Anda di halaman 1dari 39

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU

GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PENGERTIAN DAN PERANAN SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI


Pengertian Seni Visual Berdasarkan kepada beberapa aspek seperti, pernyataan Seni Halus dan barangan kraf.
diri (self expression), pengalaman dan sensasi visual dan Menurut Ibnu Khaldum seni : Seni itu adalah kebenaran, keindahan
sentuh, 2D, 3D, komunikasi visual, bahan seni visual, isi dan kebaikan di dalamnya terkandung ciri-ciri estetika, etika dan
mesej, imej, form (cara persembahan) content benda logika.
subjek, objek berfungsi, nilai estetika, ciri kreatif, pelukis/ Ismail Zain - Surface Painting, 1970. - Gambar: 57
pandai tukang dan karya seni Abdullah Arif - Dusun kelapa, 1948.- Gambar: 49

Pernyataan diri (self- Idea dan hasrat diri pengkarya. Amron Omar- Bersilat II, 1980. - Gambar : 123
expression) Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba TA ,1971. – Gambar: 1

Isi/mesej Hasrat/ makna yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Redza Piyadasa - Malaysian Story No 2, 1999. – Gambar : 153
Dzulkifli Buyung – Kapal Kertas – 1966. – Gambar 5

- Menggambarkan budaya tempatan


- Kanak-kanak berbangsa Melayu menghabiskan masa selepas
persekolahan
Redza Piyadasa - The Great Malaysian Landscape, 1972.
- Gambar 6.
Redza Piyadasa - Baba Family, 1986. - Gambar 8

Imej Gambaran visual yang ada hubung kait (asosiasi) dengan Tengku Sabri Tengku Ibrahim – Untilted Column . – Gambar : 114
idea dalam karya seni visual. Zulkifli Dahlan - Jalan Raya, 1975. - Gambar : 15
Lai Foong Moi - Rumah Panjang Dayak, 1959. Gambar: 51

1
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ILUSTRASI


Form Sebagai unsur konkrit kepada pecahan unsur tampak Ruzaika Omar Bassaree - Dungun Series, 1981. – Gambar : 12

Chuah Thean Teng - Musim Buah , 1967. – Gambar : 29

Vincent Van Gogh – Starry Night, 1889. – Gambar : 107

Kandungan (Content) Penekanannya kepada pengertian dan makna (tema) Syed Thajudeen, - Merdeka, 1989. – Gambar : 9
memahami pelbagai tema yang menjadi pilihan untuk Yusof Ghani - Siri Tari X / 88, 1988. - Gambar 17
menyampaikan maksud dan pengertian dalam karya seni Mazli Mat Som - Pasar Minggu, 1964 . - Gambar 19
visual. Jackson Pollock - Lucifer, 1947. - Gambar: 33

Benda-subjek Mengkaji melalui kajian tentang sumber yang hendak Berdasarkan aspek bahan, gaya dan teknik.
(Subject – Matter) menjadi inspirasi pelukis.
Lai Foong Moi – Waktu Pagi Di Kampong, 1959. – Gambar : 44

- Bahan - Cat minyak


- Gaya - realisme
- Teknik - Warna yang cerah pengolahan secara langsung.
Gubahan mengutamakan perspektif

Mohd Hossein Enas - Gadis Menumbuk Padi, 1959. – Gambar: 27


Zulkifli Dahlan - Di dalam Ruang Rumah, 1974. - Gambar : 34

2
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ILUSTRASI

Ciri-ciri kreatif/kreativiti Seperti sensitivi kepada masalah, fluency (kelancaran), Peranan psikologi (individu) dalam Seni Visual.
flexibility (luwes) , originalty( keaslian), mengubah / Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. Gambar : 115.
mentafsir semula, Coherence of organization ( kelarasan Ibrahim Hussein – My Father and Astrounaut, 1969 – Gambar : 105
organisasi), independent dan inventive respond (bebas Chew Teng Beng - Whither The Culture, 1985 . - Gambar: 35
dan tindak balas yang membina.)

Pandai tukang Orang yang mahir dan arif, dalam pemikiran, tindakan Tokoh:
dalam sesuatu bidang kraf
Batik : Haji Che Su bin Ishak – Kelantan dan Hj Ali bin Ismail-
Terengganu
Ukiran: Latif bin Long dan Tn Hj. Wan Su b Othman - Terengganu
Anyaman : Puan Aminah bt Ali – Terengganu,
Tembikar : Puan Hasnah bt Mohd Adnan – Kuala Kangsar

Estetika Membawa maksud kecantikan, baik susunannya dan Melibatkan psikologi manusia yang berkaitan dengan perasaan. Dari
keberkesanannya. segi psikologi, keindahan sesuatu yang sesuai kepada pancaindera
atau deria rasa. Keindahan itu bersifat idea dan fakta.
Contoh: Keunikan hulu keris Jawa Demam, Hulu keris Pekaka

Pengalaman estetik Kefahaman tentang aspek intelektual dan pengalaman Gabungan tentang kefahaman intelektual dan pengalaman langsung
langsung individu. sebagai penyumbang kepada penghasilan hasil seni visual yang
bermutu.
Contoh : Suasana pada waktu senja, pemandangan sawah padi dan
lain-lain
Georges Seurat - Bathing at Asnieres, 1883 – 1884 - Gambar: 55

3
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ILUSTRASI


Pengalaman Kesan sensitiviti terhadap apa-apa yang dialami sama Latif Mohidin -Pago-Pago , 1964. – Gambar : 106
ada daripada persekitaran diri mahupun alam sekeliling.. Nirmala Shanmughalingham - Vietnam II, 1980. . – Gambar : 63

Pengalaman melalui seni dapat berkeupayaan memahami wawasan


artis sehingga seseorang mengenali makna yang hendak
disampaikan dalam sesebuah karya.

