Anda di halaman 1dari 104

Cuvânt înainte

Este pentru noi o mare onoare, dar şi o obligaţie, aniversarea a 135 de ani de învăţământ
pedagogic, cu atât mai mult cu cât, niciodată, acest profil nu a fost schimbat.
Dincolo de vicisitudinile istoriei, ale schimbărilor de regim, s-a păstrat, cu modestie şi
abnegaţie spiritul învăţământului pedagogic, aici fiind formaţi peste 4000 de învăţători,
educatoare sau pedagogi şcolari.
Au fost schimbate de mai multe ori "firmele" unităţii: ne-am numit Şcoală Pedagogică,
Şcoală Normală de Băieţi, Şcoala Medie Pedagogică "J. A. Komensky", Şcoală Normală, Şcoala
Normală "Sabin Drăgoi" şi în fine Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi".
Sperăm să fim numiţi “Colegiul Naţional Pedagogic“ cu ocazia acestei aniversări.
Credem că o performanţă deosebită a şcolii noastre o constituie consecvenţa în formarea
iniţială a viitorilor dascăli. Sute de mii de copii din judeţul nostru, dar şi din ţară au fost instruiţi
şi educaţi de absolvenţii noştri.
În subconştientul fiecăruia dintre noi există figura luminoasă a educatoarei şi a
învăţătoarei sau învăţătorului, aceşti oameni prea repede uitati, dar plini de dragoste şi înţelegere
pentru viitorul de mâine al naţiunii.
Suntem mândri că avem asemenea absolvenţi, că suntem români, că am contribuit cu
resursele şi inima noastră la propăşirea ROMÂNIEI.

Director,
prof. Popescu Liviu

1
Istoric
La jumătatea secolului al XIX-lea un număr mare de români au continuat să trăiască în
afara graniţelor principatelor. Dintre provinciile aflate sub dominaţie străină, românii din
Transilvania au apărat cel mai ferm existenţa lor naţională. Ei erau conştienţi de drepturile
istorice ale naţiunii lor în această provincie şi aveau în urmă o lungă perioadă de luptă comună
care le-a conferit unitate, au beneficiat şi de instituţii care au susţinut permanent lupta naţională:
biserica şi şcoala. 1
Conducătorii românilor erau preocupaţi şi de lupta politică. Ei au respins pactul dualist
din 1867, prin care se crease Austro-Ungaria ca parteneriat între germanii din Austria şi unguri,
pentru că distrugea existenţa separată a Transilvaniei, unind-o cu Ungaria.
Plină de semnificaţii este şi istoria şcolii româneşti din Transilvania, în condiţiile în care
a rămas un element de susţinere şi promovare a naţionalităţii româneşti şi după 1868. Deşi în
timpul dualismului efortul pentru învăţământ al naţiunii române creşte în intensitate, deşi
posibilităţile sale se lărgesc, apariţia puterii de stat zădărniceşte eforturile românilor.
Dacă transpunem trecutul şcolii în mediul social viu care a creat-o, dacă explorăm
multiplele sale deschideri de ordin spiritual şi material, dacă racordăm fenomenul naţional la un
context mai larg, istoria învăţământului devine unul dintre cele mai fertile domenii ale istoriei
societăţii în ansamblul ei.
Debutul şcolar al statului dualist maghiar s-a făcut prin cunoscuta lege XXXVIII a lui
Iosif Eötvöş, din 1868 care croieşte cadrul juridic al evoluţiei ulterioare a învăţământului. Legea
prevedea obligativitatea frecventării şcolii pentru copiii între 6-12 ani, obligativitatea cursurilor
de repetiţie până la 15 ani, obligaţia satelor cu cel puţin 30 de copii, lipsiţi de o şcoală
confesională, de a ridica şi întreţine o şcoală comunală, impunea o pregătire de specialitate
pentru învăţători, stabilea condiţiile pe care trebuiau să le îndeplinească edificiile şcolare,
prescria obiectele obligatorii de studiu, fixa durata anului şcolar. 2
Alături de şcolile confesionale, întreţinute de biserică, ea instituia două categorii noi de
instituţii de învăţământ: şcolile de stat şi şcolile comunale, acestea din urmă întreţinute material
de comunităţi dar dependente exclusiv de stat. Ambele categorii de şcoli vor avea ca limbă de
predare în mod curent limba maghiară, unele vor fi bilingve şi numai o mică parte vor folosi
limbile nemaghiare.
Ca instituţie creată, potrivit acestei legi, pentru pregătirea învăţătorilor, Liceul pedagogic,
a fost înfiinţat în 1870, sub numele de Şcoala de Stat pentru pregătirea învăţătorilor, menţionată
şi sub numele de Preparandia de Stat din Deva. 3 Instituţia menţionată şi-a început activitatea la
Deva la 1 octombrie 1870, a reprezentat de la început o instituţie şcolară care şi-a adus
contribuţia la dezvoltarea învăţământului primar de stat şi a şcolii poporale.
În anul deschiderii, şcoala a avut trei clase I. În una din clasele I, cu o durată de trei ani,
predarea se făcea în limba română, iar în altă clasă I, cu o durată tot de trei ani, predarea se făcea
în limba maghiară. În cea de-a treia clasă cu o durată de numai un an au fost înscrişi acei elevi
care aveau o pregătire mai mare decât s-a cerut celor de clasa I cu o durată de trei ani.
La deschiderea cursurilor, fiecare dintre cele trei clase aveau câte 8 elevi, în total 24 pe
şcoală.
Pe lângă acestă şcoală, în acelaşi an s-a creat o şcoală de aplicaţie cu durata cursurilor de
şase ani. În anii următori pe lângă şcoala de aplicaţie s-a creat şi un curs de repetiţie care a avut
însă o frecvenţă destul de slabă. 4
Şcoala a fucţionat în clădirea principală tezauriatului Parva Curia, clădire folosită până
atunci ca spital de către o unitate militară, stabilită temporar în Deva.
Clasele de aplicaţie au funcţionat într-o clădire cu faţada spre Strada G.Bariţiu, care în
1913 a fost demolată pentru a se construi o nouă clădire, terminată în 1914.
Datorită creşterii numărului de elevi s-a deschis şi un internat al şcolii în anul 1882/1883,
transformându-se o clădire mai veche, în 1892 a fost construit un nou internat. În acelaşi an s-a
construit şi Sala de gimnastică. 5

2
În anii care au urmat şcoala românească din Transilvania avea de înfruntat o situaţie şi
mai grea determinată de impunerea în şcoli a limbii maghiare.
Toate cele douăzeci de preparandii de stat care se înfiinţează conform legii din 1868 - din
care 5 în Transilvania - aveau ca limbă de predare limba maghiară şi numai cea din Deva
funcţiona cu un curs paralel în limba română. 6
Până în anul şcolar 1874/1875 în secţia română a şcolii devene toate obiectele s-au predat
în limba română. Din anul şcolar menţionat s-a trecut la predarea unor obiecte în limba
maghiară.
Prin legea 18 din 1879 se introducea obligatoriu limba maghiară în toate şcolile primare
publice. Legea s-a răsfrânt şi asupra şcolilor pedagogice. În preparandii limba maghiară trebuia
să se însuşească în aşa măsură, încât absolvenţii intraţi în funcţie să fie capabili să vorbească şi
să scrie bine în această limbă pentru a da rezultate bune la şcoala elementară. 7
În vara anului 1880, ministrul cultelor şi învăţământului public din guvernul maghiar,
Trefort Agoşton, aflat în vizită la Deva, a dispus prin Ordinul nr.27364 din 15 octombrie 1880,
înfiinţarea pe lângă Şcoala normală, a unei şcoli profesionale de meserii şi comerţ, care avea şi
cursuri serale pentru ucenici. Acest curs a funcţionat pe lângă şcoală separat sau ca secţie, până
în anul 1910, întrucât în anul 1906, Consiliul primăriei oraşului Deva, respinge propunerea de-a
înfiinţa o şcoală economică pe motiv că o asemenea secţie există în cadrul şcolii normale de
învăţători.
Anul 1882 marchează în evoluţia şcolii trecerea de la durata cursurilor de 3 ani, la durata
de 4 ani. Desfiinţarea după 1880 a claselor paralele de limba română a avut drept consecinţă
scăderea efectivului şcolii de la 60-80 de elevi la 40-45.
La 3 februarie 1887 cu ordinul nr.11748/1886, şcoala a primit aprobarea ministerului
pentru introducerea limbii române ca obiect obligatoriu. Ca urmare a acestei măsuri la sfârşitul
secolului al XIX-lea şi începutul sec.XX, efectivul de elevi a crescut, iar şcoala a cunoscut cea
mai mare dezvoltare din perioada de funcţionare.
Din anul 1916 şcoala este evacuată la Budapesta, unde a funcţionat ca unitate separată
până în anul 1918. 8
Înfăptuirea României Mari la 18 noiembrie/1 decembrie 1918, a creat un cadru favorabil
pentru dezvoltarea societăţii româneşti. Dar România Mare nu a însemnat doar graniţe lărgite,
provincii reunificate, a însemnat un nou sistem social şi un nou sisitem politic, un nou sistem de
educaţie.
Primul an şcolar sub administraţie românească a şcolii s-a deschis la 12 octombrie 1919,
sub conducerea directorului Constantin Sporea. Şcoala îşi continua activitatea sub numele de
"Şcoala normală de băieţi".
Din 1919 până în 1925, durata cursurilor a fost de 8 ani. Prin legea de Organizare a
învăţământului din 1924, durata de pregătire a învăţătorilor s-a fixat la şase ani, formă care s-a
păstrat între anii 1925-1930. În perioada 1930-1934, durata cursurilor s-a ridicat la şapte ani, iar
în perioada 1934-1948 la 8 ani.
Prin reforma învăţământului din 1948, numele acestei instituţii se schimbă din "Şcoala
normală de băieţi" în "Şcoala pedagogică mixtă", nume care s-a păstrat până în 26 mai 1957. În
această perioadă, pregătirea profesională a elevilor se făcea în patru ani, aceştia având la bază
studiile şcolii generale de şapte ani.
Începând cu 26 mai 1957 până în 1963-1964, pentru o temeinică pregătire a viitorilor
învăţători, cursurile se prelungesc cu încă doi ani, iar şcoala poartă o nouă denumire :Şcoala
pedagogică de şase ani".
Începând cu 1 decembrie 1957, în conformitate cu Ordinul Ministrului Învăţământului şi
Culturii nr.2265, din 16 noiembrie 1957, şcoala poartă denumirea de Şcoala Pedagogică "Ion
Amos Komensky", nume care se menţine până la data de 1 septembrie 1966, când aceasta se
transformă în liceu de specialitate. Începând cu anul şcolar 1966/1967, prin Hotărârea
Consiliului de Miniştrii, din 6 iulie 1966 şcoala pedagogică mixtă se transformă în Şcoală medie
de specialitate, sub denumirea de Liceu pedagogic, cu durată de pregătire de 5 ani, avându-se la
bază şcoala generală de 8 ani.

3
Denumirile liceului
În perioadele următoare au fost:

1989-1990 - Liceul Pedagogic Deva


1990-1992 - Şcoala Normală Deva
1992-1998 - Şcoala Normală "Sabin Drăgoi" Deva
1998-2003 - Liceul Pedagogic "Sabin Drăgoi" Deva

Note:
1. Mihai Bărbulescu, Dennis Deletatnt, Istoria României - ed.Corint, Bucureşti, 2004;
Keith Hitchins, Şerban Papacostea, Pompiliu Teodor pag.333-334

2. Simion Retegan - Sate şi şcoli româneşti din Transilvania la mijlocul secolului


al XIX-lea, ed.Dacia, Cluj-Napoca, 1994; pg.15
3. Gheorghe A.Chiţei - Anuarul Liceului Pedagogic Deva (1934-1970), Deva, 1970; pg.5
4. Ovidiu Vlad, Nicolae [îrlea - Monografia Liceului Pedagogic "Sabin Drăgoi"
Deva, Deva, 1970; pg.15
5. Gheorghe A.Chiţei - Op.cit., pg.5
6. Simion Reteganu - Op.cit., pg.20
7. C.Stoica, I.Frăţilă, O.Vlad, N.Wardegger - Din istoria învăţământului
hunedorean, Deva, 1973; pg.108
8. O.Vlad, N.Ţîrlea - Op.cit., pg.16
9. Gheorghe A.Chiţei - Op.cit., pg.5-9

Activităţi didactice şi rezultate obţinute


Principala direcţionare a eforturilor personalului didactic şi a elevilor şcolii noastre a fost
îndreptată, în perioada la care ne referim (între anii 1996-2005), spre aplicarea obiectivelor
reformei în învăţământul românesc pedagogic.

Obiectivele, măsurile şi acţiunile stabilite pentru fiecare an şcolar, însuşite de angajaţii


şcolii, au fost transpuse în practica şcolară , integral sau parţial, ceea ce a condus la rezultate
bune în activitatea instructiv – educativă.

1. Obiectivele generale şi specifice

1.1 Obiectivele generale

· Însuşirea temeinică şi trainică a informaţiei şi asimilarea valorilor ştiinţifice şi morale,


prevăzute de legile ţării şi programele şcolare;

· Formarea şi dezvoltarea gândirii şi funcţiilor acesteia, a creativităţii, a abilităţilor pentru


efectuarea şi perfecţionarea muncii fizice şi intelectuale, a capacităţilor de adaptare, a
aptitudinilor sociale, a sănătăţii psihice şi morale a elevilor.

1.2. Obiectivele specifice pe discipline şi cicluri de învăţământ:

4
a) La clasele I – IV:

Asigurarea conţinutului ştiinţific şi metodic necesar, astfel încât activitatea la clasă , în afară
de clasă şi extracurriculară, să constituie nu numai principala sursă de informaţii utile pentru
elevii clasei, dar şi modelul pentru elevii din clasele IX – XII în practica lor pedagogică şi, în
perspectivă, ca viitori învăţători / educatoare.

b) La clasele V – VIII:

Continuarea, completarea şi consolidarea cunoştinţelor, priceperilor şi deprinderilor,


generale şi specifice, atât pentru asigurarea reuşitei în ciclurile superioare de învăţământ, cât şi
pentru obţinerea unor performanţe şcolare deosebite.

c) La clasele IX – XII:

Asigurarea interdisciplinarităţii în procesul instructiv – educativ;

Creşterea gradului de profesionalizare a elevilor de la profilul pedagogic;

Pregătirea viitorilor învăţători şi educatoare pentru depăşirea impactului şi integrarea lor în


specificul activităţii unităţilor de învăţământ, în care vor fi angajaţi.

Asigurarea integrităţii morale a elevilor pentru a deveni modele de conduită, atitudine,


creşterea eficienţei educative a predării – învăţării tuturor disciplinelor de învăţământ, în special
a celor cu pronunţat conţinut moral – civic şi religios.

d) Pe discipline de învăţământ, obiectivele şi competenţele specifice se stabilesc la nivelul


catedrelor şi comisiilor metodice prin programele acestora, fiind derivate din cele generale, cele
ale ciclurilor de învăţământ şi din prevederile Curriculumului Naţional.

2. Utilizarea resurselor

2.1. Elevii

Structura planului anual de şcolarizare

· învăţământul preşcolar
- trei grupe de copii care doresc să înveţe limba franceză şi limba engleză;
- o grupă de copii pentru pedagogia „Step by step”

· învăţământul primar

- opt clase cu predare intensivă a limbii franceze şi a limbii engleze;

· învăţământul gimnazial

5
- opt clase cu predare intensivă a limbii engleze şi franceze;

· învăţământul liceal ( vezi tabelul următor )


- câte două clase cu profil pedagogic pe fiecare an de studiu
- câte o clasă de filologie pe fiecare an de studiu;
- câte o clasă de matematică – informatică pe fiecare an de studiu.

6
RESURSE UMANE ŞI MATERIALE
1995 - 2005
1. ELEVI
clasele IX-XII (XIII) TOTAL
clasele clasele Înv.
Înv. preşcolar cl.IX-
I-IV V-VIII IX X XI XII XIII postliceal
Anul şcolar Profilul (specializarea) XII(XIII)
nr.
copii clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
grupe
1995-1996 - - 9 239 9 263 PEDAGOGIC - -
- învăţători-educatoare 3 96 3 90 3 106 3 93 3 89 15 474
UMAN
- filologie-teologie ortodoxă 1 36 1 32 - - - - - - 2 68
1996-1997 - - 8 229 9 270 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 3 90 3 92 3 91 3 105 3 91 15 469 - -
- educatori în înv.special - - - - - - - - - - - - 1 27

UMAN
- filologie-teologie ortodoxă 1 23 1 36 1 32 - - - - 3 91 - -
1997-1998 - - 8 223 9 255 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 3 75 3 87 3 94 3 92 3 105 15 453 - -
- educatori în înv.special - - - - - - - - - - - - 1 25

UMAN
- filologie-teologie ortodoxă 1 29 1 23 1 35 1 31 - - 4 118 - -
1998-1999 - - 8 223 9 269 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 3 76 3 74 3 86 3 94 3 92 15 422 - -
- educatori în înv.special - - - - - - - - - - - - 1 24
UMAN
- filologie-teologie ortodoxă 1 30 1 28 1 23 1 34 - - 4 115 - -
1999-2000 - - 7 200 9 256 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare - - 3 72 3 72 3 86 3 93 12 323 - -
- pedagog şcolar şi bibliotecar 2 50 - - - - - - - - 2 50 - -
documentarist

UMAN
- filologie 1 25 - - - - - - - - 1 25 - -
- filologie-teologie 1 32 1 34 1 28 1 23 - - 4 117

7
clasele IX-XII (XIII) TOTAL
clasele clasele Înv.
Înv. preşcolar cl.IX-
I-IV V-VIII IX X XI XII XIII postliceal
Anul şcolar Profilul (specializarea) XII(XIII)
nr.
copii clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
grupe
2000-2001 3 70 7 176 9 224 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare - - - - 3 72 3 71 3 85 9 228 - -
- pedagog şcolar şi bibliotecar 2 50 2 48 - - - - - - 4 98 - -
documentarist

UMAN
- filologie 2 59 2 54 - - 4 113 - -
- filologie-teologie - - - - 1 30 1 28 - - 2 58
2001-2002 3 68 8 198 9 235 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 2 50 2 48 2 52 3 66 3 70 12 286 - -

UMAN
- filologie 2 58 1 29 2 56 - - - - 5 143 - -
- filologie-teologie ortodoxă - - - - - - 1 33 - - 1 33 - -
REAL 1 22 - - - - - - - - 1 22 - -
- matematică-informatică
2002-2003 4 75 8 191 9 215 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 2 53 2 50 - - - - 3 66 7 169 - -
- pedagog şcolar şi bibliotecar - - - - 2 46 2 49 - - 4 95 - -
documentarist
UMAN
- filologie 1 30 1 32 2 60 2 56 - - 6 178 - -
REAL
- matematică-informatică 1 23 1 27 - - - - - - 2 50 - -
2003-2004 4 76 8 174 9 205 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 2 60 2 51 2 49 - - - - 6 160 - -
- pedagog şcolar - - - - - - 2 46 - - 2 46 - -
UMAN
- filologie 1 31 1 30 1 33 2 63 - - 5 157 - -
REAL
- matematică-informatică 1 29 1 20 1 25 - - - - 3 74 - -
2004-2005 8 185 7 155 PEDAGOGIC
- învăţători-educatoare 2 59 2 58 2 50 2 49 - - 8 216 - -

8
clasele IX-XII (XIII) TOTAL
clasele clasele Înv.
Înv. preşcolar cl.IX-
I-IV V-VIII IX X XI XII XIII postliceal
Anul şcolar Profilul (specializarea) XII(XIII)
nr.
copii clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi clase elevi
grupe
UMAN
- filologie 1 28 1 34 1 32 1 32 - - 4 126 - -
REAL
- matematică-informatică 1 28 1 27 1 19 1 25 - - 4 99 - -

9
· învăţământul superior
- câte două grupe de studenţi pe fiecare an de studiu, la Colegiul Pedagogic de Institutori, cursuri
de zi cu durata de trei ani, în parteneriat cu Universitatea de Vest - Timişoara;
- două grupe de studenţi, cursuri de zi, la Colegiul Pedagogic de Institutori, cu durata de doi ani,
în parteneriat cu Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” Arad.

În conformitatre cu planul de şcolarizare aprobat s-a realizat încadrarea cadrelor didactice şi


s-au constituit , pe baza prevederilor Curriculumului Naţional, normele şi catedrele didactice.
Consiliul de Administraţie a acordat deplina libertate catedrelor de a realiza încadrarea orelor şi a
avut în vedere următoarele principii:

· Şcolarizarea şi menţinerea în şcoală a tuturor elevilor înscrişi;

· Organizarea eficientă a colectivelor de elevi pe clase, pe şcoală, la internat şi cantină, întărirea


democraţiei şcolare prin:

- colective de autoconducere la nivelul clasei şi consiliul consultativ al elevilor la nivelul şcolii;


- participarea activă a reprezentanţilor elevilor la activitatea consiliului de administraţie;
- colectiv de autoconducere la internatul şi cantina şcolii.

· Utilizarea unui sistem informaţional la nivelul fiecărei clase (elev – elev; elev – învăţător /
diriginte; elev – profesor; elev – conducerea şcolii), prin:

- informări, de regulă, zilnice, la nivelul clasei şi săptămânal, prin discuţii în cadrul consiliului
consultativ al elevilor;
- materiale informative, afişate în clasă şi la nivelul şcolii;
- caietul dirigintelui şi registrul serviciului zilnic;
- vizite la internat şi cantină.

· Realizarea unităţii de acţiune şi a sistemului informaţional şcoală – familie prin:

- întâlniri, de regulă, lunare, cu părinţii clasei şi trimestriale cu comitetul de părinţi pe şcoală;


- corespondenţă cu părinţii elevilor.

· Utilizarea cât mai raţională a timpului liber al elevilor, prin activitatea în cadrul cercurilor pe
obiecte de studiu, acţiuni cultural – educative şi sportiv – turistice.

Putem afirma că avem o populaţie şcolară mai motivată şi mai preocupată de propria ei
pregătire.

2.2. Activitatea Consiliului de Administraţie şi managementul colaborării cu alţi factori educogeni

Toate deciziile majore au fost dezbătute şi aprobate în Consiliul de Administraţie. Atât în


şedinţele lunare, cât şi în cele dictate de necesităţi, s-au aprobat măsurile ce se impun spre bunul
mers al şcolii. Considerăm că modul în care se desfăşoară actul conducerii este democratic şi
nondirectiv. Consiliul de Administraţie cuprinde, în prezent, următorii membrii:

prof. Popescu Liviu - director;


prof. Motăntău – Sârbu Corina - director adjunct;
prof. Achim Stela - consilier educativ;

prof. Sârbu Aurelian - responsabilul catedrei de limba şi literatura română;


prof. Login Ion - responsabilul catedrei de matematică;
10
prof. Doica Marcela - responsabila catedrei de ştiinţe;
prof. Gavaziuc Dumitru - responsabilul catedrei de educaţie fizică şi sport;
înv. Jude Maria - responsabila catedrei învăţătorilor;
ec. Scorpie Mariana - contabil–şef;
Şimon Ştefan - membru al Consiliului reprezentativ al părinţilor;
Inişconi Ioan (viceprimar) - reprezentantul Primăriei;
Poenar Gabriela (clasa a XI-a MI) - reprezentantul Consiliului Consultativ al elevilor.

TABEL NOMINAL
cu componenţa Consiliului Consultativ al elevilor (liceu)
an şcolar 2003-2004

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa


1 Crainic Dănuţ IX A
2 Leontescu Silvana IX B
3 Bran Alexandra IX F
4 Mitulescu Andreea IX M.I.
5 Murgu Oana XA
6 Neagu Arina XB
7 Ungur Paula XF
8 Poenar Gabriela X M.I.
9 Aytay Rudolf XI A
10 Andreşesc Estera XI B
11 Guga Emilia XI F
12 Gavrilă Ioana XI MI
13 Gruescu Adina XII A
14 Chicoşi Mariana XII B
15 Sacotă Andreea XII F
16 Cristea Adrian XII M.I.

TABEL NOMINAL
cu componenţa Consiliului Consultativ al elevilor (gimnaziu)
an şcolar 2003-2004

Nr.crt. Numele şi prenumele Clasa


1 Lugojan Mădălina V
2 Stoica Andreea VI A
3 Gavrilă Ionuţ VI B
4 Vasiu Andreea VII A
5 Lăscoi Bianca VII B
6 Sajin Consuela VIII A
7 Ghila Iulia VIII B

S-a avut în vedere colaborarea cu Comitetele de părinţi pe clase şi Consiliul Consultativ al


elevilor.

2.3. Cadre didactice şi personal nedidactic


11
La nivelul catedrelor avem o bună structură şi o încadrare de excepţie.

Încadrarea şi organizarea personalului angajat în catedre, comisii pe domenii, probleme şi


sectoare:

· Director - Popescu Ştefan Liviu

· Director adjunct - Motăntău-Sârbu Corina

· Consilier educativ - Achim Stela

· Comisia învăţătorilor - responsabil înv. Lascu Eliza; Jude Maria

· Comisia educatoarelor - responsabil educ. Zăvoian Georgeta

· Catedrele profesorilor:

Aria curriculară Limbă şi comunicare

- Limba şi literatura română şi limba latină - responsabil: prof. Istrate Margareta, Achim Stela,
Sârbu Aurelian;
- Limbi moderne - responsabil prof. Grunn Ecaterina, Gavrilă Elena;

Aria curriculară Matematică şi Ştiinţe ale naturii


Aria curriculară Tehnologii

- Matematica - responsabil prof. Login Ion;


- Biologie, fizică, chimie,tehnologii - responsabil prof. Boţa Valeria, Doica Marcela;

Aria curriculară Om şi societate

- Ştiinţe socio – umane - responsabil prof. Cercea Silviu, Popescu Liviu, Presecan Luminiţa;
- Istorie, geografie, religie - responsabil prof. Dreghici Stela, Rus Dumitru, Adăscăliţei Felicia;

Aria curriculară Arte


Aria curriculară Educaţie fizică şi sport

- Educaţie fizică şi sport ,desen,muzică - responsabil prof Gavaziuc Dumitru, Bercea Gheorghe,
Marian Elena;

· Comisia diriginţilor - responsabil prof. Doica Marcela;

· Colectivul profesorilor metodişti - responsabil prof. Damşa Ion, Dascăr Titania;

· Comisia de ordine şi disciplină - responsabil prof. Login Ion;

· Comisia pentru sănătatea fizică - responsabil prof . Mărgineanu Leontina, Tripa Iuliana;

· Comisia pentru educaţia rutieră - responsabil prof. Reclaru Livia;

· Comisia pentru respectarea normelor de tehnologie şi securitatea muncii - responsabil prof.


Marian Elena;

12
· Comisia pentru respectarea normelor de prevenire şi stingere a incendiilor - responsabil prof.
Gavaziuc Dumitru;

· Comisia pentru internat şi cantină - responsabil prof. Buşagă Aurora, Achim Stela;

· Comisia pentru activitatea cu părinţii - responsabil prof. Achim Stela;

· Colectivul de îndrumare a Clubului Adolescentului - responsabil prof. Popescu Liviu, Achim


Stela; Presecan Luminiţa;

· Colectivul pentru activitatea de cercetare şi experimentare metodică şi ştiinţifică a cadrelor


didactice şi elevilor : Cercea Silviu;

· Colectivul pentru îmbunătăţirea esteticii şi ergonomiei şcolare - responsabil prof. Puşcaş Emilia;

· Comisia pentru probleme sociale ale cadrelor didactice şi ale elevilor - responsabil prof. Sârbu
Aurelian;

· Comisia pentru activitatea bibliotecii - responsabil prof. Roşca Cecilia;

· Colectivul personalului administrativ - responsabil. Stâncel Irina, Scorpie Mariana;

· Colectivul personalului de întreţinere, de servire, de pază - responsabil Şimon Ştefan.

· Responsabilii comisiilor, catedrelor şi colectivelor mai sus amintite, sunt în subordinea directă a
directorilor, conform repartizării răspunderilor acestora stabilite şi aprobate în consiliul de
administraţie.

3. Strategia didactică

3.1.Utilizarea cu eficienţă a metodelor de învăţământ:

· Metode utilizate în activitatea de predare – învăţare (intuitiv – deductive; verbale şi


interogative, activ – participative), alese corespunzător în funcţie de scopuri şi conţinut, precum şi
cu respectarea particularităţilor de vârstă ale elevilor;

· Metode moderne pentru formarea şi dezvoltarea gândirii critice, atât în lecţii cât şi în
activitatea de pregătire pentru performanţă a elevilor.

3.2. Utilizarea cu eficienţă a mijloacelor de învăţământ, existente sau nou concepute şi realizate:
intuitiv – obiectuale, imagistice, audio – vizuale etc.

3.3. Aplicarea celor mai adecvate forme de învăţământ:

· Pentru procesul de predare – învăţare: lecţii teoretice şi practice în clasă şi în afara acesteea,
activitate de pregătire suplimentară, concursuri etc.

· Pentru activitatea de perfecţionare: dezbateri în comisiile metodice, experimente didactice,


schimburi de experienţă şi sesiuni ştiinţifice, publicaţii proprii şi materiale de specialitate pentru

13
mass – media, acţiunile de perfecţionare ale învăţătorilor şi educatoarelor din judeţ, acţiuni de
dotare şi utilizare a cabinetelor şi laboratoarelor de specialitate etc.

· Pentru activitatea de conducere şi coordonare a procesului instructiv – educativ: asistenţe


zilnice la lecţii şi la alte activităţi, şedinţele consiliului profesoral şi ale consiliului de administraţie,
întâlniri periodice pe domenii şi probleme, sondaje şi chestionare etc.

4. Rezultate

Rezultatele obţinute în activitatea şcolară şi extraşcolară,apreciate global, sunt bune, iar în cele
ce urmează ne vom referi la cele mai semnificative dintre acestea, precum şi la acţiunile importante
specifice şcolii.

Dintre rezultatele şi acţiunile mai semnificative consemnăm:

· Promovabilitatea la nivelul ridicat pentru fiecare ciclu de învăţământ;


· Nivelul ridicat de pregătire al elevilor s-a concretizat în medii generale peste 8,00 obţinute la
peste 85 % dintre elevii şcolii;

14
REZULTATE ŞI FINALITĂŢI
1. SITUAŢIA LA ÎNVĂŢĂTURĂ
ELEVI ÎNSCRIŞI ELEVI PROMOVAŢI
cl.IX-XII(XIII) cl.IX-XII(XIII)
Şcoală Alte TOTAL TOTAL
Anul şcolar Înv. cl.V- Înv. Înv.
cl.I-IV normală profile postliceal ŞCOAL~ cl.I-IV cl.V-VIII Şcoală ŞCOALĂ
preşcolar VIII postliceal
(pedagogic) normală Alte profile
(pedagogic)

1995-1996 - 239 263 474 68 - 1044 239 259 473 68 - 1039


1996-1997 - 229 270 469 91 27 1086 229 264 469 91 27 1080
1997-1998 - 223 255 453 118 25 1074 221 251 453 118 25 1068
1998-1999 - 223 269 422 115 24 1053 216 259 422 115 24 1036
1999-2000 - 200 256 373 142 - 971 200 251 372 140 - 963
2000-2001 70 176 224 326 171 - 897 176 213 321 171 - 881
2001-2002 68 198 235 286 198 - 917 198 219 281 195 - 893
2002-2003 75 191 215 264 228 - 898 189 205 264 228 - 886
2003-2004 76 174 205 206 231 - 816 173 195 203 228 - 799
2004-2005 75 185 155 216 225 - 781

15
· Premii şi participări la olimpiade

Elevii au obţinut premii şi menţiuni la etapele judeţene ale olimpiadelor şcolare, din rândul acestora
selectându-se cei pentru etapele naţionale. Într-adevăr,în fiecare an elevii şcolii noastre , participând la un
număr mare de olimpiade şcolare pe discipline de învăţământ, au reuşit să obţină rezultate memorabile la
toate fazele (locală, judeţeană şi naţională). Cu ocazia analizelor efectuate de IŞJ a rezultatelor obţinute la
faza naţională a olimpiadelor şcolare, liceul nostru s-a clasat pe locul al II-lea pe judeţ, după Colegiul
Naţional „Decebal” din Deva atât ca număr de premii şi menţiuni cât şi prin calitatea acestora. Elevii
noştri au excelat îndeosebi la disciplinele umaniste: limba şi literatura română , pedagogie, logică,
geografie. S-au remarcat în această activitate de stimulare şi pregătire a elevilor unele cadre didactice,
cum ar fi: Popescu Liviu, Presecan Luminiţa, Hancheş Letiţia, Mariş Alina, Avram Rodica, Vlad Livia -
pedagogie; Sârbu Aurelian, Achim Stela, Roşca Cecilia, Noaghi Petriţa, Armăşescu Gheorghe, Istrate
Margareta, Nicula Nicoleta, Szekely Maria – limba şi literatura română; Pop Daniela, Burtea Viorica,
Login Ion – matematică; Bulei Irina, Cercea Silviu – socio-umane; Boţa Valeria, Morar Elena – biologie;
Rus Dumitru, Manea Melania, Dreghici Stela – geografie; Lazăr Liviu, Adăscăliţei Felicia, Marinca
Lucia – istorie.

Participarea în număr mare, de fiecare dată, a elevilor şcolii noastre la olimpiadele şi concursurilor
şcolare a reprezentat pentru profesori un mijloc important de verificare a stadiului şi eficienţei muncii lor,
dar şi de a învăţa din experienţa altora.

Bucurându-se de prestigiu şi competenţă profesională recunoscută pe plan naţional, unii dintre


profesorii şcolii noastre au fost numiţi în consiliile naţionale ale olimpiadelor şcolare pe discipline de
învăţământ, ca: Popescu Liviu, Presecan Luminiţa, Lăţug Filip, Hancheş Letiţia, Cercea Silviu, Damşa
Ioan, Avram Rodica, Mariş Alina – psiho-pedagogie; Damşa Maria, Achim Stela, Nicula Nicoleta –
limba şi literatura română; Boţa Valeria – biologie; Lazăr Liviu, Adăscăliţei Felicia – istorie, aducându-
şi un aport deosebit în organizarea şi desfăşurarea concursurilor, precum şi în evaluarea corectă a
participanţilor calificaţi în această importantă competiţie a inteligenţelor naţionale.

În 1997 cu ocazia celei de-a 25-a aniversări a olimpiadelor la disciplinele socio-umane ce s-a
desfăşurat la Craiova, profesorului Cercea Silviu de la liceul nostru i s-a acordat Diploma de Onoare a
Ministerului Educaţiei Naţionale pentru participarea elevilor pregătiţi de domnia-sa la toate ediţiile
fazelor naţionale, pentru rezultatele obţinute şi pentru activitatea desfăşurată ca membru în comisia
naţională la mai mult de jumătate din aceste ediţii.

Pentru toţi profesorii, participarea la fazele naţionale ale olimpiadelor şcolare a fost un câştig,
deoarece au avut posibilitatea de a dialoga cu reprezentanţii ministerului şi cu profesorii din învăţământul
superior asupra problemelor de specialitate, de a învăţa să formuleze subiecte de examen cu cerinţe de
nivel academic, de a elabora bareme de corectare şi de a opera cu sisteme de evaluare precise.

Cel mai mare câştig l-au avut însă elevii participanţi, deoarece prin confruntarea lor cu colegii din
întreaga ţară, au reuşit să-şi verifice nivelul de pregătire înaintea examenului de bacalaureat sau de
admitere în învăţământul superior. În acelaşi timp, corectarea desfăşurându-se în fiecare an în alt oraş al
ţării, elevii au avut posibilitatea ca, prin vizitele şi excursiile organizate cu acest prilej, să cunoască cele
mai importanta obiective economice, culturale, muzeistice, istorice, turistice din oraşul şi judeţul
respectiv.

Profesorii care au pregătit aceşti elevi au fost evidenţiaţi de către conducerea şcolii şi Inspectoratul
Şcolar Judeţean prin acordarea gradaţiilor de merit, a salariilor de merit, a diplomelor de onoare şi
premiilor.

Îndrăgind anumite discipline de învăţământ, aprofundând pregătirea ştiinţifică peste cerinţele


programelor şcolare, studiind o bibliografie suplimentară recomandată de profesori, câştigând o
experienţă în redactarea unor lucrări de sinteză prin participarea la toate etapele olimpiadelor şcolare,
marea majoritate a premianţilor la fazele judeţene şi naţionale şi-au continuat studiile la disciplinele

16
respective în învăţământul superior. Unii absolvenţi, obţinând două premii la nivel naţional, prin Ordinul
MEC au fost admişi la facultate fără examen (Vincze Cecilia). Alţi premianţi având o bună pregătire în
domeniul respectiv s-au clasat printre cei mai buni candidaţi la concursul de admitere pe centrul
universitar respectiv (Bernat Simona – Facultatea de litere, Cluj – Napoca; Cercea Sorin – Facultatea de
Geografie, Bucureşti; Rotaru Gina – Facultatea de ştiinţe Juridice, Bucureşti; Hancheş Letiţia –
Facultatea de Socio – Psiho – Pedagogie, Bucureşti; Mariş Alina –Facultatea de litere, Cluj – Napoca;).

Liceul nostru a avut onoarea, dar şi marea responsabilitate, de a organiza faza naţională a Olimpiadei
şcolare de filozofie, economie şi logică la care au participat 240 de elevi şi 60 de cadre didactice din
învăţământul liceal şi universitar din toate judeţele ţării, preşedinte al comisiei naţionale fiind profesorul
universitar dr. Alexandru Boboc, membru al Academiei Române. Conducerea şcolii, Consiliul de
Administraţie, cu sprijinul Inspectoratului Şcolar Judeţean au reuşit o foarte bună pregătire şi organizare
a acestei activităţi, asigurând condiţii optime de cazare şi masă, săli de clasă pentru desfăşurarea probelor
de concurs, sală de festivităţi, clubul elevilor, sală de sport în care s-au desfăşurat activităţi cultural –
artistice, sportive şi distractive de petrecere a timpului liber.

O remarcabilă participare au avut elevii noştri la etapa judeţeană a sesiunii de referate şi comunicări
ştiinţifice, unde au obţinut numeroase distincţii, în special la disciplinele: limba şi literatura română,
pedagogie, psihologie, socio-umane, limbi moderne, metodica predării în învăţământul primar şi
preşcolar. Participanţii la sesiunea ştiinţifică de referate şi comunicări la nivel de judeţ au obţinut premii
şi menţiuni.

Elevii şcolii noastre care fac parte din cercul de artă populară tradiţională românească, condus de dl.
Mircea Lac, au fost apreciaţi şi au primit numeroase premii.

Rezultate bune şi foarte bune s-au obţinut la examenele de bacalaureat (profesori: Popescu Liviu,
Vlad Livia, Presecan Luminiţa – pedagogie; Istrate Margareta, Sârbu Aurelian, Achim Stela, Roşca
Cecilia, Noaghi Petriţa, Nicula Nicoleta – limba şi literatura română; Login Ion, Burtea Viorica, Pop
Daniela, Leucian Manuela – matematică), la probele de atestare în specialitate, învăţători – educatoare,
pentru predarea religiei (prof. Mateş Cosmin) sau a limbilor moderne (prof. Bulz Viorica, Grunn
Ecaterina, Ciumaşu Maria, Gavrilă Elena). În raportul său final, preşedintele comisiei de bacalaureat,
prof. univ. dr.Vasile Marcu , aprecia nivelul de pregătire al absolvenţilor noştri, promoţia 1998-1999, şi
adresa calde felicitări corpului profesoral.

Rezultate bune şi foarte bune s-au obţinut şi la examenele de admitere în licee / capacitate / testare
naţională, ca urmare a pregătirii consecvente realizate de profesorii de limba şi literatura română (Szekely
Maria, Buşagă Aurora), matematică (Burtea Viorica, Pop Daniela, Leucian Manuela), geografie (Manea
Melania) şi istorie (Adăscăliţei Felicia).

· Îndrumarea practicii pedagogice

În ceea ce priveşte practica pedagogică a elevilor se poate afirma că aceasta a decurs în condiţii bune
sub aspectul proiectării, planificării şi desfăşurării tuturor formelor şi activităţilor programate (practica
curentă de zi, practica comasată, lecţiile finale pentru diplomă etc). Profesorii coordonatori, Popescu
Liviu, Dascăr Titania, Avram Rodica, Damşa Ion, Vlad Ovidiu, Presecan Luminiţa, Tutunaru Ramona,
precum şi metodiştii de specialitate au colaborat la organizarea acestor activităţi importante, au asistat la
lecţiile finale ale elevilor din clasa a XIII-a /a XII-a şi la lecţiile pentru obţinerea atestatului de limbi
moderne şi religie.

Conducerea şcolii împreună cu consiliul de administraţie au efectuat unele analizeşi sondaje pentru a
eficientiza procesul de formare a noilor dascăli.

5. Evaluare

17
5.1. La nivelul clasei, prin probe de randament şi fişe de activităţi practice adaptate unor bareme minime
de cunoştinţe şi deprinderi, pentru promovabilitate, la fiecare disciplină de învăţământ, cadrele didactice
au în vedere în mod deosebit:

- aprecierea şi notarea ritmică a elevilor


- conceperea judicioasă a conţinutului lucrărilor scrise curente şi semestriale, precum şi a baremelor de
notare;
- la clasele terminale se organizează sondaje de simulare a examenului de bacalaureat şi testare naţională
la nivelul şcolii, rezultatele fiind analizate în cadrul şedinţelor cu părinţii;
- la sfârşitul fiecărui semestru şi a fiecărui an şcolar se analizează la nivel de catedre situaţia la
învăţătură, frecvenţă şi disciplină.

5.2. La nivelul fiecărui cadru didactic, semestrial şi anual, la nivelul fiecărei catedre, a comisiilor
învăţătorilor şi educatoarelor, a comisiei diriginţilor se analizează modul de îndeplinire a indicatorilor din
fişa postului fiecărui cadru didactic. La sfârşitul anului şcolar, fiecare catedră şi comisie întocmeşte
pentru fiecare cadru didactic, fişa individuală de evaluare, propunând, cu motivarea concretă a
punctajului înregistrat, aprecierea şi calificativul anual.

5.3. La nivelul şcolii, semestrial şi anual se realizează autoevaluarea prin fişa de evaluare a unităţii, care
este transmisă IŞJ împreună cu motivarea concretă a punctajelor înregistrate pentru fiecare indicator.

Rezultate obţinute la Olimpiadele şcolare


Pedagogie-psihologie

Profesor: Popescu Liviu - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2005 Chicoş Mariana XII I
naţională 2005 Chicoş Mariana XII menţiune

Profesor: Hancheş Letiţia - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2005 Malea Camelia XI I

A participat la faza naţională a competiţiei, la Suceava

Profesor: Jian Larisa - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Ciortan Ana Maria XI I
naţională 2001 Ciortan Ana Maria XI I

Profesor: Mariş Alina - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2004 Andreşesc Estera X I
2004 Iga Alina X I
2004 Dobre Mirabela X I
2005 Iga Alina XI I
18
naţională 2004 Andreşesc Estera X menţiune
2004 Iga Alina X menţiune
2005 Duţu Dadiana menţiune

Profesor: Muntean Georgeta - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2002 Chiş Alina XII I
2002 Luca Alexandra XII I
2002 Bâscă Amalia XII I

Elevele menţionate au participat şi la etapa naţională a competiţiei.

Profesor: Presecan Luminiţa - Psihologie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Bâscă Amalia XI I
2001 Drăgoi Alina XB I
2002 Popa Nicoleta XB I
2003 Mezei Alexandra XB I
2003 Chicoş Mariana XB I
2003 Brânduşesc Timea XB I
2003 Tat Ramona XA I
2004 Mezei Alexandra XI I
2004 Pavel Ioana XI I
2004 Chicoş Mariana XI I
2005 Sasu Melania X I
naţională 2003 Chicoş Mariana XB menţiune
II
2004 Chicoş Mariana XI premiul pentru
originalitate
2005 Sasu Melania X menţiune

Profesor: Tutunaru Ramona - Pedagogie

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Gabor Mioara XI I
2001 Caucar Cristina XI I
2003 Poenar Claudia X I
2003 Petrean Liana X I

Elevele au participat şi la faza naţională a competiţiei.

Limba şi literatura română

Profesor: Achim Stela

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 1997 Gârlişte Mirela-Anca XI F II
1997 Gal Ana-Maria XI F menţiune
1997 Curcudel Loredana XI C menţiune
1998 Curcudel Loredana XII C menţiune
19
1998 Ţălnar Carmen XII C II
1998 Blada Elena XIII C II
1998 Lazăr Mihaela XII C I
judeţeană 1999 Curcudel Loredana XIII C menţiune
2000 Vasiu Damaris XI A special
2000 Păcală Cristina XI A III
2000 Macarie Cristina XI A III
2001 Mane Mihaela IX T menţiune
2001 Boghiu Mirabela XII A special
2001 Rişcuţă Ana-Maria XII A menţiune
2001 Codruţă Miada XII A menţiune
2001 Vasiu Damaris XII A menţiune
2002 Macarie Camelia XI A special
2002 Mane Mihaela XT menţiune
2002 Barb Daniela IX A III
2002 Bogdan Ana-Maria IX A special
2002 Dobriţoiu Cornelia IX A menţiune
2002 Poenar Claudia-Maria IX A III
2003 Poenar Claudia-Maria XA III
2004 Cotor Ramona-Elena X MI menţiune
2004 Poenar Claudia-Maria XI A menţiune

Profesor: Nicula Nicoleta

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Ciocârlan Lucian XII C II
2001 Herzeg Roxana XII C special
2001 Lăcătuş Anca XII C menţiune
1999 Haas Corina XIII B I
naţională 1999 Haas Corina XIII B menţiune

Profesor: Noaghi Petriţa

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 1999 Mihuleţ Monica special
1999 Perţa Bianca III
2003 Madoşa Sorina III

Profesor: Roşca Cecilia

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 1996 Matei C. Cristina XII I
1996 Crăciun Adela XI II
1997 Lavu Ana XI III
2001 Iordan Anca III
2002 Jitariu Sorina III
naţională 1996 Matei C. Cristina XII menţiune

20
Profesor: Sârbu Aurelian

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 1998 Corcebnici Cristina XII I
2001 Bota Argentina X I
2001 Medrea Maria II
2002 Bota Argentina XI I
2002 Venczel Veronica III
2002 Gălăţan Camelia menţiune
2002 Boca Mihaela menţiune
naţională 1998 Corcebnici Cristina menţiune
2001 Bota Argentina menţiune

Matematică

Profesor: Pop Daniela

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Drobot Dan V III
2001 Dulău Alexandra VI III
2001 Mârza Georgiana V II
2002 Mârza Georgiana VI menţiune
2003 Lazăr Mihai VIII menţiune specială

Profesor: Burtea Viorica

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Dobrin Alexandru VII I
2003 Pop Cipriana VI menţiune specială
2004 Pop Cipriana VII menţiune specială

Fizică

Profesor: Doica Marcela


Etapa judeţeană 2000-2004
Premii II, III, menţiune la clasele V-VIII cu următorii elevi:

 Dulău Alexandra
 Lazăr Mihai
 Cheptănaru Alexandru
 Dobrin Alexandru
 Pop Cipriana
 Galicescu Bogdan
 Martin Andrei

21
Geografie

Profesor: Rus Dumitru

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2001 Pârvan Dana XIII II
B
2002 Curechian Alin XII T I

Istorie

Profesor: Adăscăliţei Felicia

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2000 Stoica Ramona XII I
2000 Miertoiu Andreea VIII I
2001 Stoica Ramona XIII II
2002 Ciortan Ana-Maria XII I
2004 Bota Argentina XII I
2004 Grecu Ramona XII menţiune
2004 Bosioc Georgiana X menţiune
naţională 2000 Miertoiu Andreea VIII premiul special
premiul de excelenţă
2002 Ciortan Ana-Maria XII menţiune

Biologie

Boţa Valeria
1995
Olimpiada Naţională de biologie
Un Premiu special
1996
Olimpiada Naţională de biologie
Un Premiu special
O Menţiune
1997
Olimpiada Naţională de biologie
Un Premiu special
Artă

Lac Mircea

1995
Olimpiada Naţională de Artă Populară - Sibiu
Premii I - Budeci Ala, sculptură lemn
- Pâslari Mariana, ouă încondeiate
- Sălăşan Mihaela, gravură os
- Popa Alina, turnat cositor
- Ursariu Lăcrămioara, podoabe
- Sârbu Elena, icoane
- Grigoriu Raisa, gravură alamă
- Stan Ana Maria, măşti populare
- Mihoi Mihaela, crestare
- Dragomir Dana, icoane sculptate

1996
22
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premii excepţional - Mihoi Mihaela, Sălăşan Mihaela, Diana Cazan, Paraschiv
Loredana, Stan Ana-Maria, Homorodean Bianca, Chebac Laura,
Ursaleş Lucian
Premiul special UNICEF - Mihoi Mihaela, Sălăşan Mihaela, Cazan Diana, Paraschiv
Loredana, Stan Ana-Maria, Homorodean Bianca, Chebac
Laura, ursaleş Lucian
Marele premiu - colectiv - pentru păstrarea tradiţiei

1997
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu

Premiul excepţional - Diana rădulescu, Belu Roxana, Mihoi Mihaela, Sălăşan


Mihaela, Andreea Tripon, Doroftei Larisa
Premiul I - pentru tehnici de lucru: - Mihoi Mihaela, crestare lemn
- Rădulescu Diana, turnat metal
- Belu Roxana, gravură metal
- Sălăşan Mihaela, sculptură lemn
- Tripon Andreea, gravură os
- Doroftei Larisa, ouă încondeiate

Diplomă de excelenţă Liceului Pedagogic

1998
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premii I - Rădulescu Diana, turnat cositor
- Belu Roxana, gravură metal
- Doroftei Larisa, ouă încondeiate
- Caragea Carmen, pictură pe sticlă
1999
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premiul de excelenţă - colectiv
Premiul I - Doroftei Larisa, ouă încondeiate
- Cragea carmen, pictură pe sticlă
- Udrea Denisa, sculptură lemn

2000
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premiul I - Udrea Denisa, sculptură lemn
- Stănilă Laura, ouă încondeiate
- Caraghea Carmen, pictură sticlă
- Cătălina Cosmina Dana, tipare piatră- metal turnat
- Furdui Petruţa, gravură os

2001
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premiul I - Cătălina Cosmina Dana, metal
- Dăneasă Cristina, sculptură lemn
- Furdui Petruţa, gravură os
2002
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premiul I - Cătălina Cosmina Dana, metal
- Dăneasă Cristina, sculptură lemn
- Furdui Petruţa, gravură os

2003

23
Olimpiada naţională de Artă Populară - Sibiu
Premiul I - Claudia Iovan, lemn

Concursuri judeţene, naţionale, internaţionale

Cismaş Gabriela
2002
Concursul Internaţional Kangourou: Vulcan Alexandru, Costea Mihai, Bulugeana Robert, Negruţiu Irina,
Dreghici Alin, Scorobete Răzvan, Petric Marian, Mârza Denisa, Laziun Alexandra, Truţă Florica, Sike
Tudor, Rus Andrei, Rîpaş Georgiana, Tomulescu Ana
2004
Concursul Internaţional Kangourou: Lobonţ Denise
Etapa judeţeană: - Cupa Voinţa - tenis de câmp - Stoianovici Maria, Locul II
- Cupa Cetate-Deva - judo - Truţă Paul, locul III
- Concurs judeaţean de şah - Dragoş Cristian, locul III
Etapa naţională: - Cupa Judo-Târgu Secuiesc - Băneasă Vlad, locul II - medalie
- Cupa Miarom - Sighişoara - judo - Băneasă Vlad Adrian, locul II -
medalie
Gavaziuc Dumitru
1995
Etapa judeţeană: baschet fete, Brad, locul I
Etapa internaţională: handbal juniori, Partile - Suedia, locul III
1996
Etapa internaţională: handbal juniori, Drolingund - Danemarca, locul III
2000
Clubul de Turism Montan - Deva, Cabana Căprioara
- locul I, categoria 14-16 ani
- locul I, categoria studenţi

Jude Maria
2000
Etapa judeţeană: Educaţie rutieră, educaţie pentru viaţă - echipajul clasei a III-a B (Casoni Octavia,
Tămaş Dumitru, Mesaroş Andrei), premiul III
Concursul Internaţional Kangourou: Tămaş Dan, Casoni Octavia, Nebela Corina, Măniceanu Veronica
2001
Etapa interjudeţeană: Zilele sărbătorilor de primăvară pentru copii - Alba Iulia - Vlad Raluca, Premiul
de excelenţă
2002
Concursul Internaţional Kangourou: Zaharie Cristina, Dan Monica, Ghencioiu Rareş, Oneţ Oana,
Prundeanu Mihnea, Vedineş Oana, Iosif Ciprian, Marian Denisa, Baicu Alina

Jurja Romelia
2001
Etapa judeţeană: Cupa Corvin (Asociaţia Sportivă Budo-Corvin) - Vasile Cosmin, locul I
2002
Etapa naţională: Campionatul Naţional de Judo - Vasile Cosmin, locul III
Concursul Internaţional Kangourou: Ivan Mihai Eduard
2003
Etapa judeţeană: Educaţie rutieră - educaţie pentru viaţă - clasa a III-a, locul II
Etapa naţională: U.T.K.-E.U.R.E.K.A. - Diploma of Ranking Recognition - Zbertea Roland, Centura
portocalie karate
Etapa internaţională: 14ème cross du "Home de l'Enfance" - Someşan Adriana, locul IV

24
Lac Mircea
1995
Concursul naţional - Icoana din sufletul copilului - Bucureşti
Marele premiu al expoziţiei - colectiv
Premii speciale: Budeci Ala, Dragomir Dana, Grigoriu Raisa, Pâslari Mariana, Popa Alina, Sârbu
Elena, Sălăşan Mihaela, Stan Ana-Maria, Ursariu Lăcrămioara
1997
Concursul naţional - Icoana din sufletul copilului - Bucureşti, Palatul Parlamentului
Marele premiu - colectiv
Premii pentru tehnici de lucru - Belu Roxana, Doroftei Larisa, Mihoi Mihaela, Rădulescu Diana,
Tripon Andreea, Stan Ana-Maria, Sălăşan Mihaela, Straja Petronela
1999
Festivalul Internaţional Flori alese de pe Crişuri - Oradea
Premii I - Stănilă Laura, ouă încondeiate
- Udrea Denisa, sculptură lemn
- Cătălina Cosmina Dana, turnat metal
2004
Festivalul Naţional al Tradiţiilor Populare - Sibiu
Diplomă de excelenţă - Muntean Mariana

Lascu Eliza
2002
Concursul Internaţional Kangourou: Şerban Raul

Oprişa Ersilia
2004
Concursul judeţean Educaţie rutieră - Educaţie pentru viaţă - locul II, Lugojan Mădălina

Sârbu Aurelian
2002
Concursul M.Eminescu - locul II, colectiv

Burtea Viorica
2002
Concursul Kangourou - Dobrin Alexandru

Rezultate obţinute în cadrul


Sesiunii de referate şi comunicări ştiinţifice ale elevilor

Profesor: Achim Stela

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2002 Macarie Cristina XII II
2002 Bâscă Amalia XII I
2002 echipajul liceului II

Profesor: Adăscăliţei Felicia

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2002 Oneţ Cristina XII I

Profesor: Pop Daniela

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


25
judeţeană 1998 Zdrâncu Lucia XI I
naţională 1998 Vonica Adela XI I

Profesor: Roşca Cecilia

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 1996 Matei C. Cristina XII I
1998 Haas Corina premiul special
1999 Vesa Ciprian II
2003 Ţugui Alexandra X I

Profesor: Rus Dumitru

Etapa Anul Numele şi prenumele Clasa Premiul


judeţeană 2002 Josan Ramona II
2003 Gherghel Cristina I

Activitate competiţională

1999 - 2000
 Campionat Şcoli Generale băieţi - 23 ianuarie - loc II
 Campionat Şcoli Generale volei fete 8 februarie - loc II
 Campionat Şcoli Generale fotbal - 10 mai - loc IV
 Campionat Şcoli Generale handbal băieţi - 8 aprilie - loc II
 Campionat licee baschet - martie - loc V
 Campionat licee fotbal - mai - loc IV

2000-2001
• Cupa "Sabin Drăgoi" - 25-30 IX
 Baschet fete liceu - loc I
 Baschet băieţi liceu - loc II
 Handbal fete liceu - loc III
 Fotbal liceu - loc III

• Triatlon Atletism Şcolar faza municipală


 Loc I - Casoni Octavia (V A)
 Loc II - Sike Doria (VI B)
• Triatlon Atletism Şcolar faza judeţeană
 Loc II - Casoni Octavia (V A)
• Campionatul municipal fotbal gimnaziu - loc V
• Campionatul municipal fotbal licee 21.11.2000 - loc III
• Cupa Prieteniei la Fotbal - loc IV
• Campionatul municipal volei fete liceu 14.12.2000 - loc III
• Program "Educaţia 2000+ "
• Cupa Prieteniei la Fotbal - loc I - 13.12.2000
• Cupa Prieteniei la Baschet fete 24.01.2000 - loc II
• Cupa Prieteniei la Volei fete 23.01.2001 - loc II
• Campionatul municipal baschet şcoli generale - loc III
• Campionatul municipal handbal licee - loc III
• Campionatul municipal baschet fete liceu 14.07.2001 - loc II
• Faza municipală Patrule Şcolare - 25.05.2001 - loc I
• Faza judeţeană Patrule Şcolare - loc III

26
2002-2003
• Campionat municipal baschet şcoli generale - loc I
• Campionat judeţean baschet şcoli generale - loc I
• Campionat interjudeţean baschet şcoli generale - loc III
• Campionat naţional baschet băieţi liceu 24-27.11.2002 - loc III
• Campionat naţional baschet fete liceu - loc III
• Campionat municipal şah liceu - loc I (Chira Ştefan)
• Campionat municipal volei liceu - loc III
• Cupa Absolventului la fotbal 10.06.2003 - loc III
• Campionat municipal biliard - 29.09.2003 - loc. I (Kaytar Rita - cl. a IX-a MI)

2003-2004
• Campionat municipal baschet (B) şcoli generale - loc II
• Campionat municipal baschet (F) şcoli generale - loc I
• Campionat municipal volei (F) gimnaziu - loc III
• Campionat municipal fotbal gimnaziu - loc IV
• Campionat municipal fotbal licee - loc IV
• Campionat municipal baschet (B) licee - loc IV
• Campionat municipal baschet (F) licee - loc II
• Campionat judeţean baschet (F) licee - loc II
• Campionat municipal volei (F) - loc III
• Campionat municipal volei (B) - loc III
• Campionat municipal handbal (F) - loc III
• Campionat municipal şah licee - loc II (Moroşan Bogdan + X MI; Zosim Cristina - X F)
• Campionat judeţean şah licee - loc II
• Campionat municipal "Patrule Şcolare" - 24.0932004 - loc II
• Campionat municipal tenis de masă licee - loc II (Stir Ramona; Isac Paul)

2004-2005
• Crosul de toamnă - 04.11.2004
• Campionat municipal volei (F) gimnaziu - XII - 2004 - loc V
• Campionat municipal baschet (F) - 26-27.02.2005 - loc II
• Campionat judeţean baschet (F) - 09.03.2005 - loc II
• Campionat municipal baschet (B) gimnaziu - 19-20.02.2005 - loc. I
• Campionat judeţean baschet (B) gimnaziu - 09.03.2005 - loc I
• Campionat interjudeţean baschet (B) - 18-20.03.2005 - loc II Arad
• Campionat municipal fotbal gimnaziu - 8-11.03.2005 - loc V
• Campionat municipal şah gimnaziu - 24.02.2005
• Campionat municipal tenis de masă gimnaziu - 15.03.2005
• Crosul PRO EUROPA - 09.05.2005
• Crosul de toamnă liceu - 04.11.2004 - loc III (Hodor Daciana - X A)
• Cupa D.S.J. Olimpiada Sportului Şcolar - etapa judeţ baschet (B) Petroşani-
12.11.2004 - loc II
• Cupa Petroşani Olimpiada Sportului Şcolar - etapa judeţ baschet (F) - 08.10.2004 - loc II
• Campionat naţional de handbal al liceului (F) - 24.11.2004 - loc III
• Campionat naţional de baschet al liceelor (B) etapa municipală - loc III
• Campionat naţional de baschet al liceelor (F) etapa municipală - loc III
• Campionat naţional de fotbal al liceelor - etapa municipală (F) - loc V
• Campionat naţional de volei al liceelor - etapa municipală (F) - 17.02.2005 - loc II
• Campionat naţional de volei al liceelor - etapa municipală (B) - 02.02.2005 - loc II
• Campionat naţional de volei al liceelor - etapa judeţeană (B) - 09.02.2005 - loc I
• Olimpiada Naţională a Sportului Şcolar - volei (B) - etapa interjudeţeană Caransebeş - 08-
10.04.2005 - loc III
• Campionat naţional al liceelor la şah etapa municipală - 27.01.2005 - loc II

27
• Cupa 1 decembrie Vulcan volei (B) şi (F) - 10.12.2004 - loc I
• Cupa Petroşani baschet (B) şi (F) - liceu - 13.05.2005 - loc II
• Crosul PRO EUROPA - 09.05.2005 - loc I categ. 15-16 ani Hodor Daciana
• Streetbal - 11.05.2005
• Atletism - etapa municipală licee - 20.05.2005 - loc IV (Moroşan Bogdan - lungime elan;
Rovinar Claudiu - 100mp - loc II; Berar Ioana - 100 mp - loc II)
• Eduacaţie rutieră - educaţie pentru viaţă - 24.05.2005 - loc III - etapa municipală

Comunicări la simpozioane naţionale şi interjudeţene


ACHIM STELA - participă cu lucrări la Simpozionul Naţional de Didactica limbii şi literaturii
române - ediţia I Sinaia, ediţia a II-a Cluj-Napoca
 Jurnal autoreflexiv asupra utilizării manualelor alternative în liceu (programe de cursuri
opţionale, teste de evaluare) - în cadrul şcolilor de vară şi de iarnă - sesiunea iulie şi februarie 2001-2002
- Sinaia
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - Simpozionul 150 de ani de la întemeierea Episcopiei greco-catolice
de Lugoj (1853-2003) - Lugoj - comunicarea Preoţi şi biserici în protopopiatul greco-catolic al
Hunedoarei (1853-1861) - (2003)
 Rolul surselor istorice în predarea ştiinţelor din cadrul ariei curriculare "Om şi societate" la
Simpozionul interjudeţean Geografia în şcoală - 2004
BOŢA VALERIA - Referate şi comunicări ştiinţifice - Craiova 1985, Cluj 1999
BRĂNESCU GABRIELA - Expoziţie personală Ţinutul Pădurenilor ceramică 1998
 Expoziţie Spaţiul în artă - Salonul de toamnă - Bucureşti, 1998
 Expoziţie Timpul în artă - salonul de toamnă - Bucureşti, 1999
 Catalog cu lucrări de ceramică Tempo Advertising - 2000
 Ceramică la Târgul Gaudeamus - Bucureşti, 1999, 2000
BULEI IRINA - Programul Naţional de abilitare curriculară privind predarea psihologiei -
Buşteni, 2001 (formator local pentru promovarea modalităţilor interactive de predare a psihologiei)
 Concursul Cele mai bune lecţii de economie organizat de Centrul Român de Educaţie Economică
 Centrul Român de Educaţie Economică, cu lecţia Factorii de producţie publicată în vol. Cele mai
bune lecţii de economie - 2002
 Concursul Cele mai bune lecţii de economie organizat de Centrul Român de Educaţie Economică,
cu lecţia Plătim mai mult, cumpărăm mai puţin - 2003
BULZ VIORICA - Tehnici textuale de lectură la Sesiunea de comunicări ştiinţifice (1998)
 Statutul textului literar în didactica FLE - la Sesiunea de comunicări ştiinţifice (1999)
GRÜN ECATERINA - Rădăcinile religioase ale culturii europene la Simpozionul naţional
Cultura şi religia organizat de Muzeul Judeţean Hunedoara, 1999
 Benjamin Fundoianu - o conştiinţă nefericită la Zilele Academiei clujene , 2000
HANCHEŞ LETIŢIA - Zilele Academiei Timişene - Timişoara, 2003 - Eşecul
şcolar, cauze şi modalităţi de prevenire
 Simpozionul Naţional Strategii şi direcţii în învăţământul românesc Lugoj, 2004 -
Contextualizarea metodei de învăţământ şi importanţa sa în acţiunea instructiv-educativă
 Simpozionul Naţional Paradigme educaţionale contemporane - Alba-Iulia, 2004 - Paradigma
învăţării centrate pe elev - premisă a adaptării şcolare
JUDE MARIA - Management şi grafologie - Simpozion Judeţean - 2002

28
JURJA ROMELIA - Realizări în geografia românească - Simpozion Naţional - 2003
 Activităţi didactice extraşcolare la clasele I-IV în perioada vacanţelor
 Simpozion Interjudeţean Geografie în şcoală - 2004
MARIŞ ALINA - Simpozionul Naţional Formarea iniţială şi continuă a cadrelor didactice" -
Cluj-Napoca, 2000 - comunicarea Tendinţe şi perspective în educaţia actuală
 Simpozionul Interjudeţean Interdisciplinaritatea în aria curriculară Om-societate Orăştie, 2004 -
comunicarea Proiectarea conţinuturilor portofoliului de evaluare în manieră interdisciplinară
OPRIŞA ERSILIA - De la organizarea spaţiului educaţional la o educaţie de calitate - Slatina,
2001
 Didactica Internaţional - Reşiţa, 2002
LAZĂR LIVIU - participare cu comunicări la 23 de simpozioane şi sesiuni de comunicări
ştiinţifice organizate de muzeele de istorie din ţară, o parte din lucrări fiind publicate în anuarele
muzeelor din Deva, Hunedoara şi Arad
 Noi demersuri în predarea istoriei - Iaşi, 2001
PRESECAN LUMINIŢA - Simpozionul Interjudeţean Interdisciplinaritatea în cadrul ariei
curriculare Om-societate - Orăştie, 2004 - comunicarea Predarea interdisciplinară a fenomenului
educaţional din perspectiva ştiinţelor psihopedagogice moderne - (2004)
RUS DUMITRU - Aspecte geologice ale Masivului Preluca şi importanţa lor practică -
Timişoara, 1998
 Unele aspecte privind poluarea atmosferei în municipiul Hunedoara - Iaşi, 1990
 Românii din sudul Dunării - Buşteni, 1997
 Regionarea turistică a judeţului Hunedoara - Târgovişte, 1998
 Geografia istorică - concepte generale - Bucureşti, 1998
 Utilizarea calculatorului în Geografie - Râmnicu-Vâlcea, 2000
 Starea ecosistemelor în cadrul rezervaţiilor naturale din judeţul Hunedoara - Bacău, 2000
 Agroturismul în [inutul Pădurenilor - Bucureşti, 2001
 Activitatea Societăţii de Geografie - filiala Hunedoara - Bucuresti, 2001
 Ocrotirea naturii în România - manual pentru disciplină opţională - Alba-Iulia, 2002
 Populaţia şi aşezările umane din Culoarul Mureşului - Timişoara, 2003
 Funcţia de transport şi comunicaţie a Culoarului Brănişca-Păuliş - Oradea, 2004
SÂRBU AURELIAN - comunicare şi recital de poezie religioasă personală la Simpozionul
naţional Poezia şi religia organizat de Institutul Teologic Alba Iulia, 2005
TICULA DANIELA - Didactica Internaţional - Reşiţa-Herculane, 2002

Comunicări la simpozioane internaţionale


POPESCU LIVIU - Colegiul pedagogic universitar, continuare firească a liceului pedagogic
- Simpozionul Internaţional Formarea institutorilor din perspectiva învăţământului românesc - Deva,
2003
 Pregătirea performantă a învăţătorilor din perspectiva reformei la Seminarul Internaţional
Comunicarea internă - comunicarea externă - Caransebeş, 1999
 Analize naţionale şi internaţionale la Colocviul Internaţional Ecole: avis de tempete în cadrul
Programului Socrates-Comenius - Paris, 2002
ACHIM STELA - Tendinţe actuale în didactica limbilor materne europene la Simpozionul
Internaţional Formarea iniţială şi continuă a învăţătorilor - 2000
BOŢA VALERIA - Referate şi comunicări ţtiinţifice - Arras - Franţa 1998
BULZ VIORICA - participă la dezbateri organizate de ISJ şi Centrul Cultural Francez -
Timişoara
 Câteva consideraţii asupra statutului textului literar în didactica limbii franceze la
Simpozionul Internaţional Formarea iniţială şi continuă a institutorilor din perspectiva reformei - 2000
BURS ANCA - Elaborarea CD Biserici vechi de lemn din judeţul Hunedoara - prezentat în
cadrul reuniunii de proiect Comenius 1 - 2005
DAVID IRINA - Violenţa domestică şi copilul abuzat la Simpozionul Internaţional Comenius
Preventiv - 2003

29
DOICA MARCELA - Tradiţional şi modern în predarea fizicii în liceele pedagogice la
Simpozionul Internaţional Formarea iniţială şi continuă a educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor
din perspectiva reformei
GRÜN ECATERINA - Ilarie Voronca, L'interview la Simpozionul Internaţional Primăvara
francofoniei organizat de Asociaţia FRADEV - 1995
 Le programme LIROM (bibliographie des écrivains roumains d'expression française) la
Simpozionul Internaţional Bienale de la langue française - Bucureşti, 1995
 Aux sources de LIROM la Colloque sur littératures européenes org. de Université et Paris-
Sorbonne, Arras, 1995
 Cursul practic de conversaţie şi competenţele orale DALF la Colocviul Internaţional Formarea
iniţială şi continuă a educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor în perspectiva reformei - Deva, 2000
 Le motif de la route chez les ecrivains roumains d'expression française la Colocviul
Internaţional Benjamin Fondane - Peyrescq (Franţa, 2001)
 La route - lieu d'identification pour trois poetes roumains d'expression française la Colocviul
Internaţional Litteratures balkaniques et litteratures comparees - Universite d'Artois şi Universitatea din
Sofia, 2001
 L'image fluviale dans la poesie française de Benjamin Fondane la Colocviul Internaţional
Benjamin Fondane - Peyrescq (Franţa), 2003
 Cri et revolte chez les ecrivains roumains d'expression française la Colocviul Internaţional
Journée de reflexion sur les littératures de la dissidence - organizat de Université d'Artois, Arras
(Franţa), 2004
 Poeţii români de expresie franceză în jurul mişcării suprarealiste la Colocviul Internaţional
organizat de CERTEL şi Université d'Artois, 2005
 Este implicată în cercetări ştiinţifice la nivel internaţional: Le mot d'or: Franceza afacerilor,
comunicarea electronică şi francofonia, bibliografia electronică a scriitorilor români de expresie franceză.
HANCHEŞ LETIŢIA - De la politica educaţională la adaptarea socio-educaţională la
Simpozionul Internaţional Comenius-Preventiv - Deva, 2003
 Pentru o cultură a evaluării didactice bazate pe principii ecologice la Simpozionul Internaţional
Ştiinţa şi învăţământul - fundamente ale sec. al XXI-lea - Sibiu, 2004
JURJA ROMELIA - Integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă la
Simpozionul Internaţional Comenius-Preventin - 2002
 Prevenirea precoce a dificultăţilor de adaptare a copilului în instituţiile şcolare - Proiectul
Socrates - Comenius 2.1 - 2003
LAZĂR LIVIU - Participare cu comunicări la manifestări ştiinţifice: Varşovia (1996), Oslo
(1999), Neuchatel (1999), Sinaia (2001)
MARIŞ ALINA - Să vorbim cu ei, despre ei! la Simpozionul Internaţional Comenius-Preventiv
- Deva, 2003
 Educarea procesului de lectură a textului de specialitate ca premisă a formării iniţiale şi
continue a cadrelor didactice la Simpozionul Internaţional Strategii şi direcţii în învăţământul
românesc - Lugoj, 2004
NOAGHI PETRIŢA - Stagiu de formare în metodele pedagogice - IUFM Arras, 2003
 Permanenţe şi noutăţi în evaluare la Simpozionul Internaţional Formarea iniţială şi continuă a
educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor din perspectiva reformei - Deva, 2000
 Stagii specifice integrării elevilor cu dificultăţi în învăţare la clasele I-IV la Simpozionul
Internaţional Comenius Preventiv - Deva, 2004
POP DANIELA - Consideraţii metodice privind aplicarea problematizării şi descoperirii în
lecţiile de matematică la Simpozionul Internaţional Didactica - Caransebeş, 1997
 Elemente de didactică a matematicii din perspectiva reformei la Simpozionul Internaţional
Formarea iniţială şi continuă a educatoarelor, învăţătorilor şi institutorilor din perspectiva reformei -
Deva, 2000
PRESECAN LUMINIŢA - Compensarea mediului familial în cadrul grădiniţelor cu
program prelungit la Simpozionul Internaţional Comenius-Preventiv - Deva, 2003
RUS DUMITRU - Rural tourism in the Departement of Hunedoara la Simpozionul
Internaţional Rural tourism and sustainable development of the Balkans - Kragujevac (Iugoskavia), 2003
SÂRBU AURELIAN - Nichita şi necuvintele eseu prezentat la Festivalul Internaţional de
Poezie, Deva, 2003

30
- Deliu Petroiu, Eugen Todoran şi Dan Constantinescu - cerchişti pe care i-am cunsocut -
evocare prezentată la Festivalul Internaţional de Poezie - Deva, 2004
TICULA DANIELA - Integrarea copiilor cu nevoi speciale în învăţământul de masă la
Simpozionul Internaţional Comenius-Preventiv - 2003

Comunicări ştiinţifice pe plan judeţean


ACHIM STELA - Rolul sufixelor în limba română la Sesiunea de referate şi comunicări
ştiinţifice - 2003
 Ilie Moromete sau vocaţia tragicului la Sesiunea de referate şi comunicări ştiinţifice - 2004
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - Situaţia materială a preoţilor în protopopiatul greco-catolic al
Hunedoarei (1853-1861) - la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice - 2003 (premiul I)
Învăţământul confesional în protopopiatul greco-catolic al Hunedoarei (1853-1867) - la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice - 2004
BOŢA VALERIA - Referate şi comunicări ştiinţifice
BRĂNESCU GABRIELA - Expoziţie personală - pictură şi ceramică - Galeriile Forma - Deva,
2002
DAVID IRINA - Niveluri fundamentale de referinţă în domeniul dezvoltării socio-afective a
preşcolarilor - 2002
 Pedagogia dramatică - jocuri şi situaţii dramatizate - 2003
 Încurajarea prieteniilor între copii - 2004
ESTRELLA CARMEN - Contribuţia programelor de gimnastică ritmică cu obiecte portative
derivate din cele clasice şi a dansului tematic la educarea simţului artistic şi ritmic al copiilor la
Sesiunea de comunicări ştiinţifice - 2003
 Parteneriat cu grădiniţe din Deva şi organizează acţiunea Porţi deschise în cadrul parteneriatului -
2003-2004
HANCHEŞ LETIŢIA - Program de informare şi educare a comunităţii în sprijinul integrării
copiilor cu cerinţe speciale - la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice - 1996
 Aspecte conceptuale în eaborarea unui portofoliu de evaluare privind traseul educaţional al
elevului - la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice - 2004
MICA CLAUDIA - Importanţa participării familiei în cadrul alternativei educaţionale Step
by Step" - învăţământ preşcolar la Sesiunea de comunicări ştiinţifice - 2003
 Participarea la acţiunea metodică Porţi deschise - Schimburi de experienţă şi parteneriate cu unităţi
de învăţământ preşcolar - 2004
NOAGHI PETRIŢA - Aspecte ale participiului în limba română contemporană - Sesiunea
judeţeană de comunicări, Deva, 2004
RECLARU LIVIA - Consolidarea deprinderilor motrice prin ştafete şi parcursuri aplicative -
Deva, 2002
 Creativitatea în alegerea temelor de lecţie în funcţie de condiţiile materiale şi umane - Deva,
2003
 Elemente de gimnastică acrobatică şi ritmică în lecţia de educaţie fizică la ciclul gimnazial -
Deva, 2000
 Lecţia de aerobic la ciclul liceal - 2001
 Modele de gimnastică aerobică la clasele V-VIII - fete şi băieţi - Deva, 2002
 Structuri de exerciţii pentru pregătirea fizică, tehnică şi tactică a echipei
 Reprezentative de baschet - gimnaziu - Deva, 2003
MANEA MELANIA - Rolul aplicaţiilor practice în predarea geografiei la Sesiunea de
comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice - 1996
 Studiul climatic al municipiului Deva la Sesiunea de comunicări ştiinţifice ale cadrelor didactice -
1999

31
 Tradiţional şi modern în procesul de predare a geografiei la clasele gimnaziale la Simpozionul
Gerografia în şcoală - 2000
 Simpozionul 50 de ani de la înfiinţarea Societăţii de Geografie - Deva, 2003

ROŞCA CECILIA - Valori etice în opere din literatura română la sesiunea de comunicări -
Deva, 2003
 Nichita Stănescu - aspecte neomoderniste şi postmoderniste într-o creaţie originală şi unitară
la Sesiunea de comunicări - Deva, 2004
SÂRBU AURELIAN - în cadrul Amfiteatrului artelor în diferite ediţii susţine comunicări:
Miturile reîntoarecerii, Elemente simboliste în poezia lui Ion Minulescu, Miturile construcţiei prin
sacrificiu, Momente din istoria civilizaţiilor etc.

