Anda di halaman 1dari 5

IkatanAntarmolekul – IkatanHidrogen

Terdapat banyakunsur yang membentuksenyawadenganhidrogen – ditunjuk sebagai


“hidrida”.Jikakamumem-plot-kantitikdidihhidridaunsurgolongan 4,
kamuakanmenemukanbahwatitikdidihtersebutnaikseiringdenganmenurunnyaletakunsurpadagolo
ngan.

Kenaikantitikdidihterjadikarenamolekulmemperolehlebihbanyakelektron,
dankarenaitukekuatandispersi van der Walls menjadilebihbesar.

Jikakamumengulangihal yang samauntukhidridagolongan 5, 6, 7 sesuatu yang anehterjadi.

Meskipunsecaraumumkecenderungannyasamapersisdengan yang terjadipadagolongan 4


(denganalasan yang sama),
titikdidihhidridaunsurpertamapadatiapgolonganmelonjaktinggisecaratidak normal.

Padakasus NH3, H2O dan HF seharusnyaterjadipenambahangayadayatarikantarmolekul, yang


secarasignifikanmemerlukanenergikaloruntukmemutuskannya. Gaya antarmolekul yang
relatifkuatinidigambarkandenganikatanhidrogen.

Asalmulaikatanhidrogen

Molekul-molekul yang memilikikelebihanikatanadalah:


Catatan:Garis yang tebalmenunjukkanikatanberadapadabidangataupadakertas. Ikatanputus-
putusmengarahkebelakangbidangataukertasberartimenjauhdarikamu, danbentukbaji (wedge-shaped)
mengarahkearahkamu.

Harusdiperhatikanbahwatiapmolekultersebut:

 Hidrogentertariksecaralangsungpadasalahsatu yang unsur yang paling elektronegatif,


menyababkanhidrogenmemperolehjumlahmuatanpositif yang signifikan
 Tiap-tiapunsur yang manahidrogentertarikpadanyatidakhanyanegatifsecarasignifikan,
tetapijugamemilikisatu-satunyapasanganmandiri yang “aktif”.

Pasanganmandiripada tingkat-2 memilikielektron yang dikandungnyapada volume ruang


yang relatifkecil yang manamemilikidensitas yang
tinggimuatannegatif.Pasanganmandiripadatingkat yang
lebihtinggilebihtersebardantidakterlaluatraktifpadasesuatu yang positif.

Mempertimbangkanduamolekul air yang datangbersamaan.

Hidrogen + tertarikdengankuatpadapasanganmendiri yang


manahampirsamajikakamumemulaiuntukmembentukikatankoordinasi (kovalendativ). Hal
initidakterjadisejauhitu, tetapidayatariklebihkuatdibandingkandayatarikdipol-dipol yang biasa.

Ikatanhidrogenmemilikikekuatansepersepuluh rata-rata ikatankovalen,


dansecarakonstandiputushubungkanpadamolekul
air.Jikakamumengibaratkanikatankovalenantaraoksigendanhidrogensebagaihubunganpernikahan
yang stabil, ikatanhidrogenhanyaberstatus“teman yang baik”.Padaskala yang sama,
dayatarik van der Waals hanyamenunjukkanperkenalanbelaka!

Air sebagaicontoh “sempurna” ikatanhidrogen

Harusdiperhatikanbahwatiapmolekul air
dapatberpotensimembentukempatikatanhidrogendenganmolekul air
disekelilingnya.Terdapatjumlahhidrogen + yang pastidanpasanganmandirikarenaitutiapmasing-
masingmolekul air dapatterlibatdalamikatanhidrogen.

Hal inilah yang menjadisebabkenapatitikdidih air


lebihtinggidibandingkanamoniaatauhidrogenfluorida.Padakasusamonia,
jumlahikatanhidrogendibatasiolehfaktabahwatiap atom nitrogen
hanyamempunyaisatupasangelektronmandiri.Padagolonganmolekulamonia,
tidakterdapatcukuppasanganmandiriuntukmengelilinginyauntukmemuaskansemuahidrogen.

Padahidrogenfluorida, masalah yang munculadalahkekuranganhidrogen.Padamolekul air,


halituterpenuhidenganbaik.Air dapatdigambarkansebagaisistemikatanhidrogen yang “sempurna”.

Contoh yang lebihkompleksdariikatanhidrogen

Hidrasi ion negatif

Ketikasebuahsubstansiionikdialrutkandalam air, molekul air berkelompokdisekeliling ion yang


terpisah. Proses inidisebuthidrasi.

Air seringkaliterikatpada ion positifmelaluiikatankoordinasi (kovalendativ). Air berikatandengan


ion negatifmenggunakanikatanhidrogen

Diagram menunjukkanpotensiterbentuknyaikatanhidrogenpada ion klorida,


Cl-.Meskipunpasanganmandiripada ion klorterletakpada tingkat-3 dansecara normal
tidakakancukupaktifutnukmembentukikatanhidrogen,
padakasusinimerekaterbentuklebihatraktifmelaluimuatannegatifpenuhpadaklor.
Meskipun ion negatifrumit, halituakanselalumenjadipasanganmandiri yang mana atom
hidrogendarimolekul air dapatmembentukikatanhidrogenjuga.

Ikatanhidrogenpadaalkohol

Alkoholadalahmolekulorganik yang mengandunggugus -O-H.

Setiapmolekul yang memiliki atom hidrogentertariksecaralangsungkeoksigenatau nitrogen


adalahikatanhidrogen yang cakap.Sepertimolekul yang akanselalumemilikititikdidih yang
tinggidibandingkanmolekul yang berukuranhampirsama yang mengandunggugus -O-H atau -N-
H. Ikatanhidrogenmembuatmolekullebihmelekat (stickier),
danmemerlukanlebihbanyakenergikaloruntukmemisahkannya.

Etanol, CH3CH2-O-H, danmetoksimetana, CH3-O-CH3, keduanyamemilikirumusmolekul yang


sama, C2H6O.

Keduanyamemilikijumlahelektron yang sama, danpanjangmolekul yang sama. Dayatarik van der


Waals (baikantaragayadispersidandayatarikdipol-dipol) padakeduanyaakansama.

Bagaimanapun, etanolmemiliki atom hirogen yang tertariksecaralangsungpadaoksigen –


danoksigentersebutmasihmemilikiduapasanganmandirisepertipadamolekul
air.Ikatanhidrigendapatterjadiantaramolekuletanol, meskipuntidakseefektifpada
air.Ikatanhidrogenterbatasolehfaktabahwahanyaadasatu atom
hidrogenpadatiapmolekuletanoldengancukupmuatan +.
Padametoksimetana, pasanganmandiripadaoksigenmasihterdapatdisana,
tetapihidrogentidakcukup + untukpembentukanikatanhidrogen.Kecualipadabeberapakasus yang
tidakbiasa, atom hidrogentertariksecaralangsungpada atom yang
sangatelektronegatifuntukmenjadikanikatanhidrogen.

Titikdidihetanoldanmetoksimetanamenunjukkanpengaruh yang dramatis


bahwaikatanhidrogenlebihmelekatpadamolekuletanol:

etanol (denganikatanhidrogen) 78.5°C


metiksimetana (tanpaikatanhidrogen) -24.8°C

Ikatanhidrogenpadaetanolmenghasilkantitikdidihsekitar 100°C.

Sangatpentinguntukmerealisasikanbahwaikatanhidrogeneksispadapenambahan (in addition)


dayatarik van der Waals.Sebagaicontoh, semuamolekulberikutinimengandungjumlahelektron
yang sama, dandua yang pertamamemilikipanjang yang sama. Titikdidih yang paling tinggi
butan-1-ol berdasarkanpadapenambahanikatanhidrogen.

Denganmembandingkanduaalkohol (yang mengandunggugus -O-H),


keduatitikdidihadalahtinggikarenapenambahanikatanhidrogenberdasarkanpadatertariknyahidroge
nsecaralangsungpadaoksigen ?tetapisebenarnyatidaksama.

Titikdidih 2-metilproan-1-ol tidakcukuptinggiseperti butan-1-ol


karenapercabanganpadamolekulmenjadikandayatarik van der Waals
kurangefektifdibandingkanpada butan-1-ol yang lebihpanjang.

Ikatanhidrogenpadamolekulorganik yang mengandung nitrogen

Ikatanhidrogenjugaterjadipadamolekulorganik yang mengandunggugus N-H –


pendeknyaterjadijugaadaamonia.Contohnyaadalahmolekulsederhanaseperti CH3NH2 (metilamin)
sampaimolekul yang panjangseperti protein dan DNA.

Duauntaidouble helix yang terkenalpada DNA berikatansatusama lain


melaluiikatanhidrogenantara atom hidrogen yang tertarikoleh nitrogen padasalahsatuuntai,
danpasanganmandiripada nitrogen atauoksigen yang lain yang terletaipadauntai yang lain