Pengertian dan Tujuan Agama Islam

Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

8.O . /.9. 574-02/:5 O 203.9.2.3 0-. .2.23 079::. /.3.3 -07-.2.9. 8.9.2.  O 8.2.7 .3  .: 8. . 80.7.3 .7:8 /./. O .3 :39: 202-07. 7.3:8.3 2:.3 /7 O .3/:3 09039:.3.7 8..3 / /:3.3 40 2.8. 8.3 8:2-07 88902 3.3207:5.793.9 80.0.3 . 9:3/: 5.9.9. ..3 /:5 ..2. 8.3 -..280-..9 . /..9: 20307..2.793.4110 ..3 50/42.8. 907. :82: 8.2 -07.2 2020..8.3 . .7 .2.3 02. 9/. /.. /.7./.907. /.2.3 09039:..3  O ./. .6/.2/..2- /..

.f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS .

/.. P ..7 5.88 .  ":7.3 507...8.6 .2:2.3-.:3.7 09.6 .3 . P :3.3 3:7.: .8. -:7: . . . -.3:3 -07-. /. 202-0/...3. .3 ./.93.3 /-.3 P .72. . 81.3 /.. . /.3  8:33..9 3:7. 207:5. 2. -:7: 2. ...3 .: .32:3. ..

/.2- /. -07.3:8.9.9...7 .7.9  /.7..:.3 03:3.3 2. 808. 2. .3203./.3. 0472.3 .9 02..79 808:.7. /.3203.3$. 05.7 ./.9: .079..3 /. < < < < < /..9.3 /:5 2.3 80-.3 :-:3..3  8.. 80.9: .2.3:8..3 !07.: 9072:. 80-. /..7. . 05.6/: .$%/./. 2. . .59. /.3 7::3 8./.8. -.2 20.7 7:-9 . .9. !. #::3 2..2 $.. .8. 93.7.3 :.3 .3:8. 503. $./.. . 50/42.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful