Anda di halaman 1dari 26

1.0 Pengenalan.

Dasar menurut Kamus Dewan bermaksud pertimbangan seperti cara, sistem dan lain-lain

yang asas. Bagi sesebuah negara, dasar biasanya dikaitkan dengan polisi kerajaan dalam usaha

mencapai sesuatu tujuan atau matlamat yang telah ditetapkan. Secara ringkasnya, dasar dapatlah

didefinisikan sebagai perkara yang merujuk kepada prinsip, haluan, sikap, pandangan serta

pegangan secara kolektif yang diambil dan dilaksanakan oleh pihak pemerintah sesuatu negara

atau organisasi. Dasar juga adalah sesuatu yang dirujuk sebagai maklumbalas terhadap sesuatu

permintaan yang dikemukakan oleh kumpulan yang berkepentingan supaya sesuatu perkara yang

ditimbulkan akan diselesaikan dengan segera.

Sejak Malaysia mencapai kemerdekaan, terdapat banyak dasar yang telah diwujudkan

setiap dasar yang dibentuk mempunyai matlamat dan tujuannya yang tersendiri. Sesuatu isu pula

timbul apabila wujudnya masalah dalam sesuatu masyarakat yang mana menuntut supaya

tindakan tertentu diambil terhadap hal tersebut. Tujuan dasar dilaksanakan adalah untuk

menyatakan pandangan, sikap dan prinsip sesebuah kerajaan dan badan berautoroti dalam

sesebuah perkara sebagai panduan dan asas semua pihak yang terlibat.

Kewujudan dasar adalah berpunca daripada sesuatu masalah. Masalah yang dimaksudkan

ialah sesuatu masalah yang dihadapi oleh sebilangan besar masyarakat di mana penyelesaiannya

adalah di luar kemampuan mereka. Masalah ini sering menjadi serius sehingga menjadi satu isu

dan diolah dalam bentuk tuntutan kerajaan. Walau bagaimanapun, tidak semua masalah yang

dibangkitkan oleh masyarakat memerlukan pembuat dasar mencari dan mengenal pasti punca isu

itu.

1
2.0 Proses Penggubalan Dasar.

Sesuatu dasar dibentuk untuk memenuhi objektif-objektif sosio-ekonomi sesebuah

negara. Dasar ini juga mencerminkan nilai dan aspirasi kerajaan dalam menyelesaikan segala

masalah dan halangan yang dihadapi. Oleh kerana dasar ini bersifat dinamik, maka dasar sentiasa

berubah-ubah mengikut nilai-nilai masyarakat dan kepimpinana mengikut masa. Oleh yang

demikian, dasar perlu dibentuk supaya sesuai dengan ciri-ciri dan keperluan semasa negara. Pada

masa yang sama, dasar merupakan satu proses yang kompleks kerana melibatkan pelbagai pihak

yang berkepentingan dalam membuat keputusan.

Peranan kerajaan dalam melaksanakan dasar bertujuan untuk membantu mengenal pasti

dan menyelesaikan masalah dalam masyarakat atau negara. Tindakan dasar hádala berdasarkan

persetujuan pihak kerajaan membuat keputusan dan tindakan yang diambil terhadap sesuatu isu.

Tindakan kerajaan dalam melaksanakan sesuatu dasar akan melalui proses yang kompleks dan

panjang. Hal ini untuk memastikan agar pelaksanaan sesuatu dasar akan memberikan manfaat

kepada masyarakat khususnya bagi kumpulan yang disasarkan.

Secara umum, peringkat pelaksanaan dasar yang dilaksanakan oleh kerajaan meliputi

beberapa peringkat, iaitu proses yang dilalui adalah proses mengenal pasti masalah,

mengemukakan alternatif yang sesuai, merancangkan tindakan dasar yang sesuai, hasil dasar.

Peringkat terakhir yang dilalui adalah penilaian sejauh mana hasil dasar telah dapat

menyelesaikan masalah yang timbal dalam masyarakat.

2
Proses mengenal pasti masalah merupakan sesuatu nilai, kehendak atau peluang yang

boleh diperolehi melalui tindakan orang awam. Pendekatan atau cara seseorang melihat sesuatu

masalah itu daripada pelbagai sudut akan menentukan bagaimana cara atau kaedah yang akan

digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Maklumat yang kurang tepat atau tidak betul

pada tahap mengenal pasti masalah akan menyebabkan masalah yang sebenar tidak dapat

diselesaikan.

Seterusnya, alternatif dasar pula adalah pelbagai tindakan dan usa yang akan memberi

sumbangan dalam mengurangkan sesuatu masalah dasar. Alternatif yang hendak diputuskan

bergantung pada maklumat yang diperolehi. Namur, adakalanya maklumat yang diperolehi

mungkin tidak mencukupi, tidak mempunyai kaitan, atau sudah lapuk dalam menyelesaiakan

masalah yang dihadapi. Kerana itu, usaha dalam mencari alternatif masalah memerlukan tenaga

kreativiti, intuisi dan pertimbangan yang cekap serta kepakaran dalam bidang masalah yang

hendak diselesaikan.

Di samping itu, tindakan dasar pula merupakan satu kaedah yang tindakan yang diambil

dalam usaha mencapai hasil yang dikehendaki. Dalam mengambil sesuatu tindakan dasar,

juruanalisa perlu mengambil tahu tentang kesan positif dan negatif sesuatu tindakan yang akan

diambil. Oleh yang demikian, maklumat berkenaan tindakan dasar itu boleh diperolehi Melalui

proses peramalan dan penilaian terhadap hasil yang diharapkan dari tindakan yang hendak

diambil.

Hasil dasar merupakan kesan tindakan dasar yang diambil. Apabila hasil dasar telah

diperolehi, maka penilaian dasar akan dilakukan untuk melihat sejauhmana hasil dasar itu dapat

mencapai objektif dasar atau dapat mengatasi masalah yang hendak diselesaikan. Justeru itu,

3
analisis dasar ini boleh juga dianggap sebagai satu cara untuk merangka masalah agar sesuatu

masalah itu dapat diselesaikan. Sekiranya masalah itu tidak dapat mencapai hasil yang

diharapkan, maka masalah itu akan dikaji dan dirangka semula atau alternatif lain akan difikirkan

sehingga memperolehi hasil yang optimum.

3.0 Dasar Penswastaan.

Menurut Kamus Dewan Edisi Keempat, penswastaan membawa maksud tindakan atau

perihal untuk memindahkan perkhidmatan dan perusahaan yang diurus oleh kerajaan kepada

pengendalian pihak swasta. Penswastaan juga dapat didefinisikan sebagai pelaburan atau

kepentingan kerajaan sama ada yang sedia atau yang baru dikendalikan oleh sektor swasta.

Keseluruhannya dapat difahami bahawa penswastaan adalah suatu proses pemindahan aktiviti

dan fungsi yang pada tradisinya merupakan tanggungjawab sektor awam kepada sektor swasta.

Dasar Penswastaan telah dilancarkan oleh Dato’ Seri Dr. Mahathir iaitu mantan Perdana

Menteri Malaysia pada sekitar tahun 1983. Penswastaan ini telah mendapat perhatian oleh beliau

selepas 2 tahun perlantikannya sebagai perdana menteri. Dasar ini dilancarkan selepas Dasar

Pensyarikatan Malaysia diperkenalkan dan ianya menyentuh peranan pihak swasta dalam

pembangunan dan pentadbiran negara. Hakikatnya, Dasar Pensyarikatan Malaysia dan Dasar

Pandang Ke Timur kurang menampakkan keberkesanan dalam segi pelaksanaannya, maka bagi

memperbaiki keadaan ini, Dasar Penswastaan telah diberikan demensi baru. Demensi baru ini

juga wujud selepas perlantikan En. Daim Zainuddin sebagai Menteri Kewangan pada

pertengahan tahun 1984 dan krisis ekonomi pada tahun 1985-1986. Perlantikan beliau telah

membawa nafas baru kepada Dasar Penswastaan yang telah diperkenalkan ini.

4
3.1 Rasional.

Rasional utama Dasar Penswastaan ini dapat dilihat melalui ucapan Dato’ Seri Dr.

Mahathir iaitu

“ Dalam menguruskan sesebuah pengurusan, kerajaan-kerajaan di mana jua di dunia

adalah terkenal dengan ketidakcekapannya walaupun dibantu dengan unsur-unsur

monopoli dan kuasa kerajaan. Sebaliknya sektor swasta didapati lebih cekap dan

lebih bermotivasi. Adalah menjadi harapan kerajaan agar penswastaan dapat

meningkatkan prestasi ekonomi dan perkhidmatan keseluruhannya yang seterusnya

akan menghasilkan peningkatan kadar pertumbuhan ekonomi negara yang lebih

tinggi”.

Hal ini menunjukkan bahawa penswastaan adalah bertujuan untuk meningkatkan

ekonomi negara akibat daripada kemeseletan ekonomi dunia yang berlaku ketika itu. Dengan itu,

kerajaan tidak dapat membelanjakan lebih banyak peruntukan kewangannya bagi tujuan

pembangunan maka dasar ini telah banyak membantu bagi memulihkan ekonomi negara. Selain

itu juga, kerajaan juga mahu mengubah prestasi agensi-agensi yang memberi perkhidmatan

awam kepada orang ramai agar ianya menjadi lebih sistematik dan bersesuaian dengan ekspetasi

masyarakat.

3.2 Objektif Dasar Penswastaan.

Terdapat beberapa objektif yang telah digariskan oleh kerajaan semasa merangka Dasar

Penswastaan ini. Antara objektif dasar ini adalah untuk mengurangkan beban kewangan kerajaan

dan pentadbiran kerajaan. Umum ketahui Perbelanjaan Pembangunan di bawah Rancangan

Malaysia Keempat dianggarkan telah meningkat hampir 4 kali ganda berbanding perbelanjaan

5
kerajaan dalam Rancangan Malaysia Kedua. Hal ini menyebabkan saiz perbelanjaan kerajaan

semakin meningkat, oleh itu kerajaan telah mengambil langkah bagi menyerahkan beberapa

kegiatan komersial kepada swasta. Dengan ini, ianya dapat mengurangkan bebanan kewangan

kerajaan.

Objektif lain adalah untuk meninggikan tahap kecekapan dan meningkatkan daya

pengeluaran. Dasar penswastaan adalah bertujuan bagi meningkatkan lagi kecekapan dan daya

produktiviti dalam kegiatan ekonomi, khususnya dalam kegiatan yang selama ini disediakan oleh

sektor awam. Banyak rungutan dan aduan dibuat oleh orang ramai mengenai soal prestasi agensi-

agensi yang bertanggungjawab menyediakan perkhidmatan kepada orang awam dan sektor

swasta. Kelambatan sering dijadikan punca utama dalam kelemahan menyediakan perkhidmatan

mahupun dari segi pengurusan yang diterima oleh orang ramai. Oleh itu penswastaan merupakan

cara terbaik bagi mengatasi permasalahan ini. Matlamat sektor swasta adalah mencari

keuntungan tanpa ada kongkongan daripada peraturan-peraturan bioraksi perkhidmatan awam.

Dengan ini, persaingan antara syarikat-syarikat akan berlaku seterusnya akan dapat mewujudkan

mutu perkhidmatan yang tinggi dengan kadar bayaran yang rendah.

Objektif ketiga adalah menggalakkan pertumbuhan ekonomi negara. Satu lagi unsur

penting di sebalik penswastaan ialah keperluan untuk mempercepatkan lagi pertumbuhan

ekonomi negara. Peranan sektor swasta yang lebih giat dalam projek pembangunan akan dapat

memberi sumbangan ke arah pencapaian objektif ini. Apabila banyak syarikat swasta

ditubuhkan maka persaingan akan berlaku di antara mereka. Hal ini secara tidak lansung dapat

mengerakkan ekonomi negara kita dengan tindakan kerajaan yang mengenakan cukai kepada

syarikat-syarikat berkenaan. Hasil ini dapat digunakan bagi menambah pembiayaan rancangan-

rancangan pembangunan negara.

6
3.3 Kebaikan Dasar Penswastaan.

Terdapat pelbagai faedah atau kebaikan yang dapat diperolehi oleh semua golongan

terutamanya kepada pekerja, rakyat mahupun kepada kerajaan dan negara setelah wujudnya

dasar penswastaan. Pelbagai faedah yang dapat diterima oleh pekerja. Antaranya melalui

penswastaan, pekerja diberikan kelebihan dari segi skim gaji berbanding dengan sektor kerajaan.

Umum ketahui, gaji pekerja swasta adalah lebih tinggi berbanding dengan penjawat awam. Hal

ini sekaligus dapat menambah pendapatan keluarga yang sedia ada berbanding sebelum

wujudnya penswastaan. Selain itu juga, pekerja juga diberi peluang yang lebih baik untuk

peningkatan dalam kerjaya. Hal ini kerana, pihak swasta lebih gemar menghantar pekerjanya ke

luar negara bagi menambahkan kepakaran mereka yang sedia ada dengan melihat sistem kerja

yang lebih baik dan canggih di negara-negara maju seperti Jepun. Penswastaan juga dapat

memberikan peluang pekerja untuk memiliki saham sesuatu organisasi. Hal ini adalah

sebahagian daripada ganjaran yang diperolehi setelah mereka memberi perkhidmatan yang

terbaik kepada orang dan setrusnya menguntungkan sesuatu organisasi itu.

Dasar penswastaan dikira dapat memberi faedah kepada rakyat apabila dengan adanya

penswastaan, rakyat menerima perkhidmatan yang lebih cekap dan teratur. Contohnya selepas

Tenaga Nasional Berhad diswastakan, perkhimatan bekalan elektrik lebih efisen apabila

pelanggannya menghadapi masalah. Selain itu juga, dalam jangka masa yang panjang pengguna

dapat membayar perkhidmatan yang disediakan oleh agensi perkhidmatan yang diswastakan

dengan bayaran yang murah kerana adanya persaingan antara sebuah syarikat dengan syarikat

lain dalam menjalankan perkhidmatan yang sama bagi merebut hakmilik sesuatu perusahaan itu

sekaligus rakyat mendapat perkhidmatan yang bermutu dari semasa ke semasa. Penswastaan

yang dijalankan ini dapat membuka peluang pekerjaan yang banyak kepada rakyat. Hal ini dapat

7
mengatasi masalah pengangguran yang berlaku di Malaysia seterusnya dapat mengurangkan

gejala sosial yang berleluasa kini akibat akibat daripada pengganguran.

Kerajaan atau negara juga dapat menikmati banyak faedah daripada penswastaan ini.

Anataranya, penswastaan dilihat sebagai jalan keluar untuk mengatasi masalah hutang sektor

awam yang lebih besar, juga bagi menghadkan pertumbuhan sektor awam dan mengurangkan

perbelanjaan yang sia-sia. Selain itu juga, penswastaan juga dapat membayar perbelanjaan

kerajaan melalui hasil tambahan iaitu cukai-cukai yang dikenakan oleh kerajaan bagi syarikat-

syarikat swasta. Dengan adanya penswastaan juga, kerajaan lebih prihatin terhadap

perkhidamatan-perkhidmatan yang tidak diswastakan. Hal ini akan menyebabkan sesebuah

perkhidmatan itu akan lebih sistematik dan tersusun sekiranya kerajaan tidak memegang semua

perkhidmatan yang ditawrkan kepada orang ramai.

3.4 Keburukan Dasar Penswastaan.

Pelaksanaan Dasar Penswastaan di negara ini memperlihatkan kebaikan yang mampu

untuk memajukan pelbagai sektor dalam negara sebagai contoh sektor ekonomi negara yang

telah berkembang pesat kini. Walau bagaimanapun, pelaksanaan dasar ini juga telah

mengundang keburukan kepada negara. Penswastaan sepenuhnya dalam sesetengah sektor juga

mampu mengundang masalah kepada rakyat atau pengguna. Antaranya, rakyat akan terbeban

dari segi kewangan akibat daripada sesetengah pihak swasta yang mahukan keuntungan semata-

mata dalam memberikan perkhidmatannya. Kebanyakannya, masalah ini dihadapi oleh

masyarakat pendalaman yang berpendapatan rendah. Jika sektor penting seperti pendidikan dan

kesihatan diswastakan sepenuhnya, maka mereka ini tidak akan mampu mendapatkan

perkhidmatan ini.

8
Selain itu juga, Dasar Penswastaan juga boleh mewujudkan eksploitasi antara pihak

swasta kepada pengguna atau rakyat. Pelaksanaan dasar ini juga akan menggugat kedudukan

sektor awam yang sedia ada. Ini kerana, bagi mereka yang berpendapatan tinggi mereka akan

lebih memilih perkhidmatan yang ditawarkan oleh sektor swasta walaupun caj yang dikenakan

agak tinggi tetapi mereka tidak perlu mengikut prosedur yang merumitkan. Mereka juga snggup

mengeluarkan wang lebih asalkan perkhidmatan yang dikehendaki diperoleh dengan cepat dan

memenuhi citarasa mereka.

3.5 Bentuk Penswastaan.

Penswastaan mengandungi beberapa bentuk. Pemilihan bentuk-bentuk organisasi

penswastaan yang sesuai ini adalah bergantung pada corak kegiatan yang diswastakan serta ciri-

ciri yang terdapat dalam kegiatan yang berkenaan. Antara bentuk penswastaan yang diwujudkan

ialah penswastaan secara menyeluruh. Penswastaan ini berlaku secara penuh atau keseluruhan

iaitu 100 peratus hakmilik kerajaan dalam kegiatan sekarang, diserahkan atau dimiliki oleh

sektor swasta. Segala hakmilik, penguasan dan pengurusan kerajaan terhadap perusahaan

berkenaan akan berpindah ke sektor swasta. Oleh yang demikian, kerajaan tidak lagi mempunyai

kepentingan dalam perusahaan tersebut kerana ianya telah dipindah milik sepenuhnya kepada

sektor swasta.

Selain itu, bentuk penswastaan lain ialah penswastaan secara sebahagian. Hal ini berbeza

dengan penswastaan secara menyeluruh kerana kerajaan masih lagi mempunyai hal milik

terhadap sesuatu perusahaan walaupun hanya sebahagian sahaja. Pemindahan hak milik antara

sektor swasta dan kerajaan adalah hanya sebahagian dan penguasan kerajaan adalah bergantung

pada peratus hakmilik yang dipegang olehnya. Taraf hakmilik suatu kepentingan atau perusahaan

9
yang dipindah untuk dikendalikan secara syarikat biasanya akan berbeza mengikut keadaan.

Contohnya, sebuah perusahaan akan dimiliki oleh kerajaan sekiranya kerajaan memiliki lebih 50

peratus daripada modal saham syarikat berkenaan dan sebaliknya. Contoh penswastaan secara

sebahagian boleh dilihat melalui Syarikat Airod Sdn.Bhd.

Penswastaan secara terpilih juga merupakan salah satu bentuk penswastaan yang terdapat

di Malaysia. Bentuk penswastaan ini adalah suatu keadaan apabila sesebuah agensi yang

bertanggungjawab kepada perkhidmatan-perkhidmatan tertentu , mnejual atau memajakkan satu

bahagian tertentu sahaja daripada perkhidmatnnya sementara terus memiliki, menguasai dan

menguruskan bagi perkhidmatan yang selebihnya. Penswastaan secara terpilih ini tidak

melibatkan bentuk hakmilik, penguasaaan atau pengurusan bagi perkhidmatan atau kepentingan

yang dirancang untuk diswastakan. Sesuatu perkhidmatan ini kemungkinan akan dimiliki

sepenuhnya atau sebahagian oleh pihak swasta. Contohnya, Dermaga Kontena Pelabuhan Klang.

Seterusnya, penswastaan berbentuk pengurusan, bercorak perniagaan swasta. Konsep ini

sering diguna pakai oleh kerajaan dalam memberikan perkhidmatan kepada orang ramai. Pada

umumnya, pengurusan bercorak perniagaan ini bermaksud pengurusannya adalah berpandukan

kepada beberapa amalan atau prnsip perniagaan dan itu tidak melibatkan apa-apa pemindahan

hakmilik, penguasan atau pengurusan kerajaan. Bentuk penswastaan lain ialah penswasataan

secara kontrak, penswastaan secara pajakan dan penswastaan berbentuk pengurusan swasta.

10
4.0 Telekom Malaysia.

4.1 Sejarah PenubuhanTelekom Malaysia.

Pada mulanya, penubuhan Jabatan Telekom Malaysia telah ditubuhkan di bawah Akta

Telekumunikasi 1950. Manakala jabatan ini juga merupakan satu-satunya jabatan yang

menyediakan perkhidmatan telekomunikasi di Malaysia, maka kuasa perkhidmatan

telekomunikasi telah dimonopoli oleh jabatan ini. Sehubungan itu, Jabatan Telekom Malaysia

beroperasi di bawah sebuah jabatan kerajaan iaitu di bawah Kementerian Tenaga Telekom dan

Pos dan semua pengurusan adalah tertakluk di bawah penguasaan kerajaan.

Jabatan Telekom Malaysia bertanggungjawab di bawah pihak kerajaan untuk

menyediakan perkhidmatan telekomunikasi seperti perkhidmatan telefon, teleks, telegram,

penyiaran, kawalan penerbangan dan komunikasi dalam kecemasan. Objektif Jabatan Telekom

Malaysia di bawah pihak kerajaan ialah untuk menyediakan perkhidmatan telekomunikasi yang

cekap dan moden di dalam dan di luar negeri untuk memenuhi keperluan negara, di samping

memastikan bayaran perkhidmatan berpatutan dikenakan ke atas pelanggan.

Apabila Jabatan Telekom Malaysia ini telah diswastakan pada tahun 1990 iaitu menjadi

Syarikat Telekom Malaysia Berhad iaitu melalui Dasar Penswastaan di bawah pimpinan

Dato’Seri Dr. Mahathir Mohammad maka terdapat banyak perubahan-perubahan yang telah

dibuat bagi meningkatkan prestasi perkhidmatan dalam telekomunikasi. Terdapat banyak faktor

mengapa jabatan ini telah diswastakan iaitu antaranya, pada masa itu negara kita mengalami

kemerosotan ekonomi menyebabkan beberapa jabatan kerajaan terpaksa diswastakan. Hal ini,

termasuklah kos penyelenggaraan telekom yang tidak dapat ditampung oleh kerajaan serta

pembaikan kemudahan yang rosak.

11
4.2 Kebaikan TM Selepas Diswastakan.

Dalam Dasar Penswastaan dilaksanakan pastinya menuju kepada kebaikan yang telah

difikirkan dan dirancang bagi mendapat input yang terbaik kepada negara, iaitu pelbagai projek

telah dirancang terlebih dahulu. Tetapi walaupun negara mencapai kemajuan yang terlaksana

melalui Dasar Penswastaan sudah pasti terdapat beberapa kelemahan yang akan dihadapai dan

perlu dibendung agar kesemua perkhidmatan telekomunikasi dapat dimanfaatkan oleh semua

golongan.

Terdapat beberapa kebaikan yang dapat masyarakat nikmati apabila Syarikat Telekom

Malaysia Berhad ini telah diswastakan antaranya, masyarakat dapat menikmati perkhidmatan

yang lebih baik, cekap, cepat dan senang. Sebagai contoh, sebelum TM belum diswastakan

perkhidmatannya hanya tertumpu kepada telefon dan telegram dan perkhidmatannya agak lambat

tetapi setelah diswastakan TM telah mempelbagaikan perkhidmatan yang disediakan seperti

kemudahan internet iaitu penggunaannya yang semakin berleluasa bukan sahaja di Malaysia

tetapi diseluruh dunia. Merujuk kepada lampiran 2 yang menyatakan penggunaan perkhidmatan

komunikasi sebelum diswastakan dan selepas diswastakan. Jelas menyatakan peningkatan yang

amat ketara selepas diswastakan.

Selain itu, melalui penswastaan TM akan dapat membantu kepada banyak usahawan

untuk meluaskan perniagaan bukan sahaja dalam negara tetapi di seluruh dunia iaitu melalui

kemudahan internet, yang tidak menggunakan banyak kos untuk mempromosikan produk atau

apa-apa saja. Sehubungan itu, dengan mencari rakan perniagaan juga lebih mudah berbanding

sebelum TM diswastakan kerana perkhidmatan seperti ini adalah amat terhad.

Selain itu, kebaikan yang dapat dinikmati setelah TM diswastakan juga memberi banyak

keuntungan kepada kerajaan iaitu apabila keuntungan TM semakin meningkat maka sedikit

12
sebanyak dapat memberi pendapatan kepada kerajaan seperti cukai. Merujuk kepada Lampiran 1

menunjukkan perbezaan TM sebelum diswastakan dan selepas diswastakan iaitu pulangan asset,

hasil dan sebagainya menunjukkan peningkatan. Malah, apabila pendapatan kerajaan meningkat

maka kerajaan dapat meningkatkan mutu perkhidmatan awam yang lain dengan membuat

projek-projek pembangunan yang lain pula melalui hasil cukai yang diperolehi setelah TM

mendapat keuntungan dan kebaikannya untuk semua rakyat.

Disamping itu, juga memberi kebaikan kepada semua lapisan masyarakat dengan banyak

menyediakan pondok telefon, telefon kediaman dan sebagainya untuk memberi kesenangan

kepada masyarakat tidak kira dalam apa-apa jua situasi sama ada kecemasan ataupun untuk

kegunaan peribadi. Pihak TM juga tidak mengabaikan tanggungjawabnya seperti menyediakan

satu panggilan percuma 999 untuk kecemasan yang dituntut dalam Akta Komunikasi iaitu setiap

syarikat perkhidmatan komunikasi wajib untuk menyediakan panggilan kecemasan secara

percuma. Semasa diawal penswastaan telekom, syarikat ini telah mempromosi perkhidmatannya

dengan memberi telefon rumah dan pemasangan secara percuma kepada rakyat agar

perkhidmatannya lebih meluas dan dikenali. Hal ini, menunjukkan kecekapan yang sangat baik

TM setelah ia diswastakan dan tidak merisaukan pihak kerajaan untuk memastikan apabila

syarikat tersebut diswastakan tidaklah akan mengalami kerugian.

