RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

4 20 4 4 . Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. PenerapanNilai-NilaiMurni 1. PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian. Menghargaidiridan orang lain.Hormat-menghormati. 2. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil.. 2.Ringkasan Isi Kandungan :1. UnsurPatriotisme 1. 2. Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian.

membandingbeza. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . Interpersonal.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. menghubungkait TKP: Visual. Intrapersonal. kemahirankomunikasi.

KemahiranGenerik Catatan. penerapannilaimurni. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. nilaialamsekitar. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. unsur patriotism dansumberp&p. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. 3. 2. 3. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan. Set induksi (5minit) 1.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. PembelajaranBestari. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . Langkah 1(10minit) 1. 2.

Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan. 4. Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. Guru 7 .mbezakankadarahan yang diberi. 5. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan. . lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2.keburukan Langkah 2 (10minit) 1.kepentingan . Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid.

2. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian.merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 . Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. Penutup(5minit) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful