Anda di halaman 1dari 23

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI KEDAH DARUL AMAN

2009-2010

Prakata

Peranan Lembaga Biasiswa Negeri Kedah sebagai agensi yang memberi bantuan pendidikan kepada anak-anak negeri Kedah semakin mencabar dari semasa ke semasa. Sejajar dengan perkembangan sektor perkhidmatan awam diperingkat negeri dan persekutuan, Lembaga Biasiswa Negeri Kedah turut berhadapan dengan cabaran- cabaran baru dan ekspektasi yang tinggi dari ‘stakeholders’ dan pelanggan.

Perkembangan dalam pembangunan sosial dan ekonomi yang dialami oleh negeri Kedah dan negara ini amnya telah menjadikan sistem penyampaian perkhidmatan awam tidak lagi boleh dijalankan seperti biasa, sebaliknya ia memerlukan penstrukturan semula dalam pelbagai aspek. Selain penstrukturan semula struktur organisasi, peningkatan pengetahuan dan kemahiran juga menjadi semakin penting. Lebih jauh dari itu, elemen-elemen nilai, etika dan integriti semakin mendapat perhatian bukan sahaja dikalangan ‘stakeholders’ tetapi juga dari para pelanggan.

Bagi memenuhi harapan yang tinggi ini satu transformasi yang menyeluruh perlu dilaksanakan didalam perkhidmatan awam negeri. Ia melibatkan seluruh struktur pentadbiran awam yang meliputi organisasi, sistem dan prosedur serta tenaga manusia. Perkembangan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) turut mempengaruhi kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan awam negeri. Ini memerlukan pendekatan yang stategik bagi membolehkan Lembaga Biasiswa Negeri Kedah memainkan peranannya dengan cekap dan berkesan.

1

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

‘Stakeholders’ dan Pelanggan

a. Stakeholders

i. Menteri Besar

ii. Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri

iii. Setiausaha Kerajaan Negeri

b. Pelanggan i. Secara Langsung

- Anak-anak Kedah yang mengikuti pengajian di IPT.

- Pihak Bank

- Pelajar Sekolah Menengah yang belajar di Negeri Kedah

- Peminjam yang sampai tarikh matang

ii. Secara Tidak Langsung

- Pihak IPT/ Pihak Sekolah

- EXCO dan ADUN

- Orang Awam/Waris

- Penjamin-penjamin

Senario Perubahan Persekitaran

a) Perkembangan Sosio Ekonomi

Selaras dengan perkembangan sosio ekonomi diperingkat nasional dan negeri Kedah, peranan Lembaga Biasiswa Negeri Kedah turut mengalami perubahan dari segi peranan, struktur serta kualiti perkhidmatan yang diberikan. Harapan yang tinggi dari ‘stakeholders’ serta pelanggan menuntut Lembaga Biasiswa Negeri Kedah sentiasa mengemaskini dan menyesuaikan sumber-sumber yang dimiliki supaya harapan ini dapat dipenuhi.

2

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

b) Perkembangan Sosio Politik

Selain perkembangan sosio ekonomi, perubahan lanskap sosio politik telah memberikan cabaran baru kepada Lembaga Biasiswa Negeri Kedah yang menjadi nadi penggerak kegiatan dan aktiviti Bahagian Sumber Manusia. Sebagai agensi pelaksana dasar-dasar kerajaan negeri, Lembaga Biasiswa perlu bijak membuat penyesuaian semula kaedah pelaksanaan dasar-dasar berkenaan bagi memastikan ia menjadi objektif yang ditetapkan tanpa menimbulkan sebarang konflik.

Penghayatan Kepada Prinsip Asas Perkhidmatan Awam

Penghayatan kepada prinsip-prinsip asas perkhidmatan awam seperti neutraliti, akauntabiliti dan integriti mestilah dijadikan pegangan dan diamalkan oleh setiap pengurusan dan kakitangan di LBNK.

Visi Menjadi sebuah agensi pengurusan dana pendidikan yang mantap dan profesional menjelang 2010.

Misi Memberi bantuan pendidikan kepada anak-anak negeri Kedah dalam bentuk pinjaman kepada penuntut IPT serta Biasiswa kepada pelajar sekolah menengah seluruh negeri Kedah dengan cekap dan berkesan.

Slogan ‘Kejayaan Anda Kebanggaan Kami’

Konsep Visi untuk menjadi sebuah agensi pengurusan dana pendidikan yang mantap dan profesional bermaksud menyalurkan sumber kewangan untuk pendidikan para pelajar dengan memberikan perkhidmatan yang cekap dan mesra pengguna. Bagi mencapai visi ini, pengurusan di Lembaga Biasiswa Negeri Kedah perlu melakukan transformasi yang lebih agresif dalam pelbagai aspek perkhidmatan yang diberikan.

3

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Menjadi agensi pengurusan dana bermaksud menjadi sebuah institusi yang menguruskan sumber kewangan yang sedia ada dan berusaha untuk memperluaskan sumber dana Lembaga Biasiswa Negeri Kedah dengan menambahkan aset sedia ada melalui pelaburan yang menguntungkan. Ini bermakna perkhidmatan di Lembaga Biasiswa Negeri Kedah mampu menjadi tempat rujukan bagi mendapatkan contoh pengurusan dana yang terbaik di negeri Kedah khususnya dan negara Malaysia amnya.

Menjadi agensi pendidikan yang mantap dan profesional bermaksud menjadi sebuah institusi yang mempunyai pengurusan yang terbaik yang mencapai dan melangkaui tahap minimum standard kualiti yang memuaskan hati ‘stakeholders’ dan pelanggan. Ini bermaksud pengurusan di Lembaga Biasiswa Negeri Kedah akan menjadi pengurusan yang mantap melalui kecekapan perkhidmatan oleh para kakitangan serta pengurusan yang berteraskan ICT.

Petunjuk Utama Bagi mencapai visi untuk menjadi yang terbaik, pengurusan Lembaga Biasiswa Negeri Kedah meletakkan 7 petunjuk utama iaitu :

a. Mempelbagaikan kaedah bayaran balik pinjaman Sehingga kini Lembaga Biasiswa Negeri Kedah mempunyai 5 kaedah bayaran balik pinjaman iaitu melalui Kaunter LBNK, Kaunter Bank Islam, Bayaran Pos, Potongan Gaji dan Online Banking (Bank Islam & CIMB Clicks)

b. Memantapkan Struktur Organisasi Mewujudkan lebih banyak jawatan di Lembaga Biasiswa Negeri Kedah supaya penguatkuasaan dan kutipan balik dapat dilaksanakan bagi meningkatkan hasil LBNK.

c. Pengurusan LBNK berteraskan ICT & mewujudkan kerjasama dengan agensi lain. Pihak LBNK telah sedaya upaya untuk mewujudkan jaringan kerjasama dengan bank-bank seluruh negara dan agensi yang berkaitan bagi memungut balik pinjaman pelajaran selain membangunkan sistem komputer bagi membantu pengurusan pentadbiran.

4

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

d. Memperluaskan Sumber Dana LBNK Sehingga kini, LBNK hanya menerima dana peruntukan dari Kerajaan Negeri Kedah Darul Aman bagi memberi bantuan kewangan kepada anak-anak Negeri Kedah selain faedah daripada pelaburan dan simpanan tetap di Bank Rakyat dan CIMB Bank.

Aset LBNK sehingga kini hanya terdiri daripada perkakasan pejabat, pelaburan/simpanan tetap/ simpanan semasa dan hasil kutipan balik/hasil faedah.

e. Tindakan Undang-undang ke atas Peminjam Engkar LBNK telah melantik firma guaman Ismail Alabas & Hashim bagi mengeluarkan notis tindakan undang-undang ke atas peminjam tegar dan sebanyak 127 orang telah dihantar notis tuntutan dan 5 daripadanya telah dibawa ke mahkamah kerana gagal membuat bayaran.

f. Memberi latihan kepada kakitangan Kakitangan LBNK akan dihantar menjalani latihan atau kursus bagi meningkatkan pengetahuan dalam bidang yang berkaitan.

g. Memberi pendedahan kepada para pelajar tentang kerjaya dunia luar dan membentuk keyakinan diri. Mewujudkan program yang dapat membantu para pelajar mengenali kerjaya luar dan meningkatkan keyakinan diri kepada para pelajar yang kebanyakannya terdiri daripada keluarga berpendapatan rendah.

Nilai Bersama

a. Mengamalkan semangat persaudaraan (brotherhood)

b. Berkhidmat dengan taat dan setia

c. Mengamalkan budaya integriti

d. Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran

e. Melaksanakan tugas dengan komited

5

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

f. Mengamalkan disiplin yang tinggi

g. Memupuk perasaan hormat menghormati

h. Mengutamakan perkhidmatan berkualiti

Tumpuan Strategik

a. Penetapan sasaran kutipan balik pinjaman pelajaran bagi tahun 2010 Menetapkan sasaran kutipan balik pinjaman pelajaran bagi tahun 2010 untuk memberi satu matlamat kepada kakitangan untuk mencapai sasaran pengurangan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran.

b. Tindakan perundangan diambil secara berperingkat mengikut data peminjam Dicadangkan untuk mengambil tindakan perundangan untuk fail yang mempunyai rujukan LBNK 6000 sehingga 9000 kerana diyakini kebarangkalian untuk menghubungi peminjam dan penjamin lebih tinggi. Hal ini kerana peminjam dan penjamin yang mempunyai rujukan LBNK 6000 ke bawah kebanyakannya telah meninggal dunia atau telah bertukar alamat kediaman.

c. Memantapkan Struktur Organisasi melalui Penyusunan semula tugas-tugas kakitangan kutipan balik Kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan LBNK bergantung kepada kelicinan, ketelusan dan keberkesanan sistem, prosedur serta proses kerja yang diamalkan di LBNK. Elemen-elemen ini perlu dikemaskini dan dibuat penambahbaikan bagi memastikan ia relevan dan dapat memenuhi kehendak ‘stakeholders’ dan pelanggan. Sehubungan itu, skop tugas kakitangan kutipan balik juga perlu disemak semula atau disusun untuk melancarkan proses kutipan balik pinjaman pelajaran.

d. Mewujudkan satu garis panduan mengenai biasiswa atau pinjaman kepada para pelajar Satu garis panduan yang lengkap berkaitan biasiswa di peringkat sekolah dan pinjaman pelajaran di peringkat Institut Pengajian Tinggi perlu diwujudkan untuk menjadi satu contoh kepada para kakitangan. Misalnya, syarat-syarat untuk

6

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

penyusunan semula jadual pembayaran (reschedule). Sekiranya Peminjam atau Penjamin ingin memohon untuk penyusunan semula jadual pembayaran (reschedule), permohonan tersebut hanya boleh dipertimbangkan sekiranya Peminjam atau Penjamin bersetuju untuk membayar keseluruhan jumlah tunggakan.

e. Penyusunan semula proses perundangan daripada peringkat Surat Peringatan sehingga peringkat Notis Tuntutan Kedua. Surat Peringatan perlu dikeluarkan kepada peminjam dalam tempoh tiga bulan sebelum tarikh pembayaran ansuran pertama sepatutnya dilaksanakan. Notis Tuntutan Pertama LBNK pula dikeluarkan kepada peminjam dan penjamin dalam tempoh Empat Belas (14) hari daripada tarikh pembayaran ansuran pertama sepatutnya dilaksanakan. Notis Tuntutan Kedua LBNK akan dikeluarkan dalam tempoh Empat Belas (14) hari daripada tarikh Notis Tuntutan Pertama LBNK.

f. Membuat panggilan telefon ke atas Peminjam dan Penjamin Panggilan telefon ke atas Peminjam perlu dilaksanakan dan sekiranya Peminjam tidak dapat dikesan, Penjamin akan dihubungi untuk memberi peringatan kepada mereka tentang jumlah pinjaman pelajaran tertunggak yang perlu diselesaikan.

g. Mewujudkan Borang Pertukaran Maklumat Peribadi di laman web Sekiranya Peminjam atau Penjamin dapat dihubungi, mohon untuk mendapatkan maklumat terkini Peminjam atau Penjamin tersebut untuk dikemaskini di dalam sistem kutipan pinjaman LBNK. Borang Pertukaran Maklumat Peribadi juga perlu diwujudkan dan boleh dimuat turun melalui laman web LBNK atau di pejabat pentadbiran ini.

h. Lawatan ke kediaman Peminjam atau Penjamin Jika Peminjam atau Penjamin tidak dapat dihubungi atau jika dapat dihubungi masih gagal untuk membuat sebarang bayaran, lawatan ke kediaman atau pejabat Peminjam atau Penjamin perlu dilaksanakan oleh kakitangan LBNK untuk memberi satu amaran kepada mereka bahawa LBNK serius dalam proses kutipan tunggakan tersebut.

7

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

i. Melantik panel peguam untuk tindakan perundangan di mahkamah Menghubungi dan melantik beberapa firma guaman untuk mendapatkan sebut harga yang berpatutan untuk yuran guaman dan pelbagai daripada peringkat Notis Tuntutan sehingga peringkat perlaksaan. Panel peguam yang baru dilantik juga diwajibkan untuk melampirkan Laporan Tindakan Bulanan terkini kepada LBNK pada atau sebelum 7 haribulan pada setiap bulan. Firma guaman juga perlu membuat perjumpaan (review) dengan wakil Unit Kutipan Balik LBNK pada setiap bulan untuk mengemaskini tindakan perundangan serta mendapatkan arahan terkini daripada Unit Kutipan Balik LBNK.

j. Mendaftarkan nama Peminjam dan Penjamin yang telah diambil tindakan perundangan di mahkamah di CCRIS atau CTOS Menyenaraihitamkan nama Peminjam atau Penjamin dengan menghantar salinan termeterai kertas kerja seperti Saman dan Pernyataan Tuntutan atau Penghakiman ke CCRIS atau CTOS.

k. Menambahbaikkan kaedah pembayaran balik pinjaman pelajaran Kaedah pembayaran balik pinjaman pelajaran perlu ditambahbaikkan melalui kaedah pembayaran menggunakan bank deraf, arahan tetap kepada pihak bank dan dana Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP). Sehingga kini, LBNK mempunyai 5 kaedah bayar balik pinjaman iaitu melalui kaunter LBNK, kaunter Bank Islam, bayaran pos, potongan gaji dan Online Banking iaitu melaui Bank Islam dan CIMB Clicks.

l. Memperkenalkan Diskaun Perlupusan Baki Bayaran Perkhidmatan untuk Peminjam dan Penjamin Diskaun perlupusan baki bayaran perkhidmatan perlu diberikan kepada Peminjam atau Penjamin yang ingin melangsaikan keseluruhan atau sebahagian daripada jumlah baki tunggakan pinjaman pelajaran. Maklumat ini boleh diiklankan di media massa atau media cetak atau melalui laman web LBNK.

8

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

m. Menghantar permohonan kepada majikan atau pentadbiran pejabat Peminjam atau Penjamin bekerja untuk membuat potongan gaji Jika Peminjam atau Penjamin masih gagal menjelaskan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran, LBNK akan menghubungi serta menghantar permohonan kepada majikan atau pentadbiran pejabat pihak Peminjam atau Penjamin bekerja untuk membuat potongan gaji bagi menyelesaikan jumlah tunggakan pinjaman tersebut.

n. Menggunakan saluran media massa dan media cetak untuk menghebahkan nama-nama Peminjam dan Penjamin yang ingkar membuat bayaran balik pinjaman pelajaran Media massa dan media cetak memainkan peranan penting dalam menjadi medium untuk menghebahkan nama-nama Peminjam dan Penjamin yang ingkar membuat bayaran balik pinjaman pelajaran. Misalnya dengan mengiklankan nama Peminjam dan Penjamin yang ingkar membuat bayaran balik di suratkhabar atau stesyen televisyen, laman web LBNK atau menampalkan senarai nama tersebut di papan-papan notis yang dipaparkan di setiap pameran yang dianjurkan oleh LBNK.

o. Perkhidmatan Berteraskan ICT Perkembangan teknologi yang begitu pesat membangun telah mempengaruhi peranan perkhidmatan awam di LBNK. Kaedah perlaksanaan penyampaian maklumat kepada masyarakat umum telah berubah mengikut arus perubahan teknologi. Pihak LBNK telah mengaplikasi sistem komputer bagi membantu pengurusan pentadbiran dan pelanggan LBNK dengan membangunkan laman web LBNK dan memastikan laman web LBNK sentiasa dikemaskini untuk melancarkan pengurusan LBNK. Sehingga kini, pihak LBNK telah menggunakan sistem komputer untuk Sistem Kutipan Balik (SKB), Sistem Rekod Surat (SRS), Sistem Biasiswa (SB), Sistem Pinjaman (SP), Sistem Permohonan Pinjaman Online (SPPO), Sistem Voucher, Sistem Vot dan UBS (Accounting System). Selain itu, LBNK turut mengadakan usaha sama bersama agensi pemberi pinjaman dan agensi kewangan yang lain bagi memastikan wang pinjaman dapat dikutip balik dengan lebih berkesan.

9

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

p. Merancang untuk menambah dana pendapatan LBNK melalui pelaburan Memandangkan LBNK hanya menerima dana peruntukkan dari kerajaan Negeri Kedah Darul Aman untuk disalurkan kepada anak-anak negeri Kedah, LBNK perlu menambah aset yang dapat memberikan pulangan dana yang lumayan kepada LBNK. Oleh yang demikian, pihak LBNK telah merancang untuk menambah dana pendapatan LBNK melalui pelaburan dengan membeli bangunan, ladang-ladang dan sebagainya. Melalui Mesyuarat Jawatankuasa Induk LBNK bil 1/2008 bertarikh 27hb Julai 2008, satu keputusan telah diputuskan untuk mencadangkan supaya LBNK menambah aset yang dapat meningkatkan dana bagi mencapai objektif jabatan.

Teras Strategik

a. Sistem Penyampaian Perkhidmatan Berkualiti

b. Pembudayaan ICT dan kerjasama bersama agensi kewangan yang lain

c. Perlaksanaan tindakan perundangan ke atas Peminjam Ingkar

10

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi dan Pelan Tindakan

Teras 1: Sistem Penyampaian Perkhidmatan Berkualiti

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

 

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Mempercepatkan proses kerja mengikut Piagam Pelanggan

Memastikan Piagam Pelanggan Jabatan dan agensi dikemaskini

Pengurangan

Kadar

2010

aduan daripada

kelewatan

pelanggan

tidak melebihi

berkaitan

5%

   

kelewatan

Mesra Pelanggan

Kajian kepuasan

Peningkatan

Kadar

2010

pelanggan

kadar

kepuasan

kepuasan

pelanggan

pelanggan

mencapai 85%

Meningkatkan penghayatan nilai, etika dan integriti

Melaksanakan Audit Nilai secara menyeluruh

Pengurangan

Tidak melebihi

2010

aduan awam

3

aduan awam

berkaitan nilai,

berkaitan nilai,

   

etika dan

etika dan

integriti

integriti setiap

tahun.

Pengurangan

Tidak melebihi

2010

kes-kes disiplin

3

kes setiap

dan tatatertib

tahun

11

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi dan Pelan Tindakan

Teras 2: Pembudayaan ICT dan kerjasama bersama agensi kewangan yang lain

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Memperkasa penggunaan ICT untuk meningkatkan kecekapan dan keberkesanan sistem penyampaian perkhidmatan

Mengemaskini Pelan Strategik ICT LBNK

Kedudukan

Sijil MSO

2010

LBNK dalam

9001:2008

memperolehi

 

ISO

 

Menjalankan kajian impak keberkesanan penggunaan ICT di jabatan.

Peratus

Kadar

2010

kepuasan

kepuasan

pelanggan

pelanggan

dalam dan

mencapai 85%

luaran.

Memperluaskan liputan dan kualiti perkhidmatan

Peratus liputan

70%

2010

perkhidmatan

perkhidmatan

berkualiti di

menggunakan

 

jabatan.

ICT

12

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi dan Pelan Tindakan

Teras 3: Perlaksanaan Tindakan Perundangan ke atas Peminjam Ingkar

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Penetapan

Perbincangan perlu dilaksanakan untuk mengetahui sasaran yang relevan berlandaskan kutipan balik pinjaman pelajaran tahunan semasa.

Jumlah sasaran kutipan balik pelajaran

70% daripada

Setiap tahun

sasaran kutipan

jumlah kutipan

balik pinjaman

 

balik pinjaman

pelajaran

pelajaran

semasa.

Tindakan

Tindakan Notis Tuntutan diambil untuk fail rujukan LBNK 6000 hingga 9000 kerana diyakini kebarangkalian untuk menghubungi Peminjam atau Penjamin adalah tinggi.

Jumlah Notis Tuntutan yang dikeluarkan dan Peminjam atau Penjamin yang memberi

70% Peminjam

2010

perundangan

atau Penjamin

diambil secara

yang memberi

berperingkat

maklum balas

mengikut data

terhadap

Peminjam.

tuntutan dan

 

membuat

maklum balas terhadap tuntutan

bayaran balik.

13

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Memantapkan Struktur Organisasi melalui penyusunan semula tugas- tugas kakitangan kutipan balik.

Penyusunan

Peratusan kepuasan ‘Stakeholders’ dan pelanggan.

90%

2010

semula skop

tugas Pembantu

Tadbir N17

 

Mewujudkan garis panduan untuk kutipan balik pinjaman pelajaran.

Mesyuarat jawatankuasa perlu dilaksanakan untuk mewujudkan satu garis panduan mengenai pinjaman pelajaran dan kutipan balik pelajaran.

Kelicinan proses bayaran balik pinjaman pelajaran dan kelicinan pemberian pinjaman

80%

2010

Penyusunan semula proses perundangan daripada peringkat Surat Peringatan sehingga peringkat Notis Tuntutan Kedua

Surat Peringatan dikeluarkan 3 bulan sbelum tarikh pembayaran ansuran pertama.

Pengurangan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran dan mempercepatkan proses tindakan mahkamah oleh panel peguam.

85%

2010

14

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

 

Notis Tuntutan Pertama LBNK dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh ansuran pertama.

     

Notis Tuntutan Kedua LBNK dikeluarkan dalam tempoh 14 hari daripada tarikh Notis Tuntutan Pertama LBNK.

Lawatan ke

Mendapatkan alamat kediaman terbaru Peminjam atau pejabat tempat Peminjam atau Penjamin bekerja melalui Jabatan Pendaftaran Negara atau Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) untuk mebuat lawatan di kediaman atau pejabat Peminjam atau Penjamin.

Pengurangan jumlah tunggakan bayaran

85%

2010

kediaman

Peminjam atau

 

Penjamin

balik pinjaman pelajaran.

15

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Melantik panel

Menyenaraikan firma guaman di sekitar Alor Setar dan memohon pihak firma guaman menyediakan sebut harga tindakan perundangan.

Memohon firma guaman menyediakan Laporan Bulanan kepada LBNK dan membuat perjumpaan (review) dengan wakil LBNK untuk mengemaskini status tindakan perundangan.

Memperlicinkan proses perundangan untuk mendapatkan semula bayaran

Peratus

2010

peguam untuk

kepuasan

tindakan

‘Stakeholders’

perundangan di

mahkamah.

tunggakan pinjaman pelajaran.

Pendaftaran nama Peminjam dan Penjamin di CCRIS dan CTOS.

Membuat

Peningkatan jumlah Peminjam dan Penjamin membuat bayaran balik pinjaman pelajaran.

85%

2010

kerjasama

dengan CTOS

untuk

 

mendaftarkan

nama Peminjam

 

dan Penjamin

ingkar.

16

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Penambahbaikkan kaedah bayaran balik pinjaman pelajaran.

Satu perjanjian di antara pihak KWSP perlu diwujudkan untuk menjadikan KWSP salah satu kaedah untuk bayaran balik pinjaman. Penambahan kaedah lain iaitu Bank deraf dan arahan tetap pihak bank (Standing Instructions).

Pengurangan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran.

85%

2010

Peratus kepuasan pelanggan.

Diskaun

Pengiklanan di media massa dan media cetak atau melalui laman web LBNK.

Peratus kepuasan pelanggan.

85%

2010

pelupusan baki

bayaran

 

perkhidmatan

Penambahan jumlah Peminjam atau Penjamin yang ingin membuat bayaran penuh jumlah pinjaman atau tunggakan.

untuk Peminjam

atau Penjamin.

 

17

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Permohonan kepada Majikan atau Pentadbiran pejabat Peminjam atau Penjamin bekerja untuk membuat potongan gaji.

Mewujudkan satu jalinan kerjasama dengan majikan.

Pengurangan jumlah tunggakan pinjaman pelajaran

85%

2010

Menggunakan saluran media massa dan media cetak untuk menghebahkan nama Peminjam Ingkar membuat bayaran balik pinjaman.

Mendapatkan kerjasama dan sebut harga pengiklanan daripada media cetak dan media massa.

Peminjam dan Penjamin menjadi peka terhadap bayaran balik pinjaman dan menurunkan jumlah tunggakan pinjaman.

85%

2010

Perkhidmatan

Mengaplikasikan sistem komputer bagi membantu pengurusan pentadbiran.

Peratus kepuasan pelanggan.

85%

2010

berteraskan ICT

Pengurangan jumlah pinjaman tertunggakan.

Mengadakan

usahasama

dengan agensi

kewangan.

18

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Strategi

Pelan Tindakan

Indikator

Indikator

Tahun

Sasaran

Sasaran

Merancang menambah dana pendapatan LBNK melalui pelaburan

Membeli aset-aset yang mempunyai nilai pulangan yang tinggi kepada LBNK contohnya bangunan atau ladang.

Penambahan jumlah aset didalam akaun simpanan tetap LBNK.

80%

2011

19

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Rangkaian Strategik

Menteri Besar

Majlis Mesyuarat Kerajaan

JK Pemilihan Peminjam

JK Induk LBNK

20

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Elemen Penentu Kejayaan

a. Pembangunan Sumber Manusia Faktor yang menentukan kejayaan Pelan Strategik LBNK ini adalah anggota perkhidmatan awam yang kompeten dan berdaya maju. Oleh itu, perlaksanaan projek pembangunan sumber manusia yang lebih berkesan perlu dilaksanakan untuk memberi kepuasan kepada pelanggan-pelanggan LBNK. Misalnya, peningkatan dari segi ilmu pengetahuan, kemahiran, amalan budaya integriti, kreativiti dan motivasi yang tinggi akan merealisasikan pencapaian pelan ini.

b. Pembangunan Organisasi Organisasi pejabat LBNK yang mantap akan membolehkan pelaksanaan pelan ini dapat digerakkan dengan lebih cekap dan berkesan. Sehubungan itu, struktur organisasi perlu dimantapkan dan sistem kerja, prosedur, peraturan dan garis panduan yang jelas dan telus perlu dikemaskini dan dibuat penambahbaikkan.

c. Mekanisme Pelaksanaan dan Pemantauan Program yang dirancang dibawah pelan ini mestilah dilaksanakan mengikut tempoh masa yang ditetapkan bagi memastikan objektif pelan ini dapat dicapai. Mekanisme pelaksanaan dan pemantauan prestasi pelaksanaan program-program ini mesti diwujudkan di peringkat pejabat LBNK dan dipengerusikan oleh Ketua Penolong Setiausaha Kanan (Sumber Manusia) sendiri.

21

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

d. Pelan Strategik ICT Penggunaan ICT sebagai enabler kepada pencapaian objektif pelan ini mesti diberikan perhatian yang serius. Perlaksanaan Pelan Strategik ICT mestilah dipantau dan diselaraskan bagi memastikan ia dapat dilaksanakan dengan berkesan mengikut tempoh masa yang ditetapkan.

e. Kajian Semula Pelan Strategik Pelan Strategik LBNK akan dibuat kajian semula pada tahun 2011 bagi menilai pencapaian dan keberkesanan pencapaian objektif strategik. Penyesuaian semula akan dibuat jika terdapat keperluan untuk berbuat demikian dengan mengambilkira keupayaan sebenar pejabat LBNK.

22

[PELAN STRATEGIK LEMBAGA BIASISWA NEGERI KEDAH]

Penutup

Pencapaian objektif strategik Pelan Strategik ini akan menjadi kayu ukur kepada pencapaian wawasan nasional, wawasan negeri dan wawasan Pejabat LBNK sendiri untuk menjadi penanda aras terbaik perkhidmatan awam di negara ini. Tiga teras yang digariskan dalam Pelan Strategik Pejabat LBNK akan membawa perkhidmatan awam negeri menjadi yang terbaik bagi menyediakan system penyampaian perkhidmatan yang terbaik untuk kesejahteraan rakyat negeri Kedah. Perlaksanaan Pelan Strategik Pejabat LBNK ini bergantung kepada sumber manusia yang kompeten, organisasi yang mantap dan rangkaian sokongan yang kukuh.

23