Anda di halaman 1dari 50

1.

0 PENDAHULUAN
1.1 Pengenalan

Dalam Bahasa Melayu, morfologi merupakan suatu bidang ilmu yang mengkaji tentang
kata dan pembentukan kata. Terdapat beberapa perkara yang dikaji dalam bidang
morfologi. Antara bidang tersebut ialah cara suatu kata dibentuk, proses-proses yang
berlaku dalam pembentukan kata dan bentuk-bentuk yang terhasil dari proses tersebut.

Menurut Nik Safiah Karim (1996), morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang
mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Manakala pendapat Raminah Hj.
Sabran dan Rahim Syam (1995), morfologi ialah satu bidang dalam kajian bahasa yang
mengkaji tentang perkataan dan cara-cara pembentukannya.

Marzukhi Nyak Abdullah dan Samsu Yaacob pula menyatakan morfologi ialah
kajian tentang struktur dalaman kata-kata atau bentuk-bentuk kata dan bidang ilmu
bahasa yang membicarakan atau mempelajari selok-belok struktur kata serta pengaruh
perubahan-perubahan struktur kata terhadap golongan dan erti kata.

Kata terbentuk daripada beberapa unit yang kecil. Unit tersebut dipanggil
sebagai morfem. Morfem bermaksud unsur terkecil yang mengandungi makna. Morfem
ini boleh dibahagikan kepada dua kategori, iaitu morfem bebas dan morfem terikat.
Sebagai contoh, morfem bebas merupakan bentuk yang dapat berdiri sendiri sebagai
kata sempurna seperti kalah, budak, dunia dan sebagainya. Bagi morfem terikat pula, ia
merupakan kata yang tidak boleh berdiri sendiri seperti me-, mem-, meny-, dan meng-.

Morfem juga boleh dinyatakan sebagai sesuatu yang bersifat abstrak. Ia


bermaksud morfem tidak boleh didengar atau diujarkan. Morfem perlu ditukarkan ke
dalam bentuk fizikal yang lebih konkrit. Bentuk yang dinamakan sebagai fizikal
dipanggil sebagai morf. Morf mewakili morfem dalam sesuatu bahasa. Seandainya
terdapat beberapa unsur morf yang mewakili satu morfem, kumpulan morf ini dipanggil
sebagai alamorf. Sebagai contoh, morfem meN- mempunyai beberapa alamorf iaitu
me-, men-, mem-, meny-, dan meng-.

1
Perbezaan alamorf ini terjadi bagi menyesuaikan bunyi-bunyi nasal dengan
bunyi-bunyi awal kata dasar yang diimbuhkan dengan alamorf-alamorf tersebut.

Pada akhir pelaksanaan tugasan, pengkaji dikehendaki menghuraikan proses


pembentukan kata bahasa Melayu yang terdiri daripada pembentukan kata nama, kata
kerja, kata adjektif, dan pembentukan kata baharu. Pengkaji juga perlu membanding
beza imbuhan dan bentuk perkataan bahasa Melayu.

2
1.2 Objektif Kajian

Pada akhir tugasan ini, pengkaji dapat :-

i. Menghasilkan nota berkaitan dengan imbuhan dan proses pembentukan kata


yang terdapat dalam Bahasa Melayu.
ii. Membina tutorial pembelajaran berdasarkan salah satu jenis imbuhan yang
terdapat dalam Bahasa Melayu.
iii. Membuat analisis tentang jenis golonagn kata yang terdapat dalam teks pilihan.

3
1.3 Batasan Kajian

Tugasan kerja kursus projek Morfologi Bahasa Melayu, BMM 3109 ini menumpukan

kepada penghasilan pakej tugasan yang meliputi analisis pembentukan kata bahasa

Melayu. Tugasan ini juga menumpukan kepada proses penyediaan bahan pengajaran

untuk mata pelajaran Bahasa Melayu menggunakan teknologi maklumat dan

komunikasi.

4
1.4 Kaedah Kajian

Kaedah yang digunakan dalam kajian secara keseluruhannya ialah kaedah

kepustakaan dan kaedah tinjauan. Pusat sumber dijadikan sebagai punca utama

sumber rujukan untuk mencari buku-buku rujukan yang berkaitan dengan kajian. Selain

itu, rujukan daripada buku yang dibeli juga adalah salah satu cara untuk mendapatkan

maklumat tambahan dan juga input yang jelas. Penggunaan Internet juga diaplikasikan

dalam pencarian bahan tambahan berkaitan dengan BMM 3109. Perbincangan

bersama-sama rakan-rakan sekelas juga merupakan salah satu kaedah yang telah

digunakan sebagai penambahan ilmu. Kolaborasi dengan pensyarah dilakukan secara

berkala agar tugasan dapat dilaksanakan berdasarkan garis panduan yang telah

ditetapkan dan dikehendaki.

