PIDARTA BALI

Bhakti ring Guru Pengajian
Om Swastiastu Ibu Guru sane wangiang titiang Miwah Para Sisya sane tresna asihin titiang Angayubagia uningayang titiang majeng ring Sang Hyang Parama Wisesa, Duaning majanten sakeng asung kerta wara nugraha da mawinang titiang pingkalih ida dane prasida mangguh karahajengan saha masadu arep sakadi mangkin ring galahe sane becik puniki titiang pacang matur samatra ngainin indik “Bhakti ring

Guru Pengajian”
Ida dane miwah sameton sinamian sane kasumayang titiang Ri kanijeknan panegara druwene kabaos aor tan pawates utawi ngeranjing ring era globalisasi punika patut karasayang mungguing pengaruh wisatawan sane kaon makeh ngeranjing mawinan tata karma kahuripan para jana sayan rered. Kahuripan sane setata nguberin kasukan,kasukertan,miwah kakuasaan sering ngelaliang dresta sane ngutamayang pasuka dukan miwah pasuitran sane rumaket saha sane nginggilang kahuripan magotong royong,sagilik saguluk salulung

sabayantaka.
Akeh anake maosang mungguing moralitas para janane sampun sayan-sayan rered.Punika sane mawinang jagat druwene keni krisis moneter sane mawinan kantos mangkin sakadi rug jagate sami. Panggangguran sayan angkehang,piutang panegarane sayan ngagenggan,miwah supremasi hukume nenten pastika. Punika sane mawinan sayan rered kepercayaan rakyate ring pamerintah. Karasayan para pejabate akeh keni krisis moral,setata ngeruruh kekuasaan saha nenten yuktiyukti kayun melanin rakyat. Kamanah antuk titiang,menawi nenten wenten tios pamargi sane patut titenin sajaba digelis mawali ngelingang jati raga suang-suang antuk nelebang saging ajahan agama druwene sane kaanutang ring dresta adat Baline.Wantah abosbos agama sane prasida kaangen mikukuhin utawi ngrajegang budaya Baline sane pinaka unteng industri pariwisata ring Bali.

tertib rikala dane ngajahin.Ida dane.kayun jemet mataken yening nenten utawi durung ngerti.miwah palemahan. Guru pengajian pacang rumasa bagia yening para muride kayun jemet melajah.Guru rupaka inggih punika sang meraga rerama.Sang maraga sisia utawi murid patut bhakti ring guru pengajian duaning sengkaning lascarya sane mapaica pangweruhan ring muride sami nganutin sloka “rame ing gawe sepi ing pamerih”. inggih punika parhayangan.guru pengajian.Duaning agung pisan yasan nyane. Ida-dane miwah pare pamilet sane bhaktining titiang Mangkin ngiring kayunin! Sapunapi tata carane nyihnayang bhakti ring guru pengajian? Boya ja patut aturin amplop sane madaging kertas mawar utawi cengkeh.guru wisesa inggih punika sang maraga pamerintah.guru wisesa.Para gurune sampun ketah dados pahlawan tanpa tanda jasa sane nenten naenang ngaptiang pawales marupa artabrana.iraga patut ngulatiang kahuripan sutresna asih ring sesamaning manusa utawi menyelaraskan kehidupan antar sesama manusia.kaangen ngeruruh merta.Inggih punika guru rupaka. Inggih wantah asapunika titiang prasida matur ring galahe sane becik puniki menawi tan wenten iwang atur titiang.iaji kalih ibiang utwi meme bapa.raris guru swadyaya wantah Ida Sang Hyang Widhi Wasa. Makasami gurune patut baktinin.ngiring sineb antuk ucaran Parama Shantih.Makasami para jane Baline patut prasida nyikiang .Ring tata pawongan.Ngamolihang Pangweruhan waluya iraga kapaica pancing sane pacang nyabran rahina prasida angen ngruruh ulam.nelebang ajahan agama miwah adat Baline. para pamilet sane bhaktinin titiang Sepat siku-siku pawangunane ring Bali kabaos Tri Hita Karana.boya taler antuk ngaturang arta brana marupa emas miwah tetombokan.saha nenten naenan piwal ring sapituduhnyane. Maiketan ring tata pawongan punika agama hindune maduwe ajahan sane mawasta “Catur Guru”. Om Santih Santih Santih Om .nenten bolos.titiang ngulungsur gung rena pangampura pinaka pamuput atur.Pangeweruhan sane kapaica nenten pendah kadi senjata sane dados kaprabotan.patut dane-sane para gurune kabaktinin sareng sami.miwah guru swadyaya. Guru pengajian wantah gurune sane mapaica paplajahan ring sekolahan.pawongan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful