Anda di halaman 1dari 17

Falsafah pendidikan barat

tradisional dan moden


Perenialisme
Dipengaruhi fahaman idealisme oleh:

Plato dan Aristottle.


Suatu aliran dalam pendidikan yang lahir
pada abad ke-20
Berasal daripada perkataan perennial yang
bererti abadi, kekal atau selalu
Fahaman kaum parenialis : jalan mundur ke
belakang – guna kembali nilai atau prinsip
umum yang telah menjadi pegangan hidup
yang kuat pada zaman kuno dan
pertengahan
Pandangan beberapa tokoh perenialisme
terhadap pendidikan
 Plato – program pendidikan yang ideal harus
didasarkan atas pemahaman adanya nafsu,
kemahuan dan akal.

o Aristotle – Ia menganggap penting pembentukan


kebiasaan pada tingkat pendidikan usia muda
dalam menanam kesedaran untuk mengikut
peraturan moral.

 Thomas Aquinas – pendidikan adalah menuntun


kemampuan-kemampuan yang masih tidur agar
menjadi aktif atau nyata.
Pandangan Parenialisme Terhadap Pendidikan

Tugas pelajar : baca bahan tulisan agung


dari masa lampau- dapat pelajari cara
pemikiran.
Tugas utama pendidikan:
Pupuk kelakuan moral
Kembangkan proses menaakul
Kuasai alat pembelajaran
Latih 3 (membaca, menulis, mengira)
Pendidikan dan keagamaan.
Essensialisme
Pelopor : William C.Bagley (1874-1946)
Pendidikan yang didasarkan pada nilai-nilai
kebudayaan yang telah ada sejak peradaban
umat manusia.
Bermula sebagai pergerakann falsafah yang
sistematik pada tahun 1930-an
Pendidikan yang fleksibel, terbuka untuk
perubahan dan toleran.
Idealisme dan realisme adalah aliran falsafah
yang membentuk fahaman ini.
Ciri-ciri Essensialisme

Menumpukan kepada perkara-perkara


asas yang perlu diketahui oleh setiap
individu
 menjadikan masyarakat yang produktif
Bersifat praktikal dan prakmatik

MATLAMAT
o Pengajaran maklumat berbentuk fakta
o Proses pembelajaran perlu dihayati dan
disimpan
o Mengutamakan penghayatan budaya
Pandangan Essensialisme Terhadap Pendidikan

Latihan intelek dan mental-membentuk


personaliti ke tahap keharmonian dan
kesempurnaan
Bahan pengajaran hendaklah disediakan
dengan rapi dan logikal
P & P hendaklah dirancang secara
sistematik
Krirteria kenaikan darjah adalah melalui
peperiksaan.
Pandangan Tokoh Essensialisme Terhadap
Pendidikan

George Wilhelm Friedrich Hegel


adanya hubungan antara ilmu pengetahuan
dan agama menjadi suatu pemahaman
yang menggunakan landasan spiritual.

George Santayana
nilai pelajaran tidak dapat ditandai dengan
satu konsep tunggal kerana minat,
perhatian dan pengalaman seseorang
menentukan kualiti
Rekonstruktivisme
 Bahasa Inggeris : reconstruct- menyusun kembali.
Pelopor :
 George S.Count (1899-1974)
 Harold O.Rugg (1866-1960)
 Kedua-duanya penyokong Dewey

 Berpusatkan murid
 Matlamat pendidikan mengasaskan corak budaya
baru serta menghapuskan penyakit sosial.
 Kaedah berpusatkan murid diberi penekanan
dimana murid-murid diajar cara menyelesaikan
masalah melalui aktiviti main peranan dan simulasi.
Rekonstruktivisme

 Murid-murid juga mendapat ilmu pengetahuan


daripada guru.
 Murid mengambil bahagian yang aktif dan berani
untuk mencapai matlamat pendidikan.

 Guru sebagai agen pembaharuan dan perubahan


o Guru bersifat kreatif dan inovatif dalam
penyampaian pengajaran dan pembelajaran bilik
darjah
o Teknik perbincangan dan menggunakan kemahiran
berfikir secara kreatif dan kritis untuk
menyelesaikan masalah
Progresivisme
Pandangan Pogresivisme Terhadap Pendidikan

 Menentang pendidikan Tradisional(pasif – latihan


mengingat dan menghafal)

 Pengetahuan yang benar kini mungkin tidak


benar pada masa akan datang.

 Aktiviti P&P hendaklah dirancang berdasarkan


minat, keperluan dan kebolehan

 Dewey : sekolah sebahagian kehidupan pelajar,


proses P&P dilaksanakan berdasarkan langkah-
langkah kajian sains.
Eksistensialisme
Berdasarkan mazhab humanis.
Dipelopori oleh Carl Rogers (1902-1987)

Pandangan Eksistensialisme terhadap


pendidikan
 mengutamakan pembelajaran kendiri,
bukan ilmu pengatahuan.
 Manusia bertanggungjawab terhadap
matlamat dan arah tuju hidup.
 Bahan pelajaran, cara belajar dan kuantiti
pelajaran ditentukan oleh pelajar sendiri.
Dasar pendidikan Falsafah Ekistensialisme

Berpusatkan kepada fitrah kewujudan


manusia
Manusia bertanggungjawab terhadap
matlamat dan arah tuju kehidupan.
Jenis kurikulum: bersifat estetik dan
berfalsafah.
Kaedah mengajar adalah berpusatkan
murid seperti simulasi.
Peranan murid adalah bersifat aktif.
BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT TRADISIONAL
FALSAFAH KONSEP MATLAMAT TUMPUAN
Secara semulajadi Mengajar ilmu Kurikulum: bidang
Perenialisme manusia bersifat dan nilai kemanusian &
sejagat dan tidak bersifat sejagat kesusasteraan.
berubah-ubah dan abadi. Guru : penyampai
ilmu yg pakar
Kaedah mengajar :
didaktik
Murid : menerima
ilmu yang bersifat
pasif.
Essensia Penekanan diberi Mengajar ilmu Kurikulum : asas(3M)
lisme kpd perkara- & budaya yg Guru: penyampai
perkara asas asas shj. ilmu yg mahir.
Murid : penerima
ilmu yg bersifat pasif
BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT TRADISIONAL

FALSAFAH KONSEP MATLAMAT TUMPUAN


Progresi Manusia Menghasilkan Kurikulum: memilih
visme berupaya individu yang m/pelajaran
menyesuaikan sedia yg ingin dipelajari.
diri terhadap menghadapi Guru : pembimbing &
perubahan perubahan pengurus
harian. Kaedah mengajar : induktif
Murid: mencari ilmu dan
bersifat aktif.
Rekonstruktivi Sekolah Menghasilkan Kurikulum:bidang sains
sme merupakan corak budaya sosial
landasan untuk baru. Guru : agen perubahan
membentuk Kaedah mengajar :
masyarakat berpusatkan murid
baru Murid : berani mencuba dan
bersifat aktif
BANDING BEZA CIRI2 FALSAFAH PENDIDIKAN
BARAT TRADISIONAL

FALSAFAH KONSEP MATLAMAT TUMPUAN

eksistensialisme Manusia Tidak Kurikulum : bidang estetik


bertanggungja digariskan dan falsafah
wab ke atas Guru : pemangkin ilmu
diri sendiri Kaedah mengajar: berpusat
kan murid dan aktiviti
Murid : penerima ilmu yang
bersifat aktif

Anda mungkin juga menyukai