Anda di halaman 1dari 34

KSSR Tahun 1 JPN Melaka

RANCANGAN TAHUNAN BAHASA MALAYSIA (SK)


TAHUN 1
STANDARD STANDARD
MINGGU TEMA / UNIT KANDUNGAN PEMBELAJARAN CATATAN

1 TEMA 1 : 1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.1 Mengecam pelbagai bunyi dalam
KELUARGA respons dengan betul terhadap persekitaran dengan teliti dan betul.
pelbagai bunyi dalam persekitaran.
1.1.2 Mengecam dan mengajuk
UNIT 1 : pelbagai bunyi dalam persekitaran
Cerita Huda yang didengar dengan betul.

1.1.3 Mendengar dan menentukan arah


bunyi dalam persekitaran dengan betul.

2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad


dan membunyikan huruf vokal dengan
2.1 Asas membaca dengan sebutan sebutan yang betul.
yang betul.

2 UNIT 1 : 1.1 Asas mendengar dan memberikan 1.1.2 Mengecam dan mengajuk
Cerita Huda respons dengan betul terhadap pelbagai bunyi dalam persekitaran
pelbagai bunyi dalam persekitaran. yang didengar dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad


yang betul. dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.

3.1 Asas menulis dengan cara yang 3.1.1 Melakar pelbagai bentuk atau
betul. corak dengan kemas dan jelas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.1.2 Membentuk garisan yang


menyerupai bentuk huruf dengan
kemas dan jelas.

3 UNIT 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.1 Mendengar, mengecam dan


Keluarga Huda menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut nama abjad dengan betul
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dan tepat.
dengan betul.
1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi
vokal dan suku kata terbuka dengan
betul dan tepat.

2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad


yang betul. dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.

4 UNIT 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.2 Mendengar dan menyebut bunyi
Keluarga Huda menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, vokal dan suku kata terbuka dengan
suku kata, perkataan, frasa dan betul dan tepat.
ayat dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.2 Mengeja dan membatang suku
yang betul. kata terbuka dengan sebutan yang
betul.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5 UNIT 3 : 2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.1 Membaca bentuk-bentuk, abjad
Kasih Ibu yang betul. dan membunyikan huruf vokal dengan
sebutan yang betul.

2.1.2 Mengeja dan membatang suku


kata terbuka dengan sebutan yang
betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.1 Menulis dan membentuk huruf


berdasarkan bahan yang diberi dengan besar dan huruf kecil dengan cara yang
betul dan kemas betul serta tulisan yang kemas.

3.2.2 Menulis suku kata terbuka


dengan cara yang betul dan tulisan
yang kemas.

6 UNIT 4 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.3 Mendengar dan menyebut bunyi
Sayang Ayah menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, vokal dan suku kata tertutup dengan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat betul dan tepat.
dengan betul.

2.1 Asas membaca dengan sebutan 2.1.3 Mengeja dan membatang suku
yang betul. kata tertutup dengan sebutan yang
betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.3 Menulis suku kata tertutup


berdasarkan bahan yang diberi dengan dengan cara yang betul dan tulisan
betul dan kemas. yang kemas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

7 UNIT 4 : 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami


Sayang Ayah perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan yang mengandungi dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.3 Menulis suku kata tertutup


berdasarkan bahan yang diberi dengan dengan cara yang betul dan tulisan
betul dan kemas. yang kemas.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.1 Menyebut seni kata lagu melalui
seni dalam lagu melalui nyanyian nyanyian secara didik hibur.
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata nama am yang mudah dengan
konteks. betul mengikut konteks.

8 UNIT 5 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.4 Mendengar, memahami,


Saudara-Mara Huda menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut, dan mengeja perkataan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi suku kata terbuka
dengan betul. dan tertutup dengan betul dan tepat

1.2.6 Mendengar, memahami, dan


menyebut frasa dan ayat tunggal
dengan betul dan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan yang mengandungi dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2.4 Menulis perkataan yang


3.2 Menulis secara mekanis mengandungi dua atau tiga suku kata,
berdasarkan bahan yang diberi dengan diftong , vokal bergading, digraf dan
betul dan kemas. konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.

9 UNIT 5 : 2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami


Saudara-Mara Huda perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan yang mengandungi dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan


berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.
betul dan kemas.

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan intonasi yang betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.2 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata nama khas yang mudah dengan
konteks. betul mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

10 TEMA 2 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.5 Mendengar, memahami,


BERSIH DAN SIHAT menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut, dan mengeja perkataan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku
UNIT 6 : dengan betul. kata, diftong, vokal berganding, digraf
Bersihkan Diri dan konsonan bergabung dengan betul
dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami frasa


perkataan, frasa dan ayat daripada yang mengandungi perkataan dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi


berdasarkan bahan yang diberi dengan perkataan dua atau tiga suku kata,
betul dan kemas. diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas.

11 UNIT 6 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
Bersihkan Diri permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber dalam pertama dan kedua dengan betul
situasi formal dan tidak formal secara dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan yang mengandungi dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan intonasi yang betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama diri pertama dan kedua
konteks. dalam pelbagai konteks dengan betul.

12 UNIT 7 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.5 Mendengar, memahami,


Rumah Bersih menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut, dan mengeja perkataan
suku kata, perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi dua atau tiga suku
dengan betul. kata, diftong, vokal berganding, digraf
dan konsonan bergabung dengan betul
dan tepat.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami frasa


perkataan, frasa dan ayat daripada yang mengandungi perkataan dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi


berdasarkan bahan yang perkataan dua atau tiga suku kata,
diberi dengan betul dan kemas. diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
5.1 Memahami dan menggunakan tulisan yang kemas.
golongan kata dengan betul mengikut
konteks. 5.1.4 Memahami dan menggunakan
kata kerja dengan betul mengikut
konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

13 UNIT 7 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
Rumah Bersih permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan
daripada pelbagai sumber dalam tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami frasa


perkataan, frasa dan ayat daripada yang mengandungi perkataan dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.5 Menulis frasa yang mengandungi


berdasarkan bahan yang diberi dengan perkataan dua atau tiga suku kata,
betul dan kemas. diftong, vokal berganding, digraf dan
konsonan bergabung dengan betul dan
tulisan yang kemas

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks. konteks.

14 UNIT 8 : 1.2 Mendengar, mengecam, dan 1.2.6 Mendengar, memahami, dan


Kelas Ceria menyebut bunyi bahasa, iaitu abjad, menyebut frasa dan ayat tunggal
suku kata, perkataan, frasa dan ayat dengan betul dan tepat.
dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat


perkataan, frasa dan ayat daripada tunggal daripada pelbagai bahan
pelbagai sumber dengan sebutan bacaan dengan sebutan yang betul.
yang betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan


berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas
betul dan kemas.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara melalui
didik hibur. lakonan secara didik hibur.

15 UNIT 9 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


Badan Cergas memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang arahan secara lisan atau gerak laku
didengar dengan betul. dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.3 Membaca dan memahami ayat


perkataan, frasa dan ayat daripada tunggal daripada pelbagai bahan
pelbagai sumber dengan sebutan yang bacaan dengan sebutan yang betul.
betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan dengan lancar, sebutan yang jelas dan
lancar, sebutan yang jelas dan intonasi intonasi yang betu
yang betul.

3.2 Menulis secara mekanis 3.2.6 Menulis ayat tunggal dengan


berdasarkan bahan yang diberi dengan betul dan tulisan yang kemas.
betul dan kemas.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat yang mengandungi suku kata terbuka
dengan betul. dan tertutup dengan betul dan kemas

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks. konteks.

16 UNIT 10 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


Makanan Berzat memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang arahan secara lisan atau gerak laku
didengar dengan betul. dengan betul.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.1 Membaca dan memahami


perkataan, frasa dan ayat daripada perkataan yang mengandungi dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang bet

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul. yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan kemas

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan yang betul dan jelas tentang
secara kreatif semasa bercerita secara sesuatu perkara melalui penceritaan
didik hibur. secara didik hibur.

17 TEMA 3 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.1 Mendengar, memahami dan


HIDUP SELAMAT memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons terhadap sesuatu
arahan, soalan dan pesanan yang arahan secara lisan atau gerak laku
UNIT 11 : didengar dengan betul. dengan betul.
SIMPAN DENGAN SELAMAT
1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.1 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul. yang mengandungi suku kata terbuka
dan tertutup dengan betul dan kemas

3.3.4 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

18 UNIT 12 : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
Pastikan Selamat bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat yang mengandungi diftong, vokal
dengan betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks. mengikut konteks.

19 UNIT 12 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


Pastikan Selamat memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons dengan betul
arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan terhadap pelbagai soalan
didengar dengan betul. bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks. mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

20 UNIT 13 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


Berhati-Hati Kawan memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons dengan betul
arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan terhadap pelbagai soalan
didengar dengan betul. bertumpu.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat untuk mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan untuk utama dalam pelbagai bahan dengan
memberi respons dengan betul. tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.2 Membina dan menulis perkataan
frasa, dan ayat dengan betul. yang mengandungi diftong, vokal
berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan betul.

3.3.4 Membina dan menulis ayat


tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks. mengikut konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

21 UNIT 14 : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.3 Mendengar, memahami pesanan


Saya Selamat Di Sini memberi respons terhadap sesuatu dan memberikan respons secara gerak
arahan, soalan dan pesanan yang laku yang betul.
didengar dengan betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat untuk mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan untuk utama dalam pelbagai bahan dengan
memberi respons dengan betul. tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.3 Membina dan menulis frasa
frasa, dan ayat dengan betul. dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumbr.e
pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berdasarkan
dengan menggunakan bahasa yang bahan yang diberi dengan
santun. menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur. nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

22 UNIT 15 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
Berhati-Hati Di Jalan Raya permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat untuk mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan untuk utama dalam pelbagai bahan dengan
memberi respons dengan betul. tepat.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.6 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata hubung yang mudah dengan betul
konteks. mengikut konteks.

23 UNIT 15 : 2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami
Berhati-Hati Di Jalan Raya dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca. hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.4.2 Menulis imlak frasa yang


mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara melalui
didik hibur. lakonan secara didik hibur.

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.5 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata adjektif warna dengan betul
konteks. mengikut konteks.

24 TEMA : 1.3 Mendengar, memahami dan 1.3.2 Mendengar, memahami dan


HIDUP BAHAGIA memberi respons terhadap sesuatu memberikan respons dengan betul
arahan, soalan dan pesanan yang secara lisan terhadap pelbagai soalan
UNIT 16: didengar dengan betul. bertumpu.
Taman Kita
1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

2.2 Membaca dan memahami 2.2.2 Membaca dan memahami frasa


perkataan, frasa dan ayat daripada yang mengandungi perkataan dua atau
pelbagai sumber dengan sebutan yang tiga suku kata, diftong, vokal
betul. berganding, digraf dan konsonan
bergabung dengan sebutan yang betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan


bacaan dengan lancar, sebutan yang 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
jelas dan intonasi yang betul ayat majmuk dengan lancar, sebutan
yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.
2.4 Membaca dan memahami
maklumat yang tersurat dan tersirat 2.4.2 Membaca dan memahami
daripada pelbagai bahan untuk maklumat daripada pelbagai bahan
memberi respons dengan betul. bacaan untuk membuat klasifikasi
dengan betul.
2.6 Membaca pelbagai bahan sastera
dan bukan sastera yang sesuai bagi
memupuk minat membaca. 2.6.1 Membaca dan memahami
pelbagai bahan bacaan secara didik
3.4 Menulis imlak dengan tepat. hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.4.1 Menulis imlak perkataan yang


mengandungi suku kata terbuka dan
3.5 Mencatat maklumat yang betul suku kata tertutup dengan tepat.
tentang sesuatu perkara daripada
pelbagai sumber. 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
4.3 Mengujarkan bahasa yang indah sumber.
dan menggunakan bahasa badan
dengan kreatif melalui lakonan secara 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan
didik hibur sebutan dan intonasi yang betul dan
jelas tentang sesuatu perkara serta
menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.1 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut 5.1.7 Memahami dan menggunakan
konteks. kata tanya merujuk manusia dan benda
dengan betul.

25 UNIT 17 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
Rakan Karib permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata panggilan dengan
daripada pelbagai sumber dalam tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi formal dan tidak formal secara situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat daripada pelbagai bahan
daripada pelbagai bahan untuk bacaan untuk membuat klasifikasi
memberi respons dengan betul. dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

3.5.2 Mencatat maklumat yang betul


untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
sumber.

26 UNIT 17 : 2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
Rakan Karib bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang
mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.2 Mengujarkan ayat dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
secara kreatif semasa bercerita secara jelas tentang sesuatu perkara serta
didik hibur. menggunakan bahasa badan yang
kreatif melalui penceritaan secara didik
hibur.

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan intonasi yang betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks.

27 UNIT 18 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
Jiran Huda permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasus
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.
1.4.2 Berbual tentang sesuatu perkara
menggunakan kata panggilan dengan
tepat bagi ahli keluarga asas dalam
situasi tidak formal secara bertatasusila

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat tentang
daripada pelbagai sumber dengan sesuatu perkara dengan menggunakan
tepat secara bertatasusila. perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.2 Menulis imlak frasa yang
mengandungi perkataan suku kata
terbuka dan suku kata tertutup dengan
tepat.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber
pelbagai sumber.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

28 UNIT 19 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.3 Berbual tentang sesuatu perkara
Hidup Saling Membantu permintaan tentang sesuatu perkara menggunakan kata ganti nama diri
daripada pelbagai sumber dalam pertama dan kedua dengan betul
situasi formal dan tidak formal secara dalam situasi tidak formal secara
bertatasusila. bertatasusila

1.4.4 Bertutur dan menyatakan


permintaan untuk melakukan sesuatu
perkara dalam situasi tidak formal
secara bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

2.4.3 Membaca dan memahami


2.4 Membaca dan memahami maklumat yang tersurat dengan tepat
maklumat yang tersurat dan tersirat daripada pelbagai bahan.
daripada pelbagai bahan untuk
memberi respons dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara serta
didik hibur. menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.3 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata ganti nama diri pertama dan kedua
konteks. dalam pelbagai konteks dengan betul.

29 UNIT 20 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan
Meriahnya permintaan tentang sesuatu perkara permintaan untuk melakukan sesuatu
daripada pelbagai sumber dalam perkara dalam situasi tidak formal
situasi formal dan tidak formal secara secara bertatasusila.
bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
pelbagai sumber. sumber.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

30 TEMA 5 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
MARI BERTANI sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
UNIT 21: intonasi yang betul. tunggal.
Kebun Datuk Anas
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.1 Membaca kuat ayat tunggal
bacaan dengan lancar, sebutan yang dengan lancar, sebutan yang jelas dan
jelas dan intonasi yang betul. intonasi yang betul.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.2 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat daripada pelbagai bahan
daripada pelbagai bahan untuk bacaan untuk membuat klasifikasi
memberi respons dengan betul. dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.
3.5.2 Mencatat maklumat yang betul
untuk diklasifikasikan daripada pelbagai
sumber.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

31 UNIT 22 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
Buah-Buahan Tempatan sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berdasarkan
dengan menggunakan bahasa yang bahan yang diberi dengan
santun. menggunakan bahasa yang santun.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur. nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

32 UNIT 23 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan
Ternakan Ayam permintaan tentang sesuatu perkara permintaan untuk melakukan sesuatu
daripada pelbagai sumber dalam perkara dalam situasi tidak formal
situasi formal dan tidak formal secara secara bertatasusila.
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat yang didengar dengan betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan


memindahkan maklumat yang terdapat menaakul maklumat dalam bahan
dalam pelbagai bahan. grafik dengan betul.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.4 Menulis imlak dengan tepat. 3.4.1 Menulis imlak perkataan yang
mengandungi suku kata terbuka dan
suku kata tertutup dengan tepat.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berdasarkan
dengan menggunakan bahasa bahan yang diberi dengan
yang santun. menggunakan bahasa yang santun.

4.2 Mengujarkan bahasa yang indah 4.2.1 Mengujarkan ayat dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan yang betul dan jelas tentang
secara kreatif semasa bercerita secara sesuatu perkara melalui penceritaan
didik hibur. secara didik hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

5.1 Memahami dan menggunakan 5.1.4 Memahami dan menggunakan


golongan kata dengan betul mengikut kata kerja dengan betul mengikut
konteks. konteks.

33 UNIT 24 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.1 Bertutur menggunakan diksi yang
Ternakan Ikan permintaan tentang sesuatu perkara betul secara bertatasusila.
daripada pelbagai sumber dalam
situasi formal dan tidak formal secara
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat yang didengar dengan betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.2 Membaca, memahami dan


memindahkan maklumat yang terdapat menaakul maklumat dalam bahan
dalam pelbagai bahan. grafik dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa yang menggunakan bahasa yang santun.
santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara melalui
didik hibur. lakonan secara didik hibur.

34 UNIT 25 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
Seronoknya Bercucuk Tanam sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


yang didengar dengan betul
menggunakan ayat tunggal

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
tepat secara bertatasusila.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat memindahkan maklumat daripada
dalam pelbagai bahan. bahan grafik kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa menggunakan bahasa yang santun.
yang santun.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.2 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara serta
didik hibur. menggunakan bahasa badan dengan
kreatif melalui lakonan secara didik
hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks.

35 TEMA 6 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.1 Berbicara untuk mendapatkan


ALAM INDAH DAN SELAMAT maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
UNIT 26 : tepat secara bertatasusila.
Sungai Kita
2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.3 Membaca dan menaakul untuk
memindahkan maklumat yang terdapat memindahkan maklumat daripada
dalam pelbagai bahan. bahan grafik kepada bentuk bukan
grafik dengan betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca hibur untuk memperkaya kosa kata.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan penulisan


dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk naratif secara terkawal
dengan betul.

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.1 Melafazkan pantun dua kerat
dengan intonasi yang betul dengan intonasi yang betul secara didik
menggunakan bahasa yang indah hibur.
secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks

36 UNIT 27 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2Berbicara untuk menyampaikan


Mari Berkelah maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila.
tepat secara bertatasusila.

2.3 Membaca kuat pelbagai bahan 2.3.2 Membaca kuat ayat tunggal dan
bacaan dengan lancar, sebutan yang ayat majmuk dengan lancar, sebutan
jelas dan intonasi yang betul. yang jelas dan intonasi yang betul
mengikut tanda baca.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca. hibur untuk memperkaya kosa kata.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif


dalam pelbagai genre dengan betul. dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.

4.3 Mengujarkan bahasa yang indah 4.3.1 Mengujarkan dialog dengan


dan menggunakan bahasa badan sebutan dan intonasi yang betul dan
dengan kreatif melalui lakonan secara jelas tentang sesuatu perkara melalui
didik hibur. lakonan secara didik hibur.

37 UNIT 27 : 2.4 Membaca dan memahami 2.4.3 Membaca dan memahami


Mari Berkelah maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat yang tersurat dengan tepat
daripada pelbagai bahan untuk daripada pelbagai bahan.
memberi respons dengan betul.

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif


dalam pelbagai genre dengan betul. dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

4.4 Melafaz dan memahami puisi 4.4.2 Melafazkan pantun dua kerat
dengan intonasi yang betul dengan intonasi yang betul serta
menggunakan bahasa yang indah memahami maksud pantun yang
secara didik hibur. dilafaz menggunakan bahasa yang
indah secara didik hibur.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks.

38 UNIT 28 : 1.4 Bertutur, berbual dan menyatakan 1.4.4 Bertutur dan menyatakan
Fikir Dahulu Sebelum Buang permintaan tentang sesuatu perkara permintaan untuk melakukan sesuatu
daripada pelbagai sumber dalam perkara dalam situasi tidak formal
situasi formal dan tidak formal secara secara bertatasusila.
bertatasusila.

1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.2 Menceritakan sesuatu perkara


sesuatu perkara semula dengan tepat yang didengar dengan betul
menggunakan sebutan yang jelas dan menggunakan ayat tunggal.
intonasi yang betul.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.2 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat daripada
daripada pelbagai sumber dengan pelbagai sumber secara bertatasusila
tepat secara bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.1 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca. hibur untuk memperkaya kosa kata.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.1 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang betul berdasarkan
dengan menggunakan bahasa bahan yang diberi dengan
yang santun. menggunakan bahasa yang santun

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit hasil penulisan


penulisan. daripada aspek ejaan.

5.2 Memahami dan menggunakan 5.2.1 Memahami dan menggunakan


pembentukan kata yang sesuai dalam imbuhan awalan dan akhiran dengan
pelbagai situasi dengan betul. betul dalam pelbagai konteks.

39 UNIT 29 : 1.5 Bercerita dan menceritakan 1.5.1 Bercerita tentang sesuatu perkara
Cekap Dan Jimat sesuatu perkara semula dengan tepat dengan tepat, sebutan yang jelas dan
menggunakan sebutan yang jelas dan intonasi yang betul menggunakan ayat
intonasi yang betul. tunggal.

1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat tentang
daripada pelbagai sumber dengan sesuatu perkara dengan menggunakan
tepat secara bertatasusila. perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.4 Membaca dan memahami 2.4.1 Membaca dan memahami


maklumat yang tersurat dan tersirat maklumat untuk mengenal pasti idea
daripada pelbagai bahan untuk utama dalam pelbagai bahan dengan
memberi respons dengan betul. tepat.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

2.5 Membaca dan menaakul untuk 2.5.1 Membaca dan memahami


memindahkan maklumat yang terdapat maklumat dalam bahan grafik dengan
dalam pelbagai bahan. betul.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca. hibur untuk menambahkan
pengetahuan.

3.3 Membina dan menulis perkataan, 3.3.4 Membina dan menulis ayat
frasa, dan ayat dengan betul. tunggal dan ayat majmuk dengan betul.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.1 Menghasilkan penulisan


dalam pelbagai genre dengan betul. berbentuk naratif secara terkawal
dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.1 Mengedit hasil penulisan


penulisan. daripada aspek ejaan.

5.3 Memahami dan membina ayat yang 5.3.1 Memahami dan membina ayat
betul dalam pelbagai situasi. dasar menggunakan pola ayat FN +
FN, FN + FK dengan betul dalam
pelbagai situasi.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR


KSSR Tahun 1 JPN Melaka

40 UNIT 30 : 1.6 Berbicara untuk menyampaikan 1.6.3 Berbicara untuk menyampaikan


Bercuti Di Kampung maklumat tentang sesuatu perkara maklumat dengan tepat tentang
daripada pelbagai sumber dengan sesuatu perkara dengan menggunakan
tepat secara bertatasusila. perkataan yang sesuai secara
bertatasusila.

2.6 Membaca pelbagai bahan sastera 2.6.2 Membaca dan memahami


dan bukan sastera yang sesuai bagi pelbagai bahan bacaan secara didik
memupuk minat membaca. hibur untuk menambahkan
pengetahuan.

3.5 Mencatat maklumat yang betul 3.5.1 Mencatat maklumat yang betul
tentang sesuatu perkara daripada daripada pelbagai sumber.
pelbagai sumber.

3.6 Menulis untuk menyampaikan 3.6.2 Menulis untuk menyampaikan


maklumat tentang sesuatu perkara maklumat yang pelbagai dengan betul
dengan menggunakan bahasa menggunakan bahasa yang santun.
yang santun.

3.7 Menghasilkan penulisan kreatif 3.7.2 Menghasilkan penulisan naratif


dalam pelbagai genre dengan betul. dan bukan naratif secara terkawal
dengan betul.

3.8 Mengedit dan memurnikan hasil 3.8.2 Mengedit dan memurnikan hasil
penulisan. penulisan daripada aspek ejaan.

4.1 Menyebut dan memahami unsur 4.1.2 Menyebut dengan jelas dan
seni dalam lagu melalui nyanyian memahami seni kata lagu melalui
secara didik hibur. nyanyian dan gerak laku secara didik
hibur.

Disiplin Ilmu Bahasa Malaysia Tahun 1 KSSR

Anda mungkin juga menyukai