ASPEK AL-QUR¶AN

STANDAR KOMPETENSI :
MEMAHAMI AYAT-AYAT AL-QUR¶AN TENTANG PERINTAH MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP

KOMPETENSI DASAR:
1. MEMBACA Q.S AR-RUM: 41-42, AL-A¶RAF: 56-58, SAD: 27 AR41- AL562. MENJELASKAN Q.S AR-RUM: 41-42, AL-A¶RAF: 56-58, SAD: 27 AR41- AL563. MEMBIASAKAN PERILAKU MENJAGA KELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP, SEPERTI TERKANDUNG DALAM Q.S AR-RUM: 41-42, AR41ALAL-A¶RAF: 56-58, SAD: 27 56-

(41) [42 - 41 / (56) þ (57) [58 - 56/ ] (58) ] (42)

A.

SURAH AR-RUM, 41-42 TENTANG LARANGAN BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI

{41} { Karena perbuatan Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan42} tangan manusi, supay Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari {42 yang } (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan-41 : benar). Katakanlah: "Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang terdahulu. kebanyakan dari mereka itu adalah orang-orang yang mempersekutukan (Allah).³ (Q.S. Ar-Rum: 41-42)

TAJWID
No 1 2 3 4
Izhar syafawi

Bacaan

Hukum Bacaan
Tafkhim Tarqiq Ikhfa¶ syafawi

Cara membaca
Zahara (berat/berdegam) Albarri (ringan/berdering) Hum ba¶da (mim mati dibaca samar) La¶allahum Yarji¶un (mim mati dibaca jelas) Qabblu (dibaca seakanseakanakan berbunyi rangkap) Hum musyrikin

5 6

Qalqalah Idgam mutamasilain

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AR-RUM 41-42

telah tampak kerusakan di darat Dan di laut Disebabkan perbuatan Tangan manusia

= = = = = =

Supaya (Allah) merasakan pada mereka =

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AR-RUM 41-42

Sebagian yang mereka telah kerjakan

=

Agar mereka kembali (ke jalan yang benar) = Katakanlah, berjalanlah dimuka bumi Perhatikanlah bagaimana keadaan Akibat orang-orang dari sebelum itu orangKeadaan terbanyak dari mereka = = = =

KANDUNGAN AYAT SURAH AR-RUM, 41-42
Penegasan allah bahwa berbagai kerusakan yang terjadi didaratan dan dilautan adalah akibat ulah atau perbuatan manusia.

Suruhan untuk mempelajari sejarah umat-umat terdahulu. Berbagai bencana yang menimpa umatumat terdahulu adalah disebabkan kemusyrikan mereka.

B.

SURAH AL-A¶RAF 56-58 TENTANG LARANGAN BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI

{56}

þ
{57}

{58}

{58-56:

}

TERJEMAH SURAH AL-A¶RAF 56-58 TENTANG LARANGAN BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI
Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (Tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan); hingga apabila angin itu Telah membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, Maka kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. seperti Itulah kami membangkitkan orang-orang yang Telah mati, Mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran. Dan tanah yang baik, tanaman-tanamannya tumbuh subur dengan seizin Allah; dan tanah yang tidak subur, tanaman-tanamannya Hanya tumbuh merana. Demikianlah kami mengulangi tanda-tanda kebesaran (kami) bagi orang-orang yang bersyukur. (Q.S. Al-A¶raf: 56-58)

TAJWID
No 1
Idgam bigunnah

Bacaan

Hukum Bacaan

Cara membaca
Kahaufaw-wa (dibaca Kahaufawberpadu dengan dengung) Tama¶a (µaa dibaca panjang dua harakat) Qaribummina (dibaca berpadu dengan dengung) Busyrambaina Liqaumiyyasykurun (dibaca berpadu dengan dengung)

2 3

Mad µiwad Idgam bigunnah

4 5

iqlab Idgam bigunnah

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58 Dan janganlah kamu membuat kerusakan Di muka bumi Sesudah (Allah) memperbaikinya Dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa kepadatakut Dan harapan akan dikabulkan Dan harapan akan dikabulkan Amat dekat kepada orang-orang yang orangberbuat baik = = = = = = =

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58

Dan Dialah yang meniupkan Angin Berita gembira Sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan) rahmat-

= = = =

Sehingga apabila angin itu telah membawa = Awan mendung Kami halau awan itu = =

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58

Ke suatu daerah tandus Kami turunkan ke daerah itu hujan Kami keluarkan dengan sebab hujan itu Dari Setiap BuahBuah-buahan Seperti itulah

= =

þ
= = = = =

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58 Kami membangkitkan orang-orang yang orangtelah mati MudahMudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Dan negeri (tanah) yang baik Tumbuh tanaman-tanamannya tanamanDengan izin Tuhannya (Allah) Dan tanah yang tidak subur Tidak akan tumbuh Kecuali = = = = = = = =

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58

(tanam(tanam-tanaman) yang merana Demikianlah Kami mengulangi TandaTanda-tanda (kebesaran Allah) Bagi kaum Yang bersyukur

= = = = = =

KANDUNGAN AYAT Q.S. AL-A¶RAF 56-58

Larangan Allah SWT kepada manusia untuk berbuat kerusakan dimuka bumi.

Allah SWT adalah Tuhan Yang Maha Kuasa, yang menghembuskan angin, memnggiring awan, dan menurunkan hujandiberbagai tempat yang dikehendaki-Nya.

Penegasan Allah SWT bahwa diatas tanah yang subur, akan tumbuh berbagai macam tanaman dengan baik.

C.

SURAH SAD: 27 TENTANG KEBURUKAN KAUM YANG BERBUAT KERUSAKAN DI BUMI

þ
: } {27
Dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada antara keduanya tanpa hikmah. yang demikian itu adalah anggapan orang-orang kafir, Maka celakalah orang-orang kafir itu Karena mereka akan masuk neraka. (Q.S. Shaad:27)

TAJWID
No 1 2 3 4 Bacaan Hukum Bacaan Ikhfa· Gunnah Mad tabi·I Cara membaca Batilangzalika Zannu Allazina

Idgam bilagunnah Fawailullil lazina

TERJEMAH HARFIAH Q.S. AL-A¶RAF 56-58

Dan tidaklah kami (Allah) menciptakan Langit dan bumi Dan apa-apa antara keduanya tidak apabermanfaat (tanpa hikmah) Yang demikian itu Anggapan orang-orang kafir orangMaka selakalah bagi orang-orang kafir orangDari api neraka

= = = = = = =

þ

KANDUNGAN AYAT Q.S. SHAAD: 27

Penegasan Allah SWT bahwa langit, bumi, dan segala isinya sengaja diciptakan-Nya untuk kemanfaatan seluruh makhluk hidup, khususnya manusia. Tidak ada satupun yang diciptakan Allah tanpa hikmah. Hal ini diyakini kaum yang beriman dan dingkari kaum yang kafir. Oleh karena itu, Allah SWT akan menempatkan orang-orang kafir dineraka, karena keingkarannya terhadap Allah dan orang-orang beriman di surga karena keimanannya kepada Allah SWT