Anda di halaman 1dari 15

NZfËS¡a¿»£ h¡wm¡−cn plL¡l

AbÑ j¿»Z¡mu
AbÑ ¢hi¡N
(h¡Ù¹h¡ue Ae¤¢hi¡N)

S¡a£u ®hae−ØLm, 2009


(miKvix- †emvgwiK)

(öd¤ plL¡l£ L¡−S hÉhq¡−ll SeÉ)

02¢X−pðl, 2009

Ef-¢eu¿»L
h¡wm¡−cn plL¡l£ j¤âZ¡mu, Y¡L¡
2009
NZfËS¡a¿»£ h¡wm¡−cn plL¡l
AbÑ j¿»Z¡mu
AbÑ ¢hi¡N
(h¡Ù¹h¡ue Ae¤¢hi¡N)

B−cn

Y¡L¡, 18 ANËq¡uZ 1416 h‰¡ë/ 02 ¢X−pðl, 2009 ¢MÊØV¡ë z

ew Hp, Bl, J 255 BCe/2009/Aj/A¢h(h¡Ù¹x-1)/S¡x ®hx ®ØLm-1/2009/232 -Services


(Reorganization and Conditions) Act, 1975 (XXXII of 1975) Hl d¡l¡ 5 H fËcš rja¡h−m plL¡l
¢ejÀl©f B−cn S¡l£ L¢lm, kb¡x-

1z pw¢rç ¢n−l¡e¡j, fËhaÑe J fË−u¡N|- (1) HC B−cn Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2009 e¡−j
A¢i¢qa qC−hz

(2) HC B−cn Ef-Ae¤−μRc (3) Hl ¢hd¡e p¡−f−r, 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a L¡kÑLl qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ
qC−hz

(3) HC B−c−nl Ae¤−μRc 3 H E−õ¢Ma S¡a£u ®hae−ØLm 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ¢ejÀh¢ZÑa naÑ p¡−f−r
L¡kÑLl qC−h, kb¡ x-

(L) HC B−c−nl Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l®M ®hae ¢edÑ¡lZ qC−h
Hhw HC ¢edÑ¡¢la ®hae 1 S¤m¡C, 2009 qC−a fËc¡e Ll¡ qC−hz a−h, AeÉ¡eÉ pLm i¡a¡¢c
30 S¤e, 2009 a¡¢l−M fСfÉ Aw−L 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ fËc¡e Ll¡ qC−h;

(M) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 L¡kÑLl qCh¡l a¡¢lM AbÑ¡v 1 S¤m¡C, 2009 qC−a jq¡OÑ i¡a¡
Ahm¤ç qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qC−h Hhw 1 S¤m¡C, 2009 qC−a C−a¡j−dÉ Bq¢la jq¡OÑi¡a¡
fÊ¡fÉ h−Lu¡l p¢qa pjeÄu L¢l−a qC−h;

(N) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a ®k pLm LjÑLaÑ¡/ LjÑQ¡l£ AhplfËÙ¹¢aj§mL R¤¢V−a B−Re
a¡q¡l¡ AhplfËÙ¹¢aj§mL R¤¢V−a b¡L¡l pju 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M Bq¢la jq¡OÑi¡a¡
f¡C−a b¡¢L−hez

hÉ¡MÉ¡x −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M AhplfËÙ¢¹ aj§mL R¤¢V−a B−Rez cg¡ (N) Hl
hZÑe¡ ®j¡a¡−hL ¢a¢e 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M ®k q¡−l jq¡OÑi¡a¡ f¡C−ae; ®pC q¡−l Eš² jq¡OÑi¡a¡
AhplfËÙ¹¢aj§mL R¤¢V (Hm ¢f Bl) ®no e¡ qJu¡ fkÑ¿¹ fË¡fÉ qC−hez

(4) HC B−cn ¢ejÀh¢ZÑa hÉ¢J²hNÑ hÉa£a fËS¡a−¿»l Q¡L¢l−a ¢e−u¡¢Sa pLm hÉ¢J²l (LjÑLaÑ¡/ LjÑQ¡l£) ®r−œ
fË−k¡SÉ qC−h, kb¡ x-

(L) h¡wm¡−cn S¤¢X¢nu¡m p¡¢iÑ−p ¢e−u¡¢Sa S¤¢X¢nu¡m LjÑLaÑ¡NZ;


(M) ®k pLm ®hp¡j¢lL LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£−L fË¢alr¡ fË¡‚me qC−a ®hae fËc¡e Ll¡ qu ay¡q¡l¡
hÉa£a fË¢alr¡ p¡¢iÑppj−§q ¢e−u¡¢Sa hÉ¢š²NZ;
(N) f¤¢mn h¡¢qe£ J h¡wm¡−cn l¡C−gmpÚ H ¢e−u¡¢Sa hÉ¢š²NZ ;

1
(O) State-Owned Manufacturing Industries Workers (Terms and
Conditions of Services) Ordinance, 1985 (XXXIX of 1985) H
pw‘¡¢ua “Worker”;
(P) ¢nr¡e¢hp Abh¡ fË¢nrZ¡b£Ñ ¢qp¡−h ¢ek¤J² hÉ¢J²NZ; Hhw
(Q) Q¥¢J² Abh¡ MäL¡m£e ¢i¢J−a ¢ek¤J² hÉ¢J²NZ z

2z pw‘¡z- ¢hou h¡ fËp−‰l f¢lf¿Û£ ¢LR¤ e¡ b¡¢L−m, HC B−c−n-

(L) "haÑj¡e ®hae−ØLm' AbÑ Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005 Hl Ad£e S¡a£u ®hae
−ØLm;

(M) "S¡a£u ®hae−ØLm, 2009' AbÑ HC B−c−nl Ae¤−μRc 3 H E−õ¢Ma S¡a£u ®hae ®ØLm;

(N) "j§m ®ØLm', "¢p−mLne ®NËX ®ØLm', "¢p¢eul ®ØLm' h¡ "EμQal ®ØLm (V¡Cj-®ØLm)' AbÑ
haÑj¡e ®hae ®ØL−m kb¡H²−j, f−cl j§m ®ØLm, ¢p−mLne ®NËX ®ØLm, ¢p¢eul ®ØLm h¡
EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm)z

3z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 z- (1) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml AhÉh¢qa f§−hÑ ¢hcÉj¡e fcpj§−ql haÑj¡e
®hae−ØLm ¢hm¤ç qC−h Hhw EJ² a¡¢lM qC−a haÑj¡e ®hae−ØL−ml fË¢a¢V ®ØL−ml ¢hfl£−a ¢ejÀh¢ZÑa Ae¤l©f ®ØLm
(Corresponding Scale) L¡kÑLl qC−h, kb¡ x-

®NËX haÑj¡e ®hae−úm (S¡a£u ®hae−ØLm, 2005) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 (1 S¤m¡C, 2009 qC−a L¡kÑLl)
1z V¡L¡ 23000 (¢edÑ¡¢la) V¡L¡ 40000 (¢edÑ¡¢la)
2z V¡L¡ 19300-700^ 4-22100 V¡L¡ 33500-1200^ 5- 39 500
3z V¡L¡ 16800-650^ 6-20700 V¡L¡ 29000- 1100^ 6-35600
4z V¡L¡ 15000-600^ 8-19800 V¡L¡ 25750-1000^ 8-33750
5z V¡L¡ 13750-550^ 10-19250 V¡L¡ 22250- 900^ 10-31250
6z V¡L¡ 11000-475^ 14-17650 V¡L¡ 18500- 800^ 14-29700
7z V¡L¡ 9000-405^ 16-15480 V¡L¡ 15000-700^ 16- 26200
8z V¡L¡ 7400-365 ^ 16-13240 V¡L¡ 12000- 600 ^ 16-21600
9z V¡L¡ 6800-325^ 7-9075-C¢h-365 ^ 11-13090 V¡L¡ 11000- 490^ 7- 14430-C¢h-540^11-20370
10z V¡L¡ 5100-280^ 7-7060-C¢h-300 ^ 11-10360 V¡L¡ 8000- 450^ 7-11150-C¢h-490^ 11-16 540
11z V¡L¡ 4100-250^ 7-5850-C¢h-270 ^ 11-8820 V¡L¡ 6400- 415^ 7-9305-C¢h-450^ 11- 14255
12z V¡L¡ 3700-230^ 7-5310-C¢h-250 ^ 11-8060 V¡L¡ 5900- 380^ 7-8560-C¢h-415^ 11- 13125
13z V¡L¡ 3500-210^ 7-4970-C¢h-230 ^ 11-7500 V¡L¡ 5500- 345^ 7-7915-C¢h-380^ 11-12095
14z V¡L¡ 3300-190^ 7-4630-C¢h-210 ^ 11-6940 V¡L¡ 5200- 320^ 7-7440-C¢h-345^ 11-11235
15z V¡L¡ 3100-170^ 7-4290-C¢h-190 ^ 11-6380 V¡L¡ 4900- 290^ 7-6930-C¢h-320^ 11-10450
16z V¡L¡ 3000-150^ 7-4050-C¢h-170 ^ 11-5920 V¡L¡ 4700- 265^ 7-6555-C¢h-290^ 11-9745
17z V¡L¡ 2850-130^ 7-3760-C¢h-150 ^ 11-5410 V¡L¡ 4500- 240^ 7-6180-C¢h-265^ 11-9095
18z V¡L¡ 2600-120^ 7-3440-C¢h-130 ^ 11-4870 V¡L¡ 4400- 220^ 7-5940-C¢h-240^ 11-8580
19z V¡L¡ 2500-110^ 7-3270-C¢h-120 ^ 11-4590 V¡L¡ 4250- 210^ 7-5720-C¢h-220^ 11-8140
20z V¡L¡ 2400-100^ 7-3100-C¢h-110 ^ 11-4310 V¡L¡ 4100- 190^ 7-5430-C¢h-210^ 11-7740

(2) haÑj¡−e ®k pLm f−cl ®hae V¡L¡ 24,500/- (¢edÑ¡¢la), ®p pLm f−cl ®hae 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M
¢ejÀl©fi¡−h ¢edÑ¡¢la qC−h z AbÑ¡v j¢¿»f¢loc p¢Qh, j§MÉ p¢Qh J pja¥mÉ fc/fcpj§−q 1j ®NË−Xl ¢edÑ¡¢la j§m ®ha−el
(40,000/-) p¢qa A¢a¢lš² 5,000/-V¡L¡ −k¡N L¢lu¡ 45,000/- V¡L¡ (¢edÑ¡¢la )qC−hz

4z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl fË¡fÉa¡z- 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M −L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ pw¢nÓø f−c ®k j§m
®ØLm, hÉ¢J²Na ®ØLm, ¢p®mLne ®NËX ®ØLm, ¢p¢eul ®ØLm h¡ EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) f¡C−a¢R−me, ¢a¢e 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢lM qC−a Ae¤−μRc 3(1) H h¢ZÑa ay¡q¡l pw¢nÔø haÑj¡e ®hae −ØL−ml ¢hfl£−a fËc¢nÑa S¡a£u ®hae −ØLm,
2009 fË¡fÉ qC−he x

2
a−h naÑ b¡−L ®k, plL¡l LaѪL, pju pju, S¡¢lL«a B−cn Ae¤k¡u£ k¡q¡l¡ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml f§hÑ fkÑ¿¹
EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) f¡Ch¡l A¢dL¡l£ ¢R−me ¢L¿º pjuja Eq¡ fËc¡e Ll¡ k¡u e¡C, a¡yq¡l¡ pw¢nÔø B−cn Ae¤k¡u£
HC B−c−nl Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e J naÑ p¡−f−r, Eq¡ i¨a¡−fri¡−h fË¡fÉ qC−he z

5z haÑj¡e ®ha−el pw‘¡z- HC B®c−n "haÑj¡e ®hae' h¢m−a -

(L) 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M fË¡ç h¡ fË¡fÉ j§m ®hae; avpq

(M) plL¡l LaѪL, pju pju, S¡¢lL«a B−cn¡hm£ Ae¤p¡−l ®L¡e f−cl h¡ L¡−Sl p¢qa pÇfªJ²
hÉ¢J²Na ®hae h¡ hÉ¢J²Na i¡a¡ ¢iæ AeÉ¡eÉ hÉ¢J²Na ®hae (k¢c b¡−L)z

6z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ®hae ¢edÑ¡lZz- (1) ®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ haÑj¡e ®hae−ØLm f−cl j§m ®ØLm,
¢p¢eul ®ØLm, ¢p®mLne ®NËX ®ØLm, hÉ¢J²Na ®ØLm Abh¡ EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) f¡C−a¢R−me, ay¡q¡l ®hae
haÑj¡e ®hae−ØL−ml Ae¤l©f (Corresponding Scale) S¡a£u ®hae −ØLm, 2009 H Ae¤−μRc 4 Hl naÑ¡d£−e Hhw
¢ejÀ¢m¢Ma fÜ¢a−a ¢edÑ¡¢la qC−h, kb¡ x-

(L) haÑj¡e ®hae−ØLm AbÑ¡v ¢hcÉj¡e ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−f ®hae BqlZL¡l£ ®L¡e hÉ¢J²l
®hae S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl Ae¤l©f ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−fC ¢edÑ¡¢la qC−h;

(M) k¢c ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l j§m ®hae, haÑj¡e ®hae−ú−ml phÑ¢ejÀ d¡−fl EμQal qu, a−h
fÐbjax Eiu d¡−fl jdÉL¡l f¡bÑLÉ ¢eZÑu L¢l−a qC−hz Aaxfl ¢eZÑ£a Aˆ Ae¤l©f
®ØL−ml (S¡a£u ®hae−úm, 2009) fË¡l¢ñL d¡−fl p¡−b ®k¡N L¢l−a qC−hz HC −k¡Ngm
k¢c Ae¤l©f ®ØL−ml ®L¡e d¡−fl pj¡e qu, a¡q¡ qC−m I d¡−fC ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a
qC−hz k¢c Ae¤l©f ®ØL−m EJ² A−ˆl pj¡e ®L¡e d¡f e¡ b¡−L, a¡q¡ qC−m flha£Ñ EμQal
d¡−f ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz

Ec¡qlZ 1 x
30-06-2009 a¡¢l−M HLSe LjÑQ¡l£ 3000-150^7-4050-C¢h-170 ^ 11-5920
V¡L¡l haÑj¡e ®hae ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡f AbÑ¡v 3000 V¡L¡ j§m ®hae f¡C®aez HC ®r−œ 01-07-
2009 a¡¢l−M I ®ØL−ml Ae¤l©f ®úm ¢qp¡−h 4700-265^ 7-6555-C¢h-290 ^ 11-9745 V¡L¡l
Ae¤l©f ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡f AbÑ¡v 4700/- V¡L¡u a¡yq¡l j§m ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h z

Ec¡qlZ 2 x
30/06/2009 a¡¢l−M HLSe LjÑQ¡l£l j§m ®hae haÑj¡e 3100-170^7-4290-C¢h-
190^ 11-6380 V¡L¡l ®ØL−m 4120/- V¡L¡z HC ®r−œ 1-7-2009 a¡¢l−M I ®ØL−ml Ae¤l©f ®úm
¢qp¡−h 4900-290^7-6930-C¢h-320^ 11-10450/- V¡L¡l ®ØL−m a¡yq¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h
6060/- V¡L¡z

hÉ¡MÉ¡ x haÑj¡e ®ØL−m fË¡ç j§m ®hae qC−a HLC ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡−fl −hae ¢h®u¡N L¢l−m
f¡bÑ−LÉl f¢lj¡Z qu 4120-3100=1020 V¡L¡z AaHh, I ®ØL−ml fË¡l¢ñL d¡f + 1020 V¡L¡
AbÑ¡v (4900+1020)= 5920 V¡L¡u ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz ¢L¿º Ae¤l©f ®ØL−m HCl©f d¡f e¡
b¡L¡u flha£Ñ EμQal d¡−f AbÑ¡v 6060/- V¡L¡u a¡yq¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz

(N) ®k pLm LjÑLaÑ¡l ®hae S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Ae¤k¡u£ V¡L¡ 40,000/- Hhw
45,000/- ¢edÑ¡¢la a¡yq¡−cl ®r−œ cg¡ (L) J (M) fË−k¡SÉ qC−h e¡z

(O) k¢c −L¡e hÉ¢J²l haÑj¡e ®hae, S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl fË¡lñ a¡¢l−M p−hÑ¡μQ p£j¡l
E−dÄÑ qu, a¡q¡ qC−m pw¢nÔø S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl p−hÑ¡μQp£j¡u ay¡q¡l ®hae
¢edÑ¡lZ L¢lu¡ haÑj¡e ®hae Hhw pw¢nÔø S¡a£u ®hae −ØLm, 2009 Hl p−hÑ¡μQ ®ha−el
j®dÉ ®k f¡bÑLÉ b¡¢L−h, a¡q¡ ay¡q¡−L hÉ¢J²Na ®hae ¢qp¡−h fËc¡e Ll¡ qC−h;

3
(P) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ky¡q¡l¡ EμQal ®hae−ú−ml f−c f−c¡æ¢a f¡C−he, ay¡q¡−cl ®hae
fÐb−j ¢ejÀf−c ¢edÑ¡lZ L¢lu¡ f−c¡æ¢afË¡ç f−c fËQ¢ma ¢h¢d¢hd¡e Ae¤k¡u£ ¢edÑ¡lZ L¢l−a
nB‡e;

(Q) ®k hÉ¢J² ®fËo−Z LjÑla B−Re, ®fËo−Z LjÑla e¡ b¡¢L−m ay¡q¡l j§m A¢g−p Abh¡ pwNW−e
¢a¢e ®k ®hae f¡Ch¡l A¢dL¡l£ qC−ae, ®pC ¢i¢š−a ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h;

(R) ®k hÉ¢J² 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l®M R¤¢V−a ¢R−me, S¡a£u ®hae−ØL−m ®p hÉ¢J²l ®hae, ay¡q¡l
haÑj¡e ®ha−el ¢i¢š−a ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−h Abh¡ EJ² a¡¢l−M ¢a¢e R¤¢V−a e¡ b¡¢L−m
ay¡q¡l haÑj¡e ®hae k¡q¡ qCa, ®pC ¢i¢š−a S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae
¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−h, a−h S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡l−Zl g−m ¢a¢e
®k B¢bÑL p¤¢hd¡ m¡i L¢l−ae a¡q¡ ay¡q¡l R¤¢Vl pj−ul SeÉ fË¡fÉ qC−he e¡;

(S) ®k hÉ¢J² 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M p¡j¢uLi¡−h hlM¡Ù¹ ¢R−me, ®p hÉ¢J² f¤ehÑq¡m e¡ qC−m
Hhw h¡Ù¹−h L¡−S ®k¡Nc¡e e¡ L¢l−m ay¡q¡l ®hae S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ¢edÑ¡lZ Ll¡
qC−h e¡z HCl©f f¤ehÑq¡mL«a hÉ¢J²l ®hae 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M fËbjax haÑj¡e ®hae
®ØL−m ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−h Hhw Aaxfl I ¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢J−a ay¡q¡l ®hae S¡a£u
−hae−ØLm, 2009 Hl pw¢nÔø Ae¤l©f ®ØL−m ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−h;

(T) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ®k hÉ¢J² Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢V−a ¢R−me, öd¤ ®fene ¢edÑ¡l−Zl
SeÉ ay¡q¡l ®hae, cg¡ (U) Hl ¢hd¡e p¡−f−r, S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl pw¢nÔø
®ØL−m ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−hz HCl©f ®r−œ Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢Vl pju k¢c ay¡q¡l h¡¢oÑL
®haehª¢Ül a¡¢lM b¡−L, a¡q¡ qC−m EJ² ®haehª¢ÜJ ®fene ¢edÑ¡l−Zl SeÉ ay¡q¡l ®ha−el
p¢qa k¤J² qC−h, a−h, ¢a¢e Ahpl fËÙº¢aj§mL R¤¢Vl pju Eš² R¤¢Vl ®hae haÑj¡e ®hae
−ú−ml ¢i¢š−a f¡C−a b¡¢L−hez

(U) 30 S¤e, 2009 a¡¢l®M −k hÉ¢š²l AhplfËÙº¢a R¤¢V ®no qC−h Hhw ¢k¢e 1 S¤m¡C, 2009
a¡¢l−M Ahp−l k¡C−he, ¢a¢e 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M L¡kÑLl S¡a£u ®hae−úm, 2009
Ae¤k¡u£ −hae ¢edÑ¡l−Zl p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−he e¡z

(2) S¡a£u ®hae ®úm, 2009 ®j¡a¡−hL phÑ¢ejÀ ®hae hª¢Üz-(K) S¡a£u ®hae ®úm, 2009 Hl BJa¡u h¢ZÑa
fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡l−Zl g−m ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae hª¢Ül f¢lj¡Z ®L¡e AhÙÛ¡−aC 2000/- V¡L¡l ¢e−jÀ qC−h
e¡z H ®r−œ ®hae ¢edÑ¡l−Zl fl ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®haehª¢Ül f¢lj¡Z k¢c 2000/- V¡L¡l Lj qu, a−h, −k
f¢lj¡Z AwL Lj qC−h a¡q¡ h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el q¡l Ae¤k¡u£ pjeÄu L¢lu¡ (pjeÄ−ul fË−u¡Se e¡ qC−m Ah¢nø¡wn
pl¡p¢l hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu) k¢c ®L¡e AwL Ah¢nø b¡−L a−h a¡q¡ hÉ¢š²Na ®hae ¢qp¡−h fË−cu qC−h Hhw
Eš² hÉ¢š²Na ®hae a¡yq¡l flha£Ñ h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el p¢qa pjeÄu qC−hz

Ec¡qlZx -
k¢c ®cM¡ k¡u ®k, 4500- 240^ 7-6180-C¢h-265^ 11-9095 V¡L¡ ®hae ®úmi¨š² HLSe
LjÑQ¡l£l haÑj¡e fÜ¢a−a ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡u −j¡V ®hae hª¢Ü f¡u 1650/- V¡L¡z phÑ¢ejÀ 2000.00 (c¤C
q¡S¡l) V¡L¡ ®hae hª¢Ül SeÉ fÐb−j j§m ®ha−el p¢qa HL¢V h¡vp¢lL h¢dÑa ®hae (Ce¢œ²−j¾V) ®k¡N L¢lu¡
(1650+240 = 1890) Ah¢nø (2000 - 1890) = 110/-V¡L¡ hÉ¢š²Na ®hae (¢f¢f) ¢qp¡−h fËc¡e L¢l−a
qC−hz

(L) ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l eɤeÉaj 2000.00 (c¤C q¡S¡l) V¡L¡ ®hae hª¢Ül SeÉ HL¢V h¡¢oÑL ®hae hª¢Ü (Ce¢œ²−j¾V)
Hl pjf¢lj¡Y V¡L¡l Lj qC−m a¡q¡ pw¢nÔø ®ú−m ¢f¢f ¢qp¡−h fСfÉ qC−h Hhw HC ¢f¢f flha£Ñ h¡¢oÑL h¢dÑa ®ha−el
p¢qa pjeÄu qC−hz

(3) ¢p−mLne ®NË−X ®hae ¢edÑ¡lZz- ¢ejÀh¢ZÑa fÜ¢a−a ¢p−mLne ®NË−X ®hae ¢edÑ¡¢la qC−h, kb¡ x-

4
(L) S¡a£u ®hae−úm, 2009 h¡Ù¹h¡u−el fË¡lñ a¡¢l−M AbÑ¡v 01-7-2009 a¡¢l−M ®L¡e
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ ¢p−mLne ®NËX J V¡Cj ®úm fË¡ç qC−m I a¡¢l−M fËb−j 30-6-2009
a¡¢l−M fË¡ç ®hae−ú−ml ¢i¢š−a S¡a£u ®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M
Llpf¢äw ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡l fl ¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢š−a fÊ¡fÉa¡ Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢l−M ¢p−mLne ®NËX J V¡Cj ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ qC−hz

Ec¡qlZx
30-6-2009 a¡¢l−M HLSe LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae−úm 6800-325^7-9075-C¢h-
365^11-13090 V¡L¡l Llpf¢äw ®ØLm 1-7-2009 a¡¢l−M 11000-490^7-14430-C¢h-
540^11-20370/-V¡L¡l ®ØL−m ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz Aaxfl, ¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢š−aC fË¡fÉa¡
Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M ¢p−mLne ®NËX J V¡Cj−ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz

(L) S¡a£u ®hae−úm, 2009 H ®hae ¢edÑ¡lZL¡−m AbÑ ¢hi¡N qC−a C−a¡f§−hÑ S¡l£L«a
26-12- 1980 a¡¢l−Ml MF(ID)-VI-(G)-26/80/1749, 9-7-2008 a¡¢l−Ml
Aj/A¢h(h¡Ù¹-4)/¢h¢hd-16/07/113, 14-9-2008 a¡¢l−Ml Aj/A¢h (h¡Ù¹-4)/¢h¢hd-
16/07/151 Hhw 15-9-2008 a¡¢l−Ml Aj/A¢h(h¡Ù¹-4)/ ¢h¢hd-23(pja¡)/08/152
pwMÉL pÈ¡lLpj§−ql L¡kÑL¡¢la¡ 1-7-2009 a¡¢lM qC−a l¢qa qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ
qC−h| a−h naÑ b¡−L ®k, HC pLm pÈ¡lLj§−m C−a¡f§−hÑ k¡q¡l¡ ®k B¢bÑL p¤¢hd¡ NËqZ
L¢lu¡−Re a¡q¡ 01-12-2009 a¡¢lM qC−a Bl fË¡fÉ qC−he e¡z

(N) 31-12-2004 a¡¢l−M Bq¢la ®ha−el L−lpf¢äw ®ú−ml f¢lh−aÑ pl¡p¢l ¢p−mLne ®NË−X
¢edÑ¡¢la ®haed¡l£ LjÑLaÑ¡−cl ®r−œ 31/12/2004 a¡¢l−M fË¡ç ®ha−el ¢i¢š−a fËb−j
01/01/2005 a¡¢l−M Llpf¢äw ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz avf−l ¢edÑ¡¢la
−ha−el Efl ¢p−mLne ®NË®X −hae ¢edÑ¡lZ Ll¡ qC−m ay¡q¡l¡ ®kCl©f p¤¢hd¡ fË¡ç qC−ae,
a¡q¡l ¢i¢š−a d¡l¡h¡¢qLi¡−h 30-6-2009 a¡¢lM fkÑ¿¹ fË¡ç ®hae ¢h−hQe¡ Llax 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢l−M a¡q¡−cl ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−h; −kje-

(1) 31/12/2004 a¡¢l−M ¢h¢pHp 6ù ®NËXi¨š² 7200-10840 V¡L¡ ®ú−m


HLSe LjÑLaÑ¡l j§m−hae ¢Rm 10060 V¡L¡z I LjÑLaÑ¡l
31/12/2004 a¡¢l−M ®hae−úm J j§m−ha−el f¡bÑLÉ ¢Rm 10060-
7200=2860 V¡L¡z AbÑ ¢hi¡−Nl Aj/A¢h (h¡Ù¹-4)/¢h¢hd-16/07/151
a¡¢lM- 14-9-2008 Hhw Aj/A¢h (h¡Ù¹-4)/ ¢h¢hd-16/07/113
a¡¢lM- 9-7-2008 pÈ¡lL j§−m S¡a£u ®hae−úm 2005 Ae¤k¡u£
31/12/2004 a¡¢l−M fË¡fÉ ®hae−ú−ml L−lpf¢äw ®ú−m ®hae ¢edÑ¡lZ
e¡ L¢lu¡ 01/01/2005 a¡¢l−M fË¡ç ¢p−mLne ®NË−X pl¡p¢l ®hae
¢edÑ¡lZ L¢lh¡l g−m a¡q¡l ®hae ¢edÑ¡¢la qu 13750+2860=16610
V¡L¡ z ¢L¿º Eš² Ù¹−l ®L¡e d¡f e¡ b¡¢Lh¡l L¡l−Z flhaÑ£ EμQal d¡−f
17050 V¡L¡u ®hae ¢edÑ¡lZ Ll¡ quz

(2) Eõð p¡jÉa¡ ¢gl¡Cu¡ B¢eh¡l m−rÉ Ef cg¡ (1) H h¢ZÑa ®hae
¢edÑ¡lZ fÜ¢a pw−n¡deœ²−j phÑfËbj I LjÑLaÑ¡l ®hae a¡q¡l
31/12/2004 a¡¢l−M Bq¢la j§m−ha−el ¢i¢š−a L−lpf¢äw S¡a£u
®hae−úm, 2005 Ae¤k¡u£ 01/01/2005 a¡¢l−M ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a
qC−hz HC ®r−œ a¡q¡l j§m−hae cy¡s¡C−h (10060-7200)= 2860
+11000= 13860 V¡L¡z Eš² Ù¹−l d¡f e¡ b¡L¡l L¡l−Z flhaÑ£ EμQal
d¡−f 14325 V¡L¡u ®hae ¢edÑ¡¢la qC−hz Aaxfl 01/01/2005
a¡¢l−M fË¡fÉ ¢p−mLne ®NËX (5j ®NËX 13750-19250) fËc¡e Ll¡
qC−m a¡q¡l ®hae c¡s¡C−h 14850 V¡L¡uz HCi¡−h 30/6/2009
a¡¢lM fkÑ¿¹ ®hae pw−n¡de L¢lu¡ ¢edÑ¡¢la ®ha−el ¢i¢š−a S¡a£u

5
®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C,2009 a¡¢l−M ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a
qC−hz a−h pw−n¡¢da ®hae ¢edÑ¡lZ fË¢œ²u¡u 01/12/2009 a¡¢l−Ml f§hÑ
fkÑ¿¹ E−š¡¢ma AbÑ ®gla fËc¡e L¢l−a qC−h e¡z

(N) 14-9-2008 a¡¢l−Ml Aj/A¢h (h¡Ù¹-4)/¢h¢hd-16/07/151ew B−c−nl −fË¢r−a 15-9-


2008 a¡¢l−Ml Aj/A¢h (h¡Ù¹-4)/¢h¢hd-23(pja¡)/08/152 ew pÈ¡lL à¡l¡ k¡q¡l¡
C−a¡f§−hÑ L¢eù LjÑLaÑ¡l p¢qa ®hae pja¡LlZ L¢lu¡−Re, a¡q¡l¡ −hae pja¡ e¡ L¢l−m
®kCl©f p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−ae; a¡q¡ ¢h−hQe¡ Llax Ef¡e¤−μRc (3) (L) Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C,
2009 a¡¢l−M a¡q¡−cl ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz a−h, ®hae pja¡Ll−Zl g−m ay¡q¡l¡
−k B¢bÑL p¤¢hd¡ NËqZ L¢lu¡−Re a¡q¡ 1-12-2009 a¡¢lM qC−a Bl fË¡fÉ qC−he e¡z a−h
Ef-Ae¤−μRc (3) (N) (1) Hl L¡l−Z ®L¡e LjÑLaÑ¡ ®hae pja¡LlZ L¢lu¡ b¡¢L−m Eš²
LjÑLaÑ¡l ®r−œJ Ef-Ae¤−μRc (3) (N) (2) Hl fÜ¢a Ae¤plZf§hÑL ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−a
qC−hz a−h pw−n¡¢da ®hae ¢edÑ¡lZ fË¢œ²u¡u 01/12/2009 a¡¢l−Ml f§hÑ fkÑ¿¹ E−š¡¢ma
AbÑ ®gla fËc¡e L¢l−a qC−h e¡z

(4) Ahpl−i¡N£−cl ®fene J NËÉ¡Q¥C¢Vz- Ahpl−i¡N£ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£NZ ¢ejÀl©−f ®fene J NËÉ¡Q¥C¢V fË¡ç
qC−he, kb¡x-

(L) −fene pjÑfZ J NËÉ¡Q¥C¢Vl ¢hcÉj¡e q¡l Af¢lh¢aÑa b¡¢L−h;


(M) j¡¢pL e£V ®fenefË¡ç Ahpl−i¡N£ 65 hRl EdÄÑ LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l e£V ®fen−el f¢lj¡Z
50% hª¢Ü Hhw AeÉ¡eÉ−cl ®r−œ e£V ®fen−el f¢lj¡Z 40% hª¢Ü f¡C−hz ®hae−úm,
2009 L¡kÑLl qCh¡l a¡¢lM qC−a jq¡OÑi¡a¡ (e£V ®fen−el 20%) ¢hm¤ç qC−hz
(N) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a LjÑla ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ (ü¡j£/Ù»£) jªa¥ÉhlZ L¢l−m Eš²
hÉ¢J²l f¢lh¡l, f¡¢lh¡¢lL ®fen−el fËQ¢ma ¢euj¡hm£ Ae¤plZ p¡−f−r,
®fene,Be¤−a¡¢oL J i¡a¡¢c fË¡fÉ qC−he;
(O) ¢hcÉj¡e R¤¢Vl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ R¤¢V f¡Je¡ p¡−f−r 12 j¡p f§ZÑ Ns
®ha−e Ahpl fÐÙ¹¤¢aj§mL R¤¢V ®i¡−Nl p¤¢hd¡ Hhw R¤¢V f¡Je¡ p¡−f−r R¤¢V eNc¡u−el
¢hcÉj¡e p¤¢hd¡J ®i¡N L¢l−hez

7z S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) J ¢p−mLne ®NËX −ú−ml fË¡fÉa¡z- (1) S¡a£u
®hae−ØLm, 2009 Hl V¡L¡ 4100-7740 (20 ew ®NËX) qC−a V¡L¡ 8000-16540/- (10 ew ®NËX) ®hae−ØLm ¢h¢nø
f−cl BJa¡i¤J² ee-®N−S−VX plL¡¢l LjÑQ¡l£NZ HLC Abh¡ pjfkÑ¡−ul flØfl hc¢m−k¡NÉ f−c 8, 12 J 15 hvpl
Q¡L¢l f§¢aÑ Hhw Q¡L¢ll p−¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢J−a J HacÚpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, kb¡H²−j 1j, 2u J
3u flha£Ñ EμQal ®hae−ØL−m, EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) ¢qp¡−h fË¡fÉ qC−he x

a−h naÑ b¡−L ®k, HLC LjÑQ¡l£ f−c¡æ¢a hÉa£a pjNË Q¡L¢l S£h−e 3¢Vl A¢dL V¡Cj−úm fË¡fÉ qC−he e¡z
BlJ naÑ b¡−L ®k, ¢p−mLne ®NËX ®úm Hhw EμQal ®úm (V¡Cj−úm) k¤Nfvi¡−h fËc¡e pwœ²¡¿¹ AbÑ ¢hi¡N, AbÑ
j¿»Z¡m−ul 10-11-1997 a¡¢l−Ml Aj/A¢h (h¡Ù¹-3)/ V¡Cj−úm-3/96 (Awn)/72 (200) ew pÈ¡l−L h¢ZÑa hÉ¡MÉ¡ hmhv
b¡¢L−hz

(2) ¢àa£u ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ ay¡q¡−cl HLC Abh¡ pjfkÑ¡−ul pj−ú−m flØfl hcm£−k¡NÉ f−c 8 J 12
hvpl Q¡L¢l f§¢aÑl fl Hhw a¡q¡−cl Q¡L¢ll p−¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a Hacpwœ²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f¤lZ p¡−f−r 1j
J 2u flha£Ñ EμQal ®hae−úm, EμQal ®ú−m (V¡Cj−úm) ¢qp¡−h fË¡fÉ qC−hez HC p¤¢hd¡ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM
qC−a fË−cu qC−h;

a−h, 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml f§−hÑl Q¡L¢ll ®ju¡c öd¤j¡œ ®hae ¢edÑ¡lZ£l ®r−œ fÐ−k¡SÉ qC−h Hhw HC
h¡hc ®L¡e h−Lu¡ B¢bÑL p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−he e¡z H−r−œ ®ú−ml p−îÑ¡μQ p£j¡u −fy±R¡l 1(HL) hvpl fl flha£Ñ ®ú−m
V¡Cj−úm fËc¡−el haÑj¡e fËQ¢ma ¢hd¡e l¢qa nBjz naÑ b¡−L ®k, f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L ®L¡e LjÑLaÑ¡ HLC f−c pjNË
Q¡L¢l S£h−e 2¢Vl A¢dL EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) fË¡fÉ qC−he e¡z

6
(3) fËbj ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ ¢eS ®hae −ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®f±yR¡l 1 (HL) hvpl fl ay¡q¡−cl Q¡L¢ll
p®¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a Hhw HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, ay¡q¡−cl f−cl ®hae −ú−ml flha£Ñ
®ØLm¢V EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) ¢qp¡−h fË¡fÉ qC−he Hhw f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L, HLC f−c pjNË Q¡L¢l S£h−e ay¡q¡l¡
1(HL) ¢Vl A¢dL EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) fË¡fÉ qC−he e¡z HCl©f EμQal ®ØLm (V¡Cj ®ØLm) S¡a£u ®hae ®ØLm,
2009 Hl 4bÑ ®ØL−ml E−dÅÑl ®L¡e LjÑLaÑ¡ fË¡fÉ qC−he e¡x

a−h naÑ b¡−L ®k, fËbj ®nËZ£l LjÑLaÑ¡NZ, ky¡q¡l¡ S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl ®hae−úm V¡L¡ 11000-
20370/-(9 ew ®NËX), V¡L¡ 12000-21600/- (8 ew ®NËX) Hhw V¡L¡ 15000-26200/-(7 ew ®NËX) Hl A¿¹iѤš²,
a¡yq¡l¡ ü-ü ®hae ®ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®f±yR¡l 1 (HL) hvpl fl S¡a£u ®hae ®úm, 2009-H V¡L¡ 18500-
29700/-, EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) ¢qp¡−h fСfÉ qC−he Hhw V¡L¡ 12000-21600/- Hhw 15000-26200/- ®hae
®ú−m f−c¡æ¢a fСç fÐbj ®nÐe£l LjÑLaÑ¡NZ f−c¡æ¢a e¡ f¡C−m, ®k a¡¢l−M V¡L¡ 11000-20370/- Abh¡ V¡L¡ 12000-
21600/- −ú−ml p−hÑ¡μQ p£j¡u ®fy±R¡C−ae, k¡q¡C f§−hÑ O−V, ®p a¡¢l−Ml 1 hvpl fl EμQal ®úm (V¡Cj ®úm) V¡L¡
18500-29700/- fСfÉ qC−he z

(4) Ef-Ae¤−μRc (3) Hl naÑ¡w−n h¢ZÑa ®úmpj§q hÉa£a S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl Ad£e fËbj ®nËZ£l
AeÉ¡eÉ LjÑLaÑ¡Ne−L HC Ae¤−μR−c h¢ZÑa ¢hd¡e¡hm£ Ae¤k¡u£ flhaÑÑ£ EμQal ®úm (V¡Cj ®ØLm) fË−cu qC−hz

(5) 1j ®nËZ£l 9j ®NËXi¨š² ®k pLm f−c f−c¡æ¢al ®L¡e ¢hd¡e e¡C Hhw hÔL fc ¢qp¡−h ®O¡¢oa, ®p pLm 9j
®NË®Xl hÔL f−c 4 hRl Q¡L¢l f§¢aÑ−a 100% ¢p−mLne ®NËX Hhw 1j ®nËZ£l f−c 10 J 15 hRl Q¡L¥¢l f§¢aÑ−a Q¡L¢ll
p®¿¹¡oSeL ®lL−XÑl ¢i¢š−a HacÚpwœ²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r 1j J 2u flha£Ñ EμQal ®hae−úm, EμQal ®úm
(V¡Cjúm) ¢qp¡−h fË−cu qC−hz a−h, öd¤j¡œ ®hae ¢edÑ¡lZ£ p¤¢hd¡ hÉa£a 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml f§−hÑl ®L¡e h−Lu¡
fË¡fÉ qC−h e¡ t

Z‡e naÑ b¡−L ®k, pwÙÛ¡fe j¿»Z¡mu LaѪL Ae¤−j¡¢ca fc¢V hÔL fc ¢qp¡−h ®O¡¢oa qC−a qC−h ;
BlJ naÑ b¡−L ®k, HC ®r−œ −hae ®ú−ml p−îÑ¡μQ p£j¡u ®fy±R¡l 1 (HL) hRl fl flha£Ñ EμQal ®úm
(V¡Cj ®úm) fËc¡−el haÑj¡e fËQ¢ma ¢hd¡e l¢qa nBj|

(6) −k pLm LÉ¡X¡−l 4bÑ ®NË−Xl f−c¡æ¢a−k¡NÉ fc e¡C −p pLm LÉ¡X¡−ll LjÑLaÑ¡ 5j ®NË−X ¢p−mLne ®NËX
f−c 10 (cn) hRl Abh¡ Ef p¢Qh h¡ pj−ú−ml LÉ¡X¡l fcpq 10 hRl p−¿¹¡oSeL Q¡L¢l f¤¢aÑ−a h¡ −k pLm LÉ¡X¡−l
4bÑ ®NË−Xl f−c¡æ¢a−k¡NÉ fc b¡L¡ p−aÄJ ¢eS LÉ¡X¡−ll 4bÑ ®N−ËX f−c¡æ¢a (m¡Ce fË−j¡ne) hÉ¢a−l−L 5j −NË−X
Efp¢Qh h¡ pj−ú−ml LÉ¡X¡l f−c f−c¡æ¢a fË¡ç qCu¡−Re ®pC pLm LjÑLaÑ¡ 5j ®NË−X ¢p−mLne ®NËX Hhw Efp¢Qh
fcpq p¡L¤−mÉ 10 (cn) hRl p−¿¹¡oSeL Q¡L¢l f§¢aÑ−a 4bÑ ®NË−X V¡L¡ 25750-33750/-V¡Cj−úm fË¡fÉ qC−hez HC
p¤¢hd¡ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a fË−cu qC−hz a−h naÑ b¡−L ®k, −k ®L¡e LÉ¡X¡l LjÑLaÑ¡ f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L HLC
f−c HL¢Vl ®h¢n V¡Cj ®úm p¤¢hd¡ fË¡fÉ qC−he e¡z

(7) LÉ¡X¡l J ee-LÉ¡X¡l ¢e¢hÑ−n−o 9j ®NËXi¨š² pLm 1j ®nËZ£l LjÑLaÑ¡−L 4 (Q¡l) hvpl Q¡L¢l f§¢aÑ,
p®¿¹¡oSeL Q¡L¢ll ®lLXÑ J ®SÉùa¡l ¢i¢J−a HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, 7j −NË−Xl ®ú−m 50%
¢p−mLne ®NËX fÐc¡−el f¢lh−aÑ S¡a£u ®hae−úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 qC−a 100% ¢p−mLne ®NËX fË−cu
qC−hz

(8) ¢h¢pHp LÉ¡X¡lpj§−ql LjÑLaÑ¡−cl SeÉ eZ©gvb −hae ®úm Hl 6ù −NËXi¤š² ®ú−ml ¢hfl£−a 1j ®nËZ£l
f−c 10 (cn) hRl Q¡L¢l f§¢aÑ−a 5j ®NË−X ¢p−mLne ®NËX fËc¡−el ®k ¢hd¡e l¢qu¡−R, a¡q¡ HLC e£¢aj¡m¡l ¢i¢š−a 6ù
®NËXi¨š² ee-LÉ¡X¡l LjÑLaÑ¡NZ 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM nB‡Z 100% cÖvc¨ nB‡eb|

(9) pLm 2u ®nËZ£l LjÑLaÑ¡ 4 (Q¡l) hvpl Q¡L¢l f§¢aÑ, p−¿¹¡oSeL Q¡L¢ll ®lLXÑ J ®SÉùa¡l ¢i¢š−a
HacpwH²¡¿¹ fËQ¢ma naÑ¡¢c f§lZ p¡−f−r, flha£Ñ EμQal ®ú−m 50% ¢p−mLne ®NËX fÊc¡−el f¢lh−aÑ S¡a£u ®hae-
®úm, 2009 Ae¤k¡u£ 1 S¤m¡C, 2009 ®b−L 100% ¢p−mLne ®NËX fË−cu qC−hz

(10) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 L¡kÑLl qJu¡l fl fÐ−k¡SÉ ®r−œ e§Éeaj −hae ¢edÑ¡l−Zl p¤¢hd¡ f§−hÑl
naÑ¡d£−e hmhv b¡¢L−hz

7
8z ®hae ¢edÑ¡l®Zl fl ®haehª¢Ü (Increment)z- (1) S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl ®kC Ù¹−l "C¢h' h¢mu¡
E¢õ¢Ma cra¡p£j¡ ®cM¡−e¡ qCu¡−R, ®pC Ù¹l A¢aœ²j L¢lh¡l SeÉ ®kC pLm ¢hd¡e fËQ¢ma l¢qu¡−R, ®pC pLm ¢hd¡e
Ae¤p¡−l Eq¡ A¢aœ²−jl Hhw −haehª¢Ü j”¤¢l Abh¡ Bql−Zl SeÉ Eš²l©f ¢hd¡e¡hm£ kb¡kbi¡−h Ae¤plZ L¢l−a qC−hz
Ae¤−μRc 6 Hl ¢hd¡e Ae¤k¡u£ −hae ¢edÑ¡l−Zl fl haÑj¡e ®hae−ú−m ®hae hª¢Ül a¡¢l−MC S¡a£u ®hae−úm, 2009 Hl
fËbj h¡¢oÑL ®hae hª¢Ül a¡¢lM qC−hz ®k pLm hÉ¢š² 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−Ml fl f−c¡æ¢a h¡ ¢e−u¡NfË¡ç qCu¡−Re,
®pC pLm hÉ¢š² f−c¡æ¢a h¡ ¢e®u¡−Nl a¡¢lM qC−a 1(HL) hvpl Q¡L¥¢l f§¢aÑ−a flha£Ñ h¡¢oÑL ®hae hª¢Ü fË¡fÉ qC−he t

a−h naÑ b¡−L ®k,pj−ú−m f−c¡æ¢a−a ®hae J h¡¢oÑL ®hae hª¢Ül a¡¢l−Ml ®L¡e f¢lhaÑe qq~−h e¡z

(2) k¡q¡l h¡¢oÑL ®hae hª¢Ül a¡¢lM 1 S¤m¡C, 2009, ®pC ®r−œ S¡a£u ®hae−úm, 2009-H fËcš ¢hd¡e
®j¡a¡−hL fËb−j ®hae ¢edÑ¡lZ L¢lu¡ ®p a¡¢l−M h¡¢oÑL ®hae hª¢Ü fË−cu qC−hz

(3) S¡a£u ®hae−úm, 2009 S¡l£l fl h¡¢oÑL ®haehª¢Ül a¡¢l−Ml L¡l−Z pjf−c HLC ®NË−Xne a¡¢mL¡i¨š²
®SÉù J L¢e−ùl j−dÉ ®hae ®~hojÉ qC−m ®SÉ−ùl ®hae hª¢Ül a¡¢lM L¢e−ùl ®hae hª¢Ül a¡¢l−M Beue L¢lu¡ pja¡
L¢l−a qC−hz

9z fËbj ¢e−u¡N fË¡¢ç−a ®haez- (1) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M Abh¡ Eq¡l f−l ¢e−u¡NfË¡ç ®L¡e
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£−L, hc¢m h¡ f−c¡æ¢a hÉ¢a−l−L, ¢e−u¡NL«a f−cl SeÉ S¡a£u ®hae−úm, 2009 H ¢edÑ¡¢la ®ú−m
e§Éeaj ®hae Ef-Ae¤−μRc (3) H h¢ZÑa weavb p¡−f−r, fËc¡e Ll¡ qC−h Hhw fËbj ¢e−u¡−Nl fc¢V k¢c S¡a£u ®hae-
−úm, 2009 Hl 11000-20370/- (9j ®NËX) h¡ ac§dÑÄ ®ú−ml qu, a¡q¡ qC−m-

(L) HLSe Hj,¢h,¢h,Hp ¢XNË£d¡l£ h¡ hÉ¡−Qml Ah B¢L−ÑVLQ¡l h¡ C¢”¢eu¡¢lw ¢XNË£ h¡ plL¡l


La«ÑL ü£L«a pjfkÑ¡−ul ¢XNË£d¡l£−L 1(HL) ¢V A¢NËj ®haehª¢Ü fËc¡e Ll¡ qC−h, k¢c Il©f
¢XNË£ pw¢nÔÖY~ f−cl e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h ¢edÑ¡¢la b¡−L;

(M) ®k pLm hÉ¢š²l C¢”¢eu¡¢lw h¡ Øq¡faÉ¢hcÉ¡u ¢XNË£ h¡ j¡ØV¡pÑ ¢XNË£pq plL¡l LaѪL
Hac¤−ŸÉ−nÉ ü£L«a −L¡e ¢nr¡ fË¢aù¡e (Ce¢ØV¢VEV) qC−a ¢g¢SLÉ¡m fÔÉ¡¢ew H ¢XNË£
l¢qu¡−R, Abh¡ BCe ¢ho−u pÀ¡aL (pÇj¡e)pq pÀ¡a−L¡šl ¢XNË£ l¢qu¡−R Hhw k¢c H~l©f
¢XNË£ pw¢nÔø f−cl e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h ¢edÑ¡¢la b¡−L, ®pC pLm hÉ¢š²®L
2(c¤C)¢V A¢NËj ®haehª¢Ü fËc¡e Ll¡ qC−h;

(N) ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ k¢c ®L¡e ¢Q¢Lvp¡ Ae¤o−cl m¡B‡mÝavix qe Hhw k¢c I m¡C−p¾p
ay¡q¡l f−cl SeÉ e§Éeaj ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡ ¢qp¡−h ¢edÑ¡¢la b¡−L, a¡q¡ qC−m I hÉ¢J²
¢e−u¡N m¡−il pju 1(HL) ¢V A¢NËj ®haehª¢Ü f¡C−hez

(O) Eš² A¢NËj ®hae hª¢Ü ®Lhmj¡œ Q¡L¢l−a 1j ¢e−u¡N m¡−il pju fË¡fÉ qC−hb Hhw Cq¡
flha£Ñ AeÉ −L¡e ®r−œ f−c¡æ¢a/¢p−mLne ®NËX/V¡Cj−úm fË¡¢çl ®r−œ fË−k¡SÉ qC−h e¡z

(2) ac¡¢e¿¹e Education Department Memorandum Nos. SIV/830- Edn, dated 18th July,
1970, SIV/831-Edu. Dated 18th July, 1970, 832 Edn, dated 17th July, 1970 Hhw 833-Edn.,
dated 17th July, 1970 Ae¤k¡u£ EμQal ¢nr¡Na ®k¡NÉa¡, k¡q¡ A¢NËj ®haehª¢Ü jÄyixi p¢qa pÇfLÑk¤J², Ministry
of Finance O.M. No. MF (ID) -1-3/77/522, Dated 13th May -1978, MF (ID) -11-/P-1/81/457,
Dated-16th April, 1981 Hhw MF (ID) -11-/P-1/81/800, Dated 29th June, 1981 ®a B−l¡¢fa
naÑpj§q, k¡q¡ ®haehª¢Ü j‘¤¢ll p¢qa pÇfLÑk¤J², Hhw ü¡ØqÉ J f¢lh¡l LmÉ¡Z j¿»Z¡m−ul 22 S¡e¤u¡¢l, 1994 a¡¢l−Ml
pÈ¡lL ew-f¡l-3/¢V-3/93/61, k¡q¡ ¢h¢pHp (ü¡ØqÉ) LÉ¡X¡−ll fË−hn f−cl LjÑLaÑ¡−cl EμQal fË¡l¢ñL ®hae fËc¡e
pÇf¢LÑa, ¢hd¡e¡hm£ hmhv b¡¢L−hz

8
(3) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢l−M fËbj ¢e−u¡NfË¡ç ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ®hae fËb®j S¡a£u ®hae−úm, 2009
Hl pw¢nÔø ®ú−ml e§Éeaj d¡f Hhw HC Ae¤−μR−cl ¢hd¡e ®j¡a¡−hL fË−k¡SÉ −r−œ Eq¡l p¢qa A¢a¢lš² Ce¢œ²−j¾V ®k¡N
L¢lu¡ ¢edÑ¡lZ L¢l−a qC−hz

(4) HC Ae¤−μR−c E¢õ¢Ma A¢NËj ®haehª¢Ül p¤¢hd¡ öd¤j¡œ fÐbj ¢e−u¡−Nl ®r−œC fÐ−k¡SÉ qC−hz

10z f−cl f§ZÑ ®hae fË¡¢çl naÑ¡hm£z- (1) ®L¡e hÉ¢š² ®L¡e EμQal f−c J ®hae−ú−m f−c¡æ¢a f¡C−m I f−c
f§ZÑ ®hae f¡Ju¡l SeÉ ay¡q¡−L ¢e−jÀl p¡l¢Z−a E¢õ¢Ma Q¡L¢ll ®ju¡c f§ZÑ L¢l−a qC−h, kb¡ x-

œ²¢jL ew ®hae−úm f§ZÑ ®hae f¡Ju¡l SeÉ fË−u¡Se£u e§Éeaj Q¡L¢ll


®ju¡c
1z V¡L¡ 40000(¢edÑ¡¢la) 20 hvpl
2z V¡L¡ 33500-39500 17 hvpl
3z V¡L¡ 29000-35600 14 hvpl
4z V¡L¡ 25750-33750 12 hvpl
5z V¡L¡ 22250-31250 10 hvpl
6z V¡L¡ 18500-29700 5 hvpl
7z V¡L¡ 15000-26200 4 hvpl

(2) Ef-Ae¤−μRc (1) H h¢ZÑa Q¡L¢ll ®ju¡cL¡m h¢m−a 1j ®nËZ£l Q¡L¢ll ®ju¡cL¡m h¤T¡C−hz

11z i¡a¡¢cl fË¡fÉa¡z- (1) S¡a£u ®hae ®úm, 2009 L¡kÑLl qJu¡l a¡¢lM AbÑ¡v 1 S¤m¡C, 2009 qC−a
jq¡OÑi¡a¡ Ahm¤ç qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qq~−h Hhw 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a C−a¡j−dÉ Bq¢la jq¡OÑi¡a¡ fË¡fÉ
h−Lu¡l p¢qa pjeÄu L¢l−a qC−hz

(2) 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a fÐ−k¡SÉ ®r−œ h¢dÑa q¡−l h¡ ®rœja V¡L¡l Aw−L i¡a¡¢c fÐ−cu qC−hz

(3) 1 S¡e¤u¡l£ 2005 qC−a 30 S¤e 2009 fkÑ¿¹ plL¡−ll p¤¢e¢cÑø B−cn h−m jq¡OÑi¡a¡ hÉa£a ®k pLm
i¡a¡ j”¤l Ll¡ qCu¡−R ®pC pLm i¡a¡ S¡a£u ®hae−úm, 2009 fÐhaÑ−el f−lJ 30 S¤e 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡
fСfÉ A−ˆC 30 S¤e 2010 a¡¢lM fkÑ¿¹ fÐ−cu qC−hz

(4) 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a 30 S¤e 2010 fkÑ¿¹ pjuL¡−m eh-¢e−u¡NfСçNZ S¡a£u ®hae−úm, 2009
Ae¤k¡u£ fË¡fÉ ®hae BqlZ L¢l−he Hhw AeÉ¡eÉ pLm i¡a¡¢c 30 S¤e 2009 a¡¢l−M ¢e−u¡N qC−m ®k q¡−l i¡a¡¢c fСç
qC−ae ®pC q¡−l 30 S¤e, 2010 a¡¢lM fkÑ¿¹ BqlZ L¢l−hez

