Anda di halaman 1dari 27

KANDUNGAN

Senarai Kandungan Muka Surat

Penghargaan 1

Pendahuluan 2–3

Objektif Kajian 4

Kawasan Kajian 5 - 11

Kaedah Kajian 12

Dapatan Kajian 13 – 22

Rumusan 23

Rujukan 24

Lampiran 25 - 30
Penghargaan
Segala puji-pujian dirafakkan kepada Allah s.w.t,Tuhan Pencipta sekalian

alam,Tuhan yang mengurniakan pelbagai nikmat supaya hamba-Nya dapat pergunakan

untuk kemudahan beribadah atau mengabdikan diri kepada-Nya. Selawat dan salam

ditujukan kepada junjungan besar Nabi Muhammad s.a.w.,Rasul pilihan yang

menunjukkan teladan akhlak mulia supaya menjadi contoh dan ikutan umatnya.

Setinggi-tinggi kesyukuran ke hadrat illahi kerana limpah kurnia-Nya dapatlah

saya menyiapkan tugasan ini dengan sempurna. Di ruangan yang mulia ini saya ingin

mengambil kesempatan melontarkan selaut kalungan penghargaan dan terima kasih tidak

bertepian kepada semua pihak yang terloibat secara langsung atau tidak langsung di

dalam merialisasikan tugasan ini.

Dedikasi istimewa ditujukan kepada abi dan umi tersayang di atas dorongan dan

sokongan serta tunjuk ajar yang berterusan. Juga kepada guru tersayang iaitu cikgu

Azizah binti Kadir. Jutaan terima kasih ditujukan khas kepada Pengetua dan pengurusan

sekolah diatas nasihat dan dorongan semangat yang berterusan.

Tidak lupa juga, ucapan penghargaan dan terima kasih tujukan kepada rakan-

rakan seperjuangan di atas kesudian untuk berkongsi maklumat dalam menyiapkan

tugasan ini.

Terima kasih juga saya ucapkan kepada responden yang tidak keberatan memberi

kerjasama kepada saya ketika menjalankan kajian bagi menyempurnakan tugasan ini.

Kepada semua terima kasih diucapkan.

Sekian, terima kasih 1


Pendahuluan
Kerja Kursus Geografi merupakan tugasan yang wajib dilaksanakan olen semua

calon yang akan menduduki Peperiksaan Penilaian Menengah Rendah (PMR) tahun

2008. Bagi memenuhi keperluan ini saya dengan penuh yakin memilih kawasan

kediaman saya iaitu Kampung Sentol Patah, Marang, Terengganu sebagai kawasan

kajian.

Pemilihan Kampung Sentol Patah, Marang, Terengganu adalah amat bersesuian

dengan tajuk kajian kerana di kampung ini terdapat kepelbagaian kegiatan ekonomi yang

dilakukan oleh penduduknya. Ianya termasuklah kegiatan pertanian seperti kelapa

sawit,getah,tembakau, sayur-sayuran dan lain. Selain itu juga terdapat sebilangan

penduduk yang mengusahakan perniagaan seperti mengusahakan bengkel kraf tangan,

kedai runcit, stor kayu,bengkel perabut dan membuat makanan ringan. Ada juga

sebilangan penduduk di sini memilih sektor perkhidmatan sebagai kerjaya seperti

berkhidmat sebagai guru, kaki tangan hospital, polis dan lain-lain.

Keistemawaan kampong ini bukan sahaja kerana kepelbagaian kegiatan

ekonominya tetapi juga dapat dilihat dari aspek perubahan pandang darat fizikal dan

budaya yang sangat pesat sekali. Jelas sekali kelihatan kawasan hutan paya air masin

telah bertukan menjadi kolam penternakan udang harimau yang beroriantasikan ekspot.

Bangunan-bangunan rumah kedai dan kediaman didirikan bagaikan cendawan tumbuh di

sekitar kampong ini mengambarkan migrasi penduduk berlaku.

2
Bagi melengkapkan kajian ini, perbandingan dengan Negara luar akan dilakukan

secaya agak mendalam. Saya memilih negara Jepun sebagai negara perbandingan kerana

negara Jepun merupakan sebuah negara maju dalam bidang ekonomi. Dasar

diversifikasi dalam kegiatan ekonomi yang diamalkan telah membawa negara Jepun

sebagai peneraju ekonomi dunia yang amat disegani.

