Contoh Pengurusan Grafik

Peta Minda

Kitaran

Carta Alir

Pengurusan grafik

Jadual Perbandingan

Garis Masa

Jadual Berkala Pembinaan Jadual Berkala Variasi sifat fizikal untuk kala dua dan tiga Elektronik konfigurasi Variasi sifat fizikal untuk baris satu blok-d Kekonduksian Ketumpatan Takat lebur dan didih Tenaga pengionan pertama Elektronegatifviti Elektronik kofigurasi Saiz atom Takat didih. lebur dan entalphi pemeruapan Tenaga pengionan .