Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

Yen dipenggalih. padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). J W L Gg 12. 10. Kekejer ditangisi Krisna.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku).JWL 3. Djoko kelangan proposal JWL 4. dhuwit susuk (12). J W L Gg 13. dene dhuwit iuran iku kang diparingake. Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. Krisna nangis kekejer JWL 5. kekejer(4). Kringet diadusi Fajar. 11. Beda karo lesan. 8. Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). manisan karika (13) arep didadekake lesan. tembung . Proposal diilangake Djoko. 9. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. Yen dibandingake. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. Ananging. Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Mengkono uga sapiturute. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Yen frasa dhuwit iuran (11). ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar.a. Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. 7. Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). motor(2).a. 11. Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). ukarane ora owah tegese . Indri nggawakke aku manisan karika.a. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. sawise diowahi dadi jejer. Indri nggawakke manisan karika marang aku. Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). 12. dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . 13. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). Motor dimalingke Indri. Watu disandhung sikilku. proposal(3).

7. 9.Nuwun/assalamu'alaikum 2. lsp. kowe. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. UKARA Manut surasane: 1. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to. kang. lsp 3. lsp. mangan. mentas wae. hus. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . menyang. lsp 8. kursi. sing . ayu. sawetara 6. cilik. lsp. sang. 7. kuwi. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. karo. T. nanging.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. nalika. kepungkur. ing ngarep. krosak. lsp 10. T katrangan: ing kene. Ukara Pamuji. sanajan. Tembung kaanan/watak: padhang. Lsp PIDHATO 1. iku. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. marang. 2. pinter. Pangiket: lan.Wilangan: siji. tuku. lsp 5. T. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. kelurahan. Tembung aran: gunung. sebab. T. T.kabeh. Tembung kriya: adus. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. sabawa: dhor.a. 5.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1.ancer-ancer: ing. Tembung sesulih: aku. yen. lsp. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2.Panyilih: Si. lsp 4. krompyang. blug. suwe. saka. loro katelu. T.

sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. 5. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. Para panjurung 3. Atur panuwun 1. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. Ing wasana. Namung kemawon. Para panyengkuyung 3. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. purwaka basa. wondene ancas ingkang kinandhut. 6. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. Atur pakurmatan 1. wasana basa. kudu kerep gladhen luwih dhisik. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. Awit saking punika . Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. lan salam panutup. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. Matur nuwun. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. Purwaka basa a. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. Surasa Basa a. Ibu. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik.punika saged lumampah. pribadi 2. Nuwun. lan lancar. b. Salam pambuka 2. Bapak Kepala Sekolah 2. 1. Para bapak. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. Bapak lan Ibu Guru 3. pangurbananipun.a 4. pangarep-arep. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. panitya nyuwun pangaksami. gangsar. Para mitra sesama siswa b. surasa basa. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Dene wosing gati wigatosing perlu. Pangajak puja-puji 1. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. para rawuh c.a. Bapak lan Ibu Karyawan 4.a. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. 3. Boten babad wana awrat. cengkorongane mangkene. Para rawuh 2. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. Wedharan sawetara .

apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen.Meh ora ana dina senggang. 2. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. kudu nggatekake kedal. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. kulit kuning kadi mas sinangling. pindha Bathari Sri ngejawantah. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. bab adicara b. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. bab solah bawa c. bab tata tembung 6. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. Barrack Obama µpulang kampung¶. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. pipi nduren sajuring. Upamane banjir ing Wasior. awit saka kepranan dening sang bagus. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. lan pangucapan kang trep. . patutan putra wolu lanang kabeh. 5.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. prenahe ing gisiking kali Gangga. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. 6. lagu. 4. lathi manggis karengat. 3. Kagawa banget kasengseme. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan. Merapi njeblug. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. waja rata lir miji timun. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). Dedege ngringin sungsang. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata.a. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange.

bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. ayo padha tumindak sing becik. Wosing budi pekerti : 1. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. Sing tumindak ala bakal cilaka. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. lakilaki dan perempuan. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Sengkuni maju perang. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. srei. kemudian ikan itu menghilang. Karna. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. Ing Bharatayuda. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. 2. Salya). nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. melahirkan 2 bayi. Aja seneng mitenah. Janaka mateg aji maruta. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. ora empan kabeh sanjata. dibuang ke sungai Jamuna. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. Sawise mangerti pengapesane. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. -Tumindak becik kang bakal mulya. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. diwalik awake. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata.males marang Sengkuni. Ngundhuh wohing pakarti. Sengkuni pancen sekti. Mula padha-padha tumindak. licik. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . Duryudana bingung.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. sampai 7 kali. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis.Maharsi/R. Sengkuni mati sanalika. Durna. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. 3. wekasane mung gawe bubrah. murang tata. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. Janaka kalah. Sengkuni dadi patihe. Singkirana tumindak culika. drengki. Ian seneng laku cidra! 4. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. waton sulaya. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. Kanthi rekadayane Sengkuni. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. aja kaya Sengkuni. MAHABARATA R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful