasil karya penyair. kesan. Abbasy and Modern types of . prose and poetry. istilah±istilah multimedia dalam bahasa Arab. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalam proses p engajaran dan pembelajaran pengajaran . im pacts of contemporary societies and sources of each type.Tumpuan diberikan kepada cara penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini juga menghuraikan jenis-jenis kemahiran. application and management of teaching and learning. penghasilan bahan multimedia pengajaran dan pembelajaran bahasa Arab serta melayari laman web Arab. kombinasi penggunaan buku teks. zaman Bani Umaiyah. multimedia terminology in Arabic. literature. outcome of selected anthology of several poets. Tumpuan diberikan kepada bentuk sastera sama ada puisi atau prosa mengikut zaman. aplikasi perisian. pengajaran kesusasteraan Arab yang sesuai dan berkesan. tema. early Islam. orators and writers for every single period. bahasa Arab berbantukan komputer. themes. This course discusses the introduction to resources for the teaching of Arabic and the primary school. criteria¶s. BAM3108 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Bahasa Arab Berbantukan komputer (Resouce Management and Computer Aided in Teaching Arabic) 3(2+1) Kursus ini membincangkan pengenalan jenis -jenis sumber yang sesuai untuk pengajaran bahasa Arab di peringkat sekolah rendah. zaman Bani Abbasiah dan zaman moden. pengkayaan dan penguasaan kemahiran berbahasa dan beberapa kaedah . buku latihan dan buku panduan guru dan isi kandungannya. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents. BAM3110 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. computer axisted learning in the teaching of Artabic. This course focuses on the chronology of Arabs literature which are divided into five main periods. This course discusses details syllabus contents . Kementerian Pelajaran Malaysia permulaan Islam.curriculum specifications.Bahagian Pendidikan Guru. Umayyad. Jahily. pemidato dan penulis tersohor bagi setiap zaman . preparation of teaching and learning resources. BAM3109 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran.

application of appropriate techniques. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. ciri-ciri pentaksiran yang baik. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language in school. The course focuses on approaches and techniques in teaching and learning Arabic as a second language. pembinaan item berdasarkan jadual spesifikasi ujian. pentaksiran dan pengujian bahasa Arab. prosedur pengendalian ujian dan penilaian kemahiran berbahasa Arab secara lisan dan penulisan di sekolah. Pelbagai teknik dan strategi pengajaran yang bersesuaian serta elemen elemen yang mempengaruhi keberkesanan proses p engajaran dan pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia makro. It also includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.Bahagian Pendidikan Guru. prinsip -prinsip asas penilaian. BAM 3112 Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Evaluation in Arabic Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar perbezaan terminologi penilaian. weekly and semester lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. assessment. BAM3111 Kaedah Pengajaran Bahasa Arab (Methodology of Arabic Teaching) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada kaedah pengajaran bahasa Arab sebagai bahasa kedua. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. Topik perbincangan meliputi jenis-jenis ujian dan penilaian. evaluation and examination of Arabic language. mingguan an semester d mengikut format yang betul. dan ciri-ciri profesionalisme guru bahasa Arab. pengukuran. This course exposes students the terminology of. strategies for effective learning and professional Arabic teacher. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. BAM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Arab Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 61 .

and documenting the action research findings in a report or article. BAM3114 Pengantar Linguistik Am dan Perkamusan Arab (General Lingusitic and Arabic Lexicography ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan ilmu linguistik secara umum yang merangkumi konsep pemerolehan bahasa ibunda. analyzing and interpreting the research data. system of dictionaries and several ways of lexicon arrangement and the using of dictionaries. BAM3115 Penyelidikan Tindakan II .(Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and psychological language as well as anguage acquisition theoris. phonology l and phonetic of Arabic language including phonics system. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. monomer. syllable and word.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Bahasa Arab. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. implementing the res earch. Kursus ini juga mengupas kompetensi komunikatif dan psikologibahasa. teori-teori pemerolehan bahasa dan fungsi-fungsi bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. ways of acquiring the skills of planning an action research. sistem fonologi dan fonetik bahasa Arab yang merangkumi vokal dan konsonan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. makhraj huruf serta kaedah pengajaran fonetik di samping kepelbagaian intonasi dan penekanan bunyi yang membawa berbagai makna. It also studies pronunciation and articulation of every single Arabic letter in order to recognize in tonation and pitching differences which can inspire with many meanings. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. sukukata dan kata. second and foreign languages communicative competency . The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan. cara-cara susunannnya dan carapenggunaannya. This course studies linguistics generally consisting of several language acquisition concepts in native. sistem perkamusan Arab. bahasa kedua dan bahasa asing. 3. vowel and consonant. morfem. This course involves skills of carrying out an action research in a school. BAHASA CINA PENDIDIKAN RENDAH BCN3101 Fonetik dan Kosa Kata (Phonetics and Vocabulary) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 62 . asas penyelidikan pendidikan . phoneme. monem.

dan konsep pengajaran . sentence structure. BCN3104 Kesusasteraan Kanak-kanak (Children Literature) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengetahuan asas kepada kesusasteraan kanakkanak. teori pemerolehan bahasa.preparng and i using teaching aids. Tumpuan diberi kepada latihan sebutan yang standard dan kaedah pengajaran fonetik Bahasa Cina(Hanyu Pinyin).Bahagian Pendidikan Guru. BCN3102 Guru Bahasa Cina dan Pembelajaran Bahasa Cina(Chinese Language Teacher and M ethodology of Teaching &Learning) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep dan teknik-teknik asas.the classical groups of words and phrases while the modern Chinese language examines groups of words. basic techniques and methodologyin teaching & learning Chinese language. golongan kata klasik sementara tatabahasa moden merangkumi golongan kata. and idioms. the verbal and non-verbal communication skills. lesson planning. prinsip dan objektif pengajaran Bahasa Cina. This course discusses the concept. Hanyu Pinyin. This course introduces the knowledge of phonetics and morphology of Chinese Language like morphemes. dan bentuk genre sastera ini serta sejarah Buku Panduan PISMP | 63 . termasuk konsep. teknik soal jawab. the roles and ethics of language teachers. kemahiran berkomunikasi secara verbal dan bukan verbal. vocabulary. BCN3103 Tatabahasa dan Retorik (Grammar and Rhetoric) 3(3+0) Kursus ini meliputi pengetahuan untuk tatabahasa klasik dan moden untuk Bahasa Cina. penyediaan dan penggunaan bahan bantu mengajar. penulisan rancangan mengajar refleksi. phrases. principl s and objectives of teaching Chinese e language. the theories of acquiring language skills. jenis -jenis ayat dan retorik. serta peranan dan kod etika guru Bahasa Cina. Emphasis isgiven on the practice of standard pronunciation and the methods of teaching the Chinese Language phonetics. various general pedagogies and the integration of information and communication techniques in the teaching and learning of Chinese language. This course encompasses the grammatical structure of both classical and modern Chinese language. questioning techniques. writing reflections and understanding micro teaching concepts. mikro. komponen ayat. types of sentences and rhetoric. frasa. kosa kata. dan peribahasa. perancangan dan pelaksanaanpengajaran dan pembelajaran. pelbagai pedagogi. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pengetahuan fonetik dan morfologi Bahasa Cina seperti morfem. integrasi teknologi maklumat dan komunikasi dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. ciri-ciri.

Penulisan karya sastera kanak-kanak dan pengajaran dan pembelajaran juga diperkenalkan . Students will be guided in planning teaching and learning activities and implementing them BCN3106 Prosa (Prose) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pentakrifan. and historical development of prose. reading and writing Chinese characters as well as the teaching and learning process of reading in primary schools. characteristics.Bahagian Pendidikan Guru. Texts from different types of prose are selected as basic reading . characteristics. This course comprises of definitions. Articles from different types of children literature are selected as reading texts. BCN3107 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Membaca Teks Pelbagai Genre (Teaching-Learning of Reading Texts of Different Genre) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 64 . This course covers the methodology in learning. Pelajar dibimbing agar dapat merancang dan mengurusaktiviti pengajaran dan pembelajaran serta dapat mengaplikasikannya. Teaching-learning methods are also introduced. ciri-ciri pelbagai bentuk prosa serta sejarah perkembangannya.and the Process of Teaching and Learning Reading Skills in Primary Classroom) 3(2+1) Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran mengenali dan menulis aksara Cina serta proses pengajaran dan pembelajaran kemahiran membacadi sekolah rendah. Karya-karya gemilang dari pelbagai bentuk prosa dipilih sebagai bacaan asas. Kementerian Pelajaran Malaysia perkembangannya. This course encompasses the knowledge of basic concepts. Karya-karya sastera kanak-kanak dari pelbagai genre dipilih sebagai teks bacaan asas untuk penghayatan dan penganalisaan. genre and historical development of children literature. BCN 3105 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengenali & Menulis Aksara Cina dan Kemahiran Membaca (Teaching-Learning of Reading and Writing Chinese Characters.

principles. together with generic skills will be stressed on and applied in the teaching and learning of the Chinese language. prinsip perkaedahan serta aktiviti-aktiviti tentang kemahiran mendengar. Pengajaran mikro dan makro dibuat untuk setiap jenis genre terpili . matlamat. implementation. methods. Tumpuan juga diberi kepada pengaplikasian kemahiran generik dalam p ngajaran e dan pembelajaran Bahasa Cina. This course will delve into the concepts. characteristics. kemahiran bertutur mendengar dan bertutur dalam pengajaran dan dan fungsi. ciri-ciri. proses pelaksanaan. strategi pengajaran dan pembelajaran KBSR. Teori-teori pembelajaranseperti konstruktivisme turut diberi tumpuan khususnya kepada implikasi teori-teori ini kepada pengajaran dan pembelajaran Bahasa Cina. Micro and macro teaching will be carried out for every type of genre chosen BCN3108 Pengajian Kurikulum Bahasa Cina Sekolah Rendah (Chinese Language Syllabus in Primary School) 3(3+0) Kursus ini mengkaji konsep. selecting and writing texts of different genres in line with the objectives of KBSR. dengan tumpuan utama kepada pengajian sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Cina serta mengkaji bagaimana ianya berfungsi untuk merealisasikan matlamat KBSR. Selain itu. BCN3110 Puisi (Poems) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 65 . h This course covers the teaching-learning methodsof reading. objectives and the teaching-learning strategies of the KBSR syllabus-primarily analyzing the present Chinese Language syllabus with special reference to their roles in realizing the objectives of KBSR. Learning theories such as constructivism. peranan. pengajaran dan pembelajaran serta mengintegrasi kemahiran pembelajaran. functions.Bahagian Pendidikan Guru. This course comprises of the basic concepts. teaching-learning activities for listening and speaking skills as well as the integration of the two skills. The basic principles of second language teachi g approach n will also be introduced. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi perkaedahan pengajaran dan pembelajaran kemahiran membaca teks pelbagai genre. BCN3109 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Bertuturdan Mendengar (Teaching-Learning of Listening and Speaking Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi konsep asas. roles. prinsip asas tentang pengajaran Bahasa Cina sebagai bahasa kedua juga diperkenalkan. memilih dan menulis sumber pengajaran yang bersesuaian dengan objektif Bahasa Cina KBSR.

Shi. are selected as basic texts. implementing the research. iaitu Shi. Each topic will be followed by micro teaching. BCN 3114 Novel dan Drama (Novel and Drama) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 66 . essay -writing format and methods of marking and evaluating essays.Bahagian Pendidikan Guru. This course covers the basic concepts of assessment and its implementation. ciri-ciri pelbagai bentuk puisi serta sejarah perkembangannya. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also explore ways of acquiring theskills of planning an action research. dan Sanqu. Distinctivepoems of three different types. BCN3112 Penilaian dan Taksiran dalam Pendidikan Bahasa Cina (Assessment and Evaluation in Chinese Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi konsep-konsep asas penilaian serta prosedur pelaksanaannya. Ini termasuk teknik membina alat pengukur yang berkesan dan bolehpercaya. and documenting the action resea findings in a rch report or article. analysing and interpreting the research data. membina dan menggunakan jadual spesifikasi ujian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. i.e. Ci and Sanqu. Karya-karya gemilang dari tiga jenis puisi. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. BCN3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I ± Primary Chinese Languge : Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. format menulis karangan dan kaedah penyemakan dan penaksiran karangan. dipilih sebagai bacaan asas. serta mengkaji dan menganalisis hasil ujian. This course comprises of definitions. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. various characteris tics and historical development of poems. This course covers the basic techniques in writing skills. This includes the techniques of constructing an effective and reliable evaluation tool. BCN3111 Pengajaran dan Pembelajaran Kemahiran Mengarang (Teaching-Learning of Essay Writing Skills) 3(2+1) Kursus ini merangkumi teknik asas kemahiran menulis. Setiap tajuk disusuli dengan latihan dan pengajaran mikro. Ci. preparing the table of specification and analysingtest results.

characteristics and historical development of novel and drama. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang keras penyelidikan tindakan dalam t seminar itu. dan drama dipilih sebagai bacaan asas.Bahagian Pendidikan Guru. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. fiksyen. ciri-ciri pelbagai bentuk novel dan drama serta sejarah perkembangan masing-masing. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pentakrifan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Karya-karya gemilang dari pelbagai jenis cerpen. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. fictions. BCN3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Cina Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II ± Primary Chinese Languge (Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Distinctive texts of different short stories. This course encompasses definitions. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 4. novels and dramas are selected as reading texts. BAHASA TAMIL PENDIDIKAN RENDAH Pengantar Linguistik Bahasa Tamil 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 67 BTM3101 .

BTM3102 Kajian Sukatan Pelajaran Bahasa Tamil SJK(T)/SK (Syllabus Analysis of SJK (T) and SK) 3(2+1) Kursus ini mengkaji kandungan sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran Bahasa Tamil SJK(T) / SK.Bahagian Pendidikan Guru. kaedah. dalam penghasilan bahan bantu mengajar . BTM3103 Pengajaran dan Pembelajaran Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language ) 3(2+1) Kursus ini berfokuskan kepada methodologi pengajaran bahasa yang memberi penekanan kepada teori. the definition of linguistics. morfem dan pembentukan perkataan dalam Bahasa Tamil. kaedah penghasilan rancangan pelajaran harian. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil sebagai bahasa kedua kemahiran. also be emphasis on the integration of language skills in the teaching and learning process and the incorporation of ICT skills in producing teaching aids. keperluan sukatan. morphem and competence in the Tamil language. bahagian-bahagian dalam ilmu linguistik. melaksanakan pengajaran mikro dan makro. definisi ilmu linguistik. kepentingan penggabungjalinan kemahiran -kemahiran bahasa. kemahiran Bahasa Tamil dan aktiviti-aktiviti pengajarandanpembelajaran.sistem bunyi vokal. konsonan. approach and strategies of teaching the Tamil language to native speakers and also as a second language. approaches and strategies in teaching and learning Tamil in primary schools. pengintegrasiannya dalam pengajaran dan pembelajaran diberi penekanan dan penggunaan kemahiran ICT . BTM3104 Tatabahasa I (Grammar I) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 68 . morphology system. It focuses on assisting students in planning lessons and carrying out micro and macro teachi In addition. kaedah. refleksi dan penilaian aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran. strategi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil di peringkat sekolah rendah. It exposes students¶ to the theory. Pendedahan juga diberi tentang teori. sistem fonem bahasa Tamil. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Tamil Lingusitic) Kursus ini memfokus sejarah kewujudan dan perkembangan bahasa serta cabang-cabang keluarga bahasa. sistem morfologi. there will ng. tempat atrikulasinya. articulations. This course exposes students to various theories. This course focuses on topics related to the history and evolution of the Tamil language. This course encompasses the study of the SJK(T) and SK Tamil language syllabus. aims to enhance students knowledge ofPhonology. kajian fonologi bahasa Tamil. Focus will also be on reflection and evaluation of the teaching and learning activities.

dan menjelmakan pengetahuan bahasa yang diperoleh dalam pelbagai bentuk karya kreatif. Solliyal and Thodariyal. Kefahaman dan penguasaan komponen tatabahasa Bahasa Tamil . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate the various aspects of Tamil grammar. BTM3106 Pengayaan dalam Penggunaan Bahasa Tamil (Enrichment and Use of the Tamil Language) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan pelajar -pelajar kepada pelbagai fungsi bahasa dan penggunaannya. aspek bacaan luas. Topics discussed include Eluthiyal. deductive and eclectic methods in teaching grammar and to use the skills in lesson planning. This course focuses on topics related to various functions of language and its use.pelbagai aktiviti pengayaan bahasa penguasaan dan . This course aims to develop students¶ skills in analyzing the grammarcomponent in the Primary schools Tamil Language syllabus. Emphasis is given to causes of language deterioration and ways and means of overcoming them. It discusses the theory. Students will be exposed to various enrichment activities with emphasis on extensive reading to improve their competence in the Tamil language. BTM3105 Pengajaran Tatabahasa (Teaching of Grammar) 3(3+0) Kursus ini berfokus kepada penganalisisan kandungan aspek tatabahasabahasa Tamil yang terkandung dalam Huraian Sukatan Pelajaran sekolah rendah. With the exposure. penggunaan bahasa. Emphasis is given to inductive. approach and strategies involved in teaching Tamil grammar. menghasilkan rancangan pelajaran yang baik. pelbagai genre penulisan. Solliyal and Thodariyal in speaking and writing. they are expected to produce various creative texts of their own. Tumpuan diberikan kepada kaedah pengajaran elemen tatabahasa dan kaedah penggabungjalinan tatabahasa dalam pengajaran bahasa dan kemahiran .pengaplikasian elemen-elemen Eluthiyal. Solliyal dan Thodariyal dalampertuturan dan penulisan. It aims at enabling students to apply the elements of Eluthiyal. juga pencemaran Bahasa Tamil dan cara -cara mengatasinya. Solliyal dan Thodariyal. BTM3107 Pengajaran dan pembelajaran Kesusasteraan Bahasa Tamil (Teaching and Learning Tamil Language Literature) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 69 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengkaji aspek-aspek tatabahasa Eluthiyal.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menjelaskan kepentingan pengajaran genre sastera di peringkat sekolah rendah. This course focuses on the history of modern prose and new approaches in modern Tamil literature.pelbagai kaedah pengajaran sastera dan pendekatan yang sesuai digabungjalin dalam penyampaian pengajaran dan pembelajarandan penyediaan bahan bantu mengajar. Besides looking at themes. BTM3110 Pentaksiran dan Penilaian dalam Bahasa Tamil (Testing and Evaluation in Tamil Language ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 70 . Topics include appreciating poetry. Topics discussed include the study of the literature component in the primary school syllabus. Besides emphasis on appreciating suitable texts for children. mengkaji pelbagai pendekatan baru dalam disiplin sastera moden Bahasa Tamil. BTM3109 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil I (Modern Tamil Language Literature I) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan sejarah perkembangan prosa dan puisi moden Bahasa Tamil secara kronologi. iklan kartun dan sastera rakyat dalam memperkaya pengajaran dan pembelajaran sastera penganalisisan karya kreatif . In addition. and activities and resources for teaching literature. kekuatan dan kelemahan dalam drama kontemporari. poetry in motion and folklores. cartoons. It discusses the importance of creative Tamil literature. berita dan komik dan pelbagai genre mengikut konteks. caricatures. they will also focus on evaluating the strengths and weaknesses in contemporary drama. kepentingan dan peranan berita. The knowledge concerned will assist the students in planning interesting and effective literature lessons and in developing relevant teaching aids . children¶s literature. students will also analyse language styles and texts written by famous poets through the years. puisi moden Bahasa Tamil mengikut zaman. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate various literature genres. puisi. analisis genre sastera dalam huraian sukatan pelajaran sekolah rendah. seperti sajak. mengkelaskan penyajak berdasarkan tema. sastera kanak -kanak. This course focuses on the various genres relating to children. approaches and strategies of teaching literature. BTM3108 Pendekatan Penulisan Karya Kreatif (Approaches to Creative Writing) 3(3+0) Kursus ini memfokus pelbagai genre kanak -kanak yang terdapat dalam Bahasa Tamil. perkembangan prosa moden Bahasa Tamil. menganalisis gaya bahasa dan hasil penulisan sasterawan ternama menilai . ciri-ciri dan kandungan genre dalam sastera rakyat dan sajak Bahasa Tamil.

µAniyiyal¶. Topics discussed include the history of classical poems. BTM3111 Tatabahasa II (Grammar II) 3(3+0) Kursus ini memfokuskan struktur tatabahasa Bahasa Tamil seperti punariyal. analyzing items. mengenal pasti nilai-nilai murni dan unsur-unsur estetika. This course discusses the importance of Tamil classical poems from the Sanggam to the Bakthi period. tersirat dalam puisi klasik.Bahagian Pendidikan Guru. mengapresiasi keunikannya. kemahiran tatabahasa untuk menganalisis genre sajak danpuisi klasik. This course focuses on the importance of various methods in testing and evaluation in the Tamil language. prosedur pentadbiran peperiksaan. dengan pelbagai kaedah pentaksiran dan penilaian dalam Bahasa Tamil. pelbagai kaedah pembinaan instrumen. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan menganalisis item peraturan memberi markah dan . developing the marking scheme and the administration of examinations. constructing the JSU. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini menekankan kepentingan penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran Bahasa Tamil. Emphasis will be given on various methods in formulating test instruments. It aims at enabling students to explore the structure of Tamil classical poems. authors and themes and analysis of epics. BTM3112 Puisi Klasik Bahasa Tamil (Tamil Classical Poems) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada sejarah perkembangan puisi klasik Tamil secara kronologi bermula dari zaman Sanggam hingga zaman Bakthi aspek tersurat dan . µYaappiyaal¶ aspects of Tamil grammar. BTM3113 Penyelidikan Tindakan I ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 71 . This course provides students with the opportunity to understand and appreciate µPunariyal¶. aniyiyal dan yaappiyal. Topics discussed include formation of words and analysis of classical poems. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate classical poems and epics. Pelajar-pelajar dikehendaki mengaplikasikan kemahiran kemahiran tatabahasa yang dipelajari dalam penulisan dan menggunakan .

the authors and themes.Bahagian Pendidikan Guru. In addition. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.analysing and interpreting the research data. cerpen dan novel oleh penulis -penulis yang mewakili zaman mereka. aspek kritikan cerpen dan novel dan mengenal pasti karya-karya yang bermutu. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Metodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. 5. This course discusses the importance of Tamil short stories and novels. and documenting the action research findings in a report or article. T students will also he apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. BTM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Bahasa Tamil Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan disekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. implementing the research. PENGAJIAN SOSIAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 72 . This course involves skills of carrying out an action research in a school. Topics discussed include history and analysis of Malaysian Tamil short stories and novels. This course provides students with the opportunity to understand and appreciate Malaysian Tamil short stories and novels. BTM3114 Kesusasteraan Moden Bahasa Tamil II (Modern Tamil Language Literature II) 3(3+0) Kursus ini memfokus sejarah perkembangan cerpen dan novel Tamil dengan mengenal pasti penulis-penulis yang meninggalkan impak dalam dunia kesusasteraan Tamil di Malaysia menghalusi pelbagai teknik dalam penghasilan . n This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk lapora atau kertas kerja kajian. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. there is emphasis on the critical appreciation skills to help students distinguish good short stories and novels.

dan etnik dalam masyarakat dijelaskan untuk memahami proses sosialisasi.Bahagian Pendidikan Guru. Kepelbagaian budaya. kandungan pelbagai disiplin dalam Pengajian Sosial. zaman selepas kemerdekaan. and races in the society are elaborated to understand the socialization process. Isi kandungannya banyak berfokuskan kepada maksud Pengajian Sosial. It¶s content are more focusing to the meaning of Social Studies. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pengajian Sosial (Introduction to Social Studies) PSS3101 3(3+0) Kursus ini memberi pengenalan kepada Pengajian Sosial. This course deals with the nation¶s historical development from the era of the Malacca Sultanate until the present political. dan perubahan dasar pendidikan dalam sejarah perkembangan negara. pembahagian mengikut pendekatan elemen tematik dalam Pengajian Sosial. Teori-teori dan konsep-konsep asas dalam Sosiologi dihurai untuk memberi penjelasan tentang peranan dan tanggungjawab individu sebagai ahli masyarakat. dan sosio budaya masa kini. zaman sebelum kemerdekaan. the Malacca Sultanate as a base in developing a state. ethnics. Kesultanan Melayu Melaka sebagai tunjang pembinaan negara. multi-disciplinary in Social Studies. This course gives an exposure about Sociology as a discipline in Social Studies. dan penyatuan masyarakat. PSS3103 Perkembangan Sejarah Negara (Historical Development of the Nation) 3(3+0) Kandungan kursus ini memfokuskan kepada tajuk-tajuk yang berkaitan dengan perkembangan sejarah negara daripada zaman Kesultanan Melayu Melaka dan kesinambungannya dalam sistem politik. kawalan sosial. Perbincangan kursus ini memberi penekanan berkaitan dengan kepentingan sejarah perkembangan negara dalam pembinaan negara bangsa. dan perkaitan Pengajian Sosia dengan perkembangan l proses pembelajaran kanak-kanak di sekolah rendah. social control. Multi cultures. economic and socio cultural of development. thematic strands approaches in Social Studies. and the concept of unification in the society. This course provides introduction to Social Studies. PSS3102 Sosiologi dari Perspektif Pengajian Sosial (Sociology from Social Studies Perspective) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan Sosiologi sebagai satu bidang disiplin ilmu dalam Pengajian Sosial. Basic theories and concepts in Sociology are discussed to clarify the role and responsibility of individuals as members of the society. and the national education policy amendment in historical development of the nation. pre independent era. post independent era. kaum. This course emphasizes the import nce of historical development a ofthe nation in creating a nation state. PSS3104 Geografi Persekitaran (Environmental Geography) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 73 . and the relations between Social Studies with the child learning development in Primary Schools. ekonomi.

students will have a better understanding of the basic environmental processes and global environmental patterns resulting from these processes. kuasa dan autoriti. politics. It¶s covers the introduction to environment education and sustainable development. politik. interaksi antara sistem fizikal interaksi . and education for sustainable strategis in Social Studies. kewujudan negara. Students are also required to carry out practical activities for this course. doctrine of power. . Nilai dan Etika dalam Pengajian Sosial PSS3107 3(3+0) (Value and Ethics in Social Studies) Buku Panduan PISMP | 74 . dan politik dan pemerintahan negara menurut perspektif Islam. This course describes Political Science and it¶s relation with Social Studies with references to the Malaysian political system. Penekanan adalah kepada prosesproses yang mempengaruhi sistem-sistem di bumi. manusia dan hubung kait dengan so sial ekonomi serta aspek kemahiran asas dan kaedah menjalankan kerja luar. t Through project work. education for sustainable development and education for international understanding. sovereignity. interaksi manusia dengan alam dan sumber semula jadi. power. the nation. human interaction with nature. Kemahiran yang diperolehi melalui kerja luar dapat membantu pelajar mendapat pemahaman yang lebih baik terhadap kursus ini. and politics and government in Islamic perspectives. comparison different types of government. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan konsep-konsep Geografi Fizikal dan Gegorafi Manusia serta persekitarannya. dan strategi pendidikan lestari dalam Pengajian Sosial. and authority. doktrin pengasingan kuasa. interactions between the physical systems and human interaction with the physical environment and the relationship with the social and economic aspecs. PSS3106 Politik dan Kerajaan (Politics and Government) 3(3+0) Kursus ini menghuraikan maksud sains politik dan kaitannya dengan Pengajian Sosial dengan merujuk sistem politik Malaysia perbezaansains politik. PSS3105 Pembangunan Lestari Pendidikan (Education for Sustainable Development) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan pengetahuan tentang kaitannya pembangunan lestari dengan pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat. bentuk-bentuk kerajaan-tinjauan perbandingan. Kandungannya meliputi pengenalan pendidikan alam sekitar dan pembangunan lestari. This course attempts to expose the sustainable development and its connection to education for sustainable development and education for international understanding. kedaulatan. This course introduces the students to the basic concept in Physical and Human s Geography. Kursus ini juga memerlukan pelajar melaksanakan aktiviti amali.Bahagian Pendidikan Guru. Emphasis is on the processes influencing physical systems on the earth. differentiate political science. pendidikan pembangunan lestari dan pendidikan untuk kefahaman sejagat.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini menghuraikan secara umum konsep nilai, moral, dan etika serta pembentukan sikap positif dalam kehidupan bermasyarakat. Tumpuan kursus ini berkaitan dengan nilai, moral dan etika, insan bermoral, domain afektif dalam pembentukan sikap positif, peranan guru dalam pemupukan nilai, moral dan etika, dan penerapan nilai melalui dasar dasar kerajaan. This course describes in general the concepts of values, moral, and ethics as well as to instill positive attitudes in societal living. This course focuses on values, moral and ethics, moralist human being / Mortals, afective domains to instill positive attitudes, teacher¶s role in enhancing values, moral and ethics, and integration of values in government policies.

PSS3108

Mata Pelajaran Pengajian Sosial Sekolah Rendah (Social Studies in Primary School)

3(2+1)

Kursus ini memfokuskan kepada kajian untuk menghuraikan sukatan dan huraian sukatan pelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial sekolah rendah. Pelajar didedahkan dengan pengenalan kepada mata pelajaran Kajian Sosial, mata pelajaran Kajian Sosial di sekolah rendah: Kajian Tempatan dan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan, sukatan dan huraian sukatan pelajaran Kajian Tempatan; sukatan dan huraian sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan; dan pembelajaran khidmat sosial dalam Pendidikan Sivik danKewarganegaraan. Pelajar juga didedahkan tentang projek kewarganegaraan yang merupakan sebahagian aktiviti amali dalam pembelajaran khidmat sosial. This course details the curiculum and curiculum specification of Social Studies syllabus in primary school. Students are exposed to the introduction to Social Studies, Social Studies syllabus in primary schools: Local Studies and Civics and Citizenship Education, curiculum and curiculum specification of Local Studies; curiculum and curiculum specification of Civics and Citizenship Education, and service learning in Civics and Citizenship Education. The course also exposes the concept of service learning in citizenship project as part of practical work

PSS3109

Sumber Pengajaran Pembelajaran dalam Pengajian Sosial (Resources in Teaching and Learning of Social Studies)

3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 75

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini mendedahkan aspek -aspek kelebihan, persediaan, penggunaan, dan penyelenggaraan sumber pengajaran dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan teori pembelajaran dan kaitan dengan penggunaan sumber pengajaran dan pembelaj ran, tujuan menggunakan sumber pengajaran a dan pembelajaran dalam Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan bercetak untuk Pengajian Sosial, prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan teknologi pendidikan untuk Pengajian Sosial, dan prosedur penghasilan dan penyelenggaraan bahan berasaskan Teknologi Maklumat dan Komunikasi untuk Pengajian Sosial. This course describes the advantages, preparation, usage, and care of resources which are essential in teaching and learning of Social Studies subjects. Students are shown the relationship between theoretical perspectives and the use of resources in teaching and learning, the reasons in using of resources in teaching and learning, procedure in producing and organizing printed materials fo Social r Studies, procedure in producing and organizing technology education materials for Social Studies; and procedure in producing and organizing ICT materials for Social Studies.

PSS3110

Pentaksiran dalam Pembelajaran Pengajian Sosial (Assessment and Evaluation in Learning Social Studies)

3(3+0)

Kursus ini memberi penekanan terhadap aspek -aspek pentaksiran, penilaian, pengukuran dan pengujian dalam Pengajian Sosial. Tumpuan juga diberi terhadap aspek membanding beza jenis -jenis ujian, menyediakan Ja dual Spesifikasi Ujian dan pembinaan item. Pelajar didedahkan kepada asas statistik dan isu-isu semasa yang berkaitan dengan pentaksiran. This course emphasises on the concept of assessment, evaluation, measurement and testing in social studies. Focus is also given to differentiating the types of test, preparing a Test Specification Table and constructing test items. The students are exposed to the basics of statistics and current issues related to assessment.

PSS3111

Kaedah Pengajaran Pengajian Sosial (Instructional Methodology in Social Studies)

3(2+1)

Kursus ini menghuraikan beberapa kaedah pengajaran yang boleh diaplikasikan dalam pengajaran dan pembelajaran mata pelajaran Pengajian Sosial. Pelajar diperkenalkan dengan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran; kaedah dan teknik pengajaran da pembelajaran Pengajian Sosial, kemahiran n pengajaran, perancangan pengajaran, pengajaran mikro, dan pengajaran makro. This course describes the many types of teaching modes suitable for teaching learning in Social Studies. Students are intoduced with ap proches and strategies in teaching-learning, teaching-learning modes and techniques, teaching skills, lesson plan, the micro and macro teaching. PSS3112 Pertumbuhan dan Pembangunan Ekonomi (Economic Growth and Economic Development) 3(3+0)

Buku Panduan PISMP | 76

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan asas mengenai aspek pertumbuhan dan pembangunan ekonomi sesebuah negara dengan memberi tumpuan khusus kepada pengalaman ekonomi Malaysia. Tumpuan diberikan kepada kajian ekonomi pembangunan, faktor pertumbuhan ekonomi, sektor ekonomi dalam pembangunan, aspek sosial dalam pembangunan di Malaysia, pelaburan modal manusia ke arah ekonomi berasaskan pengetahuan, masalah kemiskinan dan strategi pembasmian di Malaysia, transformasi dan pembangunan ekonomi Malaysia, dan globalisasi dan ekonomi Malaysia. This course introduces basic knowledge of economic development and economic growth of a country with special reference to Malaysia. This course emphasize on economic development study, economic growth factors, economic development sectors, social aspects in development in Malaysia, investment in human capital towards education economic, problems of poverty and extermination strategies in Malaysia, Malaysia transformation and economic development, and globalization and Malaysian economy.

PSS3113

PenyelidikanTindakan I -Pengajian Sosial (Kaedah ) [Action Research I in Sosial Studies ± (Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Ia juga meneroka cara-cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basic of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

PSS3114

Wacana dan Masyarakat (Discourse and Society)

3(3+0)

Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk memperolehi kemahiran menganalisis isu secara lebih kritikal, rasional dan objektif. Tumpuan diberikan kepada pengenalan analisis wacana, perbezaan pendekatan klasik dan wacanaanalisis pascamoden, analisis wacana dan media massa, pemikiran kritikal dan analisis logik, kegunaan analisis wacana, kelebihan dan kelemahan analisis wacana, dan wacana dan isu-isu kemasyarakatan dan cadangan penyelesaian. This course gives the opportunity for students to acquire analytical skills to comprehend certain issues in a more rational and objective manner.This course emphasizes on introduction to discourse analisis, differences in classic approche and post modernization discourse analisis, discourse analisis and mass media, critical thinking and logical analisis, uses of discourse analisis, pro and cons of discourse analisis, and discourse and sosial isues and solutions. PSS3115 Penyelidikan Tindakan II (Implementasidan Pelaporan) Pengajian Sosial 3(0+3)

Buku Panduan PISMP | 77

Kementerian Pelajaran Malaysia [ActionResearch II in Social Studies (Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. PENDIDIKAN MUZIK PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 78 . Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 6. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dalam seminar itu. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.Bahagian Pendidikan Guru. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school.

technical skills through drill exercises such as in the playing of scales. formation of cadences and the recognition of figured bass Other than that orna and music scores will be taught MZU3103 Kecekapan Kibod I (Keyboard Competency I) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan aktiviti muzikal dalam bilik darjah. alto and tenor clefs. This course also focuses on sight singing. pembahagian masa tak sekata. students will be prepared with good technical skills that are needed in order to play a keyboard as an accompaniment instrument in a musical classroom. kaden dan irama. pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. irregular meter. meters and note values. In the sight si nging section. emberi fokus di dalam M nyanyian semerta secara sistematik menggunakan solfa untuk memperkembangkan kemahiran dalam nyanyian melodi dan irama dalam pelbagai nada. klef alto dan tenor. Kementerian Pelajaran Malaysia Aural dan Nyanyian Semerta I (Aural and Sight Singing I) MZU3101 1(0+1) Kursus in dirangka untuk melatih pelajar menguasai kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. This course offers guidance to students in acquiring listening and sight singing skills musically and intelligently. tidak lazim. MZU3102 Teori Muzik I (Theory of Music I) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan daripada asas teori muzikyang diperkenalkan di dalam Kursus Persediaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan. kord-kord dalam pelbagai kedudukan. Antara topik yang diberi penekanan dengan lebih lanjut ialah meterlazim. peraturan pengharmonian. arpeggios and chords apply knowledge of theory and harmony to playing repertoire in various accompaniment rhythms and sight playing skills. skel-nada major. triads. compound and irregular time. chords and cadences.Bahagian Pendidikan Guru. rules of harmony. knowledge of harmonization s ch as chord in u different inversions. minor and chromatic scales and compound intervals. Students will be required to complete rhythmic and melodic dictation. It consists of listening to intervals. MZU3104 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 79 . melodies. minor dan kromatik dan jeda yang melebihi satu oktaf. pembentukkan kaden. major. aplikasi teori dan harmoni dalam permainan repertoire kibod dan permainan semerta pada kibod. This course is a continuation from basic music theory learnt in the preparatory course. In this course. arpegio dan kord. kord. triad. meter dan nilai not. students will be guided systematically using solfege to develop skills in singing melodies in various keys. penulisan kord secarafigured bass dan topik not-not hiasan yang digunakan dalam muzik. irregular time division. melodi. Topics given focus here are meters in simple.

This course continues to prepare students with technical keyboard skills from the previous keyboard I course. kemahiran membaca skor kibod secara semerta dan mengimprovisasi melodi dan menambah repertoire dengan memainkan skor ensembel kibod dua suara. Pelajar diberi pengukuhan dalam teknik permainan kibod melalui latihan dalam permainan skel. In this course keyboard repertoire includes applying theory and harmony knowledge with using a variety of rhythm accompaniment. MZU3105 Teori Muzik II (Theory of Music II) 2(2+0) Kursus ini adalah lanjutan dari asas teori muzik yang diperkenalkan di dalam semester 1. MZU3106 Kecekapan Kibod II (Keyboard Competency II) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang berlanjutan daripada Kursus Kecekapan Kibod I. students use melodic decoration in their music composition. This course exposes students to the views of philosophers of music and the importance of music education. Pelajar akan didedahkan kepada topik pengharmonian melodi melaluipengetahuan tentang pembentukan kord dominan ketujuh pergerakan dan pergerakan kelima. arpeggio and chord playing. harmoni dalam permainan repertoire kibod jenis rentak iringan. arpegio. fungsi muzik dalam pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. psikologi. sociological and psychologi factors that cal influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. matlamat. importance of music. pengetahuan ini akan diaplikasikan dalam penulisan empat lapisan suara atau SATB bagi melodi yang mudah. faktor-faktor sosiologikal dan psikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domaindomain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Keyboard technical skills are reinforced through exercises in scale. sociological and psychological factors that affect music education.kord pengaplikasian teori. Sudents are introduced to melody harmonisation usin the dominant seventh chord. g progression and chord progession in fifths. This course is a continuation of music theory foundation of semester 1. philosophical implications. develop keyboard sight reading and melody improvisation and keyboard repertoire includes playing ensemble keyboard score in two voices. faktor-faktor sosiologi.Bahagian Pendidikan Guru. This is further applied in melody writing of 4 voices /SATB including modulation and aspects of me lody. aims and the functions of music in education. In addition. MZU3107 Muzik dalam Bilik Darjah (Music in the Classroom) 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 80 . Pembelajaran ciri ciri modulasi dan aspek-aspek melodi dan hiasan melodik yang digunakan dalam sesebuah ciptaan karya muzik.

MZP3108P Alat Muzik Utama ± Piano I (Major Instrument ± Piano I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk memberi pendedahan kepada pelbagai teknik bermain piano. alto digabungkan dengan iringan alat perkusi. teknik pengendalian alat iringan. plucking and strumming style. bacaan not. latihan aural. Cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri juga diperkenalkan di samping pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesukaran yang berkaitan dengannya This course exposes students to various piano tec hnical skills. petikan dan cara µstrumming¶. bermain pelbagai rentak. pemilihan pelbagai repertoire yang merangkumi lagu sesuara. Pelajar juga meningkatkan kemahiran pendengaran melalui aktiviti aural permainan gitar. MZP3108G Alat Muzik Utama . sight playing at level I and introduction to guided simple left hand accompaniment. preparation and arrangement of percussion scores. This course caters to students without knowledge in guitar playing.Vokal I (Major Instrument ± Vocal I) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 81 . chords and musical concepts. penyediaan dan penghasilan skor perkusi .Bahagian Pendidikan Guru. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak -kanak dan cara-cara mengatasinya. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. Memperkenalkan kord. playing with different rhythm. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar tentang jenis dan ciri -ciri suara kanak-kanak dan remaja. g. MZP3108V Alat Muzik Utama . students are trained to select accompanying instruments such as the playing of soprano and alto recorder with percussion instruments. Focus is on the teaching and learning of singing in the music classroom. aural practices. bermain gitar sambil menyanyi. Students also develop listening skills through aural guitar playing. playing the guitar while singing. reading of notes. dan konsep muzikal. Aspek yang difokuskan di dalam bilik darjah adalah langkah-langkah dalam pengajaran nyanyian.Gitar I (Major Instrument ± Guitar I) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang tidak mempunyai pengetahuan dan pengalaman bermain gitar. teknik bermain rekoder soprano.a variety of singing repertoire including two part singin singing. Focus is on posture. This course exposes students to the types and characteristics of children and adult voices. latihan bermain dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta pada tahap I. Tumpuan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. playing a wider repertoire.lagu lapisan.

broken chord. It involves aural studies in intervals. triads. bes alberti. This course offers students to practise and apply vocal skills effectively. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian dalam Bilik Darjah (Keyboard Palying and Singging in the Classroom) 1(0+1) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. pelajar diberi bimbingan dan panduan dalam mengatasi kesulitan yang berkaitan dengan kemahiran vokal dari peringkat awal. melodies. mel dy improvisation. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor. irama. kord. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi peluang kepada pelajar mempraktik dan mengaplikasikan kemahiran dan teknik vokal secara berkesan. jumping chord. Students are guided throughout the course at this preliminary stage. This course is a continuation of the Aural and Sight Singing Course 1. latihan dalam menulis melodi dan nyanyian semerta. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 82 . kaden. play block chords.Bahagian Pendidikan Guru. latihan dalam permainan iringan kord blok. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. MZU3109 Aural dan Nyanyian Semerta II (Aural and Sight Singing II) 1(0+1) Kursus in merupakan lanjutan dari kursus Aural dan Nyanyian Semerta I.Kursus ini merangkumi lanjutan kemahiran pendengaran mengenal pasti jeda. alberti bass. chords. sing melodies in keys changes from major to minor. trained in aural dictation of melody score writing and sight singing. dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. triad. o broken chords. mengimprovisasikan melodi di kibod. cadence and rhythm. melodi. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands.

emphasis is on piano playing accompaning KBSR songs.students are guided throughout the guitar course with the correct posture in playing and the reading of music notation. permainan alat muzik. Level II guitar course provides training and advanced skills for a professional guitar player. MZP3112P Alat Muzik Utama ± Piano II (Major Instrument ± Piano II) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada kesinambungan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap dua pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. petikan dan cara µstrumming¶. artikulasi.Vokal II (Major Instrument ± Vocal II) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 83 .Gitar II (Major Instrument ± Guitar II) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap I.In the teaching and learning of music in the class room. latihan aural. nyanyian lagu. kemahiran membuat persembahan. Emphasis is on style development.Bahagian Pendidikan Guru. This course is a continuity. MZP3112G Alat Muzik Utama . bimbingan dan panduan dalam menyelesaikan masalah berkaitan dengan bermain gitar. progressing to level two in piano playing techniques. aural. pelbagai rentak dan kod. sight playing and a variety in repertoire. This course is an introduction to Zoltan Kodaly.Ia memberi penekanan kepada perkembangan stail. This course is designed for students who have completed foundation course guitar at level I. pengukuhan cara memainkan iringan mudah dengan tangan kiri dalam pelbagai rentak dan permainan piano sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR sebagai persediaan pengajaran pembelajaran di bilik darjah. rentak. konsep muzikal dan pengalaman persembahan di peringkat asas. to reinforcement. musical concepts and performance expe rience are given due attention in this foundation course. dynamics and performance preparation. students are continually guided in playing left hand simple accompaniment with various rhythm patterns. In addidtion. strumming style with different rhythm and chords. rhythm.music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. tumpuan akan diberi kepada µpostur¶ bermain yang betul. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. singing folk songs. dinamik. Kursus gitar tahap II memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang berdikari. Carl Orff and Jaque Dalcroze s . MZP3112V Alat Muzik Utama . playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. bacaan not. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. plucking. articulation. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar.

latihan mencipta melodi sesuara dari lapan hingga enam belas bar. planning and writing the year plan. Students¶ present their respective music composition present during this course. This course exposes students to the compositional devices in music education. primarily onthe KBSR music education syllabus. mingguan dan harian serta pengajaran mikro. This course discusses the primary school music curriculum. ciptaan ensembel rekoder . memberi pendedahan kepada sukatan pelajaran pendidikan muzik KBSR merangkumi kemahiran menulis rancangan pengajaran tahunan. Melodi composition are in single voice/part melody from eight to sixteen bars and students have an opportunity to perform their respective composition. This course is a continuity from course vocal 1. Micro teaching sessions are based on the primary school music education syllabus. MZU3114 Kurikulum dan Pengajaran Muzik I (Curriculum and Music Teaching I) 2(2+0) Kursus ini membincangkan kandungan kurikulum muzik sekolah rendah. pengajaran dan pembelajaran mencipta m elodi. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini adalah lanjutan kepada vokal I dengan memberi fokus kepada teknik vokal fonasi. mengubah lagu-lagu yang sesuai untuk koir. weekly plan and the daily lesson plan with reference to the primary school music education syllabus. rancangan mingguan dan rancangan harian dan mengaplikasikan kandungan sukatan pendidikan muzik sekolah rendah dalam sesi latihan pengajaran mikro. Melody composition is put into practise in ensembel recorder composition and well arranged choir scores from two to four voices. Emphasis is on the phonation of vocal techniques. mempraktikkan kemahiran dan teknik tersebut dalam pelbagai repertoire lagu dan memberi latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. MZU3113 Ciptaan dan Ensembel I (Composition and Ensemble I) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar mengenai ciri -ciri ciptaan dalam Pendidikan Muzik. Students practise technical vocal skills from various rep ertoire and learn to sing with various rhythm. nyanyian dari dua hingga empat lapisan suara yang lebih mantap dan aktiviti mempersembahkan hasil ciptaan mereka sendiri. It comprises of preparing. MZP3115P Alat Muzik Utama ± Piano III (Major Instrument ± Piano III) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 84 . perancangan serta fo rmat rancangan pelajaran tahunan.Bahagian Pendidikan Guru.

dinamik. Zapin dan walking . Zapin and walking bass rhythms. Style. sight playing and a variety in repertoire. dinamik.permainan piano dalam rentak Inang. Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. Students are guided in these 3 components throughout the course. artikulasi. rentak. rentak. dynamics and complex skills are developed as the course advances. MZP3115V Alat Muzik Utama . rhythm. artikulasi. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. This course is a continuity towards level 3 in piano playing technics.Vokal III (Major Instrument ± Vocal III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. dan n kemahiran yang lebih kompleks sebagai pemeringkatan latihan. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. bass sebagai muzik iringan kepada lagu-lagu KBSR dan semasa. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. Guitar course level III provides advanced train skills ing for a competent guitar player. rhythm. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi fokus kepada lanjutan dan pemeringkatan pembelajaran ke tahap III pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta . MZU3116 Kurikulum dan Pengajaran Muzik II (Curriculum and Music Teaching II) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 85 . Ia memberi penekanan kepada perkembanga stail. articulation. dynamics and complex skills are developed as the course advances. Focus is on accompanying KBSR and current songs using Inang. articulation. Style. Kursus bermain gitar tahap III memberi latihan dan kemahiran lanjutan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir.Bahagian Pendidikan Guru.Gitar III (Major Instrument ± Guitar III) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap II. This course is designed for students who have successfully completed guitar foundation course level II. MZP3115G Alat Muzik Utama .

practice to reflect and write on the work carried out.Gitar IV (Major Instrument ± Guitar IV) 1(0+1) Buku Panduan PISMP | 86 . MZP3118G Alat Muzik Utama . analasis tayangan video ataupun persembahan sebenar. MZP3118P Alat Muzik Utama ± Piano IV (Major Instrument ± Piano IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada pembelajaran lanjutan permainan piano ke tahap IV.genre yang dipilih mewakili tradisi muzik klasik. folk songs and syncretic music from the Malaysian ethnics .music genres materials are selected from traditional classic music. bengkel. Malaysian Music course contains six components: Music in the form of performing arts. dan pengalaman praktikal salah satu genre. planning the types of assessment and valuation criteria based on the specified musical aspects. choral vocal music and solo instrumental music. On this higher level. workshops and practical experiences. ³Popular social´ ensemble music. Music in the form of dance. Muzik Bentuk Tarian Utama. develop skills in macro teaching and sequential steps undertaken in macro teaching. planning of macro teaching sessions. students are exposed to different music genres through listening activity.Bahagian Pendidikan Guru. Muzik Ensembel Sosial Popular. merancang jenis penilaian dan kriteria penilaian yang diuji. This course focuses on macro teaching sessions. rakyat dan sinkretik daripada pelbagai kaum di Malaysia. score analisis. sight playing and the variety of repertoire becomes increasingly challenging. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada sesi latihan pengajaran makro. sight playing and a variety in repertoire. perancangan sesi pengajaran makro. Aras kesukaran kandungan pelajaran meningkat dan aplikasi pelbagai teknik permainan piano dalam pelbagai repertoire dan permainan semerta juga adalah lebih mencabar.pelbagai genre melalui aktiviti pendengaran. video watching or live performances.genre. piano playing techniques. Muzik Ensembel Lain. This course is a continuity towards level 4 in piano playing techniques. MZU3117 Muzik Malaysia (Malaysian Music) 3(2+1) Muzik Malaysia mengandungi enam bahagian iaitu Muzik Bentuk Seni Lakon. kemahiran -kemahiran dalam pengajaran makro. amalan refleksi . analisis skor. langkah-langkah pengajaran makro. Muzik Vokal koral dan Muzik Instrumental solo .

Instrumental ensemble includes recorder and percussion instruments MZU3120 Muzik Dunia (World Music) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 87 . conducting and attending program concerts/performance.Bahagian Pendidikan Guru. This course is designed for students who have successfully completed foundation guitar course at level III. The application of guitar skills in performance playing is geared towards a professional guitar player. mempraktikkan kemahiran dan teknik dalam pelbagai repertoire lagu. instrumental ensemble. his course focuses on students¶ T participation in three components i. Students are exposed to performance techniques and singing in various rhythm and practise vocal skills and techniques from different repertoire. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap III. latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. Guitar course IV provides skill training and enrichment for a competent guitar player.Vokal IV (Major Instrument ± Vocal IV) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal sebutan. lawatan ke program konsert/persembahan. penyertaan pelajar dalam tiga bidang iaitu ensembel instrumental. memimpin. Aplikasi kemahiran-kemahiran yang telah dipelajari dalam persembahan yang sedia ada akan menampakkan pemain gitar yang lebih profisien. MZP3118V Alat Muzik Utama . teknik persembahan. Students are introduced to self access and group learning approach. students are knowledgeable in ways to produce music composition derived from various resources. This course focuses on vocal diction techniques. In this course also.e.ensembel instrumental meliputi permainan ensembel rekorder dan perkusi. MZU3119 Ciptaan dan Ensembel II (Composition and Ensemble II) 3(2+1) Dalam kursus ini pelajar juga didedahkan dengan pengetahuan dan cara -cara menghasilkan muzik ciptaan yang berasaskan kepada pelbagai sumber. Kursus bermain gitar tahap IV memberi latihan dan kemahiran lanjutan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang mahir.

This course comprises of five categories namely selected instrumental music from China. classic. MZP3121G Alat Muzik Utama . tempo dan perangkaian dan latihan nyanyian dalam pelbagai rentak. karya dan stail dengan lebih mendalam.Bahagian Pendidikan Guru. This course focuses on piano playing on a repertoire from the baroque. Classical. abad ke 20 dan permainan muzik semasa Malaysia dan kemahiran bermain piano secara individu. 20th century and Jazz eras. styles and composers music scores from Renaissance.membincangkan pelbagai muzik klasik dari zaman Renaisssance. MZP3122 Penyelidikan Tindakan I Pendidikan Rendah(Kaedah ) Pendidikan Muzik 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 88 . menganalisis skor mengikut zaman dan pendedahan kepada beberapa komposer. ekspresi dalam pelbagai dinamik. India. Japan. tempo and phrasing and singing in various rhythm. Guitar course level V provides training in reinforced and enrichment skills towards a competent guitar player MZP3121V Alat Muzik Utama . romantik. genre. Thailand dan kawasan Sub -Saharan Afrika. Romantik.Vokal V (Major Instrument ± Vocal V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada teknik vokal ekspresi yang meliputi antara lainnya. genre and compositional styles. Romantic. discussions are held to analyse aspects of music genre. Thailand and Africa. This course focuses on vocal techniques such as expressions in various dynamics. India.Gitar V (Major Instrument ± Guitar V) 1(0+1) Kursus ini dirancang untuk pelajar yang telah berjaya mengikuti kursus asas bermain gitar tahap IV. Barok. Abad ke 20 dan Jazz.Thi repertoire s also includes Malaysian Music of today and individual student piano playing. Klasik. This course is designed for students who have successfully completed foundation course guitar level IV. klasik. Scores from different eras are analysed on a deeper level with reference to the composers. romantic and the 20th century eras with different music genres. Kursus bermain gitar tahap V memberi latihan dan kemahiran pengukuhan dan pengayaan untuk menjadi seorang pemain gitar yang benar-benar mahir. Baroque. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mengandungi lima bahagian iaitu pilihan muzik instrumental dari Negara-negara China. Jepun. MZP3121P Alat Muzik Utama ± Piano V (Major Instrument ± Piano V) 1(0+1) Kursus ini memberi fokus kepada permainan piano dalam pelbagai repertoire dan genre muzik termasuklah repertoire dari era baroque.

It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan.Bahagian Pendidikan Guru. MZP3124 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Muzik Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. and documenting the action research findings in a report or article.use music notation software and computer assisted instruction software such as FINALE/SIBELIUS. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. mplementing the research. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Ia juga akan memberi peluang kepada pel ajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. analysing and i interpreting the research data. pengadunan dan mastering bahanmuzik dengan menggunakan perisian CAKEWALK SONAR This course is an introduction in the application of music technology in the classroom. 7. PENDIDIKAN SENI VISUAL PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 89 . the role of technology and music software in the production of music composition. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MUSIC ACE. MUSIC ACE and AURALIA and hands on experience in editing. peranan teknologi dan perisian muzik dalam menghasilkan gubahan muzik. mengaplikasikan perisian notasi muzik serta perisian pengajaran dan pembelajaran berbantukan komputer melalui penggunaan perisian FINALE/SIBELIUS. MZP3123 Teknologi Muzik (Music Technology) 3(1+2) Kursus ini memperkenalkan pengaplikasian teknologi muzik dalam bilik darjah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. mixing and mastering music materials with music software such as Cakewalk SONAR and notation software FINALE/SIBELIUS. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. dan AURALIA dan pengalaman hands on dalam penyuntingan.

Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Pendidikan Seni Visual (Introduction to Visual Art Education) PSV3101 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep PSV. the concept of craft and the importance of Visual Art Education in the era of sophisticated technology. Practical activities cover the comparative studies and explorations of the use of art elements. PSV3102 Bahasa Visual Perbandingan (Comparative Visual Language) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang peranan dan kepentingan asas seni reka dalam karya Seni Visual secara perbandingan. principles of design and compositions in art works of various cultures. imaginasi dan kreativiti kanak-kanak. serta matlamat dan objektif PSV dalam KBSR. tokoh-tokoh pendidik dan pengkaji lukisan kanak-kanak. Penekanan utama diberi kepada kepentingan PSV dalam kehidupan seharian. China. aesthetics. Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah Buku Panduan PISMP | 90 . penerokaan dan penghayatan dalam karya seni. estetika dan ekspresi visual. It emphasizes on the importance of Visual Art Education in everyday life. peringkat perkembangan lukisan kanak -kanak. This course covers the concepts. The focus is on the aspects of analytical exploration in analyzing basic design concept in art works. konsep kraf. stimulus and factors that affect children¶s art. India. appreciations of children¶s 2 dimensional art works and appreciations of children¶s 3 dimensional art work. Jepun dan Barat. Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni PSV3104 3(3+0) Visual. apresiasi hasil seni 2 dimensi kanak-kanak dan apresiasi hasil seni 3 dimensi kanak -kanak. aims and objectives of Visual Art Education in KBSR. rangsangan dan faktor-faktor yang mempengaruhi lukisan kanak -kanak. kreativiti. creativity. PSV3103 Kreativiti dan Seni Kanak-kanak (Creativity and Children¶s Art) 3(3+0) Kursus ini merangkumi peringkat perkembangan pengutaraan tampak kanakkanak. ¶s Topics in this course cover the background of developmental theory on children¶s visual expressions. Aktiviti amali meliputi a kajian dan penerokaan unsur seni.beberapa pandangan serta sumbangan tokoh -tokoh seni dan pendidik.Bahagian Pendidikan Guru. children¶s creativity and ima ginations. Emphasis will be on the aspects of observation. distinguished educationist and researchers in children¶s art. This course focuses on comparative studies of the role and importance of basic design concept in visual arts. and visual expression. various views and contributions of distinguis hed artists and art educationists. kesenian pelbagai budaya di Alam Melayu. This course covers the developmental stages of children visual expressions. exploration and appreciation of art works. developmental stages of children¶s art. Penekanan diberi kepada aspek pemerhatian. Tumpuan diberi kepada analisis asas seni reka dalam kary seni visual. prinsip rekaan dan komposisi dalam karya pelbagai budaya secara perbandingan. art of various cultures. Topik-topik kursus ini meliputi latar belakang teori perkembangan pengutaraan tampak kanak -kanak. dan kepentingan PSV dalam teknologi tinggi.

Penekanan diberikan kepada matlamat. persediaan mengajar. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. serta aktiviti amali untuk meneroka alat. the roles of the PSV teachers. classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works. peranan guru PSV. resource and teaching aid management. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education. tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut . Kementerian Pelajaran Malaysia (Curriculum Studies and Management in Visual Art Education. Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktiviti pengajaran dan pembelajaran setiap bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2. kepentingan perkembangan kurikulum. management of outdoors and indoors activities. specifications of the syllabus. the importance of curriculum development. Pattern-Making and Designing. pengurusan biik seni dan hasil kerja murid. PSV3105 Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. objektif kurikulum. Integrated Curriculum for Primary Schools) Kursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. as well as practical activ ities for explorations of tools and materials. pengurusan sumber dan bahan bantu mengajar. PSV3106 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah ± Menggambar. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum. Modelling and Constructing and Introduction to Tradisional Crafts. Membuat Corak dan Rekaan. pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah. content and themes in producing art works for the four areas. subject matter. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar. that is: Drawing and Picture Making. konsep 5P. huraian sukatan pelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradis ional. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Membuat Corak dan Rekaan 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 91 . dan peranan l apresiasi terhadap hasil kerja murid. lesson planning. the 5P concept. bahan.

merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang tersebut.Membentuk dan Membuat Binaan. strategi. This course covers the concept of drawing and picture making as well as pattern making and designing. Kementerian Pelajaran Malaysia (Visual Art Education.Bahagian Pendidikan Guru. PSV3107 Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy. PSV3108 Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah . methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum. serta aktiviti amali yang meliputi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. Integrated Curriculum for Primary Schools ± Drawing and Picture Making. the planning of teaching and learning activities in the area as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in these areas. Tumpuan diberikan kepada aspek merancang aktiviti pengajaran dan pembelajaran bidang menggambar. pattern -making and designing as well as practical activities that cover the process of producing various types of art works in the above areas. strategy. Integrated Curriculum for Primary Schools) 3(2+1) Kursus ini merangkumi pendekatan. membuat corak dan rekaan serta aktivit amali yang merangkumi proses menghasilkan karya mengikut jenis dalam bidang tersebut. mengenal kraf tradisional. PSV3109 Multimedia Kreatif dalam Pendidikan Seni Visual (Creative Multimedia in Visual Art Education) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 92 . teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran serta pengajaran mikro dan makro. Pattern-Making and Designing) Kursus ini merangkumi konsep karya m enggambar dan membuat corak dan rekaan. This course covers the approach. Introduction to Traditional Crafts) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada konsep dan prinsip bidang membentuk dan membuat binaan. introduction to tradisional crafts. teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching. teaching and learning resources. Emphasis is given to the teaching and learning activities in the area of drawing and picture making. This course focusses on the concept and principles of the area of modeling and constructing. sumber pengajaran dan pembelajaran. Mengenal Kraf Traditional (Integrated Curriculum for Primary Schools in Visual Art Education ± Modelling and Constructing. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR.

kaedah pentaksiran PSV. penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. seni alam Melayu dan seni visual Malaysia. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputii peranan seni dalam Teknologi Maklumat dan Komunikasi (ICT). evaluation of art works and evaluation of portfolios. Penekanan diberi kepada pelbagai pendekatan apresiasi Seni Visual. jenis -jenis pentaksiran. seni Alam Melayu dan seni visual Malaysia. Exposure is given to various approaches in the appreciation of visual art. bentuk pentaksiran PSV. application of ICT in teaching and learning PSV. types of assessments. This course covers the concept of the assessment of visual art education(VAE). seni oriental. This course covers the introduction to the art history in western art. apresiasi karya seni barat. applying creativity and artistic process in producing digital and multimedia art works. art in the Malay lands and visual art in Malaysia. aims of assessment in VAE. presenting and exhibiting multimedia art works. tujuan pentaksiran PSV. seni oriental. Practical aktivities cover the use of multimedia. Aktiviti amali merangkumi aktiviti menggunakan multimedia. PSV3112 Lukisan dan Penyuburan Diri (Drawing and Self-Enrichment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 93 . pengenalan multimedia serta multimedia dalam PSV. oriental art.Bahagian Pendidikan Guru. mengaplikasi proses kreativiti dan artistik dalam menghasilkan karya digital dan multimedia. introduction to multimedia as well as multimedia in PSV. oriental art.. peraturan memberi markah. marking schemes. membuat persembahan dan pameran karya multimedia. This course covers the role of art in information and communication technology (ICT). western art. PSV3110 Sejarah dan Apresiasi Seni (Art History and Appreciation) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengenalan kepada sejarah seni barat. methods and forms of assessment. PSV3111 Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Art Education Assessment) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV. aplikasi ICT dalam pengajaran dan pembelajaran PSV.

Aktivit amali meliputi aktiviti menghasilkan karya lukisan digital dan bukan digital. implementing art projects. pengurusan dan proses mengendalikan projek seni. Ia juga meneroka caracara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Seni. PSV3113 Penyelidikan Tindakan I ± Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I-Visual Art Education Primary Education( Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. This course covers the types of drawings . Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi jenis-jenis lukisan.Pendidikan Seni Visual Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 94 . Emphasis is given to the importance and fundamental knowledge of art projects. tools and materials. making feedback reports and taking further actions. proses kreativiti dan artistik serta lukisan berbantukan komputer.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan dan kaedah melukis. implementing the research. creativity and artistic process as well as computer aided drawings. Isi kandunganya memberi penekanan kepada kepentingan dan asas pengetahuan dalam projek seni. PSV 3114 Seni dan Pengurusan (Art and Management) 3(1+2) Kursus ini meliputi pengurusan dan pengendalian projek seni. analyzing and interpreting the research data. This course covers the management and organisation of arts projects. planning art pr ojects. merancang projek seni. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. drawing techniques. considerations and perceptions in drawings. various functions of drawings from various genres and culture. lukisan dalam gubahan pelbagai aliran dan budaya. teknik menghasilkan lukisan. approaches and methods. pelbagai fungsi lukisan. Practical activities include activities in producing digital and non digtal drawings and art works. melaksanakan projek seni. and documenting the action research findings in a report or article. membuat laporan maklum balas dan tindakan lanjutan. pertimbangan dan pengamatan dalam lukisan. alat dan bahan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. management and organisational process of art projects. PSV3115 Penyelidikan Tindakan II .

It will also provide opportunities for students to organise an action research semin and to present ar their action research findings during the seminar. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in a school. PENDIDIKAN ISLAM PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 95 .Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research II-Visual Art Education Primary Education( Implementation and Reporting) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 8. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal.

Kursus ini juga membincangkan penggunaan Buku Teks dan Buku Panduan Guru. penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembelajaran al -Quran. PIM3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(2+1) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam (Introduction to Islamic Education in Primary School) PIM3101 3(3+0) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. and the implementation of ³j-QAF´ program. PIM3103 Pendidikan Al-Quran Sekolah Rendah (Al-Quran Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk -tajuk di dalam Pendidikan Al-Quran. The course focuses on strategy. It also discusses the strategy. methodology and techniques of teaching and learning in Islamic education. lesson planning and teaching -learning of al Quran. the usage of text books and Teachers Guide Book. the new and old curriculum comparison analysis. the implementation of Islamic Education for the first six month of Year One. memorizing and interpreting of the Quran verses. PIM3104 Pendidikan Aqidah Sekolah Rendah (Faith Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 96 . Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. application µtajwid¶ rules in reciting. iaitu pengenalan kepada Al-Quran. p laksanaan e Pendidikan Islam enam bulan pertama Tahun Satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course discussed the Islamic education development. It also emphasizes on principles of content development and management of teaching and learning areas in the Islamic education field. This course focuses on introduction to Al Quran education. Kursus ini juga membincangkanstrategi. approach. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. aplikasi hukum tajwid dalam bacaan dan hafazan serta tafsiran ayat kefahaman. pendekatan.Bahagian Pendidikan Guru.

penyediaan rancangan dan amali pengajaran pembel jaran Sirah. o menganalisis dan memperincikan kandungan ibadah dalam sukatan pelajaran PendidikanIslam sekolah rendah. The course focuses on clarifying the concept of µIbadah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. penyediaan rancangan. and teaching practical.It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3107 Pendidikan Akhlak Sekolah Rendah (Akhlak Education for Primary School) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 97 . dan amali pengajaran pembelajaran Ibadah. menganalisis dan memperincikan kandungan Aqidah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. penyediaan rancangan. a The course focuses on clarifying the concept of µSirah¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. PIM3105 Pendidikan Ibadah Sekolah Rendah (Ibadah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k nsep ibadah dalam Islam. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaks anaan strategi pengajaran. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. PIM3106 Pendidikan Sirah Sekolah Rendah (Sirah Education for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep sirah dalam Islam. dan amali pengajaran pembelajaran Aqidah. lesson plans . Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. menganalisis dan memperincikan kandungan sirah dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. lesson plans and . lesson plansand teaching practical. The course focuses on clarifying the concept of faith in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school. It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. teaching practical. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep Aqidah dalam Islam.

kajian teks jawi klasik. planning and teaching the normal and remedial Jawi classes. pendedahan secara amali penulisan khat. The course focuses on clarifying the concept of ¶akhlak¶ in Islam with detail analysis of its concept in the Islamic education syllabus for primary school.Bahagian Pendidikan Guru. dan amali pengajaran pembelajaran akhlak. The course emphasizes on topic selecting. Kursus ini juga membincangkan strategi pengajaran. perancangan dan amali pengajaran kelas jawi biasa dan jawi pemulihan. Kursus ini juga memberi pendedahan kepada aspek perancangan dan pelaksanaan s trategi pengajaran. macro teaching concepts. pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. .It also gives exposure to planning and implementing teaching strategies. according to the Islamic education syllabus for primary schools. menganalisis dan memperincikan kandungan akhlak dalam sukatanpelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi tumpuan kepada penerangan k onsep akhlak dalam Islam. and practical teaching and learning of µ akhlak¶ . PIM3108 Pengajaran Jawi Sekolah Rendah (Jawi Teaching for Primary School) 3(3+0) Kursus ini memberi tumpuan kepada analisis kandungan bidang pelajaran Jawi dalam sukatan pelajaran Pendidikan Islam sekolah rendah. exposure to Arabic calligraphy and the study of cla ssical and modern texts in Jawi. . basic skills. perancangan dan amali. PIM3109 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Resources Management. dan moden. kemahiran asas. It also discusses the teaching strategies. PIM3110 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 98 . building and using resources in teaching and learning of Islamic education It also discusses topics in micro and . Micro and Macro Teaching in Islamic Education) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. penyediaan rancangan. The course focuses on the content analysis on µJawi¶. Kursus ini juga membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam seperti konsep. lesson plans . planning and practical.

The course focuses on concepts. It also include and analysis of the Prophet Muhammad s. It also discuss topics related to item building. This course will impart knowledge and understanding about the different school of thoughts in ³Ilmu Kalam´. their main topic of discussions. assessment and evaluation in Islamic education. pengukuran. the impact of faith in life . The course focuses on the ³dakwah´.a. para sahabat dan tokoh ilmuan Islam. types and field of testing. PIM3112 Pengajian Aqidah (Islamic Faith Studies) 3(3+0) Kursus ini akan memberi pengetahuan dan kefahaman tentangmazhab-mazhab dalam Ilmu Kalam dan pokok perbahasan mereka. sahsiah guru Pendidikan Islam cemerlang.Bahagian Pendidikan Guru. and Islamic Education Managements in Malaysia. bentuk dan bidang penilaian. kehidupan. Kursus ini juga membincangkan tajuk -tajuk lain yang berkaitan dengan penilaian seperti pembinaan item. penilaian dan pentaksiran termasuk juga jenis.. measurement. Islamic educators. perkara -perkara yang membatalkan iman.w. tables of specification. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU).w.a. his ³sahabah´ and some Islamic renowned scholars. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk p enilaian dalam Pendidikan Islam seperti konsep pengujian. and other related issues. Kursus ini juga membincangkan analisis sahsiah Rasulullah s. PIM3111 Profesionalisme Guru Pendidikan Islam (Islamic Education Teacher Profesionalism) 3(3+0) Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk konsep dakwah dalam Islam. pendidik dan pendidikan dalam Al Quran dan Sunnah. dan pengurusan Pendidikan Islam di Malaysia. PIM3113 Penyelidikan Tindakan I -Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Kaedah) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 99 . educators and education in the perspectives of the Al-Quran and Al-Sunnah. dan Penilaian PAFA. guru Pendidikan Islam dalam perkhidmatan awam.¶s special traits. and PAFA assessment. kesan iman dalam kehidupan dan isu-isu aqidah dalam .

menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. It will also provide opportunities for students to organise an action researchseminar and to present their action research findings during the seminar. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Islam. analyzing and interpreting the research data. 9. The course focuses on Usul Fiqh studies. PENDIDIKAN JASMANI PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 100 . PIM3114 Pengajian Fiqh (Fiqh Studies) 3(3+0) Kursus ini membincangkan tajuk dalam bidang ilmu usul fiqh dan kaedah fiqh. It will also explore ways of acqui ring the skills of planning an action research. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. sembelihan. This course involves skills of carrying out an action research in a school. It also include analysis and justification on issues related to fiqh studies. Kementerian Pelajaran Malaysia (Action Research I: Methodology) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. implementing the research. ekonomi Islam dan pengurusan harta dalam Islam. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada membuat analisis dan penilaian terhadap isuisu semasa dalam bidang fiqh. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. animal slaughtering. methodology in fiqh. and documenting the action research findings in a report or article. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. Islamic economy and management of properties in Islam.Bahagian Pendidikan Guru. PIM3115 Penyelidikan Tindakan II ± Pendidikan Islam Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting ) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.

PJM3103 Olahraga (Athletics) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah perkembangan olahraga di Malaysia dan antarabangsa. the acquiring of skills in the track and field event. training schedule of physical fitness. pengurusan.kaedah pengajaran dan pembelajaran dan penilaian kemahi ran. prinsip-prinsip latihan kecergasan fizikal. This course aims to provide knowledge and basic skills of Physical Educations to help students to apply the curriculum in schools. komponen kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan. This course includes concepts and definition of total fitness. training principles of physical fitness. permainan kanakkanak. pengelolaan perma inan dan teknik permainan. PJM3104 Renang (Swimming) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 101 . Isi kandungan meliputi konsep pergerakan asas. motorrelated physical fitness componen. PJM3102 Pergerakan Asas (Basic Movements) 3(1+2) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang Pendidikan Jasmani untuk membantu pelajar mengap likasikannya dalam kurikulum PJK di sekolah. training methodology for physical fitness. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan dan pengelolaan permainan dan teknik permainan. pengajaran dan pembelajaran pergerakan asas. kaedah -kaedah latihan kecergasan fizikal. komponen kecergasan fizikal berlandaskan lakuan motor. model Bunker and Thorpe 1982. Kementerian Pelajaran Malaysia Kaedah Latihan Kecergasan Fizikal (Training Methodology for Physical Fitness) PJM3101 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep dan definisi kecergasan keseluruhan dan kecergasan fizikal serta kepentingan kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kemahiran teknikal menyediakan balapan dan gelanggang dalam kejohanan olahraga. Students will also be involved in preparing the track and field technically for organizing athletics meet. The emphasisi is also given on the organising and management of games and techniques. kemahiran acara balapan. This course include the history and developmental of athletics internationally and in Malaysia. This course stress on rules and regulations.Bahagian Pendidikan Guru. children¶s games and techniques. the component of health related fitness. teaching and learning of bacis movement. kemahiran acara padang. the evaluation and how to implement these skills in the teaching strategies. physical fitness and the importance of physical fitness. jadual latihan kecergasan fizikal. periodisasi latihan dan kesan latihan terhadap kecergasan fizikal. Kursus ini juga menekankan kepada peraturan dan undang undang olahraga. periodisation of training and effects of training on physical fitness. The to pics are basic movement concept.

feedback. pertumbuhan somatik. retention and transfer of learning. kepegawaian dan pengurusan dan pengelolaan pertandingan renang. coordination.Bahagian Pendidikan Guru. tisu adipos dan komposisi badan. This course includes the definition and concept of growth. Ia juga memberi pengetahuan tentang perkembangan dan jenisjenis kemahiran motor dan kaitannya dengan prestasi. asas terjunan. somatic growth. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Fisiology) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 102 . kaedah pengajaran dan pembelajaran renang. pembelajar an motor. basic teaching and learning methodology of swimming. swimming safety. structure and the organisation of society. human information processing. kematangan dan prestasi fizikal. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pendedahan kepada pelajar mengenai pelbagai kemahiran renang. kanak-kanak. pertumbuhan dan perkembangan pranatal. penilaian. maturation and physical performance. officiating and oragnising and mangement of swimming competition. struktur dan orag anisasi persatuan. pemprosesan maklumat. Other topics discussed cover the history of the development of swimming in Malaysia. PJM3105 Pertumbuhan dan Perkembangan Pembelajaran Motor (Growth and Motor Development) 2(2+0) Kursus ini mencakupi konsep dan definisi pertumbuhan. This course to expose students to various swimming skilss. Tajuk lain yang akan dibincangkan meliputi sejarah perkembangan renang di Malaysia. adipose tissue and body composition. kematangan. maturation and factors that influence growth. maturation and motor learning. It covers prenatal and postnatal growth and functional development. aktiviti fizikal dan sukan. attention and performance. individual differences and capabilities. faktor yang mempengaruhi pertumbuhan. pengekalan dan pemindahan pembelajaran. koordinasi. This course provides knowledge on motor skills learning and performance. functional development. motor control. keselamatan renang. perkembangan fungsi anatomi dan fisiologi. µ kawalan motor. maklumbalas. motor learning. kematangan dan pembelajaran motor. attention¶ dan prestasi. evaluation. perbezaan individu.

matlamat dan objektif serta sejarah perkembangan dan pengetahuan pendidikan luar. recreation and leisure. PJM3107 Gimnastik (Gymnastic) 2(0+2) Kursus ini meliputi kemahiran asas dalam gimnastik dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran.sistem integumentari. cellular level and tissue level of organisation. It also discusses the intergration and incorporation of other subjects into ou tdoor education and viceversa. Pelaksanaan aktiviti merangkumi pengintegrasian. This course covers the basic skills in gymnastic which emphasize on the aspects of skill acquisition and analyzing performance. pengurusan.nutrition and metabolism as well as urinary system. .blood vessels and circulation.endocrine system. .blood. This course covers the philosophies. Penekanan diberikan kepada perbincangan tentang p eringkat kimia. aims. planning. Penilaian dijalankan bagi memastikan tahap pencapaian. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta kejurulatihan dan kepegawaian.Bahagian Pendidikan Guru. selular dan tisu organisma.nervous system.sistem endokrina. Heart.chemical level.sistem rangka.muscular system. administrating and organizing. rekreasi dan kesenggangan. administrating and safety aspect of various activties are emphasize. This course discusses the basic concept of anatomy and fisiology . concepts. keselamatan dan pelbagai kemahiran aktiviti diberi penekanan. pengelolaan dan pentadbiran.skeletal system. managing.jantung. history and literatures of outdoor education. objectives. the biomechanic and motor learning concepts and the coaching and officiaiting. konsep. keselamatan murid-murid. PJM3108 Pendidikan Luar (Outdoor Education) 3(1+2) Kursus ini mencakupi falsafah.darah.saluran dan peredaran darah.sistem penghadaman. penganalisisan perlakuan. Assessments will be conducted to ensure its achievement PJM3109 Permainan Bola Sepak dan Bola Jaring (Games Football and Netball) 2(0+2) Buku Panduan PISMP | 103 .sistem respirasi. Kursus ini juga menjelaskan kepentingan kemahiran gimnastik di kalangan kanakkanak dan kaitannya dengan sukan lain aspek pengurusan.sistem otot. aspects of managing.respiratory system. pengabungjalinan serta kesepaduan mata pelajaran lain ke dalam pendidikan luar dan sebaliknya . pengelolaan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.digestive system.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk meningkatkan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. perancangan.sistem limfatik dan imuniti. Integumentary system.sistem saraf.lymphatic system and immunity. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conduciveteaching and learning activities. This course also stress about the importance of gymnastic skill amongst the children related to other sports the .

PJM3111 Permainan Bola Tampar dan Bola Baling (Games Volleyball and Handball) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola tampar dan bola baling dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. criteria in choosing physical education acitivities. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan penilaian pengajaran mikro. administrating and organizing. konsep kurikulum Pendidikan Jasmani. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 104 .pengurusan. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran.pengelolaan.the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. pentadbiran serta keselamatanperalatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran danpembelajaran yang kondusif. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. This course covers the history and basic skills in volleyball and handball which emphasize on the aspects of skill acquisition. This course includes the history and development of physical education in Malaysia. the aspects of managing. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching. penganalisisan perlakuan. The aspects of managing. the importance of physical education. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. administrating and organizing.kepentingan. penganalisisan perlakuan. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.Bahagian Pendidikan Guru. the relationship of theories and philosophies towards national education policy. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran aspek pengelolaan. pengurusan. . the interpretation of curriculum. This course covers the history and basic skills in football and netball which emphasize on the aspectsof skill acquisition. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan bola sepak dan bola jaring dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy of Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan . analyzing performance.analyzingperformance. sukatan dan tafsirannya.

analy zing performance. konsep biomekanik dan pembelajaran motor serta strategi pengajaran dan pembelajaran. This course covers the history and basic skills in badminton and hockey which emphasize on the aspects of skill acquisition. nilai dan etika dalam sukan. Penekanan diberikan kepada konsep kurikulum pendidikan jasmani.therelationship oftheories andphilosophiestowardsnational education policy. pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa.Bahagian Pendidikan Guru. undang-undang dan pentadbiran sukan. managing tradisional games. pengurusan. pengurusan permainan tradisional. This course includes the history and development of adaptedphysical education in Malaysia. laws and administration of sport. penganalisisan perlakuan. PJM3113 Permainan: Badminton dan Hoki (Games: Badminton and Hockey) 2(0+2) Kursus ini meliputi sejarah dan kemahiran asas dalam permainan badminton dan hoki dengan menekankan aspek pemerolehan kemahiran. administration of national and international sport agency. isu-isu dalam sukan. sports development programme. values and ethics in sport. issues in sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. the pedagogical aspects for the disable will be stress in carrying out and evaluating micro teaching. PJM3115 Pengukuran dan Penilaian Pendidikan Jasmani dan Sukan (Measurement and Evaluation in Physical Education 2(1+1) Buku Panduan PISMP | 105 . the interpretation of curriculum. the biomechanic and motor learning concepts and the teaching and learning strategies.aspek pengelolaan. Emphasis given to the concepts of physical education. PJM3114 Pendidikan Jasmani Suaian (Adapted Physical Education) 2(1+1) Kursus ini meliputi sejarah dan perkembangan kurikulum pendidikan jasmani suaian di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. criteria in choosing adapted physical education acitivities. the safety of children and facilities also introduce to enhance a conducive teaching and learning activities. aspek pedagogi untuk murid kurang upaya akan dilaksanakan melalui aktiviti dan penilaian pengajaran mikro. administrating and organizing. program pembangunan sukan. sukatan dan tafsirannya serta kriteria pemilihan aktiviti pendidikan jasmani suaian.the aspects of managing. managing physical education and sport. This course discusses the management and administration of physical education and sport. pentadbiran serta keselamatan peralatan dan kemudahan juga diperkenalkan untuk menguruskan aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang kondusif. Kementerian Pelajaran Malaysia Education and Sports) Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan.

conducting test and using statistics in measurement and evaluation. and documenting the e action research findings in a report or article. PJM3116 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. selecting test. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research in Physical Education. Tambahan pula pelajar akan didedahkan kepada proses penyelidikan seperti yang diamalkan dalam kesihatan. measurement and evaluation in physical education and sports. Kementerian Pelajaran Malaysia and Sports) Kursus ini meliputi konsep asas ujian. pengukuran dan penilaian di dalam bidang pendidikan jasmani dan sukan. This course includes the concept of test. Students will be exposed to different types of research in health. physical education and sports. prosedur pengukuran serta penggunaan statistik di dalam pengukuran dan penilaian. analysing and interpreting th research data. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. pemilihan jenis -jenis ujian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. implementing the research. interpretasi serta menggunakan hasil ujian. pendidikan jasmani dan sukan.Bahagian Pendidikan Guru. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Jasmani. The course helps student to develop different type of tests. analysis and interpretation. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. pembinaan ujian. PJM3117 Psikososial Sukan (Psychosocial in Sports) 2(2+0) Buku Panduan PISMP | 106 .

This course includes sports psychology and sports s ciology. kaki. PJM3119 Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 107 . asma dan serangan jantung. µburnout¶ dan lebihan latihan da lam sukan. pendarahan terbuka. deviasi dalam sukan. definisi sosiologi sukan. sports and children. personaliti. airways and cardiopulmonary resuscitation. child psychology development via sports. sports and economy. the definition of sports sociology. epala dan k mata. kecederaan kulit. saluran pernafasan dan resusitasi kardiopulmonari. sukan dan ekonomi. motivation. kemudahan dan peralatan pertolongan cemas dan bilik rawatan kecederaan. terdedah kepada haba yang melampau. open wound. pengsan. kebangkitan. sports history. perubatan sukan dan jurulatih sukan. sports. kecederaan bahagian tangan. PJM3118 Kecederaan dalam Sukan (Sports Injury) 2(1+1) Kursus ini meliputi konsep asas kecederaan dalam sukan. pressure and anxiety in sports. arousal. sports medicine and coaches of sports. perkembangan psikologi kanak-kanak melalui sukan. exposure to extreme heat. This course discusses the basic concept of sports injury. facilities and equipment of first aid and treatment room for sports injury. pendekatan rawatan kecederaan. sukan dan kanak kanak. head and eyes. prinsip menguruskan kecederaan patah. Ia meliputi pengertian tentang psikologi sukan dan senaman. sports and media. pencegahan kecederaan dalam sukan. reinforcement. keganasan dalam sukan. principles in managing fracture. kecederaan tisu lembut. sukan dan media. soft tissue injury. goal. sejarah sukan dan proses sosiolisasi. maklumbalas. teori sosial dalam sukan. lifting and carrying of patient. mengangkat dan membawa pesakit. burnout and overtrainin g in sports. prevention of injury in sports. body. legs. peneguhan. approach in treatment of injury. tekanan dan kebimbangan dalam sukan. badan. sociology theories in sports. asthma and heart attack. faint. socialization in sports. basic principles of first aid. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membina kefahaman individu mengenai disiplin psikologi dan sosiologi sukan. skin injury. prinsip asas pertolongan cemas. motivasi. deviation and aggression in sports. sukan. sports personality. In sports o pyschology it covers the meaning of sports psychology and exercise. penetapanmatlamat.Bahagian Pendidikan Guru. injury to the hand. feedback.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. It will also provide opportunities for students to organise an action research sem inar and to present their action research findings during the seminar. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH Knowing Numbers 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 108 MTE3101 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. This course involves skills of carrying out an action research in a school. Pelajar juga akan me nggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. 10.

exposure to dimensional geometry of the Platonic solids is also highlighted. perkaitan antara nombor Fibonacci dengan Golden Ratio dan alam semula jadi juga akan dibincangkan dan akan diaplikasikan dalam rekreasi nombor dan penyelesaian masalah . peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru Matematik. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. teselasi. Kursus ini juga membincangkan konsep dalam satah geometri. In addition. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matematk di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum i Matematik KBSR dan KBSM. Pelajar akan mempelajari corak dalam seni dan reka bentuk. simetri dan transformasi. MTE3104 Decision Mathematics (Matematik Keputusan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 109 . Pelajar juga akan menerokai dengan lebih mendalam tentang ciri dan teorem yang berkaitan dengan nombor asli. there is a further exploration into natural.g. The characteristics and theorems related to these sets of numbers will also be highlighted. Students will also discover patterns in art and design. In the process. The use of ICT e. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. GSP is applied as a tool to investigate and construct projects in geometry. Kementerian Pelajaran Malaysia (Mengenal Nombor) In this course students are exposed to the various numeration systems and also the elementary number theory.Bahagian Pendidikan Guru. symmetries and transformations. irrational and real numbers. nombor nisbah dan nombor bukan nisbah serta nombor nyata. pelajar juga akan didedahkan kepada geometri dimensi bagi pepejal Platonic. Appreciation of Fibonacci Numbers and Golden Ratio in nature is emphasized. It discusses concepts in plane geometry tessellations. MTE3102 Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi geometri. d Kursus ini akan memberi pendedahan kepada pelajar tentang sistem nombor dan asas teori nombor. MTE3103 Geometry (Geometri) 3(2+1) This course provides an opportunity for the students to explore the applications of geometry. students will apply their knowledge of numbers in number recreations an problem solving. rational. Selain itu. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Teknologi Maklumat dan Komunikasi seperti Geometer Sketchpad akan digunakan sebagai alat untuk menyiasat dan membang unkan projek geometri. In addition.

jenis-jenis carian. Kepentingan menggunakan kaedah statistik yang sesuai dalam pen yelesaian masalah harian adalah dititikberatkan. MTE3105 Statistics (Statistik) 3(3+0) In this course. Dalam kursus ini. The importance of using the appropriate statistical methods in solving real life problems is emphasized. analisa laluan kritikal. Pelajar akan diperkenalkan dengan bahan bercetak. pelajar akan mengimbas kembali konsep yang berkaitan dengan kebarangkalian dan menerokai statistik inferens seperti ujiant. algoritma. teaching and learning aids. teknologi dalam Matematik. MTE3106 Resources in Mathematics (Resos dalam Matematik) 3(3+0) This course provides an opportunity for students to explore the applications of various resources in teaching and learning Mathematics. analisis varians (ANOVA) dalam pengujian hipotesis dan regresi linear dalam menganalisis perhubungan linear dalam pembolehubah µbivariate¶. algorithms. networks. rangkaian. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menerokai aplikasi pelbagai resos dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. algoritma heuristik dan kaedah mengisih. Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada satu lagi cabang matematik yang berguna. linear programming. Kursus ini menyediakan maklumat tentang pengenalan kepada Matematik keputusan. alat bantu pengajaran dan pembelajaran. graf. types of searches. Kementerian Pelajaran Malaysia This course introduces students to another useful branch of mathematics. graphs. ujian ChiSquare. students will revisit the concepts of probability and explore inferential statistics such as t-test. Students will be introduced to printed materials. heuristic algorithms and methods of sorting. technology in Mathematics. kemudahan-kemudahan Matematik dan pengurusan resos.Bahagian Pendidikan Guru. critical path analysis. pemprograman linear. MTE3107 Planning ang Teaching Mathematics (Perancangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 110 . Chi-Square test. It provides information about introduction to decision Mathematics. analysis of variance (ANOVA) in hypothesis testing and linear regression in analyzing linear relationship in bivariate variables. Mathematics facilities and management of resources.

mikro dan makro. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. µderivatif¶ dan µintegral¶ serta pola dan perhubungan. Discussions cover topics related to teaching of numbers. MTE3110 Linear Algebra (Aljabar Linear) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 111 . Pelajar boleh mencari derivatif pertama dan kedua bagi fungsi serta titik minimum dan maksimum bagi graf penggunaan dan aplikasi teknologi . fungsi dan graf. Selain itu. kefahaman asas mengenai had dan teorem had. fractions. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang berbeza. and patterns and relationships. students are able to find the first and second derivatives of functions and minimum and maximum points of grap the hs. Perpuluhan dan Peratus ) 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. Farctions. . using relevantMathematical ideas. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea Matematik yang relevan.Bahagian Pendidikan Guru. At this point. In addition. micro and macro teaching sessions. decimals and percentages and also construction of teaching aids. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengaja. Decimals and Percentages (Mengajar Nombor. derivatives and integrals. Pecahan. kalkulator grafik dan perisian seperti Geo meter Sketchpad untuk melakar dan membuat interpretasi graf fungsi.graphing calculator and software such as Geometer¶s Sketchpad to sketch and interpret the graphs of functions. basic understanding of limits and limit theorem. aplikasi teori pembelajaran Matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaranMatematik. Perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran Matematik yang efektif. applicationsand useof technology . MTE3109 Teaching of Numbers. applications of Mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of Mathematics. MTE3108 Basic Calculus (Kalkulus Asas) 3(3+0) This course focuses on the key concepts of Calculus which includesfunctions and graphs. Kursus ini memfokuskan kepada konsep utama dalam Kalkulus. Kementerian Pelajaran Malaysia This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective Mathematics lesson. pecahan.

keperluan khas dalam pendidikan matematik dan aplikasi teknologi dalam pentaksiran. pelajar diajar mencari songsang matriks dengan kaedah adjoin atau opera baris elementari. Konsep ruang vektor si dalam R2 dan R3 juga dibincangkan. Substitution. The topics discussed are testing and evaluation. perancangan pengajaran efektif. MTE 3112 Assessment Practices in Mathematics Education (Amalan Pentaksiran dalam Matematik) 3(3+0) Students will be exposed to the skills of carrying out testing and evaluation. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides students with the knowledge of linear equations and inequalities. Topik-topik yang turut dibincangkan ialah mengenai pengujian dan penilaian.Bahagian Pendidikan Guru. aljabar matriks dan ruang vektor. mathematical difficulties and diagnostic test. measurement and data handling. Kursus ini membekalkan pelajar dengan pengetahuan tentang persamaan dan ketaksamaan linear. Penggantian. Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri. students are taught to find the inverse of a singular matrix using the adjoint method or elementary row operations. pelajar akan belajar konsep utama geometri. Idea ini dilanjutkan kepada Kaedah Penghapusan. In addition. The idea is extended to using Elimination. Pengukuran dan Pengendalian Data) 3(2+1) In this course. micro and . Concepts of vector space in R2 and R3 are also discussed. special needs in Mathematics education and applications of technology in assessment. dan Gauss -Jordan serta Hukum Cramer dalam penyelesaian sistem linear. effective planning and teaching the use of technology. matrix algebra and vector space. macro teaching sessions. MTE3111 Teaching of Geometry. pengukuran dan pengendalian data. They will be introduced to a range of related teaching and learning strategies. MTE3113 Action Research I ± Primary (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) Mathematics 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 112 . kesukaran Matematik dan ujian diagnostik. Gauss-Jordan Method and Cramer Rule in solving linear systems. Pelajar akan didedahkan tentang kemahiran menjalankan pengujian dan penilaian. Pelajar akan diperkenalkan dengan strategi pengajaran dan pembelajaran. students will learn the key concepts in geometry. Selain itu. penggunaan teknologi. mikro dan makro. Dalam kursus ini.

Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. use of mathematical modeling in biology and ecology. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and some key mathematical ideas related to calculus. kod klasik dan nombor rahsia.Bahagian Pendidikan Guru. penggunaan model matematik dalam biologi dan ekologi. Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. analysing and interpreting the research data. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. codes and cryptography. Isi kandungannya meliputi matematik di dalam kehidupan harian. classical codes and ciphers. and documenting the action research findings in a report or article. 11. MTE3115 Action Research II ± Primary Mathematics (Implementation and Reporting) Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan 3(1+2) This course involves skills of carrying out an action research in a school. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Its contents cover mathematics in every day life. kod dan kriptografi. serta sebahagian idea utama matematik berkaitan dengan kalkulus. MTE3114 Applications of Mathematics (Aplikasi Matematik) 3(2+1) This course relates students to the earlier mathematics courses. Kursus ini dikaitkan dengan kursus-kursus matematik yang sebelum ini. implementing the research. SAINS PENDIDIKAN RENDAH Life and Living Processes 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 113 SCE 3101 .

plant excretion. nutrisi haiwan. teori pembelajaran Ausubel. - SCE 3103 Exploring Materials (Penerokaan Bahan) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 114 . teori pembelajaran Bruner. pendekatan konstruktivisme. respirasi haiwan. animal reproduction. pembiakan tumbuhan. animal nutrition. what do children need to help them learn through constructivism. memahami idea kanak-kanak dalam sains. cara kanak-kanak mempelajari sains.Bahagian Pendidikan Guru. teori pemprosesan maklumat Atkin. understanding children¶s ideas in science. Gagne¶s learning theory. struktur sel dan fungsi. Kursus ini memberi pengetahuan tent ng bagaimana kanak a -kanak mengamati sains. respirasi sel dalam tumbuhan dan haiwan. plant respiration. animal respiration. Ia menerokai sifat-sifat semulajadi hidupan. Ausubel¶s learning theory. growth. beberapa perkara yang dapat membantu kanak-kanak belajar menerusi konstruktivisme. movement and support in animals and plant responses to stimulus. understanding children¶s development. plant nutrition. the nature of science and how children learn science. nutrisi tumbuh an. perkembangan kanak kanak. how children learn science. menilai idea dan miskonsepsi kanak -kanak dalam sains . information-processing theory-Atkins. konstruktivisme sebagai perspektif kontemporari dominan pembelajaran sains. dealing with children¶s misconceptions and conceptual change. It explores the nature of science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang hidupan dan proses-proses yang berlaku dalam hidupan. the constructivist approaches. assessing children¶s ideas and misconceptions in science. food and wellbeing. Shiffrin dan Baddeley. Ia menerokai tentang ciri-ciri sains. cell structure and function. cellular respiration in plants and animals. plant reproduction. respirasi tumbuhan. teori pembelajaran Gagne. bentuk sains dan bagaimana kanak -kanak mempelajari sains. memahami miskonsepsi dan perubahan konseptual kanakkanak. Behaviourist learning theory. Shiffrin and Baddeley¶s. SCE 3102 Children¶s Learning in Science (Kanak-kanak dalam Pembelajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about how children perceive science. pembiakan haiwan. animal excretion. Bruner¶s learning theory. Kementerian Pelajaran Malaysia (Proses Hidup dan Kehidupan) This course provides knowledge about life and living processes. Constructivism as the dominant contemporary perpective on science learning. perkumuhan tumbuhan. It explores the nature of life. makanan dan kesihatan. pergerakan dan sokongan haiwan serta tindakbalas tumbuhan terhadap rangsangan. teori pembelajaran tingkahla ku. perkumuhan haiwan. tumbesaran.

ethers and amines. applying Newton¶s laws in everyday life. ores and minerals. carboxylic acids. synthetic polymers and plastics. asid sulfur dan asid nitrik. ester dan amid. sebatian beraroma. aldehid dan keton. aloi. asid karboksilik. composite materials. kerja dan mesi daya dalam n. gerakan planet dan satelit. menggunakan cahaya. forces in fluids. bijih dan galian. sulphuric acid and nitric acid. work and machines. electrical circuits in the house. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains.Bahagian Pendidikan Guru. Ia akan membincangkan tentang fizik dan ukuran dalam kehidupan harian. using light. aplikasi Hukum Newton dalam kehidupan harian. penjanaan dan transmisi elektrik. Ia meneroka tentang bahan-bahan semulajadi dan bahan-bahan buatan manusia. sabun dan detergen. kegunaan elektronik dan semi konduktor. teaching and learning strategies for primary science. esters and amides. alcohol. It discusses issues in science education. It explores the natural materials and manufactured and man -made materials. alloys. Kursus ini memberi pengetahuan tentang penerokaanbahan-bahan. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3105 Physics in Context (Fizik dalam Konteks) 3(2+1) This course provides knowledge about physics in context. Malaysian primary science curriculum II. natural polymers and paper. the physics of music. soaps and detergents. historical development of the primary science curriculum in Malaysia. rubber. planetary and satellite motion. litar elektrik dalam rumah. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. thermometry and thermometers. electricity and magnetism at work. getah. peru sahaan penyediaan ammonia. polimer semulajadi dan kertas. generation and transmission of electricity. bahan komposit. fizik muzik. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang fizik dalam kehidupan harian. Malaysian primary science curriculum I. alkohol. aromatic compounds. keelektrikan dan kemagnetan di tempat kerja. bahan bakar. SCE 3104 Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum Sains Sekolah Rendah dan Pedagogi) 3 (3+0) This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. teaching science for all children and science for exceptional children. motion. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. kurikulum sains sekolah rendah aras II. eter dan ammina. It discusses physics and measurement in everyday life. SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 115 . industrial preparation of ammonia. fuel. polimer tiruan dan plastik. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. aldehydes and ketones. use of electronics and semi-conductors. termometeri dan termometer. gerakan. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about exploring materials. cecair.

rancangan mengajar harian. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. SCE 3108 Planning for Teaching Primary Science (Perancangan dalam Pengajaran Sains Rendah) Sekolah 3(3+0) This course provides knowledge about planning for teaching primary science. acquiring manipulative skills. Ia akan menerangkan tentang merancang pelajaran. faedah ekosistem. kepelbagaian genetik I.Bahagian Pendidikan Guru. ecosystem services. the basic science process skills and integrated science process skills. genetic diversity II. Kursus ini memberi pengetahuan tentang ekosistem dan kepelbagaian biologi. It explains about lesson planning. kepelbagaian haiwan. daily lesson plan. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains bersepadu. Ia meneroka tentang ekosistem. kepelbagaian biologi. threats to biodiversity. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. SCE3107 Ecosystems and Biodiversity (Ekosistem dan Biodiversiti) 3(2+1) This course provides knowledge about ecosystems and biodiversity. genetic diversity I. microteaching skills and macro teaching. ancama terhadap n kepelbagaian. acoustic ecology and biodiversity collection submission. kepelbagaian genetik II. writing lesson plans. kemahiran pengajaran a mikro dan pengajaran makro. hasil-hasil pembelajaran. ex-situ conservation. planning a daily lesson plan. biodiversity. It explores about ecosystem. memperolehi kemahiran manipulatif. ekologi akustik dan kepatuhan pengumpulan kepelbagaian. learning objectives. menulis r ncangan pelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about thinking and working scientifically. kepelbagaian tumbuhan. Kursus ini memberi pengetahuan tentang merancang untuk mengajar sains sekolah rendah. in -situ conservation. plant diversity. SCE 3109 Energetics in Chemistry (Tenaga Kimia) 3 (2+1) Buku Panduan PISMP | 116 . animal diversity. understanding population trends. learning outcomes. pemahaman tentang trenda populasi. It discusses primary science teaching. merancang rancangan pelajaran harian. objektif pembelajaran. pemuliharaan ex situ. pemuliharaan in situ.

bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It explores about energy. outer space.It discusses earth: structure. Ia meneroka tentang tenaga. alatalat pentaksiran. thermochemistry. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about energetics in chemistry. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. angkasa lepas. analisis skor ujian. purpose of assessment. the first law of thermodynamics. Ia akan membincangkan tentang bumi: struktur. SCE 3110 Earth and Space (Bumi dan Angkasa) 3 (2+1) This course provides knowledge about earth and space. marking and moderation of test scripts. asal usul dan sistem -sistem utama dan angkasa: sistem solar. Kursus ini memberi pengetahuan tentang bumi dan angkasa lepas. nuklear kimia. scoring of assessment. electrochemistry and nuclear chemistry. areas of assessment in primary school science. Kursus ini memberi pengetahuan tentang tenaga dalam kimia. interpreting test score and forms of examination. termokimia. hukum pertama termodinamik. fenomena angkasa lepas dan teknikteknik pemerhatian dalam astronomi dan kajian cuaca. matlamat pentaksiran. types of assessment. assessment tools. test design and construction. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. origins and its major systems and space: the solar system. bentuk -bentuk pentaksiran. analysis of test score. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. It discusses definition of terms. administration of test. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. celestial phenomena and observational techniques in astronomy and meteorology. SCE3112 Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 117 . penskoran pentaksiran. rekabentuk dan pembinaan ujian. pentadbiran ujian. elektrokimia dan . penyemakan dan moderasi skrip -skrip ujian.Bahagian Pendidikan Guru.

pembelajaran berasaskan projek untuk bahan perasa dalam makanan. teknologi dan masyarakat. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. Technology and Society (Sains. Ia akan membincangkan isu-isu yang berkaitan dengan sains. preservation of biological specimens. rekabentuk pembelajaran berasaskan projek. innovation and inventions. SCE3113 Action Research I ± Primary Science (Methodology) (Penyelidikan Tindakan I: Kaedah) 3(3+0) This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. technology and society. pembelajaran berasaskan projek untuk pencemaran dan kesannya terhadap kesihatan manusia. project based learning for additives in food. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. SCE3115 Action Research II ± Primary Science (Implementation and Reporting) (Penyelidikan Tindakan II: Pelaksanaan 3(0+3) dan Buku Panduan PISMP | 118 . Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. pembelajaran berasaskan projek untuk pemuliharaan. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. pengawetan spesimen b iologi. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. science teaching and learning resources. project -based learning design. project -based learning for endurance of resources. It will discuss about management of science laboratory. safe handling of scientific materials handling of chemicals. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. and documenting the action research findings in a report or article. basic laboratory techniques. implementing the research. Kursus ini menyedia kan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. peraturan dan keselamatan dalam makmal.Bahagian Pendidikan Guru. project-based learning for pollution and its effect on human health. pembelajaran berasaskan projek untuk sumber-sumber berterusan. penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. pembelaj aran berasaskan projek untuk tenaga dalam biosfera. teknologi dan masyarakat. SCE3114 Science. Ia akan membincangkan tentang pengurusan makmal sains. It discusses issues relating to science. rules and safety in the laboratory. preparation and improvisation of selected resources and presentation. Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. analysing and interpreting the research data. technology and society. projectbased learning for conservation. Teknologi dan Masyarakat) 3(3+0) This course provides knowledge about science. teknik-teknik asas makmal. Kursus ini memberi pengetahuan tentang sains. project-based learning for energy in the biosphere. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. pembaharuan dan penciptaan.

Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Ia juga akan memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. 12.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal. Kementerian Pelajaran Malaysia Pelaporan) This course involves skills of carrying out an action research in a school. REKA BENTUK DAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan Kepada Pendidikan Teknik dan 3(3+0) RBT3101 Buku Panduan PISMP | 119 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar.

pentadbiran dan pengurusan PTV serta RBT turut diberikan penekanan. ciri-ciri kepimpinan. management and administration and Design and Technology will be emphasized curriculum . kurikulum dan pengajaran PTV dan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah di Malaysia. falsafah. Pengetahuan berkaitan bahan pengikat. and teaching of TVE and Primary Living Skill in Malaysia text books and other . buku teks dan bahansumber laintermasukpenggunaan ICT .penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran berasaskan projek dan kompetensi turut difokuskan. Knowledge of materials. This course will introduce to Design and Technology (D&T) program. element and assesment will also be focused. resources including the use of ICT. career path and future of design and technology . the development of local manufacturing industries and the usage of recycle materials skills on . pengenalan kepada sistem PTV. barangan logam dan kelengkapan serta bahan hiasan dalaman dan luaran turut diberikan penekanan. perkembangan industri pembuatan tempatan dan penggunaan bahan kitar semula. interior and exterior decoration will also be emphasized. Ia juga berfokus kepada evolusi perkembangan pendidikan teknik dan vokasional (PTV). constructions of wood and metal based project the integration of pedagogical . finishing. RBT3102 Teknologi Bahan dan Pembuatan (Material and Manufacturing Technology) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perkembangan teknologi dan pembuatan bahan. In relation to that. proses perancangan dan penilaian RB peluang kerjaya dan T. dasar dan fungsi serta perkaitannya dengan RBT. the introduction to the TVE system. process of the l planning and evaluationin RBT. This course will expose the student to the development of technology and material production. Kementerian Pelajaran Malaysia Vokasional (Introduction to Technical and Vocational Education) Kursus ini memperkenalkan kepada program Reka Bentuk dan Teknologi (RBT). e adership characteristics. meta. RBT3103 Kajian Kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Curriculum Study) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 120 . Focus on the evolution of technical and vocational education (TVE) and design and technology will be given. masa depan RBT. kemasan.Bahagian Pendidikan Guru. kemahiran pembinaan projek be rasaskan kayu dan logam. accessories.

planting vegetable hydroponicall propagation. management innovation. y. designing. pelaksanaan. strategi. the skills of . This course will introduce the teaching methods for Primary Sch Living Skill ool subject. planting. theory and model of curiculum development. perancangan. penanaman sayursayuran secara hidroponik. curriculum development in Malaysia. Focusses will be on teaching and learning approaches. selection and preparation of field for vegetable planting. matlamat dan objektif pengajaran dan sumber-sumber lain. penggunaan bahan . pembiakan serta pengurusan tanaman hiasan dan dan pelandskapan. planning a lesson based on primary school syllabus skills in preparing and using . goals and . care of ornamental crops and landscape . kaedah teknik pengajaran. aspek kemahiran merancang pengajaran berasaskan sukatan pelajaran di sekolah rendah kemahiran penyediaan. pengenalan kepada industri tanaman sayursayuran dan hiasan. teaching objectives and other resources andurrent issues regarding the . pengetahuan teori dan kemahiran amali dan kaedah tunjuk . penanaman. pemilihan dan penyedia tapak tanaman sayur an -sayuran. Tumpuan diberikan kepada pendekatan pengajaran dan pembelajaran.planning. RBT3106 Reka Bentuk Pakaian (Garment Design) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 121 . dan teknik menyoal. teori dan model pengembangan kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah.Bahagian Pendidikan Guru. RBT3104 Teknologi Tanaman Sayuran dan Hiasan (Vegetables And Ornamental Crops Technology ) 3(2+1) Kursus ini adalah mengenai teknologi tanaman sayur -sayuran dan hiasan. planting. evaluation. the tal introduction to the vegetable and ornamental crop industries. bantu mengajar berasaskan ICT dan pengajaran makro dan mikro. pengurusan dan inovasi kurikulum dijelaskan. implementation. RBT3105 Kaedah Mengajar Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Primary School Living Skill Teaching Method) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memperkenalkan kaedah mengajar bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Rendah. penilaian. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum dari segi falsafah. documentation and record keeping.integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the demonstration method in microteaching. the materials for teaching aids with IC. This course deals with vegetable crops and ornamen crops techology. This course will provide the exposure and understanding about the curriculum¶s philosophy. dan isu-isu semasa berkaitan perkembangan kurikulum sekolah di Malaysia. kemahiran . handling of products. strategies. reka bentuk. kurikulum sekolah. and macro and micro teaching. teaching method and techniques skills of questioning techniques. penjagaan dan pengendalian hasil tanaman. cara/demonstrasi dalam pengajaran mikro. plant care.school syllabus. dokumentasi dan penyimpanan rekod.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi tajuk kajian fabrik dan seni reka pakaian. T opik yang dibincangkan meliputi proses jahitan seperti kelim, kancing, belah, penghilangan gelembung, lengan, penyudah tepi dan garis leher mereka cipta stail pakaian, , penyediaan rekod kerja dan membuat pakaian dan penerapan unsur pedagogi , dan pentaksiran. This course covers topics related to fabric studies and cloth design. Topics will be discussed covers the sewing processes include fasterners, openings, gathers and, pleats, sleeves, hemlines and, necklines ,design of garment styles, the preparation of work records and dress making and the integration of suitable , pedagogical element and assessment .

RBT3107

Teknologi Elektrik dan Elektronik (Electrical and Electronic Technology)

3(2+1)

Kursus ini meliputi asas elektrik dan elektronik terhadap litar arus ulangalik; motor arus terus; pendawaian satu fasa; komponen elektronik dan aplikasi litar elektronik; asas elektronik berdigit; asas mekatronik; robotik; ujikaji litar arus ulangalik dan arus terus; mereka bentuk printed circuit board (PCB) dan projek elektronik; mendawai litar pendawaian domestik; membina robot asas teknologi rendah. Penerapan unsur pedagogi dan pentaksiran turut diberi penekanan. This course emphasizes the appropriate k nowledge and skills on technologies in basics principle of electrical and electronics. The skills involve are building and interpreting schematic diagram to wiring circuit; mechatronics and robotics basics components; design printed circuit board; domestic wiring. Pedagogical element and assessment will be emphasized.

RBT3108

Pentaksiran dalam Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah (Primary School Design and Technology Assessment)

3(3+0)

Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiranbagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian, jenis penilaian, penggunaan dan interpretasi data pelbagai cara penilaian, panduan membina , item ujian dan kaedah menganalisis item u jian, membina Jadual Spesifikasi Ujian, analisis markah dan statistik asas, peraturan pemarkahan, kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran, kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio, penilaian berasaskan ketrampila dan penilaian berasaskan n sekolah. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject, discussion on validity and reliability of evaluation format, types of evaluation and the usage of data & interpretation will be made, various methods of evaluation, item development, test specification table, basic statistic, marking scheme and mark analysis, interpretation as well as report writing on assessment alternative evaluation skills , for using rubric, portfolio, competency and school based evaluation . Teknologi Pemeliharaan Haiwan Kesayangan dan Ikan RBT3109 Hiasan 3(2+1) (Pets and Ornamental Fish Rearing Technology) Buku Panduan PISMP | 122

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

Kursus ini adalah mengenai teknologi pemeliharaan haiwan kesayangan dan ikan hiasan: pengenalan kepada haiwan kesayangan dan ikan hiasan; penyediaan dan penyimpanan dokumen dan rekod pemeliharaan; pemilihan haiwan kesayangan dan ikan hiasan; perumahan dan peralatan pemeliharaan haiwan kesayanan; g pengurusan dan penjagaan harian; pembiakan dan pengendalian dan pembiakan ; ikan penyediaan akuarium dan sangkar hiasan. Kursus ini mengintegrasikan pengetahuan teori dan kemahiran amali berhubung dengan kaedah pengajaran secara kumpulan dalam pengajaran mikro. This course deals with rearing pets and ornamental fish technology: the overview to the pet animals and ornamental fish; preparation and keeping of documentation and records; selectionofpets and ornamental fish; housing and equipments or pet f rearing; management and daily care of pets; pest breeding; selection and preparation of aquarium and cage. This course will integrate theoretical and practical knowledge pertaining to the group teaching method in microteaching.

RBT3110

Pendidikan Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship )

3(3+0)

Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran, kewangan, perniagaan elektronik (e-dagang), undang-undang perniagaan, keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing, finance, electronic commerce (e±commerce), business law, entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills.

RBT3111

Pengurusan Makanan dan Teknologi (Food Management and Technology )

3(2+1)

Kursus ini merangkumi tajuk-tajuk sanitasi makanan, prinsip memasak dan tatasajian; teknologi dalam penyediaan makanan serta penyediaan makanan , elemen reka cipta diintegrasikan ke dalam penyediaan makanan dan penerapan , unsur kreativiti ke dalam pedagogi. This course covers topics on food sanitation, cooking principles and, table setting; technology in food preparation and, preparartion of food. In this component too, element of design is integrated in food preparation ,andthe integration of creativity element in pedagog.

RBT3112

Pengurusan Keselamatan Bengkel (Workshop and Safety Management)

2(2+0)

Buku Panduan PISMP | 123

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini berfokus pada falsafah keselamatan dan kesihatan pekerjaan; punca dan pencegahan kemalangan; organisasi dan pengurusan serta amalan keselamatan bengkel; reka bentuk bengkel; pengurusan kewangan; pengurusan bahan dan alatan, pengetahuan tentang peraturan, perundangan dan pengurusan personel juga diberikan penekanan. This course will focus on the philosophy of occupational safety and health; causes and prevention of accidents; organization and management; best practices on workshop safety; workshop design; financial management; materials and tools managemen,rules, regulation and workshop management personnel will also be emphasized.

RBT3113

Penyelidikan Tindakan I ± Kemahiran Hidup (Kaedah) (Action Research I: Methodology)

3(3+0)

Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan. Ia juga meneroka caracara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Reka Bentuk dan Teknologi, menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan, dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research, implementing the research, analysing and interpreting the research data, and documenting the action research findings in a report or article.

RBT3114

Reka Bentuk Berbantu Komputer (Computer Aided Design )

2(0+2)

Kursus ini memberi penekanan kepada reka bentuk projek dengan berbantuan k komputer, aplikasi lukisan 2D, aplikasi lukisan 3D (wireframe, suface dan solid) dan mereka bentuk lukisan kerja projek kerusi, tempatalat tulis, susunatur hiasan dalaman ruang bilik dan sangkar haiwan kesayangan proses dan perancangan , projek. This course emphasize on product design with computer aided; 2D drawing, 3D design; design and managing project such as chair, layout ofinterior design and pet¶s house and prosesses and planning project.

RBT3115

Proses dan Kaedah Reka Bentuk (Design Processes and Methods)

2(0+2)

Buku Panduan PISMP | 124

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi penekanan kepada pengenalan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school. RBT3116 Penyelidikan Tindakan II ± Kemahiran Hidup (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II: Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan pe nyelidikan di sekolah. processes and planning. Pelajar juga akan menggunakan k emahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal.Bahagian Pendidikan Guru. product architecture. prinsip reka bentuk dan pembangunan produk. PENDIDIKAN PRA SEKOLAH Asas Pendidikan Awal Kanak-kanak 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 125 PRA3101 . It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. reka bentuk pembuatan dan pentaksiran Pembelajaran Berasaskan Projek. industrial design and design for manufacturing. This course emphasize on product development and principle. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 13. The integration of project base assessment will be emphasized. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorgan isasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyelidikan tindakan dalam seminar itu. reka bentuk industri.

pengelolaan aktiviti prasekolah. This course discusses the concept of children¶s physical development including motor development. models of overseas preschool programs and its relationship with the local preschools in Malaysia. the organization of preschool activities and lesson plans to improve the quality of the preschools. and transitions from nursery/preschools to Year 1 of Primary School PRA3102 Pengajian Kurikulum Dan Model Prasekolah (Curriculum Study and Preschool Model) 3(2+1) Kursus ini memberikan pendedahan dan pemahaman tentang kurikulum pendidikan awal kanak-kanak. the affective factors in the implimentation of curriculum. Kementerian Pelajaran Malaysia (Basic Early Childhood Education) Kursus ini meliputi pengenalan kepada pendidikan awal kanak -kanak. serta perancangan pengajaran guru untuk meningkatkan mutu dan kualiti sesebuah prasekolah This course is to expose and to provide the understanding of the curriculum of early childhood education. views and ideas of earlier scholars of childhood education. Kesihatan Dan Keselamatan Kanak-kanak (Child Physical. Health dan Safety Development) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep perkembangan fizikal kanakkanak termasuk perkembangan motor halus. Act 308 and Act 550. persekitaran. penjagaan kesihatan kanak-kanak.Bahagian Pendidikan Guru. food and diets. sejarah perkembangan pendidikan awal kanak-kanak. the National Preschool Curriculum. aproaches in curriculum. pandangan tokoh-tokoh pendidikan awal kanakkanak. Children¶s Right. pendekatandalam kurikulum. perancangan aktiviti perkembangan fizikal di Prasekolah. the cleanliness of the environment in incu lcating a healthy and safe lifestyle and also sex education PRA3104 Perkembangan Bahasa Kanak-kanak (Children language development) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 126 . the history of childhood education. hak asasi kanak -kanak dan transisi dari rumah ke taska/ tadika serta dari tadika/ prasekolah ke tahun 1 sekolah rendah. teaching and learning techniques and techniques at presechools. health practice and safety. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan. penyakit kanak-kanak dan pencegahan. eating ettiquette. teknik-teknik pengajaran dan pembelajaran serta dengan pengajaran di pusat prasekolah. keselamatan di prasekolah dan pendidikan seksualiti di prasekolah. also the transition process from home to nursery /preschools. model-model program prasekolah luar negara dan kaitannya de ngan prasekolah di Malaysia. faktor keberkesanan pelaksanaan kurikulum. Akta 308 dan Akta 550. pertumbuhan dan perkembangan kanak -kanak. This course covers the introduction to early childhood education. PRA3103 Perkembangan Fizikal. growth and child development.

muzik dan pergerakan. PRA3107 Perkembangan Sosio-emosi Kanak-kanak (Socialand emotional development of children) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 127 . kurikulum perkembangan bahasa dan komunikasi prasekolah. sosiodrama. penggunaan pendekatan pengajaran dan pembelajaran serta pengintergrasikan pelajaran sains dengan aktiviti seharian kanakkanak prasekolah. This course includes theory and the basics of children¶s language learning. kaedah pengajaran dan pembelajaran bahasa prasekolah. assessment in childhood education. the basic concepts of the teaching and learning of cognitive components especially early Mathematics and early science in the process of teaching and learning preschoolers PRA3106 Perkembangan Kreativiti dalam Pendidikan Prasekolah. processes of creativity a teaching approaches. proses kreativiti dan pendekatan pengajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas pembelajaran bahasa kanakkanak. pembelajaran sains diprasekolah. factors of language development. faktorfaktor perkembangan bahasa kanak -kanak. pembelajaran Matematik di prasekolah. factors that encourages and hinders creativity.Bahagian Pendidikan Guru. aktiviti bahasa dalam pendidikan prasekolah dan pen taksiran dan penilaian bahasa dalam pendidikan prasekolah. This course includes the theory and the basic of childrens¶ cognitive development. bidang kreativiti dalam pendidikan awal kanak-kanak dan menilai kreativiti. (Creativitiy Development in Preschool Education) 3(2+1) Kursus ini meliputi pengenalan kepada perkembangan kreativiti. field of nd creativity in early childhood education and to assess creativity. faktor yang menggalak dan menghalang kreativiti. perancangan program sains. seni bonekadan sastera kanak -kanak. and also language activity in preschool education PRA3105 Perkembangan Kognitif Kanak-kanak (Childrens¶ cognitive development) 3(2+1) Kursus ini juga meliputi perkembangan kognitif kanak -kanak. merancang aktiviti. the methods in teaching and learning language at preschool. This course covers the theories of children¶s creativity. aspek -aspek kreativiti kanak-kanak yang merangkumi seni visual.

pengurusan kurikulum dan aktiviti perkembangan kerohanian dan moral serta pusat pembelajarannya pengurusan pengajaran dan . memperkembangkan kecekapan sosial dan tingkah laku prososial. the management and activities. management of curriculum. development of sosial skills and prosocial behaviors.dan perbezaan individu.Bahagian Pendidikan Guru. pengurusan dan aktiviti. memahami dan menguruskan emosi kanak -kanak. to develop confidence to face challenges in everyday life. teori perkembangan moral. teaching and implimentation of spiritual and moral development values in the National Preschool Curriculum and also the assessment of the component PRA3109 Kanak-kanak Prasekolah Berkeperluan Khas (Preschool Chidren With Special Needs) 3(2+1) Kursus ini membincangkan secara am tentang kanakkanak berkeperluan khas yang berada di prasekolah. Focusses will be on the reason due to the disability. mengenal pasti kurikulum pendidikan Islam dan moral. kaedah pengajaran dan pembelajaran kanak -kanak berkeperluan khas . PRA3108 Perkembangan Kerohanian dan Moral Kanak-kanak Prasekolah Sprititual and moral development for preschool 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep kerohanian dan moral mengikut pandangan Islam dan agama-agama lain. characteristics. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi teori dan asas perkembangan sosial dan emosi kanakkanak. identification of Islamic education and moral curriculum.perkembangan kerohanian dan moral dalam Kurikulum Prasekolah Kebangsaan serta mengenal past pentaksirannya turut diberi i pendedahan. theories on moral development. This course discuss the needs of children with the special needs at preschool. This course covers the theory and the basics of social and emotional development of children. the classification of special needs children. and also to manage the concept of loving in the teaching and learning in preschools. Tumpuan kursus diberikan kepada faktor penyebab kecacatan. strategi dan . This course covers the concept of sprititual and moral through the Islamic perspective and other religions. membina keyakinan untuk menghadapi cabaran kehidupan seharian pengurusan konsep penyayang dalam pengajaran dan pembelajaran di prasekolah. and spiritual and moral development activities as well its learning centre management of . klasifikasi kanak-kanak berkeperluan khas ciri-cirinya. strategies and methodology in teaching and learning for the special needs and individual differentiation. understanding and managing children¶s emotions. PRA3110 Pengurusan Prasekolah (Preschool Management) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 128 . pelaksanaan nilai-nilai.

kepentingan dan prinsip -prinsip pentaksiran autentik dalam pendidikan prasekolah perancangan pentaksiran dan penilaian kanak . pelaporan dan membuat tindakan susulan terhadap data -data yang dikumpulkan. and educational institutions also the improvement of teacher professionalisme. objektif.melaksanakan perekodan. PRA3113 Penyelidikan Tindakan I: Kaedah (Action Reserach I: Methodology) 3(0+3) Buku Panduan PISMP | 129 . behaviors and children¶s dicipline. build and manage preschool education centres the planning of . Kursus ini juga menyentuh tentang persekitaran keluarga. improving family excellence. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning.o floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools. pembentukan disiplin kanak-kanak yang meliputi pelayanan perasaan serta penyelesaian konflik tingkah laku kanak -kanak. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini mendedahkan kemahiran mempertingkatkan pengetahuan dan kemahiran pelajar merancang. family relationship. penyimpanan. komuniti dan institusi pendidikan. build and manage preschool education centre the planning of s. kanak. This course exposes students with skills in improving their knowledge and their skills in planning. matlamat. hubungan keluarga. values and customs.Bahagian Pendidikan Guru. membuat pengumpulan data berdasarkan peme rhatian terhadap kanakkanak. This course covers the theories and perspecttive.community. merangka pelan bahagian dalam dan luar bangunan prasekolah serta merancang untuk menyesuaikan ruang -ruang dalam serta luar bangunan prasekolah. aims. nilai dan budaya. PRA3112 Penglibatan Keluarga dalam Pendidikan Prasekolah (Parents Involvement in Preschool Education) 3(3+0) Kursus ini meliputi teori-teori dan pespektif. penganalisisan. peningatan kecemerlangan kekeluargaan. floor plan for the internal and external parts of a preschool as well as to plan the spaces inside and outside the preschools PRA3111 Pentaksiran dan Penilaian Kemajuan Kanak -Kanak (Assessment and Evaluation of Children Performance) 3(3+0) Kursus ini meliputi konsep. menubuh dan mengurus pusat pendidikan prasekolah.

This course is dealing with conducting action research in school. kod etika perlakuan guru prasekolah serta isu -isu semasa yang berkaitan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. keselamatan dan pemakanan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. preschool teachers and issues related to it. perwatakan. implementing the research. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. 14. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. pengurusan kesihatan. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. documenting and publishing research papers. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. organizing action research seminar. Ia juga meneroka cara -cara memperolehi kemahiran merancang dan melaksana satu kajian tindakan. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. management of health. analysing and interpreting the research data. PRA3114 Kualiti Pendidik Prasekolah (Preschool Teachers Quality) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan konsep kualiti seorang pendidik prasekolah dan menerangkan kecekapan pengurusan. efficient relationship. presenting research findings in seminar.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KHASMASALAH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN RENDAH Pengenalan kepada Masalah Pembelajaran 3(3+0) PKB3101 Buku Panduan PISMP | 130 . dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PRA3115 Penyelidikan Tindakan II : Pelaksanaan dan Pelaporan (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. Penekanan juga diberikan kepada pengurusan pelaksanaan program prasekolah konsep kepimpinan dan . kecekapan hubungan. Emphasis is given on the management of implementation of preschool programs as well as the concept of leaders and characters the ethical codes of . This course explains the concept of a quality preschool teacher and elaborates on the efficient management.safety and diet. and documenting the action research findings in a report or article.

PKB3104 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Melayu (Special Methods in Teaching and Learning Bahasa Melayu) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 131 . pronciples. prinsip. tingkah laku bermasalah. kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa turut difokuskan. ciri-ciri. PKB3103 Pengurusan Tingkah Laku (Behaviour Management) 3(2+1) Kursus ini membincangkan tingkah laku manusia dari aspek definisi. program-program pendidikan yang disediakan dan isu-isu yang timbul berkaitan kanak tersebut. This course discusses the human behavior from aspects of definitions. strategi pengubahsuaian tingkah laku dan isu . This course exposes the considerations to be taken in edicating the learning dsiabilities students including characteristics. strategies of behaviour modification and issue concerned. and behaviour modification program among special needs students. concept. assessment and intervention are also covered. konsep. problematics behaviour. This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with sspecial needs. pendekatan. faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa dan komunikasi. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Learning Disabilities) Kursus ini memberi pendedahan tentang pertimbangan yang perlu diberi perhatian dalam pendidikan kanak-kanak masalah pembelajaran dan aspek akta perundangan. dan program pengubahsuaian tingkah laku di kalangan murid -murid berkeperluan khas.Bahagian Pendidikan Guru. causes. Focus is given to the importance of increasing language and development of language and communication skills are discussed approaches and methods used in language . Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanakkanak berkeperluan khas. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai di kalangan kanak-kanak berkeperluan khas. punca masalah. programs provided and issues arises in educating these children.

This course covers the design and use of assessment instruments as as well as how assessment sessions are carried out in the field od Special Education. pengajaran tatabahasa asas. teaching aids production and devise a daily lesson plan for microteaching. PKB3105 Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Khas Bahasa Inggeris (English Teaching and Learning Methodology ) 3(2+1) This course discusses the English language learnig among the learning disabilities students. strategi untuk menangani masalah tersebut. problemsin acquiring listening. teaching basic grammar. strategi untuk menangani masalah kemahiran lisan. This course discusses the definition of language. pengajaran dan aplikasi aktiviti bahasa untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. kemahiran menulis dan pengajaran tatabahasa kajian sukatan pelajaran. Kursus ini merangkumi pengertian terhadap bahasa. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrument pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas membina pelbagai jenis . reading and writing skills. . menghasilkan bahan bantu belajar dan menyediakan rancangan pengajaran harian untuk pengajaran mikro. assessemnet information to plan lessons that are focused and effective. kemahiran membaca. perancangan . writing skills and teaching basic grammar are emphasized study of the syllabus. masalah dalam menguasai kemahiran mendengar. Strategise to overcome the problems of acquiring the speaking. strategies to overcome the problems. teori pemerolehan bahasa dan masalah bahasa di kalangan murid-murid bermasalah pembelajaran. membaca dan menulis.Bahagian Pendidikan Guru. language acquisition and language learning problemss among le arning disabilities standard. PKB3107 Kemahiran Asas untuk Berdikari (Basic Skills for Self-Independent) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 132 . theeory of language. bertutur. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini membincangkan definisi bahasa. speaking. reading. dan maklumat pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. preparing lesson plan and application of language activities are also implemented. Kursus ini membincangkan pembelajaran bahasa Inggeris da lam kalangan muridmurid bermasalah pembelajaran. The course includes understanding language. design various instrument in a variey of important aareas and the use of the . instrument.

functional Mathematics. dan melaksanakan pengajaran pemulihan Matematik untuk murid-murid bermasalah pembelajaran. problems of learning Mathematics. terapi seni visual. kemahiran jahitan.Bahagian Pendidikan Guru. teaching aids. ethics and classroom management. terapi hidro. expression art therapy. keselamatan diri. It covers topics on basic skill concepts of independent living including self manage skills. sewing. Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek penting Matematik. terapi main dan terapi alternatif secara teori dan amali. occupational therapy. music and singing therapy. PKU3109 Terapi dalam Pendidikan Khas (Therapy in Special Education) 3(1+2) Kursus ini membincangkan kepentingan kanak -kanak berkeperluan khas kepada terapi fisio. cookery. Ia merangkumi konsep asas Matematik. matematik berfungsi. penilaian. PKB3108 SpecialMethods in Teaching and Learning Mathematics (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Matematik) 3(2+1) This course exposes to students the importance aspects in Mathematics. permasalahan penguasaan Matematik. speech therapy. tatasusila/adab dan pengurusan bilik darjah. self-protect. pembinaan bahan bantu belajar. strategi dan aktiviti dalam pengajaran matematik. kemahiran memelihara haiwan. kemahiran berkebun. hydro therapy. art therapy. terapi pergerakan kreatif. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memfokus kepada kemahiran asas untuk berdikari yang perlu diajar kepada murid bermasalah pembelajaran. play therapy and altenative therapies to the special needs students in theory and in practice. syllabus sudy and teaching remedial Mathematics for learning disabilities students. terapi muzik dan nyanyian. gardening. pengurusan rumah tangga. PKB3110 Special Methods in Teaching and Learning Science (Kaedah Khas Pengajaran dan Pembelajaran Sains ) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 133 . rearing pet. This course focusses on the basic skills of indepe ndent living that need to be taught to learning disabilities students. kemahiran memasak. terapi pertuturan. Ia merangkumi topiktopik yang berkaitan konsep kemahiran asas untuk berdikari yang meliputi kemahiran urus diri. It covers basic concepts of Mathematics. terapi cara kerja. strategies and activities of teaching Mathematics assessment. kajian sukatan pelajaran. home living. This course discusses the importance of physistherapy.

parents and community involvement. This course focuses on the centralized rehabilitation of the individual with special needs (ISN). khidmat pelbagai disiplin di PDK. pentadbiran. program and placement of the ISN at the Community -based rahbilitation (CBR). dan penggunaan Sains dalam kehidupan harian turut diberi perhatian. labeling segregation and integration. objecrtives and basic principles of teaching science to learning disabilities students problems related to . multidisciplinary services offered at the CBR. objektuif dan prinsip asas pengajaran Sains untuk murid -murid bermasalah pembelajaran. strategies to overcome teh problems. keberkesanan pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. and the element of functional science in daily life usage will be emphasized. procedures. kepelbagaian kompetensi murid serta penglibatan ibubapa serta komuniti. setting up administration. isu pelabelan. dan integrasi. PKU3111 Isu-isu dan Trenda dalam Pendidikan Khas (Issues and Trends in Special Education) 3(3+0) Kursus ini membincangkan isu-isu dan cabaran dalam pendidikan murid-murid berkeperluan khas dari aspek. keprofesionalisme guru. matlamat. special classroom management. merancang dan melaksanakan projek kemasyarakatan di PDK menurut jangka masa yang ditetapkan.masalah pengajaran Sains.Bahagian Pendidikan Guru. strategi untuk mengatasi masalah pengajaran Sains. assessment. teachers profesionalism. prinsip dan etika kerja sosial. pentaksiran. prasarana kelas khas. Kursus ini memberi pengetahuan tentang konsep. students multiple competencies. effectiveness of teaching and learning. program dan penempatan OKU di Pusat pemulihan Dalam komuniti (PDK). This course discusses issues and problems in educating special needs student from the aspects of placement. preparation and implementing a social work project at the CBR for a specific period (on ± site training) PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pembelajaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action ResearhI: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 134 . penubuhan. pengurusan kelas khas. pengasingan. physical aspects of the classroom. teaching sciece process. penempatan pelajar. goals. langkah-langkah. principles and ethics of social works. Kementerian Pelajaran Malaysia This course provides the knowledge of concepts. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(1+2) Kursus ini memfokus kepada pemulihan orang kurang upaya (OKU) secara berpusat.

The implementation of Special Education programs in schools is given emphasiis. or anizational structure of the Special g Education department in the Ministry of Education. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENDENGARAN PENDIDIKAN RENDAH Buku Panduan PISMP | 135 . placement procedures for children with special needs. dan khidmat sokongan serta penilaian program Pendidikan Khas. It will also provide opportunities for students to organise an action research seminar and to present their action research findings during the seminar. Pendidikan Khas di peringkat sekolah diber penekanan. peruntukan kewangan. and support services as well as evaluation of Special Education programs. jabatan pendidikan negeri dan sekolah pelaksanaan program . the State Education Department and the school. Ia juga memberi peluang kepada pelajar mengorganisasi satu seminar penyelidikan tindakan dan membentang kertas penyeldikan tindakan dalam seminar itu. Ia juga merancang dan melaksana satu kajian tindakan. This course involves skills of doing an action research and writing an action research report based on their research findings in school.Bahagian Pendidikan Guru. i Pelajar juga akan menggunakan kemahiran mereka untuk mendokumentasi dan menerbit kertas penyelidikan dalam jurnal. The role of teachers and administrative. analysing and e interpreting the research data. It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. and documenting the action research findings in a report or article. Kementerian Pelajaran Malaysia Penyelidikan meningkatkan keberkesanan prose pengajaran dan pembelajaran. s Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research. PKB3115 Penyelidikan Tindakan II : Pendidikan Khas Masalah pembelajaran Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan dan menulis satu laporan berdasarkan keputusan penyelidikan di sekolah. The students will also apply their skills on how to document and publish their research papers in a journal 15.peranan guru dan i pentadbir. b dget u allocation. struktur organisasi di peringkat kementerian. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pelaksanaan program Pendidikan Khas prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. impl menting the research. This course covers the implemetation o fspecial education programs. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindak dalam bentuk laporan atau kertas an kerja kajian.

This course covers the charateristics and the development of hearing -impaired children from various aspects. Kementerian Pelajaran Malaysia Psikologi Perkembangan Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Developmental Psychology of Children with Hearing impairment) PKD3101 3(3+0) Kursus ini meliputi ciri-ciri dan perkembangan kanak-kanak bermasalah pendengaran dalam pelbagai aspek kesan kehilangan pendengaran terhadap . pendekatan dan kaedah dalam penilaian dan intervensi bahasa.roles of the family. Fokus diberi kepada pengetahuan mengenai Bahasa Isyarat Malaysia untuk membolehkan pelajar berkomunikasi secara berkesan dengan golongan yang bermasalah pendengaran. rakan . Students will be taught the basics of the Malaysian Sign Language to enable them to communicate effectively with the deaf population. different approaches and methods used in language assessement and intervention are also covered. Penekanan diberi kepada kepentingan meningkatkan kemahiran dalam komunikasi dan bahasa untuk kanak-kanakberkeperluan khas faktor-faktoryangmempengaruhi perkembangan . amalan pendidikan dalam bilik darjah kepentingan peranan keluarga. peer group and effective modes of communication on the development of hearing -impared children. This course aims to give students an appreciation of the deaf culture with a discussion of its characteristics and the life style of the deaf community. bahasa dan komunikasi. PKD3104 Perkembangan Pendidikan Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (The Development of Education for Hearing -impaired 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 136 . This course gives an overview of the various language and communication problems found among children with special needs. PKU3102 Pengenalan kepada Masalah Bahasa dan Komunikasi (Introduction to Language and Communication Disorders) 3(3+0) Kursus ini meninjau jenis-jenis masalah bahasa dan komunikasi yang dijumpai dalam kalangan kanak-kanak berkeperluan khas.the factors which can affect the development of language and communication . PKD3103 Budaya Pekak dan Bahasa Isyarat Malaysia (Deaf Culture and the Malaysian Sign Language) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi satu pendedahan terhadap budaya pekak dengan membincangkan ciri-ciri budaya pekak dan gaya hidup komuniti pekak supaya pelajar dapat menghayatinya.Bahagian Pendidikan Guru.The effects of hearing loss and its implication on classroom practice. sebaya dan kaedah komunikasi yang berkesan terhadap perkemba gan kanakn kanak bermasalah pendengaran. Focus ini given to the importance of increasing language and communication skills in these children .

ciri ciri. PKD3105 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Bermasalah Pendengaran (Early Intervention and Support Services for Hearing impaired Children) 3(3+0) Kursus ini membincangkan keperluan intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak bermasalah pendengaran sebelum dan selepas masuk sekolah. Isikandungannya meliputi aspek-aspek penting dalam intervensi awal jenis . khidmat sokongan yang diberi oleh beberapa organisasi yang terlibat dan . PKD3107 Kod Tangan Bahasa Melayu dan Kod Tangan Bahasa Inggeris (Manual Codes for Malay and English ) 3(1+2) Buku Panduan PISMP | 137 . kelebihan dan kekurangannya. comparisons among the various communication methods are made in terms of goals or objectives. The various communication methods used in the education of the hearing-impaired. This course discusses the need for early intervention and support services for hearing-impaired children before and after enterin school. sasaran. This course gives an overview of the development of deaf education inMalaysia as well as abroad. identify the strengths and weaknesses of their pupils . kepentingan kolaborasi antara pelbagai pihak . This course aims to provide students with a knowledge of the function and implementation of assessment in the field of special education how to create and . banding-beza antara kaedahkaedah tersebut dari segi matlamat.membina pelbagai jenis instrument. . PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(3+0) Kursus ini bertujuan memberi pengetahuan kepada pelajar berkaitan penggunaan dan pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas . kekuatan dan kelemahan murid yang diajar dan objektif-objektif pengajaran.and teaching objectives. the education of the hearing-impaired. The need for collaboration among the various disciplines involved in providing support services for the deaf is emphasized. mengumpul maklumat dalam pelbagai bidang mengenal pasti .Bahagian Pendidikan Guru. It covers the important g components of early intervention as well as the types of support services provided by the various organizations involved. gathering relevant information. Kementerian Pelajaran Malaysia Children) Kursus ini meninjau sejarah perkembangan pendidikan orang pekak di dalam dan di luar negara serta beberapa kaedah komunikasi yang digunakan dalam pendidikan kanak-kanak bermasalah pendengaran. use various assessment tools. dan isu dan trenda dalam pendidikan masalah pendengaran . characteristic features as well as their respective advantages and disadvantages and the issues and current trends in .

pendekatan dan strategi dalam mengajar bahasa kepada kanak -kanak bermasalah pendengaran. dan latihan . pelbagai kaedah mengenalpasti dan mengatasi masalah -masalah tersebut. This course provides students with a knowledge of how the different speech sounds are produced and classified. identification of language problems and ways to remediate language problems are discussed practice through simulating . the various methods used in identifying and remediating these speech problems and how to plan and carry out an effective speech intervention programme for hearing -impaired individuals PKD3110 Audiologi dalam Pendidikan (Audiology in Education) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 138 . Focus is given to the acquisition of expressive and receptives skills in using the hand codes practice using the hand codes in the context of . This course gives students a knowledge of the hand codes used in theMalay and English Language. Methods used in the assessment of language. teaching the Malay and English language to hearing -impaired children. Tumpuan diberikan kepada kaedah-kaedah dalam pentaksiran bahasa.dan perkara-perkara penting dalam merancang dan melaksanakan program pertuturan secara individu. dan aplikasi KTBM. Focus is given to the various speech problems commonly found among hearing -impaired children. teaching and learning language sessions. Aspek yang dititik beratkan ialah kemahiran menggunakannya KTBM dan KTBI secara ekspresif dan reseptif. amali melalui simulasi sesi-sesi pengajaran dan pembelajaran bahasa.Bahagian Pendidikan Guru. PKD3109 Pertuturan untuk Kanak-kanak Pendengaran (Speech for Hearing-impaired Children) Bermasalah 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang bagaimana bunyi -bunyi pertuturan dihasil dan diklasifikasikan. approaches and strategies in the teaching of language to hearing -impaired children. This course provides students with a knowledge of the various issues. PKD3108 Pengajaran Bahasa untuk Kanak-kanak Bermasalah Pendengaran (Language Teaching for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai isu. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengetahuan tentang Bahasa Isyarat Kod Tangan Bahasa Melayu (KTBM) dan Kod Tangan Bahasa Inggeris(KTBI). Tumpuan tajuk berfokus kepada jenis masalahmasalah pertuturan yang dialami oleh kanak -kanak bermasalah pendengaran. pengenalpastian pelbagai jenis masalah bahasa cara mengatasinya. KTBI dalam konteks pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeriskepada murid -murid bermasalah pendengaran.

of assessing hearing loss. kerjasama pelbagai disiplin dan agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan pusat pemulihan dalam komuniti. µhands-on¶ knowledge and experience in the management and organisation of a CBR programme PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 139 .Bahagian Pendidikan Guru. pengetahuansertapengurusanpelbagai ujian pendengaran . plan and use learning resources according to the needs of hearing-impaired pupils in the classroom. merancang danmenggunakan bahan sumber pembelajaran mengikut keperluan murid bermasalah pendengaran dalam bilik darjah. developing. This course introduces students to the provision of community -based rehabilitation (CBR) as an important support service for the disabled collaboration among . kemahiran dalam memilih. membina. the use of amplification in the classroom. etiologi kehilangan pendengaran dan kesannya terhadap pembelajaran . planning. pelaksanaan projek kemasyarakatan di Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi topik-topik seperti anatomi telinga. mengklasifikasi dan menguruskan bahan sumber pembelajaran dalam proses pengajaran dan pembelajaran. proses pendengaran. people from various disciplines. government agencies and non -government organisations in the development of CBR is discussed. sistem amplifikasipendengaran. PKD3111 Bahan Sumber Pembelajaran untuk Kanak -kanak Bermasalah Pendengaran (Learning Resources for Hearing-impaired Children) 3(2+1) Kursus ini berfokus kepada bagaimana memilih. This course focuses on how to choose. amplification systems currently in use for the hearingimpaired. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang pemulihan individu kurang upaya secara berpusat. classifying and using learning resources to cater for the needs of hearing-impaired pupils in the teaching and learning process. the process of normal hearing.dan penggunaanamplifikasi dalam bilik darjah. This course covers topics like the anatomy of the ear. dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan Dalam Komuniti. the importance of having a good acoustic environ ment. kepentingan menyediakan persekitaran akustik . the etiology of hearing loss and its impact on learning various methods . the necessity of adapting resource materials according to the specific needs of the pupils skills of . keperluan dalam mengubahsuai bahan sumber pembelajaran berdasarkan jenis masalah yang dihadapi kanak -kanak.

It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research.cara-cara merancang dan melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah pendengaran. 16. jabatan pendidikan negeri dan sekolah. struktur organisasi di peringkat Kementerian. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan. analysing and i interpreting the research data. types of programmes. mengurus dan melaksanakan pr gram Pendidikan Khas. This course is dealing with conducting action research in school. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. state and school levels. presenting research findings in seminar. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tin dakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration in Special Education) 3(3+0) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelaksanaan program Pendidikan Khas. mplementing the research. documenting and publishing research papers. and strategies of implementation as well as the evaluation of these programmes . isu-isu. the procedure of placement for children with special needs and the structural organisation of special education programmes at federal. Focus will be given to the ways of planning. . prosedur penempatan murid-murid berkeperluan khas. This course provides students with a knowledge of the implementation of special education programmes.Bahagian Pendidikan Guru. peruntukan kewangan. support services. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.kaedah merancang. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Pendengaran Pendidikan Rendah (Pelaksanaan dan Pelaporan) (Action Research II:Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah. managing and implementation of these programmes issues like the role of teachers. khidmat sokongan. financial allocation. dan strategi pelaksanaan serta penilaian program . membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikandalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan . jenis program. and documenting the action research findings in a report or article. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. PENDIDIKAN KHAS MASALAH PENGLIHATAN PENDIDIKAN RENDAH Psikologi dan perkembangan Kanak-kanak 3(3+0) PKl3101 Buku Panduan PISMP | 140 . organizing action research seminar. o peranan guru.

kaedah pentaksiran penglihatan latihan mengintepretasi laporan mata. pemerhatian dan penilaian terhadap pelbagai program intervensi awal dan khidmat sokongan melalui aktiviti lawatan. afektif dan psikosial. proses penglihatan dan punca masalah penglihatan pelajar diperkenalkan kepada jenis . evaluate different programmes providing early intervention and support services through visits to special centres. and psychosocial development. jenis kemahiran penglihatan (visual skills) bagi kanak-kanak berpenglihatan terhad. Penekanan diberi kepada komponen dan jenis intervensi yang sesuai mengikut kategori masalah yang dialami. affective. serta kesan kecacatannya ke atas perkem bangan kognitif. Kementerian Pelajaran Malaysia Bermasalah Penglihatan (Psychology and Development of Children with Visual Impairment) Kursus ini memberi tumpuan kepada psikolgi dan perkembangan kanakkanak bermasalah penglihatan. The role of parents and importance of early intervention are also discussed.Bahagian Pendidikan Guru. the visual process and causes of visual impairment various visual assessment methods and . This course covers the psychology and development of children with visual impairment and their effect on the cognitive. training to interprete eye reports will enable students to plan for the educaitonal needs of children with visual impairment. Emphasis is given to the important components and types of intervention based on the needs of the children observe and . PKL3104 Kemahiran Hidup Individu Bermasalah Penglihatan (Living Skills for Individuals with Visual Impairment) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 141 . PKU3102 Intervensi Awal dan Khidmat Sokongan untuk Kanak kanak Berkeperluan Khas (Early Intervention and Support Services for Children with Special Needs) 3(3+0) Kursus ini merangkumi pengetahuan asas tentang intervensi awal dan khidmat sokongan bagi kanak-kanak berkeperluan khas. PKL3103 Anatomi Mata dan Masalah Penglihatan (Anatomy of the Eye and Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini berfokus pada pengetahuan asas mengenai anatomi mata. dan pelaksanaan perancangan pendidikan bagi murid bermasalah penglihatan. Peranan ibu bapa dan kepentingan intervensi awal juga dibincang. This course covers basic knowledge about early intervention and support services for children with special needs. This course covers basic knowledge about the anatomy of the eye. visual skills training for children with low vision. .

This course covers the design and use of assessment instruments as well as how assessment sessions are carried out in the field of Special Edducation design . di dalam dan di luar bangunan. indoor and outdoor sessions. Rekreasi dan Pendidikan Jasmani Suaian kemahiran memasak. teknik-teknik membraille dan membaca Kod Braille Bahasa Melayu. various instruments in a variety of important areas. pengurusan . teknik-teknik bergerak (dengan dan tanpa alatan) dan latihan amali . Kod Braille Bahasa Inggeris PKL3108 3(2+1) (English Braille Code) Buku Panduan PISMP | 142 . grooming as well as management of recreational activities and Physical Education suitable for individuals with visual impairment and handson experiences. PKL3107 Orientasi dan Mobiliti (Orientation and Mobility) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar konsep -konsep asas dalam bidang orientasi dan mobiliti. dapur dan rumah. Recreation and Adaptive Physical Education. management o f the kitchen and house. PKL3105 Kod Braille Bahasa Melayu (Bahasa Melayu Braille Code) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada mesin braille dan sejarah perkembangan Kod Braille. techniques of producing and reading the Bahasa Melayu Braille Code. membina pelbagai jenis instrumen dalam pelbagai bidang yang penting dan penggunaan maklumat . This course introduces students to the Braille machine and history of how the Braille Code developed. Students are taught cooking skills. pendadanan serta pengurusan aktiviti rekreasidan Pendidikan Jasmani yang sesuai bagi individu bermasalah penglihatan dan pengalaman . menulispindah teks Braille kepada tulisan biasa dan latihan .and the use of the assessment information to plan lessons that are focussed and effective . pentaksiran untuk merancang pengajaran yang berfokus dan berkesan. This course introduces the student to basic concepts in the filed of O & M as well as variuous O & M techniques (with and without O & M aids)sessions to practice . as well as transcribing from Braille to print and the use of the Slate and Stylus to produce Braille. This course covers important concepts in field of Living Skills.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi konsep-konsep penting dalam bidang Kemahiran Hidup. membraille menggunakan Slate and Stylus juga diberikan. hands-on. PKU3106 Pentaksiran dalam Pendidikan Khas (Assessment in Special Education) 3(2+1) Kursus ini merangkumi penggunaan dan pembinaan instrumen pentaksiran serta pelaksanaan pentaksiran dalam bidang pendidikan khas.

PKL3109 Kod Braille Matematik (Mathematics Braille Code) 3(2+1) Kursus ini meliputi kemahiran membraille. preparation and teaching of children who are blind and who have low vision adaptation of curriculum. and hands-on experience and to reinforce learning. . makro. membaca dan menulispindah menggunakan Kod Braille Matematik yang dihasilkan olehBraille Authority of the United Kingdom Mathematics Committee (1987). membaca dan menulis pindah Kod Braille Bahasa Inggeris berdasarkan Standard English Braille Code yang dihasilkan oleh Royal National Institute for the Blind (United Kingdom) Pelajar .tahap Matematik. This course covers skills to produce. juga didedahkan kepada pengguna perisian komputer untuk menghasilkan kod an Braille Bahasa Inggeris. mengajar. PKL3111 Perkembangan Pendidikan Masalah Penglihatan (Development of Education for the Visually Impaired) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 143 . pengalaman hands-on dan pengukuhan pembelajaran . and produce English Braille using the computer. PKL3110 Strategi Pengajaran Dan Pembelajaran Bagi Kanak Kanak Bermasalah Penglihatan (Teaching and Learning Strategies for Children with Visual Impairment) 3(3+0) Kursus ini merangkumi perancangan. read and transcribe the English Braille Code. multiple handicaps. persediaan dan pengajaran kanakkanak buta dan berpenglihatan terhad adaptasi kurikulum.Bahagian Pendidikan Guru. menyediakan bahan bantu . menggunakan ICT dan peralatan khas keperluan pendidikan murid . . read and transcribe the Mathematics Braille Code. based on the Standard English Braille Code from Royal National Institu for the te Blind (Unted Kingdom. bermasalah penglihatan dengan kecacatan tambahan pengajaran mikro dan . mengaplikasikan peraturan-peraturan Kod Braille Matematik dan menggunakanya dalam pendidikan murid-murid bermasalah penglihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi kemahiran membraille. based on the Mathematics Braille Code produced by the Braille Authority of the Unted Kingdom Mathematics Committee (1987) the level of Mathematics. apply the Mathematics Braille Code rules correctly and to use thes skills in the e education of children with visual impairment. micro and macro teaching. use ICT and other appropriate special aids educational needs of children with . prepare teaching aids. This course covers the planning. This course covers skills to produce.

Issues.cooperation government and non government agencies. PKU3113 Penyelidikan Tindakan I: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah (Kaedah) (Action Research I: Methodology) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan tentang pelbagai kaedah penyelidikan dalam pendidikan dan asas penyelidikan pendidikan cara-cara merancang dan . It will also explore ways of acquiring the skills of planning an action research. legislation as well ascontribution of individuals in this field will be discussed. kerjasama agensi kerajaan dan bukan kerajaan dalam pembangunan Pusat Pemulihan dalam Komuniti pelaksanaan projek . in Malaysia and other countries. menganalisis dan menginterpretasi data penyelidikan. trends. pihak-pihak lain dalam membantu individu bermasalah penglihatan. isu-isu. This course covers the development of education in the field of visual impairment. melaksana satu kajian tindakan dalam bidang Pendidikan Khas Masalah Penglihatan. This course provides knowledge about the various research methods in education and the basics of educational research.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi perkembangan pendidikan masalah penglihatan di Malaysia dan di luar negara. perundangan. analysing and interpreting the research data. kemasyarakatan di Pusat Pemulihan dalam Komuniti. trenda. This course introduces the concept and philosophy underlining community -based rehabilitation for individuals with disabilities . sumbangan tokohtokoh dalam bidang pendidikan masalah penglihatan peranan dan sumbangan . and documenting the action research findings in a report or article. dan kaedah mendokumentasi hasil penyelidikan tindakan dalam bentuk laporan atau kertas kerja kajian. PKU3112 Pemulihan dalam Komuniti (Community-based Rehabilitation) 3(2+1) Kursus ini memperkenalkan tentang konsep and falsafah pemulihan individu kurang upaya dalam komuniti. Students will be introduced to the roles and contributions of other organisastions that have helped individuals with visual impairment.dan pengetahuan dan pengalaman hands-on mengenai pengurusan serta pentadbiran Pusat Pemulihan dalam Komuniti. implementing the research. PKU3114 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Khas (Management and Administration of Special Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 144 . to gain hands-on knowledge and experience in their management and administration. the implementation of community projects by these centres.

Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini merangkumi pengurusan dan pentadbiran Pendidikan Khas di Malaysia. Pelajar didedahkan kepada peranan guru Pendidikan Khas. management of resources and finances. Buku Panduan PISMP | 145 . documenting and publishing research paper. PKU3115 Penyelidikan Tindakan II: Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Rendah ( elaksanaan dan P Pelaporan) (Action Research II : Implementation and Reporting) 3(0+3) Kursus ini melibatkan kemahiran melaksanakan penyelidikan tindakan di sekolah.Bahagian Pendidikan Guru. organizing action research seminar. as well as the evaluation of Special Education programs. serta mendokumentasikan dan menerbitkan kertas penyelidikan. proses pembuatan keputusan. This course is dealing with conducting action research in sc hool. presenting research findings in seminar. Students are exposed to the role of Special Education teachers. the decision-making process. membentangkan hasil kajian tindakan dalam seminar. pengurusan sumber. This course covers the management and administration of Special Eductiton programs in Malaysia. kewangan dan penilaian program Pendidikan Khas. mengorganisasikan seminar penyelidikan tindakan.

Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) KURSUS TERAS (AMALAN PROFESIONAL) Buku Panduan PISMP | 146 .Bahagian Pendidikan Guru.

penelitian dokumen. Pengalaman Berasaskan Sekolah IV (School Based Experience IV) Buku Panduan PISMP | 147 . Pengalaman Berasaskan Sekolah III (School Based Experience III) Pengalaman Berasaskan Sekolah III bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang perkaitan antara kandungan kurikulum dengan faktor -faktor pembelajaran. analysis of documents. School-based Experience II aims to give students the experience of effective classroom practices. School-based Experience I aims to give students initial exposure of the school environment and teacher¶s role.Bahagian Pendidikan Guru. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. pengurusan bilik darjah. moral values and thinking skills in teaching and learning process through observations. school and classroom management. reflections. It also gives students the knowledge and experience through observations. reflections. It also gives them the opportunity to observe teaching and learning in real contexts thr ugh o interaction with the school community. patterns of pupils behaviour during teaching and learning process as well as teachers role in pupils welfare and guidance. penelitian dokumen. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. analysis of documents. penerapan nilai dan kemahiran berfikir dalam pengajaran pembelajaran m elalui pemerhatian. activities. pengurusan sekolah. School-based Experience III aims to expose students the correlation of curriculum content and learning factors. penelitian dokumen. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah I (School Based Experience I) Pengalaman Berasaskan Sekolah I adalah satu bentuk latihan untuk memberi pendedahan awal kepada pelajar tentang alam persekolahan dan peranan guru. interaction with the school community. school facilities and the implementation of the school curriculum. strategies. strategi dan aktiviti. about pupil¶s behavio ur. pola tingkah laku murid. prasarana dan pelaksanaan kurikulum di sekolah. bahan sumber pengajaran pembelajaran. pelajar dapat memahami tingkah laku murid. Melalui pemerhatian. refleksi dan interaksi dengan komuniti sekolah. interaction with the school community. Pengalaman Berasaskan Sekolah II (School Based Experience II) Pengalaman Berasaskan Sekolah II bertujuan memberi kefahaman kepada pelajar tentang amalan bilik darjah yang berkesan. This exposure will assist students to determine the suitability of teaching resources. dan peranan guru dari aspek bimbingan dan kebajikan melalui pemerhatian.

keberkesanan pelaksanaan strategi dan aktiviti. Latihan ini juga membolehkan pelajar merancang pengajaran dan pembelajaran dengan mengaplikasi teori-teori yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. activities. reflections. PRK3101 Praktikum I (Practicum I) 2(0+2) Praktikum adalah latihan praktik bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk memerhati. Student teachers are required to co-operate with the subject teachers in lesson planning. Kementerian Pelajaran Malaysia Pengalaman Berasaskan Sekolah IV bertujuan memberi pengalaman kepada pelajar tentang cara melaksanakan pentaksiran dan penilaian kemajuan pembelajaran murid. serta kesesuaian bahan sumber pengajaran dan pembelajaran yang digunakan. interaksi dengan komuniti sekolah dan refleksi. Melalui pemerhatian. BBM. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme.Bahagian Pendidikan Guru. It also enables student teachers to plan lessons and apply the theories that they have learnt in the institute through guidance and collaboration with cooperating teachers. and resources with the lesson plan. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar dalam pelbagai situasi. interaction with the school community students will evaluate the appropriateness of teaching plan with the school curriculum and application of strategies. School-based Experience IV aims to give students the experience of the assessment and evaluating pupils progress and achievement in teaching and learning process. Through observations. Praktikum 1 memberi peluang kepada pelajar mempraktikkan pengetahuan. preparing teaching aids and classroom management. pelajar dapat menilai kesesuaian rancanga n pengajaran dengan kandungan kurikulum. Practicum 1 provides opportunity to student teachers to practise knowledge. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebe nar. menilai amalan pengajaran dan pembelajaran. Bagi 2 minggu pertama pelajar hanya mengikuti guru mata pelajaran membina RPH. PRK3102 Praktikum II (Practicum II) 4(0+4) Buku Panduan PISMP | 148 . mengurus kelas atau menjalankan pengajaran dan pembelajaran bersama guru dalam kelas. It aims to provide student teachers the opportunity to observe and evaluate teaching-learning practices. lecturers and peers in a variety of situations. penelitian dokumen. analysis of documents. skills and teacher values in a guided and real life situation. Student teachers are also expected to carry out lessons together with the class teacher.

Kementerian Pelajaran Malaysia Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. PRK3103 Praktikum III (Practicum III) 6(0+6) Praktikum adalah latihan praktik yang merupakan komponen wajib dalam program pendidikan guru. lecturers and peers in a real life situation. Pelaj mempraktikkan dan ar memantapkan pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing. Practicum II is a continuity of Practicum I which enables student teachers to practise knowledge. Praktikum III adalah kesinambungan Praktikum II yang memberi peluang kepada pelajar memantapkan pengetahuan.Bahagian Pendidikan Guru. Pelajar mengamalkan dan menguasai pelbagai teori pengajaran dan pembelajaran dalam situasi sebenar melalui bimbingan dan kolaborasi dengan guru pembimbing dan pensyarah pembimbing. Latihan ini bertujuan memantapkan penguasaan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari diInstitut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi. pensyarah pembimbing dan rakan pelajar. It aims to provide student teachers the opportunity to acquire the implementation skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. skills and teacher values through guidance and collaboration with cooperating teachers. INT 3101 Internship 2(0+2) Internship merupakan peringkat transisi profesional yang bertujuan mengaitkan pengalaman dalam Amalan Profesional pelajar dengan tugas guru permulaan. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. PracticumIII is a continuity of Practicum II which enables students to practise knowledge. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. Praktikum II adalah kesinambungan Praktikum I yang membolehkan pelajar mengamalkan pengetahuan. It aims to consolidate teaching and learning skills based on the teaching learning theories they have learnt in the institute in a variety of situations. Practicum is a teaching practice component in teacher education programme. kemahiran dan nilai keguruan secara terbimbing dalam situasi sebenar. lecturers and peers in a real life situation. Buku Panduan PISMP | 149 . Latihan ini bertujuan menyediakan ruang kepada pelajar untuk menguasai aspek pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berdasarkan teori pengajaran dan pembelajaran yang dipelajari di Institut Pendidikan Guru Malaysia (IPGM) dalam pelbagai situasi.

Internship is a profesional transition stage aims at linking the students¶ experience of the profesional practice and the responsibility as beginning teachers. pelajarperlu menunjukkan sifat kepemimpinan dalam pengurusan pelbagai aktiviti sekolah dengan seliaan guru pembimbing. Pada peringkat ini. Buku Panduan PISMP | 150 . Kementerian Pelajaran Malaysia Pelajar dikehendaki merancang.Bahagian Pendidikan Guru. leadership qualities and inculcate professionalism as effective beginning teachers. students are to demonstrate leadership qualities in managing various school activities. ketahanan diri. membentuk sifat kepemimpinan serta memupuk nilai profesionalisme keguruan ke arah pembentukan guru permulaan yang berkesan. melaksana dan menilai aktiviti yang berkaitan dengan pengajaran pembelajaran di luar bilik darjah dan aktiviti rutin sekolah yang telah menjadi budaya sekolah. endurance. Internship juga memberi peluang kepada pelajar untuk meningkatkan keyakinan diri. implement and evaluate teaching and learning activities outside the classroom and the activities which are routinely done in the schools as part of the school culture. At this stage. jati diri.Stude ts n are expected to plan. Internship also gives opportunities to students in developing their self confidence.

PENDIDIKANJASMANI Buku Panduan PISMP | 151 .Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 PAKEJ ELEKTIF 1 1.

sukatan dan tafsirannya. e criteria in choosing physical education acitivities. lymphatic system and immunity. model permainan kanak -kanak. endocrine system.sistem otot. peringkat kimia. the importance of physical education.sistem rangka. kriteria pemilihan aktiviti dalam Pendidikan Jasmani. blood vessels and circulation. Pendidikan Jasmani.sistem penghadaman. darah.sistem respirasi. sistem integumentarim. cellular level and tissue level of organisation.sistem endokrina.blood. jenis i jenis permainan yang sesuai dengan peringkat umur kanakkanak dan diaplikasi pelbagai pergerakan dalam semua jenis permainan di peringkat yang lebih tinggi.Bahagian Pendidikan Guru.muscular system. the pedagogical aspects and also carrying out and evaluating micro teaching.jantung. nutrition and metabolism as well as urinary system. bantu pelajar memperbaiki dan mempertingkatkan mutu pergerakan aktviti seharian dan dalam permainan.chemical level.kepentingan. selular dan tisu organisma.digestive system. respiratory system. locomotor and non-locomotor movements. Integumentary system . models of children games and helping children in applying basic movements in their daily lives. This course focuses on the history and development of physical education in Malaysia. Kementerian Pelajaran Malaysia Pergerakan Asas (Basic Movement) PJM3102 3(1+2) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk melakukan aktiviti yang melibatkan pergerakan asas. PJM3106 Anatomi dan Fisiologi (Anatomy and Physiology) 3(2+1) Kursus ini meliputi konsep asas pengenalan kepada anatomi dan fisiologi.pemakanan dan metabolisma serta sistem urinari. This course focuses on the basic concept of anatomy and fisiology.skeletal system. the relationship of theories and philosophies towards national education policy.sistem limfatik dan imuniti. pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor.saluran dan peredaran darah. This course also stress on types of games which are suitable to different age group s.sistem saraf. Heart. konsep kurikulum. PJM3112 Pengurusan dan Pentadbiran Pendidikan Jasmani dan Sukan (Management and Administration of Physical Education and Sports) 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 152 . PJM3110 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Jasmani (Curriculum and Pedagogy in Physical Education) 3(2+1) Kursus ini mencakupi sejarah dan perkembangan kurikulum Pendidikan Jasmani di Malaysia yang menjelaskan hubungkait falsafah dan teori pembelajaran dengan hala tuju pendidikan kebangsaan. This course focuses on the knowledge and acquiring of b asic skills in fundamental movements. th interpretation of curriculum.nervous system. aspek-aspek pedagogi serta pelaksanaan dan p enilaian pengajaran mikro.

nilai dan etika dalam sukan. administration of national and international sport agency. sports development programme. program pembangunan sukan. isu-isu dalam sukan. 2.Bahagian Pendidikan Guru. laws and administration of sport. issues in sport. undang-undang dan pentadbiran sukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini meliputi pengurusan dan pentadbiran pendidikan jasmani dan sukan. PENDIDIKAN ISLAM (MAJOR BAHASA ARAB) PIE3101 Pengenalan Kurikulum Pendidikan Islam Sekolah Rendah 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 153 . pentadbiran agensi-agensi sukan kebangsaan dan antarabangsa. pengurusan permainan tradisional. managing physical education and sport. This course focuses on the management and administration of physical education and sport. pengurusan pendidikan jasmani dan sukan. managing tradisional games. values and ethics in sport.

pembinaan dan aplikasi bahan sumber pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. This course focuses on the introduction of strategies. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction of Islamic Education Curriculum for Primary School) Kursus ini memfokuskan perbincangan terhadap perkembangan pendidikan Islam dan analisis perbandingan kurikulum lama dan baru. methodologies and teaching-learning techniques of Islamic education. he implementation of t Islamic Education for the first six months of Year One and the ³j-QAF programme. It also gives emphasize to the lesson development principles and the management ofteaching -learning procedures. pendekatan. It also include a discussion on the use of Text Books and Teachers Guide Book. pengelolaan sesi pengajaran dan pembelajaran pendidikan Islam bagi semua bidang. Kursus ini uga j membincangkan tajuk-tajuk dalam pengajaran mikro dan makro dalam Pendidikan Islam. PIE3103 Pengurusan Sumber dan Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Islam (Management of Micro and Macro Teaching in Islamic Education Source) 3(2+1) Kursus ini memberi tumpuan kepada tajuk pemilihan. This course focuses on topic selecting.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini juga memberi tumpuan kepada tajuk prinsip -prinsip perkembangan isi pelajaran. building and applying teaching -learning resources of Islamic Education. Kursus ini juga membincangkan penggunaan buku teks dan buku panduan guru. approaches. PIE3104 Penilaian dalam Pendidikan Islam (Evaluation in Islamic Education) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 154 . This course discusses on the development of Islamic Education and analyse the comparison between the old and the new curriculum. It also discusses topic for micro and macro in teaching. pelaksanaan Pendidikan Islam enam bulan pertama tahun satu di sekolah dan pelaksanaan program j-QAF. kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Islam. PIE3102 Pedagogi Pendidikan Islam (Islamic Education Pedagogy) 3(3+0) Kursus ini memfokus kepada pengenalan strategi.

BAHASA ARAB (MAJOR PENDIDIKAN ISLAM) BAE3101 Pengenalan Kurikulum Bahasa Arab KBSR 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 155 . It also discusses on item building and Table of Test Specifications (TTS).Bahagian Pendidikan Guru. 3. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini akan memberi tumpuan kepada tajuk pengujian. penilaian dan pentaksiran. and evaluation. measurement. Ia juga membincangkan tentang cara pembinaan item. pembinaan Jadual Spesifikasi Ujian (JSU) dan Penilaian PAFA . This course focuses on topics of assessment. pengukuran.

reading. bertutur. describes the teaching steps for every skill. elaborates on the advantages and shortcomings acquiring language skills. syllabus and text book. membaca dan menulis. focusing on combination of using text book. and writing skills. This course discusses two important and significant things in the teaching process. This course discusses on the methodology of teaching listening. speaking. Kursus ini juga mengupas dengan mendalam langkah-langkah pengajaran bagi setiap kemahiran. assessment book and teacher¶s guide as well as their contents . Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction to Arabic KBSR Curriculum) Kursus ini membincangkan mengenai dua perkara utama dalam proses pengajaran dan pembelajaran iaitu sukatan pelajaran dan huraian sukatan pelajaran serta buku teks dan komponennya kandungan sukatan pelajaran dan . Kursus ini juga membincangkan kaedah praktis penulisan khat dan imlak. BAE3103 Pengurusan Sumber dan Penilaian Pendidikan Bahasa Arab (Resources Management and Evaluation in Ararbic 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 156 . faktor-faktor yang membantu penguasaan sesuatu kemahiran dan halangan -halangan yang menganggu dari penguasaan sesuatu kemahiran bahasa. syllabus contents and its curriculum specifications. BAE3102 Kaedah Pengajaran Kemahiran Bahasa Arab (Arabic Language Skills Teaching Methodology ) 3(3+0) Kursus ini membincangkan kaedah -kaedah pengajaran kemahiran mendengar. buku panduan guru dan isi kandungannya. huraian sukatan pelajaran kombinasi penggunaan buku teks.Bahagian Pendidikan Guru. buku latihan dan . and discusses the practical methodology in writing Khat and dictation.

evaluation and examination of Arabic language. various types of knowledge sources such as bibliographies and websites via internet that are suitable to be used in teaching Arabic for the primary level and the benefits of using the sources . mingguandan semester mengikut format yang betul. pembinaan item. Kur us ini juga s menghuraikan jenis-jenis kemahiran. cara menyediakan rancangan pengajaran harian. jenis-jenis sumber yang sesuai digunakan untuk pengajaran Bahasa Arab di peringkat sekolah rendah termasuk sumber dari internet dan laman web. It includes the different types of tests and the principles in building Arabic tests items.penyediaan sumber pengajaran dan pembelajaran. kemahiran mengguna dan mengendalikannya dalan proses pengajaran dan pembelajaran konsep . Kementerian Pelajaran Malaysia Language) Kursus ini membincangkan pengenalan sumber pengajaran dan pembelajaran.how to prepare and use these sources with skillful and meaningful usage in teaching and learning process. This course is structured to expose the expectant students to an introduction of learning and teaching sources. weekly and semestral lesson plan focusing on writing the correct and proper learning outcomes. BAE3104 Pengajaran Mikro dan Makro Pendidikan Bahasa Arab (Micro and Macro Teaching in Arabic Education ) 3(2+1) Kursus ini membincangkan konsep pengajaran mikro dan makro. It also reveals in detail the way to implement micro and macro teaching and to prepare daily. terminology of. penilaian kendalian sekolah. jenis -jenis ujian dan penilaian Bahasa Arab. pentaksiran dan pengujianan Bahasa Arab. penilaian kemahiran berbahasa Arab. pelaksanaan dan cara pengendalian ujian dan penilaiankemahiran berbahasa Arab. assessment. The course will also explain the procedure in conducting oral and written examination for Arabic language.Bahagian Pendidikan Guru. PENDIDIKAN KESIHATAN (MAJOR PENDIDIKAN JASMANI) PKE3101 Pendidikan Kesihatan Seksualiti 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 157 . cara pelaksanaan pengajaran mikro dan makro. penilaian. Kursus ini juga mendedahkan pelajar cara membina hasil pembelajaran dan membuat refleksi. This course facilitates an introduction of micro and macro teaching in the way to differ skills for both. 4.

objectives. PKE3104 Program Kesihatan Sekolah (School¶s Health Program) 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 158 . ph ysical and social growth. aktiviti yang melibatkan gender dan penyakit berjangkit yang melibatkan seksualiti. bebas daripada prasangka yang negatif. PKE3102 Pendidikan Keselamatan (Safety Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang p rinsip dan konsep pendidikan keselamatan. sejarah. doing the practical session of micro teaching. the philosophy. safety rules in schools. objektif. peraturan keselamatan di sekolah. tanggungjawab persekitaran dan keselamatan. a ali m pengajaran mikro pendidikan kesihatan. keselamatan perkhidmatan. safety and environmental safety. dan diskriminasi. strategi dan pendekatan pengajaran pendidikan kesihatan. program pengguna jalan raya selamat dan keselamatan bangunan. stail pembelajaran. penyimpanan bahan bahaya. pendekatan positif terhadap seksual dan seksualiti. This course discusses the basic concepts in health education. method. prosedur kecemasan. prinsip dan objektif pembinaan kurikulum. the learning style. storeage of dangerous product. kurikulum dan bidang -bidang pendidikan kesihatan. PKE3103 Kurikulum dan Pedagogi Pendidikan Kesihatan (Curriculum and Pedagogy of Health Education) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan tentang konsep asas dalam pendidikan kesihatan. keselamatan diri. konsep. emergency procedures. positive approach in sexuality. history and the curriculum of health education. strategies and approaches in teaching health education. safe road user program and building safety. This course encompass the knowledge about health sexuality. safety of self. Emphasis is given to introduction to health education.Bahagian Pendidikan Guru. falsafah. Penekanan diberikan pengenalan pendidikan kesihatan. Kementerian Pelajaran Malaysia (Sexuality Health Education) Kursus ini merangkumi pengetahuan tentang kesihatan seksualiti. acitvities which involved gender and penyakit berjangkit resulted from sexual activities. safety services. kaedah. This course gives expose to the concept and principles of safety education. perkembangan aspek fizikal dan sosial. free from negative prejudice and discrimination.

school cleanliness practices. ADHOC/PROSTAR programs and monitoring and evaluation. tingkahlaku serta penekanan kepada kesihatan kanak -kanak. Antara tajuk-tajuk yang dibincangkan berkaitan pengenalan program kesihatan sekolah. perkhidmatan kesihatan sekolah. supplementary food plan. school health services. and emphasis on children¶s health. Among the topics discussed on introduction to school health program integrated approach. program -program ADHOC/PROSTAR dan pemantauan dan penilaian. rancangan makanan tambahan. Kementerian Pelajaran Malaysia Kursus ini bertujuan memberi pemahaman umum berkaitan konsep. mouth health program.Bahagian Pendidikan Guru. pendekatan bersepadu. program kesihatan mulut. behaviuor. Buku Panduan PISMP | 159 . amalan kebersihan sekolah. The course intends to give geneal understanding on concept.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS PAKEJ KURSUS ELEKTIF 2 PAKEJ ELEKTIF 2 (Pilih Satu) Buku Panduan PISMP | 160 .

matlamat dan objektif mata pelajaran ini berdasarkan sukatan pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah empat domain iaitu sivil. socio economic. the characterictics of excellent Civic and Citizenship Education teachers. politik. evaluation which can be applied in Civics an Citizenship Education. PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN Pengenalan Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Introduction to Civics and Citizenship Education) 3(3+0) PSK3101 Kursus ini memperkenalkan pelajar kepada konsep Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan bagi melahirkan warganegara yang bertanggungjawab. This course exposes students to the selection. Sumber dan Penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Theory of Learning. persediaan dan penggunaan sumber pengajaran dan pembelajaran untuk menjadikan mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan menyeronokkan dan bermakna. This course introduces students to the concept of Civic and Citizenship Education with hopes to develop responsible citizens. aims and objectives of the Civic and Citizenship Education curriculum in the Integrated Primary School Curriculum. penggunaan sumber dalam pengajaran dan pembelajaran. ekonomi. . PSK3102 Teori Pembelajaran. Kementerian Pelajaran Malaysia 1. politics. dan budaya.Bahagian Pendidikan Guru. the four domains of civil. dan ciri-ciri guru Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan yang cemerlang. preparation and usage of resources so that the teaching and learning of Civics and Citizenship Education becomes fun and meaningful number of learning theories suitable types of . and culture. Students will be exposed to the rational. sosio . konsep asas dan jenis-jenis penilaian dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. great depth based on the six themes identified. d PSK3103 Kaedah Pengajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Instructional Methodology in Civics and Citizenship 3(2+1) Buku Panduan PISMP | 161 . Pelajar akan didedahkan dengan rasional. kandungan huraian sukatan pelajaran berdasarkan enam tema yang dikenal pasti. pelbagai teori pembelajaran. Moreover. Resources and Evaluation in Civics and Citizenship Education) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan pelajar kepada aspek -aspek pemilihan.

dan penilaian rakan sebaya dan refleksi kendiri. format dan komponen wajib. planning. dan membuat laporan. 2.the micro and macro teaching components and peer evaluation and self reflection. implementation and reporting. out practical work. PSK3104 Pembelajaran Berkhidmat dalam Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan (Service Learning in Civics and Citizenship Education) 3(2+1) Kursus ini mendedahkan tentang rasional dan tujuan pembelajaran berkhidmat yang menekankan kepada bentuk dan strategi projek kewarganegaraan . This course structure will outline the suitable approaches and strategies to be adopted in the teaching and learning of Civics and Citizenship Education effective . melaksana . pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. merancang dan melaksanakan projek kemahiran sosial. suitable for an effective teaching-learning. komponen pengajaran mikro dan makro. dan pembelajaran. the format and compulsory component. This course exposes the rational and aims of service learning and skills developed from its activities. social skills. planning and administering of service learning projects carry . PENDIDIKAN MORAL Pengenalan Kepada Konsep Asas Pendidikan Moral 3(3+0) ELM 3101 Buku Panduan PISMP | 162 . planning and teaching.Bahagian Pendidikan Guru. pedagogical content knowledge and skills methods . Kementerian Pelajaran Malaysia Education) Kursus ini menjelaskan pendekatan dan strategi pengajaran dan pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan perancangan dan .pengetahuan dan kemahiran pedagogi kaedah pengajaran . merancang.

ELM 3103 K u Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk menjalankan pentaksiran Pendidikan Moral secara formal dan tidak formal. This course provides students with the knowledge and basic skills needed to interpret the primary school moral education syllabus. menjalanka sesi amali pengajaran n mikro dan makro. kaedah. the ole of r moral education teachers in fulfilling the country¶s aspirations. konsep asas nilai. insan bermoral. penyediaan rancangan dan persediaan mengajar. nilai-nilai agama dan ± masyarakat. This course provides students with the knowledge and basic concepts of moral. pengurusan matapelajaran Pendidikan Moral: tanggungjawab guru moral dalam merealisa sikan aspirasi negara. Kementerian Pelajaran Malaysia (Introduction To Basic Moral Concepts) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas tentang konsep asas moral. pendekatan. Pentaksiran dan Pengurusan Mata Pelajaran Pendidikan Moral di Sekolah (Evaluation and Management of Moral EducationinSchool) 3(3+0) ELM 3104 Isu-Isu Moral dan Cabaran Penghayatan Nilai nilai Murni 3(3+0) Buku Panduan PISMP | 163 . isu -isu dalam pentaksiran Pendidikan Moral. methods. ethical theories. teori teori etika. lesson planning. skills and reso urces for the teaching and learning activities as well as micro and macro teaching practical. ELM 3102 Kurikulum dan Kaedah Pengajaran Pendidikan Moral (Moral Education Curriculum and Teaching Methods) 3(3+0) Kursus ini memberi pengetahuan dan kemahiran asas yang perlu untuk mentafsir sukatan pelajaran Pendidikan Moral sekolah rendah. values. approaches. teori-teori perkembangan moral. moral being. the manangement of Moral Education as a subject in primary schools. preparing the scheme of work. students will learn how to carry out the assessment of Moral Education in primary school level. kemahiran serta sumber dalam pengajaran pembelajaran Pendidikan Moral. issues faced in assessment of Moral Education.Bahagian Pendidikan Guru. religious and societal values as well as moral development theories. In this course.

This course focuses on moral problems faced in schools. local and global Moral issues: process of socialisation for individual moral being and elements that challenge the appreciation and practice of moral values. Buku Panduan PISMP | 164 .Bahagian Pendidikan Guru. sosialisasi moral individu dan apreasiasi moral serta elemen ±elemen yang mencabar penghayatan dan amalan nilai nilai murni. isu-isu moral tempatan dan isu-isu moral di peringkat global. Kementerian Pelajaran Malaysia (Moral Issues and Challenges Towards Appreciation of Moral Values) Kursus ini menfokuskan kepada masalah-masalah moral yang dihadapi dalam sekolah.

It discusses issues in science education. administration of test. It discusses definition of terms. rekabentuk dan pembinaan ujian. Ia akan membincangkan isu -isu dalam pendidikan sains.Bahagian Pendidikan Guru. test design and construction. bidang bidang pentaksiran dalam sains sekolah rendah. It discusses primary science teaching. scoring of assessment. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang penilaian dalam pengajaran sains. marking and moderation of test scripts. the basic science process skills and integrated science process skills. assessment tools. alatalat pentaksiran. areas of assessment in primary school science. kurikulum s ains sekolah rendah aras II. SAINS Primary Science Curriculum and Pedagogies (Kurikulum dan Pedagogi Sains Sekolah Rendah ) 3 (3+0) SCE 3104 This course provides knowledge about primary science curriculum and pedagogies. strategi pengajaran dan pembelajaran sains sekolah rendah. Kursus ini memberi pengetahuan tentang berfikir dan bekerja secara saintifik. penyemakan dan moderasi skrip-skrip ujian. Ia akan membincangkan tentang definisi istilah. teaching science for all children and science for exceptional children. pentadbiran ujian. penskoran pentaksiran. sejarah perkembangan kurikulum sains sekolah rendah di Malaysia. Buku Panduan PISMP | 165 . historical development of the primary science curriculum in Malaysia. teaching and learning strategies for primary science. acquiring manipulative skills. bersepadu. interpreting test score and forms of examination. kurikulum sains sekolah rendah Malaysia aras I. Malaysian primary science curriculum I. Kursus ini memberi pengetahuan tentang kurikulum dan pedagogi sains pendidikan rendah. mengajar sains untuk kanak-kanak dan sains untuk kanak-kanak SCE 3106 Thinking and Working Scientifically (Pemikiran dan Kerja Bersaintifik) 3(3+0) This course provides knowledge about thinking and working scientifically. SCE 3111 Evaluation in Science Teaching (Pentaksiran dalam Pengajaran Sains) 3(3+0) This course provides knowledge about evaluation in science teaching. analisis skor ujian. types of assessment. interpretasi skor ujian dan bentuk-bentuk peperiksaan. Kementerian Pelajaran Malaysia 5. bentuk -bentuk pentaksiran. Malaysian primary science curriculum II. Ia akan membincangkan tentang pengajaran sains sekolah rendah. memperolehi kemahiran manipulatif. matlamat pentaksiran. purpose of assessment. analysis of test score. kemahiran proses sains asas dan kemahiran proses sains .

basic laboratory techniques. It will discuss about management of science laboratory. Kursus ini menyediakan pengetahuan tentang pengurusan makmal sains dan sumber-sumber. Kementerian Pelajaran Malaysia Management of the Science Laboratory and Resources (Pengurusan Makmal Sains dan Bahan ) SCE3112 3(3+0) This course provides knowledge about management of the science laboratory and resources. Ia akan membincangkan tentang pengurusan m akmal sains. Buku Panduan PISMP | 166 . penyediaan dan pindaan sumber-sumber terpilih dan persembahannya. cara pengendalian selamat bahan -bahan kimia. science teaching and learning resources. safe handling of scientific materials handling of chemicals. teknik-teknik asas makmal. preparation and improvisation of selected resources and presentation. sumber-sumber pengajaran dan pembelajaran sains. peraturan dan keselamatan dalam makmal. pengawetan spesimen biologi. preservation of biolog ical specimens. rules and safety in the laboratory.Bahagian Pendidikan Guru.

Fractions. r perbincangan meliputi perkara berkaitan dengan mengajar nombor. decimals and percentages and also construction of teaching aids. MATEMATIK Mathematics Education Curriculum (Kurikulum Pendidikan Matematik) 3(3+0) MTE3102 This course allows students to acknowledge the history and roles of mathematicians. aplikasi teori pembelajaran matematik diberikan perhatian dalam pengajaran dan pembelajaran matematik. Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar bahawa kanakkanak belajar matematik dengan membina idea sendiri pada aras dan peringkat yang bebeza. using relevant mathematical ideas. Pecahan. discussions cover topics related to teaching of numbers. perpuluhan dan peratus serta membina alat bantu mengajar. pecahan. Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar untuk menghayati sejarah dan peranan ahli matematik. pengetahuan dan kefahaman diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro. Perpuluhan Peratusan)) and dan 3(2+1) This course exposes to the students that children learn mathematics by constructing their own ideas at different levels and stages. It also requires students to explore the development of the Malaysian Mathematics Curriculum and to study the Malaysian Mathematics Curriculum: KBSR and KBSM.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk merancang suatu pelajaran matematik yang efektif. fractions. Pelajar juga didedahkan kepada makna. Decimals Percentages (Mengajar Nombor. Students are taught and guided to incorporate appropriate methods and techniques in their planning. Selain itu. They are exposed to the meanings and roles of mathematics and values in mathematics on top of being familiar with the roles as a mathematics teacher. MTE3109 Teaching of Numbers. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. MTE3107 Planning dan Teaching Mathematics (Perancaangan dan Pengajaran Matematik ) 3(3+0) This course will provide an opportunity for students to begin planning an effective mathematics lesson. peranan dan nilai dalam matematik serta peranan guru matematik. applications of mathematics learning theories are highlighted in the teaching and learning of mathematics. Pelajar diajar dan dibimbing untuk menggunakan kaedah dan teknik yang sesuai dalam perancangan dengan menggunakan idea matematik yang relevan. application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Buku Panduan PISMP | 167 . In addition. Pelajar akan meneliti perkembangan Kurikulum Matemati di Malaysia dan juga mengkaji Kurikulum k Matematik KBSR dan KBSM.

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia Teaching of Geometry, Measurement and Data Handling (Mengajar Geometri, Pengukuran dan Pengendalian Data)

MTE3111

3(2+1)

In this course, students will learn the key concepts in geometry, measurement and data handling. They will be introduced to a range of related teaching andlearning strategies. Effective planning and teaching of these topics will be discussed through the key issues. The use of technology is also emphasized to enhance students learning.Application of their knowledge and understanding is shown in the micro and macro teaching sessions. Dalam kursus ini, pelajar akan belajar konsep utama geometri, pengukuran dan pengendalian data. Pelbagai strategi pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan akan diperkenalkan. Perancangan dan pengajaran yang efektif bagi topik ini akan dibincangkan melalui isu utama. Kegunaan teknologi diberikan penekanan untuk memantapkan pembelajaran pelajar Kefahaman dan pengetahuan diaplikasikan dalam sesi pengajaran mikro dan makro.

Buku Panduan PISMP | 168

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia 5. PENDIDIKAN SENI VISUAL Pengajian dan Pengurusan Kurikulum Pendidikan Seni Visual, Kurikulum Bersepadu Sekolah Rendah(Curriculum Studies and Management in Visual Art Education, Integrated Curriculum for Primary Schools)

PSV3104

3(3+0)

K ursus ini meliputi konsep kurikulum dan Sukatan Pelajaran PSV KBSR. Penekanan diberikan kepada matlamat, objektif kurikulum, konsep 5P, kepentingan perkembangan kurikulum, huraian sukatan pelajaran, peranan guru PSV, pengurusan aktiviti di dalam dan di luar bilik darjah, pengurusansumber dan bahan bantu mengajar, pengurusan bilik seni dan hasil kerja murid, dan peranan apresiasi terhadap hasil kerja murid. This course covers the concept of the curriculum and syllabus of the KBSR Visual Art Education. Emphasis is given to the goals and objectives of the PSV curriculum, the 5P concept, the importance of curriculum development, specifications of the syllabus, the roles of the PSV teachers, management of outdoors and indoors activities, resource and teaching aid management, classroom and art works management as well as the role of appreciations of pupils art works.

PSV3105

Pengajaran dan Pembelajaran Pendidikan Seni Visual (Teaching and Learning of Visual Art Education)

3(2+1)

Kursus ini memberi pendedahan tentang pengajaran dan pembelajaran Pendidikan Seni Visual. Tumpuan diberi terhadap pengenalan empat bidang kegiatan PSV KBSR iaitu: Menggambar, Membuat Corak dan Rekaan, Membentuk dan Membuat Binaan serta Mengenal Kraf Tradisional. Penekanan juga diberi terhadap perancangan aktviti pengajaran dan pembelajaran setiap i bidang kegiatan mengikut tahap 1 dan 2, persediaan mengajar, serta aktiviti amali untuk meneroka alat, bahan, tajuk dan isi kandungan mengikut tema dalam menghasilkan karya bagi kesemua empat bidang tersebut. This course provides exposure on the teaching and learning of Visual Art Education. The focus is given to the introduction of the four area of KBSR Visual Art Education, that is: Drawing and Picture Making, Pattern -Making and Designing, Modelling and Constructi g and Introduction to Tradisional Crafts. n Emphasis is also given to the planning of teaching and learning activities for each area for stage 1 and stage 2, lesson planning, as well as practical activities for explorations of tools and materials, subject m atter, content and themes in producing art works for the four areas.

Buku Panduan PISMP | 169

Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pelajaran Malaysia

PSV3107

Pedagogi Pendidikan Seni Visual Kurikulum Baru Sekolah Rendah (Visual Art Education Pedagogy, Integrated Curriculum for Primary School)

3(2+1)

Kursus ini merangkumi pendekatan, strategi, kaedah dan teknik pengajaran dan pembelajaran Seni Visual berdasarkan kurikulum PSV KBSR, sumber pengajaran dan pembelajaran, teori-teori dan model pengajaran dan pembelajaran sert a pengajaran mikro dan makro. This course covers the approach, strategy, methodology and technique of teaching and learning Visual Art in accordance to the PSV KBSR curriculum, teaching and learning resources, teaching and learning theories and models as well as micro and macro teaching.

PSV3111

Pentaksiran Pendidikan Seni Visual (Visual Arts Education Evaluation)

3(3+0)

Kursus ini meliputi konsep pentaksiran PSV, jenis -jenis pentaksiran, tujuan pentaksiran PSV, kaedah pentaksiran PSV, bentuk pentaksiran PSV, peraturan memberi markah, penilaian hasil kerja dan penilaian portfolio. This course covers the concept of the as sessment of visual art education(VAE), types of assessments, aims of assessment in VAE, methods and forms of assessment, marking schemes, evaluation of art works and evaluation of portfolios.

Buku Panduan PISMP | 170

This course exposes students to the views o philosophers of music and the f importance of music education. sociological and psychologic l factors that a influence musical actions will be evaluated and the domain of teaching and learning music will be explained more specifically. This course prepares students with techniques and skills required to use the keyboard as an accompanying instrument in the classroom. PENDIDIKAN MUZIK MZE3101 Asas Pendidikan Muzik (Foundation of Music Education) 2(2+0) Kursus ini memberi pendedahan mengenai pandangan ahli falsafah dan kepentingannya dalam Pendidikan Muzik. fungsi muzik dalam pendidikan. latihan melalui aktiviti muzikal dalam nyanyian lagu -lagu rakyat. jumping chord dan chomping di kibod dan latihan dalam mengharmonikan melodi di kibod dan nyanyian. o broken chords. psikologi. sociological and psychological factors that affect music education.Bahagian Pendidikan Guru. sing melodies in keys changes from major to minor. mengimprovisasikan melodi di kibod. Buku Panduan PISMP | 171 . alberti bass. playing of musical instruments and music movement activities enables an effective understanding of the approaches. mel dy improvisation. play block chords. latihan dalam permainan iringan kord blok. Carl Orff dan Jaques Dalcroze. aktiviti muzikal dalam pergerakan yang berpusatkan pelajar. philosophical implications. latihan dalam menyanyikan melodi dari nada major ke nada minor.Carl Orff and Jaques Dalcroze music approachesis method focuses on musical ac tivities carried out for a clearer understanding of music concepts. MZU3110 Permainan Kibod dan Nyanyian di dalam Bilik Darjah (Keyboard and Singing in the Classroom) 2(1+0) Kursus ini menyediakan pelajar dengan teknik dan kemahiran yang diperlukan untuk mengendalikan kibod sebagai alat iringan dalam bilik darjah. faktor-faktor sosiologikal danpsikologikal yang mempengaruhi tingkahlaku muzikal dikaji dan domain domain pengajaran dan pembelajaran muzik dijelaskan dengan lebih spesifik. Kementerian Pelajaran Malaysia 6. aims and the functions of music in education. permainan alat muzik. bes alberti. singing folk songs. Thiscourse is an introduction to Zoltan Kodaly. students are trained to play melodies in various keys with the right and left hands. jumping chords and chomping chords at the keyboard MZU3111 Pendekatan Pengajaran Pendidikan Muzik (Music Teaching Approaches) 3(3+0) Kursus ini memperkenalkan pendekatan muzik Zoltan Kodaly. latihan dalam permainan melodi dalam pelbagai nada dengan tangan kanan dan kiri. matlamat. faktor-faktor sosiologi. broken chord. importance of music.

mempelbagaikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran dengan mengintegrasikan elemen -elemen muzik. This course provides students with an opportunity to reinforce their knowledge of musical concepts through the exploration of creative activities suitable for use in the music classroom. and the playing of part songs for soprano and alto recorder in combination. mingguan dan harian.micro and macro training sessions. weekly and daily teaching and learning plan for the teaching of music.teknik pengendalian alat iringan pada Kibod dengan mengaplikasikan pelbagai stail iringan. Kementerian Pelajaran Malaysia MZE3101 Kurikulum dan Pengajaran Muzik (Curriculum and Music Teaching) 3(3+0) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk menganalisis kandungan kurikulum pendidikan muzik untuk diterjemahkan ke dalam perancangan tahunan. apply different criteria and methods in the evaluation of musical skills of students in the primary school such as singing . integrate musical elements in the music class in a varied manner in order to bring about effective teaching and learning. pemilihan dan permainan pelbagai repertoire rekoder yang merangkumi lagu sesuara dan lagu lapisan suara. This course analizes the content of the primary music education syllabus leading to the preparation of the yearly. identify problems faced in children¶s singing and to overcome these problems. perancangan dan pelaksanaan aktiviti untuk latihan mikro dan makro. remaja. synthesize their theoretical knowledge of methods in the planning of activities. types and characteristics of children and adult voices. mensintesispengetahuan teori dan perkaedahan pendidikan muzik dalam perancangan dan pelaksanaan langkah -langkah pengajaran. permainan alat perkusi. aural sensitivity and movement to music. mengaplikasikan kriteria serta pelbagai kaedah untuk menilai kemahiran muzikal seperti nyanyian. kepekaan aural dan gerakan dalam kalangan pelajar sekolah rendah. recorder skills through the playing of solo repertoire for soprano and alto recorder. mengenalpasti masalah yang dihadapi dalam nyanyian kanak-kanak dan cara-cara mengatasinya. mengenal pasti jenis dan ciri -ciri suara kanakkanak. mengaplikasikan pengetahu an tersebut dalam pengendalian aktiviti nyanyian dalam bilik darjah. permainan alat rekoder.skills through exposure and practice of different accompaniment styles on the keyboard. semester.Bahagian Pendidikan Guru. teaching and learning of singing in the music classroom. MZE3102 Aktiviti Muzikal dalam Bilik Darjah (Classroom Musical Activities) 3(2+1) Kursus ini memberi peluang kepada pelajar untuk meneguhkan pengetahuan konsep muzik melalui penghasilan dan pengembangan aktiviti kreatif berkumpulan dan secara individu. Buku Panduan PISMP | 172 . the playing of recorder and percussion instruments.

and implementing the micro and macro teaching.kemahiran bernilai tambah dan sistem bahasa. and measurement. marks. This course describes the concept and principle of testing. pendekatan. kaedah. jadual spesifikasi ujian dan pembinaannya. teori-teori kognitif. and method of language evaluation gammar and language skills evaluation . the writing of teaching steps. types .fokus utama dan sampingan. BMM3102 Pedagogi Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Methodology) Teaching 3(2+1) Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan tentang orientasi rancangan pengajaran harian. pemarkahan dan markat jenis dan kaedah . serta melaksanakan pengajaran mikro dan makro. dan pengukuran.kemahiran-kemahiran bahasa (mendengar dan bertutur. BMM3103 Pentaksiran Bahasa Melayu Sekolah Rendah (Primary School Malay Language Assessment ) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan konsep dan prinsip pengujian. penilaian. reading. and psychomotor testing . evaluation. concepts of teaching strategy.Bahagian Pendidikan Guru.. penilaian kemahiran bahasa dan tatabahasa. This course describes and elaborates on daily lesson plan orientation. membaca. dan teknik pengajaran.konsep 5P. Kementerian Pelajaran Malaysia 7. dan psikomotor.main focus and secondary focus. theory of cognitive.pengisian kurikulum. konsep strategi. BAHASA MELAYU Pengajaran Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah 3(3+0) (Primary School Malay Language Syllabus Study ) BMM3101 Kursus ini menjelaskan dan menghuraikan kandungan sukatan pelajaran bahasa Melayu sekolah rendah yang merangkumi aspek objektif dan organisasi kandungan.skills mapping. approach.pemetaan kemahiran. affective. afektif. and technique. specifications schedule and its construction testing development. pembinaan ujian. 5P concepts. penilaian bahasa. This course describes and elobarates the primary school Malay language syllabus content which includes the aspect of content objectives and organization. and writing). dan menulis).curriculum conten. added value skills and language system.language skills (listening and speaking. penulisan langkah pengajaran. Buku Panduan PISMP | 173 .

pendekatan. .penyediaan rancangan pengajaran untuk mengajarkan kemahiran-kemahiran bahasa. This course elaborates on malay language skills. Buku Panduan PISMP | 174 .preparation ofl language skills teaching plan. and techniques of teaching language skills. kaedah. dan teknik pengajaran kemahiran-kemahiran bahasa. and implementing some exercises on the evaluation of language skills. methods.Bahagian Pendidikan Guru.constructing and using language skills teaching aids. Kementerian Pelajaran Malaysia BMM3104 Pengajaran Kemahiran Bahasa Melayu (Teaching Language Skills in Malay Language) 3(0+3) Kursus ini menghuraikan tentang Kemahiran-kemahiran bahasa. approaches. serta membuat latihan dan penilaian kemahiran-kemahiran bahasa.membina dan menggunakan bahan bantu mengajar kemahirankemahiran bahasa.

workshop safety. basic statistic. business law. kewangan. This course will emphasise on the understanding of the concepts and principles of evaluation for Primary School Design & Technology subject. test specification table. penggunaan dan interpretasi data. This course exposes students to business and entrepreneurship which includes: marketing. finance. pelbagai cara penilaian.perniagaan elektronik (E-dagang). KEMAHIRAN HIDUP ELEKTIF Pengenalan kepada Pendidikan Kemahiran Hidup Sekolah Rendah (Introduction to Primary Living School Education) RBT3117 3(3+0) Kursus ini memberi penekanan kepada analisis kurikulum Kemahiran Hidup Sekolah Rendah(KHSR). undang-undang perniagaan. panduan membina item ujian dan kaedah menganalisis item ujian. electronic commerce (E ±commerce). RBT3118 Reka Bentuk dan Teknologi (Design and Technology) 3(2+1) Kursus ini menekankan kefahaman konsep dan prinsip pentaksiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah. interpretation as well as report writing on assessment. RBT3119 Perniagaan dan Keusahawanan (Business and Entrepreneurship) 3(3+0) Kursus ini mendedahkan kepada pelajar tentang perniagaan dan keusahawanan iaitu pemasaran. kemahiran penilaian alternatif seperti penilaian berasaskan portfolio. strategy. pengurusan peralatan dan bahan . penilaian berasaskan ketrampilan dan penilaian berasaska n sekolah. peraturan pemarkahan. financial management. various methods of evaluation. membina Jadual Spes ifikasi Ujian.Bahagian Pendidikan Guru. safety and rule regulation. item development. Buku Panduan PISMP | 175 . kemahiran pentafsiran markah serta laporan pentaksiran. technique and teaching methodology. jenis penilaian. perancangan pengajaran KHSR dan bahan bantu . keselamatan bengkel. This course emphasizes the analysis of primary living skill school curriculum . Kementerian Pelajaran Malaysia 8. analisis markah dan statistik asas.alternative evaluation skills for using rubric. keusahawanan dan perniagaan kecil serta kemahiran pedagogi. tool and material management. pengurusan kewangan. types of evaluation and the usage of data& interpretation will be made. entrepreneurship and small business as well as pedagogical skills. portfolio. teknik pengajaran KHSR. discussion on validity and reliability of evaluation format. mengajar. management and administration. implement teaching planning and audio visual aids. peraturan dan perundangan dalam pengurusan bengkel strategi. competency and school based evaluation. Kursus ini membincangkan kesahan dan kebolehpercayaan ujian. kaedah dan . sistem pentadbiran dan pengurusan KHSR . marking scheme and mark analysis.

penanaman tanaman sayur-sayuran dan hiasan jangka pendek tanaman sayur-sayuran dan . teknologi pemeliharaan ikan hiasan dan teknologi penanaman tanaman sayur sayuran dan hiasan. harvesting and use of plants produced. the vegetable and ornamental crops production technology short term vegetable and ornamental . preparation of planting beds and containers. dasn penjagaan dan pengutipan serta penggunaan hasil. pengurusan dan penjagaan. penyediaan batas dan bekas menanam. pengenalan kepada ikan r hiasan. pembiakan dan penanaman. hiasan. and vegetable and ornamental crops pro duction technology. the ornamental fish. berkaitan pemeliharaan ikan hiasan ai tawar tropika:. Buku Panduan PISMP | 176 .Bahagian Pendidikan Guru. proses jahitan dan membuat pakaian pemeliharaan ikan hiasan. tropical freshwater ornamental fish:. Tajuk-tajuknya meliputi kajian fabrik. selection and preparation of equipments and materials. propagation and planting. rearing ornamental fish technology. crops. management and care of ornamental fish. penghasilan tanaman sayur -sayuran dan hiasan. choice of clothing and sewing and clothes making processes. Kementerian Pelajaran Malaysia RBT3120 Teknologi Rumah Tangga dan Pertanian (Home Science Technology and Agriculture ) 3(1+2) Kursus ini terbahagi kepada tiga komponen utama: teknologi rumah tangga. teori dan amali . This course deals with three main components: home technology. Topics coveres studies on fabric. rearing ornamental fish technology. pemilihan dan penyediaan peralatan dan bahan. plant care. pemilihan pakaian.

opinion angle. Arcitipal. dialog dan latar tempat. Femenism. puisi. plot. genre writing publishing. pascastrukturalisme dan dekonstruksi. Kementerian Pelajaran Malaysia 9. bercerita. Existensialism. Post Structuralism dan Deconstruction. persoalan. Surelism. penerbitan karya. novel popular. visitor in action. guru dalam peranan (teachers in action). Genre Critics. eksistensialisme. creative writing themes and issues. proses pengeraman bahan. character and characterisation. teater dalam bilik darjah. This course elaborates on creative writing genres in Malaysia. theatre for multipurpose. story telling. dan isu karya kreatif. and planning and implementation of theatre in education workshop Buku Panduan PISMP | 177 . watak dan perwatakan. Fenomenology and Hermeneutic. Marxism. Psyco-analysis. This course elaborates on the introduction to theatre in education. kekuatan karya kreatif. resepsi dan teori tindak balas pembaca. boneka. sudut pandangan. simulation and improvisation. teachers in action. dialog and location background. popular novel. short stories. PSE3102 Penulisan Kreatif (Creative Writings) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang genre karya Malaysia. pascamoden. surelisme. and teacher as a writer. PSE3103 Teater dalam Pendidikan (Theater in Education) 3(2+1) Kursus ini menjelaskan tentang teater dalam pendidikan. PERSURATAN DAN KESENIAN MELAYU (DITAWARKAN DI IPBMM SAHAJA) PSE3101 Kritikan Sastera (Literature Critics) 3(3+0) Kursus ini menjelaskan bidang kritikan karya sastera meliputi arkitipal. genre formation process. theatre inclassroom. Semiotic. kritik genre dan kritikan baru. femenisme. cerpen. pascakolonial. plot. Post Colonial. dan guru sebagai penulis. adolescent novel. teater untuk kepelbagaian tujuan. puppet. simulasi dan improvisasi. hermeneutic. tema. psikoanalisis. reading theatre. Autobiography. creative writing strength. poems. serta perancangan dan pelaksanaan bengkel teater dalam pendidikan. Reading Reception dan Reflection theory. fenomenologi. Post Modern. dan New Critics. teater pembaca. Marxisme. novel remaja.Bahagian Pendidikan Guru. tetamu dalam aksi. semiotic. latar tempat. This course elaborates on literary critics field like.

pementasan. history and background. cinematography. implementing a screen testing. improvisasi. This course elaborates on the definition and concept of drama.Bahagian Pendidikan Guru. penubuhan tenagaproduksi dan tenaga kreatif. basic dramatisation. teori pement san. pengurusan produksi. pemilihan. production. elemen. mengadakan sesi uji a bakat. and vocalisation. jenis dan bentuk drama kanak kanak. and presenting a performance. forming production management. tater dan teater kanak-kanak. etika pementasana. Kementerian Pelajaran Malaysia PSE3104 Teater Kanak-kanak (Children Theater) 3(1+2) Kursus ini menjelaskan tentang definisi dan konsep drama. theatre and children theatre. performance ethics. sejarah dan latar belakang. asas alkonan dan vokal. stage performance theory. types. Buku Panduan PISMP | 178 . and forms of children drama. pengarahan. produksi. element. directoring. pemilihan pelakon. dan pembinaan skrip. actors selection. a performance. sinematografi dan persembahan. selection and script writing.

Kementerian Pelajaran Malaysia 10. t The focus of the course is related to music with movements elements of movement. MUZIK PRA SEKOLAH Pembelajaran Muzik Pendidikan Pra Sekolah (The Learning of Music in Preschool Education) 3(2+1) PRM3101 Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar tentang pengetahuan dan kemahiran pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik. Topik perbincangan meliputi pengenalan konsep dalam apresiasi muzik. Topis discussed encompasses introduction of concept in music appreciations approach in teaching and learning music. teaching and learning resources. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajar n. sumber pengajaran dan pembelajaran.pendekatan dalam pengajaran dan pembelajaran muzik. integrasi muzik dengan pergerakan dalam prasekolah. Buku Panduan PISMP | 179 . perancangan pengajaran dan pembelajaran. appreciation of music concept through movement activities integration of music with movements in preschool. PRM3102 Apresiasi Muzik dengan Pergerakan Pra Sekolah (Music Appreciation and Movement in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan mendedahkan pelajar pengetahuan tentang pelbagai kaedah pengajaran dan pembelajaran yang sesuai untuk setiap tajuk pengajaran dalam muzik dengan pergerakan.Bahagian Pendidikan Guru. pregerakan kreatif. Tumpuan kursus adalah berkaitan muzik dengan pergerakan. muzik dengan pergerakan dalam cabang seni. dan amali muzik dalam pengajaran dan pembelajaran prasekolah. creative movement. technology in teaching and learning music in classroom. jenis-jenis pergerakan. mengaplikasikan konsep muzik melalui aktiviti pergerakan. pengajaran dan pembelajaran muzik dengan pergerakan. a This course aims to expose students on knowledge and skills on the various methods of teaching and learning music appreciation. teknologi pengajaran dan pembelajaran apresiasi muzik di bilik darjah. This course aims to expose students on knowledge in various methods of teaching and learning that is suitable for each topic in teaching rhyhmic music. planning in teaching and learning and practice in teaching and learning music. unsur-unsur pergerakan. testing and evaluation. teaching and learning music through movements. pengujian dan penilaian.

traditional songs and practical singing in preschool teaching and learning. impromptu singing and aural. Pelajar juga akan didedahkan dengan penubuhan ensemble alat muzik perkusi penubuhan . lagu-lagu tradisional dan amali nyanyian prasekolah dalam pengajaran dan pembelajaran. PRM3104 Apresiasi Muzik Pra Sekolah (Permainan Alatan) (Music Appreciation in Preschool ± Musicals Instrument) 3(2+1) Kursus ini memberi pendedahan kepada pelajar pengetahuan tentang permainan alat muzik yang meliputi permainan alat muzik kibod dan alat perkusi. traditional musical gamnes and preschool games musical instrument in teaching and learning activitie. lagu-lagu patriotik. muzik mini orkestra prasekolah. Buku Panduan PISMP | 180 . lagu kanak -kanak dan lagu rakyat. Students will be introduced to children¶s songs. children¶ songs and s cultural songs. patriotic songs.Students will also be exposed to setting up ensemble percussions instruments set up mini preschool orchestra. Kementerian Pelajaran Malaysia PRM3103 Apresiasi Nyanyian Muzik Pra Sekolah (Songs and Music Appreciation in Preschool) 3(2+1) Kursus ini bertujuan untuk meningkatkan kebolehan dan minat untuk menyanyi lagu kanak-kanak dan dapat memilih lagu-lagu yang sesuai untuk nyanyian kanak-kanak prasekolah. This course aims to enhance capability and interest in singing children¶s songs and able to choose suitable songs for preschookl children. Pelajar juga akan di erkenalkan dengan nyanyian p kanak-kanak. permainan alat muzik tradisional dan amali permainan alatan muzik prasekolah dalam aktiviti pengajaran dan pembelajaran.Bahagian Pendidikan Guru. nyanyian semerta dan aural. This course provides exposure to students knowledge on playing musical instrument which encompasses keyboard and percussion instruments.

the degreel of Hadith and rules in using them.hadis palsu dan implikasinya terhadap aqidah umat Islam juga dimasukkan dalam perbincangan kursus ini. Muhkam and Mutasyabih. tafsir kisah para nabi dari Quran dan tilawah surah-surah pilihan. . PENDIDIKAN AL-QURAN Tilawah dan Tafsir Al-Quran (Recital and Interpretation of Al Quran) 3 (2+1) PQE3101 Kursus ini mengabungkan tajuk tilawah dan tafsir Al-Quran. Ulum al-Quran the discuss the arrangement of verses and chapters of the Al -Quran. Muhkam dan Mutasyabih. tokoh terkenal dalam meriwayatkan hadis . purposes and characteristics of Hadith Qudsi will also be discussed and comparison will be made with Al Quran and Hadith Nabawi. basmalah. tafsir ayat akhlak. PQE3102 Ulum Al-Quran dan Ulum Hadith (Ulum Al Quran and Ulum Hadith) 3 (3+0) Kurus ini menggabungkan tajuk Ulum Al Quran dan Ulum Al-Hadith. Ulum al Hadith discuss definitions and terminologies. tafsir kisah para Nabi from Quran and surah -surah choices tilawah. The course deals with Ulum al-Quran and Ulum al-Hadith. tafsir ayat aqidah. Kementerian Pelajaran Malaysia 11. tafsir ayat hukum. Nasikh and Mansukh. Mansukh. Ulum Al-Hadith pula membincangkan tentang takrif dan beberapa istilah penting yang berkaitan dengannya martabat hadis. Topics discuss in tafsir component is related to israiliyyat in tafsir. The focus of this topic in tilawah component will disuss a few advantages and laws in related to al Quran. Topik-topik perbincangan dalam bahagian tafsir pula berkaitan israiliyyat dalam tafsir. basmalah. Tumpuan topik dalam bahagian tilawah akan membincangkan beberapa kelebihan dan hukum berkaitan al Quran. Hadith Qudsi. Buku Panduan PISMP | 181 . isti`azah. dan khatam al Quran.Bahagian Pendidikan Guru. its mukjizat. This course compuse of tilawah and tafsir al Quran topics.kemukjizatan Al-Quran. and khatam alQuran. pengertian. Nasikh. tafsir ayat aqidah. Ulum AlQuran membincangkan beberapa tajuk penting iaitu penyusunan ayat dan surah dalam Al-Quran.Definitions. tafsir ayat akhlak. perbandingandengan Al-Quran dan Hadith Nabawi. tujuan dan sifat sifat. tafsir ayt hukum. takbir. takbir. hukum beramal. isti¶azah. Renowned figures related to Hadith and the implication of fabricated Hadith on Islamic faith will also be reviewed.

burdah. al-Qiamah and all chapters in Juz Amma. The implementation is carried out both in theory and in practice. Kementerian Pelajaran Malaysia Tarannum Al-Quran (Tarannum Al-Quran) PQE3103 3 (2+1) Kursus ini membincangkan kaedah membaca al Quran secara berlagu. burdah. Nuh. wuslah and other related aspects. Lagu-lagu tersebut ialah Hijazi. Pelajar juga akan dilatih mengaplikasikan tarannum tersebut ke dalam ayat ayat yang berbeza strukturnya. wuslah dan lain -lain yang berkaitan. harakat. Nuh. Nahawand. al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman. harakat. Jin. ar-Rahman. ar Rahman. Each tarannum will focuses on tabaqat.Bahagian Pendidikan Guru. Sikah dan Jiharkah. Sikah and Jiharkah. The course focuses on metodology of al Quran recital with tarannum based on Hijazi. PQE3104 Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran) 3 (2+1) Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al -Quran secara teori. Jin. Nahawand. pelaksanaannya secara teori dan amali. u` Buku Panduan PISMP | 182 . Setiap lagu akan dibincangkan dari sudut tabaqat. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman. Students will be trained on the application of each tarannum in different structures.

communication. ELE3102 Principles of English Language Teaching Prinsip-Prinsip Pengajaran Bahasa Inggeris 3(3+0) This course aims to equip learners with an understanding of the principles underlying the practice of teaching English language in primary schools. remedial and enrichment activities. Kursus ini bertujuan mengukuhkan kecekapan pelajar dalam kemahiran memahami wacana. theories of second language acquisition.Bahagian Pendidikan Guru. classroom management. pendedahan juga diberi kepada pengajaran kelas cantum. Di samping melengkapkan pelajar dengan kemahiran mengurus bilik darjah. aktiviti pemulihan dan pengayaan serta pemilihan dan pengubahsuaian bahan pengajaran dan pembelajaran. Kursus ini melengkapkan pelajar dengan kefahaman tentang teori serta amalan pengajaran dan pembelajaran Bahasa Inggeris di sekolah rendah. komunikasi. Kursus ini menyediakan pelajar dengan pengetahuan asas linguistik yang merangkumi pengetahuan bahasa. Kementerian Pelajaran Malaysia 12. adaptation and simplification. syllabus study. and semantics needed by an English language teacher. ELE3103 English for the Language Teachers (Bahasa Inggeris untuk Guru-guru Bahasa Inggeris) 3(3+0) This course equips learners with the basic linguistics knowledge on language. The topic Language and literature is also introduced. Tajuk Bahasa dan kesusasteraan juga diperkenalkan. and introduction to lesson planning. reading and writing. developing classroom skills. It focuses on language acquisition and language learning. methods and techniques. syntax. the English sound system (phonology). morphology. materials selection. general principles in the teaching of language skills. Pelajar juga diperkenalkan kepada Perancangan Pengajaran. an overview of teaching approaches. kaedah dan teknik mengajar Bahasa Inggeris sesuai dengan kepel agaian kecerdasan pelajar di dalam bilik b darjah. morfologi. Kajian terperinci sukatan pelajaran Bahasa Inggeris Sekolah Rendah juga dibuat. Ia memberi pelajar pendedahan kepada pelbagai pendekatan. ENGLISH LANGUAGE English for Undergraduates (Bahasa Inggeris untuk Mahasiswa) 3 (3+0) ELE3101 This course seeks to reinforce learners¶ language competency in understanding discourse. kemahiran membaca dan menulis. Buku Panduan PISMP | 183 . sistem bunyi (fonologi) bahasa Inggeris. sintaks dan semantik yang diperlukan oleh guru bahasa Inggeris. multiple classroom teaching.

pengujian dan penilaian kemahiran menulis. Kursus ini memberi fokus kepada perancangan pengajaran dan pembelajaran. pengujian dan penilaian kemahiran membaca. the teaching of grammar. pengajaran tatabahasa dan mengeja. the teaching and assessing of writing skills. pengajaran. the teaching and assessing of listening and speaking skills. pengujian dan penilaian kemahiranmendengar dan bertutur. testing and evaluation. pengajaran. pengajaran.Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia English Language Teaching Methodology for Young Learners 3(2+1) (Metodologi Pengajaran Bahasa Inggeris untuk Sekolah Rendah) ELE3104 This course focuses on the topics of lesson planning. pengajaran dan penilaian kesusteraan sekolah rendah dan penyediaan bahan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan dan pendedahan pengajaran mikro dan makro di dalam bilik darjah dan pengintegrasian kemahiran dan isi kandungan. the teaching and assessing of literature for primary schools. Buku Panduan PISMP | 184 . the teaching and assessing of reading skills. the teaching and assessing of vocabulary. peperiksaan dan penilaian. spelling and dictation. integration of language skills and language content.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia SINOPSIS KURSUS TANPA KREDIT Buku Panduan PISMP | 185 .

Buku Panduan PISMP | 186 . Subject-verb agreement. speaking. It will help learners in the preparation for the Malaysian University EnglishTest (MUET). Ia juga membolehkan pelajar membuat refleksi terhadap pembelajaran mereka. The topics focused are listening. This will improve and reinforce learners¶ basic understanding and awareness of how the English Language works in terms of form. bertutur. fungsi dan makna dalam penguasaan Bahasa Inggeris. Ia mengukuh dan meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris pelajar untuk pelbagai tujuan. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan di semester 4 selama 10 minggu. This will reinforce and further enhance learners¶ proficiency in using the language for a variety of purposes. It focuses on Tense types and aspects. Ia membantu pelajar dalam persediaa untuk menghadapi peperiksaan MUET. Tumpuannya kepada penggunaan tatabahasa bahasa Inggeris dalam lisan da n penulisan. and Cohesive devices in spoken and written language. function and meaning.Bahagian Pendidikan Guru. Kursus ini adalah opsyenal dan ditawarkan dalam Semester 3 selama 10 minggu. Kementerian Pelajaran Malaysia KURSUS TANPA KREDIT ELS3101 English Language Enrichment I (Pengayaan Bahasa Inggeris I) TK This course is optional and is offered in Semester 3 over a period of 10 weeks. Sentence types. It also enables learners to reflect on their learning. reading and writing. n Tumpuannya kepada kemahiran -kemahiran mendengar. Ianya mengukuhkan lagi pengetahuan asas serta meningkatkan kesedaran pelajar tentang bentuk. membaca dan menulis dalam bahasa Inggeris. ELS3102 English Language Enrichment II (Pengayaan Bahasa Inggeris II) TK This course is optional and is offered in Semester 4 over a period of 10 weeks.

Bahagian Pendidikan Guru. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN Buku Panduan PISMP | 187 .

teori pembelajaran. 1. Pengetahuan dan Kefahaman Menunjukkan kefahaman tentang kandungan ilmu. bahan kurikulum.2 menghuraikan teori pembelajaran yang memperkukuh kandungan pengetahuan pedagogi. 1.1 menjelaskan kandungan ilmu yang berkaitan dengan bidang pengajian. 1. 1. Buku Panduan PISMP | 188 . pengurusan persekitaran pembelajaran dan sumber yang berkaitan dengan bidang pengajian. Pentaksiran.5 mengenal pasti sumber yang berkaitan dengan konteks pengajaran dan pembelajaran.3 mengintepretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 1 Hasil Pembelajaran Program Hasil Pembelajaran 1.Bahagian Pendidikan Guru.4 menjelaskan jenis-jenis pentaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan bidang pengajian. Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: 1.6 menganalisis persekitaran pembelajaran untuk keperluan pembelajaran yang pelbagai dengan menggunakan teori dan strategi yang sesuai. 1.

Kemahiran Intelek Menghasilkan pelajar yang berupaya untuk: Menggunakan proses penyelesaian masalah dan inkuiri dalam pembelajaran 2.Bahagian Pendidikan Guru. 2.3 mensintesis maklumat daripada pelbagai sumber untuk memperoleh pemahaman yang koheren tentang teori dan amalan. 2.4 menggunakan pertimbangan sendiri yang berasas untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 2. 2. pembelajaran kendiri. Buku Panduan PISMP | 189 . 2.1 menggunakan kemahiran berfikir aras melalui kemahiran berfikir aras tinggi dan tinggi iaitu termasuk kemahiran inkuiri kritikal dengan menggunakan dalam pengajian akademik.5 memodeli dan menggalakkan pembelajaran secara inkuiri dan koperatif serta menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri. 2.2 mengkaji konsep dan proses utama daripada perspektif penyelesaian masalah dengan menggunakan pelbagai pendekatan termasuk teknologi maklumat dan komunikasi.6 membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan secara jelas dan koheren.

mengurus dan melaksanakan aktiviti kokurikulum.4 mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan menaksir pengetahuan dan kemahiran. sosial. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 3.3 menterjemahkan kandungan kurikulum secara umum dan spesifik kepada aktiviti pembelajaran yang bermakna. dan kemahiran teknologi maklumat dan komunikasi untuk melaksanakaan pengajaran yang berkesan dan bermakna. Buku Panduan PISMP | 190 .Bahagian Pendidikan Guru. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 3.2 3. sosial dan budaya untuk individu dan kumpulan. 4. psikologi dan etika profesional keguruan.1 merancang pengalaman pembelajaran dengan mengambil kira faktor tertentu seperti fizikal. 3. Kemahiran Praktikal Menggunakan ilmu pengetahuan dan kemahiran untuk melaksanakan pengajaran dan pembelajaran dalam bidang tertentu dengan mengambil kira faktor fizikal. 3. 3. budaya.2 mengintegrasikan kemahiran mengajar.5 merangkakan dan menjalankan penyelidikan untuk penambahbaikan pengajaran dan pembelajaran. 3.6 merancang.

4. emosi dan tekanan secara berkesan.3 membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjanakan idea baru untuk penambahbaikan yang berterusan.5 menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 4. 4 Buku Panduan PISMP | 191 .6 mengamalkan pengetahuan dan kemahiran yang dikuasai dalam teori dalam kehidupan seharian. menerima kelemahan diri dan sanggup berubah.Bahagian Pendidikan Guru. 4.1 berkomunikasi dengan pelbagai cara secara efektif.2 mengurus masa. Kemahiran Kebolehpindahan Berkeupayaan memindahkan dan mengaplikasikan kemahiran yang dikuasai dalam pelbagai situasi sebenar. 4. 4. 4. Menghasilkan pelajar yang berupayauntuk: 4.4 membuat muhasabah diri.

Bahagian Pendidikan Guru.6 berusaha menangani pelbagai cabaran dalam pendidikan dan 5. Buku Panduan PISMP | 192 . akauntabiliti integriti.2 mempamerkan komitment kepada kecemerlangan. 5. bertanggungjawab dan empati untuk melaksanakan tugas. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut. 5.3 bertanggungjawab terhadap pelajar daripada aspek keselamatan. bimbingan dan kebajikan dengan tidak mengira bangsa dan agama. iaitu untuk: 5. 5. etika dan amalan yang bertepatan dengan Prinsip Etika Kerja Perkhidmatan Awam dan Kod Etika Keguruan Malaysia.7 menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan. Etika Profesional Memiliki dan menampilkan nilai. 5.5 bekerjasama dengan rakan sejawat untuk meningkatkan profesion keguruan.1 meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 5. 5.4 mewujudkan hubungan mesra dan kerjasama yang erat dengan ibu bapa/penjaga dan masyarakat.

Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran 6.2 mengamalkan nilai-nilai murni melalui tingkah laku yang dapat dijadikan sebagai contoh yang baik. 6.1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan seharian.3 menunjukkan sikap patriotik terhadap bangsa dan negara.Bahagian Pendidikan Guru. Kebolehan untuk mengamalkan keterampilan citra yang berikut: 6. 6.4 bekerjasama dan berinteraksi dalam kepelbagaian budaya dan kepercayaan. Penghayatan dan Amalan Nilai Menghayati dan mengamalkan nilai murni sebagai insan yang percaya dan patuh pada ajaran agama dan kesejahteraan bermasyarakat. 6. Buku Panduan PISMP | 193 . 6.5 mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan dalam kehidupan seharian.

persembahan.´ Sepanjang kursus. Kemahiran Intelek Kemahiran intelek diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. dan peperiksaan. projek. projek. Pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran belajar kendiri sepanjang kursus untuk menambahkan dan mengukuhkan apa yang dipelajari serta meluaskan pengetahuan kendiri dan kefahaman kandungan mata pelajaran. Ia juga termasuk a peperiksaan. tutorial. pelajar digalakkan mengembangkan kemahiran intelek seterusnya melalui pembelajaran kendiri. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 2 Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Hasil Pembelajaran Pengetahuan dan kefahaman Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai strategi: kulaih. jurnal reflektif dan penghasilan resos pengajar n. bengkel. seminar. Pentaksiran: Pengujian pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pentaksiran kerja kursus termasuk tugasan bertulis. kerja lapangan dan kerja kursus pasa setiap aras. Pentaksiran: Kemahiran intelek ditaksir melalui kerja kursus dalam bentuk tugasan bertulis dan persembahan.Bahagian Pendidikan Guru. poster. Pengetahuan tentang pengajaran dan pembelajaran juga boleh diperolehi melalui penempatan sekolah di mana pelajar menggantikan peranan dan tanggung jawab guru kelas secara beransur-ansur. Buku Panduan PISMP | 194 .

Pentaksiran: Pentaksiran formatif kemahiran kebolehpindahan adalah melalui penglibatan dalam bengkel di seminar. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. Pentaksiran: Kemahiran praktik ditaksir melalui pemerhatian ke atas penempatan sekolah dan projek penyelidikan. perbincangan kumpulan kecil. Etika Profesional Etika profesional diamalkan dan diintegrasikan sepanjang tempoh kursus dalam pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. Buku Panduan PISMP | 195 . Penghayatan dan amalan nilai Pemerolehan hasil pembelajaran ini adalah melalui penampilan sikap dan nilai murni. merefleksi dan menilai amalan.´ Juga. Kementerian Pelajaran Malaysia Hasil Pembelajaran Kemahiran Praktik Sistem Penyampaian dan Pentaksiran Kemahiran praktik diperkembangkan sepanjang program melalui kaedah dan strategi yang digariskan dalam hasil pembelajaran ³Pengetahuan dan kefahaman. pengalam an berasaskan sekolah dan konteks yang lebih luas. Pentaksiran: Pentaksiran hasil pembelajaran ini adalah melalui pemerhatian dan evidens yang ditunjukkan sepanjang kursus. memodeli peranan dan amalan terbaik dalam semua situasi. Pembelajaran kendiri diperolehi dengan menggalakkan pelajar mengaplikasikan pembelajaran baru di penempatan sekolah. amalan sekolah rendah yang berkesan dimodeli oleh pensyarah dalam kelas dan bengkel. Kemahiran kebolehpindahan Pemerolehan pengetahuan dan kefahaman adalah melalui pelbagai input termasuk aktiviti seminar.Bahagian Pendidikan Guru. pembinaan hubungan profesional dengan staf di penempatan sekolah dan projek penyelidikan yang kecil. berkongsi dan belajar di antara satu sama lain dan belajar kendiri. bengkel dan tugasan berasaskan sekolah yang diarahkan.

Bahagian Pendidikan Guru. Sains y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y English Language Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral 10. 4. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 7. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Kementerian Pelajaran Malaysia LAMPIRAN 3 KOMBINASI KURSUS MAJOR DENGAN PAKEJ KURSUS ELEKTIF 1 dan ELEKTIF 2 Bil 1. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 3. 2. Pendidikan Khas Masalah Penglihatan Pendidikan Prasekolah 6. Matematik Buku Panduan PISMP | 196 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Khas Masalah Pendengaran y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language 5. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Persuratan dan Kesenian Melayu hanya ditawarkan di IPBMM. Major Pendidikan Islam Bahasa Arab Pendidikan Khas: Masalah Pembelajaran Elektif 1 Elektif 2 Bahasa Pendidikan Al-Quran Arab Pendidikan Pendidikan Al-Quran Islam y Pendidikan Seni Visual Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y English Language Catatan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan Elektif 1 dan 2 telah ditetapkan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. 8. Pendidikan y Muzik Pra Sekolah Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral Pendidikan Bahasa Melayu y Kemahiran Hidup Jasmani y Persuratan dan Kesenian Melayu y Pendidikan Seni Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan Pendidikan y Bahasa Melayu Pendidikan Jasmani Kesihatan y English Language y Pendidikan Moral 9. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

Bahagian Pendidikan Guru. Pendidikan Seni Visual 16. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 14. y English Language Pendidikan y Bahasa Melayu Jasmani y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu y English Language y Pendidikan Moral Pendidikan y Pendidikan Seni Jasmani Visual y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Science y Mathematics y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Sains y Matematik y Kemahiran Hidup y Pendidikan Seni Pendidikan Visual Jasmani y Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan y Pendidikan Muzik y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral y Bahasa Melayu Pendidikan y Pendidikan Sivik dan Jasmani Kewarganegaraan y Pendidikan Moral Catatan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 15. Bahasa Tamil y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Bahasa Cina y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 13. Kementerian Pelajaran Malaysia Bil Major Reka Bentuk dan Teknologi Elektif 1 Elektif 2 11. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan 12. pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Buku Panduan PISMP | 197 . pilih satu Elektif 2 daripada yang disenaraikan Nota : Pilihan Pakej Elektif perlu berdasarkan mata pelajaran yang diikuti semasa kursus Persediaan. Pengajian Sosial y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit. Pendidikan Muzik y Elektif 1 ditetapkan y Untuk setiap unit.

Kementerian Pelajaran Malaysia PANEL PENYEDIAAN BUKU PANDUAN PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN Buku Panduan PISMP | 198 .Bahagian Pendidikan Guru.

Rashid Tuan Syed Hadzir bin Syed Husin Puan Fatimah binti Haji Daud Y.Bahagian Pendidikan Guru. Rahman Puan Zainab binti Yusoff My Zainal Abidin bin Haji Kasim Tuan Haji Aleas bin Md Isa Tuan Haji Shuib bin Abd Hamid Tuan Haji Rosehan bin Haji Hashim Cik Lim Huey Khing Encik Tamilarasu a/l Subramaniam Encik Baharuddin bin Ab Latif Dr Chin Peng Yee Dr Jeniffer Wee Beng Neo Puan Haslina binti Japri Puan Saffiah Uyuni binti Mohamad Yaacob Ustaz Osman bin Loman Buku Panduan PISMP | 199 . Bhg. Kementerian Pelajaran Malaysia Panel Penyediaan Buku Panduan Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan Dr Kartini binti Baharun Encik Tan Ying Kee Dr Noriati binti A. Datin Sitti Haishah binti Abd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful