Honogioup 2

Azinan IadhIi
AnoIia Huvaida
Anggiva M.
Dian Kiiana Iulii
O lata lslau. |c:asal ca:i |ata o·/o¬o;o·/.¬oi·/o¬o-
O a:ti:va tu:cu|. ¡atu|. uc:vc:a||a: ci:i
O lata lslau ciau|il ca:i |ata casa: ·o/o¬o atau ·o/.¬o va:-
a:ti:va sclauat. scja|tc:a. tica| tc:ccla
O -aua lslau acala| jala: |icu¡ :o; .¡ /.¡. va:- uc:u¡a|a:
suu|c: sistcu :ilai va:- |a:us cijaci|a: ¡ccoua: olc|
ua:usia calau ucucca||a: |c:|a-ai ¡:o|lcu |icu¡
O uc:-a:cu:- |ctc:tua: |ciua:a: :aqica| ca: |ctc:tua:
i|aca| ca: uuauala| :sva:ia|
O lslau sc|a-ai 7o|¬o·o- /./ o/o¬.- c:tujua: u:tu|
ucu|c:i|a: |c|ai|a: ci cu:ia ca: a||i:at
Manfaat Agama Is|am
O Islam menuniulli umainya menuiu ialan lebenaian.
O Islam membeiilan lebebasan lepada manusia uniul
menggunalan poiensi yang dibeiilan Allal secaia
beiianggung iawab.
O Islam menglaigai dan mengloimaii semua manusia
sebagai lamba Allal, bail muslim maupun non
muslim.
O Islam mengaiui pemanfaaian alam secaia bail dan
piopoisional.
O Islam mengloimaii londisi spesifil individu manusia
dan membeiilan peilaluan yang spesifil pula.
P /kh|ck me(upckcn pe(i|cku ycnc
ciLcncun Le(Lc:i: hcIi nu(cni
P Dc:c( pijckcn ckh|ck ccc|ch /|-Cu(cn
ccn /|-:unnch.memLecckcnyc cc(i
eIikc ccn nu(cni ycnc Lic:c
P Muncu|nyc ckh|ck Lcik {c|-ckn|cc c|-
kc||ncn ccn jikc :ifcInyc Lu(uk mckc
ycnc muncu| ckh|ck Lu(uk {c|-ckn|cc c|-
ncznuncn
AkIdab Dan SyarIab
< Akloab secara babasa berartl sesuatu yang menglkat,
olambll oarl kata oasar ¨al-aqou¨ yaltu ar-rubtb (lkatan)
< 8lsa olkatakan sebagal tlngkat kelmanan
< Percaya Paoa Rukun |man oan Menunalkan rukun lslam
< Syarlab aoalab peooman bloup manusla oalam melakukan
bubungan vertlkal kepaoa penclpta Allab SWT oan juga
kepaoa sesama manusla
< Syarlab aoalab ajaran yang menjaga kebormatan manusla
sebagal makbluk termulla

3.3 -07-.3 0-.. /.2.3 -.3  .. 8.  O 8. /.793./.: 8.23 079::.2.7:8 /. 8.2.3/:3 09039:.8.O . .. /.9 80.3 /7 O .2- /.3 .3.2. 80... 8.3 09039:.8. 907.2.3:8.9: 20307. :82: 8. .9..9.7 8.2.9.8.2.9.. /.2/. O . 7.907.3 8:2-07 88902 3.3 40 2.9. .. /.3 .3 ...0./..9 .7 . /.7. 9:3/: 5.9.2.3  O .3 02.3 /:5 .7.3 50/42.280-.6/.8. 574-02/:5 O 203.4110 .3 :39: 202-07..2 -07..2.3 2:.7 . .2 2020. .3 / /:3./. 9/.793.3207:5.

.f°€ff –f¯f¾f¯ O _SWZaZa aS`Z S WZaa SSZ WTWZS^SZ O _SWTW^SZ WTWTS_SZ W\SVS SZa_S aZ`a WZYYaZSSZ \[`WZ_ SZYVTW^SZ S_WUS^S TW^`SZYYaZY ScST O _SWZYS^YS VSZ WZY[^S` _WaS SZa_S _WTSYS STS STS a_ Sa\aZ Z[Z a_ O _SWZYS`a^ \WSZXSS`SZ SS _WUS^S TS VSZ \^[\[^_[ZS O _SWZY[^S` [ZV_ _\W_X ZVbVa SZa_S VSZ WTW^SZ \W^SaSZ SZY_\W_X \aS .

93.. /. .88 . -:7: 2.3:3 -07-. P :3.72..6 .3 .9 3:7.8. . /. .. /./.. 2.  ":7. 202-0/.3-..: .8.3 /-.3 507.. .2:2. . .7 09.3  8:33.3 /. .3 . -..3 3:7.3 .3 P ...: . 81.3.:3.6 .7 5..32:3. P . -:7: .. 207:5.

2.3203. . 80.3:8..6/: ..3  8.3 03:3. -.3203.7.59.:.9.$%/.8.3$.3 /:5 2.8.7..9: .3 . 50/42. 93. -07...2 20.7 . 05.079.9 02./. 05. .. . 503. $. .3 . .79 808:.3:8..7.3:8. /.3 /./.7. 0472.2- /.3 :-:3. .9../.: 9072:. .3.7 7:-9 .9. 2. /.9. !.. 808.9  /.3 2..3 7::3 8.9: .3 :.7. #::3 2.2 $. 80-. < < < < < /.3 80-. /./.3 !07.././.. 2..7 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful