Anda di halaman 1dari 44

ǻȚȐȞȠȚȟȘ IJȘȢ ȈȒȡĮȖȖĮȢ ȀȞȘȝȓįȠȢ

IJȘȢ ʌĮȡȐțĮȝȥȘȢ ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ


IJȠȣ ȆǹĬǼ

ǹ. ǹȁǼȄǹȃǻȇǾȈ - Ȇ. ǺǼȉȉǹȈ
ǵȝȚȜȠȢ ȉİȤȞȚțȫȞ ȂİȜİIJȫȞ ǹȉǼ
ǿ. ȂǹȀǹȃȉǹȈǾȈ - ǿ. ȂȆȅȊȇȃǹǽȅȈ
ǹȀȉȍȇ ǹȉǼ
Ǿ ȆĮȡȐțĮȝȥȘ ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ IJȠȣ ȆǹĬǼ

ȉȠ ȑȡȖȠ IJȘȢ ȆĮȡȐțĮȝȥȘȢ IJȠȣ ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ ȑȤİȚ ȝȒțȠȢ


11.3 km ʌİȡȓʌȠȣ țĮȚ ʌİȡȚȑȜĮȕİ IJȘȞ įȚȐȞȠȚȟȘ IJȘȢ
ıȒȡĮȖȖĮȢ ȀȞȘȝȓįĮȢ ȝȒțȠȣȢ 2500 m .
ȅȚ İȡȖĮıȓİȢ țĮIJĮıțİȣȒȢ IJȠȣ ȑȡȖȠȣ ȟİțȓȞȘıĮȞ IJȠȞ ǿȠȪȜȚȠ
IJȠȣ 2004 țĮȚ IJȠ IJȝȒȝĮ IJȘȢ ȆĮȡȐțĮȝȥȘȢ ʌĮȡĮįȩșȘțİ
ıIJȘȞ țȣțȜȠijȠȡȓĮ IJȠȞ ǹȪȖȠȣıIJȠ IJȠȣ 2007p

r  rr 


ȊȆǼȋȍǻǼ - ǼȊǻǼ ȆǹĬǼ ǹȀȉȍȇ ǹȉǼ

 
Ȁ/Ȅ ǹȀȉȍȇ- Impregilo SpA ȅȂǿȁȅȈ ȉǼȋȃǿȀȍȃ ȂǼȁǼȉȍȃ ATE (ȅȉȂ ǹȉǼ)
Ǿ ȆĮȡȐțĮȝȥȘ ǹȖ. ȀȦȞ/ȞȠȣ IJȠȣ ȆǹĬǼ
a    p
   
  
 !"#$%
& ' 

› 

 "
 (  


) ' p
mİȦȜȠȖȚțȩ ± ȉİțIJȠȞȚțȩ ȆİȡȚȕȐȜȜȠȞ

ë 

Üld Highway Alignment

New Highway Alignment

• •  
 

÷  ' ! 


 ) $!"* "
 +  
' ! p
a 
 ' ", !    - 
  '
 ((! - ( 
 ( .' -
'p
ȂȑIJȡĮ ȆİȡȚȠȡȚıȝȠȪ IJȘȢ
ȈİȚıȝȚțȒȢ ǻȚĮțȚȞįȪȞİȣıȘȢ

) (  ' !   


/0   - p
/0  '

'("  
-' !- 123345677/ p
8- ' !
  ' '
- 
' (, 9 
!  -   
8( -
'""( 
/
  ! %p
/: -! ! p
/ 
 " ! "
"(
 !- p
ȂİIJȐșİıȘ IJȠȣ ıIJȠȝȓȠȣ İȚıȩįȠȣ IJȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠȞ țĮșȡȑʌIJȘ IJȠȣ ȡȒȖȝĮIJȠȢ
ȂİIJȐșİıȘ IJȠȣ ıIJȠȝȓȠȣ İȚıȩįȠȣ IJȘȢ ıȒȡĮȖȖĮȢ
ʌȓıȦ Įʌȩ IJȠȞ țĮșȡȑʌIJȘ IJȠȣ ȡȒȖȝĮIJȠȢ
; ' 8 
; ' 8 

ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚİȢ
ıIJȠȑȢ ʌİȗȫȞ
; ' 8 
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚĮ
ıIJȠȐ ȠȤȘȝȐIJȦȞ
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚİȢ
ıIJȠȑȢ ʌİȗȫȞ
; ' 8 
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚĮ
ıIJȠȐ ȠȤȘȝȐIJȦȞ
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚİȢ
ıIJȠȑȢ ʌİȗȫȞ ǼıȠȤȑȢ ıIJȐșȝİȣıȘȢ
ȑțIJĮțIJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ
; ' 8 
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚĮ
ıIJȠȐ ȠȤȘȝȐIJȦȞ
ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚİȢ
ıIJȠȑȢ ʌİȗȫȞ ǼıȠȤȑȢ ıIJȐșȝİȣıȘȢ
ȑțIJĮțIJȘȢ ĮȞȐȖțȘȢ

ȀIJȓȡȚȠ ǼȜȑȖȤȠȣ

ǼijİįȡȚțȩ ȀIJȓȡȚȠ ǼȜȑȖȤȠȣ


ǻȚĮıȣȞįİIJȒȡȚĮ
ıIJȠȐ ʌİȗȫȞ

ǼȖțĮIJĮıIJȐıİȚȢ Ǿ/Ȃ

ǻȚĮijȣȖȒ ʌİȗȫȞ
ȉȘȜİijȦȞȚțȩȢ ǼȟȠʌȜȚıȝȩȢ
ȈIJȠȐ įȚĮijȣȖȒȢ șȐȜĮȝȠȢ ĮȞȐȖțȘȢ ȆȣȡȩıȕİıȘȢ
ʌİȗȫȞ

ǼıȠȤȒ ıIJȐșȝİȣıȘȢ
İțIJȐțIJȠȣ ĮȞȐȖțȘȢ
ǻȚİȪȡȣȞıȘ ǼıȠȤȒȢ ȈIJȐșȝİȣıȘȢ ǼțIJȐțIJȠȣ ǹȞȐȖțȘȢ
O- " ! 
 < " ; 

:( 
 1=>?77@A76B4/

< "  C


)D5E77EF
G ! ' '

" 

 " -   " !


 
  !"
<   ( 
 
    
A¶ ĭȐıȘ İțıțĮijȒȢ Ǻ¶ ĭȐıȘ İțıțĮijȒȢ


  ! "  1  GGG $ HIH J Kz‘/
< ,'- ,, " 

 
, (
 
< ,'- ,, " 

 
, (
 
< ,'- ,, " 

 
, (
 
< ,'- ,, " 

 
, (
 
´ȚȜȚ İIJ Ț ȑ ( )
   È È ÈÈ
È 

 ÈÈ 

È 

 
´ 

 

È È 

 
 
  
 

È È 
´ȚȜȚİIJ Ț ȑ ( )
   È È ÈÈ
È 

 ÈÈ 

È 

 
´ 

 

È È 

 
 
  
 

È È 
´Ȝ 
 
      È È ÈÈ

 

È
 


Ô Ô Ô Ô 

Ô
Ô
Ô
Ô
a 
!-' ' 
 


  Ô Ô Ô Ô   
 

Ô Ô
Ô Ô
Ô Ô
Ô Ô
< 
Ț

 ! 
 
x

 
 ! 
    
= ȓ 
iist c fr tu lf c ( )
$  È È  
p

p
is

>> L4 ML>NL

p >4 7pÈ


/z
is
z

p

Èp

ȂȘțȠIJȠȝȚțȒ ǼȟȑȜȚȟȘ IJȦȞ ȈȣȖțȜȓıİȦȞ


ǻȚȠȡșȦȝȑȞİȢ IJȚȝȑȢ-ȀĮIJȘȖȠȡȓĮ ȕȡĮȤȠȝȐȗĮȢ ǿǿǿ
ȀĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ țĮIJĮțȩȡȣijȦȞ ȝİIJĮțȚȞȒıİȦȞ
IJȘȢ ʌİȡȚȕȐȜȜȠȣıĮȢ ȕȡĮȤȠȝȐȗĮȢ.
y/R
-1 0 1 2 3 4 5 6
0.00

FLAC 3D
0.25
zdisp/ zmaxdisp

Chern et al., (1998)

convergence measurements
0.50
0.75
1.00

ȊʌȠȜȠȖȚıIJȚțȒ (3D) țĮȚ ǼȝʌİȚȡȚțȒ


ȂȘțȠIJȠȝȚțȒ țĮIJĮȞȠȝȒ IJȦȞ ıȣȖțȜȓıİȦȞ.