Anda di halaman 1dari 14

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA

5 : Bab 1 : Ekonomi Islam PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA KERTAS 1 BAHAGIAN

KERTAS 1

BAHAGIAN A : Soalan Objektif

Setiap soalan di bawah diikuti oleh empat pilihan jawapan. Pilih satu jawapan yang paling tepat.

1 merupakan kenyataan tentang pengertian harta kecuali

Berikut

A

Boleh dimiliki oleh setiap manusia

B

Memberi manfaat kepada pemiliknya

C

Menjadi matlamat mutlak hidup manusia

D

Memberi perlindungan dan keselesaan kepada pemiliknya

2 Harta yang dicari dikira sebagai ibadat apabila

I Mencarinya ketika lapang

II Daripada sumber yang halal

III Ibadat fardhu tidak ditinggalkan

IV Memanfaatkan alam untuk kepentingan diri

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D II dan IV

3 Umat Islam dituntut mencari harta secara halal untuk

I Menjamin kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat

II Mengelakkan penindasan dan penganiayaan

III Mengumpul wang sekadar yang mampu

IV Dipandang mulia oleh masyarakat

A I dan II

B II dan III

C III dan IV

D II dan IV

4 Menunaikan yang wajib terhadap harta Melaksanakan tanggungjawab sosial Memanfaatkan harta untuk kepentingan ramai Membelanjakan harta secara berhemah Pernyataan di atas menerangkan tentang

A Ujian kepada pemilik harta

B Kelebihan menguruskan harta

C Cara menguruskan harta

D Keperluan mencari harta

5 Harta yang dibelanjakan secara Islam menyebabkan

A Pungutan zakat berkurangan

B Pembangunan negara terjejas

1 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

C Pemiliknya dikenakan tindakan

D Kadar kemiskinan berkurangan

6 Apakah yang dimaksudkan dengan harta wakaf?

A Harta yang diserahkan untuk faedah orang ramai yang berkaitan dengan agama Islam

B Pemberian seseorang kepada orang lain untuk kegunaan orang tertentu

C Rumah yang telah usang yang mempunyai penghuni yang ramai

D Tempat berhenti atau berehat di tepi sungai atau pantai

7 Berikut ialah kebaikan yang diperolehi apabila melaksanakan tanggungjawab terhadap harta kecuali

A Jiwa menjadi tenang

B Pemilik harta akan dihormati

C Harta yang ada akan bertambah

D Mudah mendapat apa yang diingini

8 Apakah kesan yang dihadapi oleh masyarakat jika memperoleh harta secara

haram?

A Pelabur takut untuk melabur dalam negara

B Harta tidak diberkati Allah s.w.t

C Masyarakat tidak bersatu padu

D Ekonomi negara runtuh

9 Manakah pernyataan yang menggambarkan cara membelanjakan harta untuk

keluarga?

A Membelanjakan harta dengan berhemat dan tidak membazir

B Mengeluarkan zakat dan membayar cukai

C Membantu orang yang ditimpa bencana

D Bersedekah dan menderma

10 Peperangan

manusia

yang

berlaku

memusnahkan

harta

dan

mengorbankan

jiwa

Ujian terhadap pemilik harta di atas merujuk kepada

A Ujian terhadap negara

B Ujian terhadap individu

C Ujian terhadap keluarga

D Ujian terhadap masyarakat

11 Harta terbahagi kepada dua jenis

A Harta boleh alih dan harta tidak boleh alih

B Harta orang kaya dan harta orang miskin

C Harta kekal dan harta sementara

D Harta dunia dan harta akhirat

12 Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan Pernyataan di atas merujuk kepada

A Manipulasi

B Monopoli

C Rasuah

D Sabotaj

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam 13 En. X memberi RM 700 kepada En.

13 En. X memberi RM 700 kepada En. Y kerana meluluskan permohonannya mendapatkan ruang niaga di kawasan bandar

Situasi di atas mempunyai unsur

A Riba

B Rasuah

C Monopoli

D Manipulasi

atas mempunyai unsur A Riba B Rasuah C Monopoli D Manipulasi 14 En. X seorang pengatur

14 En. X seorang pengatur cara komputer telah memindahkan sejumlah wang tanpa disedari oleh pendeposit bank ke dalam akaunnya sendiri

Situasi di atas menerangkan tentang

A Riba

B Rasuah

C Monopoli

D manipulasi

15 Manakah situasi yang menggambarkan cara memperolehi harta secara haram?

A Berkongsi perniagaan dengan orang bukan Islam

B Melabur dalam saham berasaskan spekulasi

C Membuka kedai runcit hingga larut malam

D Menanam pokok

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

BAHAGIAN B : Respon terhad.

Soalan 16 hingga 34

Lengkapkan pernyataan berikut.

Untuk

Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.

kegunaan

Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

Pemeriksa

1 1
1
1
1 1
1
1
1 1
1
1

16 Harta merupakan milik mutlak Allah s.w.t.

17 Pengurusan harta boleh dibuat mengikut cara sendiri

18 Harta

mesti

diuruskan

kepentingan umum

dengan

memanfaatkannya

untuk

19 Manipulasi ialah kita menggunakan kemahiran untuk memperolehi kepentingan peribadi

20 Memelihara dan memulihara sumber alam ialah satu cara pengurusan harta berkesan

21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta

harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang
harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang
harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang
harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang
harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang
harta berkesan 21 Allah s.w.t menguji manusia dengan harta Untuk Tandakan ( ) pada pernyataan yang

Untuk

Tandakan ( ) pada pernyataan yang BETUL.

kegunaan

Tandakan ( ) pada pernyataan yang SALAH.

Pemeriksa

1
1
1 1
1
1
1
1

22 Memiliki harta merupakan fitrah manusia

23 Menipu, mencuri dan monopoli merupakan sumber harta yang haram

24 Meninggalkan ibadat fardhu semasa mencari harta dikatakan satu ibadat

25 Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.w.t

satu ibadat 25 Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.w.t 4 Jabatan Pendidikan
satu ibadat 25 Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.w.t 4 Jabatan Pendidikan
satu ibadat 25 Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.w.t 4 Jabatan Pendidikan
satu ibadat 25 Pemilikan harta secara halal oleh individu diberkati oleh Allah s.w.t 4 Jabatan Pendidikan

4 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Tentukan pernyataan di bawah dengan menandakan ( X ) dan ( Y ) dalam ruangan yang disediakan.

1
1
1 1
1
1
1 1
1
1

26

27

28

29

30

X

Sumber harta yang halal

Y

Sumber harta yang haram

Pernyataan

Jawapan

Kegiatan pertanian dan penternakan khinzir

 

Perkhidmatan membersihkan tangki najis

 

Bekerja di kilang atau kedai arak

 

Mengurangkan ukuran kain yang dibeli oleh pelanggan

 

Jualan hasil kraftangan batik dan songket

 

5 Jabatan Pendidikan Islam dan Moral

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

Carta di bawah menunjukkan cara memperolehi harta. Anda dikehendaki melengkapkan carta mengikut jawapan yang sesuai

Cara memperolehi harta Secara Halal P Contoh Contoh Penindasan / Bekerja sendiri Penipuan penganiyaan Q
Cara memperolehi
harta
Secara Halal
P
Contoh
Contoh
Penindasan /
Bekerja
sendiri
Penipuan
penganiyaan
Q
R
Melabur
S

31 P

:

Berikan contoh-contoh bagi :

32 Q

:

33 R

:

34 S

:

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

KERTAS 2

Jawab semua soalan berikut. Jawapan hendaklah ditulis dalam kertas yang berasingan.

1 Jelaskan konsep harta mengikut perspektif Islam.

2 Apakah yang dimaksudkan dengan pecah amanah?

3 Jelaskan implikasi pecah amanah.

4 Jelaskan contoh pecah amanah dan kesan daripada contoh yang diberikan tersebut.

5 Apakah yang dimaksudkan dengan rasuah?

6 Mengapakah masih terdapat segelintir umat Islam masih yang mengamalkan rasuah walaupun mengetahui perkara tersebut dilarang dalam Islam?.

7 Jelaskan kesan mengamalkan rasuah.

8 Apakah yang dimaksudkan dengan monopoli?

9 Jelaskan kesan-kesan monopoli.

10 Jelaskan cara-cara yang terbaik untuk menangani monopoli.

11 Apakah yang dimaksudkan dengan riba?

12 Berikan contoh-contoh riba.

13 Jelaskan implikasi amalan riba.

14 Bagaimanakah amalan riba boleh dihindarkan.

15 Mengapakah masih terdapat umat Islam yang mengamalkan riba.

16 Apakah yang dimaksudkan dengan manipulasi?

17 Jelaskan keburukan manipulasi.

18 Nyatakan sebab manusia disuruh mencari harta secara halal.

19 Bagaimanakah cara menguruskan harta menurut Islam?

20 Nyatakan dua bentuk ujian terhadap orang yang berharta.

21 Terangkan dua sebab mengapa Allah s.w.t menguji manusia dengan harta.

22 Mengapakah Islam menggalakkan umatnya mencari harta?

23 Nyatakan dua sumber harta yang halal dan haram.

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

24 Nyatakan dua langkah mendapatkan harta secara halal.

25 Senaraikan dua kesan memperoleh harta secara halal kepada individu dan masyarakat.

26 Huraikan cara membelanjakan harta agar diredhai Allah s.w.t

27 Apakah yang dimaksudkan dengan pembaziran harta?

28 Mengapakah Islam menghalang umatnya membazir?

29 Huraikan kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

30 Mengapakah umat Islam masih melakukan pembaziran walaupun mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s.w.t

31 Bagaimanakah kita dapat mencegah perbuatan membazir?

32 Jelaskan dua cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t.

33 Nyatakan dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta.

34 Jelaskan kepentingan harta terhadap pembangunan negara.

35 Nyatakan tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya pengabaian tanggungjawab terhadap harta.

36 Mengapakah harta begitu penting dalam membangunkan negara?

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

JAWAPAN

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam JAWAPAN PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA KERTAS
PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA
PELAJARAN 1 : ISLAM DAN HARTA

KERTAS 1

BAHAGIAN A

1.

C

2.

B

3.

A

4.

C

5.

D

6.

A

7.

D

8.

C

9.

A

10.

D

11.

A

12.

B

13.

B

14.

D

15

B

BAHAGIAN B

16 (Betul)

17 (Salah)

18 (Betul)

19 (Betul)

20 (Betul)

21 (Betul)

22 (Betul)

23 (Betul)

24 (Salah)

25 (Betul)

26 Y

27 x

28 Y

29 Y

30 x

31 (P) Secara haram

32 (Q) Makan gaji

33 (R) Kekerasan / kezaliman

34 (S) Melakukan aktiviti haram

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

KERTAS 2

1 Konsep harta menurut Islam ialah

Harta merupakan milik Allah s.w.t

Harta adalah amanah Allah s.w.t

Harta menjadi ujian kepada manusia

Kewajipan mencari dan membelanjakan harta secara halal

2 Maksud pecah amanah ialah

Perbuatan yang mensia-siakan atau melanggar amanah yang telah diberikan, contohnya memberi dan menerima rasuah.

3 Implikasi pecah amanah ialah

Hilang kepercayaan dan keyakinan terhadap seseorang

Mewujudkan sifat pentingkan diri sendiri

Berlaku permusuhan dan pergaduhan

Berlaku kezaliman dan penindasan

4 Contoh pecah amanah :

Menggelapkan wang syarikat

Memberi maklumat rahsia kepada musuh

Menyalahgunakan kuasa

Mengambil rasuah

Kesan

Syarikat akan mengalami kerugian

Melemahkan pertahanan negara

Menzalimi pihak yang lemah

Berlaku kezaliman dan merosakkan institusi negara

5 Maksud rasuah ialah

Memberikan sesuatu barangan yang berharga kepada seseorang untuk mendapatkan atau melepaskan sesuatu tindakan dengan cara yang salah.

6 Segelintir

umat

Islam

masih

mengamalkan

rasuah

walaupun

mengetahui perkara tersebut dilarang dalam Islam kerana :

Lemah iman

Kurang didikan agama

Kedudukan ekonominya tidak kukuh

Tekanan dari pihak tertentu / desakan hidup

Tiada tindakan tegas dari pihak berkuasa

7 Kesan mengamalkan rasuah ialah

Berlakunya penindasan dan kezaliman / keadilan tidak dapat ditegakkan

Melahirkan sifat mementingkan diri

Sesebuah negara akan menjadi mundur / matlamat negara tidak tercapai

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

8 Maksud monopoli ialah

Penguasaan sepenuhnya terhadap sesuatu barangan, perdagangan, perkhidmatan dan sebagainya dalam pasaran tertentu oleh seseorang atau firma tertentu

9 Kesan-kesan monopoli ialah

Berlakunya penindasan / pergaduhan dalam masyarakat

Berlakunya penipuan

Menjejaskan kepentingan pengguna

Mengikis sifat amanah dalam muamalah

Melahirkan sifat tamak / mementingkan diri

10 Cara-cara yang terbaik untuk menangani monopoli ialah

Memberi didikan agama

Menerangkan keburukan monopoli

Menguatkuasakan undang-undang

11 Maksud riba ialah

Bunga atau pertambahan dalam urusan pinjaman hutang piutang dan pertukaran barangan sejenis atau pertambahan bayaran balik hutang akibat penangguhan bayaran.

12 Implikasi amalan riba ialah

Berlakunya penindasan

Melahirkan masyarakat mementingkan diri

Dilaknati Allah s.w.t

Melebarkan jurang perbezaan antara orang kaya dan miskin

13 Contoh-contoh riba ialah

Hutang yang dikenakan lebih dari bayaran pokok

Bunga pada gadaian yang dibuat

14 Amalan riba boleh dihindarkan melalui

Berurusan dengan institusi kewangan yang berasaskan sistem kewangan Islam

Membeli barangan secara tunai

Berbelanja mengikut kemampuan

Memberi penerangan tentang keburukan riba

15 Terdapat umat Islam yang mengamalkan riba kerana

Lemah iman

Kurang didikan agama

Tamak / inginkan keuntungan dengan cepat

Pengaruh persekitaran / hawa nafsu

16 Maksud manipulasi ialah

Menggunakan kemahiran untuk mendapat keuntungan secara tidak sah seperti mengurangkan timbangan

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

17 Keburukan manipulasi ialah

Berlaku penindasan

Berlaku penipuan

Menjejaskan kepentingan pengguna

Mengikis sifat amanah dalam muamalah

Melahirkan sifat tamak / mementingkan diri

18 Sebab manusia disuruh mencari harta secara halal ialah

Menjamin kebahagiaan hidup

Mengelakkan penindasan

Mengelakkan permusuhan

19 Cara menguruskan harta menurut Islam.

Harta itu dikeluarkan zakat

Menderma / sedekah

Digunakan untuk kepentingan ramai

Tidak membazir

20 Dua bentuk ujian terhadap orang yang berharta ialah

Harta musnah dalam kebakaran

Hidup diselubungi keresahan

Lalai dan leka menunaikan ibadat

Cintakan harta dan enggan menderma

21 Dua sebab mengapa Allah s.w.t menguji manusia dengan harta.

Supaya manusia bersyukur dan tidak sombong dengan hartanya

Agar harta diuruskan dengan baik

Supaya harta tidak dibazirkan

Agar manusia sedar harta adalah amanah Allah s.w.t

22 Islam menggalakkan umatnya mencari harta kerana

Bersesuaian dengan fitrah manusia

Bagi memenuhi keperluan diri dan keluarga

Membantu golongan yang memerlukan

Supaya kadar kemiskinan dapat dikurangkan

Supaya dapat membangun dan memakmurkan negara

23 Dua sumber harta yang halal dan haram. Harta yang halal

Didapati melalui perniagaan yang tiada unsur yang menyalahi syarak

Didapati melalui pertanian,penternakan dan perikanan

Didapati melalui hasil pertukangan

Didapati melalui pekerjaan seperti guru dan lain-lain

Harta yang haram

Harta yang diperolehi melalui penipuan, monopoli dan lain-lain

Harta yang diperolehi melalui penindasan seperti riba, rasuah dan pecah amanah

Harta yang diperolehi melalui barangan haram seperti menjual arak, babi dan lain-lain

Harta yang diperolehi melalui perkhidmatan yang tidak diakui

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

syarak seperti bekerja di pusat hiburan dan lain-lain

24 Dua langkah mendapatkan harta secara halal ialah

Bekerja dalam bidang pekerjaan yang halal

Bekerja dengan jujur dan ikhlas

Memelihara akhlak ketika bekerja

Memelihara ibadat ketika bekerja

25 Dua kesan memperoleh harta secara halal kepada individu dan masyarakat.

Kepada Individu

Diberkati Allah s.w.t

Hidup menjadi tenang

Disayangi masyarakat

Kepada Masyarakat

Hidup aman damai

Tiada penipuan dan penindasan

Perpaduan akan menjadi kukuh

26 Cara membelanjakan harta agar diredai Allah s.w.t

Bersedekah / derma

Menggunakannya di jalan Allah s.w.t / amal jariah

Membina kemudahan asas

Berzakat dan menunaikan haji

27 Maksud pembaziran harta

Penggunaan harta pada jalan yang tidak diredhai Allah s.w.t / maksiat atau membelanjakan kepada perkara yang sia-sia

28 Islam menghalang umatnya membazir kerana

Menyebabkan inflasi

Menjejaskan ekonomi negara

Terpaksa berhutang

Tiada perasaan belas kasihan dan timbangrasa

Mementingkan diri sendiri

29 Kesan pembaziran terhadap ekonomi negara.

Ekonomi mundur

Berlaku inflasi

Tabungan negara berkurangan

Membantutkan pembangunan negara

30 Umat

Islam

masih

melakukan

pembaziran

walaupun

mengetahui

perbuatan tersebut dilarang oleh Allah s.w.t kerana

Kurang didikan agama

Mementingkan diri sendiri

Jahil tentang cara hidup Islam

Mementingkan kemewahan dunia

Tingkatan 5 : Bab 1 : Ekonomi Islam

31 Kita dapat mencegah perbuatan membazir melalui

Merancang perbelanjaan secara sistematik

Membeli barangan mengikut keperluan

Kempen kesedaran keburukan pembaziran

Melalui pendidikan kepenggunaan

32 Dua cara mensyukuri nikmat Allah s.w.t

Berbelanja secara halal

Mengeluarkan zakat

Menderma

Tidak membazir

Reda dengan rezeki Allah s.w.t walaupun sedikit

33 Dua akibat jika tidak mensyukuri nikmat harta ialah

Dimurkai Allah s.w.t /tidak diredai

Harta berkurangan / tidak berkat

Jiwa tidak tenang

Sering kesempitan wang

Disisih dan dipulau

34 Kepentingan harta terhadap pembangunan negara ialah

Harta digunakan untuk memajukan negara

Harta dapat dijadikan modal bagi memulakan perniagaan

Harta dapat meningkatkan taraf pendidikan masyarakat dengan membina pusat pengajian dan pusat kemahiran

35 Tiga kesan yang ditanggung oleh masyarakat sekiranya pengabaian tanggungjawab terhadap harta ialah

Perasaan hasad dengki / iri hati akan timbul

Pemusuhan dan perbalahan boleh tercetus

Golongan miskin dan berhajat akan terpinggir / tersisih

Kehidupan masyarakat tidak aman / tidak selesa

36 Harta begitu penting dalam membangunkan negara kerana

Harta dapat digunakan bagi memajukan sektor ekonomi

Ianya dapat dijadikan modal bagi golongan yang ingin berniaga

Dapat meningkatkan taraf pendidikan negara

Menarik minat pelabur untuk datang dan beroperasi