PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN PERLANTIKAN (PENGURUSAN & PROFESIONAL

)

1. Maklumat Kategori Perkhidmatan (Sila Pilih Kategori Perkhidmatan) 2. Pengesahan Perakuan Ketua Jabatan. Butir-butir yang perlu; a. Nama Ketua Jabatan yang memperakukan b. Emel Ketua Jabatan c. Jawatan Ketua Jabatan d. Kementerian / Jabatan / Unit / Bahagian e. Tarikh Perakuan f. No Rujukan Perakuan 3. Maklumat Pegawai. Butir-butir yang perlu; a. Gelaran b. Nama Pegawai c. No Kad Pengenalan d. Jawatan e. Skim Perkhidmatan f. Gred g. Alamat Tempat Bertugas h. Alamat Emel i. Tarikh Lantikan j. Tarikh Lapor Diri k. Tarikh Setuju Terima Pelantikan l. Rujukan Surat Tawaran 4. Maklumat Berkaitan. Butir-butir yang perlu; a. Tarikh Pemeriksaan Perubatan b. Tempat Pemeriksaan Perubatan c. Ujian Air Kencing Dadah d. No Rujukan Ujian Air Kencing Dadah e. Pemeriksaan X-ray f. No Rujukan Pemeriksaan X-ray g. Keputusan Pemeriksaan Perubatan h. Nama / Jawatan Pegawai Perubatan i. No Kad Pengenalan Pegawai Perubatan j. Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah k. No Lesen Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah l. Tarikh Surat Akuan Sumpah

m. Tarikh Tandatangan Surat Akujanji n. Tarikh Tapisan Keselamatan (Jika Berkaitan) o. Keputusan Tapisan Keselamatan p. Kuasa q. Tarikh Pengesahan Pelantikan r. Dokumen Berikut Hendaklah Dihantar Secara Manual dan Semua Salinan Hendaklah Disahkan (i) Surat Tawaran Pelantikan (ii) Surat Setuju Terima Pelantikan (iii) Surat Akuan Sumpah (asal) (iv) Surat Akujanji (v) Salinan Kad Pengenalan (vi) Laporan Perubatan (asal) (vii) Salinan Penyata Perubahan (Kewangan 8) (viii) Salinan Sijil Tapisan Keselamatan 5. Pengakuan. Butir-butir yang perlu; a. Pengakuan b. Nama (Hendaklah Diisi oleh Pegawai / Kakitangan yang Bertanggungjawab) c. Alamat Emel d. No Telefon

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN PERLANTIKAN (SOKONGAN 1)

1. Maklumat Kategori Perkhidmatan (Sila Pilih Kategori Perkhidmatan) 2. Pengesahan Perakuan Ketua Jabatan. Butir-butir yang perlu; a. Nama Ketua Jabatan yang memperakukan b. Emel Ketua Jabatan c. Jawatan Ketua Jabatan d. Kementerian / Jabatan / Unit / Bahagian e. Tarikh Perakuan f. No Rujukan Perakuan 3. Maklumat Pegawai. Butir-butir yang perlu; a. Gelaran b. Nama Pegawai c. No Kad Pengenalan d. Jawatan e. Skim Perkhidmatan f. Gred g. Alamat Tempat Bertugas h. Alamat Emel i. Tarikh Lantikan j. Tarikh Lapor Diri k. Tarikh Setuju Terima Pelantikan l. Rujukan Surat Tawaran 4. Maklumat Berkaitan. Butir-butir yang perlu; a. Tarikh Pemeriksaan Perubatan b. Tempat Pemeriksaan Perubatan c. Ujian Air Kencing Dadah d. No Rujukan Ujian Air Kencing Dadah e. Pemeriksaan X-ray f. No Rujukan Pemeriksaan X-ray g. Keputusan Pemeriksaan Perubatan

h. Nama / Jawatan Pegawai Perubatan i. No Kad Pengenalan Pegawai Perubatan j. Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah k. No Lesen Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah l. Tarikh Surat Akuan Sumpah m. Tarikh Tandatangan Surat Akujanji n. Tarikh Tapisan Keselamatan (Jika Berkaitan) o. Keputusan Tapisan Keselamatan p. Kuasa q. Tarikh Pengesahan Pelantikan r. Dokumen Berikut Hendaklah Dihantar Secara Manual dan Semua Salinan Hendaklah Disahkan (i) Surat Tawaran Pelantikan (ii) Surat Setuju Terima Pelantikan (iii) Surat Akuan Sumpah (asal) (iv) Surat Akujanji (v) Salinan Kad Pengenalan (vi) Laporan Perubatan (asal) (vii) Salinan Penyata Perubahan (Kewangan 8) (viii) Salinan Sijil Tapisan Keselamatan 5. Pengakuan. Butir-butir yang perlu; a. Pengakuan b. Nama (Hendaklah Diisi oleh Pegawai / Kakitangan yang Bertanggungjawab) c. Alamat Emel d. No Telefon

PANDUAN MENGISI BORANG PERMOHONAN PENGESAHAN PERLANTIKAN (SOKONGAN 2)

1. Maklumat Kategori Perkhidmatan (Sila Pilih Kategori Perkhidmatan) 2. Pengesahan Perakuan Ketua Jabatan. Butir-butir yang perlu; a. Nama Ketua Jabatan yang memperakukan b. Emel Ketua Jabatan c. Jawatan Ketua Jabatan d. Kementerian / Jabatan / Unit / Bahagian e. Tarikh Perakuan f. No Rujukan Perakuan 3. Maklumat Pegawai. Butir-butir yang perlu; a. Gelaran b. Nama Pegawai c. No Kad Pengenalan d. Jawatan e. Skim Perkhidmatan f. Gred g. Alamat Tempat Bertugas h. Alamat Emel i. Tarikh Lantikan j. Tarikh Lapor Diri k. Tarikh Setuju Terima Pelantikan l. Rujukan Surat Tawaran 4. Maklumat Berkaitan. Butir-butir yang perlu; a. Tarikh Pemeriksaan Perubatan b. Tempat Pemeriksaan Perubatan c. Ujian Air Kencing Dadah d. No Rujukan Ujian Air Kencing Dadah e. Pemeriksaan X-ray f. No Rujukan Pemeriksaan X-ray g. Keputusan Pemeriksaan Perubatan h. Nama / Jawatan Pegawai Perubatan i. No Kad Pengenalan Pegawai Perubatan j. Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah k. No Lesen Pesuruhjaya Sumpah Mahkamah

l. Tarikh Surat Akuan Sumpah m. Tarikh Tandatangan Surat Akujanji n. Tarikh Tapisan Keselamatan (Jika Berkaitan) o. Keputusan Tapisan Keselamatan p. Kuasa q. Tarikh Pengesahan Pelantikan r. Dokumen Berikut Hendaklah Dihantar Secara Manual dan Semua Salinan Hendaklah Disahkan (i) Surat Tawaran Pelantikan (ii) Surat Setuju Terima Pelantikan (iii) Surat Akuan Sumpah (asal) (iv) Surat Akujanji (v) Salinan Kad Pengenalan (vi) Laporan Perubatan (asal) (vii) Salinan Penyata Perubahan (Kewangan 8) (viii) Salinan Sijil Tapisan Keselamatan 5. Pengakuan. Butir-butir yang perlu; a. Pengakuan b. Nama (Hendaklah Diisi oleh Pegawai / Kakitangan yang Bertanggungjawab) c. Alamat Emel d. No Telefon