By

:
SYED MOHAMAD AL ADROS BIN TUAN MUNING
012-3268040
•DEFINISI
•JENIS KOMUNIKASI
•FUNGSI KOMUNIKASI
•MODEL KOMUNIKASI
•HALANGAN DALAM KOMUNIKASI
•KOMUNIKASI BERKESAN
•PENUTUP
5
SKOP PERSEMBAHAN
SKOP PERSEMBAHAN
¯SESUATU PROSES
PEMI NDAHAN MAKLUMAT
PERASAAN, I DEA DAN
PEMI KI RAN DARI PADA
SESEORANG I NDI VI DU KEPADA
I NDI VI DU YANG LAI N.
¯SUATU SENI MENYALURKAN,
I DEA-I DEA DAN SI KAP
DARI PADA SEORANG I NDI VI DU
KEPADA SEORANG YANG LAI N.
¯SECARA LI SAN
· MENGGUNAKAN SUARA YANG
DI FAHAMI OLEH PENYAMPAI
DAN PENERI MA
¯BUKAN LI SAN
· MENGGUNAKAN MEMEK MUKA
· GERAK BADAN
· BAHASA I SYARAT
· PERGERAKAN MATA
• PEMI NDAHAN
MAKLUMAT
• PEMBELAJ ARAN
• PEMUJ UKAN
(I NFLUENCE)
• HI BURAN
• SOSI ALI SASI MANUSI A
• PEMI NDAHAN
MAKLUMAT
• PEMBELAJ ARAN
• PEMUJ UKAN
(I NFLUENCE)
• HI BURAN
• SOSI ALI SASI MANUSI A
DISTORTION
DISTORTION
SENDER
SENDER
NOISE
NOISE
MESSAGE
MESSAGE
CHANNEL
CHANNEL
RECEIVER
RECEIVER
EFFECT
EFFECT
MAKLUMBALAS
MAKLUMBALAS
FILTERING
FILTERING
PHYSICAL
DISTRACTIONS
PHYSICAL
DISTRACTIONS
SEMANTIC
PROBLEMS
SEMANTIC
PROBLEMS
STATUS
EFFECTS
STATUS
EFFECTS
PERCEPTUAL
DISTORTIONS
PERCEPTUAL
DISTORTIONS
NO
FEEDBACK
NO
FEEDBACK
SENDER
SENDER
RECEIVER
RECEIVER
CULTURAL
DIFFERENCES
CULTURAL
DIFFERENCES
POOR CHOICE
OF
COMMUNICATION
CHANNELS
POOR CHOICE
OF
COMMUNICATION
CHANNELS
¯ MEMBENTUK I DEA
· APAKAH YANG I NGI N DI SAMPAI KAN
¯ MENGUBAH I DEA KE DALAM BENTUK SI MBOL
· DALAM BENTUK PERKATAAN
· BENTUK RAJ AH ATAU SI MBOL
¯ MENGHANTAR MESEJ
· PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALI NG
SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT
· MELALUI MEMO, TELEFON ATAU HANTAR SENDI RI
· HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI
· CUBA ELAKKAN MESEJ DARI PADA GANGGUAN
· PASTI KAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERI MA DAN
DAPAT PERHATI AN
¯MENERI MA MESEJ
· J I KA PENGHANTAR MESEJ SECARA LI SAN
MAKA PENERI MA MESEJ HENDAKLAH
MENDENGAR DENGAN TELI TI .
¯MEMAHAMI MESEJ
· PENERI MA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ
YANG DI HANTAR
· PROSES KOMUNI KASI DI ANGGAP BERJ AYA
J I KA MESEJ YANG DI HANTAR TELAH DI FAHAMI
SEPENUHNYA OLEH PENERI MA.
¯MENGAMBI L TI NDAKAN
· PENERI MA MENGAMBI L TI NDAKAN
SEWAJ ARNYA KE ATAS MESEJ YANG
DI TERI MANYA.
· HASI L PROSES KOMUNI KASI AKAN
DAPAT DI LI HAT.
· TI GA KEMUNGKI NAN AKAN BERLAKU.
·MESEJ DI TERI MA
´MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR
MESEJ TI DAK DI TERI MA/TI DAK DI FAHAMI
´PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA
MESEJ YANG DI TERI MA LAI N DARI APA
YANG DI MAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR
´MENI MBULKAN PERSELI SI HAN FAHAM DI
ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERI MA
KOMUNI KASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN
KEPADA “ 7K”
¯ KEPERCAYAAN
´PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN
DARI PADA PENDENGAR
´DAPAT TARI K PERHATI AN DAN TUMPUAN PENDENGAR
´DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI
MAKLUMAT
´PENYAMPAI AKAN LEBI H YAKI N DALAM
PENYAMPAI ANNYA
¯ KONTEKS
· MESEJ BAGI SESUATU KOMUNI KASI HENDAKLAH
MEMPUNYAI KEBENARANNYA
· TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU
¯ KANDUNGAN
×HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA
×MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK
BERTI NDAK
¯ KEJ ELASAN
×MESEJ SEHARUSNYA TI DAK MENGELI RUKAN
×PEMI LI HAN KATA-KATA ATAU SI MBOL-SI MBOL YANG
DI GUNAKAN KETI KA BERKOMUNI KASI HARUSLAH
J ELAS
¯ KEUPAYAAH PENDENGAR
×TAHAP KEUPAYAAN PI HAK PENDENGAR AKAN
MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNI KASI
×J I KA TI NGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR,
PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI
DENGAN I LMU PENDENGAR
×LEBI H SESUAI J I KA DI GUNAKAN AYAT-AYAT YANG
MUDAH DI FAHAMI
¯KAEDAH
×KOMUNI KASI HARUS MELALUI BEBERAPA
SALURAN YANG DI PI LI H
×KOMUNI KASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN
TUJ UAN PENYAMPAI AN MAKLUMAT
×PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTI MBANGKAN
TENTANG
´APAKAH KUMPULAN SASAR
´BERAPAKAH SAI ZNYA
¯KESI NAMBUNGAN
×KOMUNI KASI ADALAH SATU PROSES YANG
BERTERUSAN
×KOMUNI KASI PERLU BERULANGAN UNTUK
MENARI K PERHATI AN PENDENGAR
×SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAI T
UNTUK MELI CI N PENERI MAAN PENDENGAR I NI
AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG
TELAH DI SEBUTKAN
DEFI NI SI
SATU PROSES PENYAMPAI AN
MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN
DAPAT MENGWUJ UDKAN
PERASAAN PUASHATI , RASA
DI HARGAI DAN KEI NGI NAN
UNTUK SALI NG BEKERJ ASAMA
ANTARA KEDUA YANG TERLI BAT.
FAHAM KEADAAN
PELANGGAN
BERCAKAP DALAM
KEADAAN HORMAT
TI NGKAT KEMAHI RAN
MENDENGAR
J UJ UR KEPADA DI RI
SENDI RI
SENTI ASA KEMAS
FAHAM KEADAAN
PELANGGAN
BERCAKAP DALAM
KEADAAN HORMAT
TI NGKAT KEMAHI RAN
MENDENGAR
J UJ UR KEPADA DI RI
SENDI RI
SENTI ASA KEMAS
SENTI ASA BERSEDI A
WUJ UDKAN SUASANA
MESRA
KAWAL PERI LAKU,
KESOPANAN &
KEHALUSAN BUDI
PEKERJ A
GUNA PERKATAAN TEPAT,
RI NGKAS & TEKANAN
SUARA YANG LEMBUT
DAN J ELAS
MENGAWAL MI MI K MUKA
& PERGERAKAN DI RI
SENTI ASA BERSEDI A
WUJ UDKAN SUASANA
MESRA
KAWAL PERI LAKU,
KESOPANAN &
KEHALUSAN BUDI
PEKERJ A
GUNA PERKATAAN TEPAT,
RI NGKAS & TEKANAN
SUARA YANG LEMBUT
DAN J ELAS
MENGAWAL MI MI K MUKA
& PERGERAKAN DI RI


..
..
sambungan
sambungan
BERSEDI A UNTUK
BERKHI DMAT & BERI
KERJ ASAMA
CUBA FAHAMI MASALAH
ORANG LAI N
ELAK PERKATAAN YANG
BOLEH MENYI NGGUNG
PERASAAN ORANG
SENTI ASA I NSAF &
BERFI KI RAN TERBUKA
BERSEDI A UNTUK
BERKHI DMAT & BERI
KERJ ASAMA
CUBA FAHAMI MASALAH
ORANG LAI N
ELAK PERKATAAN YANG
BOLEH MENYI NGGUNG
PERASAAN ORANG
SENTI ASA I NSAF &
BERFI KI RAN TERBUKA


..
..
sambungan
sambungan
RSATU PROSES PENYAMPAI AN
MAKLUMAT DARI PENYAMPAI
KEPADA PENERI MA YANG AKAN
MENGHASI LKAN MAKLUMBALAS
DAN TI NDAKBALAS SEPERTI YANG
DI HARAPKAN
RSATU PROSES YANG AKAN DAPAT
MENGUBAH CARA SESEORANG
BERFI KI R DAN MENGUBAH
KELAKUAN SESEORANG
CCUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN
CJ ADI KAN PELANGGAN MERASA
DI UTAMAKAN
CBERI PELUANG PELANGGAN CERI TA
MASALAH
CSENTI ASA BERSEDI A MEMBANTU
PELANGGAN
CKATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT
CKEMASKAN DI RI SUPAYA ELOK
DI PANDANG
^ANDA HENDAKLAH BERLATI H UNTUK MEMPUNYAI
FI KI RAN YANG TERBUKA.
^KI KI SKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP
I NDI VI DU-I NDI VI DU LAI N.
^PASTI KAN MESEJ YANG HENDAK DI SAMPAI KAN
J ELAS.
^PASTI KAN BAHASA YANG DI GUNAKAN J ELAS
SERTA MUDAH DI FAHAMI .
^PASTI KAN AI R MUKA SEJ AJ AR DENGAN MESEJ
YANG DI SAMPAI KAN.
^PASTI KAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ
YANG ANDA SAMPAI KAN.
^BI NA SI FAT-SI FAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI
KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA.
CBAHASA TI DAK J ELAS
CLATARBELAKANG BERBEZA
CPERSEKI TARAN
CSALAH TAFSI R
CKESESUAI AN MASA/EMOSI
CSI KAP PENGHANTAR
CCARA PENYAMPAI AN/KAEDAH
SALURAN
CORANG YANG BERCAKAP
´MEMEK MUKA (PETUNJ UK EMOSI )
´PERTENTANGAN MATA (PERLU
DI HADKAN)
´PERGERAKAN TANGAN
(KESOPANAN)
´PERAWAKAN/GERAK-GERI
(PETUNJ UK TAHAP KETENANGAN)
´SENYUMAN (PERLU
DI PRAKTI KKAN)
• SENTI ASA BERFI KI RAN
TERBUKA
• MEMBERI TUMPUAN
• MENCATAT PERKARA-PERKARA
PENTI NG
• TAHU DI MANA PERLU
MENYAMPUK
• BERTANYA SEKI RANYA
KURANG FAHAM
KOMUNIKASI :
Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan
PRINSIP ORGANISASI
× Mempunyai tujuan yang jelas
× Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli
× Tujuan organisasi di terima ahli
× Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti
dapat dijalankan dengan berkesan (unity of
direction)
× Perlu ada keselarasan perintah yang dapat
menjamin kelancaran pentadbiran (unity of
command)
× Per l u ada kesei mbangan ant ar a kecekapan dan
t anggungj awab seseor ang dal am or gani sasi
× Per l u t er dapat pembahagi an at au pengkhususan
t ugas bagi mel ahi r kan kecekapan dan t gj awab
seseor ang
× St r ukt ur or gani sasi per l u di susun dengan r api
sesuai dengan keper l uan penyel ar asan dan
pengawasan
× Dasar umum or gani sasi per l u kekal secar a
r el at i f wal aupun st r ukt ur or gani sasi akan ber ubah
mengi kut t unt ut an per kembangan dan kemaj uan
× Per l u ada j ami nan j abat an yang menghadkan
kuasa pemi mpi n agar t i dak memper l akukan
kuasa sewenang-wenang pada or ang bawahan
× Per l u ber i kan ganj ar an set i mpal kepada ahl i yang
menj al ankan t ugas yang bai k dan ber j asa
× Per l u menempat kan peker j a yang sesuai dengan
keahl i annya di dal am or gani sasi
- KOMUNI KASI KE ATAS
- KOMUNI KASI KE BAWAH
- KOMUNI KASI MENDATAR
- RANGKAI AN KOMUNI KASI RANTAI
- RANGKAI AN KOMUNI KASI TI DAK
FORMAL
Q SETI AP ANGGOTA SENSI TI F DAN PEKA
PADA PERUBAHAN
Q PI HAK PENGURUSAN MEMBERI I NSPI RASI
DAN DORONGAN
Q PI HAK PENGURUSAN MAHI R MEMBUJ UK
Q KERJ A PAKAR DAPAT DI SEPADUKAN
Q SETI AP ANGGOTA MEMAHAMI TG. J AWAB
Q ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN
DI PERCAYAI
Q SETI AP KUMPULAN DI LAYAN SECARA ADI L
• KERJ A KUMPULAN YANG SEPADU DAN
PRODUKTI F
• KOMUNI KASI DARI ATAS KE BAWAH YANG
BERKESAN
• PROSES KOMUNI KASI YANG CEKAP
• KEMAHI RAN SETI AP I NDI VI DU:
- Ber t ut ur
- Mendengar
- Menul i s
- Panggi l an Tel ef on
- Membuat k eput usan
- Menyel esai k an masal ah
• BERI PUJ I AN SECARA J UJ UR
• MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’
• ANGGAP SETI AP SOALAN DAN MASALAH
ORANG LAI N PENTI NG
• ANGGAP SETI AP PENDAPAT BETUL DAN
MENARI K
• BERI PERHATI AN DAN LAYAN SECARA NORMAL
• TUNJ UKKAN YANG KI TA MENGAMBI L BERAT
• GUNAKAN J ARAK YANG SESUAI DAN MESRA
• J ABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN
PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM
• PEGANG, TEPUK, GOSOK-GOSOK, URUT-
URUT DAN SEBAGAI NYA
• PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BI LA
BERCAKAP DAN MENDENGAR
• MENDENGAR DENGAN TELI TI DAN PENUH
SI MPATI DAN EMPATI
• MEMBERI HADI AH, SURAT, KAD DAN
SEBAGAI NYA
1. KOMUNIKASI DALAM DIRI
2. PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI
YANG BAIK
3. KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK
4. PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN
5. MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL
6. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA
7. MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB
8. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA
YANG BAIK
9. MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA
10. MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI
11. MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS
12. MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU
13. MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI
MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN
KEPIMPINAN
14. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA
15. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO, TELEFON
PAPAN KENYATAAN, TALIAN TELEFON, KOMPUTER
16. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT,
DIALOG, KAUNSELING, PETI CADANGAN
17. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER,
LAPORAN KEWANGAN, MAJALLAH
18. BINA DASAR PINTU TERBUKA
19. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA
20. MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK.
21. BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI
22. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN
KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI
BUKAN DIKEJI
23. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI
24. ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU
25. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI
26. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI
HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI
Ayam
Ayam
Hutan
Hutan
,
,
Ayam
Ayam
Selasih
Selasih
Sekian
Sekian
Terima
Terima
Kasih
Kasih
KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA
• SATU PROSES PENYAMPAI AN
MAKLUMAT DARI SATU PI HAK
(penyampai ) KEPADA SATU
PI HAK YANG LAI N (pener i ma)
“SATU SENI MENYALURKAN
MAKLUMAT, IDEA-IDEA DAN
SIKAP-SIKAP DARI
SESEORANG KEPADA
SESEORANG YANG LAIN.”
+ EMERY AULT DAN AGEEL
KOMUNIKASI LISAN
• Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara.
• Menitikberatkan kepada:
• Nada Suara
• Bahasa yang digunakan
• Kefasihan Sebutan
• Kelancaran perkataan yang digunakan.
• Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah
selari/sejajar dengan pergerakan anggota
badan, memek muka dan gerak mata.
LANGKAH/ PROSES KOMUNI KASI
- kepuasan
-tindakan
balas positif
atau negatif
Mesej diterima
- Tindak balas yang bercanggah
- Peranan pendengar amat penting
- Hampa/marah
Mesej tidak diterima
-Tindak balas tidak menepati kehendak
sepenuh
- Peranan Pendengar
- Selisih faham
Mesej diterima
tetapi lain
(distorted)
Ambil Tindakan (Hasil sebenar proses)
Fahami mesej (Peranan penerima amat penting)
Hantar mesej (Memo, Telefon, Pertemuan)
Ubah idea dalam bentuk simbol
(dalam bentuk perkataan, rajah dan)
Bentuk idea
HALANGAN KOMUNI KASI
• Bahasa t i dak j el as ( guna
per k at aan-per k at aan yang
susah, j ar gon dan susah
di f ahami
• Kesan ‘hal o’
Peni l ai an per t ama
t er hadap penyampai .
*Pemesongan ( Di st or t i on)
• Per bezaan Lat ar bel akang
Kasar
Lemah Lembut
Tar af Pendi di k an
* Sebahagi an sahaj a ( omi ssi on)
• Per seki t ar an
Bi si ng, j ar ak j auh, gel ap,
k eber si han
• Mel al ui pi hak ket i ga
Kur ang/ t ambah
• Sal ah t af si r an
* Bebanan ( Over l oad)
• Tel ah sedi a ada mak l umat
(bosan , sudah t ahu)
• Ber i per hat i an k epada per k ar a
l ai n
• Ti dak dapat mener i ma
mak l umat bar u
* Ket epat an Masa
• Masa yang sesuai unt uk
sampai k an mak l umat
• Si t uasi yang t egang
* Emosi / Si kap Penyampai /
Pener i ma
• Mar ah
• Sedi h
• Kel i r u
• Tek anan
• KEPERCAYAAN
⇒Manusi a mendengar dan
mel i hat apa yang mer ek a
mahu dengar dan l i hat sahaj a.
Contoh
Pekerja yang sering ditegur tentang kerja,
sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja-
(susah hendak mempercayai yang didengar
dan hendak nilai mesej yang tersirat
• SI KAP
⇒ Ti ndak an seseor ang i ndi vi du
adal ah k uat di pengar uhi ol eh
si k ap
• PRASANGKA
⇒ Kenyat aan / mak l umat yang
di t er i ma ber c anggah dengan
apa yang di sangk a l ebi h
aw al ak an menghal ang
i ndi vi du unt uk t er us
mendengar dan mener i ma
mesej
• PERSEPSI
⇒ Pener i maan dan t af si r an
t er hadap sesuat u mesej
adal ah di pengar uhi ol eh l at ar
bel ak ang pel aj ar an, pendi di k an
dan pener i ma mesej
• I STI LAH
⇒ Sesuat u per k at aan mungk i n
membaw a er t i yang ber beza
ant ar a i ndi vi du dengan
i ndi vi du yang l ai n
• 3 Ti ngkat kemahi r an mendengar
- Per anan pendengar amat
pent i ng dal am menent uk an
k eber k esanan k omuni k asi
• 4 Juj ur kepada di r i sendi r i
- J i k a t i dak f aham,t er us
t er ang dengan pel anggan
• 5 Sent i asa kemas
- Pel anggan t i dak mahu
mendekat i or ang yang sel ekeh
- Keper cayaan/ keyaki nan
hi l ang
• 6 Sent i asa ber sedi a
- I mej pr of esi onal
- Dapat kan keyaki nan
pel anggan
• 7 Wuj ud suasana mesr a
• 8 Kawal per i l aku, kesopanan dan
kehal usan budi peker t i
• 9 Gunakan per kat aan t epat ,
r i ngkas dan t ekanan suar a yang
l embut dan j el as
• 10. Mengawal mi mi k muka dan
per ger akan di r i
• 11 Ber sedi a unt uk ber khi dmat
dan ber i ker j asama
• 12 Cuba f ahami masal ah or ang
l ai n
• 13 El ak per kat aan yang bol eh
menyi nggung per asaan
or ang
• 14 Sent i asa i nsaf dan
ber f i ki r an t er buka
• 15 Amal “ seni ” per cakapan
( The ar t of Tal ki ng)
- “ Vol ume”
- Tek anan Suar a
- Al unan Suar a
- Kec epat an
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
1. PENGENALAN
• DEFINISI
• FUNGSI
• ASAS-ASAS
2. KONSEP
• KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN
• KOMUNIKASI DAN ORGANISASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
3. MODEL
• KONSEP
• PROSES
4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI
• KOMUNIKASI PERSEORANGAN
• KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN
• KOMUNIKASI KORPORAT
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
KEMAHIRAN KOMUNIKASI
5. HALANGAN
• Halangan kepada komunikasi
• Mengatasi halangan kepada komunikasi
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
DEFI NI SI
Proses penyampaian maklumat dari satu pihak
(penyampai) kepada pihak yang lain (penerima)
DEFI NI SI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan
perasaan kepada khalayak ramai dan juga
penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain.
-Howard H. Dean
DEFI NI SI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui
SALURAN dengan KESAN apa?
-Harold D. Lasswell
DEFI NI SI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
Satu proses untuk menyampaikan dan
menerima idea-idea dan perasaan dengan
tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.
-Everett M. Rogers
DEFI NI SI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
Komunikasi adalah penghantaran, penerimaan
atau pertukaran maklumat atau pendapat atau
idea dengan tulisan, percakapan atau imej
visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga
unsur tersebut supaya bahan yang
dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh
sesiapa yang terlibat
-Sillars
FUNGSI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
• Untuk memindahkan maklumat
• Untuk mengajar / belajar (pembelajaran)
• Untuk pengaruh
• Untuk hiburan
• Untuk sosialisasi
• Untuk perundingan
ASAS-ASAS KOMUNI KASI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
SENYUM
• Simpul
• Meleret
• Menawan
• Sinis
• Seribu makna
• Kambing
• Perli
• Pahit
Dr. Syed Rahman Syed Zain
ASAS-ASAS KOMUNI KASI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa
‘magic’ atau sakti. Ia boleh membawa kegembiraan
yang agung atau keputusan yang mendalam. Ia
berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan
menggerakkan tindakan manusia.
- Sigmund Freud
J ENI S-J ENI S KOMUNI KASI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
LISAN – Menggunakan Bahasa
- Lisan/tutur
- Rasmi/tidak rasmi
- Rancang/spontan
J ENI S-J ENI S KOMUNI KASI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera
Raut
Wajah
Isyarat
Sentuhan
Bau
Pakaian
J ENI S-J ENI S KOMUNI KASI
1. PENGENALAN
1. PENGENALAN
BERTULIS – Surat
Memo
E-mel
Papan Kenyataan/Papan iklan
Poster
VISUAL - Iklan
KOMUNI KASI DAN PENGURUSAN
2. KONSEP
2. KONSEP
Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya
tentang rakyat yang kamu pimpin. Pemimpin akan ditanya
mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. Isteri menjaga hal
rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.
Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang
dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan
ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan
kamu.
- Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim
KOMUNI KASI DAN PENGURUSAN
2. KONSEP
2. KONSEP
Pengurusan : Menumpukan kepada pencapaian
matlamat organisasi
Pentadbiran : Menitikberatkan bukan sahaja
pencapaian matlamat, tetapi juga
pertalian antara matlamat-matlamat
supaya organisasi lebih bersepadu ke
arah pengeluaran hasil yang baik
Pemimpin : Mencakupi semua yang terdapat di dalam
pengurusan dan pentadbiran
KOMUNI KASI DAN PENGURUSAN
2. KONSEP
2. KONSEP
TEMBOK
SIKAP
DUNIA
PEKERJA
DUNIA
PENGURUS
KOMUNI KASI DAN PENGURUSAN
2. KONSEP
2. KONSEP
Unt uk menembusi ‘t embok sikap’ kit a perlu:
• penyampaian maklumat yang j elas
• perkongsian idea
• kemahiran mendengar
• penyert aan
• perasaan signifikan
• saling mempercayai
• keyakinan
KOMUNI KASI DAN ORGANI SASI
2. KONSEP
2. KONSEP
PRI NSI P ORGANI SASI
– Mempunyai t uj uan yang j elas
– Tuj uan organisasi difahami dan dit erima oleh set iap ahli
organisasi
– Mempunyai st rukt ur organisasi dan penj elasan fungsi yang rapi
– Ada kesat uan arah at au ket ent uan obj ekt if
– Ada pembat asan kuasa pemimpin
– Ada ganj aran set impal dengan kecemerlangan ahli organisasi
menj alankan t ugas
– Ada keseimbangan ant ara kecekapan dan t anggungj awab
– Ada pembahagian / pengkhususan t ugas
KOMUNI KASI DI DALAM ORGANI SASI
2. KONSEP
2. KONSEP
• Komuni k asi i ndi vi du / k umpul an
• Mel i bat k an – i nt er ak si semuk a
– penyampai an mak l umat
– penggunaan sal ur an r asmi
dan t i dak r asmi
– sempadan
• Pent i ng unt uk menc apai mat l amat
or gani sasi
KELAKUAN KOMUNI KASI DI DALAM
ORGANI SASI
2. KONSEP
2. KONSEP
• Pasi f
• Agr esi f
• Aser t i f
KELAKUAN KOMUNI KASI PASI F
2. KONSEP
2. KONSEP
• Kel ak uan / t i ndak an t i dak dapat
menegak k an hak dan
pandangan anda
• Ti dak menyuar ak an pandangan
• Ber punc a dar i pada t i ada
k eyak i nan di r i , bi mbang
di per sal ahk an dan suk a
mengal ah
KELAKUAN KOMUNI KASI AGRESI F
2. KONSEP
2. KONSEP
• Per nyat aan per asaan, pandangan,
hak dengan j el as dan t egas
• Menyi nggung dan menyent uh
per asaan or ang l ai n unt uk
menc apai mat l amat
• Ber si k ap def ensi f , t er l al u yak i n
dengan di r i sendi r i at au mer asa
k ur ang sel amat
• Ker ap mel ent i ng apabi l a di t egur
• Adak al a mer endahk an k eupayaan
or ang l ai n
KELAKUAN KOMUNI KASI ASERTI F
2. KONSEP
2. KONSEP
• Or ang yang yak i n pada di r i sendi r i
• Dapat menyat ak an pandangan dan hak
dengan j el as dal am c ar a yang bol eh
di t er i ma umum
• Menghor mat i hak dan pandangan or ang
l ai n
• Per c aya k epada per samaan hak asasi
• Penc apai an ber asask an i ni si at i f dan
usaha sendi r i
• Ber si k ap t er buk a, ber ani menghadapi
masal ah dan i su dengan posi t i f
KONSEP KOMUNI KASI
3. MODEL
3. MODEL
• Ada Komunikat or dan Komunikan
• Komunikat or adalah individu at au kelompok yang
berusaha mengadakan komunikasi dengan individu at au
kelompok lain
• Komunikan adalah individu at au kelompok yang
menerima hasil idea, maklumat , berit a at au fikiran
komunikat or
• Konsep Komunikasi j uga adalah pert ukaran simbol yang
bermakna, sat u akt ivit i pemindahan maklumat at au
menggunakan media
PROSES KOMUNI KASI
3. MODEL
3. MODEL
Mesej
Saluran
Respon
Gangguan
Persekitaran / Situasi
P
e
r
s
e
k
i
t
a
r
a
n
/

S
i
t
u
a
s
i
Persekitaran / Situasi
P
e
r
s
e
k
i
t
a
r
a
n
/

S
i
t
u
a
s
i
KOMUNI KASI PERSEORANGAN
4. BENTUK
4. BENTUK
• Sat u proses yang kompleks
• Berlaku secara semuka / t idak semuka
• Unt uk mendapat kan sefahaman ant ara sat u dengan lain
• Menambahkan kepercayaan, kemesraan dan keyakinan
• Membant u menget ahui persepsi orang t erhadap kit a
• Cara berkomunikasi akan menent ukan hubungan
set erusnya
• Kemahiran mendengar
KOMUNI KASI BERKUMPULAN
4. BENTUK
4. BENTUK
• Rangkaian – dari seorang ke seorang
dalam kumpulan
• Terbuka – dari seorang kepada ramai
• Dialog – dari seorang / beberapa orang
kepada ramai dan adaint eraksi
KOMUNI KASI KORPORAT
4. BENTUK
4. BENTUK
• Korporat – Gambaran imej yang
menyeluruh
• I mej yang dikehendaki oleh pengurusan
t erhadap organisasi, produk at au
perkhidmat an
• Membolehkan organisasi memberit ahu
kepada umum apakah 5W + 1H mereka
KOMUNI KASI KORPORAT
4. BENTUK
4. BENTUK
• Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana
fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan
bagaimana mereka boleh menyumbang kepada
kejayaan organisasi
• Membolehkan orang yang ingin berurusan,
memahami matlamat dan objektif organisasi
• Memberi kesan kepada persepsi, nilai perkhidmatan,
perjawatan, reputasi organisasi
HALANGAN KOMUNI KASI
5. HALANGAN
5. HALANGAN
• LUARAN - Bunyi bising
Obj ek fizikal
Jarak lokasi
• DALAMAN - Sikap, budaya dan nilai yang
berbeza (Psikologi)
Kurang kemahiran komunikasi
Maklumat t idak t epat (marah,
t ert ekan)
HALANGAN KOMUNI KASI
5. HALANGAN
5. HALANGAN
• 3 klasifikasi:
- Halangan terhadap penghantar (persekitaran, sikap,
nilai, harapan)
- Halangan terhadap pemahaman (bahasa, tahap
intelek, persepsi terhadap mesej, panjang
komunikasi, kesan terhadap status)
- Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik
antara penerima dan pengirim)
MENGATASI HALANGAN KOMUNI KASI
5. HALANGAN
5. HALANGAN
• Faham
• Jadi pendengar yang baik
• Teliti maklumat
• Galakkan orang lain memberi pendapat
• Hargai pendapat dan maklumat orang lain
• Bersemuka
• Bahasa yang sesuai
• Beri maklumbalas
MENGATASI HALANGAN KOMUNI KASI
5. HALANGAN
5. HALANGAN
KEMAHIRAN MENDENGAR
• Gunakan ‘subconscious mind’ anda
• Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang
bercakap
• Beri tumpuan kepada penyampai
• Tunjukkan anda minat mendengar
• Bersabar
• Kawal perasaan
• Bertanya dengan jelas dan tepat
5. PENUTUP
5. PENUTUP
“Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam,
maka tanamkanlah padanya perkataan yang
bagus. Seandainya tidak tertumbuh semuanya,
akan tertumbuh sebahagiannya.”
- Pesanan Luqman Al-Hakim
5. PENUTUP
5. PENUTUP
“Wahai anakku, bermesyuaratlah dengan
orang yang berpengalaman dalam beberapa
perkara kerana sesungguhnya dia boleh
memberi pandangan kepada engkau di mana
dia telah memperolehnya dengan harga yang
mahal, sedang engkau mengambilnya secara
percuma (mudah)
- Pesanan Luqman Al-Hakim
5. PENUTUP
5. PENUTUP
“Layanilah orang yang kecil sesuai dengan
kecilnya, layani orang besar sesuai dengan
kedudukannya, orang jahil berdasarkan
kekurangan ilmunya dan orang alim
berdasarkan kelebihannya”
- Pesanan Luqman Al-Hakim
5. PENUTUP
5. PENUTUP
Kemudian setelah selesai sembahyang, maka
bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk
menjalankan urusan masing-masing) dan carilah
apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah, serta
ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala
keadaan), supaya kamu berjaya (di dunia dan di
akhirat).
Surah Al-Jumu’ah: 10
Ayam
Ayam
Hutan
Hutan
,
,
Ayam
Ayam
Selasih
Selasih
Sekian
Sekian
Terima
Terima
Kasih
Kasih

SKOP PERSEMBAHAN
•DEFINISI •JENIS KOMUNIKASI •FUNGSI KOMUNIKASI •MODEL KOMUNIKASI •HALANGAN DALAM KOMUNIKASI •KOMUNIKASI BERKESAN •PENUTUP
5

SESUATU PROSES PEMINDAHAN MAKLUMAT PERASAAN, IDEA DAN PEMIKIRAN DARIPADA SESEORANG INDIVIDU KEPADA INDIVIDU YANG LAIN. SUATU SENI MENYALURKAN, IDEA-IDEA DAN SIKAP DARIPADA SEORANG INDIVIDU KEPADA SEORANG YANG LAIN.

SECARA LISAN MENGGUNAKAN SUARA YANG DIFAHAMI OLEH PENYAMPAI DAN PENERIMA BUKAN LISAN MENGGUNAKAN MEMEK MUKA GERAK BADAN BAHASA ISYARAT PERGERAKAN MATA .

• PEMINDAHAN MAKLUMAT • PEMBELAJARAN • PEMUJUKAN (INFLUENCE) • HIBURAN • SOSIALISASI MANUSIA .

FILTERING NOISE DISTORTION EFFECT EFFECT SENDER SENDER MESSAGE MESSAGE CHANNEL CHANNEL RECEIVER RECEIVER MAKLUMBALAS .

STATUS EFFECTS SENDER SEMANTIC PROBLEMS PERCEPTUAL DISTORTIONS NO FEEDBACK RECEIVER CULTURAL DIFFERENCES POOR CHOICE OF COMMUNICATION CHANNELS PHYSICAL DISTRACTIONS .

MEMBENTUK IDEA APAKAH YANG INGIN DISAMPAIKAN MENGUBAH IDEA KE DALAM BENTUK SIMBOL DALAM BENTUK PERKATAAN BENTUK RAJAH ATAU SIMBOL MENGHANTAR MESEJ PENGHANTAR MENETAPKAN CARA YANG PALING SESUAI UNTUK MENGHANTAR MESEJ TERSEBUT MELALUI MEMO. TELEFON ATAU HANTAR SENDIRI HANTAR MESEJ PADA MASA YANG SESUAI CUBA ELAKKAN MESEJ DARIPADA GANGGUAN PASTIKAN MESEJ SAMPAI KEPADA PENERIMA DAN DAPAT PERHATIAN .

MENERIMA MESEJ JIKA PENGHANTAR MESEJ SECARA LISAN MAKA PENERIMA MESEJ HENDAKLAH MENDENGAR DENGAN TELITI. MEMAHAMI MESEJ PENERIMA AKAN CUBA MEMAHAMI MESEJ YANG DIHANTAR PROSES KOMUNIKASI DIANGGAP BERJAYA JIKA MESEJ YANG DIHANTAR TELAH DIFAHAMI SEPENUHNYA OLEH PENERIMA. .

MENGAMBIL TINDAKAN PENERIMA MENGAMBIL TINDAKAN SEWAJARNYA KE ATAS MESEJ YANG DITERIMANYA. TIGA KEMUNGKINAN AKAN BERLAKU. HASIL PROSES KOMUNIKASI AKAN DAPAT DILIHAT. MESEJ DITERIMA MEMBERI KEPUASAN KEPADA PENGHANTAR MESEJ TIDAK DITERIMA/TIDAK DIFAHAMI PERASAAN PENGHANTAR AKAN HAMPA MESEJ YANG DITERIMA LAIN DARI APA YANG DIMAKSUDKAN OLEH PENGHANTAR MENIMBULKAN PERSELISIHAN FAHAM DI ANTARA SI PENGHANTAR DAN SI PENERIMA .

KOMUNIKASI BERKESAN ADALAH BERPANDUKAN KEPADA “7K” KEPERCAYAAN PENYAMPAI HARUS MEMPEROLEHI KEPERCAYAAN DARIPADA PENDENGAR DAPAT TARIK PERHATIAN DAN TUMPUAN PENDENGAR DAPAT MEMBANTU KELANCARAN PENYAMPAI MAKLUMAT PENYAMPAI AKAN LEBIH YAKIN DALAM PENYAMPAIANNYA KONTEKS MESEJ BAGI SESUATU KOMUNIKASI HENDAKLAH MEMPUNYAI KEBENARANNYA TERUTAMA DALAM KONTEKS YANG TERTENTU .

KANDUNGAN HENDAKLAH MEMPUNYAI MAKNA MAKNA AKAN MEMPENGARUHI PENDENGAR UNTUK BERTINDAK KEJELASAN MESEJ SEHARUSNYA TIDAK MENGELIRUKAN PEMILIHAN KATA-KATA ATAU SIMBOL-SIMBOL YANG DIGUNAKAN KETIKA BERKOMUNIKASI HARUSLAH JELAS KEUPAYAAH PENDENGAR TAHAP KEUPAYAAN PIHAK PENDENGAR AKAN MENENTUKAN KEKESANAN KOMUNIKASI JIKA TINGGI TAHAP PEMAHAMAN PENDENGAR. PENYAMPAI HARUS GUNA AYAT YANG SESUAI DENGAN ILMU PENDENGAR LEBIH SESUAI JIKA DIGUNAKAN AYAT-AYAT YANG MUDAH DIFAHAMI .

KAEDAH KOMUNIKASI HARUS MELALUI BEBERAPA SALURAN YANG DIPILIH KOMUNIKASI HENDAKLAH SESUAI DENGAN TUJUAN PENYAMPAIAN MAKLUMAT PENYAMPAI HARUSLAH MEMPERTIMBANGKAN TENTANG APAKAH KUMPULAN SASAR BERAPAKAH SAIZNYA KESINAMBUNGAN KOMUNIKASI ADALAH SATU PROSES YANG BERTERUSAN KOMUNIKASI PERLU BERULANGAN UNTUK MENARIK PERHATIAN PENDENGAR SUSUNAN AYAT-AYAT MESTI ADA HUBUNGKAIT UNTUK MELICIN PENERIMAAN PENDENGAR INI AKAN MENGUATKAN FAKTA-FAKTA YANG TELAH DISEBUTKAN .

.DEFINISI SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT YANG BERKESAN DAN DAPAT MENGWUJUDKAN PERASAAN PUASHATI. RASA DIHARGAI DAN KEINGINAN UNTUK SALING BEKERJASAMA ANTARA KEDUA YANG TERLIBAT.

FAHAM KEADAAN PELANGGAN BERCAKAP DALAM KEADAAN HORMAT TINGKAT KEMAHIRAN MENDENGAR JUJUR KEPADA DIRI SENDIRI SENTIASA KEMAS .

RINGKAS & TEKANAN SUARA YANG LEMBUT DAN JELAS MENGAWAL MIMIK MUKA & PERGERAKAN DIRI . KESOPANAN & KEHALUSAN BUDI PEKERJA GUNA PERKATAAN TEPAT..sambungan SENTIASA BERSEDIA WUJUDKAN SUASANA MESRA KAWAL PERILAKU.….

…..sambungan BERSEDIA UNTUK BERKHIDMAT & BERI KERJASAMA CUBA FAHAMI MASALAH ORANG LAIN ELAK PERKATAAN YANG BOLEH MENYINGGUNG PERASAAN ORANG SENTIASA INSAF & BERFIKIRAN TERBUKA .

SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI PENYAMPAI KEPADA PENERIMA YANG AKAN MENGHASILKAN MAKLUMBALAS DAN TINDAKBALAS SEPERTI YANG DIHARAPKAN SATU PROSES YANG AKAN DAPAT MENGUBAH CARA SESEORANG BERFIKIR DAN MENGUBAH KELAKUAN SESEORANG .

CUBA FAHAM KEADAAN PELANGGAN JADIKAN PELANGGAN MERASA DIUTAMAKAN BERI PELUANG PELANGGAN CERITA MASALAH SENTIASA BERSEDIA MEMBANTU PELANGGAN KATAKAN SESUATU DENGAN HORMAT KEMASKAN DIRI SUPAYA ELOK DIPANDANG .

KIKISKAN SEGALA PRASANGKA TERHADAP INDIVIDU-INDIVIDU LAIN. . PASTIKAN PENDENGAR FAHAM TENTANG MESEJ YANG ANDA SAMPAIKAN. PASTIKAN BAHASA YANG DIGUNAKAN JELAS SERTA MUDAH DIFAHAMI. PASTIKAN MESEJ YANG HENDAK DISAMPAIKAN JELAS. PASTIKAN AIR MUKA SEJAJAR DENGAN MESEJ YANG DISAMPAIKAN. BINA SIFAT-SIFAT PERCAYA MEMPERCAYAI DI KALANGAN RAKAN-RAKAN ANDA.ANDA HENDAKLAH BERLATIH UNTUK MEMPUNYAI FIKIRAN YANG TERBUKA.

BAHASA TIDAK JELAS LATARBELAKANG BERBEZA PERSEKITARAN SALAH TAFSIR KESESUAIAN MASA/EMOSI SIKAP PENGHANTAR CARA PENYAMPAIAN/KAEDAH SALURAN ORANG YANG BERCAKAP .

MEMEK MUKA (PETUNJUK EMOSI) PERTENTANGAN MATA (PERLU DIHADKAN) PERGERAKAN TANGAN (KESOPANAN) PERAWAKAN/GERAK-GERI (PETUNJUK TAHAP KETENANGAN) SENYUMAN (PERLU DIPRAKTIKKAN) .

• SENTIASA BERFIKIRAN TERBUKA • MEMBERI TUMPUAN • MENCATAT PERKARA-PERKARA PENTING • TAHU DI MANA PERLU MENYAMPUK • BERTANYA SEKIRANYA KURANG FAHAM .

KOMUNIKASI : Hubungan Antara Ketua Dan Kakitangan PRINSIP ORGANISASI Mempunyai tujuan yang jelas Tujuan organisasi mesti di fahami setiap ahli Tujuan organisasi di terima ahli Perlu ada keselarasan arahan supaya aktiviti dapat dijalankan dengan berkesan (unity of direction) Perlu ada keselarasan perintah yang dapat menjamin kelancaran pentadbiran (unity of command) .

Perlu ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab seseorang dalam organisasi Perlu terdapat pembahagian atau pengkhususan tugas bagi melahirkan kecekapan dan tgjawab seseorang Struktur organisasi perlu disusun dengan rapi sesuai dengan keperluan penyelarasan dan pengawasan Dasar umum organisasi perlu kekal secara relatif walaupun struktur organisasi akan berubah mengikut tuntutan perkembangan dan kemajuan .

Perlu ada jaminan jabatan yang menghadkan kuasa pemimpin agar tidak memperlakukan kuasa sewenang-wenang pada orang bawahan Perlu berikan ganjaran setimpal kepada ahli yang menjalankan tugas yang baik dan berjasa Perlu menempatkan pekerja yang sesuai dengan keahliannya di dalam organisasi

KOMUNIKASI KE ATAS KOMUNIKASI KE BAWAH KOMUNIKASI MENDATAR RANGKAIAN KOMUNIKASI RANTAI RANGKAIAN KOMUNIKASI TIDAK FORMAL

SETIAP ANGGOTA SENSITIF DAN PEKA PADA PERUBAHAN PIHAK PENGURUSAN MEMBERI INSPIRASI DAN DORONGAN PIHAK PENGURUSAN MAHIR MEMBUJUK KERJA PAKAR DAPAT DISEPADUKAN SETIAP ANGGOTA MEMAHAMI TG. JAWAB ORANG YANG BERKUASA DI HORMATI DAN DI PERCAYAI SETIAP KUMPULAN DILAYAN SECARA ADIL

Menyelesaikan masalah .Bertutur .Mendengar .Menulis .Panggilan Telefon .• • • • KERJA KUMPULAN YANG SEPADU DAN PRODUKTIF KOMUNIKASI DARI ATAS KE BAWAH YANG BERKESAN PROSES KOMUNIKASI YANG CEKAP KEMAHIRAN SETIAP INDIVIDU: .Membuat keputusan .

BERI PUJIAN SECARA JUJUR MULAKAN PERCAKAPAN DENGAN ‘YA’ ANGGAP SETIAP SOALAN DAN MASALAH ORANG LAIN PENTING • ANGGAP SETIAP PENDAPAT BETUL DAN MENARIK • BERI PERHATIAN DAN LAYAN SECARA NORMAL • TUNJUKKAN YANG KITA MENGAMBIL BERAT • • • .

URUTURUT DAN SEBAGAINYA • PANDANG DENGAN PENUH MAKNA BILA BERCAKAP DAN MENDENGAR • MENDENGAR DENGAN TELITI DAN PENUH SIMPATI DAN EMPATI • MEMBERI HADIAH.• GUNAKAN JARAK YANG SESUAI DAN MESRA • JABAT TANGAN DENGAN ERAT DAN PANDANG KE MUKA SERTA SENYUM • PEGANG. SURAT. TEPUK. KAD DAN SEBAGAINYA . GOSOK-GOSOK.

KETERAMPILAN BERTUTUR DI KHALAYAK 4. PENGURUSAN BERTERASKAN KEAGAMAAN 5. MEMAHAMI KOMUNIKASI NON-VERBAL 6. PEMBENTUKAN NILAI-NILAI KERJA YANG BAIK . MEMUPUK RASA TANGGUNGJAWAB 8. KOMUNIKASI DALAM DIRI 2.1. BERSIKAP KOMUNIKASI TERBUKA 7. PEMBENTUKAN JARINGAN KOMUNIKASI YANG BAIK 3.

TALIAN TELEFON. BINA DASAR PINTU TERBUKA . PETI CADANGAN 17. MEMPUNYAI KEGHAIRAHAN MENUNTUT ILMU 13. LAPORAN KEWANGAN. MENONTON / MENDENGAR RANCANGAN DI MEDIA YANG BERUNSUR PENGURUSAN DAN KEPIMPINAN 14. MEMBINA SUASANA FORMAL – MESYUARAT. PENGOTOMASIAN PEJABAT – MEMO. KAUNSELING. MAJALLAH 18. MELAHIRKAN KUMPULAN MUTU KERJA 10. MEWUJUDKAN KUMPULAN PENILAIAN PRESTASI 11. MENANAM TABIAT SUKA MEMBACA 15. PEMBENTUKAN KOMITI PENERBITAN – NEWSLETTER. KOMPUTER 16. TELEFON PAPAN KENYATAAN. MEMBENTUK PEMIKIRAN KREATIF/ KRITIS 12.9. DIALOG.

19. BINA SIKAP SUKA DI DAMPINGI 22. MEMBINA SIKAP SANGGUP DI KRITIK. JADIKAN DIRI SEBAGAI PEMIMPIN YANG DI HORMATI DAN BUKAN DI TAKUTI . ZIARAH PEKERJA JIKA PERLU 25. KETEKUNAN PEKERJA PERLU DI PUJI DAN KESILAPAN PEKERJA PERLU DI NASIHATI BUKAN DIKEJI 23. PENYELESAIAN MASALAH DENGAN SEGERA 20. 21. JADIKAN PEKERJA SEPERTI KELUARGA SENDIRI 24. WUJUDKAN KEMESRAAN DALAM ORGANISASI 26.

Ayam Hutan. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih .

KEMENTERIAN SUMBER MANUSIA .

TAKRIFAN • SATU PROSES PENYAMPAIAN MAKLUMAT DARI SATU PIHAK (penyampai) KEPADA SATU PIHAK YANG LAIN (penerima) .

” EMERY AULT DAN AGEEL .“SATU SENI MENYALURKAN MAKLUMAT. IDEA-IDEA DAN SIKAP-SIKAP DARI SESEORANG KEPADA SESEORANG YANG LAIN.

.KOMUNIKASI LISAN • Satu proses Komunikasi yang melibatkan Suara. • Menitikberatkan kepada: • • • • Nada Suara Bahasa yang digunakan Kefasihan Sebutan Kelancaran perkataan yang digunakan. • Setiap perkataan yang diucapkan hendaklah selari/sejajar dengan pergerakan anggota badan. memek muka dan gerak mata.

Telefon. Pertemuan) Fahami mesej (Peranan penerima amat penting) Ambil Tindakan (Hasil sebenar proses) Mesej diterima Mesej tidak diterima Mesej diterima tetapi lain (distorted) .Hampa/marah -Tindak balas tidak menepati kehendak sepenuh .Peranan pendengar amat penting .Tindak balas yang bercanggah .LANGKAH/ PROSES KOMUNIKASI Bentuk idea Ubah idea dalam bentuk simbol (dalam bentuk perkataan.kepuasan -tindakan balas positif atau negatif .Peranan Pendengar . rajah dan) Hantar mesej (Memo.Selisih faham .

jargon dan susah difahami • Kesan ‘halo’ Penilaian pertama terhadap penyampai.HALANGAN KOMUNIKASI *Pemesongan (Distortion) • Bahasa tidak jelas (guna perkataan-perkataan yang susah. .

• Perbezaan Latarbelakang Kasar Lemah Lembut Taraf Pendidikan .

gelap. kebersihan • Melalui pihak ketiga Kurang/ tambah • Salah tafsiran . jarak jauh.*Sebahagian sahaja (omission) • Persekitaran Bising.

*Bebanan (Overload) • Telah sedia ada maklumat (bosan . sudah tahu) • Beri perhatian kepada perkara lain • Tidak dapat menerima maklumat baru .

*Ketepatan Masa
• Masa yang sesuai untuk sampaikan maklumat • Situasi yang tegang

*Emosi/ Sikap Penyampai/ Penerima
• Marah • Sedih • Keliru • Tekanan

HALANGAN KOMUNIKASI YANG BERPUNCA DARI
• KEPERCAYAAN ⇒Manusia mendengar dan melihat apa yang mereka mahu dengar dan lihat sahaja. Contoh
Pekerja yang sering ditegur tentang kerja, sesuatu hari mendapat pujian tentang kerja(susah hendak mempercayai yang didengar dan hendak nilai mesej yang tersirat

• SIKAP ⇒ Tindakan seseorang individu adalah kuat dipengaruhi oleh sikap • PRASANGKA ⇒ Kenyataan / maklumat yang diterima bercanggah dengan apa yang disangka lebih awal akan menghalang individu untuk terus mendengar dan menerima mesej .

pendidikan dan penerima mesej • ISTILAH ⇒ Sesuatu perkataan mungkin membawa erti yang berbeza antara individu dengan individu yang lain .• PERSEPSI ⇒ Penerimaan dan tafsiran terhadap sesuatu mesej adalah dipengaruhi oleh latar belakang pelajaran.

• 3 Tingkat kemahiran mendengar .Jika tidak faham.terus terang dengan pelanggan .Peranan pendengar amat penting dalam menentukan keberkesanan komunikasi • 4 Jujur kepada diri sendiri .

Pelanggan tidak mahu mendekati orang yang selekeh .Kepercayaan/ keyakinan hilang • 6 Sentiasa bersedia .Dapatkan keyakinan pelanggan .Imej profesional .• 5 Sentiasa kemas .

ringkas dan tekanan suara yang lembut dan jelas . kesopanan dan kehalusan budi pekerti • 9 Gunakan perkataan tepat .• 7 Wujud suasana mesra • 8 Kawal perilaku.

• 10. Mengawal mimik muka dan pergerakan diri Bersedia untuk berkhidmat dan beri kerjasama Cuba fahami masalah orang lain • 11 • 12 .

• 13 Elak perkataan yang boleh menyinggung perasaan orang Sentiasa insaf dan berfikiran terbuka • 14 .

“Volume” .Tekanan Suara .• 15 Amal “seni” percakapan (The art of Talking) .Alunan Suara .Kecepatan .

.

PENGENALAN • DEFINISI • FUNGSI • ASAS-ASAS 2.KEMAHIRAN KOMUNIKASI 1. KONSEP • KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN • KOMUNIKASI DAN ORGANISASI .

MODEL • KONSEP • PROSES 4. BENTUK-BENTUK KOMUNIKASI • KOMUNIKASI PERSEORANGAN • KOMUNIKASI DALAM KUMPULAN • KOMUNIKASI KORPORAT .KEMAHIRAN KOMUNIKASI 3.

KEMAHIRAN KOMUNIKASI 5. HALANGAN • Halangan kepada komunikasi • Mengatasi halangan kepada komunikasi .

1. PENGENALAN DEFINISI Proses penyampaian maklumat dari satu pihak (penyampai) kepada pihak yang lain (penerima) .

1. Dean . PENGENALAN DEFINISI Pelbagai cara untuk menyampaikan fikiran dan perasaan kepada khalayak ramai dan juga penerimaan fikiran dan perasaan dari orang lain. -Howard H.

PENGENALAN DEFINISI SIAPA mengatakan APA kepada SIAPA melalui SALURAN dengan KESAN apa? -Harold D. Lasswell .1.

-Everett M. PENGENALAN DEFINISI Satu proses untuk menyampaikan dan menerima idea-idea dan perasaan dengan tujuan untuk menukar perilaku orang ramai.1. Rogers .

PENGENALAN DEFINISI Komunikasi adalah penghantaran. percakapan atau imej visual atau mana-mana kombinasi ketiga-tiga unsur tersebut supaya bahan yang dikomunikasikan difahami dengan jelas oleh sesiapa yang terlibat -Sillars .1. penerimaan atau pertukaran maklumat atau pendapat atau idea dengan tulisan.

1. PENGENALAN FUNGSI • Untuk memindahkan maklumat • Untuk mengajar / belajar (pembelajaran) • Untuk pengaruh • Untuk hiburan • Untuk sosialisasi • Untuk perundingan .

Syed Rahman Syed Zain . PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI SENYUM • • • • • • • • Simpul Meleret Menawan Sinis Seribu makna Kambing Perli Pahit Dr.1.

1. Ia boleh membawa kegembiraan yang agung atau keputusan yang mendalam.Sigmund Freud . . Ia berupaya menimbulkan emosi yang mendalam dan menggerakkan tindakan manusia. PENGENALAN ASAS-ASAS KOMUNIKASI Komunikasi adalah kata-kata yang mempunyai kuasa ‘magic’ atau sakti.

PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI LISAN – Menggunakan Bahasa .Lisan/tutur .Rancang/spontan .1.Rasmi/tidak rasmi .

PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI TANPA LISAN – Pergerakan Badan/Pancaindera Raut Wajah Isyarat Sentuhan Bau Pakaian .1.

1. PENGENALAN JENIS-JENIS KOMUNIKASI BERTULIS – Surat Memo E-mel Papan Kenyataan/Papan iklan Poster VISUAL Iklan .

Isteri menjaga hal rumahtangga dan akan ditanya hal yang dipimpinnya.Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim .2. . Pelayan menjaga hak majikannya akan ditanya hal yang dipimpinnya. Kemu sekalian adalah pemimpin dan akan ditanya (diminta bertanggungjawab) terhadap kepimpinan kamu. Pemimpin akan ditanya mengenai hak rakyat yang dipimpinnya. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Kamu sekelian adalah pemimpin dan kamu akan ditanya tentang rakyat yang kamu pimpin.

tetapi juga pertalian antara matlamat-matlamat supaya organisasi lebih bersepadu ke arah pengeluaran hasil yang baik Mencakupi semua yang terdapat di dalam pengurusan dan pentadbiran Pemimpin : .2. KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Pengurusan Pentadbiran : : Menumpukan kepada pencapaian matlamat organisasi Menitikberatkan bukan sahaja pencapaian matlamat.

KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN TEMBOK SIKAP DUNIA PENGURUS DUNIA PEKERJA .2.

KONSEP KOMUNIKASI DAN PENGURUSAN Untuk menembusi ‘tembok sikap’ kita perlu: • penyampaian maklumat yang jelas • perkongsian idea • kemahiran mendengar • penyertaan • perasaan signifikan • saling mempercayai • keyakinan .2.

KONSEP KOMUNIKASI DAN ORGANISASI PRINSIP ORGANISASI – – – – – – – – Mempunyai tujuan yang jelas Tujuan organisasi difahami dan diterima oleh setiap ahli organisasi Mempunyai struktur organisasi dan penjelasan fungsi yang rapi Ada kesatuan arah atau ketentuan objektif Ada pembatasan kuasa pemimpin Ada ganjaran setimpal dengan kecemerlangan ahli organisasi menjalankan tugas Ada keseimbangan antara kecekapan dan tanggungjawab Ada pembahagian / pengkhususan tugas .2.

2. KONSEP KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Komunikasi individu / kumpulan • Melibatkan – interaksi semuka – penyampaian maklumat – penggunaan saluran rasmi dan tidak rasmi – sempadan • Penting untuk mencapai matlamat organisasi .

2. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI DI DALAM ORGANISASI • Pasif • Agresif • Asertif .

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI PASIF • Kelakuan / tindakan tidak dapat menegakkan hak dan pandangan anda • Tidak menyuarakan pandangan • Berpunca daripada tiada keyakinan diri.2. bimbang dipersalahkan dan suka mengalah .

2. pandangan. terlalu yakin dengan diri sendiri atau merasa kurang selamat • Kerap melenting apabila ditegur • Adakala merendahkan keupayaan orang lain . hak dengan jelas dan tegas • Menyinggung dan menyentuh perasaan orang lain untuk mencapai matlamat • Bersikap defensif. KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI AGRESIF • Pernyataan perasaan.

KONSEP KELAKUAN KOMUNIKASI ASERTIF • Orang yang yakin pada diri sendiri • Dapat menyatakan pandangan dan hak dengan jelas dalam cara yang boleh diterima umum • Menghormati hak dan pandangan orang lain • Percaya kepada persamaan hak asasi • Pencapaian berasaskan inisiatif dan usaha sendiri • Bersikap terbuka. berani menghadapi masalah dan isu dengan positif .2.

satu aktiviti pemindahan maklumat atau menggunakan media . maklumat. MODEL • Komunikator adalah individu atau kelompok yang berusaha mengadakan komunikasi dengan individu atau kelompok lain • Komunikan adalah individu atau kelompok yang menerima hasil idea. berita atau fikiran komunikator • Konsep Komunikasi juga adalah pertukaran simbol yang bermakna.KONSEP KOMUNIKASI • Ada Komunikator dan Komunikan 3.

MODEL Mesej Saluran Respon Gangguan Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi .PROSES KOMUNIKASI Persekitaran / Situasi Persekitaran / Situasi 3.

BENTUK • Untuk mendapatkan sefahaman antara satu dengan lain • Menambahkan kepercayaan. kemesraan dan keyakinan • Membantu mengetahui persepsi orang terhadap kita • Cara berkomunikasi akan menentukan hubungan seterusnya • Kemahiran mendengar .KOMUNIKASI PERSEORANGAN • Satu proses yang kompleks • Berlaku secara semuka / tidak semuka 4.

KOMUNIKASI BERKUMPULAN • Rangkaian – dari seorang ke seorang dalam kumpulan • Terbuka – dari seorang kepada ramai • Dialog 4. BENTUK – dari seorang / beberapa orang kepada ramai dan adainteraksi .

KOMUNIKASI KORPORAT • Korporat menyeluruh – Gambaran 4. produk atau perkhidmatan • Membolehkan kepada umum organisasi memberitahu apakah 5W + 1H mereka . BENTUK yang imej • Imej yang dikehendaki oleh pengurusan terhadap organisasi.

perjawatan. nilai perkhidmatan. memahami matlamat dan objektif organisasi • Memberi kesan kepada persepsi. BENTUK • Membolehkan ahli organisasi mengetahui bagaimana fungsi mereka berkaitan antara satu sama lain dan bagaimana mereka boleh menyumbang kepada kejayaan organisasi • Membolehkan orang yang ingin berurusan. reputasi organisasi .KOMUNIKASI KORPORAT 4.

tertekan) .Sikap.5. HALANGAN HALANGAN KOMUNIKASI • LUARAN .Bunyi bising Objek fizikal Jarak lokasi • DALAMAN . budaya dan nilai yang berbeza (Psikologi) Kurang kemahiran komunikasi Maklumat tidak tepat (marah.

panjang komunikasi. sikap.Halangan terhadap penerimaan (prejudis konflik antara penerima dan pengirim) . persepsi terhadap mesej.HALANGAN KOMUNIKASI • 3 klasifikasi: 5. HALANGAN . harapan) . tahap intelek.Halangan terhadap penghantar (persekitaran.Halangan terhadap pemahaman (bahasa. nilai. kesan terhadap status) .

5. HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI • Faham • Jadi pendengar yang baik • Teliti maklumat • Galakkan orang lain memberi pendapat • Hargai pendapat dan maklumat orang lain • Bersemuka • Bahasa yang sesuai • Beri maklumbalas .

5. HALANGAN MENGATASI HALANGAN KOMUNIKASI KEMAHIRAN MENDENGAR • Gunakan ‘subconscious mind’ anda • Berhenti bercakap semasa penyampai maklumat sedang bercakap • Beri tumpuan kepada penyampai • Tunjukkan anda minat mendengar • Bersabar • Kawal perasaan • Bertanya dengan jelas dan tepat .

” .5. PENUTUP “Sesungguhnya hati-hati itu tempat bertanam. Seandainya tidak tertumbuh semuanya.Pesanan Luqman Al-Hakim . maka tanamkanlah padanya perkataan yang bagus. akan tertumbuh sebahagiannya.

sedang engkau mengambilnya secara percuma (mudah) . bermesyuaratlah dengan orang yang berpengalaman dalam beberapa perkara kerana sesungguhnya dia boleh memberi pandangan kepada engkau di mana dia telah memperolehnya dengan harga yang mahal.Pesanan Luqman Al-Hakim . PENUTUP “Wahai anakku.5.

5. orang jahil berdasarkan kekurangan ilmunya dan orang alim berdasarkan kelebihannya” .Pesanan Luqman Al-Hakim . layani orang besar sesuai dengan kedudukannya. PENUTUP “Layanilah orang yang kecil sesuai dengan kecilnya.

serta ingatlah akan Allah banyak-banyak (dalam segala keadaan). maka bertebaranlah kamu di muka bumi (untuk menjalankan urusan masing-masing) dan carilah apa yang kamu hajati dari limpah kurnia Allah. Surah Al-Jumu’ah: 10 . supaya kamu berjaya (di dunia dan di akhirat).5. PENUTUP Kemudian setelah selesai sembahyang.

Ayam Hutan. Ayam Selasih Sekian Terima Kasih .