Anda di halaman 1dari 14

1.

0 PENDAHULUAN

Main atau bermain secara amnya boleh didefinisikan sebagai sebarang aktiviti
yangmemberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa
menimbangkanapakah hasil aktiviti itu.

Perkembangan kanak-kanak berlaku melalui interaksi dengan persekitaran.


Pengalaman langsung kanak-kanak amat mempengaruhi tahap perkembangan dan
pembelajaran kanak-kanak. Kanak-kanak suka bermain kerana aktiviti ini adalah
sejajar dengan naluri semula jadi mereka. Justeru, bermain adalah pengalaman
langsung yang paling asas. Pelbagai perkara dapat dipelajari oleh kanak-kanak
melalui satu jenis permainan yang direka sendiri atau dikongsi bersama.

Menurut Fromberg (1987), secara umumnya main adalah simbolik, bermakna,


menyeronokkan, sukarela dan bermotivasi intrinsik, berperaturan dan berbentuk
episodik. Justeru, penggunaan aktiviti bermain sebagai strategi pengajaran dan
pembelajaran di bilik darjah adalah berlandaskan prinsip bermain sambil belajar.
Secara tidak langsung, melalui aktiviti permainan, murid-murid dapat
memperkembangkan potensi intelek, jasmani, rohani dan sosial mereka.

Hasil kajian terhadap bermain sebagai teknik mengajar telah menunjukkan


bahawa bermain adalah penentu penting dalam perkembangan intelek, jasmani,
rohani, sosial serta daya cipta kanak-kanak. Menurut Jean Piaget, bermain dapat
memperkuatkan keupayaan berfikir serta mendorong kanak-kanak memberi makna
kepada pembelajaran semasa mereka menjalankan aktiviti sesuatu permainan.

Menurut Margaret Williams, semasa kanak-kanak bermain, nilai sosial mula


dipupuk dalam jiwa mereka, untuk memastikan aktiviti bermain berjalan lancar,
kanak-kanak hendaklah mempelajari cara berkomunikasi melalui kemahiran bahasa
dengan rakan-rakan sebaya mereka.

1
2.0 KEPENTINGAN BERMAIN

Melalui aktiviti bermain, perkembangan kanak-kanak dapat berkembang secara


menyeluruh. Oleh itu, kepentingan bermain dapat dikategorikan kepada aspek
perkembangan fizikal, kognitif, sosial dan emosi.

2.1 Kognitif

Istilah kognitif merujuk kepada aktiviti-aktiviti mental seperti berfikir,


menaakul, menganalisis, membentuk konsep, menyelesaikan masalah dan
sebagainya. Kanak-kanak bermain mengunakan kemahiran kognitif secara tidak
langsung dapat menguji tahap keupayaan dan kecerdasan mereka untuk belajar.
Selain itu, mereka boleh mempelajari pelbagai kemahiran dalam bermain dan dapat
mengembangkan potensi yang ada dalam diri mereka serta memperkembangkan
kecekapan dalam berfikir dengan lebih kreatif dan logik.Sebagai contoh, melalui
permainan bahasa, dam, puzzle, nyanyian, main peranan, simulasi dan congkak
akan membantu dalam mengembangkan kemahiran matematik dan sains.

Pengajaran dan pembelajaran di sekolah perlu dimasukkan beberapa aktiviti


permainan yang berkait dengan pembelajaran kerana apabila kanak-kanak berasa
seronok mereka akan lebih mudah memahami pengajaran tersebut. Sifat kanak-
kanak yang gemar bermain ini, dapat member banyak maklumat tambahan dan
mendedahkan mereka tentang cara menyelesaikan sesuatu masalah dalam
pelajaran, sebagai contoh subjek matematik. Aktiviti melukis, mewarna dan
membina objek kreatif dapat mengembangkan kemahiran reka cipta dan
meningkatkan keupayaan imaginasi mereka serta daya kreativiti dalam
mengeluarkan idea.

Kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan


pembelajaran kanak-kanak (Kumar & Harizuka, 1998 : Lieberman, 1977) mereka
telah mengenal pasti kemajuan dalam penumpuan, kemahiran kesediaan, sikap,
kreativiti, pemikiran divergent, pengambilan perspektif dan memori. Ini jelas
menunjukkan bahawa proses pembelajaran yang melibatkan operasi mental
mengikut teori pembelajaran kognitif seperti Gagne, Ausubel, dan Bruner ada
kepentingannya di dalam aktiviti bermain.

2
Menurut Noriati A.Rashid, dalam buku Murid Dan Alam Belajar,
perkembangan kognitif dan bahasa merupakan satu aspek yang penting dalam
perkembangan individu. Mendengar, membaca, dan bertutur amat membantu dalam
perkembangan kognitif. Melalui bermain, melakonkan semula apa yang dibaca atau
cerita yang didengarakan mempercepat penguasaan bahasa dan kognitif. Kanak-
kanak cepat belajar dengan melakukannya sendiri seperti meneroka, membuat uji
kaji, mereka bentuk model dan kraftangan. Dengan cara itu, kanak-kanak akan lebih
memahami dunia sekeliling dengan lebih mudah.

2.2 Fizikal

Bermain sangat penting bagi memastikan perkembangan fizikal kanak-kanak


berkembang dengan baik. Menurut Jean Piaget, bermain dapat memperkuatkan
keupayaan berfikir serta mendorong kanak-kanak memberi makna kepada
pembelajaran semasa mereka menjalankan aktiviti sesuatu permainan. Melalui
bermain, kemahiran psikomotor, iaitu motor kasar, motor halus, koordinasi mata-
tangan, pergerakan lokomotor dan bukan lokomotor dapat dibina. Manakala,
kemahiran fizikal pula termasuklah berlari, melompat, memanjat, mengimbang,
mengayuh basikal, bermain bola, menendang, menyambut, dan membaling bola.

Selain itu, aktiviti taman sains seperti menanam, menyiram, menggembur,


membaja dan menggali tanah dapat meningkatkan keupayaan dan kepekaan deria
bau, deria sentuh, kemahiran motor halus dan pergerakan lokomotor dan bukan
lokomotor di samping itu dapat memberi kanak-kanak meneroka alam semulajadi
dan menanam sikap cintakan alam semulajadi sejak dari kecil, bak kata pepatah “
melentur buluh biarlah dari rebungnya”.

Aktiviti mewarna, melakar, melukis, membentuk, menampal dan mencantum


dapat membina kemahiran manipulatif, koordinasi mata-tangan, dan kemahiran
motor halus. Selain daripada itu, aktiviti renang juga dapat membina kemahiran
mengimbang, mengapung, mengawal pernafasan serta dapat mengurangkan
perasaan takut dan bimbang. Ini selaras dengan teori manipulatif dan teori
psikodinamik.

Walau bagaimanapun, jika dilihat dari aspek pembelajaran juga, melalui


aktiviti berbentuk pergerakan psikomotor ini dapat melahirkan murid yang aktif dan

3
cergas, secara tidak langsung murid dapat melibatkan diri dalam setiap aktiviti dan
pengajaran dengan aktif di dalam kelas serta dapat mengurang kadar pasif dalam
kalangan murid. Di samping itu, melalui bermain dapat meningkatkan kemahiran
motor halus dan koordinasi mata-tangan serta dapat mengeluarkan perasaan takut
dan bimbang kepada peringkat sedar.

2.3 Sosial

Dalam kehidupan sosial kanak-kanak, bermain adalah pencetus kepada


pembentukan perkembangan serta kemahiran sosial kanak-kanak. Untuk itu, kanak-
kanak dari pelbagai umur perlu bersosialisasi, sebagai peyumbang dalam
kebudayaan masing-masing. Mengikut kajian (Rubin & Howe 1986; Creasey, Jarvis,
& Berk, 1998) menunjukkan bahawa bermain dengan individu lain merupakan salah
satu pendedahan awal kepada kanak-kanak untuk berkomunikasi dan bertukar
pendapat dengan orang lain. Contohnya seperti permainan upih pinang. Hal ini
kerana upih pinang merupakan salah satu permaianan yang memerlukan interaksi
dua atau tiga orang. Seperti kanak-kanak akan berinteraksi tentang pengalaman
mereka semasa bermain dan bertukar pendapat mengenai cara bermain dengan
lebih menarik.

Menurut Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying & Syarifah Fakhriah (2008),

“ Melalui permainan sosial, kanak-kanak belajar berinteraksi dengan orang


lain secara positif, belajar menghormati hak orang lain, mengambil giliran,
berkongsi alatan serta melayani keperluan orang lain.”
(p.13)

Secara tidak langsung ia dapat memupuk sikap sabar, melahirkan sikap


toleransi dan tidak mementingkan diri sendiri. Ini dapat dilihat di dalam permainan
ting-ting, batu seremban, dan saidina. Di mana kanak-kanak memerlukan
kesabaran yang tinggi untuk menunggu giliran ketika bermain.

2.4 Emosi

Emosi memainkan peranan yang penting dalam kehidupan kanak-kanak. Ada


perkara atau benda yang dialami kanak-kanak mendatangkan rasa senang dan ada
perkara yang tidak menyenangkan. Lazimnya apabila sesuatu pengalaman emosi

4
menambahkan keseronokan kepada pengalamannya sehari-hari, menjadi
penggerak kepada tindakan dan memberikan makna kepada bentuk tindakan yang
diambilnya. Emosi juga mempengaruhi persepsi dan tingkah laku kanak-kanak
terhadap alam sekelilingnya dan seterusnya menentukan corak penyesuaian yang
akan diambil.

Main dikatakan dapat memberi kanak-kanak pengalaman yang kaya untuk


meningkatkan kemahiran bersosial, mempunyai sensitiviti nilai dan keperluan orang
lain, mengawal emosi, belajar mengawal diri sendiri dan juga boleh berkongsi kuasa.
Melalui proses bermain yang sesuai dan selaras dengan keupayaan dan jiwanya,
kanak-kanak akan mengalami perkembangan diri, personaliti dan konsep kendiri
positif serta menikmati kejayaan dan mengembangkan potensi diri.

Melalui bermain juga pernyataan emosi kanak-kanak berubah dari zaman


kanak-kanak sehingga zaman remaja. Semakin umurnya meningkat, kanak-kanak
akan semakin berkebolehan untuk menyatakan emosinya dengan cara yang lebih
halus. Cara kanak-kanak meluahkan emosi mereka berubah daripada penyataan
secara fizikal, misalnya memukul kawan apabila berasa marah.

Guru wajar memanfaatkan proses bermain untuk menghasilkan pembelajaran


yang berkesan. Kanak-kanak akan belajar mengenali dan menguruskan
persekitarannya serta menguruskan hubungan dengan orang lain melalui proses
bermain. Sebagai contoh, berinteraksi dengan rakan, pelajar lain dan guru-guru
serta menyemai sifat tolong menolong dan ambil berat kepada orang lain.Selain itu,
mereka dapat mengetahui bahawa emosi seseorang mungkin berlainan pada situasi
yang tertentu. Oleh itu, mereka dapat mengetahui cara untuk mengawal emosi
mengikut keadaan.

3.0 PERMAINAN BATU SEREMBAN

3.1 Aplikasi Semasa Pengajaran dan Pembelajaran

Pengajaran boleh didefinisikan sebagai memberikan arahan-arahan atau


berkongsi pengetahuan dengan orang lain. Manakala, pembelajaran pula adalah
peringkat dalam proses mengubah maklumat kepada pengetahuan yang dipelajari.
Oleh itu, di dalam penulisan seterusnya akan menerangkan dengan lebih lanjut
tentang perkaitannya dengan perbezaan individu, gaya pembelajaran dan motivasi

5
3.1.1 Perbezaan Individu

Setiap guru perlu memahami perbezaan dalam kalangan muridnya.


Personaliti milik seseorang individu menjadikannya berbeza dengan invidu yang
lain seperti yang diperkatakan oleh Dobzhansky (2009) iaitu “setiap individu
berbeza dari segi biologi dan genetik”. Hal ini semua bergantung pada pengaruh-
pengaruh persekitarannya sewaktu proses pembesaran sepeti yang diutarakan
oleh Bronfenbrenner (2009), dalam teori ekologinya yang menegaskan
kepentingan persekitaran dan kesaannya kepada perkembangan kanak-kanak.
Oleh itu, kejayaan sesuatu pengajaran dan pembelajaran adalah apabila berlaku
perubahan tingkah laku, daripada tidak tahu kepada tahu, daripada tidak
memahami kepada memahami, daripada kurang mahir kepada lebih mahir.

Ini dapat dilihat dalam permainan batu seremban. Kita dapat lihat perbezaan
kemahiran dan kebolehan bagi setiap kanak-kanak dengan ketara. Contoh dari
segi koordinasi mereka untuk menangkap batu yang dilambung. Daripada sini kita
dapat lihat, tidak semua pelajar dapat menangkap batu yang dilambungnya. Hal
ini kerana perkembangan kanak-kanak berlaku tidak sama antara satu sama lain.

Jesteru itu sebagai seorang pendidik kita perlulah mempelbagaikan teknik


pengajaran dan pembelajaran di dalam kelas supaya setiap murid-murid dapat
memahami pengajaran yang disampaikan oleh guru dengan baik. Hal ini dapat
dibuktikan dengan adanya pelbagai teknik bermain dalam permainan batu
seremban untuk memberi peluang kepada setiap individu untuk mempelajari dan
dapat bermain permainanan ini

3.1.2 Gaya Pembelajaran

Gaya pembelajaran bermaksud cara seseorang menerima dan memproses


maklumat dalam pelbagai cara yang berbeza-beza. Teori berhubung gaya
pembelajaran menekankan kepada sebanyak mana murid belajar dan memperoleh
pengalaman pembelajaran bergantung pada gaya pembelajaran dan bukan
persoalan tentang pelajar itu hebat atau pintar. Ahli psikologi pendidikan
menjalankan kajian berhubung gaya pembelajaran manusia dan hasil kajian mereka
adalah berasaskan faktor warisan, cara didikan dan persekitaran.

6
Melalui permainan batu seremban murid-murid dapat diberi pendedahan
untuk mengira batu yang diambil semasa bermain dan melatih mereka untuk berfikir
secara sistematik dan berurutan semasa bermain serta mereka akan menggunakan
kemahiran mengira untuk mengira mata yang diperolehi. Oleh itu, gaya
pembelajaran mereka akan terbentuk melalui kaedah menghafal nombor mengikut
turutan dan mereka akan belajar teknik menghafal sifir mengikut kreativiti mereka
sendiri kerana setiap batu yang dikira merupakan nilai berganda iaitu operasi darab.

Selain itu, permainan ini melatih murid-murid supaya tidak mudah mengalah
dan berputus asa apabila mati permainan malah berusaha untuk membuat yang
lebih baik lagi pada permaianan seterusnya. Di samping itu, melatih murid-murid
untuk berlaku jujur dan tidak iri hati apabila rakan-rakannya yang lain mendapat
mata lebih daripadanya. Oleh yang demikian, sikap yang positif ini akan member
gaya pembelajaran yang menunjukkan semangat untuk terus berusaha dan sentiasa
ingin melakukan yang terbaik serta bersaing secara sihat antara rakan-rakannya.

Permainan ini juga melatih murid-murid melakukan aktiviti yang melibatkan


koordinasi mata dan tangan serta menerapkan kemahiran melambung, menimbang
dan ketangkasan semasa mengambil buah ketika ibu dilambung ke udara.Ini
menunjukkan gaya pembelajaran yang aktif dan melibatkan ketangkasan mereka
dalam melakukan aktiviti.

3.1.3 Motivasi

Permainan batu seremban juga boleh gunakan sebagai satu medium motivasi
kepada murid-murid. Motivasi adalah antara konsep teori terpenting dalam
kebanyakan teori pembelajaran. Ia berkait rapat dengan kebangkitan, perhatian,
kebimbangan, maklum balas dan pengukuhan. Keller (1983) mencadangkan strategi
pengajaran yang merangkumi empat komponen motivasi iaitu membangkitkan
minat, membangunkan pengharapan bagi mencapai kejayaan dan menghasilkan
kepuasan melalui ganjaran intrinsik ataupun ganjaran ekstrinsik.

Justeru, melalui permainan batu seremban guru boleh memupuk motivasi


dalam kalangan pelajar misalnya permainan batu seremban kalah menang dapat
memberi motivasi kepada pelajar untuk bermain dengan baik dan mendapat markah
terbanyak untuk memenangi satu permainan. Hal ini kerana, mereka ingin

7
mendapatkan ganjaran dan pujian dari kemenangan itu. Selain itu, permainan batu
seremban ini juga dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk belajar mengira
sambil bermain disamping dapat membantu pelajar untuk minat kepada subjek
matematik.

Seperti yang kita ketahui, permainan batu seremban boleh dimainkan secara
berpasangan, tiga atau empat orang. Oleh itu, kita dapat lihat permainan batu
seremban ini dapat memberi motivasi kepada pelajar untuk bergaul dan
berkomunikasi diantara rakan sepermainannya. Hal ini secara tidak langsung dapat
memberi impak positif kepada kemahiran berkomunikasi dalam kalangan kanak-
kanak tersebut.

Walau bagaimanapun, permainan ini juga dapat memupuk pelbagai nilai-nilai


murni antaranya sikap kejujuran iaitu pemain perlu patuh kepada peraturan dan tidak
menipu. Pemain yang menipu akan dikenakan denda atau hukuman yang akan
ditentukan oleh ahli kumpulan mereka tidak kiralah dalam bentuk formal atau tidak
formal seperti di sisihkan atau dimarahi. Selain itu, sikap adil juga dapat dipupuk
dalam permainan ini melalui penentuan giliran, sebelum permainan dimulakan,
seorang demi seorang pemain dikehendaki menimbang buah, bagi mendapatkan
mata sebagai penentuan siapa yang akan bermain dahulu sebagai pemain pertama,
kedua, ketiga dan seterusnya.

Selain daripada itu, pelbagai strategi yang digunakan oleh pemain untuk
mendapatkan markah tertinggi secara tidak langsung dapat meningkatkan kognitif
para pelajar untuk sentiasa berfikir menyelesaikan masalah dan berfikiran kreatif
untuk memastikan dirinya dapat menandingi lawannya. Di samping itu, dapat
memupuk sikap berdaya saing dalam kalangan murid-murid tersebut.

4.0 RUMUSAN

Secara keseluruhannya, bermain merupakan strategi pengajaran dan


pembelajaran di bilik darjah yang dapat memperkembangkan potensi intelek,
jasmani, rohani, sosial serta daya cipta kanak-kanak, di samping menambahkan
suasana seronok dalam aktiviti pembelajaran mereka.

8
5.0 RUJUKAN

Bronfenbrenner. (2009). Perkembangan Kanak-kanak Untuk Program Ijazah


Sarjana Muda Perguruan (2th ed.). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Creasey, Jarvis, & Berk. (1998). Free play behaviors in preschool and kinderarten
children. Society for research in Child Development ,49, 534- 536.

Dobzhansky. (2009). Perkembangan Kanak-kanak Untuk Program Ijazah Sarjana


Muda Perguruan (2th ed.). Selangor: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
Noriati A.Rashid, Boon Pong Ying & Syarifah Fakhriah (2008). Siri Pendidikan
Guru. Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Oxford Fajar Sdn. Bhd

Rubin & Howe 1986 Social participation among preschool. Children Journal of
Abnormal Psychology,27,234-269

6.0 BIBLIOGRAFI

Abu Zahari Abu Bakar. (1988). Memahami Psikologi Pembelajaran. Petaling Jaya :
Penerbitan Fajar Bakti Sdn. Bhd

Akhmad Sudrajat. (2008). Perkembangan Kognitif. Retrieved 19 Ogos, 2010, from


http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2008/01/31/perkembangan-kognitif/

Atkinson, J.W. (1964). An Introduction to motivation. Princeton, New Jersey: Van


Nostrand

Aziz Yahaya, Asmah Suboh, Zurihanmi Zakariya & Fawziah Yahya. (2005).
Aplikasi Kognitif dalam Pendidikan. Kuala Lumpur: PTS Professionan
Publishing Sdn. Bhd.

Bettye M. CaldWell. Playing for Keeps: The Importance of Play to Little Children
Retrieved 19 Ogos, 2010, from http://www.fisher-price.com/fp.aspx?
st=665&e=expertadvice&content=38337

Crow & Crow. (1980). Psikologi Pendidikan Untuk Perguruan. Kuala Lumpur:
Dewan Bahasa dan Pustaka
Fauziah Md.Jaafar. (n.d.). Kepentingan Aktiviti Bermain di dalam Pendidikan
Prasekolah, 3, Article 3. Retrieved August 20, 2010, from
http://www.fp.utm.my/medc/journals/vol3/3.%20KEPENTINGAN%20AKTIVITI
%20BERMAIN%20DI%20%20DALAM%20PENDIDIKAN
%20PRASEKOLAH.pdf
Geocities.com. (n.d). Kognitif. Retrieved 19 Ogos, 2010, from
http://www.geocities.com/siti_ros/kognitif.htm

9
Mok Soon Sang (1991). Siri Pendidikan Perguruan: Pedagogi 2. Kuala Lumpur:
Kumpulan Budiman Sdn. Bhd

Noriati A. Rashid, Boon Poong Ying, Sharifah Fakhriah Syed Ahmad. (2009). Siri
Pendidikan Guru: Murid dan Alam Belajar. Kuala Lumpur : Oxford Fajar Sdn.
Bhd

Pintrich, P.R. & Schunk, D.H. (1996). Motivation in Education: Theory, Research
and Applications: Columbus, OH: Charles E. Merrill.

Schunk, D. H. (1996). Learning Theories: An Educational Perspective (edisi kedua).


Columbus, OH: Charles E. Merril.

Scribd.com. (2009). Teori Pembelajaran Kognitif dan Maslow. Retrieved 19 Ogos,


2010, from http://www.scribd.com/doc/12899885/Teori-Pembelajaran-Kognitif-
dan-Maslow

Tsoa& Ling-ling. (2002). Childhood Education: How much do we know about the
importance of child development. Retrieved 19 Ogos, 2010, from
http://www.thefreelibrary.com/How+much+do+we+know+about+the+importan
ce+of+play+in+child+development%3F-a085481210

Weiner, B. (1992). Human Motivation: Metaphors, Theories and Research. Newbury


Park, CA: Sage.

Woolfolk, A.E. (2006). Education Psychology, (edisi kesembilan). Boston: Allyn&


Bacon

10
7.0 REFLEKSI

7.1 Sofiyah Binti Abdul Hashim

Bersyukur kehadrat Ilahi dengan limpah dan kurnianya saya Sofiyah Binti
Abdul Hashim dapat menyiapkan Kerja Kursus Pendek ( KKP ) bertajuk
“kepentingan bermain dari aspek kognitif, fizikal, sosial dan emosi dan impilikasi
permainan dalam pengajaran dan pembelajaran mengikut perbezaan individu, gaya
pembelajaran dan motivasi murid-murid” dengan sempurnanya. Untuk menyiapkan
kerja ini, saya telah meluangkan banyak masa dan tenaga untuk menjayakannya.
Saya menyiapkan kerja kursus ini dengan perasaan penuh bersemangat walaupun
pada awalnya saya kurang memahami soalan tugasan yang diberi.

Saya dikehendaki membuat kepentingan sosial dan aplikasi dalam


pengajaran dan pembelajaran menerusi perbezaan individu. Pada awalnya saya
mempunyai kekeliruan kerana percampuran maklumat yang dipelajari ketika sem 1
dalam subjek Perkembangan Kanak-Kanak. Oleh itu, saya cuba mendapatkan
maklumat tentang tajuk yang dikehendaki dengan melayari internet.

Selain itu, saya juga pergi ke perpustakaan serta berjumpa beberapa orang
pensyarah untuk mendapatkan bahan secukupnya. Dalam proses ini saya dapat
meningkatkan beberapa ilmu baru mengenai subjek alam belajar. Tidak lupa juga
kepada pensyarah bimbingan saya iaitu Puan Maznah Binti Madu yang telah
memberikan kerjasama serta penerangan yang sangat jelas dan lengkap berkaitan
tajuk tugasan ini.

Semasa proses menyiapkan tugasan ini, saya telah berhadapan dengan


beberapa kengkangan antaranya ialah kesukaran untuk membuat penulisan ilmiah.
Hal ini kerana kurangnya ilmu dan pendedahan di dalam diri saya akan cara-cara
penulisan ilmiah yang betul. Namun, atas usaha ingin tahu saya bertanya kepada
beberapa pensyarah untuk mendapatkan seberapa banyak input dan ilmu
berkaiatan penulisan ilmiah ini agar segala ilmu yang saya peroleh ini dapat
digunakan kelak.

Pengalaman yang saya peroleh selepas menyiapkan kerja kursus ini ialah
saya dapat mengetahui beberapa teknik pengajaran dan pembelajaran yang
seharusnya digunakan oleh guru bagi mewujudkan suasana kelas yang harmoni.

11
Tugasan ini juga telah memberikan saya banyak kesedaran akan kepentingan
bermain dan pengaplikasiannya didalam pengajaran dan pembelajaran.

Akhir kata saya harap kerja kursus ini dapat menjadikan saya lebih arif dalam
dalam subjek Murid dan Alam Belajar. Semoga dengan izinNya, saya dapat menjadi
guru pelatih yang cemerlang serta menjadi guru sebenar yang berkaliber setelah
menamatkan pengajian di Institut Pendidikan Guru Kampus Dato Razali Ismail,
Terengganu kelak.

Terima kasih.

Disediakan oleh :

__________________________
SOFIYAH BINTI ABDUL HASHIM
901018-08-6112
123337

12
7.3 Munirah Atirah Binti Mohd Musleh

Bersyukur kehadrat Illahi kerana dengan limpah dan kurnianya saya dapat
menyiapkan tugasan kerja kursus berasaskan ilmu ini dalam jangka waktu yang
ditetapkan. Sepanjang menyiapkan tugasan ini saya dapat meningkatkan
pengetahuan tentang konsep bermain melalui pembacaan dari pelbagai jenis
sumber rujukan. Selain itu, saya juga dapat mempelajari cara untuk membuatkan
aktiviti pengajaran dan pembelajaran di sekolah nanti lebih menyeronokkan dengan
mengaitkan dan memasukkan aktiviti permainan.

Selain itu, melalui tugasan ini juga dapat memupuk sikap kerjasama dan
saling bantu membantu diantara rakan sekumpulan. Sikap mementingkan diri sendiri
dan tidak mahu bertolak ansur juga dapat dibuang dan diketepikan sepanjang
menyiapkan tugasan ini bagi memastikan hasil yang kami perolehi baik dan
berkualiti. Tugasan ini juga mengajar saya cara untuk memahami dan menangani
sikap dan pandangan rakan-rakan yang berbeza-beza. Saya dapat lihat bahawa
sikap saling memahami dan saling bertolak ansur sangat penting untuk
mendapatkan hasil kerja yang baik.

Tugasan ini juga telah menyedarkan saya tentang pentingnya kolaborasi


bersama pensyarah-pensyarah tidak kiralah pensyarah yang mengajar ataupun
tidak. Meminta pandangan dan cadangan penambahbaikan pensyarah telah banyak
membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini. Tambahan lagi, pensyarah di
Jabatan Ilmu Pendidikan tidak lokek dengan bantuan dan tunjuk ajar.Di sini saya
dapat merasakan bahawa tugas seorang pengajar bukanlah hanya pada murid yang
diajarnya sahaja tetapi semua murid di sekolah dan guru perlu sentiasa bersedia
untuk memberi bantuan serta tunjuk ajar.

Walaupun tugasan ini diberi pada bulan puasa, namun saya tidak merasakan
ia sebagai satu bebanan bahkan sebagai satu medium atau peluang untuk saya
menyibukkan diri dengan perkara-perkara berfaedah secara tidak langsung dapat
mengelakkan diri saya daripada melakukan perkara yang tidak berfaedah dan
membuang masa melepak dan berborak yang kadang kala boleh menyebabkan
pahala puasa berkurangan. Selain itu, tugasan ini banyak membantu saya dalam

13
mendidik diri untuk bersabar dengan karenah rakan-rakan dan tekanan dari bayak
sudut seperti kerja kursus yang terlalu banyak.

Walau bagaimanpun, terdapat pelbagai dugaan dan ujian ketika menyiapkan


tugasan ini antaranya masalah kewangan dek kerana alaun belajar masih belum
dapat disebabkan oleh kemelesetan ekonomi yang ditanggung kerajaan. Hal ini
telah sedikit sebanyak menjejaskan saya untuk membeli kertas, dan macam-macam
lagi. Namun, masalah ini dapat diselesaikan kerana kedua ibu bapa saya memberi
bantuan kewangan, saya sangat bersyukur kerana kedua ibu bapa sangat
memahami masalah saya.

Selain itu, saya juga mengalami kesukaran dalam menyiapkan tugasan dari
segi masa yang terlaku singkat. Tambahan pula, kelas terlalu penuh justeru sukar
untuk mencari waktu berkolaborasi bersama pensyarah dan mencari sumber rujukan
di perpustakaan, namun saya cuba mengatasi masalah ini dengan menguruskan
masa saya dengan baik. Berkaitan dengan sumber rujukan juga, saya mengalami
kesukaran untuk mengakses internet kerana internet di maktab terlalu perlahan dan
kadang kala tidak dapat mengakses langsung.

Secara keseluruhannya, segala kelemahan yang saya alami sepanjang


melaksanakan tugasan ini telah dapat diselesaikan dengan baik berkat
kesungguhan dan minat terhadap mata pelajaran ini dan bantuan dari pensyarah
saya Puan Maznah Binti Madu serta rakan-rakan. Saya berharap segala kelemahan
dan kekurangan sepanjang melaksanakan tugasan ini dapat dibuat
penambahbaikan pada masa akan datang, wa’allahualam.
Sekian terima kasih,

Yang menjalankan tugas,

______________________________
MUNIRAH ATIRAH BT MOHD MUSLEH
900914-14-5454
123323

14

Anda mungkin juga menyukai