SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 8 TAHUN 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KEPADA SEKOLAH

BERDASARKAN PER KAPITA MURID

BAHAGIAN KEWANGAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA TAHUN 2 0 1 0

LATAR BELAKANG

3.

Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) telah menguruskan sebanyak 18 jenis Bantuan yang

bantuan persekolahan di bawah Belanja Mengurus tahun 2010.

diuruskan ini merangkumi peruntukan kewangan bagi menampung aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) serta operasi sekolah, elaun dan biasiswa kepada murid, bantuan kepada murid miskin dan juga bantuan sokongan lain seperti bantuan jaket keselamatan, kelas dewasa bagi ibu bapa murid Orang Asli dan Penan dan program susu. Walau bagaimanapun, kadar dan kriteria kelayakan serta pengurusan kewangan berkaitan pemberian bantuan-bantuan ini adalah seperti mana yang telah ditetapkan dalam surat pekeliling kewangan masing-masing.

4.

Kepelbagaian bentuk pemberian bantuan persekolahan ini telah menyebabkan

perlunya suatu prosedur yang sistematik dan seragam diwujudkan bagi memastikan pengurusan kewangan peruntukan bantuan dapat dibuat dengan efisien dan teratur. Bagi mencapai objektif ini, lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang mana penerima manfaatnya merupakan semua murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan telah dikenal pasti untuk mengguna pakai prosedur pengurusan kewangan yang sama. 5. Oleh itu, semua pindaan serta tambahan terhadap peraturan kewangan sedia

ada yang telah dibuat kepada lapan jenis bantuan persekolahan tersebut daripada segi tuntutan, penyaluran, kadar, kriteria kelayakan, maksud belanja serta pengurusan lebihan dan baki telah dikemaskinikan dalam satu garis panduan yang komprehensif yang disediakan bersama-sama pekeliling ini.

GARIS PANDUAN

6.

Garis panduan yang disediakan bersama-sama pekeliling ini menerangkan

tentang peraturan dan tindakan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang terlibat

2

7. Bab F : Baki Bawa Ke Tahun Hadapan. dan Bab G : Jadual Kadar dan Borang Berkaitan. viii.menguruskan peruntukan bantuan persekolahan di peringkat Kementerian. Pengurus Sekolah yang dinyatakan dalam garis panduan ini adalah Guru Besar atau Pengetua sekolah atau mana-mana pihak yang diwakilkan secara bertulis untuk bertindak sebagai Pengurus Sekolah semasa ketiadaannya. Bab C : Prosedur Tuntutan Pelarasan. Bab B : Prosedur Tuntutan Awal. i. Garis panduan ini dibahagikan kepada beberapa bab seperti berikut: Pendahuluan. Ketua Pusat Tanggungjawab (PTJ) bagi semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan yang dinyatakan dalam garis panduan adalah seperti yang diperincikan di bawah: Bil i. ii. Bab D : Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan. Sekolah Sekolah Rendah Harian Ketua PTJ Jabatan Pelajaran Negeri (JPN) Sekolah Menengah Harian Bahagian Pengurusan Sekolah iii. Sekolah Berasrama Penuh Berasrama Penuh/Sekolah Kecemerlangan (BPSBP/SK) 3 . vii. 8. Bab A : Jenis dan Kadar Bantuan Ke Sekolah. Bab E : Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi. iv. vi. 9. iii. ii. v. negeri dan sekolah.

Sekolah Rendah Agama Bantuan Kerajaan Bahagian Pendidikan Islam (BPI) ix.Bil iv. Sekolah Rendah Pendidikan Khas Bahagian Pendidikan Khas (BPKhas) viii. Mengeluarkan Resit Pejabat (RP01) kepada pihak yang menyalurkan bantuan. iii. 4 . Mengemukakan tuntutan awal dan tuntutan pelarasan peruntukan bantuan persekolahan mengikut tarikh yang ditetapkan. Menyemak peruntukan yang diterima dan melaporkan penerimaan kepada pihak yang berkenaan. Sekolah Sukan Malaysia vi. Sekolah Seni Malaysia vii. Sekolah Sekolah Teknik/Vokasional Ketua PTJ Bahagian Pendidikan Teknik Vokasional (BPTV) Bahagian Sukan (BS) Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian (BKS) v. Sekolah Menengah Pendidikan Khas x. ii. Pengurus Sekolah adalah bertanggung jawab untuk memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan dalam pekeliling ini seperti berikut: i. Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB PENGURUS SEKOLAH 10.

v. Memastikan semua urusan berkaitan pengurusan peruntukan bantuan persekolahan dibuat mengikut arahan dan peraturan yang ditetapkan. dan iv. 12.iv. 5 . TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB KETUA PTJ SEKOLAH 11. Menguruskan baki bawa ke hadapan dengan teratur. Oleh itu Ketua PTJ adalah bertanggung jawab untuk memastikan: Maklumat tuntutan awal dan pelarasan yang diterima daripada sekolah dikunci masuk dalam Sistem eBantuan (eB) mengikut tarikh yang telah ditetapkan. dan vi. Menggalakkan sekolah untuk mengoptimumkan sebaik mungkin peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima bagi manfaat murid pada tahun tersebut. Menyelenggarakan Buku Tunai Kumpulan Wang Kerajaan/Asrama. Mengembalikan lebihan peruntukan bantuan persekolahan (jika ada) melalui cek mengikut tarikh yang ditetapkan. iii. Mencetak dan mengedar maklumat tuntutan kepada semua sekolah di bawah pentadbiran masing-masing mengikut tempoh yang ditetapkan. i. ii. Ketua PTJ hendaklah memastikan semua Pengurus Sekolah mengemukakan tuntutan Bantuan Persekolahan yang lengkap pada tarikh yang telah ditetapkan bagi mengelakkan keciciran penyaluran bantuan ke sekolah.

pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. 6 . Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan. Surat pekeliling ini hendaklah dibaca bersekali dengan Garis Panduan Pengurusan Bantuan Persekolahan Kepada Sekolah Berdasarkan Per Kapita Murid yang disediakan bersama-sama surat pekeliling ini. TATACARA PERAKAUNAN 18. Sebarang kemusykilan atau sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam surat pekeliling dan garis panduan ini. 17. Peraturan dan arahan yang terkandung dalam pekeliling ini dan garis panduan yang disediakan hendaklah dilaksanakan dan dipatuhi oleh semua Ketua PTJ berserta semua Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan di bawah pentadbiran masingmasing. 15. semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturan-peraturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59. KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. KPM.PELAKSANAAN 13. Akta Tatacara Kewangan 1957. surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. ia perlu dirujuk kepada Bahagian Kewangan. Akta Tatacara Kewangan 1957. Sehubungan itu. Tatacara dan prosedur perakaunan bagi bantuan-bantuan ini hendaklah mematuhi peraturan dan garis panduan yang dikeluarkan oleh Bahagian Akaun. 14. 16.

TARIKH KUAT KUASA 19. vi. Surat Pekeliling Kewangan Bil. Tambahan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. 5 Tahun 2002) Kadar Baru Pemberian Geran Per Kapita Untuk Sekolah Rendah bertarikh 31 Julai 2006. ii.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 10 Februari 2003. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 7 .5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 11 Februari 2004.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 16 Oktober 2002. Tambahan Kedua Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. vii. PEMBATALAN 20. Surat Pekeliling Kewangan Bilangan 3 Tahun 2008 Peruntukan Yuran Khas Sekolah bertarikh 7 Januari 2008. Pindaan Pertama Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. Dengan berkuat kuasanya surat pekeliling ini. v. Surat pekeliling ini berkuat kuasa mulai tarikh ia dikeluarkan. Tambahan Ketiga Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 23 April 2005. iv.5 Tahun 2002 Pemberian Bantuan Per Kapita Untuk Sekolah bertarikh 18 Julai 2005.5 Tahun 2006 (Pindaan Kepada Surat Pekeliling Kewangan Bil. semua surat pekeliling kewangan dan surat edaran berikut adalah dibatalkan: i. iii.

.

KPM 6.k: 1. Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti. Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) 2. Bahagian Audit Sekolah. Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 3. Bahagian Audit Dalam. KPM 9. Ketua Nazir. Setiausaha Bahagian. KPM 4. Timbalan-timbalan Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia 5. Setiausaha Bahagian. Timbalan-timbalan Ketua Setiausaha. Ketua Akauntan KPM 7. KPM 8. KPM 9 . Pengarah. Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan. Ketua Setiausaha.s.

Pengarah Bahagian Kokurikulum Dan Kesenian 8. Pengarah Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional 4. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Berasrama Penuh Dan Sekolah Kecemerlangan 6. Pengarah Bahagian Pendidikan Islam 3. Semua Pengarah Pelajaran Jabatan Pelajaran Negeri 9. Semua Pegawai Pelajaran Pejabat Pelajaran Daerah 10. Semua Pengetua/Guru Besar 10 .SENARAI EDARAN 1. Pengarah Bahagian Sukan 7. Pengarah Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 2. Pengarah Bahagian Pendidikan Khas 5.

8 Tahun 2010 GARIS PANDUAN PENGURUSAN KEWANGAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN KE SEKOLAH BERDASARKAN PER KAPITA MURID 1 .``````````` Lampiran kepada SPK Bil.

KANDUNGAN Pendahuluan Bab A Jenis dan Kadar Bantuan Persekolahan Ke Sekolah I. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) VIII. Bantuan Makanan Asrama (BMA) 3 6 7 10 11 12 14 15 17 18 Bab B Bab C Bab D Bab E Bab F Bab G Prosedur Tuntutan Awal Prosedur Tuntutan Pelarasan Prosedur Pemulangan Lebihan Peruntukan Prosedur Tuntutan Bagi Sekolah Baru Beroperasi Baki Bawa Ke Tahun Hadapan Jadual Kadar dan Borang Berkaitan 20 23 26 28 30 33 2 . Bantuan Sukan Sekolah (BSS) VII. Yuran Khas Sekolah (YKS) III. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) V. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) II. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) IV. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) VI.

PENDAHULUAN

3

PENDAHULUAN
1. Garis panduan ini menerangkan tatacara pengurusan kewangan bagi lapan (8) jenis bantuan persekolahan yang perlu dipatuhi oleh semua pihak yang menguruskan bantuan persekolahan tersebut sama ada di peringkat Kementerian, negeri mahupun sekolah. 2. Lapan jenis bantuan yang terlibat adalah seperti berikut: a. Bantuan Geran Per Kapita (PCG); b. Yuran Khas Sekolah (YKS); c. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP); d. Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK); e. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA;) f. Bantuan Sukan Sekolah (BSS); g. Bantuan Makanan Prasekolah (BMP); dan h. Bantuan Makanan Asrama (BMA). 3. Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) yang mengendalikan Akaun Khas adalah juga bertanggungjawab mematuhi segala arahan dan peraturan dalam garis panduan ini bagi pihak Pengurus Sekolah yang mana ia dipertanggungjawabkan. 4. Semua pihak hendaklah mematuhi segala peraturan yang terkandung dalam garis panduan ini. Sekiranya sesuatu perkara itu tidak dinyatakan dalam garis panduan ini, ia perlu dirujuk semula kepada Bahagian Kewangan, KPM sebelum apa-apa tindakan diambil oleh pihak yang berkenaan. 5. Segala tuntutan bantuan yang tidak dituntut atau tidak dibayar dalam tahun semasa akan luput dan tidak boleh dituntut pada tahun berikutnya. 6. Sebarang peruntukan yang telah dipulangkan termasuklah kes terlebih pulang juga tidak boleh dituntut semula. Justeru, Pengurus Sekolah bertanggung jawab penuh untuk menyemak dan memastikan semua pengiraan adalah tepat seperti mana yang dinyatakan dalam Garis Panduan ini. 7. Sehubungan itu, semua pihak dinasihatkan supaya sentiasa berhati-hati dalam menguruskan peruntukan kewangan bantuan persekolahan yang diterima supaya tidak melanggar peraturanperaturan kewangan terutamanya peraturan di bawah Arahan Perbendaharaan (AP) seperti AP58(a) dan AP59, Akta Tatacara Kewangan 1957, surat-surat pekeliling perbendaharaan dan kewangan serta peraturan-peraturan lain yang berkuat kuasa. 8. Sekiranya berlaku perlanggaran peraturan, pihak yang bertanggung jawab boleh dikenakan tindakan surcaj atau tatatertib seperti mana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18, Akta Tatacara Kewangan 1957. 9. Semua urusan berkaitan Bahagian Kewangan, KPM yang dinyatakan dalam garis panduan ini hendaklah ditujukan ke alamat berikut:

4

a.

Bagi urusan pemulangan peruntukan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan, KPM : Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Pentadbiran & Kewangan) Tel: 03-8884 7602 Faks: 03-8884 7701

b.

Tuntutan awal dan pelarasan peruntukan, pertanyaan dan lain-lain: Bahagian Kewangan Kementerian Pelajaran Malaysia Aras 6 & 7, Blok E12 Kompleks E Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62604 Putrajaya (u.p: Cawangan Bantuan) Tel: 03-8884 7630/7643 Faks: 03-8884 7611 E-mel: bantuan@moe.gov.my

5

BAB A JENIS DAN KADAR BANTUAN KE SEKOLAH 6 .

Garis panduan ini juga turut memaklumkan perubahan kepada maksud perbelanjaan bagi komponen Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun/Perbelanjaan Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan Asrama.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah).4. Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) 7 . Sehubungan itu. Sebelum ini. 1. 2. LATAR BELAKANG 1. bantuan PCG bagi beberapa mata pelajaran baru telah diperkenalkan berikutan penubuhan Sekolah Seni Malaysia dan kadar baru bagi PCG Aliran Kemahiran di Sekolah Menengah Teknik/Vokasional.1. 1.5. BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) 1.3. Sekolah hanya dibenarkan untuk membeli peralatan. 2. MAKSUD BELANJA 2. garis panduan ini telah menyatukan semua peraturan dan arahan yang terdapat dalam keenam-enam SPK tersebut menjadi lebih kemas dan teratur.2. Lima daripadanya merupakan pindaan dan tambahan kepada SPK yang utama iaitu SPK Bilangan 5 Tahun 2002.I. Mulai tahun 2009. inventori dan harta modal tertakluk kepada syarat-syarat berikut: a.2. 1. Maksud perbelanjaan bagi setiap Kumpulan PCG Mata Pelajaran dan Kumpulan PCG Bukan Mata Pelajaran adalah seperti di Jadual 1. 1.1. Bantuan Geran Per Kapita (PCG) merupakan bantuan kewangan yang diperuntukkan kepada setiap murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan atau Sekolah Bantuan Kerajaan. Sekolah Menengah : RM10. Pembelian dibuat untuk memenuhi keperluan berikut: Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Rendah : Tidak melebihi RM5.000 atau 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran (Tidak termasuk komponen LPBT/LPK Sekolah). terdapat enam Surat Pekeliling Kewangan (SPK) berkaitan bantuan PCG yang berkuat kuasa.

d.Keperluan Pembelian Sumber Peruntukan Dibenarkan Sekolah Kurang Murid (Rendah / Menengah) : Tidak melebihi 30% daripada keseluruhan peruntukan PCG Mata Pelajaran dan PCG Bukan Mata Pelajaran. Bimbingan dan Kaunseling. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. Pengurus Sekolah WAJIB memaklumkan kepada Ketua Bidang / Ketua Panitia dalam Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JPKA) Sekolah mengenai jumlah peruntukan PCG yang diterima serta agihannya supaya perancangan perbelanjaan tahunan dapat dilakukan oleh Ketua Bidang / Ketua Panitia dan peruntukan yang diberikan itu dapat dimanfaatkan oleh murid sepenuhnya. Wajib. Sekolah Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Sekolah. Terhad kepada 5% daripada peruntukan di bawah komponen LPBT/LPK Asrama.3. Kumpulan dan kadar PCG yang telah ditetapkan adalah seperti dalam jadual-jadual berikut: 8 .Teras. 3. PCG Mata Pelajaran . Pembelian hendaklah dibincangkan dan dipersetujui bersama Ketua Bidang/Ketua Panitia dalam mesyuarat yang dipengerusikan oleh Pengurus Sekolah. Asrama b. Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun / Khas (LPBT/LPK) Sekolah dan LPBT/LPK Asrama. PCG Bukan Mata Pelajaran – Pusat Sumber Sekolah. c. Pembelian peralatan ICT dan alat penyaman udara TIDAK DIBENARKAN menggunakan peruntukan PCG.2. 3. 3.1. b. PCG yang layak dituntut terbahagi kepada dua kumpulan iaitu: a. dan Semua peralatan. Tuntutan PCG hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Tambahan & Bahasa Asing dan Elektif. inventori dan harta modal yang dibeli hendaklah didaftarkan sebagai aset Kerajaan Malaysia.4. 3.

Oleh itu.4.1. Peruntukan yang telah dipindah keluar tidak dibenarkan pindah masuk semula atau sebaliknya bagi satu tahun kewangan.3. PCG Mata Pelajaran bagi Tingkatan Enam yang ditawarkan dikategorikan secara pentadbiran sebagaimana kumpulan mata pelajaran tingkatan empat dan lima untuk memudahkan tuntutan dan rekod oleh pihak sekolah. c. Pindah peruntukan perlu menggunakan Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan Persekolahan (Rujuk Bab G). Lain-lain pindahan adalah tidak dibenarkan melainkan dengan kelulusan Ketua PTJ.2. Matematik dan Bahasa Inggeris Daripada jumlah (a): 40% = Sains 30% = Matematik 30% = Bahasa Inggeris (b) 40% = Lain-lain Mata Pelajaran Teras (Agihan ditentukan bersama oleh Pengurus Sekolah dan Ketua Bidang/Panitia yang berkenaan) 3.5.a. 9 . - Jadual 5 Jadual 6 Bagi PCG Mata Pelajaran Teras. Pengurus Sekolah dibenarkan membuat pindah peruntukan di antara kumpulan PCG Mata Pelajaran sahaja. agihan peruntukan adalah seperti berikut: (a) 60% = Sains. sebelum pindah peruntukan dibuat. 4.5. PINDAH PERUNTUKAN 4. 4. Pengurus Sekolah hendaklah memastikan baki yang tinggal selepas pemindahan adalah mencukupi untuk menampung keperluan sehingga akhir tahun.6. Prasekolah Sekolah Rendah Sekolah Menengah Harian/Sekolah Berasrama Penuh/Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/Sekolah Sukan Malaysia/Sekolah Seni Malaysia Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Sekolah Pendidikan Khas/Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) - Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 d. 3. 4. e. 4. b. 4.

1. b. Lukisan/Kerja tangan.2. KELAYAKAN MURID & KADAR 1.3. Mulai tahun 2008. YKS layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Kerajaan telah menyediakan peruntukan bagi membiayai pelaksanaan aktiviti terbabit di bawah YKS.00 10 . 1. c.1. 2. dan Pusat Sumber Sekolah. LATAR BELAKANG 1. d. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) 1. f. MAKSUD BELANJA 1. Yuran ini dikutip bagi tujuan pelaksanaan aktiviti tertentu di sekolah. Kadar YKS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM4.50 RM9. 3. Pendidikan Jasmani. e.4.5. Perpustakaan. Dengan pemansuhan tersebut. Kerajaan telah membuat keputusan untuk memansuhkan bayaran Yuran Khas Sekolah (YKS) yang dikenakan ke atas semua murid di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan. Sukan/Permainan. Pendidikan Seni.II. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan YKS adalah meliputi aktiviti: a.

2. dan c. Karnival Pendidikan Prasekolah. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) 1.1. Pada tahun 2011. 3. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) telah ditangguhkan pemberiannya kepada sekolah pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. dan Lawatan.1. sewaan dan pengangkutan murid prasekolah.2. LATAR BELAKANG 1.1.2. 1. pemberiannya disambung semula tetapi dengan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. 3. b. Urusan makan minum. MAKSUD BELANJA 2. penginapan. Konvokesyen. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKP adalah meliputi aktiviti: a. c. Sukan/sukaneka.00 seorang murid setahun. Kadar BKKP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid prasekolah adalah sebanyak RM25. d.III. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna.1 adalah seperti berikut: a. 2. 11 . b. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum dan sukan prasekolah.2. Tuntutan BKKP hanya layak dituntut bagi kanak-kanak warganegara Malaysia yang bersekolah di kelas prasekolah di bawah KPM sahaja.

00 seorang murid setahun dan bagi sekolah menengah RM12.00 seorang murid setahun. 3. Kadar baru BKK yang layak dituntut oleh sekolah untuk tempoh satu tahun adalah seperti berikut: 12 .2. Tuntutan BKK hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum sekolah.2.2. Sehingga tahun 2010. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. peruntukan sebanyak RM2. 1. Selaras dengan itu. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKK adalah meliputi aktiviti: a. penginapan.1. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. BKK merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi menampung keperluan perbelanjaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna. sewaan dan pengangkutan murid.1 adalah seperti berikut: a. 1.IV. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) 1. b. Pasukan Pakaian Seragam/Badan Beruniform.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti Sukan dan Permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. seminar. Urusan makan minum. MAKSUD BELANJA 2. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik). pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan.1. dan c. b. dan c. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada BKK dan Bantuan Sukan Sekolah (BSS) diwujudkan. Sehubungan itu. 3.1.3. 2. Melalui Rancangan Malaysia Ke-10. Aktiviti sokongan pembentukan. Kelab dan Persatuan (tidak termasuk Sukan dan Permainan). LATAR BELAKANG 1. Kerajaan akan melaksanakan Dasar 1 Murid 1 Sukan mulai tahun 2011. kadar BKK bagi sekolah rendah secara puratanya ialah RM10. 2.

000 sebuah sekolah RM10.200 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM8 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM10 seorang murid RM5.Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM400 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen (murid) 51 – 100 RM800 sebuah sekolah 101 – 150 RM1.000 sebuah sekolah 13 .

V. Kadar BKKA yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: Kategori Asrama Sekolah Rendah Menengah Kadar Seorang Murid Setahun RM15. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2.1. Program Asrama Terbilang.00 14 . BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) 1. seminar. pemberiannya disambung semula tetapi dengan memperkenalkan kadar dan maksud belanja yang tetap bagi memudahkan pengurusan dan perbelanjaan oleh pihak sekolah. MAKSUD BELANJA 2. kolokium dan kursus kepimpinan (tidak termasuk aktiviti bimbingan dan kaunseling serta kecemerlangan akademik).2.1. pemupukan dan pembangunan sahsiah murid seperti perkhemahan. 3. sewaan dan pengangkutan murid. Penyediaan bahan cetak dan bahan habis guna.2. 3. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) telah ditangguhkan pemberiannya pada tahun 2010 kerana tiada peruntukan. c. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. b.2. 2. b. Pada tahun 2011. LATAR BELAKANG 1.1.00 RM20. dan Aktiviti sokongan pembentukan. 1. 2. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BKKA adalah meliputi aktiviti: a. Tuntutan BKKA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. Urusan makan minum. c.1 adalah seperti berikut: a. penginapan. Pembelian serta penyelenggaraan peralatan kokurikulum asrama. Sukan dan permainan penghuni asrama.

00 (Rendah) dan RM4. 2. peruntukan bagi aktiviti sukan dan permainan telah diasingkan daripada Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) dan BSS diwujudkan. bahan habis guna. d. Selain itu. Pengendalian dan pengurusan kelab-kelab Sukan dan Permainan. 2. c.3. c.1.2. d. Urusan makan minum.2. Kadar BSS yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah seperti berikut: 15 . dan Pembelian serta penyelenggaraan peralatan. Kursus pendedahan permainan kepada murid. 1.00 seorang murid daripada peruntukan BKK bagi aktiviti sukan dan permainan diambil dan dimasukkan di bawah BSS. KELAYAKAN MURID & KADAR 3. b. sewaan dan pengangkutan murid. Karnival permainan antara rumah. dan Penyediaan bahan cetak. e. Bantuan Sukan Sekolah (BSS) telah diwujudkan mulai tahun 2011 bagi membiayai aktiviti sukan dan permainan di sekolah. Aktiviti pra kejohanan seperti sukan tara dan merentas desa.VI. b. MAKSUD BELANJA 2. kelas. 3. Tuntutan BSS hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja. 3. Kejohanan olahraga tahunan sekolah. Sehubungan itu. peruntukan sebanyak RM2.1 adalah seperti berikut: a. Perbelanjaan yang dibenarkan berkaitan dengan pelaksanan aktiviti di para 2. Selaras dengan itu. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) 1. LATAR BELAKANG 1. Melalui dasar ini. 1. dan Program-program lain sukan di sekolah sepanjang tahun.1. tingkatan dan sebagainya.1. Kerajaan turut menambah peruntukan sebanyak RM2.00 (Menengah) seorang murid bagi memperkukuhkan pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan. penginapan.2. Pelaksanaan Dasar 1 Murid 1 Sukan diperkenalkan oleh Kerajaan dalam Rancangan Malaysia Ke-10. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BSS adalah meliputi aktiviti: a.

000 sebuah sekolah setahun 16 .Kategori Sekolah 1 – 50 Rendah RM200 sebuah sekolah Kadar Setahun Enrolmen Murid (orang) 51 – 100 RM400 sebuah sekolah 101 – 150 RM600 sebuah sekolah 151 dan ke atas RM4 seorang murid Menengah Rendah (Pendidikan Khas) Menengah (Pendidikan Khas) RM6 seorang murid setahun RM2.500 sebuah sekolah setahun RM5.

Sarawak dan WP Labuan) berkuat kuasa mulai 1 Ogos tahun 2010. Lain-lain perkara yang melibatkan penyediaan/pemberian makanan berkhasiat kepada murid di kelas prasekolah. kadar BMP bagi seorang murid prasekolah telah dinaikkan sebanyak RM0. 3. Tuntutan BMP hanya layak dituntut bagi murid prasekolah warganegara Malaysia yang bersekolah di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan sahaja.1. c. Sarawak dan WP Labuan Kadar Seorang Murid Sehari RM1.30 (Semenanjung) dan RM0.VII. MAKSUD BELANJA 2. Di bawah inisiatif Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA)-Pendidikan. Kadar baru BMP yang layak dituntut oleh sekolah untuk murid adalah untuk tempoh 200 hari setahun adalah seperti berikut: Negeri Semenanjung Sabah.55 (Sabah. b. LATAR BELAKANG 1. 1. dan d. Makanan tambahan.50 sehari untuk seorang murid selama 200 hari. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. Gas/bahan api memasak.2.1. Sehingga bulan Julai tahun 2010.3. 1. 2. kadar BMP ialah RM1. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMP adalah bagi tujuan berikut: a.05 17 . 1. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) BMP merupakan peruntukan kewangan tahunan sekolah yang disediakan bagi membiayai perbelanjaan penyediaan makanan murid di Kelas Prasekolah KPM.1. Perolehan bahan mentah memasak.80 RM2. 3.2.

Semenjak tahun 1974. 2. 1. kakitangan tertentu akan dilantik untuk menguruskan masakan. semua asrama Sekolah Harian. Perbelanjaan yang dibenarkan menggunakan peruntukan BMA dan YMA adalah bagi membiayai: a.5. Pemberian BMA ini hanya melibatkan semua murid warganegara Malaysia yang menghuni asrama di Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan serta asrama di bawah Kerajaan Negeri. 3. KELAYAKAN MURID DAN KADAR 3. 1. operator persendirian dipilih melalui proses tender untuk menyediakan makanan bermasak kepada penghuni asrama. LATAR BELAKANG 1. MAKSUD BELANJA 2.1. Bagi bekalan makanan mentah. 1. Terdapat dua kaedah pembekalan makanan di asrama iaitu bekalan makanan mentah dan bekalan makanan bermasak.VIII. Bahan mentah akan diperoleh daripada pembekal yang dipilih menerusi proses tender dan seterusnya menguruskan masakan. Sekolah Pendidikan Khas. Secara amnya.1.4. Penyediaan makanan tambahan untuk murid asrama termasuk menyediakan jamuan khas.2. Sekolah Menengah Teknik/Vokasional. Pembekalan/penyediaan makanan harian mengikut menu yang telah ditetapkan.3. dan Pembelian peralatan dapur dan bahan bakar bagi asrama yang melaksanakan kaedah pembekalan bahan mentah. b. Tuntutan BMA hanya layak dituntut bagi murid warganegara Malaysia yang tinggal di asrama Sekolah Kerajaan dan Sekolah Bantuan Kerajaan atau asrama di bawah Kerajaan Negeri.1. Bagi bekalan makanan bermasak. 1. Sekolah Berasrama Penuh. c. 18 . Kerajaan telah membantu menampung 95% kos penyediaan makanan murid di asrama dan sejumlah kecil kos ditampung oleh murid melalui kutipan Yuran Makan Asrama (YMA). Sekolah Seni Malaysia dan Sekolah Sukan Malaysia telah melaksanakan kaedah pembekalan makanan bermasak kecuali sebilangan asrama di Sabah dan Sarawak yang masih memerlukan pembekalan makanan mentah kerana masalah lokasi dan logistik. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 1.

Kadar YMA Sehari RM3. jenis asrama.5.2.3. Sekiranya terdapat lebihan YMA kerana murid pulang ke kampung halaman. maka pihak sekolah boleh mengambil tindakan menahan keputusan peperiksaan atau menahan Sijil Berhenti Sekolah murid tersebut sehingga bayaran diselesaikan oleh ibu bapa/penjaga murid. Pendidikan Khas. 4. Kadar BMA yang layak dituntut untuk murid adalah bergantung kepada kaedah pembekalan makanan.2. Sebarang pengecualian bayaran YMA adalah di bawah bidang kuasa Perbendaharaan Malaysia. kesemua baki YMA tersebut boleh dibawa ke tahun hadapan tetapi tidak boleh dibelanjakan untuk apa-apa tujuan lain kecuali bagi menampung kekurangan BMA tahun semasa.00 4. Sabah dan Labuan telah mendapat pengecualian dari membayar YMA daripada Perbendaharaan Malaysia. sekolah sewajarnya berusaha untuk memulangkan amaun yang sepatutnya kepada murid berkenaan.1. Tuntutan hendaklah dikemukakan oleh pihak asrama melalui Jabatan Pelajaran Negeri di negeri masing-masing.6. berpindah sekolah dan sebagainya. Orang Asli. 4. Murid di bawah kategori Projek Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Sekolah hendaklah memastikan YMA dikutip daripada ibu bapa/penjaga murid asrama yang layak.4. YMA yang perlu dikutip daripada setiap penghuni asrama adalah seperti berikut: Jumlah Pendapatan Ibu Dan Bapa / Penjaga Murid Sebulan RM5. menjalani aktiviti di luar sekolah.7. Sekiranya ibu bapa/penjaga murid asrama enggan membuat bayaran.999 dan ke bawah 4.00 RM1. lokasi dan bilangan hari seperti mana di Jadual 7. Asrama Desa. Asrama Sekolah Model Khas di Baling. 4. 4.000 dan ke atas RM4. 19 . Kutipan daripada YMA hendaklah diuruskan sewajarnya kerana ia dikutip bagi menampung kos penyediaan makanan yang dibekalkan kepada murid yang tinggal di asrama pada tahun tersebut. 4. YURAN MAKANAN ASRAMA (YMA) 4.3. Kedah dan semua jenis sekolah berasrama di negeri Sarawak. KPM turut menyalurkan peruntukan BMA kepada murid KPM yang menghuni asrama di bawah kerajaan negeri seperti Asrama Yayasan Selangor dan Asrama Yayasan Terengganu atau lain-lain. Sekiranya sulit untuk dilaksanakan.

BAB B PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 20 .

dan Mencetak maklumat tuntutan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan sebagai rujukan. Peruntukan awal tahun akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ ke dalam eB. KPM.moe. Bagi peruntukan bantuan yang disalurkan terus ke akaun bank sekolah oleh Bahagian Kewangan. 3. Mengunci masuk maklumat tuntutan sekolah ke dalam Sistem eBantuan (eB) (http://fisu.gov. pihak sekolah hendaklah mengambil tindakan berikut: a.Kumpulan Wang Kerajaan / Asrama. Menghantar Borang Maklum Balas Status Penerimaan Pembayaran Bantuan Persekolahan Terus Ke Akaun Sekolah (Rujuk Bab G) kepada Bahagian Kewangan. ia hanya akan diproses semasa tuntutan pelarasan pada bulan Julai tahun semasa. b. 4. Merekodkan jumlah yang diterima ke dalam Buku Tunai Akaun Sekolah . c. 2. atau Melalui waran kepada Ketua PTJ sekolah masing-masing. Tuntutan awal bantuan persekolahan bagi tahun semasa hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober tahun sebelumnya.my) selewat-lewatnya pada 30 November tahun sebelumnya. Apabila permohonan telah diterima. Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. 21 . Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah melalui dua (2) kaedah berikut: a. KPM dalam tempoh 5 hari bekerja selepas peruntukan diterima. 8.PROSEDUR TUNTUTAN AWAL 1. Permohonan sekolah hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 31 Oktober tahun sebelumnya. 7. b. Dikreditkan terus ke akaun bank sekolah. Contohnya: Tuntutan bantuan YKS bagi tahun 2011 hendaklah dipohon oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid di sekolah pada 1 Oktober tahun 2010. Sekiranya terdapat sekolah yang tercicir daripada mengemukakan permohonan (kecuali sekolah baru beroperasi – rujuk Bab D). Mengeluarkan Resit Rasmi Pejabat (RP01). 5. Selepas daripada tarikh tersebut. Kaedah penyaluran peruntukan dan jenis bantuan terlibat akan dimaklumkan lebih awal kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Disember tahun sebelumnya. b. Permohonan hendaklah menggunakan Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid di sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid di sekolah menengah (Rujuk Bab G). akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN. 6.

Sekolah dinasihatkan untuk menyimpan peruntukan yang diterima pada awal tahun (tahun semasa) sekurang-kurangnya 5% atau 100 orang murid (mana lebih rendah) sehingga bulan Julai tahun semasa supaya tidak terlebih berbelanja daripada kelayakan yang sepatutnya sekiranya berlaku pengurangan murid pada tarikh pelarasan dibuat. 22 .9.

BAB C PROSEDUR TUNTUTAN PELARASAN 23 .

PROSEDUR PELARASAN PERUNTUKAN 1. 8. 2. BKKP. Semua sekolah perlu mengemukakan maklumat pelarasan kepada Ketua PTJ masing-masing. 3. Selepas daripada tarikh tersebut. Mencetak maklumat tuntutan pelarasan daripada eB dan menghantarnya kepada sekolah berkenaan. akses untuk meminda data dalam eB oleh Ketua PTJ TIDAK DIBENARKAN.Ketua PTJ hendaklah mengambil tindakan seperti berikut: a. 6. Pihak sekolah WAJIB melaksanakan pelarasan peruntukan tahun semasa untuk mengenalpasti peruntukan sebenar yang layak diterima oleh sekolah bagi tahun tersebut. Peruntukan tambahan bagi sekolah yang mengalami pertambahan murid akan disalurkan selewat-lewatnya pada 15 September tahun semasa. Maklumat pelarasan hendaklah sampai kepada Ketua PTJ masing-masing selewat-lewatnya pada 15 Julai tahun semasa dengan mengisi Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah bersama-sama Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan (Rujuk Bab G). Mengunci masuk maklumat tuntutan pelarasan sekolah ke dalam eB selewat-lewatnya pada 1 Ogos tahun semasa. 4. Peruntukan akan disalurkan kepada sekolah mengikut kaedah penyaluran peruntukan seperti mana pada awal tahun. 7. Sebarang pertambahan atau pengurangan murid. Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 10 orang mana yang lebih rendah dan perubahan harga akibat pelaksanaan kontrak baru (jika ada). Rujuk contoh pengiraan di Bab G. BKK. Pelarasan peruntukan tahun semasa hendaklah dibuat berdasarkan perbezaan murid pada 1 Oktober tahun sebelum (tuntutan awal) dengan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa dan mengguna pakai asas pelarasan seperti jadual di bawah: Jenis Bantuan PCG Asas Pelarasan Pertambahan atau pengurangan murid sekurang-kurangnya 5% (dibundarkan kepada nombor bulat terdekat) atau 100 orang mana yang lebih rendah. 5. dan b. Rujuk contoh pengiraan di BKKA. Apabila maklumat tuntutan pelarasan telah diterima. Bagi peruntukan bantuan persekolahan yang disalurkan melalui waran. tambahan peruntukan akan disediakan berdasarkan maklumat yang dikunci masuk oleh Ketua PTJ dalam eB. 24 . BMA YKS. Rujuk contoh pengiraan di Bab G. BSS & BMP Bab G.

BAB D PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 25 .

KPM (cek atas nama Ketua Akauntan. Pemulangan kepada Bahagian Kewangan. atau Pemulangan kepada Ketua PTJ bagi bantuan yang diterima daripada Ketua PTJ masingmasing (rujuk Ketua PTJ). Ia tidak dibenarkan disimpan atau dibelanjakan oleh sekolah bagi apa-apa tujuan sekalipun. sekolah juga dikehendaki untuk menyertakan bersama-sama maklumat terperinci mengenai amaun dan jenis peruntukan yang dipulangkan dengan mengisi Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM (Rujuk Bab G). Kementerian Pelajaran Malaysia). 5. Terdapat dua kaedah pemulangan oleh sekolah iaitu: a. Akta Tatacara Kewangan 1957. 4. 26 . PERINGATAN! Lebihan peruntukan semua jenis bantuan perlu dipulangkan pada tahun semasa mengikut tarikh yang telah ditetapkan. b.PROSEDUR PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN AKIBAT PELARASAN 1. pihak yang bertanggungjawab boleh dikenakan tindakan surcaj / tatatertib sepertimana yang diperuntukkan di bawah Seksyen 18. Sebarang ketidakpatuhan kepada arahan ini. 2. Selain mengemukakan cek. KPM bagi bantuan yang diterima terus daripada Bahagian Kewangan. Definisi Lebihan Peruntukan Tahun Semasa ialah amaun/jumlah peruntukan bantuan persekolahan terlebih tuntut oleh pihak sekolah setelah mengambil kira pelarasan peruntukan mengikut enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa. 3. Lebihan peruntukan bantuan yang telah dikenal pasti oleh sekolah hendaklah dipulangkan selewatlewatnya pada 31 Julai tahun semasa.

BAB E PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 27 .

Peruntukan akan disalurkan dalam tempoh 10 hari bekerja mulai tarikh surat permohonan yang lengkap diterima oleh Bahagian Kewangan. 3. Sekolah/asrama yang baru beroperasi perlu mengemukakan dokumen berikut kepada Bahagian Kewangan. 28 . a.September Selepas September Peratus Peruntukan / Bilangan Hari BMA BMA BMP (Sekolah Pend. BKKA. 4. (Biasa) Khas) 250 hari 270 hari 200 hari 181 hari 114 hari 54 hari 196 hari 123 hari 74 hari 140 hari 100 hari 50 hari PCG 100% 70% 50% 25% YKS. BKKP. Sekolah yang mula beroperasi antara bulan Januari sehingga Jun boleh mengemukakan tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan murid pada 1 Julai tahun ia mula beroperasi dan hendaklah mematuhi garis panduan di Bab C. Tindakan pelarasan peruntukan hendaklah mula dibuat pada 1 Julai tahun berikutnya. Sekolah yang mula beroperasi mulai 1 Julai tidak perlu membuat tindakan pelarasan peruntukan pada tahun ia mula beroperasi. b.PROSEDUR TUNTUTAN BAGI SEKOLAH BARU BEROPERASI 1. Peratus peruntukan / bilangan hari tuntutan yang dibenarkan mengikut jenis bantuan adalah seperti berikut: Sekolah/Asrama Beroperasi / Bantuan Persekolahan Januari . 6. Maklumat tuntutan bagi sekolah baru beroperasi akan dikunci masuk ke dalam eB oleh Bahagian Kewangan. KPM melalui Ketua PTJ masing-masing dalam kadar segera. BKK. KPM.Mac April . BSS 100% 100% 100% 100% 5. KPM daripada Ketua PTJ sekolah masing-masing. 2.Jun Julai . Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Rendah (Borang TBP/R) bagi murid sekolah rendah atau Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/Menengah (Borang TBP/M) bagi murid sekolah menengah (Rujuk Bab G). dan Sesalinan penyata/maklumat akaun bank sekolah/asrama yang disahkan.

BAB F BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 29 .

baki peruntukan PCG mahupun BMA tahun semasa yang terdapat di sekolah dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan.000 30. BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) / BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) 2.000 223.000 215. Baki Peruntukan Bantuan Persekolahan Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa termasuk baki terkumpul tahun lalu tetapi tidak habis dibelanjakan sehingga 31 Disember setelah ditolak semua tanggungan perbelanjaan.1 Peruntukan Bantuan Persekolahan Yang Sepatutnya Diterima Pada Tahun Semasa ialah sejumlah peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang layak diterima oleh sekolah berdasarkan enrolmen murid pada 1 Julai tahun semasa.3 1. Formula: Baki Bawa Ke Tahun Hadapan = 5% x (Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima + Baki Terkumpul Tahun Sebelum) Contoh Pengiraan bagi BMA: Baki terkumpul 2009 (Dibawa ke tahun 2010) : (a) Peruntukan Tahun Semasa Layak Diterima (Berdasarkan enrolmen 1 Julai) : (b) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2010 : [ (c) = (a) + (b) ] Katakan Baki Peruntukan Tahun 2010 yang telah dikenal pasti pada 31 Disember 2010 = RM 18. bagi setiap jenis bantuan itu.2 1. Sekiranya terdapat lebihan yang terbit daripada baki setelah ditolak 5%. Baki Terkumpul Tahun Lalu ialah jumlah baki peruntukan dari tahun-tahun lalu yang di bawa ke tahun semasa.BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 1. amaun yang boleh dibawa adalah terhad kepada maksimum 5% daripada jumlah keseluruhan peruntukan yang sepatutnya diterima pada tahun semasa dan baki terkumpul tahun lalu yang dibawa ke tahun semasa. Baki Bawa Ke Tahun Hadapan ialah baki peruntukan bantuan persekolahan tahun semasa yang di bawa ke tahun berikutnya.000 = RM = RM = RM 30 . 1.4 2. DEFINISI 1. maka ia hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan Persekutuan sebelum 31 Januari tahun kewangan berikutnya.1 Pada akhir tahun. Walau bagaimanapun.

850 (RM30.Maka amaun maksimum 5% baki dibenar bawa ke tahun 2011 [ 5% x (c) ] = RM 11. didapati peruntukan layak diterima oleh sekolah = RM 1.500 .500. sekolah perlu memulangkan keseluruhan peruntukan awal tahun yang diterima tersebut sebagai lebihan peruntukan tahun semasa (Rujuk Bab D). BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN BAGI YURAN KHAS SEKOLAH (YKS).1. 31 .150 Lebihan yang terbit daripada baki iaitu sebanyak RM18.000 daripada kelayakan sebenar RM9.500 10.500 kerana telah mengambil kira baki tahun sebelum sebanyak RM1. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP). sekiranya pihak sekolah mempunyai baki bawa ke hadapan yang besar hingga menyebabkan ia melebihi amaun peruntukan yang layak diterima oleh sekolah pada tahun semasa. pihak sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan tahun semasa sebanyak RM2. Sekiranya terdapat lebihan.150) hendaklah dikreditkan ke Akaun Hasil Kerajaan sebelum 31 Januari 2011 (tahun kewangan berikutnya). BKKP & BMP tahun semasa dibenarkan untuk di bawa ke tahun hadapan.RM9. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK). BKKA.000–RM11. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA). 3. Pihak sekolah hendaklah menggunakan baki bawa ke hadapan tersebut bagi menampung keperluan bantuan tahun semasa.500 = RM = RM = RM Oleh yang demikian. maka ia hendaklah dipulangkan mengikut prosedur di Bab D. Kesimpulannya sekolah hanya akan menerima RM8. 3. Semua baki YKS. BSS. Contoh Pengiraan: Baki tahun 2010 di bawa ke tahun 2011 : (a) Peruntukan diterima pada Januari 2011 : (b) (berdasarkan enrolmen murid pada 1 Oktober 2010) JUMLAH PERUNTUKAN TAHUN 2011 : (a) + (b) Setelah pelarasan pada 1 Julai tahun 2011.2.500] seperti mana tatacara pemulangan di Bab E.000 11. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) DAN BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH (BMP) 3.500 9. Baki yang dibawa akan diambil kira sebagai sebahagian peruntukan bantuan tahun tersebut.000 [RM11. BKK. Walau bagaimanapun.

bagi baki BMA yang dibawa ke tahun hadapan.2. Baki sesuatu bantuan persekolahan yang dibawa ke tahun hadapan hendaklah dibelanjakan bagi menampung kekurangan peruntukan bantuan tersebut sahaja.4. c. Walau bagaimanapun. 4. MAKSUD BELANJA BAKI BAWA KE TAHUN HADAPAN 4. perbelanjaan yang dibenarkan adalah seperti berikut: a. Menyediakan makanan tambahan termasuk mengadakan jamuan khas melibatkan penghuni asrama. Bayaran kepada tenaga pengajar luar di kelas pengajian Fardu ‘Ain dan Al-Quran murid asrama. b. Menampung kekurangan BMA pada tahun semasa.1. 32 . d. Pembelian/penggantian perkakasan memasak dan bahan bakar memasak bagi asrama yang menyediakan makanan asrama di bawah kontrak bekalan bahan mentah.

BAB G JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN 33 .

JADUAL KADAR DAN BORANG BERKAITAN Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah) Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan Contoh 1 Contoh 2 Contoh 3 Contoh 4 Contoh 5 Contoh 6 Contoh 7 Jadual 1 Jadual 2 Jadual 3 Jadual 4 - Jadual 5 Jadual 6 Jadual 7 Borang TBP/R Borang TBP/M Borang VPCG 34 .

Jadual 1 Maksud Belanja Bantuan Geran Per Kapita (PCG) .

perisian. v. vii. B. iv. Wajib. ensiklopedia. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. perisian. ii. A. Keceriaan berunsurkan pendidikan seperti taman sains. ensiklopedia. JENIS PCG Bantuan Per Kapita Pra Sekolah i. ii. Penyelenggaraan peralatan permainan dalam dan luar bilik darjah serta penyelenggaraan komputer dan lain-lain peralatan bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. iv. Pembelian buku rujukan. i . Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. Tambahan / Bahasa Asing dan Elektif) i. Perolehan Harta Modal adalah tidak dibenarkan. taman herba dan lain-lain yang boleh memberi pengukuhan kepada program pengajaran dan pembelajaran. iii. v. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian buku rujukan. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. cakera padat dan lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. viii. iii.JADUAL 1 : MAKSUD BELANJA BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) BIL. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna (termasuk kertas braille) bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. Bantuan Per Mata Pelajaran Kapita (Mata pelajaran Teras. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. MAKSUD PERBELANJAAN Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran.

