Anda di halaman 1dari 50

PRINSIP MUAMALAT ISLAM

PENGAJIAN ISLAM
DSM

KUMPULAN 7
SENARAI AHLI KUMPULAN
•Siti Aisyah Binti Martua
AF090441
•Syaiful Nizan Bin Esa AD090137
•Amierol Bin Che Noh AD090037
•Amir Yasser Bin Adzaman AE090384
•Nor Hakim Bin Mohd Salleh AE090258
•Mohd Arizatul Firdaus AD090293
•Ahmad Syahrin
•Syafik
PENDAHULUAN
Muamalat ialah tatcara atau peraturan dalam perhubungan manusia untuk
memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Allah S.W.T,
melibatkan bidang ekonomi dan sosial islam.

Muamalat yang akan dibahaskan adalah melibatkan bidang ekonomi.

Segala harta yang ada di alam ini adalah hak mutlak Allah.
Manusia disuruh memiliki harta yang disediakan melalui ilmu pengetahuan
dan kemahiran yang dianugerah
Mereka yang berharta adalah pemegang amanah Allah dan
bertanggungjawab ke atasnya
Bab ini membincangkan prinsip muamalat islam yang terdiri drp 4 aspek:
•Simpanan(Wadi’ah)
•Pinjaman (qard)
•Pelaburan (Mudharabah)
•Insuran(Takaful)
Pandangan
orang
ramai
SIMPANAN (AL WADI’AH)
bank muamalat iklan.flv
 SIMPANAN (al-WADIAH)

•Wadi`ah bermaksud kontrak menyimpan


sesuatu barang atau harta sebagai amanah.

WADI`AH (SIMPANAN)
•Sudut istilah – memberikan kekuasaan
kepada orang lain untuk menjaga harta atau
barangnya secara terang-terangan atau
dengan isyarat. (ulama Hanafiyah)
•Sesuatu akad atau perjanjian dengan
mewakilkan orang lain untuk menjaga harta
milik seseorang dengan cara tertentu melalui
syarat tertentu yang di haruskan syara’.
(ulama Malikiyah,Syafi’ah dan Hanabilah-
jumhur ulama)
DASAR HUKUM AL-WADI’AH

 Disyariatkan
 Hukum menerimanya adalah sunat
MEKANISME OPERASI WADIAH

 Anda mendeposit wang di bank dan bank


menjamin wang tersebut akan dipulangkan
kepada anda.
 Anda boleh mengeluarkan wang pada bila-
bila masa.
 Bank mungkin mengenakan fi sebagai caj
menjaga deposit pelanggan dan membayar
hibah (hadiah) jika perlu.
RUKUN WADI’AH

 Penyimpan (Muwaddi’)
 Pemegang barang simpanan (Wadii’)

 Barang yang di simpan (Wadi’ah)

 Lafaz Ijab dan Qabul (shighah)


SYARAT-SYARAT WADI’AH
SIFAT AKAD WADI’AH
 Bersifat mengikat
 Bersifat amanah

 Di bawah tanggungjawab orang yang menjaga

Perubahan Akad Wadi’ah dari Amanah Menjadi


ad-Dhaman(ganti rugi)
 Barang tersebut tidak disimpan oleh orang yang diamanahkan untuk
menyimpannya
 Barang simpanan diamanah oleh orang kedua kepada orang ketiga.
 Barang simpanan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang
menyimpan
 Orang yang menjaga barang simpanan melanggar syarat-syarat
yang telah ditentukan
BEZA AKAUN SIMPANAN ISLAM DAN
KONVENSIONAL
HIKMAH WADIAH
 Untuk menjaga harta seseorang dengan menyimpan
ditempat yang selamat pada orang yang amanah untuk
mengelak kecurian atau kebakaran
 Untuk menenangkan jiwa mereka yang hendak pergi
musafir kerana khuatirkan harta yang ditinggal
 Allah amat menggalakkan hamba-Nya tolong menolong
dalam perkara kebaikan dan menegah hamba-Nya
tolong menolong dalam perkara kemungkaran
 Mendidik manusia supaya amanah, bertanggungjawab
dan berdisiplin, terutama dalam muamalat
PINJAMAN (AL QARD)
PENGERTIAN AL- QARD
 Pertukaran atau perpindahan hak milik
sesuatu aset atau wang dari pemilik asal
kepada pihak lain dengan syarat, pihak lain
itu berkewajiban memulangkan aset atau
wang yang dipinjam tersebut atau yang
sama nilainya pada kemudian hari.
MAKSUD LAIN
 Satu jenis pemberian hutang dalam bentuk sejumlah
wang atau pinjaman barangan seperti meminjamkan
kereta atau telefon bimbit kepada orang lain dengan
syarat ianya dipulangkan semula pada kemudian
hari.
 al-Qard merupakan satu kontrak yang di asaskan atas
dasar bantu membantu, sukarela (tabarru') dan belas
kasihan kepada individu yang memerlukan (Al-
Mughni, Ibn Quddamah, 4/353).
DALIL PENSYARIATAN AL-QARD
 Maksudnya:
“Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada
Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya
di jalan Allah), maka Allah akan memperlipat
gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat
ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan
dan melapangkan (rezki) dan kepada-Nya-lah
kamu dikembalikan”.
(surah Al-Baqarah, ayat 245)
 Nabi SAW bersabda : "Barangsiapa yang
melepaskan satu kesukaran saudaranya, maka
Allah akan melepaskan pelbagai kesukarannya di
akhirat.." (Riwayat Muslim)
 Dari Anas ra berkata: " berkata Rasulullah
SAW, aku telah nampak pada malam aku
diperjalankan (pada malam isra' mikraj),
tertulis di pintu syurga : satu sedeqah
dipergandakan pahalanya sebanyak sepuluh
kali, manakala ‘qard' atau pinjaman tanpa
faedah digandakan sebanyak lapan belas kali
ganda..." (Riwayat Ibn Majah, 2/812)
HIKMAH AL-QARD
 Allah SWT sangat menggalakkan tolong-menolong
diantara satu sama lain dalam melakukan kebaikan
(Ta’awun).
 Amalan saling bantu-membantu ini akan menguatkan
ikatan ukhuwah diantara mereka.
 Dapat mengurangkan beban mereka yang mengalami
kesusahan dalam jangka waktu yang pantas.
 Menghapuskan kezaliman yang berlaku dengan
menolak riba yang tedapat di dalam sistem
konvensional.
 Allah SWT meletakkan pahala orang yang memberi
pijaman tanpa riba’ kepada seseorang yang
memerlukan adalah lebih tinggi daripada pahala
orang yang memberikan sedekah.
RUKUN AL-QARD
PEMBIAYAAN
 Bentuk pembiayaan peribadi terbaik menurut Shariah,
iaitu ia menggunakan konsep Ijarah (sewa), Murabahah
dan lain-lain aqad yang tertentu menurut keperluan
pelanggan.
 pelanggan haruslah bersikap telus dan memberitahu
tujuan diperlukan duit itu. Dengan cara ini, pihak bank
dapat memantau semua wang yang keluar untuk
pembiayaan peribadi yang digunakan untuk tujuan
yang menepati Shari’ah sahaja.
 Jika ia dirahsiakan, maka pihak bank tidak boleh
membiayainya dengan cara di atas sebaliknya terpaksa
menggunakan cara yang lain di kalangan Ulama
Shari’ah, iaitu dengan menggunakan kaedah, Bai Inah
atau Bai At-Tawarruq.
SEWAAN
Ijarah(sewaan) terbahagi kepada dua: 
1)Tidak berserta hak milik:
 Sewaan berbentuk operasi- 
 Melibatkan kos yang tinggi& barangan yang
mahal
 Memerlukan kos yang tinggi untuk pemilikan

 Mengambilmasa yang lama dalam produksi

 e.g. Peralatan industri,mesin pertanian, dan


pengangkutan.
2)Berserta hak milik (terbahagi kepada
dua):
•IjarahMuntahia Bithamleek (IMBT)-

Definisi:

IMBT ialah sewaan yang


diakhiri dengan hak milik
terhadap aset setelah ianya
dipindahkan kepada
pelanggan dengan pilihan
(AAOIFI)
ijarah thumma al–bai’ (AITAB)-

•Definisi:
AITAB salah satu kategori
dalamijarah yang diakhiri
dengan jualan aset daripada
penyewa yang dipindahkan
kepada pelanggan setelah
waktu-waktu tertentu
PELABURAN
(MUDHARABAH)
video
PENGERTIAN MUDHARABAH

 Akad kerjasama antara pemilik dana(shahibul


maal) dengan pengusaha (mudharib) untuk
melakukan sesuatu usaha bersama.
 Keuntungan akan dibahagikan mengikut
perbandingan nisbah yang disepakati.
 Bahasa: keluar dan pergi untuk bermusafir dan
berniaga atau melakukan urusan perdagangan.
 Istilah: akad yang dibuat dua pihak dimana satu
pihak mengeluarkan wang kepada satu pihak lagi
untuk diniagakan. Keuntungan yang diperolehi
akan dibahagikan mengikut kadar yang
dipersetujui sebelumnya.
 Mudharabah ialah perniagaan dengan
persetujuan kedua-dua pihak untuk
menanggung untung dan rugi bersama-
sama.
 Masing-masing harus sanggup menanggung
risiko hasil daripada perniagaan yang
dijalankan yang mana, sebelah pihak
sanggup berkorban mengeluarkan wang
sebagai modal dan sebelah pihak lagi
mestilah amanah dan jujur dalam
menjalankan perniagaan.
DALIL PENSYARIATAN MUDHARABAH
 Ijma’ ulama berpendapat bahawa
mudharabah adalah harus.
 Merupakan satu sunnah.

 Contohnya:

Nabi S.A.W pernah melakukan perdagangan


secara mudharabah menggunakan modal
Saidatina Khadijah r.a.
PEMBAHAGIAN
MUDHARABAH.

MUDHARABAH
MUTLAQAH.

MUDHARABAH
MUQAYYADAH .
MUDHARABAH MUTLAQAH
 Pemilik dana (shahibul maal) memberikan
kekuasaan penuh kepada pengusaha
(mudharib) untuk menggunakan dana itu
dalam usaha yang dianggapnya baik dan
menguntungkan.
 Pengusaha tetap bertanggungjawab
melakukan pengelolaan sesuai dengan
kebiasaan normal yang sihat (‘uruf).
MUDHARABAH MUQAYYADAH
 Di mana pemilik dana menentukan syarat
dan pembatasan kepada pengusaha dalam
menggunakan dana tersebut dengan jangka
waktu, tempat, jenis usaha dan sebagainya.
HIKMAH
Memberi keringanan dan kemudahan
kepada manusia.
Untuk mereka yang mempunyai harta
banyak mengurus dan mengembangkan
harta.
Memberi peluang kepada sesetengah
golongan yang tidak ada harta yang
banyak tetapi mempunyai kemampuan
untuk membuat perniagaan dengan
menggunakan modal orang lain.
•Membentuk kerjasama yang baik dan
penggunaan harta serta tenaga yang
disatukan untuk menghasilkan wang yang
banyak dengan mencari keuntungan
berlipat ganda.
•Pemilik wang memperoleh manfaat
daripada kemahiran orang yang
menguruskan kewangannya dan orang
yang bkerja dengan wang itu dapat
menikmati faedah daripada harta itu.
•Membantu mereka yang kesempitan
hidup.
•Membiasakan diri dengan sifat amanah
dan jujur.
RUKUN MUDHARABAH
 Pemodal
 Pengusaha (peniaga)

 Modal (harta yang dijadikan modal)

 Pekerjaan

 Keuntungan

 Sighah (lafaz ijab dan kabul)


TAKAFUL
TAKAFUL

• Berasal dari kalimah kafalah bererti jaminan


atau memberikan jaminan.
• Setiap peserta takaful menjamin keperluan peserta lain
• Wang premium yang terkumpul itu di laburkan
mengikut sistem mudharabah
Dalil pensyariatan takaful

Surah Ali Imran ayat 37 yang bermaksud

“maka ia (maryam yang dinazarkan oleh ibunya)


Diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang
baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh
Nabi Zakariya…”

Surah Yusuf ayat 66 yang bermaksud

“Bapa mereka (yaakub) berkata : aku Sekali kali tidak akan


melepaskan dia (Bunyamim) pergi bersama sama kamu
Sehingga kamu memberi kepada aku Satu perjanjian yang
teguh (Bersumpah) Atas nama Allah bahawa kamu akan
membawanya kembali Kepadaku dengan selamat kecuali
jika kamu semua dikepung dan dikepung oleh musuh”.
Surah Al- Baqarah ayat 185 yang bermaksud

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak


Menghendaki kesukaran bagimu”.

Surah Al- Haj ayat 38 yang bermaksud

“Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu


Dalam agama satu kesempitan”.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud

“penjamin itu adalah berhutang (iaitu dengan


Tanggungjawab)”.
Insuran yang diharuskan didalam Islam

Insuran Kerjasama Kemasyarakatan (Ta’awini atau Ijtima’ie) iaitu sesuatu


Jenis insuran termasuk dalam jenis kontrak sumbangan ikhlas ( ‘uqud
Tabarru’at) yang diikat untuk mencapai matlamat bantu membantu diantara
Individu masyarakat yang menghadapi musibah dan demi mengurangkan
bebanan yang di tanggung.
Perkara yang diharuskan :
• Tidak bertujuan mengaut keuntungan

• Tidak berbentuk perniagaan malah berbentuk


sumbangan derma kepada individu malang dalam proses
dan seliaan organisasi dan pengurusan tertentu.
• Tidak dikira ‘uqud mu’awadah maliah (kontrak jual beli
atau perniagaan) tetapi hanyalah ‘uqud Tabarru’at
(kontrak derma dan sumbangan)
Insuran yang disediakan oleh kerajaan untuk
rakyat

• Hukumnya harus.
• Diibaratkan sebagai insuran wajib oleh kerajaan kepada rakyat
• Kerajaan bertindak sebagai badan yang mengurus bukan syarikat
Insuran Perniagaan tertentu.
• Ibarat seperti membayar cukai.
• Perlaksanaannya haruslah selari dengan syara’.
• Kerajaan bertanggungjawab dalam memastikan rakyatnya dibantu
apabila berada dalam kesusahan.
Insuran konvesional
Kontrak perniagaan dan termasuk dari kalangan Kontrak Pertukaran
Kewangan (‘uqud Mu’awadat Maliah).

Ciri-cirinya :
• Redha di dua-dua pihak (iaitu syarikat Insuran dan Pencarum).
• Pihak yang memberi insuran.
• Pencarum
• Yang menerima manfaat.
• Bahaya atau musibah.
Perbezaan Takaful dengan insuran Konvesional

Insuran Takaful
Kontrak Mu’awadah (pertukaran Kontrak Tabbaru’ (Derma &
Jual beli) antara penanggung sumbangan) yang disertakan
insuran dengan pihak yang dengan pelaburan.
diinsurankan.

Pemegang polisi membayar Peserta membuat caruman ke


premium kepada penangung dalam skim.Peserta saling
insuran. menjamin sesama sendiri di
bawah skim.
Penanggung insuran • Pengendali Takaful bertindak
bertanggungjawab membayar sebagai pentadbir skim dan
manfaat insuran seperti membayar Takaful daripada
dijanjikan daripada asetnya kumpulan wang takaful.
( Kumpulan wang insuran dan • Sekiranya berlaku kekurangan
kumpulan wang pemegang dalam kumpulan wang takaful,
saham) pengendali akan menyediakan
(Qardhul Hasan) pinjaman tanpa
faedah untuk menampung
kekurangan berkenaan.
Pelaburan kumpulan wang bebas Aset kumpulan Takaful hanya
tanpa sebarang syari’ah. boleh dilaburkan dalam
instrumen yang selari dengan
syari’ah.
Wang pelanggan dianggap wang Wang pencarum tidak di kira
syarikat insuran dan dimiliki sebagai wang syarikat malah ia
olehnya sejurus dibayar oleh diasingkan dan tidak dimiliki
pelanggan. oleh pengendali.
Keuntungan yang dihasilkan dari Keuntungan hasil pelaburan dari
kumpulan wang pencarum kumpulan wang pencarum tidak
adalah dimiliki sepenuhnya oleh dimiliki oleh syarikat kecuali
syarikat. Ia juga adlah objektif nisbah yang disumbang dari
utama syarikat insuran. syarikat sendiri. Baki
keuntungan adalah milik tabung
kumpulan wang pencarum.

Pencarum tidak berhak untuk Lebihan, untung atau pulangan


mendapat sebarang bahagian dipegang oleh tabung untuk
dari ‘surplus’. dibahagikan semula kepada
pencarum.
Al-Murabahah Jualan penambahan untung yang telah
dipersetujui antara pembeli dengan penjual
kerana sebab-sebab tertentu.

Bai’ al-Salam Penangguhan penyerahan barang yang telah dibayar


oleh pembeli
mengikut syarat-syarat yang tertentu.

Bai’ al-Takjir sewa beli ; yang mana pemilik harta bersetuju menjual
harta tersebut selepas suatu tempoh yang tertentu
kepada penyewa mengikut harga yang dipersetujui.

Al-ijarah Upahan ; iaitu perjanjian diantara pihak yang diupah


dengan pihak yang mengupah.

Al-Wakalah Wakil : iaitu melantik seseorang yang dipercayai untuk


menjalankan kerja yang dipersetujui.
PRINSIP MUAMALAT DALAM
ISLAM
Berteraskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah
S.W.T.
Bertujuan untuk mewujudkan keadilan kepada
semua manusia.
Harta yang diperolehi hendaklah digunakan pada
perkara-perkara kebajikan dan diagihkan kepada
golongan yang memerlukan.
Sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah,
bertanggungjawab dan tidak mementingkan diri
sendiri hendaklah diamalkan ketika menjalankan
usaha mencari harta kekayaan.
Islam melarang umatnya mengamalkan muamalat
yang berunsur riba, monopoli, penipuan dan
sebagainya.
video
ADA SOALAN?