Anda di halaman 1dari 1

U skladu sa članovima 567. do 599. Zakona o obligacionim odnosima (»Sl. list SFRJ«, br.

29/78,
38/85, 45/89 i 57/89 i »Sl. list SRJ«, br. 31/93),

Prezime i ime, Mesto i adresa prebivališta, JMBG:


kao zakupodavac, u daljem tekstu: zakupodavac

"Naziv firme" forma, Mesto i adresa sedišta, PIB:


kao zakupac, u daljem tekstu: zakupac, koga zastupa Prezime i ime

zaključuju dana      2007. godine, u Novom Sadu, sledeći

UGOVOR O ZAKUPU
MOTORNOG VOZILA

Član 1.

Predmet ugovora je zakup motornog vozila, vlasništvo zakupodavca, koje zakupodavac daje
zakupcu u zakup, sledećeg opisa:

Marka i tip vozila:      


Registraski broj vozila: NS - .

Član 2.

Mesečna zakupnina, naknada za korišćenje zakupljenog vozila, iznosi       dinara.

Zakupnina iz stava 1. ovog člana se podrazumeva za pređenih do 5.000 km (slovima: pet


hiljada kilometara) u jednom mesecu te se, ukoliko vozilo bude korišćeno preko tog broja
kilometara, zakupnina proporcionalno uvećava.

Zakupac snosi troškove goriva, troškove tekućeg održavanja vozila (zamena ulja, svećica,
sijalica, remenja i sličnog potrošnog materijala te vulkanizerske usluge), troškove otklanjanja
kvarova koji su posledica nestručne ili nenamenske upotrebe vozila kao i troškove nastale kao
posledica eventualne saobraćajne nezgode koji nisu pokriveni obaveznim osiguranjem vozila.

Član 3.

Ugovor je zaključen u dva primerka, po jedan za svaku ugovornu stranu.

U slučaju spora ugovara se stvarno nadležni sud u Novom Sadu.

Zakupodavac Zakupac

_____________________ ________________________
M.P.