Program berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. 1 JENIS PCG Bantuan Per Kapita Bukan Mata Pelajaran Pusat Sumber Sekolah MAKSUD PERBELANJAAN Meliputi perbelanjaan bagi Perpustakaan dan Pusat Sumber Pendidikan seperti berikut: i. viii.BIL. 2 Bimbingan Kaunseling dan i. x. ensiklopedia. ii . Program Pendidikan Khas/Integrasi ix. Bayaran sewaan yang berkaitan dengan program bimbingan dan kaunseling. Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. iv. cakera padat bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. ii. Melengkapkan stesen pembelajaran bagi program pendidikan khas integrasi. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. Pembelian buku rujukan. dan lain-lain yang Penyelenggaraan peralatan termasuk komputer yang digunakan untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. perisian. v. iii. perisian. Bayaran Perkhidmatan penceramah luar mengikut kelayakan dalam peraturanperaturan kewangan yang sedang berkuatkuasa. Pembelian peralatan kecil dan bahan habis guna bagi tujuan pengajaran dan pembelajaran. iii. Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. Program dan lawatan berunsurkan pendidikan yang boleh memberi pengukuhan kepada proses pengajaran dan pembelajaran sama ada semasa cuti persekolahan atau hari persekolahan. Pembelian buku rujukan. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod. cakera padat lain-lain yang bersesuaian untuk tujuan pengajaran dan pembelajaran. C. iv. v. ii. ensiklopedia.

ii. viii. iv. Bayaran balik bagi urusan kecemasan oleh guru/kakitangan sekolah berdasarkan kelayakan tambang teksi. setem. Pengangkutan barang-barang. ix. 3 LPBT/LPK Sekolah/Asrama i. xi. xii. (Sekolah hendaklah memberi keutamaan bayaran bil utiliti) Pembaikan kecil bangunan sekolah yang tidak melibatkan kerja-kerja naik taraf dan ubahsuai. x. MAKSUD PERBELANJAAN Penentuan pembelian segala harta modal hendaklah dibuat oleh Jawatankuasa Khas Peringkat Sekolah yang dipengerusikan oleh Pengetua/Guru Besar sahaja. vii. Penyelenggaraan dan pembaikan perabot dan peralatan kelengkapan pejabat dan sekolah kecuali peralatan ICT. telegram. Pembelian bahan bakar. Perbelanjaan bagi keraian yang melibatkan lawatan pihak luar atas urusan rasmi. Perbelanjaan untuk keceriaan (yang tidak melibatkan pembinaan) /kesihatan murid/keselamatan sekolah. vii. Pembelian yang melebihi kadar yang ditetapkan perlu mendapat kelulusan terlebih dahulu daripada Ketua Pusat Tanggungjawab (Pengarah JPN) dan dikemukakan melalui PPD. air. internet dan pembetungan. Perolehan harta modal kecuali alat pendingin udara dan peralatan ICT dengan nilai keseluruhan tidak melebihi RM5.00 setahun adalah dibenarkan. Pengangkutan murid dan bayaran insurans untuk murid-murid dan guru pengiring. bahan habis guna dan ubat. elektrik.BIL. vi. Perkhidmatan pengiklanan. iii . JENIS PCG vi. iii. Bayaran bil telefon. v.000. Perkhidmatan percetakan untuk pengurusan sekolah dan bahan pengajaran dan pembelajaran. viii. Laporan dan salinan resit bagi setiap harta modal yang dibeli hendaklah dikemukakan kepada Pejabat Pendidikan Daerah (PPD) serta salinkan kepada Jabatan Pendidikan Negeri (JPN) untuk tujuan pemantauan dan rekod.

Jadual 2 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Prasekolah .

00 seorang murid setahun .JADUAL 2: KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI PRA SEKOLAH BIL. A. Prasekolah BANTUAN PER KAPITA KADAR BANTUAN RM100.

Jadual 3 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Rendah .

000 + RM22 seorang melebihi 150 orang.600 + RM10 seorang melebihi 50 orang.50 MURID 51 . RM22. RM2. RM1. RM11.600 RM1. 1 i.600 RM2.200 + RM4 seorang melebihi 500 orang. RM3. - Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 RM800 2 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Visual Pendidikan Muzik RM2.700 + RM10 seorang melebihi 500 orang.800 + RM8 seorang melebihi 50 orang. i .900 + RM8 seorang melebihi 150 orang.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS ii. RM10. RM5.100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. RM2.150 MURID 151 . RM4. ≤ 20 MURID 21 .400 RM1.500 MURID 501 . RM5.700 + RM21 seorang melebihi 1000 orang.700 + RM9 seorang melebihi 1000 orang.JADUAL 3 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH RENDAH BIL.100 MURID 101 .100 + RM16 seorang melebihi 100 orang.200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.800 RM2. RM1. RM3. A.200 + RM16 seorang melebihi 100 orang. BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Cina (SJKC) Bahasa Tamil (SJKT) Kajian Tempatan Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang.700 + RM22 seorang melebihi 500 orang.

PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.300 + RM3.850 + RM28 seorang melebihi 500 orang. RM500 + RM10 seorang melebihi 50 orang. 3 BANTUAN PER KAPITA Matapelajaran Tambahan i. RM3. vi. 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.000 RM6.00 seorang murid setahun RM2. RM4.850 + RM27 seorang melebihi 1000 orang. vii. RM7.300 RM6.500 + RM3 seorang melebihi 150 orang.00 seorang murid setahun RM2. ii.900 RM7.00 seorang murid setahun ii . RM14. RM2.000 + RM10 seorang melebihi 100 orang.550 + RM3. RM28. iii. Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Bahasa Semai Bahasa Iban Bahasa Kadazandusun ≤ 20 MURID 21 . RM7.00 seorang murid setahun RM2. viii.BIL.500 RM2. iv.50 MURID 51 . RM1.50 seorang melebihi 500 orang.50 seorang melebihi 1000 orang.150 MURID 151 .00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.500 + RM21 seorang melebihi 150 orang.100 MURID 101 .00 seorang murid setahun RM2.00 seorang murid setahun RM2.500 MURID 501 .000 2 Bimbingan dan Kaunseling RM500 RM500 3 LPBT/LPK Sekolah RM5. PCG BUKAN MATA PELAJARAN RM2. RM13.500 + RM10 seorang melebihi 100 orang.500 C.700 + RM12 seorang melebihi 1000 orang.1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS RM2. RM1.000 + RM12 seorang melebihi 150 orang.200 + RM13 seorang melebihi 500 orang.000 + RM10 seorang melebihi 50 orang. v.00 seorang murid setahun B. RM2.

Jadual 4 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Menengah Harian/ Sekolah Menengah Teknik dan Vokasional/ Sekolah Sukan Malaysia/ Sekolah Seni Malaysia .

1 i.000 + RM38 seorang melebihi 100 orang.T3) Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 2.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. RM 7. RM 19.500 RM 2. RM 37.200 + RM6 seorang melebihi 500 orang.10 seorang melebihi 100 orang. RM 7.000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM 42. 2 RM 1. RM 4. RM 11. RM 4. 3 Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Visual Pendidikan Muzik Geografi Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban Bahasa Jepun Bahasa Perancis Bahasa Jerman Bahasa Kadazandusun Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Sains Matematik Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM 4. ii.90 seorang melebihi 1000 orang.200 + RM34 seorang melebihi 1000 orang. RM 2. ii.500 + RM43 seorang melebihi 100 orang.500 + RM 23 seorang melebihi 100 orang.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . i .000 + RM8 seorang melebihi 100 orang.700 + RM21 seorang melebihi 500 orang. RM 21.140 + RM1. RM 1. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang.T5) RM 4. RM 22.000 RM 1. 1 i. - RM 1.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.200 + RM36 seorang melebihi 500 orang.200 + RM39 seorang melebihi 1000 orang.200 + RM19 seorang melebihi 1000 orang. A. PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .JADUAL 4 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH BIL.500 RM 4.500 MURID 501 .700 + RM41 seorang melebihi 500 orang. B. RM 300 RM 300 + RM2.000 RM 4.000 RM 1.

iii.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 5. RM 800 3 RM 300 4 Matapelajaran Elektif Sekolah Menengah Harian / Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Menengah Agama Bantuan Kerajaan (SABK) 4. v.1000 MURID RM 3.00 seorang murid setahun RM 30. ii. ii. Pendidikan Al-Quran Dan As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah RM 2.00 seorang murid setahun 4.1 Sains Tulen i. iv. Kesusasteraan Melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. vii. ii.00 seorang murid setahun RM 14. RM 1.00 seorang murid setahun RM 5.90 seorang melebihi 1000 orang. Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology RM 3.00 seorang murid setahun RM 2.10 seorang melebihi 100 orang.Inggeris Sains Sukan RM 2.140 + RM2 seorang melebihi 500 orang.00 seorang murid setahun 4. iv. Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Perakaunan Ekonomi Rumahtangga RM 5.440 + RM6.00 seorang murid setahun RM 14. iii.840 + RM7.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 5.60 seorang melebihi 100 orang.5 Kemanusiaan i. 501 .00 seorang murid setahun RM 2. ii.00 seorang murid setahun RM 5. vi.00 seorang murid setahun ii .BIL.500 MURID RM 800 + RM7. ii.00 seorang murid setahun RM 3.3 Sastera Ikhtisas i. 2 JENIS BANTUAN Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Matapelajaran Tambahan/Bahasa Asing Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab Bahasa Iban 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2 Pengajian Islam i. 1001 MURID KE ATAS RM 7. iii. Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan RM 14.80 seorang melebihi 1000 orang.140 + RM1.00 seorang murid setahun RM 20.20 seorang melebihi 500 orang. RM 300 + RM2. RM 2.00 seorang murid setahun RM 2.4 Bahasa i.00 seorang murid setahun RM 2. iv.

2 Pembuatan i.7.7.00 seorang murid setahun RM 220.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik Dan Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera RM 6.00 seorang murid setahun RM 25. v. iii. v.00 seorang murid setahun RM 40. vii.00 seorang murid setahun RM 220.1 Pembinaan i.00 seorang murid setahun RM 25.7 Vokasional 4.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun iii . x.00 seorang murid setahun RM 210. iv. iii.00 seorang murid setahun 4.3 Ekonomi Rumah Tangga i. v. iii.00 seorang murid setahun RM 220.500 MURID 501 . iii. iv.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 4.7.00 seorang murid setahun RM 210. 4. Rekaan Dan Jahitan Pakaian Katering Dan Penyajian Penjagaan Muka Dan Dandanan Rambut Asuhan Dan Pendidikan Awal Kanakkanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas Dan Perkhidmatan Geriatrik RM 220.6 Teknologi i. ii.BIL.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 35.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 210.00 seorang murid setahun 4. vi.00 seorang murid setahun RM 220. iv. vi. viii.00 seorang murid setahun RM 220. ii.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 220. Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Asas Kerja Paip Domestik Kimpalan Arka Dan Gas RM 210. v.00 seorang murid setahun RM 25. vi. ii. iv.00 seorang murid setahun RM 210. ii. Membuat Perabot Seni Reka Tanda Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan Dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. JENIS BANTUAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .

iv.00 seorang murid setahun RM 6.1. Lanskap Dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur Dan Haiwan Rekreasi Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera Fizik Kimia Matematik Tambahan RM 14.1 Kejuruteraan Mekanikal i.00 seorang murid setahun RM 14. ii.00 seorang murid setahun RM 80. v.00 seorang murid setahun RM 25. iii. iii. ii.1. ii. iii.00 seorang murid setahun RM 6.00 seorang murid setahun RM 6.500 MURID 501 . v.1.00 seorang murid setahun RM 14. iii. JENIS BANTUAN 4.5 Aplikasi Komputer 5 Matapelajaran Elektif Sekolah Teknik/ Vokasional 5. i.2 Kejuruteraan Elektrik Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & v.00 seorang murid setahun RM 220. i.00 seorang murid setahun 5. v. Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan RM 14. iv. iii.00 seorang murid setahun RM 80. ii.00 seorang murid setahun RM 180. ii. ii. iv.00 seorang murid setahun 5.1 Elektif Teknik 5.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 5. iv.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 35. i.BIL.4 Teknotani i.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun RM 6.7.00 seorang murid setahun RM 180.00 seorang murid setahun RM 14. vi. Elektronik 5.00 seorang murid setahun RM 25.00 seorang murid setahun 4.00 seorang murid setahun RM 14.4 Perdagangan iv .00 seorang murid setahun RM 220.1.00 seorang murid setahun RM 14.3 Pertanian i.7.00 seorang murid setahun RM 14.

d. b. v.00 seorang murid setahun RM 50. iv.00 seorang murid setahun RM 80. JENIS BANTUAN 5. v.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 80.00 seorang murid setahun RM 14.00 seorang murid setahun RM 220. iii.2.1 Kejuruteraan Mekanikal a.500 MURID 501 . iii.00 seorang murid setahun v .00 seorang murid setahun RM 14. ii. c.1. 5.5 Ekonomi Rumah Tangga a. Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .2 Elektif Vokasional 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 14. ii. i. b. Amalan Bengkel Mesin Pemesinan Berkomputer Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Kimpalan Arka Kimpalan Gas Penyejukan dan Penyamanan Udara Penyejukan Penyamanan Udara Automotif Automotif kenderaan Automotif Elektrik dan Diesel Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Membuat Pakaian Pola Pakaian RM 220.00 seorang murid setahun RM 6.BIL.00 seorang murid setahun RM 14.2 a.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 220.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 14. iv.00 seorang murid setahun RM 6. i.2.

b. e.00 seorang murid setahun RM 220.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220. c. f. - JENIS BANTUAN Seni Kecantikan Persolekan Dandanan Rambut Bakeri Roti dan Masakan Yis Patisserie Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Pengajian Perkembangan Kanakkanak Perkhidmatan awal Kanak-kanak Katering Penyediaan Masakan Barat Penyajian Makanan dan Minuman Pelancongan Pelancongan dan Rekreasi Asas Kemahiran Pelancongan 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .00 seorang murid setahun RM 220.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 220.2. ii. d. Elektrik & Elektronik Prinsip Elektrik & Elektronik Aplikasi Elektrik & Elektronik RM 220.2.BIL.00 seorang murid setahun vi .00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun 5.2. Binaan Bangunan Bahan Binaan Teknologi Binaan RM 220. Pengurusan Perniagaan Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Perakaunan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat Aplikasi Komputer dalam Perniagaan Teknologi Pejabat Perniagaan RM 220.5 Perdagangan i.00 seorang murid setahun RM 220.3 Kejuruteraan Awam i.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun 5.4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik i.

00 seorang murid setahun RM 1400.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 1400. iv.3.00 seorang murid setahun 5.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 220. Holtikultur Hiasan dan Landskap Kejenteraan Pertanian Holtikultur Hiasan dan Lanskap Agroindustri Tanaman Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Tanaman Teknologi Taman Kejenteraan Pertanian Pengeluaran Tanaman Agroindustri Ternakan Pemprosesan Hasil Pertanian Pengeluaran Ternakan RM 220.2.500 MURID 501 .BIL. iv. iii.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 220.00 seorang murid setahun vii .00 seorang murid setahun RM 700.6 Teknologi i.7 Pertanian i ii. iii. v.00 seorang murid setahun RM 220.2.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 1500. ii. Computer Programming Fundamentals of Programming Programming and Development Tools Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Sistem Sokongan Komputer Sistem Sokongan Rangkaian Multimedia Kreatif Animasi dan Rekabentuk Penerbitan Penerbitan Multimedia Kreatif 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .3 Elektif Kemahiran 5. Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik RM 1400 . iii.1 Kejuruteraan Mekanikal i.00 seorang murid setahun RM 220. JENIS BANTUAN 5. ii.

BIL.00 seorang murid setahun RM 5.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM 1300.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 65.00 seorang murid setahun RM 5. ii iii. ii.00 seorang murid setahun viii .00 seorang murid setahun RM 1200.3 Kejuruteraan Elektrik i.5 Pertanian i. JENIS BANTUAN 5.00 seorang murid setahun RM 24.00 seorang murid setahun Matapelajaran Elektif Sekolah Seni Malaysia Biologi Fizik Kimia Matematik Tambahan Perdagangan Ekonomi Asas Prinsip Akaun Kesusasteraan Melayu English Literature Muzik Tari Teater Seni Visual RM 14.00 seorang murid setahun RM 6.3.00 seorang murid setahun RM 1000. 6 Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian RM 900.3.00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun 5. ii.00 seorang murid setahun 5. iv. iv.00 seorang murid setahun RM 2.00 seorang murid setahun RM 220.00 seorang murid setahun RM 14.2 Kejuruteraan Awam i.00 seorang murid setahun RM 14. RM 1600.00 seorang murid setahun RM 95.00 seorang murid setahun RM 5. iii. ii.4 Ekonomi Rumah Tangga i.00 seorang murid setahun RM 1200. Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan RM 1500.00 seorang murid setahun RM 800.3. Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .3.00 seorang murid setahun RM 700.00 seorang murid setahun RM 700.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun RM 800.00 seorang murid setahun 5.

Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab RM3.5 Teknologi i.4 Kemanusiaan i. Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun iv. Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan RM5.1 Sains Tulen i.00 seorang murid setahun RM3.500 MURID 501 .00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM65. v.00 seorang murid setahun RM3. iii. ii. iv. iii.00 seorang murid setahun RM6.6 Malaysian University English Test (MUET) ix . Syariah Usuluddin RM3. ii. iii. 1 JENIS BANTUAN PCG MATAPELAJARAN MENENGAH ATAS (T6) Matapelajaran Teras i.00 seorang murid setahun RM30.2 Pengajian Islam i.00 seorang murid setahun RM6. ii.00 seorang murid setahun RM3. Pengkomputeran 3.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3. ii.00 seorang murid setahun 2 Matapelajaran Tambahan i. Fizik Kimia Biologi RM30.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM5.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS RM3.3 Satera Ikhtisas i. Pengajian Am Bahasa Melayu 100 MURID DAN KE BAWAH 101 . ii.00 seorang murid setahun RM5.00 seorang murid setahun 3.00 seorang murid setahun RM3.00 seorang murid setahun RM5. C. ii. iii.BIL. ii. iii. Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T RM6.00 seorang murid setahun RM30.00 seorang murid setahun 3 Matapelajaran Elektif 3.

00 seorang murid setahun 3. RM 24.300 + RM4. D.00 seorang murid setahun x .00 seorang murid setahun RM60.000 RM 5. RM 2. 2 Bimbingan & Kaunseling RM 600 RM 600 + RM5. JENIS BANTUAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN 100 MURID DAN KE BAWAH 101 .600 + RM48 seorang melebihi 500 orang. 3. RM 13. RM 48. RM 7. 1 Sekolah Menengah Teknik / Vokasional PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM76.500 + RM14 seorang melebihi 100 orang.000 + RM49 seorang melebihi 100 orang.500 RM 1.50 seorang melebihi 100 orang.3 E.600 + RM12 seorang melebihi 1000 orang. 3 3.2 Sekolah Berasrama Penuh (SBP) / Sekolah Sukan Malaysia / Sekolah Seni Malaysia RM62.800 + RM5 seorang melebihi 500 orang.600 + RM47 seorang melebihi 1000 orang. RM 5.100 + RM13 seorang melebihi 500 orang.1 LPBT/LPK Sekolah Sekolah Menengah Harian / SABK RM5.500 MURID 501 .50 seorang melebihi 1000 orang.BIL.1000 MURID 1001 MURID KE ATAS 1 Pusat Sumber Sekolah RM1.

Jadual 5 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Rendah) .

Pendidikan Visual .Bahasa Inggeris .150 MURID 151 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . A.Pendidikan Islam . 1 i.50 MURID 51 .RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .RM70 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .Matematik .100 + RM6 seorang melebihi 150 orang. 3 Matapelajaran Wajib .100 MURID 101 .Kajian Tempatan . BANTUAN PER KAPITA PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras .Bahasa Cina .JADUAL 5 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (RENDAH) BIL.RM45 seorang murid setahun ii.Pendidikan Muzik Matapelajaran Tambahan .Bahasa Iban Masalah Penglihatan .Bahasa Tamil Komunikasi .RM100 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .500 MURID 501 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .Bahasa Cina (SJKC) .Bahasa Arab Komunikasi .Bahasa Melayu .200 + RM2 seorang melebihi 1000 orang.Sains Sivik dan Kewarganegaraan RM800 RM800 ≤ 20 MURID 21 .RM75 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .200 + RM4 seorang melebihi 500 orang.Kemahiran Hidup .Pendidikan Moral . RM1.Bahasa Cina Komunikasi .Bahasa Kadazan Dusun .Bahasa Tamil .Bahasa Semai .Pendidikan Kesihatan . 2 RM800 RM800 + RM6 seorang melebihi 100 orang. RM5.Bahasa Tamil (SJKT) . RM3.RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .RM65 seorang murid setahun i .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .Pendidikan Jasmani .

RM180 seorang murid setahun 2 Bimbingan dan Kaunseling 3 C.150 MURID 151 .RM180 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran .50 MURID 51 .1000 MURID 1001 MURID DAN KE ATAS Masalah Penglihatan .RM40 seorang murid setahun RM12 seorang murid setahun Masalah Penglihatan .RM40 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran . 1 BANTUAN PER KAPITA PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah ≤ 20 MURID 21 .00 seorang murid setahun ii . B.100 MURID 101 .BIL.RM200 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran .500 MURID 501 .RM50 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran . LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.

Jadual 6 Kumpulan Dan Kadar Bantuan PCG Sekolah Pendidikan Khas/ Program Pendidikan Khas Integrasi (Menengah)

JADUAL 6 : KADAR PEMBERIAN PER KAPITA BAGI SEKOLAH MENENGAH PENDIDIKAN KHAS / PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGRASI (MENENGAH)
100 MURID DAN KE BAWAH

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

A. 1 i.

PCG MATA PELAJARAN Matapelajaran Teras Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Pendidikan Islam Pendidikan Moral Matematik Sains Sejarah Sivik dan Kewarganegaraan RM1,000 RM1,000 + RM8 seorang melebihi 100 orang. RM4,200 + RM6 seorang melebihi 500 orang. RM7,200 + RM4 seorang melebihi 1000 orang. Masalah Penglihatan - RM350 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM70 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM65 seorang murid setahun

ii. 2

-

Matapelajaran Wajib Pendidikan Jasmani Pendidikan Kesihatan Kemahiran Hidup Pendidikan Seni Pendidikan Muzik Elektif Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Rekacipta Elektif I Literasi Komputer Perdagangan/Pertanian Komunikasi Seluruh / Komunikasi Pengajaran & Pembelajaran Rekacipta Vokasional Elektif II Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan (MLVK) Masalah Pendengaran - RM800 seorang murid setahun Masalah Pendengaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM125 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM150 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran - RM90 seorang murid setahun/ Masalah Pembelajaran - RM80 seorang murid setahun

3

Matapelajaran Elektif Pendidikan Khas 3.1 3.2 3.2 -

i

BIL.

BANTUAN PER KAPITA

100 MURID DAN KE BAWAH

101 - 500 MURID

501 - 1000 MURID

1001 MURID DAN KE ATAS

3.2 B. 1 2 3 C.

Elektif III Vokasional Pembinaan Domestik Seni Reka Tanda Katering & Penyajian Tanaman & Makanan Grafik Berkomputer Akuakultur & Haiwan Rekriasi Hiasan Dalaman Asas Kimpalan Arka & Gas Perkhidmatan & Penjagaan Geriatrik Menservis Peralatan Elektrik Domestik Menservis Peralatan Penyejukan & Penyaman Udara Asuhan & Pendidikan Awal KanakKanak Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Membuat Perabot Rekaan & Jahitan Pakaian Lanskap & Nurseri Pemprosesan Makanan Pendawaian Domestik Produksi Bahan Multimedia Kerja Paip & Domestik Mengetuk & Mengecat Kereta Menservis Automobil Masalah Pendengaran - RM150 seorang murid setahun

PCG BUKAN MATA PELAJARAN Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT/LPK Sekolah PCG ASRAMA LPBT/LPK Asrama RM60.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM80 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM60 seorang murid setahun RM15.00 seorang murid setahun Masalah Penglihatan - RM300 seorang murid setahun/ Masalah Pendengaran & Masalah Pembelajaran - RM280 seorang murid setahun

ii

Jadual 7 Kadar Tuntutan Bantuan & Bilangan Hari Layak Bagi Pemberian Bantuan Makanan Asrama (BMA) .

Jun Julai .September Oktober .Mac 270 April . SEMUA JENIS ASRAMA SEKOLAH DI SEMENANJUNG MALAYSIA 1 Oktober Tahun Semasa / Berdasarkan Anggaran kemasukan murid bagi Asrama baru 250 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari . ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 1.Mac April .September 250 Oktober .JADUAL KADAR TUNTUTAN BANTUAN DAN BILANGAN HARI LAYAK BAGI PEMBERIAN BANTUAN MAKANAN ASRAMA KADAR TUNTUTAN BIL. ASRAMA DESA Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru Julai . JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) Berdasarkan harga kontrak makanan bermasak yang telah diluluskan setelah ditolak Yuran Makanan Asrama yang dikutip daripada setiap penghuni asrama.November 270 196 123 74 i .Jun 250 181 114 54 2. kemasukan murid bagi Asrama baru Januari .November 3. SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan.

KADAR TUNTUTAN BIL. SEMUA JENIS ASRAMA DI NEGERI SARAWAK.00 / hari 11. SABAH DAN WP LABUAN Bandar Luar Bandar Pedalaman I Pedalaman II Pedalaman III 7.00 / hari 10.September Oktober .Mac April . KPM sebelum dibenarkan membuat tuntutan pelarasan berdasarkan bilangan hari sebenar peperiksaan.00 / hari Berdasarkan harga kontrak 1 Oktober Tahun Semasa / makanan bermasak yang Berdasarkan Anggaran telah diluluskan kemasukan murid bagi Asrama baru 250 255 260 260 260 Berdasarkan tarikh mula beroperasi: Januari . kelulusan hendaklah diperolehi daripada Bahagian Kewangan. Semua permohonan kelulusan hendaklah dimajukan melalui Ketua PTJ sekolah masing-masing.00 / hari 8.November 250 181 114 54 Catatan: * Bagi asrama yang terlibat dengan murid-murid yang menduduki peperiksaan SPM / STPM / STAM.00 / hari 9. JENIS ASRAMA BEKALAN MAKANAN MENTAH (RM) BEKALAN MAKANAN BERMASAK (RM) ASRAMA SEDIA ADA TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT * ASRAMA BARU TARIKH ASAS TUNTUTAN JUMLAH HARI LAYAK DITUNTUT 4. ii .Jun Julai .

Borang TBP/R Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Rendah .

B. D. Telefon : No. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS. 3. A. C.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 2. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. 1. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) BIL.Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. 3. 1. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.2 Lain-Lain 2. 1. 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : Harga Kontrak Makan BANTUAN GERAN PER : / sehari TUNTUTAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .

1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.4 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.5 2. ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.4 1. ii. 2.2 2. 1.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.5 1.2 1.

Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL. 3.2 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii . 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.5 3.4 3.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. ii.1 MATA PELAJARAN TERAS i.

BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) 3. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 5 ) 3. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 6 ) 4. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. 1. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) 5.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. WAJIB. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN v .

________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. KP: Jawatan : vi .

Borang TBP/M Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan/ Menengah .

2 Lain-Lain 2. C.1 Sivik & Kewarganegaran 1. 2. Fax : AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1. 1. 1. Akaun : : : Tarikh Asas Tuntutan Harga Kontrak Makan : / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 Sivik & Kewarganegaran 1. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 . PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 .Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : No. 1. B. 3. A. 3. 1.2 Lain-Lain 2.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i . 3.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Akaun : : AKAUN ASRAMA Nama Bank No. Telefon : No. D.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.

MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) JUMLAH KECIL ( 2 ) ii . 1. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) 2.

SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2.Inggeris Sains Sukan 6.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii . 1.

5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. 7.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.

1.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v .4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.

Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2. 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .3 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2.

2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3. 3.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii .Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3. MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.

MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2. 1. TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.

Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.5 2.3 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 MATA PELAJARAN TERAS i.6 2.2 1. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1. ii.5 1.4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.1 MATA PELAJARAN TERAS i. 1. ii. 2.6 1.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.3 2. ii. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .2 2. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2. 1.

3.6 3. iv. Elektif I Elektif II PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.5 3.2 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 MATA PELAJARAN TERAS iii. iv. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.3 3. 3.7 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .4 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI iii.

BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 10 ) 5.Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 8 ) 3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. 1. PENGHUNI ASRAMA JUMLAH KECIL ( 9 ) 4. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN JUMLAH KECIL ( 11 ) xi . JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) JUMLAH KECIL ( 7 ) 2.

PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 JUMLAH KECIL ( 3 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK JUMLAH KECIL ( 4 ) : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL JUMLAH KECIL ( 5 ) : SEKOLAH TEKNIK/ TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI JUMLAH KECIL ( 6 ) : TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 7 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN YURAN KHAS SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA JUMLAH KECIL ( 10 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH JUMLAH KECIL ( 11 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA JUMLAH KESELURUHAN xii .Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS. WAJIB.

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. ________________________________ (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Nama Pengurus Sekolah: No. KP: Jawatan : xiii . KP: Tarikh: ______________________ (Tandatangan) Nama: No.

Borang VPCG Borang Permohonan Pindah Peruntukan Bantuan PCG .

.......................BORANG VPCG PERMOHONAN PINDAH PERUNTUKAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) B.................... Tandatangan Pegawai Yang Menyediakan (UNTUK KEGUANAAN JABATAN / BAHAGIAN) PINDAHAN DILULUSKAN / TIDAK DILULUSKAN ................KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA NAMA SEKOLAH KOD SEKOLAH : : PROGRAM / AKTIVITI JUMLAH DIKURANGKAN (RM) JUMLAH DITAMBAH (RM) JUMLAH CERAKINAN PERUNTUKAN BANTUAN PCG YANG HENDAK DITAMBAH MENGIKUT PROGRAM / AKTIVITI BUTIR-BUTIR ANGGARAN SEMASA : < Nyatakan Tahun > (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) Peruntuka Semasa Tambahan (Agihan Semula / Pindah Peruntukan) Peruntukan Dipinda (a+b) Perbelanjaan pada tarikh permohonan ini Tanggungan yang belum selesai Tanggungan yang diperlukan masa depan Jumlah dikehendaki sekarang untuk tahun ini (d+e+f) RM RM RM RM RM RM RM Tarikh : < Nyatakan Tarikh > .............................. Pegawai Yang Meluluskan i ....................................41 ...........

2. Sila beri butir-butir seperti berikut: (a) (b) (c) (d) (e) (f) Peruntuka Asal Tambahan / Pengurangan Perbelanjaan sehingga tarikh permohonan ini Baki Tanggungan Sebab-sebab RM RM RM RM RM * Format ini tidak boleh dipinda ii . Sebab-sebab peruntukan tambahan dikehendaki dan asas-asas pengiraan jumlahnya. Nyatakan keadaan yang membolehkan lebihan peruntukan dikemuka untuk diagihkan.BORANG VPCG 1.

Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan Bantuan Persekolahan KPM .

. 6.9 6..3... 6.3..2 6.3.. 3.4 6....8 6.3........2 6.......3...3.......... 2.2. Cek: Tarikh Cek: BUTIRAN PEMULANGAN PEMULANGAN (RM) Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: .2..2...5 6..... 1.2.6 6. 4..3 6. (Tandatangan) .3...3......2 6..3..1 6... Kementerian Pelajaran Malaysia ...7 6...3 6..10 6....1 No.KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.1 6...2.4..4 6.. KPM TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL...2...6 6...1 6....5 6...3 6...3.... 5...4 6.. (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..

Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

....KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN _______ Nama Sekolah: Kod Sekolah: BIL. Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6..... Bantuan Makanan Prasekolah BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) Disediakan oleh : ........................ BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4............ 5............ (Tandatangan) Nama: Tarikh: Cop Rasmi Sekolah: * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ...... 2............... (Tandatangan) Nama: Jawatan: Tarikh: Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ... 1........ 3....

Contoh 1 Pengisian Borang TBP/R untuk Tuntutan Awal .

00 48.720. 1.Contoh 1 Borang TBP/R BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Kebangsaan Wawasan 1Malaysia Jalan W2020. 1.460. 3.800.2 Lain-Lain 210 425 425 83 1. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No. A. WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1.00 2.00 10. C. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA 425 425 425 6.00 13.00 5.1 Sivik & Kewarganegaran 1. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No. 1. 1.300.196. 2.00 2.90 / sehari TUNTUTAN BANTUAN KAPITA (PCG) SEKOLAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. MURID PRASEKOLAH PCG MATA PELAJARAN (TERAS. 3.275.00 112 6. Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101112 : Nama Bank No. PCG PRASEKOLAH PCG BIL MURID (orang) 28 PERUNTUKAN* (RM) 2.100.050. B.00 166. Telefon : 03 – 8888 2020 No. D.325. Akaun : : Maybank 121110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan BAHAGIAN II : 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan GERAN PER RM 9.00 JUMLAH KECIL ( 1 ) i .00 BIL.

4 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 250.00 1.4 1.5 2.5 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. ii.00 1.860.2 1.00 720.733.000. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.00 3.00 450. 1.00 4.Borang TBP/R BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 675. ii.00 1.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2.00 500.00 108.000.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 9 9 9 360.2 2.00 60. 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 5 5 5 5 800.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 9 9 9 9 800.620. MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1.00 250. 1.00 JUMLAH KECIL ( PK2 ) ii .

2 3.00 2.744.00 14.1 MATA PELAJARAN TERAS i.00 840. ii.00 144.00 780.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3.5 3.Borang TBP/R BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.00 540. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3. 3. 3.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 2 ) = (PK1 + PK2 + PK3) iii .00 480.4 3.00 5.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 12 12 12 12 12 12 12 800.337.160.

00 3.080.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) 3.00 JUMLAH KECIL ( 8 ) 7. JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH BIL MURID (orang) 451 JUMLAH KECIL ( 3 ) 2. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 1.00 10.00 700. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10.029.00 199.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) iv . BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 700.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) 4.500.800. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 10 2 172.00 1.680.00 JUMLAH KECIL ( 4 ) 3.00 22.900.250. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL.400.00 4.680.950.Borang TBP/R BAHAGIAN VI : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA PERUNTUKAN (RM) 2.50 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.080.00 200.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) 5.50 2.700.00 1. PENGHUNI ASRAMA 112 1.00 400. 1.029. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 425 26 3.700.

50 JUMLAH KECIL ( 4 ) : BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH 700.700.00 JUMLAH KECIL ( 6 ) : BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA 1.422.Borang TBP/R BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH RENDAH (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BUTIRAN TUNTUTAN PERUNTUKAN (RM) JUMLAH KECIL ( 1 ) : TUNTUTAN PCG (TERAS.196.00 JUMLAH KESELURUHAN 282. WAJIB.337.29.50 v .00 JUMLAH KECIL ( 8 ) : BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH 10. PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA JUMLAH KECIL ( 2 ) : TAMBAHAN & BUKAN MATA 48.00 JUMLAH KECIL ( 9 ) : BANTUAN MAKANAN ASRAMA 199.800.00 TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI JUMLAH KECIL ( 3 ) : PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN 14.00 JUMLAH KECIL ( 5 ) : BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH 3.900.00 YURAN KHAS SEKOLAH 20.080.680.00 JUMLAH KECIL ( 7 ) : BANTUAN SUKAN SEKOLAH 1.

1Malaysia (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah) Wawasan Nama Pengurus Sekolah: A.K. Ali No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010 vi .Borang TBP/R BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan. Adam No. Khairunnisa (Tandatangan) Nama: Khairunnisa bt. Mumtazimuddin b. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SKW1M Mumtazimuddin S.

Contoh 2 Pengisian Borang TBP/M untuk Tuntutan Awal .

1. 1. PCG BIL MURID (orang) PERUNTUKAN* (RM) PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN DAN T1 . MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .00 409. 1.2 Lain-Lain 428 428 428 152 3. 1.20 2.1 Sivik & Kewarganegaran 1. A.Contoh 2 Borang TBP/M BORANG TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH BAHAGIAN I : MAKLUMAT ASAS SEKOLAH(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) Nama Sekolah Alamat : : Sekolah Menengah Wawasan 1Malaysia Jalan 2020.624. Telefon : 03 – 8888 2020 No.264.00 10.00 11.640.2 Lain-Lain 265 265 265 95 868 868 868 247 2.320. B.270. Fax : 03 – 8888 0202 AKAUN SEKOLAH Nama Bank No.T3) MATA PELAJARAN TERAS 1.T5) MATA PELAJARAN TERAS 1.884.00 300.00 18.044. 3. 3. D.00 42.820.233. C.T6) LPBT/LPK ASRAMA JUMLAH KECIL ( 1 ) i .T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Akaun : : Maybank 131110987654321 : Tarikh Asas Tuntutan 1 Oktober 2010 Harga Kontrak Makan RM 11.00 14. Taman Perpaduan 02020 WP Putrajaya No.00 2. MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 . Akaun : : AKAUN ASRAMA Maybank 123456789101113 : Nama Bank No. 3.604. 2.00 4.50 / sehari BAHAGIAN II : TUNTUTAN BANTUAN GERAN PER KAPITA (PCG) SEKOLAH/ASRAMA (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 Sivik & Kewarganegaran 1.00 10.20 2.054.00 121.

00 975.00 8.00 25 25 25 125.00 125. MATA PELAJARAN MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am Bahasa Melayu BIL MURID (orang) 175 175 23 12 18 PERUNTUKAN (RM) 525.00 15 15 45.00 1.00 300.00 69.00 150.00 45.00 171.00 JUMLAH KECIL ( 2 ) ii .050.00 54. MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Fizik Kimia Biologi Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas Ekonomi Pengajian Perniagaan Perakuanan Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu Literature In English Lukisan Teknologi Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Pengkomputeran Malaysian University English Test (MUET) 35 100 25 15 175 210.00 36.00 525. MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil Bahasa Arab 3.00 100 100 100 57 100 300.00 35 35 35 1.00 525.00 2.00 1.050.00 300.00 500.00 600.050. 1.855.Borang TBP/M BAHAGIAN III : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6 (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 125.

00 1.00 90 15 180.00 109 654.00 1. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5.800.00 MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) iii .526.725.00 90 180.00 2.00 15 24 45.00 1.00 30.526.00 1. PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi Sains Tambahan 2. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian Lukisan Kejuruteraan Teknologi Maklumat Rekacipta Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik 109 24 24 109 2.00 330.00 24 90 48.Borang TBP/M BAHAGIAN IV : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 66 66 66 330.00 960.00 15 15 30.Inggeris Sains Sukan 6.725.00 30.00 330. KEMANUSIAAN Kesusasteraan melayu Pendidikan Seni Visual Geografi Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B. 1.00 72.560.00 109 109 109 1.526.

640. 7.00 32 32 6.640.760.00 2.300.300.00 600.720.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 12 12 12 8 8 7.060.00 JUMLAH KECIL ( 3 ) iv .00 3.00 3.00 1.00 93.00 1.060.040. MATA PELAJARAN Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7.00 6.830.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara Menservis Automobil Menservis Motosikal 7.00 2.00 5.00 7.00 1.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik Pendawaian Domestik Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 23 23 32 32 23 23 15 15 4.00 2.720.00 2.760.040.700.00 4.4 Teknotani Lanskap dan Nurseri Tanaman Makanan Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 8 8 8 1.830.00 7.00 BIL.700.00 7.760.760.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia Grafik Berkomputer 15 15 2.00 5.00 1.640.760.00 7.Borang TBP/M BIL MURID (orang) 24 24 PERUNTUKAN (RM) 600.827.

5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) v . 1.Borang TBP/M BAHAGIAN V : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.1 MATA PELAJARAN ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera 1.4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1. 1.3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi 1.2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1.

Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif 2.6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman vi .5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2.6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanak-kanak Katering Pelancongan 2. MATA PELAJARAN Pengurusan Makanan 1. 2.3 2.4 Kejuruteraan Awam (Binaan Bangunan) Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat 2.

1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik 3.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan 3. 3.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian JUMLAH KECIL ( 4 ) vii . MATA PELAJARAN Agroindustri Ternakan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3.3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik Industri-Peralatan 3.

TEKNOLOGI Matematik Tambahan 4.Borang TBP/M BAHAGIAN VI : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL. 1. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5. SENI Muzik Tari Teater Seni Visual JUMLAH KECIL ( 5 ) viii . MATA PELAJARAN BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3. SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.

00 480. iii.00 90.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 300.00 400.5 1.120.000.00 1.00 1. 1.4 1. MASALAH PENDENGARAN 7. ii.Borang TBP/M BAHAGIAN VII : TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja) BIL.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 900. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 1. Elektif I Elektif II Elektif III PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 2. MATA PELAJARAN MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 1.00 750.100.00 900.00 750.550.5 2.00 2.00 9. 1. ii.00 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 2.1 MATA PELAJARAN TERAS i.1 MATA PELAJARAN TERAS i.000.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK2 ) ix .4 2.00 350.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain SEKOLAH PENDIDIKAN PERUNTUKAN (RM) BIL MURID (orang) 6 6 6 6 6 6 6 1.00 4. ii.2 2.000.800.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1.400.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK1 ) 2.00 450.2 1. 2.

6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH JUMLAH KECIL ( PK3 ) JUMLAH KECIL ( 6 ) = (PK1 + PK2 + PK3) x .00 1.00 225.3 Sivik & Kewarganegaran Lain-Lain 15 15 15 15 15 15 15 1. 3.00 26.00 975.200.2 3.700.00 1.1 MATA PELAJARAN TERAS i. Elektif PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. MATA PELAJARAN MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI 3.00 MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i. ii.200.000.370.200.00 4.00 900. 3.4 3.00 9.Borang TBP/M BIL MURID (orang) PERUNTUKAN (RM) BIL.5 3.

Borang TBP/M BAHAGIAN VIII : TUNTUTAN LAIN-LAIN BANTUAN PERSEKOLAHAN/ASRAMA
PERUNTUKAN (RM) 8,046.00 8,046.00

(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BIL. 1.

JENIS BANTUAN YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH

BIL MURID (orang) 894

JUMLAH KECIL ( 7 )
2. BANTUAN KOKURIKULUM KE SEKOLAH (BKK) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

8,680.00 260.00 8,940.00

JUMLAH KECIL ( 8 )
3. BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) BIL. PENGHUNI ASRAMA 247

4,940.00 4,940.00

JUMLAH KECIL ( 9 )
4. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) NORMAL PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 868 26

5,208.00 156.00 5,364.00

JUMLAH KECIL ( 10 )
5. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 66 181

140,250.00 475,125.00 615,375.00

JUMLAH KECIL ( 11 )

xi

Borang TBP/M BAHAGIAN X : RUMUSAN TUNTUTAN BANTUAN PERSEKOLAHAN SEKOLAH MENENGAH
(Sila isikan ruangan yang berkenaan sahaja)

BUTIRAN TUNTUTAN

PERUNTUKAN (RM)

JUMLAH KECIL ( 1 ) :

TUNTUTAN PCG (TERAS, WAJIB, PELAJARAN) SEKOLAH/ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 2 ) :

TAMBAHAN

&

BUKAN

MATA

121,233.20

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN TINGKATAN 6
JUMLAH KECIL ( 3 ) :

8,855.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK
JUMLAH KECIL ( 4 ) :

93,827.00

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF VOKASIONAL
JUMLAH KECIL ( 5 ) :

SEKOLAH TEKNIK/

-

TUNTUTAN PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI
JUMLAH KECIL ( 6 ) :

-

TUNTUTAN PCG MATA KHAS/PROGRAM INTEGRASI
JUMLAH KECIL ( 7 ) :

PELAJARAN

SEKOLAH

PENDIDIKAN

26,370.00

YURAN KHAS SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 8 ) :

8,046.00

BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 9 ) :

8,940.00

BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA
JUMLAH KECIL ( 10 ) :

4,940.00

BANTUAN SUKAN SEKOLAH
JUMLAH KECIL ( 11 ) :

5,364.00

BANTUAN MAKANAN ASRAMA
JUMLAH KESELURUHAN

615,375.00 892,950.20

xii

Borang TBP/M BAHAGIAN IX : PERAKUAN BAGI PENGESAHAN TUNTUTAN
Disediakan oleh: Saya dengan ini telah menyemak dan mengesahkan bahawa tuntutan ini adalah seperti kelayakan enrolmen di sekolah ini seperti pada tarikh tuntutan yang dinyatakan.

Munisah
(Tandatangan) Nama: Munisah bt. Mansur No. KP: 770109145678 Jawatan : KPT SMKW1M

S . M. (Tandatangan & Cop Rasmi Sekolah)K . Wawasan Nama Pengurus Sekolah: Abd. Khalik b. Aliman 1Malaysia No. KP: 650813145679 Tarikh: 2 Oktober 2010

AbKhalik

xiii

Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) .

00.Contoh 3 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Rendah) BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM14.(B + F) (RM) BIL.100. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.1 Sivik & Kewarganegaran Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.2 Lain-Lain 425 5. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 700.460. PCG CATATAN A. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM700. Rujuk Bab C.050.460.00 35 7 25% 3.500.100.00 - 1.00 B. Rujuk Bab C.00 212 2 1% 1. 210 1.00 - 2 MATA PELAJARAN WAJIB 425 10. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 435 10 2% 5.050.00 435 10 2% 10.00 i . WAJIB & TAMBAHAN) SEKOLAH RENDAH MATA PELAJARAN TERAS 1. 1 PCG MATA PELAJARAN (TERAS. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 90 7 8% 180. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.800. PCG PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 14. 1 PRASEKOLAH 28 2.00. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 83 166.

00 - ii .800.3 5 250. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 5 0 0% 250. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 5 0 0% 250.00 5 0 0% 1. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 5 0 0% 500. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.7 LPBT/LPK SEKOLAH 5 1.00 - 1.2 5 500.00 5 0 0% 1. 1 PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN 5 1. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 - 1. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.5 5 60.000. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.800.000.00 - 1.00 5 0 0% 60. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - 1. PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.(B + F) (RM) CATATAN C.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 5 250.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM800.00 11 2 22% 825.00 80. 2.00.(B + F) (RM) CATATAN 2 MASALAH PENDENGARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.6 LPBT/LPK SEKOLAH 9 1. Rujuk Bab C. 2.620. Rujuk Bab C.00.00 360.00 11 2 22% 1. Rujuk Bab C.00 11 2 22% 440.00.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 9 108. Rujuk Bab C.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) PUSAT SUMBER SEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 11 2 22% 880.980.250. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.350.00 iii .00 150.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.2 MATA PELAJARAN WAJIB 9 720.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 24.00.00.00 11 2 22% 132.00 100.00 160. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM100. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM160. Rujuk Bab C.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 9 675. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM24. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00 2. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM360. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM150.00.1 MATA PELAJARAN TERAS 9 1.4 9 360.00 2.00 11 2 22% 1.

00 15 3 25% 180. Rujuk Bab C.340. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM120. Rujuk Bab C.475.00 15 3 25% 1.00 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00 36.00.00 15 3 25% 600.00.160.00 540.3 MATA PELAJARAN TAMBAHAN 12 780. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM135. 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 135.2 MATA PELAJARAN WAJIB 12 840. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Pertambahan murid menepati asas pelarasan.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 12 144. Rujuk Bab C.700.00 iv .00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00.(B + F) (RM) CATATAN 3 MASALAH PEMBELAJARAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) MATA PELAJARAN TERAS Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 120.00 15 3 25% 975.00 3.00. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM195.1 12 1.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.00 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM210. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM36.00.00 210. Rujuk Bab C.00.00 15 3 25% 1.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 12 480.6 LPBT/LPK SEKOLAH 12 2.00 PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.050.00 15 3 25% 2.00 195. 3.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM45.00 v .00 435 10 2% 6. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.50 G. Lebihan peruntukan sebanyak RM540.50 466 15 2. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.029.00 35 7 875. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.325. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00.300.00 175.275. LPBT/LPK SEKOLAH PCG ASRAMA LPBT/LPK ASRAMA YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH RENDAH 425 13.00) 451 2. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.00. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 2 425 2.00 - 67.720. Rujuk Bab C.00 435 10 2% 13. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .180.00 435 10 2% 2. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM175. MURID PRASEKOLAH 28 700.097.00 103 -9 -8% 6.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.275.325.(B + F) (RM) CATATAN D. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.300. Rujuk Bab C. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 (540. BANTUAN KOKURIKULUM PRASEKOLAH (BKKP) BIL. 1 F.00 - 3 E. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 425 6.00 - 112 6.

Rujuk Bab D.00. PENGHUNI ASRAMA 112 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan (jika ada).545.00 50. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 perlu dipulangkan.00 30.Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.(B + F) (RM) CATATAN H.00 - 40. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 435 10 1. Rujuk Bab C.680.00 435 10 3.00 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM30. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 - - vi .700.00 31 5 400.00) J.00 103 -9 1. Rujuk Bab C. BIL.00 - (135.400.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 200.00 31 5 200.740. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. 26 400.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI I.00 - - BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pengurangan murid menepati asas pelarasan. NORMAL 425 3. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM40. NORMAL 425 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM135.480.

Contoh 3 PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA D (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) BIL.(B + F) (RM) CATATAN K.700.250.00 4.00) vii . Keseluruhan baki yang di bawa dari tahun 2010 hendaklah diambil kira untuk menampung peruntukan tahun semasa.75 (1.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan.080.525. BILANGAN MURID PRASEKOLAH 28 10. Rujuk Bab D. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN 100 172.75 yang terlebih dibayar kepada sekolah.523.250. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* E=C-A (orang) % +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . sekolah perlu memulangkan peruntukan tahun semasa sebanyak RM1.00 perlu dipulangkan.500. BANTUAN MAKANAN PRASEKOLAH Pertambahan murid menepati asas pelarasan.950.525.00 - 2 4. Walau bagaimanapun. JUMLAH 112 199.525.00 (15.950.175.00 2 0 0% 4. Lebihan peruntukan sebanyak RM15.00) 10 22.00 91 -9 -9% 156.523.975.00 35 7 12.00 103 -9 -9% 184.00 (15. Rujuk Bab F.75) L.00 10 0 0% 22.600.043.

90 x 250] RM156.90 x 250] + [10 x 8.Contoh 3 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 9.90 Sekolah perlu memulangkan lebihan peruntukan berikutan pengurangan murid.RM 0) x 250 hari] [91 x 6.RM1) x 250 hari] + [2 murid x (RM9.90 .90 x 250] + [2 x 9.90 9.250 + RM4.RM 3)x 250 hari] + [10 murid x (RM9.YMA) x Bil Hari ] [91 murid x (RM9.950 RM184.90 .175 BEZA HARGA PERKARA CATATAN viii .90 .975 + RM22. Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: Peruntukan BMA 2011 layak diterima = = = = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari .

00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.525.200. **** ix .00) (16.00 3.00) (135.00 30.50 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (540.50 175.Contoh 3 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Prasekolah (BMP) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 2. Rujuk Bab D. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).824.00 40. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 5).00 67.136. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.00) (15.

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah) .

Contoh 4 Pengiraan Peruntukan Tahun Semasa (Menengah)
PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

CATATAN

(orang) A. 1 PCG MATA PELAJARAN MENENGAH RENDAH (KELAS PERALIHAN, T1 - T3) MATA PELAJARAN TERAS 428 13,668.00 447 19

%

4%

13,668.00

-

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

428

18,604.00

447

19

4%

18,604.00

-

3 B.

152

409.20

162

10

7%

430.20

21.00

Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM21.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1,104.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM182.40. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM31.50. Rujuk Bab C.

PCG MATA PELAJARAN MENENGAH ATAS (T4 - T5) MATA PELAJARAN TERAS

1

265

12,590.00

289

24

9%

13,694.00

1,104.00

2

MATA PELAJARAN WAJIB MATA PELAJARAN TAMBAHAN/BAHASA ASING

265

2,054.00

289

24

9%

2,236.40

182.40

3

95

300.00

115

20

21%

331.50

31.50

i

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang) C. 1

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH MENENGAH HARIAN/SBP/SUKAN/SABK (T4 - T5) SAINS TULEN Fizik 109 1,526.00 119 10 9% 1,666.00 140.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM140.00.Rujuk Bab C.

Kimia

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

Biologi Sains Tambahan 2 PENGAJIAN ISLAM Al-Quran & As-Sunnah Pendidikan Syariah Islamiyah 3. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas

109

1,526.00

119

10

9%

1,666.00

140.00

15 15

30.00 30.00

15 15

0 0

0% 0%

30.00 30.00

-

Tiada perubahan Tiada perubahan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

ii

Contoh 4

BIL.

PCG

BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang)

PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM)

BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang)

ASAS PELARASAN* D=C-A

(orang)

%

PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM)

BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM)

+/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D - (B + F) (RM)

CATATAN

Perdagangan

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM75.00. Rujuk Bab C.

Prinsip Akaun Ekonomi Rumahtangga 4. BAHASA Bahasa Arab Tinggi English for Science & Technology 5. KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu

66

330.00

81

15

23%

405.00

75.00

15 24

45.00 72.00

15 20

0 -4

0% -17%

45.00 60.00

(12.00)

Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM12.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

90

180.00

87

-3

-3%

180.00

-

Pendidikan Seni Visual Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Geografi

90

180.00

93

3

3%

180.00

-

iii

00 (260. TEKNOLOGI Matematik Tambahan Sains Pertanian 90 1.440. Rujuk Bab C.00 60. Rujuk Bab D. -4% 48.00 119 10 9% 4.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN 20. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00.00 perlu dipulangkan.800.725.00 119 10 9% 714.00 - 109 654.00) iv . Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 1.00 Lukisan Kejuruteraan 109 2.Inggeris 24 48. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 20 -4 -17% 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.560.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1.00 - Sains Sukan 6.300. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.165. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.Contoh 4 BIL.800. Lebihan peruntukan sebanyak RM260.00 Teknologi Maklumat 24 1. Rujuk Bab D. Rujuk Bab C.00 23 -1 15 30. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 (10.00 87 -3 -3% 1.440.00 10 -5 % -33% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Tasawur Islam Pendidikan Muzik Kesusasteraan dalam B.00 perlu dipulangkan.

00 - Pendawaian Domestik 32 6. Lebihan peruntukan sebanyak RM160.725.00) Teknologi Kejuruteraan Pengajian Elektrik & Elektronik Pengajian Kejuruteraan Awam Pengajian Kejuruteraan Jentera 7. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 23 -1 -4% 600.720. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM250.00 Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 33 1 3% 6.720.720. v .975.720. 32 6. Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan. 24 600.1 VOKASIONAL Pembinaan Pembinaan Domestik 109 2. 7.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 (160.00 119 10 9% 2.Contoh 4 BIL.00 20 -4 -17% 800.00 23 -1 -4% 600. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Rujuk Bab D.(B + F) (RM) CATATAN Rekacipta 24 960.00 - 24 600.00 33 1 3% 6. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.00 250. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.00.00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.

040.040.00 Menservis Motosikal 15 3.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan 0% 0% 0% 0% 7. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.2 Pembuatan Membuat Perabot (MP) Seni Reka Tanda (SRT) Menservis Peralatan Elektrik Domestik (MPED) Menservis Peralatan Penyejukan dan Penyaman Udara 32 32 23 23 7.300.040. Rujuk Bab C.00 7.060.960.00 660.830.00 5.00 23 23 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.830.300.960.00 18 3 20% 3.040.060.00 7.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 4.00 5.00 4.00.00.830. Menservis Automobil 15 3.00 5. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Hiasan Dalaman Kerja paip Domestik Kimpalan Arka dan Gas 7. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM660.060.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00 32 32 23 23 0 0 0 0 23 23 4.00 18 3 20% 3.00 660.830.00 5.Contoh 4 BIL.00 4.060.00 vi .

00 2. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 5 -3 -38% 1. Tanaman Makanan 8 1.00 (660.00) Pemprosesan Makanan Gerontologi Asas dan Perkhidmatan Geriatrik 7.760.760.100.00 5 -3 -38% 1.4 Teknotani 8 1.760.640.00 5 -3 -38% 1.640. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.640.00 perlu dipulangkan. Rujuk Bab D.00 (660. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 2.00 perlu dipulangkan.760.00 (660.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 0% 2.00) Lanskap dan Nurseri 8 1.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 2.640. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.00 perlu dipulangkan. 8 1. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan Pengurangan murid menepati asas pelarasan.100. Lebihan peruntukan sebanyak RM660.100.00 5 -3 -38% 1.00) vii .00 12 12 12 0 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .Contoh 4 BIL.100.00 2.3 Ekonomi Rumah Tangga Rekaan dan Jahitan Pakaian Katering dan Penyajian Penjagaan Muka & Dandanan Rambut Asuhan & Pendidikan Awal Kanak-kanak 12 12 12 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 7.640. Rujuk Bab D.00 (660.640. Rujuk Bab D.

700. 1.5 Aplikasi Komputer Produksi Multimedia 15 2.700. Rujuk Bab C.00 18 3 8 1.00.00.Contoh 4 BIL.00 540. Rujuk Bab C. Lebihan peruntukan sebanyak RM660. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540.00 (660. 20% 3. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN 1.00 D.00 5 -3 % -38% PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 540.00 perlu dipulangkan.00 Grafik Berkomputer 15 2.240.100. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Akuakultur dan Haiwan Rekreasi 7.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.240.1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH TEKNIK/ VOKASIONAL ELEKTIF TEKNIK Kejuruteraan Mekanikal Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Jentera viii . Rujuk Bab D. 1. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM540. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.760.00 18 3 20% 3.

Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN ix .3 Pertanian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Sains Pertanian Agroteknologi % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .2 Kejuruteraan Elektrik Fizik Kimia Matematik Tambahan Lukisan Kejuruteraan Pengajian Kejuruteraan Elektrik & Elektronik 1. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.

4 Perdagangan Fizik Kimia Matematik Tambahan Prinsip Akaun Pengajian Keusahawanan 1.Contoh 4 BIL.5 Ekonomi Rumah Tangga Pengurusan Makanan Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengurusan Makanan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.(B + F) (RM) CATATAN x .

Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 1.1 ELEKTIF VOKASIONAL Kejuruteraan Mekanikal Amalan Bengkel Mesin Kimpalan Penyejukan dan Penyamanan Udara Automotif % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .6 Pengajian Pakaian Fizik Kimia Matematik Tambahan Biologi Pengajian Pakaian 2.(B + F) (RM) CATATAN xi . 2.

4 Kejuruteraan Elektrik & Elektronik Elektrik & Elektronik Perdagangan Pengurusan Perniagaan Pengurusan Teknologi Pejabat % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN xii .Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.2 Ekonomi Rumah Tangga Fesyen Seni Kecantikan Bakeri Perkembangan dan Perkhidmatan Kanakkanak Katering Pelancongan 2.3 Kejuruteraan Awam Binaan Bangunan 2.

6 Pertanian Holtikultur Hiasan dan Landskap Agroindustri Tanaman Teknologi Taman Agroindustri Ternakan 3.1 ELEKTIF KEMAHIRAN Kejuruteraan Mekanikal Pemesin Am Jurukimpal Arka Logam Berperisai Pelukis Pelan Mekanikal Mekanik Kenderaan Motor Penyejukbekuan dan Penyamanan Udara Domestik % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .5 Teknologi Computer Programming Sistem Sokongan Komputer dan rangkaian Multimedia Kreatif 2. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2.(B + F) (RM) CATATAN xiii . 3.Contoh 4 BIL.

Contoh 4 BIL.4 Ekonomi Rumah Tangga Pembantu Penyediaan Makanan Pembuat Pakaian Wanita Pendandan Rambut Muda Jurukecantikan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .3 Kejuruteraan Elektrik Juruteknik Elektrik Rendah Juruteknik Rendah Elektronik IndustriPeralatan 3.2 Kejuruteraan Awam Pembuat Perabot Jurubina Bangunan Jurubina Bangunan Berasaskan Kayu Jurukerja Paip 3. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3.(B + F) (RM) CATATAN xiv .

PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3. 1 PCG MATA PELAJARAN ELEKTIF SEKOLAH SENI SAINS TULEN Fizik Kimia Biologi 2.5 Pertanian Juruteknik Rendah Akuakultur Pekerja Ladang Pertanian E. SASTERA IKHTISAS Ekonomi Asas Perdagangan Prinsip Akaun 3 TEKNOLOGI Matematik Tambahan % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN xv .Contoh 4 BIL.

Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 4 KEMANUSIAAN Kesusasteraan Melayu English Literature 5 SENI Muzik Tari Teater Seni Visual F. xvi . 1 PCG MATA PELAJARAN LEPAS MENENGAH (T6) MATA PELAJARAN TERAS Pengajian Am 175 525.00 177 2 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 - Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.(B + F) (RM) CATATAN 1% 525. Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - Bahasa Melayu 175 525.00 177 2 1% 525. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.

Rujuk Bab C.Contoh 4 BIL. Bahasa Arab 18 54. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MATA PELAJARAN TAMBAHAN Bahasa Cina Bahasa Tamil 23 12 69.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 69.00.00 37 2 6% 1.050.00 60.110. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 xvii .00 23 12 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 Biologi 35 1. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.00 60. Rujuk Bab C.110.00 36.00 37 2 6% 1.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 37 2 6% 1.00 Kimia 35 1.00 6. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00 3 MATA PELAJARAN ELEKTIF Sains Tulen Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 60.00 36.050. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM6.00. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60.00.110. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM60. Rujuk Bab C.050.00 20 2 11% 60. Fizik 35 1.

00 Perakuanan 25 125. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 10.00 - Tiada perubahan Tiada perubahan Ekonomi 25 125.00 27 2 8% 135. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) Pengajian Islam Syariah Usuluddin Satera Ikhtisas 15 15 45.00 300.(B + F) (RM) CATATAN 0% 0% 45.00 300.00 100 100 100 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 300. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Pengajian Perniagaan 25 125. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 15 15 0 0 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 45. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 300.00 27 2 8% 135.00.00 10.00 Kemanusiaan Sejarah Geografi Kesusasteraan Melayu 100 100 100 300. Rujuk Bab C. Rujuk Bab C.00.00 27 2 8% 135.00 45. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM10.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xviii .00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab C.00 10.00.

00 - Matematik Lanjutan T 25 150.00 27 2 8% 162. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 100 0 0% 600.00 15 0 0% 975.(B + F) (RM) CATATAN Literature In English 57 171.00 - 35 210.00 100 0 0% 500.00 55 -2 -4% 171. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal. Tiada perubahan Pertambahan murid tidak menepati asas pelarasan.00 12.00 12. Matematik T 100 600.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00. Tiada perubahan Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Peruntukan layak diterima kekal seperti tuntutan awal.Contoh 4 BIL.00 Pengkomputeran 15 975. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM12.00 177 2 1% 525.00 - Pengurangan murid tidak menepati asas pelarasan.00 - xix . PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 - Malaysian University English Test (MUET) 175 525. Tiada perubahan Lukisan Teknologi Matematik S 100 500.00. Rujuk Bab C.00 37 2 6% 222. Rujuk Bab C.

Pengurangan murid menepati asas pelarasan. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) F.00 perlu dipulangkan.100.00 5 -1 -17% 750. Lebihan peruntukan sebanyak RM300.00 perlu dipulangkan.00) 1.00 (150.00) MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 5 -1 -17% 75.00 5 -1 -17% 2. Lebihan peruntukan sebanyak RM350. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (80.00 perlu dipulangkan. 1 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .00 5 -1 -17% 625. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Lebihan peruntukan sebanyak RM80. Rujuk Bab D. Rujuk Bab D.500. Pengurangan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab D.00 perlu dipulangkan.00 5 -1 -17% 1. 1.00) Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.5 BIMBINGAN & KAUNSELING 6 90.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH 6 480. Rujuk Bab D. Lebihan peruntukan sebanyak RM150.3 6 900.750.1 1.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI MASALAH PENGLIHATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 6 3. Rujuk Bab D.00 5 -1 -17% 400.00) xx . Lebihan peruntukan sebanyak RM15.Contoh 4 BIL.6 LPBT/LPK SEKOLAH 6 1.00) 1.800. Elektif 6 750.00) PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENGLIHATAN) 1.00 perlu dipulangkan.00 (300. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 (125.00 (350.00 (15. Lebihan peruntukan sebanyak RM125. Rujuk Bab D.2 1.

00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan xxi .00 450. ii.00 1.00 450.00 1.3 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 5 5 1.00 Tiada perubahan Tiada perubahan MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.00 900.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.6 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 5 5 5 300.400.1 2. iii.4 2.00 900.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 400.00 4.000.350. Elektif I Elektif II Elektif III 5 5 5 400.5 2.00 750.00 5 5 5 0 0 0 0% 0% 0% 300.00 Tiada perubahan Tiada perubahan Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PENDENGARAN) 2.00 4.00 5 5 0 0 0% 0% 1.000.400.Contoh 4 BIL. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 2 MASALAH PENDENGARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .2 2.00 750.350.

5 15 225. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) 3 MASALAH PEMBELAJARAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .3 MATA PELAJARAN ELEKTIF PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI i.200.200.4 PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING LPBT/LPK SEKOLAH 15 900.2 15 1. Elektif 15 1.00 - Tiada perubahan 3.Contoh 4 BIL.200.200.200.00 15 0 0% 1.00 15 0 0% 225.00 - Tiada perubahan xxii .1 MATA PELAJARAN TERAS MATA PELAJARAN WAJIB 15 1975 15 0 0% 1975 Tiada perubahan 3.00 Tiada perubahan 3.(B + F) (RM) CATATAN PCG MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/PROGRAM INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.200.00 15 0 0% 1.00 - Tiada perubahan PCG BUKAN MATA PELAJARAN SEKOLAH PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI (MASALAH PEMBELAJARAN) 3.00 - Tiada perubahan 3.00 15 0 0% 900.6 15 4.00 15 0 0% 4.

Pertambahan murid menepati asas pelarasan.820.900.T6) 1 LPBT/LPK ASRAMA 247 14.00 274.046. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM585.00.(B + F) (RM) CATATAN 5% 12. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) H.70 kerana kerana baki yang dibawa dari tahun 2010 tidak mencukupi untuk menampung peruntukan tahun semasa. G. 1 PCG BUKAN MATA PELAJARAN (KELAS PERALIHAN DAN T1 .70 xxiii .00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00.080. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM4.00 225.264.00 913 45 % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .884.00 585.00 2 868 4. YURAN KHAS SEKOLAH (YKS) SEKOLAH MENENGAH 894 8.T6) PUSAT SUMBER SEKOLAH BIMBINGAN & KAUNSELING 868 11. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.080.00 315 68 28% 18. Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C.00.00 913 45 5% 4.00 4. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM121. Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 I.424.00 913 45 5% 44.865.Contoh 4 BIL. Rujuk Bab C. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM225.442.640. Rujuk Bab C. PCG ASRAMA (KELAS PERALIHAN DAN T1 . Rujuk Bab C.00.00 3 LPBT/LPK SEKOLAH 868 42. Rujuk Bab C dan F.469.160.30 121.00 938 44 8.00 2.160. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM2.

680.00 - (6.208. Rujuk Bab C.360. NORMAL 868 5.00 - 450.00 - (10.00 - 270. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 perlu dipulangkan.478.Contoh 4 BIL. 26 260.00 - 1.00. Pengurangan murid menepati asas pelarasan.00 25 -1 150.00 913 45 5.00 Pertambahan murid menepati asas pelarasan. BANTUAN KOKURIKULUM SEKOLAH (BKK) % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .(B + F) (RM) CATATAN NORMAL 868 8. Rujuk Bab D. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM450.00 perlu dipulangkan. Lebihan peruntukan sebanyak RM6.00.360.00) xxiv . Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM270. PENGHUNI ASRAMA 247 4.00 315 68 6. Rujuk Bab C.300.00 PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI 26 156.00 913 45 9.00 L. PENDIDIKAN KHAS/INTEGRASI K.00. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) J. Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM1. Rujuk Bab D. BIL. BANTUAN SUKAN SEKOLAH (BSS) Pertambahan murid menepati asas pelarasan.00 25 -1 250.940.130.00) BANTUAN KOKURIKULUM ASRAMA (BKKA) Pertambahan murid menepati asas pelarasan. Rujuk Bab C. Lebihan peruntukan sebanyak RM10.

Sekolah layak menerima peruntukan tambahan sebanyak RM249. BANTUAN MAKANAN ASRAMA (BMA) BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM3 SEHARI BIL PENGHUNI DIKENAKAN YURAN RM1 SEHARI BIL PENGHUNI DIKECUALIKAN YURAN % PERUNTUKAN TAHUN SEMASA LAYAK DITERIMA E (RM) BAKI PERUNTUKAN 2010 BAWA KE HADAPAN** F (RM) +/PERUNTUKAN TAHUN SEMASA G = D .825.687.50 214.00 181 475.00 74 8 12% 174.250.50.00 241 60 33% 689.312.50 249. PCG BIL MURID PADA 1 OKT 2010 A (orang) PERUNTUKAN AWAL DITERIMA B (RM) BIL MURID PADA 1 JUL 2011 C (orang) ASAS PELARASAN* D=C-A (orang) M.312.00 34.862.737.125.375.00 315 68 45% 864.Contoh 4 BIL.(B + F) (RM) CATATAN 66 140.575.50 xxv . JUMLAH 247 615.50 0 - 0 0 0% - Pertambahan murid menepati asas pelarasan & mengalami kenaikan harga kontrak. Rujuk Bab C.

Formula pengiraan bagi menentukan peruntukan sebenar BMA tahun semasa layak diterima adalah seperti berikut: BMA 2011 = = [Bil Murid pada 1 Julai x (Harga Sehari . Bagi contoh pengiraan.00 x 125] RM82.RM 3))x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM11.50 BEZA HARGA PERKARA CATATAN = = = xxvi .90 x 125] + [74 x 10.10 sehari tertakluk kepada tarikh kuatkuasa harga baru.362.10 Sekolah layak menuntut tambahan peruntukan bagi kenaikan harga kontrak sebanyak RM1.687. kontrak baru bermula pada 1 Jun 2011.Contoh 4 Perbandingan harga kontrak bagi BMA semasa Tuntutan Awal (1 Oktober) dan Pelarasan (1 Julai) bagi SMK Wawasan 1Malaysia HARGA KONTRAK PADA 1 OKT 2010 HARGA KONTRAK PADA 1 JUL 2011 (RM) Harga Kontrak Bekalan Makanan Asrama 11.500 + RM361.50 + RM92.90 .00 1.YMA) x Bil Hari bagi setiap kontrak] [(74 murid x(RM11.90 RM1)) x (250 hari / 2)] + [(74 murid x(RM13 .RM1)) x (250 hari / 2)] [74 x 8.00 x 125] + [241 x 12.500 RM864.90 x 125] + [241 x 10.RM 3)) x (250 hari / 2)] + [(241 murid x(RM13 .90 13.325 + RM328.

762.90 4. Peruntukan bagi menampung kekurangan ini akan disalurkan oleh KPM. Rujuk contoh pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Contoh 6).00 121.Contoh 4 LEBIHAN dan TAMBAHAN PERUNTUKAN bantuan persekolahan yang PERLU DIPULANGKAN/LAYAK DITUNTUT oleh SMK Wawasan 1Malaysia bagi tahun 2011 ialah seperti berikut: BIL 1 2 3 4 5 6 7 JENIS BANTUAN Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Sekolah Bantuan Geran Per Kapita (PCG) Asrama Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Makanan Asrama (BMA)**** JUMLAH TAMBAHAN PERUNTUKAN (RM) 9. **** xxvii .418.00 1. Baki bantuan persekolahan yang dibawa ke hadapan dari tahun sebelum diguna pakai bagi pengiraan semua jenis bantuan persekolahan yang terlibat dalam Garis Panduan ini KECUALI Bantuan Geran Per Kapita (PCG) dan Bantuan Makanan Asrama(BMA).00 249. Lebihan peruntukan TIDAK DIBENARKAN diguna pakai secara "tradeoff" untuk dipindahkan kepada komponen PCG lain yang mengalami kekurangan.360.762.343.50 257.312.00 270.10 LEBIHAN PERUNTUKAN*** (RM) (4.00) (4. Rujuk Bab D.00) * ** *** Asas pelarasan adalah berbeza mengikut jenis bantuan. Lebihan peruntukan (jika ada) dipulangkan kepada Ketua PTJ masing-masing.080.70 450.

Contoh 5 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Rendah) .

. Cek: RD1100 Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 135.3...3.... 1...3......2 6..2.. Nama: A.3.6 6.2.3 6.. (Tandatangan) .3. Ali Tarikh: 650813145679 S..Contoh 5 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN.. Mumtazimuddin b.8 6..4 6.4..2 6.......1 6..2....7 6.1 6.00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: Mumtazimuddin (Tandatangan) ......4 6...3 6..3 6... 3.1 6...3..5 6....2......00 540... 4......1 No. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..4 6.. 6.6 6...10 6..3. KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL...3. 5..00 540...2.... 6. 2..3....3.2 6..00 675.........5 6. Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt. Kementerian Pelajaran Malaysia .9 6.K.2.

Contoh 6 Pengisian Borang Pemulangan Lebihan Peruntukan (Menengah) .

.2 6..3 6.. KPM TAHUN 2011 Nama Sekolah: SMK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW2020 BIL.2 6.. 6........ 1..742.00 300.9 6.... Khalik b.2. 4...2.Contoh 6 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN PEMULANGAN LEBIHAN PERUNTUKAN BANTUAN PERSEKOLAHAN..00 125..3 6.3.5 6...8 6..1 No..00 BUTIRAN PEMULANGAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Sekolah (BKK) Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Bantuan Per-Kapita (PCG) PCG Prasekolah PCG Rendah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan Pusat Sumber Sekolah Bimbingan dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Menengah Matapelajaran Teras Matapelajaran Wajib Matapelajaran Tambahan/ Bahasa Asing Elektif Sekolah Harian/SBP/Sukan/Seni/SABK Elektif Sekolah Pendidikan Khas / Integrasi Elektif Sekolah Teknik / Vokasional Elektif Sekolah Seni Pusat Sumber Sekolah Bimbingan Dan Kaunseling LPBT / LPK Sekolah PCG Asrama LPBT / LPK Asrama JUMLAH PEMULANGAN Disediakan oleh : Munisah Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: AbKhalik (Tandatangan) .4 6.3.3..2.5 6..3.. 2...3..1 6..2.6 6.......4 6..762.6 6... 5...00 3...2...00 4.7 6...3. Aliman S .00 350.2....10 6.. M.3. (Tandatangan) . Kementerian Pelajaran Malaysia .1 6.3.3 6.. Nama: Abd.4. Cek: LC135RZ Tarikh Cek: 5 Julai 2011 PEMULANGAN (RM) 4... Mansur Jawatan: KPT SMKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Cek Pemulangan perlu disediakan atas nama Ketua Akauntan..2 6...4 6.00 150..762.. K ........00 15.1 6....3.. 3....00 80. 6......... Tarikh: 5 Julai 2011 Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Munisah bt.3....

Contoh 7 Pengisian Pengisian Borang Pengisytiharan Baki Bawa Ke Hadapan .

........Contoh 7 KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA BAHAGIAN KEWANGAN BORANG PENGISYTIHARAN BAKI BAWA KE HADAPAN TAHUN 2 0 1 1 Nama Sekolah: SK Wawasan 1M Kod Sekolah: WAW0202 BIL... BANTUAN Yuran Khas Sekolah (YKS) Bantuan Kokurikulum Prasekolah (BKKP) Bantuan Kokurikulum Ke Sekolah (BKK) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 4.....043...00 BAKI DI BAWA KE HADAPAN PADA 1 JANUARI (RM) - Disediakan oleh : Khairunnisa Disahkan oleh Guru Besar/Pengetua: ...... 1........... (Tandatangan) Mumtazimuddin (Tandatangan) ..... 5.....75 50........ 2.. Mumtazimuddin b... Bantuan Makanan Prasekolah 4............. 3.... Cop Rasmi Sekolah: Wawasan 1Malaysia Nama: Khairunnisa bt.K.... Bantuan Kokurikulum Asrama (BKKA) Bantuan Sukan Sekolah (BSS) Normal Pendidikan Khas/Integrasi 6......... Nama: A.... Ali Tarikh: 650813145679 S.. Adam Jawatan: KPT SKW1M Tarikh: 5 Julai 2011 * Borang ini perlu dikemukakan bersama-sama Borang Tuntutan Bantuan Persekolahan (tujuan pelarasan) kepada Ketua PTJ masing-masing untuk dikunci masuk dalam Sistem eBantuan ......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful