Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

2 -07.4110 .8.O . /. .793.3 :39: 202-07.7.2. :82: 8..9.7 8.2.6/.2 2020. 8. .3 02.3:8. 8.3 -. /.7 ..3207:5.9.3..2- /.3 50/42..9 .8.7:8 /. .2.3 0-.3 09039:.2.3/:3 09039:.2.3  .9. 574-02/:5 O 203.3.9..3 8:2-07 88902 3./.23 079::.2..8.7 .. 7.9: 20307. 8.3 2:.907.: 8.7...3 . 907. 80. .9.2.3 /7 O .. 9:3/: 5.3 / /:3.280-.2. /../..3 .0.793.  O 8./.3 /:5 .3  O . /.9. /.3 -07-. .3 . O ..2/. /.8.9 80.2. 9/.3 40 2.

f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS ..

/..3 /. -. P . /.7 5... .3:3 -07-.. 81..93.3 507..3 3:7.32:3.6 .  ":7.3 .: .3 .:3. -:7: . /.. ..: . . 202-0/. .3.3 ./. . P :3.72.3 /-. 2.2:2.. ..88 . .8.3-. 207:5. -:7: 2.8.9 3:7..3  8:33.3 P .7 09.6 .

3 :-:3.$%/. .7.2. /./.9.3203.. 05. . !.:.3  8.3 2.59. . 2. .8.7 7:-9 .3 03:3..3 /:5 2./.3 /.7./.3203. 2.3../. 80. 50/42.9  /. #::3 2.9...3:8.2 $.9..079. 0472. /.3 ../.: 9072:.3 80-.79 808:.3 :.2 20. .9: . 80-. $.3:8..9: .7 .2- /.9.. .3:8.3 7::3 8. .6/: ./.7 .. 503..3 .7.3 !07. < < < < < /. -. 93. /.9 02.7. -07..8.3$. 05.7. 808..