Anda di halaman 1dari 11

SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG TITINGAN, TAWAU

RANCANGAN TAHUNAN PENDIDIKAN SENI VISUAL TAHUN 6 2007

MINGGU BIDANG/TAJUK HASIL PEMBELAJARAN OBJEKTIF CATATAN

Pada akhir pembelajaran


1 Menggambar Aras 1 murid dapat :
1. Menggambar dengan
03.01.07 Tajuk: Gambar Negatif dan memberi penekanan 1. Membuat lakaran
- Positif kepada konsep perspektif gambar.
05.01.07 (kaedah lukisan) dan kadar banding.
2. Mewarna bahagian
Aras 2 objek dengan hitam
1. Mencari sumber rujukan untuk menimbulkan
sebagai pencetus idea kesan negatif.
untuk menggambar.
3. Mewarna bahagian latar
Aras 3 dengan warna hitam
1. Menggambar dengan untuk menimbulkan
menampakkan perspektif kesan negatif.
dan kadar banding.
4. Menyatakan perasaan
diri terhadap kegiata
yang dijalankan.

2 Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Membuat Corak Dan 1. Menggunakan bahan, murid dapat :
08.01.07 Rekaan teknik dan corak yang
- sesuai untuk menghiasi 1. Mengetahui konsep
12.01.07 Tajuk: Corak permukaan 2D dan objek lipatan secara simetri.
(kaedah lipatan dan 3D)
guntingan) 2. Menghasilkan corak dan
Aras 2 rekaan secara simetri.
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam 3. Mengunting hasil lipatan
bagi menghasilkan corak yang telah dibuat
dan rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan
corak dan rekaan.

3
Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran
15.01.07 Membina 1. Menggunakan asas seni murid dapat :
- Tajuk : Mobail Kasih Sayang reka dalam membentuk
19.01.07 (kaedah mobail) dan membuat binaan 1. Melukis dan memotong
yang kompleks. lakaran bentuk hati.

Aras 2 2. Mengantung bentuk-


1. Mengetahui bahasa seni bentuk hati pada
visual yang berkaitan penyangkut baju untuk
hasil kerja 3D. dijadikan mobail.

Aras 3 3. Menghargai hasil kerja


1. Membuat beg kertas sendiri dan rakan.
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

4 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Tajuk: Kelarai 1. Mengetahui istilah dalam murid dapat :
22.01.07 (kaedah anyaman) kraf tradisional.
- 1. Menghasilkan anyaman
26.01.07 Aras 2 tikar dengan kelarai
1. Mengaplikasikan Asas mengikut kreativiti murid-
Seni Reka dalam murid.
penghasilan kraf
tradisio 2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.
Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

Aras 1
5 Menggambar 1. Menggambar dengan Pada akhir pembelajaran
memberi penekanan murid dapat :
29.01.07 Tajuk: Corak cetakan kepada konsep perspektif
- (kaedah cetakan) dan kadar banding. 1.Melakar dan memotong
02.02.07 permukaan ubi kentang
Aras 2 mengikut bentuk yang
1. Mencari sumber rujukan dikehendaki.
sebagai pencetus idea
untuk menggambar.
2. Menghargai hasil kerja
Aras 3 sendiri dan rakan.
1. Menggambar dengan
menampakkan perspektif
dan kadar banding.

6 Membuat Corak Dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Rekaan 1. Menggunakan bahan, murid dapat :
05.02.07 teknik dan corak yang
- Tajuk: Bunga Tulip sesuai untuk menghiasi 1. Melakar dan menebuk
09.02.07 (cetakan atau capan) permukaan 2D dan objek gambar bunga tulip.
3D)
2. Membuat garisan grid di
Aras 2 atas kertas lukisan.
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam 3. Menerap motif ke atas
bagi menghasilkan corak kertas lukisan dengan
dan rekaan. menggunakan plat yang
telah dibuat.
Aras 3
1. Menguasai beberapa 4. Menghargai hasil kerja
kemahiran, kawalan, sendiri dan rakan.
tatacara dan disiplin kerja
dalam menghasilkan
corak dan rekaan.

7 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Membina 1. Menggunakan asas seni murid dapat :
12.02.07 reka dalam membentuk
- Tajuk: Bekas Serbaguna dan membuat binaan 1. Menghasilkan bekas
16.02.07 (kaedah lipatan dan yang kompleks. serbaguna dengan
guntingan) menggunakan teknik
Aras 2 pembungkusan.
1. Mengetahui bahasa seni
visual yang berkaitan 2. Menghargai hasil kerja
hasil kerja 3D. sendiri dan rakan.

Aras 3
1. Membuat bekas
serbaguna
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

8 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Mengetahui istilah dalam murid dapat :
19.02.07 Tajuk: Kelarai kraf tradisional.
- (kaedah anyaman) 1. Menghasilkan anyaman
23.02.07 Aras 2 tikar dengan kelarai
1. Mengaplikasikan Asas mengikut kreativiti murid-
Seni Reka dalam murid.
penghasilan kraf
tradisio 2. Menghargai hasil kerja
sendiri dan rakan.
Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

26.02.07
-
23.02.07

10 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Memilih, meniru, murid dapat :
05.03.07 Tajuk: Bentuk Geometri memadan dan menyusun
- (kaedah ton warna) gambar untuk 1. Meningkatkan kemahiran
09.03.07 menghasilkan satu Mengikut ton atau arah
komposisi. cahaya.

Aras 2 2. Menghasilkan lakaran


1. Mencari sumber rujukan dan kesan anatikal gelap
sebagai pencetus idea dan cerah.
untuk menggambar.

Aras 3
1. Menghargai sumbangan
pelukis tempatan.

Aras 1
11 Membuat Corak Dan 1. Memadankan beberapa Pada akhir pembelajaran
Rekaan jenis rekaan corak dan murid dapat :
19.03.07 kesesuaiannya dalam
- Tajuk : Sapu Tangan rekaan. 1. Melatih diri untuk bekerja
23.03.07 (kaedah ikatan dan celupan) dengan lebih tekun,
Aras 2 teratur dan cermat.
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam 2. Menimbulkan rasa
dan objek buatan seronolk dalam menjalan
manusia bagi kegiatan.
menghsilkan corak dan
rekaan.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
alam menghasilkan corak
dan rekaan.

Aras 1 Pada akhir pembelajaran


12 Membentuk dan Membuat 1. Menggunakan asas seni murid dapat :
Membina reka dalam membentuk
26 .03.07 dan membuat binaan 1. Melatih diri untuk bekerja
- Tajuk: Burung yang kompleks. dengan lebih tekun,
30.03.07 (kaedah origami) teratur dan cermat.
Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni 2. Menimbulkan rasa
visual yang berkaitan seronolk dalam menjalan
hasil kerja 3D. kegiatan.

Aras 3
1. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan

13 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Binaan 1. Mengetahui dan murid dapat :
02.04.07 meneroka kegunaan
- Tajuk: Hiasan Dinding bahan kutipan dan objek 1. Mempelbagaikan serta
06.04.07 (Kaedah tampalan, alam. memanipulasikan bahan
Guntingan bahan-bahan terbuang dalam
terbuang) Aras 2 menghasilkan hiasan
1. Membentuk dan dinding.
membuat binaan
menggunakan bahan 2. Meningkatkan koordinasi
terbuang dengan teknik mata dan tangan.
tampalan serta
guntingan. 3. Menghasilkan hiasan
dinding secara kreatif.
Aras 3
1. Membuat penyataan 4. Berbangga dengan hasil
secara lisan tentang hasil kerja sendiri.
kerja sendiri dan rakan.

14 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Memerhati tayangan murid dapat :
09.04.07 Tajuk : Makhluk Asing mengenai cerita makhluk
- (Kaedah catan) asing. 1. Menggambarkan secara
13.04.07 lisan tentang makhluk
Aras 2 asing yang telah
1. Meniru dan melakar ditayangkan oleh guru.
gambar untuk
menghasilkan satu 2. Membuat lakaran secara
komposisi. spontan berdasarkan
pemerhatian.
Aras 3
1. Mewarna lakaran 3. Mewarna lakaran
makhluk asing dengan makhluk asing.
teknik catan.

15 Membuat Rekaan Corak Aras 2 Pada akhir pembelajaran


1. Mengolah motif murid dapat :
16.04.07 Tajuk: Rama-rama berdasarkan objek alam
- (Kaedah lipatan dan bagi menghasilkan corak 1. Mengetahui konsep
13.04.07 guntingan) dan rekaan. lipatan secara simetri.
Aras 3 2. Menghasilkan corak dan
1. Menguasai beberapa rekaan secara simetri.
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja 3. Mengunting hasil lipatan
dalam menghasilkan yang telah dibuat.
corak dan rekaan.

16

23.04.07
-
27.04.07

17 Membentuk dan Membina Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Menggunakan asas seni murid dapat :
30.04.07 Tajuk: Beg Kertas reka dalam membentuk
- (kaedah pembungkusan) dan membuat binaan 1. Menghasilkan beg kertas
04.05.07 yang kompleks. melalui teknik
pembungkusan.
Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni 2. Menghargai hasil kerja
visual yang berkaitan sendiri dan rakan.
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

18 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Membina 1. Menggunakan asas seni murid dapat :
07.05.07 reka dalam membentuk
- Tajuk: Beg Kertas dan membuat binaan 1. Menghasilkan beg kertas
11.05.07 (kaedah pembungkusan) yang kompleks. melalui teknik
pembungkusan.
Aras 2
1. Mengetahui bahasa seni 2. Menghargai hasil kerja
visual yang berkaitan sendiri dan rakan.
hasil kerja 3D.

Aras 3
1. Membuat beg kertas
menggunakan pelbagai
alat, bahan, teknik,
struktur dan hiasan
mengikut tatacara secara
kreatif.
2. Membuat penyataan
perasaan tentang hasil
kerja dengan rakan
secara kreatif.

19

14.05.07
-
18.05.07
20

21.05.07
-
25.05.07

21 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Mengetahui istilah dalam murid dapat :
Tajuk: Kuda Kepang kraf tradisional.
(kaedah lakaran dan 1. Meningkatkan kemahiran
04.06.07 guntuingan) Aras 2 dalam membina sesuatu
- 1. Mengaplikasikan Asas alat permainan.
08.04.07 Seni Reka dalam
penghasilan kraf 2. Menari dengan kuda
tradisional. kepang.
2. Membuat lakaran bentuk
kuda. 3. Menghasilkan kuda
kepang sebagai alat
Aras 3 permainan.
1. Mengunting lakaran yang
telah dihasilkan. 4. Berbangga dengan hasil
2. Menghasilkan kraf kerja sendiri dan rakan.
tradisional dengan
menguasai kemahiran
penggunaan alat dan
teknik.

22 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Menggambar dan murid dapat :
11.06.07 Tajuk: Keindahan Alam menggunakan pelbagai
(kaedah resis) bahan teknik melalui 1. Memahami konsep resis.
- penerokaan.
15.06.07 2. Meningkatkan kemahiran
Aras 2 mengolah warna.
1. Memilih dan
menggunakan alat, 3. Menerapkan nilai
bahan dan teknik yang mencintai alam.
sesuai dengan
penghasilan gambar. 4. Menyatakan perasaan diri
terhadap kegiatan yang
Aras 3 dijalankan.
1. Menghasilkan gambar
dengan menggunakan
pelbagai alat, bahan dan
teknik secara kreatif
melalui penerokaan.
2. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.

23 Membuat Corak dan Aras 2 Pada akhir pembelajaran


Rekaan 1.Mengolah motif murid dapat :
18.06.07 berdasarkan ojek alam
- Tajuk: Kuda Kepang dan objek buatan 1. Melatih diri untuk bekerja
22.06.07 (kaedah cetakan manusia bagi dengan lebih tekun, teratur
bermotifkan kulit haiwan) menghasilkan corak dan dan cermat.
rekaan.
2. Menghias kuda kepang
Aras 3 dengan corak yang
1. Menghasilkan corak dihasilkan.
dengan menggunakan
warna yang sesuai. 3. Menimbulkan rasa
seronolk dalam menjalan
kegiatan.

24 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Binaan 1. Mengetahui dan murid dapat :
25.06.07 meneroka kegunaan
- Tajuk: Hiasan Dinding bahan kutipan dan objek 1. Mempelbagaikan serta
29.06.07 (Kaedah tampalan, alam. memanipulasikan bahan
Guntingan bahan-bahan terbuang dalam
terbuang) Aras 2 menghasilkan hiasan
1. Membentuk dan dinding.
membuat binaan
menggunakan bahan 2. Meningkatkan koordinasi
terbuang dengan teknik mata dan tangan.
tampalan serta
guntingan. 3. Menghasilkan hiasan
dinding secara kreatif.
Aras 3
1. Membuat penyataan 4. Berbangga dengan hasil
secara lisan tentang hasil kerja sendiri.
kerja sendiri dan rakan.

25 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Mengaplikasikan asas murid dapat :
02.07.07 Tajuk: Labu Sayong seni reka dalam
- (Mengenal kraf tradisional penghasilan tembikar. 1. Meningkatkan kemahiran
06.07.07 menggunakan kaedah dan pengetahuan tentang
picitan) Aras 2 tembikar.
1. Menghasilkan kraf
tradisional menggunakan 2. Membentuk tembikar
plastesin dengan melalui proses lingkaran
mengikut proses dan picitan.
sebenar.
3. Menghasilkan labu sayong
Aras 3 secara kreatif.
1. Menghasilkan kraf
tradisional dengan 4. Berbangga dengan hasil
menguasai kemahiran kerja sendiri.
penggunaan bahan dan
teknik.
2. Membuat penyataan
secara lisan tentang hasil
kerja sendiri dan rakan.

Pada akhir pembelajaran


26 Menggambar Aras 1 murid dapat :
1. Memilih, meniru,
09.07.07 Tajuk: Kampung Saya memadan dan menyusun 1. Meningkatkan kemahiran
- (Menggambar gambar untuk memotong dan
13.07.07 menggunakan kaedah kolaj) menghasilkan satu menyususn.
komposisi.
2. Menyedari bahawa kolaj
Aras 2 dapa menimbulkan
1. Mencari sumber rujukan permukaan yang timbul.
sebagai pencetus idea
untuk menggambar. 3. Menghasilkan kolaj
kampung saya daripada
Aras 3 pelbagai bahan kekacang.
1. Menghargai sumbangan
pelukis tempatan.

27 Membuat Corak Dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Rekaan 1. Memadankan beberapa murid dapat :
16.07.07 jenis rekaan corak dan
- Tajuk: Hiasan dinding kesesuaiannya dalam 1. Membuat corak dengan
20.07.07 (Membentuk dan membuat rekaan. menyilang benang pada
binaan dengan kaedah nombor yang sama pada
filiografi) Aras 2 arah yang bertentangan.
1. Mengolah motif
berdasarkan objek alam 2. Meningkatkan kemahiran
dan objek buatan mengira.
manusia bagi
menghsilkan corak dan 3. Menghasilkan filiografi
rekaan. secara kreatif.

Aras 3
1. Menguasai beberapa
kemahiran, kawalan,
tatacara dan disiplin kerja
alam menghasilkan corak
dan rekaan.

28

23.07.07
-
27.07.07

30 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Melihat dan memerhati murid dapat :
06.08.07 Tajuk: Keris gambar pelbagai jenis
- (Mengenal kraf tradisional keris dan bahagiannya. 1. Mengetahui bahagian-
10.08.07 dengan kaedah melukis, bahagian yang terdapat
menggunting dan Aras 2 pada keris.
mencantum.) 1. Membuat model keris
dengan menggunakan 2. Memahami cara
elephant kad. (melukis, menghasilkan keris
menggunting dan dengan menggunakan
mencantuma) bahan gantian.

Aras 3 3. Menghargai keris sebagai


1. Mewarnakan keris bahan warisan Melayu.
dengan menggunakan
warna pilihan sendiri
(krayon dan warna
poster)

31 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Melihat dan memerhati murid dapat :
13.08.07 Tajuk: Keris gambar pelbagai jenis
- (Mengenal kraf tradisional keris dan bahagiannya. 1. Mengetahui bahagian-
17.08.07 dengan kaedah melukis, bahagian yang terdapat
menggunting dan Aras 2 pada keris.
mencantum.) 1. Membuat model keris
dengan menggunakan 2. Memahami cara
elephant kad. (melukis, menghasilkan keris
menggunting dan dengan menggunakan
mencantuma) bahan gantian.

Aras 3 3. Menghargai keris sebagai


1. Mewarnakan keris bahan warisan Melayu.
dengan menggunakan
warna pilihan sendiri
(krayon dan warna
poster)
32

27.08.07
-
31.08.07

33

03.09.07
-
07.09.07

34

10.09.07
-
14.09.07

35 Menggambar Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Memilih dan melakar murid dapat :
17.09.07 Tajuk: Hidupan Laut hidupan laut.
- ( Menggambarkan dengan Aras 2 1. Menghargi alam sekitar.
21.09.07 kaedah mozek) 1. Membuat aktiviti mozek
dengan bimbingan guru 2. Menyusun dan
tentang teknik susunan. memanipulasi bahan
kreatif.
Aras 3
1. Membuat mounting
secara mozek pada
gambar yang telah
disiapkan.

36 Membuat Rekaan dan Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Corak 1. Mengetahu konsep murid dapat :
24.09.07 gabungan lipatan dan
- Tajuk: Kertas Pembalut gosokan menghasilkan 1. Menghasilkan tona warna
28.09.07 Hadiah tona warna yang yang menarik hasil
(Membuat rekaan corak menarik. gabungan beberapa
dengan kaedah lipatan dan warna.
gosok warna air) Aras 2
1. Menggunakan gabungan 2. Meningkatkan kemahiran
warna yang sesuai untuk menggunakan campuran
menghasilkan tona warna untuk menghasilkan
warna. tona warna yang menarik.

Aras 3
2. Menghasilkan corak
bunga yang menarik.

37 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran


Binaan 1. Memilih bahan yang murid dapat :
01.10.07 sesuai seperti kotak.
- Tajuk: Kereta Mainan 1. Mempertingkatkan
05.10.07 (Membentuk dan membuat Aras 2 kemahiran memilih dan
binaan dengan kaedah 1. Menyusun dan membina menggunakan alat ,
susunan dan cantuman) model kereta. bahan, teknik serta proses
membuat model kereta.
Aras 3
1. Menghias dan menampal 2. Membuat model kompleks
kertas warna pada kereta. dengan menggunakan
pelbagai alat.
38 Membentuk dan Membuat Aras 1 Pada akhir pembelajaran
Binaan 1. Memilih bahan yang murid dapat :
08.10.07 sesuai seperti kotak.
- Tajuk: Kereta Mainan 1. Mempertingkatkan
12.10.07 (Membentuk dan membuat Aras 2 kemahiran memilih dan
binaan dengan kaedah 1. Menyusun dan membina menggunakan alat ,
susunan dan cantuman) model kereta. bahan, teknik serta proses
membuat model kereta.
Aras 3
1. Menghias dan menampal 2. Membuat model kompleks
kertas warna pada kereta. dengan menggunakan
pelbagai alat.

39 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Melihat dan memerhati murid dapat :
15.10.07 Tajuk: Ragam Hias Wau bentuk wau bulan.
- Bulan (alat permainan wau 1. Menyatakan bentuk wau
19.10.07 bulan. Aras 2 bulan dan ragam hiasnya.
1. Melipat, menekap dan
menggunting kertas 2. Memahami teknik lipatan
warna. dan guntingan dapat
menghasilkan corak yang
Aras 3 simetri.
1. Menyusun dan
menampal hasil corak ke 3. Menghargai kraf
atas permukaan rupa tradisional.
wau bulan.

40 Mengenal Kraf Tradisional Aras 1 Pada akhir pembelajaran


1. Melihat dan memerhati murid dapat :
22.10.07 Tajuk: Ragam Hias Wau bentuk wau bulan.
- Bulan (alat permainan wau 1. Menyatakan bentuk wau
26.10.07 bulan. Aras 2 bulan dan ragam hiasnya.
1. Melipat, menekap dan
menggunting kertas 2. Memahami teknik lipatan
warna. dan guntingan dapat
menghasilkan corak yang
Aras 3 simetri.
1. Menyusun dan
menampal hasil corak ke 3. Menghargai kraf
atas permukaan rupa tradisional.
wau bulan.

41

29.10.07
-
02.10.07

42

05.10.07
-
09.10.07

43

12.11.07
-
16.11.0
Disediakan oleh, Disemak oleh,

....................................... .....................................
(SALMIAH MADING) (PIRMAN TASMIN)
Guru PSV Tahun 6. Ketua Panitia PSV.