3
Objektif Kajian

Kajian ini di jalankan berdasarkan beberapa objektif yang ditetapkan sebagaimana

berikut;

1. Mengenalpasti dengan jelas tentang jenis-jenis kegiatan ekonomi yang

dilaksanakan oleh penduduk – penduduk di kawasan kajian.

2. Menilai dan meneliti tentang apakan sumbangan setiap kegiatan ekonomi

tersebut terhadap pembangunan dan kemajuan di kawasan kajian.

3. Membuat penilaian terhadap kesan-kesan yang dihasilkan oleh kegiatan

ekonomi tersebut terhadap alam sekitar di kawasan kajian.

4. Mengenalpasti apakah langkah-langkah sesuai yang akan diambil untuk

mengurangkan dan seterusnya mengatasi kesan kegiatan ekonomi tersebut

ke atas alam sekitar di kawasan kajian.

5. Kajian ini juga dilakukan agar dapat melahirkan rasa bangga dan berbesar

hati sebagai anak jati di kawasan kajian dan seterusnya dapat melahirkan

rasa syukur yang tidak terhingga terhadap tuhan sekalian alam di atas

anugerah-Nya yang tidak terhingga ini.

4
Kawasan Kajian
Bagi merialisasikan kajian ini,maka kawasan kajian yang dipilih ialah sebuah

kampung yang yang cukup menarik iaitu Kampung Kubu. Menurut beberapa responden

yang ditemui nama kampung ini adalah berasal dari nama pokok iaitu pokok ‘Sentol’.

Kampung ini sangat menarik kerana terletak di tebing sungai Marang yang sangat

bersih. Dari segi bentuk muka bumi,secara keseluruhannya kampung ini terdiri tanah

pamah yang subur kerana terbentuk hasil daripada mendapan sungai Marang yang

merentasi kampung ini. Hanya terdapat bukit-bukit kecil yang beralun di bahagian

pedalaman ditumbuhi hutan dan semak samun. Terdapat paya air masin di beberapa

bahagian terutama di tepi sungai yang menjadi habitat kepada beberapa spisis hidupan

air.

Dari segi lokasi pula, Kampung Sentol Patah terletak dalam daerah Marang dan

Mukim Rusila. Kampung ini terletak di antara Kampung Gong Nangka dan Kampung

Star Kanan. Jarak dari Bandar Marang ialah 4.5 kilometer melalui jalan raya dan 5.3 kilo

meter melalui jalan air .Jarak ke Kuala Terengganu ialah 14.5 kilometer dan boleh

dihubungi melalui jalan raya.Lokasi Kampung Sentol Patah dapat dilihat dengan jelas di

internet melalui “Geogle Earth”. Juga dapat dilihat berdasar peta Daerah Marang yang

dilampirkan serta peta lakar yang turut dilampirkan.

5
Kaedah Kajian
Beberapa kaedah yang difikirkan sesuai telah digunakan untuk mempastikan kajian ini

dapat dilaksanakan dengan sempurna sebagaimana yang dirancang. Antara kaedah-

kaedah tersebut adalah sebagaimana berikut;

1. Pemerhatian

Melalui kaedah ini,pemerhatian umum dan khusus dilakukan terhadap kerja-kerja

menternak udang harimau dan penternakan ikan dalam sangkar yang terletak di

pinggir sungai di hujung kampung. Rasa seronok ketika bermain air dan melihat

sendiri ikan-ikan meloncat-loncat ketika menyambar makanan yang ditabur.

2. Temu – bual

Temu-bual secara sepontan dapat dilakukan ketika berkunjung ke beberapa

premis perniagaan seperti kedai runcit, kedai makan, gerai menjual goring pisang

dan bengkel kfar tangan. Beberapa maklumat boleh didapati secara terus dari

pengusaha-pengusaha premis tersebut.

3. Soal - selidik

Melalui kaedah ini,boring-borang kaji selidik yang mengandungi beberapa

maklumat ringkas diedar kepada beberapa responden yang terpilih. Borang-

borang yang telah siap diisi turut dilampirkan bersama-sama kajian ini.

4. Rujukan

Kaedah rujukan juga digunakan dalam kajian ini. Buku teks Goegrafi tingkatan 3

merupakan rujukan utama untuk mendapatkan maklumat berkaitan kegiatan

ekonomi di negara Jepun sabagai satu perbandingan. 12


Dapatan Kajian
1. Jenis- jenis kegiatan ekonomi.

Berdasarkan kajian telah dikenalpasti beberapa kegiatan ekonomi dijalankan oleh

penduduk-penduduk di kampung ini. Antaranya ialah kegiatan pertanian, perikanan,

perniagaan,industri kecil dan perkhidmatan.

Melalui kajian ini didapati seramai 65 orang penduduk bekerja dalam sektor

primer terutama pertanian. Meraka mengusahakan beberapa jenis pertanian seperti

pertanian jualan ( getah dan kelapa sawit), pertanian sara diri ( padi sawah) dan pertanian

pasar (sayur-sayuran dan buah-buahan).

Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan saiz kebun mereka sekitar 0.5 hektar –

1.0 hektar sahaja dan diusahakan menggunakan peralatan yang terhad. Hasil pertanian

terutama sayur-sayuran dijual di pasar berhampiran dan juga kepada pemborang.

Terdapat kira-kira 15 orang penduduk disini terlibat didalam sektor

perikanan.Daripada jumlah itu, 3 daripadanya adalah nelayan sungai sepenuh masa dan

selebihnya adalah penternak udang harimau dan ikan dalam sangkar. Antara aktiviti yang

biasa dilakukan oleh nelaya sungai ialahn seperti memancing,memukat dan menjala ikan.

Manakala jenis-jenis ikan yang biasa diternak pula ialah ikan siakap putih,siakap merah

dan kerapu.

13
Seramai 10 orang penduduk pula terlibat dalam sektor perniagaan. Terdapat 4

buah kedai runcit, 2 buah stor kayu dan 4 buah gerai makan di sekirat kampung ini.

Di kedai runcit ini didapati ada dijual barang-barang keperluan harian penduduk

setempat seperti beras,gula,sabun,ubat gigi dan sebagainya.

Didapati terdapat sebilangan penduduk di kampung bekerja di sektor

perkhidmatan seperti guru,kakitangan hospital,anggota polis dan lain-lain. Berdasarkan

beberapa responden yang ditemui,kebanyakan mereka berasal dari luar kawasan ini dan

baru menetap dan mendiami rumah-rumah kediaman yang baru dibina disekitar kampung

ini. Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan,golongan ini hidup lebih selesa dan lebih

mewah disebabkan kerjaya yang mereka ceburi.

Selain itu,terdapat juga segolongan penduduk yang mengusahakan industri kecil

seperti menbuat barangan kraf daripada mengkuang dan rotan.Terdapat sebuah bengkel

perabut di kampung ini. Walau bagaimanapun mereka menjalankan kegiatan ini secara

kecil-kecilan sekadar memenuhi permintaan penduduk setempat sahaja.

14
Jadual 1: Kaitan Jenis Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Penduduk Di Kampung

Sentol Patah, Marang, Terengganu.

Bil Kegiatan Ekonomi Bilangan Penduduk Terlibat


1 Pertanian 64 orang

2 Perikanan 15 orang
3 Perniagaan 10 orang
4 Perkhidmatan Awam / Swasta 15 orang
5 Industri Kecil / Bengkel 3 orang
Jumlah Keseluruhan 107 orang

70Sumber:
Bilangan
Soal-selidik / responden.

60

50

Pertanian
40
Perikanan
Perniagaan
30
Perkhidmatan Awam/Swasta
Industri Kecil/Bengkel
20

10

0
Jenis Kegiatan Ekonomi

Tajuk : Kegiatan Ekonomi dan Bilangan Pendududk Di Kempung Sentol

Patah,Marang,Terengganu. 15
Industri
Perkhidmatan Kecil/Bengkel
2%
Awam/Swasta
13%

Perniagaan
9%

Perikanan
13% Pertanian
63%

Tajuk: Bilangan Penduduk Kampung Sentol Patah ( Dalam Peratusan ) Yang Terlibat

Dalam Pelbagai Kegiatan Ekonomi Di Kampung Sentol Patah, Marang,Terengganu.

16

2. Sumbangan kegiatan ekonomi terhadap pembangunan kawasan kajian.

Kepelbagaian kegiatan ekonomi di kawasan kajian telah mewujudkan

banyak peluang pekerjaan kepada penduduk di kampung ini. Keadaan ini jelas
dapat dilihat apabila sebahagian penduduk terlibat di dalam sektor pertanian,

perikanan, perniagaan, perkhidnatan dan industri kecil.

Kegiatan ekonomi ini juga merupakan punca pendapatan kepada

penduduk setempat. Kegiatan penternakan udang harimau beroriantasikan ekspot

telah meningkatkan pendapatan kepada penduduk disamping mewujudkan

beberapa peluang pekerjaan yang baru. Penternakan ikan dalam sangkar dilihat

sangat berpotensi kerana mendapat permintaan yang tinggi terhadap sumber

protin tersebut.

Kegiatan ekonomi juga telah membawa kepada peningkatan insfastruktur

di sekitar kampung ini. Jalan raya berturap mengganti jalan tanah merah dan

bekalan elektrik terus ke kawasan penternakan udang harimau telah diwujudkan.

Penggunaan teknologi moden dalam aktiviti penternakan udang harimau

jelas dapat dilihat apabila beberapa peralatan seperti kincir air diimpot daripada

negara Jepun digunakan.Injin air perkuasa tinggi digunakan untuk menyedut air

sungai ke dalam kolam.Pemindahan teknologi moden dapat dilakukan apabila

penternakan disini diuruskan secara moden.

17

Suatu perkara yang menarik juga ialah penduduk disini kurang bergantung

kepada barangan impot sebagai sumber makanan mereka. Lokasi kampung

dipinggir sungai memudahkan mereka mendapat ikan segar. Sayur-sayuran


mudah didapati kerana kebanyakan penduduk menanamnya sendiri. Buah-buahan

seperti tembikai seolah-olah tidak bermusim di kampung ini.

Oleh yang demikiah sewajarnya kita merasa bangga dan bersyukur di atas

nikmat rezki yang melimpah ruah di bumi yang indah tercinta ini. Sesungguhnya

anugerah ini tidak ternilai dan terhitung banyaknya.

Di negara Jepun, kegiatan pertanian menyumbang sebanyak 15 %

peluang pekerjaan kepada penduduk.Tamanan makanan terdiri daripada

padi,gandum,berli dan ubi kentang. Tanaman dagangan pula terdiri daripada

mulberi,teh, tembakau, gula bit dan biji rep.

Jepun merupakan negara perikanan terbesar didunia (15.6% hasil

tangkapan dunia). Aktiviti perikanan pinggir pantai,laut dalam,menangkap anjing

laut dan ikan paus serta aktiviti menyelam untuk mendapatkan mutiara giat

dilaksanakan di kawasan Teluk Ishi dan Pulau Shikoku.

Perkembangan sektor perindusterian di Jepun begitu pesat

sekali.Kawasan-kawasan perindustrian mega seperti Keihin-Yokohama-Tokyo –

Nagasaki telah menghasilkan 30% penghasilan kilang yang diekspot ke seluruh

dunia.

18

3. Kesan-kesan kegiatan ekonomi terhadap alam sekitar

Kemajuan dalam bidang ekonomi di kawasan kajian telah mendatangkan


kesan terhadap alam sekitar . Antara kesan-kesan tersebut yang paling ketara

adalah sebagaimana berikut;

Kegiatan penternakan udang harimau di kampung telah mengubah

pandang darat fizikal kampung ini. Kawasan hutan paya air masin yang ditumbuhi

pokok bakau dan nipah telah bertukar menjadi kolam-kolam besar. Jalan raya

berturap dibina dan bekalan elektirk disediakan dikawasan ini. Kawasan yang

dahulunya gelap gelita pada waktu malam bertukar menjadi seperti sebuah taman

pesisir air yang bergemerlapan.

Kegiatan ini juga dikenalpasti telah menghapuskan habitat sebahagian

hidupan laut seperti ketan uca,ketam batu dan ketam angin, ikan belacak,burung

bangau, monyet dan sebagainya. Kawasan ini dahulunya adalah ‘taman

permainan’ bagi sepsis-spesis tersebut telah hilang dek perubahan zaman.

Penggunaan baja kimia, racun serangga dan racun rumpai dalam kegiatan

pertanian pula banyak mendatangkan kesan negetif terhadap alam sekitar.

Penggunaan racun serangga telah merosakkan ekosistem dan spisis-spisis

serangga tertentu. Didapati kandungan DDT didalam tahan telah meningkat dan

ada bukti mmenunjukkan tanah menjadi semakin berasid.

19

Penebangan hutan untuk dijadikan kepun kelapa sawit didapati telah

mendedahkan kawasan tersebut kepada hakisan tanah. Dapat dilihat dengan jelas

air alur menjadi semakin keruh terutama selepas hujan turun yang menunjukkan

pencemaran air telah berlaku.


Menurut seorang responden (nelayan sungai),hasil tangkapan terutamanya

ketam nipah semakin berkurangan. Ini adalah kerana ketam tersebut mungkin

telah mati kerana pencemaran air tersebut.

Para penduduk seharusnya diberi kesedaran tentang kesan-kesan negetif

terhadap alam sekitar akibat kegiatan ekonomi yang mereka lakukan. Menjaga

keselamatan alam sekitar adalah tanggung jawab kita bersama. Sayangilah alam

anugerah tuhan yang tidak terhingga ini.

Di negara Jepun, kegiatan penangkapan ikan paus yang berleluasa

menyebabkan haiwan mamalia tersebut semakin pupus. Di dapati bilangan ikan

paus semakin berkurangan akibat penangkapan yang tidak terhad untuk tujuan

perindustrian dan perubatan.

Aktiviti perindustrian yang pesat mengakibatkan pencemaran udara dan

bunyi yang teruk seperti di Kobe,Nagoya dan Tokyo.Selain itu fenomena jerebu

juga sering berlaku di samping hujan asid yang mengancam kesihatan penduduk

di kawasan tersebut.

Di kawasan perbandaran pula didapati fenomena pulau haba berlaku.

Peningkatan suhu berlaku apabila bilangan kenderaan makin bertambah

disamping bangunan pencakar langit dibina di merata-rata.

20

4. Langkah-langkah mengurangkan kesan kegiatan ekonomi terhadap alam

sekitar.
Bagi mengurangkan kesan-kesan negetif terhadap alam sekitar maka

Langkah-langkah berikut perlu diambil;

Kempen perlu dilaksanakan agar dapat menanamkan kesedaran yang

mendalam terhadap penjagaan alam sekitar. Kempen ini perlu melibatkan semua

media massa seperti akhbar dan televisyen supaya kesannya lebih meluas.

Pendidikan Alam Sekitar perlu dilaksanakan disekolah-sekolah secara

formal dan dijadikan matapelajaran wajib di peringkat sekolah rendah lagi.

Dengan cara ini murid-murid akan lebih sensitif terhadap isu-isu yang berkaitan

dengan alam sekitar disekeliling mereka.

Aktiviti Penyelidikan dan pembangunan (R& D) juga telah dilakukan

untuk mengatasi masalah alam sekitar. Aktiviti kajian di kawasan tanah lembab

telah berjaya mendedahkan betapa ekosistem di kawasan tersebut perlu dijaga dan

dipelihara supaya dapat diwarisi sepanjang zaman.

Di kawasan pertanian,penggunaan racun dan baja kimia dapat

dikurangkan dengan mengunakan kaedah yang lebih mesra alam seperti

menggunakan baja organic dari najis binatang ternakan. Kaedah biologi seperti

penggunaan burung pungguk jelapang untuk menghapuskan makhluk perosak

tanaman wajar diperluaskan dari masa ke semasa. 21

Penguatkuasaan undang-undang merupakan langkah yang paling ampuh

dan mampu menangani gejala pencemaran terhadap alam sekitar. Pelbagai


peraturan dan akta diperkenalkan dan dikuatkuasakan bagi mempastikan aspek

penjagaan alam sekitar di pandang remeh oleh semua pihak.

Di negara Jepun, Air dirawat secara siraman atau ‘Reclaimed Water Use

Project’. Rwatan sisa air di bandaraya Fokuoka dilakukan sejak tahun 1979 lagi.

Bekalan air dari sungai,tasik dan kolam yang tercemer dibersih dan dirawat

terlebih dahulu sebelum dibekalkan kepada penduduk.

Bagai mengurangkan masalah pencemaran udara, kenderaan berkuasa

solar dan elektrik di perkenalkan. ‘Bullet Train’ yang menggunakan kuasa

elektirk mampu mengangkut penumpang yang ramai dan tidak mencemarkan

udara.

Di kawasan Bandar pula, pokok-pokok hiasan ditaman secara meluas

bertujuan mengurangkan habuk dan bunyi bising. Daun-daun pokok akan

bertindak sebagai perangkap habuk yang beterbangan dan bunyi bising di

persekitarannya.

22

Rumusan
Secara keseluruhannya, kajian ini telah dapat menghuraikan beberapa elemen

penting yang dikehendaki. Melalui kajian ini, beberapa jenis kegiatan ekonomi dapat
ditonjolkan seperti aktiviti pertanian,penternakan,perikanan dan lain-lain. Seterusnya

kepelbagaian kegiatan ekonomi tersebut telah menyumbang kearah kemajuan

pembangunan di kawasan kajian. Sumbangan tersebut dapat dilihat dari segi pertambahan

insfrastruktur, peluang-peluang pekerjaan, pertambahan pendapatan dan seterusnya

peningkatan taraf hidup pemduduk setempat.Kepelbagaian kegiatan ekonomi yang

dilakukan telah mewujudkan kesan-kesan negetif di kawasan kajian. Perubahan pandang

darat fizikal, pencemaran sungai,kemusnahan habitat hidupan laut jelas berlaku dapat

dibuktikan didalam kajian. Pelbagai langkah telah dicadangkan untuk mengurangkan

kesan-kesan tersebut ke atas alam sekitar. Kempen kesedaran alam sekitar, penggunaan

kaedah biologi dalam aktiviti pertanian dan penggunaan sumber yang mesra alam

merupakan sebahagian langkah-langkah perlu untuk mengurangkan masalah

tersebut.Perbandingan secara langsung dengan negara Jepun dalam setiap elemen yang

dibincangkan adalah untuk mewujudkan rasa bangga terhadap tanah air tercinta.

Kecantikan alam sekitar adalah anugerah yang tidak terhingga dan perlu dijaga untuk

diwarisi sepanjang zaman.

23

SMK PENGKALAN BERANGAN KOD: TEA 4016


MARANG, 21080 KUALA TERENGGANU  09 6181950
FAKS: 6189151

Rujukan Kami : SMKPB 0502.03/12


Tarikh : 04 Mac 2008

KEPADA SESIAPA YANG BERKENAAN

Tuan,

Kajian Geografi Tempatan (KGT)

Pembawa surat ini ________________________________________ No.Kad Pengenalan

________________________ ialah seorang murid tingkatan tiga di SMK Pengkalan

Berangan,21040, Marang,Terengganu. Pelajar ini sedang membuat kajian luar untuk

memenuhi syarat kehendak Kementerian Pelajaran Malaysia bagi mata pelajaran

Geografi KBSM.

2.Kerjasama dan bantuan tuan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

“ BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

----------------------------------

( SITI AMINAH BT. ABU SAMAH)

Pengetua,

SMK Pengkalan Berangan,

21040, Marang,Terengganu.

Rujukan

1. Buku Teks Geografi Tingkatan 3,PTS Publications & Distributors, 2004.


2. Atlas Eksplorasi Geografi KBSM, Goh Cheng Leong, Pustaka Fajar 2002.

3. http://www.treasury.gov.my/le2003/Tables%206-1.pdf

4. http://www.tutor.com.my/lada/tourism/alam.html

5. www.kitarsemula.com

6. Fokus U2 Goegrafi PMR, Pelangi 2006.

7. http:// maps. Google.com / map?f = q&hl = +marang+terengganu & jsv = 107

8. http:// maps.google.com / maps

24
LAMPIRAN

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Haji Alwi bin Ismail


2. Umur : 52 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 6 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Zakaria bin Ibrahin


2. Umur : 57 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 9 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Haji Mohamad bin Ismail


2. Umur : 58 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 7 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Roslan bin Ibrahim


2. Umur : 46 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 4 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Abu Osman bin Ibrahim


2. Umur : 64 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 10 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain

BORANG TEMU BUAL


KEGIATAN EKONOMI PENDUDUK DI KAMPUNG SENTOL PATAH,
MARANG, TERENGGANU

Bahagian A : Maklumat Peribadi

1. Nama responden : Abdullah bin Abd Ghani


2. Umur : 45 tahun
3. Bangsa : Melayu
4. Agama : Islam
5. Status Perkahwinan : Berkahwin
6. Bilangan ahli keluarga : 5 orang

Bahagian B : Taraf Pendidikan

1. Tidak mempunyai pendidikan formal

2. Sekolah rendah ( Darjah 1 -6 )

3. Sekolah menengah ( Tingkatan 1- 6)

4. IPTA / IPTS

5. Lain-lain

Bahagian C : Kegiatan Ekonomi

1. Petani

2. Penternakan

3. Perniagaan runcit

4. Perkhidmatan kerajaan / swasta

5. Lain-lain