Anda di halaman 1dari 9

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA KADAZANDUSUN TAHUN 4

M UHU TUDU A/P RAAN KABAALAN


UNIT 1 Id kolimpupuson do P&P diti, Aras 1 1.1 Mokinongou, monindu om
kaanu da tangaanak do: mamarait tuni di norongou.
MUMPONGOL 1. moboros tolinuud 1.1.1 Mongintutun,
tumanud situasi. Aras 2 minsingumbal
1 2. mambasa om mongija’ popolombus om
sapad putul boros i popisuai tuni di
kiwaa vokal tanaru om pinarangahan.
toniba a om aa. 1.2.1 Papasanarai do boros
3. mambasa boros Aras 1 miampai koroitan di
2 tangasaanang kotunud.
4. momonsoi om monuat 1.9.1 Minsingumbal moboros
piipiro boros tumanud Aras 2 tolinuud tumanud
putul boros. situasi, status, umul om
koulanan.
2.1.1 Mambasa om mamarait
Aras 2 boros i kivokal tanaru
3 om toniba.
2.2.1 Mambasa om
Aras 1 mongintutun do boros,
rangkai boros om ayat.
3.2.1 Sumugut popouni do
Aras 1 putul boros.
3.2.2 Momonsoi om monuat
Aras 2 boros mantad putul
boros
1.

Id kolimpupuson do P&P diti, Aras 1 1.1.1 Mokinongou, monindu


UNIT 2 kaanu da tangaanak do: om mamarait tuni di
INTUTUNAI 1. moboros tolinuud norongou.
OKU montok popointutun Aras 1 1.3.1 Mongintutun do boros
kokomoi sondii. tolinuud om au olinuud.
4 2. momoguno boros 1.5.1 Minsingumbal
pongudio isai, piro om Aras 2 popolombus pokionuaon
id nonggo. tumanud situasi di
3. mambasa om mongija’ pointantu.
sapad putul boros I 1.12.1 Mamarait piipiro boros
Aras 1
kivokal tanaru om pongudiaan.
toniba: a om aa 1.12.2 Popouni, mambasa om
4. momonsoi om monuat Aras 2 mongija’ sapad putul
boros mantad putul boros i kivokal tanaru
boros om toniba.

1
5. mongintutun om 2.2.1 Mambasa om
momoguno boros Aras 2 mongintutun do
ngaran pombida (Kata boros,rangkai boros om
Nama Khas) ayat.
6. popisudong putul boros 2.3.1 Momoguno komoiboros(
Aras 2 kamus) mogihum rati
5 boros
2.5.1 Papatarang om monindu
Aras 1 kotutukon sorita
tumanud teks di nabasa.
3.2.1 Momonsoi om monuat
Aras 3 boros mantad putul
boros tangasaanang
6 3.5.1 Papasanarai boros
Aras 1 tangasaanang tumanud
uhu.
3.6.1 Mongulud boros dumadi
Aras 1 ayat.
3.9.1 Momogonop ayat
Aras 2 ponguhatan momoguno
ayat pongudiaan.

1.8.1 Mongintutun om
UNIT 3 Id kolimpupuson do P&P diti, Aras 1 mambasa piipiro boros
PAGANAKAN kaanu da tangaanak do: pongolohou.
KU 1.8.2 Mamarait om mamarati
1. monorita kokomoi Aras 2 boros pongolohou di
paganakan sondii kosudong gunoon tikid
7 2. mambasa om mongija’ tadau.
sapad putul boros i 1.9.1 Minsingumbal moboros
kiwaa vocal u om uu Aras 2 tolinuud.
3. momonsoi putul boros 2.2.1 Mambasa om
4. momoguno boros ula Aras 1 mongintutun do
woyo boros,rangkai boros om
8 5. momoguno boros ayat.
ponuduk id tanga, id 2.3.1 Papasanarai boros di
dohuri, id wanan om Aras 1 tongosusa.
id gibing 2.3.2 Momoguno komoiboros
6. popisudong rangkai Aras 2 mogihum rati
9 boros om gambal 2.5.1 Papatarang om monindu
Aras 1 kotutukon sorita
tumanud teks di nabasa.
3.5.1 Monuat boros di
Aras 1 tangasaanang tumanud

2
uhu.
3.6.1 Mongulud boros dumadi
Aras 1 ayat.
3.6.2 Monuat ayat di kotunud
Aras 3 struktur.

1.1.2 Mongintutun,
UNIT 4 Id kolimpupuson do P&P diti, Aras 1 minsingumbal
KOLIDASAN kaanu da tangaanak do: popolombus om
TINAN popisuai tuni di
1. mongilo karaaralano’ pinarangahan
momogompi kolidasan 1.12.1 Minsingumbal
10 tinan. Aras 1 popolombus piipiro
2. mambasa om ponguhatan miampai
mongintutun boros boros pongudiaan om
tangasaanang teknik.
3. mambasa om mongija’ 1.7.1 Popolombus kopoilaan
Aras 1
11 sapad putul boros i di norongou om
kivokal i om ii. norotian.
4. momoguno boros maan 2.2.2 Mambasa boros, rangkai
5. momonsoi om monuat Aras 1 boros om ayat
boros tangasaanang 2.3.1 Papasanarai boros di
12 6. suminding do sinding Aras 1 tongosusa.
kokomoi kolidasan 2.3.2 Momorujuk komoiboros
Aras 2 mogihum rati boros.
3.2.1 Minsingumbal
Aras 2 momonsoi do boros
mantad putul boros di
pinatahak.
3.5.1 Monuat boros
Aras 2 tangasaanang
momoguno boros maan.

3
UNIT 5 Id kolimpupuson do P&P diti, 1.3.1 Mokinongou om
Aras1
kaanu da tangaanak do: mongintutun do boros
13 SIKUL pokionuon
1. mokinongou om tangasaanang.
popolombus pason 1.6.1 Popolombus pason di
momoguno boros Ara 2 norongou miampai
sondii momoguno boros
2. mangarati kopoilaan sondii.
3. papatarang ula 1.7.1 Momonsoi om
kakamot id sikul Aras 1 popolombus kopoilaan
14 momoguno boros momoguno boros
pongintaban om boros sondii.
ula 1.16.1 Momogungaran do
Aras 1
4. popolombus boros i kakamot is sikul.
15 kiwaa konsonan b, b 2.1.2 Popolombus om
5. monuat ayat mambasa boros i kiwaa
Aras 1
tangasaanang konsosnan b b
3.5.1 Papasanarai boros
Aras1 tangasaanang.
3.5.2 Monuat ayat toniba
Aras 3 momoguno boros
poingitaban om boros
Aras 1
ula.

1.7.1 Popolombus kopoilaan


di norongou om
norotian.
Aras 1
UNIT 6 Id kolimpupuson do P&P diti, 1.9.1 Minsingumbal moboros
kaanu da tangaanak do: tolinuud.
KANAANANGAN 2.2.1 Mambasa om
Aras 2
16 1. moboros kokomoi mongintutun do boros
kanaanangan sondii Aras 1 om rangkai boros om
2. manahak ponuhuan ayat.
momoguno nuludan di 2.2.2 Momili om popisudong
kotunud do boros om rangkai
17 3. mangarati rangkai boros toi ko’ ayat om
Aras 2
boros om ayat gambal.
4. momoguno boros 2.3.1 Momoguno komoiboros
koizaai montok mogihum rati
18 5. popolombus boros i Aras 2 poimbida.
kiwaa do d om d 2.4.1 Papasanarai boros
koizaai mantad teks
Aras 1 nabasa.
3.5.1 Papasanarai boros
tangasaanang tumanud

