Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. 11. 7.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). Kringet diadusi Fajar. manisan karika (13) arep didadekake lesan. 13. Ananging. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). Yen dipenggalih. Watu disandhung sikilku. Beda karo lesan. Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). tembung . Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. 8. Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. 11. Indri nggawakke aku manisan karika. Indri nggawakke manisan karika marang aku. Mengkono uga sapiturute. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. proposal(3). sawise diowahi dadi jejer. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. J W L Gg 12. Proposal diilangake Djoko. 12. ukarane ora owah tegese .JWL 3. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a).a. kekejer(4). geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Kekejer ditangisi Krisna.a. Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). Yen dibandingake. J W L Gg 13.a. Yen frasa dhuwit iuran (11). ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . 10. dhuwit susuk (12). Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. Djoko kelangan proposal JWL 4. 9. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. Motor dimalingke Indri. motor(2). ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). Krisna nangis kekejer JWL 5. Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). dene dhuwit iuran iku kang diparingake.

T. 7. kelurahan. loro katelu.kabeh. lsp 4. yen.Wilangan: siji. 2. 9. ayu. suwe. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. T. lsp. kepungkur. kang. sebab. T. tuku. Tembung kaanan/watak: padhang. menyang. marang. Ukara Pamuji.Panyilih: Si. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3.ancer-ancer: ing. saka. T katrangan: ing kene.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. sanajan. lsp 8. mentas wae. krosak. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . sang. kowe. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. nanging. lsp. 7. blug. lsp 10. sing . 5. karo. T. kursi. Tembung kriya: adus. lsp 3. Lsp PIDHATO 1. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. sabawa: dhor. krompyang. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. lsp. Tembung sesulih: aku. T.a. Tembung aran: gunung. ing ngarep. pinter. mangan. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. iku.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. sawetara 6. lsp. lsp 5. nalika. Pangiket: lan. UKARA Manut surasane: 1.Nuwun/assalamu'alaikum 2. hus. cilik. kuwi.

mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. Dene wosing gati wigatosing perlu. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. wasana basa. Bapak Kepala Sekolah 2. pribadi 2. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Surasa Basa a. Pangajak puja-puji 1. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. b. Atur panuwun 1.a. Nuwun. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah.a 4. gangsar. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. wondene ancas ingkang kinandhut. Matur nuwun. Ibu. 3.punika saged lumampah. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. Awit saking punika . Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. cengkorongane mangkene. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. surasa basa. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. Para bapak. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. para rawuh c. purwaka basa. Boten babad wana awrat. Bapak lan Ibu Karyawan 4. 6. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. pangurbananipun. Para panjurung 3. Para rawuh 2.a. panitya nyuwun pangaksami. Ing wasana. 5. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. Para mitra sesama siswa b. Purwaka basa a. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. 1. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. Namung kemawon. Salam pambuka 2. kudu kerep gladhen luwih dhisik. Wedharan sawetara . mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. lan salam panutup. lan lancar. Para panyengkuyung 3. pangarep-arep. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. Bapak lan Ibu Guru 3. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. Atur pakurmatan 1. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur.

kudu nggatekake kedal. pindha Bathari Sri ngejawantah. Upamane banjir ing Wasior.Meh ora ana dina senggang. kulit kuning kadi mas sinangling. awit saka kepranan dening sang bagus. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. . waja rata lir miji timun. bab solah bawa c. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. lathi manggis karengat. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. prenahe ing gisiking kali Gangga. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. 2. 5. 3. patutan putra wolu lanang kabeh.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. Merapi njeblug. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. Dedege ngringin sungsang. Barrack Obama µpulang kampung¶. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). pipi nduren sajuring. 6. bab tata tembung 6. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. lagu. Kagawa banget kasengseme. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. bab adicara b. lan pangucapan kang trep. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan.a. 4.

dibuang ke sungai Jamuna. Janaka kalah. ora empan kabeh sanjata. 2. 3. Aja seneng mitenah. ayo padha tumindak sing becik. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi.males marang Sengkuni. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. Kanthi rekadayane Sengkuni. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. diwalik awake. Ing Bharatayuda. Sing tumindak ala bakal cilaka. -Tumindak becik kang bakal mulya. Wosing budi pekerti : 1. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. srei. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. drengki. Sengkuni pancen sekti. air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. melahirkan 2 bayi. licik.Maharsi/R. Sengkuni dadi patihe. murang tata. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. Duryudana bingung. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. Sawise mangerti pengapesane. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Salya). aja kaya Sengkuni.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Ngundhuh wohing pakarti. sampai 7 kali. Singkirana tumindak culika. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. Ian seneng laku cidra! 4. Sengkuni mati sanalika. wekasane mung gawe bubrah. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Durna. kemudian ikan itu menghilang. MAHABARATA R. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. Janaka mateg aji maruta. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. waton sulaya. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. lakilaki dan perempuan. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. Sengkuni maju perang. Karna. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. Mula padha-padha tumindak.