Anda di halaman 1dari 3

PIDARTA BALI

Bhakti ring Guru Pengajian

Om Swastiastu

Ibu Guru sane wangiang titiang

Miwah Para Sisya sane tresna asihin titiang

Angayubagia uningayang titiang majeng ring Sang Hyang Parama Wisesa,


Duaning majanten sakeng asung kerta wara nugraha da mawinang titiang pingkalih
ida dane prasida mangguh karahajengan saha masadu arep sakadi mangkin ring
galahe sane becik puniki titiang pacang matur samatra ngainin indik “Bhakti ring
Guru Pengajian”

Ida dane miwah sameton sinamian sane kasumayang titiang

Ri kanijeknan panegara druwene kabaos aor tan pawates utawi ngeranjing


ring era globalisasi punika patut karasayang mungguing pengaruh wisatawan sane
kaon makeh ngeranjing mawinan tata karma kahuripan para jana sayan rered.
Kahuripan sane setata nguberin kasukan,kasukertan,miwah kakuasaan sering
ngelaliang dresta sane ngutamayang pasuka dukan miwah pasuitran sane rumaket
saha sane nginggilang kahuripan magotong royong,sagilik saguluk salulung
sabayantaka.

Akeh anake maosang mungguing moralitas para janane sampun sayan-sayan


rered.Punika sane mawinang jagat druwene keni krisis moneter sane mawinan
kantos mangkin sakadi rug jagate sami. Panggangguran sayan angkehang,piutang
panegarane sayan ngagenggan,miwah supremasi hukume nenten pastika. Punika
sane mawinan sayan rered kepercayaan rakyate ring pamerintah. Karasayan para
pejabate akeh keni krisis moral,setata ngeruruh kekuasaan saha nenten yukti-
yukti kayun melanin rakyat.

Kamanah antuk titiang,menawi nenten wenten tios pamargi sane patut


titenin sajaba digelis mawali ngelingang jati raga suang-suang antuk nelebang
saging ajahan agama druwene sane kaanutang ring dresta adat Baline.Wantah
abosbos agama sane prasida kaangen mikukuhin utawi ngrajegang budaya Baline
sane pinaka unteng industri pariwisata ring Bali.
Ida dane, para pamilet sane bhaktinin titiang

Sepat siku-siku pawangunane ring Bali kabaos Tri Hita Karana, inggih
punika parhayangan,pawongan,miwah palemahan.Makasami para jane Baline
patut prasida nyikiang ,nelebang ajahan agama miwah adat Baline.Ring tata
pawongan,iraga patut ngulatiang kahuripan sutresna asih ring sesamaning manusa
utawi menyelaraskan kehidupan antar sesama manusia. Maiketan ring tata
pawongan punika agama hindune maduwe ajahan sane mawasta “Catur
Guru”.Inggih punika guru rupaka,guru pengajian,guru wisesa,miwah guru
swadyaya.Guru rupaka inggih punika sang meraga rerama.iaji kalih ibiang utwi
meme bapa. Guru pengajian wantah gurune sane mapaica paplajahan ring
sekolahan,guru wisesa inggih punika sang maraga pamerintah,raris guru swadyaya
wantah Ida Sang Hyang Widhi Wasa.

Makasami gurune patut baktinin.Sang maraga sisia utawi murid patut


bhakti ring guru pengajian duaning sengkaning lascarya sane mapaica
pangweruhan ring muride sami nganutin sloka “rame ing gawe sepi ing
pamerih”.Pangeweruhan sane kapaica nenten pendah kadi senjata sane dados
kaprabotan,kaangen ngeruruh merta.Ngamolihang Pangweruhan waluya iraga
kapaica pancing sane pacang nyabran rahina prasida angen ngruruh ulam.Duaning
agung pisan yasan nyane,patut dane-sane para gurune kabaktinin sareng sami.

Ida-dane miwah pare pamilet sane bhaktining titiang

Mangkin ngiring kayunin! Sapunapi tata carane nyihnayang bhakti ring guru
pengajian? Boya ja patut aturin amplop sane madaging kertas mawar utawi
cengkeh,boya taler antuk ngaturang arta brana marupa emas miwah
tetombokan.Para gurune sampun ketah dados pahlawan tanpa tanda jasa sane
nenten naenang ngaptiang pawales marupa artabrana. Guru pengajian pacang
rumasa bagia yening para muride kayun jemet melajah,nenten bolos,tertib rikala
dane ngajahin,kayun jemet mataken yening nenten utawi durung ngerti,saha
nenten naenan piwal ring sapituduhnyane.

Inggih wantah asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik
puniki menawi tan wenten iwang atur titiang,titiang ngulungsur gung rena
pangampura pinaka pamuput atur,ngiring sineb antuk ucaran Parama Shantih.

Om Santih Santih Santih Om