4
Aras 1 uhu.
3.5.2 Monuat boros
tangasaanang tumanud
stuktur di kotunud.
Aras 2 3.5.3 Momonsoi ayat

Aras 3

1.1.1 Mokinongou, monindu


om mamarait tuni di
Aras 1 norongou tumanud
UNIT 7 Id kolimpupuson do P&P diti, situasi di pointantu.
kaanu da tangaanak do: 1.12.1 Minsingumbal
TAMBALUT popolombus piipiro
19 WAGU 1. monorita kokomoi ponguhatan miampai
tambalut Aras 2 boros pongudiaan om
2. momoguno boros teknik.
pongudio 2.3.1 Papasanarai boros di
3. mogihum boros tongosusa
20 sokomoyon Aras 1 2.3.2 Monuat om momorujuk
4. monuat boros komoiboros mogihum
mintootoiso do rati boros
Aras 2
5. monuat ayat sokomoyon.
pongudiaan momoguno 2.4.1 Momoguno boros i
boros pongudiaan miagal rati tumanud
6. mamaraiat boros kiwaa Aras 2 konteks doid
21 sigot. kagamanapan do ayat.
3.3.1 Papasanarai boros
tumanud uhu.
3.3.2 Monompipi om monuat
Aras 1 isoiso boros .
Aras 2 3.9.1 Momogonop ayat
ponguhatan momoguno
boros pongudiaan.
Aras 3
3.9.2 Monuat mogikaakawo
ayat ponguhatan.
Aras 2

1.7.1 Popolombus kopoilaan

5
di norongou om
Aras 1 norotian.
UNIT 8 Id kolimpupuson do P&P diti, 1.18.1 Minsingumbal monorita
kaanu da tangaanak do: isoiso ahal miampai
NAWAAWAYAAN momoguno boros
Aras 1
22 sondii.
2.2.1 Mambasa boros, rangkai
1. monorita kawagu boros om ayat.
momoguno boros Aras 1 2.2.2 Mongilo do boros
sondii pinjudu ginumu
23 2. mongilo boros pinjudu Aras 2 2.3.1 Momoguno komoiboros
ginimu mogihum rati boros di
3. mambasa boros, tongosusa
Aras 2
rangkai boros om ayat 3.6.1 Mongulud boros dumadi
24 4. mogihum rati boros ayat.
5. mongoput sorita 3.10.1 Mangarati isoiso sorita.
Aras 1
3.10.2 Minsingumbal mongoput
Aras 1 sorita momoguno boros
sondii.
Aras 2

1.1.2 Mongintutun,
minsingumbal om
popisuai tuni di
pinarangahan
Aras 2
1.12.1 Mamarait piipiro boros
UNIT 9 pongudiaan.
Id kolimpupuson do P&P diti, 1.12.2 Minsingumbal
KORJAYA kaanu da tangaanak do: popolombus piipiro
Aras 1
boros pongudiaan om
1. monguhot kokomoi teknik
Aras 2
kalaja 1.18.1 Monorita isoiso ahal
2. mongintutun boros miampai momoguno
25 misaup boros sondii.
3. moboros momoguno Aras 2 2.2.3 Mambasa om
boros pogolim mongintutun boros
4. manahak pomusarahan misaup om boros
26 kokomoi isoiso sorita Aras 1 pogolim
5. momonsoi ayat 2.9.1 Mangarati do kopoilaan
toi ko’ sorita.
2.9.2 Papaatag pomusarahan
27 Aras 1 2.9.3 Momonsoi kosimpulan
mantad sorita di
Aras 2 nabasa.
3.6.1 Monuat ayat
Aras 3 tangasaanang

6
momoguno boros
misaup om boros
Aras 1 pogolim
3.6.2 Momogonop ayat
momoguno boros
misaup.
Aras 2

1.8.1 Mamarait om mamarati


boros pongolohou di
kosudong tikid tadau.
1.9.1 Minsingumbal moboros
UNIT 10 boros tolinuud
Id kolimpupuson do P&P diti,
SOMBOL kaanu da tangaanak do: Aras 1 1.12.1 Momoguno boros
WAGU pongudiaan id ayat
1. moboros do olinuud Aras 1 ponguhatan.
kumaa do sombol 1.16.1 Momungaran kakamot
2. monompipi om id lamin.
mongija’ ngaran Aras 2 1.16.2 Papatarang do sais,
kakamot id lamin warana, ula om bontuk
3. mongintutun boros di isoiso kakamot
28 kopisugkuon id dohuri Aras 1 2.2.3 Mambasa om
– on mongintutun boros
4. mogihum boros di o Aras 1 kisugku –on
misulak komoyon 2.3.1 Momorujuk komoiboros
5. mamarati do boros montok mogihum rati
misaup Aras 2 boros misulak om boros
misaup
29 3.3.1 Papasanarai boros
Aras 1 tumanud uhu.
3.3.2 Monompipi om monuat
isoiso boros.

Aras 1
30
Aras 2

1.3.1 Mokinongou om
mongintutun pokionuon
tangasaanang di
olinuud.

7
1.5.1 Minsingumbal
UNIT 11 Id kolimpupuson do P&P diti, popolombus pokionuon
Aras 1
kaanu da tangaanak do: tumanud situasi
MOGITAATABANG
patahakon.
1. poposunud pokionuon 1.12.1 Monguhot miampai
31 mantad kopoilaan momoguno mogisuusuai
2. monorita kawagu do Aras 1 boros pongudiaan om
sorita di norongou teknik.
3. mogihum rati do boros 1.18.2 Mongulud om monorita
4. poposunud ahal di norongou
Aras 1
ponontudukan mantad miampai momoguno
32 sorita boros sondii.
5. monuat ayat montok 2.3.1 Papasanarai boros
mongoput sorita Aras 3 tongosusa.
2.3.2 Momorujuk komoiboros
mogihum rati do boros.
2.4.1 Mambasa mantad
33 Aras 1 mogisuusuai teks
basaon.
Aras 2 2.10.1 Papasanarai
ponontudukan naanu
mantad mogisuusuai
Aras 1
bahan basaon.
3.10.1 Mangarati isoiso sorita.
3.10.2 Mongoput sorita
Aras 1
momoguno boros
sondii.

Aras 1
1.2.1 Mongilo pisuayan tuni
Aras 2 di pinarangahan.
1.3.1 Momili om momoguno
toilaan do boros
tolinuud.
UNIT 12
Id kolimpupuson do P&P diti, Aras 1 1.6.1 Sumugut popolombus
TAMANGAN kaanu da tangaanak do: pason di norongou.
KOLIDASAN 1.6.2 Monupu pason
Aras 2
1. popolombus do pason momoguno boros sondii
2. mongintutun do boros tumanud situasi.
34 kotigog 1.12.1 Monguhot miampai
Aras 1
3. monuat ayat miampai momoguno mogisuusuai
tanda basa di boros pongudiaan.
nokotunud Aras 3
35 4. mangarati komoyon do 2.2.1 Mambasa om mangarati
boros mikagos boros,rangkai boros om
Aras 1 ayat.

8
2.3.1 Momorujuk komoiboros
mogihum do rati.
Aras 1 2.3.2 Papasanari komoyon
36 boros mikagos om
boros kotigog.
Aras 1 3.5.1 Momonsoi ayat
tangasaanang
Aras 1 momoguno tanda basa
di kotunud.

Aras 1
1.1.1 Mokinongou, monindu
om mamarait kawagu
tuni di pinarangahan.
1.2.1 Momili boros di
kotunud tumanud tuni
UNIT 13 Id kolimpupuson do P&P diti, di pinarangahan
Aras 1
kaanu da tangaanak do: 1.9.1 Minsingumbal moboros
KARAMAYAN
miampai momoguno
37 2. monorita kokomoi Aras 2 boros tolinuud tumanud
karamayan situasi, status, umul om
3. momoguno boros i koulanan.
miagal rati tumanud Aras 1 1.12.1 Mamarait piipiro boros
kontkes pongudiaan
4. mongintutun boros 2.2.1 Mambasa boros kisugku
38 kopisugkuon Ki….. 2.2.2 Mambasa om
5. monuat pangaan mongintutun do
miampai ija’an di boros,rangkai boros om
Aras 1
kotunud ayat.
39 6. monuat uhu do gambal Aras 2 2.2.3 Momili om popisudong
om sorita do boros,rangakai boros
7. mambasa teks Aras 1 toi ko’ ayat om gambal.
2.4.1 Papasanari do boros
tongosusa i naanu
mantad teks.
Aras 2 3.6.1 Mongulud boros dumadi
ayat
3.6.2 Momonsoi ayat
Aras 1 tangasaanang
3.10.1 Monindu om monuat
kotutukon isoiso sorita.
Aras 1 3.10.2

Aras 2