5
2.0 IMBUHAN KATA DAN PEMBENTUKAN KATA BAHASA MELAYU
2.1 Imbuhan Kata

Imbuhan ialah unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain
yang menyebabkan perubahan makna nahunya. Imbuhan terbahagi kepada empat
jenis iaitu awalan, sisipan, apitan dan akhiran. Imbuhan bertugas untuk mengubah atau
menetapkan kelas pelbagai kata seperti :-

i. kata nama
ii. kata bilangan
iii. kata sendi
iv. kata adjektif
v. kata kerja
vi. kata hubung
vii. kata keterangan

Imbuhan awalan ialah imbuhan yang ditambahkan pada hadapan kata dasar.
Contohnya berlari. Imbuhan ber- ditambahkan pada hadapan kata dasar lari.
Manakala imbuhan sisipan ialah imbuhan yang diselitkan di antara unsur-unsur kata
dasar. Contohnya kemuncup. Imbuhan em-disisipkan dalam kata dasar kuncup.
Imbuhan apitan pula imbuhan yang ditambahkan serentak pada hadapan dan belakang
kata dasar. Contohnya pembacaan. Imbuhan pem-...-an ditambahkan pada kata
dasar. Kata dasar baca diapit oleh imbuhan tersebut. Imbuhan akhiran ialah imbuhan
yang ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar. Contohnya manisan. Imbuhan
–an ditambahkan diakhir pada bahagian kata dasar.

6
Bentuk Pengertian Contoh
Imbuhan

Awalan Imbuhan yang ditambah pada ber- berjalan


bahagian hadapan kata dasar ter- terambil

Akhiran Imbuhan yang ditambahkan -an lautan


pada bahagian belakang kata -kan panjangkan

dasar
Sisipan Imbuhan yang diselitkan di -em- g + em + uruh
antara unsur-unsur kata dasar (kata dasar guruh)

Apitan Imbuhan yang ditambahkan ke-...-an kedudukan


serentak pada hadapan dan pe-...-an pedalaman
pada belakang kata dasar

7
2.2 Pembentukan Kata

Bidang pembentukan kata merupakan subsistem dalam sistem bahasa. Dalam konteks
Bahasa Melayu, pembentukan kata dipandang sebagai proses mengolah unsur-unsur
bahasa tersebut sehingga menjadi pekataan yang boleh diujarkan dan difahami oleh
penuturnya. Pembentukan kata lazimnya dihuraikan daripada sudut prosesnya. Bahasa
Melayu mempunyai beberapa cara membentuk perkataannya. Ada bentuk perkataan
bersifat tunggal, contohnya bangunan, mati, hitam. Di samping itu, terdapat perkataan
yang dibentuk hasil proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggadaan.

Proses pembentukan kata bahasa Melayu adalah bersifat derivatif iaitu dapat
menerbitkan banyak perkataan melalui pencantuman kata dsar dengan pelbagai
imbuhan yang terdapat dalam sesuatu bahasa itu. Kaedah pembentukan perkataan
yang terdapat dalam bahasa Melayu berbeza daripada kaedah pembentukan bahasa-
bahasa yang bersifat fleksi. Sifat ini membentuk atau mewujudkan perkataan-
perkataannya melalui perubahan fonem dalam kata dasar itu sendiri dengan
berdasarkan golongan kata atau kasusnya. Selain itu, perkataan juga dapat diterbitkan
daripada penggandaan kata dasar, sama ada secara menyeluruh atau hanya
sebahagian kata dasar tersebut. Penggandaan menyeluruh bererti kesemua kata dasar
itu diulang tanpa sebarang perubahan. Contohnya bagunan-bangunan, alat-alat dan
sebagainya. Penggandaan yang berlaku pada sebahagian kata dasar bermaksud
hanya sebahagian kata dasar itu diulang. Contohnya jari-----jejari,merata------ merata-
rata dan sebagainya. Satu lagi jenis perkataan yang terdapat dalam bahasa Melayu
ialah bentuk yang diterbitkan melalui penggabungan dua kata dasar atau lebih,
contohnya jalan raya, cari gali dan sebagainya.

Proses pembentukan dalam bahasa Melayu membincangkan dari segi bentuk-


bentuk yang terhasil seperti bentuk kata tunggal, bentuk kata terbitan, bentuk kata
majmuk dan bentuk kata ganda.

8
Kata tunggal ialah kata yang tidak mengalami proses pengimbuhan,
pemajmukan dan penggandaan. Dalam bahasa Melayu, kata tunggal boleh
mengandungi hanya satu suku kata atau mengandungi lebih daripada satu suku kata.
Terdapat kata tunggal yang langsung tidak menerima imbuhan seperti itu, ini, sini,
mereka, dan sana tetapi kebanyakan kata tunggal berpotensi menerima imbuhan untuk
menjadi kata terbitan. Kata tunggal ada yang terdiri daripada satu suku kata, dua suku
kata dan seterusnya hingga enam suku kata.

Kata tunggal satu suku kata mempunyai jumlah yang agak terhad dalam bahasa
Melayu. Ada antaranya merupakan pinjaman daripada bahasa asing terutamanya
bahasa Arab dan bahasa Inggeris. Ada juga perkataan yang merupakan kependekan
bagi perkataan dua suku kata atau lebih, misalnya ku untuk aku, tu untuk itu, tetapi
perkataan sedemikian tidak dianggap perkataan satu suku kata.

Jadual berikut menunjukkan pola gabungan konsonan-vokal dalam kata tunggal


bahasa Melayu :

Pola Konsonan-vokal Contoh

KV

VK

KVK

KKVK

KVKK

KKKV

KKKVK

Sebahagian besar daripada perkataan dalam bahasa Melayu terdiri daripada dua
suku kata. Berikut adalah pola kata tunggal dengan dua suku kata :

9
Pola kata tunggal dua Contoh
suku kata

V + VK

V + VK

V + KVK

VK + KV

VK + KVK

KV + V

KV + VK

KV + KV

KV + KVK

KVK + KV

KVK + KVK

Kata tunggal tiga suku kata dalam bahasa Melayu agak sedikit jika dibandingkan
agak kecil. Tetapi, pola-pola susunan konsonan-vokalnya agak banyak. Kebanyakan
perkataan tiga suku kata ini terdiri daripada kata-kata pinjaman. Antara polanya :

Pola konsonan-vokal Contoh

KV +V+ KV

KV +V +KVK

V +KV+ V

10
KV +KV +V

KVK +KV+ V

KV +KV+ VK

KVK +KV+VK

V +KV+ KV

V +KV+ KVK

VK +KV+KV

KV +KV+ KV

KVK +KV+ KV

VK +KV+ VK

V +KV+ VK

KV +KV+ KVK

KVK +KV+ KVK

KV +KVK+ KV

KVK +KVK+ KV

KVK +KVK+ KV

Dalam bahasa Melayu, kata tunggal empat suku kata dan lebih hanya terdapat
sebilangan kecil sahaja. Kebanyakan perkataan ini ialah kata pinjaman. Antaranya ialah
:

Pola konsonan-vokal Contoh

KV +KV+ VK+ KV

KV +KVK+ KV+ KV

KVK +KV+ KV+ KV

KVK +KV+ V+ KV

11
KV +KV +KV+ KV

KV +KV +KV+ KVK

KVK +KV +KV+ KVK

KVK +KVK+ KV+ KV

KV +KV +V+ KVK

V +KV +KVK+KV+ KV

KVK +KV+ KV+ KV+ KVK

KV +KV +KV+ KV+ KV+ KV

Selain daripada perkataan di atas, kata akronim juga tergolong dalam kata
tunggal. Kata akronim ialah kata yang terbentuk sebagai hasil percantuman bahagian-
bahagian daripada serangkai kata. Bahagian-bahagian yang dicantumkan itu boleh
terdiri daripada huruf-huruf, suku-suku kata atau bahagian-bahagian daripada sesuatu
kata. Huruf akronim boleh ditulis dalam tiga cara bergantung kepada cara pembentukan
akronim tersebut.

Pertama, percantuman huruf-huruf awal kata, contohnya Universiti Pendidikan


Sultan Idris (UPSI), Edaran Otomobil Nasional (EON), Institut Pendidikan Guru Kampus
Ipoh (IPGKI) dan sebagainya.

Kedua, percantuman huruf dan suku kata sesedap sebutan. Contohnya Jabatan
Kemajuan Islam Malaysia (Jakim), Majlis Kanser Nasional (Makna), Sukan Malaysia
(Sukma) dan sebagainya.

Ketiga, percantuman suku kata awal kata. Contohnya cerita pendek(cerpen),


taman bimbingan kanak-kanak (tabika), kumpulan gitar rancak (kugiran) dan
sebagainya.

Keempat, percantuman bahagian awal kata pertama dengan bahagian lain kata
yang menyusulinya. Contohnya hala laju (halaju), jentera tolak (jentolak), tumbuh besar
(tumbesar) dan lain-lain.

12
Proses pembentukan kata yang kedua ialah kata terbitan. Kata terbitan ialah
kata yang terhasil daripada proses pengimbuhan, iaitu proses menggandingkan
imbuhan pada kata dasar. Imbuhan tersebut terdiri daripada imbuhan kata nama, kata
kerja dan lain-lain. Antara contoh kata terbitan ialah kajian, pemandangan, gemilang,
bersatu, menangis, mempersoalkan dan pemenang.

Imbuhan terdiri daripada morfem terikat sementara kata dasar ialah bentuk
morfem bebas yang dapat menerima imbuhan. Imbuhan ialah bentuk morfem yang
tidak boleh hadir bersendirian dalam ayat, iaitu harus diimbuhkan pada bentuk yang lain
yang merupakan kata dasar. Imbuhan terbahagi kepada empat jenis iaitu awalan,
akhiran apitan dan sisipan.

Awalan dapat wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata
adjektif terbitan.

Awalan kata nama Awalan kata kerja Awalan kata adjektif

pe- me- ter-

pem- mem- te-

pen- men- se-

peng- meng-

penge- menge-

pel- memper-

per- ber-

ke- be-

juru- bel-

maha- ter-

tata- di-

pra- diper-

sub-

13
supra-

eka-

dewi-

Imbuhan akhiran pula dapat wujud dalam kata nama terbitan dan kata kerja
terbitan sahaja.

akhiran kata nama akhiran kata kerja

-an -kan

-wan -i

-man

-wati

-isme

-in

-at

-ah

Manakala apitan wujud dalam kata nama terbitan, kata kerja terbitan dan kata
adjektif.

kata nama kata kerja kata adjektif

pe-...-an me-...-kan ke-...-an

pem-...-an men-...-kan

pen-...-an mem-...-kan

penge-...an meng-...-kan

pe-...an menge-...-kan

14
per-...an ber-...-kan

pel-...an ber-...-an

ke-...an di-...-kan

me-...-i

men-...-i

mem-...-i

meng-...-i

di-...-i

diper-...-kan

diper-...-i

memper-...-i

memper-...-kan

ke-...-an

Sisipan tidak lagi produktif dalam pembentukan kata terbitan. Bentuk kata
terbitan bersisipan dalam bahasa Melayu hanya wujud dalam kata nama, kata adjektif
dan kata kerja.

Imbuhan Kata Nama Kata Adjektif Kata Kerja


Sisipan

-el- gembung sirat > selirat capak > celapak


>gelembung

-er- suling > seruling sendeng > gapai > gerapai


serendeng

-em- guntur > gemuntur guruh > gemuruh

-in- sambung >


sinambung

15
Pembentukan kata yang ketiga ialah kata majmuk. Kata majmuk ialah kata yang
terbentuk dengan merangkaikan dua kata dasar atau lebih dan membawa makna yang
tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan kebanyakannya dieja terpisah.
Kata majmuk bentuknya tidak boleh menerima sebarang penyisipan unsur lain. Kata
majmuk dalam bahasa Melayu dapat dibahagikan kepada tiga jenis iaitu kata majmuk
yang terdiri daripada rangkaian bebas, kata majmuk yang berbentuk istilah khusus dan
kata majmuk yang mendukung maksud kiasan.

Namun, dalam kata majmuk terdapat sebilangan kecil bentuk kata majmuk yang
telah mantap dan dianggap sebagai satu perkataan yang utuh, walaupun bentuk kata
tersebut mengandungi dua kata dasar. Perkataan tersebut dieja secara bercantum
sebagai satu perkataan. Antaranya ialah :

antarabangsa setiausaha

beritahu sukarela

bumiputera suruhanjaya

jawatankuasa tandatangan

kakitangan tanggungjawab

kerjasama warganegara

olahraga pesuruhjaya

Kata majmuk juga mengalami penggandaan. Penggandaan hanya berlaku pada


unsur pertama kata sahaja. Namun, bagi bentuk yang telah mantap, penggandaannya
melibatkan keseluruhan unsur.

alat-alat tulis Naib-Naib Canselor

balai-balai raya kapal-kapal terbang

suku-suku kata gambar-gambar rajah

jirim-jirim organik garis-garis pusat

16
Menteri-Menteri Besar model-model linear

Penolong-Penolong Pendaftar kapal-kapal terbang

Di samping itu, kata majmuk boleh menerima imbuhan untuk menghasilkan kata
terbitan. Pengimbuhan kata majmuk terdapat dalam dua bentuk iaitu apabila kata
majmuk menerima imbuhan yang merupakan awalan atau akhiran sahaja, ejaannya
tetap berpisah. Contohnya:

campur aduk bercampur aduk

litar selari berlitar selari

ambil alih mengambil alih

temu bual ditemu bual

daya serap daya serapan

Jenis kedua ialah apabila kata majmuk menerima imbuhan yang merupakan
apitan, ejaannya menjadi bercantum. Misalnya :

campur aduk bercampuradukkan

satu padu menyatupadukan

ambil alih mengambilalihkan

temu bual menemubualkan

17
daya serap kedayaserapan

Pembentukan kata yang keempat ialah kata ganda. Proses penggandaan ialah
proses yang menggandakan kata dasar. Dalam proses ini, kata dasar boleh mengalami
penggandaan penuh atau penggandaan separa. Malahan, kata ganda juga boleh
digandakan serentak, berdasarkan rentak bunyi tertentu. Dalam bahasa Melayu,
terdapat tiga jenis penggandaan, iaitu penggandaan penuh, penggandaan separa dan
penggandaan berentak.

Penggandaan penuh ialah proses menggandakan seluruh kata dasar. Kata


dasar yang boleh digandakan, sama ada kata dasar itu mengandungi imbuhan ataupun
tidak. Contohnya :

Bapa bapa-bapa

manis manis-manis

hidup hidup-hidup

gelak gelak-gelak

persatuan persatuan-persatuan

Manakala penggandaan separa ialah proses menggandakan sebahagian kata


dasar sahaja. Kata yang digandakan itu boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata
terbitan. Bagi kata tunggal, penggandaan separa melihatkan pengulangan suku kata

18
pertamanya dan gandaannya terletak pada bahagian depan kata dasar. Vokal (selain e
pepet) dalam bentuk gandaan itu mengalami proses pelemahan, iaitu berubah menjadi
e pepet. Contohnya :

langit -------- lalangit---------lelangit

gelang------- gegelang------gegelang

tikus-----------titikus---------tetikus

bola---------- bobola--------- bebola

sungut-------susungut-------sesungut

Bagi kata terbitan pula, penggandaan separa hanya berlaku pada kata dasar
utama atau kata akarnya sahaja dan tidak melibatkan imbuhan. Kata akar yang diulang
itu boleh terletak di bahagian depan kata dasar atau di belakang kata dasar.
Contohnya:

Kata akar terletak di depan kata dasar

asak-mengasak sindir-menyindir

ejek-mengejek tawar-menawar

kata-mengata usik-mengusik

Kata akar terletak di belakang kata dasar

berangan-angan meraung-raung

berlumba-lumba terapung-apung

membelek-belek terkinja-kinja

19
Penggandaan berentak pula merupakan proses yang menggandakan kata dasar
mengikut rentak bunyi tertentu dalam kata dasar. Berdasarkan perubahan dan
pengulangan bunyi-bunyi demikian, maka penggandaan berentak dibahagikan kepada
tiga jenis iaitu penggandaan berentak pengulangan vokal, penggandaan berentak
pengulangan konsonan dan penggandaan berentak bebas. Proses penggandaan boleh
berlaku pada kata nama, kata kerja dan kata adjektif yang masing-masing membentuk
kata nama ganda, kata kerja ganda dan kata adjektif ganda.

Pengandaan berentak Penggandaan berentak Penggandaan


pengulangan vokal pengulangan konsonan berentak bebas

carut-marut bolak-balik kusut-masai

cirit-birit desas-desus lintang-kedak

gotong-royong gunung-ganang simpang-siur

hiruk-pikuk mundar-mandir rebah-rempah

kuih-muih tanah-tanih

20
3.0 TUTORIAL PEMBELAJARAN

21
4.0 ANALISIS TEKS

Dalam tatacara bernegara, bahasa merupakan salah satu tonggak yang mendasari
sistem berkerajaan. Bahasa kebangsaan berfungsi sebagai bahasa pentadbiran,
bahasa ilmu, bahasa perdagangan dan bahasa komunikasi.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa
Am  Sistem
 Bahasa kebangsaan
 Bahasa pentadbiran
 Bahasa ilmu
 Bahasa perdagangan
 Bahasa komunikasi
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Berpelengkap  Mendasari
Aktif
Kata Tugas
Kata  Yang
Hubung  Dan
Kata Bantu  Telah

22
Dalam konteks negara kita, bahasa yang dianggap sebagai bahasa kebangsaan
ialah bahasa Melayu. Keupayaan bahasa Melayu dalam sistem bernegara telah terbukti
sejak zaman Kesultanan Melayu Melaka lagi apabila bahasa Melayu dijadikan bahasa
pentadbiran, bahasa ilmu tinggi, bahasa perdagangan, dan bahasa komunikasi umum.

Kata Nama
Kata Nama Am Tak Hidup  Negara
 Bahasa
 Bahasa kebangsaan
 Bahasa melayu
 Sistem
 Bahasa pentadbiran
 Bahasa ilmu tinggi
 Bahasa perdagangan
 Bahasa komunikasi
Kata Nama Tak Hidup  Kesultanan Melayu Melaka
Khas
Kata Ganti Ganti Nama  Kita
Nama Diri
Kata Kerja
Kata Kerja  Dianggap
Pasif  Dijadikan
Kata Adjektif
Sifatan atau  Tinggi
Keadaan
Kata Tugas
Kata Hubung  Dan
Kata Bantu  Telah

23
Selepas 53 tahun negara mencapai kemerdekaan, bahasa kebangsaan masih
belum dilestarikan sepenuhnya sebagai bahasa ilmu tinggi dan bahasa komunikasi.
Dalam hubungan ini, usaha untuk memasyarakatkan bahasa kebangsaan masih perlu
diperkasakan dalam segala bidang, termasuklah bidang pendidikan, perundangan,
sains dan teknologi, perdagangan, teknologi maklumat dan perkhidmatan kewangan.
Kita perlu menanam sikap cinta kepada bahasa kebangsaan supaya kita sentiasa
berasa bangga menggunakan bahasa kebangsaan dalam urusan seharian, dan dengan
itu penggunaan bahasa kebangsaan akan menjadi lebih mantap dan lebih meluas lagi.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Negara
Am  Bahasa kebangsaan
 Bahasa ilmu
 Bahasa komunikasi
 Pendidikan
 Perundangan
 Sains
 Teknologi
 Perdagangan
 Teknolohi maklumat
 Perkhidmatan kewangan
Hidup  Masyarakat
Kata Ganti Ganti Nama Diri  Kita
Nama
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Mantap
Aktif  Cinta
Berpelengkap  Menanam
 Berasa
Aktif Transitif  Mencapai

24
 Menjadi
Kata Kerja  Dilestarikan
Pasif  Diperkasakan
Kata Adjektif
Sifatan  Tinggi
atau  Meluas
Keadaan  Bangga
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Untuk
 Supaya
Kata Bantu  Telah
Kata  Perlu
Penegas

Nilai sesuatu bahasa itu berkait rapat dengan nilai ekonomi atau kemajuan
sesebuah negara. Negara yang ekonominya berkembang pesat, bahasanya juga turut
berkembang dengan pesat. Kesannya sekarang ini, ratusan ribu masyarakat Barat

25
berlumba-lumba untuk mempelajari bahasa Mandarin di China kerana negara tersebut
telah muncul sebagai pusat ekonomi dunia yang paling pesat berkembang. Begitu juga
bahasa Jepun, bahasa Perancis atau bahasa Jerman dipelajari kerana negara tersebut
telah menjadi negara maju. Semua negara itu memberikan nilai ekonomi pada bahasa
mereka melalui penggunaannya dalam pelbagai bidang.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Negara
Am  Bahasa
Hidup  Masyarakat
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa Mandarin
Khas  China
 Barat
 Jepun
 Perancis
 Jerman
Kata Ganti Ganti Nama  Itu
Nama Tunjuk  Ini
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Menjadi
Aktif  Melalui
Berpelengkap  Berkembang
 Berlumba-lumba
Kata Kerja  Dipelajari
Pasif

Kata Adjektif
Sifatan  Tinggi
atau  Maju
Keadaan  pesat
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung

26
 Sebagai
 Untuk
 Atau
Kata Bantu  Telah
Kata  Paling
Penguat

Sehubungan dengan itu, jika kita bertekad untuk menjadi negara maju pada
tahun 2020, seharusnyalah bahasa Melayu diberikan nilai ekonomi dan nilai komersial
seiring dengan kemajuan negara. Bahasa Melayu hendaklah digunakan dengan meluas
dalam semua bidang, baik dalam sektor awam mahupun sektor swasta selaras dengan
amalan di negara-negara maju yang menggunakan bahasa masing-masing.

27
Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Negara
Am  Bahasa
 Sektor swasta
 Sektor awam
Hidup  Masyarakat
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa Melayu
Khas
Kata Ganti Ganti Nama  Itu
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Kita
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Menjadi
Aktif  Menggunakan
Berpelengkap  Bertekad
Kata Kerja  Digunakan
Pasif  Diberikan
Kata Adjektif
Sifatan  Maju
atau
Keadaan
Ukuran  Nilai
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Untuk
Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Di
Nama  Dalam
 Dengan
 Pada
Kata  Tahun 2020
Bilangan

28
Pengisian sambutan Bulan Bahasa Kebangsaan (BBK) hendaklah
mencerminkan kewibawaan dan keutuhan bahasa kebangsaan, sehubungan dengan
itu, diharapkan bermula daripada saat pelancaran sambutan BBK ini, perhebatkanlah
promosi penggunaan bahasa kebangsaan, terutamanya di tempat-tempat awam. Hal ini
penting kerana masyarakat umum mudah terpengaruh dengan cara dan gaya bahasa
yang digunakan di tempat awam, terutamanya di papan-papan iklan.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Kewibawaan
 Tempat-tempat awam
 Papan-papan iklan

29
 Pengisian
Hidup  Masyarakat
Kata Nama Tak Hidup  Bulan Bahasa Kebangsaan
Khas
Kata Ganti Ganti Nama  Itu
Nama Tunjuk  Ini
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Mencerminkan
Aktif Berpelengkap  Terpengaruh
Kata Kerja  Digunakan
Pasif
Kata Adjektif
Sifatan  Tinggi
atau
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Kerana
 Yang
Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Di
Nama  Dengan

30
Untuk memperkasakan penggunaan bahasa kebangsaan di tempat awam,
peranan Pihak Berkuasa Tempatan (PBT) amat penting. Pada masa ini, terdapat 146
buah PBT di seluruh negara. Sekiranya setiap PBT menguatkuasakan Undang-undang
Kecil Iklan dan Garis Panduan Papan Iklan premis perniagaan yang mewajibkan
penggunaan bahasa kebangsaan di tempat awam, saya percaya tiada lagi paparan
iklan dan penamaan bahasa kebangsaan di tempat awam, saya percaya tiada lagi
paparan iklan dan penamaan bangunan serta premis yang tidak menggunakan bahasa
kebangsaan. Penguatkuasaan undang-undang ini juga boleh mengelakkan kesalahan
dalam penggunaan bahasa kebangsaan.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Negara
 Penguatkuasaan undang-undang
Kata Nama Tak Hidup  Garis Panduan Papan Iklan
Khas  Pihak Berkuasa Tempatan
 Undang-undang Kecil Iklan

31
Kata Ganti Ganti Nama  Ini
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Saya
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Percaya
Aktif Aktif Transitif  Memperkasakan
 Menguatkuasakan
 Menggunakan
 Mewajibkan
 Mengelakkan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Yang
Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Dalam
Nama  Di
Kata  146
Bilangan

32
Saya juga menyeru kepada semua pemimpin syarikat korporat supaya tidak
meminggirkan penggunaan bahasa kebangsaan dalam urusan seharian. Hal ini penting
untuk memastikan bahasa kebangsaan akan kekal relevan dalam dunia perniagaan dan
perdagangan hari ini, serta mempunyai nilai ekonomi yang tinggi.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Perniagaan
 Perdagangan
 Ekonomi
Hidup  Pemimpin syarikat korporat
Kata Ganti Ganti Nama  Ini
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Saya
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Transitif  Menyeru
Aktif  Meminggirkan
 Memastikan
Kata Adjektif
Sifatan  Tinggi
atau

33
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Yang
 Supaya
 Serta
Kata Bantu  Telah

Bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan juga merupakan salah satu


pemangkin utama dalam mewujudkan perpaduan di negara kita yang terdiri daripada
masyarakat pelbagai kaum. Hubungan antara kaum dan etnik sentiasa menjadi agenda
dalam usaha kerajaan untuk mencapai keharmonian masyarakat dan keamanan
negara. Saya berharap, rakyat pelbagai kaum di negara kita dapat menguasai bahasa
Malaysia dengan baik dan seterusnya memperkukuhkan perpaduan selaras dengan
tema Bulan Bahasa Kebangsaan tahun ini, iaitu 1 Bahasa 1 Bangsa 1 Negara.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Bahasa
 Kerajaan
Hidup  Masyarakat
 Kaum
 Etnik
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa Melayu
Khas  Malaysia
 Bulan Bahasa Kebangsaan
 1 Bahasa 1 Bangsa 1 Negara
Kata Ganti Ganti Nama  Ini
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Saya
 Kita
Kata Kerja

34
Kata Kerja Aktif Transitif  Menguasai
Aktif  Memperkukuhkan
 Mewujudkan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Dalam
 Yang
 Serta
Kata Sendi  Daripada
Nama

35
Saya difahamkan, usaha Dewan Bahasa dan Pustaka (DBP) untuk mengadakan
program meningkatkan penguasaan bahasa Melayu dalam kalangan pelajar sekolah
persendirian Cina mendapat sambutan dan kerjasama yang erat daripada Gabungan
Dewan Perhimpunan Cina Malaysia, Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus-
pengurus Sekolah Cina Malaysia (Dong Zhong), dan Persatuan Penterjemahan dan
Penulisan Kreatif Malaysia (PERSPEKTIF). Begitu juga persatuan penulis India
Malaysia yang turut memberikan kerjasama yang baik kepada DBP dalam usaha
memartabatkan bahasa kebangsaan. Tidak ketinggalan juga, persatuan penulis
pelbagai kaum di Sabah dan Sarawak yang turut memberikan sumbangan mereka
dalam memartabatkan bahasa kebangsaan.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa Melayu
Am  Persatuan penulis India Malaysia
Hidup  Pelajar sekolah
Kata Nama Tak Hidup  Gabungan Dewan Perhimpunan Cina Malaysia
Khas  Persekutuan Persatuan Lembaga Pengurus-
pengurus Sekolah Cina Malaysia
 Persatuan Penterjemahan dan Penulisan Kreatif
Malaysia
 Sabah
 Sarawak
Kata Ganti Ganti Nama Diri  Beliau
Nama  Saya
 Mereka
Kata Kerja

36
Kata Kerja Aktif Transitif  Memberikan
Aktif  Memartabatkan
 Mendapat
Kata Kerja  Difahamkan
Pasif
Kata Adjektif
Sifatan  Baik
atau
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Untuk
 Yang
Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Dalam
Nama

37
Saya percaya, usaha memartabatkan bahasa kebangsaan akan lebih
berkembang sekiranya program-program kebahasaan yang dilaksanakan melibatkan
pelbagai kaum di negara ini. Program menterjemahkan buku, novel dan cerpen,sama
ada daripada bahasa Mandarin atau bahasa Tamil ke dalam bahasa kebangsaan,
misalnya akan membolehkan sesuatu tulisan atau karya itu turut dinikmati oleh semua
kaum di Malaysia. Melalui cara tersebut juga, setiap kaum dapat mengenali dan
memahami bukan sahaja pemikiran sesuatu kaum malah sensitiviti kaum itu sendiri. Hal
ini secara tidak langsung dapat mengelakkan kenyataan berbaur perkauman yang
boleh menjejaskan keharmonian kaum di negara ini.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Program-program kebahasaan
 Buku
 Novel
 Cerpen
Hidup  Kaum
Kata Nama Tak Hidup  Malaysia
Khas  Tamil
 Mandarin
Kata Ganti Ganti Nama  Ini
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Saya

Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Percaya
Aktif  Usaha
Berpelengkap  Berkembang
Aktif Transitif  Menjejaskan
 Melibatkan
 Memartabatkan
 Mengelakkan

38
 Mengenali
 Memahami
 Membolehkan
Kata Kerja  Dinikmati
Pasif  Dilaksanakan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Yang
 Atau
 Dengan
Kata Bantu  Telah
 Oleh
Kata Sendi  Di
Nama

Pada peringkat serantau pula, kerajaan bersama tiga negara serantau telah
menubuhkan Majlis Kesepakatan Bahasa yang dinamakan Majlis Bahasa Brunei
Darussalam Indonesia –Malaysia (MABBIM) sejak tahun 1972 untuk merancang dan
menyelaraskan pembinaan bahasa Melayu, terutamanya yang berkaitan dengan
penyelarasan ejaan serta penyediaan pedoman ejaan dan pembentukan istilah, selain

39
membuat penyelidikan, penulisan dan penyebaran bahasa. Usaha tersebut, bukan
sahaja dapat menyebarkan bahasa Melayu, malah turtu menyebarkan tamadun dan
budaya Melayu ke seluruh dunia. Melalui kata keramat, “Bahasa Jiwa Bangsa”,
kehebatan dan kegemilangan bangsa Melayu dan negara Malaysia turut dikenali pada
peringkat serantau dan antarabangsa.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Kerajaan
Am  Antarabangsa
Hidup  Bangsa Melayu
Kata Nama Tak Hidup  Majlis Bahasa Brunei Darussalam Indonesia-
Khas Malaysia
 Bahasa Jiwa Bangsa
 Malaysia
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Transitif  Menubuhkan
Aktif  Merancang
 Menyelaraskan
 Membuat
 Menyebarkan
Kata Kerja  Dinamakan
Pasif
Kata Adjektif
Sifatan  Kehebatan
atau  Kegemilangan
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Yang
 Serta
 Dengan
Kata Bantu  Telah

40
 Untuk
 Dapat
 Turut
Kata Sendi  Pada
Nama

Pembangunan bahasa kebangsaan pada era mendatang harus memberikan


tumpuan kepada dua perkara, iaitu penegasan semula Dasar Bahasa Negara dan yang
kedua ialah penyelesaian beberapa masalah pelaksanaan Dasar Bahasa Kabangsaan.
Dalam Dasar Bahasa Negara, penegasan pelaksanaan dan penguatkuasaan
hendaklah dilaksanakan sejajar dengan peranan bahasa kebangsaan sebagai bahasa
rasmi negara. Peneguhan sikap penggunaaan bahasa juga hendaklah diberikan
tumpuan dalam pengisian program sambutan BBK. Pemupukan sikap dan peneguhan
bahasa dalam kalangan masyarakat terhadap bahasa kebangsaan tidak harus
dipandang ringan kerana kita bimbang bahasa yang kurang diungkapkan dalam apa-

41
apa jua suasana akan menghilangkan kewibawaan. Kita khuatir bahasa Melayu yang
kita sanjung selama ini akan hilang akarnya.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa kebangsaan
Am  Negara
Hidup  Masyarakat
Kata Nama Tak Hidup  Dasar Bahasa Negara
Khas  Dasar Bahasa Kebangsaan
Kata Ganti Ganti Nama  Itu
Nama Tunjuk
Ganti Nama Diri  Kita
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Transitif  Memberikan
Aktif  Menghilangkan
Kata Kerja  Dilaksanakan
Pasif  Diberikan
 Dipandang
 Diungkap

Kata Adjektif
Sifatan  Ringan
atau  Hilang
Keadaan
Perasaan  Khuatir
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Dengan
 Sebagai
Kata Bantu  Telah
 Akan
 Harus
 Iaitu

42
 Ialah
Kata Sendi  Dalam
Nama  Pada

Sambutan BBK adalah bertunjangkan paksi memperkasakan bahasa Melayu


sebagai bahasa kebangsaan. Memperkasakan bahasa kebangsaan menjadi focus
pertama dalam pembinaan dan pembentukan negara bangsa sebagai bahasa rasmi
negara seperti yang termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan, Akta Bahasa
Kebangsaan, Akta DBP dan Akta Pelajaran yang berasaskan kepada Penyata Razak
dan Laporan Rahman Talib.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Bahasa Melayu
Am  Bahasa kebangsaan
Kata Nama Tak Hidup  Bulan Bahasa Kebangsaan
Khas  Perlembagaan Persekutuan

43
 Akta Bahasa Kebangsaan
 Akta Dewan Bahasa dan Pustaka
 Akta Pelajaran
 Penyata Razak
 Laporan Rahman Talib
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Transitif  Memperkasakan
Aktif  Berasaskan
 Menjadi
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Yang
 Adalah
 Sebagai
 Dalam
Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Kepada
Nama

44
Kesemua akta tersebut menekankan serta menegaskan penggunaan dan
kepentingan bahasa kebangsaan dalam mencorakkan bentuk dan wajah negara,
bangsa dan bahasa yang berasaskan acuan kita sendiri. Dengan sokongan dan
kerjasama semua pihak dalam menjayakan BBK yang mengambil pendekatan sendiri,
iaitu “merakyatkan bahasa kebangsaan” dengan melibatkan penyertaan masyarakat
berbilang kaum, saya percaya agenda murni memperkasakan bahasa kebangsaan
akan dapat kita capai.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Akta
Am  Agenda
Hidup  Masyarakat
Kata Nama Tak Hidup  Bulan Bahasa Kebangsaan
Khas
Kata Ganti Ganti Nama Diri  Saya
Nama  Kita
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Tanpa Pelengkap  Percaya
Aktif  Capai
Aktif Transitif  Menekankan

45
 Menegaskan
 Mencorakkan
 Menjayakan
 Mengambil
 Melibatkan
 Memperkasakan
Kata Adjektif
Sifatan  Murni
atau
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Serta
 Dalam
 Yang
 Iaitu
 Dengan
Kata Bantu  Telah
 Akan

46
Diharapkan, semua pihak termasuklah wakil-wakil rakyat dapat menganjurkan
program-program kebahasaan di kawasan masing-masing. Melalui penganjuran
program tersebut, bukan sahaja penggunaan bahasa kebangsaan kita dapat
dimasyarakatkan, tetapi juga dapat mendekatkan pemimipin dengan rakyat. Bertambah
molek lagi, sekiranya pemimpin turut terlibat menyertai program kebahasaan dan
kesusateraan, seperti mendeklamasi sajak, berpantun atau bersyair.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Wakil-wakil rakyat
Am  Program
 Bahasa kebangsaan
Hidup  Pemimpin
 Rakyat
Kata Ganti Ganti Nama Diri  Kita
Nama
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Tak Transitif Berpelengkap  Bersyair
Aktif  Berpantun
Aktif Transitif  Menganjurkan
 Mendebatkan
 Menyertai
 Mendeklamasikan
 Terlibat
Kata Kerja  Dimasyarakatkan

47
Pasif
Kata Adjektif
Sifatan  Molek
atau
Keadaan
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Atau
 Tetapi
 Seperti
Kata Bantu  Telah
 Dapat

48
Diharapkan juga, program seumpama ini tidak dijalankan secara bermusim,
misalnya pada bulan Oktober sahaja, tetapi mestilah dilaksanakan secara berterusan
kerana usaha menanam rasa megah bahasa kebangsaaan bukan bermusim sifatnya.

Tingkap papan kayu bersegi,

Sampan sakat di Pulau Angsa,

Indah tampan kerana budi,

Tinggi bangsa kerana bahasa.

Kata Nama
Kata Nama Tak Hidup  Program
Am  Bahasa kebangsaan
 Sampan
 Papan kayu
 Bangsa
 Bahasa
Kata Nama Tak Hidup  Oktober
Khas  Pulau Angsa
Kata Kerja
Kata Kerja Aktif Transitif  Menanam
Aktif
Kata Kerja  Dijalankan
Pasif  Dilaksanakan
Kata Adjektif
Sifatan  Indah
atau  Tampan

49
Keadaan  Tinggi
 Megah
Kata Tugas
Kata  Dan
Hubung  Kerana

Kata Bantu  Telah
Kata Sendi  Pada
Nama  Di

50

Anda mungkin juga menyukai