Anda di halaman 1dari 16

PERANCANGAN STRATEGIK ICT 2011

ISU STRATEGIK MATLAMAT STRATEGIK


Penggunaan kemudahan ICT untuk pengajaran Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah
dan pembelajaran serta pengurusan sekolah masih oleh pentadbir, guru-guru dan murid.
kurang.
OBJEKTIF
1. Meningkatkan penggunaan ICT dalam kalangan guru, staf sokongan dan murid.
2. Menaik taraf sistem WiFi.
3. Melengkapkan semua bilik khas dengan komputer dan LCD.
4. Menambah bilangan komputer dan LCD di setiap bilik khas.
PERINGKAT BIDANG – PENYELARAS ICT
Sasaran 2011 Strategi
Pelan Taktikal
KPI (C/TOWS matriks)
Tov 2011
Nisbah bilangan
komputer:bilangan bilik 2:19 3:19 Strategi: A,D,F,G PT 1, PT 16, PT 17, PT 18
khas
Nisbah bilangan LCD:
9:19 14:19 Strategi: A,D, F,H PT 1, PT 6, PT16, PT 17, PT 18
bilangan bilik khas
Peratusan penggunaan e- PT 5, PT 6, PT 11, PT 12, PT 17,
30% 90% Strategi: A,D,H, J
mel PT 23, PT 26, PT 28
Peratusan kawasan liputan PT 5, PT 6, PT 9, PT 11, PT 12,
Strategi: A, F
20% 80% PT 13, PT 15, PT 17, PT 19, PT
22, PT 26
Peratusan penggunaan LCD Strategi: A, I PT 2, PT 3, PT 5, PT 15, PT 16,
50% 90%
PT 17, PT 29
Peratus penggunaan Strategi: B, C, H, I PT 2, PT 3, PT 5, PT 6, PT 9, PT
50% 90%
makmal komputer 10, PT 15, PT 17, PT 27, PT 30
Peratusan penggunaan Strategi: B, D, I PT 2, PT 3, PT 5, PT 6, PT 15,
20% 70%
EduwebTV. PT 16, PT 17, PT 29
Bilangan blog unit/ sub- Strategi B,E dan J PT 4, PT 7, PT 8, PT 9, PT 14,
unit. 2 5 PT 20, PT 21, PT 23, PT 25, PT
28, PT 30
Bilangan blog panitia Strategi B,H dan K PT 4, PT 7, PT 8, PT 9, PT 14,
2 10 PT 20, PT 21,PT 23, PT 24, PT
25, PT 28, PT 30

PELAN TAKTIKAL 2011


PELAN TAKTIKAL 1

Strategi Wujudkan permuafakatan dan kerjasama antara sekolah dgn. PIBG dan pihak luar Penggunaan kemudahan
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
Strategi Menambahkan bilangan peralatan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigasi Status
1 Memohon Penyelaras ICT 11 Feb Syarikat Bilangan 100% Memohon
sumbangan pihak 2011 Infineon pelaksanaan dilaksanakan sumbangan
swasta program PIBG
2 Memohon Semua guru dan Jan – Mac RM200x3 Bilangan 100% Memohon
sumbangan PIBG AJK PIBG = RM600 pelaksanaan dilaksanakan sumbangan
program badan
korporat
PELAN TAKTIKAL 2

Strategi Wujudkan permuafakatan dan kerjasama antara sekolah dgn. PIBG dan pihak luar Penggunaan kemudahan
ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
Strategi Memohon bantuan tenaga pakar dari luar
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Kursus Penyelaras ICT Jan – RM3400 Bilangan 100% Perkembangan CHIN KT,
dan Ogos pelaksanaan dilaksanakan staf PN.ZURINAWATI,
Bengkel program -Taklimat PN. NOOR AINI
pentadbiran

PELAN TAKTIKAL 3

Strategi Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT


Strategi Peningkatan, pemantapan dan peluasan kursus
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi Status
(PT)
1 Menjalankan JK LDP Sekolah Mac – RM4.50x108 Bilangan 100% Kursus JPM PN.
kursus, latihan Okt = RM486 pelaksana- dilaksana- ZURINAWAT
dan (sekali) an kan I
perkembangan =7x RM486 program
staf = 3402
PELAN TAKTIKAL 4

Strategi Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT


Strategi Peningkatan bahan rujukan guru
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Menyediakan AJK ICT dan Feb – Okt RM1000 Bilangan 100% Mengadakan PN.NOOR
buku rujukan, Guru media buku dilaksanakan kursus AINI
panduan, nota rujukan
kursus dan
sebagainya.

PELAN TAKTIKAL 5

Strategi Meningkatkan profesionalisme guru dalam ICT


Strategi Peningkatan bidang kajian tindakan
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Membuat Penyelaras Jan – Tiada Bilngan 90% guru Kertas PENGETUA(TAN
kajian kajian tindakan Okt kajian cenderung kerja dan BEE LING),
tindakan menggunakan laporan PN.FAZILAH
ICT
PELAN TAKTIKAL 6

Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT


Strategi Mengintegrasikan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Menggunakan Guru Jan – Tiada Bilngan Peningka- Mengguna- PN.MANJA
perisian Okt pengguna- tan kan bahan PN.HJH.KAMARIAH
komputer an bercetak OTHMAN GPK 1
dalam perisian -LAPORAN
pengajaran PENCERAPAN,
dan BBM ICT
pembelajaran

PELAN TAKTIKAL 7

Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT


Strategi Meningkatkan kemahiran ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Mengadakan Guru Jan – Okt Tiada Bilangan 100% Bahan CHINKT
pertandingan Blog blog dilaksanakan bercetak
PELAN TAKTIKAL 8

Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT


Strategi Meningkatkan motivasi murid dalam ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi Status
(PT)
1 Membuat Guru Jan, Mac Tiada Bilangan 100% Pembentangan USTAZAH
persembahan dan persembahan dilaksanakan NORAZMAH
menggunakan Ogos
ICT
2 Kuiz melalui Guru Feb – Tiada Bilangan 100% Kuiz di PENGETUA
blog Ogos kuiz dilaksanakan perhimpunan

3 Latih tubi Guru Feb – Tiada Bilangan 100% Latih tubi di EN.SALEH
melalui blog Okt latihan dilaksanakan kelas

PELAN TAKTIKAL 9

Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT


Strategi Tingkatkan kemahiran belajar ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Kursus Guru 10.7.2010 Tiada Bilangan 100% LDP UTeM
Pembinaan kursus dilaksanakan PN.ZURINAWATI,
blog EN.KADIR(GAMBAR)
PELAN TAKTIKAL 10

Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran murid dalam ICT


Strategi Penambahan buku rujukan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Menyediakan Guru Jan – Okt RM 1000 Bilangan Peningkatan Menggunakan PN.NOOR
buku rujukan, buku ‘courseware’ AINI
panduan, nota panduan,
kursus dan dan nota
sebagainya kursus

PELAN TAKTIKAL 11

Strategi Peningkatan kualiti pengurusan


Strategi Penggunaan aplikasi
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Mengguna- Pengetua, Jan – E- disiplin, Bilangan Peratusan System PENGETUA,
kan e-mel, pentadbir, guru Dis E-mel, e- e-mel, e- penggunaan borang dan PN.LOW SHEA
e-displin, dan staf MATEKS, displin, e- e-mel rekod LEE(ISIS),
e- sokongan Isis, Qnet, MATEKS, antara guru PT(PERTUKARAN
MATEKS, Patskom, Isis, Qnet, dan E-
Isis, Qnet, E-g tukar Patskom, pentadbir GURU,PATSKOM),
Patskom, dan RPI e-g tukar terhasil PN.NARAZILA(E-
e-g tukar dalam dan RPI DISIPLIN,
dan RPI pengurusan RPI(YONG)
dalam E-MIS(ROZITA),
pengurusan PN.CHIN CHOW
LIN(WINJAWS)
PELAN TAKTIKAL 12

Strategi Peningkatan kualiti pengurusan


Strategi Pemantauan oleh pentadbir
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Pemantauan Pengetua dan Jan – Dis Tiada Bilangan Peratus Mesyuarat PENGETUA
secara online pentadbir pemantauan pemantauan / Taklimat
e-mel oleh
pentadbir

PELAN TAKTIKAL 13

Strategi Peningkatan kualiti pengurusan


Strategi Membuat kajian tindakan berkaitan dengan pengurusan
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Membuat kajian Pengetua, Jan – Oct Tiada Bilangan 100% Kertas SEMUA
tindakan pentadbir dan kajian dilaksanakan kerja PANITIA
guru
PELAN TAKTIKAL 14

Strategi Peningkatan kualiti pengurusan


Strategi Bimbingan rakan sejawat
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan (PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Kawan bantu guru Jan – Oct Tiada Bilangan Peningkatan Merujuk PN.ZAWIYAH
kawan bimbingan bahan (GAMBAR
rujukan BANJIR)-
BLOG
PN.NOOR
AINI-
P. POINT

PELAN TAKTIKAL 15

Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran


Strategi Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran penggunaan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Bengkel Pentadbir dan Mac RM4.50x Bilangan 100% Perkembangan PN.ZURIAWATI,
ICT guru 108 bengkel dilaksanakan staf EN.KADIR
=RM486
PELAN TAKTIKAL 16

Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam Pengajaran & Pembelajaran


Strategi Menambah koleksi BBM menggunakan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Bina BBM Pentadbir dan Jan – Okt Tiada Bilangan Peningkatan Bahan SEMUA
guru koleksi edaran GURU

PELAN TAKTIKAL 17

Strategi Tingkatkan kemudahan ICT


Strategi Optimumkan penggunaan kemudahan yang ada
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Pengajaran Guru Jan – Okt Tiada Bilangan Peningkatan Bahan SEMUA
berbantukan ICT penggunaan edarab GURU

PELAN TAKTIKAL 18

Strategi Tingkatkan kemudahan ICT


Strategi Menambah koleksi peralatan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Mohon Guru berkaitan Jan – Okt PIBG dan Bilangan Peningkatan Sumbangan SURAT
sumbangan PIBG Agensi koleksi agensi luar
dan dari agensi luar
luar
PELAN TAKTIKAL 19

Strategi Tingkatkan kemudahan ICT


Strategi Menaik taraf Schoolnet ( Broadband)
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Menggunakan Pentadbir Jan - Nov RM600 Pemantauan 100% Menggunakan SURAT
Broadband sebulan dilaksanakan broadband CHINKT
Telekom
Malaysia

PELAN TAKTIKAL 20

Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan


Strategi Meningkatkan penggunaan blog sekolah dan e-mel dalam pengurusan sekolah
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Setiap panitia dan Guru panitia dan Jan – Tiada Bilangan 100% Bahan YONG
unit membina ketua unit Mac blog panitia/ unit edaran
blog sendiri dapat
menghasilkan
blog
PELAN TAKTIKAL 21

Strategi Tingkatkan penggunaan ICT dalam pengurusan


Strategi Meningkatkan penggunaan blog sekolah dan e-mel dalam pengurusan sekolah
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Mengadakan Guru panitia dan Jan - Mac Tiada Bilangan 100% Pertandingan YONG
pertandingan blog Ketua unit blog panitia/unit papan
antara panitia dan dapat kenyataan
unit menghasilkan berinformasi
blog

PELAN TAKTIKAL 22

Strategi Optimum penggunaan peruntukan PCG, Pusat Sumber


Strategi Pemantauan yang berterusan di sekolah
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Mesyuarat JK Pentadbir dan JK Jan, April, Tiada Bilangan Minit peruntukan GAMBAR
Kurikulum Kurikulum Julai dan Nota mesyuarat PIBG dan SEMASA
Nov Minta sumbangan MESY -
luar 9/3/2011
2 Mesyuarat JK Pentadbir dan JK Jan, April, Tiada Bilangan Minit Peruntukan PT
Kewangan Kewangan Julai dan pembelian Mesyuarat PIBG dan
Nov sumbangan
luar
3 Laporan Pentadbir Jan, April, Tiada Bilangan Laporan Peruntukan PT,
Perbelanjaan Julai dan pembelian panitia PIBG dan PANITIA,
Nov dan unit sumbangan UNIT
luar KHAS
PELAN TAKTIKAL 23

Strategi Optimum penggunaan peruntukan PCG, Pusat Sumber


Strategi Pembelian bahan rujukan ICT
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Membuat Nota Pentadbir dan Jan – Okt Tiada Bilangan Bahan/ peruntukan PT
Minta guru Nota barang PIBG dan
Minta yang sumbangan
dibeli luar

PELAN TAKTIKAL 24

Strategi Tingkatkan pemantauan pengajaran &pembelajaran menggunakan ICT


Strategi Mantapkan proses penyeliaan pengajaran & pembelajaran
Perlaksanaan
Bil Pelan Tindakan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
(PT) Sumber Hasil Kontigensi Status
1 Jadual Pengetua dan Mac – Tiada Bilangan 2 kali Pemantauan PN.HJH
Penyeliaan / Pentadbir Okt pemantauan setahun buku log KAMARIAH
pencerapan bagi pengajaran OTHMAN
setiap GPK1
guru
PELAN TAKTIKAL 25

Strategi Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui ICT


Strategi Siaran maklumat melalui blog sekolah
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Hasil Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Kontigensi Status
(PT)
1 Mengemaskini Pengetua dan Jan – Tiada Bilangan Proses Membuat SEMUA
maklumat guru Okt pengemaskinian pengemaskini- carta PANITIA,
dalam blog an blog organisasi UNIT
terhasil dan KHAS
maklumat
2 Hebahan Pengetua dan Jan – Tiada Bilangan Hebahan Pengumuman CIK
tentang blog guru April hebahan dalam terhasil kepada SADIAH
sekolah blog pelajar
-Edaran
-Telefon

PELAN TAKTIKAL 26

Strategi Tingkatkan hubungan sekolah dengan ibu bapa melalui ICT


Strategi Interaksi melalui e-mel
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi Status
(PT)
1 E- mel Pengetua, guru Jan – Dis Tiada Bilangan e- Penghasilan Pengumuman PENGETUA
dan ibu bapa mel e-mel kepada
pelajar
-Edaran
-Telefon
PELAN TAKTIKAL 27

Strategi Tingkatkan motivasi guru dan murid dalam ICT


Strategi Pupuk minat murid
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Mengada- Pengetua, Feb – Tiada Bilangan Guru Kepakaran PN.ZURINAWATI
kan kursus pentadbir dan Sept kursus mendapat luar
motivasi guru penghargaan

2 Mengada- Pengetua, Feb – Tiada Bilangan Pelajar Mengadakan PENGETUA,


kan pentadbir dan April pertandin- memenangi kuiz CHINKT
pertandin- guru gan pertandingan
gan

PELAN TAKTIKAL 28

Strategi Tingkatkan motivasi guru dan murid dalam ICT


Strategi Adakan pelbagai insentif
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi Status
(PT)
1 Penyampaian Pengetua, April, Tiada Bilangan sijil guru dan Surat PAR-
Hadiah / Sijil pentadbir dan Nov pelajar pnghargaan ZAHARI
guru mendapat
hadiah/ sijil
2 Hari Inovasi Pengetua dan Nov RM3500 Bilangan sijil Guru dan Hari HJ.SAJAT
pentadbir pelajar kecemerlangan
mendapat
hadiah/ sijil
PELAN TAKTIKAL 29

Strategi Tingkatkan motivasi guru dan murid dalam ICT


Strategi Sudut informasi
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi Status
(PT)
1 Mengadakan Pengetua dan Feb – RM1500 Bilangan TV Peningkatan Promosi PENTADBIR
TV LCD di pentadbir Mac dan LCD melalui
ruang legar banner dan
papan
kenyataan

PELAN TAKTIKAL 30

Strategi Tingkatkan motivasi guru dan murid dalam ICT


Strategi Pupuk minat guru
Perlaksanaan
Bil Pelan Tanggungjawab Tempoh Kos / KPI Output/ Pelan Catatan/ Status
Tindakan Sumber Hasil Kontigensi
(PT)
1 Mengadakan Pengetua, Mac- RM400x7 Bilangan Peratusan Bengkel, CHINKT,
kursus pentadbir dan Okt =RM2800 kursus guru mahir perkembangan PN.NOOR AINI
guru dalam ICT staf
meningkat
2 Mengadakan Pengetua, Mac - Tiada Bilangan 100% Pertandingan CHINKT,YONG
pertandingan pentadbir dan Mei blog dilaksanakan papan
blog guru kenyataan
bermaklumat