Pengalaman langsung Penglibatan secara langsung menghasilkan sesuatu karya Lai Fong Moi - Pagi Hari Di Kampong, 1959. – Gambar : 44
melalui deria. Dzulkifli Buyong, - Membakar Semut, 1967. - Gambar: 37
Menyedari tentang pemeringkatan proses dan teknik Ismail Zain - From There To Now, 1986 - Gambar: 62
dalam penghasilan karya

Aliran Haluan pemikiran dalam penghasilan sesuatu karya. Syed Ahmad Jamal - Gunung ledang, 1978. Abstrak Ekpresionisme.
– Gambar : 103

Abdullah Ariff – Bumi Bahagia, 1960- Impresionisme. – Gambar : 32

Andy Warhol – Pop Art. – Gambar : 98

Hasanul Jamal Saidon – Kdek Kdek Ong! – Instalasi. – Gambar : 117

Pablo Picasso – Kubisme. – Gambar : 75

Claude Monet - Realisme - Bathing At La Grenouillere, 1869. -


Gambar: 45

4
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ILUSTRASI

Imaginasi Daya kreatif atau kemampuan menggambarkan dalam Ibrahim Hussein – Mengapa kau Begitu, 1969. – Gambar : 138
pemikiran sesuatu secara khayalan. Zulkifli Dahlan – Realiti Berasingan, 1975. – Gambar : 158
Syed Thajudeen - Siri Ramayana, 1972. - Gambar: 48
Caravaggio - The Supper At Emmans 1601 – 02 - Gambar: 67

Penaung Intitusi atau organisasi yang menggalak, menyokong dan Balai Seni Lukis Negara, Dewan Bahasa Dan Pustaka, IPTA, IPTS,
mengembangkan seni visual melalui pernyataan dan Perbadanan Kraf Malaysia, Karyaneka, Badan – Badan Koperat
sumbangan dan lain-lain.

Pengamal Individu, kumpulan dan intitusi atau organisasi yang giat Syed Ahmad Jamal, Abdul Latiff Mohidin, Amron Omar, Sharifah
menghasilkan seni visual dan barangan kraf Fatimah Zubir dll.
UiTM, UPSI, USM, MIA, One Academy dan lain-lain.

Pengkritik Individu atau intitusi yang memperkatakan hasil seni T.K Sabapathy, Zakaria Ali, Radza Piyadasa, Abu Talib Putih, Mubin
visual melalui penulisan dan lisan dengan membuat Sheppard, Muliyadi Mahamood dan lain-lain.
analisis, interpretasi dan penilaian.

Pencinta seni Individu atau kumpulan yang mempunyai Individu - Mazli Mat Som, Awang Damit Ahmat, Haron Mokhtar, Din
kecenderungan, minat dan turut terlibat dalam pelbagai Omar dan lain-lain.
dalam kegiatan seni visual Kumpulan - Angkatan Pelukis Malaysia, Persatuan Cat Air Malaysia
Institusi – USM, UiTM, UNIMAS, UPSI

5
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

dan lain-lain.

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI

Signifikan Sesuatu yang jelas dan mempunyai hubungan Syed Ahmad Jamal – Gunung Ledang , 1978. – Gambar : 103
Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun, 1981. – Gambar : 12
Mastura Abdul Rahman - Interior No 29, 1987. - Gambar: 46

Psikologi Perkembangan diri individu berdasarkan kepada Ibrahim Hussein – Ayah Ku dan Angkasawan 1969 ( sensitivity) . –
sensitiviti, emosi dan ekspresi. Gambar : 104
Ismail Mustam – Hang Tuah dan Hang Jebat , 1961 (Ekspresi) . –
Gambar : 2
Mohd Hoessein Enas – Potret Diri 1959 (Emosi) . – Gambar : 149

Persekitaran Suasana di ruang sekeliling Peter Harris – Rumah Rakit , 1956. – Gambar : 152
Ismail Hashim – Hebat Juga ! Pemandangan Jambatan Pulau Pinang,
1996. – Gambar : 66

Emosi Keupayaan melahirkan kepelbagaian rasa, perasaan, idea Bayu Utomo Radjikin – Bujang Berani, 1991. – Gambar : 89
dan hasrat. Tan Chin Kuan – Tragic Blue Night, 1991. – Gambar : 156
Tay Hooi Keat - Plantscape, 1959. - Gambar: 50

Propaganda Ideologi, pendapat, idea, hasrat atau kepercayaan yang Nirmala Shanmunglingam – Friends In Need, 1986. – Gambar : 150
dihebahkan untuk mempengaruhi penghayat dengan cara Ibrahim Hussein – Senyum Seorang Monyet, 1970. – Gambar : 139
membuat perbandingan. Ismail Hashim - Pemajuan, 1986. - Gambar: 64

6
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Nirmala Shanmughalingam - Afrika II, 1980. Gambar : 69

ISTILAH MAKSUD CATATAN /ILUSTRASI

Nationalisme Membangkitkan nilai, semangat dan perasaan Md. Anuar Ismail – Pemain Rebab, 1991. – Gambar : 151
kebangsaan. Zakaria Awang – Murakabah, 1991. – Gambar : 157
Cheong Lai Tong – Oil On Hardboard, 1991. – Gambar : 9

Ritual Berkaitan dengan ciri-ciri atau tatacara dalam keagamaan Patrick Ng Koh Onn – Sprit Of Earth, 1958. – Gambar : 18
dan upacara sesuatu budaya Sulaiman Esa – Ke Arah Tauhid, 1983 – Gambar : 155
Anthony Lau – Jin Api, 1959 -Gambar : 88

Spritual Semangat yang bersifat kerohanian untuk ketenangan, Nik Zainal Abidin – Wayang Kulit Kelantan, 1965 (arca ) .
kepuasan dan keselesaan – Gambar : 113
Raja Shariman Raja Aziddin – Gerak Tempur, 1996 (arca).
- Gambar : 85
Gianlorenzo Bernini - The Ectasy of St.Teresa,1645-52. - Gambar: 134

Sensitiviti Kepekaan dalam membuat pertimbangan, persepsi, sosial Joseph Tan – Memories Of Dungun, 1988. – Gambar : 121
dan estetik Johari Said – Garden In The Sky, 1990. – Gambar : 142
Awang Damit Ahmat – Essence Of Culture, 1985. – Gambar : 124
Chia Yu Chian - Election, 1978 - Gambar: 104
Tan Choon Ghee - Street Scene, Penang. 1960. - Gambar: 99

7
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Hasnul Jamal Saidon - Smiling van Gogh and Smiling Gaugin,1997-


2001 -Instalasi –. Gambar: 135

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Ekspresi Peluahan perasaan dan tindak balas emosi hasil daripada Lim Eng Hooi – Mars Burnt Raw SV.2, 1979. – Gambar : 39
berinteraksi dengan alam Syarifah Fatimah Syed Zubir – Rhythm And Rhyme II, 1987.
– Gambar : 108
Siti Zainon Ismail – Bendera Kemuliaan, 1987. – Gambar : 40

Pengeluaran Produk seni visual Reka bentuk industri


Barangan kraf
Barangan perhiasan

Pemujukan Perihal perbuatan yang bertujuan untuk memikat hati. Ia Chia Yu Chian – Election, 1978. – Gambar : 104
berupaya dalam membentuk empati dan tarikan Contoh : Iklan komersial

Nirmala Shanmughalingam – Pollution Piece, 1973. – Gambar : 59


Pencemaran alam
Yeoh Jin Leng - Sawah Padi, 1983. - Gambar: 95
Nirmala Shanmunghalingan - Friends in Need 1986. - Gambar: 150
Bayu Utomo Radjikin - Mangsa Dera, 1990. - Gambar : 85

8
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : IDEA DAN PENGUCAPAN SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Idea Buah fikiran (menyatakan hasrat). Bagaimana Idea, sistem penerokaan idea yang dapat dijana
Idea adalah sebahagian daripada cara berfikir bagi membolehkan dalam pemikiran untuk penghasilan seni visual iaitu :
idea itu dijana dengan kekuatan fikiran. Unsur-unsur idea :
- awareness
- interpretasi
- penerokaan
- penggarapan

Pengucapan Seni Imej tampak yang dipersembahkan untuk menyampaikan sesuatu Zukifli Buyung – Kelambu, 1964. – Gambar : 53
Visual maksud dan hasrat. Constantin Brancusi – Bird In Space, 1928? . – Gambar: 129
Henry Moore – Reclining Figure, 1929. – Gambar : 136
Ibrahim Hussein - My Father And The Astrounaut, 1969
- Gambar: 105

Redza Piyadasa – Malaysian Story No. II, 1999.


Awareness Kesedaran yang membangkitkan tindak balas terhadap sesuatu isu. – Gambar : 153
(Kesedaran) Ruzaika Omar Basaree – Siri Dungun Jendela Terbuka,

9
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

1978. - Gambar : 12
Poster – Bayu Utomo Radjikin - Mangsa Dera, 1990.
- Gambar : 85
Anti Dadah, Cintai Sungai Kita, Pandu cermat Jiwa Selamat.

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Interpretasi Bagaimana pengkarya mentafsir hasrat dan maksudnya dengan Zulkifli Buyung – Kapal Kertas, 1966. – Gambar : 5
menggunakan elemen-elemen seni visual - Bagaimana kakak-kanak yang bersekolah
menghabiskan masa dengan bermain di
persekitaran kampong mereka.

Penerokaan Kajian, penemuan, penyelidikan, cuba jaya, percubaan. Kajian dan penerokaan bertujuan untuk menjadi bahan
rujukan dan bahan penghasilan karya yang bermutu.
Anthony Lau – Rimba, 1968. – Gambar : 92
Raja Shariman Aziddin - Killing Tools - Gambar: 86
Lascaux caves Left Hand Wall Great Hall of Bulls, 15 –
10000 BC - Gambar: 72

Penggarapan Gabungan dan olahan ketiga-tiga unsur ( Awareness / Kesedaran, Ibrahim Hussein – Mengapa Kau Begitu ?, 1969.
Interpretasi dan Penerokaan ) – Gambar : 138
Hasnul Jamal Saidon – Smilling Van Gogh And Smilling
Caugin (Fashion Parade) 1997. – Gambar : 135
Leong Chee Siong - Who are you, Where Are You From,
Where Are You Going, 1998.
Gambar: 75

10
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Wong Hoy Cheong - Aspirations of The Working class, 1994


Arang - Gambar: 74

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Arketaip Merupakan sesuatu idea yang tidak terdapat secara lahiriah Dalam pemikiran pengkarya

Representasi mental Pembentukkan idea untuk visualisasi (ditampakkan) Karya-karya yang terdapat dalam penghasilan seni visual

Visualisasi Hasil dari idea (buah fikiran) dan bukan idea itu sendiri Karya seni tampak yang dihasilkan secara 3 D atau 2 D
Chee Sek Tim - Tiffin Series, 1996. - Gambar: 108

Homegas Dorongan dari semangat menghargai tuan, mendewa-dewakan Leonardi di Vinci – Mona Lisa, 1503 - 1506. – Gambar : 20
sesuatu atau idola Mohd Hoessien Enas - Pengantin Perempuan Iban,1963
- Gambar: 148
Anthony Lau - Jin Api. 1959. - Gambar: 88

Media massa Maklumat dari pelbagai sumber media Berita Perdana, akhbar, majalah, intenet dan lain-lain.

11
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Pemerhatian Pesepsi (pengamatan) dan ketelitian melihat sesuatu Cheong Soo Pieng – Tropical Live , 1959. – Gambar : 126
Mazli Mat Som – Yati, 1963. – Gambar : 26
Tan Choon Ghee - Street Scene, Penang. 1960. - Gambar: 99

Peristiwa Sesuatu perkara , kejadian yang berlaku Syed Tajuddeen – Merdeka, 1989. – Gambar : 9
Ahmad Khalil Ibrahim – Pantai Timur, 1978. – Gambar : 122
Nirmala Shanmughalingam - Pollutions Piece, 1973
- Gambar: 59

exotic Sesebuah karya seni visual yang menghairahkan. Joseph Tan – Love Me In My Batik, 1968. – Gambar : 143
(eksotik) Edgar Degas – Breakfast After The Bath, 1894.
– Gambar : 130

Icon Imej yang dipandang tinggi (highly regarded) Sulaiman Esa - Kearah Tauhid, 1983. - Gambar: 155
(ikon) Gianlorenzo Bernini - The Ectasy of St.Teresa,1645-52
- Gambar: 134

Mistik Unsur ghaib yang tidak dapat diselami oleh pemikiran manusia Syed Tajudeen – Hanuman ‘s Visit To Sita, 1972.
– Gambar : 11

12
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Athony Lau – Jin Api, 1959. – Gambar : 88


Patrick Kah Onn – Semangat Tanah, Air dan Udara, 1958.
– Gambar : 18

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Eccentricity Sesuatu karya yang menggunakan imej-imej ganjil atau aneh Dzulkifli Dahlan – Suatu Hari Di Bumi Larangan, 1977.
- Gambar : 78
Dzulkifli Dahlan – Realiti Berasingan, 1975. Gambar: 158

Alegori Sesuatu karya yang imej-imejnya digunakan sebagai lambang untuk Syed Ahmad Jamal – Umpan, 1959. – Gambar : 4
menyampaikan maksud atau hasrat Din Omar – Antara Dua Hidangan, 1992. Gambar : 16
Anthony Lau - Hasil Laut, 1968. - Gambar: 101
Wassily Kandinsky - With The Black Arch No 154, 1912
- Gambar: 73

Imbauan (reflection) Mimpi dan ingatan lampau Zulkifli Buyung – Membakar Semut, 1967. Gambar : 37
Lee Joo For – Bertiga Di Pantai, 1958. Gambar : 144
Dzulkifli Buyong - Kapal Kertas, 1964. - Gambar 5

Idiom Buah fikiran atau gagasan idea / konsep Konsep ini boleh dizahirkan melalui karya seni visual
Lee Joo For - Kabuki, 1962. - Gambar: 77

Medium Bahan yang menjadi bahantara dalam menghasilkan karya Cat minyak bahantaranya ialah – turpentine/minyak linsid.
Akrilik bahantara ialah – air.

13
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Carolyn Brandi - White Tulip, 1980 - Cat air -Gambar: 125


Redha Piyadasa - Malaysian Story No. 2, 1999 - Campuran
- Gambar: 153

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI

Stail Cara pengolahan atau persembahan sesuatu karya. Imitasi, ideailisasi, staillisasi dan abstraksi
(gaya) Abdul Latif Mohidin - Langkawi , 1978. - Gambar: 111
Ahmad Hassan - Nelayan Menjahit Pukat, 1960.- G : 28

Staillisasi - Penggarapan yang sesuai dengan tema Zulkifli Buyung – Kelambu, 19964. – Gambar : 53
- Keserasian bahan Syed Ahmad Jamal - Perhubungan, 1963- Gambar: 120
- Imej digubah berdasarkan maksud Ismail Zain - Dot: The Detribalization Of Tam Binti Che
Lat,1963. - Gambar: 79

Fragmentasi Sebahagian daripada suatu imej yang digambarkan oleh pengkarya Mastura Abdul Rahman – Interior No. 29, 1987.
– Gambar : 46
Wong Hoy Cheong – Sook Ching, 1990. – Gambar : 117

Profile Gambaran pandangan secara sisi Patung wayang kulit, Lukisan yang terdapat di Kubur Firaun
di Mesir
Kesukuran Neb-Amun terhadap Kekayaanya. Catan dinding
Mesir. Wangsa ke – 18 Abad ke – 16 – ke 14 S.M
- Gambar: 116

Sfumato Cahaya dan redupan berbaur tanpa mengwujudkan garisan/ Rambrandt van Rijn – Self Portrait, 1668. – Gambar : 23

14
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

sempadan (light and shade should be bland without lines or borders) Rembrandt van Rijn - Portrait of a Young Man,1655
- Gambar: 22

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Chiaroscuro Kajian analitikal berkaitan cahaya yang melimpahi objek yang Jacopo Tintorentto – The Last Supper, 1594.
menimbulkan peratus kesan gelap dan cerah yang berbeza. – Gambar : 140
(balance of light and shadow in a picture) Leonardo da Vinci – Mona Lisa, 1503-1506. – Gambar : 20
Sylvia Goh - Red Bridge, 1996 - Gambar: 80

Tenerberisma Kesan cahaya yang suram dalam lukisan dan catan(murky) John Constable – The Hay Wind, 1821. – Gambar : 141
Claudse Monet – Impression: Sun Rise, 1872.
– Gambar : 128

Halo enlightenment Perlambangan cahaya (suc) yang terdapat dalam karya catan Jacopo Tintorento – The Last Supper, 1592-1594.
bertemakan keagamaani – Gambar : 140
Gianlorenzo Bernini – The Ecstacy of Saint Teresa 1645-
1652. – Gambar : 134

Sintaktik Penekanan kepada penghuraian hal benda berdasarkan kepada Memperlihalkan, menjelaskan dan memperkatakan hal
elemen-elemen asas seni lukis, gubahan (olahan imej) dan media benda dalam karya.
Yeoh Jin Leng - Sawah Padi, 1983. - Cat Minyak
- Gambar: 95

Eng Hooi Choo – Cry Freedom ! ,1995. – Gambar : 82.


Semantik Penekanan kepada pengertian dan makna berdasarkan tema yang Norma Abass - Indo-Connection 11, 1994. - Gambar: 83.
lebih mengutamakan pengertian dari stail.

15
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Abdul Latiff Mohidin - Two Standing Figures, 1968.


- Gambar: 90

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Ekspresif Penekanan kepada penyampaian rasa dan perasaan dari gubahan Berlaku dalam diri individu dalam menghasilkan prouduk
dan jalinan antara sintaktik dan semantik seni
Syed Ahmad Jamal – Tulisan, 1961. – Gambar : 47

Imitasi Pengkarya membina keyakinan diri apabila dia berupaya meniru Aliran Naturalisme, Aliran Realisme dan Aliran
(Peniruan) sesuatu. Pengkarya boleh menghasilkan karya lebih baik dan Superealisme.
mencabar. Amron Omar - Potret Diri, 1982. - Gambar: 41 – Aliran
Realisme

Naturalisma Pelukis aliran ini meniru alam tanpa membuat sebarang Georgette Chen - Lychesees and Peachers, 1940-1945.
pengubahsuaian dalam karya mereka sama ada objek itu cantik - Gambar : 133
atau indah. Albrecht Durer - The Great Piece Of Turf, 1503.
Penekanannya pada bentuk bukan kandungan, karya ini lebih . – Gambar : 97
mementingkan lahiriah.

Realisme Aliran yang menggambarkan secara nyata dan tanpa idealisme Coubert – The Stone Breakers, 1849. – Gambar : 56
exoticiam atau nostalgia sebenar Ia mementingkan semulajadi Mazli Mat Som – Yati, 1963. – Gambar : 26
melukis dengan penuh perhatian serta kemiripan subjek. Berhasil Mohd Salehuddin - Membeli –belah di Kampung. 1959.
atau tidak bergantung kepada kemampuan pelukis. Pengkarya cuba
- Gambar: 100.
mereka keindahan dan kemeripan sesuatu objek. Penekanannya
kepada content (kandungan) bukanya bentuk. Peter Harris - Joget moden, 1961. - Gambar: 24
Yong Mun Sen - Self Potrait, 1941. - Gambar: 25

16
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Claude Monet - Bathing At La Grenouillere, 1869


Gambar : 45

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Superrealisme Penghasilan karya dengan cara peniruan yang teliti dan tepat Carolyn Brandy – White Tulip, 1980. – Gambar : 125

Romantisme Mementingkan nilai warna dan emosi Francisco de Goya – The Third of May, 1808- 1814.
Menampakkan dramatik terutamanya pergerakkan figura yang . – Gambar : 132
digayakan menunjukkan gelora yangn berkobar-kobar Eugene Delacroix – Liberty Leading The People.
Mementingkan idaea kebabesan, keadilan dan kesamaaan . – Gambar : 131

Idealisasi Maksud untuk menyampaikan rasa keunggulan dan melibatkan Imej-imej keagamaan. Michellengo
tokoh tambah dalam aspek idea mahupun form. Pengolahan dibuat Gianlorenzo Bernini - The Ectasy of St.Teresa,1645-52
menggunakan fomula. Imejan-imejan keagamaan - Gambar: 134
Leonardo da Vinci – Monalisa, 1503 - 1506. – Gambar : 20

Exaggeration Mengadakan dan menokok-nambah elemen-elemen seni visual Syed Ahmad Jamal – Perhubungan, 1963. – Gambar : 120
dalam karya untuk pernyataan karya.. Nirmala Shanmughalingham – Vietnam, 1981.
– Gambar : 63

Abstraksi Perlambangan untuk aspek mujarad bagi maksud interepretasi Pengaruh Seni Islam:
tentang perkara yang bukan objek Ahmad Khalid Yusoff, Alif, Ba Ta, 1971. – Gambar : 20

17
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

Pengaruh Barat:
Syed Ahmad Jamal, Gunung Ledang, 1978. – Gambar : 20.

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Elemental Aplikasi yang mengutamakan aspek-aspek asas dalam berkarya. Asas seni reka
- Unsur Seni
- Prinsip Rekaan

Kok Yew Puoh - Tample Figures A Study, 1997


- Gambar: 81

Primeval Pengkarya menghasilkan karya dengan menggambarkan imej-imej Hashim Hassan p- Intruder, 1987. – Gambar : 137
tradisi dan penggunaan perlambangan (abstrak)
Chuah Thean Teng – Feeding Time, 1951. – Gambar : 124

Johari Said - Garden in the Sky, 1990. - Gambar: 142

Haron Mokhtar - Merah Saga,1995. Gambar : 14

Lai Foong Moi - Pagi Hari Di Kampong, 1959. - Gambar : 44

Harun Mokhtar - Tua Peh Khong Temple 2, 1999.


- Gambar: 61

Cheong Laitong - Composition A, 1985. - Gambar: 71

18
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI

Grafik Perkataan Greek iaitu ‘Graphikos’ yang bermaksud: Boleh melukis Penghasilan karya seni visual:
dan mewarna Iklan
Poster
Seni halus dan seni gunaan dalam gambaran dekoratif dan tulisan Kain rentang
atau cetakan (Kamus Webstar) Billboard
Muka taip
Dan lain-lain.

Rekabentuk Grafik Akitiviti visual yang melibatkan elemen-elemen asas seni reka Aktiviti yang melibatkan Tipografi, Ilustrasi, fotografi,
dalam mereka bentuk pelbagai karya. percetakan, pemujukan, infomasi dan instruksi

Multimedia Merujuk kepada komunikasi yang menggunakan audio, video, teks, Multimedia interaktif:
grafik dan animasi yang digabungkan dengan interaksi pengguna Karton
secara interaktif dan di persembahkan dengan teknologi computer. Persembahan iklan
dan lain-lain.
Multimedia digunakan bagi komunikasi

19
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Reka bentuk Reka bentuk yang menggunakan komputer dihasilkan melalui yang Unsur-unsur warna, imej, tipografi, susun atur dan audio.
multimedia memenuhi ciri-ciri reka bentuk grafik. Unsur-unsur warna, imej, Contoh : Kartun, iklan, filem dan lain-lain.
tipografi, susun atur dan audio.

Multimedia lnteraktif Gabungan pelbagai media seperti video, teks, audio, grafik dan Menggunakan papan cerita yang mengandungi tajuk, teks
animasi penerangan, imej, butang kawalan dan arahan.
Contoh : Kartun

Multemedia Linear Multemedia yang bersifat persembahan berterusan yang tidak Persembahan pengajaran dan multimedia koporat
dikawal melalui butang kawalan.

Audio Berkaitan dengan bunyi atau pendengaran. Audio dalam sistem multimedia adalah rakaman suara,
suara latar, muzik, kesan khas audio dan lain-lain.

Contoh : Bunyi, muzik dan suara

20
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Audio visual Sesuatu yang melibatkan pendengaran dan penglibatan Kartun dan persembahan filem, tape, CD, VCD dan lain-lain.

Video Alat untuk merakamkan dan menyangkan filem dengan Rakaman gambar,
menggunakan pita vedio / teknologi digital Elemen multimedia yang menarik dan realistic.

Animasi Elemen dalam multimedia Kartun, iklan dan lain-lain.


Satu teknologi yang membolehkan imej pegun kelihatan hidup,
dapat digerakkan, beraksi dan bercakap
Kesan ilusi pergerakan
Menjanakan melalui komputer

Interaksi Tindak balas antara dua atau beberapa pihak. Dalam siding video, perbualan talipon, perbualan dan lain-
lain.

21
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Interaktif Komunikasi dua hala dalam komunikasi dan bertindak antara satu Aplikasi multimedia interaktif membenarkan pengguna
sama lain secara aktif mengawal sistem computer dan dapat menwujudkan
Berkaitan dengan maklum balas komunikasi dua hala.
Berkaitan dengan maklum balas.

Anatomi Kajian atau pengetahuan mengenai binaan tubuh manusia, binatang Leonardo da Vinci – Illustration Of Proportions Of Human
atau tumbuh- tumbuhan. Figure, 1485 – 1490. – Gambar : 145
Leonardi da Vinci – Embryo In The Womb, 1510.
- Gambar : 146
Haiwan seakan Kanggaru. Catan suku kaum dari Mnhemland,
Wilayah Utara, Australia. Abad 19 (?)
Kulit kayu yang dicatkan - Gambar: 118

Informasi Keterangan dan maklumat Media massa, Pengajaran dan pembelajaran dan lain-lain.

Tipografi Seni memilih dan mengatur huruf. Seni percetakan ( bentuk, rupa tulisan angka dan huruf)
Ahmad Khalid Yusof - Alif Ba Ta, 1971. Gambar : 1

Media Konvensional Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan Ikalan, poster, kain rentang, Bidal penghadang, billboard dan
menggunakan alatan lukisan seperti cat, berus dan permukaan lain-lain.
tertentu Redza Piyadasa - Entry Points, 1978 , Gambar 10
Din Omar - Antara Dua Hidangan, 1992 . Gambar 16

22
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Media cetak Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan Iklan, poster, kain rentang, brocher, iklan akhbar, majalah
menggunakan peralatan percetakan seperti grafik komputer. dan lain-lain.
Andy Warhol - Marilyn, 1967. - Gambar: 98
-Cetakan Saring

Media elektronik Pereka bentuk komunikasi visual menghasilkan rekaan dengan Bilboard elektronik, internet, televisyen, CD ROM dan
menggunakan teknologi komputer,boleh menghasilkan bentuk persembahan multimedia.
persembahan yang dinamik dan inovasi. Bentuk yang tidak terikat
dengan sesuatu bentuk.

Visual realistik Visual dalam bentuk yang nyata dan asal. Seperti foto, ilustrasi dan karya lukisan

Visual analogik Visual yang telah dipermudahkan. Seperti gambarajah/ symbol dan lain-lain.

Visual organizational Visual yang dipermudahkan dalam bentuk rekaan grafik Seperti graf, peta carta dan lain-lain.

23
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Komunikasi visual Penyampaian mesej melalui audio, video, media cetak, media Komputer, multimedia dan lain-lain..
konvensional dan media elektronik

Imej Vector Imej yang dihasilkan dengan komputer Seperti Adobe Ilustrator,
Macromedia FreeHand,
CorelDraw, AutoCad dan-lain-lain.

Imej PetaBit (bitmap) Imej dihasilkan dengan perisian computer Imej yang dihasilkan jika Seperti Adobe Photoshop, Corel Paint, Xras dan imej
dibesarkan dan terdapat imej yang bergerigi. Kebiasaan imej ini pengimbas.
adalah daripada gambar foto yang diimbas dengan pengimbas
(scan)

Home page Laman web untuk pengenalan diri atau organisasi Laman web institusi, syarikat, organisasi, persatuan, ahli
koporat dan lain-lain.

24
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Reka bentuk Kaedah yang digunakan untuk menghasilkan rekaan komunikasi Reka bentuk tipografi - Reka bentuk Tipografi
komunikasi visual visual. - Gambar : 159

Tipografi dan imej disusun atur dengan menggunakan pelbagai Reka bentuk imej dan representasi
teknik – Gambar : 164

Penghasilan komunikasi visual yang mempunyai daya kreativiti Reka bentuk kombinasi imej/ tipografi
visual dengan cara persembahan yang luar biasa. – Gambar : 160

Reka bentuk ilustrasi naratif


– Gambar : 163

Reka bentuk Dekoratif


– Gambar : 162

Reka bentuk herot- piut


– Gambar : 161

Reka bentuk imej dan tipografi bersekuan


– Gambar : 165

25
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : TRADISI DAN TRANFORMASI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI

Tradisi Penurunan unsur sesuatu kebudayaan dari satu generasi ke satu Barangan kraf – Tembikar, batik, ukiran kayu, anyaman, seni
generasi. Satu mod pemikiran atau tingkah laku yang diikuti oleh tekat, tenunan dan lain-lain.
sekumpulan manusia secara berterusan .

Pribumi Sesuatu sifat ciri kepunyaan sesuatu bangsa yang mendiami Seni peribumi orang asli. Kelengkapan domestik – budaya
sesuatu tempat asalnya. penggunaan buluh, kayu kulit kayu, rotan, daun dll
Alat muzik gong, kayu tuntung, gendang, rebana, buluh
Seni peribumi adalah berhubung dengan seni kraftangan yang centong dan gengong.
melibatkan masyarakat senoi, Negrito, Proto dan lain-lain. Alat muzik jenis talian- Kereb, Kerantin, Rebab dll
Alat tiupan – seruling hidung

Tranmisi Peralihan dan perubahan. Contoh: Kraf Anyaman - Perubahan daripada bentuk kraf
tradisional kepada bentuk yang lebih moden.

Penggulangan Susunan dan penggulangan motif, warna, pola, bentuk rupa dan Contoh : Motif dalam kraf- Ukiran, batik, tenunan, anyaman,
ruang. Catan dan lain-lain.
Syed Sharuddin Bakeri - Fabrik Merah, Biru, Hijau, 1981
- Gambar: 70
Sulaiman Esa - Scroll No 3, 1970 . - Gambar: 65

26
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Penyambungan hayat Menghidupkan proses dalam penghasilan seni tradisi Contoh: Dalam kraf ukiran.
renewal)

Keseragaman Prihal hasil krfaf tradisi yang seragam dari segi reka bentuk Contoh: Kraf tembikar.

Keserupaan (inward focus) Perihal hasil kraf tradisi yang serupa dari segi motif dalam reka Contoh: Anyaman yang mempunyai reka corak kelarai yang
corak. sama rupanya dari zaman daulu hingga sekarang.

Ethical Akhlak/moral Penghasilan karya yang mempunyai nilai-nilai murni dalam


tema dan mesej yang disampaikan oleh pengkarya.

Communal Kelompok satu-satu masyarakat Masyarakat pribumi seperti Senoi, Jahut, Mahmeri dan lain-
lain.

Kosmologikal Kajian tentang alam cakerawala Seperti bulan, bintang awan, matahari dan lain-lain.

27
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Rebirth dan renewal Kelahiran atau kebangkitan semula dan pembaharuan Dalam kontek tradisi. Proses dan nilai yang diaplikasikan
dalam penghasilan karya pada masa-masa tertentu.
Contoh : Pengulangan corak dalam karya.

Interrelatedness Saling berkaitan dari segi motif, reka bentuk, fungsi, bahan dan alat Hasil kraf – Ukiran, Tekat dan lain-lain.

Non-detachment Tidak terpisah – dari segi estetik dan keindahan dalam hasil Contoh: Karya seni halus dan bahan kraf
sesebuah karya.

Terrestrial Kehidupan di atas bumi Contoh: manusia, haiwan, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain.

Celestial Kehidupan di langit dan kepercayaan ghaib (mistik) Hasil karya seni halus atau kraf

Kehalusan (Intricacy ) Kerumitan atau kompleksiti Contoh:


Hasil kraf ukiran, tenunan songket, tekat dan lain-lain.

28
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Non-developmental Tidak ada perubahan dalam karya. Karya seni halus atau hasl kraf seperti ukiran, tekat,
Karya seniu halus atau hasl kraf yang tidak mengalami perubahan anyaman dan lan-lain.
dari segi motif, bahan dan lain-lain.

Synergy Gabungan yang memberi kekuatan pada rekabentuk Contoh:


Senjata – keris
Rumah tradisional dan lain-lain.

Sensuously mediated Kepekaan terhadap bahan dan alat yang digunakan secara Contoh:
langsung antara pengkarya dan media. Kraf tembikar, anyaman, tenunan dan lain-lain.

Symbiotic Bekerjasama dalam menghasilkan karya Rumah Tradisional Melayu, istana dan masjid

Kelanjuran (inertia) Merupakan kesambungan ilmu pengetahuan adapt resam Contoh:


kepercayaan dan amalan dari generasi ke generasi Tenunan Pua, dan lain-lain.

Daya pemuliharaan Keupayaan untuk menjaga keaslian adat resam dalam budaya Masyarakat orang asli dalam kraf tradisi dan adat resam
(conservative force) mereka. mereka.

29
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Responsive Akur kepada tuntutan persekitaran fizikal, sosial dan psikologi Contoh:
manusia Bahan kraf

Sacred Suci Sesuatu karya yang berkaitan dengan agama atau tuhan.

Profane terbuka Perubahan nilai dalam penghasilan karya dari segi bantuk,
makna, fungsi dan proses.

Immutable essence Pengekalan kepada idea perubahan Pengekalan darisegi makna, nilai dan motif kepada
perubahan fungsi, bahan dan penghasilan.

Single-manual Pengeluaran secara tradisi dan terhad untuk penggunaan Contoh:


masyarakatnya. Barangan kraf senjata- Keris

Novelty Murni Sesuatu karya yang mempunyai nilai-nilai murni.

Mass- production Pengeluaran yang banyak menggunakan teknologi, mempunyai nilai Contoh: Barangan kraf- tembikar, ukiran, batik dan lain-lain.
komersial

30
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : PEMAHAMAN DAN KRITIKAN SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN/ ILUSTRASI

Own opinian Pandangan sendiri dengan penuh yakin tentang hasil seni bagi Apresiasi seni visual.
memantapkan kefahaman terhadap sesuatu karya. Syed Ahmad Jamal - Perhubungan, 1963. - Gambar: 120
Bayu Utomo Radjikin - Bujang Berani, 1991. - Gambar: 89

Pengucapan dan penulisan tentang seni visual (.Art talk, write and Membuat kritikan dan pertimbangan (Judgment) yang
Kritikan seni visual talk about art) beralasan dan bersistem untuk menilai gaya, teknik,
mengulas, menganalisa sesuatu hasil karya seni visual.

Pengamatan Penonton boleh membuat persepsi berdasarkan


Persepsi Persepsi melibatkan proses melihat, memahami dan pengalaman, ekspresi tampak, emosi dan situasi
menginterpretasikannya. Mohd Salehuddin - Membeli –belah di Kampung. 1959.
Gambar : 100

Apresiasi Menghargai karya – Tokoh-tokoh seni/artist, pandai tukang. - Artist, seperti - Ahmad Khalid Yusof,
Apresiasi melibatkan deria pandang dan deria sentuh. - Syed Ahmad Jamal, Mohammad Hoessein Enas,
Apresiasi – dapat menikmati karya seni - Abdul Latiff Mohidin, Redza Piyadasa, Harun Mokhtar.
- Pandai tukang, seperti - Tengku Ibrahim Tengku Wook,
- Hj Yusoff Haji Abdullah dan Zaman Pandak Ahmad dan
lain-lain.

Hasil buatan manusia yang menggunakan bahan yang diatur Karya-karya seni dan rekaan merupakan satu sumbangan
Seni dengan mahir untukmerakam pengalaman manusia dari perhubungan manusia dengan alam sekitarnya.
Hasil seni menjadi cerminan sosio-budaya masyarakat.

31
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Pasca moden Hasil karya seni visual yang melampau sempadan. Perubahan Karya seni mengikut aliran:
berlaku dari sudut bahan, alat, media dan teknik dalam penghasilan - Tradisi
karya. - Moden dan
- Pasca moden
Pasca moden = Contoh karya :
Ibrahim Hussein – Mengapa kau begitu, 1969.
– Gambar : 138
Andy Warhol – Marilyn, 1967. Gambar : 98

Hal benda - Mengenal pasti pelbagai benda- figura objek alam, obek buatan Penggunaan asas seni sebagai bahasa seni visual untuk
manusia dalam karya seni visual. memahami, menikmati dan membuat pernyataan kendiri
- Memahami i penampilan imej dalam karya seni visual. dalam memperkatakan sesuatu hasil seni.
- Memahami dan membezakan imej realistic, abstrak dan non- Abdullah Arif – Bumi Bahagia, 1960. – Gambar : 32
objektif dalam karya seni visual Shia Yih Yeng - Penghormatan Untuk Alam Yang Kian
Pupus. 1997. - Gambar: 102

Imej realistic Imej sebenar Georgette Chen, The Waked Duck 1942. Gambar : 42
- Menggambarkan seekor itik yang disiang dan digantung
- Satu bekas berisi 2 ulas lada besar
- Sayur-sayuran sebahagiannya di dalam geluk atau bekas
pasu.
- Sebotol bekas kicap dan
Lain-lain.

32
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Non-objektif Perkara yang bukan objek. Berkaiatan dengan perasaan dalaman manusia, pengertian
atau maksud sesuatu karya

Komposisi Memahami bagaimana asas seni lukis diolah dan diadun dalam Mengenalpasti asas seni reka:
sesuatu hasil karya seni sebagai bahasa seni, sifat-sifat ekspresi dalam menyatakan
maksud, bagaimana karya diolah dan penggunaan pelbagai
media dan tekik dalam karya seni visual

Non-verbal communication Komunikasi tanpa lisan Perasaan dan emosi dalaman yang melibatkan pengamatan
sesesorang individu terhadap seni visual.

Jurnalistik Laporan dan penerangan dan penulisan diskriptif Sebagai bacaan umum seperti dalam penulisan, surat
khabar, majalah, radio, televisyen dan internet.

33
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Abstrak Perlambangan untuk aspek mujarad (abstrak) untuk maksud Pengaruh Seni Islam:
interpritasi tentang perkara bukan objek (non-objektif) Ahmad Khalid Yusoff, Alif, Ba Ta, 1971.- Gambar : 1

Bukan untuk semulajadi, Pengaruh Barat:


Bukan untuk menggambarkan alam dan Syed Ahmad Jamal, Gunung Ledang, 1978. - Gambar : 103
bentuk-bentuk yang dipermudahkan- intipati bentuk Sharifah Fatimah Syed Zubir - Rhythme & Rhyme. 1987
- Gambar: 109
Syed Ahmad Jamal - Perhubungan, 1963 - Gambar: 120

Diskripsi Membuat iventori melalui pemerhatian tentang imej benda subjek Contoh:
dan bentuk serta penggunaan unsur seni dalam karya . Karya Amron Omar- Potret Diri, 1983.- Gambar : 41

Diskripsi:
- Ruang yang terhad
- Figura seorang lelaki berkain pelikat dan tidak berbaju
berehat di atas kerusi rehat yang diperbuat daripada
rotan
- Gambaran seorang lelaki sedang duduk di atas kerusi
rehat

Elemen-elemen asas seni reka, unsur-unsur seni di ulas dan


dinilai dengan mendalam bersandarkan bukti yang kukuh.

34
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Analisis Mengkaji dari segi organisasi hasil seni visual dan bagaimana Contoh:
prinsip seni digunakan dalam menyusun unsur seni untuk Karya Amron Omar- Potret Diri, 1983. – Gambar : 41
menghasilkan kesatuan (unity) dalam karya seni visual. Analisis:
- Penggunaan unsur seni garisan yang menyerong dan
Penulisan analisa menjurus kepada bagaimana kesatuan atau unity melengkung untuk mendapatkan kesan dinamik
yang dapat dihasilkan dalam unsur seni tampak. - Olahan seni rupa pada kesan cahaya dan baying
memantapkan lagi figura dan ilusi ruang tiga dimensi.
Keseimbangan dalam penganalisaan lebih merujuk kepada - Warna yang dipilih dan di adun dengan teliti untuk
kekuatan, keseimbangan dan perhubungan antara rupa (imej) mendaptkan ketulinan warna kulit manusia, kain pelikat,
bentuk, isi, makna, dan ruang. kerusi rotan dan ruang bilik.
- Penggunaan arah cahaya dari sisi.
- Sapuan berus yang teliti
- Penggunan teknik- sfumato, chiaroscuro, dan glazing
dan scumbling.
- Penggayaan realisme
- Form Follow Structure
- Idiom realisme figurative.

Interpretasi Mengkaji kualiti ekspresif (mood/perasaan) bagi menterjemah Contoh:


maksud dan makna. Karya Amron Omar- Potret Diri, 1983.- Gambar : 41
Ekspresif merujuk kepada pernyataan perasaan, mood dan idea
dalaman. Pernyataan perasaan ini digunakan bagi menterjemah
maksud dan makna seni visual
Interpretasi:
- Mengenal dan menghargai diri yang memberi erti dalam
kehidupan individu
- Satu kajian tentang anatomi manusia manusia berubah
apabila pergerakan berlaku pada bentuk

35
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRRASI

Pertimbangan (judgment) Membentuk pendapat dan keputusan bagi menentukan degree of Pendekatan kritikan yang digunakan secara Jurnalistik dan
artistic merit dalam hasil karya seni. Di peringkat ini pengkritik ilmiah.
menggunakan domain kognitif aras tinggi. Strategi kritikan secara diskripsi, analisis, interpretasi dan
pertimbangan hendaklah digunakan dalam menentukan
Pertimbangan lebih berbentuk memberi pandangan, pendapat dan degree of artistic.
membuat keputusan. Pandangan ini bersandarkan kepada
pengetahuan dan boleh menilai secara ilmiah yang mempunyai Objek-objek seperti lukisan, catan dan cetakan boleh
bukti-bukti analisis kajian yang terperinci. dihayati melalui deria mata.
Objek-objek seperti arca boleh dihayati melalui deria rasa
dan sentuh dengan jari.

Bayu Utomo Radjikin - Bujang Berani, 1991 - Gambar: 89

Ismail Hashim - Hebat Juga? Pada Pemandangan Pulau


Pinang? Dengan Jerubu lagi, 1966. - Gambar: 66

Ismail Hashim - Pemajuan, 1986.- Gambar: 64

Ruzaika Omar Basree - Dungun Series, 1981. - Gambar: 12

Johari Said - Garden in the Sky, 1990. - Gambar: 142

36
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

TAJUK : LUKISAN

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Lukisan Dalam perkataan bahasa Inggeris disebut drawing Rembrandt- The Omval, 1845. – Gambar : 154
(drawing) - Aktiviti melukis yang menggunakan bahan kering atau basah - Penggunaan garisan yang pelbagai
untuk mendapatkan kesan rupa dan bentuk pada sesuatu - Garisan pada lukisan ini memberi kesan perspektif
permukaan. - Membentuk landskap yang menarik
- Garisan yang membentuk imej dengan tidak menggunakan
warna atau menggunakan warna yang terhad . Hokusai – Turning The Samisen, 1820 - 1825 - Gambar : 31
- karya ini menggunakan satu palitan dan beberapa palitan
berus garisan ala kaligrafi yang dapat menggambarkan
seorang pemain muzik.

Lukisan figuratif Lukisan yang menumpukan kepada mengkaji dan melukis tubuh Ismail Mustam – Hang Tuan dan Hang Jebat, 1961.
manusia atau binatang. – Gambar : 2

Mohd. Hoessien Enas - Potret Diri, 1959.


- Gambar : 149

Lukisan kajian Kajian lukisan untuk mengkaji sesuatu benda. Kajian terhadap tumbuh-tumbuhan. Pelukis melukis sesuatu
bahagian dengan teliti sebagai bahan kajian. Kajian tertumpu
kepada objek alam dan haiwan.
Piet Mondrian - Flowering Apple Tree. 1922, 1911 dan 1912
- Gambar: 119

37
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

ISTILAH MAKSUD CATATAN / ILUSTRASI

Lukisan informasi Lukisan yang bertujuan untuk informasi kepada pelanggan Contoh:
Iklan, Poster, Billboard dan lain-lain.

Lukisan teknikal Merupakan cabang seni yang dikatakan berkaitan dengan saintifik Lukisan teknikal memerlukan kemahiran matematik untuk
melukis dengan kadar banding yang tepat, contoh – melukis
kenderaan, plan bangunan dan alatan pengguna.

Lukisan konseptual Lukisan imaginasi ( fantasi) yang kuat untuk melukis sesuatu konsep Contoh:
yang baru. Melukis satu watak seram dalam watak filem.

Lukisan artistik Lukisan yang menumpukan keindahan dalam pengkaryaan Karya pelukis sekadar pameran.

Lukisan ilustrasi Cabang lukisan dalam seni grafik. Lukisan ini menjadi bahan untuk penerbitan, karton dan
animasi.
Lukisan ini mengandungi grafik atau gambar yang
bermaklumat.

Teknik Lukisan Gambar 168,169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178
179, 180 dan 181

38
JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU
GLOSARI SENI VISUAL

39