Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

..3 2:.2.7. .0.9.3207:5. .793.3 /7 O . 8. /.7 .. /.2.3 40 2. O .2 2020..280-. 907./..3 -07-.9: 20307. .23 079::.3 :39: 202-07.3 . :82: 8.2.3..3 0-.9 80.3:8.7 .3  O .2.2..3 09039:..2 -07.O . /.8. 8.2.3 /:5 .: 8.9 . /. 7.7 8./. 9:3/: 5. .7:8 /. 574-02/:5 O 203..9.  O 8.9.3  .8.3 .6/. 9/. /.793.3 / /:3.3. /.3 8:2-07 88902 3.2/.8.9. 80..2- /.2.2.7.907..4110 ..3 .2./.3 02.3/:3 09039:.3 50/42.9.9..8.3 -. . 8.

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

6 . . /..3 . /. -:7: .3. 207:5.2:2.: ./. P ...93.3:3 -07-. ...72.3 .  ":7. -:7: 2.3 . . .. -.7 09.3 /.32:3.3 507.: .3 P . /. .9 3:7.6 .3  8:33.. 202-0/.8.. P :3.. 81.7 5... 2.3 /-. .8. .3 3:7.3-.:3.88 .

79 808:. $.2- /.:.3 2. .3 /.3$.3  8.3 .9 02. 2. /../.9.3 !07./.3 03:3.7 7:-9 .. 80. . -07. 80-. .3 7::3 8.3 :.7. 93.9.9: ...3:8.079. < < < < < /.2. -.9.3 80-.7 .. 50/42./. .3 . 503.7.7.2 20. !. 2.9.$%/.3:8.7.3203.. 808../. /.7.59.9  /.2 $.6/: .9: .3 :-:3..8.3:8. .7 ... 05..3. 0472.3203.3 /:5 2.: 9072:./.. . . #::3 2.. 05./. /.8.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful