P. 1
materi b.jawa

materi b.jawa

|Views: 216|Likes:
Dipublikasikan oleh Mentari Salma Nurbaiti

More info:

Published by: Mentari Salma Nurbaiti on Mar 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). 9. kekejer(4). Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. 12. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). Mengkono uga sapiturute. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk.a.a. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Indri nggawakke manisan karika marang aku. manisan karika (13) arep didadekake lesan. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. J W L Gg 13. Beda karo lesan. Krisna nangis kekejer JWL 5. ukarane ora owah tegese . Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. 11. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti.JWL 3. Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . Proposal diilangake Djoko. Motor dimalingke Indri. J W L Gg 12. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. dene dhuwit iuran iku kang diparingake. Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . sawise diowahi dadi jejer. Watu disandhung sikilku. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. Djoko kelangan proposal JWL 4. tembung . Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). Indri nggawakke aku manisan karika. motor(2). 8. Yen frasa dhuwit iuran (11). 13. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. Ananging. Kekejer ditangisi Krisna. 11. proposal(3). Kringet diadusi Fajar.a. dhuwit susuk (12). Yen dibandingake. ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). Yen dipenggalih. 10.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). 7.

pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. ayu. krompyang. UKARA Manut surasane: 1. kowe. sabawa: dhor. 7. karo. krosak. lsp. T. lsp 8. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. Tembung kriya: adus. saka. kang. iku. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan.ancer-ancer: ing. cilik. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. lsp 3. mangan. Pangiket: lan. lsp. lsp 4. Lsp PIDHATO 1. kursi. Tembung sesulih: aku. menyang. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . sang. Tembung aran: gunung. lsp. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to.Panyilih: Si. lsp 10. ing ngarep. 5. lsp 5.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1.kabeh. T. loro katelu.a. tuku. kuwi. T. T. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. nanging. 7. blug. marang. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. T. T katrangan: ing kene. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3.Wilangan: siji. suwe. hus. lsp. sing . sanajan. Ukara Pamuji. sawetara 6. yen. sebab. Tembung kaanan/watak: padhang. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. pinter. 2. kepungkur.Nuwun/assalamu'alaikum 2. 9. mentas wae. nalika. kelurahan.

1. Atur panuwun 1. Bapak Kepala Sekolah 2. Para panyengkuyung 3. purwaka basa. Nuwun. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng.a.a. Awit saking punika . Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. Pangajak puja-puji 1. Dene wosing gati wigatosing perlu. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. Para mitra sesama siswa b. panitya nyuwun pangaksami. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. Surasa Basa a.punika saged lumampah. Bapak lan Ibu Guru 3. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. b. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. gangsar. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. wasana basa. Purwaka basa a. pribadi 2. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. lan salam panutup. Atur pakurmatan 1. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. kudu kerep gladhen luwih dhisik. 5. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. surasa basa. Wedharan sawetara . wondene ancas ingkang kinandhut. cengkorongane mangkene. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. 6. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. Boten babad wana awrat. Bapak lan Ibu Karyawan 4. pangurbananipun. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Salam pambuka 2. lan lancar. pangarep-arep. Para panjurung 3. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. Ing wasana. Para rawuh 2.a 4. Namung kemawon. Matur nuwun. 3. para rawuh c. Ibu. Para bapak. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur.

3. patutan putra wolu lanang kabeh. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. 6. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. lagu. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. lan pangucapan kang trep. Upamane banjir ing Wasior. pindha Bathari Sri ngejawantah. bab tata tembung 6.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. Barrack Obama µpulang kampung¶.a. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. kulit kuning kadi mas sinangling. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. Merapi njeblug. Dedege ngringin sungsang. bab adicara b. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. awit saka kepranan dening sang bagus.Meh ora ana dina senggang. prenahe ing gisiking kali Gangga. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. 5. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan. 4. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. Kagawa banget kasengseme. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. . Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. lathi manggis karengat. kudu nggatekake kedal. waja rata lir miji timun. pipi nduren sajuring. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. bab solah bawa c. 2.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange.

bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . Sengkuni maju perang. Sengkuni mati sanalika. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. Salya). banjur dijuwing-juwing kuwandhane. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. lakilaki dan perempuan. Sengkuni pancen sekti. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Duryudana bingung. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. -Tumindak becik kang bakal mulya. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. kemudian ikan itu menghilang. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). ora empan kabeh sanjata. Kanthi rekadayane Sengkuni. Singkirana tumindak culika. licik. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Ian seneng laku cidra! 4. aja kaya Sengkuni. waton sulaya. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Durna. ayo padha tumindak sing becik. murang tata. dibuang ke sungai Jamuna. Aja seneng mitenah. srei. Sing tumindak ala bakal cilaka. 2. diwalik awake. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Ing Bharatayuda. Mula padha-padha tumindak. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. sampai 7 kali. Karna. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. melahirkan 2 bayi. air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni.males marang Sengkuni. MAHABARATA R. Ngundhuh wohing pakarti. wekasane mung gawe bubrah. Sawise mangerti pengapesane. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. 3. Wosing budi pekerti : 1. Janaka mateg aji maruta. Sengkuni dadi patihe.Maharsi/R. drengki. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. Janaka kalah. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->