Anda di halaman 1dari 4

KERJA KURSUS PENDEK

TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN


ASIA
(WAJ 3101)
NAMA : NAVAMANI A/P SIMADIRI (891130235230)

UNIT : PEMULIHAN (BT)/MT/BI

SEMESTER : 1 (PISMP 4 )

TARIKH DIEDARKAN : 12 MAC 2010

TARIKH HANTAR : 2 APRIL 2010

PENSYARAH : DR. ABD. RAZAK B. ABU CHIK

Isi Kandungan

Bil. Perkara Muka surat

1 Kertas soalan i
2 Borang Kolobrasi Borang & Pengakuan Pelajar ii

3 Penghargaan iii

4 Pengenalan 1–2

5 Latar belakang sekolah 3–4

6 Pengumpulan data pemerhatian 5–8

7 Peta minda mengenai kumpulan pilihan 9

8 Refleksi berdasarkan data 10 – 12

9 Cadangan penambahbaikan 13

10 Rumusan 14

11 Refleksi 15

12 Rujukan 16

13 Lampiran 17 - 20
Penghargaan

Pertama sekali, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Tuhan
kerana telah melindungi saya dalam proses membuat kerja kursus pendek Tamadun
Islam dan Tamadun Asia sehingga saya dapat menyiapkannya dengan berjaya sekali.
Saya juga ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah
terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam penyiapan kerja kursus ini. Tanpa
kerjasama dan sokongan dari semua pihak sudah tentu saya tidak dapat melaksanakan
tugasan ini dengan sempurna dan berjaya.

Selain itu, saya juga ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pensyarah
subjek ini iaitu Dr. Abdul Razak B. Abu Chik telah membimbing saya dalam tugasan ini.
Jutaan terima kasih bagi beliau di atas semua motivasi dan teguran yang telah
dicurahkan. Saya akan memanfaatkan semua ilmu dan pengalaman yang saya dapat
semasa menjalankan tugasan ini dengan sebaik mungkin.
Di samping itu, ribuan terima kasih kepada rakan-rakan sekelas saya kerana
sudi berkongsi ilmu dan idea-idea bernas dengan saya. Saya juga ingin berterima kasih
kepada Perpustakaan IPG,Kampus Raja Melewar yang menjadi gerbang maklumat
bagi saya dalam tugasan ini.

Tambahan pula, saya ingin merakamkan terima kasih kepada semua warga
SJKT Gemas,Negeri Sembilan yang membantu saya dalam mengumpul maklumat
semasa menjalani Pengalaman Berasaskan Sekolah(PBS). Akhir kata, terima kasih
kepada semua yang sedia membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini pada masa
yang ditetapkan.

Sekian terima kasih.

Anda mungkin juga menyukai