Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

kekejer(4). Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. Beda karo lesan. motor(2). manisan karika (13) arep didadekake lesan. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Proposal diilangake Djoko. ukarane ora owah tegese . Yen dibandingake.a. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. 12. 11. proposal(3). dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a).JWL 3. Kringet diadusi Fajar. 8. tembung . 7. J W L Gg 13. dhuwit susuk (12). Djoko kelangan proposal JWL 4. sawise diowahi dadi jejer. Mengkono uga sapiturute. Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. J W L Gg 12. Kekejer ditangisi Krisna. 9. Ananging. Indri nggawakke manisan karika marang aku. Motor dimalingke Indri. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. Yen dipenggalih.a. Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). Watu disandhung sikilku.a. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. 13. Indri nggawakke aku manisan karika. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. 10. ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. Yen frasa dhuwit iuran (11). Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). dene dhuwit iuran iku kang diparingake. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. 11. Krisna nangis kekejer JWL 5. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku).

Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to. kepungkur. T. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. sanajan. krompyang. lsp 3.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. T.Nuwun/assalamu'alaikum 2. ing ngarep. Tembung aran: gunung. T katrangan: ing kene. lsp 10.ancer-ancer: ing. tuku. lsp 5. Ukara Pamuji. lsp 8. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. lsp. kursi. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. lsp. kelurahan.Wilangan: siji. nalika. T. T. Tembung kriya: adus. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . 2.Panyilih: Si. kowe. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. sang. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. kang. Tembung kaanan/watak: padhang.a. T. sing . sebab.kabeh. sabawa: dhor. iku. sawetara 6. cilik. nanging. ayu. krosak. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. suwe. 5. Tembung sesulih: aku. saka. lsp. blug. yen. lsp. pinter. Pangiket: lan. hus. marang. mentas wae. loro katelu. 7. menyang. UKARA Manut surasane: 1. 9. kuwi. Lsp PIDHATO 1. karo. 7. lsp 4. mangan.

Para bapak. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. Bapak lan Ibu Guru 3. Matur nuwun. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. pribadi 2. lan lancar. 3. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. para rawuh c. pangarep-arep. 1. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. cengkorongane mangkene. lan salam panutup. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng.punika saged lumampah. Purwaka basa a. 6. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. Namung kemawon. wondene ancas ingkang kinandhut. Dene wosing gati wigatosing perlu.a. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. purwaka basa. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. 5. Para panyengkuyung 3. Pangajak puja-puji 1. Awit saking punika . b. Boten babad wana awrat. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. Ing wasana. Atur pakurmatan 1. Wedharan sawetara . Para rawuh 2. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Ibu. Bapak lan Ibu Karyawan 4. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. gangsar. pangurbananipun. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. Surasa Basa a. surasa basa. Bapak Kepala Sekolah 2. Atur panuwun 1. Para mitra sesama siswa b. Salam pambuka 2. Para panjurung 3. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun.a.a 4. kudu kerep gladhen luwih dhisik. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. wasana basa. Nuwun. panitya nyuwun pangaksami. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah.

4. 3. bab tata tembung 6. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. awit saka kepranan dening sang bagus. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. pindha Bathari Sri ngejawantah. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. Kagawa banget kasengseme. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. bab solah bawa c. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. patutan putra wolu lanang kabeh. lan pangucapan kang trep. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. . Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. lagu. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). lathi manggis karengat. Upamane banjir ing Wasior. 2. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. Barrack Obama µpulang kampung¶. 5. Dedege ngringin sungsang. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. pipi nduren sajuring. 6. bab adicara b. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. kudu nggatekake kedal. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. kulit kuning kadi mas sinangling. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa.Meh ora ana dina senggang. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. waja rata lir miji timun. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. Merapi njeblug.a. prenahe ing gisiking kali Gangga.

air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. Sengkuni pancen sekti. Durna. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. Sawise mangerti pengapesane. Sengkuni mati sanalika. sampai 7 kali. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. ayo padha tumindak sing becik. kemudian ikan itu menghilang. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Sengkuni maju perang. diwalik awake.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. licik. Sing tumindak ala bakal cilaka. wekasane mung gawe bubrah.Maharsi/R. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. murang tata. lakilaki dan perempuan. aja kaya Sengkuni. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. ora empan kabeh sanjata. 3. drengki. Mula padha-padha tumindak. Ing Bharatayuda. waton sulaya. Salya). Duryudana bingung. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. Janaka kalah. 2. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Kanthi rekadayane Sengkuni. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata.males marang Sengkuni. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. -Tumindak becik kang bakal mulya. Aja seneng mitenah. Singkirana tumindak culika. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. Janaka mateg aji maruta. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. Karna. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. melahirkan 2 bayi. srei. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Wosing budi pekerti : 1. Sengkuni dadi patihe. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. Ian seneng laku cidra! 4. dibuang ke sungai Jamuna. MAHABARATA R. Ngundhuh wohing pakarti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful