Punakawan

Punakawan adalah para pembantu dan pengasuh setia Pandawa. Dalam wayang kulit, punakawan ini paling sering muncul dalam goro-goro, yaitu babak pertujukan yang seringkali berisi lelucon maupun wejangan. Versi Jawa Tengah dan Jawa Timur, wayang kulit/wayang orang 1. Semar 2. Gareng 3. Petruk 4. Bagong Versi Banyumas, wayang kulit/wayang orang 1. Semarsemorodewo 2. Garengnolo 3. Petrukkanthong

4. Baworcarub Versi Jawa Barat, wayang golek 1. Semar 2. Astrajingga 3. Dawala 4. Cepot Versi Bali 1. Tualen 2. Merdah 3. Sangut 4. Delem Teman para Punakawan 1. Togog 2. Bilung 3. Limbuk 4. Cangik

Krisna nangis kekejer JWL 5. 7. kekejer(4). 13. Sikilku kesandhung watu JWL Tembung kringet(1). Kajaba dumunung ing sisih tengene wasesa kaya tuladha (1-5). tembung . Mas Wahyu nyaosi dhuwit susuk marang Bu Siti. 10. Geganep ing ukara (1-5) ing dhuwur ora bisa dadi jejer kaya ing ngisor iki: 6. apa tinemu nalar Pak danar maringi dhuwit iuran? Apa dhuwit iuran iku bisa nampa paringane Pak Danar? Sing bisa diparingi iku rak Dik Ageng. Tuladhane: Aris tuku mobil (mobil ing ukara iki dadi lesan). dene dhuwit iuran iku kang diparingake. Ananging. J W L Gg Sanadyan ing padinan kerep tinemu ukara kaya ing ngisor iki (11a-13a). padha tegese karo Mobil dituku Aris (mobil ing ukara iki dadi jejer). Kringet diadusi Fajar. ukarane ora owah tegese .a. Coba ukara ing ngisor iki dijinggleng kanthi permati. ukara kasebut kalebu ukara kang angel tinampa ing nalar. ukara (1-5) ing dhuwur beda banget tegese karo ukara (6-10). J W L Gg 12. 8. Iku ateges geganep pancen ora bisa diowahi dadi jejer ing ukara tanggap. dhuwit susuk (12). Indri nggawakke manisan karika marang aku. motor(2). Yen dibandingake. 11. 9.a. Indri nggawakke aku manisan karika. Djoko kelangan proposal JWL 4. watu(5) ing tuladha dhuwur kalebu geganep kang dumunung ing satengene utawa sawurine wasesa. manisan karika (13) arep didadekake lesan. geganep uga bisa dumunung ing sisih tengene lesan kaya kang katon ing ngisor iki. Watu disandhung sikilku. Yen dipenggalih.ora padha tegese karo Watu disandhung sikilku (batu disandung kakiku). Kekejer ditangisi Krisna. 11. sawise diowahi dadi jejer. ukara Fajar adus kringet ora padha tegese karo kringet diadusi Fajar. 12. Mas Wahyu nyaosi Bu Siti dhuwit susuk.a. J W L Gg 13. Pak Danar maringi dhuwit iuran marang Dik ageng. Semono uga ukara Sikilku kesandhung watu (kakiku tersandung batu). Motor dimalingke Indri. dene ukara watu disandhung sikilku ngemu teges dijarag . Ukara Sikilku kesandhung watu ngemu teges ora dijarag utawa ora disengaja . Pak Danar maringi Dik Ageng dhuwit iuran. Beda karo lesan. proposal(3).JWL 3. Yen frasa dhuwit iuran (11). Proposal diilangake Djoko. Mengkono uga sapiturute.

lsp.Wilangan: siji.ancer-ancer: ing. kowe. krompyang. Ukara Pakon: Klambimu setlikanen dhisik! 4.Nuwun/assalamu'alaikum 2. lsp 4. pinter. blug. Pangiket: lan. ingkang pantes sinudarsana Bapak saha Ibu guru. cilik. yen. nanging. sing . ingkang kinurmatan bapak tuwin Ibu karyawan. para siswa SMAN1 Salatiga ingkang kula tresnani . mangan. Tembung sesulih: aku. Lsp PIDHATO 1. T. lsp. Ukara Pamuji. marang. 2. lsp 8. 9. tuku. Tembung kriya: adus. Ukara pitakon: Sapa sing ngandhani adhimu? 3. T. sanajan. UKARA Manut surasane: 1. T. krosak. T katrangan: ing kene. kang. T. Ukara pamenging: Aja pisan-pisan wani karo wong tuwa.a. hus. nalika. sang. saka. Ukara Carita : Aku mengko arep lunga menyang Sala 2. sawetara 6. lsp 10. suwe. Ukara pangalembana: wah lha kok saiki tambah ayu to.pangarep-arep: Mugi Gusti paring pitedah kangge kula lan panjenengan 6. lsp. kursi. ayu. lsp 3. ing ngarep. menyang. mentas wae. 7. T.Panyilih: Si. Tembung kaanan/watak: padhang. kelurahan. sabawa: dhor. lsp 5. kepungkur. loro katelu. 5. lsp. Tembung aran: gunung.kabeh. iku.Tuladha : Trias saiki wis duwe omah Bukune Filsafat samake kertas manika coklat 4) Geganep sing awujud tembung / frasa Kriya Tuladha : Gunadi ajar nggitar 5) Geganep sing awujud tembung/ frasa Kaanan Tuladha : Sikape Pak Susilo malih apikan Aten-atenane bocah kae pancen gampang-gampang angel 6) Geganep sing awujud tembung/ frasa Wilangan Tuladha : Sapine Pak Gun saiki dadi enem Wulan Januari bayare SPP dadi lima setengah yuta 7) Geganep sing awujud tembung/ frasa ancer-ancer Tuladha : Mbah Maridjan seda ing Kinahrejo Mbah Parto gerah ing griya sakit JENISING TEMBUNG 1. 7. sebab. Ingkang kinabekten Bapak Kepala Sekolah. kuwi. karo.

Para rawuh 2. Bapak Kepala Sekolah 2. kados sampun kauningan ing ngakathah bilih rikala tanggal 28 oktober 1953 srkolah punika manggen ing ngriki. wasana basa. Mugi-mugi kanthi wedharan punika mangke. kula nyuwun dhumateng panjenenganipun Bapak kepala Sekolah kersaa paring wedharan pengetan ambal warsa dinten punika. Menggah wedharan sajangkepipun mungguhing pengetan ambal warsa SMA1 dalah adicara kang gegayutan kaliyan pengetan punika badhe kababar dening panjenenganipun Bapak Kepala sekolah. Ingkang tundhonipun saged nglajengaken semangatipun. kudu digawe cengkorongane luwih dhisik. Purwaka basa a. mbokbilih lampahing adicara kirang mranani penggalih panjenengan. Nuwun. sarta kadang mitra ingkang satuhu bagya mulya. Supaya wedharaning tanggap wacana bisa rancag. para rawuh c. Ing wasana.a 4. wondene ancas ingkang kinandhut. Dene wosing gati wigatosing perlu. Para panjurung 3. sugeng amriksani ngantos paripurnaning adicara.a. pribadi 2. Awit saking punika . ningkataken prestasi sekolah tuwin akhlakipun para siswa mliginipun. lan lancar. Atur pakurmatan 1. pangarep-arep. Para mitra sesama siswa b. 5. Tuladha tanggap wacana ing ndhuwur. ngandelaken tekad majengaken panggulawentah umumipun. Surasa Basa a. boten ugi damel margi tumuju ing sekolah. 3.punika saged lumampah. kudu kerep gladhen luwih dhisik. 6. Bapak lan Ibu Karyawan 4. panitya nyuwun pangaksami. 1. Salam pambuka 2. Wedharan sawetara . nanging alelandhesan pikir ngukir sekolah ingkang majeng. Pangajak puja-puji 1. ing babagan prestasi punapa dene akhlak b. Atur panuwun 1. Boten babad wana awrat. mliginipun para siswa tumanggap ing karya bilih labuh lebetipun para sesepuh tuwin alumni SMA rikala semanten sanyata boten entheng. pangurbananipun. Tanggap wacana pengetan ing ndhuwur iku nyakup: salam pambuka. Supaya wedharing gagasan bisa urut runtut. Namung kemawon. Matur nuwun.a. purwaka basa. cengkorongane mangkene. Ibu. Bapak lan Ibu Guru 3. surasa basa. mugi-mugi pahargyan punika saged dados pecuting lampah ing dinten-dinten samangke. Dene kula pribadi nyuwun lumunturing sih pangaksami menggah solah bawa dalah panataning basa ingkang tebih saking tata krama tuwin paramasastra. gangsar. panjenengna kasuwun rawuh ing pahargyan punika saperlu mengeti dinten ingkang mirunggan punika. lan salam panutup. dene gladhen kang sanyata kudu diwiwiti saka wedharing gagasan. Para panyengkuyung 3. Para bapak. b.

tansah njejegreg pindha tugu sinukarta. 5. Iku jebul papan palereman kanggo sumene para hapsari. Barrack Obama µpulang kampung¶. Upamane banjir ing Wasior. Nggawe pawarta Gawea pawarta utawa berita bab kedadeyan sing lagi wae dumadi. Dene cengkorongane kanthi prasaja kurang luwih mangkene: Apa isine warta Sapa sing diwartakke (misale sapa sing ketaman prakara kuwi) Kedadeyane kuwi kapan Ana ing ngendi kedadeyane Geneya kok dumadi Kepriye dumadine 1. Salam penutup WARTA (BERITA) Warta iku duweni informasi kang migunanu tumrap kang maca utawa kang ngrungokake. 6. Supaya warta iku bisa katampa dening kang ngrungokake anggone maca ja banter-banter lan kudu nganggo sikap maca kang bener. lan pangucapan kang trep.Mula saking gumune sang Prabu nganti kedhep tesmak panyawange. lan prastawa-prastawa liyane sing mentas bae dumadi sing kokrungu utawa sing langsung koksipati(pancen weruh dhewe). 2. patutan putra wolu lanang kabeh. Putri mau wujude widadari kanthi kekasih Dewi Gangga iya Dewi Setyawati. lathi manggis karengat. Kosok balene sang Kenya uga mengkono. Kagawa banget kasengseme. pindha Bathari Sri ngejawantah. bab adicara b. prenahe ing gisiking kali Gangga. awit saka kepranan dening sang bagus. Netrane kocak lindri-lindri nenggih ndamar kanginan. Suarane kudu cetha laqn bisa dimangerteni dening pamirenge. apamaneh yen macakake warta kanggo wwwong liya. Mula iku anggone maca sawijining warta kudu kanthi patitis.a. Gelising crita Dewi Gangga banjur kaboyong menyang Ngastina dadi jatukramane sang Prabu jumeneng Prameswari. 4. Dedege ngringin sungsang. Merapi njeblug. panjenengane tansah tindak mbeburu sato wana. bab solah bawa c. kulit kuning kadi mas sinangling. Para siswa bisa ndelok acara warta neng televise supaya ngerti kepriye maca warta kang apik iku.Meh ora ana dina senggang. . Prabu Sentanu narendra ing Ngastina dhuk ing nguni kagungan klangenan mbebedhag menyang alas. panyawange nganti ndomblong tan kedhep nganti kamitenggengen. 3. nanging mung urip siji kang waruju dijenengi Raden Ganggadatu utawa Dewabrata. waja rata lir miji timun. bab tata tembung 6. pipi nduren sajuring. lagu. kudu nggatekake kedal. Wusa tindake sang Prabu kesasar ing salah sawijining papan kang asri lan ngelam-lami.Sawijining dina anggone mbebedhag nganti adoh pangoyaking kidang menjangan. Ing perang Baratayuda Jayabinangun jumeneng senopati mbelani para Kurawa kanthi peparap Sang Maharsi Wara Bhisma. Dumadakan sang Prabu uninga sawijining kenya kang banget sulistyaning warna. lamun terus kacandra bisa kentekan ukara turah rupa. Gawenen nganggo basa padinan/dialekmu. Lungguhe kanthi jejeg lan pandengane mripat ana ing ngarep.

Matsyapati kelak menjadi raja Wirata. sing nandur kabecikan bakal ngundhuh kabecikan. nglepasake panah dadi ula maewu-ewu. Singkirana tumindak culika. Ngundhuh wohing pakarti. Ing Bharatayuda. Dena sing ora kelaburan mung papan buwangane. waton sulaya. Sawise mangerti pengapesane. air mani itu ditangkap ikan besar lalu hamil. Sing tumindak ala bakal cilaka.Pratipa adlh ayahnya Santanu/Sentanu Batara Janu adlh ayahnya dewi Gangga Sentanu menikah dengan Dewi Gangga . Mula padha-padha tumindak. lakilaki dan perempuan. nggetuni lelakone mung amarga kena pambujuke patihe ya Sengkuni. kabeh senapati wis gugur (Bhisma. Kurawa tansah kepengin nyirnakake Pandhawa. Lahirnya Durgandini Basuparicara ketika berburu ingat Dewi Girika. Salya). Kanthi rekadayane Sengkuni. Werkudara enggal nyandhak Sengkuni. -Tumindak becik kang bakal mulya. sedang Durgandini diasuh oleh Dasabala. Anak yang laki-laki bernama Matsyapati(Mangsahpati) sedangkan yang perempuan bernama Durgandini. Sengkuni mati sanalika. srei. Sengkuni pancen sekti. Karna. ayo padha tumindak sing becik. Durgandini punya nama lain yaitu Rara Amis krn badannya yg berbau amis. Durna. Sengkuni maju perang. ora empan kabeh sanjata. Sengkuni dadi patihe. Wrekudara bingung kabeh kadigdayane. Kresna minangka titising Wisnu mangerti apa sebabe. tetapi setiap bayinya lahir selalu dibuang ke sungai Gangga. melahirkan 2 bayi. bayi yang ke-8 tidak dibuang karena dia penjelmaan Dhayu(Wasu/gol dewa yang jahat) karena telah mencuri sapi kehormatan bernama Nandini kepunyaan Maharsi. Durgandini menikah dengan Parasara mempunyai anak bernama Kresna Dwipayana Wyasa (pengarang kitab Weda dan Mahabarata) . Ian seneng laku cidra! 4. Kabeh awake Sengkuni tau dilaburi lenga tala mula ora empan senjata. Wosing budi pekerti : 1. angin tumiyup nyingkirake ula-ula mau. murang tata. dibuang ke sungai Jamuna.males marang Sengkuni. Anak itulah yg bernama Dewa Brata/ Bisma. Nalika Dewi Gendari dadi prameswarine Prabu Dhestarata. Aja seneng mitenah. dalan buwangane disuwek nganggo kuku Pancanaka. Janaka mateg aji maruta.Maharsi/R. 2. Akeh para prajurit Pandhawa mati kacokot ula. wekasane mung gawe bubrah. Kalungguhane patih langgeng nganti jumenenge Prabu Duryudana (putrane Dhestarata karo Gendari). sampai 7 kali. drengki. setelah disembuhkan Parasara mjd harum baunya berubah nama menjadi Sayojanagandi. MAHABARATA R. Sing biasa tumindak ala bakal nemoni ala. licik. Duryudana bingung. aja kaya Sengkuni. dia sebenarnya bidadari yang tengah menjalani hukuman. banjur dijuwing-juwing kuwandhane. Janaka kalah. 3. diwalik awake. kemudian ikan itu menghilang. lalu tanpa sengaja mengeluarkan air mani. aji-ajine ora bisa mateni Sengkuni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful