Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

3 50/42.2- /.9 .O .3  ..9.3 :39: 202-07.2. 8. 8.9 80.3 2:. 80..9.3207:5.7 .8. .3 /7 O .: 8.8. 7. /. .3 0-. 9/.3 .2.7 .6/..793. ..7.3 .  O 8.0.2/.2.. 9:3/: 5.2.3:8...9.907./.3. 8.2. .9.793.3 -.9.280-.3 09039:...2.2.9: 20307.3 /:5 . /.. 574-02/:5 O 203. /. /./. .8.3 02.8.2.4110 .3.7.3 8:2-07 88902 3.3 .3 40 2.. /.3 / /:3.3 -07-.7:8 /.3  O .7 8.2.23 079::.2 2020.9./. O .2 -07...3/:3 09039:. /. :82: 8. 907.

.f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS .

 P . .8.88 . /. ..3 .7 09.9 3:7.3 /. /.3:3 -07-.93..6 . P :3.3 /-. -:7: 2..6 ..: . 202-0/../. -.7 5.  ":7.3 ... .3-. . -:7: .32:3. . 207:5.2:2.:3.72.: .3.3  8:33. . 2.. . 81.8.. /.3 507.3 3:7...3 .3 P .

3:8./.3. 0472. 503.9.2- /.3 /:5 2./.3  8.7.7.3 7::3 8./. 2.7 .3 :.3 80-. 80.8. 2.9. 80-. .59.. -. /.79 808:. !. .3:8. 808.7 7:-9 .3 /.2. 50/42.. #::3 2.3203.9.6/: .. $.3 .: 9072:.9 02.9: . /.:.2 20..8.7../. 05. ..3203. 05.3:8.9: .. ...$%/.3$. .3 .3 !07. ./. < < < < < /. /.9. 93../.3 :-:3.. .7.7 . -07.3 03:3..9  /.3 2.079..7.2 $.