RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian. UnsurPatriotisme 1. Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil.. 2. 4 20 4 4 . Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. PenerapanNilai-NilaiMurni 1. Menghargaidiridan orang lain. 2.Ringkasan Isi Kandungan :1. PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan. Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian.Hormat-menghormati. 2.

membandingbeza. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . kemahirankomunikasi.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. Interpersonal. menghubungkait TKP: Visual. Intrapersonal.

3. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . penerapannilaimurni. Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. Set induksi (5minit) 1. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. 3. unsur patriotism dansumberp&p. Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. KemahiranGenerik Catatan. 2. nilaialamsekitar. 2. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. PembelajaranBestari. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan. Langkah 1(10minit) 1.

kepentingan . Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi.mbezakankadarahan yang diberi. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan. 4.keburukan Langkah 2 (10minit) 1. Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran. Guru 7 . 5. . Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan.

Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. 2. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian.merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 . Penutup(5minit) 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful