P. 1
materi b.jawa

materi b.jawa

|Views: 216|Likes:
Dipublikasikan oleh Mentari Salma Nurbaiti

More info:

Published by: Mentari Salma Nurbaiti on Mar 13, 2011
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/14/2014

pdf

text

original

Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

dene dhuwit iuran iku kang diparingake. Mengkono uga sapiturute. J W L Gg 13. Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). Indri nggawakke aku manisan karika. Yen dibandingake. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. Indri nggawakke manisan karika marang aku. 7. padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). 8. Yen dipenggalih. tembung . Watu disandhung sikilku. Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). sawise diowahi dadi jejer. 10. proposal(3). 9. Motor dimalingke Indri. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. 11. Kringet diadusi Fajar. Proposal diilangake Djoko. Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. Ananging.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10).a. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). Kekejer ditangisi Krisna. Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). dhuwit susuk (12).JWL 3. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap.a. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. 11. Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. manisan karika (13) arep didadekake lesan. Djoko kelangan proposal JWL 4. motor(2). kekejer(4). dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . 13. ukarane ora owah tegese . Krisna nangis kekejer JWL 5. Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Beda karo lesan. 12. Yen frasa dhuwit iuran (11). watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. J W L Gg 12.a. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati.

Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to. Tembung kaanan/watak: padhang. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. suwe. tuku. sing .Nuwun/assalamu'alaikum 2. nanging. saka. Lsp PIDHATO 1.ancer-ancer: ing. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . mangan. loro katelu. kuwi. sang. nalika.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. lsp. hus. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. sanajan. 5. lsp. T. UKARA Manut surasane: 1. blug.Wilangan: siji. T katrangan: ing kene. yen. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. sabawa: dhor. 7. lsp 8. kepungkur. ayu. T. kursi. pinter. cilik. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. karo. iku. lsp 10. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. 7. Tembung aran: gunung. 2. lsp. T. T. lsp. sebab. kowe. kelurahan.Panyilih: Si. menyang. Tembung kriya: adus.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. sawetara 6. lsp 3. 9. mentas wae. T. kang.a. lsp 5. Ukara Pamuji. lsp 4. ing ngarep. Tembung sesulih: aku. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2.kabeh. krosak. krompyang. Pangiket: lan. marang.

Atur panuwun 1. 3. Para panjurung 3. 1. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke.a. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. pangurbananipun. Para mitra sesama siswa b. Bapak lan Ibu Guru 3. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. pribadi 2. Ibu. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. panitya nyuwun pangaksami. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. cengkorongane mangkene. Matur nuwun. Boten babad wana awrat. Para panyengkuyung 3. pangarep-arep. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun.a 4. Wedharan sawetara . kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. lan salam panutup. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. para rawuh c. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. Dene wosing gati wigatosing perlu. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. Pangajak puja-puji 1. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. surasa basa. Para bapak.punika saged lumampah.a. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. Surasa Basa a. b. Atur pakurmatan 1. purwaka basa. Bapak Kepala Sekolah 2. wondene ancas ingkang kinandhut. 6. Bapak lan Ibu Karyawan 4. Awit saking punika . kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. lan lancar. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. Namung kemawon. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. 5. Purwaka basa a. Nuwun. kudu kerep gladhen luwih dhisik. gangsar. Ing wasana. Para rawuh 2. wasana basa. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. Salam pambuka 2.

Upamane banjir ing Wasior. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. kudu nggatekake kedal. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. 3. bab solah bawa c. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Kagawa banget kasengseme. pindha Bathari Sri ngejawantah. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. awit saka kepranan dening sang bagus. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. waja rata lir miji timun. bab tata tembung 6. 6.Meh ora ana dina senggang.a. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. prenahe ing gisiking kali Gangga. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). lan pangucapan kang trep. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. Dedege ngringin sungsang. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. Barrack Obama µpulang kampung¶. lathi manggis karengat. patutan putra wolu lanang kabeh. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. pipi nduren sajuring. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. lagu. Merapi njeblug. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. kulit kuning kadi mas sinangling. . lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. 4. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. 5. 2. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. bab adicara b.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan.

sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula.males marang Sengkuni. murang tata. kemudian ikan itu menghilang. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. ora empan kabeh sanjata. licik. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. Durna. srei. dibuang ke sungai Jamuna. drengki. diwalik awake. sampai 7 kali. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni.Maharsi/R. Kanthi rekadayane Sengkuni. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Sengkuni maju perang. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. -Tumindak becik kang bakal mulya. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Karna. Singkirana tumindak culika. 3. wekasane mung gawe bubrah. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Sengkuni pancen sekti. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Mula padha-padha tumindak. air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. 2. Sawise mangerti pengapesane. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. waton sulaya. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. Ing Bharatayuda. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. Duryudana bingung. ayo padha tumindak sing becik. Sengkuni dadi patihe. lakilaki dan perempuan. Salya). tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. Sing tumindak ala bakal cilaka. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). Wosing budi pekerti : 1. Ian seneng laku cidra! 4. Janaka kalah. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. Janaka mateg aji maruta. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. aja kaya Sengkuni. melahirkan 2 bayi. Ngundhuh wohing pakarti. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. MAHABARATA R. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Sengkuni mati sanalika. Aja seneng mitenah.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->