Publicaţii (cărţi, articole)

POPESCU LIVIU - Curs de Retorică - Universitatea Ecologică - Deva


 Curs de psihologie judiciară - Universitatea Ecologică - Deva
 Note de curs pentru disciplinele pedagogice - Colegiul de Institutori - Deva
 Curs de istoria culturii şi civilizaţiei - Universitatea "V.Goldiş" - Lugoj
ACHIM STELA - Metodica predării limbii române - învăţământ primar. Deva: C.C.D.,
2005 (colab.)
 Învaţă ca să înveţi pe alţii! . Deva, 2002 în Alfa şi Omega
 Ce trebuie să ştim despre toponimie - Deva, 1998 în Palia Expres
ADĂSCĂLŢ[EI FELICIA - Situaţia învăţământului în comitatul Zarand (1861-1876) - în
Arhiva mureşană nr.1/2002
 Istorie: manual pentru clasa a IX-a - Deva: Corvin, 2004 - aprobat de MEC pentru piaţa liberă
(colectiv)
BOŢA VALERIA - Un capitol pentru manualul de clasa a V-a, 1998 (în colaborare)
 Capitolul Reproducerea din manualul de biologie clasa a VII-a, 1998 (în colaborare)
 Management educaţional şi legislaţie şcolară, Edit.Corvin, Deva, 2004 (colaborare)
BRĂNESCU GABRIELA - Expoziţie personală la Casa Americii Latine - Bucureşti, 1998
BULZ VIORICA - L'aquisition de la competence de lecture dans l'apprentissage du FLE în
Analele Universităţii de Vest Timişoara - 2001
BURS ANCA - Aspecte lingvistice în periodicele hunedorene. Deva: Emia, 2002
BURTEA VIORICA - Teste de matematică pentru vol. Matematică. Exerciţii şi probleme
pregătitoare pentru bacalaureat - profil pedagogic - Ed.Nedion, 2004 (în colaborare)
CISMAŞ GABRIELA - Metode de testare a inteligenţei şcolarului. CCD, 2001
DAMŞA ION - Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasele I şi a II-a - Bucureşti,
E.D.P., 1996 (în colaborare)
 Activitatea educativă în învăţământul preuniversitar - Deva, Emia, 1999 (în colaborare)
 Literatura română în manualele şcolare interbelice - Deva, Emia, 1999
 Scrieri critice - Deva, Emia, 1999
 Articole în revista Mihai Eminescu - Sydney (Australia)
DAMŞA (TOMA) MARIA - Dezvoltarea vorbirii în grădiniţa de copii şi în clasele I şi a II-a -
Bucureşti, E.D.P., 1996 (în colaborare)
 Activitatea educativă în învăţământul preuniversitar - Deva, Emia, 1999 (în colaborare)
 Antologia literaturii pentru copii - Deva, Emia, 1999
 Legământul cu literatura - Deva, Emia, 2000
 Eminescu - erou literar (antologie) - Deva, Emia, 2000
 Dicţionar englez-român: clasele II-IV - Deva, Emia, 2000 (în colaborare)
 Hărţăgani: monografie - Deva, Emia, 2001 (în colaborare)
 Limba română - clasa a V-a: exerciţii - Deva, Emia, 2003
 Limba română - clasa a VI-a: exerciţii - Deva, Emia, 2003
 Atentat la lectură - Hunedoara, Provincia Corvina, 2004
 Limba română - clasa a VII-a: exerciţii - 2005
 În prag de liceu: comentarii şi exerciţii gramaticale - 2005
32
 Ipostaze pe "azurul cerului românesc" - 2005
 Articole publicate în: Apostolul, Cuvântul liber, Mihai Eminescu - Sydney (Australia), Semne,
Limbă şi literatură, Provincia Corvina, Servas, Scara Cerului - Ontario (Canada)
GROPEANU EMILIA - Educaţie fizică în şcoala primară, o preocupare centenară în revista
"Învăţământul primar" - 2005
GRÜN ECATERINA - Benjamin Fondane et la philosophie - Timişoara: orizonturi
Universitare, 2001
 L'image recurrente de la ronte dans l'ocuore de trois ecrivains roumains d'expression
française: Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie Voronca - Timişoara: Orizonturi Universitare,
2003
 Morphologie de la langue française. Timişoara: Orizonturi Universitare, 2003
 Du voyage réel au cheminement métaphysique. Cordes-sur-Ciel: Rafael de Surbis, 2005
 Le Verbe. Cahier de séminaire. Timişoara: Orizonturi Universitare, 2003
 Articole şi studii publicate în următoarele volume ale unor manifestări ştiinţifice internaţionale:
L'Europe, Littératures européennes, littérature comparée et nouvelles technologies - 1998; Actes de la
XVI-eme Biennale de la langue française - 1996; Cahier Benjamin Fondane - 2001-2004, Archives et
Musee de la Litterature - Bruxelles, 2003, Actes du Colloque International "Journée de reflexion sur les
littératures de la dissidence", 2005; L'Europe, la France, les Balkans, 2004
 Articole şi studii publicate în următoarele reviste româneşti şi străine: Dialogues francophones -
2000,2004; Student Teaching Practice in Europe - 2001; Acanthe, Annales de Lettres françaises - 2002;
Romaniae - 2002; Biblioteca şi cercetarea - 2004, Littératures franchophones - 2004, Les Cahiers de
Tristan Tzara - 2004; Melusine - 2004; Littératures franchophones - 2004, Analele Universităţii Tehnice
- Timişoara, 2004; Steaua - 2004; Equinoxes - Brown University USA, 2005
HANCHEŞ LETIŢIA - Elemente orientative în proiectarea didactică - Timişoara:
Eurostampa, 2002 (coaut. cu R.Tutunaru)
 Ghid pentru practica pedagogică. Timişoara: Universitatea de Vest, 2002 (coaut. cu R.Tutunaru)
 Instruire diferenţiată. Aspecte moderne în elaborarea strategiilor didactice. Timişoara:
Eurostampa, 2003
 Evaluarea între demersul de proiectare şi realizare. Timişoara: Eurostampa, 2004 (coaut. cu
A.Mariş)
 Practica pedagogică - componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice. Timişoara:
Eurostampa, 2004 (coaut. cu A.Mariş)
JUDE MARIA - [ara Zarandului. Tradiţie şi istorie - C.C.D., 2003
 Ştiinţa de carte în Apuseni C.C.D., 2004
JURJA ROMELIA - Proiecte de lecţie în sprijinul învăţătorilor - C.C.D., 2000
 Legende geografice (în colaborare cu prof.D.Rus) - Deva: Emia, 2001
 Educarea limbajului - Deva, Emia, 2003
 Articole în Terra Magazin - 2001-2003
LAZĂR LIVIU - Mişcarea antirevizionistă din Transilvania în perioada interbelică. Deva:
Călăuza, 2003
 Revizionismul interbelic - definire, ideologie şi forme de manifestare. Revizionismul maghiar
şi evoluţia lui în perioada interbelică. În: Istoria României. Transilvania. Vol.2, Cluj-Napoca:
G.Bariţiu, 1999, p.1255-1363.
 Mişcarea antirevizionistă din Transilvania interbelică. În: Istoria României. Transilvania. Vol.2,
Cluj-Napoca: G.Bariţiu, 1999, p.1367-1395
 Mişcarea antirevizionistă din Transilvania interbelică. Deva: Călăuza, 2003
 Manual de istorie de cl.a IV-a, a VI-a, a VIII-a, a XIII-a (în colaborare), 1997-2000
 Manual de religie - cultul ortodox cl.a IX-a, Deva: Corvin, 2004
 Auxiliare didactice (îndrumător de predare, caietul elevului) la Istoria Românilor, cl. a IV-a, a VI-
a; teste de istorie pentru capacitate - 1999, 2001, 2002, 2003, 2004; bacalaureat-2003, 2004; admitere în
învăţământul superior-1999; auxiliare didactice pentru elevi şi profesori - Religie ortodoxă - clasele I - a
VIII-a (în colaborare)
 Articole în următoarele periodice: Sargeţia 1982-1998; Corviniana-1998; Ziridava-1998; Reforma
în desfăşurare-CCD, 1998
LOGIN ION - Teste de matematică pentru vol. Matematică. Exerciţii şi probleme pregătitoare
pentru bacalaureat - profil pedagogic - Ed.Nedion, 2004 (în colaborare)

33
MANEA MELANIA - Topoclimatul şi microclimatul municipiului Deva în "Geis" nr.7- Deva,
C.C.D., 2000
MARIŞ ALINA - Evaluarea între demersul de proiectare şi realizare. Opinii. Interogaţii.
Deschideri. Timişoara: Eurostampa, 2004 (coaut. cu L.Hancheş)
 Practica pedagogică - componentă a formării iniţiale a cadrelor didactice: ghid pedagogic
pentru studenţi, elevi, cadre didactice. Timişoara, Eurostampa, 2004
MORAR ELENA
 Biologia, ştiinţa vieţii. Braşov, 1998
 Biologia, ştiinţa de a trăi. Braşov, 1999
 Versuri (3 ediţii). Braşov, 1999-2000
 Infinite ceruri (versuri). Bucureşti, 2000
 Crăiasa Sânzienelor (basme). Bucureşti, 2000
 Ghid turistic al judeţului Hunedoara, 2001
 Flori şi A.D.N. (versuri). Deva: Emia, 2002
 Ecosistem şi simbol. Deva: Emia, 2004
 Articole
 Cultură şi civilizaţie în revista Amurg sentimental - Bucureşti
NOAGHI PETRIŢA - Les versions roumaines de la poesie baudelairienne 1998
 Teste pentru examenul de capacitate - Bucureşti, Corint, 2001
 Câteva consideraţii asupra nuvelei "Pădureanca" de I.Slavici - articol în cadrul Secţiunii
filosofice - Universitatea Ropet Petroşani, 2002
 Evoluţia formelor participiale româneşti aşa cum rezulta din vechile texte - articol în
Universitatea Ropet Petroşani
 Metodica predării limbii române - Deva, C.C.D., 2005 (în colaborare)
 Aspecte metodice privind predarea subiectului şi a propoziţiei subiective - în Buletinul
Universităţii Petroşani, 2000
 Articole în Buletinul Universităţii Petroşani, mai 2000
OPRIŞA ERSILIA - Jucându-ne învăţăm să scriem alfabetul. Deva: Emia, 2000
 Proiecte de lecţie în sprijinul învăţătorilor. Deva: Emia, 2000
 Educarea limbajului. Deva: Emia, 2004
POP DANIELA - face parte din colectivul de redacţie a revistei de matematică a Liceului
Pedagogic - Sigma
 Propune probleme pentru concursurile şcolare publicate în volumele: Olimpiada de matematică
1997 - Bucureşti, Niculescu, 1997 şi Matematica în concursurile şcolare - Piteşti, Paralela 45, 1999
α, β; a ,b
 Approximation of bivariate functions by means of the operators ∫m. n
(în colaborare)
apărut în Studia Universitutis "Babeş-Bolyai" - Mathematica, 2002
 Exerciţii şi probleme pregătitoare pentru bacalaureat (în colaborare) - Bucureşti, Nedion, 2004
RECLARU LIVIA - Date privind istoricul şi evoluţia sportului în judeţul Hunedoara
rev.Efis, 2002
 Mens sana in corpore sano - miracolul mişcării - 2004
RUS DUMITRU - Geografia teritoriilor dintre Prut, Nistru şi Marea Neagră - Deva:
C.C.D., 1996
 Teritorii locuite de români în afara ganiţelor ţării - Deva: Sigma Plus, 1997
 Judeţul Hunedoara. Ghid turistic. Deva: Sigma Plus, 1998
 Ţara Lăpuşului. Deva: Corvin, 2000
 Locuri şi legende geografice româneşti. Deva: Emia, 2001
 Ocrotirea naturii în România. Deva: Vultur Z.M., 2001
 Deva, oraşul de la poalele Cetăţii. Deva: Sigma Plus, 2002
 Geografie şi geografi hunedoreni. Deva: C.C.D., 2003
 Legende geografice hunedorene. Deva: Emia, 2004
 Judeţul Hunedoara. Geografie şi geografi - Deva, Corvin, 2005
 Articole publicate în volumele Geis (I-IX) editate de S.S.G. filiala Hunedoara (1995-2004), Studii
şi cercetări ştiinţifice - Univ.Bacău (1998, 2001),
Dialog şcolar nr.2 - Deva, 1997
 Atlas Supermagazin (1997-1999), Terra Magazin (1997-2004)

34
SÂRBU AURELIAN - membru în consiliul redacţional al revistei Arhipelag, susţine Cronica
literară a revistei - Deva, 1999
 Referent ştiinţific al volumului de teste gramaticale elaborat de prof.dr.Petre Mihai şi prof.Gligor
Haşa - Deva, 2000
 Prezentarea artiştilor plastici hunedoreni în cadrul vernisajelor: M.Bâtea, I.Tengheru, I.Şeu,
I.Pârvan, E.Kovacs, Gh.Pogan etc.
 Prezentarea în presa locală şi în revistele Orizont şi Transilvania a unor medalioane dedicate
artiştilor plastici hunedoreni
 Abisalia: versuri. Deva: Sigma, 1993
 Omul şi destinul său: eseu literar-filosofic în rev.Apostolul Deva, 1995
 Rotundele singurătăţi. Deva: Emia, 2004
 Metodica predării limbii şi literaturii române în ciclul primar. Deva, 2005 (în colab. cu
S.Achim, C.Roşca, P.Noaghi)
 Membru în comitetul redacţional al revistei Semne (publică poezie, cronici literare, cronici plastice)
- 2001-2005
 Elemente de gramatică a limbii române actuale. Deva: C.C.D., 2004 (în colab. cu M.Nicula)
 Prefaţa volumului A.M.Burs Aspecte lingvistice în periodicele hunedorene. Deva, 2003
 Cronici şi medalioane poetice despre V.Bârna, D.Velea, I.Amăriuţei, N.Stănescu, A.A.Gheorghe,
G.Vulturescu, L.Ursu, I.Henţ, M.Bâtcă, C.Constandin, P.Popa, I.Miloş, P.Areton, R.Ciobanu, R.Braga în
revistele Arhipelag, Semne, Orizont
 Este prezentat în vol.M.Razba Dicţionarul personalităţilor hunedorene. Deva, 2004 şi în
C.Constandin Mic dicţionar al folcloriştilor hunedoreni. Deva, 2002
TICULA DANIELA - Tipul intelectualului dilematic în proza lui Camil Petrescu - Deva:
C.C.D., 2002
 Proiecte de lecţie în sprijinul educatoarelor-învăţătoarelor - Deva: C.C.D., 2001
 Articole publicate în Palia - Orăştie şi Cuvântul liber - Deva

Cursuri, stagii de pregătire, burse, parteneriate internaţionale

POPESCU LIVIU - stagiu de formare Managementul proiectelor de cooperare europeană"


organizat de Agenţia naţională Socrates în cadrul programului Phare - Europa
 Seminarul Internaţional Socrates Comenius Preventif - Praga, 2002
 Seminarul de Studii Rischiare la prevenzione în cadrul Proiectului European Comenius - Brescia,
2002
 Seminar de Studii în cadrul proiectului Socrates-Comenius - I.U.F.M. Arras, 2002
 Colocviul Internaţional Ecole: Avis de tempête? Programul European Prevention - Paris, 2000 şi
2002
 Stagiu de formare profesională I.U.F.M. Arras - 2003
Reuniunea Internaţională în cadrul programului Socrates-Comenius Preventiv - Paris, 2002
ACHIM STELA - stagiu de formare şi îndrumare a elevilor practicanţi - I.U.F.M. Arras
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - stagiu de formare şi îndrumare a elevilor practicanţi - I.U.F.M. Arras
BRĂNESCU GABRIELA - cursuri şi excursii de documentare în: Macedonia, Grecia, Rusia,
Franţa, Austria, Belgia
BURTEA VIORICA - stagiu de formare şi îndrumare a elevilor practicanţi în cadrul
parteneriatului cu I.U.F.M.Arras
BULZ VIORICA - ca profesor metodist şi interpret participă la buna desfăşurare a parteneriatelor
cu I.U.F.M.Arras (Franţa) şi Şcoala Normală Superioară-Virton (Belgia) (lecţii, schimburi de experienţă,
vizite, excursii)
 În cadrul Proiectului SOCRATES-COMENIUS participă în calitate de profesor interpret la vizita
pregătitoare la I.U.F.M Arras şi Şcoala Raoul François-Arras (Franţa) - 2002
 Stagiu de formare în cadrul Inspectoratului Şcolar Lill-centrul Arras - 2002-2003
DAVID IRINA - curs Pedagogia Gáspár Lászbo Pecs, 1999
 Curs intensiv de pregătire în specialitate la Institutul Superior "Benedek Eleko" - 1997
GAVAZIUC DUMITRU - stagii de pregătire profesională Virton (Belgia) 1998, 1999; I.U.F.M.
Arras (Franţa) 1998-2002
 Programul ARION VIZITA 21 - formare profesională 1999
35
LAZĂR LIVIU - bursă Universitatea din Pan (Franţa), 1991
 Programul Comeniu I (schimb de profesori) - Escola Secundária de Santo André din Barreiro
(Portugalia), 2001
MOTĂNTĂU-SÂRBU CORINA
 Stagiu de formare profesională Virton – Belgia (1997)
 Stagii de formare profesională I.U.F.M. Arras – 2003,2004
 Tabăra internaţională – Balaton-Bereny (1998)
OPRIŞA ERSILIA - stagii de formare şi îndrumare a elevilor
 Centre I.U.F.M. d'Arras, I.U.F.M.Arras - Nord Pas de Calais - 2002
POP DANIELA - colaborează în realizarea parteneriatului cu Şcoala Normală Superioară Virton
(Belgia) - 1999
PRESECAN LUMINIŢA - Stagiu de formare I.U.F.M.Arras - 2003
 Seminarul Internaţional Sisteme educaţionale în Europa - modalităţi de integrare a copiilor cu
nevoi speciale - 2004
RUS DUMITRU - I.U.F.M.Arras - 2002 - stagiu de formare şi îndrumare a elevilor practicanţi
 Bursă Comenius 2.2 - FORMACOM, Vichy-2005
 Tabăra Internaţională Cooperarea minorităţilor - Balaton-Bereny - 1997

Participări la cursuri de formare organizate de I.S.J. şi C.C.D.

ACHIM STELA - Management educaţional pentru consilieri educativi - 1998


 Cunoaşte şi decide corect - 2002
 Prevenirea consumului de alcool la elevi - 2003
 Educaţia prin şi pentru comunicare - 2004
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - Educaţie pentru cetăţenia europeană - 2002
 Modalităţi de a studia istoria în afara şcolii - 2003
 Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
 Proiect comun cu elevii - Să învăţăm să fim toleranţi - 2004
BURS ANCA - Know-How în profesia didactică - 2003
 Managementul proiectelor de cooperare europeană - 2004
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română - 2004
 Educaţie prin şi pentru comunicare - 2004
CISMAŞ GABRIELA - Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română.
Proiectare curriculară Fii european! Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D.,
2005
DAVID IRINA - Reforma învăţământului - 1999
 Curs de formare operatori IBM-PC - 2000
 Curs pentru metodiştii ISJ - 2000
 Educaţi aşa! - 2000
 Iniţiere în pedagogiile alternative - Pedagogia Montessori - 2001
 Educaţia timpurie pentrui valori - 2001
 Educaţia pentru sănătate morală şi emoţională - 2001
 Introducerea pedagogiei Montessori în învăţământul preprimar - 2002
 Lectura şi scrierea pentru dezvoltarea gândirii critice - 2003
 Şcoala activă - 2004
 Educaţia prin şi pentru comunicare - 2004
 Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română - 2004
DOICA MARCELA - Cursul de formare "Managementul proiectelor de colaborare
internaţională" - Deva, 2004
ESTRELLA CARMEN - stagiu de formare Metoda proiectelor la vârstele timpurii" - 2001
 Pedagogia alternativă Montessori - 2003
 Educaţie prin şi pentru comunicare - 2004
 Managementul proiectelor de colaborare internaţională - 2004
GROPEANU EMILIA - Fii european! - implicare comunitară
 Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic
36
 Educaţie prin şi pentru comunicare
 Managementul proiectelor de cooperare europeană
 Metode moderne în lecţiile de limba şi literatura română
JUDE MARIA - Educaţie pentru sănătate mentală şi emoţională - curs organizat de C.C.D, 2001
 Program de alegere a manualelor alternative - curs organizat de C.C.D., 2002
 Educaţie prin şi pentru comunicare - curs organizat de C.C.D.
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română. Proiectare curriculară - curs
organizat de C.C.D., 2005
 Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - curs organizat de C.C.D., 2005
 Fii european! Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D., 2005
JURJA ROMELIA - Educaţia 2000+. Gândire critică - curs organizat de C.C.D., 2001-2002
 Şcoala activă - curs organizat de C.C.D., 2004
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română. Proiectarea curriculară - curs
organizat de C.C.D., 2005
 Educaţie prin şi pentru comunicare - curs organizat de C.C.D., 2005
 Fii european! Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D., 2005
LASCU ELIZA - Proiectarea didactică - curs organizat de C.C.D.
 Educaţie prin şi pentru comunicare - curs organizat de C.C.D.
 Formator pentru cursul cu părinţii Educaţi aşa!
 Metode şi mijloace de predare-învăţare" - curs organizat de C.C.D.
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română - curs organizat de C.C.D
MANEA MELANIA - Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
MARIAN ELENA - Stagiu de formare cu tema Abilitare curriculară în Educaţie Tehnologică -
2002
 Curs de formare Educaţie prin şi pentru comunicare - 2004
 Curs de formare Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
 Programul de formare Fii european! - implicare comunitară - 2004
MICA CLAUDIA - stagiu de formare Metoda proiectelor la vârstele timpurii - învăţământ
preşcolar, 2001
 Stagiu de formare Reforma învăţământului - 1999
 Curs Know-how în profesia didactică - 2002
MIHU ELENA - Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
 Reforma învăţământului - 1999
 Stagiu de abilitare curriculară – 2001
MOTĂNTĂU-SÂRBU CORINA
 Consiliere şi orientarea privind cariera - 2000
 Abilitare curriculară – 2001
 Utilizarea sistemului A.E.L. în şcoală - 2004
NOAGHI PETRIŢA - Stagiu de formare Managementul proiectelor de colaborare
internaţională în cadrul Programului Socrates-Comenius, 2004
 Curs Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română - 2004
 Curs Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic - 2004
 Curs Educaţia prin şi pentru comunicare - 2004
 Curs Gândire critică în cadrul programului Educaţia 2000+ - 1999-2000
OPRIŞA ERSILIA - Program de alegere a manualelor alternative - curs organizat de C.C.D.,
2002
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română. Proiectare curriculară - curs
organizat de C.C.D., 2005
 Educaţie prin şi pentru comunicare - curs organizat de C.C.D., 2005
 Fii european! Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D., 2005
 Metoda proiectelor de cercetare în sprijinul desfăşurării reformei învăţământului Fii european!
Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D., 2001
PRESECAN LUMINI[A - Program de formare cu temele: Educaţie interculturală, Fund-raising,
Şcoală şi comunitate - 2000
 Curs de Consiliere şi orientarea privind cariera - 2000
 Curs Utilizarea sistemului A.E.L. în şcoală - 2004

37
 Curs Utilizarea sistemului AEL în predarea disciplinelor socio-umane - 2004
 Program de formare Modalităţi de organizare a conţinutului învăţământului specifice disciplinei
Educaţie civică - 2004
ROŞCA CECILIA - Examinare în AEL - 2004
 Curs de abilitare curriculară - 2003
 Proiect PHARE - Accesul la educaţie - 2004
 Educaţie prin şi pentru comunicare - 2004
ŞIPOŞ MARIA - Educaţie prin şi pentru comunicare
 Fii european! - implicare comunitară
 Integrarea metodelor active şi interactive în procesul didactic
 Managementul proiectelor de cooperare europeană
TICULA DANIELA - Metoda proiectelor de cercetare în sprijinul desfăşurării reformei
învăţământului - curs organizat de C.C.D., 2001
 Metode moderne folosite în lecţiile de limba şi literatura română. Proiectarea curriculară - curs
organizat de C.C.D., 2005
 Educaţie prin şi pentru comunicare - curs organizat de C.C.D., 2005
 Fii european! Implică-te în problemele comunităţii - curs organizat de C.C.D., 2005
TRIPA IULIANA - curs Reforma învăţământului - 1999
 Curs Abilitare curriculară - 2000

Participări la progame şi seminarii de formare


organizate de MEN, universităţi

POPESCU LIVIU - cursuri de formare pentru managementul şcolar (1988-2000)


 Participant la cursurile Educaţia 2000+ (1999-2000)
 Curs de formare "Socrates" pentru managementul proiectelor
ACHIM STELA - Curs de abilitare curriculară - M.E.N., 2001
 Programul Educaţia 2000+
 Curs de formare în cadrul programului Phare Accesul la educaţie al grupurilor dezavantajate -
M.E.N, U.E.- Sinaia, 2003, 2004
 Curs de formare Tineri informaţi, tineri sănătoşi
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - Programul de abilitare curriculară - MEN şi Consiliul Naţional
pentru Curriculum - 2000
 Seminarul Proiectarea demersului didactic la Limba şi literatura română şi Istorie - posibilităţi de
abordare integrată - MEN şi Consiliul Naţional pentru Curriculum - 2002
BOŢA VALERIA - Participă la cursurile de Formare de Formatori, la nivel naţional, pentru
prgramul Educaţia pentru sănătate în şcoala românească
 Participă la schimburi de experienţă (Tulcea, Alba, Timiş)
 Curs SOCRATES - certificat de participare la Conferinţa pentru diseminarea informaţiilor privind
obiectivele sistemelor educaţie şi formare profesională în Europa
 Stagiu de formare Valori europene şi proiecte româneşti în domeniul asigurării calităţii în educaţie
- Şcoala furnizor de calitate în învăţământul preuniversitar - Iaşi 2004
 Curs de perfecţionare Modelul evaluării Colegiale şi Evaluarea educaţiei morale - Certificat
Perfecţionarea profesională în evaluarea şcolilor
 Cursuri pentru formarea inspectorilor şcolari în Componenta Management şi Finanţare - Timişoara
1998-1999
 Seminarul de biologie Programul de pregătire a cadrelor didactice şi probleme de didactica
disciplinelor şcolare - MEC 2001
 Programul Naţional de Formare a Managerilor de Unităţi de Învăţământ Preuniversitar - 2001
BRĂNESCU GABRIELA - Ceramist la Muzeul de Istorie şi Artă - Bucureşti, 1999-2000
BULEI IRINA - Seminarul Naţional Favorizarea minorităţilor defavorizate cu focalizare pe
rromi" - Sinaia, 2003
 Curs de formare naţională Sistem integrat de mass-media pentru liceu, organizat de Academia
Caţavencu, 2004
CISMAŞ GABRIELA - Educaţia 2000+. Gândire critică - U.V.Timişoara, C.C.D.Deva, 2001-
2002
38
DAVID IRINA - Stagii de perfecţionare în cadrul cursurilor de vară Academia Bolyai - ediţiile
1996, 1998, 2000, 2001
DOICA MARCELA - Programul de perfecţionare periodică a personalului didactic din
învăţământul preuniversitar - Universitatea de Vest Timişoara, 2003
ESTRELLA CARMEN - Training de perfecţionare Step by Step - alternativă în învăţământul
preşcolar - 2 module, 2001-2002
GAVAZIUC DUMITRU - Stagiu de formare în cadrul componentei Management şi finanţare -
2001
 Stagiu Step by Step cu liceul "Gh.Lazăr" Cluj-Napoca, 2001
 Cursul pentru promovarea Olimpismului în cadrul Anului Internaţional al Sportului - MEN, COR -
Poiana Braşov, 1996
JUDE MARIA - Educaţia 2000+. Gândire critică - U.V.Timişoara, C.C.D.Deva, 2001-2002
 Şcoala activă - Univ."V.Goldiş" Arad, C.C.D., Deva, 2004
LAZĂR LIVIU - Stagiu de perfecţionare Management şi finanţare - Timişoara, 1998-1999
 Seminarul de pregătire pe probleme de didactica disciplinei - istorie - Deva, Colegiul Naţional
"Decebal", 2002
LOGIN ION - curs de perfecţionare organizat de Universitatea de Vest Timişoara - 2000
MANEA MELANIA - seminarul Proiectarea didactică - Agafton, 2001
 Stagiu de perfecţionare organizat de Universitatea de Vest Timişoara cu referatele - Câmpia de
Vest şi Dealurile de Vest - caracterizare geografică; Proiectul de mentoring educaţional; Evaluarea
la geografie
MARIAN ELENA - Educaţia 2000+ - programul de formare Tehnologia informaţiei şi a
Comunicaţiilor - 2000
 Abilitare curriculară - disciplina Educaţie Tehnologică - 2001
MARIŞ ALINA - Curs de formare în vederea iniţierii în folosirea B.T.P.A.C. - Deva, 2003
 Curs de formare Tineri informaţi, tineri sănătoşi (2004)
 Comunicarea Educaţie sexuală în şcolile din judeţul Hunedoara
 Seminar Parteneriat pentru o mai bună integrare şcolară şi socială a copiilor deficienţi mintal
programul MATRA-KAP, Simeria-Veche, 2004
MICA CLAUDIA - training de perfecţionare Step by Step - alternativă în învăţământul preşcolar
- 2 module, 2001-2002
MIHU ELENA - Educaţia 2000+. Gândire critică - U.V.Timişoara, C.C.D.Deva, 2001-2002
MOTĂNTĂU-SÂRBU CORINA
 Curs de perfecţionare organizat de DPPD - Universitatea de Vest Timişoara-2003
 Curs postuniversitar “Managementul instituţiilor de învăţământ preuniversitar”-ASE Bucureşti
NOAGHI PETRIŢA - curs de perfecţionare organizat de DPPD - Universitatea de Vest
Timişoara, 2003
OPRIŞA ERSILIA - Educaţia 2000+. Gândire critică - U.V.Timişoara, C.C.D.Deva, 2001-2002
 Şcoala activă - Univ."V.Goldiş" Arad, C.C.D., Deva, 2004
POP DANIELA - Curs pe teme de ameliorare şcolară în cadrul Programului Educaţia 2000+ -
Pucioasa, 2000
 Seminarul Formarea iniţială a cadrelor didactice în contextul Programului Educaţia 2000+ -
Sinaia, 2000
PRESECAN LUMINIŢA - Curs de formare Fac ce vreau, dar ştiu ce fac pe tema HIV-Sida ,
oeganizat de Population Services International România - 2004
 Educaţia 2000+. Gândire critică - 2001-2002
 Competenţa în mass-media - curs organizat de Agenţia de Monitorizare a Presei - Academia
Caţavencu - 2004
ROŞCA CECILIA - Managementul proiectelor de colaborare internaţională - 2004
TICULA DANIELA - Educaţia 2000+. Gândire critică - U.V.Timişoara, C.C.D.Deva, 2001-
2002
TRIPA IULIANA - Stagiu de perfecţionare în cadrul cursurilor Academia de vară- Bolyai - 2001
 Curs de perfecţionare Educaţie pentru ocrotirea mediului în cadrul cursurilor Academia de vară-
Bolyai - 2002
 Curs de perfecţionare Omul şi biosfera în cadrul cursurilor Academia de vară-Bolyai - 2004

39
Situaţia perfecţionării cadrelor didactice din Liceul Pedagogic ( în 2004)

Nr.
crt.
Stagiari Definitivat Grad II Grad I
1. Andrioni Maria Alba A. Bulei Irina Popescu Liviu
2. Burs Anca Brănescu Gabriela Dumitrescu Mircea Motăntău-Sârbu Corina
3. Fedoranics Anca Crăciun Raul Mateş Cosmin Achim Stela
4. Magda Ionela Hancheş Letiţia Oprişa Ersilia Adăscăliţei Felicia
5. Mariş Alina Lupu Constantin Bulz Viorica
6. Olteanu Alina Marian (Ticula) Daniela Burtea Viorica
7. Sonoc Cristina Mica Claudia Călăraşu Ana
8. Tutunaru Ramona Morar Elena Chircă Cora
9 Muntean Georgeta David Irina
.
1 Presecan Luminiţa Doica Marcela
0
.
1 Tripa Iuliana Estrella Carmen
1
.
1 Vinţan Emilia Gavaziuc Dumitru
2
.
1 Gavrilă Elena
3
.
1 Gropeanu Emilia
4
.
1 Jude Maria
5
.
1 Jurja Romelia
6
.
1 Lascu Eliza
7
.
1 Leucian Manuela
8
.
1 Login Ion
9
.
2 Manea Melania
0
.
2 Marian Elena
1
.
2 Mateescu Rodica
2
.
2 Mihu Elena
3
.
2 Nagy Gabriela
4
.
2 Noaghi Petriţa
5
.
2 Pop Daniela
6
.
2 Reclaru Livia
7
40
2 Roşca Cecilia
8
.
2 Rus Dumitru
9
.

3 Sârbu Aurelian
0
.

3 Şerban Monica
1
.

3 Şipoş Maria
2
.

3 Zăvoian Georgeta
3
.

Situaţia perfecţionării cadrelor didactice în perioada 1995-2000


când Liceul pedagogic a fost centru de perfecţionare

Nr. învăţători Nr. educatoare Învăţători-maiştrii


Anul
Def. Gr. II Gr. I Def. Gr. II Gr. I Grad I
1995 20 39 85 - 23 46 -
1996 69 31 90 2 25 89 3
1997 53 24 71 27 11 45 1
1998 44 28 63 21 10 62 -
1999 57 23 34 7 1 23 2
2000 - 43 33 - 1 11 -
Total 243 168 376 57 71 276 6
Au absolvit modulul de psihopedagogie şi metodică maiştri-instructori după cum urmează:
în 2000 - 44
2002 - 52
2003 - 18
2004 - 7
Total 121

Activităţi de mentorat

POPESCU LIVIU - organizator de cursuri pentru obţinerea gradelor didactice (1996-2000)


 Organizator de cursuri pentru educatorii şi învăţătorii din învăţământul special (Waldorf, 1997-
1998)
 Organizator al practicii pedagogice a elevilor - 1999 - şi în prezent
 Formator regional pentru directorii de şcoli din judeţ - 2000-2001
 Organizator al cercului de dezbateri "Adolescentul"
 Moderator a 14 emisiuni televizate (1996-1998) cu titlul "Dialoguri incomode" la Deva-SAT
 Organizator a peste 30 de excursii de formare interne şi internaţionale (Ungaria, Cehia, Franţa,
Germania, Belgia)
 Regizor al spectacolelor Bună seara domnule Caragiale şi Elisabeta I (1999-2001) şi în prezent

41
 Interviuri şi articole în presa locală şi din alte ţări (Franţa, Belgia)
 Organizează schimburi de experienţă bilaterale şi stagii de formare internaţionale cu IUFM Arras
(Franţa) şi Şcoala Normală Virton (Belgia) - anual din 1998
 Organizează schimburi de experienţă cu Liceul Pedagogic "Gh.Lazăr" Cluj-Napoca - bianual
 Formator regional - atestat MEN - 2000
 Membru în Comisia Naţională pentru Învăţământ preşcolar
 Participant - cu panouri expoziţionale - la Reuniunea Internaţională în cadrul Programului Socrates-
Comenius - Paris, 2002
ACHIM STELA - organizează împreună cu D.P.P.D. Timişoara Seminarul Dezvoltarea gândirii
critice la elevi cu participarea profesorilor şi învăţătorilor din şcolile de aplicaţie (2000, 2002);
organizează activităţile Programului Educaţia 2000+, secţiunea Reviste şcolare cu participarea
redactorilor de reviste şcolare din judeţ; face parte din grupul de lucru pentru pregătirea ediţiei a II-a a
Simpozionului Internaţional Formarea iniţială şi continuă a învăţătorilor (2000)
 În calitate de profesor metodist ţine cursuri de perfecţionare pentru învăţători şi educatoare în
vederea examenelor de definitivat şi gradul II (1995-2001), îndrumă activitatea de proiectare didactică,
îndrumă activitatea de cercetare pentru elaborarea lucrărilor de gradul I
 În calitate de formator naţional în cadrul programului Phare organizează cursuri de formare la
Orăştie cu învăţătorii şi profesorii Şcolii Generale "Aurel Vlad" şi Şcolii Generale "Dominic Stanca" :
Managementul clasei, Evaluarea, Parteneriatul şcoală-comunitate; la Arad cu studenţii IDD:
Diferenţe de limbă şi Bariere în învăţare
 Ca formator al CCD organizează cursuri la Petroşani, Hunedoara, Orăştie, Deva pe tema: Metode
moderne utilizate în lecţiile de limba română, Teorie şi practică în evaluare
 Ca profesor asociat la Universitatea de Vest Timişoara coordonează lucrări de licenţă ale studenţilor
 Este profesor asociat de limba şi literatura română la Universitatea "V.Goldiş" Arad
 Este consilier pentru activităţi educative, alcătuind un program complex de consiliere a elevilor
aflaţi în dificultate, de asemenea este responsabilă a comisiei diriginţilor
 Realizează un proiect de finanţare a unor activităţi educative în cadrul Programului Educaţia 2000+
ADĂSCĂLIŢEI FELICIA - ca formator pentru disciplina Istorie organizează cursuri şi stagii de
abilitare curriculară în cadrul cercurilor pedagogice
 Proiectează Curriculum la decizia şcolii pentru temele Cultură şi civilizaţie locală: ţinutul
Hunedoarei, Istoria religiilor
BOŢA VALERIA - formator naţional pentru programul Educaţia pentru sănătate în şcoala
românească , calitate în care susţine cursuri: HIV -SIDA - naţional 1995, judeaţean 1996, la nivelul
zonelor 1996-1997 (profesori de biologie şi elevi)
 Îndrumă practica pedagogică în calitate de profesor metodist
 Coordonează lucrări metodico-ştiinţifice pentru acordarea gradului didactic I (educatoare,
învăţători) - 1990-2004
 Efectuează inspecţii speciale, tematice, frontale şi de specialitate
 Participă la consfătuiri naţionale ale inspectorilor de specialitate (propuneri de grile, unităţi de
învăţare, programe pentru concursurile de specialitate etc.)
 Este vicepreşedinte - Filiala Crucii Roşii Hunedoara
 Este membru în comisia naţională de evaluare a manualelor, 1994-1995
 Are contribuţii la descongestionarea manualelor şi a programelor de biologie în cadrul consfăturilor
naţionale
 Ca lector la Colegiul de Institutori Deva, Universitatea de Vest Timişoara predă Igiena şcolară,
Anatomia şi fiziologia omului, 1999-2002
 Organizează activităţi educative cu elevii: Educaţia pentru sănătate, Excursii în Parcul Naţional
Retezat, la Muzeul Gr.Antipa, la grădinile botanice din Bucureşti, Iaşi şi Cluj-Napoca
 Este responsabil al comisiei diriginţilor, 1991-1998
BRĂNESCU GABRIELA - profesor de ceramică la Palatul copiilor Deva, 2002-2003
 Profesor de Educaţie plastică, Estetică şi Abilităţi practice la Colegiul de Institutori Deva, 2002 şi în
prezent; predă cursul de Cultură vizuală şi Cultură plastică la acelaşi colegiu - nivel postuniversitar
 Profesor de arte plastice şi decorative Cursuri libere de artă - Ghelari în cadrul proiectului de
dezvoltare a zonelor defavorizate, 2004-2005
 Participă la proiectul Alternative rurale - partener Olanda - pentru elevi cu vârste între 7 şi 16 ani
 Amenajează şi întreţine atelierul de arte vizuale al liceului, 2002-2005

42
 Îndrumă practica pedagogică a elevilor
 Amenajează Studioul Gova de arte vizuale în satul Govăjdia-Ghelari, 2004-2005
 Întreprinde cercetări pe teren legate de ceramică arheologică şi tradiţii culturale străvechi în zona
Pădurenilor
BULEI IRINA - formator pentru predarea psihologiei
 Face parte din echipa de organizare a unor concursuri, olimpiade la nivel naţional şi judeţean
BULZ VIORICA - ca profesor metodist la clasele de aplicaţie întocmeşte proiecte didactice
model, planificări, îndrumă proiectarea didactică a elevilor şi pregătirea pentru obţinerea atestatului de
limba franceză
 Participă la dezbateri pentru implementarea reformei, susţine lecţii deschise, întocmeşte portofolii şi
fişe de evaluare
 Contribuie la buna desfăşurare a stagiului studenţilor francezi şi belgieni care predau în liceu
BURTEA VIORICA - ca profesor metodist elaborează proiecte didactice model, planificări,
programe şi cursuri opţionale, îndrumă proiectarea didactică
 Susţine cursuri de perfecţionare cu învăţătorii şi educatoarele pentru definitivat şi gradul II
 Coordonează lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gradului I
 Face parte din comitetul de organizare a seminarului Dezvoltarea gândirii critice la elevi realizat în
colaborare cu D.P.P.D. Timişoara (ediţiile 2000 şi 2002); a Programului Educaţia 2000+
 Face parte din grupul de lucru pentru pregătirea ediţiei a II-a a Simpozionului Internaţional
Formarea iniţială şi continuă a învăţătorilor - 2000
 Realizează un proiect de finanţare la nivelul şcolii în cadrul Centrului Educaţional 2000+
DAVID IRINA - Atestat de metodist al I.S.J. pentru inspecţii speciale şi curente
 Este membră a Uniunii Cadrelor Didactice Maghiare din România Literis et Virtutis
GAVAZIUC DUMITRU - coordonează lucrări de gr.I învăţători-educatoare pentru disciplina
Educaţie fizică, 1998-2002
 Preşedinte Comisie de capacitate - 1999; vicepreşedinte Comisie capacitate - 2000; vicepreşedinte
Comisie bacalaureat - 2000; membru în comisii de bacalaureat - 1995-2004
GRÜN ECATERINA - lector asociat la Universitatea Ecologică Deva, 1990-1996
 Lector asociat la Universitatea de Vest Timişoara - Colegiul Universitar de Institutori Deva, 1997-
2000
 Lector la Universitatea de Vest Timişoara - Colegiul Universitar de Institutori Deva, 2000-2005
(post ocupat prin concurs)
 Responsabil cu practica pedagogică, şef Comisie de atestare în limba franceză, 1993-1996
 Şef catedră Limbi moderne - 1989-2000 - Liceul Pedagogic
 Şef catedră Limbi moderne Universitatea Ecologică Deva - Facultatea de Tusrism şi Comerţ
Internaţional 1990-19996
 Director Colegiul Pedagogic de Institutori Deva, specializarea limba franceză, 2003-2004
 Face parte din următoarele societăţi ştiinţifice şi profesionale din ţară şi străinătate - FRADEV
(RO), preşedintă şi membră fondatoare din 1992 - şi în prezent; ARTOIS-ROUMANIE (Fr.) din 1993 -
şi în prezent; C.E.R.T.E.L. (Fr.); BIENALLE DE LA LANGUE FRANÇAISE (Fr), AMOPA, SOCIETÉ
D'ETUDES BENJAMIN FONDANE, CENTRE D'ETUDES DU SURREALISME - Paris, Asociaţia
Culturală şi Literară "TRISTAN TZARA" - Moineşti (Ro)
 Apare în M.Razba - Dicţionar al personalităţilor hunedorene Deva, Emia, 2004; este citată în
volume la nivel internaţional şi este prezentată în studii de M.Todosin, M.Basarab şi M.Jutrin
 Organizează schimburi permanente de studenţi, elevi şi cadre didactice între Colegiul Universitar de
Institutori şi Liceul Pedagogic cu I.U.F.M. Arras (Fr) din 1996 - şi în prezent
 Îndrumă practica pedagogică a studenţilor francezi cu bursa Erasmus la Colegiul de Institutori
 Pregăteşte intensiv studenţii în vederea susţinerii testului de limbă la Ambasada Franţei
 Colaborează în permanenţă cu Centrul Cultural Francez Timişoara şi cu Biroul de cooperare de pe
lângă Ambasada Franţei
 Îndrumarea şi corectarea lucrărilor de licenţă ale studenţilor
HANCHEŞ LETIŢIA - în calitatea de membră în Comisia de perfecţionare susţine cursuri de
pregătire pentru susţinerea gradului II (învăţători-educatoare)
 Cursuri de atestare în funcţie de cadru didactic pentru maiştrii instructori (modul psihopedagogic) -
sesiunile 2001, 2002, 2004

43
LASCU ELIZA - Atestat de îndrumare a practicii studenţilor francezi în cadrul parteneriatului
I.U.F.M.Arras - Liceul Pedagogic
LOGIN ION - coordonează lucrări metodico-ştiinţifice pentru obţinerea gr.I (învăţători,
educatoare)
 Ca profesor metodist susţine cursuri de pregătire cu învăţătorii şi educatoarele
MARIŞ ALINA - formator regional - regiunea V Vest Orientare şi consiliere privind cariera
MOTĂNTĂU-SÂRBU CORINA
 Metodist al I.Ş.J.Hunedoara
 Metodist pentru practica pedagogică a elevilor
 Efectuează inspecţii curente şi speciale pentru obţinerea gradelor didactice
 Membru al comisiilor de organizare a olimpiadelor judeţene şi naţionale
 Vicepreşedinte în comisiile de Bacalaureat şi Capacitate
 Coordonator al Ansamblului folcloric “Dor” (grup vocal folcloric, formaţie de dansuri populare)

NOAGHI PETRIŢA - ca profesor metodist al I.S.J. efectuează inspecţii curente şi speciale în


vederea obţinerii gradelor didactice, susţine cursuri de perfecţionare pentru învăţători şi educatoare şi
îndrumă practica pedagogică a elevilor
 Coordonează lucrări metodico-ştiinţifice ale învăţătorilor şi educatoarelor pentru obţinerea gr.
didactic I
 Organizază schimburi de experienţă - cu profesori şi elevi - între Liceul pedagogic "Sabin Drăgoi"
Deva şi Colegiul Naţional "Ştefan Volovan " Craiova
 Organizează schimb de experienţă cu studenţii de la IUFM Arras - 2003
 Face parte din comisii de capacitate, bacalaureat, concursuri de ocupare a posturilor didactice
POP DANIELA - responsabilă cu perfecţionarea şi dezvoltarea profesională a cadrelor didactice
din şcoală din 1999 - şi în prezent
 Organizator al Concursului European de matematică Aplicată "Cangurul" la nivelul şcolii din 1999
- şi în prezent
 Face parte din grupul de lucru al liceului în cadrul programului "Educaţia 2000+" (2000-2002), din
comitetul de organizare a Simpozionului Internaţional "Formarea iniţială şi continuă a educatoarelor,
învăţătorilor şi institutorilor din perspectiva reformei" (2000), din grupul de organizare a Seminarului
"Formarea gândirii critice la elevi" (2000,2002), din comitetul de organizare a fazei naţionale a
Olimpiadei de matematică (2004)
 Susţine cursuri de matematică pentru grupe de performanţă în cadrul Centrului de Excelenţă Deva
(2002-2005), cursuri pentru învăţători şi educatoare (definitivat, gr.II)
 Face parte din comisii de examinare pentru definitivat şi gradul II
 Coordonează lucrări de licenţă şi lucrări de gr.I (1996-2003)
ROŞCA CECILIA - în calitate de profesor metodist coordonează lucrări de gr.I (învăţători-
educatoare) şi face parte din comisii de examene pentru obţinerea gradelor didactice
 Face parte din comisii de examinare la bacalaureat
 Îndrumă practica pedagogică a elevilor
 Organizează activităţi comemorative, aniversare (Eminescu, 1 Decembrie etc.)
 Îndrumă activitatea bibliotecii
 Îndrumă proiecte de lecţii - în franceză - pentru susţinere la Virton-Belgia, 1999 (elevele L.Ilinescu
şi C.Lazăr)
RUS DUMITRU - Preşedintele Societăţii de Geografie - filiala judeţului Hunedoara
 Metodist I.S.J.
 Membru în comisii naţionale la olimpiade de geografie - 2002, 2003, 2004
 Organizează aplicaţiile anuale ale profesorilor de geografie din judeţul Hunedoara între anii 1996-
2004
 Organizează Simpozionul judeţean Geografia în şcoală ediţiile 1997, 1998, 2000, 2002, 2004
SÂRBU AURELIAN - coordonează lucrări de gradul I ale învăţătorilor şi educatoarelor
 Efectuează inspecţii speciale de gradul I şi II, definitivat - învăţători şi educatoare
 Face parte din comisiile de examinare a candidaţilor la definitivat şi gradul II

44
 Îndrumă activitatea metodică şi de formare a învăţătorilor şi educatoarelor din Liceul Pedagogic
 Susţine cursuri de pregătire pentru definitivat şi grade didactice - învăţători şi educatoare
 Face parte din comisii de bacalaureat, capacitate, olimpiade
 Este şeful catedrei de limba română începând din 1999 până în prezent
ŞIPOŞ MARIA - Atestat de îndrumare a practicii studenţilor francezi în cadrul parteneriatului
I.U.F.M. Arras - Liceul Pedagogic

Profesori coordonatori
ai lucrărilor metodico-ştiinţifice
pentru obţinerea gradului didactic I

1. Matematică - Login Ion


- Mârza Ion
- Burtea Viorica
- Pop Daniela
- Leucian Manuela
- Mihu Elena

2. Română - Achim Stela


- Sârbu Aurelian
- Roşca Cecilia
- Noaghi Petriţa
- Istrate Margareta
- Nicula Nicoleta
- Damşa Maria

3. Pedagogie - Popescu Liviu


- Lăţug Filip
- Avram Rodica

4. Istorie - Lazăr Liviu

5. Geografie - Rus Dumitru


- Dreghici Stela

6. Psihologie - Boţa Valeria

7. Muzică - Filip Ion

8. Desen - Pârvan Ioan

9. Educaţie fizică - Gavaziuc Dunmitru


- Reclaru Livia
- Călăraşu Ana

10. Abilităţi practice - Marian Elena

Premii. Medalii. Diplome


45
POPESCU LIVIU - Diplomă pentru participare la Simpozionul Internaţional Comenius
Preventiv - Deva, 2003
GRÜN ECATERINA - Titlul de Chevalier de l'Ordre des Palmes Académiques acordat de
Ministerul Educaţiei şi Cercetării al Republicii Franceze-2000, pentru merite deosebite în predarea limbii
franceze şi răspândirea culturii franceze şi francofone
LAZĂR LIVIU - ordinul Naţional Pentru merit în grad de cavaler acordat personalităţilor
universitare, culturale şi juridice pentru activitatea depusă în domeniul învăţământului şi cercetării - 2000
RUS DUMITRU - Medalia omagială 125 ani de activitate a Societăţii de Geografie din România'
(2000)
 Medalia Meritul pentru Învăţământ clasa a III-a (2004)
 Diploma de onoare acordată de Societatea de Geografie din România (2000)
 Diploma omagială acordată de Societatea de Geografie din România - Filiala Hunedoara (2003)

Doctorat

GRÜN ECATERINA - Doctor în filologie cu "Magna cum Laude" - primul doctorat în co-tutela
Universităţii de Vest Timişoara - Université d'Artois (Franţa) cu teza L'image recurrente de la route dans
l'oeuvre de trois ecrivais roumains d'expression française: Tristan Tzara, Benjamin Fondane et Ilarie
Voronca
HANCHEŞ LETIŢIA - admis la studii doctorale la Universitatea Bucureşti - facultatea de
psihologie şi Ştiinţe ale educaţiei
LAZĂR LIVIU - Doctor în ştiinţe istorice, Universitatea "Babeş-Bolyai" Cluj-Napoca, 1997 cu
teza Mişcarea antirevizionistă din Transilvania în perioada interbelică
RUS DUMITRU - doctorand - Universitatea "Babeş-Bolyai" - Cluj-Napoca cu teza Culoarul
Mureşului - sectorul Şoimuş-Păuliş. Populaţie, aşezări, funcţii

46
PERSONALUL DIDACTIC

Nr. Funcţia Mod de Anii şcolari de


Numele şi prenumele Studii de specialitate
crt. didactică încadrare funcţionare
1 Popescu S. Ştefan-Liviu Univ., Facult. Filozofie psiholog şcolar titular 1977-1979
prof.pedagogie titular 1993-1997
director 1997 şi în prezent
2 Motăntău-Sârbu O. Corina Univ., Facult. Tehnologie chimică prof. chimie-fizică titular 1990-2003
spec. chimie-fizică director adj. 2003 şi în prezent
3 Achim S. Stela Univ., Facult. Filologie; prof.lb.română titular 1993 şi în prezent
Lb.română director educativ
(1999 şi în prezent)
4 Acimov V. Daniela-Corina Univ., Facult. Matematică prof.matematică detaşat 1995-1997
5 Adăscăliţei F. Felicia-Mariana Univ., Facult. Istorie prof.istorie titular 1998 şi în prezent
6 Alba L. Alina-Maria Univ., Facult. Fizică prof.fizică cu completare 2003-2004
normă
7 Andrioni I. Adriana-Mihaela Univ., Facult. de Muzică prof.muzică titular 2003 şi în prezent
8 Antinie C. Carmen Colegiul Tehnic de Informare prof.lb.engleză suplinitoare 1995-1996
bibliotec.-arhivistică
9 Armăşescu E. Gheorghe Univ., Facult. Filologie prof.lb.română titular 1994-1997
director adj.
10 Avram I. Rodica Univ., Facult. Filosofie şi prof.pedagogie suplinitoare 1965-1966
Pedagogie 1968-1975
titular 1992-1997
cumul pensie 1997-2000
11 Basarab S. Maria Univ., Facult. Filologie prof.lb.română plată cu ora 2000-2001
12 Bercea S. Gheorghe Conservatorul de Muzică prof.muzică titular 1968-2001
cumul pensie 2001-2003
13 Boţa V. Valeria Univ., Facult. Biologie prof.biologie titular 1990 şi în prezent
inspector şcolar cu cat.
rezervată
14 Boanţă I. Corina-Nicoleta Univ., Facult. prof.biologie suplinitoare 1997-1998
Chimie-Biologie
15 Brănescu T. Gabriela-Adriana Univ., Facult.Arte decorative şi prof.educaţie titular 2000 şi în prezent
Design plastică
16 Brustureanu G. Maria I.P.3 ani, Desen prof.II, desen cu 1992-1999
compl.normă
titular 1999-2000
17 Buşagă I. Aurora Univ., Facult. Filologie prof. detaşat 1989-1990
lb.rusă-lb.română titular 1990-2003
18 Bulei I. Irina Univ., Facult. Filozofie prof.ştiinţe socio- titular (cu 2000 şi în prezent
umane comp.normă)
19 Bulz Gh. Viorica Univ., Facult. Filologie- prof.lb.franceză titular 1994-2001
spec.lb.franceză-lb.română cumul functie 2001-2004
titular 2004 şi în prezent
20 Burs G. Anca-Maria Univ., Facult. Litere - istorie- prof.lb.franceză suplinitoare 2002 şi în prezent
franceză
21 Burtea I. Viorica Univ., Facult. Matematică prof.matematică detaşată 1985-1990
titular 1990 şi în prezent
22 Buzaş M. Vasilica-Maria Univ., Facult. prof.informatică plată cu ora 1998-2000
Matematică
23 Câmpean C. Carmen Adina Univ., Facult. Filologie prof.lb.engleză suplinitor 1999-2000
24 Cândea G. Gheorghe Univ., Facult. Istorie prof.istorie plată cu ora 1993-1997
insp.şcolar 2001-2002
25 Călăraşu S. Ana Univ., Facult. prof.ed.fizică titular 1972-2004
Ed.fizică (I.E.F.S.) cumul pensie 2004 şi în prezent
26 Cătănescu I. Delia-Valentina Univ., Facult. Matematică prof.matematică detaşat 1998-1999
27 Carole I. Ana-Maria Univ.Facult.Istorie prof.istorie suplinitor 2000-2001
28 Carole I. Elena Lic.Teoretic şi Colegiul de prof.II, muzică suplinitor 1999-2000
Institutori
29 Cercea I. Silviu Univ., Facult. Filozofie prof. titular 1974-1999
ştiinţe.socio-umane cumul pensie 1999-2002
30 Cetină N. Viorel Facult. de Teologie prof.religie suplinitor 1995-1996
1997-1999
31 Chircă M. Carmen Univ., Facult. Filologie-Istorie - prof.lb.latină titular 2003 şi în prezent
spec.lb.română-lb.latină

47
Chiseev X. Vadim cumul pensie
32 I.P.3 ani, Muzică prof.II, muzică 1993-2002
(plata cu ora)
33 Cimbru T. Ileana Univ., Facult. prof.istorie cumul pensie 1996-1997
Istorie-Filosofie
34 Cismaş (Nagy) I. Gabriela Lic.Pedagogic-Învăţători Colegiul învăţător titular 1990 şi în prezent
de Institutori-lb.engleză institutor II
35 Ciumaşiu I. Maria Univ., Facult. Filologie - prof.lb.franceză titular 1971-1987
lb.franceză detaşat 1990-2000
36 Clepşia M. Sabina-Maria Univ., Facult. Biologie-Geografie prof.biologie titular 1998-2002
detaşat 2002-2003
37 Comşa I. Adrian Univ., Facult. Filologie prof.lb.română titular 1997-1998
38 Costa I. Petru Institutul de Teologie prof.religie plată cu ora 1993-2003
39 Crâsnic I. Mirela Univ., Facult. Litere - istorie prof.istorie detaşat 2002 şi în prezent
40 Crăciun N. Dorin Univ., Facult. Filologie - prof.istorie suplinitor 2003 şi în prezent
spec.istorie
41 Crişan D. Dorin Univ., Facult. Istorie prof.istorie cumul pensie 2000-2002
42 Damşa (Toma) A. Maria Univ., Facult. Filologie prof.lb.română titular 1969-1993
cumul pensie 1993-1996
1999-2002
detaşat 1988-1989
43 Univ., Facult. Pedagogie prof.pedagogie
titular 1989-1997
Damşa P. Ioan
44 Dascăr G. Titania Univ., Facult. Pedagogie prof.pedagogie titular 1950-1983
cumul pensie 1992-2000
45 David E. Irina Lic.Pedagogic educatoare titular 2000 şi în prezent
46 Deldegan I. Iuliu Univ., Facult. prof.ed.fizică plată cu ora 1998-1999
Ed.fizică (I.E.F.S.) inspector şcolar
47 Diniş D. Dumitru-Petru Institutul de Teologie prof.religie plată cu ora 1994-2003
48 Doica T. Maria-Marcela Univ., Facult. Fizică prof.fizică titular 1978 şi în prezent
Institutul Pedagogic de 3 ani, prof.nec.lb.german suplinitor 1995-1997
49 Drăgan I. Erika Facult.Ed.fizică ă

50 Drăgan I. Ionel I.P.3 ani, Facult. Desen prof.II, desen cu completare 2000-2001
normă
51 Drămnesc I. Doru Univ., Facult. Matematică prof.matematică detaşat 1997-1998
titular 1998-2001
52 Dreghici R. Stela Univ., Facult. Geografie prof.geografie detaşat 1981-1987
titular 1987-1999
cumul pensie 1999-2002
53 Dumitrescu G. Gheorghe- Univ.Facult.Filologie-lb.engleză prof.engleză titular 2000 şi în prezent
Mircea
54 Duruş (Mica) I. Claudia-Elena Şc.Normală - Învăţători educatoare suplinitor 2001-2003
Educatoare 2004 şi în prezent
55 Estrela S. Carmen Liceul Pedagogic - Educatoare educatoare detaşat 2000-2002
titular 2002 şi în prezent
56 Fedoranics L. Anca- Univ,. Facult. lb.engleză- prof.lb.engleză titular 2004 şi în prezent
Georgiana lb.română
57 Filip R. Ioan Conservatorul de Muzică prof.muzică titular 1975-1984
inspector şcolar 1988-2003
58 Florea T. Vergilia I.P. 2 ani învăţător detaşat 1985-1989
Învăţători titular 1989-1999
59 Fodor A. Melinda-Rozalia Univ, Facult. psihologie- prof.psihologie detaşat 1997-1998
pedagogie
60 Gâţ I. Rodica Univ., Facult. Filologie, lb.clasice prof.lb.latină titular(cu 1972-1977
comp.normă) 1978-1982
1985-1994
cumul pensie 1994-2000
61 Galea I. Olimpia Univ., Facult. Geografie prof.geografie detaşat 1996-1997
62 Galici A. Aurica I.P.3 ani, Univ., Facult. Muzică prof.II, muzică detaşat 1969-1980
1997-1998
plata cu ora 1998-1999
cumul pensie 2000-2002
63 Gavaziuc V. Dumitru Univ., Facult. Istorie; IEFS prof.ed.fizică şi titular 1990-1997
istorie
director adj. 1997-2003
prof.ed.fizică 2003 şi în prezent
64 Gavriş A. Elena Univ. Facult.Biologie-Geografie prof.biologie cumul pensie 2002-2003
48
65 Gavrilă Gh. Elena Univ., Facult. Filologie prof.lb.engleză titular 1996 şi în prezent
66 Gherman V. Angela Univ. Facult. Teologie prof.religie completare 2004 şi în prezent
normă
67 Glodean-Onescu M. Maria Univ., Facult. Filologie-lb.engleză prof.lb.engleză cumul pensie 2000-2002
68 Glodeanu P. Doina-Elena Univ., Facult. Filologie prof.lb.franceză plata cu ora 1976-1979
titular 1997-1998
cumul pensie 2000-2002
69 Goia (Ştef) P. Maria-Elena Facultatea de Teologie prof.religie suplinitor 2002-2003
70 Gropeanu I. Emilia Şc.Pedagogică înv. institutor I titular 1976 şi în prezent
Univ., Facult.Filologie
71 Grün E. Ecaterina Univ., Facult. Filologie prof.lb.franceză titular 1968-2000
cumul funcţie 2000 şi în prezent
72 Hancheş S. Letiţia-Simona Univ., Facult. prof.pedagogie suplinitor 1999-2001
Psiho-Sociologie/pedagogie plata cu ora 2003 şi în prezent
73 Hotăran A. Flaviu Univ., Facult. de Teologie prof.religie plată cu ora 1996-1997
74 Hotăran P. Alexandru Institutul de Teologie prof.religie plată cu ora 1993-2001
75 Huţan D. Constantin Conservatorul de Muzică prof.muzică plata cu ora 2003 şi în prezent
spec.pedagogie muzicală inspector şcolar
Şc.Pedagogică suplinitor 1968-1969
76 învăţător
Icobescu E. Victoria Învăţători titular 1975-1997
77 Igna M. Hermina Univ., Facult.Matematică prof.matematică titular 1968-1995
78 Ilca D. Marius-Mihai Univ., Facult.Teologie prof.religie suplinitor 2003 şi în prezent
79 Indreica (Sonoc) I. Maria- Univ., Facult.Litere - lb.franceză- prof.lb.franceză titular 2003 şi în prezent
Cristina română
80 Iordăchescu A. Elena Univ., Facult.Istorie prof.istorie cumul pensie 1997-1998
81 Ispas E. Emilia-Tatiana Univ.Tehnică prof.educaţie suplinitor 1999-2003
tehnologică
82 Istrate I. Margareta Univ.Facult. prof.lb.română titular 1969-1998
Filologie; Lb.română cumul pensie 1998-2002
83 Jian V. Eugenia-Larisa Univ., Facult.Psihologie şi prof.pedagogie detaşat 2000-2001
pedagogie
84 Jude G. Maria Lic.Pedagogic învăţător titular 1981 şi în prezent
Învăţători
85 Jude V. Dacian Mihai Colegiul Naţional "Decebal" cu prof.nec.lb.engleză suplinitor 1997-2002
atestat
86 Jurja V. Romelia Lic.Pedagogic învăţător titular 1994 şi în prezent
Învăţători
87 Kajtar T.N. Carla-Hermina Colegiul de Institutori - prof.lb.franceză suplinitor 2002-2003
lb.franceză
88 Lăţug F. Filip Univ., Facult.Psihologie- prof.pedagogie plata cu ora 1995-2003
Pedagogie inspector şcolar
89 Lascu A. Eliza Şc.Pedagogică învăţător titular 1974 şi în prezent
Învăţători
90 Lascu S. Aura-Aureliana Lic.Teoretic cu atestat lb.engleză prof.nec.lb.engleză suplinitor 2000-2002
91 Lazăr C. Liviu Univ., Facult. Istorie-Filozofie prof.istorie titular 1995 şi în prezent
inspector şcolar cu cat.
rezervată
92 Leucian A. Manuela-Maria Univ., Facult. Matematică prof.matematică titular 1996 şi în prezent
93 Linţ G. Maranda Univ., Facult. Matematică prof.matematică plată cu ora 1999-2000
inspector şcolar
94 Login P. Ion Univ., Facult. Matematică prof.matematică titular 1990 şi în prezent
95 Logojan A. Alexandru- Univ., Facult. prof.informatică plată cu ora 1999-2000
Gheorghe Matematică-Informatică 2001-2002
96 Lup E. Oana Univ., Facult.Filosofie prof.ştiinţe socio- suplinitor 2001-2002
umane
97 Lupu C. Constantin Univ., Facult.Maşini-Instalaţii prof.informatică titular 2003 şi în prezent
electr.- spec.autom.şi inf.ind.
98 Lupu I. Teodora Univ., Facult. Filologie prof.lb.franceză suplinitor 1996-1997
99 Mârza I. Angela Univ., Facult. Geografie prof.geografie cumul pensie 1997-1998
director
100 Mârza P. Pavel Univ., Facult. Matematică-Fizică titular 1989-1997
prof.matematică
101 Mărgineanu S. Leontina I.P.3 ani, Şt.Naturii prof.II, biologie titular 1991-2003
102 Magda I. Ionela-Mihaela Univ., Facult.Fizică-chimie prof.fizică suplinitor 2004 şi în prezent
103 Magyari A. Ioan Facultatea de Teologie prof.religie plată cu ora 1995-1999
2001-2002
104 Manea A. Melania I.P.3 ani, Istorie-Geografie prof.II, geografie titular 1990 şi în prezent
105 Mariş C. Maria-Aurora Univ., Facult.Filologie - prof.lb.engleză plata cu ora 1995-1996
49
lb.franceză-lb.engleză
106 Mariş I. Alina-Melania Univ., Facult.Pedagogie- prof.pedagogie plata cu ora 2003 şi în prezent
lb.română
107 Marian G.Elena Lic.Pedagogic, înv.-maistră maistru-instructor titular 1981-2004
Colegiul Tehnic - spec.electronică prof.II, 2004 şi în prezent
aplicată ed.tehnologică
Marinca T. Lucia detaşat 1995-1996
108 Univ., Facult. Istorie prof.istorie
cum.pensie 1996-1998
109 Mateş M. Cosmin Facult. de Teologie prof.religie titular 1996 şi în prezent
110 Matean V. Raluca-Diana Univ., Facult.Geografie- prof.lb.engleză detaşat 2002-2003
lb.engleză
111 Mateescu (Nandrea) A. Univ., Facult. Chimie prof.chimie titular 1980 şi în prezent
Rodica-Elena
112 Matei I. Carmen-Cristina Şc.Normală învăţător titular 1997-1999
Învăţători-Educatoare
113 Matieş I.D. Alina-Oana Univ., Facult. Filologie prof.lb.franceză detaşat 1998-1999
titular 1999-2000
114 Mihu M. Elena-Corina Univ., Facult. Matematică prof.matematică detaşat 1999-2001
titular 2001 şi în prezent
115 Molocea I. Anca-Maria Univ., Facult.Filozofie prof.logică suplinitor 2002-2003
116 Morar (Solomon) E. Elena Univ., Facult.Biologie prof.biologie detaşat 2003 şi în prezent
117 Morar D. Dalia Univ., Facult. prof.chimie suplinitor 1998-1999
Chimie-Inginerie
118 Morariu I. Petronela-Emilia Şc.Postliceală învăţători- prof.lb.franceză plata cu ora 1995-1996
educatoare
119 Moraru P. Gabriela-Doina Univ., Facult. prof.chimie detaşată 1997-1998
Fizică-Chimie
120 Mund A. Tiberiu Univ., Facult. prof.ed.fizică suplinitor 1999-2000
Ed.fizică (I.E.F.S.)
121 Muntean G. Georgeta- Univ.Facult.Pedagogie, prof.pedagogie detaşat 2000-2001
Gabriela Spec.Socio-psiho-pedagogie titular 2001 şi în prezent
122 Murar P. Anca-Larina Univ., Facult. prof.istorie suplinitor 1998-1999
Istorie-Geografie
123 Negrea A. Nicodim Univ., Facult. Matematică prof.matematică plată cu ora 1994-1995
inspector şcolar 1996-1997
124 Neicu G. Daniela Univ., Facult.Chimie prof.nec.lb.engleză suplinitor 1992-1996
2001-2002
125 Nicoară I. Laura-Rodica Lic.Pedagogic - învăţători învăţător detaşat 1991-1996
126 Nicula I. Nicoleta Univ., Facult. Filologie prof.lb.română titular 1995-2000
cumul funcţie 2001-2002
127 Noaghi I. Petriţa Univ., Facult. Filologie prof.lb.română titular 1998 şi în prezent
128 Noja I. Aurel Institutul Teologic prof.religie plata cu ora 1996-1997
129 Oana I. Lucia Univ., Facult.Filozofie prof.economie detaşat 2002-2003
130 Oltean I. Alina-Claudia Univ., Facult.Litere - lb.franceză- prof.lb.franceză- titular 2003-2004
lb.engleză lb.engleză
131 Oltean S. Dan Univ., Facult. prof.psihologie detaşat 1998-1999
Filosofie-Psihologie
132 Onea M. Teodora Lic.Pedagogic - educatoare prof.nec.lb.german plata cu ora 2000-2001
ă
133 Oprişa A. Ersilia-Amalia Lic.Pedagogic-Învăţători Colegiul învăţător detaşat 1998-1999
de Instit.-franceză institutor II titular 2000 şi în prezent
Facult.Pedagogie institutor I
134 Oprişa I. Maria Univ., Facult. prof.istorie detaşat 1998-2000
Istorie-Filosofie
135 Pârva P. Miron Facultatea de Teologie prof.religie plata cu ora 2001-2002
136 Pârvan P. Ioan Institutul de Arte Plastice prof.desen titular 1967-1994
cumul pensie 1994-2002
137 Paşolea E. Emilia-Ofelia Univ., Facult.Litere-Filozofie - prof.latină suplinitor 2000-2001
lb.latină-greaca veche titular 2001-2002
138 Pietrar A. Kristina Şc.Normală - filologie prof.II., lb.franceză suplinitor 2000-2004
Colegiul de Instit.-franceză
139 Poenaru I. Florina Univ., Facult.Filologie-lb.latină- prof.lb.latină suplinitor 1999-2000
greacă
maistru-instructor titular 1979-1990
Lic.Ind.Construcţii
140 Pogan A. Iosif administrator titular 1990-1991
Şcoala profesională - spec.tâmplar
maistru-instructor suplinitor 1991-1999
141 Pop G. Daniela-Tatiana Univ., Facult. Matematică prof.matematică titular 1990 şi în prezent
50
142 Pop I. Olivia Univ., Facult.Matematică prof.matematică titular 1968-1995
cumul pensie 1995-1996
143 Popovici I. Dana-Maria Univ., Facult.Filologie-lb.latină- prof.lb.latină suplinitor 2000-2001
greacă
144 Presecan N. Luminiţa Univ., Facult. prof.psihologie- titular 1998 şi în prezent
Socio-Psihologie pedagogie
145 Puşcaş I. Emilia Institutul de Arte Plastice prof.desen suplinitor 1975-1977
titular 1991-2000
146 Rădoi I. Nicolae Univ., Facult.Filologie prof.lb.engleză detaşat 2002-2003
-lb.engleză-lb.franceză titular 2003-2004
147 Reclaru P. Livia Univ., Facult. prof.ed.fizică titular 1994 şi în prezent
Ed.fizică (I.E.F.S.)
148 Roşca G. Cecilia-Elena Univ.Facult. prof.lb.română titular 1993 şi în prezent
Filologie
149 Rus P. Dumitru Univ., Facult. Geografie-Franceză inspector şcolar plată cu ora 1996-1998
prof.geografie titular 1998 şi în prezent
150 Sârbu I. Aurelian-Gheorghe Univ.Facult. prof.lb.română suplinitor 1978-1980
Filologie-Lb.română titular 1990 şi în prezent
151 Sîrbu I. Oliviu Univ., Facult.Biologie prof.biologie titular 1971-1993
cumul pensie 1993-1997
152 Schervan C. Carol-Dragutin Univ., Facult. Filologie prof.lb.engleză titular 1975-1997
153 Seleşan I. Oliviu Consrvatorul de Muzică prof.muzică plata cu ora 1992-1994
titular cu 2000-2001
comp.normă
154 Stanca P. Paola-Claudia Univ., Facult. Filologie prof.lb.germană suplinitor 1998-2000
155 Stoian I. Nicolae Univ., Facult.Istorie prof.istorie plata cu ora 1995-1996
156 Szekely P. Maria I.P. 3 ani, Facult. Filologie prof.II, lb.română suplinitor 1985-1991
titular 1991-2003
157 Şerban G. Monica Lic.Pedagogic educatoare titular 2000 şi în prezent
158 Şipoş V. Maria-Elena Lic.Pedagogic-Învăţători; învăţător titular 1990 şi în prezent
Colegiul de Institutori institutor II
159 Ştefănescu A. Ramona- Univ., Facult.Fizică prof.fizică plata cu ora 2002-2003
Nicoleta
160 Târnoveanu G. Dorina Univ., Facult. Filologie prof.lb.franceză titular 1998-2000
cumul funcţie 2000-2002
161 Tîrban P. Pantelimon Facultatea de Teologie prof.religie cumul funcţie 1995-1996
162 Teocan D. Diana-Laura Univ., Facult.Pedagogie Socială prof.pedagogie suplinitor 2003 şi în prezent
163 Ticula (Marian)I. Daniela- Lic.Pedagogic-educatoare învăţător titular 2001 şi în prezent
Ioana Colegiul de Institutori- înv.-
lb.franceză
164 Todosin O. Mioara Univ., Facult.Litere - lb.română- prof.lb.franceză plata cu ora 1995-1996
lb.franceză cumul funcţie 2000-2001
165 Torneanu I. Laura Univ., Facult. Litere prof.lb.franceză titular 1997-1998
166 Tripa A. Iuliana Univ., Facult.Biologie - prof.biologie titular 2003 şi în prezent
spec.biologie-chimie
167 Turcu T. Lazăr Univ., Facult. Istorie prof.istorie titular (catedră 1983-1999
inspector şcolar rez)
168 Tutunaru (Şchiopu) P. Univ., Facult. Pedagogie- prof. pedagogie suplinitor 1997-1998
Ramona-Elena psihologie titular 1998-2000
cumul funcţie 2000 şi în prezent
169 Varga T. Teodora-Eugenia Institutul Pedagogic de 3 ani prof.II, muzică plată cu ora 1999-2000
muzică
170 Vinţan E. Emilia Univ., Facult.Litere - lb.română- prof.lb.română- titular 2003 şi în prezent
lb.germană lb.germană
titular 1969-1992
171 Vlad D. Ovidiu Univ., Facult. Pedagogie prof.pedagogie
cumul pensie 1994-1998
172 Vlad P. Livia Univ., Facult. Pedagogie prof.pedagogie titular 1996-2002
173 Vulc Gh. Mirela Univ., Facult.Litere - lb.română- prof.lb.franceză titular 2002-2003
franceză
174 Vulcan G. Ana-Maria Univ., Facult.Geografie-germană prof.lb.germană plata cu ora 2001-2002
Univ., Facult.Geografie- prof.geografie titular 1974-1986
175 Vulcu I. Bujor
lb.engleză cum.pensie 1995-1996
176 Vulea E. Camelia-Elma Univ., Facult. Istorie prof.istorie detaşat 1999-2000
titular 2000-2003
177 Vulea M. Daniel Univ., Facult. Istorie prof.istorie suplinitor 1996-1999
2000-2001
178 Zăvoian G. Georgeta Lic.Pedagogic - educatoare educatoare titular 2000 şi în prezent
51
PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

Nr. Mod de Perioada de


Numele şi prenumele Studii de specialitate Funcţia
crt. încadrare funcţionare
1 Adam Florica Liceul Pedagogic - învăţători supraveghetor de titular 1992-1994
noapte
peadgog şcolar 1994-2001
2 Cruciţa A. Viorica Liceul teoretic secretar şef titular 1963-2002
3 Hidegcuti T. Lelia Instit.politehnic, Chimie organică secretar zonă titular 2001-2004

4 Ilieş A. Doina Univ., Facult.Filologie-L.română bibliotecar titular 1987-2004


cumul pensie cumul pensie 2004 şi în
prezent
5 Miclea Gh. Daniela Instit.de Mine secretar zonă titular 2004 şi în
prezent
6 Muntean M. Lia Studii medii supraveghetor de titular 1990-2001
noapte
pedagog şcolar 2001 şi în
prezent

7 Nicoară I. Gabriela Şc.Postlic.asist.de gest.finan.-cont. secretar titular 2002 şi în


Simona prezent

8 Orosz C. Carol Liceul Industrial laborant titular 1997 şi în


prezent
9 Puşcaş P. Natalia Lucia Lic.economic planif.-contabilitate supraveghetor de titular 2001 şi în
noapte prezent

10 Puta D. Maria Univ., Facult.Matematică; informatician titular 2001 şi în


informatică prezent
11 Răducea A. Larisa Univ., Facult.Management contabil şef titular 2001-2002
Loredana

12 Săvescu Gh. Alis-Ioana ASE, Facult.Relaţii economice contabil şef titular 2000
internaţionale

13 Scorpie D. Mariana Univ.Facult.Ştiinţe Econ.; Drept contabil şef titular 2002 şi în


prezent
14 Stâncel Irina Şcoala medie tehnică de contabil şef titular 1975-1994
contabilitate agricolă cumul pensie cumul pensie 1994-1999
15 Streian P. Liliana Liceul Industrial şi şcoală pedagog titular 2001 şi în
postliceală prezent
16 Şimon I. Ştefan Lic.Industrial administrator titular 1991 şi în
prezent
17 Tripon M.Camelia Şcoala Postliceală- secretar titular 1995-2002
Gabriela stenodactilografie; secretar şef 2002 şi în
Colegiul de Institutori prezent

PERSONALUL NEDIDACTIC

Nr. Mod de Perioada de


Numele şi prenumele Studii de specialitate Funcţia
crt. încadrare funcţionare
1 Anca T. Florin Şc.profesională cond.auto; Colegiul şofer titular 1997 şi în prezent
de Institutori

52
2 Anghiuş T. Elena Şcoala profesională îngrijitoare titular 2003 şi în prezent

3 Biriş L. Constantin Şcoala profesională muncitor calificat titular 1996 şi în prezent


întreţinere -tâmplar

4 Bogdan C. Silvia 4 clase primar îngrijitoare titular 1990-2003


5 Buble V. Tatiana 8 clase învăţământ gimnazial îngrijitoare titular 1995 şi în prezent

6 Bulugeană Stela 8 clase învăţământ gimnazial îngrijitoare titular 1990-2001


7 Căinanţ P. Ionel 8 clase învăţământ gimnazial paznic titular 1996 şi în prezent

8 Cărăbuţ N. Marcel Şcoala Profesională muncitor calificat titular 1998 şi în prezent


întreţinere -instalator

9 Cîrdei S. Cristina Liceul Industrial Energetic muncitor necalificat titular 1994 şi în prezent
cantină

10 Coman Adriana Liceu şi Facult.T.C.M casier titular 1994-1996


11 Coptil V. Ioana 8 clase învăţământ gimnazial îngrijitoare titular 1991 şi în prezent

12 Corcebnici A. Lenuţa 8 clase învăţământ gimnazial îngrijitoare titular 2000 şi în prezent

13 Dudilă Agneta 8 clase învăţământ gimnazial lenjereasă titular 1995-2000


14 Dumitrean N. Daniela Liceul Industrial Minier îngrijitoare titular 2001 şi în prezent

15 Florea Ioan Liceul industrial construcţii- muncitor calificat - titular 1994-1996


instalator instalator

16 Furdea Marina 4 clase primar îngrijitoare titular 1981-2000


17 Iacob Antonie Dorin 8 clase învăţământ gimnazial paznic titular 1994-1996
18 Igreţ I. Sebastian Liceul Industrial Minier paznic titular 1994 şi în prezent

19 Joldiş D. Dorica Lic.Industrial; curs calificare lenjereasă titular 2004 şi în prezent

20 Jude I. Victor Şcoala Profesională muncitor calificat titular 1997 şi în prezent


întreţinere
-electrician
21 Jurca Cosmin Şcoala Profesională muncitor calificat titular 1997-1998
întreţinere -tâmplar
22 Kovacs Ioan Şcoala Profesională - lăcătuş muncitor calificat titular 1993-1997
mecanic întreţinere
-electrician şi
conducător auto

23 Mancaş H. Maria 8 clase învăţământ gimnazial spălătoreasă titular 1996 şi în prezent

24 Marian Flavius Cristian Şcoala profesională - conducători- şofer titular 1996-1997


auto

25 Moldovan S. Maria 8 clase învăţământ gimnazial muncitor necalificat titular 1995 şi în prezent
cantină

26 Muntean G. Elena Lic.Agroindustrial; curs informatică casier titular 1996 şi în prezent

27 Muntean Florin Şcoala profesională muncitor calificat - titular 1998-1999


instalator

53
28 Munteanu G. Nicolae 8 clase învăţământ gimnazial paznic titular 1993 şi în prezent

29 Naidin Maricica 9 clase - Liceul Industrial îngrijitoare titular 1994-1997


30 Nedelcu M. Lina 8 clase învăţământ gimnazial; bucătar titular 1986 şi în prezent
calif.bucătar

31 Nicorici P. Laura Lic.Filologie magaziner titular 1995 şi în prezent

32 Nistor N. Sabina Lic.economic alim.publică muncitor necalificat titular 1994 şi în prezent


cantină

33 Olar M. Viorica 10 clase şc.generală îngrijitoare titular 1990 şi în prezent

34 Petresc Mariana 6 clase şcoală generală spălătoreasă titular 1989-2000


35 Ploscar S. Silvia 8 clase învăţământ gimnazial îngrijitoare titular 1994 şi în prezent

36 Pop I. Maria-Ana 4 clase primar îngrijitoare titular 1993-1999


37 Savu N. Ludovica 8 clase; calif.bucătar bucătar titular 1970 şi în prezent

38 Topor T. Dorin Şc.Profesională zidar paznic titular 1994 şi în prezent

39 Ţigu Doina Aurelia 8 clase învăţământ gimnazial muncitor necalificat titular 1995-1997
cantină
40 Vădean V. Maria Lic.Industrial îngrijitoare titular 2004 şi în prezent

ELEVI
PROMOŢIA 1995-1996

Clasa a IV-a A
învăţător: Jurja Romelia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrei C. Andreea-Daniela 12. Drăgoi V. Alina
2. Ardelean V. Cătălin-Alex 13. Ioaneş I. Cristina-Maria
3. Belea P. Petru 14. Luncan L. Bianca-Lăcrămioara
4. Buzilă V. Valerian 15. Lupulescu I. Alida-Maria
5. Bodea I. Andrei 16. Mager I. Sabin-Ioan
6. Caenanţ F. Floredana 17. Pall A. Adrian
7. Catarig Şt. Flavius 18. Panduru C. Paul-Alexandru
8. Chira A. Florin 19. Pădurean S. Roxana-Cristina
9. Cornea S. Bianca-Claudia 20. Stan V. Ciprian-Vasile
10. Crişan Gh. Daniel 21. Străuţi V. Aida-Maria
11. Dovleac G. Andreea

Clasa a IV-a B
54
învăţător: Jude Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Albu I. Mirabela 15. Hăncilă A. Alin-Mihai
2. Balazs I. Alexandru 16. Lazăr I. Andreea-Delia
3. Breyer E. Emil-Florin 17. Negru V. Alin-Alexandru
4. Brelian Gh. Călin-Petrişor 18. Popa M. Dan-Robert
5. Boldor Gh. Bogdan 19. Popi I. Paul-Ionel
6. Călean M. Ovidiu-Mihai 20. Sauer R. Radu-Marian
7. Coman I. Alexandru-Mircea 21. Soceanu M. Mihai-Alexandru
8. Dezmerean I. Gabriela 22. Stamate Gh. Raul-George
9. Gaşpar I. Andrei-Sorin 23. Sarkani Gherman S. Flavia-Alida
10. Grozăvescu I. Alina 24. Ştef I. Buştea-Anca
11. Indrea E. Raluca-Cătălina 25. Ştirban I. Cristina-Irina
12. Ioaneş A. Georgiana-Alexandra 26. Tat T. Nicolae-Adrian
13. Ionescu N. Adrian 27. Tătar I. Andreea-Florentina
14. Ivoniciu M. Dan-Cristian

Clasa a IV-a C
învăţător: Icobescu Victoria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alexe V. Alin-Ciprian 19. Iacobescu A. Valentin
2. Adam N. Valentin 20. Ifrim D. Aida-Roxana
3. Banciu I. Andreea 21. Joikits T. Ruxandra-Iulia
4. Bălaşa c. radu-Florin 22. Jurmoni P. Florin-Mihai
5. Ban F. Cristina 23. Mania P. Georgiana
6. Brnduşesc E. Anamaria 24. Miertoiu M. Andreea-Maria
7. Buda D. Florin-Mihai 25. Popa L. Lucia-Ramona
8. Burtea A. Alexandra-Liana 26. Petrescu C. Kinga-Miriam
9. Călăraşu C. Adela 27. Radu M. Silviu-Andrei
10. Cozma G. Elena-Cosmina 28. Roman I. Diana-Maria
11. Corici M. Raluca 29. Stana A. Alexandra
12. Cândea E. Emil-Petru 30. Sturza A. Anamaria
13. Crişan H. Andrei-Horia 31. Stânea N. Cristina
14. Duma G. Raluca-Estera 32. Szanto V. Serena-Maria
15. Dudaş I. Ioana-Roxana 33. Ursan I. Ioan-Titus
16. Filimon I. Mihai 34. Verzeş I. Ioana-Alexandra
17. Florea I. Andrei-Silviu 35. Zăvoian I. Dan
18. Frăţilă M. Bianca-Monica

55
Clasa a VIII-a A
diriginte: Burtea Viorica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrica V. Elena-Margareta 18. Lazăr I. Valentin
2. Bacter A. Ciprian 19. Levca Maria
3. Bândescu Gh. Mihai 20. Lovin D. Monica-Andreea
4. Betea P. Elena 21. Molodeţ V. Jitea-Petru
5. Boer A. Cristina-Maria 22. Muntean E. Alin
6. Colenovici M. Ioana 23. Nagy I. Dumitru-Sebastian
7. Costa F. Cristina 24. Nariţa S. Marcel
8. Demeter I. Tünde-Monica 25. Negru V. Ioana-Andreea
9. Dorobăţ N. Camelia-Nicoleta 26. Negrulescu I. Daniel
10. Drăgan M. Laura-Catalina 27. Nicula T. Genţiana
11. Dubar A. Florina 28. Oancea I. Monica
12. Furcă A. Raluca-Simona 29. Poienar P. Petronela
13. Iaru M. Ruxandra 30. Purtător M. Mihaela
14. Ivan I. Marius 31. Stroia A. Claudiu
15. Ivaşcău E. Ovidiu-Nicolae 32. Ştefan i. Ioana-Roxana
16. Jurja M. Alex 33. Zdrenghea N. Nicoleta-Monica
17. Lavu I. Sorin-Tudor

Clasa a VIII-a B
diriginte: Gavaziuc Dumitru

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Ardelean R. Andreea-Maria 17. Mailă I. Georgeta-Codruţa
2. Avram D. Alin 18. Mateş A. Alina
3. Barb M. Diana-Sonia 19. Mateş A. Călin
4. Boşcă I. Ioan 20. Miclea O. Ioan-Alexandru
5. Clej D. Alin-Constantin 21. Nan I. Cosmin-Ghiocel
6. Creţu C. Sabina 22. Olariu I. Cristina-Doina
7. Drăgan G. Claudiu-Alexandru 23. Olariu I. Ioana-Maria
8. Drăgan T. Nadia 24. Olariu C. Ramona
9. Florea A. Alina 25. Pil T. Voichiţa
10. Furcă L. Cristian-Virgil 26. Popescu B. Călin
11. Hădăreanu C. Mădălina-Cornelia 27. Pup T. Anca-Ioana
12. Iovan S. Daniel 28. Spădaru H. Oana-Maria
13. Irimie I. Liliana-Cristina 29. Stanoev G. Silvia
14. Ivaşcu G. Gheorghe 30. Şteolea F. Valentin
15. Lazăr N. Nicolae-Adrian 31. Vîtcă I. Loredana
16. Lazăr N. Oana-Adina

Clasa a VIII-a C
diriginte: Mărginean Leontina

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrea I. Flaviu 13. Lazăr I. Adrian-Constantin
56
2. Benţa L. Lucia-Liana 14. Luch Şt. Roxana-Elisabeta
3. Blîndu M. Vlad-Mihai 15. Mardan I. Daniela-Crinela
4. Bozan D. Flavia 16. Matei D. Crina-Alexandra
5. Cociorva G.P. Bianca-Gabriela 17. Mîrza M. Lidia-Valeria
6. Cordea D. Mioara 18. Otescu N. Miruna-Mara
7. Costea P. Maria-Iuliana 19. Pascu V. Adrian
8. Diaconu A. Simona-Marilena 20. Paul C. Oana-Alexandra
9. Dumitrana D. Mirela-Mihaela 21. Petruica N. Simona-Adriana
10. Eleş D. Cornel-Daniel 22. Seuchea I. Aurelia-Cristiana
11. Fărcaşi I.O. Marius-Octavian 23. Sitariu I. Ella-Maria
12. Iancu T. Ovidiu-Florentin 24. Zugravu A. Radu-Ştefan

Clasa a XIII-a A
profil: învăţători
diriginte: Damşa Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba V. Camelia 17. Pleşa-Ionescu T. Simona-Iuliana
2. Ciobanu V. Nicoleta 18. Popârlan A. Gabriela
3. Corchiş I. Daniela 19. Puşcă A. Patricia
4. Cornescu E. Monica-Simona 20. Roman R. Ciprian-Nicolae
5. David L. Gianina-Livia 21. Rotaru Gh. Gina-Monica
6. Draia V. Liliana-Argentina 22. Simina F. Andora-Evelina
7. Duc V. Mihaela-Carmen 23. Socol Gh. Dorela-Veronica
8. Iacob D. Diana 24. Stănculeasa I. Elena
9. Jude V. Catalina-Liliana 25. Strugariu N. Nicoleta
10. Mărunţel V. Ileana 26. Susan N. Sabina-Adriana
11. Moisă I. Adriana-Clara-Ita 27. Tanczel A. Elena-Loreliei
12. Nichifor M. Daniela-Adriana 28. Tat I. Cristina-Ioana
13. Nicula V. Claudia-Mioara 29. Ungureanu Gh. Gianina-Daniela
14. Pînzaru Şt. Florin-Ştefan 30. Voina I. Teodora
15. Pîrva L. Ramona-Livia 31. Zdrenghea M. Mihai
16. Pleşa-Ionescu T. Camelia-Marilena

Clasa a XIII-a B
profil: învăţători
diriginte: Grün Ecaterina

Nr. Numele şi prenumele Nr. Numele şi prenumele


57
crt. crt.
1. Adam T. Simona 16. Micu F. Liana
2. Antal C. Silvia 17. Mocanu D. Aphrodita-Marioana
3. Bulz Gh. Gabriela-Elena 18. Moga L. Alina-Luminiţa
4. Burca V. Anamaria 19. Necşulescu I. Adriana
5. Cojocariu I. Delia 20. Oana S. Maria-Angela
6. Dănilă D. Adrian-Doru 21. Oprean P. Mihaela-Elena
7. Dobrei E. Emanuela-Suzana 22. Pop Adriana
8. Dragomir P. Dana-Alina 23. Rusan Gh. Elena
9. Dreghiciu Simona-Claudia 24. Rusu I. Bianca-Maria
10. Galea I. Cristina-Violeta 25. Sârbu I. Ciprian
11. Gaşpar I. Cecilia-Ancuţa 26. Silvestru I. Mihaela-Raluca
12. Istrate O. Liliana 27. Trucă I. Ionela-Gabriela
13. Lascu S. Raluca-Sabina 28. Vegh I. Andrea
14. Martin H. Adelina-Florina 29. Zdrâncu O. Iuliana-Monica
15. Miclea V. Marcel 30. Zgîrcea I. Ioana-Raluca

Clasa a XIII-a C
profil: educatori
diriginte: Avram Rodica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bârgău V. Nadia-Camelia 15. Matei Violeta-Ani
2. Benta P. Maria-Mihaela 16. Medrea I. Mihaela
3. Comşa I. Sorina 17. Negriu A. Claudia-Mirela
4. Costea Gh. Cristina-Loredana 18. Olar T. Daniela-Ramona
5. Crâznic A. Marinela 19. Oprean P. Mihaela-Elena
6. Dănău B. Monica-Emanuela 20. Resiga I. Elena-Teodora
7. Dincă I. Raluca-Iulia 21. Romeghea V. Mihaela-Adina
8. Farcaş I. Flavia-Clara 22. Selegean Delia-Emilia
9. Fătan I. Maria-Cristina 23. Spanache V. Emanuela-Victoria
10. Fugătă I. Dana-Maria 24. Suciu P. Alina-Maria
11. Heţ M. Monica 25. Tirică Gh. Adriana-Corina
12. Iancu I. Anişoara 26. Vizetiu I. Carmen-Florentina
13. Jian V. Eugenia-Larisa 27. Voinoni D. Emanuela-Valeria
14. Kacso F. Enikö 28. Stăncescu P. Nicoleta-Ramona

PROMOŢIA 1996-1997

Clasa a IV-a A
învăţător: Şipoş Maria Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
19. Andrea Amalia-Iulia 36. Ilieş Flavius

58
20. Almăşan Cornelia-Ioana 37. Indrei Mihaela
21. Bodea Ştefania 38. Irimie Ionela-Andreea
22. Brăneţ Flavia-Georgiana 39. Maier Elisabeta
23. Balosin Nicoleta-Hortensia 40. Mariş Gabriela
24. Cheptănaru Marius-Gheorghe 41. Majer Gabriela-Tanţa
25. Chirodea Marc-Sebastian 42. Mezei Alexandra
26. Delie Daniel 43. Motora Adrian-Florin
27. Dumitrescu Alexandra 44. Păcurar Iulia-Diana
28. Florea Andreea-Ştefania 45. Pătruţ Alexandru-Cristian
29. Giosan Sever-George 46. Petrean Liana-Olivia
30. Gligor Teodora-Diana 47. Rişcuţa Dalia
31. Gorea Gabriela-Elena 48. Roşu Alexandru-Daniel
32. Constandache Alexandru

Clasa a IV-a B
învăţător: Gropeanu Emilia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba I. Monica-Elena 16. Nichiţelea N. Ana-Maria
2. Almăşan V. Nicoleta 17. Oltean A. Andrei
3. Dan A. Sebastian-George 18. Petraşca O. Adrian-Iosif
4. Diniş P. Adrian-Tiberiu 19. Pioară Radu
5. Drăgan M. Dorin-Cătălin 20. Popa A. Diana-Ioana
6. Florea G. Sever 21. Rădulescu I. Monica
7. Gondociu V. Isabella 22. Simion A. Răzvan-Adrian
8. Gropean R. Paul-Ionuţ 23. Soceanu M. Mădălina-Elena
9. Hriţcu E. Ioana-Cristina 24. Stratulat M. Anca
10. Iliescu M. Adela 25. Stroia C. Lavinia-Simona
11. Ioanăş A. Andreea 26. Susan I. Ioana-Roxana
12. Marian I. Marius 27. Szabo G. Alex-Gabriel
13. Martin M. Cristian 28. Trăncă V. Loredana
14. Migia O. Anca-Corina 29. Ţîţiu A. Iulia-Mădălina
15. Morar N. Răzvan 30. Vizitiu G. Florin

Clasa a VIII-a A
diriginte: Manea Melania

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Băneasă L. Bogdan-Valentin 21. Oancea G. Adrian
2. Bârsăian T. Ana-Maria-Diana 22. Oancea V. Mirela
3. Bordea D. Cristian-Alin 23. Opruţ M. Radu
4. Brânduşesc E. Miriam-Mirabela 24. Pena N. Liviu

59
5. Câzu N. Mihaela-Cristina 25. Petreu E. Dacian-Marius
6. Cornea Gh. Claudia-Cornelia 26. Pleşcan V. Mihaela
7. Costineanu M. Alina-Luana 27. Popescu B. Marian-Bogdan
8. Costea P. Petronela-Cristina 28. Popescu S. Mona-Luiza
9. Cristea M. Paul-Cristian 29. Pordea V. Dan-Ionuţ-Tudor
10. Crişan Gh. Horia 30. Puşcaş G. Andreia-Melania
11. Damian V. Claudiu-Gheorghe 31. Răspop I. Huanita-Ramona
12. Delie I. Eugen-Ioan 32. Resiga I. Bogdan-Ioan
13. Diaconu Gh. Mugurel 33. Simoc M. Darius-Ciprian
14. Furdui L. Estera 34. Stanciu I. Oana-Valentina
15. Gavriloiu V. Diana 35. Suciu E. Ioan-Robert
16. Hăncilă A. Adrian 36. Şiara V. Gabriel-Claudiu
17. Lazăr N. Diana-Ramona 37. Ştefan V. Ciprian-Anghel
18. Lazea I. Claudia-Elida 38. Torsin-Szabo D. Andreea
19. Lupaş I. Ramona 39. Trif S. Ioan-Nicolae
20. Neamţ T. Anca-Teodora

Clasa a VIII-a B
diriginte: Szekely Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Acârnulesei V. Edith 19. Inel N. Elena
2. Achim C. Flaviu-Dorian 20. Ioaneş I. Ioan-Claudiu
3. Anghel D. Alina 21. Ioaneş I. Ligia-Olivia
4. Băcărin V. Anca-Ioana 22. Lazăr I. Cosmin-Florin
5. Berchi P. Petruţa-Alina 23. Lăzăruţ V. Raluca-Liliana
6. Bichea A. Ana-Maria 24. Petraşca T. Anamaria
7. Boca I. Roxana-Iulia 25. Petroescu L. Ana-Simona
8. Bota T. Ioana-Lavinia 26. Plic I. Raluca-Monica
9. Brehar Al. Bogdan-Liviu 27. Podar I. Gheorghe
10. Covaci A. Arghil-Tiberiu 28. Poenar O. Ioan-Claudiu
11. Crişovan I. Dan-Călin 29. Rotea V. Mihai-Andrei
12. Dan S. Andrei 30. Sala I. Gabriel-Dorin
13. Delogramatic C. Cornel 31. Sauer R. Liviu-Cătălin
14. Dömötör M. Denis-Iulian 32. Sorinca V. Radu
15. Dudaş I. Tudor-Marcel 33. Ştef P. Irina-Cristina
16. Florea Gh. Radu-Bogdan 34. Tămaş P. Mihaela
17. Ianăşi P. Alin-Răzvan 35. Trif F. Corina
18. Iancu G. Oana-Andreea

Clasa a XIII-a A
profil: învăţători-educatori
diriginte: Cercea Silviu
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alexa Gh. Adrian-Constantin 17. Ivan I. Ioan-Cosmin
2. Bank J. Carmen-Ramona 18. Jurca A. Edvi-Magdalena
3. Bălan Gh. Graţiana 19. Kacso M. Veronica-Elena
4. Birău I. Rodica-Marilena 20. Olar S. Paul-Lidian

60
5. Cheche G. Gabriela 21. Paraschiv M. Loredana-Emiliana
6. Cleţ I. Angelica-Diana 22. Popa M. Mihaela
7. Cota I. Maria-Valentina 23. Rotariu M. Gabriela
8. Crăciun A. Adela-Emanuela 24. Spulber I. Monica
9. Dăian I. Cosmina 25. Stan Gh. Manuela-Paraschiva
10. Dan V. Ana-Maria 26. Stan C. Mirela
11. Dobra Gh. Ioana-Luciana 27. Tat I. Elena-Mihaela
12. Eckert T. Claudia-Ramona 28. Tomodan M.I. Nicoleta-Adriana
13. Fluieraş P. Călin 29. Topor I. Mihaela-Lăcrămioara
14. Furdean I. Mihaela 30. Vincze E. Cecilia-Mihaela
15. Guga I. Nadina-Maria 31. Visirin M. Mihaela-Margareta
16. Hîrseu M.V. Laura-Mihaela

Clasa a XIII-a B
profil: învăţători-educatori
diriginte: Dreghici Stela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Beju I. Liliana-Maria 16. Hîrban C. Aurica
2. Belteki I. Ramona 17. Herciu I. Ionela-Ramona
3. Bondarenco V. Svetlana 18. Klein F. Maria-Mirela
4. Bruciu D. Claudia-Vasilica 19. Leah P. Ramona-Elena
5. Bunea V.T. Ramona-Carmen 20. Matei B. Carmen-Cristina
6. Cătuta I. Geanina-Elena 21. Moga C. Maria-Carmen
7. Cojocaru M. Mihaela 22. Muntean D. Daciana-Laura
8. Colibăşanu I. Ana-Valeria 23. Oneasă V. Diana-Victoriţa
9. Conchi T. Ruxandra-Tatiana 24. Pădurean I. Rodica
10. Danci P. Petronela-Ramona 25. Pogan L.V. Cristina-Roxana
11. Florea M.C. Diana-Cosmina 26. Popa E. Ana-Maria
12. Florea H.I. Roxana-Maria 27. Popa I. Camelia-Ionela
13. Goia L. Ramona-Cristina 28. Stâncesc I. Ionela-Nicoleta
14. Grămadă M. Mariana-Mihaela 29. Voroneanu I. Iuliana
15. Hălmagi Z. Elena-Corina

Clasa a XIII-a C
profil: învăţători-educatori
diriginte: Buşagă Aurora

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Betea I. Angela 17. Laslău C. Dana-Cristina
2. Bogdan I. Emilia-Rodica 18. Lavu N. Gabriela-Nicoleta
3. Bolea T. Teodora 19. Miclea C.R. Adriana
4. Boticiu D.I. Marinela 20. Mihăilă A. Daniela-Cristina
5. Brînduşesc S. Marinela 21. Napău V. Andreea-Oana
6. Buliga I. Mirela 22. Niculae N. Alina-Florina
7. Cosac I. Andreea 23. Pălălău I. Nela-Elena
8. Covâză I. Maria-Claudia 24. Saidac I. Nicoleta-Giorgiana
61
9. Demian-Nicula I. Daniela-Maria 25. Semen P. Petronela-Daciana
10. Dubălaru S. Mirela-Antonela 26. Socaci V. Loredana-Gabriela
11. Filan T. Anca-Teodora 27. Spinanţu L. Cosmina-Mihaela
12. Fratoştiteanu Gh. Mioara 28. Stan I. Oana
13. Furdui O. Doina-Olivia 29. Suciu I. Alina-Florentina
14. Gabor I. Ionela-Cosmina 30. Suici I. Delia-Loredana
15. Golda D. Adriana-Ioana 31. Zorilă Gh. Carmen
16. Isac S. Nicoleta-Silvana

PROMOŢIA 1997-1998
Clasa a IV-a A
învăţător: Nagy Gabriela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Adam I. Mihai-Alin 14. Klötzl D. Ingrid-irina
2. Bistrian S. Maria-Luminiţa 15. Lupulescu L. Iulian
3. Breje F. Cosmin-Florin 16. Manole Gh. Paul-Alin
4. Căldăraş P. Florica-Sunita 17. Marc I. Ioana-Andreea
5. Cătană V. Alina-Adela 18. Marian I. Ioana
6. Constantinescu V. Liana-Cristina 19. Nechitaru M. Mihaela
7. Constantinescu M. Vlad-Dragoş 20. Nohai Gh. Gheorghe-Andrei
8. Cuş F. Robert-Mihai 21. Petraşcu S. Răzvan-Gabriel
9. Drăgoiu V. Virgil-Flavius 22. Răcilă N. Paul-Adrian
10. Dumitraa D. Răzvan-Marian 23. Sîrb I. Valentin-Florin
11. Gorea I. Daniel-Florin 24. Stoica D. Daniela-Ioana
12. Herlea N. Adrian 25. Şoldan V. Robert
13. Ioaneş I. Eleonora-Semida 26. Tănasie I. Roxana-Ioana

Clasa a IV-a B
învăţător: Lascu Eliza

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Balosin N. Larisa-Istina 14. Ene Roxana
2. Belc E. Nicoleta-Ana 15. Işan Al. Paul-Cristian
3. Băcean I. Călin-Ioan 16. Marian A. Adrian-Antonie
4. Bocai I. Ioan-Severian 17. Mihai L. Ana-Maria-Laura
5. Bolea N. Adina-Nicoleta 18. Moloţ M. Alexandra-Ana
6. Branea I. Alina-Roxana 19. Noja A. Iulia
7. Cazan Gh. Anda-Diana 20. Rad T. Octavian-Adrian
8. Codrea T. Loredana-Luminiţa 21. Rahovean I. Alin-Marian
9. Cojocaru D. Cristian-Claudiu 22. Roman M. Mihail
10. Corda V. Marilena-Corina 23. Teodor Gh. Sergiu-Andrei
11. Culda P. Raluca-Maria 24. Ţîţiu A. Sorina-Maria

62
12. Dezmerean S. Emil-Ioan 25. Vasiu Gh. Adrian-Gheorghe
13. Dobrin I. Alexandru

Clasa a VIII-a A
diriginte: Bulz Viorica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Adam C. Claudia-Ştefania 16. Lupaş I. Valentin-Ioan
2. Bacter A. Ana-Maria-Livia 17. Marinca O. Luminiţa-Diana
3. Băda D. Irina-Petronela 18. Munteanu A. Alexandru
4. Buştea M. Călin-Mircea 19. Pleşcan V. Mihăiţă-Iulian
5. Câra I. Ionela-Maria 20. Răchită C. Ana-Maria-Greta
6. Crăciunel Gh. Adela-Maria 21. Riza I. Mirabela-Vasilica
7. Crişovan I. Flavia-Nina 22. Roba I. Adrian-Ilie
8. Drăgoi V. Cristina-Amalia 23. Saroşi C. Alina-Loredana
9. Florea V. Florina-Viorela 24. Sava T. Simona
10. Geamănu V. Cristian-Florin 25. Szente C. Cătălin
11. Ghiura I. Marius-Claudiu 26. Szente C. Ştefan
12. Hordea D. Daniela-Rodica 27. Ştefan D. Cristian-George
13. Hoza L. Cristian-Marius 28. Toader A. Mirela-Claudia
14. Ichim N. Flavius-Nicolae 29. Törok C. Cornel
15. Loga L. Georgia

Clasa a VIII-a B
diriginte: Reclaru Livia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andronache C. Irina 12. Marian A. Anca
2. Bârsăian A. Raluca 13. Nelega M. Oana
3. Brehar A. Dragoş 14. Perţa P. Bianca
4. Buciuman A. Anamaria-Aurelia 15. Petrişor C. Camelia
5. Gabor N. Mioara 16. Ruşte A. Ramona
6. Gavrilă V. Maria-Veronica 17. Silaghi V. Sorin
7. Hulubă C. Laura 18. Ştefan I. Ramona
8. Ilieş G. Flavia 19. Tămaş D. Mihai-Ioan
9. Lazăr I. Antonela-Maria 20. Tănăsescu O. Anca
10. Lazăr R. Ciprian 21. Ţeculescu I. Cristian
11. Lazăr I. Maria-Teodora

63
Clasa a XII-a F
profil: filologie-teologie
diriginte: Bercea Gheorghe
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Băd Mirela-Doreana 17. Neag V. Sorin-Viorel
2. Boariu I.F. Cristina 18. Negricea Gh. Elena-Ramona
3. Boldor I. Tabita 19. Pantya B. Raul-Sandu
4. Bora O. Ştefan-Ovidiu 20. Pavel I. Filofteia-Iuliana
5. Bunea L. Narcisa-Georgeta 21. Pogan A. Remus-Adrian
6. Casoni I. Crina 22. Popescu N. Sorin
7. Ciobotea Gh. Paulina-Ramona 23. Popovici L. Alina-Mariana
8. Coţa I. Adrian 24. Radu V. Gheorghe-Viorel
9. Costa Gh. Mariana-Deliana 25. Soltan A. Ana
10. Costina V. Irina-Claudia 26. Stanciu D. Sergiu-Nicolae
11. Crainic V.D. Valentin-Claudiu 27. Stroiescu N. Oana-Elena
12. Gal M. Ana-Maria-Maura 28. Ştef P. Maria-Elena
13. Garliste I. Mirela-Anca 29. Ulican P. Gabriela-Elena
14. Guzun V. Elena 30. Vană C. Mariana
15. Kacso M. Adriana-Florica 31. Vasilache A. Adina-Cristina
16. Mariş T. Gabriel-Cosmin

Clasa a XIII-a A
profil: PEDAGOGIC
diriginte: Istrate Margareta

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Anghe I. Oana-Maria 19. Nicolescu E. Lucian-Aloisiu
2. Bacter A. Gheorghe-Alexandru 20. Nuică I. Maria-Tania
3. Barbos G. Valentin-Filimon 21. Pătrăşcoiu C. Nicolae-Ovidiu
4. Bârgău V. Cosmina-Simona 22. Popescu Gh. Nicoleta-Maria
5. Bilţog B. Diana-Ingridt 23. Romonţi C. Daria-Adriana
6. Borteş N. Adina-Maria 24. Rotaru Gh. Viorica-Ionela
7. Bratu Gh. Alina 25. Sălăşan C. Mihaela
8. Cazan H. Camelia-Florina 26. Şimon A. Sonia-Corina
9. Ciorogar T. Mihaela-Ramona 27. Şoit M. Mircea-Adrian
10. Dumitraş M.Adela 28. Stan L. Ana-Maria
11. Faur N. Nicoleta-Laura 29. Stanciu I. Cristina-Adiola
12. Grămadă M. Anişoara-Liliana 30. Stanciu V. Cristina-Mihaela
13. Lăpăduş O.M. Emilia-Cristina 31. Tudoran Şt. Corina
14. Măstăcănean Gh. Larisa-Patricia 32. Ursulescu I. Maria-Ramona
15. Micluţa L.I. Diana-Felicia 33. Vălean S. Mirona-Ioana
16. Modiga A. Ana 34. Verincă D. Simona-Mariana
64
17. Moţ I. Ioana-Ramona 35. Vonica Gh. Adela-Maria
18. Negricea V. Maria-Luiza 36. Zdrâncu O. Lucia-Octavia

Clasa a XIII-a B
profil: pedagogic
diriginte: Login Ion

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bălan I. Olguţa-Maria 18. Lazăr V. Claudia-Alina
2. Belaşcu A. Irina-Sanda 19. Nan E. I. Ramona-Emilia-Lia
3. Boldura V.V. Ana-Maria 20. Perţa I. Anca-Maria
4. Botgros I. Alina-Mariana 21. Petraş L.M. Alin
5. Bunea D. Didina-Cristina 22. Popa M. Doina-Ramona
6. Bura I. Felicia-Letiţia 23. Puţan M. Mariana
7. Burs Gh. I. Anca-Maria 24. Scutariu T. Simona-Corina
8. Cazan L. Claudia-Maria 25. Simu I. Simona-Simina
9. Ciurea G. Daniela 26. Stoica I. Ionela
10. Cohuţ E.E. Flavia-Giorgiana 27. Toader V. Gabriela-Silvia
11. Dogar I. Tabita-Victoriţa 28. Trif P. Maria-Cristina
12. Dura I. Iuliana-Delia 29. Trifu Gh. Loredana-Rodica
13. Duruş I. Claudia-Elena 30. Tripon C. Veronica
14. Frenţoni T. Daciana-Irina 31. Ungureanu Gh. Cosmina
15. Gornic V.I. Vasilica-Isabela 32. Urcan V. Viorela-Oana
16. Indreiu I. Ioana-Violeta 33. Ursaleş D. Lucian
17. Lavu I. Ana 34. Vasiu I. Felicia-Simona

Clasa a XIII-a C
profil: pedagogic
diriginte: Doica Marcela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Achim N. Diana-Nicoleta 19. Muntean I. Rodica-Marioara
2. Bălăşoiu A. Raluca-Aura 20. Mureşan I. Sofia-Laura
3. Beldescu I. Ioana-Maria 21. Nicola P. Geanina-Gabriela
4. Bisboacă N. Ana-Ştefania 22. Pârva I. Ioana-Gianina
5. Blada N. Elena 23. Petraş M.M. Adriana-Violeta
6. Bolca N. Mirela-Elena 24. Pil V. Amalia-Voichiţa
7. Cotoară I. Anamaria 25. Pilţ N. Olga-Nicoleta
8. Cristea M. Didona 26. Pintilii E. Anca-Cristina
9. Dindire P. Simona-Paula 27. Popovici R. Aurica
10. Drăgănescu A. Marinela-Claudia 28. Purece D. Ana-Maria
11. Golgoţ Gh. Loredana 29. Sîrbu I. Maria-Luminiţa
12. Henţ V. Maria-Geanina 30. Şotângă D.I. Simona-Delia
13. Indrei N. Claudia-Maria 31. Străuţ R. Gloria-Casandra
14. Iscru T. Lavinia-Marcela 32. Todoni I.J. Geanina-Loredana
15. Liţă T. Tiberia-Claudia 33. Todoran-Guriţa E. Adina-Elena
16. Loşniţa I. Crinişoara-Adina 34. Trifa N. Cristina-Nicoleta
17. Magheri V. Anca-Corina 35. Ursariu V. Lăcrămioara
18. Mariş I.B. Alina-Melania

65
PROMOŢIA 1998-1999

Clasa a IV-a A
învăţător: Jurja Romelia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Armean Cristian-Alexandru 15. Lazăr R. Anca-Florina
2. Barbu Gh. Răzvan-Bogdan 16. Lazăr I. Mihai-Andrei
3. Băneasă L. Răzvan-Adrian 17. Lugojan I. Marcel-Marinel
4. Bârgău M. Dragoş-Ciprian 18. Mărilă C. Liana-Nicoleta
5. Bodea I. Alexandru-Marian 19. Pârva L. Victor-George
6. Cantea V. Marius-Vasile 20. Popa Adriana-Cristina
7. Cheptenaru Gh. Alexandru-Vasile 21. Schmidt D. Andra-Mihaela
8. Dobrin I. Ariadna-Ioana 22. Stanciu N. Andreea-Roxana
9. Dovleac G. Simona-Marinela 23. Stănilă F. Ioan
10. Florescu P. Andrei-Petrişor 24. Tarţa V. Anca-Maria
11. Florescu P. Bogdan-Marius 25. Tămaş P. Petronela
12. Gheorghe I. Andreea 26. Tofa V. Alexandra-Luminiţa
13. Hulubă C. Paula-Maria 27. Trufea D. Irina-Daniela
14. Ionaşcu C. Andrei-Constantin

Clasa a IV-a B
învăţător: Florea Verghelia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrei L. Mihai-Adrian 16. Mureşan C. Roxana-Cristina
2. Caenanţ F. Andrei-Florin 17. Pârva I. Alexandru-Ioan
3. Costea Rodica-Angelica 18. Petrean I. Ioana-Maria
4. Crai P. Iulia 19. Petric C. Ileana-Alexandra
5. Dulău D. Alexandra-Maria 20. Popa I. Lucian-Bogdan
6. Dumitru C. Florina-Lucia 21. Popa D. Sebastian-Florin
7. Florea S. Florin 22. Savin Nicolae-Lucian
8. Hotnog M. Adina-Maria 23. Sevastian D. Paula
9. Hristea V. Andreea 24. Sike G. Alexandra-Dorina
10. Ilieş O. Olimpiu 25. Spinean D. Bogdan-Ioan
11. Ioaneş I. Ionatan-Emmanuel 26. Stanci N. Vladimir
12. Joikits T. Olivia-Maria 27. Şimon Ş. Răzvan-Andrei
13. Kajtar C. Rita-Edit 28. Văduva Vijai-Silvian
14. Max A. Paul 29. Vidu Gh. Georgiana-Elena
15. Mihăilă I. Alin-Ioan 30. Zdrâncu M. Andrada

66
Clasa a VIII-a A
diriginte: Buşagă Aurora

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bara D. Vladimir-Mihai 17. Omotă I. Mihai
2. Boldor G. George-Alexandru 18. Petraşcu S. Roxana-Ştefania
3. Cincă F. Camelia 19. Plopşoreanu P. Sergiu-Andrei
4. Crişan T. Laurenţiu-Traian 20. Popa G. Mircea-Flavius
5. Curcă M. Mihai-Ovidiu 21. Popa D. Ovidiu-Nicolae
6. Delie I. Ioana-Livia-Luiza 22. Popescu B. Constantin-Andronic
7. Dezmerean S. Ana-Maria 23. Răspop I. Andreea-Laura
8. Dîrlea I. Ionuţ-Andrei 24. Roşcăneanu I. Roxana-Adriana
9. Drămnesc D. Isabela 25. Roşcăneanu I. Adrian-Sebastian
10. Hrubi I. Gabriela 26. Sala V. Luciana
11. Iacob M. Claudia-Lavinia 27. Stoica D. Alina-Maria
12. Iancu G. Anca-Lavinia 28. Suba N. Andreea-Mihaela
13. Marinică R. Aliz-Iuliana 29. Şerb I. Raluca-Ioana
14. Mercsak S. Ştefan 30. Ştefan D. Dorina-Nicoleta
15. Negrulescu I. Paul-Andrei 31. Tinteia A. Mădălina-Camelia
16. Noja A. Teodora

Clasa a VIII-a B
diriginte: Cătănescu Delia-Valentina

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Albu I. Sergiu-Lucian 16. Iluţă E. Cristina-Mirabela
2. Beşleagă M. Mihai-Dorin 17. Indrea E. Laurenţia
3. Bichescu N. Daniela-Alina 18. Ioaneş I. Corina-Claudia
4. Bolbos-Toader I. Ovidiu 19. Iuga I. Ioan-Marian
5. Buble D. Raul-Sorin 20. Luca P. Iula-Andreea
6. Cerghedean Z. Roxana 21. Lup M. Mirabela-Andreea
7. Chirodea E. Arthur-Robert 22. Male I. Alina-Maria
8. Constantinescu M. Ioana-Carmen 23. Mîniuţ I. Călin
9. Costea V. Valerica-Petronela 24. Necşulescu V. Maria-Mihaela
10. Curcudel P. Maria-Petronela 25. Ormindean I. Monica-Ramona
11. Dănescu A. Dragoş-Alexandru 26. Pleşcan V. Alexandru-Andrei
12. Drăgan Gh. Daniela-Elena 27. Prodea V. Vlad-Andrei
13. Florea Gh. Despina-Genţiana 28. Reclaru D. Dorin
14. Gavrilă V. Florina-Ioana 29. Stănilă D. Claudia-Raluca
15. Iacob P. Camelia-Elena 30. Unguraş I. Anamaria-Laura

67
Clasa a XII-a F
profil: filologie-teologie ortodoxă
diriginte: Motăntău-Sârbu Corina

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Băbuţă D.O. Loredana-Mihaela 18. Lobonţ P. Elena-Carmen
2. Bâlteanu D. Diana-Camelia 19. Marcu D.V. Octavian-Dorin-Felix
3. Cazan Gh. Eleonora-Cristina 20. Meltiş D. Maria-Adriana
4. Colcea L. Marinela-Viorica 21. Muntean D.G. Dana-Eugenia
5. David A. Ana-Maria 22. Olariu I. Cristian-Ionel
6. Domokoş C. Claudia-Ionica 23. Oltean I. Florin-Marian
7. Farca M. Dan-Florin 24. Pasc L. Antonela
8. Farcaş S. Alina-Maria 25. Părău Daniel-Constantin
9. Farcaş P. Dumitru-Nicolae 26. Pilţ N.S. Nicolae-Sorin
10. Faur C. Daniel-Adrian-Gheorghe 27. Pintilei V. Elena-Maria
11. Faur I. Irinel-Ioan 28. Popa I. Ioan-Claudiu
12. Flore A. Ovidiu 29. Popovici S. Magdalena
13. Iacob O. Andrada-Cristina 30. Sgaroncea I. Claudiu-Nicolae
14. Iov M. Maria-Loredana 31. Trifa N. Gheorghe
15. Kajtar T. Carla-Hermina 32. Trunchi Şt. Polina-Ramona
16. Lăpădătoni V. Valerica-Ramona 33. Ungur V. Aurelia-Gabriela
17. Lobonţ P. Elena-Carmen 34. Ursa I.Nadia Loredana

Clasa a XIII-a A
profil: pedagogic - învăţători-educatoare
diriginte: Sârbu Aurelian

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Ardelean H.T. Greti-Tavia 17. Iovănescu D.I. Doiniţa-Rodica
2. Bal Şt.L. Mihaela 18. Jianu C. Sorina
3. Bălău V. Simona 19. Lazăr L. Lavinia-Ileana
4. Betea G. Mihaela-Ancuţa 20. Lucaci G. Simona-Cosmina
5. Bogar M.H. Ramona-Mihaela 21. Luţesc M. Daniela-Violeta
6. Calistru G. Grigore 22. Maier D. Mirela-Angela
7. Chebac V. Laura-Ancuţa 23. Marian I. Daniela-Ioana
8. Cor M. Alina-Raluca 24. Micluţa-Herbei D. Miruna-Diana
9. Dose E. Vasile 25. Neghiu I. Maria
10. Dragoş S. Daciana-Elena 26. Nicoară S.D. Constantin-Florin
11. Drăgan I. Adriana-Neluţa 27. Ocoş E. Raluca-Anca
12. Dumitriu V. Elena 28. Răcătean I.C. Liliana-Janeta
13. Golea G. Adina-Mirela 29. Ruja I. Maria-Magdalena
14. Homorodean M. Alina-Bianca 30. Ştefan D. Maria
15. Huţiu V.C. Ciprian 31. Tuvene M. Elena-Alina
16. Iancu D. Gabriela

Clasa a XIII-a B
profil: pedagogic - învăţători-educatoare
diriginte: Popescu Ştefan Liviu

68
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Balaj N.E. Irina-Mihaela 17. Martin V.M. Ramona-Monica
2. Bogar I.C. Maria-Liana 18. Mantz I. Noemi
3. Chişbac N. Nicoleta 19. Mârza I. Raluca
4. Colt C. Andrei-Nicolae 20. Mihăilescu F. Larisa
5. Danciu D. Cristina 21. Novac Oprişan Iuliana
6. Demetrescu A. Filofteia-Vasilica 22. Oprişe O. Angela
7. Dobrei N.A. Irina-Cristina 23. Oprişoni I.S. Ramona-Anişoara
8. Farca E. Adina-Camelia 24. Păcurar V.B. Claudia-Emanuela
9. Frăţilă V. Lelica-Daniela 25. Paşcău F. Claudia-Elena
10. Furca F. Corina-Larisa 26. Pil I. Luminiţa
11. Gereb Şt. Iuliana-Minodora 27. Sicoe C. Daniela-Mariana
12. Haas I. Corina-Luiza 28. Sîrbu I. Ruxandra-Maria
13. Hancheş L. Marius 29. Sonoc I. Maria-Cristina
14. Haţiegan I. Elena 30. Toma R. Bianca-Adina
15. Jurj C. Ana-Maria 31. Valasa G. Cristina
16. Manciulea I. Mihaela-Elena

Clasa a XIII-a C
profil: PEDAGOGIC- învăţători-educatoare
diriginte: Achim Stela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Ardelean M. Laura-Lenuţa 16. Lazăr M. Anca-Maria
2. Barbu V. Margareta 17. Lazăr G. Mihaela
3. Bădoi Gh. Larisa-Georgiana 18. Mangalau I. Anca
4. Birău I.G. Ioan-Dănuţ 19. Meza D. Ioana
5. Bojin I. Emilia 20. Moldovan I.G. Mirela-Sofia
6. Bolea I. Lidia-Carmen 21. Onofrei P. Daniela
7. Catarig Şt. Ioana-Alexandra 22. Paul N. Elena-Dorina
8. Crăciun L. Loredana-Zorica 23. Părduţiu V. Victoria-Liliana
9. Curcudel P. Loredana-Florina 24. Popescu M. Mircea
10. Daian I. Corina 25. Simina F. Zenovia-Teodora
11. Defrancz E. Loredana-Maria 26. Stanciu P. Elena
12. Dragotă I. Gabriela-Luminiţa 27. Stroe C. Mihaela
13. Feier I. Ioana-Mihaela 28. Teaca I. Mihaela-Irina
14. Furdui T.V. Mihaela 29. Talnar D. Carmen-Dumitriţa
15. Grecu M. Carmen 30. Vasiu P. Natalia-Maria

PROMOŢIA 1999-2000

Clasa a IV-a A
învăţător: Oprişa Ersilia
69
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba V. Alexandru 16. Ioaneş I. Ionatan
2. Arion V. Dan-Sebastian 17. Luca M. Alexandra-Marcela
3. Bârdan Lucian-Darius 18. Luca M. Andreea-Luisa
4. Bârlădeanu V. Alexandru 19. Mârza G. Georgiana
5. Betea D. Iulia-Nicoleta 20. Moisă M. Alexandra-Rosena
6. Boca I. Diana-Luiza 21. Onesc L. Laurenţiu-Marius
7. Botezan P. Panfil 22. Petreu E. Iulia-Daciana
8. Constantinescu Ana-Maria 23. Popa Edith-Maria
9. Coteţ Alexandra-Maria 24. Porumbu C. Oana-Daniela
10. Csengeri M.Ioan 25. Roman P. Raluca-Dorina
11. Dumitrescu a. Horaţiu-Răzvan 26. Simion A. Andrei-Ionuţ
12. Filip V. Andrei-Cristian 27. Stânea M. Alexandru
13. Gabor I. Sergiu-Alexandru 28. Stoica M. Laura
14. Gulaci A. Alexandra-Sânziana 29. Surlaşiu V. Ioana
15. Hancheş Felicia 30. Varvescu C. Andrada

Clasa a IV-a B
învăţător: Jude Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bala I. Alexandra-Eugenia 18. Măniceanu G. Lidia-Veronica
2. Breje F. Mihaela-Maria 19. Mesaroş Şt. Andrei-Paul
3. Casoni T. Octavia-Petrana 20. Moldovan I. Sergiu-Alexandru
4. Costin Gh. Ana-Maria 21. Nebela Şt. Corina-Ştefania
5. Costea N. Nicoleta-Camelia 22. Nagy Şt. Paul-Ştefan
6. Chiriţoiu V. Oana-Maria 23. Nohai Gh. Adrian-Mihai
7. Colceru Ciprian 24. Pavel M. Florina
8. Crişan N. Emanuel-Valentin 25. Ploscar N. Nicolae-Marius
9. Császar W. Alexandru 26. Putuca I. Camelia
10. Drobot D. Dan 27. Resiga N. Bogdan-Alexandru
11. Dovleac G. Alina-Daniela 28. Smarandache M. Diana
12. Duda S. Tiberiu-Valentin 29. Streian I. Adina-Simona
13. Gabor C. Roxana-Andreea 30. Ştirban I. Simona
14. Gărdean D. Daniela-Ancuţa 31. Stoica Graţian-Andrei
15. Guler S. Bogdan 32. Tămaş M. Diana
16. Leontescu G. Silvana-Alexandra 33. Tămaş D. Dan-Mircea
17. Mancaş V. Alexandra-Loredana 34. Toma F. Alexandra-Florina

Clasa a VIII-a A
diriginte: Călăraşu Ana

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alexe I.V. Alin-Ciprian 17. Jurmoni P. Florin-Mihai
2. Ban I. Cristian 18. Mania P. Georgiana
3. Ban F.D. Cristina 19. Marian I. Cristina
70
4. Banciu I. Andreea 20. Miertoiu M. Andreea-Maria
5. Bălaşa C. Radu-Florin 21. Moţu M. Mircea
6. Brânduşesc Anamaria-Ligia 22. Petrescu C. Kinga-Miriam
7. Buda D. Florin-Mihai 23. Popa L.C. Lucia-Ramona
8. Călăraşu C. Adela 24. Radu A.F. Silviu-Andrei
9. Cândea E.V. Emil-Petru 25. Roman I. Diana-Maria
10. Costa D.T. Lucian-Valentin 26. Simina I. Andreea-Cristina
11. Dudaş I.N. Ioana-Roxana 27. Stana A. Alexandra
12. Filimon I. Mihai 28. Stânea R.H. Cristina
13. Florea I. Andrei-Silviu 29. Sturza A. Anamaria
14. Gârna L. Anca 30. Şandru I. Titus-Valentin
15. Iacobescu A. Valentin 31. Ursan I. Titus-Ioan
16. Ioniţă C. Elena

Clasa a VIII-a B
diriginte: Gavrilă Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Aniculăesei M. Mircea-Valentin 18. Ioaneş G. Alexandra-Georgiana
2. Balazs I. Alexandru 19. Ionescu N. Adrian
3. Boldor Gh. Bogdan 20. Indrea E. Raluca
4. Brelian Gh. Călin-Petrişor 21. Lazăr T. Delia-Andreea
5. Breyer E. Emil-Florin 22. Negru V. Alin-Alexandru
6. Buculescu V. Alin 23. Popa M. Dan-Robert
7. Chira A. Adriana 24. Popi I. Paul-Ionuţ
8. Chira Gh. Alina-Adriana 25. Răducanu C. Alexandra
9. Cîmpean Gh. Ana-Maria 26. Sauer R. Radu-Marian
10. Călean T. Mihai-Ovidiu 27. Stamate A. Raul-George
11. Dezmerean S. Gabriela 28. Stoica C. Cristina
12. Dud R. Loredana-Florica 29. Sarkani-Gherman S. Flavia-Alida
13. Frăţilă M. Bianca-Monica 30. Ştef-Buştea I. Anca
14. Gaşpar I. Andrei-Sorin 31. Ştirban I. Cristina-Irina
15. Grecu R. Ramona-Mihaela 32. Tat T. Nicolae
16. Grozăvescu I. Alina 33. Tătar I. Andreea-Florentina
17. Hăncilă A. Alin-Mihai

Clasa a VIII-a C
diriginte: Marian Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Ardelean V. Cătălin-Alexandru 14. Ilea D. Bogdan-Ioan
2. Belea P. Petru 15. Jula I. Gheorghe-Radu

71
3. Bichescu N. Cristian-Alin 16. Luncan L. Lăcrămioara-Bianca
4. Căenanţ F. Floredana 17. Mager I. Sabin-Ioan
5. Catarig S. Flavius 18. Munteanu A. Marian-Daniel
6. Chirla A. Florin 19. Ormenişan I. Lidia-Cristina
7. Cornea S. Claudia-Bianca 20. Pall A. Adrian-Cristian
8. Cordon-[urlică Costina 21. Pădurean S. Roxana-Cristina
9. Craiu M. Rafael-Ioan 22. Pipinică G.N. Ana-Gabriela
10. Dovleac G. Andreea-Florina 23. Roba I. Dorin-Ioan
11. Drăgoi V. Alina-Eugenia 24. Străuţi V. Aida-Maria
12. Duleanţ I. Claudia-Daniela 25. Toşa C. Cornel-Ioan
13. Haida D. Adnana-Elena 26. Vlădoiu L.Raluca-Adina

Clasa a XII-a F
profil: filologie-teologie ortodoxă
diriginte: Leucian Manuela Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Boer A. Cristina-Maria 13. Nicola S. Luciana
2. Cimponeri I. Monica 14. Nistor C.M. Bristena-Elena
3. David M. Florina-Elena 15. Otescu N. Mara-Miruna
4. Demian I. Monica-Elena 16. Popescu I. Mihai
5. Doroga N. Iuliana-Andreea 17. Porohniuc F. Irina
6. Draga D. Lorenţa-Alina 18. Rednic V. Ioana-Maria
7. Furdui I. Radu-Florin 19. Saulescu N. Niculina-Diana
8. Grama I. Elena-Valentina 20. Stanila I. Andreea-Septimia
9. Iha C. Marius-Constantin 21. Suba L. Laurenţiu-Ioan
10. Labau M. Diana-Maria 22. Tescar I.V. Olimpia
11. Macingo N. Marius 23. Ungureanu Şt. Maria-Daniela
12. Negru G. Bogdan

Clasa a XIII-a A
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Boţa Valeria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Almăşan D. Dina-Debora 17. Muntean D. Cosmina-Amalia
2. Antal P. Andreea 18. Paşolea-Şerban I. Corina
3. Arsin I. Ioana-Maria 19. Rădeanu V. Mădălina-Liliana
4. Bolosin C. Maria-Luminiţa 20. Rişcuţa N. Luminiţa-Florica
5. Corcebnici Şt. Cristina-Florina 21. Rus I. Diana-Alina
6. Crişan V. Carmen 22. Şimon I. Estera-Maria
7. Curca M. Adriana-Daniela 23. Simulescu I. Pamela-Verona
8. Damşa V. Ramona 24. Socaci V. Ramona-Laura

72
9. Dimian Şt. Adina 25. Stana I. Ionela-Florica
10. Fecheta M. Daniela 26. Susan N.P. Diana-Cristina
11. Furdui A. Diana-Carmen 27. Tirică p. Georgeta-Sabina
12. Hîrseu M. Diana-Elena 28. Toader L. Patricia-Alina
13. Ioniţă V. Wanda-Cristina 29. Udrea P. Alina-Diana
14. Luca C. Carmen-Maria 30. Vatavu A. Isabela-Erika
15. Martin D. Aura-Mădălina 31. Vinulescu M. Cezar-Leonard
16. Mateş N. Nicolae

Clasa a XIII-a B
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Pop Daniela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Cerbicean G. Eliza-Maria 17. Patruţiu I. Bianca-Mihaela
2. Chinez I. Camelia 18. Păun A. Adriana-Ana
3. Ciucian I. Ramona-Crina 19. Păun A. Ioan-Antonie
4. Curiac G. Otilia-Loredana 20. Pescariu I. Adriana-Camelia
5. Deë S. Diana-Alina 21. Plugaru D. Elena-Daniela
6. Feregan I. Roxana 22. Pocol I. Claudia-Maria
7. Gancea V. Ramona-Maria 23. Poenar P. Simona-Lenuţa
8. Homorodean N. Florin-Alin 24. Pop V. Angela
9. Hulpaci T. Mihaela-Rodica 25. Scorobete D. Cosmina-Loredana
10. Ionele P. Loredana 26. Selegean E. Diana-Gabriela
11. Jurca C. Dana-Maria 27. Stan M. Ancuţa-Nicoleta
12. Miclau A. Cristina-Livia 28. Stroian S. Raluca-Elena
13. Mihaiasa T. Leontina-Florina 29. Suciu R. Nicolae
14. Mihoi D. Mihaela-Maria 30. Velescu M. Carmen-Mihaela
15. Pădurean P. Ovidiu-Ciprian 31. Voroneanu I. Gabriela
16. Paşca P. Valentina-Sînziana 32. Vulc A. Mihaela-Elena

Clasa a XIII-a C
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Roşca Cecilia Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Acasandrei P. Lidia 16. Pintescu C. Mihaela-Codruţa
2. Armeanu C. Mihaela-Maria 17. Piţigoi V. Valeriu
3. Beteag A. Claudia 18. Pop Gh. Anamaria
4. Boldura V. Oana-Maria 19. Purtuc C. Diana-Alina
5. Cazan D. Diana-Loredana 20. Retezan A. Emanuela-Maria-Dora
6. Costea V. Adriana-Monica 21. Silivăşan L. Maria-Teodora
7. Doroftei G. Manuela-Larisa 22. Stanamirescu I. Oana-Lucica
8. Giurgiu S. Amalia-Maria 23. Stanus V. Ana
9. Ivan V. Ioana-Dorina 24. Tamaşoi Gh. Ramona-Dorica
10. Jurcoane V. Mihaela-Alina 25. Tomuş N. Claudia-Lenuţa
11. Mândra I. Diana-Monica 26. Vasiu A. Sanda-Felicia
12. Marcu B. Liana-Adriana 27. Vesa I. Ciprian-Nicuşor
73
13. Mohora I. Ramona-Lucreţia-Arina 28. Vitonescu S. Anca-Simona
14. Nagy K. Ramona-Lenuţa 29. Vlaiconi O. Simona
15. Pecora D. Ioana-Mariana 30. Zborovski M. Anamaria

PROMOŢIA 2000-2001

Clasa a IV-a A
învăţător: Şipoş Maria

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Almăşan G. Marcel-Marin 14. Ispas G. Claudiu-Constantin
2. Bârgău M. Iuliana-Etelka 15. Lazăr D. Andreea-Dalia
3. Betea P. Anca-Ionela 16. Nistor L. Sergiu-Nicolae
4. Boiciuc E. Flavius-Alexandru 17. Pleşcan V. Nicolae-Paul
5. Branea A. Lucian 18. Popa M. Ionel-Marius
6. Buţa F. Ovidiu-Marius 19. Popa I. Mihaela-Ionela
7. Buzilă C. Roxana-Cristina 20. Răspop C. Roxana-Oana
8. Cantea V. Cristian-Adrian 21. Rebegilă I. Răzvan
9. Cazan Segiu-Vlad 22. Sajin R. Consuela-Thais
10. Căldăraş R. Gheorghe-Raul 23. Savu I. Alexandru-Ioan
11. Chira A. Cristiana 24. Sîrb D. Alina-Dana
12. Cionca P. Mihai-Marius 25. Tomotaş I. Ionela-Maria
13. Hojda Cristina-Maria

Clasa a IV-a B
învăţător: Gropeanu Emilia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Ban F. Alexandru 17. Mîrza A. Matei
2. Barbu Gh. Gabriel-Andrei 18. Morar N. Sergiu-Victor
3. Bocai Adina 19. Neicu M. Vlad
4. Boriţa I. Gabriel 20. Rahoveanu I. Alina-Ioana
5. Brânduşesc E. Ingrid 21. Raţiu Călin-Iustian
6. Cioran A. Andrei-Dan 22. Rovinar L. Sergiu-Constantin
7. Ciornei S. Andreea-Iulia 23. Sevastian D. Mariana
8. Cojocaru D. Victor 24. Sârbu I. Ana-Ioana
9. Florea Gh. Vlad 25. Tarţa V. Andreea-Alina
10. Găliceanu C. Bogdan 26. Tarţa V. Nicoleta-Bianca
11. Ghila C. Iulia-Ioana 27. Tămaş E. Adrian-Nicolae
12. Grigoraş Florin 28. Tiliciu D. Alexandru
13. Hui C. Claudiu-Dacian 29. Toma N. Andrei-Mihai
14. Luca M. Marius-Octavian 30. Tot R. Victor-Răzvan
74
15. Martin M. Dan-Andrei 31. Varvescu C. Ciprian-Andrei
16. Miertoiu M. Mihai

Clasa a VIII-a A
diriginte: Mărginean Leontina

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba I. Monica-Elena 16. Martin M. Cristian
2. Almăşan V. Nicoleta 17. Migia O. Anca-Corina
3. Baciu P. Alexandru 18. Moldovan I. Andra-Georgiana
4. Dan A. Sebastian-George 19. Morar N. Răzvan
5. Diniş P.M. Adrian-Tiberiu 20. Nichiţelea M. Ana-Maria
6. Drăgan M. Dorin-Cătălin 21. Petraşca T. Adrian-Iosif
7. Florea Gh. Sever 22. Popa A. Diana-Ioana
8. Gondociu V. Isabella 23. Rădulescu I. Monica
9. Gropean R. Paul-Ionuţ 24. Stratulat M. Anca
10. Hriţcu E. Ioana-Cristina 25. Stroia C. Simona-Lavinia
11. Iliescu M. Adela 26. Susan I. Ioana-Roxana
12. Ioanăş A. Andreea 27. Trâncă V. Loredana
13. Marian I. Marius 28. [îţiu A. Iulia-Mădălina

Clasa a VIII-a B
diriginte: Vulea Daniel

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Beşleagă M. Sorin-Ioan 17. Indrei V. Mihaela-Elena
2. Brăneţ F. Flavia-Geanina 18. Irimie I. Ionela
3. Bulboacă C. Adina-Mihaela 19. Lazăr N. Andreea-Laura
4. Cazan I. Radu-Andrei 20. Maier M. Elisabeta
5. Chira A. Andrei 21. Majer Al. Gabriela-Constanţa
6. Cheptănaru Gh. Marius-Gheorghe 22. Mariş G. Gabriela
7. Costea T. Florin-Cristian 23. Mezei D. Alexandra
8. Dumitrescu S. Alexandra 24. Motora D. Adrian-Florin
9. Foghel A. Simona-Felicia 25. Nicşa I. Elena-Camelia
10. Giosan V. Sever-George 26. Păcurar I. Iulia-Diana
11. Gorea I. Gabriela-Elena 27. Petrean I. Liana-Olivia
12. Gligor T. Teodora-Diana 28. Salamon A. Emilia
13. Ilieş Gh. Flavius

Clasa a XII-a F
75
profil: filologie-teologie ortodoxă
diriginte: Noaghi Petriţa

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alexandrescu Şt. Nicoleta-Elena 15. Mileşan V. Mirela
2. Arapan P. Victoria 16. Mili M. Andreia-Mihaela
3. Barsaian T. Gh. Ana-Maria-Diana 17. Munteanu M. Alexandra-Veronica
4. Borza D. Ovidiu-Dorin 18. Mureşan P. Alin-Marius
5. Caldare I. Veronica 19. Nistoresc A. Monica-Anca
6. Cata A. Adina-Aurora 20. Olariu I. Cristian
7. Coposesc I.B. Alexandra 21. Piţigoi D. Loredana-Marusiana
8. Corceac V. Aliona 22. Rusan E. Daniel-Emil
9. Danciu Z. Claudiu-Ioan 23. Samoilă I. Ştefan-Cosmin
10. Danescu M. Corina-Tabita 24. Savin I. Daniela-Alberta
11. Garna L. Oana-Maria 25. Ştef P. Irina-Cristina
12. Halus P. Maria 26. Ştefan D.A. Ciprian-Anghel
13. Igreţ N. Mihaela-Elena 27. Trif S. Ioan-Nicolae
14. Mariş I. Maria-Magdalena 28. Trifa N. Dumitriţa-Ecaterina

Clasa a XIII-a A
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Pop Daniela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bâldea G. Anamaria-Loredana 16. Macarie T. Cristina
2. Boghiu A. Maria-Mirabela 17. Marina F. Roxana-Mihaela
3. Caragea O. Carmen 18. Moraru Gh. Maria-Alina
4. Cimpoi C. Mihaela-Cristina 19. Pacala V. Cristina
5. Ciorchina I. Liliana-Mihaela 20. Paşca Ioana
6. Cotârlea A. Iulia-Maria 21. Rădulescu L. Diana
7. Cotruţa M. Miada-Mihaela 22. Rişcuţa I. Ana-Maria
8. Crăciun I. Ioana-Cristina 23. Scordila Şt. Rodica
9. Draghiţa A. Daniela-Elena 24. Stoica A. Odette
10. Faur F. Manuela-Liliana 25. Stoica G. Ramona-Elena
11. Floriştean N. Elena 26. Tripon M. Andreea-Dorina
12. Goian C. Cristina-Corina 27. Vasiu P. Damaris
13. Grozoni V. Vionelia-Ramona 28. Velescu M. Ramona-Elena
14. Haller C. Carmen-Anamaria 29. Vereş N. Amalia
15. Huhu I. Dorina 30. Vesa I. Cristina-Nicoleta

Clasa a XIII-a B
76
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Adăscăliţei Felicia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Boca D. Daliana-Maria 17. Negru V. Ioana-Andreea
2. Bulzan L. Olivia-Eleonora 18. Oravetz T. Anca-Teodora
3. Colenovici M. Ioana 19. Pârvan N. Dana-Elena
4. Cordea D. Mioara 20. Petruica N. Adriana-Simona
5. Crişan D. Adelina-Anca 21. Pil T. Voichţa
6. Diaconu A. Simona-Marilena 22. Popa D. Alina-Cornelia
7. Filip Gh. Loredana-Maria 23. Popa D. Carmen-Maria
8. Groza I. Raluca-Florentina 24. Raucescu V. Simona-Florica
9. Hădăreanu C. Mădălina-Cornelia 25. Rebendics M. Mihaela-Raluca
10. Hristea S. Florentina-Iuliana 26. Rusu I. Aniela-Maria
11. Irimie I. Liliana-Cristina 27. Socaci I. Claudia
12. Lovin D. Monica-Andreea 28. Straja P. Petronela-Alina
13. Maila I. Georgeta-Codruţa 29. Vasiloni C. Mihaela
14. Marin M. Ana-Maria 30. Vâtcă I. Loredana-Lucia
15. Medrea I. Sabina-Costinela 31. Vienescu I. Adriana-Ioana
16. Mihăiescu D. Luiza-Lavinia 32. Vişan C. Lavinia-Camelia

Clasa a XIII-a C
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Burtea Viorica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Antonie I. Constantin 13. Ilinescu Gh. Laura
2. Baneş L. Camelia-Livia 14. Jugariu D. Monica
3. Belu I. Roxana-Acvilina 15. Lacatus S. Anca
4. Bolot I. Andreea-Maria 16. Martin A. Simona
5. Bungardean I. Ionela-Claudia 17. Matei N. Lavinia-Carmen
6. Ciocarlan C. Lucian-Costel 18. Popa C. Liana-Maria
7. Ciurlea I. Geanina-Mirabela 19. Purtător M. Mihaela-Mioara
8. Crăciun G. Georgeta 20. Raţiu E. Sorina
9. Crăciun S. Sorin-Stelian 21. Seleşan L. Călin-Livius
10. Dăbucean M. Eliada 22. Santion V. Consuela
11. Herczeg F. Roxana-Mihaela 23. Stânea V. Roxana-Maria
12. Iancu F. Eroteia

PROMOŢIA 2001-2002

Clasa a IV-a A
77
învăţător: Nagy Gabriela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Csengeri M. Ioana 14. Petroesc M. Florin-Ioan
2. Fazekaş I. Alexandra-Cristina 15. Radu I. Oana-Roxana
3. Gaşpar A. Diana-Denisia 16. Rîpaş A. Giorgiana-Antonia
4. Georgescu P. Mihaela-Georgiana 17. Rus O. Andrei-Ovidiu
5. Henţ C. Cristina-Alexandra 18. Sike G. Tudor-Cristian
6. Hopu D. Claudia-Adriana 19. Stîngă D. Mădălina
7. Jurcone R. Orlando 20. Toma S. Cosmin-Simion
8. Kulcsar F. Cristina-Ioana 21. Tomulescu M. Ana-Maria
9. Laziun D. Alexandra-Mihaela 22. Vasiu B. Andreea-Mirela
10. Mîrza A. Denisa 23. Vesa C. Alexandra-Cezara
11. Moldovan L. Adela-Mîndruţa 24. Vinulescu M. Alexandru-Adrian
12. Oncoş-Godja V. Petru 25. Voica G. Gabriel-Cezar
13. Petric-Müller C. Marianne 26. Truţă S. Alexandra-Florina

Clasa a IV-a B
învăţător: Lascu Eliza

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Angaliţa F. Bogdan-Florin 17. Grigoraş M. Mihai-Constantin
2. Barna Gh. George-Ionuţ 18. Hîrîci D. Patricia-Ioana
3. Bogdan C. Eugenia-Violeta 19. Iosif I. Diana-Ioana
4. Botezan P. Maria 20. Iuga I. Darius-Mihai
5. Brânduşesc E. Demetrius-Emilian 21. Luncan I. Iulia-Alexandra
6. Burgui N. Aura-Ioana 22. Lup Gh. Lucian
7. Bulugeană D. Robert-Dumitru 23. Negriuţiu M. Irina-Alexandra
8. Bulz M. Bianca-Roxana 24. Răican D. Dan-Dorin
9. Circo A. Flavius-Adrian 25. Retegan C. Dragoş-Răzvan
10. Codrea T. Alexandra-Roxana 26. Scorobete A. Răzvan-Andrei
11. Corhan I. Claudiu 27. Şerban M. Raul-Alexandru
12. Costea D. Mihai-Andrei 28. Şerbănescu N. Sergiu-Nicolae
13. Dan V. Diana 29. Târnoveanu C. Dorin-Gheorghe
14. Drăghici D. Alin-Aurelian 30. Vulcan H. Alexandru
15. Faur M. Dragoş-Mihai 31. Vug D. Ana-Maria
16. Florica V. Nicoleta-Florina

Clasa a VIII-a A
diriginte: Târnoveanu Dorina

Nr. Numele şi prenumele Nr. Numele şi prenumele

78
crt. crt.
1. Băcean I. Călin-Ioan 15. Marian I. Ioana
2. Bolea N. Adina-Nicoleta 16. Mihăiescu L. Andreea-Luiza
3. Bucur V. Iulia-Maria 17. Moloţ M. Alexandra-Ana
4. Cazan Gh.Anda-Diana 18. Motăntău-Sârbu D. Raluca
5. Codrea T. Loredana 19. Nohai Gh. Gheorghe-Andrei
6. Costea Gh. Alexandru-Romulus 20. Petraşcu S. Răzvan-Gabriel
7. Culda P. Raluca-Maria 21. Pricob D. Alexandru-Marius
8. Dobrin I. Alexandru 22. Popa E. Valentin-Florin
9. Drăgoiu V. Virgil-Flavius 23. Rahovean I. Alin-Marian
10. Ene L. Roxana-Luiza 24. Sîrb M. Sebastian-Florin
11. Işan A. Paul-Cristian 25. Stoica D. Daniela-Ioana
12. Lupulescu L. Iulian 26. Ţîţiu A. Maria-Sorina
13. Maier A. Alexandra-Maria 27. Verdeş M. Raluca-Maria
14. Marian A. Adrian

Clasa a VIII-a B
diriginte: Dumitrescu Mircea

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Adam I. Mihai-Alin 11. Klötzl D. Ingrid-Irina
2. Almăşan I. Cornelia-Ioana 12. Lascu G. Gabriela-Georgeta
3. Belc E. Nicoleta-Ana 13. Lupaş A. Tudor-Aurel
4. Beşleagă M. Liviu-Adrian 14. Manole G. Paul-Alin
5. Bistrian S. Maria-Luminiţa 15. Miler A. Bianca-Ileana
6. Buble D. Roxana-Dorina 16. Rad T. Octavian-Adrian
7. Dezmerean S. Emil-Ioan 17. Răcilă N. Paul-Adrian
8. Drăguş N. Florina-Gabriela 18. Rovinaru I. Ioana-Diana
9. Dumitrana D. Răzvan-Marian 19. Someşan N. Nicoleta-Maria
10. Iluţă E. Eugenia-Georgeta

Clasa a XIII-a A
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Dreghici Stela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Adam I. Cristina Ioana 12. Marta I. Ioana Simona
2. Anghel T. Amelia 13. Nicoară A. Lavinia Petronela
3. Ari I. Oana Maria 14. Otoiu A. Adela
79
4. Catalin A. Andreea Florica 15. Peterlecean I. Marcela
5. Deoanca V. Rodica Erusalina 16. Plescan V. Mihaela
6. Dobrean I. Alexandru Cristian 17. Popa M. Cristina Maria
7. Furdui L. Estera 18. Popa Gh. Diana Maria
8. Iordan N. Anca Cristina 19. Rîmbetea A. Alina Vionelia
9. Ioviţoni I. Lucia 20. Santi A. Elena Nicolita
10. Luca I. Lidia 21. Stoica V. Cristiana
11. Manea A. Lucian Corneliu 22. Suici Gh. Ramona Dorina

Clasa a XIII-a B
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Cercea Silviu

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Agriştean G. Mihaela-Laura 13. Ivănescu D. Gabriela-Ruxandra
2. Avram P. Rodica-Flavia 14. Lăzăruţ V. Lorena-Cristina
3. Butaş V. Călin-Iosif 15. Luca I. Lidia
4. Ciocan N. Antoanela-Florina 16. Medrea I. Maria
5. Cojoacă G. Ionuţ-Bogdan 17. Miheţ D. Elena-Amalia
6. Crăciunescu I. Adriana-Maria 18. Onisie V. Lidia
7. Crâsnic S. Valentina-Maria 19. Oprea G. Geanina-Ioana
8. Dragotă I. Mihaela-Dorina 20. Sterp G. Nicoleta
9. Faur I. Claudia-Ramona 21. Tămăşanu I. Andreea-Ioana
10. Gălăţan I. Camelia 22. Trîmbiţescu G. Tania-Geanina Cristina
11. Haţiegan I. Maria 23. Tudor V. Ioana-Alina
12. Herţa C. Teodora-Claudia 24. Venczel F. Veronica

Clasa a XIII-a C
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Tutunaru Ramona

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Albescu B. Ramona-Mihaiela 13. Papa C. Anemary Ely-Lyz
2. Ambruş D. Kinga-Magdalena 14. Pauliuc E. Elena
3. Arsin I. Anca-Elena 15. Puscaş D. Anca-Oana
4. Caceu C. Mihaiela-Cristina 16. Puţan I. Ionela
5. Cibu I. Mariana-Estera 17. Saulescu N. Valentina-Maria
80
6. Ciortan Ana-Maria 18. Silivăşan L. Livia-Ioana
7. Dascăr C. Cristina-Madălina 19. Surpat C.V. Anca- Sofiana
8. Dumitru I. Catalina-Elena 20. Trufaş V. Dan-Victor
9. Ghimpău I. Andreea-Raluca 21. Tudosie I. Anca-Mariana
10. Istrate C. Cristina 22. Ţăndurel V. Cristina
11. Luca I. Ana-Maria 23. Udrea P. Denisa-Elena
12. Olaru I. Oana-Anda

Clasa a XII-a F
profil: filologie-teologie ortodoxă
diriginte: Bercea Gheorghe

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrei M. Mărioara-Mihaela 12. Ghibu S. Ioana-Simona
2. Balea G. Gheorghe-Călin 13. Hordea D. Daniela-Rodica
3. Bernat D. Loredana-Cerasela 14. Igreţ P. Angela-Petronela
4. Bora O. Andrei-Iulian 15. Ipati V. Cristina
5. But D. Claudiu-Darius 16. Mihuleţ G. Monica-Silvia
6. Câra I. Ionela-Maria 17. Inureanu O.I. Mihai-Bogdan
7. Costa P. Cosmin-Cristian 18. Motoc M. Mirabela-Dana
8. Covaci D. Dumitrana-Mihaela 19. Nistor M. Genţiana-Maria
9. Curechian I. Alin-Ioan 20. Romoşan V. Laura-Maria
10. Finuca M. Ecaterina 21. Sîrbu I. Ioana
11. Florea M. Mariana-Florinela 22. Sîrbu V. Constantin

PROMOŢIA 2002-2003

Clasa a IV-a
învăţător: Jurja Romelia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Boldor I. Alexandru-Iosif 19. Lăpădatu R. Cristian
2. Căldăraş R. Lămîia-Codruţa 20. Lupşor I. Cosmin-Ilie
3. Cimpoieş L. Camelia-Mihaela 21. Macavei G. Mihaela
4. Cionca P. Ovidiu-Petru 22. Medrea P. Andreea-Mariana
5. Ciungan I. Mircea-Cristian 23. Nagy S. Carla-Brigitte
6. Darot R. Raul-Andrei 24. Oprişa I. Alexandra-Diana
7. Delu D. Daniela 25. Părău C. Călina
8. Dobroiu R. Maria-Rozalia 26. Proteasa V. Emanuela
81
9. Farkaş Ş. Ştefan-Anton 27. Rostaşi Florica
10. Fene N. Răzvan-Ştefan 28. Sinoi D. Mădălina-Denisa
11. Fogăraşi N. Mihai 29. Someşan N. Adriana-Cornelia
12. Gavrilă I. Ionuţ 30. Sterean S. Alexandra-Bogdana
13. Groze S. Sîmburica-Aura 31. Stoica G. Andreea-Georgiana
14. Herlea G. Silvia 32. Ştef A. Ana-Maria
15. Hui C. Ovidiu-Cosmin 33. Ştef D. Dana-Maria
16. Indreiu H. Andrada-Maria 34. Trif F. Mădălina
17. Iuga I. Emanuel-Ionuţ 35. Vasilie D. Cosmin-Paul
18. Ivan I. Mihai-Eduard 36. Zbertea E. Roland-Lucian

Clasa a VIII-a A
diriginte: Buşagă Aurora

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Boltaşu V. Andra-Roxana 12. Mărilă C. Liana-Nicoleta
2. Bratu V. Daniela-Ioana 13. Mihuţi N. Alexandru
3. Căldăraş J. Sunita-Florica 14. Nechitaru M. Mihaela
4. Cîrstoiu N. Mihai 15. Popa I. Adriana-Cristina
5. Dobrin I. Ariadna 16. Popa C. Mihai-Vasile
6. Furdui A. Alina-Viorela 17. Resiga M. Iulia-Roxana
7. Gheorghe I. Andreea 18. Roşu G. Alex-Daniel
8. Gorea I. Daniel-Florin 19. Socaci A. Crina-Andreea
9. Ionaşcu C. Andrei-Corneliu 20. Trufea D. Irina-Daniela
10. Lugojan I. Marcel-Marinel 21. Vălăşutean V. Mihai
11. Marcu D. Dan-Ciprian 22. Vinţan S. Stana-Ştefana

Clasa a VIII-a B
diriginte: Manea Melania
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Barbu G. Răzvan-Bogdan 15. Mihăilă I. Alin-Ioan
2. Bădică I. Dadiana-Mariana 16. Moldovan C. Ileana-Alexandra
3. Branea A. Daniel-Adrian 17. Mureşan T. Roxana-Cristina
4. Cheptănaru G. Alexandru-Vasile 18. Murgu S. Oana-Elena
5. Dovleac G. Simona-Marinela 19. Neacşu Gh. Bogdan
6. Dulău D. Alexandra-Maria 20. Pârva I. Alexandru-Ioan
7. Dumitru C. Lucia-Florina 21. Petrean I. Ioana-Maria
8. Ghiura D. Octavia 22. Popa I. Lucian-Bogdan
9. Hotnog M. Adina-Maria 23. Sike G. Alexandra-Doria
10. Ilieş O. Olimpiu 24. Şimon Ş. Răzvan-Andrei
11. Kajtar G. Rita-Edit 25. Tămaş P. Petronela
12. Lazăr I. Mihai-Andrei 26. Vidu Gh. Georgiana-Elena
82
13. Lazăr R. Anca-Florina 27. Zdrîncu I. Andrada
14. Max A. Paul

Clasa a XII-a A
profil: PEDAGOGIC - pedagog şcolar
diriginte: Sârbu Aurelian

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Almăşan G. Adriana-Georgeta 14. Onuţu P. Liliana-Daniela
2. Bărbuţi I. Crina-Ionela 15. Oprea I. Andreea-Vasilica
3. Boca G. Mihaela-Gabriela 16. Ormindean I. Monica-Ramona
4. Bocan R. Daniela-Maria 17. Perţa S. Mirabela-Adriana
5. Bolca N. Raluca-Ionela 18. Petca A. Adriana
6. Bungărdean V. Angela-Monica 19. Poenar I. Iuliana-Ioana
7. Dîncan I. Carmen-Ioana 20. Pup V. Claudia-Marcela
8. Drăgoi I. Paraschiva-Lavinia 21. Stoica D. Alina-Maria
9. Iacob M. Radu-Cristian 22. Stoica V. Alina-Maria
10. Ilieş V. Ildiko-Alina 23. Tanaţcu N. Giorgiana-Amalia
11. Mînja C. Violeta-Carla 24. Toma I. Ioana-Dana
12. Marta I. Teodora-Andreea 25. Vlăzan G. Mihaela-Elena
13. Negru N. Olivia-Maria

Clasa a XII-a B
profil: PEDAGOGIC - bibliotecar-documentarist
diriginte: Achim Stela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Almăşan D. Rahela-Margareta 13. Mărilă D. Valentina-Mirabela
2. Beşleagă M. Mihai-Dorin 14. Murgu S. Diana-Maria
3. Biţa T. Cristina-Elena 15. Neguescu I. Adriana-Maria
4. Cibian C. Andreea-Maria 16. Pascu I. Daniela-Nicoleta
5. Coposesc I. Ana-Maria 17. Rahotă V. Valentina-Maria
6. Fireanda I. Mihaela-Raluca 18. Spătaru M. Mihaela
7. Gherman I. Ioana-Maria 19. Spanache Gh. Gina
8. Hânsar S. Sorina-Diana 20. Steinbinder Şt. Mirabela
9. Hanăş D. Adina-Maria 21. Tâmpeanu I. Mihaela-Maria
10. Humelnicu V. Anamaria-Anca 22. Ţăndău V. Ramona-Diana
11. Josan N. Ana-Maria 23. Vasiloni E. Amalia-Ramona
83
12. Jurj C. Andra-Corina 24. Venter I. Ana-Maria

Clasa a XII-a F
profil: filologie
diriginte: Mateescu Rodica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Agoşton I. Ana-Maria 13. Ilieş P. Paula-Lucia
2. Andrei D. Florin-Elvis 14. Negrulescu I. Paul-Andrei
3. Bichescu N. Daniela-Alina 15. Nica Gh. Roxana-Isabelle
4. Brînzei V. Andreea-Mirabela 16. Petruţ A.D. Tabita-Simona
5. Brăicău N. Oliviu-Nicolae 17. Puşcaşu C. Camelia-Anamaria
6. Cevdar Gh. Laura 18. Puşcaşu C. Flavia-Alexandra
7. Ciortea P. Diana-Mara 19. Roşcăneanu I. Adrian-Sebastian
8. Costea I. Tiberiu-Cristian 20. Sima N. Lucica-Marioara
9. Crişan D.E. Linda-Minela 21. Suciu N. Nicoleta-Elena
10. Degan I. Nicoleta-Doina 22. Şerb I. Raluca-Ioana
11. Enăşoni S. Nicoleta-Andreia 23. Şerban P.N. Cristina-Maria
12. Iştoc I.V. Anca-Andreea

Clasa a XII-a T
profil: teologic
diriginte: Brănescu Gabriela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bâldea I. Diana-Maria 18. Moldovan Gh. Ciprian-Gheorghiţă
2. Bara D. Vladimir-Mihai 19. Munteanu E. Claudiu-Andrei
3. Bugaru I.D. Dorel-Daniel 20. Nandra V. Cosmin-Mircea
4. Cîrjan A. Alfred 21. Posteucă V. Andreea-Alexandra
5. Chira A. Ştefan-Ioan 22. Petrovai I. Vasile
6. Ciortan A. Andrei-Laurian 23. Poenar I. Marius-Andrei
7. Covaci D. Ştefăniţă-Dorin 24. Popa A. Adrian-Raul
8. Curcudel P. Maria-Petronela 25. Popescu P. Daniela-Georgiana
9. Demian I. Andreea 26. Silivestru G. George-Ştefan
10. Dubenco V. Liuba 27. Soltan Gh. Marina
11. Herţa D. Monica 28. Ştefănescu V. Ciprian-Mihai
12. Ianca Gh. Dorin-Alexandru 29. Vecliuc M. Mihai-Gabriel
13. Indrea E. Laurenţia 30. Vişoi E. Ilie-Ciprian
14. Jeic D. Andreea-Sorina 31. Zaharie R.V. Adina-Gabriela
15. Liţescu N. Nicolae-Alin 32. Zdragon V. Olga
16. Mititean G. Andreea-Gabriela 33. Zosim C. Inga

84
17. Moşneguţa V. Svetlana

Clasa a XIII-a A
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Tutunaru Ramona

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bâscă I. Amalia-Maria 14. Macarie C. Camelia
2. Bacter Al. Anamaria-Livia 15. Mihuţ C. Ana-Maria
3. Balea Gh. Elena-Melania 16. Moraru Gh. Georgiana-Diana
4. Călina V. Ionela-Daniela 17. Muntean E. Emilia-Adriana
5. Caucar A. Anca 18. Muntean I.S. Roxana-Adriana
6. Caucar A. Cristina 19. Neagoe I. Monica-Anca
7. Chelaru D. Ştefania-Corina 20. Petrişor D. Claudia-Rodica
8. Coţolan C. Anamaria-Cornelia 21. Popa V. Carmen-Loredana
9. Dindire P. Alina-Luciana 22. Saraol I. Diana-Mihaela
10. Dura S. Sabina 23. Saroşi R. Alina-Loredana
11. Florea V. Florina-Viorela 24. Stănilă I.B. Laura-Ioana
12. Iancu I. Simona-Elena 25. Ştefan A. Mihaela
13. Luca T. Claudia-Ramona

Clasa a XIII-a B
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Login Ion
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alb I. Ioana-Ramona 11. Huru M. Sanda-Maria
2. Alexa I. Ionela-Elisabeta 12. Josan M. Ramona
3. Bura V. Maria-Ileana 13. Kadar S. Henrietta-Melinda
4. Chiş D. Alina-Rodica 14. Luca M. Diana-Alexandra
5. Circo C. Irina-Florica 15. Mihalache I. Monica
6. Costea D. Oana-Florina 16. Morar V. Marieta-Camelia
7. Crişan L. Laura-Elena 17. Olar I. Teodora-Domnica
8. Dăneasă I. Cristina-Maria 18. Pogan N. Marinela
9. Gherghel O. Cristina-Maria 19. Seleşan G. Oana-Lorena
10. Homorodean I. Andrada-Camelia 20. Ţâru G. Elena-Laura

85
Clasa a XIII-a C
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Reclaru Livia
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Boca M. Daciana-Miliana 12. Marian A. Anca
2. Burduja M. Marcela 13. Mihalache G. Bianca-Georgiana
3. Cătălina C. Cosmina-Dana 14. Negoi S. Mariana-Simona
4. Ciocan I. Luminiţa 15. Oneţ D. Maria-Cristina
5. Diniş P. Raluca-Elena 16. Perţa P. Bianca-Amalia
6. Drăgoi V. Cristina-Amalia 17. Petrişor G. Camelia
7. Furdui T. Petruţa 18. Sandu M. Vera-Florentina
8. Gabor N. Mioara-Florina 19. Sava T. Simona-Mirela
9. Ilieş G. Flavia 20. Topliceanu I. Patricia
10. Ionescu D. Daniela 21. Vasian V. Andrei-Gabriel
11. Luca M. Alexandra-Mihaela

PROMOŢIA 2003-2004

Clasa a IV-a A
învăţător: Oprişa Ersilia
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Badea E. Bianca-Emilia 12. Harvat M. Sarah
2. Bălan D. Cătălin 13. Lazăr P. Denisa-Laura
3. Boiciuc E.S. Izabela-Mădălina 14. Lugojan I.F. Ioana-Mădălina
4. Botezan D. Dan-Cristian 15. Marina A. Andrei
5. Cornea M.O. Dana 16. Radak M.V. Roxana-Marcela
6. Dărăbanţ A. Solomon-Adrian 17. Rîpas A. Mihai-Alin
7. Draia M.L. Diana-Ioana 18. Rus O.S. Sergiu-Mihai
8. Gîta I.S. Claudiu-Sorin 19. Sîrbu I. Anca-Maria
9. Haiec C.A. Adela-Diana 20. Stolnicu V. Robert-Valentin
10. Handra F. Eva-Andrea 21. Tecşa S. Vlad-Cristian
11. Harvat M. Levi-Henrih 22. Tomuţă I. Florina

86
Clasa a IV-a B
învăţător: Jude Maria
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Baicu Z.C. Alina-Georgiana 10. Oneţ A. Oana-Roxana
2. Dan V. Monica 11. Pîrlea V. Bogdan-Vasile
3. Drobot D. Andrei-Cristian 12. Pisoiu C.D. Raul-Daniel
4. Florea N.Gh. Andreea-Alexandra 13. Prundeanu M. Mihnea
5. Gavrilă E. Emil-Dragoş 14. Raia A.N. Nicoleta-Claudia
6. Ghencioiu V.S. Rareş 15. Tirban P. Pantelimon-Florin
7. Iosif I. Ciprian 16. Vedinas I.C. Oana-Elena
8. Livezan E.D. Anca-Maria 17. Vlad P.I. Raluca-Iuliana
9. Marian C.C. Denisa-Cristina 18. Zaharie M. Laura-Cristina

Clasa a VIII-a A
diriginte: Szekely Maria şi Brănescu Gabriela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba I. Diana 13. Nagy S.I. Paul-Ştefan
2. Alba V. Alexandru 14. Nebela S. Corina-Ştefania
3. Cătană V. Daniela-Estera 15. Popa S. Delia-Simona
4. Dîmbean I. Andrei-Marius 16. Putuca I. Camelia-Ioana
5. Furcă O. Mădălina-Dorina 17. Roman P.N. Raluca-Dorina
6. Gabor C. Roxana-Andreea 18. Smarandache M. Diana
7. Gulaci A.C. Alexandra-Sînziana 19. Stânea R.N. Alexandru
8. Hancheş G. Felicia-Gabriela 20. Ştirban I. Simona-Olivia
9. Leontescu D.G. Alexandra-Silvana 21. Stoica V. Laura
10. Mancaş V. Alexandra-Loredana 22. Streian I.C. Adina-Simona
11. Măniceanu Gh. Lidia-Veronica 23. Tămaş M.N. Diana
12. Mîrza G.B. Georgiana-Adriana 24. Toma F. Alexandra-Florina

Clasa a VIII-a B
diriginte: Gavrilă Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bălaşa C. Bogdan-Sorin 14. Filip V. Andrei-Cristian
2. Bardan M. Lucian-Darius 15. Indrei D.M. Oana-Ramona
3. Benea D.T. Adriana-Bianca 16. Mane M. Mihaela-Ioana
4. Benea D.T. Adrian-Răzvan 17. Medrea P.M. Alina-Cristina
5. Blagu N.O. Anamaria-Melita 18. Mîrza-Florea J. Alexandru
6. Boca I.I. Diana-Luiza 19. Moţ I. Ruxandra-Maria
7. Breesc I. Giorgiana 20. Nohai Gh. Adrian-Mihai
8. Buzatu M. Alexandru-Mihai 21. Petreu E. Iulia-Daciana
9. Catilina E.C. Răzvan-Alin 22. Petrovici I.S. Anca-Maria
10. Chiriţoiu V. Oana-Maria 23. Ploscar I. Andrei-Iosif
11. Ciolea D. Vasile-Marian 24. Ploscar N. Nicolaie-Marius
12. Costea N.I. Nicoleta-Camelia 25. Vinca R. Cristina-Roxana
13. Dîncan I. Andreea-Maria

87
Clasa a VIII-a C
diriginte: Marian Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bala J. Alexandra-Eugenia 11. Moldovan I. Sergiu-Alexandru-Ioan
2. Bartha G. Eduard-Gabriel 12. Neag I. Alexandra-Ana
3. Beşleagă M. Florin-Drăgan 13. Omota P. Adriana
4. Butaş V. Daria-Mariana 14. Pârva D. Robert-Florin
5. Diaconu I. Anca-Camelia 15. Pârva L.V. Victor-George
6. Dovleac G. Alina-Daniela 16. Pavel M. Florina
7. Gardean D. Daniela-Ancuţa 17. Stoica I.N. Graţian-Andrei
8. Luca I.D. Roxana-Veronica 18. Tarţa I. Anca-Maria
9. Luca M.G. Alexandra-Marcela 19. Togan D. Florin-Marius
10. Luca M.G. Andreea-Luisa 20. Uscat R. Ovidiu-Eugen

Clasa a XII-a A
profil: PEDAGOGIC - pedagog şcolar
diriginte: Roşca Cecilia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Albesc I. Alina-Florinela 13. Lucaci Şt. Elena-Marinela
2. Balaj G. Tudor-Marius 14. Miclăuş V. Roxana-Daniela-Elena
3. Benţa D. Angela 15. Opric D. Diana-Roxana
4. Berevoescu A. Denisia-Maria 16. Petea P. Nicoleta-Daniela
5. Birău I.D. Amalia-Diana 17. Pîrvu D. Monica-Emanuela
6. Curiac P.G. Anamaria-Loredana 18. Popa E. Ramona-Emilia
7. Danciu I. Elena-Ioana 19. Săbău Gh. Adina-Maria
8. Deatc G. Marinela 20. Sandu N. Marinela-Gabriela
9. Dumitrache C. Andreea-Daniela 21. Schveifel H.O. Denisa-Corina
10. Glăvan A. Andreea-Mirabela 22. Ştefan C.I. Corina-Maria
11. Goanţă Gh. Adela-Măriuca 23. Uscat R. Aura-Georgiana
12. Hora I. Lenuţa 24. Vasiu P. Daniela

88
Clasa a XII-a B
profil: PEDAGOGIC - pedagog şcolar
diriginte: Olteanu Alina
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Adam V.T. Claudia-Maria 12. Mert V. Cosmina-Denisa
2. Aniculăesei M. Mircea-Valentin 13. Pădurean S.T. Roxana-Cristina
3. Bichescu N. Cristian-Alin 14. Pipinică G.N. Ana-Gabriela
4. Cîmpean Gh. Ana-Maria 15. Popa L.C. Lucia-Ramona
5. Cornea S. Claudia-Bianca 16. Popa V. Nicoleta-Ligia
6. Dezmerean S.G. Gabriela 17. Răfăilă Al. Alexandra-Ioana
7. Dovleac G. Andreea-Florina 18. Smarandache G. Andreea-Amora
8. Drăgoi V. Alina-Eugenia 19. Ştef-Buştea I.Gh. Anca
9. Gridan M.M. Marinela-Ramona 20. Stoicuţă I.N. Anamaria-Flavia
10. Ioanaş G.A. Georgiana-Alexandra 21. Usturoi C. Daniela
11. Iovănesc L. Roxana 22. Zudor L. Amalia-Mirabela

Clasa a XII-a F
profil: filologie
diriginte: Leucian Manuela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alexă H. Andreea-Monica 16. Horvat A.T. Andreea-Larisa
2. Andrioaei S. Alina 17. Ispas C.C. Cristina-Diana
3. Bîndea M.M. Ioana-Anca 18. Lazăr I.T. Andreea-Delia
4. Bota N. Argentina-Emanuela 19. Luca D.O. Adela-Diana
5. Butiulca E. Alina-Raluca 20. Mateş G. Gabriela-Iuliana
6. Caraba Al. Alexandra-Lavinia 21. Nădăban S.Gh. Andreea-Nausicaa
7. Cărmăzan I. Florin-Alin 22. Petrescu C. Kinga-Miriam
8. Chira A. Adriana 23. Popa I. Daniela-Maria
9. Cigmăian-Săbău O. Andrada 24. Popa V. Anca-Claudia
10. Damiean V. Anca-Corina 25. Popa Gh. Alexandra-Ioana
11. Diaconescu Gh. Maria-Georgiana 26. Răducanu C.L. Alexandra
12. Florea I. Andrei-Silviu 27. Sas D. Denisia-Nicoleta
13. Gârna L. Anca-Elena 28. Sevastian A. Eliza-Roxana
14. Gavrilă P. Cristina 29. Simina I. Andreea-Cristina
15. Grecu R. Ramona-Mihaela 30. Şipoş A. Lavinia-Melinda

Clasa a XII-a T
profil: filologie
diriginte: Rus Dumitru

89
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Andrica A. Andreia-Simona 17. Marc M. Marius-Mircea
2. Arieşan V. Roxana-Alina 18. Mironov T. Stela
3. Banciu I. Andreea 19. Moţa I.S. Andreea-Silvia
4. Benea A. Georgeta-Lăcrămioara 20. Muntean D.G. Valentina-Teodora
5. Boca Gh. Bogdan-Vlad 21. Mureşan R. Mirabela-Laura
6. Burduş I. Viorelia-Maria 22. Nastasă C. Irina-Nicoleta
7. Chetraru A. Ecaterina 23. Pantiş E.M. Loredana-Maria
8. Chihaia M. Nicoleta-Carmen 24. Petric V. Ramona-Andreea
9. Chitoroagă M. Svetlana 25. Popa D. Lăcrămioara
10. Curiac G.V. Emanuela-Cosmina 26. Rogoz I. Ciprian-Ioan
11. Deatcu S.I. Iulian-Cătălin 27. Romonţi L. Adrian-Raul
12. Gîlcoi C. Petru-Bogdan 28. Stamate Gh. Raul-George
13. Herbei D.I. Alina-Ioana 29. Stoiconiu V. Alina-Florinela
14. Herţa D. Marius-Nicolae 30. Tăchiţă C. Cătălin-Sandu
15. Lazăr V. Raoul-Alberto 31. Tambor V. Veronica-Raluca
16. Mane E. Mihaela 32. Vermeiuc V. Natalia

PROMOŢIA 2004-2005

Clasa a IV-a A
învăţător: Şipoş Maria-Elena

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alăzăroae V. Ioana-Elena 9. Olar I.D. Ioan-Alexandru
2. Andone L. Diana-Andrada 10. Popa I.C. Ioana
3. Bitere R.I. Ovidiu-Adrian 11. Purtător P. Claudiu-Daniel
4. Burza A. Adriana-Roxana 12. Roşu I. Andreea
5. Duma T. Anca-Iulia 13. Roşu I. Iuliana
6. Hancheş G. Mihai 14. Sas R. Alexandra
7. Hariton S. Petru-Bogdan 15. Sas R. Georgiana
8. Maroşan D.I. Bogdan-Ionuţ 16. True I. Daniel-Cristian

Clasa a IV-a B
învăţător: Gropeanu Emilia

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Baicu F.M. Dan-Florin 13. Furnea C. Roxana-Diana
2. Băneasă P.D. Răzvan-Petru 14. Igna S.M. Adina-Cristina
90
3. Betea-Pîrva D.C. Răzan 15. Laioş A.K. Daria
4. Bobăilă F. Carina-Paula 16. Leuca-Cremenasiu I. Patricia-Ioana
5. Bogdan D.B. Răzvan-Emil 17. Lungu F. Flavius-Robert
6. Brănescu L. Bianca 18. Moisă C.N. Mihai
7. Buză V. Sebastian-Vasile 19. Moisa T. Bogdan-Ioan
8. Cioran A.I. Vlad-Nicolae 20. Nan V. Mirela-Doriana
9. Cizmaş F. Laura-Florina 21. Robac S. Răzvan
10. Diniş P.M. Diana-Alina 22. Şelaru C. Georgiana
11. Dubar A. Teodora-Maria 23. Toma N.M. Diana-Elena
12. Finyak L.S. Andreea-Ioana 24. Tomulete C. Miruna-Mădălina

Clasa a IV-a C
învăţător: Ticula Daniela

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Băgu N.V. Luminiţa 6. Muntean H.M. Roxana-Crina
2. Cioroagă D. Bogdan-Dorel 7. Poşircă D. Sofia-Alexandra
3. Draia M.L. Alex-Lucian 8. Proteasa V. Daniela-Ana-Maria
4. Kolumpar K. Karol 9. Şimon R. Lucreţia-Claudia
5. Matei M.L. Bianca-Teodora 10. Vîrciu N.O. Dragoş-Sebastian

Clasa a VIII-a A
diriginte: Mihu Elena
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Bădică I.M. Ioan-Marius 12. Nicula Gh. Ioan-Daniel
2. Broştean F.I. Marina 13. Nistor L. Sergiu-Nicolae
3. Bută F.I. Ovidiu-Marius 14. Pârlojan L. Mihai-Liviu
4. Buzilă C. Roxana-Cristina 15. Popilian R. Denis-Ionuţ
5. Chira A. Cristiana 16. Răspop C.I. Roxana-Oana
6. Croitoru M. Mihai-Marian 17. Rebegilă I. Răzvan
7. Hojda V. Cristina-Maria 18. Sajin R.A. Consuela-Thais
8. Igreţ I. Alina-Maria 19. Sîrb D. Alina-Dana
9. Jurca I. Iulian-Ioan 20. Şopterean M. Cătălin-Andrei
10. Lazăr D.A. Andreea-Dalia 21. Tomotaş I. Ionela-Maria
11. Mişcu D.Gh. Emanuela-Casiana 22. Ungureanu O.M. Dragoş

Clasa a VIII-a B
diriginte: Adăscăliţei Felicia
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Barbu Gh. Gabriel-Andrei 13. Morar N.S. Sergiu-Victor
2. Brânduşesc E. Ingrid-Romena 14. Pop C. Cipriana
3. Chiş L.I. Viviana-Alexandra 15. Raţiu M. Călin-Iustian

91
4. Cioran A. Andrei-Dan 16. Rovinar L.O. Sergiu-Constantin
5. Ducan M.N. Bogdan-Mihai 17. Savu I. Alexandru-Ioan
6. Găliceanu C. Bogdan 18. Sîrbu I. Ana-Ioana
7. Ghila C.E. Iulia-Ioana 19. Solomon I.C. Ioana
8. Hui C. Claudiu-Dacian 20. Szabo A. Arnold-Zsolt
9. Luca M. Marius-Octavian 21. Tămaş E.T. Adrian-Nicolae
10. Martin M. Dan-Andrei 22. Tiliciu D.I. Alexandru
11. Miertoiu M. Mihai-Ionuţ 23. Toma N.M. Andrei-Mihai
12. Mîrza A. Matei

Clasa a XII-a A
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Burtea Viorica

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Barb D.R. Daniela-Sanda 13. Moldovan C.T. Arabela-Ana-Maria
2. Boca S. Florin-Cosmin 14. Molete Gh. Corina-Elena
3. Bogdan P. Ana-Maria 15. Nicşa I. Camelia-Elena
4. Bujoran I. Lavinia-Nicoleta 16. Nicoara A. Maria-Emanuela
5. Ciutacu Gh. Oana-Georgiana 17. Petrean I.I. Liana-Olivia
6. Coandras A. Cristina-Daniela 18. Poenar I. Claudia-Maria
7. Dobriţoiu C. Cornelia-Maria 19. Popa P. Silvia
8. Gruescu I. Adina-Maria 20. Rosca Gh. Alina-Janina
9. Ispas S. Dorina-Laura 21. Socaci P. Mihaela-Roxana
10. Luchian I.Gh. Lavinia-Andreea 22. Tat G. Ramona-Elena
11. Mariş G. Gabriela 23. Trufaş E.G. Ioana-Angela
12. Marila D.V. Raluca-Diana 24. Ungureanu-Coroiu Al. Alexandra

Clasa a XII-a B
profil: PEDAGOGIC - învăţători-educatoare
diriginte: Presecan Luminiţa

Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Agaleanu N. Anda-Nicoleta 14. Gabor R. Alexandrina-Eva
2. Balazs-Kercso D. Anca-Maria 15. Grosu Gh. Cristina-Georgeta
3. Botici L. Livia-Georgiana 16. Lascar V. Raluca-Elena
4. Brăneţ F. Flavia-Geanina 17. Luca M. Georgiana-Adina
5. Brînduşesc I. Andreea-Timeea 18. Mezei D. Alexandra-Elena
6. Chicoş I. Mariana 19. Motoveleţ I. Maria-Mihaela
92
7. Cioarec D. Oana-Ralisa 20. Ocolişan I. Cristina-Claudia
8. Clej Gh. Simona 21. Pavel N.I. Ioana-Ancuţa
9. Creţu Z.E. Mădălina-Laura 22. Popa Gh. Andreia-Lidia
10. Crişan T. Andreea-Claudia-Monica 23. Rus I. Claudia-Alexandra
11. Ene Şt. Florina 24. Simedrea C.I. Corina-Maria
12. Florea E. Alexandra 25. Ungureanu-Roba C. Ionela-Vasilica
13. Florea V. Carmen-Daniela

Clasa a XII-a F
profil: Filologie
diriginte:Noaghi petriţa
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Alba G.V. Andrei-Alexandru 18. Morar N.S. Răzvan
2. Balazs O. Szidonia 19. Muntean Gh.G. Oana-Maria
3. Bîrlădeanu T. Tudoriţa 20. Păcurar I.P. Anca
4. Boancă Gh.M. Cosmin-Gheorghe 21. Papa C. Issabel-Adela
5. Bogdan L. Claudia-Maria 22. Papp S.V. Adela-Victoria
6. Bosna P. Anca 23. Pintea I. Amalia-Larisa
7. Budriş R. Andreea 24. Popa N. Andrada
8. Cocioaba V. Roxana 25. Rotaru Gh. Irina-Claudia
9. Costin D.A.G Sabina-Giovanna 26. Sacotă A. Andreea-Simona
10. David-Suegan M.G. Marinia-Graţiana 27. Saiz I. Adriana-Maria
11. Faur A. Bianca-Florina 28. Solocan V. Corina-Amalia
12. Foghel A. Felicia-Simona 29. Şerian I. Dragoş-Florin
13. Gabor C. Andreia-Fabiola 30. Taloi E. Larisa-Camelia
14. Gyongyosi I. Ildiko 31. Torok A. Andreea-Sandrina
15. Ilioni A. Adelina-Cristina 32. Ursu C. Andreea
16. Madosa Z. Sorina 33. Voina C. Andreea-Simona
17. Mariş A.E. Bianca-Elena

Clasa a XII-a M.I.


profil: Real - matematică-informatică
diriginte: Pop Daniela
Nr. Nr.
Numele şi prenumele Numele şi prenumele
crt. crt.
1. Balogh F. Ioana-Marcela 14. Muntean D. Andreea
2. Cheptanaru Gh. Gheorghe-Marius 15. Nichiţelea M. Ana-Maria
3. Cîrlig D. Larisa-Angela 16. Oltean I. Viorica-Delia
4. Cristea D.M. Olga-Cristina 17. Ostafie M. Loredana-Georgeta
5. Cristea I. Adrian-Alin 18. Petrasca T.O. Adrian-Iosif
6. Dan A. Sebastian-George 19. Popa N.E. Theodora-Maria
7. Deoancă N.R. Ramona-Valentina 20. Savu I. Oana-Loredana
8. Dumitrescu A. Răzvan-Sorin 21. Szabo I. Emese
9. Gheara N. Adriana 22. Toma I.T. Adrian
93
10. Gheorgheoni N.I. Marius 23. Ungur C.M. Marius-Ionuţ
11. Hila M.M. Oana-Maria 24. Vasile N. Andrada-Luminiţa
12. Ionescu M. Andrei-Bogdan 25. Vlad V. Eliza-Nicoleta
13. Martin O.I. Andrei-Ovidiu

6. Baza didactico – materială

În activităţile administrativ – gospodăreşti şi de dotare didactico – materială şcoala noastră a primit un


real şi constant sprijin din partea IŞJ.

Din punctul de vedere al gospodăririi resurselor materiale şi financiare, se poate aprecia efortul
angajaţilor şcolii (personalul didactic şi nedidactic) pentru:

- întreţinerea corespunzătoare a bazei materiale pentru şcolarizarea, cazarea şi masa elevilor;


- cumpărarea unui autoturism Dacia – combi pentru realizarea aprovizionării cantinei în bune
condiţii(1997);
- amenajarea cabinetului de informatică în fosta cancelarie care a beneficiat de calculatoare performante
trimise de Ministerul Învăţământului şi fundaţia „Soroş”(1997);
- reamenajarea cabinetului de matematică (1997);
- asigurarea unor condiţii cât mai bune de servire a mesei pentru grupul de studenţi veniţi din Franţa în
cadrul schimbului de experienţă cu IUFM Arras.

De asemenea s-a depus efort pentru realizarea unor lucrări pe linia îmbunătăţirii şi estetizării bazei
didactico – materiale a şcolii:

- zugrăvire, vopsire şi reparaţii în şcoală, internat şi cantină; vopsitul pardoselilor, reparatul şi estetizarea
dulapurilor;
- reparaţia instalaţiilor sanitare în internat (1998);
- dotarea cu o nouă maşină de spălat (1998);
- lambrisarea sălii de mese (1998);
- dotare cu mobilier şcolar nou (bănci, scaune, vitrine) pentru opt săli de clasă (mobilarea tuturor sălilor
de clasă din clădirea centrală cu mese şi scaune)- 1997.

Am avut un sprijin deosebit din partea IŞJ şi MECT pe linia dotării cu un cabinet performant de
informatică, în anul şcolar 2003-2004.

Cu sprijinul sponsorilor şi al părinţilor am început lambrisarea holurilor, de asemenea ne-am propus


reabilitarea grupurilor sociale de la internatul şcolii şi cantină.

Alte realizări în acest domeniu au fost:

- dotarea şcolii cu un televizor color, o staţie de amplificare, o combină muzicală, diapozitive şi alte
mijloace de învăţământ;
- procurarea, cu aprobarea MEN, a unui fax achitat din venituri proprii;
- dotarea cu o nouă centrală telefonică;
- dotarea cu o nouă centrală termică.

Cu sprijinul Primăriei s-a finalizat grădiniţa „Step by step”, conform normelor şi standardelor de
maximă calitate, lucrare în valoare de peste 400.000.000 lei în anul 2002. De asemenea, s-au aprobat 1,3
miliarde lei pentru repararea acoperişului de la corpul C (laboratoare) şi amenajarea mansardei.

La finele anului, am primit din partea IŞJ un multiplicator tip xerox digital care uşurează activitatea
secretariatului cât şi a catedrelor şi comisiilor metodice.

94
S-au realizat lucrări de întreţinere şi de reparaţii curente, de curăţenie şi igienizare necesare, precum
şi următoarele acţiuni mai deosebite:

- introducerea apei calde în vestiarele sălii de sport;


- racordarea sistemului de apă caldă pentru internat la boilerul şcolii şi asigurarea permanentă a acesteia
pentru elevii interni (1998)
- îmbunătăţirea şi estetizarea împrejurimii şcolii;
- repararea acoperişului şi a ţevilor de scurgere de la clădirea centrală (1998);
- asigurarea unui grup social pentru cadrele didactice (1998)
- realizarea proiectului de acoperiş pentru internatul şcolii;
- repararea şi recondiţionarea asfaltului din curtea şcolii;
- reparaţia capitală a spălătoriei şi uscătoriei şcolii.

Din venituri proprii reuşim să întreţinem o suprafaţă foarte mare de curăţenie, internatul, cantina şi
anexele.

Au fost reabilitate şi pregătite la standarde înalte clasele I (înv. Oprişa Ersilia şi Jude Maria) şi clasa
a III-a (înv Lascu Eliza)

Pentru reabilitarea liceului nostru, corpul A, s-au primit fonduri de la MEC şi de la BMRD
(programul Phare). Lucrările au început în ianuarie 2005.

7. Activităţile educative

Privind managementul educativ, putem aprecia, ca o constatare cu extensie de generalizare, că situaţia


disciplinară a fost corespunzătoare, neînregistrându-se fenomene grave în conduita elevilor.

Diriginţii şi învăţătorii au avut numeroase preocupări pe linia educării civice şi morale a elevilor
noştri. Practic, nu există clasă unde să nu fi avut cel puţin 3-4 activităţi care să implice elevii şi părinţii
acestora. Colaborăm mai bine cu comitetele cetăţeneşti de părinţi, cu mass – media şi cu alte unităţi
şcolare şi socio – culturale.

Activitatea de educare a elevilor, integrată în procesul instructiv – educativ, realizată de către toate
cadrele didactice, constă în:

· Valorificarea educativă a conţinutului lecţiilor teoretice şi practice, a celorlalte activităţi şi acţiuni cu


elevii, cu accent pe:

- evidenţierea şi conştientizarea utilităţii şi utilizării cunoştinţelor şi deprinderilor prevăzute de


programele şcolare;
- formarea şi dezvoltarea funcţiilor gândirii şi a creativităţii elevilor;
- aprecierea valorilor ştiinţifice, culturale, estetice şi morale ale poporului nostru în contextul celor
universale;
- dezvoltarea capacităţilor şi formarea deprinderilor pentru activitatea intelectuală şi cea fizică,
optimizarea timpului liber;

· Realizarea Programului activităţii educative la nivelul fiecărei clase: tematica orelor educative şi
acţiunile educative în afară de clasă şi extraşcolare;

· Comisia învăţătorilor şi comisia diriginţilor dezbat şi stabilesc strategia unitară referitor la următoarele
probleme:

- cunoaşterea elevilor şi caracterizarea lor psihopedagogică;


- conlucrarea cu profesorii clasei; constatări şi măsuri necesare (comisia diriginţilor);

95
- cunoaşterea de către elevii practicanţi a conţinutului activităţii educative la clasele I –IV, antrenarea lor
în rezolvarea şi realizarea unor acţiuni educative la aceste clase;

S-a acordat o atenţie sporită muncii educative, a dirigintelui, în special. Unii membri ai Consiliului
de administraţie au asistat la ore educative ( Popescu Liviu, Motăntău-Sârbu Corina, Achim Stela, Login
Ion, Doica Marcela), au ţinut ore deschise (Popescu Liviu – clasa a X- A, Doica Marcela – clasa a XII-a
A ) sau au participat la şedinţele cu părinţii pe clase.

· Formarea şi dezvoltarea la elevi a deprinderilor de autoconducere, în acest scop urmărindu-se:

- antrenarea în actul autoconducerii, a colectivului de elevi, la nivelul clasei, precum şi a Consiliului


consultativ al elevilor, la nivelul şcolii.
- diversificarea în conţinut şi forme a activităţii Clubului Adolescentului, prin acţiuni concepute,
pregătite şi realizate de către elevi.
- înfiinţarea staţiei radio pentru elevi.

· Activizarea părinţilor elevilor în procesul de formare a acestora, în principal, prin:

- introducerea şi permanentizarea unui sistem al întâlnirilor şi dialogului părinţilor cu învăţătorul /


dirigintele clasei, cu ceilalţi profesori ai clasei, atât la şcoală cât şi la domiciliul părinţilor;
- iniţierea părinţilor cu unele probleme psiho – pedagogice, necesare pentru o acţiune unitară a familiei
şi şcolii, în educarea elevilor;
- antrenarea părinţilor în acţiuni de finanţare a clasei sau şcolii, pentru lucrări de gospodărire, estetizare,
dotare, pentru vizite, excursii, schimburi de experienţă.

· La nivelul şcolii se organizează acţiuni ca:

- Balul Bobocilor şi al Boboceilor; Balul de epocă, Serbarea Internatului


- Concursul „Epopeea Marii Uniri”, etapa pe şcoală, cu participarea a cel puţin 4 echipaje,
- Serbări şcolare la sfârşitul fiecărui semestru
- Serbările Crăciunului
- Zilele şcolii
- Editarea revistei „Alfa şi omega”
- Seri de discotecă la nivelul şcolii

Majoritatea cadrelor didactice ( învăţătoare şi diriginţi ), au organizat o serie de acţiuni


extracurriculare, cu şi pentru elevi: vizite, excursii, tabere autofinanţate, reuniuni, sărbătorirea zilelor de
naştere sau onomastice ale elevilor, banchetul absolvenţilor, grupuri de colindători, spectacole cu ocazia
unor sărbători religioase (Sf. Nicolae, Crăciunul, Anul Nou), concursuri tip Robingo cu premii şi
comemorări ale personalităţilor marcante ale culturii şi literaturii.

S-a consemnat reorganizarea cenaclului „Apostolul” după un nou statut alcătuit de prof. Armăşescu
Gheorghe, Istrate Margareta, Sârbu Aurelian, Achim Stela, Buşagă Aurora, Roşca Cecilia, Nicula Nicoleta
şi impulsionarea activităţilor cu caracter literar – artistic (manifestările închinate poeţilor Mihai Eminescu
şi Lucian Blaga), precum şi reluarea activităţii Ansamblului folcloric “Dor” (coordonator prof. Motăntău-
Sârbu Corina).

De asemenea, pot fi consemnate aprecieri bune şi foarte bune cu privire la preocupările şi rezultatele
altor acţiuni, cum ar fi cele organizate la nivel de judeţ, iniţiate de IŞJ: „Epopeea Marii Uniri” (Gavaziuc
Dumitru, Adăscăliţei Felicia, Bercea Gheorghe, Istrate Margareta, Achim Stela, Roşca Cecilia, Noaghi
Petriţa) „Anul Internaţional al toleranţei”(Cercea Silviu), „Ştafeta Mihai Eminescu” (profesorii de limba şi
literatura română), sesiunile ştiinţifice şi cercurile pedagogice judeţene.

Profesorii de matematică s-au afirmat în unele confruntări interjudeţene cu licee din Caransebeş,
Sinaia şi Galaţi.

96
S-au organizat schimburi de experienţă cu alte şcoli de profil din ţară: Timişoara, Cluj – Napoca,
Caransebeş, Turnu - Severin, Craiova, Arad.

În cadrul parteneriatului nostru cu Liceul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” din Cluj – Napoca, un grup
de elevi din clasele a XII-a şi cadrele didactice care răspund de pregătirea pedagogică a acestora a
desfăşurat în luna noiembrie 2001 un stagiu de o săptămână la acest liceu, parteneriat care s-a continuat şi
în anul 2002, luna mai, urmărindu-se organizarea învăţământului primar în forme alternative. De
asemenea, elevii noştri au prezentat o piesă de teatru, Elisabeta a II-a de Paul Forster, pusă în scenă de
prof. Popescu Liviu.

În cadrul parteneriatului cu Liceul Pedagogic din Craiova s-a urmărit împărtăşirea unor experienţe
pozitive în organizarea practicii pedagogice, în activitatea cultural - artistică şi sportivă.

Acţiuni comemorative ale şcolii cu impact asupra comunităţii şi la nivel naţional

Realizarea principalelor măsuri pentru sărbătorirea a 125 ani de existenţă a şcolii noastre
( 7 octombrie 1995 )

- Anuarul şcolii pentru perioada 1974 – 1995;


- Invitaţia – program pliant pentru manifestările aniversare;
- Programul festivalului muzical –artistic „Sabin Drăgoi”;
- Materiale pentru expoziţia retrospectivă.

În seria reuşitelor se înscriu şi alte acţiuni şi rezultate prin care şcoala noastră s-a remarcat nu numai
la nivel municipal şi judeţean, ci şi naţional şi chiar în afara graniţelor ţării.

La iniţiativa regretatului profesor Mârza Pavel, directorul de atunci al liceului, în anul 1995 s-a
organizat de către şcoala noastră Festivalul muzical – artistic „Sabin Drăgoi” în semn de omagiu pentru
marele compozitor român care şi-a început cariera didactică în anul 1922 la Şcoala Normală din Deva,
care astăzi îi poartă numele. Desfăşurat în trei ediţii: 7-8 iunie 1995; 8-9 iunie 1996; 7-8 iunie 1997,
festivalul s-a dorit a fi un prilej de cunoaştere şi comunicare între elevii şi profesorii din întreaga ţară, o
posibilitate de afirmare pentru tinerele talente artistice din această structură a învăţământului românesc.
Dacă la prima ediţie au participat formaţii artistice din nouă licee şi colegii pedagogice, la ediţiile a II-a şi
a III-a, numărul acestora a ajuns la douăzeci şi două.

La cea de-a III-a ediţie a Festivalului muzical – artistic „Sabin Drăgoi”, organizat de şcoală în
perioada 7-8 iunie 1997 au participat 22 de şcoli normale cu peste 15000 de artişti amatori – elevi din toate
zonele ţării (Alexandria, Braşov, Buzău, Bacău, Bârlad, Caransebeş, Cluj – Napoca, Deva, Câmpulung –
Muscel, Iaşi, Oradea, Satu – Mare, Sfântu –Gheorghe), inclusiv capitala. Spectacolul prezentat de
Ansamblul „Dor” şi alte formaţii artistice ale şcolii noastre s-au bucurat de un deosebit succes.

Şi-au adus în mod deosebit contribuţia profesorii: Bercea Gheorghe, Filip Ioan, Galici Aurica,
Chiseev Vadim, Mihuţ Gheorghe, învăţătorii: Coza Ioan, Lascu Eliza, Jude Maria, conducerea şcolii prin
domnii: Mârza Pavel – director, Armăşescu Gheorghe – director adjunct, membrii consiliului de
administraţie: Popescu Liviu, Achim Stela, Login Ion, Doica Marcela, Boţa Valeria, Şimon Ştefan,
Cruciţa Viorica precum şi celelalte cadre didactice antrenate în primirea şi însoţirea participanţilor.

Efortul financiar, organizatoric şi artistic a fost deosebit de mare, un sprijin substanţial primind de
această dată, de la Ministerul Învăţământului, IŞJ şi unii sponsori din rândul membrilor comunităţii.

EDIŢIA I

Festivalul Naţional Muzical „Sabin Drăgoi” –1995

97
Şcoala Normală Alexandria

Cor mixt, dirijor prof. Brănescu Nicolae


Formaţia vocal – instrumentală de muzică populară, dirijor prof. Mocanu Daniel

Şcoala Normală „Dimitrie Ţichindeal” Arad

Cor pe voci egale, dirijor prof. Juriţa Petru

Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” Bacău

Cor pe voci egale, dirijor prof. Pruteanu Teodora


Taraf şi solişti de muzică populară

Şcoala Normală „Andrei Şaguna ”Braşov

Cor pe voci egale, dirijor prof. Crineanu Elena

Şcoala Normală Câmpulung . Muscel

Ansamblul muzical – coregrafic, dirijor prof. Bercu Eugenia

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj - Napoca

Cor pe voci egale, dirijor prof. Vale Cornelia

Şcoala Normală „Sabin Drăgoi” Deva

Cor pe voci egale, dirijor prof. Bercea Gheorghe


Orchestra de muzică populară, dirijor Bercea Gheorghe
Solişti: Birău Marilena, Bojin Emilia, Crainic Valentin, Roman Ciprian
Orchestra de mandoline, dirijor Chiseev Vadim

Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi

Cor mixt, dirijor prof. Horciuc Gheorghe

Şcoala Normală Satu Mare

Cor de fete „Adagio”, dirijor prof. Petrovici Ioan

EDIŢIA A II-A

Festivalul Naţional Muzical „Sabin Drăgoi” –1996

Şcoala Normală Alexandria

98
Cor mixt, dirijor prof. Brănescu Nicolae
Formaţia vocal – instrumentală de muzică populară, dirijor prof. Mocanu Daniel
Formaţia de obiceiuri tradiţionale, drăgaica, îndrumător Agavriloaie Ioan

Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” Bacău

Cor pe voci egale, dirijor prof. Pruteanu Teodora


Grup vocal - instrumental
Taraf şi solişti de muzică populară

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Şincai” Blaj

Ansamblu folcloric, îndrumător Comşa Natalia


Teatru cu măşti

Şcoala Normală „Nicolae Iorga” Botoşani

Cor de fete, dirijor prof. Cojocaru Gheorghe

Şcoala Normală „Andrei Şaguna ”Braşov

Corul „Melos”, dirijor prof. Criveanu Elena

Şcoala Normală Câmpulung . Muscel

Şcoala Normală „Elena Cuza” Bucureşti

Corul „Euterpe” dirijor prof. Alba Georgeta

Şcoala Normală „Carol I” Câmpu lung – Muscel

Ansamblul muzical – coregrafic, dirijor prof. Bercu Eugenia

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj - Napoca

Cor de fete „Aramis”, dirijor prof. Vale Cornelia


Taraful „Someşul” şi solişti de muzică populară

Colegiul Pedagogic Constanţa

Formaţia de acordeoane, dirijor Daşcă ,Ioan

Şcoala Normală „Sabin Drăgoi” Deva

Cor pe voci egale, dirijor prof. Bercea Gheorghe


Formaţia de dansuri populare, instructor Mihuţ Gheorghe
Formaţia de tulnicărese, instructor Cornelia Oprescu
Grup coral „Maranata”, dirijor prof. Filip Ioan

Şcoala Normală „Costache Negri” Galaţi

Corul „Carmenta Iuventus”, dirijor prof. Moldovan Olga

99
Şcoala Normală „Nicolae Cartojan” Giurgiu

Corul „Natural”, dirijor prof. Băietu Maria


Formaţia de dansuri populare, îndrumător Mihai Florin

Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi

Cor mixt, dirijor prof. Horciuc Gheorghe

Şcoala Normală „Benderek Elek” Odorheiu Secuiesc

Cor de fete „Carmenta”, dirijor prof. Orosz Pal Josep

Şcoala Normală „Iosiv Vulcan ” Oradea

Corul „Ars Carminus”, dirijor prof. Catarig Lucia


Grup vocal – instrumental, dirijor Terenţiu Mircea

Şcoala Normală Târgovişte

Grup vocal – instrumental, instructor Bodea Florin

Şcoala Normală „Eftimie Murgu” Timişoara

Grup vocal de muzică uşoară, instructor Mihăiescu Costel


Grup vocal instrumental de muzică folk, instructor Giurca Cătălina

Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Topliţa

Cor pe voci egale, dirijor prof. Pruteanu Teodora


Teatru de păpuşi, îndrumător Cibi Liliana

Şcoala Normală Satu Mare

Corul de fete „Adagio”, dirijor prof. Petrovici Ioan

Şcoala Normală „muzică populară , dirijor prof. Neiuş Ioan

EDIŢIA A III-A

Festivalul Naţional Muzical „Sabin Drăgoi” –1997

Şcoala Normală Alexandria

Formaţia corală „Adulescentos”, dirijor prof. Brănescu Nicolae


Formaţia vocal – instrumentală de muzică populară, dirijor prof. Mocanu Daniel
Formaţia vocal – instrumentală de muzică populară, dirijor prof. Dulceanu Emil

Şcoala Normală „Ştefan cel Mare” Bacău

Cor pe voci egale, dirijor prof. Pruteanu Teodora


Grup vocal – instrumental, dirijor prof. Pruteanu Teodora
Orchestra de muzică populară, dirijor prof. Golea Emil

100
Şcoala Normală „Andrei Şaguna ”Braşov

Corul „Melos”, dirijor prof. Criveanu Elena

Şcoala Normală „Elena Cuza” Bucureşti

Corul „Euterpe” dirijor prof. Alba Georgeta

Şcoala Normală „Spiru Haret” Buzău

Corul de cameră „Gaudeamus”, dirijor Stănescu Ştefan

Şcoala Normală „Carol I” Câmpulung – Muscel

Ansamblul muzical – coregrafic, dirijor prof. Bercu Eugenia

Şcoala Normală „CD Loga”” Caransebeş

Corul de fete „Per aspera”, dirijor Rusu Ioan

Colegiul Pedagogic „Gheorghe Lazăr” Cluj - Napoca

Cor de fete „Aramis”, dirijor prof. Vale Cornelia


Taraful „Someşul” şi solişti de muzică populară

Colegiul Pedagogic Constanţa

Formaţia de acordeoane, dirijor Daşcă ,Ioan

Şcoala Normală „Sabin Drăgoi” Deva

Cor pe voci egale, dirijor prof. Bercea Gheorghe


Formaţia de dansuri populare, instructor Mihuţ Gheorghe
Grup coral „Maranata”, dirijor prof. Filip Ioan
Orchestra de muzică populară, dirijor Bercea Gheorghe
Solişti: Birău Marilena, Bojin Emilia, Crainic Valentin, Popovici Alina, Pantea Sandu
Orchestra de mandoline, dirijor Cvhiseev Vadim

Şcoala Normală „Ştefan Dabija” Drobeta Turnu Severin

Cor pe voci egale, dirijor Tufan Ioan

Şcoala Normală Focşani

Cor Mixt „Mica pastorală”, dirijor Sântulachi Dumitru

Şcoala Normală „Costache Negri” Galaţi

Corul „Carmenta Iuventus”, dirijor prof. Moldovan Olga

Şcoala Normală „Nicolae Cartojan” Giurgiu

101
Corul „Natural”, dirijor prof. Băietu Maria
Formaţia de dansuri populare, îndrumător Mihai Florin

Şcoala Normală „Vasile Lupu” Iaşi

Cor mixt, dirijor prof. Marciuc Gheorghe

Şcoala Normală „Iosiv Vulcan ” Oradea

Corul „Ars Carminus”, dirijor prof. Catarig Lucia


Grup vocal – instrumental, dirijor Terenţiu Mircea

Colegiul Pedagogic „Ioan Slavici” Satu Mare

Corul de fete „Adagio”, dirijori Petrovici Ileana şi Petrovici Ioan

Şcoala Normală „Eftimie Murgu” Timişoara

Cor de fete „Carmen Sylva”, dirijor Muller Mariana

Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Topliţa

Cor pe voci egale, dirijor prof. Cibi Liliana


Teatru de păpuşi, îndrumător Cibi Liliana

Şcoala Normală „Mihai Eminescu” Târgu Mureş

Corul de cameră „Armonia”, dirijor prof. C Cazan


Ansamblul de cântece şi dansuri „Pe Mureş şi pe Târnave”, dirijor prof. C. Cazan

Integrare europeană

Liceul Pedagogic, prin directa implicare a Domnului Director Popescu Liviu, depune eforturi
susţinute pentru transformarea acestei instituţii de învăţământ într-o şcoală de tip european, cu o largă
deschidere spre valorile culturii continentului căruia îi aparţinem. Aceste eforturi s-au concretizat în
acţiuni orientate în mai multe direcţii, cum ar fi în primul rând, iniţierea parteneriatului didactic cu şcoli
similare din Uniunea Europeană, apoi îndrumarea studenţilor stagiari din Uniunea Europeană în cadrul
programului "Erasmus" şi în sfârşit participarea elevilor liceului la manifestări culturale internaţionale.
Colaborarea didactică cu Institutul Universitar de Formare a Învăţătorilor din Arras (Franţa) şi cu
Şcoala Normală Superioară "Robert Schuman" din Virton (Belgia) constă în organizarea reciprocă a
practicii pedagogice efectuate de elevii Liceului Pedagogic din Deva la şcolile de aplicaţie ale IUFM din
Arras, şi a stagiului pedagogic efectuat de studenţii de la IUFM din Arras în şcolile de aplicaţie ale
Liceului Pedagogic din Deva. Astfel, începând din ianuarie 1996 până în prezent, 120 de elevi şi 50 de
cadre didactice ale Liceului Pedagogic din Deva au participat la aceste schimburi internaţionale, apreciate
atât de cei doi parteneri europeni, cât şi de Ministerul Educaţiei Naţionale al României şi de Ambasada
Română de la Paris. În urma acestor stagii reciproce, opiniile partenerilor noştri din Comunitatea
Europeană au fost unanime în a aprecia nivelul de pregătire al elevilor noştri precum şi conduita lor
ireproşabilă. Stagiile reciproce anuale (în mai la Deva şi în octombrie la Arras) au obiective multiple,
dintre care se pot aminti cele de ordin didactic (perfecţionarea predării francezei şi englezei ca limbă
străină, dar şi a altor discipline predate în şcolile primare şi gimnaziile europene), precum şi cele de ordin
educativ (lărgirea orizontului cultural al elevilor şi viitorilor învăţători, educarea tinerilor în spiritul
toleranţei, dar şi cutivarea spiritului critic, a civismului şi a atitudinii democratice).

102
Cât despre participarea Liceului Pedagogic din Deva la programul european "Erasmus", acesta s-a
realizat prin primirea, pentru câte un stagiu de trei luni, a trei studenţi de la IUFM din Arras: Anne
Chevalier (octombrie-decembrie 2002), precum şi Elodie Prin şi Cosette Hecquet (octombrie-decembrie
2004). Aceşti stagiari au lucrat sub îndrumarea directă a profesorilor de limba franceză şi a învăţătorilor
Liceului Pedagogic, contribuind, prin activitatea lor didactică, la cunoaşterea reciprocă a sistemelor de
învăţământ din Franţa şi România, şi nu în ultimul rând la ameliorarea modului de percepere a României
de către Occident.

Rezultate foarte bune au obţinut elevii noştri care fac parte din Cercul de Artă Populară condus de
profesorul Mircea Lac. Ei au participat la numeroase manifestări cultural-artistice naţionale (expoziţia-
concurs de la Palatul Parlamantului, unde au obţinut Marele Premiu şi Premii Speciale, olimpiadele de artă
populară- faza naţională, la care 10 participanţi deveni au obţinut 10 premii excepţionale, Tabăra de
creaţie şi expoziţie de la Muzeul Satului, august 1997 şi cursul de iniţiere a 100 de copii, cu demonstraţii
realizate de elevii noştri), dar şi internaţionale. Astfel, în oraşul francez Arras, înfrăţit cu Deva, s-au
deplasat un grup de elevi ai Liceului Pedagogic care, sub conducerea profesorului Mircea Lac, au
organizat o expoziţie de obiecte de artă populară confecţionate de elevi, acţiune apreciată de forurile
franceze din învăţământ şi cultură. De asemenea, Cercul de Artă Tradiţională Românească a fost prezent şi
la Washington, apoi a deschis o expoziţie demonstrativ-eplicativă în Belgia (octombrie 1998).

Parteneriatul pe linie profesională realizat între şcoala noastră şi IUFM Arras (Franţa) a contribuit la
cunoaşterea reciprocă între cele două unităţi de învăţământ, elevii din loturile trimis în Franţa bucurându-
se de aprecierea cadrelor didactice de la institutul pedagogic francez şi de la şcolile de aplicaţie ale
acestuia, din oraşul Arras.

Până acum, s-au realizat XII ediţii în cadrul acestor parteneriate şi considerăm că s-a creat o
adevărată colaborare europeană apreciată pe plan naţional şi de către Ambasada României în Franţa.

La concursul internaţional de artă plastică desfăşurat în Germania, la Wuppertal, lucrările trimise de


câţiva dintre elevii noştri, pregătiţi de prof. Brusturean Maria, au fost premiate cu premiul I „Golden
Elefanten” (Brânduşesc Maria – VIII A) şi cu Premiul al II-lea, „Elefantul de argint” (Oancea Mihaela,
Pleşcan Mihaela – VIII A, Dan Andrei – VIII B)

Aprecieri sunt şi pentru cadrele didactice: Grunn Ecaterina, Ciumaşu Maria, Bulz Viorica şi pentru
elevii care au participat la ediţia din 1997 a manifestării întitulată „Primăvara francofoniei” a organizaţiei
FRADEV, în municipiul Deva.

În cadrul programului Comenius – Preventiv în perioada 1-5 oct. 2002, în cadrul simpozionului
internaţional desfăşurat la Paris, prof. Liviu Popescu a susţinut două comunicări şi a condus lucrările
uneia dintre cele patru secţiuni. La simpozion au participat specialişti din Franţa, Marea Britanie, Italia,
Canada, România.

Participarea internaţională a liceului nostru a culminat cu organizarea expoziţiei internaţionale


„Comenius – un tezaur pentru omenire” la centrul Montparnasse din Paris, precum şi cu prezenţa la
colocviul „Şcoala încotro ?” desfăşurat la Paris, Brescia şi Londra.

Suntem cotaţi ca o unitate ce realizează activităţi pedagogice eficiente, care face un real serviciu
imaginii României, fiind unul dintre puţinele licee care nu confundă parteneriatele cultural –artistice cu
turismul.

103
În loc de încheiere

Anuarul este o abordare colectivă care şi-a propus a prezenta activitatea desfăşurată în deceniul
1996-2005.
În mod sigur au fost omise unele aspecte, s-au uitat altele, fapt ce ne face a solicita înţelegere din
partea celor ce nu au fost evidenţiaţi de lucrarea noastră. Ne cerem iertare dacă am avut astfel de scăpări.
Credem însă că şcoala noastră rămâne un izvor de cunoaştere şi civilizaţie românească, o
păstrătoare a tradiţiilor şi culturii instituţionale, construite în peste un secol de muncă şi dăruire a sutelor
de generaţii de elevi şi a dascălilor lor.
Un cald omagiu tuturor celor care au contribuit la apariţia acestei lucrări.
Pentru generaţiile de absolvenţi de până în 1996 este o deschidere spre ceea ce s-a înfăptuit într-un
deceniu. Este mult, este puţin, nu suntem noi cei ce pot judeca, faptele noastre pot vorbi mai bine.
Suntem mândri de trecutul nostru, de tradiţiile noastre şi privim cu optimism viitorul.
Un popor, spunea pedagogul german Diesterweg, este evoluat în măsura în care învăţătorul este
evoluat.
Îndrăznim a crede că şi cei din această şcoală, foştii sau actualii absolvenţi, au dat ceva din ceea ce
sunt ei, pentru viitorul naţiunii române.

Autorii

104