RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. 2.Ringkasan Isi Kandungan :1.. 4 20 4 4 . PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan. Menghargaidiridan orang lain. PenerapanNilai-NilaiMurni 1. 2.Hormat-menghormati. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian. UnsurPatriotisme 1. 2.

menghubungkait TKP: Visual. Intrapersonal. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 .KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. Interpersonal. kemahirankomunikasi. membandingbeza.

Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . Muriddibahagikankepadaempatkumpulan. Set induksi (5minit) 1. PembelajaranBestari. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. 3. Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. KemahiranGenerik Catatan. nilaialamsekitar. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. penerapannilaimurni. unsur patriotism dansumberp&p. 3.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. 2. 2. Langkah 1(10minit) 1.

4. 5. . Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan.mbezakankadarahan yang diberi. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran.kepentingan . lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. Guru 7 .keburukan Langkah 2 (10minit) 1. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan. Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid.

Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian. 2. Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. Penutup(5minit) 1. PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 .merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini.