Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

Djoko kelangan proposal JWL 4. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk. Yen dipenggalih. J W L Gg 12. manisan karika (13) arep didadekake lesan. 9. 13. Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. proposal(3). apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. motor(2). Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja .a. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. kekejer(4). Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1).a. J W L Gg 13. 11. 10. Kringet diadusi Fajar. ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). Krisna nangis kekejer JWL 5. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. 11. Mengkono uga sapiturute. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. Beda karo lesan. ukarane ora owah tegese . 12. Indri nggawakke aku manisan karika. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). Yen frasa dhuwit iuran (11). Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. Watu disandhung sikilku. sawise diowahi dadi jejer. Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). Yen dibandingake. dene dhuwit iuran iku kang diparingake. 7. dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. Indri nggawakke manisan karika marang aku. dhuwit susuk (12). 8. Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). Ananging. Proposal diilangake Djoko. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. Kekejer ditangisi Krisna.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). Motor dimalingke Indri. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. tembung .a.JWL 3.

ing ngarep.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. Tembung kriya: adus. pinter. loro katelu. saka. lsp 3.Panyilih: Si. Tembung sesulih: aku. sang. mangan. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah.Nuwun/assalamu'alaikum 2. hus. nanging.ancer-ancer: ing. UKARA Manut surasane: 1. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. sanajan. T katrangan: ing kene. 7. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to. ayu. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa. lsp. kuwi. suwe. kepungkur.kabeh. yen. kelurahan.a. lsp 5. lsp. sawetara 6. lsp. Tembung aran: gunung. krosak. T. ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. 7. Lsp PIDHATO 1. Pangiket: lan. tuku. marang. krompyang. Ukara Pamuji. sing . 5. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. kang. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . lsp 10. cilik. lsp 4. iku. nalika. karo. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. mentas wae. menyang. sebab. T. Tembung kaanan/watak: padhang.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. blug. lsp 8. kursi. T.Wilangan: siji. T. 2. sabawa: dhor. T. lsp. kowe. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4. 9.

boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. Pangajak puja-puji 1. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. Ibu. Atur panuwun 1. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. Boten babad wana awrat. Awit saking punika . 6. 5. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. lan lancar. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. Bapak Kepala Sekolah 2. lan salam panutup. Para panyengkuyung 3. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. Para panjurung 3. Para bapak. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. Ing wasana. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. cengkorongane mangkene.punika saged lumampah. ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. Atur pakurmatan 1. para rawuh c. surasa basa. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. Surasa Basa a. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. wondene ancas ingkang kinandhut.a. gangsar. Namung kemawon. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. kudu kerep gladhen luwih dhisik. Bapak lan Ibu Karyawan 4.a 4. 3. pangurbananipun. Nuwun. panitya nyuwun pangaksami. Para rawuh 2. pangarep-arep. Bapak lan Ibu Guru 3. Para mitra sesama siswa b. Salam pambuka 2. purwaka basa. pribadi 2. wasana basa. Wedharan sawetara . Purwaka basa a. Matur nuwun. Dene wosing gati wigatosing perlu.a. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. 1. b.

prenahe ing gisiking kali Gangga. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. 5. Barrack Obama µpulang kampung¶. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. 4. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku. bab solah bawa c. awit saka kepranan dening sang bagus. kulit kuning kadi mas sinangling. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). waja rata lir miji timun. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Kagawa banget kasengseme. kudu nggatekake kedal. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis. Dedege ngringin sungsang. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari.a. Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. bab adicara b. lathi manggis karengat. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. pipi nduren sajuring. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. . Kosok balene sang Kenya uga mengkono. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. 6. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. Upamane banjir ing Wasior. Merapi njeblug. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. 3. patutan putra wolu lanang kabeh. 2. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep. bab tata tembung 6. pindha Bathari Sri ngejawantah. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. lan pangucapan kang trep.Meh ora ana dina senggang. lagu.

dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Sengkuni mati sanalika. srei. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. licik. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. aja kaya Sengkuni. Sengkuni dadi patihe. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Janaka kalah. Singkirana tumindak culika. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. Mula padha-padha tumindak. Sing tumindak ala bakal cilaka. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. Kanthi rekadayane Sengkuni.males marang Sengkuni. drengki. wekasane mung gawe bubrah. MAHABARATA R. Duryudana bingung. Sengkuni maju perang. lakilaki dan perempuan. Sengkuni pancen sekti. ayo padha tumindak sing becik. Durna. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman.Maharsi/R. -Tumindak becik kang bakal mulya. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. Ngundhuh wohing pakarti. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. ora empan kabeh sanjata. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. melahirkan 2 bayi. waton sulaya. Ing Bharatayuda. murang tata. Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. diwalik awake. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. 2. Ian seneng laku cidra! 4. sampai 7 kali. Aja seneng mitenah. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni. bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. Wosing budi pekerti : 1. Sawise mangerti pengapesane.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. 3. Janaka mateg aji maruta. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. kemudian ikan itu menghilang. Salya). banjur dijuwing-juwing kuwandhane. Karna. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. dibuang ke sungai Jamuna. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful