ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS

IsIam Sebagai Cara Hidup
Definisi
Agama
Pembahagian
Golongan yang
Tidak Mempercayai Tuhan
Sejarah
Perkembangan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
Definisi Agama
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Definisi Agama
Bahasa:
a) A ÷ anti, GAMA ÷ kerusakan
(Agama ialah anti kerusakan`. Orang yang beragama ialah orang
yang anti kerusakan/orang baik.)
b) A ÷ tidak, GAMA ÷ benda
(Agama ialah bukan benda`. Ia adalah suatu hukum yang
mengikat manusia dengan bukan benda.)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Definisi Agama
Bahasa:
c) Menurut orang Bali di Indonesia, ada tiga bentuk penuturan dengan
tiga makna:
i. Agama - peraturan, tatacara atau upacara hubungan manusia dengan
raia/pemerintah.
ii. Ugama - peraturan, tatacara atau upacara hubungan manusia
dengan manusia.
iii. Igama - peraturan, tatacara atau upacara hubungan manusia
dengan dewa-dewa.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Pembahagian Agama
IsIam Sebagai Cara Hidup
Asal-usul Ketuhanan
........ ........ ........
i. Samawi/Wahyu
ii. Wad`ei/Budaya
i. Monoteisme
ii. Politeisme
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Sejarah Perkembangan Agama
IsIam Sebagai Cara Hidup
Bayi Kanak-kanak Remaja Dewasa
Sejarah Perkembangan Agama
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Golongan yang Tidak Mempercayai Tuhan
IsIam Sebagai Cara Hidup
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
IsIam
Definisi
Iman Ihsan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
efinisi Islam
A. Bahasa:
a) ( » - . - . ) - salima / salama ÷ selamat, seiahtera, aman
b) ( » - . - . - ſ ) - aslama ÷ tunduk, patuh, taat
B. Istilah: ........................
............................
!ersoalan :
1. ( ſ ) - memberi & meniawab salam
2. Adakah bulan, bintang, matahari, haiwan, pokok & seluruh isi alam
beragama Islam?
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
efinisi Iman :
A. Bahasa :
( . - » - ſ ) - yakin & percaya
B. Istilah : LaIaz dengan lidah, tasdiq (benarkan) dengan hati,
buktikan dengan amalan ÷ (hakikat iman)
!ersoalanTentang Iman :
1. Tahap-tahap keimanan - Sentiasa meningkat ÷ ..........
- Tetap ÷ ..........
- Turun & Naik ÷ ..........
2. Kesan/kelebihan iman
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
!ersoalanTentang Iman :
3. Komponen Iman & Implikasinya
idah Hati Amal Status
v x v / x
Munafiq
x v v / x
Kafir
x x v
Kafir
v v x
MusIim
Fasiq
v v v
MusIim
SoIeh
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
efinisi Ehsan :
A. Bahasa :
( . - . - - ) - kebaikan, kebaiikan, perbuatan baik
B. Istilah : Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat-Nya
dan iika kamu tidak melihat-Nya, sesungguhnya Allah
melihat kamu (maksud hadis Nabi Muhammad s.a.w.)
!ersoalanTentang Ehsan :
1. Memahami Ehsan - puasa di bulan Ramadhan
2. Kisah guru dengan murid-muridnya
3. SiIat belas ehsan terhadap makhluk
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
IsIam Sebagai Cara Hidup
Persoalan :
1. Perbezaan antara Muslim dan Mukmin.
2. Persoalan Iman dan Amal
3. Kaitan Iman dan Ihsan.
4. onsep Islam sebagai al-in/Ad-een
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Konsep IsIam Sebagai aI-Din/Ad-Deen
(Suatu Cara Hidup)
Pagi MaIam
Tengahari Petang
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Akidah
Asas-asas Syariat IsIam
Syariah AkhIak
· SiIat Dua Puluh
· Tauhid Rububiah
· Tauhid Uluhiyyah
· Tauhid Asma` & SiIat
· Ibadah
· Muamalat
· Munakahat
· Jinayat
· Hub. Dengan Allah
· Hub. Dengan Manusia
· Hubungan Dengan Alam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Sifat Dua PuIuh
Akidah
Tauhid UIuhiyyah
Tauhid Asma'
&
Sifat
Tauhid Rububiah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
$ifat ua !uluh
1. Wuiud - Ada
2. Qidam Sedia ada
3. Baqa` - Kekal
4. MukhalaIatuhu lilhawadith Tidak sama dengan yang baru
5. Qiamuhu binaIsihi Berdiri dengan sendiri-Nya
6. Wahdaniah Esa, Maha Esa
7. Qudrah Berkuasa
8. Iradah Berkehendak
9. Ilmu Mengetahui
10. Hayah - Hidup
Akidah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
$ifat ua !uluh : (sambungan)
11. Sama` - Mendengar
12. Basar - Melihat
13. Kalam Berkata-kata
14. Qadirun Berkuasa, Maha kuasa
15. Muridun Yang Menentukan
16. Alimun Maha Mengetahui
17. Hayyun Maha Hidup
18. Sami`un Maha Mendengar
19. Basirun Maha Melihat
20. Mutakallimun Maha Berkata-kata
Akidah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
efinisi Akidah :
A. Bahasa :
( ~ - · - - ) - ikatan, simpulan
B. Istilah : Ikatan atau simpulan maknawi antara makhluk dengan
Khaliqnya.
Kesimpulan :
Kepercayaan atau keimanan kepada hakikat-hakikat dan nilai-nilai
mutlak yang tetap dan kekal, yang pasti dan hakiki serta suci, seperti
yang diwaiibkan oleh Islam iaitu kepercayaan yang tersimpul kukuh
dan teguh dalam iiwa sehingga tidak mungkin terurai ataupun terputus
dalam apa iua suasana dan keadaan sekalipun.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
efinisi Tauhid Rububiyyah :
A. Bahasa :
( - - ) - : ......................
B. Istilah :
Mempercayai Allah sebagai 'Rabb¨ atau Pencipta dan Penguasa
terhadap sesuatu.
Beriktikad bahawa hanya Allah satu-satunya yang mencipta,
mentadbir, mengatur dan memelihara alam ini dan segala isinya
C. Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
efinisi Tauhid Uluhiyyah :
A. Bahasa :
( ) - : ......................
B. Istilah :
Mempercayai Allah sebagai 'ah¨ atau Tuhan yang disembah.
Beriktikad bahawa hanya Allah satu-satunya yang waiib disembah,
ditaati, dicintai dan tempat meminta pertolongan
C. Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
efinisi Tauhid Asma` & $ifat :
A. Bahasa :
( ) - :
......................
( ) - : ......................
B. Istilah :
Beriktikad bahawa hanya Allah satu-satunya yang mempunyai
nama-nama dan siIat-siIat yang terpuii.
C. Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Persoalan:
· DeIinisi '1auhid¨
· SiIat-siIat Allah - tidak mengharapkan yang lain, bahkan yang
lain itu mengharapkan-Nya
· Penggunaan nama dan siIat Allah
· Allah mengampunkan semua dosa kecuali 'svirik¨ kepada-Nya
· Persoalan Khaliq dan Makhluq
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Ibadah
Syariah
MuamaIat Munakahat Jinayat
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah
efinisi $yariah :
A. Bahasa :
( - - ) - ialan
B. Istilah :
· Apa yang telah ditetapkan oleh Allah SWT
i. Hukum Syarak:
Hukum-hukum Allah yang mesti dilaksanakan dan dipatuhi. Ia
mempunyai akibat-akibat hukum bagi yang mengingkarinya.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah
efinisi $yariah : (sambungan)
ii. Syariah:
Perundangan atau hukum yang mesti dipatuhi oleh setiap orang
Islam, baik yang berhubungan antara manusia dengan Allah atau
sesama manusia.
Sumbernya adalah dari Allah yang disampaikan kepada manusia
melalui perantaraan Rasul-rasul-Nya.
C. Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Ibadah
Syariah
· DeIinisi
· Dalil
· Pembahagian
· Hikmah
· Persoalan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
A. Bahasa :
( ~ - - -) - hamba
- taat, sembah, patuh, tunduk
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
B. Hamba dan Persoalannya:
i. DeIinisi Hamba:
Yang tidak memiliki sesuatu pun hatta dirinya sendiri. Semuanya
adalah milik tuannya.
ii. Hamba di zaman permulaan Islam.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
B. Hamba dan Persoalannya: (sambungan)
iii.Ciri-ciri hamba:
· ada tuan
· ada tugas/tanggungiawab/beban
· mesti taat, tunduk, patuh kepada tuan
· hina, lemah, tidak boleh melawan
· diperlakukan apa sahaia oleh tuannya
* Kisah hamba Raia di istana
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
C. Istilah :
Proses melaksanakan tugas dan tanggung iawab kehambaan kepada
Allah
Segala pengabdian atau pekeriaan yang dilakukan semata-mata
untuk mencapai keredhaan Allah, baik berupa perkataaan atau
perbuatan, sama ada secara terang atau tersembunyi.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
D. Dalil :

Ertinya : Dan (ingatlah) Aku tidak menciptakan iin dan manusia
melainkan untuk mereka menyembah dan beribadat kepada-Ku (az-
Zariat 51:56)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
E. Pembahagian Ibadah :
i. Ibadah Khusus:
Ibadah yang ditentukan syarat serta peraturannya oleh Allah SWT.
Ia termasuklah Fardu Ain dan Fardu KiIayah, ibadah Waiib dan
Sunat.
Contoh :
· solat lima waktu, solat Jumaat, zikir, umrah, haii, zakat, taat ibu bapa
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
E. Pembahagian Ibadah :(sambungan)
ii. Ibadah Umum:
Ibadah yang tidak ditentukan siIat, syarat dan peraturannya oleh
Allah SWT.
Secara amnya segala perkara yang baik dalam perspektiI Islam
yang dilakukan oleh seseorang hamba adalah merupakan ibadah
terhadap Allah SWT dan akan diberi ganiarannya.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
E. Pembahagian Ibadah :(sambungan)
ii. Ibadah Umum:
Selain daripada ibadah khusus boleh dikira sebagai Ibadah Umum
sekiranya mengikut syarat-syarat yang telah ditetapkan dalam
Islam.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
E. Pembahagian Ibadah :(sambungan)
ii. Ibadah Umum:
a) Syarat-syarat:
i. Niat yang ikhlas semata-mata kerana Allah SWT
ii. Perlaksanaannya mestilah betul
iii. Tidak meninggalkan perkara yang asasi dalam Islam
iv. Ittiba` (mencontohi) Nabi Muhammad saw
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
E. Pembahagian Ibadah :(sambungan)
ii. Ibadah Umum:
b) Contoh:

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
F. Hikmah Ibadah :

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Ibadah
efinisi Ibadah :
G. Persoalan Ibadah :
i. Apakah kunci syurga/adakah seseorang itu masuk syurga
kerana ibadah-ibadah yang dilakukannya?
ii. Ibadah seorang peniaga
iii. Adakah makhluk lain beribadah kepada Allah?
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah
· DeIinisi
· Dalil
· Pembahagian
· Hikmah
· Persoalan
MuamaIat
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - MuamaIat
efinisi Muamalat :
A. Bahasa :
( ) - interaksi dengan orang lain
B. Istilah :
Perhubungan sosial yang mengandungi berbagai-bagai kegiatan
ekonomi dan bukan ekonomi.
Sebahagian ulama mengkhususkan muamalat kepada hukum-
hakam yang berkaitan dengan wang ataupun sesuatu yang bernilai
iaitu harta.
Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - MuamaIat
C. Dalil :

Ertinya : Dan Allah telah halalkan iualbeli dan haramkan riba.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - MuamaIat
D. Pembahagian :
· Jualbeli
- ienis
- akad
- khiar
- untung
· Sewa & Upah
· Hutang
· Saham
· Piniam
· Barang tercicir
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - MuamaIat
E. Hikmah Muamalat :

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - MuamaIat
F. Persoalan Muamalat :
i. Riba & permasalahannya.
ii. Sukatan & timbangan.
iii. Jualan benda-benda naiis.
iv. Jualan melalui internet.
v. Pembelian oleh kanak-kanak.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah
· DeIinisi
· Dalil
· Pembahagian
· Hikmah
· Persoalan
Munakahat
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
efinisi Munakahat :
A. Bahasa :
( - - ) - himpun, kumpul, (bersetubuh)
B) Istilah :
i. Akad yang menghalalkan bagi setiap pasangan lelaki dan
perempuan untuk bersama (bersetubuh, bersentuhan, bermesra
ghairah)
ii. Akad yang memberi tempat kepada seorang lelaki itu memiliki
8929a (bersedap-sedapan dan bermesra dengan seseorang wanita
dan iuga seseorang wanita dengan seseorang lelaki)
Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
C. Dalil :

Ertinya :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
D. Hukum :
· Waiib : ..........................
· Sunat : ..........................
· Haram : ..........................
· Makruh : ..........................
· Harus : ..........................
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
E. Rukun :
· LaIaz (sighah)
- Iiab : ..........................
- Qabul : ..........................
· Wali
· Dua orang saksi
· Lelaki
· Perempuan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
F. Persoalan :
· Peminangan
· Mahar & hantaran
· Nikah hukum
· Perempuan yang haram dinikahi
· Hak & tanggungiawab (suami & isteri)
· Perancangan keluarga
· Penyusuan
· Permasalahan aurat
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
F. Persoalan : (sambungan)
· Talak : ......................
· Edah : ......................
· Khulu` : ......................
· Ruiuk : ......................
· Lian : ......................
· Zihar : ......................
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
F. Persoalan : (sambungan)
· Poligami : ......................
· Monogami : ......................
· Kahwin Mut`ah : ......................
· Kahwin Sighar : ......................
· Kahwin tahlil : ......................
· Kahwin Misyar : ......................
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Munakahat
G. Hikmah Munakahat :

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah
· DeIinisi
· Dalil
· Pembahagian
· Hikmah
· Persoalan
Jinayat
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
efinisi 1inayah :
A. Bahasa :
( ) -
B) Istilah : Nama bagi setiap perbuatan atau tindakan yang ditegah
(diharamkan) oleh syarak, sama ada mengenai harta, iiwa atau
tubuh badan
Kesimpulan :
· melakukan sesuatu yang ditegah syarak - zina, bunuh dsbnya.
· meninggalkan sesuatu yang disuruh oleh syarak - solat, puasa dsbnya.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
C. Dalil :

Ertinya :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
D. Pembahagian :
(Ibn Rusyd - Bidayatul Muitahid Wa Nihayatul Muqtasid)
1) Jenayah atas tubuh badan & nyawa - cedera atau bunuh
2) Jenayah atas harta - mencuri, merompak dan sebagai
3) Jenayah atas keturunan - zina
4) Jenayah terhadap maruah & kehormatan - tuduh zina pada orang
yang baik iaitu '"azaf¨
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
D. Pembahagian : (sambungan)
1) Jenayah terhadap akal - minum arak
2) Jenayah terhadap agama - murtad
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
E. Hikmah Hukum Jinayah :

ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Syariah - Jinayah
F. Persoalan Jinayah :
i. Hukuman Mahkamah Sivil.
ii. Kesan kepada mereka yang menolak hukum Allah.
iii. Hukuman Jinayah dalam masyarakat maimuk.
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AkhIak
· DeIinisi
· Dalil
· Pembahagian
· Hikmah
· Persoalan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AkhIak
efinisi Akhlak :
A. Bahasa :
· ( ) - : Kepercayaan, keyakinan, pegangan, sikap tabiat &
tingkah laku
· Kamus Dewan - budi pekerti, kelakuan, tabiat, tingkah laku manusia
sama ada baik atau buruk
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AkhIak
efinisi Akhlak :
B. Istilah : : ......................
..........................
..........................
..........................
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AkhIak
C. Akhlak & Etika :
· Akhlak - sistem akhlak atau tingkah laku yang bersumberkan
kepada asas wahyu atau syarak
· Etika - sistem tingkah laku manusia yang bersumberkan
selain daripada wahyu ataupun IalsaIah
Kesimpulan :
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Dengan AIIah
AkhIak
Sesama Manusia Dengan AIam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
D. Pembahagian Akhlak :
i. Akhlak Dengan Allah.
- Meyakini & beriman dengan Allah
- Taat melakukan segala suruhan-Nya
- Meninggalkan segala larangan-Nya
- Redha dengan qada` & qadar-Nya
- Sentiasa bersyukur dengan-Nya
- Sentiasa bertaubat kepada-Nya
- Memohon & bergantung sepenuhnya kepada Allah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
D. Pembahagian Akhlak :(sambungan)
ii. Akhlak Sesama Manusia.
- Bersangka baik
- Tolong-menolong
- Memelihara maruah
- Hormat-menghormati
- Tidak menyakiti dengan tangan & lidah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
D. Pembahagian Akhlak :(sambungan)
ii.i Pembahagian Manusia
- Keluarga (ibu bapa, anak-anak, suami isteri, kaum kerabat)
- Masyarakat & Jiran (tiga kategori)
- Muslim & Non-Muslim
- Ketua & orang yang dipimpin
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
D. Pembahagian Akhlak :(sambungan)
iii. Akhlak Dengan Alam.
- Memelihara alam
- Memulihara alam
- Membangunkan alam
iii.i Pembahagian Isi Alam
- Alam sekitar
- Haiwan
- Malaikat
- Makhluk lain
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AkhIak
Persoalan:
· DeIinisi 'khlak¨
· Hakikat akhlak (Kaitan kidah, Svariat dan khlak)
· Tuiuan perutusan Nabi Muhammad SAW
· Contoh-contoh Akhlak terpuii Nabi Muhammad SAW
· Geiala keruntuhan akhlak
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
Tujuan-tujuan
Syarak (Dhururiyah
aI-Khamsah)
HiIzuddin
HiIzulmal HiIzul aql
HiIzunnaIs
HiIzunnasal
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
A. HiIzuddin :
i. Hukuman murtad
ii. Hukum Aqidah yang betul
iii. Hukum iihad Ii sabilillah (berperang di ialan Allah)
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
B. HiIzulmal :
i. Hukum mencuri potong tangan
ii. Hukum zakat dan sedekah
iii. Hukum mencari harta/rezeki yang halal
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
C. HiIzunnasal :
i. Hukum pernikahan
ii. Hukum batasan aurat dan pergaulan
iii. Hukum ienayah zina/menghampiri zina
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
D. HiIzul aql :
i. Larangan arak & benda-benda yang memabukkan
ii. Batasan akal dan berIikir
iii. Larangan percaya perkara 'hurafa9¨/karut
iv. Perkara-perkara '$a2a9¨/ ghaib
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
E. HiIzunnaIs :
i. Larangan membunuh (diri/orang lain)
ii. Larangan menierumuskan diri ke dalam kebinasaan
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
FaIsafah Undang-undang Syarak
· Membawa sebuah kehidupan yang baik dan seiahtera untuk semua
· Memberi kebahagiaan hidup dunia dan akhirat (saa`adah)
· Membentuk individu berdisiplin dan masyarakat yang bertanggungiawab
· Membina watak dan membentuk personaliti raiul dini
· Membawa rahmat ke sekalian alam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Maqasid al-Shari`ah (Tuiuan-tuiuan Syari`at)
FaIsafah Undang-undang Syarak
· Memupuk nilai-nilai kehidupan murni dan norma budaya luhur
· Meniamin keadilan dan kebaikan seiagat (al-`adl wa al`ikhsan)
· Menyelamat manusia daripada kesesatan dan melampaui batas
· Melahirkan masyarakat cintakan kebaikan dan bencikan kemungkaran serta
kemaksiatan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Definisi Tasawwur:
..........................
..........................
...............
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Persoalan:
· Kadar pengetahuan kita terhadap Islam.
· Dakwah dan ilmu pengetahuan.
· Keistimewaan Islam - Aqidah, Syariah dan Akhlak.
· Bukti-bukti saintiIik - perlu/tidak?
· Persoalan salah Iaham terhadap Islam.
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Rabbani
(Ketuhanan)
Keistimewaan & Ciri-ciri
Thabat wa aI-Murunah
(Tetap dan AnjaI)
Waq'iyyah
(ReaIistik)
Tawazun
(Keseimbangan)
'Alamiyyah
(Sejagat)
Wasatiyyah
(Kesederhanaan)
Syumul
(MenyeIuruh)
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Thabat wa aI-Murunah (Tetap dan AnjaI)
Persoalan:
· Perkara yang tetap & Perkara yang anial
· Peranan ilmu & akal dalam perkara yang anial
· Hikmah di sebalik konsep ini
· Contoh: - Pakaian & aurat
- Solat
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Waq'iyyah (ReaIistik)
Persoalan:
· Islam sesuai dengan Iitrah semulaiadi manusia
· Islam tidak memberatkan/membebankan umatnya
· Islam adalah agama yang praktikal
· Contoh
- Bekeria & Beramal Ibadat
- Beribadat & Berumah tangga
- Makanan & Minuman
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Wasatiyyah (Kesederhanaan)
Persoalan:
· Islam menentang tindakan yang melampaui batas
· Islam menentang amalan yang banyak tapi bermusim
· Istiqamah
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Wasatiyyah (Kesederhanaan)
Persoalan: (sambungan)
· Kualiti vs Kuantiti
· Kualiti & Kuantiti - lebih baik
· !engecualian dalam bab ibadah kepada Allah
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Rabbani (Ketuhanan)
Persoalan:
· Bersumberkan Allah
- Tiada kekurangan, kecacatan, kelemahan & kesilapan
· Matlamatnya:
- Mentaati Allah
- Mencari keredhaan Allah
- Melaksanakan segala suruhan Allah
- Meninggalkan segala larangan Allah
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
SyumuI (MenyeIuruh)
Persoalan:
· Islam ialah suatu sistem hidup yang lengkap & menyeluruh
· Ia melibatkan hubungan antara manusia dengan :
- Allah - sesama manusia - alam & isinya
· Ia meliputi segala aspek :
- dunia & akhirat - sosial - ekonomi
- politik - dll
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
Tawazun (Keseimbangan)
Persoalan:
· Islam mengambil kira dua keadaan & memberi ialan keluar
dengan memberi keseimbangan kepada manusia
· Contoh-contoh Keseimbangan:
- Dunia & Akhirat
- Iman & Amal
- Fizikal & Spiritual
- Ibadat & Syiar
- Individu & Masyarakat
TASAWWUR ISLAM
Keistimewaan & Ciri-ciri
'AIamiyyah (Sejagat)
Persoalan:
· Nabi Muhammad s.a.w. diutus sebagai 'Rahmat¨ ke seluruh
alam
· Islam tidak dibatasi sempadan tempat, bangsa & masa
· Islam akan terus subur selama mana ia diamalkan sepenuhnya
· Sunnah Nabi Muhammad s.a.w. (iubah, serban dsb.)
Pandangan Semesta Islam
AIIah
Konsep Tauhid
MakhIuk
AIam Manusia Lain-Iain
Asal-usul
Pembahagian
Tugas &
Tanggungiawab
Pembahagian
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AsaI-usuI
Manusia
Unsur Kejadian Sifat
· Tanah
· Tulang Rusuk
· Tiupan Ruh
· Air Mani
· Jasad/Fizikal
· Ruh/Spiritual
· Akal
· Jiwa/Emosi
· NaIsu
· Lemah
· Suka Ikut NaIsu
· Sukakan Kecantikan
Kedudukan
· Hamba
· KhaliIah
Pandangan Semesta Islam
Dunia
Pembahagian
AIam
Akhirat Ruh MaIaikat
AIam-aIam
Tinggi
Bumi Lain-Iain
CakrawaIa
· Alam barzakh
· Kebangkitan
· Padang Mahsyar
· Hisab
· Titian
· Syurga/Neraka
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Konsep Hak dan Tanggungjawab
· Setiap yang empunya hak mestilah diberikan haknya
· Ia meniadi suatu tanggungiawab yang perlu ditunaikan
Pandangan Semesta Islam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Hak-hak Allah
· Taat dan patuh kepada-Nya .......
· Melaksanakan ibadah kepada-Nya
· Tempat kita kembali dan meminta pertolongan
· Melaksanakan undang-undang dan peraturan-Nya
· Mempertahankan dan menyebarkan Islam dan syariat-Nya
Persoalan : Tanggungjawab Allah.
Pandangan Semesta Islam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Hak-hak Alam
· Meniadi tanggungiawab manusia untuk ditunaikan
Hak-hak Alam
· Dipelihara (diiaga)
· Dipulihara (dipulihkan)
· Dibangunkan (untuk kemaslahatan semua)
Pandangan Semesta Islam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Pandangan Semesta Islam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Persoalan :
· Fitrah alam (hukum alam)
· Sunnatullah
· Hubungan antara manusia dan alam serta kesannya
· Ayat al-Qur'an yang berkaitan:
EpistemoIogi IsIam
Disiplin ilmu, cabangan IalsaIah
yang membahaskan teori/konsep IalsaIah ilmu
dan aspek-aspek yang berkaitan dengan
pengetahuan menurut perspektiI Islam
Pandangan Semesta Islam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
PengkeIasan IImu
· Naqli - ilmu wahyu (revealed knowledge)
· Ladunni - anugerah (transmitted knowledge)
· Aqli - dipelaiari (intellectual knowledge)
· Hissi - pancaindera (sensory knowledge)
Konsep IImu
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Sumber Pengetahuan
Konsep IImu
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
· Wahyu - (Al-Quran, al-Hadith)
· Jiwa & Hati
· Akal
· Pancaindera
Hieraki IImuan
Konsep IImu
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
· Para Rasul & Anbiya`
· Para Auliya`
· Para Ulamak
· Orang Awam
Persoalan :
· Kepentingan ilmu
· Peranan Ulamak
· 'Ain al-yaqin
· Ìlmu al-yaqin
· Haq al-yaqin
Konsep IImu
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
AksioIogi IsIam
Disiplin ilmu, cabangan IalsaIah yang
membahaskan teori/konsep IalsaIah nilai dan
aspek-aspek yang berkaitan dengan nilai
menurut perspektiI Islam
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Sumber-sumber NiIai
· Wahyu - (Al-Quran, al-Hadith)
· UruI & al-Adah:
- kebiasaan/norma sosial
- kelaziman komuniti
- adat masyarakat
- budaya bangsa
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Hieraki NiIai
Mahmudah:
· Baik, mulia dan terpuii
· Harus, halal, waiib, Iardu, sunat dan sunat muakkad
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Hieraki NiIai
Makruhah:
· Dibenci dan tidak disukai di sisi syarak (Allah benci)
· Perkara-perkara yang makruh hukumnya
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Hieraki NiIai
Mazmumah:
· Terkutuk, tercela dan terkeii
· Perkara-perkara yang diharamkan oleh syarak
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Persoalan :
· konsep takhalli
· konsep tahalli
· kaitan akhlak & nilai
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
efinisi Takhalli:
............................
............................
............................
efinisi Tahalli:
.......................
.......................
.......................
..........................
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
$ifat Mazmumah:
i. Riak
ii. Uiub
iii. Takabbur
iv. Marah
v. Bakhil
vi. Hasad
vii. Pendendam
$ifat Mahmudah:
i. Ikhlas
ii. Syukur
iii. Tawaduk
iv. Sabar
v. Pemurah
vi. Baik hati
vii. PemaaI
viii. Qanaah
ix. Warak
PerIaksanaan NiIai DaIam Hidup
Mencintai kebaikan (ma`ruf) dan membenci kemaksiatan &
kemungkaran:
· melakukan kebaikan, meninggalkan keiahatan
· sukakan kebaikan dan bencikan keiahatan
· menyeru kepada kebaikan dan mencegah daripada keiahatan
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Sempadan NiIai yang Baik & Buruk daIam IsIam
· Tidak menggugat aqidah
· Tidak melanggar Syariah
· Tidak bertentangan dengan Akhlak
· Sederhana & seimbang dalam amalan
Konsep NiIai
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Konsep Jihad DaIam IsIam
Definisi
ahasa:
· Kata dasar i-h-d ( )
- berusaha dengan keras / bersungguh
- to exert
Istilah:
· Periuangan - lisan, tulisan, seniata dll.
· Beriuang bersungguh-sungguh pada ialan Allah
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Konsep Jihad DaIam IsIam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
· Harta
· Tenaga
· Masa
· Pemikiran
· Ilmu
· lain-lain
Jenis/Unsur
Khusus
Umum
·Peperangan
Jihad
Terbesar
·Melawan NaIsu
Konsep Jihad DaIam IsIam
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
DaIiI & Syarat
· Waiib
- Fardu KiIayah (perang di luar)
- Fardu Ain (memerangi musuh Islam)
· Syarat
- Islam, baligh, tidak cacat
- Niat yang betul
- Mengikut hukum syarak
Konsep Jihad DaIam IsIam
Ada unsur :
· Kesungguhan
· Periuangan
· Keikhlasan
· Pengorbanan
ISLAM DAN KONSEP-KONSEP ASAS
Istilah erkaitan :
· Aihada (to strain)
· Iitahada (to strive)
Konsep Jihad DaIam IsIam
SaIah Faham
· iihad sama dengan peperangan
· iihad & 'ho war¨
· hubungan Muslim & Non-Muslim
· gambaran iihad - negatiI, ekstrem, radikal
· iihad Ii sabilillah & Jihad al-naIs
Konsep Jihad DaIam IsIam
Kepentingan
· Islam dapat dipertahankan
· Muslim mestilah sentiasa bersiIat berani
· Jihad bukan hanya dalam masalah peperangan
· Berusaha dengan bersungguh-sungguh adalah tuntutan Islam
· Kita mestilah menghayati ruh iihad dalam semua aspek kehidupan
Konsep Jihad DaIam IsIam
Janji AIIah
· dihapuskan dosa
· diberi pahala
· terselamat dari neraka
· mati syahid
· mendapat pertolongan
· diianiikan kemenangan
Konsep Jihad DaIam IsIam
PersoaIan:
. Unsur-unsur Jihad: Hiirah, Periuangan, Pengorbanan, Syahid dsbnya.
2. Apakah kepentingan dan keutamaan iihad?
3. Perlaksanaan konsep iihad dalam hidup.
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Definisi
Konsep Peradaban & Tamadun
Ciri-ciri Sumber
PersoaIan:
iri-ciri keunikan dan keistimewaan Tamadun Ìslam.
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Konsep Peradaban & Tamadun
efinisi Tamadun :
A. Bahasa :
i. ( .- ~ - ») ....................
ii. ( .- ~ - ») .................
B. Perkataan Madinah & Moden
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Ciri-ciri Tamadun
Menurut sariana Barat- Darcy Riberio ada 11 ciri-ciri bagi sesebuah
tamadun:
· Penyebaran teknik pertanian
· Penternakan dan pengkhususan Iungsi kumpulan tertentu
· Revolusi perbandaran
· Kemunculan bandar dan negara
· StratiIikasi masyarakat dalam kelas-kelas sosial
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Ciri-ciri Tamadun
· Pertanian
· Perairan
· Teknik penghasilan barang logam, tembaga dan gangsa
· Tulisan, bilangan dan kalendar
· Perkembangan kapal
· Penciptaan mata wang
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Faktor Kejayaan
Faktor Kejayaan & Kemerosotan
· Agama & Kesepaduan Ilmu dalam Islam
· Peranan Bahasa Arab
· Kestabilan Politik
· Peranan Pemerintah
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Faktor Kejayaan
Faktor Kejayaan & Kemerosotan
· Peranan Para Sariana
· Perdagangan Antarabangsa
· Penubuhan Sekolah & Universiti
· Gerakan Penteriemahan
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Faktor Kejayaan & Kemerosotan
Faktor Kemerosotan
· Penyelewengan Agama
· Asabiyyah
· Ketidakstabilan Politik
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Ciri-ciri Keunikan Tamadun IsIam
· Rabbani (God centered)
· Manusia sebagai hamba & khaliIah
· Manusia bukan pemilik mutlak dunia
· Tidak dikaitkan dengan kelompok dan ras
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Ciri-ciri Keunikan Tamadun IsIam
· Tidak berIokus kepada material, tetapi kepada 'Human
content¨ (Q: 22:45)
· Membawa misi pembebasan manusia daripada perhambaan
kepada makhluk kepada perhambaan mutlak kepada Allah
(Q:4:75)
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Tamadun Barat (Perbandingan)
· Pandangan dunia sekular
· Asas moral dan etika berpaksikan manusia
· Humanisme
· Liberalisme
· Materialisme
Konsep Tamadun Barat
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Sumber Utama
Sumber-sumber Tamadun IsIam
· Al-Qur`an
· As-Sunnah
· Hadis al-Qudsi
ISLAM SEBAGAI PERADABAN & TAMADUN
Sumber-sumber Tamadun IsIam
Sumber Sekunder
· Greek
· Parsi
· Turki
· India
· China
Seni & Manifestasi Budaya
FaIsafah
Seni daIam IsIam
Seni & Manifestasi Budaya
Prinsip Seni dan Budaya
Konsep
1. Senibina & Rekabentuk Bangunan
2. KaligraIi
3. Kesusasteraan & Persuratan
4. Seni Suara
KekeIuargaan & Kemasyarakatan
1. Pembentukan Institusi Keluarga
2. Pembentukan Masyarakat
3. Islam & Masyarakat Maimuk
1. FalsaIah & Konsep
2. Peranan
3. Hak & Tanggungiawab
PersoaIan:
. Ummah Pertengahan( ) & Ummah Terbaik ( ).
INSTITUSI ISLAM
Ummah Pertengahan ( )
Dalam Semua Aspek dan Perkara:
1. Perbuatan & Tingkah laku
2. Pemikiran
3. Sikap & Nilai
4. Fahaman Politik
5. Perbelaniaan & Cara Hidup
6. Mazhab-mazhab
KekeIuargaan & Kemasyarakatan
INSTITUSI ISLAM
Ummah Terbaik ( )
Ciri-ciri Ummah Terbaik:
1. Seru Kepada Kebaikan
2. Mencegah Kemungkaran
3. Beriman dengan Allah
4. Amalkan Kesederhanaan Hidup
5. Berakhlak Mulia & Bepekerti Luhur
KekeIuargaan & Kemasyarakatan
INSTITUSI ISLAM
Pendidikan
Adab-adab
Pendidikan
Peranan, Hak & Tanggungjawab
FaIsafah & Konsep
Institusi
Pendidikan
&
Pengajian
1. Individu
2. Keluarga
3. Masyarakat
4. Ilmuan/Ulamak
5. Pemerintah
Perkembangan
Pendidikan IsIam
di MaIaysia
INSTITUSI ISLAM
Konsep & Prinsip
Pemerintahan & Pentadbiran
· Konsep KhaliIah Allah
· Menegakkan Hukum & Syariat Allah
· Prinsip Keadilan dan Pemerintahan
INSTITUSI ISLAM
Institusi
Pemerintahan & Pentadbiran
· KhilaIah
· Imamah
· Imarah
INSTITUSI ISLAM
Kepimpinan Nabi s.a.w. & KhuIafa' aI-Rasyidin
(Kurun Terbaik - Hadis)
· Keadilan
· Kesamarataan
· Kebebasan
· Ketelusan
Pemerintahan & Pentadbiran
INSTITUSI ISLAM
Pemerintahan & Pentadbiran
· DeIinisi
· Cara Perlaksanaan
Syura
INSTITUSI ISLAM
Pemerintahan & Pentadbiran
INSTITUSI ISLAM
efinisi $yura :
A. Bahasa :
...........................
...........................
B) Istilah :
...........................
...........................
Hisbah
Pemerintahan & Pentadbiran
· Jentera Pengawasan
· Amar Ma`ruI
· Nahi Mungkar
INSTITUSI ISLAM
Pemerintahan & Pentadbiran
INSTITUSI ISLAM
efinisi Hisbah :
A. Bahasa :
...........................
...........................
B) Istilah :
...........................
...........................
Konsep, Prinsip & FaIsafah
Perundangan & Kehakiman
· Hukum - ditetapkan oleh Allah
· Konsep Keadilan - waiib
· Konsep Balasan - Dunia & Akhirat
INSTITUSI ISLAM
KIasifikasi Hukum
Perundangan & Kehakiman
· Hudud
· Qisas
· Ta`zir
INSTITUSI ISLAM
KIasifikasi Hukum
Perundangan & Kehakiman
INSTITUSI ISLAM
efinisi Hudud :
A. Bahasa :
...........................
...........................
B) Istilah :
...........................
...........................
KIasifikasi Hukum
Perundangan & Kehakiman
INSTITUSI ISLAM
efinisi Qisas :
A. Bahasa :
...........................
...........................
B) Istilah :
...........................
...........................
KIasifikasi Hukum
Perundangan & Kehakiman
INSTITUSI ISLAM
efinisi Ta`zir :
A. Bahasa :
...........................
...........................
B) Istilah :
...........................
...........................
Perundangan & Kehakiman
Institusi
Kehakiman
INSTITUSI ISLAM
Ekonomi & Kewangan IsIam
· Harta adalah hiasan hidup (33ah aaah)
· Cubaan & Uiian (F93ah aaah)
· Melalaikan & Jadi Permainan Hidup (Lahwu3 Waabu3)
· Harta & Semua Khazanah - adalah amanah Allah
· Nikmat & Rahmat Allah - mesti bersyukur
INSTITUSI ISLAM
FaIsafah Harta
Ekonomi & Kewangan IsIam
PersoaIan:
. Mencari & mengumpul kekayaan dalam Islam.
2. Hak & tanggungiawab terhadap harta kekayaan.
3. Hidup bermewah-mewah & hidup sederhana serta bersiIat "a3aah¨.
INSTITUSI ISLAM
Institusi
Ekonomi & Kewangan IsIam
· Baitul Mal
· WakaI
· Perbankan
· TakaIul
· Gadaian
INSTITUSI ISLAM
Ekonomi & Kewangan IsIam
· Simpanan
· Pelaburan
· Pembiayaan
· Piniaman
Produk
INSTITUSI ISLAM
IsIam & Cabaran Semasa
· Geiala Keruntuhan Moral
· Pembangunan dan Alam Sekitar
· Sains, Teknologi dan ICT
· Globalisasi
· Salah Faham Terhadap Islam
· Perpaduan Ummah
· Dialog Peradaban
IsIam dan Cabaran Semasa
1. Keruntuhan AkhIak
· Kerenggangan Dalam Keluarga
· Penyalahgunaan Dadah
· Seks Bebas
· Sumbang Mahram
· Individualistik
· Materialistik
· Rasuah
IsIam dan Cabaran Semasa
2. Pembangunan & AIam Sekitar
· Pencemaran
· Ketidakseimbangan Pembangunan (rohani,
iasmani, kebendaan, bandar dan luar bandar)
3. Sains, TeknoIogi & ICT
· Etika Islam
· Penyalahgunaan & Penyelewengan
IsIam dan Cabaran Semasa
4. GIobaIisasi
· Budaya
· Politik
· Ekonomi
5. SaIah Faham Terhadap IsIam
· Etika Islam
· Penyalahgunaan & Penyelewengan
6. Perpaduan Ummah

$ $! 
$!$$ 8,2$0-,,,7,/:5 

0138 

,2,

!02-,,,3

$0,7, !0702-,3,3 

443,3,3 %/,02507.,,%:,3

$ $! 
$!$$ 8,2$0-,,,7,/:5 

0138,2,

.39 07:8.3 ..2.3 7.. ...3907:8. .$ $! $!$$ 0138.47.3.3 ..2.3. . ...3.3-07.2.8..3907:8.

3-.3 203.3:8./03.47. ..92.9:::2.8:.3-03/. . . 9/. -:.3-:.3-03/...2. . -03/../.

-039:503:9:7./.$ $! $!$$ 0138.7.3:8..9. 507./3/4308.2..3.2.. .2.9.::5.3/03.3 9.9. .32. .. .7.3 7.8../03.3 9.9:7. 03:7:947.:-:3..3..

.:-:3..9. &.3:8.3:8.. /0.9. /03...9. 507.32...3/0.9:7.32.3 9..9:7. .9..:-:3.2. 507.::5.3:8. .7.3 9.::5. /03.7.7.2.32..5020739.7.

./:5 !02-.2$0-. 8.2.. :8: $.3.7.2...$ $! $!$$ 8..

: ./ 0..

3 43490820 !490820 . 09:..3.:/.

.7./:5 $0. .. .$ $! $!$$ 8.2. #02.2$0-. 0. .7..3.8.3. .3.!0702-.3.

7.3.$0. .2.3.!0702-.

.2$0-.3.02507.7..$ $! $!$$ 8./:5 443...3 .3%/.%:.

3 ./:5 0138 8..2$0-.3 8.$ $! $!$$ 8.7..2 2.

.2 . ..2.8.2$0-./:5 01388.$ $! $!$$ 8.7.   8...

3 ..7 .-8.9 89.. ..2 ..   .8.9.2.9: 9.2....3 544 80:7:8. !0784.80.9 80.3 -39.907.3 2..2.2.-:.2.3    202-07 203.2 -07.8..9:3/: 5..2 /.8.

8.8/6 -03.7.3/03.8.1..3 $039...   ./03.3..3.3 .2.92.9 %09.5 9.3.. 9. .9 -:9.3/.3  %.502.../:5 01382.2033..2$0-..  08..5 %:7:3 .3  .3%039.32.7.$ $! $!$$ 8.3 !0784. 89.3 507.3 /03.3.

00-.3 .32.

2$0-.. . .17 :82 .  ..16 .83.3 25.$ $! $!$$ 8. . $9. .3  42543032.32.3%039..9 2.9:8 :3. ./:5 !0784.17 .7.86 :82 $40 .. /. .

 ..

. . .

 $1.8../8.3./.32:7/ 2:7/3.52.20..-:.8. .9 .22.3 0-.$ $! $!$$ 8.. 20./:5 01388.   0-.3 507-:.2.:7:/03.2: 2..804.2:9/.9 ./8 .3  02.38..3907.2$0-.3#.3 5:.8:/.7.3-.2:20302-..2:20./..808.3  8. /...3%039.: .3  . 4..9./-:..28. 808:3:3.9.9-0. !0784. 89.

38.280-..:82/. 3.3 438058.3/.3:23 !0784.39. .3/.$ $! $!$$ 8.7..2$0-..32..9..32.7..3  !07-0..3.32./:5 !0784.

/ 003 .

2$0-..$ $! $!$$ 438058. 3..

7.3 %03.9:.. !09../:5 .7 .2 !./ 003 $:.

W :-:3.9:.. W :. W $1.:/#:-:-.:/&:.303.:/82.3.3.3:8..2.3.9 $. W -.!:: W %. W %.9 .2 .. $1..7. W :- 03.7./.2 /.$ $! $!$$ 8. W %.8$.98.9 W :3.9 W 3. W :- 03.8.8 .

 %. %.:/82.9 .!:: %.:/&:.9:. $1.$ $! $!$$ /.:/#:-:-. $1.

6..8. /:5 .: . 0. :. 07:.9::./.9:. ":/7.8./. "/. 8.2::-3.7: ".. 7.18 07/7/03.1.3803/7 . $1.$ $! $!$$ /.3.3-. .. .!::      ::/ /. 2: 0309..3.2 $0/. 07003/./03.8.2. ./9 %/./..

3 $.7 .0.9:.9..03/03.. .87:3 :9.0309. .9 07. $1.!:: 8.:.: .9./7:3 :7/:3 2:3 .2.9.$ $! $!$$ /.07.2 ".2:3 03/03.8..7 .9.  . . .2-:3.:3 $. 07:...8..3 .8.2 :3 .7 0.303039:../:5 . .9 ..

30.   .3...3.:./.9..2:33907:7..9/.9/.5:3 .39.3 89.35.  ..3 0507.7..3/..9.3909. 3.$ $! $!$$ 0138/.:/03..3.3 825:.2.803.8:.305.2.3 . 2:9..-..3907825::: /./.9.3.63. 805079 .9:0507.30.9 .33..5/../.:5:39075:9:8 /.3.8079.9. .9..380.3..89/. 0825:.8.32.8.5.2.:825:..390:/.2. .3408.8:.:02..3.

9:7/...83./-7 203.3203./..$ $! $!$$ 0138%...-.  .80-. 02507.9:3.8...:!03...59...23/.:/#:-:-.7./-../.3!03:. 907.9: 8.5808:.8..  &  89.59. 0825:.8.3 ..9: 079.3.9. #.380. 2039.32020.

9.5079443.9 /.3....-/802-.8./.:/&:.3/802-.9:3..$ $! $!$$ 0138%.:%:.. 079.920239.3 0825:.80-.. /9.   89. ..8.39025.. 02507./-.  .39.9: 8.3..3. ..3 ..

    89.9  . 079.39075: 0825:..9 81.8.. $1./-.9..9:3.2../..32025:3.3. 3.8.$ $! $!$$ 0138%.. 3.3 .9: 8.381.2.:/82.

9.2.5.$ $! $!$$ !0784.25:3. 87 05.3.7. W .7. 9/./48.33.0.3 -.5.3 .3 W 0138 %..203.:.9..203. W !03:3./.:6 ./.3.3 .381.3.3.3802:.6 /.:/ W $1. .3. W !0784..39:203..9 81.

.2..$ $! $!$$ $..7.9 :3. :. -./.9 .9 3..

.32033. ..32089/.7..  89.7..$% ::2$. 0138$...3/5. W 5.3.73.-. 2025:3.5.7. ::2 ::2.8.3/.9: .  ..-.390.$ $! $!$$ $.9 .340./909.3 .9::2-.8.

9:40809.7.3:8.2-:3.3:8.3 .39./..3-07:-:3..3..$ $! $!$$ $.2..2.9.3..3:8. $:2-073.3 $.7.547.32089/5.8: 7.3.7. 8. !07:3/. 0825:.7.3/8./.: 808./03.7.3..9.2.7./.25. 0138$.8: .2.305.39.3 8.:507.2 -.:::2. 20.3#..

.3 ...$ $! $!$$ $.7. W !02-.3 W 2. W 0138 W . W !0784./. -.

9: 9:3/: .8. -.   ./.2-.  .9 802-./.$ $! $!$$ $. 5.7. 9.. 0138-..

39/. .99.33. -.2 ./.202808:.29:.3!0784.3.2-.  . 0138-.803/7 $02:./.2-./.2.33.  0138.7. .../.35072:.$ $! $!$$ $.2-./73. .38./.9:5:3..

/.9:.3 7 .2-:3.8. -. W .7.$ $! $!$$ $./.3 W .3!0784.2-.  . 0138-./. 8.2-.9:..7.33././.

-..9.3:3.

3.#.9:..8..3 W /507.-0-. 02../.5./89.9 9:3/: 5.9:05. 8. .:.3 W 3..3.. 9/..2-.33.409:.-4020.3 W 20899.

503. 0138-..9.8./..  89.2-. -.2. .305.7.3 8.9. $0.3:3.3.8/.. !7480820..: 507-:.-/..$ $! $!$$ $...3...9.9.-0.907.3. :39:203.3.9.9.7.3.3/.507./.39:.070/.3802.3./.:5007..80.5.:907802-:3 .:.-07:5.9.39. 2../. -.

/.3:39:2070. .3-07-./.9 .  ..3 3.32./.7.59. :9/.3:8.905.9.3. ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** 793.$ $! $!$$ $. : . -. 0138-. ./.203.7.33/. 20./.20302-.

3 $:3./.507./.92. -.9:2./.7.9-:-.9 9.3/9039:./.$ $! $!$$ $. .....3-.$% .8:.9: 84.9072.:8:8 -.3.9 7 :27.7.  -.9 4394 W 84.33. -..38../../. .98079.9:7.40..-/.7/:1.  !02-. .5... 0138-.7/:3/.

.7.3-.2507850918.39/..&2:2 -.2 ././9039:. -../.3 -.3.. 0138-.9:7.3/-07./.40 ./.7..7.7.2-. .$% $0./.3507.33.:...33.381.3/.9/..  !02-....23./.3-./.7..$ $! $!$$ $.80.9 8.3-.2-:3.3.340808047.3. 907. 8./.5.$%/./.207:5.507.

&2:2 $0.2-:3.:8:8-40/7.5.&2:2 807.$ $! $!$$ $.80-..203:98.3.3/.7.7.3/./.2 8.3-.-././././.9.-. -.9 8.390.3 -.7./909.2 ..75./. 0138-./. 8..  !02-..

8802.2089.8.. -./8.3-. 99-.3507.2 .$%  !07.  !02-.$ $! $!$$ $./. $../.8/.-:..9..9  .9.9 8.28./.8.3.33.3.3.. . 8.22.3.4394 . 0138-.7. 203.9.7.7..-09: %/.2033.7. 2.&2:2 .3 -.2-:3.07../.

/..3 -.2-:3. 0138-.7./../.$ $! $!$$ $.  !02-.&2:2 . -.4394 ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** . 8./.3-.

/. -.$ $! $!$$ $.-.7./. 0138-.  2. ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ./.

  !0784./.    5.../.$ $! $!$$ $.3-./.7. -.8:7. 0138-.:3.

.:. -.:.3503.3/. -.8047.3-07-.2.8:8:7. .-.../.808047./. 07.. /.3..39:2.05./././../.33.

.. :.$ $! $!$$ $.7.9 W 0138 W .3 .2.. W !02-.. W !0784.3 W 2.

3/:3-07-.2.3 .3.3/03..9:.304342 $0-.9. ..32:.7.8/03.2.:5:3808:.905.3-07...347.3.8.9. 0825:.::2 .9  . !07:-:3.2.9:.$ $! $!$$ $..3 89.3:. :.3-:. -..203:8:8.3203.9.3-073.0.3 04342/.9 0138:../.  3907.79.3848..3.2.2...

 :. .$ $! $!$$ $.2.3.90.7.3..3:.-0/.9 .. ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** 793.7.2. ...37-.

2.7.9 !02-. W :9.2 W !3.-0 038 .$ $! $!$$ $.2 W ..3907.3 W $. &5.7 :39:3 W $0.. :..3 W :..7..7 ./ ..

 :.2.9 ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** .2.9 2...:.7.$ $! $!$$ $.

2. . -03/. #-.3:.33..8 :.320.. ..$ $! $!$$ $. 5072.9.3..3.9 !0784.7..8. $:.3. :.3-03/.9    .3 92-..:3907309 !02-0.. .2.340.3 :.3.

7...9 W 0138 W . W !0784..3 . :3..$ $! $!$$ $..3 W 2. W !02-.

3 507025:./.55.5.30.7.7.. . -0780/.3/.8047.9  ..39./.39../03..30.2.3:39:-078.3-072087. 0825:.3./.3808047./03.3202-079025.905. .3808047.3:.808047..3.3.9:202 8929.8.9 0138:3.3 .$ $! $!$$ $.   25:3 :25: -07809:-: 89. -07809:-: -078039:.809. /.  .3 -072087. :3.3-./.8.3203.30.5 80/...

.$ $! $!$$ $. :3..9 .7. . ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** 793.

7:8 .7: W .7..9  W .9 ::2 W . :3..$ $! $!$$ $.2 W .W $:3.7.

38.8 W 0.1.47. W !07025:.9 #::3 W . 8.-: W . :3. W :. ..$ $! $!$$ $.. ".7.3 .

.7 ..7.8. W ..3 W .9 !0784.39.2 8907 W !07. :3.3.2/3.3 W .9 .::2 W !07025:.3.- 8:.7...:7..30:.3.3 W !072.3.3 W !023.3.3:3.3.$ $! $!$$ $.7. 9... W !03:8:.7.

2-:3. :3..$ $! $!$$ $.3 8. W :: W #:: W ..7    .9 !0784.. W /.3 W %.3 W .7..

 :3.. W .2 W 434.3:9 .39.7.2-:3.38.7 .7 W .2  W .9 !0784.$ $! $!$$ $..3 8.3$. W .3 W !4..

.9 2.:3. :3....9 ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** .7.$ $! $!$$ $.

3 ..9 W 0138 W ..3 W 2.$ $! $!$$ $. 3..7.. W !02-. W !0784.

 3.: 9:-:-.5507-:..3 0825:.8.8. -:3:/8-3.   89.-..9..809.3/90.9.3808:.7./.. 8. /.3/90.9:. 01383. ..2.3/8:7:408. . 3.:.3./8-3.9:.$ $! $!$$ $. .8.9.7.3.3 W 20..20303.. W 2033.9 5:.7..3 408.  .7.:93/./.79.3808:.2.2.7. 84.

 . 3.7.$ $! $!$$ $. ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** ******************************************************** 793. ..

/.3 3.0/07.:7 207425. 03.5.. ...3 -3#:8/ /. 203.:-:3: 03./.89:-:-../.809:7:3.. 03..9::9..9./..3 9:/:3..380-..9.1 .907..3-.. 3.8.47.3 . !02-..9::69...8/   03.9.9./.. 0472..$ $! $!$$ $.7:.52..79.9.3 3.9: ".7.

907.7..2.. 03./.3  03.$ $! $!$$ $. 23:2..5..7./ ..3 8. !02-. 3../.2-:3..5.907. 2:79.

.::23.7. ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** ***************************************************** .$ $! $!$$ $. 3. 2..

$ $! 
$!$$ $,7,
3,, 
!0784,,33,,    ::2,3,,2,$; 08,305,/,2070,,32034,::2, ::2,33,,/,,22,8,7,,92,2:

$ $! 
$!$$ ,

W 0138 W , W !02-,,,3 W 2, W !0784,,3

$ $! 
$!$$ , 
0138, 
,,8, W 
0507.,,,3 0,3,3 50,3,3 8,59,-,9 93,,:

W ,2:80,3
-:/50079 0,:,3 9,-,9 93,,:2,3:8, 8,2,,/,-,,9,:-:7:

 0138. .  89.$ $! $!$$ .

.3 80.../. 9.:5:31.:.:2. .. W .3:8./.. W 9.:.8..:8.75.8.3/.9. .$ $! $!$$ . 0825:.7.:93.3 88902.3-078:2-07.9.:..1. 8890293.3 05.3-078:2-07.9.8.

2 . 03..3:8.3. $08. 03.$ $! $!$$ .2.3.

-079..-078::7/03.3./..8:7:.:.05. ...03. 033.380..3 .3 .3.3. #0/. %. 6.905.920.36. 0.380. $039.7./.$ $! $!$$ !02-.  .8. $039. .3./.8.3 .7 ./.:-../03.3/03.3 -072..39:380503:3.. 02443 -07.

3 /.$ $! $!$$ !02-.3.7.3.9 203472.3  .2. 8.9 %/. 472.203.7:. ..9/03.$08.-. %443 203443 020.3:8.2-:3.39.3.2... 078.

7.3/5253 .8. . 8.-..9 ..3.3.9047 :82 43 :82 09:.3:8.7. ..3...:207. -:-. 47. 8:.9 7.3.3 9.28907 .$ $! $!$$ !02-..5.3.2-:3.3 !02-. 0:.

3..7.2  !02-.2-:3.:.03.7.9 ..2 020.3  ..3.3 .3 .38...2 02-.$ $! $!$$ !02-...7 .2 02:.3:3..2 .. 8..2809...3.

3 /.3.. !0784.7.22.9/.9.3.. $.9075:.9.$ $! $!$$ ..22.3.3 W 0138 . W %::. W .-:..-:.4394.. .3507:9:8. ./$ W 4394 ./$ W 0.07:39:.

28.7 .7 . 1: .3 9::. .8/. :7:7.$ $! $!$$ . . %::.6 1:33. $.3 $.9 1://3 1:33.3$. .18 1:2. %::.7.8.3 9::.6.

 . -07507.$ $! $!$$ .6../18.-./  ::26/.7 .3$.3-09:  ::2.3/.32:79.3 9::.9 1://3  ::2. %::.7 .3. $.8/..

  ::2203.8/.79.9 1:2.6.7..3.:7 549439. $.3$.380/0.7 .3  ::2.$ $! $!$$ .  ::2203. %::.7 .9/..3 9::.

3.700. ..

3.:7..:.$ $! $!$$ .6.8/.7 . %::.3 ::203.8.3 9::.8.. $.3.  ::25073.9 1:33.7 .9/.3507.3$.3  ::2-.9.

203.2573. .

507.9 1: . %::.7.3-0717  .3202..3.1.3$.7 .3.8/.8.3.3507.7.9.-:.6.7 .. $.3 9::.7. :7.$ $! $!$$ .3  .6  .. -03/.9 ../.7. -03/.3.

7:9 . 507.7. $.2 . !07.9 ..7.

.- .

$ $! 
$!$$ ,6,8/,
$,7 , %::,3
9::,3$,7 ,9 
1:33,18  
,7,3,3202-:3: /7

47,3,3  ,7,3,320307:2:8,3/70/,,20-3,8,,3

$ $! 
$!$$ ,6,8/,
$,7 , %::,3
9::,3$,7 ,9 
,8,1,&3/,3
:3/,3$,7,
W 02-,,80-:,0/:5,3,3-,/,380,907,:39:802:, W 02-070-,,,,3/:5/:3,/,3,7,9 8,, ,/, W 02-039:3/;/:-07/853/,32,8,7,,9,3-079,3:3,,W 02-3,,9,/,3202-039:507843,97,:/3 W 02-,,7,2,9080,,3,,2

.8.1.&3/.3-03.7.3 .7 .0808.8.32./.7.3 W 030.320.3:8. 3.3/.9 .:-. . 02.3 9::..30-.$ $! $!$$ .7.3 :3/.33472..3/.9.9.9.-:/. 8..6.3$./.75.30-.32:73/.3$..380.302:3.92. %::.8...3/.7 .9 . $.::7 W 03.7./.9./. W 02:5:3.230.8 W 0..2.0/:5.38079.39.8/.25.

:7 ..3 7 .7 0138%.$ $! $!$$ %$&#$ 08920.8.

/./..3.3 7 .39..2 6/.3 W .58.38./.7 !0784..$ $! $!$$ %$&#$ 08920.32:50309.:. W :9 -:98. $.750309.3 W 08920.2 W ..391 507:.:./.907.7.

58./.2 ..38. W !0784..9/.1.2907..

 #0.6 .%$&#$ 08920.3.33.7 . .3 7 .9 08920.3 09:..9.--.-.7 %.3 $:2: 030:7: .2.3 #.3...3 7 . $0.9. :7:3.:3 0802-.89 .5/. 080/07..8.3 %. %09...3.

...3.7 %. W !07.5 !07.9. :7:3./80-..-.3 .5/. W 2.3.7..3 7 .3. %09..33.3.438053 W 4394 !.9 ...%$&#$ 08920.7.2507.:7./. !0784.3 W !07.32: .9 $4.3909..7..3.

7 .3197./03. W 8.802:.3 W 8.3.2808:.29/.9.89 !0784..202-07.3 7 . #0.%$&#$ 08920.3:8.../2.6 .

3. .2.9 07:2.3 3:2.-.3.9 07-.2.3 . 07..3:2. W 4394 007..2./.357..202-0-. W 8.9.9../.93../.3.

%$&#$ 08920.320.3..3 7 .25.3.7 .5-072:82 W 896.3 !0784.393/.3.8 W 8.2203039.3.9.9.:-.2..2203039...3. .2. 080/07..3 W 8.3-.9.8.

%$&#$ 08920,,3 7
.7 
,8,9, 080/07,3,,3 !0784,,3 8,2-:3,3 W :,9;8:,399 W :,9 :,399
0--, W !030.:,,3 /,,2-,--,/,05,/,,

%$&#$ 08920,,3 7
.7
#,--,3 09:,3,3 !0784,,3 W 078:2-07,3,
%,/,0:7,3,3 0.,.,9,3 002,,3 08,5,3 W ,9,2,93,
039,,9,
03.,7070/,,3,
0,8,3,,380,,8:7:,3,
033,,380,,,7,3,3,

%$&#$ 08920,,3 7
.7
$:2: 030:7: !0784,,3 W 8,2,,8:,9:88902/:5,303,5 2030:7: W ,20-,9,3:-:3,3,39,7,2,3:8,/03,3
,
808,2,2,3:8,
,,2 83, W ,205:980,,,850
/:3, ,7,9
549

848,
/

04342

43940802-.3 !0784.3 2.3:8.8./.3202-070802-.../:.3.9 .3 :3.9 2..:3 0802-.2-7.2203.3.0.9 $./...3 7 ./.3 202-07.%$&#$ 08920. . 7. W 4394 .7 /03.7 %.7 3/. -.30:.7.2.. $579:./: .305.3.3 W 8.

 2.22.2./-.9 !0784../.39025.3.  :-.2.3907:88:-:780..2.2. /:9:880-.2.3/8- ..380503:3.-:...3 W .9 -.2../8 .9.22. 807-.7 .3 7 .../8 .29/.%$&#$ 08920. #.38. W 8.88025.9 080:7: . $0. W $:33.8.2 W 8./..-:.

 :8: !02-.3$02089.$ $! $!$$ !.. 8..3 %:.3.2 .3 ..:/ ..8.8 %..: .2 .3 43805%.3:3.3 . .3/.!02-.3:8.

3 &38:70.$ $! $!$$ . 8.3#: W 7. W %:.3:8./. :8: W %./.3 W .8.3.3#:8: W %:5.

. W #:.

 W . W .$579:.

9 W 02.2-.3 .18: $1.39. W $:.1.30.:9. W $:..3 W ..18: 0/:/:. W .248 W .

/.3 .W %9..8.3 W $:7.3$02089.8. 7.3 W !.9 #: ....7.7.3 .2 :3. W 0-.3.2-.3 .39..3/.2 ..3..2 %3 :2 .$ $! $!$$ !.9 .2 !02-. W .7 W 8.

..07.

/8:.3..- W $09.3:3.3.3025:3. W ..3507:/9:3.9:9.3 .-.3:3.203./.8..2089.3%.3.$ $! $!$$ !./-07.3$02089.3/..2 43805.5.

 W %.32030-./.3:3/./.38..3. W 0. !0784.2/.3:3.3/.320239.-...05. W 025079.9:05./.3 . W %025.3507.8.3$02089.02-. .8.3/.3.3 %.2 .38./. .5079443.9/..9:7.3..3-..35.9 .7.8.3. .3 W 0. ..3/.99.3 :3/.$ $! $!$$ !.7.

2 . .3 .9.8.3/.2 W 03.3:3.-2.:39:/9:3.. W 5:.3802:.7.. .3$02089.8.3:3.3 :39:02..2 W 50./9.3:8.$ $! $!$$ !.3 W -. /5:.7... /.3. ..

08. W :-:3.3 W 97.3.3....3.9:.28079. W .3.8. ":7 .9..2 ::2.7.2.3/.39.9.3$02089.2 W $:33..3 .3:8./.2 !0784.$ $! $!$$ !.3-07.33.

1.31.39047.3.2 8532: .3202-.8.-.3$02089..$ $! $!$$ !.8.. .8.3.2 58902448.3/.

1.2: /.9.:.3/03.850 .3 50309.8.438051.2 .3203:7:9507850918.3-07.3.850.

8.6 2:.382990/340/0 /50.340/0 5.3/07.$ $! $!$$ 438052: !030. 97.32: W .0..9:.3:07./:33 W 6 W 88 . 803847340/0 W .3.7 3900.: 70..0/340/0 .

/9 .3 .3 W . W !. .9 W .3/07. ":7.. .$ $! $!$$ 438052: $:2-07!0309.:.3.: W .

7.7. 2:. W !.3 W !.7.&.#.$ $! $!$$ 438052: 07.3. W 7. W !.:.2 .2.8: 3-.

3 W 050393.3&.63 W .2. .. . .63 W 2:.$ $! $!$$ 438052: !0784. W 3.32: W !07.63 .3.6.

3 202-. 8448.39047.3.1.$ $! $!$$ 43805.8.8.-...2 8532: .31..

438051.3-07.9.850.3.850 .1. 203:7:9507850918./.2 .33.3 .3/03.8.

 W . ./9 W &7:1 .8. 0-.$ $! $!$$ 43805. /.: ":7.3 .3. $:2-07 8:2-07..

3472,848,
0,2,342:39
,/,92,8,7,,9
-:/,,-,38,

$ $! 
$!$$ 43805, 
07,, ,2:/, W , 2:,/,39075:

W ,7:8 ,, ,- 1,7/: 8:3,9/,38:3,92:,,/

$ $! 
$!$$ 43805, 
07,, ,7:, W -03./,39/,/8:,/888,7, ,-03.

W !07,7,
507,7,,32,7:::23,

2. . 507.7.0.$ $! $!$$ 43805. . 07.7.3/.7./. W %07:9: 907..7..3408.39070 W !07.2:2.

9.. 3.. !0784. W .3 W 438059..$ $! $!$$ 43805.. . W 438059.3.

 0138%.. .$ $! $!$$ 43805.. 0138%.

--:7 . .2:2. &:%./: $.2 $1. .9.  . .3...8 $::7 %..7 !02:7. .9. .$ $! $!$$ 43805. . .1 ".8. #.-. . .7.2:/.  . ../ !03/03/.. . $1.9 !02. .7. .

3 ..9.9.3 W 20307:05.3./..8.39.. 7:1 /.9.:.02.75.3202-03.3 02:3.3 2033.0-.7.30..8.0.9.3 W 20.30-.3/.3-03.././.30-.2/:5 03.3.0-...3 2.3/...3 W 8:.3203..0.$ $! $!$$ 43805..30... !07.

2 W %/. $025.2.$ $! $!$$ 43805. :7:/.28.2.7$.3/03.3.-079039.3./.6/.3.3/..203:.3 . W $0/07.9.3.20. W %/.. 802-.3. W %/.3.7...

307./../03.9. W ./.$ $! $!$$ 43805.28.2 0138 .7 / -07:8.8.8...8.

3 803.3 9:8.. W !07:.9./ W 07:./.3 8.3..3. .-078:3: 940079 89.3-078:3: 8:3:5.

$ $! $!$$ 43805.3.8..79.28.2 :8:8 W!0507. W !027./. W .3 &2:2 W ..3 W 2: W .3 .3 038. W %03.

3../ %07-08.18: .&38:7 .7 W0.

7/:1. .28.7 .- ..3/:.9 W . 507.3-09: 03:9::28.9 8.. $.7.2 -.7/:3 20207.2 W $.9.$ $! $!$$ 43805.7.9 .....7. 9/./.2 .32:8:8.

3 W .3 W !07:.0 W 0. 94897././.8.3 89.3.3 ../.07.3 W 9.2 /.9.3 W !0347-..$ $! $!$$ 43805.:38:7 W 08:3:. 94897.28.3.

/./ 4.3././03..43805.7 W :-:3./ 30.2 W .-.18 . W .2.2-. 3.91 089702 7.350507..3:82 43 :82 W .. ./8..28./18./.7.3.2 $.3 W .

.//.3.50507..8039.8./-:.2 050393...203.8500/:5.22.-0781./.38.3 W :822089.3.97:..3-078:3: 8:3:.3 W 8.3 W 07:8.3 .2/.43805.5.2802:./.3..3../03.9:39:9..9/5079.9-07.28.2089./..2 W 9.8.3 W .

3.. W 90780.5.7307./ W 203/.95079443.5:8. W 2..28.3/48.98.. W /./.3.2 .3 . W /-075.9/.3 W /.2..3.30203.43805.

8.//...3.2.343805..3 !0347-.050393.30:9.3.2 !0784.//8-3. 5.3/.28..2/:5 .3 $..3..3.3 &38:7 :38:7. !07:./.43805./ !07./7.

3/.3%.2.-./:3 0138 7 .308920./.2.70:3.3 7 ./:38.2 .3 %..$$!# %& 43805!07..7 $:2-07 !0784.

-./3. 4/03 ./.        !07.$$!# %& 43805!07./:3  .8..2.9..2.3./:3 0138%.3 %.

9/.7.20.8 0.7.7.7%..8. 9.7/.8080-:.3 W !039073.82.7-. .3/.3/.7./:3 03:7:98.39035079..$$!# %& 7 .9 .:.2.7./.4:8507-.330.2.31:38:25:. W $97.#-074.3.91.3 W 02:3..7...7 .8848./:3 W !030-.3.3/.3503:8:8.39079039: W #0.3-.7.

8.03/.34..7 W !0702-.3.3.3 W %03503.3/.59.32.3-.7.9.3 W !07././:3 W !079.5.3.3 -.7%. W !03.7.3 .2 902-..$$!# %& 7 .3.3. W %:8..38.3.2.

3 .3..8..3..W 089. 0805.2.3.-.2 W !07..3!020739.3 02074849.9470.9470../:.$$!# %& . .3!49 W !07.32:/.28.3 W ..7.

3 W !07....3.$.3$04....-.$$!# %& .339..7. &3.0789 W 07.38.7.3!.3 .3.3 02074849.7.9470.9470.3.3 . W !03:-:. W !07/.3!0390702.

2.-.3 02074849.3 W !030003.3!49 ...89. W 09/.9470.3. W 8.3 .-.94702074849.$$!# %& .

/:38.3%.. W .2-.70:3.-:. W %/.35022:9.$$!# %& 7 .3/03.9.8 .039070/ W .37.--.3:8.2 W #.304254/.1. ././:3.3 4/.2..3:8.80-.

.$$!# %& 7 .2.32:9./.-0714:805.70:3././../.2-./.. 909.505.439039 " W 02-.507.3 05. " .:05./. :2.8.05.2-.907..2.2./:38.28502-0-./.3:8.2 W %/.3%.3 .75.507.32.

/:3.7.8./:3.3.9 !07-.2.9 W !.309.2.3/.-075.3820 W -07.3/:3.907.80:.7 W 8. W :2.3:8.820 W .3/3.$$!# %& %.7.820 ./.32.8247.3 43805%.

/:38.$$!# %& $:2-07 8:2-07%. ":/8 .2.3 W 8 $:33. W ":7 . W .2.2 $:2-07&9./8.

/:38.2 $:2-07$0:3/07 W 700 W !.78 W %:7 W 3/. W 3. .2.$$!# %& $:2-07 8:2-07%.

31089.28.3 !078:7.3 $03$:.. .7. #0.$03 ...3:/.-039:. !7385$03/.7.3:3. $03/.8..1.31089. .3 .8:/.2 43805 $03 . $03-3.9..8:/.1 08:8.8907.

7.7.3  &22.9 8.$%%&$$ 00:. %.2 .3 02.... .7.8.8.33899:80:..3 .9.3 !02-039:.3.3:3.8.%07-.1.2: .- !0784.8.!07903..3..3 &22. !02-039:.7.7.9.. 43805 !07.

..3 02.3 .7.3.7.: !027..850/.- 2./:5 .3 &22.$%%&$$ 00:.3 $.3!07.. .9.!07903.- .3 %3....2.2$02:. !07-:..8..7.7.9.3 .3!49 !07-0.5 .

3 03..3 072.3/03.3080/07. 050079::7 .3.3 02. 2... $07:05.:..3/:5 07.7.0-.7&22.7.02:3.%07-.$%%&$$ 00:.%07-.7..3.9..3 &22.8./. 7 .0.

8. %.$%%&$$ !03//.3. .7.7.3 /.3 ..3.3 !07./: 0:./. 3/.- ...8.1.9 2:.3:3. 43805 !03//.

.3. .2.2 /. 3899:8 !03//.8.3 !03..38.3 !0702-.3 !03//. !020739.&.

3 !039.3::2 $.1.3 43805 !7385 W 43805.. W 030.3!020739.././-7.$%%&$$ !020739.3 .9. W !73850...3/.7.

/-7.3 3899:8 W . W 2.1.3 !039.7.$%%&$$ !020739..2. W 2. .

1.7.-8 .$%%&$$ !020739./-7. .3 W 0-0-./8 W 0.  :. #. .3 !039.3.2.3 W 090:8..9.3 W 08..3 ./.3 05253.8.8/3 :7:3%07-.

3 .3 !039./-7..7. W 0138 W .!07.8.$%%&$$ !020739.3 $:7.3..

8.  .$%%&$$ !020739.3 !039.../-7.3 0138$:7.  89. .

!03.3 8-.7 .8..$%%&$$ !020739. 7:1 W .3 !039./-7.:3. W 03907..7.3 W 2.

/-7.  . .$%%&$$ !020739.3 !039.  89...3 01388-.8.

 W 438050.$%%&$$ !07:3/.3 :3.2.3.3 43805 !7385 .3 .3 0..340. W ::2 /909.8.1./.W 43805. 7.9 .5.8.

3 0.2.3.3 .81. 7 .8 W %.$%%&$$ !07:3/.8::2 W :/:/ W "8.

3 .3 0. .3.2.81.8::2 0138:/:/  .$%%&$$ !07:3/.  89.8..

3 0.. .8.8::2 0138"8.  89.$%%&$$ !07:3/.3 .8  .3.81.2.

 .3.3 .81.$%%&$$ !07:3/.2.  89.3 0.. 7  .8.8::2 0138%.

3.2.3 3899:8 0.3 0.3 .$%%&$$ !07:3/.2.

9...3.79.3.3/:5 33. W :-.3 .3 93.38.$%%&$$ 4342 0...3..79.. $02:. W ..9 #. .8. . ../. W 0.2.... -:3 W .3 &..../.. 2089-078::7 ..79.3/:5 .2.8.1./!072.3.:3.2 . W 2..

.5.2 .-907.. 20.0..7 203:25:0..3..79.8079. 9.3:3.3/. .9 ".3 /:5-0720.28.3.-0781..$%%&$$ 4342 0..38.2 !0784.3 03. ..3. /:580/07./.

.9:.1: W ./.3 W %..2 3899:8 W .3.1 W !07-.3.$%%&$$ 4342 0.38. W .3 ..

3 W !0.2.3.3 W !02-.-:7.3.3 .38.2 !74/: W $25..$%%&$$ 4342 0.3 W !3..

3 .4!07. W .3% W 4-.7 W $.8.2%07.-.2 W !075.3:3.3$02.-./. W 0../.07:39:..2$09.8 W $.2 .7..3&22.58.8./:. W !02-.3..347.38 %0344/.8.3/.

3. W 0703.7.3./..89 W .3$02.8:. W $080-.7.3.:3. 07:39:.2 W 3/.-.8.2/.3.907.8 W $:2-./:. .89 W #.20:.7...3.8. W !03.3.

8.02.3 .3/.8.3:.7.3:3.3 !030003.3 .7/.3/.3 ..3:3.2/.7.7-. !02-.2$09.3 W 09/.:3.802-.3!02-.3 0-03/..82.-..3$02.7 $.3 -.8.3.3 74.3.7 W !03.38 %0344 % W 9.2 W !03.

/:.3$02. W !49 W 4342 $.2 W !03.8. .8.3&22..2/./.3...7.-. 4-.8 W :/.8.3 !030003.:3.3 !075.2 W 9..58.8...2%07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful