Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

sawise diowahi dadi jejer. 12. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu).ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. 10. J W L Gg 13. Proposal diilangake Djoko.a. Mengkono uga sapiturute. 11. Kringet diadusi Fajar. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati.a. 7. Krisna nangis kekejer JWL 5. Watu disandhung sikilku. 13. Ananging. proposal(3). J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. Indri nggawakke aku manisan karika. kekejer(4). tembung . Yen dipenggalih. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. J W L Gg 12. 8.JWL 3. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa.a. dhuwit susuk (12). Indri nggawakke manisan karika marang aku. Djoko kelangan proposal JWL 4. Yen frasa dhuwit iuran (11). Kekejer ditangisi Krisna. Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. manisan karika (13) arep didadekake lesan. Motor dimalingke Indri. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Yen dibandingake. 9. Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . motor(2). Beda karo lesan. 11. ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). ukarane ora owah tegese . dene dhuwit iuran iku kang diparingake. Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1).

lsp 8. UKARA Manut surasane: 1.kabeh. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani .pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. sanajan. Pangiket: lan.Panyilih: Si. iku. kursi.a. kuwi. kepungkur. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. suwe. cilik. lsp. nanging. sebab. T. lsp 4. T. kowe. kang. lsp 5. sabawa: dhor. mangan. 9. blug. sing . 5. T katrangan: ing kene.ancer-ancer: ing. loro katelu. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. ing ngarep. T. T. sang. tuku. nalika. Lsp PIDHATO 1. yen. Tembung kriya: adus. 7. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. karo. saka. marang. lsp. lsp. menyang. 2. mentas wae. sawetara 6. T. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to.Nuwun/assalamu'alaikum 2. Ukara Pamuji.Wilangan: siji. Tembung sesulih: aku. ayu. krosak. kelurahan. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. hus. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. lsp 3. lsp 10. Tembung aran: gunung. Tembung kaanan/watak: padhang. 7. lsp. krompyang.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. pinter.

Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. gangsar. Dene wosing gati wigatosing perlu. cengkorongane mangkene. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. Bapak lan Ibu Guru 3. Purwaka basa a. Matur nuwun. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. Surasa Basa a. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. Nuwun. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Bapak Kepala Sekolah 2. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. Pangajak puja-puji 1. para rawuh c. wondene ancas ingkang kinandhut. Bapak lan Ibu Karyawan 4. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. wasana basa. Namung kemawon. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. lan lancar. 5. Awit saking punika .a 4. Ibu. Wedharan sawetara .a. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. surasa basa. pangurbananipun. kudu kerep gladhen luwih dhisik. Boten babad wana awrat. Salam pambuka 2. Para rawuh 2. 3. Para panyengkuyung 3. purwaka basa. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. 1. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. 6. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. Atur pakurmatan 1. Para panjurung 3.a. panitya nyuwun pangaksami. pribadi 2. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. Para bapak. lan salam panutup. Para mitra sesama siswa b. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. pangarep-arep. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. b. Ing wasana. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Atur panuwun 1.punika saged lumampah.

prenahe ing gisiking kali Gangga.Meh ora ana dina senggang. lathi manggis karengat. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. lan pangucapan kang trep. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. 6. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan.a. bab solah bawa c. Dedege ngringin sungsang. pipi nduren sajuring. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. 3. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. awit saka kepranan dening sang bagus. Merapi njeblug. Kagawa banget kasengseme. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. bab adicara b.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. 2. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. 5. waja rata lir miji timun. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. pindha Bathari Sri ngejawantah. Upamane banjir ing Wasior. bab tata tembung 6. lagu. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. 4. . Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. patutan putra wolu lanang kabeh. Barrack Obama µpulang kampung¶. kudu nggatekake kedal. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. kulit kuning kadi mas sinangling.

Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. Salya). Sengkuni maju perang. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane.males marang Sengkuni.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . 2. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. Duryudana bingung. -Tumindak becik kang bakal mulya. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. drengki. wekasane mung gawe bubrah. 3. diwalik awake. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. Aja seneng mitenah. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). Ngundhuh wohing pakarti. aja kaya Sengkuni. Sengkuni pancen sekti. Kanthi rekadayane Sengkuni. air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. MAHABARATA R. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. Sing tumindak ala bakal cilaka. lakilaki dan perempuan. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. licik. ayo padha tumindak sing becik. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. waton sulaya. kemudian ikan itu menghilang. Janaka mateg aji maruta. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. Sawise mangerti pengapesane. Janaka kalah. srei. Ian seneng laku cidra! 4. Sengkuni mati sanalika. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. Ing Bharatayuda. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. Singkirana tumindak culika. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. ora empan kabeh sanjata. Sengkuni dadi patihe. melahirkan 2 bayi. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . dibuang ke sungai Jamuna. Wosing budi pekerti : 1. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. Durna. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma.Maharsi/R. sampai 7 kali. Mula padha-padha tumindak. murang tata. Karna.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful