TULADHA TANGGAP WACANA ING PAKEMPALAN SISWI-SISWI Assalamu alaikum Wr. Br.

Bapak-bapak saha Ibu-ibu guru ingkang tuhu kinabekten adik-adik siswa-siswi anggota SMP 1 Undaan ingkang saestu kula trisnani. Mangga kula derekaken ngonjukaken puja-puji pujiastuti ingkang ngersanipun Gusti Allah SWT ingkang Maha Agung, awit kita sedaya sampun saged makempal wonten ing papan panggenan punika saperlu anggadani pepanggihan siswa-siswi. Kula minangka pranata acara ing mriki sanget rumaos suka bagya awit adhik-adhik sampun kagungan niyat tuwih tekat luhur inggih punika makempal ing wadhah aula SMP 1 Undaan punika. Ingkang punika mratandhani bilih adhik-adhik klebat ing perangan siswa-siswi ingkang sadhar dumatheng maknaneng patunggilan utawi persatuan lan kesatuan. Awit sangking punika, kula suwun mugi-mugi adhik-adhik tansaha ngindhakaken kandhareng patunggilan punika kanti pakaryan-pakaryan ingkang saged murakabi tumpraping alam pembangunan ing negarikita punika. Dumateng adhik-adhik ingkang hanggadahi kagungan punapa kemawon, mugi sageda utawi kersa nularaken kagungan wau.Dumateng adhik-adhik sanesipun, murih sedaya adhiadhik siswa-siswi ing mriki sageda tambah sesarepan saha saged nyurung kemajengannipun pasinaon, sahingga saged kanti gampil gayoh cita-cita nipun. Satunggal lan satunggalipun mugiya tansah taos pepenget mbok bilih wonten tindak ingkang naliser saking grising kaleresan, sahinnga saged dados panutaneng adhik-adhik ingkang kawula hormati. Mekaten atur kula, mbik bilih wonten atur kula ingkang katliwar nyuwun agungeng pangaksama. Akhiru kalam, billahi taufiq wal hidayah

Wassalamu alaikum Wr. Wb.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful