SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah: Bil i. i. Bab B : Prosedur Tuntutan Awal. ii. Sekolah Sekolah Rendah Harian Ketua PTJ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. iii. Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan. 9. v. Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi. vii. dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan. viii. negeri dan sekolah. 8.menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian. Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan. vi. Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan. 7. iv. Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya. Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah. Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan. ii. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK) 3 .

Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) viii. ii. Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan. 4 . Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan. Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut: i. Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS) v. Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix. Sekolah Menengah Pendidikan Khas x. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH 10.Bil iv. Sekolah Seni Malaysia vii. iii. Sekolah Sukan Malaysia vi.

dan iv. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH 11. i. iii. Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur. 12.iv. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah. Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan. ii. v. dan vi. Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan. Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut. 5 . Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama. Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan.

16. 17. Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini. Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam surat pekeliling dan garis panduan ini. 15. 6 . surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. Akta Tatacara Kewangan 1957. TATACARA PERAKAUNAN 18. ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan. Akta Tatacara Kewangan 1957. pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. Sehubungan itu.PELAKSANAAN 13. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan. 14. Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing. Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun. KPM. semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59.

vii. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005. iii. PEMBATALAN 20. ii. v.TARIKH KUAT KUASA 19. Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. vi. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004. semua surat pekeliling kewangan dan surat edaran berikut adalah dibatalkan: i. 7 . iv. Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005. Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. Surat Pekeliling Kewangan Bil.

.

Bahagian Audit Sekolah. KPM 9. Setiausaha Bahagian. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5. KPM 6.k: 1. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. KPM 4. Ketua Setiausaha. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Ketua Nazir. Bahagian Audit Dalam. Setiausaha Bahagian. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. KPM 8. Ketua Akauntan KPM 7.s. KPM 9 . Pengarah.

Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan 6.SENARAI EDARAN 1. Semua Pengetua/Guru Besar 10 . Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian 8. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 4. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 3. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri 9. Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah 10. Pengarah Bahagian Sukan 7. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 2. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 5.

8 Tahun 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID 1 .``````````` Lampiran kepada SPK Bil.

Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI. Yuran Khas Sekolah (YKS) III. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Bantuan Makanan Asrama (BMA) 3 6 7 10 11 12 14 15 17 18 Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan 20 23 26 28 30 33 2 . Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII.KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah I. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II.

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN
1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: bantuan@moe.gov.my

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH 6 .

1. BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1.3. garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur. 1. 1. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5. MAKSUD BELANJA 2.2. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 7 . Mulai tahun 2009.5.4. inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Sebelum ini.1.1. LATAR BELAKANG 1.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). 2. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1. 2. Sekolah Menengah : RM10. bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional.I. 1. Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama. terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan.2. Sehubungan itu.

4. PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. Wajib. 3. 3. d. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya.1. Bimbingan dan Kaunseling. c. inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia. 3. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah. Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah.Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran.3. b.Teras. 3. PCG Mata Pelajaran .2. Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut: 8 . dan Semua peralatan. Asrama b. Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama. Sekolah Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah.

9 . 4. PINDAH PERUNTUKAN 4. b. 3. Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) - Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 d. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja.a. 4. - Jadual 5 Jadual 6 Bagi PCG Mata Pelajaran Teras.5. Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ. c. 4. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan. Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G).1. sebelum pindah peruntukan dibuat.5.2.6. Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun. agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains. PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah. 4. 4. Oleh itu.3. e.4. Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan) 3.

3. Sukan/Permainan. Mulai tahun 2008. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) 1.4. f.5. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4. 1. e. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Dengan pemansuhan tersebut. Pendidikan Seni. c. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan.2. 1.II. Perpustakaan. MAKSUD BELANJA 1. 2. LATAR BELAKANG 1. KELAYAKAN MURID & KADAR 1. Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. d. dan Pusat Sumber Sekolah.50 RM9.00 10 . 3. Lukisan/Kerja tangan. b.1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a. Pendidikan Jasmani.

Urusan makan minum.1. penginapan.2.III. b. Sukan/sukaneka. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) 1. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja. Konvokesyen. c. 2. 2.1. sewaan dan pengangkutan murid prasekolah. 3. LATAR BELAKANG 1. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. dan Lawatan. pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.00 seorang murid setahun. d.2. 11 . 1. Pada tahun 2011. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a. Karnival Pendidikan Prasekolah.1. MAKSUD BELANJA 2. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. dan c. 3. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25.1 adalah seperti berikut: a. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. b.2.

00 seorang murid setahun. 2. sewaan dan pengangkutan murid. dan c.1 adalah seperti berikut: a. Selaras dengan itu. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan.2. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut: 12 .2. Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah.3. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Urusan makan minum. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) 1.2. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. 1. Aktiviti sokongan pembentukan. LATAR BELAKANG 1.00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12.1.IV. 3. Sehubungan itu. b. penginapan. MAKSUD BELANJA 2. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.1.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. 1. Melalui Rancangan Malaysia Ke-10. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan). kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). 2.1. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. 3. b. kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10. Sehingga tahun 2010. peruntukan sebanyak RM2. dan c. seminar. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a.

Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM400 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 – 100 RM800 sebuah sekolah 101 – 150 RM1.000 sebuah sekolah 13 .200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM10 seorang murid RM5.000 sebuah sekolah RM10.

Pada tahun 2011. 1. c. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. MAKSUD BELANJA 2. penginapan.00 RM20.00 14 .2. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) 1. 3. Sukan dan permainan penghuni asrama. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. sewaan dan pengangkutan murid.1. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan.1 adalah seperti berikut: a. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. b. 2. seminar. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.1. Program Asrama Terbilang. Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama.2.1. 2.2. pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. dan Aktiviti sokongan pembentukan. c. LATAR BELAKANG 1. Urusan makan minum.V. b. 3.

Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan. 1.2. 3. Sehubungan itu. bahan habis guna. tingkatan dan sebagainya.1. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 1.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan. Urusan makan minum. MAKSUD BELANJA 2. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Kejohanan olahraga tahunan sekolah. dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun. 2. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: 15 . Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2.00 (Rendah) dan RM4. d. Selain itu.2. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a.VI. b. sewaan dan pengangkutan murid. c. b. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Melalui dasar ini. 3.1 adalah seperti berikut: a. c. Kursus pendedahan permainan kepada murid.1. Karnival permainan antara rumah. 2.3. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. LATAR BELAKANG 1. penginapan. peruntukan sebanyak RM2. 1.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. e.2.1. Selaras dengan itu. kelas. dan Penyediaan bahan cetak. d.

Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM200 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 – 100 RM400 sebuah sekolah 101 – 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM6 seorang murid setahun RM2.000 sebuah sekolah setahun 16 .500 sebuah sekolah setahun RM5.

LATAR BELAKANG 1.1.1. dan d. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a.2. Makanan tambahan. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari.VII. kadar BMP ialah RM1. 1. MAKSUD BELANJA 2.1.55 (Sabah.2. 1. Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah. 3. c. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3.3. 2. Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010. 3. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM.30 (Semenanjung) dan RM0.80 RM2. Perolehan bahan mentah memasak. 1. Sehingga bulan Julai tahun 2010. Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1. kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah. b. Gas/bahan api memasak.05 17 .

Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak. c.VIII.1. 1. operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama. Sekolah Pendidikan Khas. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik.5. LATAR BELAKANG 1. Bagi bekalan makanan bermasak. 18 . 1. kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan. MAKSUD BELANJA 2.4. Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA).1. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. Bagi bekalan makanan mentah. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 1.3.1. b. dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a. Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas. Semenjak tahun 1974. Secara amnya. 1. 2. semua asrama Sekolah Harian. 1. Sekolah Berasrama Penuh. Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri. 3.2.

berpindah sekolah dan sebagainya. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan. 4. Asrama Sekolah Model Khas di Baling.1.00 4. Pendidikan Khas. Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak. Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing.999 dan ke bawah 4. Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4. 4. 4. maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. 4.00 RM1. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain. kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa.2. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman.4. 19 . jenis asrama. Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. 4. sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan. lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7.3. Orang Asli.6.3. Asrama Desa.2. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan.5. menjalani aktiviti di luar sekolah.7.000 dan ke atas RM4. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. Kadar YMA Sehari RM3. Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut.

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 20 .

Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi – rujuk Bab D). Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa.moe.my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. 4. 5.PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 1. Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01). Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). 3. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a. 7. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya. b. Apabila permohonan telah diterima. Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. KPM. Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya. pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a. Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu. 8. Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima.Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama.gov. 2. Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah . dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan. Selepas daripada tarikh tersebut. Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan. b. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. b. c. atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 21 . 6.

Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat. 22 .9.

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN 23 .

BSS & BMP Bab G. Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima. 5. 3. Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. 4. tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB. Selepas daripada tarikh tersebut. Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa. Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa.Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. dan b. BKKP. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. 7. 8. 2. Rujuk contoh pengiraan di Bab G.PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN 1. 24 . BKK. Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. BMA YKS. 6. Rujuk contoh pengiraan di BKKA. Rujuk contoh pengiraan di Bab G.

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 25 .

Akta Tatacara Kewangan 1957. 26 . pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. Pemulangan kepada Bahagian Kewangan. atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ). KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan. b. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia). Selain mengemukakan cek. Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa. KPM (cek atas nama Ketua Akauntan. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini. Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. 3. 4. sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G). PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. 5.PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 1.

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 27 .

BKKA. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari . BKK. a.September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend. Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G). (Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari PCG 100% 70% 50% 25% YKS. BSS 100% 100% 100% 100% 5. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya. 3. Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan. 6. 2. KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. KPM. 4.PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 1. 28 . b. Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan. KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera.Mac April . dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan. Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi.Jun Julai . BKKP. Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan.

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 29 .

000 = RM = RM = RM 30 .000 223.2 1.BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1.000 215. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum) Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010 = RM 18. maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya. baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa.4 2. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2.1 Pada akhir tahun. 1. DEFINISI 1. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan. bagi setiap jenis bantuan itu.3 1. Walau bagaimanapun.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa.000 30.

Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ] = RM 11.500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1. BSS.500 9. Sekiranya terdapat lebihan.000 daripada kelayakan sebenar RM9.500 . BKKA. Semua baki YKS.500 = RM = RM = RM Oleh yang demikian.000–RM11. 3. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8. 3.2.150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya).RM9.000 11. didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah = RM 1.000 [RM11. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS). pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2. Walau bagaimanapun. 31 . Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut.500. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3. Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011.1.500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA). BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK). sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D). Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa. sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa.150 Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18. BKK.850 (RM30.500 10. maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP).

1. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja. c. d.2. Walau bagaimanapun.4. Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama. bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan. b. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa. Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah. 32 . Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu ‘Ain dan Al-Quran murid asrama. perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. 4.

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN 33 .

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 - Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG 34 .

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) .

cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Wajib.JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) BIL. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. ensiklopedia. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. iii. Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita (Mata pelajaran Teras. iii. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan. Pembelian buku rujukan. A. v. ii. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. iv. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. i . cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. viii. Pembelian buku rujukan. B. ensiklopedia. MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif) i. vii. perisian. perisian. v. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. ii.

x. perisian. dan lain-lain yang Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan. Pembelian buku rujukan. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. ensiklopedia. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. iii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. ii. viii. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. iv. Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. ii . v. ensiklopedia. ii. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja.BIL. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. v. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. iv. iii. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. 2 Bimbingan Kaunseling dan i. perisian. C. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. 1 JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah MAKSUD PERBELANJAAN Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i.

xi. MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. x. iii. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. iii . (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. xii. setem. Pengangkutan barang-barang. JENIS PCG vi. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. elektrik. Perkhidmatan pengiklanan. v. vii. vi. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. viii. ii. Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. viii. vii. Bayaran bil telefon. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. bahan habis guna dan ubat. Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. Pembelian bahan bakar. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah. iv. ix. air. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. internet dan pembetungan.00 setahun adalah dibenarkan. telegram.BIL.000. 3 LPBT/LPK Sekolah/Asrama i.

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah .

JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH BIL. Prasekolah BANTUAN PER KAPITA KADAR BANTUAN RM100.00 seorang murid setahun . A.

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah .

JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH BIL.700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang.600 RM1. RM10. RM22. RM2.700 + RM10 seorang melebihi 500 orang. A.150 MURID 151 .000 + RM22 seorang melebihi 150 orang. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.100 MURID 101 .600 RM2.200 + RM16 seorang melebihi 100 orang. RM1. RM3. RM5. RM5. RM2. RM3.100 + RM16 seorang melebihi 100 orang.700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang.800 + RM8 seorang melebihi 50 orang. RM11.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS ii. ≤ 20 MURID 21 .800 RM2.50 MURID 51 . 1 i.600 + RM10 seorang melebihi 50 orang. RM1. - Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 RM800 2 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2.700 + RM22 seorang melebihi 500 orang.400 RM1.500 MURID 501 . RM4.900 + RM8 seorang melebihi 150 orang.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang. i .

00 seorang murid setahun ii .500 + RM21 seorang melebihi 150 orang.000 + RM10 seorang melebihi 50 orang.00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang.BIL.00 seorang murid setahun B. PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2. iii. PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60. RM7.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM2.100 MURID 101 . RM2.00 seorang murid setahun RM2. vii.700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.150 MURID 151 .000 + RM10 seorang melebihi 100 orang.500 RM2.00 seorang murid setahun RM2.50 MURID 51 .000 2 Bimbingan dan Kaunseling RM500 RM500 3 LPBT/LPK Sekolah RM5. viii. 3 BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i.500 C.850 + RM28 seorang melebihi 500 orang. v.300 RM6.500 + RM3 seorang melebihi 150 orang. RM4.300 + RM3.200 + RM13 seorang melebihi 500 orang.00 seorang murid setahun RM2. vi. RM2. iv. RM1.50 seorang melebihi 1000 orang. RM28. RM3.000 + RM12 seorang melebihi 150 orang.00 seorang murid setahun RM2.000 RM6. 1 Pusat Sumber Sekolah RM1. ii.900 RM7.550 + RM3. RM1. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun ≤ 20 MURID 21 . RM7.500 + RM10 seorang melebihi 100 orang.50 seorang melebihi 500 orang. RM13.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS RM2. RM14. RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang.

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia .

T5) RM 4.200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang.000 + RM38 seorang melebihi 100 orang. 1 i. PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . RM 22. 2 RM 1.700 + RM21 seorang melebihi 500 orang.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.700 + RM41 seorang melebihi 500 orang.T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 2.200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang. RM 37.90 seorang melebihi 1000 orang. RM 7. i . RM 4. ii.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.500 RM 2. A.10 seorang melebihi 100 orang.000 RM 1. RM 300 RM 300 + RM2. RM 11.000 RM 4. RM 1. RM 7. RM 4. 1 i.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang.000 RM 1.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL. RM 2. 3 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 4.500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.500 MURID 501 .200 + RM36 seorang melebihi 500 orang.140 + RM1. RM 19. RM 21.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. - RM 1.500 RM 4. B. ii. RM 42.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .500 + RM43 seorang melebihi 100 orang.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.

RM 300 + RM2.00 seorang murid setahun 4.Inggeris Sains Sukan RM 2.10 seorang melebihi 100 orang. RM 1.1000 MURID RM 3. Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14.00 seorang murid setahun 4.1 Sains Tulen i.4 Bahasa i. ii.60 seorang melebihi 100 orang.500 MURID RM 800 + RM7. vi. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.5 Kemanusiaan i. iv.140 + RM1. iv.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun ii .840 + RM7.00 seorang murid setahun RM 20.80 seorang melebihi 1000 orang.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.BIL.440 + RM6. 2 JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun RM 2. iv.00 seorang murid setahun 4. v.00 seorang murid setahun RM 5.2 Pengajian Islam i.00 seorang murid setahun RM 30. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3. ii.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 14. 1001 MURID KE ATAS RM 7. iii.90 seorang melebihi 1000 orang. ii. iii.00 seorang murid setahun RM 14.3 Sastera Ikhtisas i. iii. ii.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 3. RM 800 3 RM 300 4 Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang. RM 2. vii. ii.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 5.20 seorang melebihi 500 orang.00 seorang murid setahun RM 5. 501 . Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.

ii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 4. iii. vi. v.1 Pembinaan i.7. ii.00 seorang murid setahun RM 210.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera RM 6.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 25.7.6 Teknologi i.00 seorang murid setahun RM 65. Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220.7 Vokasional 4.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. 4. vi. iv. iv.00 seorang murid setahun RM 220. iv.00 seorang murid setahun RM 210. iii.500 MURID 501 . v.00 seorang murid setahun 4. v.00 seorang murid setahun RM 25.7. Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210. iii. iii. vii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 40.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.3 Ekonomi Rumah Tangga i.2 Pembuatan i. x.00 seorang murid setahun iii .00 seorang murid setahun RM 25. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220. viii.00 seorang murid setahun RM 25. iv.BIL.00 seorang murid setahun RM 210. v. ii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 35. vi.00 seorang murid setahun RM 25. ii.

00 seorang murid setahun RM 14.4 Perdagangan iv .00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 6. iv.7.7.1 Elektif Teknik 5.00 seorang murid setahun RM 220. ii. v.00 seorang murid setahun RM 25.1.00 seorang murid setahun RM 14. iii. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan RM 14.00 seorang murid setahun RM 14. v.1.4 Teknotani i.00 seorang murid setahun RM 35. ii.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 180. JENIS BANTUAN 4.00 seorang murid setahun RM 25.3 Pertanian i.2 Kejuruteraan Elektrik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun 5. iii. i. ii.00 seorang murid setahun 4. Elektronik 5.1.1. iv. iii. iv.00 seorang murid setahun RM 25. i.BIL. ii. Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14. iii. v. ii.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 25. ii.00 seorang murid setahun RM 80.500 MURID 501 . vi.00 seorang murid setahun 5. iv. iii. Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .1 Kejuruteraan Mekanikal i.5 Aplikasi Komputer 5 Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5. i.00 seorang murid setahun RM 220.

2 Elektif Vokasional 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 50. i.00 seorang murid setahun RM 14.5 Ekonomi Rumah Tangga a. b.2 a. iv.00 seorang murid setahun RM 6. ii.2. i. iii.2.00 seorang murid setahun RM 14. ii. v.1 Kejuruteraan Mekanikal a.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 220. JENIS BANTUAN 5. v. 5.BIL. c.00 seorang murid setahun RM 6. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun RM 220. b. iv. d.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 14.1.500 MURID 501 . iii.00 seorang murid setahun v .00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 220. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.00 seorang murid setahun 5.

00 seorang murid setahun RM 220.2. d.BIL.00 seorang murid setahun vi .00 seorang murid setahun 5.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220. f.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun 5.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 220. c.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220. e.2.5 Perdagangan i. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220. - JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.2.3 Kejuruteraan Awam i. b. ii.

2.6 Teknologi i.00 seorang murid setahun RM 1400.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.00 seorang murid setahun RM 1500. iv. JENIS BANTUAN 5. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . iii. v.500 MURID 501 . iii.00 seorang murid setahun RM 220.2.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 5. Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220.1 Kejuruteraan Mekanikal i. ii.00 seorang murid setahun vii .7 Pertanian i ii.00 seorang murid setahun 5.BIL.3 Elektif Kemahiran 5. iv.3. ii.00 seorang murid setahun RM 220. Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 .00 seorang murid setahun RM 700. iii.00 seorang murid setahun RM 1400.

00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 65.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 1200. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun viii .3.00 seorang murid setahun RM 220.5 Pertanian i.00 seorang murid setahun RM 1200. iv. ii iii.00 seorang murid setahun RM 5.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun RM 14.3 Kejuruteraan Elektrik i. 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 24. iii.00 seorang murid setahun Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14.00 seorang murid setahun RM 2. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500. ii.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 1000.3. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2 Kejuruteraan Awam i.00 seorang murid setahun 5.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 1300.3.00 seorang murid setahun RM 95.4 Ekonomi Rumah Tangga i. iv.BIL. ii. ii.00 seorang murid setahun RM 5.3.00 seorang murid setahun RM 800. RM 1600.

00 seorang murid setahun RM3. Fizik Kimia Biologi RM30.00 seorang murid setahun RM5. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5. Pengkomputeran 3. iii.3 Satera Ikhtisas i.5 Teknologi i.00 seorang murid setahun 2 Matapelajaran Tambahan i. iii. ii.00 seorang murid setahun RM3.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM3.2 Pengajian Islam i.6 Malaysian University English Test (MUET) ix .00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun 3. iii. iii.00 seorang murid setahun RM3. Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun 3 Matapelajaran Elektif 3.500 MURID 501 . 1 JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i. v.00 seorang murid setahun RM30. ii. Syariah Usuluddin RM3.00 seorang murid setahun RM6.00 seorang murid setahun RM5. ii. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3.00 seorang murid setahun 3.4 Kemanusiaan i.00 seorang murid setahun iv. iii.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun RM30. ii. ii. C. ii. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM65.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3. iv.00 seorang murid setahun 3. Pengajian Am Bahasa Melayu 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .BIL. ii.

1000 MURID 1001 MURID KE ATAS 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.50 seorang melebihi 1000 orang.300 + RM4.600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang.500 MURID 501 .100 + RM13 seorang melebihi 500 orang. 3. RM 48. 1 Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM76.BIL.500 + RM14 seorang melebihi 100 orang.600 + RM48 seorang melebihi 500 orang.00 seorang murid setahun RM60. RM 7.50 seorang melebihi 100 orang. RM 2.600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.500 RM 1.1 LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5.2 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia RM62. 2 Bimbingan & Kaunseling RM 600 RM 600 + RM5. JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . RM 5.00 seorang murid setahun x .000 + RM49 seorang melebihi 100 orang.800 + RM5 seorang melebihi 500 orang. RM 24. RM 13.3 E. 3 3. D.000 RM 5.00 seorang murid setahun 3.

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) .

RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . 3 Matapelajaran Wajib .100 MURID 101 .Bahasa Iban Masalah Penglihatan .Bahasa Semai .RM70 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .Bahasa Tamil (SJKT) . RM1.Bahasa Melayu .Pendidikan Visual .Pendidikan Moral .150 MURID 151 .Bahasa Inggeris . RM3.Bahasa Arab Komunikasi .Pendidikan Jasmani .Bahasa Tamil .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .50 MURID 51 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .Kajian Tempatan .Matematik . A.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan . 1 i.JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH) BIL.Bahasa Cina (SJKC) . 2 RM800 RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.Kemahiran Hidup .Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 ≤ 20 MURID 21 .RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras .RM65 seorang murid setahun i .Bahasa Kadazan Dusun .RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.Bahasa Cina Komunikasi .Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang. RM5.Bahasa Tamil Komunikasi .Bahasa Cina .100 + RM6 seorang melebihi 150 orang.500 MURID 501 .Pendidikan Islam .RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM45 seorang murid setahun ii.Pendidikan Kesihatan .

100 MURID 101 . B. 1 BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah ≤ 20 MURID 21 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .50 MURID 51 .RM180 seorang murid setahun 2 Bimbingan dan Kaunseling 3 C.RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .BIL.RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .500 MURID 501 .00 seorang murid setahun ii . LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .150 MURID 151 .

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)
100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) .

JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama.JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA KADAR TUNTUTAN BIL.Mac 270 April .September Oktober . ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 1. ASRAMA DESA Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru Julai . SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan. SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA 1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru 250 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari .Mac April .November 3.Jun 250 181 114 54 2.September 250 Oktober .November 270 196 123 74 i .Jun Julai . kemasukan murid bagi Asrama baru Januari .

KADAR TUNTUTAN BIL.00 / hari 11. SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK. SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.November 250 181 114 54 Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM. KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan. ii .Mac April . kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan.00 / hari 8.00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari . JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 4.00 / hari 9.00 / hari 10.Jun Julai . Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing.September Oktober .

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah .

1. C. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. 3. 1. 2.2 Lain-Lain 2. D. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER : / sehari TUNTUTAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. B. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.1 Sivik & Kewarganegaran 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . 1. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. A. 1.Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. 3. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) BIL. Telefon : No.

2 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 1. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.5 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.4 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. ii. 2.2 1. ii. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.4 1.5 1.

3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. ii. 3.5 3.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 3.2 3.4 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii . MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. 1. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.

WAJIB.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v .

KP: Jawatan : vi . KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No.

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah .

Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan Harga Kontrak Makan : / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No.2 Lain-Lain 2. 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .1 Sivik & Kewarganegaran 1.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . 3. 1. A. 1. 1.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . C. 3.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No.2 Lain-Lain 2. D.1 Sivik & Kewarganegaran 1. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. Telefon : No. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . B.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1. 3. 2.

MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) JUMLAH KECIL ( 2 ) ii . MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) 2. 1.

1. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.Inggeris Sains Sukan 6.

1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7. 7. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.

2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v . 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.

6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi . 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.3 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.

3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii . 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.

MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. 1.

2 2. 1.6 2.3 2. 2. 1.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.5 2.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i.6 1.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .2 1. ii. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.5 1.3 1.

5 3. iv.2 3.1 MATA PELAJARAN TERAS iii.6 3.3 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x . 3. iv.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii. 3.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 10 ) 5. 1. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 8 ) 3. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 9 ) 4. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 7 ) 2. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 11 ) xi .

PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JUMLAH KECIL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JUMLAH KECIL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL JUMLAH KECIL ( 5 ) : SEKOLAH TEKNIK/ TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JUMLAH KECIL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 10 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 11 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN xii .Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. WAJIB.

________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: Jawatan : xiii .

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG .

................................41 .BORANG VPCG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B.. Pegawai Yang Meluluskan i ................................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : : PROGRAM / AKTIVITI JUMLAH DIKURANGKAN (RM) JUMLAH DITAMBAH (RM) JUMLAH CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun > (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f) RM RM RM RM RM RM RM Tarikh : < Nyatakan Tarikh > ................. Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN) PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN ....................................................

BORANG VPCG 1. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM * Format ini tidak boleh dipinda ii . Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan. Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya. 2.

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM .

.2 6. (Tandatangan) . 4...3....4.2...8 6...4 6..4 6....3 6.3..3...1 6....... 6......1 6.. (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan......3...2 6.3.. 6..... Cek: Tarikh Cek: BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ........2.6 6.3..2...1 No.. 1....3... KPM TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL...5 6.3 6.6 6..2 6.2..........4 6.7 6.2...3 6..3...3.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.. Kementerian Pelajaran Malaysia .. 2..3..10 6.9 6.... 5. 3..5 6..1 6..2.

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

... 2.........KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL.. (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .................... 5.... 3... 1......... BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4........ Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) Disediakan oleh : .......... Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6. (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan .........................

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal .

2. 3. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS.800. 1. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No. C.050.00 JUMLAH KECIL ( 1 ) i . D.Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020.196. A.00 13. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA 425 425 425 6.00 166.00 2. 3. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) 28 PERUNTUKAN* (RM) 2.325.275. Telefon : 03 – 8888 2020 No. Akaun : : Maybank 121110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan GERAN PER RM 9.00 BIL.720.00 48.00 10. B.00 2.90 / sehari TUNTUTAN BANTUAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1.00 112 6.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1.100.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 1.460. 1.00 5. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.300. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101112 : Nama Bank No.

1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 3.00 500.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.00 720. ii.000.860.00 450. ii. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 250.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 250.00 JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii . 1.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 2.00 108.00 4.00 1.2 1.00 675.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 5 5 5 5 800.00 1. 2. 1.00 60.00 1.620.733.4 1.4 2.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 9 9 9 360.00 JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.000.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 9 9 9 9 800.2 2.5 1.

4 3. 3. 3.744.337. ii.00 840.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 144.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00 780.00 14.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 12 12 12 12 12 12 12 800.2 3.00 540.00 480.5 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.160.00 2.00 5.

00 1.700.680. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.00 22. PENGHUNI ASRAMA 112 1.00 200.029.00 10. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 1.50 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 700.250.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) 5. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 700.00 400. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2 172.029.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) iv .00 4. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.00 3.080.400.900.00 1.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) 2.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) 7.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) 3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 3.080. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) 451 JUMLAH KECIL ( 3 ) 2.800. 1.00 JUMLAH KECIL ( 4 ) 3.00 199.700.680.50 2.500.950.

00 JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA 1.196.00 JUMLAH KESELURUHAN 282.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH 1.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH 10.080.50 JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 700.00 TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN 14.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.800.700.00 YURAN KHAS SEKOLAH 20.422.680.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH 3.29. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA 48. WAJIB.50 v .00 JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA 199.900.337.

KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M Mumtazimuddin S. 1Malaysia (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A. Ali No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010 vi . Mumtazimuddin b.K. Khairunnisa (Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. Adam No.

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal .

044. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .820.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 3. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.054. A. 1. 2.264. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 .00 10. 3.00 409.00 42.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3.00 121. D.270.20 2.00 14.20 2. 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . 1. C.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 .Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020.320.00 11.640.233. Akaun : : Maybank 131110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan RM 11. 3.00 2.00 18.00 10.2 Lain-Lain 265 265 265 95 868 868 868 247 2. 1.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.604. Telefon : 03 – 8888 2020 No. B.1 Sivik & Kewarganegaran 1. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101113 : Nama Bank No.884.50 / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .00 300.00 4.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.624.

00 36.00 25 25 25 125.00 500.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 300.00 2. 1.00 69. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18 PERUNTUKAN (RM) 525.00 35 35 35 1.00 8.050.00 150.00 54.00 JUMLAH KECIL ( 2 ) ii . MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 1.00 300.00 975.050.00 125.00 100 100 100 57 100 300. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.050.00 171.00 600.00 125.00 1.00 525.00 15 15 45.00 45.855.00 525.

800.00 1. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.00 109 109 109 1.00 72.00 15 24 45.00 15 15 30.00 90 15 180.00 330.Inggeris Sains Sukan 6.00 1.00 1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3.725.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 66 66 66 330.00 1.00 960.00 90 180.00 30. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2.00 109 654.00 2. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.00 330.725. 1.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .00 24 90 48.00 30.526.526. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4.560.526.

060.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1.830.00 5.00 2.760.700.830.00 5.300.040.00 4.00 7.00 600.640.00 1.00 2.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8 7.00 BIL.00 7.00 7.760.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.00 3.040.827.060.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2.640.760.760.640. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4.Borang TBP/M BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.00 1.700.00 1.00 2.00 JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .00 93.00 1.00 32 32 6.00 7.300.00 6. 7.720.00 3.00 2.760.720.

1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1. 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .

2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.3 2.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2. 2.

3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3. 3. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii .

SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4. 1.

Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix . 1.120.00 750.400.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.5 1.00 900.00 400.00 450.00 9. ii.5 2.00 900. iii.00 480.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 750. MASALAH PENDENGARAN 7.00 90.100.00 300.00 4.00 1.4 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 6 6 6 6 6 6 6 1. Elektif I Elektif II Elektif III PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. ii.4 1.550.000. 1.00 350.800.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 2. 2.2 2. ii.2 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.000.000.00 1.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.

00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 26.5 3.000.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x . 3.200.00 1.00 900.700.4 3.00 4.200.00 1.200.00 225. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. 3.2 3.370.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 15 15 15 15 15 15 15 1. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.00 975.00 9.

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )
5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6
JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK
JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL
JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI
JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI
JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA
JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN
Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah
(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) .

WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.00 i . PCG CATATAN A.00 700.00 435 10 2% 5. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.100.00 - 1.050.00 90 7 8% 180. Rujuk Bab C. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.500.100.(B + F) (RM) BIL.050.00 212 2 1% 1.00 35 7 25% 3.00 B.460.00 - 2 MATA PELAJARAN WAJIB 425 10.00. PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.2 Lain-Lain 425 5.Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 435 10 2% 10.00 - 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 83 166. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700.00. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 1 PCG MATA PELAJARAN (TERAS. Rujuk Bab C.00 14. 1 PRASEKOLAH 28 2.800. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14. 210 1.460.

800.000.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.3 5 250.7 LPBT/LPK SEKOLAH 5 1.00 5 0 0% 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - 1. 1 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.(B + F) (RM) CATATAN C. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250.2 5 500.00 5 0 0% 500.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.5 5 60.00 - 1.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN 5 1.800.00 5 0 0% 250. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 250.00 - 1.00 - ii . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 5 0 0% 60.000.00 5 0 0% 1. PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 - 1. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 11 2 22% 825. Rujuk Bab C.620.980.350.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 675.00 iii . Rujuk Bab C.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.4 9 360. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150.00 80. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.2 MATA PELAJARAN WAJIB 9 720.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 2.00 2.00 11 2 22% 1.(B + F) (RM) CATATAN 2 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00 11 2 22% 132. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100.00 11 2 22% 440.00.00.00.00 2.00.6 LPBT/LPK SEKOLAH 9 1.00 100. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24. 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360.00 160. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. 2. Rujuk Bab C.1 MATA PELAJARAN TERAS 9 1.00 24.00 360.00 11 2 22% 1.250. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800.00 11 2 22% 880.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 9 108.00 150.

00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.00.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 15 3 25% 2.00 15 3 25% 1.00 15 3 25% 180.00 210. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.160.00 540. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 120.00 36. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN 3 MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36.00.00. Rujuk Bab C.00 3.00 3. Rujuk Bab C.050.1 12 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210.00 3.00 15 3 25% 1. 3.00 135.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.700.00 15 3 25% 975.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 12 144.00 iv .6 LPBT/LPK SEKOLAH 12 2. Rujuk Bab C.00. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 195. 3.340.2 MATA PELAJARAN WAJIB 12 840. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540. Rujuk Bab C.00 15 3 25% 600.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12 780.00.475. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195.

00) 451 2.00 103 -9 -8% 6.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 - 112 6. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.325.50 466 15 2.029.275. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 35 7 875.00 435 10 2% 6.(B + F) (RM) CATATAN D.00 (540.00 - 67.180.300.00. 1 F.300. LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH 425 13.097. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.275.00 435 10 2% 13. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 435 10 2% 2.00 175.50 G. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6.325.720.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00. Rujuk Bab C.00 - 3 E. Rujuk Bab D. MURID PRASEKOLAH 28 700. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 perlu dipulangkan.00 v . 2 425 2.

00 435 10 1. PENGHUNI ASRAMA 112 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM135.680.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 31 5 400. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada).740. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . 26 400. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.700.00 50.00 - - BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.480. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. BIL.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 200. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30.00 435 10 3.00) J. Rujuk Bab C.(B + F) (RM) CATATAN H.00 103 -9 1.400.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I.00 - - vi . NORMAL 425 3.00 - 40. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00. NORMAL 425 1. Rujuk Bab D.00 30.545. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 31 5 200.00 - (135. Rujuk Bab C.

950.00 103 -9 -9% 184.75) L.00 91 -9 -9% 156. Walau bagaimanapun. JUMLAH 112 199.00 - 2 4. Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa. sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1.525.00 perlu dipulangkan. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172.00 2 0 0% 4. Lebihan peruntukan sebanyak RM15. Rujuk Bab F. Rujuk Bab D.043.950.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan.525.500. BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.523.75 (1.00 10 0 0% 22.00 (15.00) 10 22.(B + F) (RM) CATATAN K.975.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.523. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .700.175.00 4.080.250.250.00 35 7 12.600.00) vii .75 yang terlebih dibayar kepada sekolah.00 (15.525. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.

RM 0) x 250 hari] [91 x 6.RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .90 x 250] RM156.90 x 250] + [2 x 9.975 + RM22.90 9.YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.90 .90 .250 + RM4.90 .175 BEZA HARGA PERKARA CATATAN viii .RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid.90 x 250] + [10 x 8.950 RM184.Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9.

Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. **** ix .50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540.00) (15.824.00 3.200.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).136.525.00 40.50 175.00) (135.Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5).00 30.00 67.00) (16. Rujuk Bab D.

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) .

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)
PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

00 60. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.00.00 - Sains Sukan 6.00 87 -3 -3% 1.800.(B + F) (RM) CATATAN 20. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 Teknologi Maklumat 24 1. Rujuk Bab C.440.Contoh 4 BIL. -4% 48.560. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 23 -1 15 30.00 (260.00 1.Inggeris 24 48. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 perlu dipulangkan.00. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 10 -5 % -33% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .800.440.00) iv .00 (10.00 - 109 654. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.300.00 20 -4 -17% 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.165.725.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 Lukisan Kejuruteraan 109 2. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian 90 1.00 119 10 9% 714. Rujuk Bab D. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.00 119 10 9% 4.

1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik 109 2.00 (160.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. 7.00. 24 600. Rujuk Bab D.720. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250.00 23 -1 -4% 600.00 33 1 3% 6. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN Rekacipta 24 960. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.975.720.00 20 -4 -17% 800. 32 6.00 perlu dipulangkan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. v . Lebihan peruntukan sebanyak RM160.00) Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - Pendawaian Domestik 32 6.725.720. Rujuk Bab C.00 23 -1 -4% 600. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 33 1 3% 6.Contoh 4 BIL.00 119 10 9% 2.720.00 - 24 600.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 250.

00 5.040.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 4.040.040.00 18 3 20% 3.00 4. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 5.060.040. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660. Rujuk Bab C.830.00 7.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7.00 Menservis Motosikal 15 3.Contoh 4 BIL.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Menservis Automobil 15 3.00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4.00 5.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan 0% 0% 0% 0% 7.830.00 23 23 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00.00 vi . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.300.300.830.960.00 660.060.00 18 3 20% 3.00 4.060.060. Rujuk Bab C.00 5.00.00 7.00 660.830.960.

00 5 -3 -38% 1.00 2.640.760. Tanaman Makanan 8 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 12 12 12 0 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .760. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00) vii .00 (660.100.00 perlu dipulangkan.00 (660.00 5 -3 -38% 1. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.00 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan.100.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.640.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 0% 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 7.640.00 5 -3 -38% 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL.100.100.640.760.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.760.00 (660. Rujuk Bab D.00 2.00 2.4 Teknotani 8 1.00) Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (660. 8 1.00 perlu dipulangkan.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2.00 5 -3 -38% 1.640.00) Lanskap dan Nurseri 8 1.640.

00 (660.700.00.240. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera viii . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.700.100. Rujuk Bab D.240.00. 20% 3. 1.00 18 3 8 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 5 -3 % -38% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.00 18 3 20% 3.00 Grafik Berkomputer 15 2.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2.00 540.00 D.(B + F) (RM) CATATAN 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 540. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Rujuk Bab C.760. 1.00 perlu dipulangkan.Contoh 4 BIL.

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.(B + F) (RM) CATATAN ix .Contoh 4 BIL.

5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN x .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.

1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN xi . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1. 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.Contoh 4 BIL.

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.(B + F) (RM) CATATAN xii .2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.Contoh 4 BIL.

5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.(B + F) (RM) CATATAN xiii . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3.Contoh 4 BIL. 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .

(B + F) (RM) CATATAN xiv . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.Contoh 4 BIL.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.

5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.(B + F) (RM) CATATAN xv .Contoh 4 BIL. 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

00 177 2 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F. xvi . Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 177 2 1% 525.Contoh 4 BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Bahasa Melayu 175 525.(B + F) (RM) CATATAN 1% 525. 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525.

110.110.050.00 23 12 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6. Rujuk Bab C.00. Rujuk Bab C.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 20 2 11% 60.050. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 60.00 Kimia 35 1.00 Biologi 35 1.00 xvii .110.00 60.00.00 36. Fizik 35 1.00.00 37 2 6% 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 6.050.Contoh 4 BIL.00 36.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 69. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69. Bahasa Arab 18 54. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 60.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 37 2 6% 1.00 37 2 6% 1.

Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 300.00 Perakuanan 25 125.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Ekonomi 25 125. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45.00 300. Rujuk Bab C.Contoh 4 BIL.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 10.00 27 2 8% 135. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 45. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xviii .00.00 10.00.00 27 2 8% 135. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00 10.00 Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300.00 45.00 27 2 8% 135. Pengajian Perniagaan 25 125.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 45.00.00 15 15 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 300.00 300. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.

00 - Malaysian University English Test (MUET) 175 525. Rujuk Bab C.00 100 0 0% 600.00 12.00 37 2 6% 222.00 - xix .00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Matematik Lanjutan T 25 150.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 100 0 0% 500.(B + F) (RM) CATATAN Literature In English 57 171.00 177 2 1% 525. Matematik T 100 600.00 15 0 0% 975. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - 35 210.Contoh 4 BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.00 12. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 Pengkomputeran 15 975. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 55 -2 -4% 171.00 27 2 8% 162. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12. Tiada perubahan Lukisan Teknologi Matematik S 100 500.

00) xx .00 (350.100.500. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 6 90.00 (150.800.00) PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1. 1.00) 1.1 1.6 LPBT/LPK SEKOLAH 6 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -1 -17% 2.00 5 -1 -17% 625. Lebihan peruntukan sebanyak RM125.750. 1 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 perlu dipulangkan.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3. Lebihan peruntukan sebanyak RM300.00 (80.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -1 -17% 400.00 (125.00 5 -1 -17% 750. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) F. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 75. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.00 (15.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480.Contoh 4 BIL. Elektif 6 750.2 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM80. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 1. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00 perlu dipulangkan.00) 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM350.3 6 900.00 perlu dipulangkan.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.00) MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 (300.

Contoh 4 BIL.000.00 5 5 0 0 0% 0% 1.00 900.00 900.00 4.000. iii.00 450.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 750.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.00 450.400.4 2.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.00 Tiada perubahan Tiada perubahan MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MASALAH PENDENGARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 750.1 2.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.400.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xxi .00 1.00 1.350.2 2. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2. ii.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1.00 4.350.5 2.

200.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 1.00 Tiada perubahan 3.3 MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 - Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 4. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Elektif 15 1.00 - Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.200.200.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 - Tiada perubahan xxii .00 15 0 0% 1.5 15 225.6 15 4.00 15 0 0% 900.00 - Tiada perubahan 3.Contoh 4 BIL.200.2 15 1.200.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.00 15 0 0% 225.200.

080.00 2 868 4.00 I.080.00 938 44 8.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225. Rujuk Bab C.00.820.00 913 45 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585.046.00 4.00.00 585.(B + F) (RM) CATATAN 5% 12.160. Rujuk Bab C dan F.Contoh 4 BIL.900.264. G.160.865. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 2. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH 894 8. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 3 LPBT/LPK SEKOLAH 868 42.00 225. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) H.00 913 45 5% 44. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .884.T6) 1 LPBT/LPK ASRAMA 247 14. Rujuk Bab C.00.70 xxiii . Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa.00 315 68 28% 18.442.424.00.00 274.00 913 45 5% 4. PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2.640.469.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11.30 121.

00 - (10.00 25 -1 250.680.00. Rujuk Bab C.360.(B + F) (RM) CATATAN NORMAL 868 8. 26 260.00 913 45 5.940.00 913 45 9. PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K.00 perlu dipulangkan. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00.00 - 1.00 L. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 156. Rujuk Bab C. BIL.300.00 - 270.208. Lebihan peruntukan sebanyak RM6. PENGHUNI ASRAMA 247 4.00) xxiv .00) BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.130.00 315 68 6.00 25 -1 150. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450.478.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - (6. Rujuk Bab D.Contoh 4 BIL. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM10. Rujuk Bab C. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) J. NORMAL 868 5.00.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.360. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 - 450. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.

737.312. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) M.(B + F) (RM) CATATAN 66 140.312. JUMLAH 247 615.50 0 - 0 0 0% - Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak.825.375.00 181 475.50 xxv .575.00 74 8 12% 174.250.687.862.00 315 68 45% 864.50 214.Contoh 4 BIL.50.50 249. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Rujuk Bab C.125.00 34.00 241 60 33% 689.

kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011.RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.90 x 125] + [241 x 10. Bagi contoh pengiraan.500 + RM361.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.90 .10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru.500 RM864.00 x 125] + [241 x 12.362.90 13.RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 .687.00 1.50 BEZA HARGA PERKARA CATATAN = = = xxvi .00 x 125] RM82.YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11.325 + RM328.50 + RM92.90 x 125] + [74 x 10. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 .Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.

Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.762.00 249. Rujuk Bab D.080.00 270. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM.Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9.90 4.70 450.50 257. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA). **** xxvii .00 1. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6).00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan.00 121. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4.343.00) (4.312.762.360.418.

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) .

6.....5 6.2.7 6.....00 540. 1.3.....3 6.....1 6...3.10 6..2. 5.00 675..6 6.. Ali Tarikh: 650813145679 S..3.1 6... Mumtazimuddin b...K.....2 6.. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan...... Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 135.1 6......4. 2. Kementerian Pelajaran Malaysia ......3.3.. KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL......Contoh 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN........3.1 No.4 6..3.......5 6..2 6.3....2 6.3. 6..8 6.3 6.3 6..00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: Mumtazimuddin (Tandatangan) ...2..6 6..2.4 6.... 4. (Tandatangan) .2..00 540. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt. Nama: A.2.. 3..3.9 6.4 6...

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) .

3..00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Munisah Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: AbKhalik (Tandatangan) ..10 6. KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020 BIL. 2..00 3.4 6.3.00 350.3.. Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 4.....4.. Nama: Abd. 6.....3 6.00 15. 5. M.00 150....1 6... 4...6 6.. Khalik b.... 3..7 6.762.2 6.00 125...2.. 1.00 4..6 6. Kementerian Pelajaran Malaysia ....Contoh 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN....1 6...5 6.2..742.. Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Munisah bt..3. K ...3.. Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan.2...3 6.5 6.3.1 6.2..2..4 6...3.2 6..3..3....... 6.1 No.......8 6.4 6... (Tandatangan) .2 6..3.00 80.9 6.....00 300.......2... Aliman S ....3 6...762..

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6..Contoh 7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL........ Mumtazimuddin b.....75 50.... (Tandatangan) Mumtazimuddin (Tandatangan) ... 1............... 2.......... Nama: A.......K...00 BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) - Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .. BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4.. 5...........043.... Bantuan Makanan Prasekolah 4......... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt..... 3.. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ..... Ali Tarikh: 650813145679 S....

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful