Anda di halaman 1dari 3

PENDEKATAN

Pengurusan Risiko
Rangka Kerja Pengurusan Risiko berasaskan Penyata Selera Risiko Diluluskan Lembaga (butiran di
bawah) yang menyediakan pemangkin untuk menentukan profil risiko/hasil yang ditetapkan Lembaga,
sehingga terbentuknya strategi perniagaan yang lengkap, menghadkan rangka kerja serta dasar-dasar
yang diperlukan untuk memastikan perlaksanaan yang berjaya.

Penyata Selera Risiko Diluluskan Risiko Modal Pendekatan kedua menggunakan Modal
Lembaga Kumpulan telah menubuhkan kumpulan kerja Berisiko sebagai taraf tanda aras untuk
untuk mengawas kedudukan kecukupan memastikan Kumpulan berupaya menyerap
“Matlamat strategik Kumpulan modal untuk memastikan kehendak BNM pergerakan pasaran yang tidak dijangka
AmBank adalah pulangan suku dipatuhi dan untuk mengambil tindakan berdasarkan senario kejutan yang lampau.
teratas untuk pemegang saham serta segera bagi menangani kecacatan modal
sasaran Pulangan ke atas Ekuiti yang terunjur atau modal sebenar. Untuk melengkapkan NB, Kumpulan telah
akan dibangunkan secara progresif menetapkan analisis senario sebagai
dalam tempoh tiga tahun di mana Kumpulan memantau kedudukan kecukupan petunjuk perubahan dalam nilai portfolio
Kumpulan Ambank akan memperbaiki modalnya untuk memastikan kehendak di bawah pelbagai keadaan pasaran yang
lagi kualiti dan kepempelbagaian BNM dipatuhi dan untuk mengambil mungkin timbul seperti anjakan kadar mata
Lembaran Imbangan melalui stratgei tindakan segera bagi menangani kecacatan wang, harga ekuiti am, kadar faedah dan
pembangunan berbeza dalam pelbagai modal terunjur atau modal sebenar. anjakan keluk hasil.
saluran perniagaan Kedudukan modal disemak suku tahunan,
dengan mengambil kira tahap dan trend Ambang risiko diluluskan oleh Lembaga.
Dalam TK 2009/10, ROE sasaran risiko penting, andaian yang digunakan Struktur risiko ini menjajarkan aktiviti ambil
adalah 12.0% meningkat kepada to dalam sistem ukuran penilaian modal, risiko yang khusus dengan keseluruhan
15.0% menjelang TK 2011/12. Ini akan kecukupan jumlah modal terhadap pelbagai selera risiko Kumpulan dan selera risiko
memerlukan pertumbuhan pendapatan risiko dan pematuhannya dengan matlamat setiap unit perniagaannya.
secara kompaun kira-kira 16.0% dalam kecukupan yang ditetapkan serta keperluan
tempoh tiga tahun. modal masa depan berdasarkan profil risiko Pengurusan Risiko Pasaran terus melabur
Kumpulan yang dilaporkan. sumber penting menjadi proses-proses yang
Pertumbuhan akan datang dari
memperbaiki sistem, dan ini dapat menakrif
kepempelbagaian portfolio pinjaman Pengurusan Risiko Pasaran dan mengawal risiko yang memang wujud
kepada arus pendapatan yang kurang Risiko Pasaran ditakrif sebagai kerugian dalam Kumpulan.
bergolak sambil mengekalkan pecahan yang mungkin timbul akibat perubahan
Runcit/Bukan-Runcit NPAT 60:40.
kadar faedah, kadar pertukaran mata wang Proses Pengurusan Risiko Pasaran
asing, sebaran kredit, harga ekuiti dan harga
Sasaran penarafan antarabangsa kredit
komoditi. Perubahan ini boleh menjejaskan
Kumpulan AmBank dalam julat BBB Pengenal- • Mengenal pasti risiko
nilai instrumen kewangan dan boleh juga
dalam tempoh tiga tahun akan datang, pastian pasaran dalam produk
menjejaskan hasil berkaitan aliran pelanggan
disokong oleh kualiti aset pinjamannya sedia ada dan baru.
dan hasil perdagangan proprietari.
secara keseluruhan dan campuran • Menyemak maklumat
portfolio, had risiko pasarannya yag berkaitan pasaran,
Objektif utama Pengurusan Risiko Pasaran misalnya trend pasaran,
didagangkan serta strategi, pengurusan
adalah untuk memastikan kerugian akibat data ekonomi, dsb.
baik risiko kadar faedah dalam lembaran
AMMB Holdings Berhad (223035-V)

imbangan dan juga pembiayaan & risiko risiko pasaran boleh ditangani segera
tanpa mengalami kerugian yang melampaui Penilaian/ • Nilai Berisiko (“NB”).
kecairan. Ukuran • Keuntungan Berisiko.
selera risiko Kumpulan. Kumpulan mengkaji
• Modal Berisiko.
Nisbah modal kawalaturan sasaran semula strateginya dengan kerap yang
akan menyebabkan pasaran yang sentiasa Pengawalan/ • Tetapkan had risiko
dalam tempoh tiga tahun, lebih besar
berubah, berkembang dan keputusan dari Pengurangan pasaran, misalnya
dari 8.0% untuk dana Peringkat 1 dan
pendedahan dinamik (cth: meningkatkan, had rugi, NB dan had
lebih dari 12.0% modal kawalaturan.”
mengekalkan atau menurunkan risiko). Ini sensitiviti, ditetapkan
dilakukan dengan anggapan risiko yang mengikut belanjawan
Risiko Strategik keuntungan perniagaan
Risiko strategik di peringkat korporat diambil seimbang dengan pulangan untuk
memastikan pemegang saham mendapat dan jajarkan dengan
Kumpulan ialah risiko tidak mencapai selera risiko yang
matlamat strategik korporat Kumpulan. pulangan yang optimum.
diluluskan oleh
Matlamat Kumpulan selari dengan Lembaga.
perancangan strategik keseluruhan Kumpulan menguruskan risiko pasaran
Pemantauan/ • Memantau had.
LAPORAN TAHUNAN 2009

Kumpulan untuk mencerminkan visi dan dengan dua pendekatan; pertama berada
dalam keadaan pasaran normal dengan Semakan • Semakan berkala
misi Kumpulan, dengan mengambil kira
menggunakan Keuntungan Berisiko sebagai dan pelaporan.
keupayaan dalaman dan faktor luaran
Kumpulan. standard tanda aras. Keuntungan Berisiko
terdiri daripada Nilai Berisiko (“NB”) dan Pengurusan Risiko Pendanaan
Lembaga secara aktif menetapkan matlamat ambang had kerugian. NB ialah ukuran Risiko pendanaan ialah risiko yang
strategik, dan diberi maklumat terbaru hal statistik bagi kerugian mungkin yang Kumpulan tidak dapat mendana operasi
yang memberi kesan ke atas pelaksanaan berkemungkinan dialami oleh Kumpulan sehari-harinya pada kos yang munasabah.
strategik korporat dan projek/urus niaga akibat pergerakan bertentangan di bawah Kecairan mungkin terjejas disebabkan oleh
korporat. Terdapat juga usaha wajar usaha keadaan pasaran normal. Ambang had ketidakupayaan untuk mengakses deposit
formal tadbir urus, pengurusan projek, dan kerugian akan mencetuskan perbincangan jangka panjang atau pendek, pasaran beli
proses pengesahan wajar lain, termasuk pengurusan tentang langkah pengurangan semula atau pemberian pinjaman sekuriti
pencukaian, perundangan, kewangan, sesuai yang perlu diambil sebaik sahaja atau pengeluaran di bawah kemudahan
perbendaharaan, kelulusan tadbir urus. tahap kerugian tertentu dicapai. kredit, sama ada disebabkan oleh faktor
28
yang khusus kepada kami atau kepada diperbaharui sekurang-kurangnya setiap Pengawalan/ • Dasar pengurusan risiko
keadaan pasaran umum. tahun dan berkait dengan risiko kredit, Pengurangan kredit dan garis panduan
menyediakan halatuju strategi pengurusan serta rangka kerja selera
Objektif utama rangka kerja pengurusan risiko portfolio serta objektif yang direkabentuk risiko Kumpulan akan
pendanaan adalah untuk memastikan sedia untuk membuahkan campuran portfolio mengawal pemilihan
ada dana yang cukup pada kos munasabah optimum. Strategi pengurusan Portfolio aset, mengawal risiko
untuk memenuhi semua komitmen Risiko Kredit termasuk antara lainnya: tumpuan pada satu-
kewangan apabila tiba waktu perlu dibayar • had daya tumpuan dengan pendedahan satu pelanggan atau
sektor industri, cagaran,
di dalam keadaan pasaran biasa dan yang kepada: pemuliharaan, dsb.
tidak dijangka. Ia juga memastikan struktur - pelanggan tunggal & pelanggan • Pemantauan pulangan
pendanaan optimum dan menyeimbangkan berkumpulan secara berkait; tanda aras untuk
objektif pengurusan risiko pendanaan utama - segment industri; dan menimbangkan
termasuk kepelbagaian sumber pendanaan, - negara-negara. risiko yang diambil,
pangkalan pelanggan dan tempoh matang. • Strategi penulisan aset untuk segment perbelanjaan operasi
industri dan pelanggan Individu; dan kos modal.
Langkah yang digunakan untuk pengurusan • Nisbah sandaran Pinjaman kepada Nilai; Pemantauan/ • Memantau
risiko pendanaan berubah-ubah daripada dan Semakan pertumbuhan
pemantauan dan pelaporan harian kepada • Proses tersenarai untuk mengeal pasti, aset sejajar dengan
bulanan. Ini termasuk aliran tunai mingguan, memantau dan menguruskan pelanggan penetapan selera risiko,
pemantauan pendeposit dan nisbah utama berisiko lebih tinggi dan mereka yang pergerakan Pinjaman
Tidak Berbayar,
yang relevan dan pelaporan bulanan kepada berpotensi untuk menjadi berisiko tinggi.
kadar arus tuggakan
Jawatankuasa Pegurusan Risiko Eksekutif pinjaman, pendedahan
tentang langkah serta pelanggaran had, Untuk kredit bukan runcit, pengukuran mengikut sektor
jika ada. Ujian senario dijalankan untuk risiko bermula dengan menilai kedudukan industri, pengedaran
menilai kecukupan kecairan bagi memenuhi kewangan peminjam atau pihak berlawanan gred-risiko, dsb., masuk
tanggungjawab di dalam keadaan tertekan. menggunakan model perkadaran kredit ke pelaporan risiko
dalaman. Model ini terdiri daripada markah bulanankepada pihak
kuantitatif dan kualitatif yang kemudiannya pengurusa eksekutif
Proses Pengurusan Risiko
dan kepada Lembaga
Pendanaan diterjemahkan kepada gred penarafan dari
sekurang-kurangnya
‘AAA’ (risiko terendah) hingga ‘C’ (risiko setiap suku.
tertinggi). Penarafan kredit yang diberikan • Jawatankuasa
Pengenal- • Salah padan membentuk bahagian penting dalam pantauan mengkaji
pastian kematangan aliran analisis kredit yang dijalankan bagi setiap semula kredit berisiko
tunai dan kematangan pendedahan kredit Kumpulan. merosot sekurang-
tingkah laku pendeposit. kurangnya setiap bulan.
• Deposit dan/atau • Semakan post
pengeluaran yang Proses Pengurusan Risiko Kredit
mortem pinjaman
luar biasa besar. untuk mendapatkan
Penilaian/ • Analisis salah padan Pengenal- • Penilaian risiko ke atas pengajaran yang
pastian impak faktor dalaman dapat digunakan
Ukuran kematangan aliran
dan luaran yang dalam memudahkan
tunai dan tumpuan
mungkin berlaku ke latihan kredit dan
pendeposit besar. memperhalusdasar
atas urus niaga
• Nisbah berkaitan risiko dan garis panduan
dan kedudukan.
pendanaan, analisis • Pilihan campuran aset kredit, supaya dapat
scenario dan pengujian dan portfolio dipandu mempertingkat
stres. strategi penulisan aset pengenal pastian
Pengawalan/ • Menetapkan had risiko serta kawalan
Penilaian/ • Sistem penarafan ke atasnya.
Pengurangan dan pencetus. Ukuran kredit dalaman untuk

AMMB Holdings Berhad (223035-V)


• Pengekalan tunai yang menilai kelayakan
cukup dan aset boleh cair. Untuk menyokong cerapan yang dibuat
kredit pelanggan.
• Kepelbagaian dan • Ukuran risiko pengurusa risiko kredit ke atas disiplin-
penstabilan liabiliti dan/ – metodologi disiplin yang menentukan rangka kerja
atau struktur pendanaan terkini termasuk Basel II dan Standard Pelaporan Kewangan
Pemantauan/ • Semakan berkala mengenalpasti Antarabangsa (“FRS”), model penarafan yang
Semakan dan pelaporan. “kerugian dijangka” baru dan dipertingkat dijangka dilancarkan
dengan menggunakan pada 2010, untuk menjana kebarangkalian-
Pengurusan Risiko Kredit “kekerapan kecatatan gagal-bayar-balik penghutang (“PD”),
dijangka” dengan kerugian-dari-kegagalan-bayar-balik (“LGD”)
Risiko kredit ialah kerugian yang disebabkan
jangkaan LGD & EAD, dan pendedahan-kepada-kegagalan-bayar-
oleh ketidakupayaan atau ketidaksediaan
dan mengira “kerugian semula (“EAD”). Model-model penarafan baru
pihak berlawanan untuk membuat tidak dijangka”.
pembayaran yang sepatutnya. Pendedahan ini akan ditentukur kepada portfolio AmBank
Mulai 2010, model
kepada risiko kredit meningkat daripada sekaligus menawarkan keupayaan ramalan
diperhalusi yang baru
LAPORAN TAHUNAN 2009

pendedahan pemberian pinjaman, sekuriti akan menyatakan


yang dipertigkat serta lebih pengautomasian
dan derivatif. kuantiti PD, LGD, EAD dalam pendekatan penilaian risiko. Model-
secara berasingan, model ini akan:
Objektif utama rangka kerja pengurusan untuk mempertingkat • mempertingkat penilaihargaan model;
risiko adalah untuk mengekalkan penilaihargaan • memudahkan pengiraan peruntukan
pengenalpastian risiko yang tepat untuk model, memudahkan kerugian pinjaman;
memastikan pendedahan kepada risiko pengiraan peruntukan • mengautomasi ujian tekanan; dan
kredit sentiasa berada dalam rangka kerja kerugian pinjaman, • mempertingkat pengurusan portfolio.
selera risiko kewangan Kumpulan dan dasar mengautomasi
kredit berkaitan. Aktiviti pemberian pinjaman ujian tekanan dan Untuk kredit runcit, sistem pemarkahan
dipandu oleh dasar kredit dalaman dan garis mempertingkat kredit kini digunakan untuk memantapkan
pengurusan portfolio.
panduan yang diluluskan oleh Lembaga. proses penilaian kredit dan membuat
Rangka kerja selera risiko Kumpulan keputusan kredit. Pada tahun 2009, sistem

29
aplikasi pemarkahan baru akan mengantikan Pengawalan/ • Dasar dan penyepaduan pemantauan dan pelaporan, memberikan
sistem pemarkahan generasi pertama Pengurangan kawalan berkaitan ke latihan, memberikan nasihat dan
untuk membezakan kualiti-kualiti peminjam dalam proses/prosedur mengedarkan maklumat. Satu proses yang
dengan lebih baik. Di samping itu, sistem menangani risiko kini dijalankan untuk menyamakan amalan
pemarkahan tingkah laku akan dibangunkan operasi khusus. pematuhan di seluruh Kumpulan AmBank.
untuk memudahkan kemaskini secara • Perancangan luar
dinamik kualiti portfolio runcit Kumpulan jangka. Pemantauan pematuhan dan sistem
dengan impak ke atas formulasi aktiviti Pemantauan/ • Semak unit perniagaan/ pelaporan ialah sebuah mekanisme
pengurusan kemudahan termasuk strategi Semakan sokongan/operasi dan yang melaluinya perniagaan memantau
pengumpulan dan pemulihan. pengesahan oleh audit pematuhannya terhadap kaedah dan
dalaman. peraturan serta menyediakan pelaporan
Pengurusan Risiko Operasi • Semak maklum balas bulanan, suku tahunan dan pengecualian
Risiko operasi ialah risiko yang timbul daripada pelaporan yang dilaksanakan dalam talian. Ini
daripada proses, manusia dan sistem dalaman. mengesahkan lagi komitmen kami terhadap
dalaman yang tidak cukup atau gagal, • Pelaporan berkala infrastruktur pematuhan terpusat yang
atau daripada peristiwa luar dalam operasi tentang kejadian rugi meliputi swapenilaian berkala oleh staf,
harian Kumpulan, yang dilaksanakan untuk dan isu risiko utama. dan ini menyediakan pengurusan dengan
mencapai objektif perniagaannya, yang jaminan bahawa kakitangan sedar dan
menyekat atau menghalang objektif tersebut Kesinambungan Perniagaan mematuhi kehendak dalaman dan luaran.
daripada dicapai. Proses Pengurusan Kesinambungan
Perniagaan (“PKP”), yang merupakan satu Latihan kesedaran pematuhan dijalankan
Pengurusan risiko operasi adalah disiplin bahagian penting pengurusan risiko operasi, secara berkala untuk memastikan staf
untuk mengenal pasti, secara sistematik, menekankan kepentingan memastikan mengikuti perkembangan undang-
perkara penting yang kritikal dan sebab- rangka kerja PKP yang dikehendaki undang perbankan, insurans, sekuriti
sebab kegagalan; untuk menilai kos yang dilaksanakan untuk mengenal pasti dan anti pengubahan wang haram serta
mungkin timbul; dan meminimumkan impak peristiwa yang boleh mengancam operasi perkembangan pengawalaturan lain.
risiko tersebut melalui inisiatif langkah dan Kumpulan dan membina kebingkasan serta Tambahan kepada latihan yang disediakan,
dasar pengurangan risiko. keupayaan untuk memelihara kepentingan Depositori Pematuhan, alat sumber dalam
jenama dan reputasinya. Proses PKP talian, kekal menyediakan kakitangan
Menguruskan risiko operasi merupakan melengkapi usaha pasukan pemulihan capaian mudah kepada peraturan malah
tanggungjawab utama setiap jabatan bencana, untuk memastikan Kumpulan juga pelbagai mod carian.
operasi. Namun begitu, perlaksanaan mempunyai keupayaan dan sumber kritikal
metodologi pengurusan risiko disokong yang diperlukan, seperti sistem, ruang kerja Pelaksanaan Basel II Untuk
dan dipandu oleh Jabatan Pengurusan dan premis, komunikasi, dalam kemudahan Kumpulan AmBank
Risiko yang berfungsi mentakrif standard kesinambungan perniagaan bagi operasi
minimum, dasar dan metodologi, memantau perniagaan yang lebih kritikal seperti Risiko Kredit
pematuhan, dan mengenal pasti serta perbendaharaan dan teknologi maklumat. Untuk mempertingkatkan teknik dan amalan
melaporkan pendedahan tentang risiko di pengurusan risiko kredit, Kumpulan telah
seluruh Kumpulan. Pengurusan Risiko Undang-undang melaksanakan Pendekatan Standard Basel
Dan Pengawalaturan II dengan jayanya pada Januari 2008.
Jabatan yang beroperasi bertanggungjawab Kumpulan tertakluk kepada rangkaian Kumpulan mengguna pakai pendekatan
menilai risiko operasi mereka dan komprehensif tanggungjawab undang- yang komprehensif untuk mengiktiraf
menyemak kawalan yang ditetapkan secara undang di dalam semua negara yang cagaran dan jaminan yang diperolehi
berkala, untuk memastikan langkah yang ia beroperasi. Risiko undang-undang sebagai cara mengurangkan risiko dan
diperkenalkan kekal relevan dan sesuai. timbul daripada kemungkinan berlakunya pendedahan kredit dalam pengiraan modal
pelanggaran undang-undang terpakai pengawalaturan.
Pihak Kumpulan telah melaksanakan dan keperluan pengawalaturan,
Program Kelulusan Produk untuk ketakbolehkuatkuasaan kontrak, Risiko Operasi
AMMB Holdings Berhad (223035-V)

memastikan sebarang risiko yang mungkin tuntutan mahkamah, atau penghakiman Untuk risiko operasi, Kumpulan
timbul dalam produk/pakej pendanaan serta bertentangan yang boleh membawa menggunakan Pendekatan Petunjuk Asas
aktiviti perniagaan berkaitan dikenalpasti kepada berlakunya kerugian, gangguan untuk serbuan modal berwajaran risiko.
dan langkah meminimakan risiko diambil atau mengakibatkan risiko kewangan dan Ini akan disokong sistem pengurusan
sebelum pelancaran produk. Semua reputasi. Risiko undang-undang diurus risiko yang sedang dibangunkan dan
produk baru perlu mendapat kelulusan oleh peguam perundangan dalaman serta disasarkan siap dalam than kewangan
unit kawalan risiko terbabit, Pengurusan Jawatankuasa Pengurusan Risiko Operasi seterusnya. Pegurusan risiko yang kukuh
Risiko, Perundangan, Kewangan dan dan Undang-undang, dan sekiranya perlu, akan membolehkan Kumpulan untuk
Audit Dalaman, serta juga Jawatankuasa/ rundingan dengan peguam undang-undang bertemu membincangkan kemajuan
Lembaga Pengurusan Risiko. luar diadakan untuk memastikan risiko terkini dalam keperluan Basel II, termasuk
tersebut diminimumkan. penggunaan Pendekatan Petunjuk Asas
Proses Pengurusan Risiko Operasi dengan kaedah lebih efektif, dan disasarkan
Pemantauan risiko pengawalaturan dan untuk lengkao menjelang tahun 2010. Ini
proses kawalan adalah penting bagi juga membolehkan Kumpulan memantau
LAPORAN TAHUNAN 2009

Pengenal- • Analisis proses utama.


pastian • Swanilai risiko dan
mana-mana kumpulan kewangan untuk secara proaktif risiko operasi melalui modul-
semak kejadian memberikan jaminan bahawa produk dan modul peristiwa kerugian, petunjuk risiko
yang dilaporkan. perkhidmatannya ditawarkan secara tekal utama, risiko dan kawalan swanilai dan
dengan kehendak pengawalaturan dan pemeriksaan tahap stres.
Penilaian/ • Lima platform punca amalan terbaik industri.
Ukuran risiko (manusia, proses,
urus tadbir, IT & luaran)
Tanggungjawab ini dengan memastikan
dan kejadian risiko.
• Kad markah risiko langkah yang sesuai diperkenalkan dan
dan kehilangan data. diguna pakai sewajarnya. Antara langkah
yang diperkenalkan ialah melaksanakan

30

Beri Nilai