Anda di halaman 1dari 50

PRINSIP MUAMALAT ISLAM

PENGAJIAN ISLAM
DSM

KUMPULAN 7
SENARAI AHLI KUMPULAN
•Siti Aisyah Binti Martua AF090441
•Syaiful Nizan Bin Esa AD090137
•Amierol Bin Che Noh AD090037
•Amir Yasser Bin Adzaman AE090384
•Nor Hakim Bin Mohd SallehAE090258
•Mohd Arizatul Firdaus AD090293
•Ahmad Syahrin
•Syafik
PENDAHULUAN
Muamalat ialah tatcara atau peraturan dalam perhubungan manusia untuk
memenuhi keperluan masing-masing berlandaskan syariat Allah S.W.T,
melibatkan bidang ekonomi dan sosial islam.

Muamalat yang akan dibahaskan adalah melibatkan bidang ekonomi.

Segala harta yang ada di alam ini adalah hak mutlak Allah.
Manusia disuruh memiliki harta yang disediakan melalui ilmu pengetahuan
dan kemahiran yang dianugerah
Mereka yang berharta adalah pemegang amanah Allah dan
bertanggungjawab ke atasnya
Bab ini membincangkan prinsip muamalat islam yang terdiri drp 4 aspek:
•Simpanan(Wadi’ah)
•Pinjaman (qard)
•Pelaburan (Mudharabah)
•Insuran(Takaful)
Pandangan
orang ramai
SIMPANAN (AL WADI’AH)
bank muamalat iklan.flv
 SIMPANAN (al-WADIAH)

•Wadi`ah bermaksud kontrak menyimpan


sesuatu barang atau harta sebagai amanah.
•Sudut istilah – memberikan kekuasaan

WADI`AH (SIMPANAN)
kepada orang lain untuk menjaga harta atau
barangnya secara terang-terangan atau
dengan isyarat. (ulama Hanafiyah)
•Sesuatu akad atau perjanjian dengan
mewakilkan orang lain untuk menjaga harta
milik seseorang dengan cara tertentu melalui
syarat tertentu yang di haruskan syara’.
(ulama Malikiyah,Syafi’ah dan Hanabilah-
jumhur ulama)
DASAR HUKUM AL-WADI’AH

 Disyariatkan
 Hukum menerimanya adalah sunat
MEKANISME OPERASI WADIAH

 Anda mendeposit wang di bank dan bank menjamin


wang tersebut akan dipulangkan kepada anda.
 Anda boleh mengeluarkan wang pada bila-bila masa.
 Bank mungkin mengenakan fi sebagai caj menjaga
deposit pelanggan dan membayar hibah (hadiah) jika
perlu.
RUKUN WADI’AH

 Penyimpan (Muwaddi’)
 Pemegang barang simpanan (Wadii’)

 Barang yang di simpan (Wadi’ah)

 Lafaz Ijab dan Qabul (shighah)


SYARAT-SYARAT WADI’AH
SIFAT AKAD WADI’AH
 Bersifat mengikat
 Bersifat amanah

 Di bawah tanggungjawab orang yang menjaga

Perubahan Akad Wadi’ah dari Amanah Menjadi ad-


Dhaman(ganti rugi)
 Barang tersebut tidak disimpan oleh orang yang diamanahkan untuk
menyimpannya
 Barang simpanan diamanah oleh orang kedua kepada orang ketiga.
 Barang simpanan tersebut dimanfaatkan oleh orang yang menyimpan
 Orang yang menjaga barang simpanan melanggar syarat-syarat yang telah
ditentukan
BEZA AKAUN SIMPANAN ISLAM DAN
KONVENSIONAL
HIKMAH WADIAH
 Untuk menjaga harta seseorang dengan menyimpan ditempat
yang selamat pada orang yang amanah untuk mengelak
kecurian atau kebakaran
 Untuk menenangkan jiwa mereka yang hendak pergi musafir
kerana khuatirkan harta yang ditinggal
 Allah amat menggalakkan hamba-Nya tolong menolong
dalam perkara kebaikan dan menegah hamba-Nya tolong
menolong dalam perkara kemungkaran
 Mendidik manusia supaya amanah, bertanggungjawab dan
berdisiplin, terutama dalam muamalat
PINJAMAN (AL QARD)
PENGERTIAN AL- QARD
 Pertukaran atau perpindahan hak milik sesuatu aset atau wang dari
pemilik asal kepada pihak lain dengan syarat, pihak lain itu
berkewajiban memulangkan aset atau wang yang dipinjam tersebut
atau yang sama nilainya pada kemudian hari.
MAKSUD LAIN
 Satu jenis pemberian hutang dalam bentuk sejumlah wang atau
pinjaman barangan seperti meminjamkan kereta atau telefon bimbit
kepada orang lain dengan syarat ianya dipulangkan semula pada
kemudian hari.
 al-Qard merupakan satu kontrak yang di asaskan atas dasar bantu
membantu, sukarela (tabarru') dan belas kasihan kepada individu yang
memerlukan (Al-Mughni, Ibn Quddamah, 4/353).
DALIL PENSYARIATAN AL-QARD
 Maksudnya:
“Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang
baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan
memperlipat gandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda
yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezki) dan
kepada-Nya-lah kamu dikembalikan”.
(surah Al-Baqarah, ayat 245)
 Nabi SAW bersabda : "Barangsiapa yang melepaskan satu kesukaran
saudaranya, maka Allah akan melepaskan pelbagai kesukarannya di
akhirat.." (Riwayat Muslim)
 Dari Anas ra berkata: " berkata Rasulullah SAW, aku telah nampak
pada malam aku diperjalankan (pada malam isra' mikraj), tertulis di
pintu syurga : satu sedeqah dipergandakan pahalanya sebanyak
sepuluh kali, manakala ‘qard' atau pinjaman tanpa faedah digandakan
sebanyak lapan belas kali ganda..." (Riwayat Ibn Majah, 2/812)
HIKMAH AL-QARD
 Allah SWT sangat menggalakkan tolong-menolong diantara satu sama lain
dalam melakukan kebaikan (Ta’awun).
 Amalan saling bantu-membantu ini akan menguatkan ikatan ukhuwah
diantara mereka.
 Dapat mengurangkan beban mereka yang mengalami kesusahan dalam
jangka waktu yang pantas.
 Menghapuskan kezaliman yang berlaku dengan menolak riba yang tedapat di
dalam sistem konvensional.
 Allah SWT meletakkan pahala orang yang memberi pijaman tanpa riba’
kepada seseorang yang memerlukan adalah lebih tinggi daripada pahala
orang yang memberikan sedekah.
RUKUN AL-QARD
PEMBIAYAAN
 Bentuk pembiayaan peribadi terbaik menurut Shariah, iaitu ia menggunakan
konsep Ijarah (sewa), Murabahah dan lain-lain aqad yang tertentu menurut
keperluan pelanggan.
 pelanggan haruslah bersikap telus dan memberitahu tujuan diperlukan duit
itu. Dengan cara ini, pihak bank dapat memantau semua wang yang keluar
untuk pembiayaan peribadi yang digunakan untuk tujuan yang menepati
Shari’ah sahaja.
 Jika ia dirahsiakan, maka pihak bank tidak boleh membiayainya dengan cara
di atas sebaliknya terpaksa menggunakan cara yang lain di kalangan Ulama
Shari’ah, iaitu dengan menggunakan kaedah, Bai Inah atau Bai At-Tawarruq.
SEWAAN
Ijarah(sewaan) terbahagi kepada dua: 
1)Tidak berserta hak milik:
 Sewaan berbentuk operasi- 
 Melibatkan kos yang tinggi& barangan yang mahal
 Memerlukan kos yang tinggi untuk pemilikan

 Mengambilmasa yang lama dalam produksi


 e.g. Peralatan industri,mesin pertanian, dan pengangkutan.
2)Berserta hak milik (terbahagi kepada dua):
•IjarahMuntahia Bithamleek (IMBT)-

Definisi:
IMBT ialah sewaan yang
diakhiri dengan hak milik
terhadap aset setelah ianya
dipindahkan kepada
pelanggan dengan pilihan
(AAOIFI)
•Al-ijarah thumma al–bai’ (AITAB)-

•Definisi:
AITAB salah satu kategori
dalamijarah yang diakhiri
dengan jualan aset daripada
penyewa yang dipindahkan
kepada pelanggan setelah
waktu-waktu tertentu
PELABURAN
(MUDHARABAH)
video
PENGERTIAN MUDHARABAH

 Akad kerjasama antara pemilik dana(shahibul maal)


dengan pengusaha (mudharib) untuk melakukan sesuatu
usaha bersama.
 Keuntungan akan dibahagikan mengikut perbandingan
nisbah yang disepakati.
 Bahasa: keluar dan pergi untuk bermusafir dan berniaga
atau melakukan urusan perdagangan.
 Istilah: akad yang dibuat dua pihak dimana satu pihak
mengeluarkan wang kepada satu pihak lagi untuk
diniagakan. Keuntungan yang diperolehi akan
dibahagikan mengikut kadar yang dipersetujui
sebelumnya.
 Mudharabah ialah perniagaan dengan persetujuan kedua-
dua pihak untuk menanggung untung dan rugi bersama-
sama.
 Masing-masing harus sanggup menanggung risiko hasil
daripada perniagaan yang dijalankan yang mana, sebelah
pihak sanggup berkorban mengeluarkan wang sebagai
modal dan sebelah pihak lagi mestilah amanah dan jujur
dalam menjalankan perniagaan.
DALIL PENSYARIATAN MUDHARABAH
 Ijma’ ulama berpendapat bahawa mudharabah adalah
harus.
 Merupakan satu sunnah.

 Contohnya:

Nabi S.A.W pernah melakukan perdagangan secara


mudharabah menggunakan modal Saidatina Khadijah r.a.
PEMBAHAGIAN
MUDHARABAH.

MUDHARABAH
MUTLAQAH.

MUDHARABAH
MUQAYYADAH .
MUDHARABAH MUTLAQAH
 Pemilik dana (shahibul maal) memberikan kekuasaan
penuh kepada pengusaha (mudharib) untuk
menggunakan dana itu dalam usaha yang dianggapnya
baik dan menguntungkan.
 Pengusaha tetap bertanggungjawab melakukan
pengelolaan sesuai dengan kebiasaan normal yang sihat
(‘uruf).
MUDHARABAH MUQAYYADAH
 Di mana pemilik dana menentukan syarat dan
pembatasan kepada pengusaha dalam menggunakan dana
tersebut dengan jangka waktu, tempat, jenis usaha dan
sebagainya.
HIKMAH
Memberi keringanan dan kemudahan kepada
manusia.
Untuk mereka yang mempunyai harta banyak
mengurus dan mengembangkan harta.
Memberi peluang kepada sesetengah golongan
yang tidak ada harta yang banyak tetapi mempunyai
kemampuan untuk membuat perniagaan dengan
menggunakan modal orang lain.
•Membentuk kerjasama yang baik dan penggunaan
harta serta tenaga yang disatukan untuk menghasilkan
wang yang banyak dengan mencari keuntungan berlipat
ganda.
•Pemilik wang memperoleh manfaat daripada
kemahiran orang yang menguruskan kewangannya dan
orang yang bkerja dengan wang itu dapat menikmati
faedah daripada harta itu.
• Membantu mereka yang kesempitan hidup.
• Membiasakan diri dengan sifat amanah dan jujur.
RUKUN MUDHARABAH
 Pemodal
 Pengusaha (peniaga)

 Modal (harta yang dijadikan modal)

 Pekerjaan

 Keuntungan

 Sighah (lafaz ijab dan kabul)


TAKAFUL
TAKAFUL

• Berasal dari kalimah kafalah bererti jaminan


atau memberikan jaminan.
• Setiap peserta takaful menjamin keperluan peserta lain
• Wang premium yang terkumpul itu di laburkan
mengikut sistem mudharabah
Dalil pensyariatan takaful

Surah Ali Imran ayat 37 yang bermaksud

“maka ia (maryam yang dinazarkan oleh ibunya)


Diterima oleh Tuhannya dengan penerimaan yang
baik, serta diserahkannya untuk dipelihara oleh
Nabi Zakariya…”

Surah Yusuf ayat 66 yang bermaksud

“Bapa mereka (yaakub) berkata : aku Sekali kali tidak akan


melepaskan dia (Bunyamim) pergi bersama sama kamu
Sehingga kamu memberi kepada aku Satu perjanjian yang
teguh (Bersumpah) Atas nama Allah bahawa kamu akan
membawanya kembali Kepadaku dengan selamat kecuali
jika kamu semua dikepung dan dikepung oleh musuh”.
Surah Al- Baqarah ayat 185 yang bermaksud

“Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak


Menghendaki kesukaran bagimu”.

Surah Al- Haj ayat 38 yang bermaksud

“Dan dia sekali kali tidak menjadikan untuk kamu


Dalam agama satu kesempitan”.

Sabda Rasulullah S.A.W. yang bermaksud

“penjamin itu adalah berhutang (iaitu dengan


Tanggungjawab)”.
Insuran yang diharuskan didalam Islam

Insuran Kerjasama Kemasyarakatan (Ta’awini atau Ijtima’ie) iaitu sesuatu


Jenis insuran termasuk dalam jenis kontrak sumbangan ikhlas ( ‘uqud
Tabarru’at) yang diikat untuk mencapai matlamat bantu membantu diantara
Individu masyarakat yang menghadapi musibah dan demi mengurangkan
bebanan yang di tanggung.
Perkara yang diharuskan :
• Tidak bertujuan mengaut keuntungan

• Tidak berbentuk perniagaan malah berbentuk


sumbangan derma kepada individu malang dalam proses
dan seliaan organisasi dan pengurusan tertentu.
• Tidak dikira ‘uqud mu’awadah maliah (kontrak jual beli
atau perniagaan) tetapi hanyalah ‘uqud Tabarru’at
(kontrak derma dan sumbangan)
Insuran yang disediakan oleh kerajaan untuk
rakyat

• Hukumnya harus.
• Diibaratkan sebagai insuran wajib oleh kerajaan kepada rakyat
• Kerajaan bertindak sebagai badan yang mengurus bukan syarikat
Insuran Perniagaan tertentu.
• Ibarat seperti membayar cukai.
• Perlaksanaannya haruslah selari dengan syara’.
• Kerajaan bertanggungjawab dalam memastikan rakyatnya dibantu
apabila berada dalam kesusahan.
Insuran konvesional
Kontrak perniagaan dan termasuk dari kalangan Kontrak Pertukaran
Kewangan (‘uqud Mu’awadat Maliah).

Ciri-cirinya :
• Redha di dua-dua pihak (iaitu syarikat Insuran dan Pencarum).
• Pihak yang memberi insuran.
• Pencarum
• Yang menerima manfaat.
• Bahaya atau musibah.
Perbezaan Takaful dengan insuran Konvesional

Insuran Takaful
Kontrak Mu’awadah (pertukaran Kontrak Tabbaru’ (Derma &
Jual beli) antara penanggung insuran sumbangan) yang disertakan dengan
dengan pihak yang diinsurankan. pelaburan.

Pemegang polisi membayar premium Peserta membuat caruman ke dalam


kepada penangung insuran. skim.Peserta saling menjamin sesama
sendiri di bawah skim.

Penanggung insuran bertanggungjawab • Pengendali Takaful bertindak


membayar manfaat insuran seperti sebagai pentadbir skim dan membayar
dijanjikan daripada asetnya ( Kumpulan Takaful daripada kumpulan wang
wang insuran dan kumpulan wang takaful.
pemegang saham) • Sekiranya berlaku kekurangan dalam
kumpulan wang takaful, pengendali
akan menyediakan (Qardhul Hasan)
pinjaman tanpa faedah untuk
menampung kekurangan berkenaan.
Pelaburan kumpulan wang bebas tanpa Aset kumpulan Takaful hanya boleh
sebarang syari’ah. dilaburkan dalam instrumen yang selari
dengan syari’ah.

Wang pelanggan dianggap wang Wang pencarum tidak di kira sebagai


syarikat insuran dan dimiliki olehnya wang syarikat malah ia diasingkan dan
sejurus dibayar oleh pelanggan. tidak dimiliki oleh pengendali.

Keuntungan yang dihasilkan dari Keuntungan hasil pelaburan dari


kumpulan wang pencarum adalah kumpulan wang pencarum tidak
dimiliki sepenuhnya oleh syarikat. Ia dimiliki oleh syarikat kecuali nisbah
juga adlah objektif utama syarikat yang disumbang dari syarikat sendiri.
insuran. Baki keuntungan adalah milik tabung
kumpulan wang pencarum.

Pencarum tidak berhak untuk mendapat Lebihan, untung atau pulangan


sebarang bahagian dari ‘surplus’. dipegang oleh tabung untuk
dibahagikan semula kepada pencarum.
Al-Murabahah Jualan penambahan untung yang telah dipersetujui antara
pembeli dengan penjual kerana sebab-sebab tertentu.

Bai’ al-Salam Penangguhan penyerahan barang yang telah dibayar oleh pembeli
mengikut syarat-syarat yang tertentu.

Bai’ al-Takjir sewa beli ; yang mana pemilik harta bersetuju menjual harta
tersebut selepas suatu tempoh yang tertentu kepada penyewa
mengikut harga yang dipersetujui.

Al-ijarah Upahan ; iaitu perjanjian diantara pihak yang diupah dengan pihak
yang mengupah.

Al-Wakalah Wakil : iaitu melantik seseorang yang dipercayai untuk


menjalankan kerja yang dipersetujui.
PRINSIP MUAMALAT DALAM ISLAM
Berteraskan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah S.W.T.
Bertujuan untuk mewujudkan keadilan kepada semua manusia.
Harta yang diperolehi hendaklah digunakan pada perkara-perkara
kebajikan dan diagihkan kepada golongan yang memerlukan.
Sifat-sifat mulia seperti jujur, amanah, bertanggungjawab dan tidak
mementingkan diri sendiri hendaklah diamalkan ketika menjalankan
usaha mencari harta kekayaan.
Islam melarang umatnya mengamalkan muamalat yang berunsur
riba, monopoli, penipuan dan sebagainya.
video
ADA SOALAN?