Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

907. 8.9.3 40 2.7 ...3 :39: 202-07. 9:3/: 5.3 -07-..0. /. /./..9.7.8. 574-02/:5 O 203.9: 20307.3/:3 09039:. .3 8:2-07 88902 3. ..793.9 80.7:8 /.3  .3 .9.3 0-. /.3.8.2.3 /7 O ..3 .. /.2- /..3207:5.O .793..280-..7..3 -..6/.9.8.2. O . 7./.3 50/42.: 8. .2. 907.3 09039:. /..3 /:5 . 9/.3 .3  O .2 -07.9 .9.2.2.7 . /.9.8.3:8. 8. .2.2.3 2:.3.2.  O 8. 8. :82: 8.2/./. .2 2020.2.4110 . 80.3 / /:3.3 02.7 8.23 079::.

.f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS .

. P . 207:5.3  8:33. . 202-0/.3 P ..3-.8.3 507.. /..3 /-.2:2./.: .3:3 -07-.:3. /..3 .  ":7.. -:7: 2.: .32:3. .7 09.6 . /.3..3 /.... 81. P :3.3 3:7.72.3 . .93.6 .8. -. ..7 5. .88 . 2.3 . -:7: . .9 3:7..

./. 80-.3 2.3:8.3 03:3.../.2- /.3 80-. 50/42.3 7::3 8...9: ..3. 2.7. 80././.3 /. 0472.7. 05. .3  8. -.7 ..59. /.. #::3 2.3 !07. . !./.9.7.3 :.079. $. < < < < < /.:..9: .7.2 20.2.. .3 .3$.3203.9 02.7 .9.8. 808.$%/.6/: . /.3:8.: 9072:.3 .79 808:.3203.9  /. 05.9...9.7.3 :-:3. . . . 93.3 /:5 2. -07. 2. 503./.. .7 7:-9 .3:8.8. /.2 $.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful