Anda di halaman 1dari 39

HUBUNGAN

ETNIK

MahyuddinKhalid&AshrofZaki, UiTM emkay@salam.uitm.edu.my


PENGENALAN
ETNIK & RAS 1.1
Hasil Pembelajaran
• Mendefinisikan dan
membincangkan konsep
MASYARAKAT 1.2 asas hubungan etnik
• Membezakan konsep
perpaduan dan integrasi
BUDAYA 1.3 kaum
KANDUNGAN BAB 1
• Mengenalpasti tahap
hubungan etnik
INTEGRASI 1.4
• Menjelaskan komposisi
etnik di Malaysia
TAHAP HUB 1.5 • Menjelaskan Islam
ETNIK meraikan kepelbagaian
etnik
ISLAM & 1.6
MASYARAKAT

2
RAS & ETNIK
ETNIK & RAS INDIVIDU

RAS ETNIK
MASYARAKAT

BUDAYA ETNISITI ETNOSENTRISME

PREJUDIS
INTEGRASI

TAHAP HUB STREOTAIP


ETNIK

ISLAM & RASISME DISKRIMINASI


MASYARAKAT

3
RAS & ETNIK
ETNIK
ETNIK & RAS
Kelompok manusia yang ditentukan melalui perbezaan ciri-ciri budaya
seperti adat resam, pakaian, bahasa, kegiatan ekonomi dan sebagainya
MASYARAKAT

BUDAYA
ETNISITI
Rasa kekitaan sesuatu kumpulan etnik tertentu kerana anggotanya merasa
INTEGRASI disatukan dengan satu sejarah, nilai, sikap dan tingkahlaku yang sama

TAHAP HUB
ETNIK
ETNOSENTRISME
ISLAM &
Kepercayaan atau rasa bangga di kalangan anggota sesebuah etnik
MASYARAKAT bahawa budaya dan etnik mereka jauh lebih baik dan hebat daripada
kelompok lain.
4
RAS & ETNIK
RAS
ETNIK & RAS
Kelompok manusia yang ditentukan melalui ciri-ciri fizikal
MASYARAKAT

BUDAYA RASISME
Pandangan, pemikiran atau kepercayaan negatif oleh sesuatu kelompok
sosial terhadap sesuatu kelompok lainberdasarkan ciri-ciri fizikal atau ras
INTEGRASI semata-mata.

TAHAP HUB
ETNIK
2 Tahap Ras
ISLAM & Individu : Institusi : Melibatkan dasar &
MASYARAKAT pelaksanaan yg bersifat diskriminasi
Kepercayaan & sikap individu

5
PERASAAN & PEMIKIRAN
•Pandangan negatif mengenai ahli atau kelompok etnik lain
ETNIK & RAS •Lazimnya tidak berasaskan maklumat yang tepat dan biasanya
tidak diluahkan secara terbuka
PREJUDIS •Apabila prejudis disuarakan, prejudis menjadi stereotaip

MASYARAKAT

•Kenyataan umum yang negatif terhadap sesuatu kumpulan etnik


BUDAYA
•Gambaran berlebih-lebihan tentang perlakuan baik atau buruk
sesuatu kumpulan etnik
STEREOTAIP
INTEGRASI

•Perbuatan membandingbezakan seseorang individu atau sesuatu


TAHAP HUB kelompok etnik lain berasaskan ciri-ciri etnik semata-mata
ETNIK •Manifestasi prasangka yg wujud dlm kalangan kumpulan etnik
dan mudah berlaku apabila wujud prejudis & stereotaip dlm
DISKRIMINASI sesebuah masyarakat
ISLAM &
MASYARAKAT

6
MASYARAKAT & BANGSA
BANGSA
ETNIK & RAS •Jenis manusia daripada
satu asal keturunan
•atau
•kumpulan manusia dalam
satu ikatan
MASYARAKAT ketatanegaraan

BUDAYA MASYARAKAT
•Kumpulan manusia
yang hidup
bersama-sama di
INTEGRASI sesuatu tempat
dengan aturan dan
cara hidup tertentu.
TAHAP HUB
ETNIK

ISLAM &
MASYARAKAT

7
CIRI-CIRI MASYARAKAT
ETNIK & RAS Berkelompok

MASYARAKAT Berkebudayaan

BUDAYA Mengalami perubahan

INTEGRASI Berinteraksi
TAHAP HUB
ETNIK Kepimpinan
ISLAM &
MASYARAKAT Stratifikasi sosial

8
3 STRATIFIKASI SOSIAL
• Kedudukan seseorang dalam masyarakat
ETNIK & RAS berdasarkan pemilikan harta atau
Kelas kekayaan
MASYARAKAT

• Jangkaan peranan yang dimainkan oleh


BUDAYA
individu dalam masyarakat seperti
Status penerimaan gelaran Dato’, Haji dan Lebai.
INTEGRASI

TAHAP HUB • Kelas sosial yang keahliannya ditentukan


ETNIK hanya melalui kelahiran dan dalam
ISLAM &
Kasta hidupnya tidak berlaku mobiliti sosial.
MASYARAKAT

9
KEPERLUAN MENGKAJI MASYARAKAT
Manusia hidup bermasyarakat
ETNIK & RAS
• Perlakuan seseorang berkaitan dengan masyarakatnya.
• Seseorang itu dicermin dan mencerminkan masyarakatnya.

MASYARAKAT
Memahami cara hidup bermasyarakat

• Pemahaman yang tepat terhadap masyarakat membolehkan


BUDAYA individu itu bertingkahlaku dan menyesuaikan diri mengikut
kehendak masyarakat setempat.

Memahami budaya dan masyarakat lain


INTEGRASI
• Tidak akan mengalami satu kejutan budaya, tetapi lebih
bersedia menghadapi perbezaan yang wujud.
TAHAP HUB
ETNIK Memupuk kerjasama di antara masyarakat

ISLAM & • Perhubungan merangkumi masyarakat dunia keseluruhannya.


MASYARAKAT • Dapat mengatasi isu-isu global seperti pencemaran, teknologi,
perlumbaan senjata dan sebagainya.

10
KONSEP BUDAYA
ETNIK & RAS
Budhi
Kecergasan
akal fikiran
MASYARAKAT Takrifan Budaya
Cara hidup orang
ramai termasuk
BUDAYA
pemikiran, nilai
kepercayaan,
pandangan dan tabiat
INTEGRASI berfikir serta cara
perlakuan manusia
yang menggerakkan
TAHAP HUB Daya jiwa.
ETNIK
Kekuatan
kuasa,
ISLAM & tenaga dan
MASYARAKAT pengaruh

11
JENIS BUDAYA
ETNIK & RAS
• Peralatan dan
kelengkapan hidup
Budaya
kebendaan seperti rumah, kereta,
MASYARAKAT perahu, senjata dan
sebagainya.

BUDAYA

INTEGRASI
• Kepercayaan, adat
TAHAP HUB istiadat dan undang-
Budaya
ETNIK undang contohnya
bukan
kebendaan adat istiadat yang
berbeza-beza dalam
ISLAM & perkahwinan.
MASYARAKAT

12
PEMBENTUKAN BUDAYA MELAYU
ETNIK & RAS •Adat resam juga mustahak
sebagai petunjuk jalan bagi
seseorang dalam
mengendalikan hidup
ADAT RESAM bermasyarakat dan
MASYARAKAT
berbudaya.

BUDAYA

BAHASA
INTEGRASI
•Bahasa juga
penting sebagai
TAHAP HUB alat komunikasi.
AGAMA
ETNIK
•Faktor agama paling penting
ISLAM & kerana agamalah dasar
tanggapan terhadap alam sekitar
MASYARAKAT dari segi sosial dan fizikal.

13
PERANAN UTAMA PEMBENTUKAN BUDAYA

ETNIK & RAS


Membina imej negara
ke arah mewujudkan
MASYARAKAT keperibadian dan
identiti.
BUDAYA

INTEGRASI Memupuk kesedaran


kebangsaan dan
TAHAP HUB kenegaraan berasaskan
ETNIK
ciri-ciri kerohanian,
ISLAM & kemanusiaan, spiritual
MASYARAKAT dan mental.

14
CIRI-CIRI BUDAYA
• Budaya tidak lahir secara langsung tetapi
ETNIK & RAS
Dipelajari perlu dipelajari dan melibatkan banyak unsur
seperti asimilasi dan adaptasi.

MASYARAKAT
•Setiap perlakuan/ budaya itu diamal dan didokong

BUDAYA
Dikongsi oleh sekumpulan manusia.
•Tanpa perkongsian, ia hanya menjadi perlakuan
individu dan bukannya perlakuan masyarakat.

•Kebudayaan itu wujud dalam semua kelompok


INTEGRASI manusia.
Sejagat •Namun ia berbeza antara masyarakat kerana
pengaruh alam, pengaruh luar dan tahap
TAHAP HUB penyesuaian anggota.
ETNIK
•Budaya itu diwarisi dari satu generasi ke satu
ISLAM &
MASYARAKAT Diwarisi generasi berikutnya.
•Budaya yang diamalkan hari ini adalah lanjutan
daripada budaya terdahulu.

15
CIRI-CIRI BUDAYA
ETNIK & RAS •Tidak ada budaya yang wujud dari dahulu hingga
sekarang tidak mengalami perubahan.
Berubah •Perubahan ini dikaji daripada perubahan bentuk,
ciri dan proses yang berlaku.
MASYARAKAT

BUDAYA
•Budaya boleh ditunjukkan dalam bentuk
Perlambangan perlambangan seperti logo, bendera, ukiran dll.
INTEGRASI

TAHAP HUB
ETNIK •Pandangan semesta ialah bagaimana manusia
Pandangan memberikan tafsiran terhadap keadaan alam
sekeliling ke dalam kehidupan seharian.
ISLAM & Semesta •Ia timbul kerana manusia mempunyai pertalian
MASYARAKAT yang rapat dengan alam sekitar.

16
FAKTOR MEMPENGARUHI PEMBELAJARAN
Agen-
ETNIK & RAS agen
sosialisasi

MASYARAKAT

BUDAYA
Tahap Nilai
PEMBELAJARAN
pendidikan keutamaan
INTEGRASI

TAHAP HUB
ETNIK

ISLAM & Umur


MASYARAKAT seseorang

17
FAKTOR PERUBAHAN BUDAYA
Pertambahan
ETNIK & RAS anggota
masyarakat

MASYARAKAT Pertambahan
Perubahan
keperluan dan
alam sekitar
keinginan
BUDAYA

INTEGRASI

Penemuan dan
Konflik yang
TAHAP HUB penciptaan
berlaku
ETNIK teknologi

ISLAM &
Pertembungan
MASYARAKAT budaya

18
FUNGSI BUDAYA DALAM KEHIDUPAN
ETNIK & RAS Memenuhi Panduan
keperluan hidup bertingkahlaku

MASYARAKAT

BUDAYA
Mengatur Galakan
hubungan manusia
INTEGRASI manusia mencipta

TAHAP HUB
ETNIK
Alat penyatuan
ISLAM & dan pengenalan
MASYARAKAT identiti

19
PERPADUAN & INTEGRASI
PERPADUAN
ETNIK & RAS •Satu proses yang
menyatupadukan seluruh
masyarakat dan negara
supaya setiap anggota
masyarakat dapat
MASYARAKAT membentuk satu identiti
dan nilai bersama serta
perasaan cinta dan
banggakan tanah air
BUDAYA
INTEGRASI
•Satu proses bagi
INTEGRASI mewujudkan satu identiti
nasional di kalangan
kumpulan yang terpisah dari
segi kebudayaan, sosial dan
TAHAP HUB lokasi dalam sesebuah unit
ETNIK politik

ISLAM &
MASYARAKAT

20
INTEGRASI NASIONAL
ETNIK & RAS
Integrasi nasional
• Proses menyatupadukan berbagai-bagai kumpulan yang
MASYARAKAT mempunyai perbezaan kebudayaan dan sosial ke dalam
satu sistem wilayah bagi mewujudkan identiti nasional.
BUDAYA Integrasi nasional di Malaysia bermatlamatkan:
• Mengurangkan perbezaan psikologi di antara penduduk
INTEGRASI dalam wilayah yang berkenaan.
• Mengatasi masalah perbezaan geografi dengan
merapatkan perhubungan dan interaksi supaya wujud
TAHAP HUB persefahaman antara penduduk dan suku kaum yang
ETNIK ada.
• Mewujudkan identiti bersama iaitu simbol kesetiaan dan
ISLAM & komitmen terhadap konsep Nasionalisme Malaysia
MASYARAKAT

21
INTEGRASI Mengurangkan jurang ekonomi dan
WILAYAH sosial antara wilayah maju dan mundur

ETNIK & RAS


INTEGRASI Usaha menyatupadukan rakyat melalui
SOSIAL program sosial-sukan,perumahan
MASYARAKAT
INTEGRASI Usaha mengurangkan jurang
NASIONAL
INTEGRASI

perbezaan ekonomi antara kumpulan


EKONOMI etnik
BUDAYA

INTEGRASI Mewujudkan satu sistem pendidikan


yang bercorak kebangsaan dan
INTEGRASI PENDIDIKAN sempurna

TAHAP HUB INTEGRASI Usaha membentuk satu kebudayaan


KEBUDAYAAN kebangsaan
ETNIK

ISLAM & INTEGRASI Usaha menyatukan rakyat melalui


MASYARAKAT kerjasama dan pembahagian kuasa
POLITIK politik

22
TAHAP HUBUNGAN ETNIK
ETNIK & RAS
Amalgamasi
MASYARAKAT
Asimilasi
BUDAYA

Akulturasi
INTEGRASI

TAHAP HUB Akomodasi


ETNIK

ISLAM &
MASYARAKAT
Segregasi
23
SEGREGASI
Hubungan yang bersifat pemisahan
ETNIK & RAS di antara etnik-etnik dalam
sesebuah negara

MASYARAKAT
Berlaku atas dasar agama, ras,
kebudayaan, dan ciri etnik lain

BUDAYA

Pemisahan berlaku dalam


INTEGRASI beberapa keadaan seperti tempat
tinggal, sistem persekolahan,
pengangkutan dan kemudahan
TAHAP HUB awam
ETNIK
Ia didasari oleh undang-undang
ataupun tidak seperti Dasar
ISLAM & Apartheid di Afrika Selatan.
MASYARAKAT

24
AKOMODASI
Satu proses di mana etnik menyedari
norma dan nilai mereka antara satu
ETNIK & RAS
sama lain, namun mereka tetap
mempertahankan budaya hidup
masing-masing
MASYARAKAT
Satu keadaan atau proses apabila
kelompok-kelompok yg berkonflik
bersetuju untuk menghentikan /
BUDAYA mengelakkan konflik dengan
mengadakan interaksi secara aman
damai

INTEGRASI
Proses penyesuaian ini berlaku di
Malaysia kerana setiap kumpulan
etnik bebas mengamalkan budaya
TAHAP HUB
mereka dlm keadaan harmoni
ETNIK (kepelbagai bahasa, pengamalan
agama & kepercayaan secara
ISLAM & bebas bagi kelompok etnik)
MASYARAKAT Diwakili formula A+B+C = A+B+C

25
AKULTURASI
Satu proses penerimaan unsur
ETNIK & RAS kebudayaan di kalangan individu
atau kelompok dari sesuatu
kebudayaan lain yang berlainan.
MASYARAKAT
Berbeza dengan proses asimilasi,
proses akulturasi tidak
menyebabkan kehilangan identiti
BUDAYA asal masyarakat yang menerima.

Akulturasi lebih mudah dicapai


INTEGRASI melibatkan benda bersifat
kebendaan dan yang
TAHAP HUB
ETNIK
Akulturasi mendatangkan manfaat.

Contoh: Tali leher, angpau,


makanan, dan hiburan
ISLAM &
MASYARAKAT

26
Asimilasi
Proses percantuman dan penyatuan di antara etnik yang berlainan budaya sehingga
membentuk satu kelompok dengan kebudayaan dan identiti yang sama.
ETNIK & RAS

MASYARAKAT Faktor menyebabkan berlakunya Asimilasi:


Individu di dalam atau di
Etnik yang berbeza Interaksi berlaku dalam
antara etnik sering
budaya. tempoh yang lama.
berinteraksi.
BUDAYA

Satu proses yg berlaku apabila mana-mana kelompok berfikir, berperasaan


INTEGRASI secara berlainan, menjadi satu dlm kesatuan sosial serta budaya yg sama.
Asimilasi mutlak atau sempurna menyebabkan berlakunya penghapusan penuh
perbezaan dari segi kebudayaan & identiti
TAHAP HUB
ETNIK

ISLAM & Ia berkaitan dengan penyerapan sehala individu ke dalam etnik yang lain.
MASYARAKAT
Ia diwakili oleh formula : A+B+C=A

27
KEJAYAAN & KEGAGALAN ASIMILASI
ETNIK & RAS

MASYARAKAT
Kejayaan Asimilasi: Kegagalan Asimilasi
• Kesanggupan etnik minoriti • Kurang pengetahuan
BUDAYA menghilangkan identiti kebudayaan sehingga
mereka dan menerima menimbulkan perasaan takut
identiti etnik lain. terhadap budaya lain.
• Kesanggupan etnik majoriti • Timbul perasaan bahawa
INTEGRASI menerima etnik lain. budaya sesuatu etnik lebih
• Kelompok minoriti adalah tinggi dari etnik lain.
kecil. • Wujud perbezaan
TAHAP HUB • Terdapat banyak persamaan kepentingan antara etnik
ETNIK budaya antara etnik. yang terlibat.
• Penguasaan dalam sesuatu
bidang khususnya oleh etnik
ISLAM & minoriti.
MASYARAKAT

28
AMALGAMASI
Ia menjangka semua kebudayaan
boleh dicair dan dijadikan satu
ETNIK & RAS
keseluruhan bersama.

Amalgamasi Ia merupakan satu proses yang terjadi


MASYARAKAT apabila budaya atau ras bercampur
untuk membentuk jenis-jenis budaya
dan ras yang baru.
BUDAYA
Syarat: Kumpulan dominan
membenarkan proses ini berlaku dan
kumpulan minoriti sudi atau dipaksa
INTEGRASI berbuat demikian. Majoriti sanggup
melepaskan hak istimewa mereka
(jarang berlaku).
TAHAP HUB
ETNIK Biasanya terjadi melalui perkahwinan
campur antara etnik.
ISLAM &
MASYARAKAT Diwakili oleh formula : A+B+C=D

29
PLURALITI BUDAYA
ETNIK & RAS
Pluraliti Budaya
Menerapkan pencapaian keseragaman dalam hal-hal yang penting kepada
negara seluruhnya tetapi dalam masa yang sama setiap kaum dibenarkan
mengekalkan ciri-ciri kebudayaannya tersendiri.
MASYARAKAT

BUDAYA
Kelebihan Pluraliti Budaya:
Boleh menjadi satu ‘penghubung Dapat mengelakkan sedikit sebanyak
penstabil’ antara cara hidup lama disorganisasi sosial dan peribadi yang
INTEGRASI dengan cara hidup baru. mungkin timbul akibat kejutan budaya.

TAHAP HUB
ETNIK
Diwakili oleh formula:
ISLAM &
MASYARAKAT (A, B dan C) merujuk kepada
A + B + C = (A + B + C)
budaya.

30
MASYARAKAT PLURALITI BARU
ETNIK & RAS Masyarakat Pluraliti
Gabungan dua atau lebih
MASYARAKAT masyarakat yang hidup bersama Ia wujud hasil dari pluraliti budaya
dalam satu unit politik atau dalam dalam sesebuah negara
satu kerajaan.
BUDAYA

INTEGRASI

TAHAP HUB Masyarakat Pluraliti Baru Boleh Dikenali Melalui:


ETNIK
Kepelbagaian budaya Kewujudan unit politik
yang terdapat dalam Lebih banyak yang dibentuk oleh
ISLAM & keutamaan bangsa
kelompok besar budaya-budaya
MASYARAKAT dalam politik.
manusia. masyarakat.

31
CIRI-CIRI MASYARAKAT PLURALITI BARU
• Pemerintah dan yang diperintah ada yang
ETNIK & RAS Pemerintahan berlainan bangsa
• Hidup dalam komuniti yang berasingan.

MASYARAKAT Budaya & • Nilai budaya dan politik yang dikongsi oleh
komuniti yang berbeza melalui persetujuan
Politik kebangsaan.

BUDAYA
• Kecenderungan untuk meramal konflik
Ekonomi ekonomi dalam konteks bangsa.
INTEGRASI

TAHAP HUB
Matlamat & • Bangsa-bangsa yang berbeza tetapi
mempunyai keinginan yang sama seperti
ETNIK Keinginan keamanan dan kesejahteraan.

ISLAM & • Sedikit campur tangan pihak luar kadang-


kala diperlukan bagi meleraikan konflik yang
MASYARAKAT Konflik mungkin wujud di antara masyarakat pluraliti
baru ini.

32
KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI
Melayu Ciri-Ciri •Takrifan Melayu dalam Perkara 160,Perlembagaan Persekutuan:
ETNIK & RAS •Seorang yang menganuti agama Islam
•Lazim bercakap Bahasa Melayu
•Menurut adat istiadat Melayu
•Kaum majoriti mewakili 55% penduduk Malaysia
MASYARAKAT
Agama •Mengamalkan agama Islam
•Institusi agama : masjid dan surau, jabatan agama Islam dan
Mahkamah Syariah
BUDAYA Budaya •Menyambut perayaan Hari Raya Aidilfitri dan Aidiladha serta
perayaan kebesaran Islam yang lain.
Cina Ciri-Ciri •Berhijrah ke Tanah Melayu bermula abad ke-15 hingga
pertengahan abad ke-20
INTEGRASI •Dikelaskan berdasarkan penggunaan dialek bahasa tertentu;
Hokkien, Hakka, Kantonis dan lain-lain
•Mewakili 25% penduduk Malaysia
TAHAP HUB Agama •Lazim menganut agama Buddha dan Kristian
ETNIK •Institusi agama: Tokong dan wat, persatuan-persatuan agama
Buddha
ISLAM & Budaya •Menyambut perayaan Wesak, Tahun Baru Cina, Chap Goh Mei,
Hari Krismas dan Opera Cina
MASYARAKAT

33
KOMPOSISI MASYARAKAT MALAYSIA
KAUM DESKRIPSI
India Ciri-Ciri •Berhijrah sewaktu penjajahan British dari Selatan India
ETNIK & RAS •Dikelaskan berdasarkan kepada etnik tertentu;
Tamil,Telegu,Malayalee dan lain-lain
•Mewakili 7% penduduk Malaysia
MASYARAKAT Agama •Lazim menganut Agama, Hindu, Sikh , Kristian dan Islam
•Institusi agama bagi agama Hindu ialah kuil serta Hindu Sangam
dan bagi agama Sikh iaitu Gurdawa serta Majlis Gurdawa
Malaysia
BUDAYA Budaya •Mengamalkan perayaan Deepavali, Thaipusam, Ponggal bagi
yang beragama Hindu serta Vaisakhi bagi yang beragama Sikh
Etnik Ciri-Ciri •Terdiri dari beberapa etnik kecil seperti:
Sabah •Sarawak:Iban,Bidayuh,Orang Ulu;
INTEGRASI dan •Sabah:Kadazandusun,Bajau,Murut
Sarawak •Mewakili 12% penduduk Malaysia
Agama •Lazim menganut agama Islam dan Kristian serta kepercayaan
TAHAP HUB animisme
ETNIK
Budaya •Meraikan perayaan dan kebudayaan mengikut etnik seperti Hari
Gawai dan Pesta Menuai atau Tadau Kaamatan dan juga
ISLAM & perayaan-perayaan keagamaan seperti Hari Raya Aildilfitri dan
Hari Krismas
MASYARAKAT

34
MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF ISLAM

ETNIK & RAS •Bani Awf


•Bani al-Harith
Model masyarakat Islam •Bani Sa’idah
Madinah •Bani Jusyam
MASYARAKAT ARAB •Bani al-Najjar
• Masyarakat Madinah yang
•Bani Amru
terdiri dari pelbagai suku kaum
•Bani Nabit
• Hidup dengan aman dan •Bani Aws
BUDAYA damai tanpa perbalahan kaum
• Semangat Asabiyah telah
digantikan dengan semangat
INTEGRASI ummah mengikut akidah Islam.
• Hubungan persaudaraan •Bani
Tha’labah
mengatasi masalah perbezaan
TAHAP HUB dari segi sosial dan ekonomi. •Bani Jafnah
Kedua-dua golongan bergaul •Bani
ETNIK
dan bekerjasama untuk
YAHUDI Syutaybah
•Bani
kebaikan agama Islam dan Qaynuqa’
ISLAM & negara.
MASYARAKAT •Bani Quraizah

35
MASYARAKAT MAJMUK DARI PERSPEKTIF ISLAM
Surah al-Hujurat:13
ETNIK & RAS

MASYARAKAT

BUDAYA

INTEGRASI Surah al-Rum: 22

TAHAP HUB
ETNIK

ISLAM &
MASYARAKAT

36
KONSEP UMAT
•Pegangan majoriti yang salah
ETNIK & RAS Ummah •Surah al-Zukhruf :23

•Qudwah yang berpengaruh


MASYARAKAT Ummah •Surah al-Nahl :120

•Golongan yang benar


BUDAYA Ummah •Surah Ali Imran :114

INTEGRASI •Generasi terbaik


Khayr Ummah •Surah Ali Imran :110

TAHAP HUB
•Generasi adil
ETNIK Ummatan Wasata •Surah Al-Baqarah :143

ISLAM &
•Dalam aspek hubungan etnik; komuniti yang
MASYARAKAT Kesimpulan membentuk masyarakat yang penting dalam
penyusunan masyarakat.

37
ASAS MASYARAKAT ISLAM
ETNIK & RAS

• Mengikat hubungan
MASYARAKAT AKIDAH semesta dengan
Allah S.W.T

BUDAYA
• Mengawal perilaku
SYARIAT masyarakat
INTEGRASI

TAHAP HUB
ETNIK • Objektif dan natijah
AKHLAK akidah dan syariat
ISLAM &
MASYARAKAT

38
PENGUKUHAN
 Huraikan:
ETNIK & RAS  Akulturasi.
 Segregasi.

MASYARAKAT  Amalgamasi.
 Bincangkan TIGA (3) pendekatan konsep
akomodasi yang wajar dijadikan panduan bagi
BUDAYA menjamin keharmonian hubungan etnik di
Malaysia dengan mengemukakan contoh yang
INTEGRASI
relevan.
 Bincangkan TIGA (3) aspek kebudayaan kaum
TAHAP HUB
Baba-Nyonya yang diterima daripada orang
ETNIK Melayu.
 Bincangkan TIGA (3) ciri yang terdapat dalam
ISLAM & sesuatu budaya sehingga membolehkan ia
MASYARAKAT
bertahan lama.

39