Anda di halaman 1dari 4

c 

  
Menurut Philip(1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku yang prihatin untuk
melakukan perhubungan interpersonal yang efektif.Thacker(1996) pula mendefinisikan
kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain
dalam situasi sosial atau kerja.Istilah kemahiran sosial yang digunakan bermaksud keupayaan
untuk menghasilkan tingkahlaku atau respon yang sesuai secara lisan atau bukan secara lisan
dalam proses berinteraksi tanpa menyakitkan perasaan orang lain.Perkembangan sosial
seseorang kanak-kanak adalah satu lumrah yang harus difahami dan seharusnya dipenuhi agar
setiap kemahiran asas dapat dipelajari bersesuaian dengan peringkat umur dan keupayaan
mereka.Pada pandangan Kail(2001) pula ,pengalaman dari pendedahan awal berkaitan dengan
proses sosialisasi akan memberikan keyakinan kepada kanak-kanak dan ianya akan menjadi
bekalan untuk berkembang dengan positif pada semua pringkat usia.Bagi kanak-kanak
bermasalah penglihatan ,terdapat banyak kekurangan yang seharusnya dibantu untuk dipenuhi
bagi mencapai sesuatu kemahiran.Ibu bapa dan guru seharusnya dapat menggunakan
pendekatan yang sewajarnya agar kanak-kanak dapt membentuk asas sosialisasi diperingkat
awal agar perkembangannya dapat diselaraskan dengan pertumbuhan dan peningkatan umur
mereka.Menurut tafsiran Albert Bandura(1986) dari perspektif teori pembelajaran
sosial,manusia sebagai makhluk yang aktif ,berupaya membuat pilihan dan menggunakan
proses-proses pekembangan untuk memperihalkan peristiwa serta berkomunikasi dengan
orang lain.


ï Ê
 


 
  

   

2.1 Golongan guru merupakan anggota sekolah yang terlibat secara langsung dalam
perlaksanaan kurikulum dan program pendidikan di sekolah. Peranan yang dimainkan
oleh seseorang guru dalam sesebuah sekolah amat penting terutama dari segi
pencapaian aspirasi dan matlamat sekolah. Menurut Mok Soon Sang (1988), antara
peranan guru yang penting ialah:

O Sebagai pengarah pembelajaran dengan membimbing pelajar supaya mereka berusaha


belajar secara individu atau berkumpulan.
O Sebagai pengurus bilik darjah seperti menyusun rutin bilik darjah, menentu corak
penyusunan meja dan sebagainya.
O Sebagai ibu bapa kepada pelajar, demi menjaga keselamatan dan kebajikan pelajar.
Peranan ini akan membantu pelajar menyesuaikan diri dalam sekolah sebagai
sebahagian keluarga mereka.
O Sebagai pendisiplin yang bertanggungjawab menjaga disiplin pelajar serta membantu
mereka membentuk sahsiah dan kelakuan yang sejajar dengan nilai dan norma
masyarakat.
O Sebagai contoh model hidup di mana tingkah laku guru menjadi contoh teladan kepada
pelajar. Nilai-nilai murni yang ditonjolkan oleh guru di sekolah dapat diterapkan dalam
jiwa pelajar.Kenyataan ini turut disokong oleh Bandura(1986) ; apabila tingkah laku
sesorang itu ditiru ,orang itu secara spontan menjadi model kepada si peniru.Oleh
itu,modelling dan peniruan model merupakan unsure penting dalam pembelajaran
sosial.
2.2 Mengajar kemahiran sosial yang spesifik, untuk member peluang kepada kanak-kanak
supaya berlatih menggunakkan kemahiran sosial dan member pendapat mereka.

O Kita boleh mengajar pelajar dengan dua cara yang betul iaitu melalui arahan yang jelas
dan model untuk diikuti oleh mereka.

2.3 Memuji dengan wajar kelakuan kanak-kanak.

O Kita harus mengenal pasti dan memuji kemahiran sosial spesifik yang dipamerkan oleh
kanak-kanak(Vorrath,1985; Wittmer & Honig,1994).Sebagai contoh kita boleh berkata
³Terima kasih kerana sudi membantu´ atau ³Saya gembira kamu semua boleh
bekerjasama dalam kerja berkumpulan ini´.

2.4 Memerihalkan kanak-kanak yang mempunyai kelakuan sosial yang ingin dimiliki.

O Kita juga boleh menggambarkan kanak-kanak sebagai seorang yang suka


membantu,berbudi bahasa atau murah hati(Gruce&Realen,1980;Wittmer &
Honig,1994).

2.5 Mengajar strategi menyelesaikan masalah sosial

O Sesetengah kanak-kanak kurang strategi produktif untuk menyelesaikan masalah


sosial.Sebagai contoh mereka mungkin merempuh masuk ke dalam permainan tanpa
bertanya atau member respon kepada gaya agresif yang membangkitkan
kemarahan.(Hughes,1998 ;Neel,Jenkins & Meadons,1990 ;Airpoli & Melloy,1993) salah
satu strategi yang kita boleh tunjuk kepada mereka ialah mengajar mereka berfikir
dengan berhati-hati tentang sesuatu situasi sebelum bertindak dan bercakap dengan
diri sendiri, wajarkah tindakan mereka itu.

2.6 Memberi kerjasama dalam aktiviti pembelajaran

O Kerjasama dalam aktiviti pembelajaran ,sebagai tambahan untuk mengesyorkan


pencapaian akademik dan mempunyai faedah sosial.Sesuatu pekara ialah mereka
boleh menyediakan satu arena di mana kanak-kanak boleh belajar dan berlatih bantu-
membantu dan kemahiran menyelesaikan masalah.
ð   
1.Mary Louise Henneter,Kell L.Maxwell Melinda Jones Ault & John W.Schuster(2001)
¢  
   
 

 ¢ 

2.Jeanne Ellis Ormrod9(1998) 


 
   
 

3.Suppiah Nachiappan,Ramlah Jantan,Abdul Aziz Abdul Shukor(2008)      

 Nama Ahli Kumpulan

Khairun Amirah Binti Salihin E20091000198

Puteri Nur Diana Binti Latif E20091000179

Nur Najjah Binti Abd.Manas E20091000170

Alya Quratulain Binti Moen E20091000240Ê