LEUWI sora nu tinggerendeng teu weleh saheng di leuwi aing laut nu tan istirah teu weleh motah di leuwi

aing di leuwi aing sagala teu weleh betah sagala teu weleh motah (Abdullah Mustappa, Tina Mangle No.217)

LALAKON I Mangsa budak resep ulin ngarucu bulan mangsa rumaja resep wanoja ngumbar asmara nincak sawawa narik jangkar ngambah sagara geus kolot mah kari tapakur isuk sore ngitung umur! (Hadi AKS, Tina Galura No.39)

LAGU HIRUP Unggal poe unggal lengkah nataan tanggal dina kalender angger aya nu diarep-arep ari umur melesat henteu kajeueung Dina beja dina carita teu weleh aya nu miheulaan warna-warni kajadian. Teu kapireng da puguh katalimbeng rusiah Dina sakeclak cimata. Aya kasedih nu teu kedal. Dina kongkolak kahirupan. Aya nu miang teu mulang deui (Eddy D. Iskandar, 1992)
DEDEN ADITYA NUGRAHA XII IPA 1 SMAN 1 MARGAHAYU
SAJAK SUNDA

sumarambah ngalimpudan jomantara.BONGAN KITU Bongan kitu disebutna. Ting garerung bari ting sérépét meupeus lamunan. Sas Karana Prajurit nu teu mulang ti danalaga perang'na jalan nu dipirido Allah Ta'ala tong dianggap palastra lantaran maranehna. Kuring beuki anteng ngelun-ngelunkeun haseup filter. jadi tumbal dina réwuan juta lampu nu moncorong. sawaréh lalumpatan di jalan-jalan patakonan. puguh mega dipapay di awang-awang: cek aing angin bongan kitu karasana. langgeng hirupna Ngan Bisa jadi urang teu sadar poho lantaran tambelar kana pahlawan nu ngancik `na sanubari nu meunang ganjaran tan wangenan ti Gusti Nu Maha Suci DEDEN ADITYA NUGRAHA XII IPA 1 SMAN 1 MARGAHAYU SAJAK SUNDA . Nyéh. nyerina raheut tatamba ka saban tabib: cek aing ngimpi bongan kitu digambarna. Ridwan Galura edisi Minggu ka I Agustus 2010) PAHLAWAN Rachmat M. konéng ngagindingan kota. beda jeung nu lian diguliksek dina kamus: cek aing ibadah bongan kitu itunganana: Gusti (Juniarso Ridwan. Beureum. 1992) Ukur jadi kalangkang Bulan ukur jadi kalangkang dina peuting ngabangingik. nyarita sorangan ditataan di rs jiwa: cek aing eling bongan kitu ayana. Langit beuki alum némbongkeun kaceuceub. ngajak ulin lulumpatan dina kecap-kecap nu ngawangun puisi (IWAN M. geulis kabina-bina ditepungan unggal wayah: cek aing werejit bongan kitu pandena. bulan seuri basa kuring ngajak sasalaman.

Boa .Boa Kuhoyong sajadah janten ³alketip ngapung´ jajap waruga deuheus Salira ka Sidratul Muntaha Raga madep Kabah .ditutup ku aweh salam tapi. Rakaat demi rakaat nu diadegkeun to¶at dawuh Isro Miraj boa . atawa: kudu aya tangkurak dekok dibeletak batu cikaracak nu lawas teu manggih tiisna keclak cai : cikaracak Lamun rahayat ngoceak Cikaracak ngarakacak pamingpin milu andekak naha urang ge cukup calawak DEDEN ADITYA NUGRAHA XII IPA 1 SMAN 1 MARGAHAYU SAJAK SUNDA .Baetullah Kalimah takbir di ucap babacaan dilenyepan maca ayat ditarikkeun . dianggap olah raga ku Salira boa-boa boa-boa CIKARACAK Cikaracak ngarakacak leuweung dibukbak huluwotan ngoletrak caina teu ngeclak kampung burak rahayat ngoceak para kglomerat: curak-curak sila andekak Naha kudu nungguan rahayat barontak lamun cikaracak caina hayang ngeclak.boa ngan saukur. emutan angger ngalalana kamamana-kamamana Gusti.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful