I I

L

i

I

20

nnaa 13 Mat 2au

MAJtIS AMANAH RAKYAT (MARA) AGEI{SI DI BAWAH KEMENTERIAI'I KEMAJUAN LUAR BANDAR DAN WITAYAH (KKIW) DENGAN INI MIMBUKAPETUANGMEMBII'IAIGRJAYADANMETAHIRKANUSAHAWANKECIVSEDERHANA
(YURAN PENDATTARAI'I KURSUS SEREIIDAH

.

RMl00'00)

IKI.AN PENGAMBILAN PESERTA KURSUS DAN PENGENDATI PROGRAM IATI}IAN IUAR INSTITUT, BAHAGIAN KEMAHIRAI'I DAN TEKNIKAT MARATAHUN 2011
MARAsebagai salah sebuah agensiyang bertanggungjawab mengangkatmartabatbumiputera di bawah Kementerian Kemajuan Luar Bandar DanWilayah (KKLW) dengan ini mengalu-alukan permohonan daripada syarikat-syarikat pengendali kursus yang berdaftar dan berkelayakan untuk mengendalikan kursus-kursus luar

institutdi bil.1.1 hingga

1.15 sahaja seperti

berikut-

1.
1.1

Kursus/latihanyangditawarkan

Certifi cati0n 0f servi(e Te(hni(ian Pr0gramme fr Cll{

0qos J$lai November
'

lepasan KKIM/lKM/IKBN/ltP/GiatMARA iopasan KKll'{/l(M/tKBil/llP/6iarl[Afi A
Lepasan KKI[,]/lKi,{/IKBN/lLPiGiatMARA Lqpasan SP[{/tfi P/

L2
1.3

Eletbiff Vtle€tr0nic fontlol Syslrm

Solar Management (ontrol System

t.4
t_5

Sulanan (orfipiter
Barberinq Salon

lslai
Jun

J*dahKer*jaan

Lepasan 5PM/5RP/ Sekolah Kerajaan

1.6
1.7

,**ar3ai$ulihTrlefon $inrblt {5menariung)
Asas Baikpulih Telefon Bimbit (5abah)

Mei November 4Sril September

tepffiir.SP,MARPl:S:kidah

itefejidir

tepasan 5PM/5RP/ Sekolah l(erajaan

llB
1.9

Masah*:,flts:*€!
lndian Cuisine (kpdti,Tosai & Putu Mayam)
3:D

tqasan

5-PH15IF/

I€*o{?h'{rrajatn

Lepasan 5PM/5RP/ Sek0lah K€ralaan

:l:]s
1.11

t4odeli,ng Arehit€(tore

l*n
September

lrpi$n

$P{l/Sf, Pl5ekolqh

lGtaFat

Asas Digital

fotograf

Lepasan 5PM/sRP/ Sekolah l(erajaan

1.t2
1.13
1..14

Pehbildna*-lldeo Diqital Printinq Masalan NasiBriani Baru Pahai 0n Boardlnining Vessel {Ded /Engine Rating)

.ltlai
09os
JBn

i€g;iiE:5PU5*P/ 5*0lth-:lktdrnE:
Lepasan 5PM/5RP/ Sekolah Kerujaan

$pf, $h sPlrylnP,&tdlih KeHjaan
Diploma/ljazah 5arjana Muda

'1.15

0ktober

116
1.17 1.18,

toiist8i-aj*:iliv*S {tjrdsll'atw
GbleJointer

lii,./eldingl

trpEnbit
lun
oktoher
Mei, Jun,lulai & Nov€mber

Loran ff tt{/l KMllKBl{/llF.l6iatM*Ril
Lepasan KKtM/lKM/IKBN/llP/GiatMARA

Itt€riationtf 6*n€rct (ar{if (ae {ASH}
Visual Weldinq lnspect0r {TWl) 3.1

iepasan

l{fildlllft {il{}t/ltF/6it$,lAiA

1.19

tepasan l(KIM/IKM/IKBN/lIP/GiatMARA tepasan Il(M
Lepasan IKM

l,m
"t.21

Pili$.lillsairdttr (P€lleseDirl Tukaq
Auto

hipl

t.l
Julai

GD
X€4a

1:D,
1.23

i@tllsan

kip

{sKi,l

lahrp

gf&b€{
Jun

lepasan Il(M
0g0s

EahasaJepun

-

ogot

-

oktober, 0ktober

-

Disember

tepasan IKM/GiatMARA

MARA juga mempelawa warganegara mengikut kumpulan sasaran

temasuk lbu Tunggal / Surkumah dan Belia/Beliawanis Menganggur yang berminat mengikuti kursuylatihan di bil. 1.1 hingga 1.23 seperti di atas bagi melahirkan Usahawan Gemilang dan Pekerja Berkompeten anjuran Unit Latihan Luar lnstitut, Bahagian
Kemahiran dan leknikal MARA.

2,:.1$hk;t,r.m
?J

dati*ft

?:!,1

1

?.] l'1'4[4empunyaitepaIarandanpmgalamandahm,biuan9iaiilranlertr,aan
2.2 Pesefta KuEus

l

WarganEara tr,taiaysia Eerdaftadengan Sirruhanjaya Syarikar Malalrh (SSA4I B_erd#tardmlan Kementi*i-ri.-*,,q;;"ira;ililffin

2.2.1

Syarat Am Warganegara Malaysia bedatus bumiputera Berumur di a nta ra 1 g ta hun h nona 60iah un fTertaklu k kepada keperluan Mempunyai kelayakan akademi-klteknikal berkaitan Boleh menulis dan membaca gahasa Melavu/lnooeris
i

iii.

i. ii.

ku rsus)

v.
22.i

iv.

Berminat menjadi Usahawan atau bekerja

dengii lyirlkat Swasu

Symr

Kha5 1.1

i
rtr.

Kur:{s bil.

bidani rr,kkanilct li; IlTlfl I ]l - =rta liliiliffi i:ji- friffi fif*fiil3ilxi'Jlfff',H'#oXlfflJil**.i':o K [uts's lJl _ pesert, bilang Luhsin Xiluruteraan Mekanftal^mibina x. l.z2 memiuniui kulutu;* ;;d;'ild;rq'G;, p;i;'""" ""
p€serta mempunyai ketutusan @lam Marin dan

I; I1XH lf li - r::tr 5{s!4 i{1u"; ;;iil ;il;il il .ffiffi ffi ii.ffi i:"' *eiurwi; ;;;-p",s;ffiil;# I. llm lll f; r. ^quror. ]r-tl_peseramernrunyaikeldusandalambi&noflehdkr,fil,iiinrpar,n
^w!urut;tJ_Deisenam€mounvaikelulusandalambidanaElektronikdanElekffik mempunlai

-

peserta mempunyai kelulusan dalam bidang Air-conditi0n

&n Aut0motif

i,1;

bit.

memDunvai keldusan

Kursus bit.

p€serta

(ara mcmohonr
3.1 Syarikat Penqendali Kursus

" '[fli:liH'r',','#1ff11'lf[?j',tfjjf;l:ir5a$:Xli:lii,fr.,t*n&TeknikarMARA,Trnsrct20&21,
i.
ii.
Profail syarikat
Kertas

rbu

pejabat MARA raran

Raja

raut5060e

keia/cadanqan kursus

"'::iTlfifltJili:';lfrlisatupesertadankeseluruhankoskursustermasuktempatkur5us,makan/minum,penginapan;aratturis,sewaperararan 32 Pesertalursus

" ' ffilt'lj*'l3jlUllli,ffi

f lff#.1,1fff1.,m*.":rlT*Xllitut,
"ang nomdortJ#;;;bfu'ilJil ffi,is,

Bahasian KemahiRn

o,n

r*n*,r

unm, rinqkat

20, rbil pejabdr

3.2.2 Mengiuntar e-mail / surat oermohonin denqan menyahkan ienis penuh, atamat, n0. tod per4enatan dan

Lr*,

Aifnon tese*

*OurO O**0,
"ng

t.ngkup

,rp.rti

*r,

".' 'otj$ffi*ffigiin.h**'}rl'!,anon*o*lu,Tri'Ai*.*ir( an*-:*i-rr-iarn
En. Abd Watid B.Abd Hamid (lto. Htp:
E-

uu*,rrrpnqanr*sruuuro

mail : awalid@mara,gov.my

Org_rsOilzl

Bt.lsmait ([0. H/i:016 _ 9t52SS7) r-ma[ : tonayai@mara.gov.my
Pn, Rohafi

d

Saadiah Bt. Abu (l{0. H/p:016-3161t34 E-mail : saadiah@mara.qov.mv En. Hadri B.yihya ( ilo.lvp :tit+ _ E-mail : hadd@man.gov.tity

Pr

nutss)

Pentunnpemilhan
4.1 Syanltat Peng€fldali

Kuruj
i

*

;.t*li:ff*n.naa
**tyang

tu*us yung mer,,muN sf rat aan utan AisenroipHra*,rt 4u ,iun O,o*rn , onrn O*ruduga/drpritih memenunifarataan r'yattsena tet'l ai'enaraipenaurs"rraia rr:<,tilahrL,h

=,t-t'"-'
L.-.,--.---

-=l;-'li==i-,,|.;,.=,

,.r:.lt*ff
6,

arar*u* *to ***,,*-r"t o,**.

5.1 Pesena kurusyanq berminatmenoikuti kursilt-kilKrK di

;:iffi,ffiil:il',;;1fiii.11,f',fiii'li:tii:f:i:lto1lltiliHrJifiJl1iiil',l,Hi:l,Hfiiit]fi,l,T,"lif;1?itilltfi**,,,,0**