RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN SEKOLAH RENDAH Mata Pelajaran:PendidikanSivikdanKewarganegaraan Kelas: 4 Pluto BilMurid

:20 Orang Masa: 8.00-8.30pagi Tarikh:16Februari 2011 Tema: 3: KENALI BUDAYA MALAYSIA Tajuk:Kenalidanapresiasiadabsosialwarisanbudaya Malaysia Sub Topik:Adabberinteraksi HasilPembelajaran: Padaakhirpembelajaranini, muridakandapat :1. 2. Membandingbezaantaraadabberinteraksisecarasopandantidaksopan. Menyatakansekurang-kurangnya 4 adabberinteraksisecarasopandantidaksopan.

3

PengetahuanSedia Ada Muridberinteraksidalamkehidupanseharian. 2. PenerapanNilai-NilaiMurni 1. Mengaplikasikancaraberinteraksidengansopandalamkehidupanseharian.. Menghargaidanbersyukurdengansikappositif yang dalamdiriadalahanugerahdariTuhan. UnsurPatriotisme 1.Ringkasan Isi Kandungan :1. Menghargaidiridan orang lain. Mengamalkannilaipositifdalamkehidupanseharian. 2. 2.Hormat-menghormati. 4 20 4 4 . Bahan Bantu Mengajar: Perkara Lampiran A Lampiran B Lampiran C Gambarberinteraksi Kadarahan (perkataandanperlakuanketikaberinteraksi) Kadarahansertagambarsituasi Perincian Bil. Menghargai orang sekelilingketikaberinteraksidenganmengamalkanadab-adab yang sopan.

Intrapersonal. membandingbeza.KemahiranGenerik KB :Kemahiranmemerhati. Ruang SPP :Kolaboratif KBF :Membuatkeputusandanmenyelesaikanmasalah PembelajaranKoperatif Berlakon 5 . Interpersonal. menghubungkait TKP: Visual. kemahirankomunikasi.

nilaialamsekitar. KemahiranGenerik Catatan. Guru mengedarkankadarahan KB: Membandingbeza Mengklasifikasikan yang SPP:Kolaboratif yang KBF:Membuatkeputusandanmeny elesaikanmasalah NilaiMurni Sumber P&P Kadarahan Plastisin ( LampiranB) menunjukkanperkataandanlakuan sopandantidaksopanketikaberinteraksi. Guru mengaitkanjawapanmuriddengantajukpengajaranhariini. 3. Setiapkumpulandimintamelakukanperbincangandanme 6 . Satukumpulanterdiridaripadalima orang ahli. Muriddibahagikankepadaempatkumpulan. Set induksi (5minit) 1. penerapannilaimurni. 2. Guru memintamuriduntukmemberijawapanterhadapgambar yang ditunjukkan.ProsedurPelaksanaan ElemenPengurusan. Langkah 1(10minit) 1. Guru menunjukkanbeberapakepinggambar orang TKP : Visual KB : Menghubungkait Membandingbeza Memerhati NilaiMurni Meningkatkankeyakin andiri Sumber P&P Gambar (lampiranA) sedangberinteraksi. unsur patriotism dansumberp&p. 2. 3. PembelajaranBestari.

Situasi 2± keluarga yang tidakbahagiadan berinteraksisecaratidaksopan Situasi 3 ± sekumpulanpelajarberbincangtentang pelajaran. . 4.mbezakankadarahan yang diberi. Muriddimintamelekatkankadarahan yang diberikanoleh guru mengikutkategori yang telahditetapkan. 5. Guru 7 .keburukan Langkah 2 (10minit) 1. KB: Menghubungkait TKP: Ruang/visual Interpersonal Pembelajarankoperatif Situasi 1 ± keluarga yang bahagiadanberinteraksi secarasopan. lakonan Bantu membantu Keyakinandiri Bertanggungjawab Sumber P&P Kadarahan Perbualanseca rasopan Perbualanseca rakasar Gambarsituasi (Lampiran C) NilaiMurni Menghargairakan 2. Guru memintasetiapkumpulanuntukmelakonkansituasiberdas arkankadarahanbesertakangambar yangdiberi.kepentingan . Situasi 4 ± sekumpulanmuridmembulimurid lain. Guru menyemakjawapansertamemberikomenterhadapjawapa n yang telahdiberikanmurid.

Guru membuatrumusantentangtajukpengajaranhariini. Guru memintamuriduntukmengamalkandanmengaplikasikand alamkehidupanseharian. 2. Penutup(5minit) 1.merumuskanlakonanmuriddengantajukpelajaranhariini. PK:Interpersonal Intrapersonal Nilai Budi bahasa Menghargai Menghormati 8 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful