Bimo Bungkus Sumrem data pitana anenggih nagrih pundita kang kae adi dasa purwa.

Kang raning sawiji adi luwih dasa sepuluh purwa wiwitan senadyan kathah titahing jawata ingkang kasonganing angkasa. Kasangga ing pertiwi, apit ing samudra kathah ingkang sami anggana raras nanging tan adi nagari Hastina. Ya negara Gajahoya. Ya iya ing liman benawi, ya ing uru Jenggala. Muls winastan negara Hastina duh ing kedhatan ing Prabu Hastimurti. Gajahoya kang yasa Prabu Gajahoya lamun upaya satus datanan kaleh, yen sewu tan ana sadasa. Mula minangka bubukaning carita dasar negara panjang punjung pasir wukir gemah ripah loh jinawi karta tata raharja. Pandang dawa putapane punjung luhur kawibawane pasir samudra wukir gunung negara ngastina, ngungkurake pegunungan ngiringake bengawan, nengenaken pasabenan miwah mlayuhaken bandaran agung. Gemah kathah para nanguda kang sami lumaku dibanggaken anglur sulur tan ana pedhote, lebet tan ana kang sayaning margi. Aripah kathah para janma nagari kang samiya katran bebareng wisma. Salebeting pita nagari ngastina jejeg. Abibit aben tubit tepung taritis papan wiyar katinggal sangking raharjaning praja. Loh subur kang sarwa tinandur, tinawe murah kang sarwa tinuku. Arta para kawula ing padhusunan samya mungkul pangulahing tetanen ingon-ingon kebo, sapi, tan ana dinancangan dhewedhewe. Raharja tegese tebih parang muka. Ana para mantri, bupati, pontap kautamane. Utus marang wajib mangra ing praja. Wicaksana limpahing kawruh tan kendhat den nyambuti daya kluraning senarupati marmane negara ngastina jeneg anempuh basan, gedhe obore, padhang jagate, dhuwur kukuse, adoh kuncarane ora ngomongake kanan kering kiwala ndyaning praja mahapraja kathah ingkang samya tumungkul. Taninawan kerana bandha dunya amung kayungguh marang pepoyaning kautaman bebasan kang celak sawi manglung, kang tebih samya mentiyung asok bulu bekti glondhong pangareng-aren, peni-peni raja peni, guru bakal, guru dadi. Wenang tiucap nuju ning sang nata. Ingkalenggahan punika ingkang jumeneng narendra ing nagari Ngastina ajejuluk Prabu Pandhudewanata, ya Prabu Pendhudewanata ya sang banda waktra. Nanging ing kalenggahan punika mboten pareng miyas si waka labet ndewek ketaman. Duhkita ingkang mboten gampil winedha ing kathah. Dening panembahing praja pinasrahaken ingkang raka Adhipati Gajahoya ing ngawasta. Adhipati Destarastra ya sang destranagalenggah amongan ing pendhapi wewangunan, sarimbit lan ingkang garwa.

ya Raden Jaya Pitana. Maksih muda pekiking marna mbarayak pasemone. bintara. Midhanget lamun ingkang rayi dalasan para putra wus angabyantara teka nang kana pamudya samoraning donya. putraning prabuSuwila tukunika ingkang sesilih Dewi Gundari. Ginarebeg samsaya ing para bedaya serimpi manggung katanggung jaka palarlara ingkang samya lampuh pajalan ing kepraban dalang arta waleka kautamas sawonggaling dipanggakang sarwa retna. dhawen jeweh ngroweceh. Ing alun-alun pehpun wadya bala samya nungkil mangetan dumugi kandhang macan. Keneburan aring manyura kanan kering samerbak gandara ing samoka tumuging pangurakan tanpa beda jawa pangejawantah. Abang busanane kaya nganti kembang setaman. bupati. wasis wicarane nanging kesinungan watak drengki srei.Raja Putraning palasa Djenar. tukunika ingkang bayi kaipe. Para madya nganti kaya njepat-njepat tinopecah gedine alun-alun baka sang Adhipati Destarastra. Sinambungan sowanipun para mantri. ya Raden Sengkuni Tri Gantal Pati Suwila Putra. Satriya ing palasa jenar ingkang alasta Raden Haryo Suman. Paparing wingking labuh nika ingkung kakasih Raden Jaka Pitana. Sing tentahing kaparing ayun. perawan wadon kliwon mbek amber ngebekitenatah. jail dasar methakil. mangilen dumugi wantilan mangalel dumugi gladhak dhisek. Idrus Nasinha 107211410510 . prajurit ing nagari Ngastina. Sinambungan sowanipunTumenggung Bilawa ingkang minangka tetyinggi ing prang wiwarang angeleggahi para prawira tamtama. ya Raden Gendara Desa. ya Gendari Suta Destrastra Atmaja.