Anda di halaman 1dari 69

Curriculum Planning & Development Division

Ministry of Education
2002
SUKATAN PELAJARAN
BAHASA MELAYU (RENDAH)
Malay Language Syllabus
Primary

Bahagian Perancangan Dan Pengembangan Kurikulum


Kementerian Pendidikan
Singapura

Tahun pelaksanaan bermula dari 2002


Hak cipta terpelihara
DAFTAR ISI DAFTAR ISI
Pengenalan 2

Teori, Pendekatan dan Kaedah 5

Matlamat Pengajaran 9

Tema dan Tajuk 17

Pengajaran Tatabahasa dan Peribahasa 25

Kemahiran dan Fungsi Komunikatif Bahasa 40

Pengujian dan Penilaian 49

Lampiran 1 Hasilan Ketara Pembelajaran Mengikut Peringkat 59

Lampiran 2 Hasil Pendidikan Yang Diingini 68

1
PENGENALAN
1. Mengikut Sistem Pendidikan Sekolah Rendah, murid-murid akan murid-murid yang berkebolehan; Kursus EM2 untuk murid-murid
mengikuti pendidikan rendah tahap asas selama empat tahun. yang sederhana dan Kursus EM3 untuk murid-murid yang kurang
Setelah itu, mereka akan disalurkan ke Kursus EM1, EM2 dan berkebolehan.
EM3 selama dua tahun lagi. Tahap selama dua tahun ini
dinamakan tahap penyesuaian. Sukatan Pelajaran ini adalah untuk Untuk Kursus EM3, 65% masa kurikulum diperuntukkan bagi
kedua-dua tahap pendidikan dan untuk semua kursus. membina dan mengembangkan kemahiran pendengaran dan
lisan; 25% untuk kemahiran pembacaan dan 10% untuk
Sukatan ini juga akan membolehkan guru memperoleh perspektif kemahiran penulisan.
yang menyeluruh mengenai program pengajaran Bahasa Melayu
di sekolah rendah. Selain itu, seseorang guru biasanya mengajar 4. Pengajaran Bahasa Melayu yang akan disampaikan kepada murid-
lebih daripada satu aliran/kursus. Oleh itu, adalah sesuai jika murid meliputi aspek-aspek yang lebih luas iaitu aspek
sukatan pelajaran ini merangkumi pelajaran di semua peringkat pengetahuan, kemahiran dan sikap serta nilai. Aspek
dan kursus. pengetahuan merujuk terutamanya kepada pengetahuan bahasa
seperti konsep, kosa kata, tatabahasa, peribahasa yang diajarkan
2. Sukatan pelajaran ini tidak membahagikan kandungannya kepada berdasarkan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan sesuatu tema.
peringkat-peringkat P1 hingga P6. Ini disebabkan sebahagian Kemahiran pula merujuk kepada kemahiran berbahasa seperti
besar daripada sukatan pelajaran yang digubal ini dibina kemahiran-kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan
berdasarkan konsep kesepaduan yang mengutamakan bahasa menulis selain kemahiran berfikir.
daripada segi penggunaannya dalam konteks komunikasi.
5. Dalam konteks sikap dan nilai, sukatan ini cuba memupuk sifat
Dengan kata lain, kecekapan murid menggunakan bahasa untuk yang murni dalam diri murid. Aspek sikap dan nilai diserapkan
pelbagai tujuan adalah fokus utama sukatan ini dan kurang dalam sukatan pelajaran ini memandangkan setiap mata pelajaran
memberikan tumpuan kepada hukum-hukum tatabahasa. Walau berkaitan dengan kedua-dua perkara itu. Nilai-nilai itu merangkumi
bagaimanapun, pada akhir sukatan ini disediakan satu senarai nilai-nilai murni dan nilai-nilai sejagat dan susila rakyat. Sikap dan
hasilan ketara sebagai panduan umum kepada guru untuk nilai-nilai yang positif itu dipupuk dalam diri murid secara
mengetahui tahap pencapaian murid-murid mengikut tahap dan langsung dan tidak langsung melalui kandungan pelajaran yang
kursus. berkaitan dengan sesuatu tema atau tajuk terutamanya hal-hal
kemasyarakatan melalui aktiviti-aktiviti pemelajaran yang sesuai
3. Mengikut dasar penyaluran, Kursus EM1 adalah untuk dan bermakna kepada murid serta melalui kejadian-kejadian atau
peristiwa-peristiwa sehari-hari. Satu panduan umum yang boleh
digunakan ialah guru boleh mengaitkan bahan
pelajaran/pembelajaran dengan pengetahuan dan

2
PERNYATAAN PENERIMAAN
pengalaman murid-murid serta menimbulkan kesedaran mereka P
mengenai sikap dan nilai yang berkaitan dengan aktiviti E
N
pemelajaran terutamanya jika aktiviti berkumpulan dijalankan. U
L Menulis Membaca
I
Sikap dan nilai jati diri mencintai tanah air boleh diserapkan melalui S
A
penerapan Pendidikan Nasional yang merupakan salah satu N
daripada tiga inisiatif yang diperkenalkan Kementerian Pendidikan Berfikir
dalam menghadapi alaf baru ini yang penuh dengan pelbagai
L
cabaran. Cabaran ini berpunca kerana terdedahnya negara dan I
S
bangsa kita kepada pelbagai pengaruh masyarakat dan dunia A Bertutur Mendengar
antarabangsa untuk memenuhi keinginan kita mengamalkan N

semangat dan ciri kesejagatan atau globalisasi.

6. Kemahiran berfikir perlu dipupuk dan dikembangkan dalam diri murid Rajah 1: Model Tradisional Penggunaan Bahasa
melalui pelajaran bahasa. Kemahiran berfikir dan kemahiran
berbahasa dalam banyak perkara tidak dapat dipisahkan. Melalui
pengajaran bahasa, seseorang guru itu pada masa yang sama juga
mengajar murid berfikir. terhadap aspek-aspek lain seperti penggunaan alat bantu mengajar,
matlamat pengajaran dan lain-lain lagi. Penggunaan alat bantu
Dengan menggunakan bahasa, seorang kanak-kanak boleh mengajar yang dimaksudkan di sini ialah pengamalan penggunaan
mengembangkan keupayaan kognitifnya dengan menambahkan cakera padat, video cakera padat, lut sinar, carta dinding, slaid dan
konsep-konsep dan menggunakan kemahirannya berfikir dalam sebagainya dapat dipermudahkan lagi dengan penerapan teknologi
konteks komunikasi secara lisan atau penulisan. Kedudukan maklumat (IT) yang serba canggih dengan CD-Rom, internet dan
peranan berfikir dalam keseluruhan proses berkomunikasi dapat sebagainya.
dilihat dengan jelas dalam rajah 1.
Dalam sukatan ini ada lima fungsi komunikasi yang disenaraikan.
7. Fungsi bahasa sebagai alat komunikasi diberikan penekanan penting
Pengajaran perlu dirancang agar setiap fungsi itu mendapat tempat
dalam sukatan pelajaran ini. Semasa merancang dan melaksanakan
dalam program pengajaran Bahasa Melayu. Fungsi-fungsi itu
pengajaran, fungsi tersebut perlu diterapkan di samping guru
adalah seperti berikut .
memberikan pertimbangan dan perhatian

3
• Fungsi menyampaikan maklumat seperti penerangan yang M persekitaran sosial yang menjadi latar kepada sesuatu wacana.
disampaikan seseorang guru kepada muridnya, pemandu pelancong Dengan kata lain, murid perlu menguasai pelbagai bentuk bahasa
kepada para pelancong. yang berbeza mengikut konteks yang berlainan.

• Fungsi melahirkan atau menyatakan perasaan atau tanggapan seperti 9. Akhir kata, program Bahasa Melayu yang dijalankan di sekolah
seseorang melahirkan reaksi emosinya terhadap sesuatu kejadian rendah diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi mencapai
(bencana alam, kemalangan jalan raya); perbuatan (kecurian) atau tujuan-tujuan sistem pendidikan di negara kita; khususnya untuk
rancangan (siaran tv). mengembangkan potensi murid-murid dengan membekalkan diri
mereka dengan pengetahuan dan kemahiran serta membentuk
• Fungsi mencipta dunia imaginasi seperti bercerita, menulis puisi, keperibadian mereka agar menjadi warganegara yang baik.
cereka dan lain-lain.
10. Masa yang diperuntukkan bagi pengajaran Bahasa Melayu
• Fungsi mempengaruhi fikiran atau perbuatan orang lain seperti di pelbagai peringkat adalah seperti yang dipaparkan dalam
seorang pembahas menyampaikan hujah-hujahnya dan pengedar jadual di bawah :
atau pengeluar yang mengiklankan barangannya di radio/tv. as
a
• Fungsi memelihara hubungan dan kebiasaan sosial seperti dal
menyampaikan ucap selamat, bertanya khabar dan sebagainya. am
sat Peringkat Masa dalam satu minggu
u
(jam)
8. Kemahiran menggunakan bahasa dengan berkesan memerlukan
penguasaan tatabahasa yang baik dan seterusnya menggunakannya (ja P1 6.5
m)
dalam konteks wacana dan konteks sosiolinguistik. P2 5.5
P3 4.5 - 5
Penggunaan bahasa dalam konteks wacana bermaksud keseluruhan
pelahiran bahasa penutur atau penulis yang meliputi juga unsur- P4 4
unsur non-verbal (bukan bahasa) yang menjadikan pertuturan atau P5-P6 (EM1) 5
tulisan itu lebih bermakna.
P5-P6 (EM2) 4
Penggunaan bahasa dalam konteks sosiolinguistikpert pula P5-P6 (EM3) 2
bermaksud penggunaan bahasa yang sesuai dengan

4
TEORI, PENDEKATAN DAN KAEDAH

tersebut merupakan dasar yang penting. Teori yang menjadi pegangan


sukatan ini terdiri daripada dapatan-dapatan dalam bidang linguistik,
TEORI psikolinguistik, sosiolinguistik, pedagogi dan psikologi pendidikan.

Teori ialah pendapat asas yang menjadi dasar pembentukan dan Antara lain, dapatan-dapatan yang menjadi landasan pembinaan
pengembangan sesuatu pengetahuan. Teori juga boleh menjadi dasar sukatan pelajaran ini :
pengambilan keputusan dan penentuan arah serta bentuk tindakan.
• Pengajaran bahasa yang berdasarkan konsep kesepaduan akan
Dalam konteks menggubal sukatan pelajaran, teori amat penting kerana menjadikannya lebih bermakna, menarik, mencabar dan dapat
teori merupakan prinsip organisasi dalam pembentukan sukatan itu. menimbulkan rangsangan dalam diri murid. Kesepaduan
Dengan adanya teori, berbagai-bagai bahagian sukatan dapat mencakupi aspek perkaedahan dan penyerapan unsur-unsur
dihubungkaitkan supaya menjadi satu keseluruhan yang bermakna. Teori pengetahuan daripada pelbagai bidang.
itu membina satu kerangka konseptual yang mengaitkan dan
menyesuaikan bahagian-bahagian yang berbeza agar tidak bercanggah. • Pengajaran yang lebih mementingkan murid-murid menggunakan
bahasa untuk berbagai-bagai tujuan dalam pelbagai konteks
Dalam konteks pengajaran bahasa, teori membolehkan seseorang guru dapat meningkatkan kemahiran mereka menggunakan bahasa
memperoleh perspektif yang luas dan menentukan arah yang lebih jelas daripada mengkaji dan mencerakin struktur bahasa itu semata-
terhadap pengajarannya bagi menjadikan pengajarannya lebih mata. Bagaimanapun, ini tidak bermakna bahawa pengetahuan
bermakna. Yang lebih penting, teori boleh memberikan jawapan kepada mengenai struktur bahasa tidak akan memberikan sebarang
soalan `mengapa'; seperti mengapa seseorang guru menggunakan sumbangan terhadap pengajaran bahasa.
sesuatu strategi, mengapa dia menggunakan sesuatu jenis soalan dan
sebagainya. • Bahasa bukan sahaja merupakan satu sistem berstruktur atau satu
sistem lambang-lambang, tetapi yang lebih penting bahasa adalah
Teori mengenai bahasa dan pengajaran serta pembelajarannya alat komunikasi yang membolehkan manusia berhubung antara
seharusnya dinyatakan dengan jelas kerana hal-hal satu sama lain.

5
Pendekatan
• Motivasi untuk mempelajari bahasa dapat ditingkatkan jika murid- Pendekatan dibentuk berdasarkan teori yang berkaitan dengan hakikat
murid mempunyai sedikit sebanyak pengalaman dan pengetahuan bahasa, pengajaran bahasa dan pemelajaran bahasa. Dengan kata lain,
berhubung dengan tajuk dan bahan pengajaran dan pembelajaran. sesuatu pendekatan itu menggambarkan satu konsepsi mengenai sifat
Hal ini akan dapat mengembangkan daya berfikir dan kreativiti bahasa, bagaimana bahasa itu dikuasai, bagaimana bahasa itu
mereka. digunakan dan difahami penggunanya. Pendekatan juga akan
menentukan bagaimana bahasa itu seharusnya diajar dan dipelajari.
• Penggunaan pelbagai jenis alat bantu mengajar yang sesuai secara
berkesan akan menjadikan proses pengajaran dan pemelajaran Dapatan-dapatan yang dinyatakan dalam bahagian teori banyak
lebih menarik serta memudahkan pencapaian matlamat menyentuh tentang pemelajaran bahasa murid-murid. Pendekatan yang
pengajaran. menjadi dasar sukatan ini mengutamakan pemelajaran bahasa murid-
murid. Dalam konteks ini, bahasa lebih dilihat daripada sudut fungsional
• Bacaan tidak hanya dianggap sebagai satu proses pemahaman
dan interaktif; dan pengajaran lebih berpusat pada murid. Namun ini
idea-idea yang cuba disampaikan penulis semata-mata tetapi
tidak bererti bahawa murid menentukan proses pengajaran dan
merupakan satu proses interaktif atau konstruktif yang juga
pembelajaran di kelas. Sebaliknya, gurulah yang menentukan arah
melibatkan penggunaan pengetahuan, pengalaman dan
pengajaran dan pemelajaran dengan memberikan perhatian yang besar
merangsang daya berfikir pembaca.
kepada keperluan murid dalam pelajaran bahasa.
• Pengajaran yang mengambil kira dan disesuaikan dengan
Pendekatan seperti ini memberikan peluang kepada murid-murid
kebolehan, minat dan gaya pemelajaran yang berbeza-beza di
menggunakan bahasa untuk pelbagai tujuan dan situasi atau konteks.
kalangan murid akan lebih berjaya.
Guru perlu memainkan peranan dengan berkesan dan tidak memberikan
kebebasan sepenuhnya kepada murid memandangkan bilangan murid
• Pemelajaran yang melibatkan murid-murid untuk saling bertukar
yang tidak memungkinkan guru memberikan perhatian yang khusus
pendapat, pengalaman atau maklumat secara berkumpulan atau
kepada setiap murid secara individu. Guru perlu merancang
berpasangan akan dapat memberikan peluang kepada mereka
pengajarannya agar sedapat mungkin setiap murid mendapat latihan
untuk menggunakan bahasa dengan lebih luas dan yakin.
atau pengalaman pembelajaran yang sesuai.

6
Selain itu, guru juga perlu memainkan peranan yang utama kerana murid berinteraksi di kalangan murid, kaedah yang digunakan mestilah
belum dapat menguasai kemahiran berbahasa untuk menjalankan memperlihatkan dinamika proses interaksi yang menarik, bermakna dan
kesemua fungsi komunikasi. Terdapat fungsi-fungsi komunikasi yang menyeronokkan. Kaedah pengajaran yang disarankan :
tidak dapat dijalankan murid dengan berkesan tanpa bimbingan guru.
Pendekatan yang dianjurkan oleh sukatan ini disebut pendekatan • Pengajaran hendaklah menggabungjalin beberapa kemahiran
holistik yang pada asasnya didasarkan pada proses pemerolehan seperti mendengar, berfikir, bertutur, membaca dan menulis. Guru
bahasa ibunda. boleh menggabungjalinkan dua kemahiran atau lebih bergantung
pada objektif, masa pelajaran, penggunaan alat-alat bantu
Satu lagi pendekatan yang disarankan ialah pendekatan konstruktivis mengajar dan lain-lain.
sosial yang didasarkan pada psikologi kognitif. Mengikut pendekatan ini,
pemelajaran adalah hasil interaksi antara empat komponen iaitu guru, Perkara penting yang perlu ditentukan dahulu ialah apakah
pelajar, tugasan dan konteks. Guru memilih tugasan untuk pelajarnya kemahiran utama yang mahu ditekankan dalam sesuatu pelajaran
dan pemilihan ini dipengaruhi kepercayaan atau tanggapan guru tentang dan kemudian memikirkan apakah kemahiran sampingan yang
pengajaran dan pemelajaran. Pelajar akan memberikan penafsirannya bersesuaian yang dapat diterapkan dalam pelajaran. Guru juga
sendiri mengenai tugasan yang diberi guru. Guru akan berinteraksi boleh mengajar dengan memberikan penekanan kepada satu
dengan pelajar, perlakuan dan tindakan guru akan dipengaruhi nilai-nilai kemahiran jika guru merancang pengajaran berfokus seperti
serta kepercayaannya. Konteks pula merujuk pada suasana yang program pemulihan dan pengayaan. Bagi murid-murid dalam
terdapat dalam bilik darjah termasuk suasana fisikal, emosi, budaya dan kursus EM3, penekanan yang lebih diberi kepada kemahiran
lain-lain. Keempat-empat komponen itu memainkan peranan dalam mendengar, bertutur dan membaca.
menentukan kejayaan sesuatu pengajaran.
• Penyerapan unsur-unsur pengetahuan daripada pelbagai bidang
dapat mewujudkan suatu situasi yang membolehkan murid
KAEDAH
menggunakan bahasa dengan realistik dan bermakna. Ini akan
Berlandaskan teori dan pendekatan yang telah diterangkan di atas, lebih berkesan jika unsur-unsur pengetahuan itu berkaitan dengan
kaedah pengajaran yang dianjurkan dalam sukatan ini mestilah pengetahuan sedia ada murid.
bersesuaian dan tidak saling bertentangan. Oleh sebab fungsi
• Pengajaran aspek-aspek bahasa seperti ejaan, kosa kata,
berkomunikasi dalam sesuatu konteks melibatkan proses
tatabahasa, peribahasa dan tanda baca tidak diasing-
asingkan dengan diadakan masa pelajaran yang khas dan tetap

7
dalam jadual pelajaran. Sebaliknya, pengajaran aspek-aspek itu Sebaliknya, jika objektif pengajaran untuk memupuk nilai dan sikap
akan diterapkan ke dalam pengajaran salah satu daripada keempat- atau kemahiran-kemahiran tertentu, kaedah pengajaran secara
empat kemahiran berbahasa. Dengan kata lain, pengajaran aspek- tidak langsung lebih sesuai digunakan.
aspek itu dijalinkan dalam sesuatu konteks sama ada dengan
menggunakan bahan bacaan, rakaman atau lain-lain.
Berdasarkan pendekatan dan teknik pengajaran yang dianjurkan, satu
• Kaedah pengajaran bahasa secara komunikatif juga bersesuaian model pengajaran dapat memperlihatkan perkaitan antara komponen-
dengan pendekatan yang dianjurkan. Dalam pengajaran bahasa komponen seperti dalam rajah 2.
secara komunikatif, pengajaran lebih tertumpu pada kandungan
atau maksud interaksi dan kurang pada ketepatan penggunaan
bentuk bahasa.Ini dirasakan sesuai bagi pengajaran bahasa Melayu
di sekolah rendah. Walaupun demikian, ini tidak bermakna
pengajaran tatabahasa tidak dipentingkan langsung. Tanpa
penggunaan bahasa yang benar dan baku akan mencacatkan dan
mengganggu kelancaran berkomunikasi yang berkesan. Pengajaran
bahasa yang menggunakan teknik komunikatif mengandungi jurang
maklumat, unsur pilihan dan maklum balas; iaitu situasi
pembelajaran yang menyerupai keadaan sebenar dan mengandungi
kepelbagaian tugasan.

• Kaedah pengajaran mestilah bersesuaian dengan objektif MURID


pengajaran. Sebagai panduan umum, jika objektif pengajaran untuk
membolehkan murid memahami atau memperoleh maklumat atau
pengetahuan, kaedah pengajaran secara langsung boleh
digunakan. Sebaliknya, jika objektif pengajaran untuk memupuk nilai
dan sikap atau kemahiran-kemahiran tertentu, kaedah pengajaran
secara tidak langsung lebih sesuai digunakan.

Rajah 2: Model Penggunaan Bahasa Secara Fungsional

8
MATLAMAT PENGAJARAN

akan diajar); kesinambungan (peluang yang berterusan untuk mengajar


Matlamat pengajaran membolehkan atau membantu guru untuk
kandungan pelajaran dan aktiviti serta kemahiran yang dianggap
memusatkan pengajarannya pada apa yang harus diketahui atau dapat
penting); pemeringkatan (perkembangan kumulatif pengajaran dan
dilakukan murid-muridnya pada akhir kursus atau pada akhir sesuatu
pemelajaran tema/tajuk, konsep dan kemahiran); integrasi (perkaitan isi
pelajaran. Dengan mengetahui matlamat-matlamat pengajaran, murid-
sesuatu mata pelajaran dengan mata pelajaran yang lain).
murid juga akan dapat memahami dengan jelas mengenai apa yang
harus diketahui atau yang dapat dilakukannya.
Matlamat di peringkat unit ada kalanya disebut matlamat am
pelajaran. Matlamat ini menyatakan arah bagi pengajaran tetapi
Matlamat boleh diumpamakan sebagai 'peta' yang berupa panduan
tidak terlalu bersifat khusus sehingga menyekat guru meneliti teknik,
kepada guru bagi membuat keputusan berhubung dengan apa yang
aktiviti dan pemilihan alat bantu mengajar yang akan digunakan dalam
hendak diajar, aspek yang hendak diberi penekanan dan pengalaman
pelajaran.
pembelajaran yang akan dirancang bagi murid-murid. Ini disebabkan
terdapatnya kemungkinan-kemungkinan berhubung dengan kandungan Di peringkat rancangan pelajaran, matlamat khusus atau
atau isi pelajaran, pembelajaran dan pengajaran sehingga guru objektif pengajaran digunakan oleh guru. Objektif pengajaran pada
menghadapi masalah membuat pilihan berkaitan dengan aspek-aspek peringkat rancangan pelajaran menyatakan perlakuan yang diharapkan
yang telah disebutkan tadi. dapat dicapai murid daripada segi isi atau kandungan pelajaran,
kemahiran dan sikap serta hasilan daripada segi peringkat pencapaian.
Dalam program pengajaran bahasa Melayu, matlamat pengajaran dapat
dinyatakan pada tiga peringkat iaitu matlamat program atau tujuan, Walaupun terdapat perbezaan antara matlamat unit dan objektif
matlamat unit dan matlamat rancangan pelajaran. Matlamat program rancangan pelajaran, terdapat juga ciri-ciri persamaan antara kedua-
menggariskan apa yang akan dicapai murid pada akhir kursus duanya seperti kedua-duanya bersifat 'pembangunan' (developmental);
pengajaran bahasa Melayu di sekolah rendah. Matlamat program menyatakan perlakuan yang dikehendaki dan bersifat realistik iaitu dapat
mempunyai ciri-ciri seperti berikut: skop (tajuk, konsep, kemahiran yang dicapai murid-murid.

9
Matlamat-matlamat yang disenaraikan dalam sukatan ini tidak disusun • Bercakap mengenai isu-isu yang mudah dengan lancar,
mengikut tata tingkat kerana keempat-empat kemahiran berbahasa menyatakan pendapat, bertanya serta memberikan penjelasan
bertumpang-tindih (overlap). Matlamat-matlamat yang dinyatakan di sini yang relevan dan mengikut peraturan yang diterima umum.
merupakan matlamat-matlamat tamatan yang menunjukkan atau
menyatakan tahap pencapaian pada akhir kursus pendidikan di sekolah • Menilai dan menghargai unsur-unsur budaya Melayu khususnya
rendah. Matlamat-matlamat itu diikuti dengan penjelasan lanjut bagi dan budaya kaum-kaum lain amnya.
membolehkan guru memahaminya dengan lebih jelas. Matlamat yang
• Menyerapi nilai-nilai murni dan bersikap positif terhadap konsep,
bertanda * adalah tambahan untuk Kursus EM1.
idea atau gagasan.

Tujuan atau Matlamat Program • Menghargai bahasa sebagai alat perhubungan dalam kehidupan
bermasyarakat.
Matlamat program ini ialah untuk membolehkan murid :

• Mendengar, bertutur, membaca dan menulis dengan betul dan


PENDENGARAN
berkesan.
Membina kecekapan murid untuk mendengar pelbagai jenis teks dalam
• Berfikir secara kritis dan kreatif melalui penggunaan bahasa.
bentuk tulisan atau lisan yang sesuai panjangnya dan tidak terlalu susah
kepada murid-murid. Kemahiran-kemahiran yang diharapkan dapat
• Berkomunikasi dengan berkesan secara lisan dan bertulis
dicapai oleh murid-murid adalah seperti berikut :
mengenai perkara sehari-hari.

• Melakukan arahan yang disampaikan.


• Memperoleh maklumat, idea dan pengetahuan melalui
pendengaran dan/atau pembacaan dalam berbagai-bagai konteks.
• Mendengar dengan teliti dalam jangka waktu yang tertentu.

• Mengingat secara terperinci sesuatu perkara.

10
• Memilih fakta atau informasi yang berkaitan dengan sesuatu PERTUTURAN
perkara.
Membina kecekapan murid untuk bertutur bagi pelbagai tujuan dan
• Memahami dan mengingati idea-idea yang terkandung dalam dalam pelbagai situasi. Murid diharapkan dapat mencapai kemahiran-
bahan penerangan dan sebagainya. kemahiran yang berikut :

• Mendengar dan mengikuti perbincangan kumpulan dengan penuh • Menyampaikan sesuatu, misalnya :
perhatian. . Pengumuman
. Pengenalan
• Mendengar dengan penuh perhatian dan dapat memberikan
respons terhadap cerita, puisi atau penerangan yang telah • Bertanya tentang sesuatu dan memberikan respons dengan
didengar. sewajarnya.

• Mengenal pasti tujuan yang tersirat dalam ucapan penutur, • Bertutur secara bersungguh-sungguh untuk menyampaikan
pembicara, guru dan sebagainya. pendapat dalam kerja kumpulan atau berpasangan.

• Mendengar rakaman yang mengandungi informasi atau hasil • Menerangkan proses-proses yang berkaitan dengan sesuatu perkara.
karya imaginatif dengan tujuan memberikan respons yang berupa:
• Berucap dengan dialog yang sesuai melalui pelbagai jenis lakonan.
. Ramalan
. Takbiran • Membaca teks sastera dengan gaya, tekanan dan intonasi yang
. Perbandingan sesuai.
. Perkaitan
• Menyampaikan laporan dengan gaya dan bahasa yang bersesuaian
*• Menilai ucapan, perbualan dan perbincangan yang didengar. dengan tujuan, dan kumpulan sasaran.

11
• Boleh mewawancara dengan mengemukakan soalan-soalan yang
relevan. *• Membaca secara kritis dan imaginatif sesebuah teks.

• Menilai prosa dan puisi yang sesuai dengan peringkat, minat dan *• Menikmati dan menilai bahasa dalam sesebuah teks.
kematangan murid.

*• Bertutur dalam berbagai-bagai situasi pertuturan dengan PENULISAN


mengambil kira tujuan, suasana dan khalayak.
Membina kemahiran menulis berbagai-bagai jenis karangan
berdasarkan pelbagai tajuk dan untuk pelbagai tujuan, khalayak dan
PEMBACAAN situasi. Murid-murid diharapkan akan dapat mencapai kemahiran-
kemahiran yang berikut :
Membina kemahiran membaca dan memahami pelbagai teks tulisan
dalam pelbagai bentuk dan daripada pelbagai sumber untuk tujuan • Menulis dengan jelas dan betul supaya mudah dibaca.
mendapatkan maklumat, kenikmatan dan pengajaran. Murid-murid
• Mengisi borang-borang seperti jadual, borang soal selidik dan lain-
diharapkan akan dapat mencapai kemahiran-kemahiran yang berikut :
lain.
• Menyesuaikan bahan bacaan dengan tujuan dan tugasan.
• Menulis untuk pelbagai tujuan seperti untuk menyatakan perasaan,
• Menggunakan berbagai-bagai strategi termasuk membuat inferensi keinginan, menyampaikan maklumat dan idea; mempengaruhi
tentang makna perkataan-perkataan mengikut konteks orang lain; menerangkan tentang sesuatu situasi atau prosedur;
penggunaannya. dan memberikan komen tentang sesuatu.

• Memberikan respons secara imaginatif dan kreatif terhadap teks • Menulis semula sesebuah teks untuk sesuatu tujuan.
bacaan di pelbagai peringkat kefahaman.
*• Menulis semula teks dalam bentuk yang berlainan.
• Membaca pelbagai jenis karangan termasuk karya sastera yang
sesuai dengan peringkat murid.

12
• Menggunakan pendekatan proses untuk menulis mengenai • Sedar tentang unsur-unsur bahasa dan bukan bahasa (non-
sesuatu tajuk. verbal) dalam situasi komunikasi.

• Meringkaskan sesebuah karangan yang sesuai dengan tahap *• Memahami dan dapat menyatakan perbezaan-perbezaan antara
kecekapan murid. bahasa tulisan dan bahasa lisan.

*• Menulis surat, laporan mudah dan lain-lain yang sesuai dengan • Memahami dan dapat menyatakan perbezaan antara sebutan
keperluan murid. yang baku dengan sebutan yang tidak baku.

• Menyedari tentang pentingnya peranan tanda baca untuk


PENGETAHUAN MENGENAI BAHASA menyampaikan maksud dengan jelas.

Membina pengetahuan murid untuk menyedari tentang struktur bahasa • Memahami unsur-unsur prosodi dan 'supra-segmental' seperti
Melayu agar dapat ditanamkan kesedaran 'metalinguistik' (hubungan intonasi, tekanan dan lain-lain.
antara faktor bahasa dan bukan bahasa di kalangan masyarakat). Murid-
murid diharapkan akan dapat mencapai kemahiran-kemahiran berikut :
KEMAHIRAN BERFIKIR
Membina kemahiran murid berfikir secara kritis dan kreatif sebagai
• Mengeja perkataan-perkataan dengan betul berdasarkan bunyi
tindak balasnya terhadap kandungan pelbagai teks sama ada yang
suku kata.
berbentuk tulisan atau lisan. Murid-murid diharapkan akan dapat
• Mengetahui unsur-unsur bahasa seperti perkataan, golongan kata, mencapai kemahiran-kemahiran berikut:
frasa dan ayat.
Berfikir Secara Kritis :
• Mengenali unsur-unsur bahasa dan dapat menggunakannya
dengan betul. • Membuat ramalan.

• Mengelaskan data atau ciri.

13
• Dapat membezakan antara nilai dan sikap yang positif dengan
• Menggunakan bukti untuk menguatkan hujah. yang negatif.

• Membuat rumusan atau kesimpulan. • Membuat keputusan secara induktif (dari yang umum kepada yang
khusus) dan deduktif (dari yang khusus kepada yang umum).
• Menyusun informasi atau data.
• Dapat menilai baik buruknya sesuatu idea, konsep atau pendapat.
• Menganalisis bukti yang ada.

• Menyelesaikan masalah yang antara lain melibatkan : Berfikir Secara Kreatif :

. Mengumpul dan menilai data atau fakta. • Melahirkan idea-idea yang asli atau istimewa.
. Mengadakan alternatif atau cara-cara
• Mengaitkan idea-idea yang berlainan atau berbeza.
. menyelesaikan masalah.
. Memilih cara yang terbaik.
• Menggunakan pengetahuan yang sedia ada untuk tujuan yang
. Menilai kesan daripada cara atau tindakan yang diambil itu.
berlainan.
• Menetapkan kriteria atau ukuran untuk menilai sesuatu perlakuan
• Menyatakan idea dalam satu bentuk ke dalam bentuk yang lain
atau idea.
seperti menyatakan laporan dalam bentuk puisi.
• Membezakan fakta dengan pendapat.
*• Melihat sesuatu masalah, isu atau sebarang perkara dari sudut
yang berbeza.
• Mengenal pasti tanggapan propaganda dalam iklan.

• Memikirkan atau menilai kembali sesuatu perkara yang dianggap


• Mengubah pandangan atau sikap dengan adanya fakta-fakta
lumrah atau telah diterima umum.
yang baru.

14
• Dapat memahami implikasi-implikasi sesuatu tindakan, masalah • Melakukan tugas yang telah diberi sebaik mungkin.
atau isu.
PENDIDIKAN NASIONAL
• Tidak menolak idea yang dianggap aneh.
Bagi memupuk sikap kecintaan terhadap tanah air dan mengukuhkan jati
NILAI BUDAYA diri sebagai warganegara yang kesetiaan mereka tidak berbelah bagi,
penerapan Pendidikan Nasional dalam pengajaran dan pembelajaran
Memupuk sikap dan nilai yang murni sesuai dengan budayanya sendiri bahasa hendaklah disemai secara tidak langsung.
dalam konteks negara berbilang bangsa dan budaya. Murid-murid
diharapkan akan dapat mencapai kemahiran-kemahiran berikut : Penyerapan Pendidikan Nasional hendaklah tidak melebihi sepuluh
peratus daripada waktu pengajaran dan pembelajaran bahasa.
• Menggunakan bahasa sebagai alat pembentuk sikap dan nilai.
Enam perutusan Pendidikan Nasional :
• Menunjukkan sikap positif terhadap budaya-budaya lain seperti #1 Singapura adalah tanah air kita; di sini tempat kita.
yang digambarkan atau dipancarkan melalui teks tulisan atas Kita mahu mengekalkan warisan dan cara hidup kita.
secara lisan.
#2 Kita mesti mengekalkan keharmonian kaum dan agama.
• Memberi dan menerima kritik-kritik yang membina dalam konteks. Walaupun kita terdiri daripada berbilang kaum, agama, bahasa dan
budaya, kita memburu satu nasib.
• Menerangkan kelainan atau perbezaan unsur-unsur budaya dan
sedar perlunya memperbaiki keadaan hidup. #3 Kita mesti mendukung meritokrasi dan sifat amanah.
Ini bermakna peluang bagi semua orang, mengikut kebolehan dan
• Mengenal pasti nilai-nilai sejagat seperti keadilan, tanggungjawab,
usaha mereka.
persamaan dan lain-lain.

15
#4 Tiada siapa yang bertanggungjawab terhadap Singapura. Penerapan Teknologi Maklumat tidaklah bermakna tugas guru semakin
Kita mesti mencari jalan sendiri untuk bertahan dan mencapai mudah malahan tugas guru semakin mencabar untuk menjana warga
kemakmuran. negara yang terhasil daripada wawasan pendidikan negara yang dicita-
citakan yakni ‘Sekolah Berdaya Fikir, Negara Penimba Ilmu’.
#5 Kita sendiri yang mesti mempertahankan Singapura.
Tiada sesiapa yang bertanggungjawab terhadap keselamatan dan Perlu diambil perhatian oleh para guru, bahawa penerapan Teknologi
kesejahteraan kita. Maklumat ini hanya merupakan alat bantu dalam menyampaikan
pengajaran dan pembelajaran bahasa. Dengan alat bantu ini diharapkan
#6 Kita mempunyai keyakinan terhadap masa depan kita. pengajaran dan pembelajaran bahasa dapat membantu murid-murid
Dengan bersatu, berazam dan bersedia, kita akan membina masa membiasakan diri menimba ilmu melalui alat canggih. Murid-murid
depan yang cerah bagi diri kita sendiri. dapat meningkatkan pengetahuan berbahasa mereka sendiri dengan
bantuan komputer pada bila-bila masa sama ada di dalam:

TEKNOLOGI MAKLUMAT • kelas,


• sekolah,
Untuk menghadapi cabaran-cabaran alaf baru, penerapan Teknologi
• perpustakaan,
Maklumat dalam pengajaran dan pembelajaran bahasa adalah
• rumah dan sebagainya.
merupakan salah satu daripada tiga inisiatif pendidikan.

Dengan penerapan Teknologi Matlumat dalam pengajaran dan


pembelajaran bahasa Melayu diharapkan agar murid-murid lebih
terdedah kepada pengajaran dam pembelajaran yang lebih menarik dan
berkesan.

Selain menjadikanpembelajaran bahasa lebih bermakna, murid-murid


akan rasa lebih seronok mempelajarinya. Mereka juga dapat
meningkatkan pengetahuan dan kemampuan serta dapat menguasai
bahasa Melayu yang digunakan di rantau ini dan di dunia umum.

16
TEMA DAN TAJUK

Dalam sukatan pelajaran ini, beberapa tajuk yang berkaitan dengan • Tajuk yang dipilih itu diminati murid atau jika tidak diminati, guru
tema diserapkan dengan tujuan supaya pengajaran dan pembelajaran hendaklah berusaha supaya murid meminatinya melalui beberapa
bahasa mempunyai konteks dan latar. Tema yang ditetapkan merupakan cara seperti mengaitkannya dengan diri atau pengalaman murid.
unsur-unsur ilmu pengetahuan yang diserapkan daripada berbagai-bagai
bidang yang dianggap sesuai bagi peringkat perkembangan murid. • Sikap guru terhadap sesuatu tema dan tajuk juga memainkan
peranan penting. Hal tersebut dicerminkan oleh guru melalui
Pemilihan tema dan tajuk untuk sesuatu peringkat boleh dibuat pengajarannya. Guru yang mengajarkan sesuatu tajuk dengan
berdasarkan beberapa prinsip agar pengajaran dapat meningkatkan darjah kesungguhan yang tinggi akan menggalakkan sikap positif
motivasi murid untuk belajar dengan lebih bersungguh-sungguh. di kalangan muridnya dan menjadikan mereka belajar dengan
Beberapa prinsip yang boleh dijadikan pegangan adalah seperti berikut: bersungguh-sungguh juga.

• Guru memilih tajuk-tajuk yang kandungannya sedikit sebanyak • Tajuk dan aktiviti yang berkaitan; yang dirancang dapat
diketahui murid. Dengan cara ini, pelajaran akan bermula daripada membuahkan rasa kepuasan dan kejayaan dalam diri murid
apa yang diketahui kepada yang tidak diketahui. apabila dilaksanakan dalam pengajaran di kelas. Pada
pandangan orang dewasa, kejayaan itu mungkin kecil tetapi bagi
• Borang soal selidik yang mudah dan sesuai dengan peringkat murid di sekolah kejayaan itu mungkin mempunyai pengertian
kematangan murid boleh disediakan. Borang tersebut bertujuan yang besar.
untuk mengetahui pengalaman, minat, hobi dan bahan bacaan
kegemaran murid-murid. Berdasarkan maklumat yang diperolehi, Berikut disenaraikan tema dan tajuk yang berkaitan dengan kehidupan
guru memilih tajuk-tajuk untuk sesuatu peringkat. yang difikirkan sesuai untuk merangsang minat dan meningkatkan
pengetahuan murid-murid. Tajuk-tajuk yang dinyatakan di sini hanyalah
cadangan sahaja. Guru boleh memilih tajuk-tajuk lain yang dianggap
sesuai untuk murid.

17
Lima tema utama yang telah dipilih adalah seperti berikut : • Harapan dan aspirasi.

• Alam Perhubungan Peribadi. • Nilai-nilai peribadi.

• Alam Kemasyarakatan dan Kenegaraan. • Minat dan pengalaman.

• Kawasan Serantau dan Dunia.


1.2 Keluarga dan sanak saudara :
• Alam Kebudayaan dan Tradisi.
• Kehidupan seharian bersama keluarga.
• Alam Imaginasi.
• Tempat kediaman.

Tema 1: Alam Perhubungan Peribadi • Sambutan perayaan istimewa (Contoh: hari ulang tahun).

• Hubungan kekeluargaan dan salasilah.


Tajuk dan subtajuk :

• Tugas dan tanggungjawab.


1.1 Diri sendiri :

• Sistem panggilan di kalangan ahli keluarga.


• Latar kehidupan.

• Ikatan budaya, nilai tradisi (Contoh: keluarga sebagai unit


• Rupa, watak.
asas kehidupan bermasyarakat; ikatan kekeluargaan,
• Sikap dan perlakuan. tanggungjawab terhadap orang tua, kasih pada ibu bapa,
sikap hormat-menghormati).

18
1.3 Sahabat : penjagaan dan perhatian kepada warga tua dan orang-orang
yang kurang bernasib baik).
• Memilih sahabat.
• Ehwal semasa.
• Pengalaman bersahabat.
2.2 Kebersihan:
• Kepentingan bersahabat.
• Diri.
• Tatacara bersahabat.
• Pakaian.
Tema 2: Alam Kemasyarakatan dan Kenegaraan
• Rumah.
Tajuk dan subtajuk :
• Kejiranan.
2.1 Kejiranan/masyarakat :
2.3 Kesihatan – Mengamalkan cara/gaya hidup sihat:
• Sekitaran fizikal.
• Latihan jasmani.
• Kemudahan-kemudahan riadah.
• Pemakanan.
• Perpaduan sosial.
• Beriadah.
• Perkhidmatan kebajikan/kemasyarakatan (Contoh: Pusat Polis
Kejiranan, Kelab Masyarakat, Rumah Tumpangan dan 2.4 Negara :
sebagainya).
• Sejarah (Contoh: warga masyhur, peristiwa-peristiwa
• Penduduk/penghuni di sekitaran. bersejarah).

• Nilai-nilai hidup bermasyarakat (Contoh: Tolak ansur dan sikap • Geografi (Contoh: tempat-tempat kunjungan ramai,
saling menghormati, kehidupan harmoni, tanggungjawab sivik, barangan keluaran negara).

19
• Budaya (Contoh: cara hidup, upacara-upacara keagamaan). Tema 3: Kawasan Serantau dan Dunia
• Nilai-nilai kebangsaan seperti yang terserlah melalui ikrar Tajuk dan subtajuk :
negara, bendera dan lagu kebangsaan.
3.1 Jiran :
• Pelajaran.
• Mengenali negara jiran kita (Contoh: geografi, sejarah, ekonomi,
• Pekerjaan. penduduk, budaya).

• Kegiatan waktu senggang. • Kerjasama serantau.

• Perhubungan. 3.2 Warga dunia :

• Pelancongan. • Persefahaman dan kerjasama antarabangsa.

• Kependudukan. • Orang-orang yang terkenal.

• Pertahanan. • Cerita-cerita rakyat daripada negara-negara asing.

• Pemerintah dan pemerintahan. 3.3 Kesan daripada negara lain :

• Ehwal semasa (Contoh: kanak-kanak dan permainan • Cara hidup.


komputer).
• Fesyen.

• Media massa.

• Teknologi.

• Ekonomi.

20
• Politik. • Sains perubatan.

• Kerantauan dan globalisasi. • Perindustrian.

3.4 Penemuan dan penciptaan : • Bidang-bidang lain seperti sukan, seni dsb.

• Benda (Contoh: telefon, kereta, jam) dsb. 3.8 Alam semula jadi.

• Ubat-ubatan (Contoh: cara pencegahan dan mengubat • Benda-benda di sekeliling kita (Contoh: tumbuh-tumbuhan
penyakit). dan binatang, hutan, bukit, kerikil dan terumbu karang).

3.5 Mesin : 3.9 Keprihatinan terhadap sekitaran :

• Penciptaan (Contoh: komputer, stetoskop). • Pencemaran (Contoh: pencemaran bumi, air, udara, bunyi
dsb.).
• Kegunaan mesin.
• Pengekalan dan pemugaran (Contoh: menghalang
• Cara bekerja. pemusnahan kawasan hutan dan pemupusan haiwan).

3.6 Kerjaya : 3.10 Bencana alam :

• Perburuhan. • Bumi (Contoh: gempa bumi, ledakan gunung berapi).

• Karyawan. • Laut (Contoh: ribut, ombak).

• Perniagaan. • Unsur cuaca (Contoh: taufan, banjir, kebakaran hutan).

• Perkhidmatan.

3.7 Orang-orang yang masyhur dalam :

21
3.11 Kejadian alam yang menakjubkan : • Irama (Contoh: keroncong, dondang sayang,
dikir).
• Pelangi.
• Pemuzik dan penyanyi terkenal.
• Ombak.
• Seni kata lagu.
• Salji.
4.3 Tarian dan drama :
3.12 Kejadian alam semula jadi
• Jenis tarian tradisional (Contoh: wayang kulit, bangsawan,
• siang dan malam ronggeng, zapin, seni kuda kepang).

• Serangga. 4.4 Pakaian :

• Tumbuh-tumbuhan. • Pakaian (Contoh: baju kurung, kebaya, selendang, kain


samping, tanjak).

Tema 4 : Alam Kesenian dan Kebudayaan • Hiasan (Contoh: dokoh, subang, kerabu, anting-anting).

4.1 Sastera : 4.5 Kraf tangan :

• Puisi dan prosa. • Anyaman (Contoh: tikar, rombong, ketupat, lekar, tudung
saji, terendak).
• Penulis-penulis terkenal.
• Ukiran kayu dan logam.
• Unsur-unsur nilai dalam cerita.
• Tenunan (Contoh: songket, kain).
4.2 Muzik :
• Lukisan (Contoh: batik, figura, pemandangan).
• Alat-alat muzik (Contoh: hadrah, kompang, nafiri, angklung).

22
• Seramik. 4.9 Adat istiadat dan adab kesopanan :

• Gubahan janur, kain, bunga dsb. • Peringkat bayi dan kanak-kanak. (Menyambut kelahiran,
menamai anak, tatasusila sebagai kanak-kanak dsb.)
• Senjata (Contoh: keris, lembing) dsb.
• Perkahwinan. (Contoh: merisik, meminang, bertunang,
4.6 Sukan dan permainan : bernikah, bersanding, bertandang dsb).

• Sukan (Contoh: lumba kolek, jong) dsb. • Adab berziarah. (Contoh: melawat ke rumah teman,
berziarah semasa Hari Raya, berziarah/melayat semasa
• Permainan (Contoh: layang-layang, congkak, canang, kematian).
gasing, sepak raga, sepak takraw, batu seremban, masak-
masak). • Adab semasa bersama keluarga dan lain-lain seperti
makan, berbual-bual dsb.
4.7 Seni mempertahankan diri :
• Adab sapaan atau sistem panggilan.
• Silat.

• Tae Kwan Do.

• Karate.

4.8 Masakan dan makanan :

• Kuih-muih.

• Lauk-pauk.

23
Tema 5: Alam Imaginasi

Tajuk dan subtajuk :

5.1 Misteri :

• Dunia angkasa lepas. (Contoh: pengembaraan angkasa


lepas, makhluk angkasa lepas dsb.).

• Kejadian-kejadian misteri.

• Keajaiban. (Contoh: peristiwa-peristiwa yang menakjubkan


tentang pengubatan penyakit dan kejayaan-kejayaan lain).

5.2 Peristiwa-peristiwa luar biasa :

• Cereka. (Contoh: cerita rakyat, legenda, cereka sains).

• Aliran bawah sedar. (Contoh: mimpi, fantasi, angan-angan).

• Perjalanan dan pengembaraan.

24
PENGAJARAN TATABAHASA DAN PERIBAHASA

Tatabahasa ialah kajian dan sistem penggunaan bahasa yang baik.


Tatabahasa mengkaji bentuk morfologi dan sintaksis. Dengan kata lain, * Darjah 3,4
tatabahasa mengkaji bagaimana perkataan-perkataan dibentuk dan * Darjah 5, 6 (EM2)
bagaimana perkataan-perkataan itu disusun supaya menjadi ayat. * Darjah 5, 6 (EM1)
Penggunaan tatabahasa yang baik akan menghasilkan komunikasi yang
Tatabahasa dan peribahasa tidak diajar kepada murid-murid dalam
lebih berkesan.
kursus EM3.
Daripada keterangan di atas, jelaslah bahawa bahasa Melayu yang
Tatabahasa tidak seharusnya diajarkan dengan cara guru menyuruh
diutamakan dalam pendidikan di sekolah ialah bahasa Melayu yang
murid-murid menghafaz kelas kata, fungsi imbuhan dan sebagainya.
gramatis; yakni bahasa yang sempurna daripada segi bentuk dan
Sukatan pelajaran ini menganjurkan agar pengajaran tatabahasa
maknanya.
dijalankan berlandaskan prinsip-prinsip yang berikut sesuai dengan
Tatabahasa diajar secara tidak formal dari peringkat Darjah 1-2 kerana pendekatan yang menjadi pegangan :
pada peringkat tersebut kebolehan murid menambah kosa kata dan
• Murid-murid belajar melalui bahasa dan mengenai bahasa dengan
menggunakan bahasa secara keseluruhan seperti membina ayat dan
cara menggunakan bahasa itu. Pengajaran tatabahasa
wacana lebih diutamakan. Tajuk-tajuk yang bertanda dwipangkah ( # )
seharusnya bersifat 'penerokaan' iaitu memberi murid peluang
hendaklah diajar bagi Darjah 1-2 secara tidak formal tanpa
untuk membuat atau melakukan pelbagai latihan yang kreatif.
menitikberatkan konsepnya. Mulai dari Darjah 3, konsep tatabahasa
Dengan cara yang demikian, murid akan dapat memahami
boleh diperkenalkan secara formal.
bagaimana perkataan-perkataan disusun dengan pelbagai cara
untuk menyampaikan maksud.
Selain aspek-aspek yang dikhaskan untuk sesuatu kursus, terdapat
aspek-aspek bahasa yang lain yang diberi tanda bintang (*). Aspek- • Tatabahasa juga perlu dipelajari dalam sesuatu konteks yang
aspek tersebut seharusnya diberi penekanan dalam pengajaran bagi bermakna dan dapat difahami oleh murid-murid. Dengan cara
kursus-kursus tertentu seperti yang dinyatakan sebagai yang berikut : yang demikian, murid-murid akan dapat mengetahui bagaimana
perkataan dan struktur bahasa digunakan dalam pelbagai situasi.

25
• Aktiviti pemblajaran yang menarik perlu dirancang dengan berbeza pada frasa 'telur itik saya' dalam ayat: 'Telur itik saya besar'
memberikan perhatian yang sewajarnya kepada tatabahasa. Aktiviti- dapat memberikan makna yang berbeza-beza pada maksud ayat
aktiviti yang dijalankan dapat memberi murid-murid peluang untuk tersebut.
menggunakan tatabahasa yang betul; baik bagi aktiviti yang bercorak
lisan mahupun tulisan.
PENGAJARAN PERIBAHASA
• Aspek tatabahasa perlu dipentingkan dalam pengajaran karangan,
terutamanya dalam kegiatan yang memerlukan murid-murid Peribahasa tidak seharusnya diajar dengan menyuruh murid menghafaz
menyemak kerja mereka sendiri dan hasil kerja rakan sebaya maksud setiap peribahasa yang disenaraikan. Strategi-strategi
(peer correction/peer editing). Dalam konteks ini, unsur-unsur pengajaran yang menjadikan pelajaran peribahasa lebih bermakna,
tatabahasa perlu diberi penekanan selain unsur-unsur leksikal, menarik dan lebih mencabar perlu digunakan seperti menggunakan
mekanis dan sebagainya. peribahasa secara kontekstual iaitu menggunakan peribahasa dalam
karangan sama ada naratif, rencana dan sebagainya.

INTONASI
Murid-murid akan dapat memahami maksud sesuatu peribahasa dengan
lebih jelas dan mengetahui bagaimana peribahasa itu digunakan dalam
Intonasi adalah naik turun nada suara apabila seseorang itu berbicara
karangan. Strategi kognitif juga sesuai digunakan untuk peribahasa
dengan orang lain. Nada suara itu jarang mendatar. Sebaliknya, ada
yang maksudnya dapat difahami dengan menggunakan daya berfikir.
kalanya, suara meninggi dan ada kalanya merendah. Intonasi juga
penting bagi bahasa Melayu sebab dapat membezakan bahagian-
Murid-murid juga patut digalakkan supaya menggunakan peribahasa
bahagian ayat khususnya subjek dan predikat.
dalam kegiatan lisan seperti main peranan, berlakon, bersyarah dan
Tingkat nada boleh ditandai dengan angka 1, 2, 3 dan 4. Angka 1 untuk
sebagainya.
nada yang paling rendah dan angka 4 untuk nada yang paling tinggi.
Berdasarkan tingkat nada ayat: 'Pegawai itu pengurus' boleh menjadi
ayat penyata atau ayat tanya.
Intonasi pada frasa juga dapat membezakan maksud yang terdapat pada
sesuatu ayat. Sebagai contoh, tingkat nada yang

26
A. GOLONGAN KATA
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)
1. Kata Nama • Ali gemar membaca buku.
1.1 Kata Nama Am 3 3 3 3 • Bapa saya akan ke luar negeri.
• Kucing Fatimah sedang mengejar tikus.

1.2 Kata Nama Khas • Singapura sebuah negara merdeka.


3 3 3 3 • Encik Rahmat sudah tiba dari Sabah.
• Mereka belajar di Sekolah Rendah Sentosa.
2. Kata Ganti Nama • Saya sedang belajar .
2.1 Kata Ganti Nama Diri 3 3 3 3 • Kamu membaca buku.
2.1.1 Orang Pertama • Dia ayah kawan saya.
2.1.2 Orang Kedua
2.1.3 Orang ketiga
2.2 Kata Ganti Nama Diri • Bayi itu anak siapa?
Tanya 3 3 3 3 • Yang mana satu abang awak?
• Orang muda itu suka makan apa?
2.3 Kata Ganti Nama Tunjuk • Harga barang-barang itu tidak mahal.
3 3 3 3 • Rumah ini lebih besar daripda rumah kita .
3. Kata Adjektif • Normah budak baik.
3.1 Sifatan 3 3 3 3 • Meja itu hijau.
3.2 Warna • Orang lambat selalu rugi.
3.3 Cara
3.4 Ukuran
3.5 Bentuk
3.6 Waktu
3.7 Pancaindera
3.8 Jarak
3.9 Perasaan
( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

27
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

4. Kata Kerja • Bayi itu tidur di atas katil.


3 3 3 3 • Kami bersenam di padang sekolah .
• Cik Jamilah pandai menjahit baju kurung .

4.1 Kata Kerja Transitif • Mahani membaca surat itu.


3 3 • Yahya suka mendengar radio.
• Pelayan kantin sedang menyapu sampah .

4.2 Kata Kerja Tak Transitif • Hujan turun.


3 3 3 3 • Sudin tersenyum.
• Perempuan itu menangis.

• Buku itu ada pada Ramu.


5. Kata Tugas : 3 3 3 3 • Salim berjalan kaki dari rumah ke sekolah.
• Ahmad tertidur di kerusi kerana terlalu letih.
5.1 Kata Sendi

• Suyin dan Zaharah berbual-bual di kantin.


5.2 Kata Hubung : 3 3 3 3 • Awak hendak minum kopi susu atau teh susu ?
• Dia gemar menonton bolasepak tetapi isterinya
5.2.1 Kata Hubung lebih suka menonton drama.
Gabungan

• Jika saya tidak silap, harga barang itu tujuh dolar.


5.2.2 Kata Hubung 3 3 • Apabila loceng berbunyi , kami pun masuk ke
Pancangan kelas.
• Perangainya berubah semenjak dia mengidap
penyakit darah tinggi.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

28
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

• Amboi , cantiknya pakaian kamu ini!


5.3. Kata Seru 3 3 3 3 • Eh , mari kita mencari tempat berteduh .
• Oi, jangan duduk di bawah pokok kelapa itu!

• Dua hari lagi , saya akan ke rumah nenek.


5.4 Kata Bilangan 3 3 3 3 • Semua murid tidak dibenarkan bercuti.
• Setengah bahagian keknya diberikan kepada
adiknya.

• Buku itu di atas meja.


5.5. Kata Arah 3 3 3 3 • Mereka bersembunyi di bawah katil.
• Kita tidak berjalan di hadapan orang tua.

• Tolong simpankan buku ini.


5.6. Kata Perintah 3 3 3 3 • Jemput masuk!
• Jangan buang sampah di sini.

• Itu bukan buku saya.


5.7. Kata Nafi 3 3 3 3 • Saya tidak pandai memanjat pokok.

• Ahmad akan ke sana esok.


5.8. Kata Bantu 3 3 3 3 • Baju itu belum dijahit.
• Saya hendak ke Madrasah pagi ini.

• Ambillah buku yang kamu inati.


5.9. Kata Penegas 3 3 3 3 • Bolehkah orang itu datang besaok pagi?
• Orang pandai tidak dikehendaki apatah lagi orang
yang kurang pandai !

• Sungai itu agak dalam.


5.10. Kata Penguat 3 3 3 • Pokok itu sangat tinggi.
• Perangai budak-budak itu baik sekali.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

29
B. PEMBENTUKAN KATA
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

pelari, penyanyi,peramah,
1. Imbuhan 3 3 3 3 pen(t)ulis, pem(p)ukul,
1.1 Awalan pembeli, pembaca, pemberi, pembesar, pendengar,
1.1.1 PeN- pencukur, penjaja, pendaki,
Contoh : pe, pengikat, pengangkat, pengikut, pengurus,
pem, pelajar, pelbagai,
pen, pengecat, pengepos, pengecam, pengecap, pengepam,
peng, perbesar, perluas, persempit, perkecil
pel,
penge,
per
1.1.2 meN- melawat, memasak, menanti,
me, 3 3 3 3 meng(k)arang, men(t)ari,
mem, memberi, membantu, membilas, membaling, mendengar,
men, mendayung, mencari, mencuci, mengajuk,
meng, mengusik, menghisap, menggali, menghantar, mengecat,
menge mengepos, mengecam, mengecap, mengepam

1.1.3 beR- beratur, berbaris, bertanya, bercakap, berbuah, berbaju,


ber, 3 3 3 3 belajar, belayar,bekerja
bel,

1.1.4 ter, terambil, terbawa, tercangkul, terpanjang, terbesar,


di, 3 3 3 3 termuda,
se, dibuka, ditulis, diangkat, dimarah, disuruh,
ke, setinggi, sebesar, seindah, sepandai, secantik,
ketua, kehendak, kekasih
( # ) Diajar secara tidak formal
( * ) Diajar secara formal

30
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)
1.2 Akhiran :
an 3 3 3 3 makanan, pakaian, tulisan, lukisan, mainan, tanama,
kan ambilkan, angkatkan, bacakan, buatkan, tutupkan,
i dekati, sayangi, baiki, naiki, hormati

1.3 Apitan :
peN-... an 3 3 peperiksaan, pembaringn, penjualan, pengiklanan,
meN... kan pengeboman
di...kan menamakan, mencampakkan, membalingkan,
ke...an menggantikan
meN-...i didirikan, disamakan, dijadiakn, diberikan, disejukkan
beR-...an ketakutan, kelemasan, kesejukkan, kenamaan, kesakitan
mendiami, mengharungi, meliputi, membasahi, memasuki
bersahutan, bertebaran, bersalaman, berkejaran,
berserakan

2 Kata Ganda : • Pagi-pagi lagi, Ani sudah pergi ke stesen keretapi.


• Buku-buku cerita Ahamad tersusun rapi di atas
almari.
2.1 kata Ganda Penuh 3 3 3 3 • Rumah-rumah di kawasan perumahan itu sangat
teratur.
• Kanak-kanak biasanya gemar akan teka-teki.
2.2 Kata Ganda Berentak 3 3 • Daripada gerak-gerinya, saya tahu dia gadis yang
sopan.
• Bukit-bukau di kawasan itu kelihatan indah sekali.
• Budak lelaki itu sedang membaca majalah.
2.3 Kata Ganda Separa 3 3 • Kami bersiar-siar di tepi pantai sambil berbual-
bual.
• Kami tolong-menolong membersihkan kelas.
• Jejari pengantin itu diinai.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

31
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

3. Pemajmukan / • Jalan raya di bandar itu lebih bersih.


Penggabungan Kata : • Keluarga kami naik kapal terbang ke Surabaya.
• Sebelum pulang, kami mengucapkan terima kasih
3.1 Rangkai kata Bebas 3 3 3 3 kepada tuan rumah.

• Sakit tekak yang dihidapi penyanyi itu telah


3.2 Istilah Khusus 3 3 3 3 merosokkan pita suranya.
• Pensyarah itu telah menyampaikan kertas kerjanya
dalam seminar bahasa.
• Saya makan di restoran layan diri.

• Kisah tersebut sudah menjadi buah mulut rakan-


3.3 Kiasan 3 3 3 3 rakannya.
• Badan Pencegah Rasuah ditubuhkan untuk
mengurangkan perbuatan tumbuk rusuk.
• Oleh sebab mahu cepat kaya, dia menjadi bakhil
sehingga digelar tangkai jering oleh teman-
temannya.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

32
C. PENJODOH BILANGAN

ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT


Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

1. Tahap Asas 3 3 3 3 baris, biji, bilah, buah, butir, buku, bentuk, ekor, hidang,
jambak, kawan, kotak, kuntum, keping, longgok, orang,
pasang, potong, pohon, patah, pintu, pucuk, rangkap, sisir,
tandan, tangkai, utas

2. Tahap Penyesuaian 3 3 bidang, das, gelung, gugus, gulung, ikat, kaki, kajang,
kerat, laras, lembar, naskhah, papan, pucuk, rawan,
ruas, ulas, untai, urat

3. Tahap Lanjutan 3 3 angkatan, bungkal, berkas, carik, gerombolan, ketul,


mayang, pasukan, rumpun, susun, titik

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

33
D. SINTAKSIS

ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT


Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

1. Pola Ayat – Ayat Dasar • Ali + guru.


1.1 FN + FN 3 3 3 3 • Itu + buku.
( Frasa Nama) ( Frasa Nama) • Dahlan + doktor.

1.2 FN + FA 3 3 3 3 • Dia + kurus.


( Frasa Nama) ( Frasa Adjektif) • Hafiz + rajin.
• Jaafar + pandai.

1.3 FN + FS 3 3 3 3 • Ibu + ke pejabat.


( Frasa Nama) ( Frasa Sendi) • Buku Saya + pada Aminah.
• Rumahnua + di Pasir Ris.

1.4 FN + FK 3 3 3 3 • Adik Mary + belajar.


( Frasa Nama) ( Frasa Kerja) • Pokok kelapa + tumbang.
• Mereka + mendengar radiao.
• Rogayah + membaca surat khabar.

2. Jenis Ayat 3 3 3 3 • Hujan lebat.


2.1 Ayat Berita / Penyata • Dia suka makan durian.
• Bayi itu sihat dan comel.

2.2 Ayat Tanya 3 3 3 3 • Kereta itu mahal ?


• Nakalkah adik Salmah ?
• Dapatkah kamu menjawab soalan yang payah itu?

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

34
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)
• Adoi, sakitnya kakiku !
2.3 Ayat Seruan 3 3 3 3 • Wah, berani sungguh budak itu !
• Ah, sudahlah, jangan disebut-sebut lagi perkara
tersebut !
• Alihkan almari ini ke sana !
2.4 Ayat Perintah 3 3 3 3 • Jemputlah masuk ke rumah saya !
• Sila duduk di kerusi yang telah kami sediakan ini !
• Abang saya guru matematik.
3. Bentuk Ayat 3 3 3 • Umurnya tiga puluh lima tahun.
3.1 Ayat Tunggal • Dia pernah menuntut di Amerika Syarikat.

3.2 Ayat Majmuk Gabungan 3 3 • Emak dan bapa mengajak saya mendengar
syarahan.
• Puan Syarifah hendak membeli ikan atau daging
lembu ?
• Fatimah suka menggubah bunga tetapi tidak suka
memakainya.

3.3 Ayat Majmuk Pancangan 3 3 • Datuk Kamal sihat walaupun usianya sudah lanjut.
• Murid-murid berdiri apabila pengetua masuk ke
kelas.
• Kita mesti berusaha bersungguh-sungguh jikalau
hendak mempelajari bidang komputer.
• Suraya pergi ke poliklinik sementara ibu dan
3.4 Ayat Majmuk Campuran 3 bapanya ke stadium Bedok kerana menghadiri
majlis syarahan.
• Semenjak Adi menjadi pengurus syarikat tersebut,
pelbagai projek telah diadakan untuk kepentingan
para pekerjanya tetapi sambutan mereka tidak
menggalakkan.
• Ramli dan Syamsudin menziarahi keluarga mereka
di Pulau Pinang sementara Aziz hanya melawat
tempat-tempat yang bersejarah di sana.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

35
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

4. Ragam Ayat • Ibu bapa murid-murid yang menghias pentas.


4.1 Ayat Aktif 3 3 • Guru kami selalu memuji murid-murid yang sopan.
• Salina sedang menyiapkan sarapan untuk
keluarganya.

4.2 Ayat Pasif 3 3 • Murid-murid yang sopan dipuji (oleh) guru kami.
• Pentas dihias (oleh) ibu bapa murid-murid.
• Sarapan untuk keluarganya disiapkan (oleh) Salina.

5. Bahagian Binaan Ayat Subjek Predikat


5.1 Subjek - Predikat 3 3 3 3 Ini buku.
Itu sekolah.
Borhan pandai.

5.2 Subjek - Predikat - Objek 3 3 3 3 Subjek Predikat Objek


Nelayan itu sedang menangkap ikan.
Fandi menendang bola.
Bapa Hashim memperbaiki komputernya.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

36
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

6. Peluasan Ayat Pejabat itu bersih.


6.1 Peluasan pada subjek 3 3 Pejabat baru itu bersih.
( Frasa Nama - SFN) Pejabat baru abang saya itu bersih.

6.2 Peluasan pada Predikat 3 3 Ghazali belajar.


( Frasa Kerja - PFK) Ghazali belajar bersungguh-sungguh.
Ghazali belajar bersungguh-sungguh setiap hari.

6.3 Peluasan pada Predikat 3 3 Buah mangga itu manis.


( Frasa Adjektif - PFA) Buah mangga itu sangat manis.
Buah mangga itu manis di bahagian pangkalnya.

6.4 Peluasan pada Predikat 3 3 Mereka ke Ipoh.


( Frasa Sendi - PFS) Mereka ke bandar Ipoh pada petang tadi.
Mereka ke bandar Ipoh pada petang tadi dengan bas.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

37
ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT
Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

• Ali berkata, “ saya hendak pergi ke sekolah.”


7. Cakap Asal dan Cakap Pindah 3 3 • “Amboi, cantik sungguh baju awak, Nora!” Kata
7.1 Cakap Asal Ani.
• “Selepas berenang, awak hendak ke mana pula,
Jamil?” Kata Nora.
• “Jangan bermain bola di jalan raya,” kata Cikgu
Basir kepada murid-muridnya.

• Ali menyatakan yang dia hendak pergi ke sekolah.


7.2 Cakap Pindah 3 3 • Ani kagum akan kecantikan baju Nora.
• Nora bertanya kepada Jamil bahawa dia hendak
pergi kemana selepas berenang.
• Cikgu Basir melarang murid-muridnya bermain
bola di jalan raya.

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

38
E. TANDA BACA

ITEM TATABAHASA (#) (* ) (*) (*) CONTOH PERKATAAN / AYAT


Darjah 1-2 Darjah 3-4 Darjah 5-6 Darjah 5-6
(EM2) (EM1)

1. Tanda Titik 3 3 3 3 Adam tinggal di Pasir Panjang.

2. Tanda Koma 3 3 3 3 Dia membeli buku ( , ) pensel ( , ) pena dan kayu


pembaris.

3. Tanda Tanya 3 3 3 3 Apakah nama benda ini ( ? )

4. Tanda Seru 3 3 3 3 Wah, tingginya bangunan pencakar langit itu ( ! )

5. Tanda Petik 3 3 3 Atan bertanya kepada Aman , ( “ ) Awak hendak membeli


komputer yang mana satu , Aman ? ( “ )

( # ) Diajar secara tidak formal


( * ) Diajar secara formal

39
KEMAHIRAN DAN FUNGSI KOMUNIKATIF BAHASA

Dalam bab ini disenaraikan kemahiran dan fungsi komunikatif bahasa. Sebagai contoh, murid dalam peringkat Primari1boleh diminta untuk
Kedua-dua unsur itu mestilah digabungkan atau diintegrasikan dalam menceritakan semula secara ringkas sementara murid dalam
pengajaran di kelas. Adalah tidak realistik atau kurang berkesan jika peringkat Primari 5 boleh diminta untuk menyatakan ringkasan cerita
pengajaran kemahiran bahasa iaitu pendengaran, pertuturan, bacaan dengan membina beberapa potong ayat.
dan penulisan, diasing-asingkan.
Adalah penting kemahiran bahasa dan fungsi komunikatif diajar dalam
Pengajaran akan bersifat mekanikal dan kemungkinan akan kurang konteks yang bermakna dan bertujuan. Guru perlu merancang dan
menarik minat murid-murid. Pengajaran berfokus kepada sesuatu mewujudkan situasi yang menghendaki murid menggunakan
aspek kemahairan bahasa boleh dijalankan hanya untuk mengatasi kemahiran bahasa yang bersesuaian dengan situasi itu. Jika situasi
sesuatu kelemahan di kalangan murid. yang sangat hampir dengan situasi sebenar dapat diwujudkan, ini
akan menjadikan penggunaan bahasa lebih bermakna, menarik dan
Tahap penguasaan bahasa di kalangan murid di sesuatu peringkat jelas kepada murid-murid.
berbeza. Oleh yang demikian, guru disarankan agar bersifat fleksibel
dan menjalankan tugasnya di kelas dengan mengambil kira kebolehan, Sebagai contoh, pada hari lahir seorang murid, murid yang lain boleh
tahap keupayaan, minat dan tahap pencapaian murid-muridnya yang disuruh memberikan ucapan kepada murid yang menyambut hari
berbeza agar murid yang lemah dapat dibantu dan murid yang baik lahirnya.
dapat ditingkatkan penguasaan bahasanya.
Senarai kemahiran dapat digunakan guru untuk membina senarai
Kemahiran bahasa dan fungsi komunikatif yang disenaraikan dapat semak yang dapat digunakan untuk mengetahui kemajuan murid-
diajar di pelbagai peringkat kompleksiti. Pada umumnya, murid di muridnya. Maklumat yang didapati dengan menggunakan senarai
peringkat tinggi dapat menggunakan bahasa yang lebih kompleks semak boleh dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam ujian formatif.
daripada murid di peringkat rendah atau peringkat permulaan.

40
9 Mengingat dan dapat menyatakan isi-isi penting tentang apa
yang telah didengar.

10 Menyatakan perasaan tentang cerita, puisi atau bahan-bahan


pendengaran yang lain.
SENARAI KEMAHIRAN
11 Memberikan komen atau menilai bahan yang telah didengar.
MENDENGAR

1 Menyesuaikan bunyi dengan gambar, skrip atau teks. BERTUTUR

2 Mendengar dan melaksanakan arahan-arahan mudah yang 1 Bercakap dengan jelas dan lancar dengan sebutan baku yang
diucapkan dengan kadar kecepatan biasa dan dengan intonasi betul.
yang betul.
2 Bercakap tentang manusia, tempat, barang, gambar, peristiwa
3 Mendengar dalam jangka waktu yang agak lama mengenai dan pengalaman.
sesuatu yang menarik minat.
3 Bercerita dengan yakin; dengan sebutan yang jelas serta
4 Dapat mengeja apa yang didengar. intonasi yang betul.

5 Menyatakan semula rancangan atau berita yang telah diikuti 4 Mengemukakan soalan-soalan dan bertindak balas dengan cara
melalui radio dan televisyen. yang sesuai.

6 Mengenal pasti dan menggunakan pelbagai intonasi yang 5 Meminta penjelasan apabila ragu-ragu mengenai perkara yang
digunakan untuk (a) penyataan (b) arahan (c) pertanyaan (d) diperkatakan.
permintaan.
6 Memberikan arahan dan pesanan yang mudah termasuk
7 Bertindak balas terhadap cerita atau puisi yang sesuai dengan pesanan melalui telefon.
peringkat murid.

8 Mendengar dengan penuh perhatian supaya dapat


mengemukakan soalan-soalan dan menjawab soalan-soalan.

41
7 Bercakap dengan tidak menyinggung perasaan orang lain. MEMBACA

8 Bercakap dengan jelas semasa main peranan.


Bacaan Mekanis :
9 Membaca syair, pantun dan sajak dengan tekanan, nada dan
1 Membunyikan huruf dalam perkataan.
rentak yang betul.

2 Membunyikan suku kata dalam perkataan.


10 Menyampaikan laporan lisan atau penerangan ringkas.

3 Membatang (mengeja sambil membaca) suku kata terbuka dan


11 Membincangkan dan menyatakan pendapat mengenai sesuatu
tertutup dalam perkataan.
tajuk dalam kerja berkumpulan atau kerja berpasangan.

4 Memadankan perkataan yang tertulis dengan perkataan yang


12 Menerangkan peristiwa-peristiwa sama ada yang sebenar atau
dituturkan.
rekaan kepada khalayak yang berbeza.

5 Mengajuk/meniru bacaan guru daripada bahan bacaan.


13 Meringkaskan kandungan sesebuah teks atau petikan karangan
yang telah didengar atau telah dibaca.
6 Membaca dengan terang dan jelas ayat-ayat yang terdapat
dalam petikan karangan.
14 Bercakap dengan yakin di depan khalayak dengan menggunakan
laras bahasa, nada suara dan kata sapaan yang betul.
7 Membaca kenyataan-kenyataan yang selalu dilihat.

15 Menggunakan ekspresi wajah, gerak-geri tangan dan 'bahasa


8 Membaca pantun, syair, sajak dan cerpen dengan intonasi
badan' yang sesuai.
yang betul.

9 Membaca dialog dengan intonasi dan perasaan yang betul.

10 Membaca pelbagai bahan dengan kepantasan yang sesuai


mengikut tujuan dan sifat bahan itu.

42
Kefahaman Membaca :
11 Membezakan pernyataan yang benar dengan yang tidak benar.
1 Menyatakan maksud sesuatu ayat yang mempunyai intonasi
yang berlainan. 12 Membaca pantun, syair, sajak, cerita dan lakonan untuk
mendapatkan kenikmatan.
2 Menceritakan semula cerita yang telah dibaca.
13 Membuat inferensi/takbiran berdasarkan kandungan bahan
3 Menggambarkan isi bahan bacaan dalam bentuk yang lain bacaan.
seperti carta, gambarajah dan lain-lain.
14 Membuat inferensi/takbiran berdasarkan atau dengan
4 Menerangkan perbezaan yang terdapat antara watak dalam menggunakan ilustrasi, gambar, gambarajah dan lain-lain yang
bahan cerita, dialog atau lakonan. terdapat dalam bahan bacaan.

5 Memahami unsur-unsur bukan bahasa yang terdapat dalam 15 Mengenal pasti perkataan dan frasa yang berkaitan dengan
bahan bacaan seperti graf, carta dan sebagainya. sesuatu tema dan tajuk bagi membina kosa kata.

6 Mengenal pasti dan memilih maklumat atau informasi yang 16 Membuat ringkasan mudah daripada bahan yang telah dibaca.
diminta berdasarkan bahan bacaan.
17 Membaca untuk menjawab soalan berbagai-bagai peringkat
7 Menyatakan moral yang tersirat dalam bahan cerita.
taksonomi : pengetahuan, kefahaman, penggunaan,
8 Memberikan tajuk yang sesuai untuk sesuatu petikan cerita, takbiran/inferensi, penafsiran dan penilaian.
berita atau rencana yang pendek.
18 Meluaskan jawapan dengan memberikan keterangan dan
9 Menggunakan tajuk-tajuk kecil, frasa atau penerangan ringkas pendapat sendiri berdasarkan pengetahuan sedia ada yang
sebagai rumusan kandungan bahan bacaan. berkaitan dengan kandungan bahan bacaan.

10 Menerangkan maksud yang tersirat dalam lakonan. 19 Menerangkan maksud unsur-unsur bunga bahasa yang terdapat
dalam bahan bacaan seperti simpulan bahasa, perumpamaan,
bandingan semacam dan lain-lain.

43
MENULIS
13 Menggunakan tanda baca seperti tanda koma, titik, tanda tanya
dan lain-lain dalam karangan.
1 Menyalin perkataan-perkataan dan ayat-ayat yang mudah.
14 Menulis catatan ringkas mengenai sesuatu lawatan di luar sekolah.
2 Menulis dengan cara dan gaya yang betul serta dengan tulisan
yang jelas dan mudah dibaca. 15 Menulis cerita bagi menunjukkan pemahaman murid tentang
struktur dan urutan.
3 Menggunakan huruf besar dengan betul.
16 Menulis pesanan, arahan, tunjuk cara dan tentang proses-
4 Meluaskan ayat dengan menambah perkataan atau frasa yang
proses yang mudah.
sesuai dalam ayat.
17 Menulis karangan sama ada secara bebas atau dipandu
5 Menulis ayat-ayat berdasarkan gambar tunggal dan gambar bersiri.
berdasarkan gambar, carta, gambarajah, komik dan lain-lain.

6 Menulis isi-isi penting daripada ucapan, lakonan atau berita yang


18 Menulis secara kreatif dan imaginatif sebagai pernyataan diri.
diperdengarkan.

19 Menulis secara kreatif dan imaginatif mengenai tajuk yang


7 Menulis kenyataan untuk sesuatu pengumuman.
diberi.
8 Menulis berita berdasarkan sesuatu maklumat atau kejadian.
20 Meneliti dan mengenal pasti kekuatan dan kekurangan dalam
9 Menulis karangan deskriptif, naratif dan fakta. karangan teman sedarjah.

10 Menulis surat tak formal kepada kawan atau ahli keluarga. 21 Menulis setelah mengumpulkan idea daripada sumbang saran,
perbincangan, penerangan lisan dan lain-lain.
11 Menulis surat/kad jemputan, pesanan, ucapan dan laporan mudah.
22 Menulis dengan menggunakan pengetahuan tatabahasa
12 Mengarang pantun, syair dan sajak. (pemilihan perkataan, frasa, ayat) dan laras bahasa yang
sesuai.

44
PENGETAHUAN MENGENAI BAHASA 10 Menggunakan gerak isyarat yang sesuai semasa menyampaikan
sesuatu secara lisan.

1 Mengenal pasti golongan kata (Kata Nama, Kata Ganti Nama,


11 Mengamalkan norma-norma perbualan atau perbincangan yang
Kata Kerja, Kata Adjektif dan lain-lain) dan menggunakan
diterima umum seperti tidak bercakap apabila orang lain sedang
sesuatu jenis kata dengan betul.
bercakap, tidak meninggikan suara atau bercakap terlalu
perlahan dan menggunakan kata sapaan yang sesuai.
2 Mengenal pasti pola ayat dasar, jenis ayat , bentuk ayat dan
ragam ayat serta bahagian bacaan dan peluasan ayat.

3 Mengeja dan menggunakan suku kata dengan betul untuk


membina perkataan.

4 Menyatakan fungsi atau tugas tanda baca dan dapat


menggunakannya dengan betul.

4 Mengenal pasti perkataan, frasa, ayat, perenggan dan teks.

5 Menyedari bahawa makna perkataan diketahui daripada


maknanya sendiri dan daripada konteks penggunaannya.

6 Menyedari bahawa kosa kata dapat diluaskan melalui proses


pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan.

7 Menyedari bahawa makna perkataan boleh berubah melalui


proses pengimbuhan.

8 Menambah kosa kata melalui kata berlawan, kata seerti/seiras


dan lain-lain.

9 Membezakan bahasa lisan, bahasa pasar dan bahasa baku.

45
KEMAHIRAN BERFIKIR

1 Meneliti persamaan dan perbezaan.


9 Menggunakan perkataan, kenyataan atau idea untuk melahirkan
2 Membuat hipotesis berdasarkan maklumat dan pengetahuan sedia idea baru.
ada.
10 Menggabungkan idea-idea yang tidak berkaitan untuk melahirkan
idea yang asli.
3 Menyatakan dengan khusus sesuatu masalah atau idea.
11 Mencabar atau menentang sesuatu idea untuk mendapatkan idea
4 Menyusun faktor-faktor yang berkaitan dengan masalah atau isu
baru.
mengikut kepentingan tiap faktor.
12 Menerangkan dan meluaskan sesuatu idea.
5 Memberikan sebab-sebab bersetuju atau tidak bersetuju terhadap
sesuatu idea atau cadangan. 13 Menggunakan sesuatu konsep atau idea bagi situasi yang
berlainan.
6 Membezakan maklumat atau kenyataan yang relevan dengan yang
tidak relevan.

7 Membuat takbiran/inferensi dan tekaan atau jangkaan yang


munasabah.

8 Sedar atau mengakui bahawa perasaan dapat mempengaruhi


ketetapan atau keputusan yang dibuat.

46
NILAI BUDAYA • Meminta diri.
• Mengucapkan tahniah kepada orang lain.
1 Menggunakan sistem panggilan yang betul mengikut situasi
komunikasi dan peserta-peserta dalam sesuatu situasi. • Bertanyakan tentang kesihatan.

• Menyampaikan undangan, menerima atau menolak undangan.


2 Menggunakan bahasa isyarat seperti gerak-geri tangan atau
• Bertanyakan khabar.
kepala yang diterima umum dan sesuai semasa berkomunikasi
dengan orang lain.
• Menyampaikan salam atau pesan.

3 Mendengar dengan memberikan perhatian penuh semasa orang 2 Menyampaikan dan Mengumpul
lain sedang bercakap serta menunjukkan rasa hormat. Informasi/Maklumat:
4 Bertindak balas dengan berbudi bahasa dalam berbagai-bagai
• Mendapatkan atau menerima informasi
situasi.
• Melaporkan sesuatu kejadian, peristiwa dan lain-lain.
5 Menanam sikap positif terhadap idea, cadangan dan syor yang
membina serta nilai-nilai murni. • Memberikan kebenaran.

6 Memperlihatkan kepekaan terhadap orang lain yang berlainan • Bertanya untuk mendapatkan penjelasan.
budaya atau pendapat yang bertentangan semasa berkomunikasi
dengannya. • Meminta atau menyatakan pendapat.

Fungsi Komunikatif • Menyatakan persetujuan atau sebaliknya.

1 Menjalin Hubungan Sosial : • Bertanyakan dan menyatakan harapan atau keinginan.


• Bertanyakan atau menyatakan pendapat tentang kebolehan.

• Menyapa orang lain berdasarkan umur dan


kedudukannya.
• Melafazkan ucap selamat kepada orang lain.

47
3 Menyatakan Perasaan dan Sikap : 4 Melakukan Sesuatu :

• Suka atau gembira. • Memberikan dan meminta bantuan.

• Keghairahan atau kekaguman. • Memberikan cadangan atau idea.

• Persahabatan. • Bertindak balas terhadap tawaran, permintaan dan cadangan.

• Pujian atau galakan. • Membuat rancangan/persediaan.

• Berminat. • Mengingatkan orang lain agar berhati-hati ketika hendak


melakukan sesuatu.
• Tidak puas hati.
• Menasihati orang lain untuk melakukan sesuatu yang baik.
• Kehampaan atau kekesalan.
• Mengingatkan orang lain mengenai pekerjaan, janji dan lain-
• Mengkritik. lain.

• Meminta maaf. • Mengarahkan orang lain untuk melakukan sesuatu tugas.

• Mengapresiasi/menghargai. • Memujuk atau meyakinkan orang lain untuk melakukan atau


tidak melakukan sesuatu.
• Kepuasan dan keseronokan.

• Mengucapkan takziah.

• Kebanggaan dan taat setia.

48
PENGUJIAN DAN PENILAIAN

Penilaian merupakan aspek yang penting juga dalam proses pengajaran. • Untuk merangsang mereka supaya meningkatkan pencapaian
Guru mestilah merancang dan menetapkan objektif sebelum sesuatu proses pemelajaran.
pengajaran disampaikan. Sehubungan dengan ini, guru perlu menentukan
keberkesanan pengajaran melalui pengujian dan penilaian yang diberikan Bagi guru :
kepada murid-muridnya. Alat ukur atau penilaian hendaklah ditentukan
• Untuk mengetahui keberkesanan pengajaran mereka dan membuat
berdasarkan objektif pengajaran. Dengan kata lain, penilaian mestilah
penyesuaian jika perlu.
mencerminkan objektif pengajaran.
• Untuk memastikan adanya perkaitan antara pengajaran dengan
pengujian/penilaian.
OBJEKTIF-OBJEKTIF PENGUJIAN DAN PENILAIAN
• Untuk menjadikan asas bagi membuat laporan mengenai kemajuan
Bagi murid : murid.

• Untuk mengetahui sejauh mana mereka telah mencapai objektif • Untuk menganjurkan program pemulihan dan pengayaan jika perlu.
pengajaran/pemelajaran yang telah ditetapkan guru.

• Untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka. JENIS-JENIS PENILAIAN

• Untuk membolehkan murid-murid mengambil tindakan susulan Penilaian terdiri daripada dua jenis iaitu penilaian formatif dan penilaian
bagi mengatasi kelemahan-kelemahan mereka. sumatif. Kedua-dua jenis penilaian perlu untuk memperoleh gambaran
atau profil yang lengkap mengenai tahap keupayaan murid dalam
• Untuk membandingkan pencapaian di kalangan mereka.
pelajaran bahasa dan meninjau keberkesanan pengajaran guru.

49
Penilaian formatif dijalankan bagi mengumpul maklumat mengenai murid Penilaian tidak formal boleh dijalankan dengan menggunakan teknik atau
semasa proses pengajaran masih berjalan dan maklumat tersebut boleh 'alat-alat' pengujian yang berikut :
digunakan untuk membantu murid atau untuk meningkatkan
keberkesanan pengajaran guru. Pada umumnya, penilaian formatif • Pemerhatian secara informal prestasi lisan seseorang murid yang
dijalankan dengan menggunakan teknik-teknik penilaian tidak formal. menjalankan gerak kerja secara individu atau secara interaktif
termasuk perbincangan dengan murid atau temu duga. Guru boleh
Penilaian sumatif pula bertujuan mengumpul maklumat mengenai tahap menentukan tahap prestasi murid berdasarkan ukuran tersebut.
pencapaian murid pada akhir pengajaran mengikut masa yang
ditetapkan. Penilaian sumatif dijalankan dengan menggunakan teknik- • Ujian darjah boleh diberikan kepada murid setelah murid
teknik penilaian formal. Penilaian sumatif boleh berbentuk peperiksaan mempelajari sesuatu unit pelajaran atau pada akhir setiap bulan.
semester yang diadakan pada akhir penggal kedua dan keempat, dan Sekiranya terdapat sejumlah besar murid yang gagal dalam ujian
peperiksaan nasional seperti Peperiksaan Penyaluran Primari 4 dan bagi sesuatu unit pelajaran, unit itu akan diajar semula dengan
PSLE. kaedah yang berlainan yang dianggap lebih sesuai.

Penilaian formal mempunyai kesan yang mendalam terhadap kaedah • Gerak kerja di bilik darjah boleh dijadikan 'alat' atau sampel sesuatu
pengajaran dan gaya pemelajaran di bilik darjah. Penilaian formal tidak penilaian tidak formal dalam keseluruhan proses pembelajaran.
dapat memberikan gambaran yang lengkap mengenai tahap kelakonan Sampel atau hasil kerja yang dipilih itu boleh diambil daripada
seseorang murid tetapi dapat mengukur pencapaian murid bagi tujuan gerak kerja karangan, kefahaman membaca, kosa kata dan lain-
menyampaikan laporan kepada waris, kenaikan darjah, pemberian lain lagi.
hadiah/anugerah, biasiswa dan sebagainya.
• Projek yang disiapkan murid boleh dimasukkan ke dalam penilaian
Penilaian tidak formal yang dijalankan secara berterusan (seperti harian, tidak formal. Berbagai-bagai perkara dalam pelajaran bahasa
mingguan, bulanan dan sebagainya) dapat mengukur keberkesanan boleh dijalankan murid dalam bentuk projek seperti memilih bahan-
penyampaian guru, merancang pengajaran pemulihan, merancang bahan yang berbentuk gambar, potongan akhbar dan benda-benda
strategi pengajaran yang lebih berkesan dan sebagainya. tertentu yang berkaitan dengan sesuatu tajuk. Projek yang
diberikan guru mestilah sesuai dengan kematangan, minat dan
keupayaan berbahasa murid-murid.

50
• Penilaian kendiri yang dibuat murid mengenai diri mereka sendiri UJIAN RUJUKAN NORMA DAN UJIAN RUJUKAN
berkaitan dengan kemajuan mereka dalam proses pemelajaran KRITERIA
bahasa adalah salah satu kaedah penilaian tidak formal. Melalui
kaedah ini, murid dari semasa ke semasa, meneliti kemajuan Interpretasi yang boleh dilakukan terhadap markah yang diperoleh dalam
sesuatu pengujian membolehkan pengujian dikelaskan kepada ujian
mereka secara bersendiri dan perbincangan mereka secara
rujukan norma dan ujian rujukan kriteria.
individu dengan guru dan dengan teman-teman sedarjah. Guru
boleh membantu murid dengan menyediakan senarai semak,
Guru banyak menggunakan ujian rujukan norma yang bertujuan
menyuruh murid menulis diari atau dengan menggunakan
membandingkan pencapaian seseorang murid dengan murid-murid lain di
gambarajah, lukisan atau pelekat. dalam kelas atau peringkat. Untuk tujuan tersebut, soalan-soalan dalam
ujian ini berbeza daripada yang mudah kepada yang payah. Dengan
PENILAIAN TIDAK FORMAL: SATU CADANGAN ujian ini, guru dapat membezakan peringkat pencapaian murid dan dapat
memberikan pangkatan (gred) kepada mereka daripada yang tinggi
Guru-guru yang mengajar di sesuatu peringkat boleh berbincang dan kepada yang rendah.
membuat keputusan mengenai perkara-perkara yang berikut :
Ujian rujukan kriteria pula merupakan satu kaedah untuk membandingkan
• Jenis gerak kerja murid yang mahu dipilih. pencapaian seseorang murid dengan kriteria atau ukuran yang telah
ditentukan. Ujian ini berdasarkan pendapat bahawa semua murid boleh
• Bilangan setiap jenis gerak kerja itu. menguasai sesuatu mata pelajaran yang diajar sekiranya mereka
diberikan masa yang mencukupi. Dari segi peringkat kesukaran soalan,
• Peruntukan peratusan bagi setiap kerja itu.
soalan-soalan yang dimasukkan dalam ujian rujukan kriteria mempunyai
peringkat kesukaran yang hampir sama. Ini disebabkan tujuan ujian jenis
• 'Alat' pengukuran bagi menilai gerak kerja tersebut.
ini adalah untuk menentukan tahap penguasaan murid sebelum unit
pelajaran yang lain diajar guru.
Ketetapan yang dibuat itu mestilah sesuai dengan keupayaan kemahiran
berbahasa murid supaya kegiatan-kegiatan penilaian tidak formal itu
Kedua-dua jenis ujian ini mempunyai peranan tertentu atau tersendiri
memberikan gambaran yang tepat mengenai keupayaan mereka.
dalam konteks pemelajaran dan pengajaran di sekolah. Jika guru ingin
mengetahui taraf pencapaian yang berbeza antara murid-murid, guru
perlu menggunakan ujian rujukan norma. Namun, jika guru ingin
mengetahui penguasaan kemahiran setiap murid, guru mestilah
menggunakan ujian rujukan kriteria.

51
CIRI-CIRI UJIAN DAN PENILAIAN YANG BAIK 2 Kebolehpercayaan

• Kebolehpercayaan adalah ciri ujian yang merujuk kepada


Sesuatu ujian boleh bertujuan untuk membandingkan pencapaian
ketekalan. Ujian dikatakan mempunyai ciri ini jika markah
seorang murid dengan murid-murid yang lain. Ujian juga boleh dijalankan
yang diperolehi seseorang calon peperiksaan atau murid
dengan tujuan diagnostik; untuk merangsang murid-murid supaya lebih
tidak berubah walaupun ujian yang sama atau setara
tekun belajar; untuk tujuan pensijilan atau sebagainya. Ujian dan
diberikan kepadanya pada masa yang lain. Banyak faktor
penilaian yang baik mempunyai ciri-ciri yang berikut:
yang mempengaruhi kebolehpercayaan seperti panjang
pendek ujian, faktor-faktor guru dan murid, pentadbiran ujian
1 Kesahan dan lain-lain.

• Ujian ini mempunyai darjah kesahan yang tinggi. Kesahan


merujuk kepada takat sesuatu ujian dapat memenuhi 3 Keobjektifan
tujuannya. Dengan kata lain, ujian itu benar-benar
• Keobjektifan adalah satu lagi ciri yang perlu ada pada ujian
mengukur perkara-perkara yang hendak diukur dan bukan
yang baik. Keobjektifan sesuatu kertas ujian dilihat daripada
perkara lain. Terdapat beberapa jenis kesahan; tetapi bagi
dua sudut; iaitu penafsiran terhadap soalan-soalan dan
para guru sekolah, kesahan isi perlu diberatkan. Isi ujian
pemberian markah bagi jawapan yang diberikan oleh murid-
dikatakan sah jika guru telah mengambil kira tujuan ujian,
murid. Jika soalan-soalan yang disediakan adalah jelas dan
penyelarasan kandungan bahan ujian dengan sukatan
tepat dan sesiapa saja yang membaca soalan-soalan itu
pelajaran, penekanan yang diberi kepada tajuk-tajuk dalam
memberikan tafsiran yang sama, kertas ujian itu mempunyai
sukatan pelajaran dan peringkat objektif pelajaran bagi
ciri keobjektifan. Begitu juga dalam pemberian markah bagi
setiap tajuk. Secara ringkas, sesuatu ujian mempunyai
jawapan yang diberi. Jika sekiranya bahan-bahan ujian dan
kesahan isi jika ia merupakan sampel yang mewakili dengan
pemberian markah tidak berat sebelah terhadap unsur-unsur
baik kandungan sukatan pelajaran dan objektif-objektif
seperti jantina, kaum, paras, latar belakang sosio ekonomi
pelajaran.
dan sebagainya, kertas ujian itu mempunyai ciri keobjektifan.
Ramai pakar penilaian berpendapat bahawa keobjektifan
mungkin dapat dicapai dalam ujian jenis objektif dan kurang

52
dalam ujian subjektif. Walaupun demikian, langkah-langkah BEBERAPA CARA PENGUJIAN KEMAHIRAN LISAN
tertentu boleh diambil untuk meningkatkan keobjektifan ujian
jenis subjektif dan pemarkahannya. 1 Catatan Deskriptif

4 Kebolehtadbiran Guru boleh menyediakan sebuah buku untuk tujuan merekodkan


komen tentang kemahiran lisan murid-murid. Komen yang ditulis boleh
• Kebolehtadbiran merujuk kepada kelicinan pentadbiran berupa nota sahaja dan guru merujuk nota itu apabila diperlukannya.
sesuatu ujian dan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Nota yang ditulis sebaik-baiknya mencakupi berbagai-bagai aspek
susulannya. Kebolehtadbiran meliputi faktor kos seperti kemahiran lisan.
masa, tenaga dan wang. Ujian yang akan dijalankan
mestilah tidak menggunakan masa, tenaga dan 2 Senarai/Jadual Semak
perbelanjaan yang berlebihan.
Senarai atau Jadual Semak merupakan sebuah borang dan guru
hanya perlu menandakan dengan tanda ( • ) atau gred seperti
contoh di bawah ini:

Nama Keyakinan Kejelasan Intonasi Kefasihan Gerakan


Mohd A B C
Ali (Tarikh) (Tarikh) (Tarikh)

Rasyid B C
Khalid (Tarikh) (Tarikh)

Mohd D
Nor (Tarikh)
Surip

A: Kepujian C: Sederhana
B: Baik D: Lemah

Senarai Semak

53
Bagi guru yang mengajar murid yang ramai tidak mungkin setiap
ukuran atau kriteria yang dinyatakan itu dapat digunakan bagi
setiap murid dalam satu atau dua masa pelajaran. Oleh itu, guru
perlu menentukan unsur ukuran yang akan dipilih dan dinyatakan
dalam Jadual Semak yang telah disediakan.
1. Adakah suara saya sedap didengar?
Bagi mengetahui perkembangan murid dari semasa ke semasa
guru boleh mencatatkan tarikh. 2. A da ka h se t ia p ra ka n d ap a t
memahami apa yang saya katakan?
3 Penilaian Kendiri
3. Ada ka h sa ya sesuai ka n tingg i
Murid-murid boleh disuruh membuat penilaian tentang diri mereka r en d a h su a ra sa ya d e n g a n
keadaan?
sendiri. Dengan berbuat demikian, mereka akan menjadi lebih
sedar tentang tahap kemahiran lisan mereka.
4 . Adakah saya mence lah semasa
kawan saya sedan g b ercaka p?
Penilaian dijalankan dengan menyuruh murid-murid mengisi
borang-borang yang sesuai dan mudah difahami mereka. Masa 5. Ad a kah saya b erf iki r da h ul u
yang diperlukan untuk mengisi borang itu juga singkat. sebelum saya bercakap?

Sebagai contoh mereka boleh menandakan di dalam ruangan 'Ya' 6. A da k ah s ay a me ng g u n a ka n


atau 'Tidak' dalam Borang A: perkataan-perkataan dan ayat-ayat
y a n g s es u a i d a n l e n g ka p ?

Borang A

54
Murid-murid boleh disuruh sama ada menandakan, menggariskan Bagi tujuan ini, borang yang digunakan untuk penilaian kendiri
perkataan atau membulatkan perkataan atau frasa dalam Borang B di boleh diubahsuai.
bawah ini :
5 Pemerhatian Sistematis
Ucapan/Syarahan
Guru boleh menjalankan pengujian lisan secara tidak formal
Setelah menyampaikan ucapan/syarahan, jawab soalan-soalan melalui pemerhatian sistematis. Guru menggunakan soalan-
di bawah ini dengan menggariskan/membulatkan peringkat
pencapaian.
soalan tertentu untuk mengetahui perkembangan penguasaan
kemahiran lisan murid-murid. Sebagai contoh, soalan-soalan di
1 Adakah saya memulakan Lemah Baik Cemerlang
ucapan/syarahan dengan baik? bawah ini boleh digunakan bagi kemahiran mendengar :

2 Adakah ucapan/syarahan saya Lemah Baik Cemerlang


difahami kawan-kawan? Adakah seseorang murid itu :

3 Adakah saya menyusun idea Lemah Baik Cemerlang a) Mempunyai tujuan ketika menyertai aktiviti mendengar?
dengan berkesan?

4 Adakah saya berjaya menarik Lemah Baik Cemerlang b) Melihat orang yang bercakap dengannya?
perhatian kawan-kawan?

5 Adakah saya mengakhiri Lemah Baik Cemerlang c) Menunjukkan minat?


ucapan/syarahan dengan baik?

6 Sejauh manakah, saya Lemah Baik Cemerlang d) Memberikan perhatian?


menggunakan suara dengan baik
dan berkesan?
e) Berfikir dahulu sebelum memberi respon?

4 Penilaian Rakan Sebaya f) Mengemukakan soalan-soalan yang relevan?

Penilaian rakan sebaya boleh dijalankan di dalam bilik darjah


dengan menyuruh rakan sedarjah menilai prestasi seseorang
murid.

55
Bagi kemahiran berbual/berbincang, soalan-soalan di bawah ini boleh Secara umum, penilaian tidak formal yang dijalankan dari masa ke masa
digunakan : dapat memberikan gambaran yang lebih baik dan menyeluruh mengenai
kemahiran mendengar murid. Penilaian secara tidak formal meliputi
Adakah seseorang murid itu : pemerhatian guru terhadap daya pendengaran murid dan penilaian diri
(self-evaluation) murid sendiri dalam berbagai-bagai situasi. Pemerhatian
a) Dapat berbual/berbincang dengan lancar? guru dan penilaian diri murid semasa dan sesudah sesuatu aktiviti
pendengaran dilakukan atau dijalankan dengan menggunakan senarai
b) Menunjukkan kesedaran bahawa perbualan/perbincangan mestilah
semak. Contoh senarai semak yang digunakan murid diberikan di bawah:
bersilih ganti?

Apabila saya mendengar, Ya Tidak Kadang


c) Memberikan ucap selamat kepada guru dan rakan-rakan menurut cara
adakah saya … : kadang
yang sesuai?
1 Mendengar apa yang
d) Seorang pendengar yang peka? dicakapkan/dibincangkan?

e) Bersifat atau bersikap toleransi terhadap pendapat rakan lain? 2 Memfokuskan perhatian saya?

3 Bercakap-cakap?
f) Sedar tentang keperluan orang lain dalam perbualan/perbincangan?
4 Mengetahui sebab saya mendengar?
UJIAN PENDENGARAN
5 Melihat murid yang sedang bercakap?

Pendengaran adalah satu aspek kemahiran bahasa yang payah dinilai. 6 Memikirkan apa yang hendak disoal?
Apabila kemahiran pendengaran dinilai sama ada secara formal atau
7 Menyatakan semula apa yang telah
tidak formal dan murid disuruh menjawab secara lisan atau bertulis, didengar?
kemahiran menulis, membaca atau bertutur juga secara tidak langsung
mempengaruhi penilaian pendengaran. Sebagai contoh, jika murid 8 Mengingat idea/fakta?
disuruh mendengar bacaan sebuah petikan karangan dan setelah
Senarai Semak Untuk Pendengaran
mendengarnya murid disuruh menulis isi-isi penting petikan itu. Jika apa
yang ditulis murid itu tidak menepati kehendak, ini mungkin disebabkan
murid menghadapi masalah ejaan, tulisan yang tidak jelas dan payah
dibaca atau murid tidak dapat menyusun idea dengan baik. Oleh itu,
guru harus sedar tentang pengaruh unsur-unsur lain ini.

56
Contoh senarai semak di atas adalah sebagai cadangan sahaja. Guru berinteraksi bagi kemahiran bertutur dan mendengar. Sebagai contoh,
boleh menggunakan ciri-ciri lain yang bersesuaian dengan objektif daya berfikir boleh dijadikan kriteria umum atau asas untuk menilai
pengajaran atau kemahiran-kemahiran khusus yang guru mahu murid keseluruhan penguasaan bahasa murid melalui aktiviti-aktiviti berikut:
kuasai.
Membuat Ramalan :
PENILAIAN KESELURUHAN
• Meramalkan akhir cerita dalam kerja kumpulan.
Kemahiran mendengar, bertutur, membaca dan menulis boleh dinilai
• Meramalkan perlakuan seorang watak dalam lakonan.
secara berasingan untuk mengetahui kemajuan murid dalam tiap
kemahiran tersebut. Sebenarnya, perkembangan tiap kemahiran Mengumpul Bukti :
berkaitan antara satu sama lain dan saling mempengaruhi. Guru tidak
akan mengetahui perkembangan dan kemajuan keseluruhan • Mengenal pasti fakta atau bukti untuk mengetahui sama ada
penguasaan bahasa murid jika keempat-empat kemahiran itu dinilai ramalan yang telah dibuat tepat.
secara berasingan walaupun penilaian khusus sesuatu kemahiran ada
peranannya dalam program pengajaran bahasa. • Menemu ramah seorang pakar untuk mendapatkan jawapan bagi
soalan-soalan.
Lebih penting lagi ialah guru perlu menilai sejauh mana murid berjaya
mengadun dan menggabungjalin kemahiran-kemahiran itu dalam proses • Menulis nota untuk digunakan dalam laporan.
berkomunikasi. Jika murid-murid, melalui kerja kumpulan, disuruh
memberi komen, menilai dan membuat cadangan membina terhadap Berinteraksi :
karangan yang mereka tulis, tugasan seperti ini memerlukan mereka
membaca, mendengar, berbincang dan menulis. Tugas-tugas tersebut • Membaca sebuah rencana dan memberikan reaksi kepada
adalah lebih bermakna dan menarik daripada menjawab soalan-soalan penulisnya.
yang bersifat mekanikal yang sebahagian besarnya berupa ayat-ayat
• Memberitahu teman sebab ideanya disetujui atau tidak disetujui.
yang tidak berkaitan dan tidak mempunyai konteks.
Untuk mengadakan penilaian keseluruhan guru boleh menggunakan
• Mendengar hujahan teman sebelum menyatakan bersetuju atau
kriteria penilaian yang umum bagi kemahiran-kemahiran tertentu seperti
tidak bersetuju.
membuat ramalan bagi kemahiran membaca dan mendengar; daya

57
Menyemak :

• Mengubah ramalan setelah membaca muka surat pertama sebuah


buku cerita.

• Menyatakan idea sekali lagi dengan menggunakan kata-kata lain


tetapi lebih jelas maksudnya.

• Menambah butir perincian untuk meluaskan perenggan.

Merenung (reflecting) :

• Membaca sekali lagi untuk mengetahui bagaimana pengarang


mencipta suspen.

• Menceritakan pengalaman peribadi yang memberi pengajaran.

• Menulis dalam jurnal sebab seseorang murid berasa tersinggung.

Daya berfikir yang digunakan dalam aktiviti-aktiviti yang telah


disenaraikan di atas adalah sebagai cadangan sahaja. Guru boleh
menggunakan faktor atau unsur lain sebagai fokus penilaian. Setelah
penetapan faktor atau unsur, guru perlu menentukan pula aktiviti-aktiviti
yang bersesuaian yang dapat dijalankan. Semasa aktiviti-aktiviti itu
dijalankan guru perlu memerhatikan kemahiran murid menggunakan
keempat-empat kemahiran supaya dapat dinilai penguasaan bahasa
murid secara keseluruhan.

58
SUKATAN PELAJARAN BAHASA MELAYU SEKOLAH RENDAH LAMPIRAN 1
HASILAN KETARA PEMBELAJARAN MENGIKUT PERINGKAT
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

KEMAHIRAN MENDENGAR

Murid dapat mendengar pelbagai teks dan dapat menyatakan


pemahaman melalui tindak balas sama ada secara lisan atau
bukan lisan. Secara khusus murid akan dapat :

• memahami dan melaksanakan arahan yang diberi 3 3

• memahami dan mengingat isi-isi utama 3 3

• mendengar dan membezakan pelbagai pola intonasi 3 3

• mendengar dan memilih isi yang dikehendaki


3 3

• memahami dan menilai lagu, cerita dan drama kanak- 3 3


kanak

• memahami perbuatan mengenai peristiwa sehari-hari dan 3 3


perkara-perkara mudah dan sesuai

• memahami ucapan-ucapan ringkas serta mudah 3


mengenai perkara yang berkaitan dengan keluarga dan
sekolah

59
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

• memahami rancangan / berita radio dan televisyen yang 9 9 9


sesuai (sebagai contoh: rancangan dan berita mengenai
sukan, kemalangan dan lain-lain)

• memahami perbincangan ringkas mengenai perkara 9 9 9


sehari-hari

• menjawab soalan-soalan pelbagai peringkat taksonomi 9 9 9


berdasarkan teks yang didengar

• mengenal pasti pelbagai teks/situasi lisan dan respons 9 9


dengan cara yang sesuai

• memahami dan menilai ucapan, perbualan dan


9
perbincangan mengenai tajuk-tajuk yang berkaitan
dengan keluarga, sekolah, masyarakat

KEMAHIRAN BERTUTUR

Murid dapat bertutur dengan jelas dan dapat difahami melalui


pelbagai cara yang sesuai dengan situasi mengenai perkara-
perkara yang berkaitan dengan minat dan kepentingannya pada
murid. Secara khusus, murid akan dapat :

• bertutur dengan jelas, terang dan dapat difahami 9 9

• bercakap mengenai perkara yang diminati dan yang akan 9 9


diminati

60
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

• menyampaikan arahan 9 9

• bercakap mengenai manusia, tempat dan benda 9 9

• menceritakan cerita kanak-kanak 9

• bertutur dengan jelas semasa main peranan 9

• mengambil bahagian dalam perbincangan singkat


mengenai tajuk-tajuk mudah 9 9 9

• meringkaskan secara lisan isu-isu utama sesebuah teks


yang telah didengar atau dibaca
9 9 9

• bertutur dengan lancar, jelas penyebutannya serta


dengan rentak dan intonasi yang betul
9 9 9
• berbincang dan melahirkan pandangan mereka mengenai
tajuk-tajuk yang mereka minati

• menggunakan bahasa Melayu baku yang sesuai dengan 9 9 9


situasi pertuturan

• bertutur dalam berbagai situasi pertuturan dengan 9


mengambil kira tujuan, suasan dan khalayak

61
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

KEMAHIRAN MEMBACA

Murid dapat membaca pelbagai teks serta dapat memahami dan


menilainya, perkara-perkara itu dapat dinyatakannya melalui
respons yang sesuai secara lisan dan / atau bukan lisan. Secara
khusus murid :
• membaca dengan nyaring sesebuah teks 9 9

• membaca sendiri teks yang mudah untuk mendapatkan


pengetahuan dan penghayatan 9 9 9 9 9

• membaca dan memahami arahan, pesanan, lagu kanak- 9 9 9 9 9


kanak dan sebagainya

• mengenal pasti idea-idea utama sesebuah teks serta 9 9 9 9


idea-idea sokongan

• membaca dan memahami makna perkataan, peribahasa, 9 9 9


simpulan bahasa yang terdapat dalam teks

• membaca dan memahami iklan-iklan dan nota-nota


9 9 9
mudah

• memahami teks pada peringkat pengetahuan, interpretasi 9 9 9 9


dan inferensi

• menggunakan penunjuk, struktur perkataan dan


pengetahuan sedia ada untuk meneka maksud perkataan 9
payah

• menikmati dan menilai bahasa yang digunakan dalam


teks 9

62
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

• membaca secara kritis sesebuah teks yang sesuai 9


peringkat kepayahannya

• membaca secara imaginatif untuk membuat ramalan

KEMAHIRAN MENULIS

Murid dapat menulis pelbagai teks dengan jelas dengan tulisan


sambung mengenai tajuk-tajuk umum yang sesuai dengan tahap
kecekapan berbahasa murid. Secara khusus murid :

• menulis dengan jelas dan mudah dibaca 9 9

• menulis perutusan, arahan dan nota yang mudah-mudah 9 9

• mengisi borang-borang mudah seperti jadual, borang soal 9


selidik dan sebagainya

• membina ayat-ayat mudah dengan perkataan-perkataan 9 9


yang diambil dari teks

• menulis jawapan bagi soalan –soalan mengenai teks


yang didengar atau dibaca 9

• menlis nota ringkas, pesanan, kad jemputan dan surat


9
peribadi

• menulis cerita mudah atau cerita kanak-kanak yang


9 9 9
didengar atau dibaca

63
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan
• menulis karangan deskriptif mudah mengenai benda,
tempat dan manusia 9 9 9

• menulis puisi mudah seperti pantun 9 9 9

• menulis surat, laporan mudah, arahan dan mengenai


sesuatu proses mudah 9

• menulis semula teks dalam bentuk atau format yang 9


berlainan

PENGETAHUAN MENGENAI BAHASA

Murid dapat memperoleh pengetahuan mengenai sistem dan


struktur bahasa Melayu sebagaimana bahasa itu digunakan untuk
pelbagai situasi. Secara khusus murid :

• mengenai pasti unsur-unsur asas Bahasa Melayu seperti 9 9


perkataan, frasa, ayat

• membezakan antara bahasa baku dengan yang bukan


9
baku

• mengenal pasti golongan kata yang penting 9


9 9 9

• membezakan antara unsur bahasa dan unsur bukan 9 9 9


bahasa dalam situasi komunikasi

• membezakan antara sebutan baku dan variasi-variasi 9 9 9


yang lain

• memahami dan dapat membezakan antara bahasa 9


tulisan dengan bahas lisan

64
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

KEMAHIRAN BERFIKIR

Murid dapat berfikir dengan luas secara kritis dan kreatif


mengenai tajuk-tajuk yang sesuai serta dapat menunjukkan
kemahiran itu melalaui kemahiran lisan dan menulis.Secara
khusus murid :

• membuat inferensi daripada teks yang telah didengar 9 9 9 9


atau dibaca

• membuat ramalan-ramaln mudah 9 9 9 9

• melahirkan pendapat mereka 9 9 9 9 9

• menilai perkara yang bersesuaian dengan peringkat 9 9 9


penguasaan bahasa dan kematangan mereka

9 9 9 9
• membuat keputusan atau penetapan

• mengenal pasti persamaan dan perbezaan


9 9 9 9 9
• membezakan fakta dengan pendapat 9
• mengelaskan data atau ciri 9 9 9

• menyelesaikan masalah mengikut cara yang sistematis


9 9
• mengaitkan idea yang berbeza

• melihat sesuatu masalah, isu atau sebarang perkara dari 9 9


sudut yang berbeza

65
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

NILAI BUDAYA

Murid dapat meresapi nilai-nilai dan sikap yang sesuai dengan


budaya sendiri dalam sebuah negara yang berbilang bangsa dan
budaya. Secara khusus murid :

• menggunakan bahasa untuk meresapi nilai dan 9 9 9 9 9


membentuk sikap

• berpandangan dan bersikap positif terhadap budaya lain 9 9 9 9


melalui bahasa

• melahirkan dan sedia menerima kritik membina dalam 9 9 9


konteks berkomunikasi

• mengenal pasti nilai-nilai sejagat melalui bahasa 9 9 9

9 9 9 9 9
• menggunakan sistem panggilan yang betul berdasarkan
konteks

9 9 9
• bertindak balas dengan berbudi bahasa dalam pelbagai
situasi

66
Tahap Asas Tahap Penyesuaian
Tahap & kursus
Darjah 1 - 2 Darjah 3 – 4 Darjah 5-6 EM2 Darjah 5-6 EM3 Darjah 5-6 EM1
Hasilan

PENDIDIKAN NASIONAL

Murid dapat meresapi nilai-nilai dan sikap yang sesuai dengan


semangat Pendidikan Nasional bagi memupuk sikap mencintai
tanah air dan mengukuh jati diri sebagai warganegara yang
kesetiannya tidak berbelah bagi. Secara khusus murid :

• mengekalkan warisan dan mengamalkan cara hidup kita 9 9 9 9 9

• mengekalkan keharmonian kaum, agama, budaya dan


sebagainya 9 9 9 9 9

• mendukung meritokrasi , bersifat amanah serta


berpeluang mencapai kebolehan diri dan usaha masing- 9 9 9 9
masing

• mempertahankan cara hidup yang mnejadi amalan dan 9 9


kemakmuran negara 9

• bersedia mempertahankan negara demi keselamatan dan


9 9 9
kesejahteraan bersama

• berazam, bersatu dan bersedia membina masa depan


9 9 9
yang cemerlang bagi diri, keluarga, masyarakat dan
negara

67
HASIL PENDIDIKAN YANG DIINGINI LAMPIRAN 2

Pada akhir pendidikan di sekolah rendah, murid seharusnya :

• Dapat membezakan antara yang betul dan yang salah

• Telah belajar berkongsi dengan rakan lain dan mengutamakan orang lain dahulu

• Dapat bersahabat dengan orang lain

• Mempunyai sifat ghairah ingin tahu mengenai berbagai-bagai perkara

• Dapat berfikir dan menyatakan apa yang difikirkan

• Berasa bangga dengan hasil kerja mereka

• Telah menyemai tabiat-tabiat yang sihat


• Rasa cinta pada Singapura

68