Anda di halaman 1dari 11

1.

0 MAKLUMAT PEGAWAI

Nama EN. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI


Jawatan Hakiki PK 1 (dalaman)
Gred Jawatan DG 41
Bahagian/ Unit SK KPG KUALA SIBUTI SUBIS
Tarikh Memegang Jawatan 03. 01.2011
Tarikh Penempatan 02.01.2009
______________________________________________________________________

2.0 BIDANG TUGAS

Bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan, Pengarah Pendidikan Negeri,


Pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah di dalam merancang, menyelaras, melaksana
dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut;

 Menjalankan tugas-tugas Guru Besar semasa ketiadaan Guru Besar.

 Mengajar sebilangan waktu mengajar mengikut arahan Guru Besar.

 Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum, pentadbiran,


hubungan kemasyarakatan dan keselamatan.

 Membantu Guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan pembelajaran


di sekolah.

 Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan pengurusan


sekolah.
3.0 SENARAI TUGAS

Kurikulum

 Menentukan pelaksanaan kursus pengajian.


 Menentukan rancangan pelajaran harian, mingguan, penggal dan lain-lain.
 Memastikan perjalanan panitia-panitia matapelajaran.
 Membantu di dalam pengurusan penyediaan peralatan teknologi
pendidikan, pusat sumber, makmal dan bengkel.
 Menentukan penggunaan dan penyenggaraan bahan-bahan sumber
pendidikan.
 Membantu serta membimbing dalam latihan mengajar bagi guru-guru yang
baru mengajar di dalam menjalankan tugas-tugas harian mereka.
 Mengkaji segala jenis laporan yang berkaitan dengan kurikulum serta
mencadangkan tindakan susulan.
 Membantu dalam merancang dan menyelaras hal-hal yang berkaitan
dengan ujian, peperiksaan dan penilaian dan mencadang tindakan susulan.
 Menyelaras pengurusan dan perjalanan kegiatan-kegiatan bimbingan dan
pemulihan.
 Menyelaras segala jenis program kurikulum yang dianjurkan oleh sekolah,
Jabatan Pelajaran dan Kementerian Pelajaran.
 Membantu di dalam penentuan buku-buku teks, bahan pusat sumber dan
lain-lain buku bacaan serta kesesuaiannya.
 Menyusun Jadual Waktu Kelas dan guru serta menyediakan Jadual Waktu
Gantian.
Pentadbiran

 Membantu menentukan tugas dan tanggungjawab guru-guru.


 Membantu menyelaras hal ehwal peperiksaan, kursus dan latihan untuk
guru dan kakitangan bukan guru.
 Membantu menyenggara dan menyelaras kutipan data / maklumat dan
perangkaan.
 Membantu merancang takwim sekolah.
 Membantu menyelia kerja-kerja kakitangan guru.
 Menyelaras semua jenis pungutan wang.
 Menjadi Ahli Lembaga Tatatertib Sekolah.

Kebersihan dan Keindahan Sekolah

 Membantu di dalam merancang dan menyelia program bagi keindahan dan


kebersihan.

Tugas-tugas Lain

 Menganggotai ahli jawatankuasa yang diluluskan oleh Guru Besar dari


semasa ke semasa.
 Melaksanakan arahan-arahan lain dan tugasan-tugasan lain yang diberikan
oleh Guru Besar dari semasa ke semasa.
OBJEKTIF SEKOLAH KEBANGSAAN KAMPUNG KUALA SIBUTI

 Memastikan sistem pengurusan sekolah berada pada tahap kualiti yang


tinggi.

 Memastikan sumber kewangan yang teratur dan sentiasa dikemas kini.

 Melahirkan sumber manusia yang lebih berkualiti.

 Memberikan komitmen yang tinggi terhadap tanggungjawab yang


diamanahkan.

 Menghasilkan budaya kerja yang cemerlang.

 Mencapai matlamat yang disasarkan.

 Memberikan perkhidmatan yang efisyen dan memenuhi piagam pelanggan.


4.0 SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN DENGAN PEGAWAI LAIN.

JAWATAN : PEN. KANAN KURIKULUM (DALAMAN)

Tugas Pegawai Atasan Tugas dan Kuasa Yang Tugas Pegawai Lain
Yang Ada Hubungan Tanggungjawab Diberi Yang Ada Hubungan
Pegawai-pegawai JPNS Melaksana dan Pelaksana Guru-guru dan semua
Memantau dan memantau staf sekolah
membantu pelaksanaan keberkesanan Merancang dan
program pendidikan program melaksanakan semua
program
Pegawai Pelajaran Memastikan semua Merancang dan Guru-guru dan semua
Daerah (PPD) dasar pendidikan melaksanakan staf sekolah
Merancang dan dilaksanakan di semua dasar dan Merancang dan
menyelaras pelaksanaan sekolah arahan melaksanakan semua
program dan aktiviti program dan arahan.
kurikulum, kokurikulum
serta pengurusan
perkhidmatan pendidikan
Pegawai-pegawai PPD Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolah
Memantau dan memb memantau Merancang dan
antu pelaksanaan keberkesanan melaksanakan semua
program pendidikan program program
Pegawai-pegawai Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolah
Kementerian Pelajaran memantau Merancang dan
Memantau dan keberkesanan melaksanakan semua
membantu pelaksanaan program program
program pendidikan
Jemaah Nazir Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolah
Merancang dan memantau Merancang dan
memantau pelaksanaan keberkesanan melaksanakan semua
dasar pendidikan/SKPM program program
Guru Besar Melaksana dan Pelaksana Semua staf sekolah
Merancang dan memantau Merancang dan
menyelaras pelaksaaan keberkesanan melaksanakan semua
program peringkat program program
sekolah
5.0 PROSES KERJA PK KURIKULUM

Aktiviti Kurikulum

Proses Kerja Pegawai Meluluskan/ Undang-undang/


Dirujuk Peraturan
1. Menentukan Pegawai Pelajaran Daerah/ Surat Pekeliling Jabatan/
Pelaksanaan kursus Guru Besar Kementerian
pengajian.
2. Menentukan -sda- -sda-
rancangan pelajaran
harian, mingguan
dan penggal.
3. Memastikan -sda- -sda-
perjalanan panitia
pelajaran
4. Membantu melatih -sda- -sda-
guru-guru baru
5. Merancang dan -sda- -sda-
menyelaras hal
berkaitan ujian,
penilaian.
6. Menyelaras program -sda- -sda-
kurikulum
7. Menyusun jadual -sda- -sda-
waktu dan jadual
gentian
8. Menyelaras -sda- -sda-
pengurusan kegiatan
bimbingan dan
pemulihan
6.0 CARTA ALIRAN KERJA

Aktiviti Kurikulum

MULA

Merancang aktiviti/program berkaitan

Membentuk Jawatankuasa Panatia/


Kurikulum

Mengadakan mesyuarat

Menyelaras Rancangan Pengajaran

Membantu Menyemak/
Menandatangani Rancangan
Pengajaran/ Harian
Menjalankan tugas

Membantu Menyelia/ memantau dari


masa ke semasa

Pemantauan berterusan/ Menyimpan


rekod
7.0 SENARAI SEMAK

Aktiviti Kurikulum

Bil Aktiviti Tindakan Catatan

1 Menentukan Pelaksanaan kursus


pengajian.

2 Menentukan rancangan pelajaran


harian, mingguan dan penggal.

3 Memastikan perjalanan panitia


pelajaran

4 Membantu melatih guru-guru baru

5 Merancang dan menyelaras hal


berkaitan ujian, penilaian.

6 Menyelaras program kurikulum

7 Menyusun jadual waktu dan jadual


gantian

8 Menyelaras pengurusan kegiatan


bimbingan dan pemulihan

9 Pemantauan Berterusan/
Menyimpan rekod
8.0 SENARAI UNDANG-UNDANG PEKELILING

Ia merupakan petikan kecil daripada arahan-arahan rasmi yang perlu dirujuk oleh
seseorang pegawai. (Pekeliling Perkhidmatan, Arahan Perbendaharaan dan lain-lain)

BIL UNDANG-UNDANG / PEKELILING


1 Semua Pekeliling Ikhtisas
2 Perintah Am
3 Semua Pekeliling Perbendaharaan
4 Semua Pekeliling Kewangan
5 Surat Pekeliling Profesional/ Pendidikan
6 Ordinan Pelajaran 1957
7 Surat-surat arahan dari Kementerian Pendidikan
8 Surat-surat arahan dari Jabatan Pendidikan
9 Surat-surat arahan dari Pejabat Pelajaran Daerah

8.1 SENARAI BORANG YANG DIGUNAKAN

BIL BORANG
1 Borang Norma Kerja
2 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai
3 Senarai Tugas Harian Fail Meja
8.2 NORMA KERJA

Ia merupakan jangkamasa atau lain-lain pengukuran prestasi yang telah ditetapkan


bagi menyiapkan sesuatu kerja.

Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil Jumlah Unit Yang


(minit/ hari) Boleh Dijalankan
dalam Seminggu
1 Pengurusan Kurikulum
2 Pengurusan Pentadbiran
3 Pengurusan Kebersihan dan
Keindahan Sekolah
4 Am
5 Mengajar

8.3 SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh 6


bulan.

Nama Pegawai EN. AHMAD FITRI BIN MOHAMAD ZUKI


Jawatan PK 1 (dalaman)
Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan Jenis
Mesyuarat Setahun Keanggotaan
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

8.4 SENARAI TUGAS HARIAN FAIL MEJA

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang


yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletakkan di atas meja supaya mudah
dirujuk.

Nama Pegawai
Jawatan
Tarikh
Bil Butir-butir Tugas Catatan