TEKNIK MENAMAN

KACANG PENUTUP
BUMI
//(A(A)A( .//A/
(PIHAK BERKUASA KEMAJUAN PEKEBUN KECIL PERUSAHAAN GETAH)
KEMENTERIAN KEMAJUAN LUAR BANDAR & WILAYAH
KEBAIKAN KACANG
PENUTUP BUMI
 Melindungi permukaan tanah daripada cahaya
matahari dan suhu yang tinggi dan seterusnya
mengekalkan kelembapan tanah
 Melindungi permukaan tanah daripada tamparan
huian lebat dan seterusnya mengelakkan hakisan
tanah khususnya di tanah curam
 Menambah bahan organik melalui pereputan sisa
dan seterusnya meningkatkan kesuburan tanah
KEBAIKAN KACANG
PENUTUP BUMI
 Mampu mengikat zat nitrogen dari udara dan
seterusnya meniimatkan pembaiaan nitrogen yang
diperlukan oleh pokok getah
 Mengurangkan iangkitan penyakit akar,
mempercepatkan pereputan tunggul getah
 Menggalakkan pertumbuhan akar rerambut pokok
getah dan pada keseluruhannya mempercepatkan
pertumbuhan pokok getah
ENIS KACANG PENUTUP BUMI
YANG DI SYORKAN
 Calopogonium mucunoides
 Calopogonium caeruleum
» Centrosema pubescens
» Pueraria phaseoloides
» Mucuna bracteata
PENYEDIAAN BENIH
Sifat spesies
kekacang yang
berbeza sifat
pertumbuhan. di
syorkan tiga
spesis kekacang
di campur.
Campuran
terbaik adalah
mengandungi
spesies
Calopogonium
caeruleum cepat
tumbuh dan
tahan naungan
Spesies Kekacang A B C
Calopogonium mucunoides 2.9 kg 4.1 kg 1.8 kg
Centrosema pubescens 1.2 kg - -
Pueraria phaseoloides 1.9 kg 1.2 kg 2.3 kg
Calopogonium caeruleum - 0.7 kg 0.7 kg
Mucuna cochinchinensis - - 1.2 kg
JUMLAH 6.0 kg 6.0 kg 6.0 kg
ADUAL CAMPURAN DAN KADAR BERAT
Sekiranya Calopogonium caeruleumdan Pueraria
phaseaoloides sahaja di dapati maka disyorkan
campuran 1 kg Calopogonium caeruleum dan 5 kg
Pueraria phaseaoloides
PENYEDIAAN BENIH
1. Gaul semua biii di dalam
baldi yang lebih besar
daripada kuantiti biiinya
2. Rendam biii tersebut
dengan air panas bersuhu
75º C iaitu dua bahagian
air mendidih dicampur
dengan satu bahagian air
seiuk, selama dua iam.
PENYEDIAAN BENIH
3. Selepas 2 iam, buang air di
dalam baldi iika ada. Gaul biii
kekacang dengan kompos
rhizobium pada kadar sepeket
kompos ( 50g ) bagi 10 kg biii
benih. Kompos boleh didapati
dari LGM
4. Gaul biii kekacang itu dengan
sama berat baia debu IosIat
asli: misalnya 10 kg biii ¹ 10
kg baia.
PENYEDIAAN KAWASAN
TANAMAN
Kawasan yang bakal di tanam
dengan kekacang penutup
bumi mestilah berkeadaan
bersih.
· Kekacang di tanam di antara
baris pokok getah iarak 5m.
Tiga barisan kekacang di
tanam iaitu 1.2m dari barisan
getah dan 1.3m di antara
barisan kekacang
2. Di tanah berbukit di tanam di
antara teres 9m. Empat baris
kekacang boleh di tanam
diantara dua teres.
Kawasan Tanah Pamah
Kawasan berbukit
Penanaman Kekacang Penutup Bumi
1. Tanda barisan yang
akan di tanam
menggunakan pancang
dan buatkan alur
sedalam 4 5 sm
dengan menggunakan
cangkul atau taiak
2. Menabur baia di dalam
alur yang disediakan
Membuat alur
Menabur baja
Penanaman Kekacang Penutup Bumi
3. Menabur biii kekacang
yang telah digaul
dengan kompos
Rhizobium dan debu
baia IosIat ke dalam alur
4. Kambus biii kekacang
dengan tanah , caranya
dengan menguis tanah
sambil berialan.
Menabur benih
Mengambus benih
Penanaman Kekacang Penutup Bumi
5. Menyembur racun herba pra
cambah ke atas tanah sebaik-
baik sahaia keria menanam
selesai di ialankan, semburan
ini iuga boleh menahan
rumpai daripada tumbuh.
6. Tiga minggu selepas biii
kekacang cambah, di tabur
baia sebatian yang sesuai
seperti NitroIoska Kuning
dengan kadar 60 kg sehektar.
Menabur racun pra cambah
Menabur nitrofoska kuning
Pengurusan Kekacang Penutup Bumi
1. Mengawal rumpai
terutama pada peringkat
awal pertumbuhan
kekacang menialar
2. Membaia dengan
secukupnya. Baia debu
IosIat asli hendaklah di
tabur lagi apabila pokok
kekacang itu berumur 3
dan 8 bulan dengan kadar
250 kg sehektar
Meracun rumpai
Membaja
Pengurusan Kekacang Penutup Bumi
3. Mengawal serangga
perosak iika serangan
terlalu serius pada
peringkat awal
pertumbuhan
4. Menanam Kekacang
Penutup Bumi memberi
kesan positiI terhadap
pertumbuhan pokok getah
muda
Menyembur racun serangga
Kekacang yang tumbuh subur
RUUKAN
1. Institut Penyelidikan Getah Malaysia ( 1994) Teknologi
Perladangan dan Pemprosesan Getah.
2. Lembaga Getah Malaysia ( 2004 ) Manual Teknologi
Penanaman Getah
3. Institut Penyelidikan Getah Malaysia (1991), Ke arah
menggalakkan Tumbesaran dan meningkatkan Produktiviti
Pokok-pokok Getah.
4. Risalah Teknologi RRIM, Penanaman Penutup Bumi
Kekacang Menialar, Disember 1991.
5. Risalah Penanaman Kacang Penutup Bumi

/9. 2030.380907:83.30-.3. 2.3.75.3 9.2-..308:-:7..2030.3002-.9.347.380907:83./.-.3...380907:83./.393/.25.3.7. !&%&!& Â 03/:35072:.39..9.320.. .2033.8.:50705:9..75.:8:83.3.9.3 :.39.388.5./.../.3.. /.2 Â 03. Â 03/:35072:.7/.38::..39.39.:7.3.9/.

9.9.9397403/.3397403.9. Â 03:7..7:/.080:7:. ..7 202507.7.35./.3 /507:.3.202507.33.9.35079:2-:..3. Â 03.39.3 80907:83.34054409.7707./.05.3502-./. !&%&!& Â .3 5079:2-:..05.3503.39:3:09.2-:9544 09.2032.354409.25:203.350705:9.3...9.

8044/08 Â :.$!&%&!& $ # Â .45443:2.90.45443:22:.5:-08..038 Â !:07.07:0:2 Â 03974802.5. .:34/08 Â .:3.7.9.-7..

.25:7 .8044/08 .3.3 / 847.45443:2... 203.038 !:07.45443:2.07:0:2 /.:34/08 03974802.7...3 9..5.3.3 -07-0.92..3/:3 850808 .05.25:7.7.44/08 8.45443:22:..3 907-..//.07:0:2 /.5.9 9:2-:/.3 .39.3!:07.07:0:2 :.45443:2 .:3.44/08 .3.3 &!&###% $508080..3 !:07../.9 5079:2-:.25:7.3 /.80...80.45443:2.3. 5..81..30388           &    $07.07:0:2.9850808 0.4.33.5:-08..! $1..7.../847.:3..3 .5. 850880.

/.-.30--08.:.! ./.3 .38.3.2 ./:.25:7 /03..9:/:..75..3.2 -.. #03/..-//.8-078:: .9:-.3.2-90780-:9 /03.:802:.7 /.75.7 80: 80.2.7203///...399-3.

8.7 ../. .2 -:.5./. .. - -03 42548-40//.3...2.828.9-.2-../.:- 0.9 /.9 .342548 74-:25.! $005../0-:1481./.7/ /.3 8.-07.7805009 42548  -.3/03. -  -..3.39:/03.:-0...

..8.2 /.7.3/ 9.2 %.3%. -./.3...-070.3-07-:9 9.907082 25.3 09.3 2/..39.78 0./:.3 !$ % ..2.8.78.3..7-.3.7.3./.3.-.2/..7854409.90708 .....78.39..78.2/ .-07-:9/9.30.39.3..2 /03.!.30. -.8..3-.2.39..7.7.30.3.7.3503:9:5 -:22089.9: 2/.3/9./9.3.9-..3-40/9. .3 -078 W 0.

3....:7 80/.3/80/.35.-:7-.-.3/.3!03:9:5:2 02-:.//..3.:9.9.3 . .3.9. 03.3203:3...9.3 03.3:.2 82 /03...3.-:7-.30..3 /.3/9.2.2 .!03.78.3-:..3.2 203:3.3 ..:7 %.:7...

3.-:7-0.2.39..1481.3 .:7 03.3..3 /03./.342548 #4-:2/.. .3...390.2.3. /03..-:7-03 03.3/0-: -. 8..7..2--07..30.: /03.3203:89.!03..3!03:9:5:2 03.2-:8-0.2-:8-03 .90/.3 .

2 8008.3.9. /9./..2-..3 7:25.9.30.. 805079974148./...-40203../.3.7 .:307-.3.2-..3.89.:357.80-.2.8- 0..3 3:.. -.8.3.3.07.-:7 -..:33 /03.3!03:9:5:2 0302-:77..75.0.-:73974148. 03..3 802-:7.3808:.-:77.:33 %./.80-.2-.57.9:2-: 03.7 8009. ..!03..203.23:8005..3.

7:25.30.!03:7:8.7 8009.5.-. .3-:.5073.803/..3203./../03.. ..9.544 0./0-: 1481...5079:2-:...3 80..7 02-.39:-07:2:7 /.2..:37:25..3!03:9:5:2 07..3.::53.3/03.7 02-./ 9.5. 03.3 0.9 . 907:9./.-:7....

..9..39:2-:8:-:7 03.:3807.3 907.3 0.5 5079:2-:.354409../.3. 5079:2-:.:807:85.3.354891907./. 03...30.3.20.... 50748. 2:/.807. 5073..807.3 !03:9:5:2202-07 08.3!03:9:5:2 0302-:77.3.!03:7:8.3. .

3/./..309.. #8.8. 3899:9!030/...3!03:9:5:2 .3:.7.9.%0344## !03.9 !44 54409.3!03:9:5:2 0.3/.3.309.7 802-07 #8.2. 02-.%0344 !03..  .09..#&& 3899:9!030/....!03..3.. %0344 !07.3..303.32033. 0.3!74/:9.7.2..2.3...8.8.309.3%:2-08.309.3.3!02574808.. 203.