RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

4 20 4 4 . Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian. 2. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil. UnsurPatriotisme 1. PenerapanNilai-NilaiMurni 1. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian. 2. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan.Hormat-menghormati. Menghargaidiridan orang lain.Ringkasan Isi Kandungan :1.. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. 2.

menghubungkait TKP: Visual.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. Interpersonal. membandingbeza. Intrapersonal. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . kemahirankomunikasi.

2. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. Set induksi (5minit) 1. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. 3. penerapannilaimurni. nilaialamsekitar. PembelajaranBestari. 2. Langkah 1(10minit) 1. Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. 3. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. unsur patriotism dansumberp&p. KemahiranGenerik Catatan.

4. . KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan.mbezakankadarahan yang diberi. 5. lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran.kepentingan .keburukan Langkah 2 (10minit) 1. Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. Guru 7 . Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan.

PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 . Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. 2.merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian. Penutup(5minit) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful