TUGASAN INDIVIDU

TAJUK

PENYELESAIAN MASALAH
DENGAN
KAEDAH PEMIKIRAN KRITIS

UGD 1023

PEMIKIRAN KRITIS

DISEDIAKAN OLEH
Nama
No. Matrik
Program
Tarikh Hantar
TUTOR
Nama

BIODATA SISWA

PUSAT PENGAJIAN

:

PROGRAM

:

NO. MATRIK

:

NO. TENTERA

:

PANGKAT

:

NAMA

:

JAWATAN

:

HOBI & KEGEMARAN

:

SUKAN

:

IDOLA

:

CITA-CITA

:

1

KANDUNGAN

Perkara

Mukasurat

BIODATA...........................................................................................................

1

ISI KANDUNGAN.............................................................................................

2–3

PENGHARGAAN..............................................................................................

4

1.0

PENGENALAN.......................................................................................... 5

2.0

PENGERTIAN KEPADA PEMIKIRAN KRITIS................................. 6 – 7

3.0

KEMAHIRAN DALAM MEMBUAT KEPUTUSAN............................ 8 – 9
3.1.0

4.0

6.0

7.0

a.

Peta Minda.

b.

Pengurusan Grafik Membuat Keputusan.

c.

Pengaplikasian dalam Pengajaran.

ISU, MASALAH DAN PERUBAHAN SOSIAL.................................... 10 – 12
4.1.1

5.0

Aplikasi Yang Membantu Dalam Pemikiran....................... 9

Kesilapan Biasa Berlaku Semasa Membuat Keputusan....

12

MENYELESAIKAN MASALAH SECARA KRITIS..........................
5.1.1

Tujuan Penyelesaian Masalah Secara Kritis......................

13

5.1.2

Kesilapan Ketika Menyelesaikan Masalah........................

14

13 – 14

KAEDAH PENYELESIAN SECARA KRITIS DAN KREATIF.......... 14 - 16
6.1.1

Objektif Dan Tindakan......................................................... 15

6.1.2

Tujuan Di Dalam membuat Keputusan................................ 15 – 16

6.1.3

Pengurusan Lisan Dalam Membuat Keputusan................... 16

2
KONSEP BERFIKIR................................................................................. 17

a.

Edward de Bono (1976).

b.

Dewey (1910).

7.1.1

Proses Berfikir..................................................................... 17
a.

Operasi Kognitif.

b.

Operasi Meta kognitif.

8.0

PRINSIP KEMAHIRAN BERFIKIR SECARA KRITIS..................... 18

9.0

KESIMPULAN......................................................................................... 19

10.0

PENUTUP.................................................................................................

11.0

BIBLIOGRAFI......................................................................................... 21

12.0

RUJUKAN................................................................................................

20

22

ANDA PERLUKAN ASSIGNMENT INI SECARA TOTAL
SILA EMAIL KAN PERMOHONAN ANDA KE arigato@myself.com
ASSIGNMENT INI BERHARGA RM20 SAHAJA.
ANDA JUGA BOLEH MEMBUAT TEMPAHAN ASSIGNMENT ATAU
NOTA-NOTA TAMBAHAN UNTUK RUJUKAN
MENGIKUT TAJUK/SUBJEK YANG DIPERLUKAN
LEBIHKAN MASA ANDA UNTUK MENTELA’AH PELAJARAN
GUNAKAN KEMUDAHAN YANG ADA
TERIMA KASIH