(5) Ae¤−μRc 6 (1) (O) H E¢õ¢Ma hÉ¢J²Na ®hae hÉa£a AeÉ¡eÉ hÉ¢J²Na ®hae, hÉ¢J²Na i¡a¡, AÙÛ¡u£
hÉ¢J²Na i¡a¡ Hhw AeÉ¡eÉ pLm A¢a¢lJ² B¢bÑL p¤¢hd¡¢c, Eq¡ ®k e¡−jC A¢i¢qa qEL e¡ ®Le, S¡a£u ®hae−ØLm,
2009 L¡kÑLl qJu¡l a¡¢lM qC−a l¢qa nBjz

12z g¡u¡l p¡¢iÑp, Bep¡l, ¢i¢X¢f, S¡a£u ¢el¡fš¡ ®N¡−u¾c¡, lÉ¡¢fX HLn¡e hÉ¡V¡¢mu¡e (lÉ¡h) J ®p¢hL¡N-
−Zl (Nurses) SeÉ i¡a¡¢cz- (1) haÑj¡e ‡hae−ØLm Ae¤k¡u£ g¡u¡l p¡¢iÑp, Bep¡l, ¢i¢X¢f, S¡a£u ¢el¡fš¡
®N¡−u¾c¡, lÉ¡h J ®p¢hL¡N−Zl (Nurses) ®k pLm ¢h−no i¡a¡, hw` _v‡K, (V¡L¡l A−ˆ) 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M BqlZ
L¢lu¡−Re ®pC pLm i¡a¡ ay¡q¡l¡ HLCl©f n−aÑ 30 S¤e, 2010 a¡¢lM fkÑ¿¹ BqlZ L¢l−hez 1 S¤m¡C 2009 qC−a 30
S¤e 2010 a¡¢l−M h¢ZÑa ¢h−no i¡a¡ (V¡L¡l A−ˆ) h¡hc Bq¢la h¡ fСfÉ A−ˆl Efl 1 S¤m¡C 2010 qC−a 30% h¢dÑa
q¡−l fÐ−cu qC−hz

(2) f¤¢mn ¢hi¡−Nl ®k pLm hÉ¢J² S¡a£u ¢el¡fš¡ ®N¡−u¾c¡ ¢hi¡N Hhw lÉ¡h-H ®fËo−Z ¢e−u¡¢Sa l¢qu¡−Re h¡
b¡¢L−he, ay¡q¡l¡ f¤¢mn ¢hi¡−Nl ®r−œ fË−k¡SÉ GZ`&msμvš@ B−cn Ae¤k¡u£ h¡¢s i¡s¡ fË¡fÉ qC−hez

9
13z ¢Q¢Lvp¡i¡a¡z- (1) ¢Q¢Lvp¡ pwH²¡¿¹ AeÉ¡eÉ p¤¢hd¡¢c k¡q¡ plL¡l La«ÑL pju pju S¡l£L«a B−c−nl
j¡dÉ−j fËc¡e Ll¡ qCu¡−R a¡q¡ kb¡l£¢a hmhv b¡¢L−h Hhw pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ j¡¢pL 700 (p¡ana) V¡L¡ q¡−l
¢Q¢Lvp¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez

(2) 65 hvpl EdÄÑ ®fene¡l−cl ¢Q¢Lvp¡i¡a¡ j¡¢pL 1000(HL q¡S¡l) V¡L¡ Hhw AeÉ¡eÉ ®fene¡l−cl ®r−œ
j¡¢pL ¢Q¢Lvp¡ i¡a¡ 700 (p¡ana) V¡L¡ qC−hz

14z h¡¢s i¡s¡ i¡a¡z- (1) pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005 Hl ¢hd¡e
®j¡a¡−hL 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ A−ˆ h¡¢si¡s¡ i¡a¡ f¡C−hez a−h, 1 S¤m¡C, 2009 qC−a 30 S¤e,
2010 Hl j−dÉ fË¡ç h¡¢oÑL Ce¢œ²−j¾V ®k¡N qC−mJ S¡a£u ®hae−úm 2009 fËhaÑe e¡ qC−m ®k q¡−l h¡¢si¡s¡ i¡a¡
fË¡fÉ qC−ae HLC q¡−l 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ fË¡fÉ qC−hez

(2) ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ h¡pØq¡−e hph¡p L¢l−a−Re, ay¡q¡l¡ Ef-Ae¤−μRc (1) H E¢õ¢Ma h¡¢s
i¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he e¡z

(3) ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ h¡pØq¡−e hph¡p L−le, ay¡q¡−cl j¡¢pL ®hae ¢hm qC−a 30 S¤e,
2009 a¡¢l−M ®k q¡−l LaÑe Ll¡ qCa, ®pC q¡−l 30 S¤e, 2010 fkÑ¿¹ Hhw 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a ¢ejÀ¢m¢Ma
q¡−l j¡¢pL h¡¢si¡s¡ LaÑef§hÑL plL¡l−L fËc¡e L¢l−a qC−h, kb¡ x-

(L) k¢c ¢a¢e 1 S¤m¡C, 2009 a¡¢lM qC−a ¢h−no ®hae V¡L¡ 40000 (¢edÑ¡¢la) Hhw S¡a£u
®hae ®ØLm, 2009 Hl 1ew qC−a 12 ew ®úm { V¡L¡ 40000 (¢edÑ¡¢la) qC−a V¡L¡
5900- 13125} Hl BJa¡i¥J² qe, ay¡q¡l ®r−œ fË¡fÉ j§m ®ha−el AbÑ¡v Ae¤−μRc 3 Hl
Ef-Ae¤−μRc (1) ®j¡a¡−hL fË¡fÉ ®ha−el 7.5%;

(M) k¢c ¢a¢e S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 13ew qC−a 17ew ®ØLm (V¡L¡ 5500-12095
Hhw V¡L¡ 4500-9095) Hl BJa¡i¥J² qe, ay¡q¡l ®r−œ fË¡fÉ j§m ®ha−el AbÑ¡v Ae¤−μRc
3 Hl Ef-Ae¤−μRc (1) ®j¡a¡−hL fË¡fÉ ®ha−el 5%;

(N) k¢c ¢a¢e S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 18ew ®úm V¡L¡ 4400-8580/- qC−a 20ew
®ØLm (V¡L¡ 4100-7740) Hl BJa¡i¤J² qe, Hhw ®pC pLm LjÑQ¡l£ plL¡l£ h¡p¡u
hph¡p L¢l−m ay¡q¡l ®r−œ plL¡l−L ®L¡e h¡¢si¡s¡ fËc¡e (LaÑe) L¢l−a qC−h e¡; a−h
¢a¢e ®L¡e h¡wsi¡s¡ i¡a¡J fË¡fÉ qC−he e¡z

(O) ®k LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ ¢h¢d Ae¤k¡u£, i¡s¡¢hq£e h¡pØq¡−e b¡L¡l A¢dL¡l£, ay¡q¡−L
plL¡l LaѪL fËcš h¡pØq¡−el SeÉ ®L¡e h¡¢si¡s¡ fËc¡e L¢l−a qC−h e¡; a−h ¢a¢e
h¡wsi¡s¡ i¡a¡J fË¡fÉ qC−he e¡z

(P) ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ plL¡l£ ¢h¢d ®j¡a¡−hL ®k ®nËZ£l h¡¢s f¡Ch¡l A¢dL¡l£, ac−fr¡
EμQal ®nËZ£ ¢Lwh¡ ¢ejÀal ®nËZ£l ®L¡e h¡¢s hl¡Ÿ Ll¡ qC−m ay¡q¡−L EμQal ®nËZ£l h¡¢sl
SeÉ EJ² ®nËZ£l h¡¢s hl¡Ÿ f¡Ju¡l A¢dL¡l£ hÉ¢J² LaѪL fË−cu phÑ¢ejÀ i¡s¡ Hhw ¢ejÀal
®nËZ£l h¡¢sl SeÉ EJ² ®nËZ£l h¡¢sl hl¡Ÿ f¡Ju¡l A¢dL¡l£ hÉ¢J² La«ÑL fË−cu p−hÑ¡μQ i¡s¡
fËc¡e L¢l−a qC−hz

(4) k¢c ü¡j£ J ØH£ Ei−uC ®L¡e plL¡l£ h¡ ü-n¡¢pa pwÙÛ¡, hÉ¡wL h¡ AbÑmNÀ£ fË¢aù¡−el Q¡L¢lS£hx qe Hhw
ay¡q¡l¡ HL−œ plL¡l£ h¡pØq¡−e hph¡p L−le, a¡q¡ qC−m ay¡q¡−cl j−dÉ k¡yq¡l e¡−j h¡pÙÛ¡e hl¡Ÿ l¢qu¡−R, ay¡q¡l
®hae ¢hm qC−a h¡¢s i¡s¡ ¢edÑ¡¢la q¡−l LaÑe Ll¡ qC−h Hhw ¢a¢e ®L¡e h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he e¡; AflSe
(ü¡j£ h¡ Ù»£) 30 S¤e, 2009 a¡¢l−M Bq¢la h¡ fË¡fÉ q¡−l f§hÑhv h¡¢si¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez

(5) ®k pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l ¢eS e¡−j Abh¡ ay¡q¡l Efl ¢eiÑln£m L¡q¡lJ e¡−j HL h¡ HL¡¢dL h¡¢s B−R,
ay¡q¡l ®r−œ plL¡l LaѪL pju pju h¡pØq¡e hl¡Ÿ pÇf−LÑ S¡l£L«a B−cn hmhv b¡¢L−hz

10
hÉ¡MÉ¡z- k¢c Seü¡bÑ pw¢nÔø A¢gp La«ÑL L¡q¡−LJ LjÑØqm Abh¡ avp¢æLVÙÛ ®jp, ®q¡−ØVm, ®lØV q¡Ep,
Xl−jV¢l h¡ X¡Lh¡w−m¡ ¢Lwh¡ fË−u¡S−el a¡¢N−c h¡pØq¡e ¢qp¡−h hÉhq©a Bh¡pe k¡q¡ p¢aÉL¡−ll h¡pØq¡e
e−q (improvised accomodation), (®kje- NÉ¡w, Ly¤−sOl, …c¡jOl, j¡mN¡¢sl h¢N, ®L¡e ¢ØVj¡l h¡ m-
−b·l h¡bÑ h¡pØq¡−el pwØq¡e) H HLL p£V ¢Lwh¡ HLL L−rl hl¡Ÿ, HC Ae¤−μR−cl E−Ÿ−nÉ plL¡l La«ÑL
h¡pØq¡e hl¡Ÿ ¢qp¡−h NZÉ qC−h e¡ Hhw HC pLm ®r−œ HC Ae¤−μR−cl BJa¡u pw¢nÔø hÉ¢J² h¡¢s i¡s¡ i¡a¡
f¡Ch¡l A¢dL¡l£ qC−he; a−h EJ² HLL p£V h¡ HLL Lr ¢Lwh¡ Improvised accomodation Hl SeÉ
k¢c ¢edÑ¡¢la i¡s¡ J AeÉ¡eÉ B¢bÑL c¡u b¡−L ay¡q¡−L a¡q¡ fËc¡e L¢l−a qC−hz

(6) HC Ae¤−μR−cl AeÉ¡eÉ ¢hd¡e¡hm£ p¡−f−r, LjÑLaÑ¡ J LjÑQ¡l£NZ 1 S¤m¡C, 2010 a¡¢lM qC−a ¢ejÀ-
p¡l¢Z−a E¢õ¢Ma q¡−l j¡¢pL h¡¢s i¡s¡ i¡a¡ fË¡fÉ qC−he, kb¡x-

j§m ®hae h¡¢s i¡s¡i¡a¡l q¡l (j¡¢pL)

Y¡L¡ ®j−VÊ¡f¢mVe Hm¡L¡l e¡l¡uZN”, V‰£, QVÊNË¡j, M¤me¡, AeÉ¡eÉ Øq¡−el SeÉ
SeÉ l¡Sn¡q£, ¢p−mV, h¢ln¡m Hl ®j−-
VÊ¡f¢mVe/ ®f±l Hm¡L¡l SeÉ
V¡L¡ 5000 fkÑ¿¹ j§m ®ha−el 65% q¡−l j§m ®ha−el 55% q¡−l e§Éeaj V¡L¡ j§m ®ha−el 50% q¡−l e§Éeaj
e§Éeaj V¡L¡ 2800/- 2500/- V¡L¡ 2250
V¡L¡ 5001 qC−a V¡L¡ j§m ®ha−el 60% q¡−l j§m ®ha−el 50% q¡−l e§Éeaj V¡L¡ j§m ®ha−el 45% q¡−l e§Éeaj
10800/- fkÑ¿¹ e§Éeaj V¡L¡ 3300/- 2800/- V¡L¡ 2500/-
V¡L¡ 10801 qC−a V¡L¡ j§m ®ha−el 55% q¡−l j§m ®ha−el 45% q¡−l e§Éeaj V¡L¡ j§m ®ha−el 40% q¡−l e§Éeaj
21600 fkÑ¿¹ e§Éeaj V¡L¡ 6500/- 5400/- V¡L¡ 4800/-
V¡L¡ 21601 ac§dÄÑ j§m ®ha−el 50% q¡−l j§m ®ha−el 40% q¡−l e§Éeaj V¡L¡ j§m ®ha−el 35% q¡−l e§Éeaj
e§Éeaj V¡L¡ 11900/- 9700/- V¡L¡ 8500/-

(7) AbÑ j¿»Z¡mu, AbÑ ¢hi¡−Nl pÈ¡lL ew- Aj/A¢h/fË¢h-4/h¡¢s i¡s¡-1/2003/263 a¡¢lMx 1-11-2003 ¢MËx
®j¡a¡−hL Y¡L¡u hc¢mS¢ea L¡l−Z ¢à…Z q¡−l h¡¢s i¡s¡ i¡a¡ fËc¡−el fÜ¢a 1 ¢X−pðl, 2009 a¡¢lM qC−a h¡¢am
qCu¡−R h¢mu¡ NZÉ qC−hz

15z k¡a¡u¡a i¡a¡z- (1) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 11 ew qC−a 20 ew ®ØLmi¤š² (V¡L¡ 6400-14255
qC−a V¡L¡ 4100-7740 fkÑ¿¹) LjÑQ¡l£l ®r−œ 6 ¢V ¢p¢V L−fÑ¡−lne Hhw e¡l¡uZN” J V‰£ ®f±lpi¡ Hm¡L¡u LjÑÙÛm
qC−m wZwb 30 Ryb, 2009 Zvwi‡L Zvnvi AvnwiZ ev cÖvc¨ A‡¼ 30 Ryb, 2010 ch©š@ k¡a¡u¡a i¡a¡ cvB‡Z _vwK‡ebz

(2) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 Hl 11 ew qC−a 20 ew ®ØLmi¤š² (V¡L¡ 6400-14255 qC−a V¡L¡ 4100-
7740 fkÑ¿¹) LjÑQ¡l£l ®r−œ 6 ¢V ¢p¢V L−fÑ¡−lne Hhw e¡l¡uZN” J V‰£ ®f±lpi¡ Hm¡L¡u LjÑÙÛm qC−m j¡¢pL 150/-
V¡L¡ q¡−l k¡a¡u¡a i¡a¡ fÊ¡fÉ qC−hez

(3) p¡hÑr¢eL N¡¢s hÉhq¡−ll fË¡¢dL¡lfË¡ç LjÑLaÑ¡NZ N¡s£l œ²uj§mÉ J lrZ¡−hrZ hÉ¡−ul p¤¢hd¡ fËc¡e
pwœ²¡e¹ plL¡l£ e£¢aj¡m¡ †gvZv‡eK myweavw` cÖvß e¡ qJu¡ fkÑe¹ ¢hcÉj¡e plL¡l£ B−cn Ae¤k¡u£ ¢edÑ¡¢la A−ˆl AbÑ
fËc¡e f§hÑL p¡hÑr¢ZL N¡¢s hÉhq¡−ll p¤¢hd¡ −i¡N L¢l−hez

16z Evphi¡a¡ Hhw nË¡¢¿¹ J ¢h−e¡cei¡a¡z- (1) plL¡l£ B−cn ew-Aj/A¢h(h¡Ù¹)-4/Hg¢h-12/86/29, a¡¢lM
3 S¤m¡C, 1988 Hhw Bangladesh Services(Recreation Allowance) Rules, 1979 Hl ¢hd¡e Ae¤p¡−l
h¡¢oÑL Evphi¡a¡ Hhw nË¡¢¿¹ J ¢h−e¡cei¡a¡ fË−cu qC−hz

(2) Evphi¡a¡ fËc¡−el ®r−œ AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡m−ul pÈ¡lL (B−cn) ew-Aj/A¢h(h¡Ù¹-4)Hg¢h-
12/86/29, a¡¢lM 3 S¤m¡C, 1988 Hhw plL¡l LaѪL, pju pju S¡l£L«a HacpwH²¡¿¹ AeÉ¡eÉ ¢euj¡hm£ Ae¤plZ
L¢l−a qC−hz a−h, S¡a£u ®hae −úm, 2009 fËc¡e Ll¡ e¡ qC−m 30 S¤e, 2009 a¡¢l−Ml fl ®L¡e LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£
h¡¢oÑL Ce¢œ²−j¾V fË¡ç qC−m ®p−r−œ ¢a¢e ®k a¡¢l−M h¡¢oÑL Ce¢œ²−j¾V fË¡ç qC−he a¡l f§hÑhaÑ£ j¡−pl j§m−ha−el
¢i¢š−a Evph i¡a¡ fË−cu qC−hz

11
(3) AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡m−ul f¢lfœ ew-Aj/A¢h/¢h¢d-1/Q¡x¢h-3/2004/99, a¡¢lMx 10-03-1415
h‰¡ë/24-6-2008 ¢MËØV¡ë Ae¤k¡u£ Ahpl−i¡N£−cl e£V ®fen−el pjf¢lj¡Z q¡−l hvp−l 2¢V Evphi¡a¡ hmhv
b¡¢L−hz

17z ¢V¢gei¡a¡z- pLm ee-®N−S−VX ®hp¡j¢lL LjÑQ¡l£ j¡¢pL 150.00(HLna fb·¡n) V¡L¡ ¢V¢gei¡a¡
fË¡fÉ qC−hez ¢L¿º ®k pLm LjÑQ¡l£ ay¡q¡−cl fË¢aù¡e qC−a m¡’i¡a¡ Abh¡ ¢he¡j§−mÉ c¤f−¤ ll M¡h¡l f¡e ay¡q¡−cl ®r−œ
¢V¢gei¡a¡ fË−k¡SÉ qC−h e¡z

18z ®d¡m¡Ci¡a¡z- ®k pLm LjÑQ¡l£l ®r−œ ®d¡m¡Ci¡a¡ fË−k¡SÉ, a¡yq¡l¡ j¡¢pL 75.00(fyQ¡šl) V¡L¡ fË¡fÉ
qC−hez

19z L¡kÑi¡li¡a¡z- Qm¢a c¡¢uaÄ h¡ A¢a¢lJ² c¡¢uaÄ f¡m−el SeÉ fÐQ¢ma naÑ¡¢c f¡me p¡−f−r, c¡¢uaÅ
f¡meL¡−m pjq¡−l pw¢nÔø c¡¢uaÄfË¡ç LjÑLaÑ¡ h¡ LjÑQ¡l£ j§m ®ha−el 10% q¡−l j¡¢pL p−hÑ¡μQ 1500.00(HL q¡S¡l
fy¡Q na) V¡L¡ L¡kÑi¡l i¡a¡ fË¡fÉ qC−hez

20z ®X¡−j¢ØVL HCX Hm¡E¾pz- ®X¡−j¢ØVL HCX Hm¡E¾p j¡¢pL 1300.00(HLq¡S¡l ¢aena) V¡L¡ fË−cu
qC−hz

21z ïjZ i¡a¡z- ïjei¡a¡l fËQ¢ma ¢h¢d-¢hd¡e flha£Ñ ¢e−cÑn e¡ ®cJu¡ fkÑ¿¹ hmhv b¡¢L−hz a−h, hc¢m
S¢ea j¡m¡j¡m f¢lhq−Zl ®r−œ hÉ¢J²Na j¡m¡j¡m 1 ¢Lx ¢jx f¢lhq−Zl SeÉ fË¢a 100 ®L¢Sl i¡s¡ h¡hc 2.00 (c¤C)
V¡L¡ fË−cu qC−h Ges c¨vwKs PvR© eve` we`¨gvb UvKvi AsK ejKr _vwK‡e|

22z f¡q¡¢s i¡a¡z- f¡hÑaÉ ®Sm¡pj§−q ¢ek¤J² pLm LjÑLaÑ¡ h¡ LjÑQ¡l£l SeÉ ¢edÑ¡¢la f¡q¡¢s i¡a¡ j¡¢pL
®ha−el 30% q¡−l p−hÑ¡μQ 3000.00 (¢ae q¡S¡l ) V¡L¡ fË−cu qC−hz
23z ®fËoZ i¡a¡z- AbÑ ¢hi¡−Nl fË‘¡fe ew Aj/A¢h/fË¢h¢d-6/fËxjx/i¡a¡-6/2007(Awn)/ 31 a¡¢lM-
07/04/2008 ®j¡a¡−hL fË−cu −fËoZ i¡a¡l f§−hÑl q¡l (j¡¢pL −ha−el 20%) AhÉ¡qa b¡¢L−hz
24z BfÉ¡uei¡a¡z- j¡¢pL BfÉ¡uei¡a¡l fËQ¢ma q¡l ¢ejÀl©fi¡−h fË−cu qC−h, kb¡x-
œ²¢jL ew fch£/fcjkÑ¡c¡ BfÉ¡ue i¡a¡
1z j¢¿»f¢loc p¢Qh 2000/-
2z j§MÉ p¢Qh 1200/-
3z p¢Qh 1000/-
4z A¢a¢lš² p¢Qh 900/-
5z k¤NÈ-p¢Qh/AeÉ¡eÉ fË¡¢dL¡li¨š² LjÑLaÑ¡ 600/-

25z ¢nr¡ pq¡uL i¡a¡z- pLm ®nËZ£l LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£l SeÉ p¿¹¡e fË¢a j¡¢pL 200.00(c¤C na) V¡L¡ q¡−l
Hhw Ae¢dL 2(c¤C) p¿¹¡−el SeÉ j¡¢pL p−h¡ÑμQ 300.00 (¢aena) V¡L¡ ¢nr¡ pq¡uL i¡a¡ fÐ−cu qC−hz a−h, ü¡j£ J
Ù»£ EiuC Q¡L¢lS£¢h qC−m p¿¹¡e pwMÉ¡ ®k−L¡e HLS−el ®r−œC NZe¡ L¢lu¡ i¡a¡l f¢lj¡e ¢edÑ¡lZ qC−hz HC pwœ²¡¿¹
HL¢V fªbL e£¢aj¡m¡ AbÑ ¢hi¡N La«ÑL S¡l£ L¢l−a qC−hz

26z fË¢nrZ fË¢aù¡−e ®fÐoZ i¡a¡z- fË¢nrZ fË¢aù¡−e −fËo−Z ¢e−u¡¢Sa LjÑLaÑ¡N−Zl j¡¢pL −ha−el 30%
fË¢nrZ i¡a¡ hq¡m b¡¢L−hz a−h, cÖwk¶b ¢e−u¡¢Sa LjÑLaÑ¡NZ −fËoZi¡a¡ Abh¡ fË¢nre fË¢aù¡−e ®fÐoZ i¡a¡ c¤C¢Vl
j−dÉ −k−L¡e HL¢V fË¡fÉ qC−hez

27z ®hae ¢edÑ¡lZ fÜ¢az- (1) ü-BqlZL¡l£ (Self Drawing) LjÑLaÑ¡ HC B−c−nl ¢hd¡e ®j¡a¡−hL
S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H ay¡q¡l ®hae ¢edÑ¡lZ L¢l−he Hhw pw¢nÔø ¢qp¡hlrZ A¢g−p ®hae ¢edÑ¡l−Zl (Pay
Fixation Statement) ¢hhlZ£ f¡W¡C−hez pw¢nÔø ¢qp¡hlrZ A¢gp ®hae ¢edÑ¡l®Zl ¢hhlZ£l ¢i¢š−a p¡j¢uLi¡−h

12
®hae f¢l−n¡d L¢l−he Hhw flhaÑ£ c¤C j¡−pl j−dÉ ®hae ¢edÑ¡lZ Q§s¡¿¹ L¢l−hez HC fË¢H²u¡u A¢a¢lJ² ®hae f¢l−n¡d
qCu¡ b¡¢L−m a¡q¡ ®glv−k¡NÉ h¡ pjeÄu−k¡NÉ qC®hz

(2) ¢hi¡N£u fËd¡e Hhw Bue J hÉue (Drawing and Disbursing) LjÑLaÑ¡NZ pw¢nÔø LjÑQ¡l£−cl ®hae
¢edÑ¡lZf§hÑL ®hae ¢h−ml p¢qa ®hae ¢edÑ¡lZ£ ¢hhlZ£ f¡W¡C−hez pw¢nÔø ¢qp¡hlrZ A¢gp Eš² ®hae ¢edÑ¡l−Zl ¢hhlZ£l
¢i¢š−a p¡j¢uLi¡−h ®hae f¢l−n¡d L¢l−he Hhw flhaÑ£ c¤C j¡−pl j−dÉ ®hae ¢edÑ¡lZ Q§s¡¿¹ L¢l−hez

(3) S¡a£u ®hae−ØLm, 2009 H h¡¢oÑL ®haehª¢Ü ®Lhm pw¢nÔø ¢qp¡hlrZ A¢gp LaѪL ®hae ¢edÑ¡lZ
fË¢af¡c−el flC fË−cu qC−hz

(4) Bq¢la A¢a¢lJ² ®hae ®glv fËc¡−el SeÉ ¢m¢Ma A‰£L¡lfœ f¡Ju¡l fl LjÑQ¡l£−cl−L p¡j¢uLi¡−h
®hae f¢l−n¡d Ll¡ k¡C−hz Bue J hÉue LjÑLaÑ¡NZ HC pLm A‰£L¡lfœ ay¡q¡−cl cç−l kb¡l£¢a ®lLXÑi¥J² L¢l−he
Hhw ®hae ¢h−m HC A‰£L¡lfœ fË¡¢ç pÇf−LÑ HL¢V fËaÉuefœ fÐc¡e L¢l−hez

28z BuLlz- HC B−c−nl Ad£−e fË¡fÉ ®hae J i¡a¡¢cl Efl BuLl fËc¡−el ®r−œ ¢e−jÀ¡J² fÜ¢a Ae¤plZ
L¢l−a qC−h, kb¡ x
(L) fË−aÉL hvpl BuLl ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml phÑ−no pjup£j¡l j−dÉ BuL−ll BJa¡i¥J² pLm
LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ h¡dÉa¡j§mLi¡−h ¢e−Sl ®hae i¡a¡¢cpq a¡yq¡l A¡u Hhw B−ul Efl f¢l
−n¡d−k¡NÉ L−ll f¢lj¡Z ¢edÑ¡lZ L¢lu¡ ¢lV¡eÑ ®~a¢l L¢l−he;
(M) BuLl ¢lV¡eÑ ®~a¢ll fl Llc¡a¡ (pw¢nÔø LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£) ¢eSü Bu qC−a BuLl
f¢l−n¡d L¢l−he;
(N) BuLl f¢l−n¡−dl fl ®Lhm plL¡l qC−a fË¡ç ®hae-i¡a¡¢cl Efl f¢l−n¡¢da L−ll
pjf¢lj¡Z AbÑ ¢h−ml j¡dÉ−j (®kje- ¢V H ¢hm ®ki¡−h c¡¢Mm Ll¡ qu) pw¢nÔø ¢qp¡h lrZ
A¢gp qC−a E−š¡me L¢l−he;
(O) BuL−ll BJa¡i¥J² pLm LjÑLaÑ¡/LjÑQ¡l£ BuLl ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml fË¡¢çü£L¡l f−œl
paÉ¡¢ua Ae¤¢m¢f, ¢lV¡eÑ c¡¢M−ml ph−Ñno pjup£j¡l AhÉh¢qa flhaÑ£ j¡−pl ®hae ¢h−ml
p¢qa pwk¤J² L¢l−he;
(P) BuLl pwH²¡¿¹ ¢hcÉj¡e hÉhÙÛ¡ hmhv b¡¢L−hz

29z l¢qaLlZ J ®qg¡Saz- (1) Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2005, Aaxfl EJ² B−cn h¢mu¡
E¢õ¢Ma, HacÚà¡l¡ l¢qa Ll¡ qCm;

(2) Ae¤l©f l¢qaLlZ p−šÅJ, EJ² B−c−nl i¡a¡¢c J p¤−k¡N-p¤¢hd¡¢c pwH²¡¿¹ ¢hd¡e¡hm£ Hhw avpÇf¢LÑa
fË‘¡fe, B−cn, A¢gp pÈ¡lL J f¢lfœpj§q HC B−c−nl Ad£e i¡a¡¢c J p¤−k¡N-p¤¢hd¡¢cl E−Ÿ−nÉ Eq¡l ¢hd¡e¡hm£l
p¢qa p‰¢a p¡−f−r, hmhv l¢qu¡−R h¢mu¡ NZÉ qC−h z

l¡øÊf¢al B−cnœ²−j,

(X. ®j¡q¡Çjc a¡−lL)


A_© mwPe

13
18-8-1416 h‰¡ë
ew-Aj/A¢h/(h¡Ù¹-1)/S¡x ®hx ®ØLm-1/2009/232 a¡¢lMx -----------------
02-12-2009 ¢MÊØV¡ë

Ae¤¢m¢f pcu AhN¢a J fË−u¡Se£u L¡kÑH²j NËq−Zl SeÉ ®fËlZ Ll¡ qCm x-

1z j¢¿»f¢loc p¢Qh, j¢¿»f¢loc ¢hi¡N, Y¡L¡z


2z j¤MÉ p¢Qh, fËd¡ej¿»£l L¡kÑ¡mu, f¤l¡ae pwpc ihe, Y¡L¡z
3z h¡wm¡−c−nl jq¡ ¢qp¡h ¢el£rL J ¢eu¿»L, A¢XV q¡ES, 77/7 L¡Ll¡Cm psL, Y¡L¡z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−-
p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
4z p¢Qh/i¡lfË¡ç p¢Qh,-----------------------(pLm j¿»Z¡mu/¢hi¡N)z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm
A¢dcçl/f¢lcçl/¢qp¡h n¡M¡pj§−q Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
5z ¢hi¡N£u L¢jne¡l, Y¡L¡/Q–NË¡j/M¤me¡/l¡Sn¡q£/¢p−mV/h¢ln¡m ¢hi¡Nz ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f
®fËl−Zl SeÉ Ae¤l¡d Ll¡ qCmz
6z ¢qp¡h jq¡ ¢eu¿»L, h¡wm¡cn, Y¡L¡z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCm z
7z L−¾VÊ¡m¡l ®Se¡−lm ¢X−g¾p g¡CeÉ¡¾p, ®p…eh¡¢NQ¡, Y¡L¡z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl−Zl SeÉ
Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
8z A¢a¢lJ² jq¡f¢lQ¡mL, AbÑ, h¡wm¡−cn ®lmJ−u, ®lmihe, Y¡L¡z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl-
−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCm z
9z ®Sm¡ fËn¡pL,-------------------------------- (pLm ®Sm¡)z ay¡q¡l BJa¡i¥J² pLm A¢g−p Cq¡l Ae¤¢m¢f ®fËl-
−Zl SeÉ Ae¤−l¡d Ll¡ qCmz
10z fËd¡e ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡,------------------------------------(pLm j¿»Z¡mu/ ¢hi¡N)z
11z Ef−Sm¡ ¢ehÑ¡q£ A¢gp¡l--------------------------------------------(pLm Ef−Sm¡)z
12z ¢hi¡N£u ¢qp¡h ¢eu¿»L, -----------------------------------------------(pLm ¢hi¡N)z
13z ®Sm¡ ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡, ---------------------------------------------(pLm ®Sm¡)z
14z Ef−Sm¡ ¢qp¡h lrZ LjÑLaÑ¡, ------------------------------------ --(pLm Ef−Sm¡)z
15z AbÑ ¢hi¡−Nl pLm LjÑLaÑ¡ z
16z Ef-¢eu¿»L, h¡wm¡−cn plL¡l£ j¤âZ¡mu, ®aSNy¡J, Y¡L¡ z Q¡L¢l (®hae J i¡a¡¢c) B−cn, 2009 h¡wm−cn ®N−S−-
V fËL¡−nl SeÉ ay¡q¡−L Ae¤−l¡d Ll¡ qCm z
17z ¢p¢eul pqL¡l£ p¢Qh, h¡Ù¹h¡ue n¡M¡, j¢¿»f¢loc ¢hi¡N, h¡wm¡−cn p¢Qh¡mu, Y¡L¡z
18z N¡XÑ e¢b/ pw¢nÔø e¢b z

(−j¡x p¢qc Eõ¡ ¢ju¡)


k¤NÈ-p¢Qh (h¡Ù¹h¡ue)
AbÑ ¢hi¡N, AbÑ j¿»Z¡muz

14