HUBUNGAN ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my

PENGENALAN
ETNIK & RAS 1.1 1.2

Hasil Pembelajaran
• Mendefinisikan dan membincangkan konsep asas hubungan etnik • Membezakan konsep perpaduan dan integrasi kaum • Mengenalpasti tahap hubungan etnik • Menjelaskan komposisi etnik di Malaysia • Menjelaskan Islam meraikan kepelbagaian etnik

MASYARAKAT

BUDAYA

1.3 KANDUNGAN BAB 1

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

1.4

1.5

1.6

2

RAS & ETNIK
ETNIK & RAS RAS

INDIVIDU
ETNIK

MASYARAKAT

BUDAYA

ETNISITI

ETNOSENTRISME
PREJUDIS

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT RASISME

STREOTAIP

DISKRIMINASI

3

RAS & ETNIK
ETNIK & RAS

ETNIK
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya

MASYARAKAT

BUDAYA

ETNISITI
Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

ETNOSENTRISME
Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada kelompok lain.
4

RAS & ETNIK
ETNIK & RAS

RAS
Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal

MASYARAKAT

BUDAYA

RASISME
Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok sosial terhadap sesuatu kelompok lainberdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras semata-mata.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

2 Tahap Ras
Individu :
Kepercayaan & sikap individu
5

Institusi : Melibatkan dasar & pelaksanaan yg bersifat diskriminasi

PERASAAN & PEMIKIRAN
ETNIK & RAS
PREJUDIS
•Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain •Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya tidak diluahkan secara terbuka •Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip

MASYARAKAT
•Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik •Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau buruk sesuatu kumpulan etnik

BUDAYA
STEREOTAIP

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
•Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata •Manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm DISKRIMINASI sesebuah masyarakat

6

MASYARAKAT & BANGSA
BANGSA

ETNIK & RAS

MASYARAKAT

•Jenis manusia daripada satu asal keturunan •atau •kumpulan manusia dalam satu ikatan ketatanegaraan

BUDAYA

MASYARAKAT
•Kumpulan manusia yang hidup bersama-sama di sesuatu tempat dengan aturan dan cara hidup tertentu.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
7

CIRI-CIRI MASYARAKAT
ETNIK & RAS

Berkelompok Berkebudayaan
Mengalami perubahan Berinteraksi Kepimpinan Stratifikasi sosial
8

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

3 STRATIFIKASI SOSIAL
ETNIK & RAS

Kelas

• Kedudukan seseorang dalam masyarakat berdasarkan pemilikan harta atau kekayaan

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Status

• Jangkaan peranan yang dimainkan oleh individu dalam masyarakat seperti penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai.

Kasta

• Kelas sosial yang keahliannya ditentukan hanya melalui kelahiran dan dalam hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.

9

KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT
ETNIK & RAS
Manusia hidup bermasyarakat • Perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya. • Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.
Memahami cara hidup bermasyarakat • Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut kehendak masyarakat setempat. Memahami budaya dan masyarakat lain • Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Memupuk kerjasama di antara masyarakat • Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya. • Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi, perlumbaan senjata dan sebagainya.
10

KONSEP BUDAYA
ETNIK & RAS Budhi Kecergasan akal fikiran

MASYARAKAT

Takrifan Budaya
Cara hidup orang ramai termasuk pemikiran, nilai kepercayaan, pandangan dan tabiat berfikir serta cara perlakuan manusia yang menggerakkan jiwa.

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT Daya

Kekuatan kuasa, tenaga dan pengaruh
11

JENIS BUDAYA
ETNIK & RAS
Budaya kebendaan

MASYARAKAT

• Peralatan dan kelengkapan hidup seperti rumah, kereta, perahu, senjata dan sebagainya.

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
12

Budaya bukan kebendaan

• Kepercayaan, adat istiadat dan undangundang contohnya adat istiadat yang berbeza-beza dalam perkahwinan.

PEMBENTUKAN BUDAYA MELAYU
ETNIK & RAS
•Adat resam juga mustahak sebagai petunjuk jalan bagi seseorang dalam mengendalikan hidup ADAT RESAM bermasyarakat dan berbudaya.

MASYARAKAT

BUDAYA
BAHASA INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
•Bahasa juga penting sebagai alat komunikasi.

AGAMA

•Faktor agama paling penting kerana agamalah dasar tanggapan terhadap alam sekitar dari segi sosial dan fizikal.

13

PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA
ETNIK & RAS

MASYARAKAT

Membina imej negara ke arah mewujudkan keperibadian dan identiti.

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
14

Memupuk kesedaran kebangsaan dan kenegaraan berasaskan ciri-ciri kerohanian, kemanusiaan, spiritual dan mental.

CIRI-CIRI BUDAYA
ETNIK & RAS

Dipelajari

• Budaya tidak lahir secara langsung tetapi perlu dipelajari dan melibatkan banyak unsur seperti asimilasi dan adaptasi.

MASYARAKAT

BUDAYA

Dikongsi

•Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong oleh sekumpulan manusia. •Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Sejagat Diwarisi

•Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok manusia. •Namun ia berbeza antara masyarakat kerana pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap penyesuaian anggota.

•Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu generasi berikutnya. •Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan daripada budaya terdahulu.
15

CIRI-CIRI BUDAYA
ETNIK & RAS

Berubah

MASYARAKAT

•Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga sekarang tidak mengalami perubahan. •Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk, ciri dan proses yang berlaku.

BUDAYA

Perlambangan
INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

•Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll.

Pandangan Semesta

•Pandangan semesta ialah bagaimana manusia memberikan tafsiran terhadap keadaan alam sekeliling ke dalam kehidupan seharian. •Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian yang rapat dengan alam sekitar.

16

FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN
ETNIK & RAS

Agenagen sosialisasi

MASYARAKAT

BUDAYA
Tahap pendidikan
PEMBELAJARAN

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Nilai keutamaan

Umur seseorang
17

FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA
ETNIK & RAS

Pertambahan anggota masyarakat Perubahan alam sekitar Pertambahan keperluan dan keinginan

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Konflik yang berlaku
Pertembungan budaya
18

Penemuan dan penciptaan teknologi

FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
ETNIK & RAS

Memenuhi keperluan hidup

Panduan bertingkahlaku

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Mengatur hubungan manusia

Galakan manusia mencipta

Alat penyatuan dan pengenalan identiti
19

PERPADUAN & INTEGRASI
PERPADUAN ETNIK & RAS
•Satu proses yang menyatupadukan seluruh masyarakat dan negara supaya setiap anggota masyarakat dapat membentuk satu identiti dan nilai bersama serta perasaan cinta dan banggakan tanah air

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
20

•Satu proses bagi mewujudkan satu identiti nasional di kalangan kumpulan yang terpisah dari segi kebudayaan, sosial dan lokasi dalam sesebuah unit politik

INTEGRASI NASIONAL
ETNIK & RAS

Integrasi nasional
• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.

MASYARAKAT

BUDAYA

Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:
• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk dalam wilayah yang berkenaan. • Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang ada. • Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

21

INTEGRASI WILAYAH

Mengurangkan jurang ekonomi dan sosial antara wilayah maju dan mundur

ETNIK & RAS
INTEGRASI SOSIAL Usaha menyatupadukan rakyat melalui program sosial-sukan,perumahan Usaha mengurangkan jurang perbezaan ekonomi antara kumpulan etnik

MASYARAKAT

INTEGRASI

NASIONAL

INTEGRASI

BUDAYA

EKONOMI
INTEGRASI PENDIDIKAN

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Mewujudkan satu sistem pendidikan yang bercorak kebangsaan dan sempurna
Usaha membentuk satu kebudayaan kebangsaan Usaha menyatukan rakyat melalui kerjasama dan pembahagian kuasa politik
22

INTEGRASI
KEBUDAYAAN INTEGRASI POLITIK

TAHAP HUBUNGAN ETNIK
ETNIK & RAS

Amalgamasi

MASYARAKAT

Asimilasi
Akulturasi

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Akomodasi Segregasi
23

SEGREGASI
ETNIK & RAS
Hubungan yang bersifat pemisahan di antara etnik-etnik dalam sesebuah negara

MASYARAKAT

Berlaku atas dasar agama, ras, kebudayaan, dan ciri etnik lain

BUDAYA
Pemisahan berlaku dalam beberapa keadaan seperti tempat tinggal, sistem persekolahan, pengangkutan dan kemudahan awam
Ia didasari oleh undang-undang ataupun tidak seperti Dasar Apartheid di Afrika Selatan.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
24

AKOMODASI
ETNIK & RAS
Satu proses di mana etnik menyedari norma dan nilai mereka antara satu sama lain, namun mereka tetap mempertahankan budaya hidup masing-masing Satu keadaan atau proses apabila kelompok-kelompok yg berkonflik bersetuju untuk menghentikan / mengelakkan konflik dengan mengadakan interaksi secara aman damai Proses penyesuaian ini berlaku di Malaysia kerana setiap kumpulan etnik bebas mengamalkan budaya mereka dlm keadaan harmoni (kepelbagai bahasa, pengamalan agama & kepercayaan secara bebas bagi kelompok etnik) Diwakili formula A+B+C = A+B+C
25

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

AKULTURASI
ETNIK & RAS

Satu proses penerimaan unsur kebudayaan di kalangan individu atau kelompok dari sesuatu kebudayaan lain yang berlainan.
Berbeza dengan proses asimilasi, proses akulturasi tidak menyebabkan kehilangan identiti asal masyarakat yang menerima. Akulturasi lebih mudah dicapai melibatkan benda bersifat kebendaan dan yang mendatangkan manfaat. Contoh: Tali leher, angpau, makanan, dan hiburan

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
26

Akulturasi

Asimilasi
ETNIK & RAS
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.

MASYARAKAT

Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi: Etnik yang berbeza budaya. Individu di dalam atau di antara etnik sering berinteraksi. Interaksi berlaku dalam tempoh yang lama.

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan secara berlainan, menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama. Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh perbezaan dari segi kebudayaan & identiti

Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain. Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A
27

KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI
ETNIK & RAS

MASYARAKAT

Kejayaan Asimilasi:

Kegagalan Asimilasi

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

• Kesanggupan etnik minoriti • Kurang pengetahuan menghilangkan identiti kebudayaan sehingga mereka dan menerima menimbulkan perasaan takut identiti etnik lain. terhadap budaya lain. • Kesanggupan etnik majoriti • Timbul perasaan bahawa menerima etnik lain. budaya sesuatu etnik lebih tinggi dari etnik lain. • Kelompok minoriti adalah kecil. • Wujud perbezaan kepentingan antara etnik • Terdapat banyak persamaan yang terlibat. budaya antara etnik. • Penguasaan dalam sesuatu bidang khususnya oleh etnik minoriti.

28

AMALGAMASI
ETNIK & RAS
Ia menjangka semua kebudayaan boleh dicair dan dijadikan satu keseluruhan bersama.

MASYARAKAT

Amalgamasi

Ia merupakan satu proses yang terjadi apabila budaya atau ras bercampur untuk membentuk jenis-jenis budaya dan ras yang baru.

BUDAYA
Syarat: Kumpulan dominan membenarkan proses ini berlaku dan kumpulan minoriti sudi atau dipaksa berbuat demikian. Majoriti sanggup melepaskan hak istimewa mereka (jarang berlaku). Biasanya terjadi melalui perkahwinan campur antara etnik.
Diwakili oleh formula : A+B+C=D

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT
29

PLURALITI BUDAYA
ETNIK & RAS

Pluraliti Budaya
Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.

MASYARAKAT

BUDAYA

Kelebihan Pluraliti Budaya:
Boleh menjadi satu ‘penghubung penstabil’ antara cara hidup lama dengan cara hidup baru.
Dapat mengelakkan sedikit sebanyak disorganisasi sosial dan peribadi yang mungkin timbul akibat kejutan budaya.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Diwakili oleh formula:
A + B + C = (A + B + C)
30

(A, B dan C) merujuk kepada budaya.

MASYARAKAT PLURALITI BARU
ETNIK & RAS

Masyarakat Pluraliti
Gabungan dua atau lebih masyarakat yang hidup bersama dalam satu unit politik atau dalam satu kerajaan. Ia wujud hasil dari pluraliti budaya dalam sesebuah negara

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Masyarakat Pluraliti Baru Boleh Dikenali Melalui:
Kepelbagaian budaya yang terdapat dalam kelompok besar manusia.

Lebih banyak keutamaan bangsa dalam politik.

Kewujudan unit politik yang dibentuk oleh budaya-budaya masyarakat.

31

CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU
ETNIK & RAS

Pemerintahan Budaya & Politik Ekonomi

• Pemerintah dan yang diperintah ada yang berlainan bangsa • Hidup dalam komuniti yang berasingan. • Nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh komuniti yang berbeza melalui persetujuan kebangsaan.

MASYARAKAT

BUDAYA
• Kecenderungan untuk meramal konflik ekonomi dalam konteks bangsa.

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Matlamat & Keinginan Konflik

• Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi mempunyai keinginan yang sama seperti keamanan dan kesejahteraan. • Sedikit campur tangan pihak luar kadangkala diperlukan bagi meleraikan konflik yang mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti baru ini.
32

KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI Ciri-Ciri •Takrifan Melayu dalam Perkara 160,Perlembagaan Persekutuan: •Seorang yang menganuti agama Islam •Lazim bercakap Bahasa Melayu •Menurut adat istiadat Melayu •Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia •Mengamalkan agama Islam •Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan Mahkamah Syariah •Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta perayaan kebesaran Islam yang lain.

ETNIK & RAS

Melayu

MASYARAKAT

Agama

BUDAYA
Cina

Budaya

Ciri-Ciri

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

•Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga pertengahan abad ke-20 •Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu; Hokkien, Hakka, Kantonis dan lain-lain •Mewakili 25% penduduk Malaysia
•Lazim menganut agama Buddha dan Kristian •Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama Buddha •Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei, Hari Krismas dan Opera Cina

Agama

Budaya

33

KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI Ciri-Ciri •Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India •Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu; Tamil,Telegu,Malayalee dan lain-lain •Mewakili 7% penduduk Malaysia

ETNIK & RAS

India

MASYARAKAT

Agama

•Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam •Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam dan bagi agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa Malaysia
•Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi yang beragama Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh

BUDAYA
Etnik Sabah dan Sarawak

Budaya

Ciri-Ciri

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

•Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti: •Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu; •Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut •Mewakili 12% penduduk Malaysia
•Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan animisme •Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari Gawai dan Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga perayaan-perayaan keagamaan seperti Hari Raya Aildilfitri dan Hari Krismas

Agama Budaya

34

MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF ISLAM
ETNIK & RAS

MASYARAKAT

Model masyarakat Islam Madinah
• Masyarakat Madinah yang terdiri dari pelbagai suku kaum • Hidup dengan aman dan damai tanpa perbalahan kaum • Semangat Asabiyah telah digantikan dengan semangat ummah mengikut akidah Islam. • Hubungan persaudaraan mengatasi masalah perbezaan dari segi sosial dan ekonomi. Kedua-dua golongan bergaul dan bekerjasama untuk kebaikan agama Islam dan negara.

ARAB

BUDAYA

•Bani Awf •Bani al-Harith •Bani Sa’idah •Bani Jusyam •Bani al-Najjar •Bani Amru •Bani Nabit •Bani Aws

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

YAHUDI

•Bani Tha’labah •Bani Jafnah •Bani Syutaybah •Bani Qaynuqa’ •Bani Quraizah

35

MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF ISLAM
Surah al-Hujurat:13

ETNIK & RAS

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

Surah al-Rum: 22

36

KONSEP UMAT
ETNIK & RAS

Ummah
Ummah

•Pegangan majoriti yang salah •Surah al-Zukhruf :23

MASYARAKAT

•Qudwah yang berpengaruh •Surah al-Nahl :120

BUDAYA

Ummah
Khayr Ummah Ummatan Wasata

•Golongan yang benar •Surah Ali Imran :114

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

•Generasi terbaik •Surah Ali Imran :110

•Generasi adil •Surah Al-Baqarah :143 •Dalam aspek hubungan etnik; komuniti yang membentuk masyarakat yang penting dalam penyusunan masyarakat.
37

Kesimpulan

ASAS MASYARAKAT ISLAM
ETNIK & RAS
• Mengikat hubungan semesta dengan Allah S.W.T

MASYARAKAT

AKIDAH

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

SYARIAT

• Mengawal perilaku masyarakat

AKHLAK

• Objektif dan natijah akidah dan syariat

38

PENGUKUHAN
 Huraikan:
ETNIK & RAS

MASYARAKAT

Akulturasi.  Segregasi.  Amalgamasi.

 Bincangkan

BUDAYA

INTEGRASI TAHAP HUB ETNIK ISLAM & MASYARAKAT

TIGA (3) pendekatan konsep akomodasi yang wajar dijadikan panduan bagi menjamin keharmonian hubungan etnik di Malaysia dengan mengemukakan contoh yang relevan.  Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum Baba-Nyonya yang diterima daripada orang Melayu.  Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam sesuatu budaya sehingga membolehkan ia bertahan lama.
39