Selain itu, bukan sahaja kebaikan itu tertumpu kepada perkhidmatan tetapi juga member

faedah kepada pekerja tempatan, iaitu sebelum penswastaan TM dilaksanakan terdapat beberapa

perjanjian yang perlu dipatuhi oleh pihak swasta iaitu mesti mengambil pekerja lama untuk

bekerja disyarikat mereka. Apabila perjanjian ini dipersetujui maka TM telah menghantar

pekerja-pekerja untuk menjalani kursus sama ada di dalam negara mahupun di luar negara bagi

meningkatkan tahap kemahiran dan kecekapan bekerja.

13
4.3 Keburukan TM Selepas Diswastakan.

Namun begitu, terdapat juga kelemahan disebalik penswataan TM. Perkara yang amat

jelas ialah apabila pembaikan perkhidmatan yang disediakan maka harga yang ditawarkan juga

meningkat. Mungkin tidak menjadi masalah kepada golongan yang berkemampuan dan

merasakan ianya setimpal dengan harga dan perkhidmatan yang sediakan. Tetapi golongan yang

berpendapatan rendah tidak mampu untuk mendapatkan perkhidmatan kerana tidak mampu

untuk membayarnya. Hal ini, jelas menampakkan ketidakadilan terhadap golongan

berpendapatan rendah yang tidak mampu untuk menikmati teknologi dalam komunikasi.

Sehubungan itu, peningkatan dalam perkhidmatan komunikasi ini memberi kesan kepada

gejala sosial. Terutamanya dalam penggunaan perkhidmatan internet iaitu anak-anak muda boleh

melayari laman web lucah dan sebagainya tanpa apa-apa sekatan. Selain itu, masalah yang

dihadapi oleh pelajar sekolah ialah lalai melayan atau mencari kawan melalui internet, bermain

game dan sebagainya sehingga pelajaran diabaikan. Hal ini, jelas berlaku sekarang yang telah

menyebabkan banyak ibu bapa dan guru-guru bimbang dengan masalah seperti ini yang berlaku

di zaman globalisasi teknologi. Tambahan pula, usaha untuk mencapai Wawasan 2020 semakin

sukar dicapai kerana bukan sahaja kemajuan teknologi yang ingin dicapai tetapi kemajuan akhlak

atau sahsiah diri masyarakat juga lebih baik seiringan dengan kemajuan teknologi. Tetapi,

sekiranya perkara ini tidak dibendung negara kita mungkin tidak akan mencapai matlamat

Wawasan 2020.

Di samping itu, penswastaan TM ini juga boleh meluaskan jurang perbezaan diantara

kaum, kerana pihak swasta hanya akan memilih pekerja yang berkemahiran tanpa mengira status

pekerja tersebut yang berbeza dengan pihak kerajaan akan mengambil pekerja mengikut kaum

agar ditempat kerja dapat dipupuk semangat perpaduan tetapi pihak swasta hanya akan

14
memikirkan keuntungan berbanding kebajikan. Sekiranya, pekerja Cina sahaja yang layak maka

pekerjanya semuanya Cina sahaja dan kaum lain sedikit sahaja. Malah, terdapat juga kes iaitu

pihak TM itu lebih cenderung mangambil ahli keluarganya sebagai pekerja, ini tidak adil bagi

orang lain yang tidak menjadi sebahagian dari keluarga pihak majikan. Maka, melalui situasi itu

sukarlah menwujudkan perpaduan antara kaum yang selaras dengan matlamat Dasar Ekonomi

Baru.

5.0 Kewajaran Penerimaan Dasar Penswastaan.

Kewujudan dan pelaksanaan sesuatu dasar di Malaysia mendapat penerimaan yang

berbeza daripada masyarakat sama ada diterima secara terbuka malah ada juga yang tidak

bersetuju dengan pelaksanaan tersebut dengan memberikan alasan-alasan yang tertentu. Begitu

juga dengan tanggapan dan penerimaan masyarakat terhadap Dasar Penswastaan sama ada setuju

atau sebaliknya. Bagi melihat sejauhmana dasar penswastaan ini wajar diterima atau tidak, satu

kajian telah dibuat, iaitu beberapa responden telah ditemuramah dan soalan soal selidik juga

diedarkan bagi mendapat maklum balas yang lebih jelas sama ada dasar penswastaan ini wajar

dilaksanakan atau tidak. Kajian yang dilaksanakan ini menjurus kepada Dasar Penswastaan yang

dilakukan terhadap Telekom Malaysia (TM).

5.1 Responden : Pegawai Telekom Malaysia (TM)

Proses temuramah telah dijalankan terhadap Pegawai Telekom di Tanjung Malim bagi

mendapatkan pendapat serta pandangan beliau berkaitan dasar ini. Menurutnya, terdapat

perbezaan yang dialami oleh syarikat TM sebelum dan selepas diswastakan. Sebelum TM

menjadi sebuah syarikat swasta, sistem pengurusan dan pentadbiran mempunyai banyak

halangan dan pelaksanaannya juga terhad. Hal ini kerana kebanyakan peraturan dan ketetapan

15
adalah di bawah kawalan pihak kerajaan. Namun, selepas penswastaan, terdapat lebih

kelonggaran dan kebebasan dalam menentukan sistem pentadbiran serta urus tadbir syarikat

kerana segala urusan di bawah penyeliaan TM sendiri. Hal ini menjadikan pengurusan lebih

efektif, sistematik dan seragam bagi semua cawangan.

5.2 Responden : Pengguna Telekom Malaysia

Sasaran kajian ini lebih kepada pengguna TM itu sendiri sama ada kepada mereka yang

bekerjaya mahupun para pelajar. Kaedah kajian ini dijalankan dengan menggunakan borang soal

selidik dan temuramah. Melalui borang soal selidik matlamatnya untuk mengetahui maklum

balas dan kepuasan pengguna terhadap mutu perkhidmatan TM dan Dasar Penswastaan.

5.2.1 Responden Bekerjaya

Melalui responden yang bekerjaya, satu temuramah telah dilakukan kepada salah seorang

pensyarah di Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan Universiti Pendidikan Sultan Idris yang juga

merangkap pensyarah di Jabatan Pengajian Malaysia iaitu Profesor Dato’ Dr. Yaacob Harun

mengenai pandangan dan pendapat beliau mengenai pelaksanaan Dasar Penswastaan di

Malaysia.

Dapatan melalui temuramah ini mendapati bahawa beliau memahami tentang pelaksaaan

Dasar Penswastaan yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Beliau berpendapat semua dasar-

dasar yang terdapat dalam negara merupakan suatu usaha yang berterusan dilakukan oleh

kerajaan dalam usaha untuk membentuk sebuah negara yang maju. Beliau juga berpendapat

jabatan kerajaan tidak begitu efisien dalam menjalankan perkhidmatan. Keselesaan dan

kebajikan pengguna kurang diberi perhatian dan mereka bersikap lepas tangan dalam sesetengah

perkara. Urusan dengan jabatan kerajaan lebih kepada karenah birokrasi dan perlu mengikuti

16
prosedur yang rumit untuk mendapatkan sesuatu perkhidmatan. Walaupun jabatan kerajaan

mempunyai kelemahan-kelemahan tersebut namun mereka juga perlu menjaga keuntungan dan

prestasi sesuatu organisasi.

Terdapat banyak aspek yang perlu ditekankan oleh jabatan kerajaan itu sendiri untuk

mencapai tahap kemajuan negara seperti yang dicita-citakan. Di samping itu, pada ketika dahulu

sebelum mengalami perubahan arus pemodenan dan teknologi yang pesat seperti masa kini,

kemajuan negara kita berada pada tahap yang rendah dengan taraf hidup dan pandapatan

perkapita penduduk yang rendah. Oleh itu, perlunya bantuan daripada kerajaan untuk menangani

masalah rakyat. Jika diswastakan rakyat tidak mampu menerima perkhidmatan dengan kos yang

tinggi ekoran daripada taraf hidup yang rendah. Para penduduk tidak mampu untuk memajukan

diri mereka terutamanya dalam sektor ekonomi. Selain itu, sektor ekonomi juga kurang

berkembang dengan kekurangan infrastruktur yang baik, kurangnya pelaburan menyebabkan

pergerakan ekonomi negara bergerak perlahan.

Beliau juga berpendapat jika sesuatu perkhidmatan diswastakan, kerajaan akan

menanggung kerugian. Sebagai contoh, perkhidmatan yang diswastakan seperti sekolah,

hospital, klinik dan lain-lain. Hal ini kerana apabila rakyat yang lebih berkemampuan akan

memilih perkhidmatan yang ditawarkan oleh sektor swasta. Beliau juga menyatakan sektor yang

kurang penting boleh diswastakan seperti Kereta api Tanah Melayu (KTM), syarikat bekalan air

dan TM. Pihak swasta juga perlu membayar cukai kepada kerajaan. Namun, beliau berpendapat

jika dasar ini diteruskan ia tidak terlalu berjaya dari segi kemampuan rakyat sebagai contoh dari

segi pendidikan terutamanya bagi mereka yang tinggal di pedalaman yang mempunyai kos sara

hidup yang rendah. Dalam pelaksanaan Dasar Penswastaan kerajaan seharusnya tidak boleh

17
lepas tangan dan perlu membuat pemantauan kerana bimbang sekiranya sektor swasta

mengeksploitasi pengguna.

Di akhir temubual beliau menyatakan di bandar dibuka pusat aduan secara online untuk

perkhidmatan pengguna. Di sini para pengguna boleh menyatakan pandangan dan suara

pengguna mengenai sesuatu perkhidmatan yang ditawarkan. Beliau berkata dasar ini juga

memberi keuntungan kepada negara kerana syarikat swasta berhubungan dengan syarikat-

syarikat besar atau syarikat luar negara dan seterusnya akan dapat menjana ekonomi negara.

5.2.2 Para pelajar

Sasaran kajian ini menjurus kepada pelajar Pengajian Malaysia semester 3, Universiti

Pendidikan Sultan Idris. Sebanyak 30 borang soal selidik diedarkan bagi mengetahui maklum

balas dan kepuasan pengguna terhadap mutu perkhidmatan TM dan Dasar Penswastaan. Aspek

yang diketengahkan dalam soal selidik tersebut ialah penilaian tahap perkhidmatan TM dan

pemahaman responden terhadap Dasar Penswastaan. Dalam 30 orang sasaran responden tersebut,

terdapat 18 responden perempuan dan 12 responden lelaki. Keseluruhan responden berusia

antara 18-23 tahun, manakala dari segi bangsa terdapat 22 orang responden berbangsa Melayu

dan selebihnya lain-lain bangsa.

Dalam aspek penilaian tahap perkhidmatan TM, terdapat beberapa soalan diajukan

mengenai tahap perkhidmatan, tawaran harga, jenis pakej serta pengurusan dengan pegawai TM

yang bertugas di kaunter. Melalui kajian ini, daripada 30 orang responden hanya seorang sahaja

yang bukan pengguna TM. Ini memperlihatkan kebanyakan pelajar merupakan mengguna TM

sama ada talian telefon, internet dan sebagainya. Manakala dari segi tahap perkhidmatan yang

18
disediakan oleh TM seorang pelajar menyatakan perkhidmatan yang ditawarkan sangat baik, 13

orang baik dan selebihnya memuaskan.

Dari aspek tawaran harga oleh TM seramai 10 pelajar menyatakan harga yang ditawarkan

baik, 17 orang memuaskan manakala 3 orang pelajar menyatakan harga yang ditawarkan oleh

TM kurang memuaskan. Hal ini disebabkan oleh perasaan tidak puas hati terhadap perkhidmatan

yang diberikan dengan jumlah harga yang ditawarkan. Soalan mengenai pakej yang ditawarkan

bersesuaian dengan kehendak semasa seramai 25 orang atau 83% responden bersetuju manakala

sebanyak 16% tidak bersetuju. Ini membuktikan masih ada pengguna yang menyatakan

perkhidmatan TM masih ketinggalan dengan perubahan semasa atau pun perkhidmatan yang

disediakan tidak releven dengan masa kini.

Seterusnya, kajian mengenai pengurusan pegawai TM ketika menjalankan tugas sama

ada di kaunter mahupun di luar pejabat. Kepuasan pengguna terhadap pengurusan pegawai TM

ketika berurusan di kaunter yang menunjukkan sikap mesra dan menyenangkan ketika menjawab

setiap soalan yang dikemukakan. Seramai 3 orang responden menyatakan layanan yang

diberikan sangat baik, baik seramai 14 orang, memuaskan 11 orang manakala kurang

memuaskan 2 orang. Dari aspek kecekapan pegawai TM dalam menggunakan sistem

pembayaran berkomputer, daripada 30 orang responden seorang responden menyatakan pegawai

tidak cekap, sangat cekap seorang dan cekap seramai 28 orang responden.

Sementara dalam kajian mengenai pemahaman responden terhadap Dasar Penswastaan di

Malaysia, terdapat lima soalan mengenai Dasar Penswastaan. Pemahaman terhadap Dasar

Penswastaan seramai 28 orang responden atau 93% memahaminya manakala 7% tidak

memahami mengenai Dasar Penswastaan. Ini bermakana bukan keseluruhan masyarakat

19
memahami mengenai dasar ini yang telah dilaksanakan oleh kerajaan. Berkenaan dengan

kejayaan yang dicapai Dasar Penswastaan, seramai 25 orang responden menyatakan dasar ini

berjaya manakala 5 orang responden menyatakan dasar ini tidak berjaya. Manakala sebanyak

86% bersetuju dasar ini dijalankan di Malaysia dan 14% tidak bersetuju.

Seterusnya, soalan mengenai mutu dan perkhidmatan TM selepas diswastakan, seramai 5

responden menyatakan mutu dan perkhidmatan sangat baik, 16 orang baik dan 9 orang

memuaskan. Manakala akhir sekali mengenai pertanyaan pencapaian Dasar Penswastakan dapat

memberikan impak kepada ekonomi negara, keseluruhan responden atau 100% menyatakan

dasar ini memberi kesan kepada ekonomi negara. Oleh itu, sebagai kesimpulan jelaslah

perkhidmatan TM mendapat kepuasan daripada masyarakat walaupun segelintirnya kurang

berpuas hati dengan apa yang ditawarkan. Begitu juga dengan Dasar Penswastaan yang

mendapat sokongan daripada masyarakat dan tidak kurang juga yang kurang bersetuju.

6.0 Perbandingan Sebelum dan Selepas Penswastaan Telekom.

Penswastaan Telekom Malaysia telah membuktikan kepada semua masyarakat di negara

ini bahawa dasar penswastaan yang disarankan oleh kerajaan adalah salah satu langkah yang

amat baik bagi meningkatkan kualiti dari segi perkhidmatan, pengurusan serta kewangan.

Sehingga hari ini, Telekom Malaysia bukan sahaja telah dapat mempelbagaikan perkhidmatan

kepada pengguna dalam jangka masa yang singkat, malah hasil daripada kecekapan pengurusan

dan pekerjanya, TM telah dapat menembusi pasaran dunia luar seperti India, Sri Lanka,

Bangladesh, Kampuchea, Indonesia, Sudan dan Oman. Wujudnya Dasar Telekomunikasi Negara

pada 17 Mei 1994 telah memberikan satu laluan yang selesa dan menarik kepada seluruh rakyat

20
di samping menarik leb ih banyak pelaburan luar untuk masuk ke negara ini di masa akan

datang.

6.1 Kuasa Pengurusan.

Sebelum Telekom diswastakan, kuasa pengurusan keseluruhannya di bawah kuasa

kerajaan secara mutlak. Hal ini memperlihatkan bahawa pengurusan secara birokrasi adalah lebih

banyak dilaksanakan dan pihak Telekom tidak dapat menjalankan pengurusan secara terus

kerana terpaksa melalui beberapa peringkat dan halangan. Sebagai contoh, seorang CEO dalam

syarikat Telekom berkuasa meluluskan peruntukan untuk sesuatu projek sebanyak RM71 juta.

Kuasa untuk Ketua Pengurus boleh meluluskan peruntukan sekadar RM500 ribu ke bawah

sahaja, manakala eksekutif pula sekadar RM200 ribu ke bawah. Walaupun pihak atasan syarikat

mampu untuk memohon lebih daripada peruntukan yang ditetapkan, namun pihak ini perlu

melalui pelbagai prosedur dan kelulusan untuk dikemaskini daripada pihak kerajaan iaitu Jabatan

Tenaga Kerja dan kini Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi.

Selepas penswastaan pula, Telekom Malaysia mempunyai kuasa secara mutlak

sepenuhnya ke atas syarikat dan pemegang saham boleh membuat keputusan dalam segala

urusan yang bakal direncanakan. Pihak Telekom telah menyusun strategi supaya pelaksanaannya

menjadi lebih mudah dalam pengurusan kakitangan dan teknologi serta bajet kewangan syarikat.

Hal ini memberi kemudahan kepada pengguna di negara ini untuk berurusan secara terus dengan

pihak Telekom. Selain itu, wujud TM Facilities Sdn. Bhd, TM Land Sdn. Bhd dan juga Menara

Kuala Lumpur Sdn. Bhd bagi kemudahan dalam pengurusan yang sistematik.

21
6.2 Perkhidmatan.

Sebelum diswastakan, TM menjalankan perkhidmatan secara tidak mementingkan mutu

kerja sama ada dari segi pengurusan kaunter, pentadbiran dan kualiti pekerja. Hal ini kerana

pihak kerajaan tiada pengawasan yang ketat, kurangnya pemerhatian daripada pegawai atasan

secara menyeluruh dan tiada penganugerahan bagi setiap perkhidmatan yang bekerja dengan

baik. Perkhidmatan yang diberikan kepada pengguna kurang memberangsangkan berbanding

sekarang kerana sebelum penswastaan, pengguna terpaksa berurusan secara berperingkat-

peringkat hanya untuk perkara yang remeh. Seperti juga syarikat lain, pengguna terpaksa melalui

perkhidmatan yang boleh dikatakan agak remeh dan memerlukan masa yang panjang.

Selepas penswastaan, TM telah meningkatkan tahap perkhidmatan dengan mementingkan

kualiti supaya menjadi sebuah syarikat yang berjaya ke seluruh dunia. Perkhidmatan pada masa

kini diselaraskan kepada setiap cawangan di setiap negeri di Malaysia dengan setiap peraturan

kerja disusun mengikut format sama dan lebih sistematik. Dengan adanya sijil pengurusan kualiti

ISO 2000, maka pihak TM mampu untuk mengadakan perkhidmatan yang bermutu kepada

pelanggan kerana pihak syarikat akan bersaing dengan beberapa syarikat telekomunikasi lain

seperti Celcom, Maxis dan sebagainya untuk membuktikan perkhidmatan yang disediakan oleh

syarikat ini adalah yang terbaik.

Walaupun setiap negeri mempunyai pentadbir atau pengarah yang berbeza, namun setiap

perkhidmatan dan pengurusan diselaraskan supaya memudahkan para pekerja TM untuk

mengikut setiap prosuder yang ditetapkan oleh pihak TM sama ada dari segi pendawaian dan

sebagainya. Tambahan pula, pihak TM telah menetapkan prinsip bahawa setiap keperluan

pelanggan adalah diutamakan, dinilai dan cuba untuk dipenuhi. Oleh itu, pihak TM telah

22
menyediakan pelbagai kursus kepada pekerja syarikat di seluruh negeri bagi melahirkan tenaga

kerja yang mahir, lebih berdisiplin dan berpengetahuan yang mendalam tentang perkhidmatan

pelanggan.

6.3 Pemilihan Pekerja.

Sebelum diswastakan, pemilihan pekerja adalah berdasarkan kepada pemilihan di dalam

Suruhanjaya Perkhidmatan Awam (SPA). Masyarakat setempat yang berminat akan diserap ke

syarikat TM ini melalui proses temuduga dan ujian penulisan terbuka di setiap negeri.

Kebiasaannya yang terpilih untuk berkhidmat di TM adalah masyarakat yang berkelayakan dan

mempunyai kemahiran serta pengalaman sahaja. Hal ini telah mengakibatkan kebanyakan

golongan pengganggur dalam kalangan remaja sukar untuk menempatkan diri di syarikat

berkenaan. Walaupun kebanyakan masyarakat melepasi dan lulus ujian penulisan yang

disediakan oleh pihak SPA, namun mereka akan ditapis semasa temuduga.

Namun, selepas penswastaan, pihak TM mempunyai kuasa untuk membuat pilihan dari

segi tahap kelayakan dan pengetahuan seseorang pekerja. Selain itu, pihak TM telah

menyediakan kursus kepada bakal pekerjanya untuk meningkatkan tahap pengurusan masing-

masing. Tertubuhnya Multimedia University (MMU), Telekom Training College, Telekom

Smart School Sdn. Bhd antaranya adalah sebagai tempat melahirkan generasi yang berkemahiran

dalam bidang telekomunikasi dan teknologi. Tambahan pula, wujud pula anak syarikat di bawah

Telekom Malaysia turut memberi peluang pekerjaan kepada masyarakat. Kesemua pengurusan

dari segi kewangan bagi anak syarikat adalah dijaga dan dikelolakan oleh syarikat induk

Telekom itu sendiri. Walaupun pengurusan diasingkan, namun kesemua anak syarikat ini telah

memberi keuntungan kepada syarikat TM kerana anak syarikat Telekom ini telah diperluaskan

23
sehingga ke luar negara untuk menjalankan dan membuat pelaburan ke serata dunia. Sebagai

contoh, anak syarikat Telekom ialah Axiata, Fiberio, TM Flip iaitu yang menguruskan bahagian

kenderaan serta Yellow Pages.

6.4 Kecekapan dan Produktiviti.

Berdasarkan pemerhatian yang dilakukan, terdapat perbezaan dalam prestasi kecekapan

dan produktiviti syarikat Telekom Malaysia sebelum dan selepas pengkorporatan. Dari aspek

pulangan atas aset (ROE) bagi setiap sen, sebelum penswastaan pulangannya mencatatkan

jumlah sebanyak 4.0 manakala selepas penswastaan, jumlahnya telah meningkat sebanyak

132.5% menjadi 9.3.

Bagi hasil setiap pelanggan pula, mencatatkan jumlahnya sebanyak RM 1227 sebelum

penswastaan, nilai ini telah berubah sebanyak 23.8% atau RM 292 menjadi RM 1519 selepas

penswastaan. Selain itu, dari aspek pengeluaran setiap pekerja pula, jumlahnya sebelum

penswastaan TM ialah sebanyak RM 34372 dan nilai ini bertambah sebanyak 108.3% atau RM

37222 menjadi RM 71594 selepas penswastaan.

Begitu juga kecekapan dari segi rangkaian pertukaran langsung setiap pekerja yang

mencatatkan peningkatan dari sebelum penswastaan iaitu sebanyak 36 orang kepada 56 orang

selepas penswastaan. Pakej kelajuan capaian ke khidmat asas bagi setiap sen juga menunjukkan

nilai pertambahan daripada sebelum penswastaan iaitu sebanyak 35 kelajuan kepada jumlah

sebanyak 60 kelajuan selepas penswastaan. Akhir sekali ialah kecekapan jawapan kepada aduan

atau kesilapan bagi setiap sen mencatatkan jumlah sebanyak 80 aduan sebelum penswastaan dan

berubah kepada 95 aduan bagi setiap sen selepas penswastaan. Berikutan itu, kajian ini dapat

24
menyatakan bahawa berlaku perubahan dalam setiap pengurusan dan setiap penilaian

menunjukkan peningkatan

7.0 Penutup.

Kesimpulannya, apabila sesuatu dasar baru diwujudkan, risiko yang harus dihadapi ialah

kebaikan dan keburukan yang akan diterima oleh negara. Berdasarkan kajian yang dijalankan,

dasar penswastaan ini jelas menunjukkan bahawa dasar penswastaan menyumbangkan lebih

banyak kebaikan daripada keburukan kepada rakyat negara. Tambahan pula, penswastaan perlu

diteruskan pada masa hadapan agar negara dapat berkembang seiring dengan hasrat kerajaan

untuk menjadikan Malaysia negara maju pada tahun 2020. Dasar ini juga perlu dikawal dari

semasa ke semasa supaya ianya tidak membebankan pengguna atau rakyat akibat daripada pihak

swasta yang menjadikan keuntungan sebagai matlamat utama. Berikutan itu, dasar penswastaan

atau pengkorporatan ini memberi impak yang baik kepada semua agensi terutamanya Telekom

Malaysia.

Terdapat perubahan yang berlaku dalam syarikat TM selepas diswastakan antaranya ialah

peningkatan dari segi pengurusan dan perkhidmatan, penawaran pakej harga dan penilaian

kualiti, sistem pengaduan yang sistematik serta cepat dilaksanakan dan banyak lagi. Perubahan

ini telah memberi kepuasan yang bermakna kepada masyarakat kerana pengguna memperoleh

perkhidmatan yang baik daripada pihak TM. Hal ini jelas menunjukkan bahawa dasar

penswastaan yang dilaksanakan dalam TM memberi perubahan yang positif dari segi pengurusan

dan pentadbirannya seterusnya secara tidak langsung, perubahan ini juga memberi lebih

25
kepuasan dan keselesaan kepada pengguna TM. Dengan pelaksanaan penswastaan TM ini,

pengguna atau rakyat mengharapkan perkhidmatan yang ditawarkan lebih berkualiti dan bermutu

sejajar dengan arus perkembangan teknologi.

26

Anda mungkin juga menyukai